De rentemarge van banken

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De rentemarge van banken"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De rentemarge van banken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Jasper Dely Thomas Lambert onder leiding van Prof. dr. Rudi Vander Vennet, onder begeleiding van Valerie De Bruyckere

2 II

3 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR De rentemarge van banken Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Toegepaste Economische Wetenschappen: Handelsingenieur Jasper Dely Thomas Lambert onder leiding van Prof. dr. Rudi Vander Vennet, onder begeleiding van Valerie De Bruyckere III

4 - PERMISSION Ondergetekenden verklaren dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Jasper Dely Thomas Lambert IV

5 Woord vooraf Onze dank gaat uit naar Professor Rudi Vander Vennet voor het aanbieden van dit uiterst interessant onderzoeksthema en het ter beschikking stellen van de noodzakelijke papers om ons onderzoek aan te vatten. Daarnaast willen we ook nog Valerie De Bruyckere bedanken voor de vele verhelderende antwoorden op al onze vragen. Als laatste wensen we ook onze ouders in de bloemetjes te zetten voor hun jarenlange steun gedurende onze opleiding en tijdens dit laatste masterjaar in het bijzonder. V

6 INHOUDSTAFEL LIJST VAN AFKORTINGEN... VIII LIJST VAN FIGUREN... IX LIJST VAN TABELLEN... IX 1 INLEIDING TRADITIONELE ROL VAN BANKEN Klassieke financiële intermediatie Financiële intermediatie en economische groei Vlotte verhandeling van goederen en diensten Mobiliseren van besparingen Allocatie van middelen Corporate control Risicobeheer Interpretatie netto interest marge VERSCHUIVING NAAR NIET-INTEREST ACTIVITEITEN EN SERVICES VANAF DE JAREN WERELDWIJDE FINANCIËLE CRISIS ( ) Aanzet financiële crisis Vastgoedbubbel US subprime crisis Uitbreiding op wereldschaal Wie draagt de verantwoordelijkheid? BACK TO THE BASICS OPZET ONDERZOEK OPSTELLEN MODEL EN HYPOTHESES Basismodel Ho en Saunders (1981) Eigen model voor de determinanten van de NIM Hypotheses METHODOLOGIE, DATA EN RESULTATEN Methodologie Single vs. Dual stage Fixed vs. Random effects Betrouwbaarheid model Data Databronnen Dummies Beschrijving data Resultaten Basisregressie Alternatieve regressies Impact financiële crisis Bankrisico en marktbeta VI

7 9 CONCLUSIE BIBILIOGRAFIE... X BIJLAGEN... XVII VII

8 LIJST VAN AFKORTINGEN ABS = Asset-Backed Security BBP = Bruto Binnenlands Product CAPM = Capital Asset Pricing Model CBFA = Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen CDO = Collateralized Debt Obligation CDS = Credit Default Swap ECB = Europese Centrale Bank EESA = Emergency Economic Stabilization Act FE = Fixed Effects FED = Federal Reserve MBS = Mortgage-Backed Security NIM = Netto Interest Marge RE = Random Effects ROE = Return On Equity SPV = Special Purpose Vehicle VIF = Variance Inflation Factor WACC = Weighted Average Cost of Capital VIII

9 LIJST VAN FIGUREN Figuur 1: Indirecte en directe financiering (Vander Vennet, 2007)... 2 Figuur 2: Financiële intermediatie en economische groei (Vander Vennet, 2007)... 6 LIJST VAN TABELLEN Tabel 1: Beschrijving variabelen...31 Tabel 2: Verwachte impact variabelen op NIM...32 Tabel 3: Gemiddelde, standaarddeviatie, minimum en maximum van de variabelen voor Tabel 4: Evolutie van de gemiddeldes per variabele voor Tabel 5: Gemiddelde van de variabelen per land voor Tabel 6: Regressieresultaten basisregressies...50 Tabel 7: Impact van de variabelen uit de basisregressie...53 Tabel 8: Regressieresultaten crisisregressie...57 Tabel 9: Regressieresultaten bankrisico...60 Tabel 10: Regressieresultaten marktbeta...61 Tabel 11: Regressieresultaten bankrisico en marktbeta...62 IX

