Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Secretariaat: Pinkelseweg GJ Rheden Tel: Website: Rheden, 3 juni 2015 Aan : het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Rheden Onderwerp : Oordeel op en input van Rhedens Dorpsbelang op de voorgenomen sluiting van en aanpassingen aan de spoorwegovergangen in het dorp Rheden. Geacht college van B&W en gemeenteraad, B&W heeft een voorstel voor een maatregelenpakket verkeersveiligheid spoorovergangen. De Rijksoverheid en ProRail hebben geld beschikbaar gesteld met betrekking tot het verbeteren van de spoorveiligheid, overwegveiligheid en verbeteren van de doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen in de gemeente Rheden. Dat heeft effecten op het dorp Rheden. Wij geven als belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) in bijgaand memo input voor de besluitvorming van de voorgenomen maatregelen in het dorp Rheden. Wij voegen een stukje lokale informatie toe. Wij hebben nogal wat op en aanmerkingen. En een nadrukkelijke mening wat er vooral niet moet gebeuren. Waarvoor geen draagvlak bij RD is. Natuurlijk kunnen er ook andere, wellicht afwijkende, maar ook ons ondersteunende meningen zijn. Die zullen verder worden gepeild tijdens de inloopbijeenkomst van de gemeente op 10 juni as. Het voorstel van B&W ligt ter besluitvorming bij de gemeenteraad. En wordt ook instemming gevraagd over het informeren van inwoners en gebruikers van overwegen. Wij vragen de raadsfracties en raadsleden onze argumenten - die wij onderstaand hebben samengevat tot enkele hoofdpunten - en verder uitgewerkt per spoorwegovergang in het dorp Rheden - ter harte te nemen. Wij lichten deze desgewenst aan u toe zodat u een afgewogen oordeel kunt vormen over het voorliggende voorstel en naar onze mening zal moeten leiden tot een aangepast voorstel van B&W. Onze kritische kanttekeningen op het rapport en het voorstel van B&W Het rapport Verkenning spoorwegovergangen Rheden van Witteveen+Bos en het daaruit voortvloeiende voorstel van B&W heeft als doelstelling het verbeteren van de spoorveiligheid, overwegveiligheid en verbeteren van de doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende 1

2 wegen. Na bestudering van het rapport hebben wij de volgende kanttekeningen/adviezen en 1 dringend advies. 1. Uitgangspunt van het voorstel van B&W moet zijn dat het dorp Rheden met de voorstellen veiliger wordt en er geen ongewenste neveneffecten worden gecreëerd. 2. De inwoners van Rheden koesteren o.a. de directe relatie met het natuurgebied ten noorden en zuiden van de spoorlijn, de rust in het dorp met relatief weinig verkeer in het dorp en snelle bereikbaarheid van voorzieningen; 3. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerkring tussen ProRail en de gemeente. Deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en toerisme zijn geconsulteerd. Het rapport lijkt eenzijdig te zijn opgesteld. Nauwelijks zijn de sociale- en leefbaarheids aspecten van de bewoners van ons dorp belicht. 4. Juist de effecten op veiligheid, leefbaarheid en welzijn lenen zich voor brede consultatie; 5. Wat wij in het proces hebben gemist is burgerparticipatie, waar de Rijksoverheid en ook gemeente Rheden de mond van vol hebben. Dat had hier zeker gekund omdat ook anderen zijn geconsulteerd. 6. U bent beiden (B&W en gemeenteraad) verantwoordelijk voor ondermeer veiligheid, leefbaarheid en welzijn van burgers. Wij voelen ons als belangenvereniging RD - gepasseerd. Wij, bewoners van het dorp, ondernemers en industrie hadden op een vroeger moment betrokken willen worden. Wij hadden vanuit de optiek van de burger zowel positieve als negatieve effecten op de inwoners van het dorp kunnen aangegeven. U beperkt de informatie aan burgers nu met een inloopavond op 10 juni as. 7. Wij vinden dat het voorliggend rapport en advies vooral is gebaseerd op de effecten op de overwegen (vooral in het voordeel van ProRail) en niet op de effecten op en consequenties voor de bewoners van het dorp en de gevestigde bedrijven en industrie. De voorgestelde maatregelen sporen in onze visie niet allemaal met de gestelde doelstellingen; 8. Een belangrijke vraag is of het dorp met de voorgenomen aanpassingen iets opschiet. Wij zijn de stellige mening toegedaan dat het dorp met een aantal maatregelen niet gebaat is. Het meer lasten geeft dan lusten. Het creëert zelfs onveiligheid en irritatie elders in het dorp en grijpt in op de leefbaarheid van bewoners; 9. Zo heeft sluiting van de overweg Mauritiusstraat grote impact op niet gewenste verkeersstromen in het dorp, milieu- en gezondheidseffecten (lawaai, overlast, CO2) stagnatie van het verkeer op andere plekken, irritatie, bereikbaarheid van het noordelijk gelegen natuurgebied, bereikbaarheid van het dorp voor bewoners gelegen ten noorden van de spoorlijn, bereikbaarheid van het openbaar busvervoer voor het middendeel van het dorp en gevaarlijke verkeersituaties in het dorp; 2

3 10. Een belangrijk punt vinden wij dat de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat open moet blijven. Hiervoor is bij RD geen draagvlak. Het is onacceptabel dat deze overgang dicht moet; 11. De vraag is ook of er een risico inventarisatie is uitgevoerd door hulpdiensten als politie, brandweer en ambulancezorg. Hoe ziet die analyse er uit en wat is hun advies? 12. Ook willen wij worden geïnformeerd over de visie op het plan van de in het rapport aangehaalde deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en toerisme; 13. Daarnaast willen wij een kritische opmerking plaatsen bij de kosten van een onderdoorgang aan de Lentsesteeg: 3 miljoen! Dat is heel veel geld, zeker gelet op een geschetste mogelijke onder- of overschrijding van het budget met 40%. Natuurlijk willen wij dat ook daar de spoorweg veilig kan worden gepasseerd, maar willen wel meer informatie of er achter dit voornemen andere dingen schuilen, zoals activiteiten en voorbereidingen van een nabijgelegen grondeigenaar en een gevreesde sluiting van de Brinkweg; 14. Geheel buiten de orde en context van de doelstelling van het rapport en de buidel geld die de Rijksoverheid ter beschikking stelt voor het veiliger maken van spoorwegovergangen, willen wij u toch onder de aandacht brengen dat door de al geleidelijke toename van het goederenverkeer en de verdere verwachte intensivering daarvan na 2020, de aanwonenden van de spoorlijn (Arnhemsestraatweg en Parallelweg) recht hebben op maatregelen tegen geluidsoverlast en trillingen. Wellicht kan dat aspect met het ministerie en ProRail worden overlegd; 15. De effecten op het dorp en haar bewoners hebben wij uitgebreid in de bijlage per spoorwegovergang benoemd. En getoetst op de doelstellingen van het project, zoals hierboven aangehaald. Met onze motivatie, standpunt en adviezen. Wij geven u hier alvast de essenties aan van ons standpunt op de voorstellen per spoorwegovergang: 1. De spoorwegovergang aan de Lentsesteeg Positief, maar kritisch t.a.v. kosten. Is er een geheime agenda? Advies: verlichting en aandacht voor veilige oversteek Arnhemsestraatweg 2. De spoorwegovergang aan de Oranjeweg Staat niet in het voorstel, maar: Advies: vrijliggende fietspaden Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 3. De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat Geen draagvlak bij RD. Onacceptabel - open laten! Advies: geluidarmer maken bestrating overweg Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 3

