Verslag van de Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden d.d. 23 mei 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verslag van de Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden d.d. 23 mei 2012"

Transcriptie

1 Verslag van de Algemene Ledenvergadering COC Haaglanden d.d. 23 mei Opening door de voorzitter. Wim Rueck, voorzitter, opent de jaarvergadering en heet alle (42)) aanwezige leden van harte welkom. De vereniging heeft een moeilijke periode achter de rug, zowel bestuurlijk als financieel. Henk van de Wetering heeft de laatste maanden de meeste stukken voor de ledenvergadering aangeleverd maar dit heeft wel tot een terugval in zijn herstel en in zijn re-integratietraject geleid. Gelet op de gezondheid van Henk in relatie tot de financiële positie van de vereniging, in het bijzonder de personeelslasten, is zowel het bestuur als Henk tot de conclusie gekomen dat het verstanding is om van elkaar afscheid te nemen. Het nieuwe bestuur zal in overleg met Henk een redelijke regeling treffen. Vervolgens kan de functie van directeur worden opgeheven, worden de personeelslasten aanzienlijk teruggebracht en kan daarmee de gewenste organisatiestructuur vorm krijgen. Tot slot roept de voorzitter op niet teveel achterom te kijken maar ons vooral te richten op de toekomst voor COC Haaglanden. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. Met kennisgeving afwezig zijn Hans Beijersbergen, Jolande Fens en Lex Levisson. Ingekomen stukken: a. Bericht van Kees van Beek over aanpassing verslag B.A.L.V. van 12 januari 2012 b. Bericht van Jolande Fens over advies ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter c. Bericht van Jurgen Schouten met aantal vragen over COC Haaglanden d. Bericht van Gerard van Reijssen met aantal vragen over het financieel beleid 3. Vaststellen agenda. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld met als toevoeging dat bovenstaande ingekomen stukken inhoudelijk worden behandeld bij dit agendapunt (3a). 3.a. Behandeling ingekomen stukken: a. Bericht van Kees van Beek over aanpassing verslag B.A.L.V. van 12 januari 2012 Arbeidsovereenkomst is in het bestuur besproken en besloten op basis van selectieprocedure en onderhandelingen, het bestuur op afstand vraagt daarvoor vooraf geen toestemming aan de ledenvergadering, achteraf wordt verantwoording afgelegd. Risico is voor het bestuur. b. Bericht van Jolande Fens over advies ontbinding arbeidsovereenkomst via de kantonrechter Waarom is bij de ontslagprocedure ID-baner gekozen voor een UWV procedure en niet voor de kantonrechter? Met de kennis van nu was dat laatste waarschijnlijk het geval geweest. Het nieuwe bestuur zal daar naar kijken. c. Bericht van Jurgen Schouten met aantal vragen over COC Haaglanden Werkgroep veiligheid en discriminatie kent alleen de voorzitter als lid en heeft geen budget. De werkgroep BAR kan het bestuur vragen om budget voor diploma sociale hygiëne. De tijdelijke vervanging van de directeur kon snel en was praktisch, de naam van de betrokkene als bestuurslid had van de website afgehaald moeten worden. Het bestuur herkent

2 geen belangenverstrengeling. De accountant vervult de rol van kascontrolecommissie in opdracht van het COC, dit staat ook zo in de statuten van de vereniging. Ook in de periode 2008 tot 2011 is telkens de penningmeester decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid. Het nieuwe bestuur zal een huishoudelijk reglement opstellen om zaken nog beter te regelen, dit komt terug in een algemene ledenvergadering. d. Bericht van Gerard van Reijssen met achttal vragen over het financieel beleid. 1. Salaris directeur vanaf 1 juni Uit de financiële jaarstukken over 2008 tot en met 2011 is niet specifiek het salaris (de loonkosten) van de directeur te lezen. Wanneer gewenst zijn deze personeelskosten door het administratiekantoor ( of door anderen) te specificeren. Dit zal echter tijd vragen en geld kosten. Wel is de jaarlijkse taakomvang te lezen. Bij benadering zijn de loonkomsten over de jaren: , , , ,-- ========= Totaal ,-- Hoeveel van deze kosten per jaar voor rekening van de subsidiegever kwamen, is lastig te zeggen omdat de loonkosten in de jaarrekeningen en de verdeling van de kosten nooit op deze manier in de boeken verwerkt zijn. Wel is te zien hoeveel uit andere projecten is doorberekend. 2. Functie directeur in relatie tot Geoormerkte subsidiegelden. Subsidieperiode Vanaf 2007 was er nieuw College van B&W in Den Haag. Wethouder Bert van Alphen kwam met een specifieke homonota. De homo-emancipatie werd ondergebracht bij de afdeling emancipatie. Het budget bestemd voor deze homo-emancipatie bestond uit: - gelden maatschappelijk werk - extra gemeentelijke emancipatiegelden - rijksgelden vanuit de koploperovereenkomsten omschreven in de homo-nota van minister Plasterk. Er was sprake van een budgetsubsidie. Ieder jaar werd met het COC een taakstelling afgesproken. Deze taakstelling werd afgerekend!

