Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang"

Transcriptie

1 Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Secretariaat: Pinkelseweg GJ Rheden Tel: Website: Rheden, 3 juni 2015 Aan : het College van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Rheden Onderwerp : Oordeel op en input van Rhedens Dorpsbelang op de voorgenomen sluiting van en aanpassingen aan de spoorwegovergangen in het dorp Rheden. Geacht college van B&W en gemeenteraad, B&W heeft een voorstel voor een maatregelenpakket verkeersveiligheid spoorovergangen. De Rijksoverheid en ProRail hebben geld beschikbaar gesteld met betrekking tot het verbeteren van de spoorveiligheid, overwegveiligheid en verbeteren van de doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende wegen in de gemeente Rheden. Dat heeft effecten op het dorp Rheden. Wij geven als belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang (RD) in bijgaand memo input voor de besluitvorming van de voorgenomen maatregelen in het dorp Rheden. Wij voegen een stukje lokale informatie toe. Wij hebben nogal wat op en aanmerkingen. En een nadrukkelijke mening wat er vooral niet moet gebeuren. Waarvoor geen draagvlak bij RD is. Natuurlijk kunnen er ook andere, wellicht afwijkende, maar ook ons ondersteunende meningen zijn. Die zullen verder worden gepeild tijdens de inloopbijeenkomst van de gemeente op 10 juni as. Het voorstel van B&W ligt ter besluitvorming bij de gemeenteraad. En wordt ook instemming gevraagd over het informeren van inwoners en gebruikers van overwegen. Wij vragen de raadsfracties en raadsleden onze argumenten - die wij onderstaand hebben samengevat tot enkele hoofdpunten - en verder uitgewerkt per spoorwegovergang in het dorp Rheden - ter harte te nemen. Wij lichten deze desgewenst aan u toe zodat u een afgewogen oordeel kunt vormen over het voorliggende voorstel en naar onze mening zal moeten leiden tot een aangepast voorstel van B&W. Onze kritische kanttekeningen op het rapport en het voorstel van B&W Het rapport Verkenning spoorwegovergangen Rheden van Witteveen+Bos en het daaruit voortvloeiende voorstel van B&W heeft als doelstelling het verbeteren van de spoorveiligheid, overwegveiligheid en verbeteren van de doorstroming van alle soorten verkeer op de kruisende 1

2 wegen. Na bestudering van het rapport hebben wij de volgende kanttekeningen/adviezen en 1 dringend advies. 1. Uitgangspunt van het voorstel van B&W moet zijn dat het dorp Rheden met de voorstellen veiliger wordt en er geen ongewenste neveneffecten worden gecreëerd. 2. De inwoners van Rheden koesteren o.a. de directe relatie met het natuurgebied ten noorden en zuiden van de spoorlijn, de rust in het dorp met relatief weinig verkeer in het dorp en snelle bereikbaarheid van voorzieningen; 3. Het rapport is tot stand gekomen in samenwerkring tussen ProRail en de gemeente. Deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en toerisme zijn geconsulteerd. Het rapport lijkt eenzijdig te zijn opgesteld. Nauwelijks zijn de sociale- en leefbaarheids aspecten van de bewoners van ons dorp belicht. 4. Juist de effecten op veiligheid, leefbaarheid en welzijn lenen zich voor brede consultatie; 5. Wat wij in het proces hebben gemist is burgerparticipatie, waar de Rijksoverheid en ook gemeente Rheden de mond van vol hebben. Dat had hier zeker gekund omdat ook anderen zijn geconsulteerd. 6. U bent beiden (B&W en gemeenteraad) verantwoordelijk voor ondermeer veiligheid, leefbaarheid en welzijn van burgers. Wij voelen ons als belangenvereniging RD - gepasseerd. Wij, bewoners van het dorp, ondernemers en industrie hadden op een vroeger moment betrokken willen worden. Wij hadden vanuit de optiek van de burger zowel positieve als negatieve effecten op de inwoners van het dorp kunnen aangegeven. U beperkt de informatie aan burgers nu met een inloopavond op 10 juni as. 7. Wij vinden dat het voorliggend rapport en advies vooral is gebaseerd op de effecten op de overwegen (vooral in het voordeel van ProRail) en niet op de effecten op en consequenties voor de bewoners van het dorp en de gevestigde bedrijven en industrie. De voorgestelde maatregelen sporen in onze visie niet allemaal met de gestelde doelstellingen; 8. Een belangrijke vraag is of het dorp met de voorgenomen aanpassingen iets opschiet. Wij zijn de stellige mening toegedaan dat het dorp met een aantal maatregelen niet gebaat is. Het meer lasten geeft dan lusten. Het creëert zelfs onveiligheid en irritatie elders in het dorp en grijpt in op de leefbaarheid van bewoners; 9. Zo heeft sluiting van de overweg Mauritiusstraat grote impact op niet gewenste verkeersstromen in het dorp, milieu- en gezondheidseffecten (lawaai, overlast, CO2) stagnatie van het verkeer op andere plekken, irritatie, bereikbaarheid van het noordelijk gelegen natuurgebied, bereikbaarheid van het dorp voor bewoners gelegen ten noorden van de spoorlijn, bereikbaarheid van het openbaar busvervoer voor het middendeel van het dorp en gevaarlijke verkeersituaties in het dorp; 2