10 1 INLEIDING Reeds sinds het begin van onze academische carrière werden we ten volle geconfronteerd met wat volgens velen beschouwd kan worden als de ergste financiële crisis sinds 1929 (Barack Obama, 2008). Dit leidde ertoe dat in vele cursussen bijzondere aandacht werd besteed aan dit actuele onderwerp. Op deze manier werd onze interesse in de financiële crisis en zijn gevolgen optimaal gestimuleerd. Toen we de mogelijkheid kregen een masterproef te schrijven die nauw aansloot bij dit onderwerp, waren we dan ook meteen enthousiast om ons hierin te verdiepen. Concreet bestuderen we in deze masterproef de determinanten van de netto interest marge (NIM) van banken waarbij speciale aandacht wordt besteed aan de impact van de financiële crisis. De eerste 4 hoofdstukken behandelen de traditionele rol van banken, de evolutie naar een hoger aandeel niet-interest inkomsten bij de banken, het ontstaan van de financiële crisis en de daaropvolgende wereldwijde tendens om terug back to the basics in bankieren te gaan. Na deze literatuurstudie gaan we over tot het opstellen van een eigen model voor het verklaren van de NIM en formuleren we hypotheses omtrent de opgenomen determinanten en de invloed die de crisis op deze NIM heeft. Daarnaast worden twee extra variabelen die betrekking hebben op de aandelenmarkt - bankrisico en marktbeta - in het model geïntroduceerd. Ons model wordt vervolgens getest op een sample West-Europese banken en de resultaten van dit onderzoek worden gerapporteerd. 1

11 2 TRADITIONELE ROL VAN BANKEN In dit eerste hoofdstuk behandelen we de traditionele rol van banken en gaan we dieper in op de relatie tussen financiële intermediatie en economische groei. Ook de interpretatie van de netto interest marge (NIM) komt aan bod. 2.1 Klassieke financiële intermediatie We gaan van start met een korte bespreking van de traditionele rol van banken, dit is financiële intermediatie tussen spaarders of uitleners en besteders of ontleners. Deze financiële intermediatie vindt plaats tussen de verschillende macro-economische actoren die binnen een economie voorkomen: gezinnen, ondernemingen, overheid en buitenland. Actoren met een overschot of surplus kunnen hun overtollig geld ofwel via directe ofwel via indirecte kanalen ter beschikking stellen van actoren met een tekort of deficit aan cash. Wanneer dit via indirecte kanalen wordt gedaan, doen zij een beroep op financiële intermediairs zoals banken, beleggingsfondsen etc. die de middelen van spaarders werven en ze vervolgens doorsluizen naar verschillende besteders. Wanneer dit via directe kanalen gebeurt, verloopt de transactie niet via een financieel intermediair maar spreken de ontleners de spaarders direct aan, hetzij via financiële markten, hetzij rechtstreeks. Figuur 1 geeft dit schematisch weer (Vander Vennet, 2007). Figuur 1: Indirecte en directe financiering (Vander Vennet, 2007) 2

12 Financiële intermediatie vormt de eigenlijke basisactiviteit van banken en genereert inkomsten doordat banken een spread hanteren tussen de rente die ze betalen aan hun depositohouders en de rente die ze verdienen op hun leningen. Deze spread zorgt voor opbrengsten die - na aftrek van de operationele rentekosten - leiden tot winst. Het verschil tussen de renteopbrengsten en de rentekosten als percentage van de totale renteopbrengende activa wordt gedefinieerd als de netto interest marge (NIM). Terwijl de interpretatie van de NIM aan bod zal komen in punt 2.3, zullen de specifieke determinanten van de NIM besproken worden in punt Financiële intermediatie en economische groei Sommige economen stellen dat het financieel systeem - met de financiële intermediairs, markten en instituties - een cruciale en causale invloed uitoefent op de groei van de economie (Bagehot, 1873). Financiële systemen hebben primair namelijk één functie: ze vergemakkelijken de allocatie van middelen, zowel over tijd als over ruimte, in een omgeving gekenmerkt door onzekerheid (Merton & Bodie, 1995, p.12). Levine (1997) splitst deze primaire functie op in 5 afzonderlijk te onderscheiden basisfuncties: vlotte verhandeling van goederen en diensten, mobiliseren van besparingen, allocatie van middelen, corporate control en risicobeheer. De vervulling van deze 5 basisfuncties door financiële systemen - in dit geval financiële intermediairs - maakt ondermeer een efficiëntere kapitaalaccumulatie en meer technologische innovatie mogelijk, zoals we verder zullen illustreren. Deze kapitaalaccumulatie en technologische innovatie vormen op hun beurt de motor voor economische groei (Lucas, 1988; Romer, 1990). Men kan stellen dat in een economie zonder fricties financiële intermediatie overbodig is: wanneer markten perfect en compleet zijn, dan is de allocatie van middelen Pareto-efficiënt en is er geen ruimte voor intermediairs om de welvaart te verhogen (Allen & Santomero, 1998, p. 1462). Indien er dus geen informatie- of transactiekosten verbonden zijn aan het uitwisselen van middelen tussen de verschillende economische actoren, dan is er geen nood aan extra instituties of instellingen om een optimale allocatie te verwezenlijken: deze zal door directe marktwerking spontaan en efficiënt tot stand komen. In een economie zonder fricties betekent de tussenkomst van extra instellingen immers een verspilling van middelen zonder dat er extra voordelen worden gegenereerd, wat inefficiënt is en een negatieve invloed heeft op economische ontwikkeling en groei. Het feit dat deze fricties in de reële economie wel aanwezig zijn zorgt voor het bestaan van financiële systemen die deze informatie- en transactiekosten voor de verschillende economische actoren proberen te reduceren (Leland & Pyle, 1977; Benston & Smith, 1976). 3

