Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo."

Transcriptie

1 Raadsvoorstel GEMEENTEBESTUUR onderwe rp Harmonisatie van de regelingen van Arcen en Velden en van Venlo raadsnummer bijlage(n) 1 (verordeningen liggen ter inzage) datum collegevergadering 15 december 2009 registratienummer team BVJZJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer commissie herindelingscommissie datum raadsvergadering 4 januari 2010 Inleiding Op 1 januari 2010 dient de regelgeving van Arcen en Velden en Venlo geharmoniseerd te worden ten behoeve van de nieuwe gemeente Venlo. Op grond van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) behouden de op de dag voorafgaande aan de datum van herindeling geldende gemeentelijke voorschriften van de oude gemeenten Arcen en Velden en Venlo gedurende twee jaar na de datum van herindeling hun rechtskracht, tenzij het bevoegde gezag van de nieuwe gemeente deze voorschriften eerder vervallen verklaart. Het bevoegde gezag van de nieuwe gemeente kan voor afloop van deze termijn van twee jaar een vorenbedoeld voorschrift ook voor het gehele gebied der gemeente geldend verklaren. Het is onwenselijk voor zowel de burgers als voor de organisatie dat na de datum van herindeling voor een lange periode moet worden gewerkt met afzonderlijke voorschriften voor de grondgebieden van de twee oude gemeenten. Dat schept ongelijkheid, onduidelijkheid en kan tot fouten leiden binnen de organisatie. Uit het oogpunt van een zo goed mogelijke start van de nieuwe gemeente, maar ook aan de hand van een prioritering, is er voor gekozen om in de eerste raadsvergadering van de nieuwe gemeenteraad een groot aantal voorschriften voor de nieuwe gemeente vast te stellen. Het afgelopen jaar is de regelgeving van de twee gemeenten vergeleken. Vervolgens is deze regelgeving in elkaar geschoven. Bij dit in elkaar schuiven van de voorschriften is vanuit een praktisch oogpunt veelal voor het model van één van de gemeenten gekozen. Indien gewenst zijn hierin tevens van belang zijnde bepalingen van het model van de andere gemeente opgenomen. Deze algemene regeling is niet van toepassing op de onroerende-zaakbelastingen (OZB). De verordeningen OZB van de drie gemeenten houden met ingang van de datum van herindeling op te bestaan. De raad van de nieuwe gemeente kan binnen drie maanden na deze datum

2 Raadsvoorstel van herindeling besluiten tot vaststelling van een nieuwe verordening. Deze zal dan met terugwerkende kracht gaan gelden met ingang van de datum van herindeling. Ook is deze algemene regeling niet van toepassing op de besluiten inzake de baatbelasting. Deze besluiten worden aangemerkt als besluiten van de nieuwe gemeente. Voor het overige heeft vergelijking en afstemming geleid tot een tweetal verschillende keuzes. De eerste en de belangrijkste groep zijn de nieuw vast te stellen verordeningen (I). Verder zijn er de voor het grondgebied van de nieuwe gemeente geldend te verklaren verordeningen (II). Waarom voor deze groepen gekozen is staat kort in de aanhef bij elk onderdeel toegelicht. I Nieuw vast te stellen geharmoniseerde - verordeningen Voorgesteld wordt een 41-tal nieuwe verordeningen vast te stellen onder gelijktijdige intrekking van de daarmee corresponderende en in de tekst van iedere verordening genoemde oude verordeningen. Voor deze verordeningen geldt in zijn algemeenheid dat er van ingrijpende beleidsmatige wijzigingen ten opzichte van de voordien geldende verordeningen geen sprake is. De aanpassingen zijn hoofdzakelijk van juridisch/technische aard. Voor een beperkt aantal verordeningen geldt dat zij beleidsmatig wel gewijzigd zijn. Deze wijzigingen zijn in 2009 voorgelegd aan en akkoord bevonden door de commissie herindeling. Het betreft de volgende verordeningen: 1. de Algemene plaatselijke verordening Venlo; de Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo 2010; 3. de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Venlo 2010; 4. het Delegatiebesluit Venlo 2010; 5. de Inspraakverordening Venlo 2010; 6. de Verordening interne klachtadviescommissie Venlo 2010; 7. de Havenverordening Venlo 2010; 8. de Marktverordening Venlo 2010; 9. de Verordening op de raadscommissies gemeente Venlo 2010; 10. de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Venlo 2010; 11. de Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Venlo 2010; 1 het Mandaat- en volmachtbesluit griffie Venlo; 13. de Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010; 14. de Instructie voor de griffier 2010; 15. het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Venlo 2010; 16. het Reglement op de auditcommissie gemeente Venlo 2010; 17. de Gedragscode raadsleden gemeente Venlo 2010; 18. de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2010; 19. de Verordening rechtspositie raadsleden, wethouders en leden commissie bezwaarschriften gemeente Venlo; 20. de Arbeidsvoorwaarden griffie; 21. de Gedragscode college gemeente Venlo 2010; 2 de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010; 23. de Archiefverordening gemeente Venlo 2010; 24. de Verordening cliëntenparticipatie 2010; 2

3 Raadsvoorstel de Afstemmingsverordening Wwb gemeente Venlo 2010; de Toeslagenverordening Wwb gemeente Venlo 2010; de Verordening inzake fraude, terugvorderdering en verhaal 2010; de Algemene subsidieverordening Venlo 2010; de Verordening leerlingenvervoer; de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Venlo 2010; de Verordening adviesorganen Venlo 2010; de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk; de Parkeerverordening Venlo 2010; de Wegsleepverordening gemeente Venlo 2010; de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Venlo 2010; de Monumentenverordening Venlo 2010; de Subsidieverordening stadsvernieuwing Venlo 2010; de Verordening bodemsanering gemeente Venlo 2010; de Subsidieverordening duurzaam bouwen Venlo 2010; de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo; de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Venlo II Voor het grondgebied van de nieuwe gemeente geldend te verklaren verordeningen. Voorgesteld wordt om een aantal verordeningen geldend te verklaren voor het grondgebied van de nieuwe gemeente. Dit betreft onder meer een aantal belastingverordeningen. Deze zijn in december 2009 reeds door de twee gemeenten gelijkluidend vastgesteld. Voor het grondgebied van de nieuwe gemeente kunnen nu waar mogelijk de verordeningen van Venlo geldend verklaard worden, opdat voor alle burgers dezelfde verordening van kracht is. De met deze verordeningen corresponderende verordeningen van Arcen en Velden dienen vervallen te worden verklaard. Het betreft de volgende verordeningen: 1. het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007; de Controleverordening gemeente Venlo; 3. de Financiële verordening gemeente Venlo 2005; 4. de Verordening onderzoek en doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Venlo 2005; 5. de Algemene erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen; 6. de Specifieke erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen; 7. de Algemene verkoopvoorwaarden; 8. de Beheersverordening ontwikkelbedrijf; 9. de Exploitatieverordening; 10. de Bouwverordening; 11. de Participatieverordening; 1 de Beleidsnota Cultuurhistorie; 13. de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010 (Verordening toeristenbelasting 2010); 14. de Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010 (Verordening brandweerrechten 2010); 15. de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 (Verordening hondenbelasting 2010); 16. de Verordening op de leges 2010; 3