3 10. Een belangrijk punt vinden wij dat de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat open moet blijven. Hiervoor is bij RD geen draagvlak. Het is onacceptabel dat deze overgang dicht moet; 11. De vraag is ook of er een risico inventarisatie is uitgevoerd door hulpdiensten als politie, brandweer en ambulancezorg. Hoe ziet die analyse er uit en wat is hun advies? 12. Ook willen wij worden geïnformeerd over de visie op het plan van de in het rapport aangehaalde deskundigen op het gebied van cultuurhistorie, recreatie en toerisme; 13. Daarnaast willen wij een kritische opmerking plaatsen bij de kosten van een onderdoorgang aan de Lentsesteeg: 3 miljoen! Dat is heel veel geld, zeker gelet op een geschetste mogelijke onder- of overschrijding van het budget met 40%. Natuurlijk willen wij dat ook daar de spoorweg veilig kan worden gepasseerd, maar willen wel meer informatie of er achter dit voornemen andere dingen schuilen, zoals activiteiten en voorbereidingen van een nabijgelegen grondeigenaar en een gevreesde sluiting van de Brinkweg; 14. Geheel buiten de orde en context van de doelstelling van het rapport en de buidel geld die de Rijksoverheid ter beschikking stelt voor het veiliger maken van spoorwegovergangen, willen wij u toch onder de aandacht brengen dat door de al geleidelijke toename van het goederenverkeer en de verdere verwachte intensivering daarvan na 2020, de aanwonenden van de spoorlijn (Arnhemsestraatweg en Parallelweg) recht hebben op maatregelen tegen geluidsoverlast en trillingen. Wellicht kan dat aspect met het ministerie en ProRail worden overlegd; 15. De effecten op het dorp en haar bewoners hebben wij uitgebreid in de bijlage per spoorwegovergang benoemd. En getoetst op de doelstellingen van het project, zoals hierboven aangehaald. Met onze motivatie, standpunt en adviezen. Wij geven u hier alvast de essenties aan van ons standpunt op de voorstellen per spoorwegovergang: 1. De spoorwegovergang aan de Lentsesteeg Positief, maar kritisch t.a.v. kosten. Is er een geheime agenda? Advies: verlichting en aandacht voor veilige oversteek Arnhemsestraatweg 2. De spoorwegovergang aan de Oranjeweg Staat niet in het voorstel, maar: Advies: vrijliggende fietspaden Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 3. De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat Geen draagvlak bij RD. Onacceptabel - open laten! Advies: geluidarmer maken bestrating overweg Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 3