4 4. De spoorwegovergang aan de Groenestraat Positief: voetpad en reconstructie kruispunt Advies: geluidarmer maken bestrating overweg, aandacht toename CO2 uitstoot en overlast geluid en trillingen voor omwonenden stationsgebied. Relatie met voorgenomen sluiting Mauritiusstraat en mogelijk Pinkelseweg. Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 5. De spoorwegovergang aan de Pinkelseweg Geen oordeel. Advies: in gesprek gaan met industrie en bedrijfsleven over consequenties afsluiting voor alle verkeer 6. De spoorwegovergang aan de Havelandseweg Positief: verwijderen trottoir oostzijde en aanleg vrijliggende fietspaden op overweg Aandacht: toename verkeerdrukte en overlast aanwonenden 7. De spoorwegovergang Schaarweg Geen oordeel. Advies: in gesprek gaan met industrie en bedrijfsleven over consequenties afsluiting voor alle verkeer Wij denken nog steeds actief met u mee. Namens Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Chris van Zwam co voorzitter Bijlage: informatie per spoorovergang en onze visie daarop 4

5 Bijlage: Input op de volgende voornemens in het dorp Rheden met betrekking tot: 1. De spoorwegovergang aan de Lentsesteeg - afsluiten en maken onderdoorgang 2. De spoorwegovergang aan de Oranjeweg - vrijliggende fietspaden 3. De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat - afsluiten voor alle verkeer 4. De spoorwegovergang aan de Groenestraat - voetpad en reconstructie kruispunt 5. De spoorwegovergang aan de Pinkelseweg - afsluiten voor alle verkeer 6. De spoorwegovergang aan de Havelandseweg - verwijderen trottoir oostzijde en vrijliggende fietspaden overweg 7. De spoorwegovergang Schaarweg - sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Open voor fiets en voetgangers Ad 1. De onderdoorgang Lentsesteeg Een onderdoorgang betekent dat fietsers zonder gevaar vanaf de Oranjeweg en IJsselsingel via de onderdoorgang veilig de spoorlijn kunnen passeren richting de Arnhemsestraatweg. Een veilige fietsroute wordt dan gewaarborgd, maar: Het voorstel kost wel heel veel geld: 3 miljoen euro! Welke visie ligt hieraan ten grondslag? Zijn er plannen voor de toekomst nadat een onderdoorgang is gemaakt? Is er een geheime agenda? Met wie zijn afspraken gemaakt over toekomstplannen? Dit willen wij beantwoord hebben. Er is door de te verwachten aantrekkelijkheid van deze fietsroute een groter aantal fietsers te verwachten. Er gaat een mogelijk gevaarlijke oversteek van fietsers ontstaan op de Arnhemsestraatweg, naast restaurant De Bronckhorst. Voorkomen moet worden dat de toegang via de Brinkweg wordt geblokkeerd door het eerdere initiatief van een grondeigenaar die al een pad naast de spoorlijn heeft laten aanleggen met als doel de Brinkweg (een cultuurhistorisch gebied dat toegankelijk moet blijven voor iedereen) af te sluiten en fietsers via zijn pad richting overgang spoorlijn aan de Lentsesteeg kunnen rijden. RD staat overigens positief tegenover de (overigens wel erg dure!) onderdoorgang, mits: er verlichting op de fietsroute komt in en buiten de onderdoorgang om te voorkomen dat een onveilige onderdoorgang ontstaat; er voorzieningen komen op de kruising Lentsesteeg - Arnhemsestraatweg om fietsers een veilige oversteek te bieden en er niet getornd wordt aan het huidige gebruik van de Brinkweg om de onderdoorgang te bereiken. 5

6 Ad 2. Spoorwegovergang Oranjeweg Staat niet in het voorstel, maar wel in het rapport en is van belang i.v.m. sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat. De sluiting van de overweg Mauritiusstraat heeft als consequentie dat er meer verkeer via de Oranjeweg zal rijden. Nu al hebben bewoners aan de Oranjeweg last van verkeerslawaai en hardrijders. Bewoners gaan dus meer last ondervinden. Advies m.b.t. het veiliger maken spoorovergang: - vrij liggende fietspaden realiseren - Overweging mits verantwoord: hele slagbomen Welke maatregelen gaat de gemeente treffen op de Oranjeweg ter voorkoming van overlast? Ad 3. Spoorwegovergang Mauritiusstraat De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat is in onze ogen een veilige oversteekplaats. Het nog veiliger maken betekent in de ogen van het adviesbureau het sluiten van deze overgang. Voorgenomen maatregel tot sluiting van deze overweg is niet in het belang van het dorp. Ons dorp wordt opgezadeld met lastige en overlastgevende alternatieve routen naar de 2 voorgenomen centrale toegangen tot het dorp. Mogelijk positief is dat omwonenden van de overgang aan de Mauritiusstraat geen last meer zullen hebben van het geluid van de spoorbomen. Dat is relatief. Maar er zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen sluiting van deze overweg. Het heeft vergaande negatieve consequenties voor de inwoners van het dorp. Wij vinden sluiting onacceptabel. Toegankelijkheid natuurgebied en dorp Het wonen in het dorp is aantrekkelijk door de snel en makkelijk bereikbare toegang tot o.a. het natuurgebied. Bewoners uit het noordelijk middendeel van het dorp wordt de mogelijkheid ontnomen snel en makkelijke toegang te krijgen tot het natuurgebied. Even een korte wandeling naar het bos en de hond uitlaten met een snelle doorsteek via de spoorwegovergang Mauritiusstraat naar het natuurgebied kost meer tijd. Wij zien dat als een belangrijk nadeel voor alle bewoners in het betreffende deel van het dorp. Het woongenot wordt voor hen voor een deel ontnomen. Ook worden bewoners aan de Noordkant van de Arnhemsestraatweg meer geïsoleerd van het dorp omdat ze de spoorwegovergang niet meer kunnen gebruiken. Omleiding autoverkeer: ons dorp wordt opgezadeld met problemen In het rapport wordt naast de sluiting van de overweg de suggestie gedaan dat verkeer uit het noordelijk middendeel van het dorp alternatieve routen kan nemen richting de 2 voorgenomen centrale toegangen (Oranjeweg en Groenestraat). Ook de Parallelweg zal vanaf de kruising met de Massenweg richting de Groenestraat eenrichtingverkeer worden. Dat alles heeft consequenties, zoals: 6