4 Raadsvoorstel 17. de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2010 (Verordening rioolheffing 2010). Conclusie Uw raad wordt voorgesteld 41 verordeningen vast te stellen en 17 verordeningen geldend te verklaren voor het grondgebied van de nieuwe gemeente conform het bijgaande raadsbesluit. De raadsbijlage maakt deel uit van het raadsbesluit. De vast te stellen verordeningen zijn aan de leden van uw raad toegezonden. De geldend te verklaren verordeningen zijn voor uw raad ter inzage gelegd. Namens het projectcollege van Arcen en Velden en Venlo de secretaris, de voorzitter, Mevrouw W.J.J. Meijering drs. H.M.F. Bruls 4

5 Raadsbesluit GEMEENTERAAD raadsnummer team BVJZJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 15 december 2009, nummer ; gelet op de Gemeentewet, de Wet algemene regels herindeling en de Wet tot samenvoeging van de gemeenten Arcen en Velden en Venlo; besluit I de volgende verordeningen vast te stellen: de Algemene plaatselijke verordening Venlo; de Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo 2010; de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Venlo 2010; het Delegatiebesluit Venlo 2010; de Inspraakverordening Venlo 2010; de Verordening interne klachtadviescommissie Venlo 2010; de Havenverordening Venlo 2010; de Marktverordening Venlo 2010; de Verordening op de raadscommissies gemeente Venlo 2010; de Verordening op het onderzoeksrecht van de raad gemeente Venlo 2010; de Verordening op de ambtelijke bijstand gemeente Venlo 2010; het Mandaat- en volmachtbesluit griffie Venlo; de Verordening op de fractieondersteuning gemeente Venlo 2010; de Instructie voor de griffier 2010; het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad Venlo 2010; het Reglement op de auditcommissie gemeente Venlo 2010; de Gedragscode raadsleden gemeente Venlo 2010; de Verordening op de gemeentelijke rekenkamercommissie 2010; de Verordening rechtspositie raadsleden, wethouders en leden commissie bezwaarschriften gemeente Venlo; de Arbeidsvoorwaarden griffie; de Gedragscode college gemeente Venlo 2010; de Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010; de Archiefverordening gemeente Venlo 2010; de Verordening cliëntenparticipatie 2010; de Afstemmingsverordening Wwb gemeente Venlo 2010;

6 Raadsbesluit de Toeslagenverordening Wwb gemeente Venlo 2010; de Verordening inzake fraude, terugvorderdering en verhaal 2010; de Algemene subsidieverordening Venlo 2010; de Verordening leerlingenvervoer; de Verordening Wet Kinderopvang gemeente Venlo 2010; de Verordening adviesorganen Venlo 2010; de Verordening kwaliteitsregels peuterspeelzaalwerk; de Parkeerverordening Venlo 2010; de Wegsleepverordening gemeente Venlo 2010; de Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Venlo 2010; de Monumentenverordening Venlo 2010; de Subsidieverordening stadsvernieuwing Venlo 2010; de Verordening bodemsanering gemeente Venlo 2010; de Subsidieverordening duurzaam bouwen Venlo 2010; de Afvalstoffenverordening 2010 van de gemeente Venlo; de Verordening gemeentelijke onderscheidingen Venlo II a. de volgende voorschriften van de gemeente Venlo voor het gehele grondgebied van de gemeente geldend te verklaren: het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2007; de Controleverordening gemeente Venlo; de Financiële verordening gemeente Venlo 2005; de Verordening onderzoek en doelmatigheid en doeltreffendheid van de gemeente Venlo 2005; de Algemene erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen; de Specifieke erfpachtvoorwaarden voor bedrijfsterreinen; de Algemene verkoopvoorwaarden; de Beheersverordening ontwikkelbedrijf; de Exploitatieverordening; de Bouwverordening; de Participatieverordening; de Beleidsnota Cultuurhistorie; de Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2010 (Verordening toeristenbelasting 2010); de Verordening op de heffing en de invordering van brandweerrechten 2010 (Verordening brandweerrechten 2010); de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2010 (Verordening hondenbelasting 2010); de Verordening op de leges 2010; de Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2010 (Verordening rioolheffing 2010). b. en de met deze verordeningen corresponderende voorschriften die zijn vastgesteld door de gemeenteraad van Arcen en Velden vervallen te verklaren. Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari

7 Raadsbesluit De griffier De voorzitter 7

8 Raadsbesluit I.2 GEMEENTERAAD Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 7 april 2009; gehoord de herindelingscommissie op 15 april 2009; gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo; besluit vast te stellen de navolgende Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo 2010; Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Behandeling van de bezwaarschriften In deze verordening wordt verstaan onder: a. commissie: commissie van advies voor de bezwaarschriften; b. wet: Algemene wet bestuursrecht. Hoofdstuk 2 Behandeling van de werkzaamheden Paragraaf 1 De commissie Artikel 2 Inleidende bepaling Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de gemeenteraad. Artikel 3 Samenstelling van de commissie 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en vier leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door de gemeenteraad op voorstel van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad benoemt overeenkomstig het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangende leden overeenkomend met de door artikel 3 voorgeschreven samenstelling van de commissie.

9 Raadsbesluit I Twee leden van de commissie worden benoemd uit de gemeenteraad. De voorzitter kan geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Venlo. De commissie regelt, met inachtneming van het bepaalde in het vorige lid, de vervanging van de voorzitter. Artikel 3a Kamers De commissie kan kamers instellen, die belast worden met de behandeling van bezwaarschriften. De commissie bepaalt het aantal kamers en stelt voor elke kamer vast welke categorie of categorieën bezwaarschriften door haar zullen worden behandeld. Elke kamer bestaat uit ten minste drie leden: a. een voorzitter overeenkomstig artikel 7:13 van de wet, zijnde de voorzitter of een van de leden van de commissie, uit haar midden aangewezen; b. ten minste twee andere leden, door de commissie aangewezen uit haar midden. De commissie wijst uit haar midden voor elk lid een plaatsvervanger aan. De kamer kan beslissen dat de behandeling van een bezwaarschrift door de commissie zal geschieden. Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 4 Secretaris 1. De secretaris van de commissie is een door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaar. Burgemeester en wethouders wijzen tevens een of meer plaatsvervangers van de secretaris aan. Artikel 5 Zittingsduur De voorzitter en de leden van de commissie treden af op de dag van het aftreden van de gemeenteraad. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien. Paragraaf 2 Procedure Artikel 6 Ingediend bezwaarschrift Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken wordt zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat een commissie over het bezwaar zal adviseren. Artikel 7 Overdracht bevoegdheden 9

10 Raadsbesluit I.2 De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie: a. 2:1, tweede lid; b. 6:6, voor wat betreft het de indiener stellen van een termijn; c. 6:17, voor zover het betreft de verzending van stukken tijdens de behandeling door de commissie; d. 7:4, tweede lid; e. 7:6, vierde lid. Artikel 8 Vooronderzoek 1. De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling van het bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en dezen zo nodig uitnodigen daartoe in de zitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van burgemeester en wethouders vereist. Artikel 9 Hoorzitting De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan. Artikel 10 Uitnodiging zitting 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijn als genoemd in het eerste lid. Artikel 11 Quorum Voor het houden van een zitting is vereist, dat de meerderheid van het aantal leden, onder wie in elk geval de voorzitter, of zijn plaatsvervanger, aanwezig is. Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Artikel 13 Openbaarheid zitting 1. De zitting van de commissie is openbaar. 10

11 Raadsbesluit I.2 3. De deuren worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren. 11

12 Raadsbesluit I.2 Artikel 14 Schriftelijke verslaglegging Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie. Artikel 15 Nader onderzoek Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de commissie dit onderzoek houden. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek doen tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo n verzoek. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening, die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing. Artikel 16 Raadkamer en advies De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies. a. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. b. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend. Artikel 17 Uitbrengen advies Het advies wordt, onder medezending van het verslag als bedoeld in artikel 14 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van 10 weken, als bedoeld in artikel 7:10, eerste lid, van de wet, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbenden een afschrift. 12