3 3. Middelen vanuit Maatschappelijk Werk Zolang ik het COC Haaglanden ken ( en dat is intussen ruim 8 jaar) hebben cliënten niet of nauwelijks kunnen kiezen voor een vrouwelijke of mannelijk maatschappelijk werker. Simpelweg omdat beide functionarissen nauwelijks samen hebben gefunctioneerd. Deze situatie is geheel bij de heer van Reijsen bekend. 4. Ontvangen bedrag verzekering ziekte-uitkering. In 2011 is ,-- aan verzekeringsgeld uitgekeerd. 5. Kosten vervanging Interim manager. Voor het bepalen van deze kosten is een specifieke berekening van het administratiekantoor noodzakelijk. Uit de jaarrekening 2011 is een indicatie te geven. Zie hiervoor: Jaarrekening 2011 bladzijde 20 en bladzijde 21 / personeelskosten /lonen en salarissen Het verschil in personeelskosten voor 2010 en 2011 is ,-- ( minus ,-) Tel hierbij de uitkering van de verzekering op van De totale kosten van de interim manager over 2011 zijn ongeveer ,-- (11 maanden in 2011) De interim manager had een 0-urencontract, uurtarief 34,-- Contract is beëindigd op 5 februari Vaststelling uurtarief en aantal gedeclareerde uren. Vastgesteld door het dagelijks bestuur. 7. Lidmaatschap bestuur van de interim-manager Het dagelijks bestuur heeft verzuimd hem te schrappen als algemeen bestuurslid op de website. 8. Kosten juridische bijstand. 3016,-- 4. Verslag A.L.V. d.d. 20 april 2011 en verslag B.A.L.V. d.d. 12 januari Het verslag van 20 april 2011 wordt ongewijzigd vastgesteld. Het verslag van 12 januari 2012 wordt aangepast onder punt 4: Kees van Beek stelt dat veel mensen niet wisten dat het contract van de directeur voor onbepaalde tijd was. Vervolgens wordt ook dit verslag vastgesteld met dank aan de samensteller. 5. Verslag bestuur over activiteiten en acties sinds 12 januari Op initiatief van leden zijn er twee informele bijeenkomsten gehouden, er kwamen plannen voor een zakenbestuur en een denktank, er zijn gesprekken gevoerd met kandidaat bestuursleden, de ledenvergadering is voorbereid aan de hand van een groot aantal stukken, er is geprobeerd de liquiditeitspositie te verbeteren (Fonds 1818 en teruggave BTW), lopende zaken zijn afgehandeld bij