7 Autoverkeer komende vanuit de richtingen Velp en Dieren zal - door sluiting van de overweg aan de Mauritiusstraat - een extra belasting vormen voor de Groenestraat en Oranjeweg (dus totaal 1227 motorvoertuigen extra per etmaal); De rotonde op de Arnhemsestraatweg, kruising Groenestraat zal meer belast worden. In de spits kan daar file ontstaan, zeker als de spoorbomen gesloten zijn (er kunnen slechts 6 auto s voor de spoorbomen staan); De kruising Arnhemseweg - Groenestraat - Veerweg wordt extra belast met verkeer komend vanaf de noordzijde spoorwegovergang Groenestraat; Autoverkeer van inwoners in het noordelijk middendeel van het dorp zullen voortaan een weg moeten zoeken naar Oranjeweg en Groenestraat. Dat geeft een extra druk van de in het rapport genoemde aantal van 1227! motorvoertuigen per etmaal die zich onvoorspelbaar zullen verdelen over de wegen in het dorp in de richting van de 2 voorgenomen centrale toegangen tot het dorp. De wegen die voor een alternatieve route in aanmerking komen zijn daarvoor niet ingericht: - De Europalaan Is voor een deel smal. 2 auto s kunnen elkaar op bepaalde plaatsen niet passeren. Het staat er vol met geparkeerde auto s. Aan de oostkant is de straat zeer smal en aan de westzijde van de Europalaan eindigt de straat op een T-splitsing waar de centrale ingang van een basisschool is gelegen. Verkeer moet afslaan om de Arnhemseweg of de Parallelweg te bereiken. Een zeer gevaarlijke situatie ontstaat als daar meer verkeer doorheen gaat (halen en brengen van schoolkinderen, kinderen met de fiets). Een ander deel van de laan ligt een kinderspeelplaats. - De Arnhemseweg Aan zowel de oost- als westzijde van de weg zijn 2 basisscholen gelegen waar het op meerdere momenten van de dag zeer druk is met het brengen en halen van kinderen (autoverkeer) en fietsende kinderen. Ter hoogte van de Holtbanck school is de weg zelfs versmald. En zullen irritaties tussen verkeersdeelnemers ontstaan en potentieel gevaarlijke situaties, aanrijdingen en persoonlijk (ernstig) letsel. Het woongenot van bewoners van beide straten wordt aangetast door meer verkeer. Zorgverleners De route die hulpverleners in de zorg naar verzorgingshuis Rhederhof en naastgelegen voormalige aanleunwoningen als het Veerhuis en De Brink volgen, kan niet meer via de Mauritiusstraat. Een route die vanaf de Arnhemsestraatweg de meest korte route naar dit zorggebied is. Bij het zorgcentrum Rhederhof en de voormalige aanleunwoningen is het een dagelijks komen en gaan van zorgverleners die vaak niet uit het dorp zelf afkomstig zijn. 7

8 Dat geeft extra verkeersdruk op de 2 voorgenomen centrale toegangen en extra en gevaarlijke verkeersbelasting van te smalle straten (zoals Europalaan, Arnhemseweg, Worth- Rhedenseweg) en overlast voor aanwonenden en scholen in het noordelijk middendeel van het dorp richting Rhederhof en omliggende straten. Openbaarvervoer Voor bewoners van het middendeel van het dorp zal de toegang tot het openbaar vervoer (bus) aan de Arnhemsestraatweg niet meer via de overgang aan de Mauritiusstraat kunnen geschieden. De huidige bushalten, bereikbaar vanuit het middendeel van het dorp/wijde omgeving Mauritiusstraat, zijn niet zo lang geleden (2013) aangepast voor rolstoelers en mensen met rollators of kinderwagens. De inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer worden ernstig benadeeld. Ze moeten straks naar een bushalte verderop, bereikbaar via de Oranjeweg of Groenenstraat. Dat is een lange afstand. Geluid De overweg zal geruislozer moet kunnen worden gepasseerd. Dat geeft meer rust naar aanwonenden. Daarom bevelen wij aan te bezien of de bestrating van de overgang kan worden verbeterd. Laten we het dorp behoeden voor ernstige inbreuk op de leefbaarheid, irritatie, overlast en in andere straten in te dorp gecreëerde onveilige situaties, die zullen duren tot in lengte van jaren. De overweg Mauritiusstraat is al veilig. Sluiting van de overweg aan de Mauritiusstraat is niet in het belang van de dorpsbewoners. Wij zijn zeer stellig in onze mening: Sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat is onacceptabel! Wij vinden dat de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat behouden dient te blijven! Er zouden wel maatregelen aan het wegdek/overgang kunnen worden getroffen om geruislozer de overgang te kunnen passeren en eventueel hele slagbomen te plaatsen. Ad 4. Spoorwegovergang Groenestraat Wij staan positief tegenover het veiliger en overzichtelijker maken van het stationsgebied. Wel noemen wij enkele aandachtspunten: Deze spoorovergang zal - door spreiding van voorheen het verkeer via de Mauritiusstraat extra belast worden met gemotoriseerd verkeer, zoals al gesteld onder de kop Mauritiusstraat (een deel van de 1227). Dat is veel. Ook zal de rotonde op de kruising Arnhemsestraatweg - Groenestraat extra belast worden. Nu al staat het regelmatig met verkeer vast. Vanaf de Arnhemsestraatweg kan slechts een beperkt aantal auto s wachten voor een gesloten spoorwegovergang. Dat wreekt zich op de rotonde. 8