13 In wat volgt worden de 5 basisfuncties van financiële systemen - zoals gedefinieerd door Levine (1997) - meer gedetailleerd besproken Vlotte verhandeling van goederen en diensten In de eerste plaats zorgen financiële systemen ervoor dat de uitwisseling van goederen en diensten op een vlotte en goedkope manier kan gebeuren. Terwijl men vroeger beroep moest doen op ruilhandel om goederen en diensten van andere actoren te verwerven, kan men deze producten tegenwoordig kopen met geld. Een groot deel van de informatiekosten inherent verbonden aan ruilhandel - het inschatten van de subjectieve waarde van de producten of diensten die worden geruild - kan op deze manier worden gereduceerd. Dit maakt specialisatie binnen organisaties mogelijk: gespecialiseerde organisaties hebben nood aan een groot aantal transacties en hebben dus een voorkeur voor efficiënte en goedkope transacties. Het was Adam Smith (1776) die al vroeg aantoonde dat specialisatie leidt tot hogere productiviteit en innovatie Mobiliseren van besparingen Onder het mobiliseren van besparingen verstaat men het poolen van het geld van verschillende spaarders door de financiële intermediairs. Op die manier kunnen de intermediairs een voldoende grote som spaargeld investeren zodat de ontlenende organisaties hun projecten en productieprocessen op een economisch efficiënte schaal kunnen implementeren (Sirri & Tufano, 1995). Indien spaarders hun geld individueel zouden investeren zou het voor organisaties veel moeilijker zijn om hun projecten op een efficiënte schaal te verwezenlijken, wat economisch niet optimaal is Allocatie van middelen Informatiekosten zorgen verder voor een suboptimale allocatie van middelen. Het is voor de individuele spaarder of belegger zeer duur om betrouwbare informatie te bemachtigen over iedere organisatie waarin hij/zij eventueel geïnteresseerd is. Dit zorgt ervoor dat bepaalde investeringen in beloftevolle projecten vaak niet doorgaan wegens een tekort aan betaalbare informatie aan de zijde van de spaarders. Deze hoge informatiekosten vormen een stimulans voor de ontwikkeling van financiële intermediairs (Boyd & Prescott, 1986). Deze instellingen hoeven slechts éénmalig te investeren in de ontwikkeling van kennis en het verwerven van de nodige informatie om deze vervolgens ter beschikking te kunnen stellen van hun spaarders. Op die manier kunnen spaarders en beleggers informatie tegen beperkte kost verkrijgen wat leidt tot betere investeringen en dus een betere allocatie van middelen (Levine, 1997). 4

14 2.2.4 Corporate control Financiële intermediairs nemen verder ook de taak van corporate control op zich waardoor ze het probleem van moral hazard - waarbij door de ontleners beslissingen worden genomen die nadelig zijn voor de spaarders omdat de ontleners niet zelf instaan voor de gevolgen en risico s van hun beslissingen - proberen te beperken. Het is immers verre van zeker dat de ontlener zich aan de gemaakte afspraken met betrekking tot het gebruik van het geld zal houden eens de transactie is voltooid. Wanneer dit risico niet wordt ingeperkt zullen spaarders niet geneigd zijn om hun geld te investeren. De financiële intermediairs vervullen dus de rol van delegated monitors (Diamond, 1984): ze voeren de noodzakelijke monitoring en controle uit als één enkele partij, in naam van de verschillende spaarders die in de organisatie hebben geïnvesteerd. Op die manier worden de kosten gespreid, eerder dan door iedere individuele belegger afzonderlijk te worden betaald Risicobeheer Risicobeheer heeft betrekking op liquiditeitsrisico en niet-systematisch of specifiek risico. Liquiditeit betekent dat spaarders en beleggers altijd in de mogelijkheid verkeren om hun investeringen snel, gemakkelijk en zonder - al te veel - verlies in geld om te zetten. Liquiditeitsrisico ontstaat door het voorkomen van asymmetrische informatie en transactiekosten (Levine, 1997). Bij asymmetrische informatie beschikt één bepaalde partij over meer of betere - en vaak meer cruciale - informatie dan de tegenpartij waardoor de kans op het nemen van beslissingen met een negatieve weerslag op de minder geïnformeerde partij sterk wordt verhoogd. Financiële intermediairs reduceren dit liquiditeitsrisico door te investeren in een mix van korte termijn, liquide projecten enerzijds en lange termijn, illiquide, zeer winstgevende projecten anderzijds. De winst uit de korte termijn projecten wordt gebruikt om aan de onmiddellijke vraag naar cash geld van de spaarders te kunnen voldoen. Het overtollig spaargeld dat niet meteen door de spaarders zal worden opgevraagd wordt in lange termijn projecten van verschillende organisaties geïnvesteerd. Deze lange termijn projecten genereren - meestal - hogere winsten dan korte termijn projecten. Niet-systematisch of specifiek risico is het risico dat verbonden is aan één enkele organisatie en dat niet opgenomen is in het systematisch of marktrisico. Financiële intermediairs reduceren dit risico door het poolen en vervolgens gediversifieerd investeren van de spaargelden van hun spaarders. Op die manier worden de spaarders enkel blootgesteld aan het systematisch risico en zullen risico-averse economische agenten ook bereid zijn te investeren. Aangezien banken hier een belangrijke functie in vervullen is het nodig dat er additionele controleorganen aanwezig zijn die toezien op de rol van de bank als risicobeheerder. Deze controleorganen kunnen en moeten onder meer toezien op het feit dat de managers van een 5