4 4. De spoorwegovergang aan de Groenestraat Positief: voetpad en reconstructie kruispunt Advies: geluidarmer maken bestrating overweg, aandacht toename CO2 uitstoot en overlast geluid en trillingen voor omwonenden stationsgebied. Relatie met voorgenomen sluiting Mauritiusstraat en mogelijk Pinkelseweg. Overweging mits verantwoord: hele slagbomen 5. De spoorwegovergang aan de Pinkelseweg Geen oordeel. Advies: in gesprek gaan met industrie en bedrijfsleven over consequenties afsluiting voor alle verkeer 6. De spoorwegovergang aan de Havelandseweg Positief: verwijderen trottoir oostzijde en aanleg vrijliggende fietspaden op overweg Aandacht: toename verkeerdrukte en overlast aanwonenden 7. De spoorwegovergang Schaarweg Geen oordeel. Advies: in gesprek gaan met industrie en bedrijfsleven over consequenties afsluiting voor alle verkeer Wij denken nog steeds actief met u mee. Namens Belangenvereniging Rhedens Dorpsbelang Chris van Zwam co voorzitter Bijlage: informatie per spoorovergang en onze visie daarop 4

5 Bijlage: Input op de volgende voornemens in het dorp Rheden met betrekking tot: 1. De spoorwegovergang aan de Lentsesteeg - afsluiten en maken onderdoorgang 2. De spoorwegovergang aan de Oranjeweg - vrijliggende fietspaden 3. De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat - afsluiten voor alle verkeer 4. De spoorwegovergang aan de Groenestraat - voetpad en reconstructie kruispunt 5. De spoorwegovergang aan de Pinkelseweg - afsluiten voor alle verkeer 6. De spoorwegovergang aan de Havelandseweg - verwijderen trottoir oostzijde en vrijliggende fietspaden overweg 7. De spoorwegovergang Schaarweg - sluiten voor gemotoriseerd verkeer. Open voor fiets en voetgangers Ad 1. De onderdoorgang Lentsesteeg Een onderdoorgang betekent dat fietsers zonder gevaar vanaf de Oranjeweg en IJsselsingel via de onderdoorgang veilig de spoorlijn kunnen passeren richting de Arnhemsestraatweg. Een veilige fietsroute wordt dan gewaarborgd, maar: Het voorstel kost wel heel veel geld: 3 miljoen euro! Welke visie ligt hieraan ten grondslag? Zijn er plannen voor de toekomst nadat een onderdoorgang is gemaakt? Is er een geheime agenda? Met wie zijn afspraken gemaakt over toekomstplannen? Dit willen wij beantwoord hebben. Er is door de te verwachten aantrekkelijkheid van deze fietsroute een groter aantal fietsers te verwachten. Er gaat een mogelijk gevaarlijke oversteek van fietsers ontstaan op de Arnhemsestraatweg, naast restaurant De Bronckhorst. Voorkomen moet worden dat de toegang via de Brinkweg wordt geblokkeerd door het eerdere initiatief van een grondeigenaar die al een pad naast de spoorlijn heeft laten aanleggen met als doel de Brinkweg (een cultuurhistorisch gebied dat toegankelijk moet blijven voor iedereen) af te sluiten en fietsers via zijn pad richting overgang spoorlijn aan de Lentsesteeg kunnen rijden. RD staat overigens positief tegenover de (overigens wel erg dure!) onderdoorgang, mits: er verlichting op de fietsroute komt in en buiten de onderdoorgang om te voorkomen dat een onveilige onderdoorgang ontstaat; er voorzieningen komen op de kruising Lentsesteeg - Arnhemsestraatweg om fietsers een veilige oversteek te bieden en er niet getornd wordt aan het huidige gebruik van de Brinkweg om de onderdoorgang te bereiken. 5