9 Extra toestroom vanaf de Parallelweg door eenrichtingverkeer en sluiten van de spooroverwegen Mauritiusstraat en Pinkelseweg creëert extra verkeersdruk op de kruising Groenestraat en spooroverweg. Een deel van de bewoners aan de Parallelweg zijn -door het instellen van eenrichtingverkeer - verplicht een andere route in de tussenstraten te vinden om uit te komen op de Groenestraat of Oranjeweg. Of men negeert het eenrichtingverkeer. De nieuwe woonwijk Grinthuizen zal eveneens extra druk van verkeer op de Groenestraat creëren indien deze wijk compleet bebouwd is. Meer verkeer (zowel gemotoriseerd als fiets/voetgangers) kan/zal leiden tot langere wachttijden en filevorming voor een gesloten overgang mede gelet op de toekomst waar verwacht wordt dat er intensiever goederenverkeer zal komen en de spoorbomen daardoor veel vaker dicht zullen zijn. Maar het geeft ook negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden in het stationsgebied. Te denken valt aan uitstoot C02, overlast geluid en trillingen. Welke maatregelen kunnen daartegen worden getroffen? Wordt door voetgangersstroken de doorgang niet te smal? Verbreding van de spoorwegovergang voor vrachtverkeer lijkt ons dan noodzakelijk. De navigatieapparatuur geleidt vrachtverkeer namelijk ook via de noordzijde van het dorp in plaats van de route via de afslag autosnelweg A348. Hoe vrachtverkeer goed en veilig voor voetgangers en fietsers de spoorwegovergang te laten passeren? Wij geven in overweging om de overgang veiliger maken door de spoorbomen de gehele breedte van de overgang te laten afsluiten. Dat voorkomt oneigenlijk en gevaarlijk gebruik van bewoners (ook jeugd) die nog even snel de trein willen halen. De huidige overweg leent zich voor het geruislozer kunnen passeren. Losliggende platen e.d. veroorzaken lawaai. Automobilisten en (brom) fietsers worden nu door elkaar geschut. : Naast de voorgenomen maatregelen ook maatregelen treffen aan het wegdek/overgang om geruislozer de overgang te kunnen passeren. Verkeer wordt nu door elkaar geschud. Wij stellen voor mist verantwoord - om de halve spoorbomen te vervangen door hele. De negatieve effecten van sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat op de spoorwegovergang aan de Groenestraat en de geschetste directe omgeving zijn van dien aard dat wij dit als een extra argument zien om de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat open te houden. Ad 5. Spoorwegovergang Pinkelseweg Wij vragen ons af of deze overgang onveilig is. Het is een belangrijke weg voor de industrie en andere bedrijven. De Haverlandseweg zal extra worden belast evenals de tussenwegen in het dorp richting bedrijven en industrie (110 gemotoriseerd verkeer per etmaal zal zijn weg naar op een andere manier moeten weten te vinden). 9

10 Mogelijk zal de industrie aan en in de omgeving van de Pinkelseweg zijn argumenten hebben voor of tegen afsluiting in relatie tot het vrachtverkeer en woon-werkverkeer van medewerkers. Vooral i.v.m. wegbelasting en praktische aspecten als het kunnen nemen van bochten op andere in het dorp gelegen wegen bij zware en lange vrachtwagens als deze het dorp in en uit moeten rijden. Wat wij constateren: Het recreatief gebruik van deze overgang om naar het bosgebied te gaan is voor bewoners niet meer mogelijk. Woon-werkverkeer en vrachtverkeer kunnen ongewenste effecten hebben op toegankelijkheid en doorstroming via andere wegen en rotondes in en buiten het dorp, evenals daarmee gepaard gaande overlast van file, geluid, trillingen en luchtvervuiling. Wij laten de beoordeling over consequenties van sluiting en toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer graag over aan de inschatting en beoordeling van de industrie en bedrijfsleven. De gemeente zal met hen in contact moeten treden. Ad 6. Spoorwegovergang Havelandseweg De Havelandseweg zal in het huidige voorstel meer worden gebruikt door verkeer. Het is en blijft een ontsluitingsweg. Nu al hebben wij (en de gemeente) klachten van aanwonenden van overlast van het verkeer. Die klachten zullen toenemen en woongenot komt onder druk te staan. Wij adviseren maatregelen te treffen aan de Haverlandseweg om de overlast te beperken. Ad 7. Spoorwegovergang Schaarweg Sluiting voor autoverkeer betekent een ontlasting van geluidsoverlast van auto s naar omwonenden. Wat blijft is het geluid van de spoorbomen. De toegang van medewerkers van bedrijven (woon-werkverkeer) en vrachtverkeer aan de Schaarweg is niet meer mogelijk. Het is wederom een extra belasting ( van 300 x gemotoriseerd verkeer per etmaal) voor de Haverlandseweg en de route naar de bedrijven aan de Schaarweg. Of een alternatieve route voor het vrachtverkeer mogelijk en verstandig is laten wij graag aan de beoordeling van het bedrijfsleven en gemeente over. De bereikbaarheid van de Steegse Haven en jachthaven De Engel wordt bemoeilijkt. Indien deze overgang wordt gesloten voor autoverkeer zullen automobilisten eveneens hun route moeten vinden via de Havelandseweg, wat eveneens een extra verkeersbelasting kan/zal betekenen voor deze weg. Wij laten de beoordeling over consequenties van sluiting en toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer graag over aan de inschatting en beoordeling van de industrie en bedrijfsleven. De gemeente zal met hen in contact moeten treden. ############## 10

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat

Afwaarderen (minder aantrekkelijk maken voor doorgaand verkeer) van de Boerendijk tussen de Hoge Rijndijk en de Chrysantstraat Scenario 1: Optimalisering huidige verkeersnetwerk woerden West Aanpassen van kruispunt Hollandbaan Waardsebaan verkeerslichtenregelinstallatie (VRI), Boerendijk Chrysantstraat (VRI), Boerendijk Hoge Rijndijk(rotonde).

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: >Hier komt de naam van dossier zoals in Meldpunt en wordt ingevoegd door meldpuntmedewerker< Locatie: Eenderparkweg in Ermelo

Nadere informatie

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren

Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Samenvatting van de verzamelde en gebundelde reacties op de plannen om de bereikbaarheid van Wageningen te verbeteren Deelproject 1: Mansholtlaan verbreden naar 2 rijstroken per richting Toelichting op

Nadere informatie

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan

Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan *1024661* Gemeenteraad Gemeente Hengelo Postbus 18 7550 AA Hengelo Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum Verkeerskundige analyse Torenlaan 1010707 Geachte gemeenteraad, In de commissie Fysiek zijn vragen

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: www.meldpunt veiligverkeer.nl. Naam dossier: D1509 1512 3044 0384. Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: D1509 1512 3044 0384 Locatie: Gemeente Zwolle: Havezathenallee Datum uitgifte advies: Oversteekbaarheid fietsers en voetgangers

Nadere informatie

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen

Aanleiding. Presentatie doortrekken Haarsweg. Communicatietraject. Onderdelen van het onderzoek. Ondernemersvereniging Ommen Presentatie doortrekken Haarsweg Donderdag 10 april 2014 Aanleiding Raadscommissie van 6 juni 2013 behandeling verkeersonderzoek De Strangen en de rotonde Schurinkstraat- Chevalleraustraat Over de Haarsweg

Nadere informatie

Opheffen overweg Beuvinkweg

Opheffen overweg Beuvinkweg Opheffen overweg Beuvinkweg gemeente Dinkelland, geo 026, km. 21.857 Hf Vaan ProRail Kenmerk 370441 8-v2 Datum 18 februari 2015 O n d e r w e r p Opheffen overweg Beuvink w e g Status Definitief Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bijlage VII Consequenties afsluiten Ockenrode

Bijlage VII Consequenties afsluiten Ockenrode Bijlage VII Consequenties afsluiten Ockenrode Huidige situatie Ockenrode De Ockenrode is een van de drie toegangswegen van de wijk gelegen tussen de Van der Valk Boumanweg en Persant Snoepweg. De andere

Nadere informatie

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA. De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Conclusies simulatiestudie FietsroutePlus Groningen - Haren - Helperzoomtunnel en BEA Steller Machiel Huizenga De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon 0611211325