15 bepaalde financieel intermediair geen eigen winstbejag nastreven door enkel hoog risicovolle projecten met verwachte superwinsten aan te gaan. Vaak liggen deze projecten - aangegaan door deze managers - niet in lijn met de verwachtingen van de spaarders omtrent hun spaargeld - het zogenaamde principaal-agent probleem. Een tweede voordeel is dat door een efficiënter toezicht op de financiële intermediairs op een eenvoudige manier in kaart kan gebracht worden welke instanties te kampen hebben met potentiële solvabiliteitsen/of liquiditeitsproblemen. Indien de bovenstaande problemen met betrekking tot asymmetrische informatie echter niet gedeeltelijk ingeperkt of verholpen worden is het mogelijk dat in geval van financiële steunverlening door een centrale bank deze niet efficiënt en effectief zal verlopen. Dit heeft vooral te maken met het feit dat men niet zeker is of de bank kampt met liquiditeits- of solvabiliteitsproblemen (Nikolaou, 2009). Een nadeel is echter wel dat het opzetten en hanteren van dergelijke efficiënte en effectieve controlemechanismen en organen vaak een tijdsintensieve en kostelijke bezigheid is (Nikolaou, 2009). De hierboven beschreven relatie tussen financiële intermediatie en economische groei wordt in Figuur 2 geïllustreerd (Vander Vennet, 2007). Figuur 2: Financiële intermediatie en economische groei (Vander Vennet, 2007) 6

16 2.3 Interpretatie netto interest marge Zoals reeds in punt 2.1 vermeld, wordt de netto interest marge (NIM) gedefinieerd als het verschil tussen de renteopbrengsten en de rentekosten als percentage van de totale renteopbrengende activa. Over de vraag of de NIM hoog dan wel laag zou moeten zijn bestaan er evenwel verschillende opinies. Een lage NIM betekent over het algemeen dat de banksector efficiënt werkt: sterke competitie tussen banken creëert neerwaartse druk op operationele- en intermediatiekosten en er worden weinig taksen en/of belastingen opgelegd van hogerhand (Saunders & Schumacher, 2000). Vanuit maatschappelijk en sociaal welvaartsstandpunt is dit het geprefereerde scenario aangezien spaarders in dit geval weinig moeten betalen voor financiële intermediatie (Maudos & de Guevara, 2004). Een lage(re) NIM heeft echter ook een belangrijke keerzijde: de speelruimte van de financiële intermediairs wordt sterk beperkt en de winsten gegenereerd uit interestactiviteiten vallen eerder laag uit. Een hoge NIM zorgt daarentegen - ceteris paribus - voor een hogere financiële stabiliteit van de banken. Banken die een hogere winst behalen kunnen hun kapitaalbasis versterken waardoor ze beter bestand zijn tegen schokken op macro-economisch niveau. Daarnaast kan een lage(re) gehanteerde NIM ook het gevolg zijn van een - te - sterke competitie tussen banken onderling waardoor de impact van bepaalde determinanten van de NIM - default risico, kredietrisico etc. - maar ten dele of helemaal niet naar de spaarders en/of ontleners wordt doorgerekend, wat de financiële stabiliteit van banken ondermijnt (Podpiera, 2004). Een hoge NIM kan ook een indicatie zijn van een economie waarin de bankregulering onvoldoende ontwikkeld is en waar een hoge mate van informatie-asymmetrie aanwezig is (Claeys & Vander Vennet, 2008). In landen waar het financieel systeem nog in ontwikkeling is - bv. Centraal- en Oost-Europese landen - kan een hoge NIM dus eerder een goede zaak zijn. We hebben in dit eerste hoofdstuk geprobeerd te illustreren wat de basisrol van een bank inhoudt en hoe hiermee opbrengsten en winst kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast werd de cruciale rol van financiële instellingen voor de groei van de economie benadrukt en werd de trade-off tussen een hoge en een lage NIM verduidelijkt. In het volgende deel bespreken we hoe en waarom banken in de jaren 1990 afweken van deze traditionele activiteiten. 7