13 Raadsbesluit I.2 Hoofdstuk 3 Slotbepaling Artikel 18 Inwerkingtreding 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip worden ingetrokken: a. de Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo bij besluit van 25 mei 2005; b. de Verordening commissie bezwaarschriften, vastgesteld door de gemeenteraad van Arcen en Velden bij besluit van 31 oktober De behandeling van een ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening bij de gemeenteraad aanhangig bezwaarschrift, waarop een verordening als bedoeld in lid 2 van toepassing is, wordt voortgezet overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. 4. De behandeling van een ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening bij burgemeester en wethouders of de burgemeester aanhangig bezwaarschrift, waarop de verordening als bedoeld in lid 2, onder b, van toepassing is, wordt voortgezet op een door burgemeester en wethouders respectievelijk de burgemeester te bepalen wijze. Artikel 19 Citeertitel Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening behandeling bezwaarschriften Venlo Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari De griffier De voorzitter 13

14 Raadsbesluit I.3 GEMEENTERAAD Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 10 maart 2009; gehoord de herindelingscommissie van 18 maart 2009; gelet op de artikelen 147 en 149a van de Gemeentewet; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo; besluit vast te stellen de navolgende Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Venlo 2010; Artikel 1 Zij die belast zijn met het toezicht op de naleving of de opsporing van een voorschrift van een door de burgemeester op grond van artikel 176 van de Gemeentewet vastgesteld algemeen verbindend voorschrift, zijn bevoegd tot het binnentreden in een woning zonder toestemming van de bewoner. Artikel 2 1. Artikel 3 Deze verordening treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip wordt de Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo, ingetrokken. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening binnentreden ter uitvoering noodverordeningen Venlo Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari De griffier De voorzitter

15 Raadsbesluit I.4 GEMEENTERAAD Delegatiebesluit Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 7 april 2009; gehoord de herindelingscommissie van 15 april 2009; gelet op de Gemeentewet en de Algemene wet bestuursrecht; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo; besluit vast te stellen het navolgende Delegatiebesluit Venlo 2010; Artikel 1 Overdracht bevoegdheden 1. De bevoegdheden van de raad, opgesomd in het bij dit besluit behorend register, worden overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Het college van burgemeester en wethouders oefent deze gedelegeerde bevoegdheden uit overeenkomstig de in het register aangegeven voorwaarden en aanwijzingen. Artikel 2 Inwerkintreding 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip worden ingetrokken: a. het Delegatiebesluit Venlo, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo bij besluit van 22 februari 2006; b. het besluit tot delegatie van de bevoegdheden in het kader van het projectbesluit en daaraan gekoppeld exploitatieplan, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Arcen en Velden bij besluit van 12 februari Artikel 3 Citeertitel Dit besluit kan worden aangehaald als Delegatiebesluit Venlo Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari 2010.

16 Raadsbesluit I.4 De griffier De voorzitter 16

17 Raadsbesluit I.4 Delegatieregister Register behorende bij het delegatiebesluit, vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Venlo op 4 januari 2010, waarbij bevoegdheden van de raad zijn overgedragen aan het college van burgemeester en wethouders. Gedelegeerde bevoegdheden Nr. Omschrijving bevoegdheid Specifieke bepalingen / voorwaarden Wet openbaarheid van bestuur 1. Te beslissen op aan de raad gerichte verzoeken om informatie, als bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur. Van ieder in deze namens de raad genomen besluit dient het college van burgemeester en wethouders de raad zo spoedig mogelijk in kennis te stellen. Algemeen c. Het voeren van een rechtsgeding, d. het voortzetten van een rechtsgeding in hoger beroep of beroep in cassatie, het voeren van verweer in een rechtsgeding en het nemen van die besluiten welke voor een goede procesvoering noodzakelijk zijn. Het onderwerpen van een geschil e. aan arbitrage of bindend advies. Het instellen van beroep of het f. maken van bezwaar, indien ingevolge wettelijk voorschrift aan de gemeente of het gemeentebestuur hetzij het recht van beroep hetzij een recht bezwaar te maken toekomt, alsmede, voor zover de voorschriften dat toelaten, tot het verzoeken van een voorlopige voorziening ter zake van de aangevochten beslissing. Het voeren van verweer in en g. geschil ter zake van een door de gemeenteraad genomen besluit. Het inbrengen van bedenkingen dan wel het naar voren brengen van zienswijzen ter zake van een voornemen of een ontwerpbesluit van een bestuursorgaan. 17

18 Raadsbesluit I.4 Wet op de Ruimtelijke Ordening 3. De bevoegdheid tot het nemen van een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Op de bevoegdheid van burgemeester en wethouders is de vastgestelde Procesgang ruimtelijke ordening van toepassing. 4. De bevoegdheid tot: a. het vaststellen van een exploitatieplan bij een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid van de Wet ruimtelijke ordening dan wel b. het nemen van een besluit om geen exploitatieplan vast te stellen bij een projectbesluit als bedoeld in artikel 3.10, 4e lid van de Wet op de ruimtelijke ordening, ingevolge artikel 6.12, 3 lid, van de Wet ruimtelijke ordening. Burgemeester en wethouders verstrekken 1 x per half jaar aan de gemeenteraad een overzicht van de genomen projectbesluiten (+ de eventueel daarbij behorende exploitatieplannen). Wet milieubeheer 5. De bevoegdheid tot het geven van richtlijnen inzake de inhoud van een milieu-effectrapport, alsmede de bevoegdheid tot het verlengen van de termijn tot het geven van richtlijnen, beide als bedoeld in artikel 7.15 van de Wet milieubeheer Wet op de Ruimtelijke Ordening 6. De bevoegdheid tot het toekennen van een schadevergoeding als bedoeld in artikel 49 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. De bevoegdheid mag enkel worden uitgeoefend indien het richtlijnenadvies van de Commissie voor de milieu-effectrapportage volledig wordt gevolgd. De Wet op de Ruimtelijke Ordening zoals die gold voor 1 september

19 Raadsbesluit I.5 GEMEENTERAAD Inspraakverordening Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller L. Vehns doorkiesnummer (Arcen) De raad van de gemeente Venlo; gezien het projectcollegevoorstel van 7 april 2009; gehoord de herindelingscommissie van 15 april 2009; gelet op artikel 150 van de Gemeentewet; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo; vast te stellen de navolgende besluit Verordening inzake de wijze waarop ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid worden betrokken (Inspraakverordening Venlo 2010) Artikel 1 Begripsomschrijvingen De verordening verstaat onder: a. inspraak: het betrekken van ingezetenen en belanghebbenden bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid; b. inspraakprocedure: de wijze waarop de inspraak gestalte wordt gegeven; c. beleidsvoornemen: het voornemen van het bestuursorgaan tot het vaststellen of wijzigen van beleid. Artikel 2 Onderwerp van inspraak 1. Elk bestuursorgaan besluit ten aanzien van zijn eigen bevoegdheden of inspraak wordt verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid. De inspraak wordt altijd verleend indien de wet daartoe verplicht. 3. Geen inspraak wordt verleend: a. ten aanzien van ondergeschikte herzieningen van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen; b. indien inspraak bij of krachtens wettelijk voorschrift is uitgesloten; c. indien sprake is van uitvoering van hogere regelgeving waarbij het bestuursorgaan geen of nauwelijks beleidsvrijheid heeft;