6 Ad 2. Spoorwegovergang Oranjeweg Staat niet in het voorstel, maar wel in het rapport en is van belang i.v.m. sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat. De sluiting van de overweg Mauritiusstraat heeft als consequentie dat er meer verkeer via de Oranjeweg zal rijden. Nu al hebben bewoners aan de Oranjeweg last van verkeerslawaai en hardrijders. Bewoners gaan dus meer last ondervinden. Advies m.b.t. het veiliger maken spoorovergang: - vrij liggende fietspaden realiseren - Overweging mits verantwoord: hele slagbomen Welke maatregelen gaat de gemeente treffen op de Oranjeweg ter voorkoming van overlast? Ad 3. Spoorwegovergang Mauritiusstraat De spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat is in onze ogen een veilige oversteekplaats. Het nog veiliger maken betekent in de ogen van het adviesbureau het sluiten van deze overgang. Voorgenomen maatregel tot sluiting van deze overweg is niet in het belang van het dorp. Ons dorp wordt opgezadeld met lastige en overlastgevende alternatieve routen naar de 2 voorgenomen centrale toegangen tot het dorp. Mogelijk positief is dat omwonenden van de overgang aan de Mauritiusstraat geen last meer zullen hebben van het geluid van de spoorbomen. Dat is relatief. Maar er zijn heel veel kanttekeningen te plaatsen bij de voorgenomen sluiting van deze overweg. Het heeft vergaande negatieve consequenties voor de inwoners van het dorp. Wij vinden sluiting onacceptabel. Toegankelijkheid natuurgebied en dorp Het wonen in het dorp is aantrekkelijk door de snel en makkelijk bereikbare toegang tot o.a. het natuurgebied. Bewoners uit het noordelijk middendeel van het dorp wordt de mogelijkheid ontnomen snel en makkelijke toegang te krijgen tot het natuurgebied. Even een korte wandeling naar het bos en de hond uitlaten met een snelle doorsteek via de spoorwegovergang Mauritiusstraat naar het natuurgebied kost meer tijd. Wij zien dat als een belangrijk nadeel voor alle bewoners in het betreffende deel van het dorp. Het woongenot wordt voor hen voor een deel ontnomen. Ook worden bewoners aan de Noordkant van de Arnhemsestraatweg meer geïsoleerd van het dorp omdat ze de spoorwegovergang niet meer kunnen gebruiken. Omleiding autoverkeer: ons dorp wordt opgezadeld met problemen In het rapport wordt naast de sluiting van de overweg de suggestie gedaan dat verkeer uit het noordelijk middendeel van het dorp alternatieve routen kan nemen richting de 2 voorgenomen centrale toegangen (Oranjeweg en Groenestraat). Ook de Parallelweg zal vanaf de kruising met de Massenweg richting de Groenestraat eenrichtingverkeer worden. Dat alles heeft consequenties, zoals: 6

7 Autoverkeer komende vanuit de richtingen Velp en Dieren zal - door sluiting van de overweg aan de Mauritiusstraat - een extra belasting vormen voor de Groenestraat en Oranjeweg (dus totaal 1227 motorvoertuigen extra per etmaal); De rotonde op de Arnhemsestraatweg, kruising Groenestraat zal meer belast worden. In de spits kan daar file ontstaan, zeker als de spoorbomen gesloten zijn (er kunnen slechts 6 auto s voor de spoorbomen staan); De kruising Arnhemseweg - Groenestraat - Veerweg wordt extra belast met verkeer komend vanaf de noordzijde spoorwegovergang Groenestraat; Autoverkeer van inwoners in het noordelijk middendeel van het dorp zullen voortaan een weg moeten zoeken naar Oranjeweg en Groenestraat. Dat geeft een extra druk van de in het rapport genoemde aantal van 1227! motorvoertuigen per etmaal die zich onvoorspelbaar zullen verdelen over de wegen in het dorp in de richting van de 2 voorgenomen centrale toegangen tot het dorp. De wegen die voor een alternatieve route in aanmerking komen zijn daarvoor niet ingericht: - De Europalaan Is voor een deel smal. 2 auto s kunnen elkaar op bepaalde plaatsen niet passeren. Het staat er vol met geparkeerde auto s. Aan de oostkant is de straat zeer smal en aan de westzijde van de Europalaan eindigt de straat op een T-splitsing waar de centrale ingang van een basisschool is gelegen. Verkeer moet afslaan om de Arnhemseweg of de Parallelweg te bereiken. Een zeer gevaarlijke situatie ontstaat als daar meer verkeer doorheen gaat (halen en brengen van schoolkinderen, kinderen met de fiets). Een ander deel van de laan ligt een kinderspeelplaats. - De Arnhemseweg Aan zowel de oost- als westzijde van de weg zijn 2 basisscholen gelegen waar het op meerdere momenten van de dag zeer druk is met het brengen en halen van kinderen (autoverkeer) en fietsende kinderen. Ter hoogte van de Holtbanck school is de weg zelfs versmald. En zullen irritaties tussen verkeersdeelnemers ontstaan en potentieel gevaarlijke situaties, aanrijdingen en persoonlijk (ernstig) letsel. Het woongenot van bewoners van beide straten wordt aangetast door meer verkeer. Zorgverleners De route die hulpverleners in de zorg naar verzorgingshuis Rhederhof en naastgelegen voormalige aanleunwoningen als het Veerhuis en De Brink volgen, kan niet meer via de Mauritiusstraat. Een route die vanaf de Arnhemsestraatweg de meest korte route naar dit zorggebied is. Bij het zorgcentrum Rhederhof en de voormalige aanleunwoningen is het een dagelijks komen en gaan van zorgverleners die vaak niet uit het dorp zelf afkomstig zijn. 7