17 3 VERSCHUIVING NAAR NIET-INTEREST ACTIVITEITEN EN SERVICES VANAF DE JAREN 90 Na de bespreking van de traditionele rol van banken zullen we in dit hoofdstuk weergeven welke de achterliggende redenen waren die geleid hebben tot het uitoefenen van meer nietinterest activiteiten door de banken. Vanaf het begin van de jaren 90 was er vooral binnen de commerciële banken een duidelijke evolutie merkbaar met betrekking tot het aandeel niet-interest inkomsten in verhouding tot de totale inkomsten. Onderzoek heeft aangetoond dat dit aandeel steeg van 26% in 1989 tot 41% in 1998 (ECB, 2000). Deze sterke procentuele toename toont duidelijk aan dat banken zich niet meer tevreden stelden met de inkomsten voortkomend uit de uitvoering van hun traditionele intermediatiefunctie. Mede doordat ze in de jaren 90 moesten fungeren in een uiterst competitieve omgeving kon er via de traditionele kanalen - het aantrekken van spaargelden en het ontlenen ervan - weinig marge geboekt worden. Langs de ene kant werden er wel hoge depositorentes aangeboden, maar langs de andere kant lagen de uitleenrentes betrekkelijk laag, wat zorgde voor een relatief lage NIM. De banken waren dus - wegens winstbejag en onder druk van hun aandeelhouders - geneigd een groter belang te hechten aan niet-traditionele activiteiten: er werd geprobeerd extra opbrengsten te genereren door middel van trading activiteiten en niet-interest genererende producten, het verkrijgen van commissies en het aanbieden van services op basis van zowel vaste als variabele vergoedingen. In één paper wordt het als volgt verwoord: In het bijzonder compenseren inkomsten uit niet-traditionele activiteiten (wat niet-interest inkomsten bevat), in bepaalde mate, voor de lagere interestmarge ten gevolge van de sterke competitie in het traditionele segment (deposito s/leningen) (Carbó & Rodriguez, 2007, p. 2058). Of deze diversificatie in het aanbod van bankproducten aanzienlijke voordelen met zich mee zou brengen was echter betwijfelbaar, een duidelijke risk-return relatie was immers nog uitermate onzeker. Toch wordt er dikwijls verondersteld dat - op lange termijn - inkomsten gegenereerd door niet-interest gerelateerde activiteiten een stabielere basis bieden dan inkomsten louter voortkomend uit pure financiële intermediatie. Dit wordt dan vooral verklaard door te stellen dat een grotere verscheidenheid in de bankactiviteiten leidt tot een meer gediversifieerde portfolio van opbrengende producten. Op deze manier kunnen lagere inkomsten in mindere periodes - gekenmerkt door dalende interestinkomsten - 8

18 gecompenseerd worden door inkomsten afkomstig uit niet-interest producten. Als we veronderstellen dat wijzigingen in de interest inkomsten van financiële intermediairs niet gecorreleerd zijn met wijzigingen in hun niet-interest inkomsten, zowel op het vlak van de grootte als de richting van de wijzigingen, blijkt diversificatie inderdaad een positieve invloed te hebben op het risico van de volledige portfolio. Een belangrijke factor die hierbij niet uit het oog mag verloren worden is echter de manier waarop een specifieke intermediair zelf omspringt met zijn niet-interest inkomsten (Feldman & Schmidt, 1999). Het aannemen van een té risicovolle houding ten aanzien van de nietinterest inkomsten leidt in de realiteit immers vaak tot een andere situatie: een verschuiving van de focus op traditionele inkomsten naar een grotere focus op inkomsten gehaald uit services en activiteiten die commissies genereren gaat vaak gepaard met een sterke toename in de volatiliteit van de bankinkomsten. Het is immers zo dat klanten die reeds een lening bij één bank afgesloten hebben minder geneigd zijn om naar een andere bank over te stappen voor andere bankactiviteiten omwille van de voordelen die verbonden zijn aan het aangaan van een bankrelatie op lange termijn - hierbij denken we vooral aan het vermijden van additionele informatie- en veranderingskosten. Deze klantenretentie zorgt ervoor dat banken vrij zeker kunnen zijn van een continue inkomstenstroom gegenereerd door de rentes betaald op de leningen. Hiertegenover staan dan de niet-interest activiteiten die in de meeste gevallen gebaseerd zijn op minder sterke en minder stabiele - en dus meer onzekere - klantenrelaties (DeYoung & Roland, 2001). We kunnen dus stellen dat er een verband bestaat tussen het aanbieden van betalende bankservices en de netto interest inkomsten die een bank genereert. Vooral tijdens de jaren 90 blijkt deze correlatie sterk toegenomen te zijn, onder andere door het ruimer aanbod aan services en niet-interest producten. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat niet-interest producten de schommelingen van economische variabelen - zoals de interestvoeten of het bruto binnenlands product (BBP) - weinig tot niet volgen (Feldman & Schmidt, 1999). Dit alles had tot gevolg dat des te meer betalende bankservices er werden aangeboden en commissies verdiend werden, des te lager de NIM van de banken werd. Deze trade-off geldt vooral voor betalende bankservices op basis van commissies, eerder dan voor niet-interest inkomsten uit trading activiteiten (Lepetit, Nys, Rous, Tarazi, 2008; Stiroh, 2004). Opmerkelijk hierbij is ook dat er een duidelijk negatief verband bestaat tussen het aandeel van de niet-interest services en de effectieve opbrengsten per eenheid risico dat genomen wordt. Trading activiteiten blijken hierbij een heel sterk negatief verband te tonen, resulterend in een sterk dalende winstmarge per risico-eenheid (Stiroh, 2004). Hierbij kan men zich finaal de vraag stellen of de uitbreiding van een portfolio met grote hoeveelheden niet-interest inkomsten echt een 9

