Checklist De 30%-regeling

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Checklist De 30%-regeling"

Transcriptie

1 Checklist De 30%-regeling 1. Maak gebruik van de 30%-regeling De 30%-regeling is een fiscaal gefaciliteerde regeling voor tijdelijk buiten het land van herkomst tewerkgestelde deskundigen. Onbelaste vergoeding voor aangewezen werknemers De werkgever mag op grond van deze forfaitaire regeling extraterritoriale kosten (gedeeltelijk) onbelast vergoeden. Het gaat om de extra kosten die een werknemer in redelijkheid maakt omdat hij tijdelijk buiten het land van herkomst verblijft voor het verrichten van zijn werkzaamheden. Een werkgever kan de extraterritoriale kosten vrij vergoeden en verstrekken als hij deze aannemelijk kan maken. Verzoek om een beschikking De werkgever en werknemer moeten samen de Belastingdienst verzoeken om een beschikking waarin toepassing van de 30%-regeling wordt toegestaan. De toepassingsduur van deze beschikking is vanaf 1 januari 2012 maximaal acht jaar. Voor beschikkingen die zijn afgegeven voor 1 januari 2012 is de looptijd in beginsel nog tien jaar. Eerdere perioden van verblijf in Nederland of tewerkstelling door een Nederlandse werkgever verminderen deze maximale toepassingsduur. 2. Bepaal de 30%-vergoeding De 30%-vergoeding bedraagt 30% van 100/70 maal het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking van de werknemer. Pas de 30%-regeling niet toe op de ontslagvergoeding De 30%-regeling is niet van toepassing op een ontslagvergoeding die als loon uit vroegere dienstbetrekking kwalificeert. De voorganger van deze regeling, de 35%-regeling was wel van toepassing op ontslagvergoedingen. Vergeet niet de kostenvergoeding voor schoolgelden Naast de forfaitaire kostenvergoeding kan de werkgever onder de 30%-regeling de kosten van een internationale school voor de kinderen van de werknemer onbelast vergoeden. Nabetalingen De werkgever kan de 30%-regeling ook toepassen op betalingen die een werknemer geniet na afloop van zijn tewerkstelling in Nederland of na afloop van de 30%-regeling. Daarbij is vooral van belang dat het recht op betaling onvoorwaardelijk vaststaat. Niet vereist is dat het exacte bedrag van de nabetaling vaststaat. Denk hierbij aan voorwaardelijk aandelenoptierechten.

2 3. Welke kosten kwalificeren als extraterritoriale kosten? Feitelijke kosten die door de werknemer worden gemaakt in verband met zijn tijdelijke tewerkstelling kwalificeren als extraterritoriale kosten. Deze extraterritoriale kosten kunnen niet naast de forfaitaire 30%-vergoeding onbelast worden vergoed door de werkgever. Kosten die als extraterritoriale kosten worden aangemerkt zijn bijvoorbeeld: de kosten van een kennismakingsreis, de kosten voor het aanvragen of omzetten van officiële papieren en extra uitgaven voor taalcursussen. Splits de kosten Voor de toepassing van de regeling voor extraterritoriale kosten wordt een onderscheid gemaakt tussen de extraterritoriale kosten, de algemene regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en belaste vergoedingen of verstrekkingen. Dit onderscheid is vooral belangrijk voor de bewijsregel. De inhoudingsplichtige kan de extraterritoriale kosten alleen vrij vergoeden met toepassing van de bewijsregel. Twijfels over de kosten? Kijk waar de oorzaak van de kosten ligt Kosten of uitgaven die de werknemer ook zou hebben gehad bij dezelfde werkzaamheden in eigen land, zijn geen extraterritoriale kosten. Bij twijfel over de vraag of een bepaalde kostensoort primair tot de extraterritoriale kosten moet worden gerekend, kijk waar de oorzaak van de kosten overwegend (voor meer dan 50%) ligt. 4. Bepaal de grondslag onder de werkkostenregeling Voor werkgevers die gebruik maken van de werkkostenregeling wordt de grondslag voor de 30% regeling ook anders bepaald. Met ingang van 1 januari 2011 maakt de 30%-vergoeding al onderdeel uit van het loon. Maak een keuze Werkgevers die gebruik maken van de werkkostenregeling moeten beoordelen of de kosten die zij naast de 30% regeling vergoeden moeten worden belast of als gerichte vrijstelling kunnen kwalificeren. De 30% vergoeding zelf valt binnen de werkkostenregeling onder de gerichte vrijstellingen. 5. Voldoe aan de voorwaarden Om een beschikking voor toepassing van de 30%-regeling te verkrijgen moet de werkgever in de eerste plaats een werknemer aanwerven vanuit het buitenland. Sinds 1 januari 2012 geldt in dit verband een extra vereiste, namelijk de 150-kilometercriterium. Daarnaast moet de ingekomen werknemer over een specifieke deskundigheid beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De 30%-regeling moet in een Nederlandse loonadministratie worden verwerkt en de werkgever en de werknemer moeten deze tezamen aanvragen. Werf een werknemer vanuit het buitenland De werknemer moet door de werkgever in het buitenland zijn aangeworven om in Nederland tewerkgesteld te worden. Of de werknemer uit het buitenland is aangeworven, moet beoordeeld worden op het moment waarop de arbeidsovereenkomst wordt gesloten. Als de werknemer op dat moment, op basis van feiten en omstandigheden fiscaal geen inwoner is van Nederland, is sprake van aanwerving uit het buitenland.