8 Dat geeft extra verkeersdruk op de 2 voorgenomen centrale toegangen en extra en gevaarlijke verkeersbelasting van te smalle straten (zoals Europalaan, Arnhemseweg, Worth- Rhedenseweg) en overlast voor aanwonenden en scholen in het noordelijk middendeel van het dorp richting Rhederhof en omliggende straten. Openbaarvervoer Voor bewoners van het middendeel van het dorp zal de toegang tot het openbaar vervoer (bus) aan de Arnhemsestraatweg niet meer via de overgang aan de Mauritiusstraat kunnen geschieden. De huidige bushalten, bereikbaar vanuit het middendeel van het dorp/wijde omgeving Mauritiusstraat, zijn niet zo lang geleden (2013) aangepast voor rolstoelers en mensen met rollators of kinderwagens. De inwoners die gebruik maken van het openbaar vervoer worden ernstig benadeeld. Ze moeten straks naar een bushalte verderop, bereikbaar via de Oranjeweg of Groenenstraat. Dat is een lange afstand. Geluid De overweg zal geruislozer moet kunnen worden gepasseerd. Dat geeft meer rust naar aanwonenden. Daarom bevelen wij aan te bezien of de bestrating van de overgang kan worden verbeterd. Laten we het dorp behoeden voor ernstige inbreuk op de leefbaarheid, irritatie, overlast en in andere straten in te dorp gecreëerde onveilige situaties, die zullen duren tot in lengte van jaren. De overweg Mauritiusstraat is al veilig. Sluiting van de overweg aan de Mauritiusstraat is niet in het belang van de dorpsbewoners. Wij zijn zeer stellig in onze mening: Sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat is onacceptabel! Wij vinden dat de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat behouden dient te blijven! Er zouden wel maatregelen aan het wegdek/overgang kunnen worden getroffen om geruislozer de overgang te kunnen passeren en eventueel hele slagbomen te plaatsen. Ad 4. Spoorwegovergang Groenestraat Wij staan positief tegenover het veiliger en overzichtelijker maken van het stationsgebied. Wel noemen wij enkele aandachtspunten: Deze spoorovergang zal - door spreiding van voorheen het verkeer via de Mauritiusstraat extra belast worden met gemotoriseerd verkeer, zoals al gesteld onder de kop Mauritiusstraat (een deel van de 1227). Dat is veel. Ook zal de rotonde op de kruising Arnhemsestraatweg - Groenestraat extra belast worden. Nu al staat het regelmatig met verkeer vast. Vanaf de Arnhemsestraatweg kan slechts een beperkt aantal auto s wachten voor een gesloten spoorwegovergang. Dat wreekt zich op de rotonde. 8