4 het wekelijks bestuursoverleg, organisatie 4 mei herdenking en intensieve contacten met de gemeente Den Haag en andere koplopergemeenten. 6. Jaarverslag en jaarrekening 2011 COC Haaglanden. Er is al eerder geconstateerd dat zaken niet goed zijn gegaan en dat met de kennis van nu mogelijk andere keuzes zouden zijn gemaakt, in het jaarverslag heeft het bestuur vooral benadrukt de vele zaken die wel goed zijn gegaan. Bij de jaarrekening somt de penningmeester een aantal oorzaken van het huidige exploitatietekort op. Het jaarverslag en de jaarrekening worden vastgesteld. 7. Accountantsrapport 2011 en verlening decharge penningmeester. Opmerkingen: Zijn alle problemen van 2011 nu opgelost voor 2012? Door de sterke daling van de personeelslasten is dat inderdaad het geval. De inkomsten van Melting Pot en Bastacafé stijgen. Een oplossing voor de ID banen volgt spoedig. Er komt een voorraadcontrole van de bar met tellijsten. Een accountantsverklaring is vereist, de wenselijkheid van een kascontrole wordt in het huishoudelijk reglement verder geregeld. De schuld van de Stichting Roze Stad is als volgt afgehandeld: totale schuld euro, euro kwijtgescholden door COC Haaglanden en voldaan als kortlopende schuld. Het saldo staat nu op nul. De ledenvergadering verleent de penningmeester node decharge voor het gevoerde financieel beleid. 8. Jaarrekening Stichting Roze Stad 2011 (ter kennisneming). De ledenvergadering heeft kennisgenomen van de jaarrekening, zie ook bovenstaande toelichting op de afwikkeling van de schuld aan COC Haaglanden. 9. Ontwikkelingen Stichting Roze Stad/ The Hague Pride Het doorgaan van The Hague Pride in 2012 is uiterst onzeker euro is door de gemeente toegezegd op een minimale begroting van euro. Het bestuur van de stichting bestaat nu alleen nog uit de voorzitter, een nieuw bestuur is onderwerp van discussie. Voorgesteld wordt om in het najaar van 2012 met de leden te overleggen hoe dit allemaal verder zou moeten. Vooralsnog blijkt dat het COC Haaglanden teveel capaciteit kost om dit evenement te organiseren. Wellicht kan PROOOST het zelf organiseren, belangrijk is wel dat de John Blankenstein Prijs kan worden uitgereikt. 10. Liquiditeitspositie COC Haaglanden. 1 (krediet)hypotheek (door de penningmeester) Zoals op de buitengewone ALV van 12 januari 2012 ook al gemeld, was onze eigen ING-bank niet bereid om ons een lening te verstrekken. Dat gold ook voor de Rabobank. In beide gevallen was de reden, dat het COC geen onderneming is. Op maandag 23 januari 2012 heb ik telefonisch contact gehad met de Gemeentelijke Kredietbank te Den Haag. Deze bank geeft leningen aan mensen die bij een gewone bank geen geld kunnen lenen. Een ander

5 argument om bij deze bank aan te kloppen was, dat wij op financieel gebied veel samenwerken met de gemeente Den Haag. Desgevraagd werd mij echter verteld, dat alleen aan natuurlijke personen leningen kunnen worden verstrekt en nooit aan rechtspersonen. Op woensdag 25 januari 2012 zijn Wim Rueck en ik bij De Hypotheker aan de Koninginnegracht te Den Haag geweest. Voor deze hypotheekbemiddelaar werd gekozen omdat zij als grootste onafhankelijke hypotheekadviseur inzicht hebben in de aanbiedingen van alle geldverstrekkers in Nederland. Zij kunnen snel en eenvoudig de verschillende aanbiedingen vergelijken en daarna met de klant bekijken welke aanbieding het beste past bij de voorliggende financiële situatie. Het resultaat is dan een op maat gesneden aanbieding die het meest voordelig is. Na bespreking van de financiële situatie van COC Haaglanden waarbij door ons werd aangegeven dat we maximaal ,00 zouden willen lenen werd geadviseerd om een zogenoemde krediethypotheek te nemen. Een krediethypotheek is een flexibel doorlopend krediet met in ons geval het eigen kantoorpand als onderpand. Bij een krediethypotheek wordt van tevoren een kredietlimiet afgesproken met de geldverstrekker. Binnen deze kredietlimiet kan zo vaak als we willen geld opgenomen of afgelost worden, totdat de afgesproken limiet is bereikt. Er wordt alleen rente betaald over het opgenomen bedrag. Tot op heden is nog geen aanbieding van De Hypotheker ontvangen omdat de jaarrekening 2011 nog niet kon worden overlegd. Wel werden al die van 2009 en 2010 verstrekt, evenals een uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel en een kopie van de WOZ-waardebepaling. De gemeente heeft de subsidiebetaling naar voren gehaald en er komt een nieuw boekhoudprogramma. 2. Verkoop COC-pand (door de penningmeester) Daarnaast is als een mogelijke optie bedacht het verkopen van het in bezit zijnde COC-pand. Door de gemeente De Haag is de WOZ-waarde (peildatum ) daarvan bepaald op ,00. Het is natuurlijk de vraag of een mogelijke verkoop dit bedrag ook daadwerkelijk opbrengt. De eventuele opbrengst kan na de verkoop op de bankrekening komen te staan en / of kan (al dan niet gedeeltelijk) belegd worden. N.B. Bij deze optie dient de inhuur van werkplekken in het dan verkochte pand, dan wel elders (bijv. in het Nutshuis te Den Haag) te worden meegenomen 11. Begroting 2012 en begroting en werkplan De begrotingen zijn in overleg met de gemeente Den Haag opgesteld in verband met de subsidie 2012 en De voorgestelde begrotingen en werkplan worden vastgesteld.