3 Houd rekening met de 150-kilometercriterium Vanaf 1 januari 2012 komt de ingekomen werknemer die voorafgaand aan de tewerkstelling in Nederland ten minste tweederde van de periode van vierentwintig maanden woonachtig was in het grensgebied rond Nederland (tot en met 150 kilometer van de landsgrens) niet in aanmerking komt voor de 30%-regeling. Dit 150-kilometercriterium geldt overigens niet voor wetenschappers. Voldoe aan de specifieke deskundigheidseis De werknemer dient over een specifieke deskundigheid te beschikken die schaars is op de Nederlandse arbeidsmarkt. De Belastingdienst bepaalt sinds 1 januari 2012 aan de hand van een salarisnorm (het wereldloon) of aan de specifieke deskundigheidseis is voldaan. Het fiscaal loon bedraagt minimaal ( inclusief vergoeding) op jaarbasis. Voor jonge mensen tot 30 jaar die een master hebben afgerond geldt een fiscaal loon van ( inclusief vergoeding 30%-regeling). Een werknemer moet in beginsel gedurende de hele periode van de 30%regeling aan de salarisnorm voldoen, anders vervalt deze met terugwerkende kracht. Sommige werknemers, bijvoorbeeld wetenschappers aan universiteiten voldoen automatisch aan het specifieke deskundigheidseis. Beoordeel of de deskundigheid van de werknemer Om vast te stellen of aan deze voorwaarden wordt voldaan, is het niveau van de door de werknemer gevolgde opleiding relevant. Daarbij speelt ook de voor de functie relevante werkervaring en het beloningsniveau van de functie een belangrijke rol. De Belastingdienst zal in beginsel aannemen dat er sprake is van schaarste als aan de salarisnorm is voldaan. Ook het hebben van kennismigrantenvergunning is een goede indicatie hiervan. 6. Wie, waar en hoe de beschikking aanvragen? Alleen de formele, buitenlandse werkgever mag de 30%-regeling aanvragen. De buitenlandse werkgever die gebruik wil maken van de regeling moet zich eerst als inhoudingsplichtige voor de Nederlandse loonheffing registreren en zal een eigen loonadministratie in Nederland moeten opzetten. Er geldt wel een versoepeling voor werknemers afkomstig uit de EU/EER of uit landen waarmee Nederland een sociaal zekerheidsverdrag heeft gesloten. Vraag samen de 30%-regeling aan De 30%-regeling moet binnen vier maanden na aanvang van de tewerkstelling door de werkgever en de werknemer samen worden aangevraagd bij de Belastingdienst Limburg / Kantoor Buitenland in Heerlen. Hiertoe bestaat een standaardaanvraagformulier dat samen met een aantal documenten (zoals het curriculum vitae en de arbeidsovereenkomst) moet worden ingediend. De Belastingdienst kan alvorens een beschikking af te geven altijd om nadere informatie of aanvullende documentatie verzoeken. Een pro-forma aanvraag behoort ook tot de mogelijkheden. 7. Houd rekening met tussentijdse toetsing De Belastingdienst kan toetsen of een ingekomen werknemer na vijf jaar nog aan de voorwaarden voldoet. Per 1 januari 2012 geldt dat een ingekomen werknemer de gehele looptijd van de 30%regeling moet voldoen aan de specifieke deskundigheidsvereiste en niet slechts op het toetsingsmoment in het vijfde jaar.