19 stabiliserend effect heeft op de totale inkomsten en de daarmee verbonden winstgevendheid van de bank, of eerder een additionele risicofactor voor de bank vertegenwoordigt. Een ander belangrijk te vermelden punt is dat de traditionele intermediatie-activiteiten van banken gebonden zijn aan normen inzake minimumvoorzieningen die moeten worden aangelegd binnen het eigen vermogen - bv. minimum kapitaalvereisten opgelegd door de Basel normen. Deze verplichtingen beperken de vrijheid van handelen voor de banken. Omzeiling hiervan is wel mogelijk door een grotere nadruk te leggen op de niet-interest opbrengende activiteiten - deze activiteiten beperken in de meeste gevallen slechts in geringe mate de bewegingsvrijheid van banken (DeYoung & Roland, 2001). Deze beperkte - of soms zelfs onbestaande - kapitaaleisen en -verplichtingen kunnen echter een nefaste invloed hebben op de solvabiliteit en kredietwaardigheid van de banken. Dit wordt in hoofdstuk 4 verder in detail besproken aangezien dit als één van de hoofdredenen van de huidige financiële crisis kan worden beschouwd. Lepetit et al. (2008) toonden in hun onderzoek aan dat het tijdens de jaren 90 mogelijk was te concurreren op de traditionele intermediatiemarkt door middel van cross-subsidization. Dit betekent dat de banken hun minieme winstmarge - voortkomend uit traditionele intermediatie - probeerden te compenseren door het uitoefenen van heel winstgevende nietinterest activiteiten. Op deze manier konden de commerciële banken zich zelfs gedragen als een loss-leader op de traditionele intermediatiemarkt: uitleenrentes werden sterk verlaagd om de stimulering van andere - niet-interest - inkomsten teweeg te brengen. Deze lagere uitleenrentes werden mogelijk gemaakt door een systematische en bewuste onderschatting van de risicoprofielen van de klanten. Compensatie voor deze lagere rente-inkomsten werd geacht verkregen te worden door de aanbieding van gekoppelde niet-interest services en activiteiten - advies etc.. Tevens ging men er ook vanuit dat door het aanbieden van deze lagere uitleenrentes nieuwe klanten aangetrokken zouden worden zodat het hele proces zichzelf min of meer in stand zou houden. De gedachte was dus dat een indekking tegen een hoger risicoprofiel van een bepaalde klant kon bekomen worden door het vragen van een hogere vergoeding voor commissie-gebaseerde services en voor andere niet-interest opbrengende producten. Deze bevindingen worden eveneens gestaafd in het onderzoek van Carbó en Rodriguez (2007): banken gespecialiseerd in leningen blijken zich tevreden te moeten stellen met een lagere winst dan banken die een gediversifieerd aanbod aanbieden naast hun traditionele intermediatie-activiteiten. Daarnaast zullen banken die geconfronteerd worden met risicovolle leningen dit risico trachten in te dekken. Aangezien men zich door de sterke concurrentie op 10

20 de markt niet kon veroorloven de rente voor leningen op te drijven begon men met het aanbieden van extra services en niet-interest activiteiten en producten. De verwachting was dat deze activiteiten en producten bepaalde inkomsten zouden teweegbrengen die ook effectief zouden verworven worden. Nu we de onderliggende mechanismen en oorzaken van de verschuiving in activiteiten van banken tijdens de jaren 90 hebben besproken, kunnen we overgaan tot de bespreking van het ontstaan en de oorzaken van de financiële crisis van