20 Raadsbesluit I.5 d. e. f. inzake de begroting, tarieven voor gemeentelijke dienstverlening en belastingen bedoeld in hoofdstuk XV van de Gemeentewet; indien de uitvoering van een beleidsvoornemen dermate spoedeisend is dat inspraak niet kan worden afgewacht; indien het belang van inspraak niet opweegt tegen het belang van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor kwetsbare groepen in de samenleving. Artikel 3 Inspraakgerechtigden Inspraak wordt verleend aan ingezetenen en belanghebbenden. Artikel 4 Inspraakprocedure 1. Op inspraak is de procedure van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Het bestuursorgaan kan voor een of meer beleidsvoornemens een andere inspraakprocedure vaststellen. Artikel Eindverslag Ter afronding van de inspraak maakt het bestuursorgaan een eindverslag op. Het eindverslag bevat in elk geval: a. een overzicht van de gevolgde inspraakprocedure; b. een weergave van de zienswijzen die tijdens de inspraak mondeling of schriftelijk naar voren zijn gebracht; c. een reactie op deze zienswijzen, waarbij met redenen omkleed wordt aangegeven op welke punten al dan niet tot aanpassing van het beleidsvoornemen wordt overgegaan. Het bestuursorgaan maakt het eindverslag op de gebruikelijke wijze openbaar. De burgemeester vermeldt het eindverslag in zijn burgerjaarverslag. Artikel 6 Inwerkingtreding en intrekking oude verordeningen 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip worden ingetrokken: a. de Inspraakverordening gemeente Venlo vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 2 juni 2004; b. de Inspraakverordening gemeente Arcen en Velden vastgesteld bij raadsbesluit d.d. 12 februari Artikel 7 Citeertitel Deze verordening wordt aangehaald als Inspraakverordening Venlo Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari De griffier De voorzitter 20

21 Raadsbesluit I.6 GEMEENTERAAD Verordening interne klachtadviescommissie Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 7 april 2009; gehoord de herindelingscommissie van 15 april 2009; gelet op artikel 9:14 van de Algemene wet bestuursrecht; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en Velden en Venlo; besluit vast te stellen de navolgende Verordening interne klachtadviescommissie Venlo 2010; Artikel 1 Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht; b. bestuursorgaan: 1. de gemeenteraad en de commissie; (een lid van) het college van burgemeester en wethouders; of 3. de burgemeester; c. het college: het college van burgemeester en wethouders; d. de commissie: de klachtadviescommisie als bedoeld in lid Artikel 2 1. Artikel 3 1. Instelling en taak commissie Er is een klachtadviescommissie. De commissie wordt belast met de behandeling van en advisering over klachten overeenkomstig het bepaalde in afdeling van de wet. Samenstelling van de commissie De commissie bestaat uit een voorzitter, zijnde een senior juridisch adviseur van het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering en twee leden werkzaam bij het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering. Indien de klacht betrekking heeft op een persoon werkzaam bij het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering bestaat de adviesklachtencommissie uit de gemeentesecretaris en twee leden niet werkzaam bij het team Juridische Zaken van de afdeling Bedrijfsvoering.

22 Raadsbesluit I Zowel de voorzitter als de leden van de commissie mogen niet bij de gedraging waarop de klacht betrekking heeft, betrokken zijn geweest. Het derde lid is niet van toepassing indien de klacht betrekking heeft op een gedraging van het bestuursorgaan zelf dan wel de voorzitter of een lid ervan. Artikel Werkwijze commissie De commissie vergadert zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste twee leden hem dit met opgave van redenen verzoeken. De voorzitter bepaalt dag en uur van de vergadering en draagt schriftelijk zorg voor een tijdige oproeping van de leden. De commissie vergadert in het gemeentehuis. De vergaderingen van de commissie zijn niet openbaar. De commissie kan omtrent het in de vergadering behandelde en omtrent de inhoud van de stukken, welke aan de leden worden voorgelegd, geheimhouding opleggen. Deze wordt door alle leden, ook door hen die niet bij de behandeling aanwezig waren, en door de secretaris in acht genomen totdat de commissie haar opheft. Artikel 5 1. Besluitvorming commissie Beslissingen kunnen slechts door de commissie worden genomen, indien de meerderheid van de leden aanwezig is. Indien een advies van de commissie aan het bestuursorgaan niet met algemene stemmen wordt vastgesteld, kan aan het advies een minderheidsnota worden toegevoegd. Artikel 6 Inwerkingtreding 1. De verordening treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip worden ingetrokken: a. de Verordening interne klachtadviescommissie, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo d.d. 2 januari 2001; b. de Instructie interne klachtvoorziening, vastgesteld door de gemeenteraad van Venlo d.d. 2 januari 2001; c. de Klachtenregeling gemeente Arcen en Velden, vastgesteld door de gemeenteraad van Arcen en Velden d.d. 10 september De behandeling van een ten tijde van de inwerkingtreding van deze verordening aanhangige klacht, waarop een verordening als bedoeld in lid 2 van toepassing is, wordt voortgezet overeenkomstig de bepalingen van deze verordening. Artikel 7 Citeertitel De verordening kan worden aangehaald als Verordening interne klachtadviescommissie Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari De griffier De voorzitter 22

23 Raadsbesluit I.7 GEMEENTERAAD Havenverordening Venlo 2010 raadsnummer registratienummer team COBMJ steller R. Sweelssen doorkiesnummer De raad van de gemeente Venlo; gezien het voorstel van het projectcollege van 7 april 2009; gehoord de herindelingscommissie van 15 april 2009; gelet op de artikel 149 van de Gemeentewet; mede gelet op de Wet samenvoeging gemeenten Arcen en velden en Venlo; besluit vast te stellen de navolgende Havenverordening Venlo 2010; Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Voor de toepassing van de verordening wordt verstaan onder: c. haven: de wateren en de insteekhaven aan de westelijke Maasoever, ter hoogte van het Haven- en Industriegebied, met uitzondering van De Jachthaven, zoals op de bij de verordening behorende en daarvan deeluitmakende tekening is aangegeven; d. kade: terreinen, oevers, steigers en dergelijke in de haven; e. schipper: de bevelvoerder van het vaartuig of zijn vervanger; f. vaartuig: elk drijvend voorwerp, tot de vaart gebruikt of bestemd; daaronder begrepen: drijvende werktuigen als bokken, kranen, elevators, baggerwerktuigen, alsmede woonschepen, glijboten en ponten; g. haveninrichting: de in de haven aanwezige kranen en trechters, al dan niet eigendom van de gemeente Venlo; h. havenmeester: de als zodanig door het college van burgemeester en wethouders benoemde ambtenaar of zijn plaatsvervanger; i. college: het college van burgemeester en wethouders. Artikel 2 Het college kan nadere regels vaststellen betreffende het gebruik van de haven, de kade en de haveninrichting. Artikel 3