9 Extra toestroom vanaf de Parallelweg door eenrichtingverkeer en sluiten van de spooroverwegen Mauritiusstraat en Pinkelseweg creëert extra verkeersdruk op de kruising Groenestraat en spooroverweg. Een deel van de bewoners aan de Parallelweg zijn -door het instellen van eenrichtingverkeer - verplicht een andere route in de tussenstraten te vinden om uit te komen op de Groenestraat of Oranjeweg. Of men negeert het eenrichtingverkeer. De nieuwe woonwijk Grinthuizen zal eveneens extra druk van verkeer op de Groenestraat creëren indien deze wijk compleet bebouwd is. Meer verkeer (zowel gemotoriseerd als fiets/voetgangers) kan/zal leiden tot langere wachttijden en filevorming voor een gesloten overgang mede gelet op de toekomst waar verwacht wordt dat er intensiever goederenverkeer zal komen en de spoorbomen daardoor veel vaker dicht zullen zijn. Maar het geeft ook negatieve effecten op de gezondheid van omwonenden in het stationsgebied. Te denken valt aan uitstoot C02, overlast geluid en trillingen. Welke maatregelen kunnen daartegen worden getroffen? Wordt door voetgangersstroken de doorgang niet te smal? Verbreding van de spoorwegovergang voor vrachtverkeer lijkt ons dan noodzakelijk. De navigatieapparatuur geleidt vrachtverkeer namelijk ook via de noordzijde van het dorp in plaats van de route via de afslag autosnelweg A348. Hoe vrachtverkeer goed en veilig voor voetgangers en fietsers de spoorwegovergang te laten passeren? Wij geven in overweging om de overgang veiliger maken door de spoorbomen de gehele breedte van de overgang te laten afsluiten. Dat voorkomt oneigenlijk en gevaarlijk gebruik van bewoners (ook jeugd) die nog even snel de trein willen halen. De huidige overweg leent zich voor het geruislozer kunnen passeren. Losliggende platen e.d. veroorzaken lawaai. Automobilisten en (brom) fietsers worden nu door elkaar geschut. : Naast de voorgenomen maatregelen ook maatregelen treffen aan het wegdek/overgang om geruislozer de overgang te kunnen passeren. Verkeer wordt nu door elkaar geschud. Wij stellen voor mist verantwoord - om de halve spoorbomen te vervangen door hele. De negatieve effecten van sluiting van de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat op de spoorwegovergang aan de Groenestraat en de geschetste directe omgeving zijn van dien aard dat wij dit als een extra argument zien om de spoorwegovergang aan de Mauritiusstraat open te houden. Ad 5. Spoorwegovergang Pinkelseweg Wij vragen ons af of deze overgang onveilig is. Het is een belangrijke weg voor de industrie en andere bedrijven. De Haverlandseweg zal extra worden belast evenals de tussenwegen in het dorp richting bedrijven en industrie (110 gemotoriseerd verkeer per etmaal zal zijn weg naar op een andere manier moeten weten te vinden). 9

10 Mogelijk zal de industrie aan en in de omgeving van de Pinkelseweg zijn argumenten hebben voor of tegen afsluiting in relatie tot het vrachtverkeer en woon-werkverkeer van medewerkers. Vooral i.v.m. wegbelasting en praktische aspecten als het kunnen nemen van bochten op andere in het dorp gelegen wegen bij zware en lange vrachtwagens als deze het dorp in en uit moeten rijden. Wat wij constateren: Het recreatief gebruik van deze overgang om naar het bosgebied te gaan is voor bewoners niet meer mogelijk. Woon-werkverkeer en vrachtverkeer kunnen ongewenste effecten hebben op toegankelijkheid en doorstroming via andere wegen en rotondes in en buiten het dorp, evenals daarmee gepaard gaande overlast van file, geluid, trillingen en luchtvervuiling. Wij laten de beoordeling over consequenties van sluiting en toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer graag over aan de inschatting en beoordeling van de industrie en bedrijfsleven. De gemeente zal met hen in contact moeten treden. Ad 6. Spoorwegovergang Havelandseweg De Havelandseweg zal in het huidige voorstel meer worden gebruikt door verkeer. Het is en blijft een ontsluitingsweg. Nu al hebben wij (en de gemeente) klachten van aanwonenden van overlast van het verkeer. Die klachten zullen toenemen en woongenot komt onder druk te staan. Wij adviseren maatregelen te treffen aan de Haverlandseweg om de overlast te beperken. Ad 7. Spoorwegovergang Schaarweg Sluiting voor autoverkeer betekent een ontlasting van geluidsoverlast van auto s naar omwonenden. Wat blijft is het geluid van de spoorbomen. De toegang van medewerkers van bedrijven (woon-werkverkeer) en vrachtverkeer aan de Schaarweg is niet meer mogelijk. Het is wederom een extra belasting ( van 300 x gemotoriseerd verkeer per etmaal) voor de Haverlandseweg en de route naar de bedrijven aan de Schaarweg. Of een alternatieve route voor het vrachtverkeer mogelijk en verstandig is laten wij graag aan de beoordeling van het bedrijfsleven en gemeente over. De bereikbaarheid van de Steegse Haven en jachthaven De Engel wordt bemoeilijkt. Indien deze overgang wordt gesloten voor autoverkeer zullen automobilisten eveneens hun route moeten vinden via de Havelandseweg, wat eveneens een extra verkeersbelasting kan/zal betekenen voor deze weg. Wij laten de beoordeling over consequenties van sluiting en toegankelijkheid voor gemotoriseerd verkeer graag over aan de inschatting en beoordeling van de industrie en bedrijfsleven. De gemeente zal met hen in contact moeten treden. ############## 10

Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen Gentsestraat 22a - 2587 HT Scheveningen 070 3541081

Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen Gentsestraat 22a - 2587 HT Scheveningen 070 3541081 Bewoners- en Wijkvereniging Noordelijk Scheveningen Gentsestraat 22a - 2587 HT Scheveningen 070 3541081 Aan: Gemeente Den Haag Dienst Stadsbeheer, afdeling Milieu en Vergunningen t.a.v. de heer J.H. Post

Nadere informatie

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar

Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar Verbeterideeën digitale consultatie Utrecht Aantrekkelijk en Bereikbaar UTRECHT Maart 2015 Gebiedsagenda Oost/Noordoost Overzichtskaart verbeterideeën 22 Verbeteren verkeerssituatie 23 F27: fietsroute

Nadere informatie

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003

Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 Zienswijzennota De Ontdekking 5 #4853003 1 A 2 Zienswijzennota De Ontdekking 5 Behorend bij het raadsvoorstel en besluit tot vaststelling van het projectbesluit De Ontdekking 5 Februari 2015 3 Inhoud 1.

Nadere informatie

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord

Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Beantwoording ontvangen reacties op het voornemen tot aanpassing van het Verkeerscirculatieplan (VCP) Ulft nr opmerking antwoord Elk nummer correspondeert met een ingekomen reactie. Voor het openbare overzicht

Nadere informatie

Aan de Raad van de gemeente Lochem

Aan de Raad van de gemeente Lochem Aan de Raad van de gemeente Lochem Informatie bij: R. Schultz Kenmerk: 2012-002913 Portefeuillehouder: B.J. Bussink Vergadering: 21 mei 2012 Onderwerp: Traverse Eefde, vaststellen uitgangspunten en voorkeursontwerp

Nadere informatie

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012

INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 INFORMATIEVE RAAD 14 JUNI 2012 Notulen van de vergadering Voorzitter: de heer F.J. Mulder Griffier: de heer H. Nubé Tevens aanwezig: de heer R. Pengel (PvdA), mevrouw F. Polsbroek (PvdA), de heer N.C.

Nadere informatie

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar

Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan "Nijmegen Dukenburg - 10 (Uitvaartfaciliteit nabij Staddijk 20)" Programma / Programmanummer Ruimte & Cultuurhistorie / 1031 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt

Gemeente De Bilt. Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Gemeente De Bilt Corridorstudie De Bilt Datum 20 februari 2014 Kenmerk BLT045/Mdm/0451.03 Eerste versie 7 februari 2014 www.goudappel.nl goudappel@goudappel.nl Documentatiepagina

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek

Verkiezingsprogramma 2014 2018. Tijd voor andere politiek Verkiezingsprogramma 2014 2018 Tijd voor andere politiek Inhoud INLEIDING... 4 LEESWIJZER... 5 1. BURGER EN BESTUUR (INTERACTIEF OMMEN)... 5 1.1. Bestuur... 5 1.2. Dienstverlening... 6 1.3. Communicatie

Nadere informatie

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis.

Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Verslag bijeenkomst Platform Lokale Veiligheid gemeente Sint Anthonis d.d. 15 februari 2007 in de hal van het gemeentehuis te Sint Anthonis. Aanwezig: zie bijgaande presentielijst. 1. Opening. Burgemeester

Nadere informatie

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe

BVA. Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen. - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe BVA Noordzeelaan 38a 8017 JW Postbus 40089 8004 DB Zwolle T:038-4606747 Wijkverkeersplan rest bebouwde kom Vaassen - inrichting 30 km/uur zones - Gemeente Epe 28 augustus 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008

Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom. Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom. November 2008 Samen sterk voor een leefbaar Hegelsom Dorpsontwikkelingsplan Hegelsom 1 November 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 2. Wonen en woonklimaat 6 2.1 Woningbouw 7 2.2 Bouwen in eigen beheer 8 2.3 Wonen en

Nadere informatie

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen

SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING. Samen aan de slag met de maatregelen SPOORZONES MOERDIJK-HALDERBERGE-ROOSENDAAL ZELFREDZAAMHEID & HULPVERLENING Samen aan de slag met de maatregelen 1 04 06 08 10 12 14 15 18 22 24 25 26 28 30 32 33 34 Samenvatting: samen aan de slag met

Nadere informatie

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020

Beleidsplan Het Donker Belicht. Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Beleidsplan Het Donker Belicht Over het duurzaam verlichten van de openbare ruimte in de gemeente Leeuwarden 2011-2020 Vastgesteld door de raad 28 november 2011 Inhoudsopgave Samenvatting Hoofdstuk 1 Inleiding

Nadere informatie

GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE

GESCAND  BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw BEZWAAR/ ZIENSWIJZEN INSPRAAKREACTIE Gemeente Waterland 1 3 MRT 2012 GESCAND " BSzWaaiVzlönswijze/reactie op voorontwerp bestemmingsplan wijziging woningbouw t schouw i Aan: Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Waterland

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com

Fietsnota. Fietsend door Leiderdorp 2014-2020. Status: Definitief. Bron: ongetemd.com Fietsnota Fietsend door Leiderdorp 2014-2020 Bron: ongetemd.com Status: Definitief Fietsnota 2014-2020 2 Samenvatting Nederland is bij uitstek een echt fietsland. Dit geldt voor Leiderdorp ook zo! Na de

Nadere informatie

September 2004 Jaargang 6

September 2004 Jaargang 6 September 2004 Jaargang 6 nieuwsbrief 12 Vereniging Dorpsbelangen Terwolde_ TERUGBLIK De N 792. De werkzaamheden binnen de bebouwde kom zijn inmiddels afgerond tot en met de kruising Rozendaalseweg/Kuiperstraat.

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008

Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 2008 Openbare raadsvergadering der gemeente Ridderkerk, gehouden op donderdag 26 juni 08 1 Aanwezig: De burgemeester: mevrouw J.H.M. Hermans-Vloedbeld, voorzitter De gemeentesecretaris: mevrouw W.C.M. Lissenberg-van

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

"Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld Hoofdstuk 1 HET BESTUUR EN DE BURGER Democratie is een bestuursvorm die zijn wortels kent in het zogenaamde 'gelijkheidsbeginsel', dat is vastgelegd in artikel 1 van onze Grondwet, zijnde... "Allen die

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 29 398 Maatregelen verkeersveiligheid Nr. 428 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN OVERLEG Vastgesteld 28 november 2014 De vaste commissie voor Infrastructuur

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o.

Nota zienswijzen. Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. Nota zienswijzen Bestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. December 2013 Hoofdstuk 1 Het ontwerpbestemmingsplan Herontwikkeling Verlengde Blokkenweg 12 e.o. heeft van donderdag 17 oktober

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018

VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 VERKIEZINGSPROGRAMMA ALGEMEEN BELANG 2014-2018 PROFIEL VAN ALGEMEEN BELANG (AB) - AB is een lokale partij, die dicht bij de burgers staat; - AB is een sociale partij, die opkomt voor de sociaal-kwetsbare

Nadere informatie

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM

GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM TWEEDE EDITIE JUNI INFORMATIEKRANT GEBIEDSONTWIKKELING OOIJEN~WANSSUM Vanaf deze week liggen twee belangrijke documenten ter inzage: het Milieueffectrapport (MER) en het ontwerp-provinciaal Inpassingsplan

Nadere informatie

Het is een tijd geleden dat de Gemeente een informatieavond heeft georganiseerd in Novawhere (3 november 2014).

Het is een tijd geleden dat de Gemeente een informatieavond heeft georganiseerd in Novawhere (3 november 2014). Purmerend, 01 april 2015 Aan: Gemeente Purmerend Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Ruimtelijke Ontwikkeling, team Beleid, dhr. M.C. Deinum Onderwerp: Bezwaar Bestemmingsplan Horizon /Regiocollege Karekietpark

Nadere informatie