4 Ga na of de overgangsregeling van toepassing is Voor ingekomen werknemers die voor 1 januari 2012 hun beschikking hebben gekregen geldt een overgangsregeling. Ligt deze toetsingsperiode na 1 januari 2012 dan moet de ingekomen werknemer op het moment van de tussentijdse toetsing aan de nieuwe voorwaarden voldoen die vanaf 1 januari 2012 gelden. Wordt niet voldaan aan de nieuwe voorwaarden dan wordt de 30%regeling niet verlengd. Voor beschikkingen die voor 1 januari 2012 zijn afgegeven blijft de looptijd tien jaar. 8. Zorg voor een goede verwerking in de loonadministratie Toepassing van de 30%-regeling is alleen mogelijk als over het loon van de tewerkgestelde werknemer Nederlandse loonbelasting wordt berekend en afgedragen. De 30%-regeling wordt niet in de aangifte inkomstenbelasting toegepast. Bij de verwerking in de loonadministratie moet de inhoudingsplichtige in ieder geval rekening houden met de berekening van de onbelaste 30%vergoeding, de reële arbeidsrechtelijke splitsing en de samenloop van de 30%-vergoeding met vergoedingen voor extra territoriale kosten. Naheffingsaanslagen De 30%-regeling is ook van toepassing op loon dat in naheffingsaanslagen is begrepen en ook op eindheffingsloon, mits dit per individuele werknemer is vastgesteld. Verwerk de 30%-regeling met terugwerkende kracht Aangezien de 30%-beschikking in de meeste gevallen pas wordt aangevraagd en afgegeven nadat de werknemer al is begonnen met werken, moet de inhoudingsplichtige de 30%-regeling met terugwerkende kracht in de salarisadministratie verwerken. 9. Kortingsregeling: oude en nieuw toetsingsperiode Vanaf 1 januari 2012 geldt een toetsingsperiode van vijfentwintig jaar. Elke periode van verblijf of tewerkstelling in Nederland gedurende deze periode komt in mindering op de looptijd van maximaal acht jaar. Tot 1 januari 2012 werd de werknemer gekort op de toepassing van de 30%regeling bij perioden van eerdere tewerkstelling of verblijf die meer dan tien jaar maar minder dan vijftien jaar voorafgaand aan de tewerkstelling waren geëindigd. De werknemer mocht dan maximaal twintig dagen per jaar in Nederland hebben gewerkt. 10. Bijzondere situaties De werkgever kan bij toepassing van de 30%-regeling worden geconfronteerd met enkele bijzondere situaties en hij weet soms niet hoe hij daarmee moet omgaan. In dat geval is het verstandig een adviseur in te schakelen. Komt de dienstverband tot een einde? Als de werknemer zijn dienstverband beëindigt en een nieuwe dienstbetrekking aanvaardt, moet hij samen met zijn nieuwe werkgever, een nieuwe aanvraag voor de 30%-regeling indienen bij de Belastingdienst.

5 Statutair bestuurders en de 30%-regeling De statutair bestuurder van een in Nederland gevestigde vennootschap komt ook in aanmerking kunnen voor toepassing van de 30%-regeling. Bij wijze van fictie wordt zijn inkomen volledig in de Nederlandse loonheffing betrokken en wordt het heffingsrecht over dit inkomen toegewezen aan Nederland op basis artikel 16 van het Nederlands Standaard Verdrag. Commissarissen en de 30%-regeling De commissaris staat in een fictieve dienstbetrekking. Toch kwalificeert de commissaris ook als ingekomen werknemer als vereist voor de 30%-regeling.

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1

Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 1 Vennootschapsbelasting. Bedrijfsfusie. Toepassing artikel 14, tweede lid, van de

Nadere informatie

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004

N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken. Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 N.V. Schadeverzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken Gids aanvullende WAO-verzekering Metaal en Technische Bedrijfstakken 2004 WAO-gat in de metaal en techniek De aanvullende WAO-verzekering voor

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

Een eigen onderneming starten?

Een eigen onderneming starten? Een eigen onderneming starten? 2013 Daar komt heel wat bij kijken. U zult keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld welke rechtsvorm gaat u kiezen, waar gaat u uw bedrijf vestigen, gaat u personeel in dienst nemen?

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011

Belastingdienst. Handboek Loonheffingen 2011 Belastingdienst Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Handboek Loonheffingen 2011 Uitgave januari 2011 Voorwoord Geachte lezer, In dit handboek vindt u informatie over de loonheffingen in 2011:

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet

WWZ en cao voor uitzendkrachten. Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet WWZ en cao voor uitzendkrachten Wat verandert er in 2015 voor jou? De belangrijkste regels en veranderingen op een rij gezet De belangrijkste regels en veranderingen in één overzicht In 2015 verandert