Nadere informatie

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten

BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten BIJLAGE Afweging verplaatsen bruglichten In deze bijlage worden de voor- en nadelen van het verplaatsen van de bruglichten naar de kruispunten Opdijk en de Venebosweg tegen elkaar afgewogen. Beoogd effect

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren

Gemeente Woerden. b) Om Ç 4,6 miljoen beschikbaar te stellen om scenario 1 te kunnen laten uitvoeren RAADSVOORSTEL 15R.00054 Gemeente Woerden 15R.00054 Ik gemeente WOERDEN Indiener: College van burgemeester en wethouders Datum: 28 april 2015 Portefeuillehouder(s): wethouder M. Stolk Portefeuille(s): Verkeer

Nadere informatie

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk

Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Wonen in Woerden: geen overlast, veilig en prettig wandelen en fietsen in de wijk Woning en straat: veilig, stil en aangenaam Bij woningen geluid beperkt tot af en toe een auto. Stroomwegen (50 km/uur

Nadere informatie

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016

Aanvragen in Subsidieaanvraag BDU Kleine Infrastructuur 2016 Algemene aspecten: Aanvragen indienen: eind 2015. Voorlopige gunning voor 1 november 2016. Uitvoering 2016/2017 Aanvragen in 2015 De Draai - Van Veenweg - Voetpad naast Van Veenweg - Knip Van Veenweg (afhankelijk

Nadere informatie

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten

Ontsluiting Hofstad III. Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten. Gemeente Houten Ontsluiting Hofstad III Opties A, B, C, D. Voor- en nadelen Tekeningen Intensiteiten emeente Houten Optie A (Ontsluiting Via Castellum- Tweerichtingverkeer) Voordelen Nadelen Herkomst Intensiteit amgras

Nadere informatie

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP)

Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) GEMEENTE HILLEGOM Hoofdstraat 115 2181 EC Hillegom T 14 0252 Postbus 32, 2180 AA Hillegom F 0252-537 290 E info@hillegom.nl I www.hillegom.nl Rapport: Hillegoms Verkeers- en Vervoerplan (HVVP) Onderdeel

Nadere informatie

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016

Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 Ruimtelijke inpassing asielzoekerscentrum te Heerenveen Maart 2016 1. Aanleiding De gemeenteraad van Heerenveen heeft op 30 november 2015 ingestemd met de vestiging van een azc voor 600 toekomstige bewoners

Nadere informatie

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies: veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal

Verkeersonderzoek. Kenmerken advies:  veiligverkeer.nl. Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Verkeersonderzoek www.meldpunt veiligverkeer.nl Kenmerken advies: Naam dossier: verkeersveiligheid nieuwbouw dorpsschool Rozendaal Locatie: De dorpsschool wordt gesitueerd op de hoek van de Bremlaan en

Nadere informatie

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg

tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg tunnel spoorwegovergang Paterswoldseweg Waarom zijn er plannen voor een tunnel voor alle verkeer bij de spoorwegovergang Paterswoldseweg? Wat zijn deze plannen? En wat voor gevolgen heeft dit voor uw buurt?

Nadere informatie

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat

Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Nieuwsbrief november 205 Reconstructie kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken rondom de verbetering van het kruispunt Patijnweg - Buys Ballotstraat.

Nadere informatie

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015

Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk. Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 STOMPWIJKSE- WEG Naar een bereikbaar en leefbaar Stompwijk Weergave inloopbijeenkomst 18 mei 2015 Inleiding In deze weergave

Nadere informatie

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende

Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Fietsas door Wijk Osseveld via Zonnewende Op 20 januari jl. is er een informatie avond verzorgd in Het Bolwerk bij ons in de wijk. Tot onze verrassing bleek er een snelfietsroute over de Zonnewende te

Nadere informatie

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o.

Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone Broekstraat e.o. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3201 4 februari 2015 Fysieke afsluiting Fazantlaan, gedeeltelijk vrachtwagenverbod St. Catharinaweg en vrachtwagenverbodszone

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg

gemeente Eindhoven Betreft Nadere toelichting afweging instellen linksafverbod Geldropseweg gemeente Eindhoven Stichting Witte Dorp/De Burgh Openbare Ruimte, Verkeer & Milieu, Verkeer en Openbare Ruimte Van mw. M. Jansen- van der Zande Kamer Telefoon (040) 238 63 88 14 juni 2012 Memo Betreft

Nadere informatie

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012

Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Planstudie Ring Utrecht A27/A12 Opbrengstnotitie meedenkbijeenkomsten december 2011 Bijlage 2 Aansluiting Utrecht Noord april 2012 Rijkswaterstaat heeft voor de aansluiting Utrecht Noord een aantal mogelijke

Nadere informatie

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf Grote Bickersstraat 74 1013 KS Amsterdam Postbus 247 1000 AE Amsterdam t 020 522 54 44 f 020 522 53 33 e info@tns-nipo.com www.tns-nipo.com Political & Social Rapport Verkeersmaatregelen Rucphen en Schijf

Nadere informatie

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN

VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN VERKEER OP DE RINGDIJK ENQUÊTE ONDER BEWONERS, BEDRIJVEN EN DORPSRADEN Beste Lezer, Met deze enquête willen we uw mening over de verkeersveiligheid op de Ringdijk in beeld brengen. Het verkeersadviesbureau

Nadere informatie

Situatie 1. Binnenkomst via rotonde noordzijde van Eefde De rotonde is snelheidsbeperkend. De afslag naar Eefde is merkbaar door van asfalt naar stenen te gaan; de markering 50 km en het bord bebouwde

Nadere informatie

herinrichting stationsgebied

herinrichting stationsgebied herinrichting stationsgebied ambities, opties & afwegingen verkeer in omgeving consequenties en gevolgen schapen kamp stations straat aansluiten en verlevendigen centrum welkom in onze stad! stations plein

Nadere informatie

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg

Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen aan en reacties van bewoners door René van den Berg Vragen Vraag 1a Welke plek in Theresia en Spoorzone vindt u voor de fietser qua verkeer het gevaarlijkst. Kunt u ook aangeven waarom? Vraag 1b

Nadere informatie

1 Hebben deze extra intercity s per uur een positieve of een negatieve invloed op je reistijd?

1 Hebben deze extra intercity s per uur een positieve of een negatieve invloed op je reistijd? Trein Vanaf september gaan er meer treinen rijden op het traject Eindhoven-Den Bosch. Dit betekent dat er iedere tien minuten een intercity vertrekt op het traject. 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%

Nadere informatie

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners

Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tarthorst Fietsoplossingen voor en door gebruikers en bewoners Tweede brede werksessie, 7 juli 2015 Arno Jonker, Paul van den Bosch en Natalie Veenkamp DTV Consultants fietsen en lopen innovatie internationaal

Nadere informatie

Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015

Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015 Toekomstvisie verkeer van Wijkgemeenschap Groot Deijleroord december 2015 Het probleem Er is geen goede Oost-West v.v. verbinding in Wassenaar-Noord. Doorgaand verkeer moet nu door de woonstraten van Deijleroord.