21 4 WERELDWIJDE FINANCIËLE CRISIS ( ) In dit hoofdstuk behandelen we kort de voornaamste factoren die geleid hebben tot de financiële crisis van We zullen ook aangeven welke instanties gefaald hebben of tekortgeschoten zijn in de preventie hiervan. 4.1 Aanzet financiële crisis Zoals reeds werd aangegeven in het vorige hoofdstuk begonnen banken de tendens die ze gecreëerd hadden in de jaren 90 - het zoeken naar alternatieve niet-interest producten en bankservices - steeds verder uit te diepen. Aangetrokken door de verhoopte realisatie van extreme returns werden steeds meer risico s genomen die niet meer in verhouding stonden tot de effectief gerealiseerde inkomsten. Risicoprofielen werden hierbij op systematische wijzig grondig onderschat (Lepetit et al., 2008). Doordat de banken steeds meer van hun middelen begonnen te besteden aan niet-interest producten die weinig of niet verzekerd werden door opgelegde minimumkapitaalvereisten ontstond een situatie gekenmerkt door overdreven benutting van het eigen vermogen (DeYoung & Roland, 2001). Tal van banken begonnen minimumstandaarden te hanteren inzake veilige niveaus van het aan te houden eigen vermogen. Deze lage niveaus brachten echter een gevaarlijk risico met zich mee: het solvabiliteitsrisico - dit is het niet kunnen bieden van een voldoende kapitaalgarantie voor de uitstaande leningen. Langs de andere kant werden door de focus op niet-interest inkomsten de inkomsten voortvloeiend uit de klassieke intermediatiefunctie van banken verwaarloosd. Al te gemakkelijk werden leningen tegen lage interestvoeten toegekend, zelfs onder risicovolle omstandigheden waarbij er een hoge kans was op niet-terugbetaling van de klant - en dus met een hoog default risico. Mede doordat de risico s hiervan onderschat werden zag men de ernst van deze situatie niet in. De banken begonnen echter steeds meer van hun kredietwaardigheid te verliezen. 4.2 Vastgoedbubbel Naast de voornoemde uitbreiding naar niet-interest producten en diensten bij banken voerden de Amerikaanse centrale bank (FED) en de Europese centrale bank (ECB) een zeer los monetair beleid om een diepe recessie - een gevolg van verschillende crisissen in Oost- Azië, Rusland, Argentinië, Brazilië en Turkije - niet in de hand te werken. Door dit losse monetair beleid ontstond een vastgoedbubbel - een periode van economische glorieschijn. Deze bubbel leidde tot een jarenlange stijging van de vastgoedprijzen en gelijklopende investeringen in vastgoed (Diamond & Rajan, 2009). 12

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten

Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële crisis? Studie van de determinanten 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: handelsingenieur Masterproef Veranderingen in de financieringskosten ten gevolge van de financiële

Nadere informatie

Woord vooraf. Georges Kenis

Woord vooraf. Georges Kenis Woord vooraf Deze masterproef vormt het sluitstuk van een erg belangrijke periode in mijn leven, namelijk mijn studies handelsingenieur. Dankzij deze studies heb ik immers de mogelijkheid gekregen mij

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 ISLAMITISCH BANKIEREN: EEN VERGELIJKENDE STUDIE MET WESTERSE BANKEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van:

Nadere informatie

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed

Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Basel III en de financiering van commercieel onroerend goed Wat zijn de effecten van een hogere hefboom bij banken? Afstudeerscriptie van Datum Begeleider : M.C.J. van Ham : maart 2012 : A. Marquard Amsterdam

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2008 2009 VERGELIJKING INSTRUMENTARIUM VOOR MONETAIR BELEID: ECB-FED. EVOLUTIE FINANCIËLE CRISIS Masterproef voorgedragen tot het bekomen

Nadere informatie

FINANCIËLE SUPERVISIE IN HET LICHT VAN DE FINANCIËLE CRISIS

FINANCIËLE SUPERVISIE IN HET LICHT VAN DE FINANCIËLE CRISIS UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009-2010 FINANCIËLE SUPERVISIE IN HET LICHT VAN DE FINANCIËLE CRISIS Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Kredietmanagement: cost centre of profit centre

Kredietmanagement: cost centre of profit centre UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2012 2013 Kredietmanagement: cost centre of profit centre Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science

Nadere informatie

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap

Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Gesponsorde publicatie door: Securities Lending Een marktperspectief op het veranderende securities lending landschap Amstelveen 21 Mei 2014 Inhoud 3 10 14 1 Management samenvatting 3 Inleiding op securities

Nadere informatie

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet

Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Het effect van het Draghi-plan op de toegang tot bankkrediet Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master

Nadere informatie

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt

Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2010 2011 Een empirische studie naar de samenstelling en structuur van aandelen- en schuldsyndicaten in de LBO markt Masterproef voor

Nadere informatie

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen

Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop eigen aandelen 2013 2014 FACULTEIT BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen Masterproef Uitkeringsbeleid van Belgische beursgenoteerde bedrijven: cash dividenden versus inkoop

Nadere informatie

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III

De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III De oranje oplossing? Hoe een vastgoedbank kan omgaan met fundingproblemen die ontstaan door de invoering van Basel III Naam student: Tessa Kruimer Email: tessakruimer@yahoo.com Masterscriptie: Master of

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: innovatie en ondernemerschap 2011 2012 Masterproef De echte winnaars van de financiële crisis Promotor : Prof. dr. Ghislain

Nadere informatie

Het Europees financieel toezicht

Het Europees financieel toezicht Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2011-2012 Het Europees financieel toezicht Masterproef van de opleiding Master in de rechten Ingediend door Maarten De Groodt Studentennr.: 00705027

Nadere informatie

Masterproef Politieke Communicatie

Masterproef Politieke Communicatie Masterproef Politieke Communicatie Titel Masterproef: Werden de banken omver geblazen door de media? Een kwantitatieve analyse Naam student(e): Heleen Rooman Promotor: Prof. Dr. Peter Thijssen Verslaggever:

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2005-2006 HET GEBRUIK VAN BOOTSTRAP FINANCIERING IN DE ICT- EN BIOTECHNOLOGIESECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten?

Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Universiteit Gent Faculteit Economie en Bedrijfskunde Academiejaar 2000-2001 Overname van ondernemingen: betaling in aandelen of in contanten? Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat

Nadere informatie

Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht?

Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht? FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSWETENSCHAPPEN FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Hefboomfondsen: nood aan meer prudentiele regulering en toezicht? Pierre Baltodano Perez Masterscriptie

Nadere informatie

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen

De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen DE ROL VAN DE AANDELEN IN DE FINANCIERING VAN DE BELGISCHE VENNOOTSCHAPPEN De rol van de aandelen in de financiering van de Belgische vennootschappen V. Baugnet G. Wuyts Inleiding Bedrijven worden op lange

Nadere informatie

Evaluatie van de belasting op financiële transacties

Evaluatie van de belasting op financiële transacties FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN STUDIE EN DOCUMENTATIEDIENST Evaluatie van de belasting op financiële transacties Economische en budgettaire impact voor België SMETS FLORENCE Master in de economische

Nadere informatie

3. Commentaar bij de financiële crisis

3. Commentaar bij de financiële crisis 3 DE CONJUNCTUURBAROMETER VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3. Commentaar bij de financiële crisis 3.1 Interpretatie van de financiële crisis Een voorspoedig decennium waarachter stijgende wanverhoudingen

Nadere informatie

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR

UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2004 2005 FUSIES EN OVERNAMES IN DE VERZEKERINGSSECTOR Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad van licentiaat in de toegepaste

Nadere informatie

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN

DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2006-2007 DE IMPACT VAN DESINVESTERINGEN OP DE PERFORMANTIE VAN BELGISCHE BEDRIJVEN Scriptie voorgedragen tot het bekomen van de graad:

Nadere informatie

Hogeschool-Universiteit Brussel

Hogeschool-Universiteit Brussel Hogeschool-Universiteit Brussel Campus Stormstraat Stormstraat 2 1000 Brussel Faculteit Economie en Management Studiegebied Handelswetenschappen en bedrijfskunde Opleiding: Handelsingenieur Islam en economie

Nadere informatie

Concurrentie op de hypotheekmarkt

Concurrentie op de hypotheekmarkt Concurrentie op de hypotheekmarkt Een update van de margeontwikkelingen sinds begin 2011 Pagina 1/33 April 2013 Autoriteit Consument en Markt Monitor Financiële Sector Postbus 16326 2500 BH Den Haag Inhoudsopgave

Nadere informatie

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren

De rol van de overheid in de financiële sector. Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren De rol van de overheid in de financiële sector Manifest van de commissie Sociaal Economische Zaken, SGP-jongeren »Index» Voorwoord» Inleiding» 1. SNS: wat gebeurde er?» 2. Geldschepping» 3. De rol van

Nadere informatie

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement

BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement BEDRIJFSECONOMISCHE WETENSCHAPPEN master in de toegepaste economische wetenschappen: beleidsmanagement 21 211 Masterproef De Griekse schuldencrisis: een analyse van oorzaken en mogelijke scenario's Promotor

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN

ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN BACHELOR- OPDRACHT ONDERZOEK NAAR DE FINANCIËLE POSITIES VAN DE CONCURRENTEN VAN DE RABOBANK Auteur Sadiye Çiftçi Opleiding Bachelor Bedrijfskunde Afstudeercommissie Namens de Universiteit Twente: Examinator:

Nadere informatie