6 12. Bestuursverkiezing. Het stembureau met Maxim van Ooijen, Peter Koetsveld en Stefan van Velthoven wordt door de ledenvergadering benoemd, waarbij eerstgenoemde de voorzitter is. Herkiesbaar is Wim Rueck (voorzitter) en niet herkiesbaar zijn Cor Verbree (secretaris), Johan Bodrij (penningmeester) en Eric Verwaijen (algemeen bestuurslid). De kandidaat bestuursleden stelen zich voor waarna er een verkiezing volgt. Uitslag (voor-tegen-blanco): Wim Rueck (voorzitter) (37-3-1) Wilbert van Diemen (secretaris) (34-4-3) David van Es (penningmeester) (38-3-0) Sabbah AL Hindawey (40-1-0) Roxanne van den Berg (40-1-0) Bram Meijer (37-1-3) De voorzitter dankt de afgetreden bestuursleden voor hu n inzet, informeel wordt later afscheid van heb genomen, vervolgens heet hij de nieuw gekozen bestuursleden van harte welkom. 13. Rondvraag. a. Gerard van Reijssen: dank aan alle vrijwilligers van COC Haaglanden b. Renate den Heijer: formalisering status transgenders bij COC Haaglanden c. Peter Koetsveld: verzoek om accountant decharge aan de penningmeester te verlenen d. Barbara van Gelder: alleen The Hague Pride organiseren als het goed is voor onze vereniging COC Haaglanden 14. Sluiting door de voorzitter. De voorzitter sluit precies om uur de prettig verlopen ledenvergadering, dankt iedereen voor zijn of haar inbreng en nodigt alle leden uit om in Bastacafé een drankje te nuttigen. Cor Verbree, secretaris 23 mei 2012

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder

Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten. Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Alles wat u als verenigingsbestuurder moet weten Inwerkprogramma nieuwe sportbestuurder Beste verenigingsbestuurder, Voor u ligt het inwerkprogramma voor de nieuwe sportbestuurder. Dit betekent dat u sinds

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D

MEDEDELINGEN W AT E R - L A N D nummer 2 jaargang 33 2011 De Wat e r-la n d e r twee-maandelijks informatie-bulletin van v.t.v. water-land TUINGROEP W AT E R - L A N D MEDEDELINGEN bestuurszitting 30 april geannuleerd agenda Algemene

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid

Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Bestuur Het opstellen van visie, missie en beleid Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners Oudkerkhof 13b 3512 GH Utrecht tel. 030-2317511 mail: info@lsabewoners.nl web: www.lsabewoners.nl www.bewonersbedrijven.nl

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN

Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Algemene Ledenvergadering dinsdag 13 november 2012 NOTULEN Aanvang : 20.30 uur Plaats : kantine AAV 36 Aanwezig: 29 leden inclusief het gehele bestuur. Afwezig met kennisgeving: Cees Justus Vogel, Gerard

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom.

CONCEPT. De voorzitter van de Raad van Commissarissen, de heer drs. A.N.A.M. Smits, opent de vergadering om 13.30 uur en heet de aanwezigen welkom. CONCEPT Notulen van de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van, gehouden op woensdag van 13.30 16.30 uur in Party- en Congrescentrum Artis aan de Plantage Middenlaan 41a - 43 te Amsterdam.

Nadere informatie

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties

Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties Het Handboek voor Vrijwilligersorganisaties BDI-2250-17501146R5 Handboek voor Vrijwilligersorganisaties - 7 - Samen werken aan een sociaal en cultureel sterk Brabant. Daar is het beleid van de provincie

Nadere informatie

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle

Bijlage: 1 Verslag Algemene Ledenvergadering Huurdersbelangenvereniging HBV De Woonkoepel Zwolle UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 27 MAART 2013 De Woonkoepel zwolle 23 februari 2013 Huurdersbelangenvereniging Postbus 1239 8001 BE Zwolle Hierbij wordt u uitgenodigd voor de Algemene Ledenvergadering

Nadere informatie

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.)