Nadere informatie

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding

- 1 - Reglement BKK Opleidingsbudget 090501 REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET. I. Inleiding REGLEMENT BKK OPLEIDINGSBUDGET I. Inleiding Dit reglement bevat bepalingen en voorschriften die gelden voor werkgevers in de branche kinderopvang die gebruik willen maken van het door Stichting Bureau

Nadere informatie

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012

CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014. versie augustus 2012 CAO voor Uitzendkrachten 2009-2014 versie augustus 2012 Vakbonden en de CAO Over de afspraken in deze CAO onderhandelen werkgeversorganisaties en vakbonden met elkaar. Uitzendkrachten kunnen ook invloed

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering Klaverblad Verzekeringen Arbeidsongeschiktheidsverzekering Polisvoorwaarden nr. AO 14 sinds 1850 Afrikaweg 2 Postbus 3012, 2700 KV Zoetermeer Bedankt voor uw keuze voor Klaverblad Verzekeringen. Bij ons

Nadere informatie

HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS

HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS 971 HET BEGRIP WERKGEVER VOLGENS ART. 15OESO-MODELVERDRAG NADER TOEGELICHT MR. J.P.VAN T HOF EN MR. M.R.M. DEDEN* 1 Inleiding Met datum 12 januari 2010, heeft de Staatssecretaris van Financiën eindelijk

Nadere informatie

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015

Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 PENSIOENREGLEMENT 2015 Stichting ORTEC Pensioenfonds te Groningen Januari 2015 Pensioenreglement van Stichting ORTEC Pensioenfonds per 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1. DEELNAME AAN DE PENSIOENREGELING

Nadere informatie

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement

Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement Wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en koninklijk besluit van 11 juli 2002 houdende het algemeen reglement (A.R.) betreffende het recht op maatschappelijke integratie

Nadere informatie

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen Over de Wet bopz Actueel overzicht van de Wet bijzondere

Nadere informatie

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave

Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering. Inhoudsopgave Voorwaarden Inkomensaanvulverzekering Basismodule WGA-gat Uitgebreid In uw polis, de algemene voorwaarden en deze voorwaarden leest u welke rechten en plichten u kunt ontlenen aan de module WGA-gat Uitgebreid.

Nadere informatie

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura

Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Informatiekaart voor zzp-er in de zorg in natura Inleiding Deze informatiekaart is bedoeld als praktisch hulpmiddel voor zzp-ers bij gebruik van de modelovereenkomsten zorg in natura. 1 Als de modelovereenkomsten

Nadere informatie

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden

Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Alles over studiefinanciering Voor studenten en afgestudeerden Inleiding Studeren kost geld. Met studiefinanciering is het mogelijk om de opleiding of studie van je keuze te volgen. Wil je studiefinanciering

Nadere informatie

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV

Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Als werkgever en werknemer hulp nodig hebben bij de reïntegratie Een deskundigenoordeel van UWV Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW en

Nadere informatie

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin

Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor het tot stand brengen van een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg in de ruimste zin (Wet arbeid en zorg) Bijgewerkt tot: Staatsblad 2009, 318;

Nadere informatie

Contracten voor bepaalde tijd

Contracten voor bepaalde tijd Contracten voor bepaalde tijd onderneem actie Per 1 januari en 1 juli 2015 is het nodige veranderd voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd. In deze whitepaper lichten wij toe welke wijzigingen doorgevoerd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten

Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Algemene Voorwaarden DIT IS WIJS Personeelsdiensten Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen Artikel 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Uitzendonderneming: iedere natuurlijke of

Nadere informatie

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis

Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis. Polisvoorwaarden. Inhoud van de polis Collectieve WGA-Gat Verzekering Basis Polisvoorwaarden Inhoud van de polis Algemene voorwaarden 1 Begripsomschrijvingen 2 Strekking van de verzekering 3 Grondslag van de verzekering 4 Aanmelding en acceptatie

Nadere informatie

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd

Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Aanvraag EU verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen of een verblijfsvergunning regulier voor onbepaalde tijd Lees eerst de toelichting op deze en de volgende pagina voordat u begint met invullen.

Nadere informatie

Ontslag uit het umc. Wat nu?

Ontslag uit het umc. Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? Ontslag uit het umc Wat nu? 4 Inhoudsopgave 1 Werkloos, en nu? 7 2 Wat wordt er van u verwacht en wie kunnen u ondersteunen? 8 3 WW 9 3.1 Voorwaarden voor een WW-uitkering

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

01-06-2013 CA 31-05-2015

01-06-2013 CA 31-05-2015 CAO 01-06-2013 31-05-2015 COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST Considerans Action Service & Distributie B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost Action Nederland B.V., gevestigd te Zwaagdijk-Oost, hierna gezamenlijk

Nadere informatie