24 Raadsbesluit I.7 Eenieder is gehouden elk bevel, door de in artikel 22 genoemde personen tot handhaving van de openbare orde en veiligheid in de haven en op de kade of ter uitvoering van deze verordening gegeven, na te komen. Artikel Aan het verlenen van vergunningen kunnen nadere voorschriften worden verbonden. Die vergunningen kunnen slechts schriftelijk worden verleend. Zij worden geacht tot wederopzegging te zijn verleend, tenzij een bepaalde tijdsduur is vermeld. Indien de vergunningsvoorschriften, als bedoeld in lid 1 van dit artikel, niet in acht worden genomen, wordt de houder van een zodanige vergunning geacht zonder vergunning te hebben gehandeld. Vergunningen moeten door de houder op eerste vordering van de personen, die belast zijn met het opsporen van overtredingen van deze verordening of krachtens deze verordening gestelde regels, aan hen ter inzage worden verstrekt. Hoofdstuk 2 De orde en veiligheid Artikel 5 1. In de haven en aan de kaden worden slechts toegelaten vaartuigen, welke daar moeten laden, lossen, overladen of verblijven. Het bepaalde in het eerste lid is niet van toepassing op rijksvaartuigen en op vaartuigen, waarvoor krachtens het bepaalde in de artikelen 14 en 15 door het college vergunning tot het innemen van een ligplaats is verleend. Artikel 6 Het is verboden zonder vergunning van het college in de haven rondvaarten te onderhouden dan wel met een openbaar middel van personenvervoer een verbinding tussen bepaalde punten te onderhouden. Artikel 7 Het is verboden om in de haven sneller te varen dan 9 km per uur. Artikel 8 De schipper is verplicht te allen tijde aan de havenmeester op diens verzoek de geldige meetbrief en de lading-documenten van het vaartuig ter inzage te verstrekken. Artikel Wanneer een vaartuig schade heeft veroorzaakt aan de haven, de kaden, de haveninrichting, enig eigendom van de gemeente of aan eigendommen van derden, is de schipper verplicht daarvan uiterlijk binnen één uur na dit tijdstip mededeling te doen aan de havenmeester. In geval van toegebrachte schade wordt door de havenmeester een rapport opgemaakt, welk rapport zo spoedig mogelijk aan het college wordt toegezonden. Het rapport behoort in ieder geval te vermelden: a. de wijze, waarop de schade is ontstaan; 24

25 Raadsbesluit I.7 6. b. het bedrag, waarop de kosten van herstel van de schade wordt begroot; c. de namen en adressen van personen, die tot schadevergoeding gehouden worden geacht; d. alle verdere feiten en omstandigheden, die van belang kunnen zijn voor de beoordeling van het ongeval en de vaststelling van de aansprakelijkheid. In geval van toegebrachte schade is de havenmeester bevoegd de vaart van het betrokken vaartuig te beletten en te eisen dat, alvorens de vaart wordt voortgezet, een waarborgsom is gestort of een bankgarantie is gesteld ten bedrage van de getaxeerde kosten van herstel van het beschadigde werk. Artikel De schipper van een in de haven gezonken vaartuig is verplicht onmiddellijk na het zinken van het vaartuig aan de havenmeester daarvan kennis te geven en zowel bij dag als bij nacht zodanige bakens of veiligheidsseinen op het gezonken vaartuig te plaatsen als de havenmeester zal gelasten. Deze bakens of veiligheidsseinen moeten door ten minste één man worden bewaakt. De schipper is verplicht er voor zorg te dragen, dat het gezonken vaartuig binnen een door het college te bepalen termijn wordt gelicht en vervoerd. Alle voorwerpen van welke aard ook, die in de haven geraken en voor de scheepvaart gevaar of hinder opleveren, zullen onmiddellijk, op daartoe gegeven last van de havenmeester, uit de haven moeten worden verwijderd door degene, door wiens toedoen of nalatigheid zulks is geschied. Is deze persoon onbekend, dan rust deze verplichting op de eigenaar van die voorwerpen. Artikel De schipper, die ten behoeve van een vaartuig van de haven of van de kaden gebruik maakt, is verplicht er voor zorg te dragen, dat zich te allen tijde iemand op het vaartuig bevindt, die in staat is dat vaartuig te bewaken. Indien ten genoegen van de havenmeester wordt aangetoond, dat op andere wijze genoegzaam in de bewaking is voorzien, kan van het bepaalde in het eerste lid worden afgeweken. Artikel 12 Ingeval aan boord van een in de haven aanwezig vaartuig brand of een calamiteit, van welke aard dan ook ontstaat, zijn de schipper van dat vaartuig en de schippers van de in de nabijheid daarvan aanwezige vaartuigen verplicht onverwijld de door de havenmeester en de door of namens de commandant van de brandweer gegeven aanwijzingen en bevelen ter bestrijding of ter voorkoming van uitbreiding van de brand casu quo de calamiteit op te volgen. Artikel Het is verboden zonder toestemming van de havenmeester de haven binnen te varen met een vaartuig, dat licht-brandbare, -ontvlambare en/of ontplofbare stoffen, alsmede gassen, waarvan de aanwezigheid gevaar voor de veiligheid of het verkeer in de haven kan opleveren, aan boord heeft. De schipper van een dergelijk vaartuig is verplicht, bij overtreding van bedoeld verbod, dat vaartuig op eerste aanzegging van de havenmeester binnen de daarbij gestelde 25

26 Raadsbesluit I.7 8. termijn en langs de door deze aangegeven route zonder onderbreking de haven te doen verlaten. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel en hetgeen overigens in de ter zake geldende wettelijke voorschriften is bepaald, is de schipper van een in de haven aanwezig vaartuig, waarin goederen, stoffen of gassen aanwezig zijn of zullen worden geladen, welke gevaar voor de veiligheid of het verkeer in de haven kunnen opleveren, gehouden bij het vervoeren, laden of lossen van die goederen, stoffen of gassen die maatregelen te treffen, welke hem door de havenmeester ter voorkoming of beperking van dat gevaar worden/zijn voorgeschreven. Hoofdstuk 3 De ligplaatsen Artikel Het is de schipper van een vaartuig verboden ligplaats in te nemen op een andere dan door de havenmeester aangewezen plaats. 10. Vaste ligplaatsen, al dan niet met gebruik van opslagterrein, kunnen door het college ten behoeve van bepaalde vaartuigen bij vergunning worden toegewezen. 11. De aanwijzing van een ligplaats ontheft de schipper niet van de verplichting om zich er van te overtuigen, dat die plaats voor zijn vaartuig veilig is. Artikel 15 Het is verboden zonder vergunning van het college in de haven of aan de kaden ligplaats in te nemen met een vaartuig, dat gebruikt wordt uitsluitend of nagenoeg uitsluitend tot magazijn, werk- of bergplaats, tot het uitoefenen van enig ander bedrijf dan vervoer, tot het drijven van handel, of tot het uitoefenen van een beroep. Artikel 16 1 De schipper, aan wie een ligplaats is aangewezen, is, indien de havenmeester zulks nodig acht, verplicht bij vorst of ijsgang het water rondom zijn vaartuig zoveel mogelijk open te houden. 13. Raakt het vaartuig desalniettemin ingevroren en wenst de schipper onder deze omstandigheden zijn ligplaats te verlaten of ontvangt hij daartoe het bevel van de havenmeester, dan is hij verplicht voor zijn rekening en risico het ijs te breken of te laten breken. Hoofdstuk 4 De haveninrichting en het gebruik van de haven casu quo de kaden Artikel 17 Het is verboden zonder vergunning van het college: a. vaste of verplaatsbare mechanische inrichtingen voor het laden en lossen, zoals kranen, trechters, los- en laadbruggen, transporteurs of dergelijke toestellen aan de haven of op de kaden te hebben of in gebruik te nemen; b. aan de haven of op de kaden direct of indirect te laden of te lossen door middel van drijvende kranen, transporteurs of soortgelijke inrichtingen. Artikel 18 26