Nadere informatie

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk

anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk A anleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Aanleg Verbindingsweg onderlangs Mannee en scheiding auto- en fietsverkeer op Kattendijksedijk Oktober 2006

Nadere informatie

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden

Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Wijkplatform Hoogenhof Malden, gemeente Heumen Notitie Bereikbaarheid en ontsluiting van de Hoogenhof in Malden Waarom deze notitie De ontsluiting en bereikbaarheid van nagenoeg alle panden in de Hoogenhof

Nadere informatie

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC

AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC AMBTELIJK VERKEERSKUNDIG ADVIES LOOP- EN FIETSROUTE AZC Datum : 18 maart 2016 Aan : Projectteam AZC Kopie aan : Van : Matthijs Koops Onderwerp : AZC, verkeerskundig advies loop- en fietsroute Op verzoek

Nadere informatie

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.

Hengelo. Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J. Hengelo Per mail aan: Raadsfracties van de gemeente Hengelo Burgemeester Jansenplein 1 7551 EC Hengelo cc. wethouder J.Bron en J.Schilstra Hengelo, 29-09-2016 Betreft: Zienswijze F35 Kuipersdijk Referentie:

Nadere informatie

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord

Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Informatiebulletin verkeersveiligheid Brede School Spoorzone Noord Inleiding Op 27 februari 2012 werd het bouwplan voor de nieuwe brede school Spoorzone Noord aan ouders, omwonenden en belangstellenden

Nadere informatie

Stand van zaken werkzaamheden

Stand van zaken werkzaamheden Nummer 22 - april 2014 Met de nieuwsbrief Kersenbaan houden wij u op de hoogte over de aanleg van de Kersenbaan. In deze editie leest u meer over de stand van zaken van de werkzaamheden, de bouwvergunningaanvraag

Nadere informatie

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA

Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg. LTA ja: Maand 5 Jaar 2017 LTA nee: Niet op LTA Raadsvoorstel Onderwerp Herinrichting kruising Wilhelmakade - Prinsesseweg Registratienr. 6287928 Steller/telnr. J.S. Bos/ 8058 Bijlagen 4 Classificatie Openbaar Geheim Vertrouwelijk Portefeuillehouder

Nadere informatie

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo

Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Bijlage 2: foto s verkeerssituatie Dorpsstraat te Otterlo Memo Aan : Aan de fracties van de politieke partijen Ede Van : College van burgemeester en wethouders Datum : 11 juni 2013 Onderwerp : Verlegging

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 53 32 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Eurlings, Susanne PO S1 RAD: RAD151216 woensdag 16 december 2015 BW: BW151103 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 16 december 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld

Onderzoeksrapport. gemeente Barneveld Onderzoeksrapport ) Inleiding De heeft ons, de leerlingen van 3GTx van de Meerwaarde gevraagd uit te zoeken wat onveilige situaties zijn rondom onze school. Twee medewerkers van de van afdeling Verkeer

Nadere informatie

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009

Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314. Informatie-avond. Presentatie 30 juni 2009 Verkenning provinciaal kruispunt N348 N314 Informatie-avond Presentatie 30 juni 2009 PRESENTATIE DIT IS EEN DOORLOPENDE PRESENTATIE De presentatie geeft informatie over de verkeerskundige aanleiding en

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074.

1 Inleiding. 2 Interne wegenstructuur. Kerkdriel Noord. Gemeente Maasdriel. Verkeerseffecten woningen fase 1. 18 september 2015 MDL013/Fdf/0074. Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Casuariestraat 9a Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2511 VB Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 09.0011, d.d. 20 januari 2009 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Verkeersbesluit "Verkeerscirculatie Levendaal-West" Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. In te stemmen met het ontwerp-verkeersbesluit

Nadere informatie

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM

ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM ZIENSWIJZENNOTA GVVP WINSUM Nr. Vragen/opmerkingen (gebundeld) 1 Er is vanuit nut en noodzaak, geluidsoverlast, benodigde investeringen en mogelijke route Ranum - Tinallinge - Onderdendam bezwaar tegen

Nadere informatie

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel

Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Een beter busstation en bereikbaar Krimpen aan den IJssel Krimpen aan den IJssel Maart 2017 Voorwoord Met dit document doet de -fractie een voorstel om de bereikbaarheid van Krimpen aan de IJssel te verbeteren.

Nadere informatie

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015

Wijkschouw: Spaansland Datum: 19 mei 2015 Wijkschouw Spaansland Op 19 mei 2015 werd een wijkschouw gehouden in het gebied Spaansland (gebied 13e). Start- en eindpunt van de wandeling was Sportclub Enschede. Naast een aantal bewoners waren aanwezig

Nadere informatie

Evaluatie verkeerssituatie School B

Evaluatie verkeerssituatie School B Evaluatie verkeerssituatie School B Opgesteld door G. Smilda Afdeling Openbare Werken Concept November 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Analyse verkeerssituatie... 2 Verkeersgedrag: lopen en fietsen...

Nadere informatie

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT

INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INRICHTINGSVISIE ANNA S HOEVE CONCEPT INHOUD kenschets geschiedenis veranderingen ambities visie in varianten uitwerking geschiedenis KENSCHETS Forse, gegraven waterpartijen KENSCHETS Berg van Dudok KENSCHETS

Nadere informatie

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog

Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814 Nr. 31102 8 juni 2017 Provincie Groningen: verkeersbesluit nieuwe situatie provinciale weg N361 te Lauwersoog Zaaknr. : 651118

Nadere informatie

Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l

Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l Postadres Postbus 16200, 3500 CE Utrecht Telefoon 14 030 www.utrecht.nl Vergaderverslag informatieavond kruising Schoolstraat Thematerweg en maatregelen Schoolstraat l l l Bijeenkomst Informatieavond kruising

Nadere informatie

Fietsroute Beatrixpark

Fietsroute Beatrixpark Fietsroute Beatrixpark 23 juli 2013 Afdeling Amsterdam Geachte raadsleden, Op 13 maart 2013 nam uw raad unaniem een motie aan om een fietsroute door het Beatrixpark te maken die aansluit op het bestaande

Nadere informatie

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST

ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK - HULST ADVIES FIETSROUTE HENGSTDIJK HULST Vertrek: voor de school. Fiets richting Vogelwaarde via de Hengstdijkse Kerkstraat. Let op: fiets achter elkaar, want er is hier

Nadere informatie

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016

Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Kansen voor inrichting van Julianastraat e.o. Bijeenkomst 25 mei 2016 Ontwerpsessie Eerste Emmastraat en Tempeliersstraat Indrukken van de buurt - Fijne leefomgeving - Karakteristieke/monumentale panden

Nadere informatie

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten.

Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Visie herinrichting centrum Asten van de Werkgroep Verkeer Centrummanagement Asten. Inleiding. Het creëren van een huiskamer is een belangrijke referentiegedachte: aldus is opgetekend in de Centrumvisie

Nadere informatie

Statenmededeling aan Provinciale Staten

Statenmededeling aan Provinciale Staten Statenmededeling aan Provinciale Staten Onderwerp Overwegingen randweg Boekel Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant Kennisnemen van de nadere onderbouwing van de wijze waarop wij de knelpunten op de

Nadere informatie

1 Aanleiding en vraagstelling

1 Aanleiding en vraagstelling Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan'

Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' STAATSCOURANT 31 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38027 december 2014 Gemeente Papendrecht - Verkeersbesluit 'Aanpassingen Burgemeester Keijzerweg - Molenlaan' Burgemeester

Nadere informatie

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG

INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG INSPRAAKRAPPORT RIOLERINGS- EN ASFALTERINGSPLAN PARALLELWEG Februari 2013 I N H O U D S O P G A V E 1. INLEIDING pag. 3 2. AFWERKINGSPLAN pag. 3 3. INSPRAAKPROCEDURE pag. 3 4. INSPRAAKREACTIES pag. 4 en

Nadere informatie

Verkeersplan GroenLinks Hilversum Februari 2017

Verkeersplan GroenLinks Hilversum Februari 2017 Oplossing Verkeersveilige Kleine Spoorbomen en auto vrije Groest-Stationsstraat Verkeersplan GroenLinks Hilversum Februari 2017 1 GroenLinks komt met plan voor kleine spoorbomen in Hilversum Met de plannen

Nadere informatie

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek

Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Halte Grubbenvorst/Greenpark Venlo locatieonderzoek Dorpsraad, 7 april 2015 inhoudsopgave 1. Eisen en wensen halte 2. Locaties 1. Californische weg 2. Burgemeester van Kempenstraat 3. Sportpark 3. Vragen

Nadere informatie

Doetinchem, 31 mei 2017

Doetinchem, 31 mei 2017 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 10.9 ALDUS VASTGESTELD 8 JUNI 2017 Verdubbeling Europaweg Te besluiten om: 1. Voor de doorstroming van de Europaweg het maatregelpakket onder 2 t/m 7 als belangrijkste opgaven

Nadere informatie

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1

GEMEENTE. Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 GEMEENTE Lansingerland Afdeling Beheer ft Onderhoud Aan de leden van de Commissie Ruimte Postbus 1 2650 AA Berkel en Rodenrijs Nadere informatie Ron van Noortwijk/Peter Nederlof Telefoon 14 010 E-mail

Nadere informatie

Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat

Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat RV 37; RIS 257848 Initiatiefvoorstel Verbetering doorstroming kruispunt Westduinweg-Zeesluisweg-Duinstraat VVD-gemeenteraadsfractie Martin Wörsdörfer Inleiding Bereikbaarheid is essentieel voor de economische

Nadere informatie

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd

PLANSTUDIE N324 OSS-GRAVE Wegvak gemeente Landerd Wegvak gemeente Landerd 1 AGENDA 2 - Inleiding wethouder Roelofs - Scope herijkte planstudie - Projectteam - Kansen - Vervolgproces & planning - Uitgangspunten - Resultaat - Beantwoording vragen SCOPE

Nadere informatie

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen

E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen E40 in Merelbeke: 2 nieuwe bruggen en geluidsschermen Infovergadering 30 maart 2017 Stefan Heuninck Projectingenieur AWV Agentschap Wegen en Verkeer Wegbeheerder van +- 6900 km gewestwegen, waarvan 1500

Nadere informatie

Fietsen, lopen en veiligheid

Fietsen, lopen en veiligheid Uitkomsten stellingendebat Als onderdeel van de Startbijeenkomst Verkeersbeleidsplan Bunnik (datum: 10-10-2013) is een Stellingendebat gehouden. Er waren circa 18 mensen aanwezig die hebben meegedaan met

Nadere informatie

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad.

Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Zienswijzennotitie Betreft ontwerp verkeersbesluit kruising Zwartemeerlaan Westlanderwerf - Teunisbloem: opheffen voetgangersoversteekplaats, Wervepad wordt fietspad. Er zijn zeven brieven met zienswijzen

Nadere informatie

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg

Verkeersintensiteiten, verkeersveiligheid en Oosterdalfsersteeg Deventer Den Haag Eindhoven Snipperlingsdijk 4 Verheeskade 197 Flight Forum 92-94 7417 BJ Deventer 2521 DD Den Haag 5657 DC Eindhoven T +31 (0)570 666 222 F +31 (0)570 666 888 Leeuwarden Amsterdam Postbus

Nadere informatie

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME?

WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? WAAROM KOMT DE AANKOMST- EN VERTREKBUNDEL IN ZWANKENDAMME? In het plan-mer (milieueffectrapport) werden verschillende locaties voor de vertrek- en aankomstbundel voorgesteld en onderzocht: Pelikaan, Ramskapelle,

Nadere informatie

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand

Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Klankbordgroep Zandeweg/Kuivezand Advies aan de gemeente 12 januari 2015 12 januari 2015 1 Doelen in volgorde van prioriteit 1 Veiligheid 2 Toegankelijkheid 3 Leefbaarheid 12 januari 2015 2 Doel 1: Veiligheid

Nadere informatie

Werkboek Beverwijkerstraatweg

Werkboek Beverwijkerstraatweg Werkboek Beverwijkerstraatweg Raadsinformatieavond 21 mei 2015 Arjen van Essen Floris Frederix Overweg Beverwijkerstraatweg Agenda Proces Probleembeschrijving Oplossingsrichtingen Gelijkvloers gemotoriseerd

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Raadsstuknummer : 2013/14830 Datum : 3 september 2013 Programma : Mobiliteit Blad : 1 van 5 Cluster : Ruimte Portefeuillehouder : dhr. T.

Nadere informatie

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE

VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE VERKEERSVISIE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK VERSLAG 1 E SESSIE KLANKBORDGROEP: KNELPUNTEN, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OP 24 MAART 2016 IN KULTURHUS DE KLAAMPE TE WESTERHAAR-VRIEZENVEENSEWIJK -1- DOEL EERSTE

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20901 2500 EX Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Plesmanweg 1-6 2597 JG Den Haag Postbus 20901 2500 EX Den Haag T 070-456

Nadere informatie

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen»

Vereniging Plaatselijk Belang «Voorthuizen» Gemeente Barneveld T.a.v. het college van B&W en de Gemeenteraad Postbus 63 3770 AB Barneveld Voorthuizen, 5 april 2012 Onderwerp: Inspraak reactie op de voorgestelde plannen Rondweg Voorthuizen Noord.