Nr. Cluster Onderwerp Stukken (bijlagenr.) De voorzitter nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op dinsdag 15 januari 2013 in het Stadhuis, Stadhuisplein 1 te Dordrecht gehouden wordt van 19.30-23.00

Nadere informatie

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG

Vereniging Deelnemersbelang Plantages Ghana - VDPG website: www.plantages-ghana.nl - mail: info@plantages-ghana.nl post: secretariaat VDPG - Postbus 30-4325 ZG Renesse - telefoon: 06.51582411 KvK: 17208456 - Bankrekening: 67.57.95.044 Vereniging Deelnemersbelang

Nadere informatie

DE VERENIGING VAN EIGENAREN

DE VERENIGING VAN EIGENAREN Prijs E 8,50 excl. btw DE VERENIGING VAN EIGENAREN Besturen met uw buren www.verenigingen.nl Bestuurders van een vereniging of stichting worden vaak in het diepe gegooid. U krijgt te maken met voorgangers

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2013 financieel verslag 2013 beleidsplan 2014-2018

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13

BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3. NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012. Algemene Vergadering 16.03.13 BIJLAGE BIJ AGENDAPUNT 3 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING d.d. 3 NOVEMBER 2012 Algemene Vergadering 16.03.13 1 NOTULEN ALGEMENE VERGADERING NPO D.D. 3 NOVEMBER 2012 TE WIJCHEN 1. OPENING De voorzitter opent

Nadere informatie

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag

Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Leden en donateurs van de V&VN-SPV en Belangstellenden voor de studiemiddag Secretariaat/correspondentie bestuur Postbus 3135 3502 GC Utrecht E-mail Bestuur@NVSPV.nl Administratie bureau Hosingenhof 5

Nadere informatie

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld.

Verder geen vragen aan de orde zijnde, worden de notulen goedgekeurd en vastgesteld. Verslag Algemene Ledenvergadering d.d. Agendapunt / Bijlage Vergadering : Algemene Ledenvergadering NEVI Datum : 15 november 2013 Plaats : Green Village - Nieuwegein Aanvang : 15.00 uur Sluiting: 17.45

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl

TAEKWONDO BOND NEDERLAND Postbus 5159 6802 ED Arnhem www.taekwondobond.nl info@taekwondobond.nl Notulen ALV Taekwondo Bond Nederland - NBC Nieuwegein, 29 Juni 2010 (vastgesteld) Aanwezig: Bondsbestuur: F. Buitenhuis (voorzitter), K. Schunken (secretaris), R. Gajadhar en M. Berghout (bestuursleden)

Nadere informatie

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.

passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs. passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spoor- en tramwegwezen NVBS, Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT www.nvbs.com jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS 2012 Voorwoord

Nadere informatie

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen

Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Vereniging Gepensioneerden Stichting Pensioenfonds Productschappen Algemene Ledenvergadering VERSLAG Vergadering nr. : 2 Datum : woensdag 24 oktober 2001 Plaats : Golden Tulip Hotel te Zoetermeer Tijd

Nadere informatie

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur

Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur Speciale editie van de W E I D E P R A A T Algemene Ledenvergadering Woensdag 8 januari 2014, 20:00 uur tevens Nieuwjaarsreceptie Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2013,

Nadere informatie

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden.

Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. Bijlage A Veel gestelde vragen gesteld door beleggers met hun antwoorden. 1. Communicatie naar de Beleggers Toelichting : De Stichting Beleggers Eco Direct io heeft in juni een mailing verzonden naar een

Nadere informatie

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps

COLOFON. Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar. Tekst Petra Mandos. Illustraties Marc Camps COLOFON Redactie Rian van den Bergh Petra Mandos Marjon Middel-van de Laar Tekst Petra Mandos Illustraties Marc Camps Met dank aan Johan Couwenberg, Miek van Dongen (Zet Brabant), Ans Gijsbers, Ronald

Nadere informatie

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009

berichten71 Vereniging Voor Vrij en Verantwoord Varen op de wadden januari 2009 berichten71 Vereniging voor vrij en verantwoord varen op de Wadden Januari 2009 Opgericht: februari 1990 BESTUUR VERENIGING WADVAARDERS Maarten Snel voorzitter Jaap Bosch secretaris Gerd Beunk penningmeester

Nadere informatie

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004

Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Jaargang 13 - aflevering 2 juni 2004 Belangenvereniging Huiseigenaren Tanthof Delft jrg 13 afl.2 pag 2 Samenstelling Bestuur: Voorzitter : Bert Vixseboxse Straat.v.Malakka 72 2622 KM 2627616 Vice-voorzitter

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

1384 3800 BJ AMERSFOORT

1384 3800 BJ AMERSFOORT passie voor spoor Nederlandse Vereniging van Belangstellenden in het Spooren tramwegwezen www.nvbs.com Postbus 1384 3800 BJ AMERSFOORT jaarverslag financieel verslag 2014 Inhoudsopgave Jaarverslag NVBS

Nadere informatie