27 Raadsbesluit I.7 Het is aan de bedrijven, onmiddellijk aan de haven of aan de kaden grenzend, zonder vergunning van het college verboden op hun terrein ten behoeve van derden vaartuigen te laden of te lossen, of te doel laden en lossen. Het is de in het eerste lid van dit artikel genoemde bedrijven eveneens verboden gebruik te maken van de haven voor het laden en lossen van vaartuigen vanaf hun terreinen, tenzij deze bedrijven, onder goedkeuring van het college, de nodige voorzieningen voor het afmeren en het laden en lossen hebben getroffen. 27

28 Raadsbesluit I.7 Artikel Het is zonder toestemming van de havenmeester verboden: a. de kaden in gebruik te nemen voor het opslaan van goederen of voor welke andere doeleinden dan ook; b. op de kaden, goederen of stoffen, welke in een vaartuig moeten worden geladen of uit een vaartuig moeten worden gelost, op te slaan of te hebben binnen een afstand van 5 meter uit de kademuren of walbeschoeiing; c. op de kaden goederen te laten liggen na verloop van de door de havenmeester voor het inladen of vervoeren bepaalde termijn. Het college is bevoegd het laden en lossen aan de kaden te beperken tot door hen aan te wijzen plaatsen. Hoofdstuk 5 Maatregelen tegen verontreiniging Artikel Het is verboden as, resten van levensmiddelen, afval, huisvuil, puin, zand, modder, olie of enige andere vloeistof, welke tot vervuiling van het water aanleiding kan geven, kadavers, chemicaliën of soortgelijke stoffen en voorwerpen of ander vuilnis overboord of van de kaden in het openbaar water te werpen, te vegen, te pompen, te laten vallen, te doen zinken of uit te laten vloeien. Iedere schipper, die ten gevolge van al dan niet voorziene omstandigheden met zijn vaartuig langdurig in de haven of aan de kaden moet verblijven, is verplicht het aan boord van zijn vaartuig aanwezige huisvuil te deponeren op een vanwege de gemeente voorgeschreven wijze en plaats. Artikel 21 De gebruikers van de kaden zijn verplicht, indien ten gevolge van door hen of op hun last verrichte werkzaamheden, restanten lading, emballage, garnering, vuilnis, puin, gruis, kalk, sintels, kolen, aarde, olieproducten of afvallen daarvan, chemicaliën of andere daarmee gelijk te stellen stoffen op de kaden of het haventerrein zijn achtergebleven, te zorgen dat deze kaden en/of terreinen behoorlijk, zulks ter beoordeling van de havenmeester, van deze afvallen casu quo stoffen worden gereinigd binnen 24 uur na beëindiging der werkzaamheden en indien die werkzaamheden langer dan een dag duren, ten minste éénmaal per dag. Hoofdstuk 6 Toezicht- en strafbepalingen Artikel 22 Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn belast de bij collegebesluit aangewezen personen. Artikel 23 Overtreding of niet-nakoming van enige bepaling van deze verordening wordt gestraft met een geldboete van de tweede categorie of hechtenis van ten hoogste 2 maanden. 28

29 Raadsbesluit I.7 Hoofdstuk 7 Overgangs- en slotbepalingen Artikel De verordening treedt in werking op 1 januari Op dat tijdstip wordt de Havenverordening Venlo, zoals vastgesteld bij besluit van de gemeenteraad van Venlo van 2 januari 2001, ingetrokken. Vergunningen verleend krachtens deze in lid 2 bedoelde verordening en de daaraan verbonden voorschriften blijven - indien en voor zover het verbod, waarop de vergunning betrekking heeft, ook vervat is in deze verordening - van kracht totdat zij worden ingetrokken. De in het derde lid bedoelde vergunningen worden geacht vergunningen in de zin van deze verordening te zijn. Artikel 25 Deze verordening kan worden aangehaald als Havenverordening Venlo Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 januari De griffier De voorzitter 29

30

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Doetinchem, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; Sector : III Nr. : 63 De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Ferwerderadiel, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126

GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 GEMEENTEBLAD 2003 nr.126 De raad, het college, de burgemeester en de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen, van de gemeente Maassluis; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet;

gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht en de Gemeentewet; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van 16 september 2008; gelezen het advies van de algemene raadscommissie van ; gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Brielle van 11 mei 2010 volgnummer 22; Volgnummer : 22 Kenmerk : stafafdeling bzm Onderwerp : verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; ieder voor zover het hun bevoegdheieden betreft;

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN b e s l u i t : a. verwerend orgaan: bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen; VERORDENING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN GOOISE MEREN 2016 De raad van de gemeente Gooise Meren; gelezen het voorstel van 4 januari 2016, nr. RV16.007 gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften

Verordening commissie bezwaarschriften De raad, het college en de burgemeester van de gemeente het Bildt; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van het college; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet;

Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Grave; Ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; Gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (hierna Awb) en de Gemeentewet; besluiten:

Nadere informatie

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda

verordening bezwaarschriftencommissie Gouda regeling nummer 1.2.2 verordening bezwaarschriftencommissie Gouda vastgesteld 31 januari 1994/19 januari 1994/19 januari 1994 bekendgemaakt 23 maart 1994 inwerkingtreding 1 april 1994 laatste wijziging

Nadere informatie

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016,

20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5. gelezen het advies van de commissie Werken en Besturen van 30 november 2016, Gemeenteblad 2016, nummer Onderwerp Datum 20 december 2016 Motie Commissie bezwaarschriften Pagina 1 van 5 De raad van Venray, gelezen het advies van B en W van 14 november 2016, gelezen het advies van

Nadere informatie

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184)

Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) Versie geldig vanaf 15 mei 2006 Verordening commissie bezwaarschriften Sliedrecht 2006 Verantwoordelijke afdeling Bestuurszaken en Veiligheid. telefoon (0184) 495827 De getoonde verordeningen zijn een

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; VERORDENING VONSS BEZWAARSCHRIFTENCOMMISSIE COMMISSIE 2014 De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Voerendaal, Onderbanken, Nuth, Simpelveld en Schinnen ; Ieder voor zover het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006

Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Verordening behandeling bezwaarschriften 2006 Het Algemeen Bestuur van de IGSD Veluwerand; gezien het voorstel van het dagelijks bestuur van 14-6-2006; gelet op de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Drimmelen, ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 november 2009; gelet op de

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 oktober 2016, B&W nummer 16/786; besluit: vast te stellen het Reglement commissie bezwaarschriften gemeente Emmen

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014

VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 gemeente Bunnik Kenmerk: [jaartal-volgnummer raad] VERORDENING COMMISSIE VOOR DE BEZWAARSCHRIFTEN GEMEENTE BUNNIK 2014 De raad van de gemeente Bunnik; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016;

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 januari 2016; Volgnummer : 3 Kenmerk : stafafdeling bestuurlijke zaken en middelen Onderwerp : Bezwaarschriftencommissie De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Brielle; Ieder voor zover het hun bevoegdheid

Nadere informatie

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd - artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht. Wettechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door Onderwerp Eigen onderwerp Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland Algemeen Bestuur

Nadere informatie

Elektronisch gemeenteblad

Elektronisch gemeenteblad Elektronisch gemeenteblad 15 februari 2017 Verordening commissie bezwaarschriften 2010. Deze wijziging heeft betrekking op de door de bezwarencommissie gevolgde werkwijze inzake de toezending van het advies

Nadere informatie

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten

W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering M.L.A. Vermaaten Raadsvoorstel Onderwerp Vaststelling verordening commissie bezwaarschriften Raadsvergadering 29 juni 2010 Agendapunt Portefeuillehouder Afdeling Ambtenaar W.J.G. Delissen- van Tongerlo Bedrijfsvoering

Nadere informatie

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015

*ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 *ZE9DBFBE563* Raadsvergadering d.d. 19 februari 2015 Agendanr.. Aan de Raad No.ZA.14-27443/DV.14-436, afdeling Middelen en Advies. Sellingen, 12 februari 2015 Onderwerp: Verordening behandeling bezwaarschriften

Nadere informatie

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek

Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Procedureregeling commissie bezwaarschriften Sociale Dienst Oost Achterhoek Het dagelijks bestuur van de Sociale Dienst Oost Achterhoek; voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren WWB/Participatiewet Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Wet Werk en Bijstand (WWB)/Participatiewet

Nadere informatie

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; De raad, het college en de burgemeester van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 6 december 2002; nr.