Nadere informatie

Tracé Fietsroute Plus

Tracé Fietsroute Plus Bijlage 1 Tracé Fietsroute Plus Inleiding In deze bijlage treft u nadere informatie over de Fietsroute Plus aan. U leest hier wat de belangrijkste kenmerken van een snelle fietsroute zijn en welke bijzondere

Nadere informatie

Verbeterplan verkeersveiligheid spoorwegovergangen Gooise Meren

Verbeterplan verkeersveiligheid spoorwegovergangen Gooise Meren Verbeterplan verkeersveiligheid spoorwegovergangen Gooise Meren Inleiding Als voorbereiding op de eerste raadsperiode van de gemeente Gooise Meren is de toekomstige ChristenUnie fractie een actief standpunt

Nadere informatie

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT

Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum CONCEPT Presentatie verkeersmaatregelen Loper Oude Centrum Stationsweg huidige situatie Stationsweg nieuwe situatie Wagenstraat huidige situatie Wagenstraat nieuwe situatie Huidig profiel: 50 km weg, 7 m asfalt,

Nadere informatie

Duurzaam Veilig(e) Wegen

Duurzaam Veilig(e) Wegen Duurzaam Veilig(e) Wegen Categoriseringskaart (2015) Kaart met de belangrijkste wegen in onze provincie. Dit is het wensbeeld van de wegcategorisering zoals wij dat graag zien. Provinciale wegen Duurzaam

Nadere informatie

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk

Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk MEMO Datum : 1 juni 2016 Onderwerp : Opmerkingen 2e ontwerpatelier/werksessie station Hazerswoude-Rijndijk Variant 1A: Fietsveiligheid/fietstunnel - Voorbeelden van spiraal bij de Stierenbrug in Leiderdorp,

Nadere informatie

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden

Datum 25 november 2014 Gemeente Woerden RAADSINFORMATIEBRIEF met beantwoording artikel 40 vragen 14R.00532 ^ SJ Van: college van burgemeester en wethouders gemeente WOERDEN Datum 25 november 2014 Portefeuillehouder(s) wethouder Schreurs Portefeuille(s)

Nadere informatie

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong

VRAGEN & ANTWOORDEN. Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong VRAGEN & ANTWOORDEN Voorstel verkeersstructuur westflank Waalsprong 1. Waarom is er gekozen voor een zuidelijke knip? Een knip biedt de beste garantie om te voorkomen dat er te veel verkeer over de Griftdijk

Nadere informatie

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen

Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen Petitie voor Provinciale Staten Overijssel inzake N340 Zwolle - Ommen De onderhavige petitie wordt u aangeboden door een overgrote meerderheid van de bedrijven, organisaties en inwoners die direct betrokken

Nadere informatie

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur

gevraagd om een bushokje richting Etten-leur voor de nonnen en overige bezoekers en gebruikers richting Ettenleur Stichting Wijkraad Buitengebied Breda Zuid-West Secretariaat Rithsestraat 187 4838 GA Breda + 31 765200785 www.wijkraadbredazw.nl info@wijkraadbredazw.nl wijkschouw 2007 Liesbos Probleem suggestie Wateroverlast

Nadere informatie

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE

HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE HERINRICHTING N257 STEENBERGEN EVALUATIE 1 AGENDA 2 Opening wethouder Zijlmans Terugblik op doelstellingen Objectieve bevindingen Subjectieve bevindingen Vervolgstappen Vragen Sluiting TERUGBLIK OP DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Onderwerp: Onttrekken van het voetpad bij de Koolmees 54 aan het openbaar verkeer.

Onderwerp: Onttrekken van het voetpad bij de Koolmees 54 aan het openbaar verkeer. svoorstel Onderwerp: Onttrekken van het voetpad bij de Koolmees 54 aan het openbaar verkeer. Portefeuillehouder: J. Kuper Dienst Gebied Inrichting en beheer J. Roersma, telefoon (68 54 07) Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Het plan in het coalitieakkoord

Het plan in het coalitieakkoord Aan College van Burgemeester en Wethouders Postbus 603 1620 AR Hoorn Betreft: alternatief scenario Poort van Hoorn Hoorn, 26 augustus 2014 Geacht college, Tijdens de presentatie van het coalitie is in

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda West Overzichtskaart verbeterideeën Nummer Titel van het Omschrijving 90 Ik woon sinds kort in lombok

Nadere informatie

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer

Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer Rapport Gemeentelijke Ombudsman Inspraak over handhaving voetpad Gemeente Almere Stadsbeheer 5 april 2013 RA130569 Samenvatting Een inwoner van Almere woont aan een voetpad van het Bizonplantsoen. Bewoners

Nadere informatie

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum

Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum Bijlage maatregelen overwegveiligheid gemeente Winsum 10 februari 2015 Bijlage met maatregelen per overweg in de gemeente Winsum In de gemeente Winsum zijn 23 overwegen en 1 onderdoorgang. Veel van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief Meer Veilig N18 in Oost Gelre 7 september 2017

Nieuwsbrief Meer Veilig N18 in Oost Gelre 7 september 2017 Gezamenlijke nieuwsbrief van Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en gemeente Oost Gelre Nieuwsbrief Meer Veilig N18 in Oost Gelre 7 september 2017 Onder de noemer Meer Veilig in Oost Gelre verbeteren

Nadere informatie

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten

CONCEPT. Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel. Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten Bedrijventerrein t Chijnsgoed en LOG Sterksel Deel 1: Beschrijving van toetsingsconcept en ontsluitingsvarianten CONCEPT 1 1. Inhoud 1. Toetsingscriteria... 3 1.1 Samenstelling van de toetsingscriteria...

Nadere informatie

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69

Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Middenweg Eersel Bergeijk Informatiebijeenkomst 2 december 2015 Nulplus Maatregel Gebiedsakkoord N69 Onderdeel van Gebiedsakkoord N69 Gebiedsakkoord gebaseerd op drie onderdelen: 1. Nieuwe N69 (aanleg

Nadere informatie

Toegankelijkheid van de 2013 Campus

Toegankelijkheid van de 2013 Campus Toegankelijkheid van de 2013 Campus 1. Introductie De Studentenraad van de Wageningen Universiteit heeft afgelopen maart 2013 een fiets actie gehouden. Dit om de doorstroom en veiligheid voor fietsers

Nadere informatie

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum

EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek. Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland. Platform en Kenniscentrum EEN STREEPJE VOOR... De betekenis van verkeerstekens op het wegdek Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland Platform en Kenniscentrum Wat betekenen al die strepen toch? In Gelderland verplaatsen

Nadere informatie

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg

VERKEERSBEGRIPPEN. bij het Verkeersexamen 2014. Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. verkeersbegrip uitleg VERKEERSBEGRIPPEN bij het Verkeersexamen 2014 Overzicht van verkeersbegrippen, die belangrijk zijn voor kinderen. bestuurder Je bent bestuurder: - als je fietst - als je paardrijdt of loopt met je paard

Nadere informatie

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie:

19DEC 20B. HOV in 't Gooi. Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN. Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: Bijlage bij TWINH Projectomschrijving - december 2013 INGEKOMEN 19DEC 20B HOV in 't Gooi Impressie van het ontwerp/resultaten consultatie: 1. Huizen 2. Blaricum 3. Eemnes/Laren 4. Hilversum Zie vvww.hovinhetgooi.nl

Nadere informatie