Nadere informatie

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007)

Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) Verordening behandeling bezwaarschriften ISD Bollenstreek Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 18 december 2007 (De zeekant van 22 december 2007) De raad der gemeente Noordwijk; gelezen het

Nadere informatie

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen;

De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; REGELING COMMISSIE BEZWAARSCHRIFTEN De raad, het college, de burgemeester en de leerplichtambtenaar van de gemeente Heerenveen; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelezen het voorstel van het

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB

Verordening behandeling bezwaarschriften VKB Verordening behandeling bezwaarschriften VKB WETSTECHNISCHE INFORMATIE Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie : Samenwerkingsorgaan Volkskredietbank Noord-Oost Groningen Officiële naam regeling

Nadere informatie

VERORDENING bezwaarschriften 2011

VERORDENING bezwaarschriften 2011 VERORDENING bezwaarschriften 2011 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling VERORDENING bezwaarschriften 2011 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard.

GEMEENTE VA LK E N SWAARD. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 29 juni 2011 van de gemeente Valkenswaard. V GEMEENTE VA LK E N SWAARD Raadsbesluit De raden van de gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden betreft; gezien de voorstellen van de colleges; gelet

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren

Verordening behandeling bezwaarschriften Sociale regelingen Orionis Walcheren Het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van Orionis Walcheren, ieder zoveel het hun bevoegdheden betreft, gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Orionis Walcheren, de Participatiewet en aanverwante

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o.

Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. Verordening commissie bezwaarschriften Vijfheerenlanden i.o. De raad, het college en de burgemeester van de gemeenten Vianen, Leerdam, Zederik; ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft; gelet op artikel

Nadere informatie

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012

Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 Vergadering d.d. : 21 november 2012 Agendapunt : 7.3 Registratienummer : R 399654 Onderwerp : Verordening commissie bezwaarschriften 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester

Nadere informatie

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327,

Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Provinciale Staten Vergadering d.d. 23 september 2009 Besluit nr. PS2009-658 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 21 juli 2009, nr. 2009-013327, Gelet op

Nadere informatie

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden

Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Verordening Bezwarenprocedure Personele Aangelegenheden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften.

Beoogd effect en/of resultaat Bundeling en stroomlijning van de processen op het terrein van de behandeling van bezwaarschriften. Raadsvoorstel 25 Vergadering 6 maart 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Vaststelling Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2007. B&W vergadering : 16 januari 2007 Dienst / afdeling : MO.BJZ Aan de

Nadere informatie

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9

Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Raadsvoorstel no. R2015.0073 Agendapunt no. 9 Onderwerp Uitgeest. 8 september 2015 Voorstel tot vaststelling Verordening commissie bezwaarschri ľten 2015 Aan de gemeenteraad Aanleiding Per januari 2015

Nadere informatie

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen;

het college van burgemeester en wethouders van Dinkelland en het college van burgemeester en wethouders van Tubbergen; Publicatieblad Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen Jaargang: 2014 Nummer: 2 Uitgifte: 10 juli 2014 Bekendmaking van de besluiten van het algemeen bestuur, van het dagelijks bestuur en van

Nadere informatie

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN

27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN 27 BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN DOOR DE COMMISSIE VAN ADVIES VOOR BEZWAARSCHRIFTEN PERSONELE AANGELEGENHEDEN Inhoudsopgave Onderwerp Artikel * Inleidende bepaling 27:1:1 * Begripsomschrijvingen 27:1:2

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren

Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Verordening behandeling bezwaarschriften Orionis Walcheren Ambtenaren Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gelet op de bepalingen van de Gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012.

Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012. CVDR Officiële uitgave van Haarlemmermeer. Nr. CVDR228414_1 29 november 2016 Verordening adviescommissie bezwaarschriften gemeente Haarlemmermeer 2012 De raad, het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014

Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen aan den Rijn. Nr. 47694 28 augustus 2014 Verordening behandeling bezwaarschriften Alphen aan den Rijn 2014 Registratienummer: 2014/19200 De raad, het

Nadere informatie

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht;

GEMEENTE SLUIS KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS. gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTE SLUIS DE RAAD VAN DE GEMEENTE SLUIS; KLACHTENREGELING GEMEENTE SLUIS gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en Hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht; BESLUIT vast te stellen de volgende

Nadere informatie

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW

Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Regeling Geschillen- en Bezwarencommissie Orionis Walcheren WSW Het Algemeen Bestuur van Orionis Walcheren, hierna te noemen Orionis Walcheren, te Vlissingen gehoord de Ondernemingsraad gelet op de bepalingen

Nadere informatie

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012

V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 V E R G A D E R I N G G E M E E N T E R A A D 2012 D e g e m e e n t e r a a d, h e t c o l l e g e v a n b u r g e m e e s t e r e n w e t h o u d e r s e n d e b u r g e m e e s t e r v a n d e g e m

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; Regeling behandeling rechtspositionele bezwaren regio Drechtsteden Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Sliedrecht; gelet op de bereikte overeenstemming in het Netwerk Georganiseerd Overleg van 20 april 2012; Vast te stellen de navolgende regeling:

Nadere informatie

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011

Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 Jaar: 2011 Nummer: 31 Besluit: Gemeenteraad 5 april 2011 Gemeenteblad VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN HELMOND 2011 De raad van de gemeente Helmond; het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012

Verordening commissie bezwaarschriften Kaag en Braassem 2012 De raad van de gemeente Kaag en Braassem; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 oktober 2012; gelet op het bepaalde in artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht; b e s l u i t

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn;

De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; VERORDENING BEHANDELING BEZWAARSCHRIFTEN De raad, de werkgeverscommissie, het college van burgemeester en wethouders, en de burgemeester van de gemeente Apeldoorn; ieder voor zoveel het hun bevoegdheden

Nadere informatie

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften

Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Overzicht wijzigingen verordening commissie bezwaarschriften Tekst modelverordening Tekst huidige verordening Voorstel nieuwe verordening 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017.

Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. Raadsvoorstel 48 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening behandeling bezwaarschriften Helmond 2017. B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33366337 Dienst / afdeling : BJO- Bestuurs

Nadere informatie

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016;

Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming Gelderland 2016; Provinciale Staten Vergadering d.d. Besluit nr. PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien de statenbrief van Gedeputeerde Staten d.d.., nr.., betreffende de vaststelling van de Verordening rechtsbescherming

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB NEDERLANDS-VLAAMSE ACCREDITATIE ORGANISATIE Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht: Overwegende dat het wenselijk is een adviescommissie in te stellen

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ;

b e s l u i t : Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr ; Nr: 06-63b De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 06-63; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op

Nadere informatie

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9;

b e s l u i t : Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; Nr: 12-9 De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 12-9; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast

Nadere informatie

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten;

Overwegende dat het wenselijk is regels te stellen voor een ordelijk verloop van de gemeentelijke warenmarkten; De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 mei 2017; gezien het advies van de commissie Ruimte van 22 juni 2017; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; Overwegende

Nadere informatie

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp

Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp Reglement inzake de behandeling van bezwaarschriften Wbtv en Wsnp HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen en reikwijdte reglement Artikel 1 Begripsomschrijvingen HOOFDSTUK 2 Behandeling van bezwaarschriften Paragraaf

Nadere informatie

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO

Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Regeling behandeling bezwaarschriften Stichting Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden voor PO en VO Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan: a. Besluit: een schriftelijke beslissing

Nadere informatie

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011

Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 Lijst agendapunten nummer: Kenmerk: 25160 Afdeling: Omgeving en Economie VERORDENING 21b Datum: 3 november 2011 Onderwerp: Vaststellen Marktverordening gemeente Terneuzen 2011 De raad van de gemeente Terneuzen;

Nadere informatie

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften

REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE BESLUIT. Begripsbepalingen. De commissie voor de bezwaarschriften REGELING BEZWAARSCHRIFTENPROCEDURE AWB STICHTING WAARBORGFONDS POLITIE Het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Politie Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht Overwegende dat het wenselijk

Nadere informatie

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013

In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 *BM1302662* BM1302662 De raad van de gemeente Steenbergen; In behandeling genomen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 november 2013 Gelet op:de artikelen 149 en 229, eerste lid aanhef en

Nadere informatie

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep;

gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; Het algemeen bestuur van de ISD Midden Langstraat gevestigd te Waalwijk gelet op de wenselijkheid over te gaan tot instelling van een Adviescommissie Bezwaar en Beroep; mede gelet op artikelen 84 en 165

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVING... 3 HOOFDSTUK 2 SAMENSTELLING VAN DE COMMISSIE... 4 HOOFDSTUK 3 ZITTINGSDUUR... 4 HOOFDSTUK 4 BENOEMING...

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 HAVENVERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 juni 2013 gelet op de artikelen

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 69. Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 69 Naam Verordening op de Commissie voor bezwaarschriften (2003) Publicatiedatum 21 maart 2007 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening (onder intrekking

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 14A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 september 2013, nr. 13.09.14; gelet op de artikelen 149 en 229, eerste lid, aanhef en onder b, van de

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

GEMEENTEBLAD. Nr Marktverordening gemeente Goirle Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goirle. Nr. 182216 28 december 2016 Marktverordening gemeente Goirle 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Toepassingsgebied Deze verordening is van

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr ; De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 januari 2004, nr. 2004-04-16; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet en de artikelen

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Haren 2012 D E RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van 7 februari 2012; gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat het wenselijk is regels

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr.

Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. De raad van de gemeente Midden-Delfland; Gelezen het voorstel van de burgemeester en wethouders d.d. 22 november 2006, nr. Gelet op artikel 149 Gemeentewet en de artikel 12, 14 en 15 van de Monumentenwet

Nadere informatie

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers

Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers Verordening Adviescommissie Bezwaarschriften Baanbrekers 1 Verordening adviescommissie bezwaarschriften Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 HOOFDSTUK 2 DE COMMISSIE... 3 HOOFDSTUK 3 BEHANDELING

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t :

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; b e s l u i t : Gemeentestukken: 2007-104 De raad van de gemeente Ridderkerk; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 mei 2007, nummer 104; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel

Nadere informatie

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst.

De belangrijkste wijzigingen zijn het afschaffen van de wacht- en de anciënniteitlijst. RAADSVOORSTEL Verseon kenmerk: 323510 Raadsvergadering van 19 april 2012 Agendanummer: 10.3 Onderwerp: Vaststelling Marktverordening gemeente Moerdijk. Verantwoordelijk portefeuillehouder: A. Grootenboer

Nadere informatie

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006

Inwerking getreden 22 juni Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 Inwerking getreden 22 juni 2006 Geschillenreglement van de Stadsbank Oost Nederland 2006 AANHEF Het algemeen bestuur van de Stadsbank Oost Nederland; Gelet op artikel 5 lid 3, artikel 11 lid 1 sub 1 c

Nadere informatie

Marktverordening Westvoorne 2012

Marktverordening Westvoorne 2012 Marktverordening Westvoorne 2012 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijving In deze verordening wordt verstaan onder: a. college; het college van Burgemeester en Wethouders; b. markt:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015

PROVINCIAAL BLAD. Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen. Nr. 1905 14 april 2015 Regeling Commissie rechtsbescherming provincie Groningen 2015 Besluit van Gedeputeerde Staten der provincie Groningen

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Marktverordening Leeuwarderadeel 2006 Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Marktverordening Leeuwarderadeel 2006 Paragraaf 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; Gelezen het voorstel van het college van 18 mei 2006; Gelet op artikel 147, eerste lid, alsmede artikel 149 van de Gemeentewet; Gehoord de raadscommissie op 8 juni

Nadere informatie

Decentrale regelgeving

Decentrale regelgeving Decentrale regelgeving Overheidsorganisatie Gemeente Lansingerland Organisatie die de regeling Gemeente Lansingerland vaststelt Vastgesteld door Gemeenteraad Titel regelgeving Verordening Interactieve

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Bedum 2006

Verordening op de warenmarkt voor de gemeente Bedum 2006 Nr. 13 De raad van de gemeente Bedum; gelezen het voorstel van het college d.d. 8 november 2005; gezien het advies van de marktcommissie d.d. 17 november 2005; overwegende dat het wenselijk is de geldende

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.;

gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; Het algemeen bestuur van het Waterschap Drents Overijsselse Delta; gelezen het voorstel van de Voorbereidingscommissie van het Waterschap Drents Overijsselse Delta i.o.; gelet op de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

"Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal".

Verordening Burger en Cliëntenparticipatie gemeente Voerendaal. De raad van de gemeente Voerendaal gelet op artikel 2.1.3. lid 3 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2015 en met inachtneming van artikelen 84 en 150 van de Gemeentewet; B e s l u i t: vast te stellen

Nadere informatie

Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Paragraaf 1 Algemene bepalingen De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van het college van 6 november 2007; gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de Marktverordening

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen

Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 1 Vergaderreglement adviesraad sociaal domein Gemeente Schinnen 2 Het College van B & W van de gemeente Schinnen; gelezen het voorstel van de Sociaal Maatschappelijke Adviesraad d.d.: gelet op artikel

Nadere informatie

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur

Openbaar lichaam PlusTeam. Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Openbaar lichaam Reglement van Orde van het Algemeen Bestuur Het Algemeen bestuur van het openbaar lichaam ; Gelet op artikel 6 derde lid van de Gemeenschappelijke regeling openbaar lichaam ; Gelet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften

Hoofdstuk 2. Algemene bepalingen behandeling bezwaarschriften Besluit van het algemeen bestuur van Aqualysis houdende de vaststelling van regels inzake het behandelen van bezwaarschriften(regeling behandeling bezwaarschriften Aqualysis 2014) Het algemeen bestuur

Nadere informatie

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet;

gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; Instellingsbesluit weekmarkt Drunen Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 160, eerste lid, aanhef en onder h, van de Gemeentewet; besluit: tot het instellen van de weekmarkt in Drunen.

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop

Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Klachtenregeling Strabrecht College Geldrop Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: het Strabrecht College te Geldrop, school als bedoeld in Wet op

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen

Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Marktverordening gemeente Heerde 2000 De raad van de gemeente Heerde ; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 augustus 2000, nr. 2224, inzake de wijziging van de Marktverordening

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie