Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld."

Transcriptie

1 1. SAMENVATTING RESULTAAT BALANS EN RESULTAATREKENING FINANCIËLE SAMENVATTING SAMENVATTING VAN DE UITKOMSTEN PER PROGRAMMA RESULTAAT GRONDBEDRIJF FINANCIËLE ANALYSE VERSCHILLEN PER PROGRAMMA IEDEREEN TELT MEE BETROKKENHEID EN PARTICIPATIE ZELFREDZAAMHEID BIEDEN VAN ZORG OP WEG MET TALENT GOEDE SCHOOLLOOPBAAN VOOR IEDEREEN SCHOLEN ALS SPIL IN DE WIJK SPORT VERHOGEN ARBEIDSPARTICIPATIE EN BIEDEN INKOMENSONDERSTEUNING LEEFBARE STAD WIJKONTWIKKELING EN -BEHEER OPTIMALISEREN STEDELIJK VERKEER VERSTERKEN DUURZAAMHEID STERKE STAD WERKEN AAN DE BASIS KWALITEIT AANBOD VERSTERKEN VERBETEREN REGIONALE BEREIKBAARHEID IMAGO VERSTERKEN VEILIGE STAD VEILIGE STAD VOOR DE LELYSTEDELING EÉN KLANT ÉÉN HAND GEMEENTELIJKE ORGANISATIE ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN BALANS EN TOELICHTING PARAGRAAF WAARDERINGSGRONDSLAGEN EIGEN VERMOGEN VREEMD VERMOGEN GRONDSLAGEN VOOR RESULTAATBEPALING BALANS VASTE ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA EIGEN VERMOGEN VOORZIENINGEN LANGLOPENDE SCHULDEN VLOTTENDE PASSIVA NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE VERPLICHTINGEN BIJLAGEN SPECIFIEKE UITKERINGEN...79

2 Leeswijzer 1. Algemene toelichting Stelsel van baten en lasten Op de jaarrekening is het baten-lastenstelsel van toepassing. De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Resultaatbepaling Het saldo van de rekening van baten en lasten wordt bepaald als het saldo uit de normale bedrijfsvoering en de bijzondere baten en lasten. Stortingen (toevoegingen aan) en onttrekkingen (verminderingen van) reserves worden na bepaling van het resultaat van de programma s verantwoord. Resultaatbestemming Het nog niet bestemde deel van het saldo van de rekening van baten en lasten wordt afzonderlijk opgenomen in de balans. De gemeenteraad geeft, al dan niet op voorstel van het College van B&W, een bestemming aan het exploitatieresultaat. Over deze bestemming neemt de gemeenteraad een besluit. Mutaties voorzieningen Lasten die worden gedekt uit voorzieningen maken geen onderdeel uit van de programma s. Dit zijn bijvoorbeeld projecten in het kader van Grote Steden Beleid (GSB) of groot onderhoud. In de jaarrekening worden deze in een apart hoofdstuk nader toegelicht. Onttrekkingen uit voorzieningen hebben geen effect op het exploitatieresultaat 2. Opbouw van de tabellen Begroting na wijzigingen De begroting in de totaaltabel bestaat uit de primitieve begroting plus alle wijzigingen daarop tot het eind van het boekjaar. Vervolgens worden in de daaropvolgende tabel de verschillen tussen begroting (inclusief wijzigingen) en realisatie toegelicht. Verschil begroting - rekening Per programma is er een totaaltabel waarin voor dat betreffende programma de begroting, de realisatie, het verschil tussen die twee voor zowel de lasten als de baten is aangegeven met daarbij een aanduiding door middel van een V of een N om aan te geven dat dit verschil een voordeel dan wel een nadeel is. Lasten en baten De wetgeving (Besluit Begroten en Verantwoorden Gemeenten) verplicht de gemeente de verantwoording zo op te stellen dat afwijkingen zowel bij de baten als de lasten zichtbaar is. Subsidies Op deze plaats worden verschillen tussen begrote en werkelijk bestede en/of ontvangen subsidies gemeld. Resultaat voor en na bestemming De presentatie van het resultaat per programma is conform de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit bestaat uit een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming, zodat zichtbaar gemaakt wordt welke kosten ten laste gebracht zijn van de reserves en welke bedragen reeds zijn toegevoegd aan de reserves. Dat wil zeggen dat lasten die gedekt worden door een uitname uit een reserve en baten die in een reserve gestort zijn, zichtbaar gemaakt worden via het resultaat. 2

3 1. Samenvatting resultaat 1.1 Balans en resultaatrekening Balans en toelichting komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. Hier volgt een beknopte toelichting van de majeure wijzigingen in de balans 2011 ten opzichte van De omvang van de materiële vaste activa is hoger voornamelijk door renovatie Stadhuis en machines en installaties in het gerenoveerde stadhuis. Hierdoor is de post Materiële activa gestegen en de post onderhanden werk gedaald. De post voorraden en onderhanden werk is gedaald door overheveling onderhanden werk Stadhuis naar Materiële vaste activa door oplevering van het stadhuis De vorderingen zijn afgenomen door daling van de omzet van het Grondbedrijf. De daling van de algemene reserve wordt veroorzaakt door verwerking van het negatieve rekening resultaat De daling van de post bestemde reserves wordt met name veroorzaakt door onttrekking reserve Wet Werk en Bijstand -inkomensdeel, onttrekking reserve Dekking kapitaallasten Theater Agora en onttrekking risico stadshart. De leningen zijn gestegen omdat er lange in plaats van korte financiering heeft plaatsgevonden. Hierdoor heeft er een verschuiving plaatsgevonden van kortlopende schulden naar langlopende schulden. Balans Bedrag x Balans activa Totaal activa Vaste activa 31 december december 2010 Financiële vaste Activa Materiële vaste activa Totaal Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Overlopende activa Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Voorraden en onderhanden w erk Totaal Vlottende activa Totaal Totaal activa Totaal passiva Vaste Passiva Eigen vermogen Schulden met een looptijd > 1 jaar Voorzieningen Totaal Vaste Passiva Vlottende passiva Overlopende passiva Schulden met een looptijd < 1 jaar Totaal Vlottende passiva Totaal Totaal passiva

4 Balans en toelichting komen in hoofdstuk 3 uitgebreid aan de orde. Hier volgt een beknopte toelichting van de majeure wijzigingen in de balans 2011 ten opzichte van Tabel: Samenvatting resultaten per kostencategorie Bedrag x Kostencategorie Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Baten 21I w erk.ontv. rente en w instuitkeringen I Vergoedingen voor personeel I Huren I Pachten I Overige verkopen duurzame goederen I Overige goederen en diensten I Belasting op producenten I Belasting op inkomen van gezinnen I Inkomensoverdrachten van het rijk I Baten mbt vergoeding en verh. soc.uitk I Ov. ink.overdr. v d overheid (excl.rijk) I Overige inkomensoverdrachten I Reserveringen I Kapitaallasten I Kostenplaatsen I Overige verrekeningen I Niet in te delen inkomsten I Toegerekende rente Totaal Baten Lasten 00U Niet in te delen lasten U Loonbetalingen en sociale premies U Sociale uitkeringen personeel U Werkelijk betaalde rente U Toegerekende rente U Personeel van derden U Energie U Ov. aankopen en uitbest. duurz. goederen U Betaalde belastingen U Betaalde pachten en erfpachten U Aank. niet duurz. goederen en diensten U Inkomensoverdrachten aan het rijk U Subsidies aan marktproducenten U Sociale uitkeringen in geld U Soc. uitk. in natura aan personen U Ov. ink.overdr. a.d. overh.( excl. rijk) U Overige inkomensoverdrachten U Reserveringen U Kapitaallasten U Overige doorbelastingen U overige verrekeningen Totaal Lasten Totaal samenvatting resultaten per kostencategorie Deze tabel geeft inzicht in de verschillende soorten kosten en opbrengsten van de gemeente. 4

5 1.2 Financiële samenvatting Het saldo op de algemene dienst is na onttrekken uit reserves voordelig. Het bedrijfsresultaat Grondbedrijf na het treffen van risico voorzieningen nadelig. Dit nadelig resultaat van het Grondbedrijf wordt gedekt uit vrijval uit de risicoreserve grondexploitatie en de Algemeen Reserve Grondbedrijf. Het resultaat algemene dienst wordt gestort in de algemene reserve na vaststelling van de rekening Samenvatting van de uitkomsten per programma De tabel op de volgende blz laat per programma zien wat er geraamd is bij de begroting en wat de daadwerkelijke uitkomsten waren bij de afsluiting van Het verschil tussen begroting en rekening kan ofwel een voordeel (+) ofwel een nadeel (-) zijn. 5

6 Tabel: Samenvatting resultaten per programma Bedrag x Kostencategorie Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil P1 Iedereen telt mee Baten Lasten Totaal P1 Iedereen telt mee P2 Op weg met talent Baten Lasten Totaal P2 Op w eg met talent P3 leefbare stad Baten Lasten Totaal P3 leefbare stad P4 Sterke stad Baten Lasten Totaal P4 Sterke stad P5 Veiligheid - Veilige stad Baten Lasten Totaal P5 Veiligheid - Veilige stad P6 Voor de Lelystedeling Baten Lasten Totaal P6 Voor de Lelystedeling Subtotaal programma's Algemene dekkingsmiddlen Kw ijting belastingen Algemene uitkering Uitvoering w et WOZ Baten, OZB gebruikers Baten, OZB eigenaren Baten, hondenbelasting Lasten heffing en invordering gem.bel Treasury activiteitenn <1 jaar Treasury activiteiten >1 jaar Totaal dekkingsmiddelen Resultaat voor bestemming P1 Iedereen telt mee P2 Op w eg met talent P3 leefbare stad P4 Sterke stad P5 Veiligheid - Veilige stad P6 Voor de Lelystedeling Subtotaal mutaties reserves Resultaat na bestemming De presentatie van het resultaat per programma is conform de indeling van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit bestaat uit een resultaat voor bestemming en een resultaat na bestemming, zodat zichtbaar gemaakt wordt welke kosten ten laste gebracht zijn van de reserves en welke bedragen reeds zijn toegevoegd aan de reserves. Dat wil zeggen dat lasten die gedekt worden door een uitname uit een reserve en baten die in een reserve gestort zijn, zichtbaar gemaakt worden via het resultaat. 6

7 1.2.2 Resultaat Grondbedrijf Het bedrijfsresultaat uit normale bedrijfsvoering van het Grondbedrijf is positief. Volgens aangescherpte wetgeving en op advies van de accountant zijn in 2011 risicovoorzieningen getroffen voor de risico's die al voorzien waren in de risicoreserve. Deze voorzieningen worden getroffen vooruitlopend op de uitkomsten van de discussies over woningaantallen, ontwikkeltempo etc. zoals die worden gevoerd een commissie van de raad c.q. zoals die momenteel worden gevoerd over het masterplan Stadshart 3.0. Of de getroffen voorzieningen nog werkelijk nodig zijn moet nog blijken uit de voorgenomen discussies. Is dat niet het geval dan kunnen de risicovoorzieningen weer terugvallen in de risicoreserve van het Grondbedrijf. Omdat het bedrijfsresultaat onvoldoende is om de risicovoorzieningen te vormen is de risicoreserve, die daarvoor bedoeld is, gebruikt. In technische zin ontstaat hierdoor een negatief rekeningresultaat. Conform de systematiek uit het Meerjarenperspectief Grondbedrijf 2011 wordt de volgende winst-bestemming voorgesteld: naar diverse voorzieningen bedrijfsresultaat grondbedrijf storting in de Reserve Risico grondexploitatie Reserve risico grondexploitatie storting in de Algemene Reserve grondbedrijf Algemene Reserve grondbedrijf - storting in de ROS ROS Resultaatbestemming Bedrijfsresultaat voordelig vóór het treffen van voorzieningen Toelichting op de storting in risicovoorzieningen ad : In het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2011 en de daarbij geldende kaders is vastgesteld dat de risicoreserve Grondbedrijf een omvang dient te hebben van om de verwachte risico's af te dekken. Actualisatie van de grootste projecten uitgevoerd op basis van bestaande kaders en op basis van voortschrijdend inzicht, heeft geleid tot concretisering van eerder ingeschattte risico 's en daarmee tot de vorming van risicovoorzieningen. In de verwerking in de jaarrekening betekent dit een verschuiving van de risicoreserve grondbedrijf naar risicovoorzieningen, immers met deze risico's is al rekening gehouden in de risicoreserve. De wetgeving (BBV) geeft aan dat het treffen van voorzieningen, ook al wordt deze gedekt uit reserves, via het resultaat dient te lopen. Dat betekent dat door het treffen van de voorzieningen het resultaat een nadelig wordt beinvloed maar dat dit gedekt wordt uit vrijval uit de risicoreserve. Het saldo ad ,- wordt vervolgens toegevoegd aan de algemene reserve Grondbedrijf. De volgende voorzieningen zijn op basis van de actualisatie getroffen: Vorming voorziening Hanzepark B-staat Vorming voorziening Noordzoom fase 1 oost B-staat Vorming voorziening Werkeiland B-staat Vorming voorziening bedrijventerrein Flevopoort B-staat Vorming voorziening onderhanden werken B-staten Vorming voorziening Warande restgebieden A-staat Totale toevoeging aan voorzieningen: Bedrijfsresultaat 2011 na het treffen van voorzieningen en vóór bestemming)

8 Als volgt te bestemmen: Benodigde Risicoreserve Grondexploitatie conform systematiek MPG 2011 (risicopercentage) Reeds afgedekt risico onderhanden werken Reeds afgedekt risico Hanzepark Reeds afgedekt risico Warande deelgebied Reeds afgedekt risico bedrijventerrein Flevopoort Benodigde Reserve Risico Grondexploitatie Saldo Reserve Risico Grondexploitatie Vrijval Reserve Risico Grondexploitatie t.g.v. het bedrijfsresultaat Saldo per Toelichting op de algemene reserve: Benodigde Algemene Reserve Grondbedrijf conform de IFLOnorm, zijnde 10% van de boekwaarde van de niet in exploitatie genomen gebieden (A-staten) -/- de voorzieningen Saldo Algemene Reserve Onttrekking t.g.v. het rekeningtekort gemeente Lelystad Storting t.l.v. het bedrijfsresultaat Saldo per Het tekort bedraagt derhalve Bij de vaststelling van het MPG 2011 is besloten de hoogte van de Algemene Reserve GB conform de IFLO (Inspectie Financiën Lagere Overheden) -norm te bepalen op 10% van de boekwaarde van de A-staten minus de voorzieningen zijnde 10% van is Het resultaat 2011 is niet groot genoeg om de Algemene Reserve Grondbedrijf op dit peil te brengen. Daarnaast is bij de Halfjaarrapportage besloten een deel van het geprognosticeerde rekeningtekort 2011 te dekken door een onttrekking van aan deze reserve. Daarbij was de verwachting dat het geraamde saldo van deze reserve in 2012 voldo ende hoog zou zijn om aan de IFLO-norm te voldoen o.a. door het terugdringen van het aantal A-staten. Na de vrijval van de risicoreserve Grondbedrijf ad resteert er van het bedrijfsresultaat nog om aan de Algemene Reserve Grondbedrijf te doteren. De reserve toont een tekort van Het is onzeker of de in 2012 bij de kadernota geraamde onttrekking van 1,1 miljoen, om het saldo van de Algemene Reserve gemeente Lelystad op peil te brengen, kan plaatsvinden. Rekeninghoudend met nieuwe ontwikkelingen zoals het beperken van de A-staten en het niet meer toerekenen van rente aan A staten is het de vraag of de risicoinschatting van de A- staten niet op een andere manier moet plaatsvinden. Deze Na uitvoering van bovengenoemde winstbestemming wordt het volgende overzicht gegeven: Saldo Reserve Risico Grondexploitatie Stand Plus Voorziening onderhanden werken Plus Voorziening Hanzepark Plus Voorziening Warande deelgebied Plus Voorziening bedrijventerrein Flevopoort Totaal Risicobuffer Grondexploitaties Saldo Algemene Reserve Grondbedrijf Stand Bij overige voorzieningen

9 2. Financiële analyse verschillen per programma In dit hoofdstuk wordt per programma de volgende informatie getoond: Een overzicht van het programma uitgesplitst naar baten en lasten, waarbij de begroting, de wijzigingen daarop en de rekening naast elkaar worden gezet; Per subprogramma volgt een zelfde overzicht als bij het programma; Vervolgens wordt per subprogramma inzichtelijk gemaakt of de budgetten afkomstig zijn uit de exploitatie of reserves; De laatste tabel van het subprogramma geeft een analyse van de verschillen tussen de begroting (na wijzigingen) en de realisatie; De analyses worden op hoofdlijnen gepresenteerd. In de kolom verschil vindt u achter het bedrag een V als het gaat om een Voordeel of een N voor Nadeel. Hierbij is gekozen om de verschillende afwijkingen die op één onderwerp betrekking hebben niet bij elkaar op te tellen, maar apart weer te geven. Hiermee wordt zo transparant mogelijk gemaakt waar het verschil betrekking op heeft. 9

10 2.1 Iedereen telt mee Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P1 Iedereen telt mee Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P11 betrokkenheid en participatie P12 Zelfredzaamheid P13 Bieden van zorg Totaal Lasten Baten P11 betrokkenheid en participatie P12 Zelfredzaamheid P13 Bieden van zorg Totaal Baten Mutaties Lasten P11 betrokkenheid en participatie P12 Zelfredzaamheid Totaal Lasten Baten P11 betrokkenheid en participatie P12 Zelfredzaamheid P13 Bieden van zorg Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Betrokkenheid en participatie Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P11 betrokkenheid en participatie Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

11 Tabel : Financiële verschillen 1.1 Betrokkenheid en participatie bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Jeugd algemeen I N V 77 V Vrijw illigersw erk en I N N mantelondersteuning Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 54 N Resultaat voor bestemming N V 119 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 26 N Mutatie reserves N N 26 N Resultaat na bestemming N V 145 N Jeugd algemeen De eindafrekening van de GGD Plusproducten over 2009 en 2010 heeft plaatsgevonden in Voor de jaren 2009 en 2010 is de subsidie lager vastgesteld. Vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning Een deel van deze uitgaven wordt (evenals voorgaande jaren) betaald uit de integratieuitkering Wmo/reserve Wmo. De dekking van het saldo vindt plaats door onttrekking aan de reserve Wmo. De uitgaven zijn conform planning en besluitvorming, maar de wijze van begroten is daar nog niet op aangepast Zelfredzaamheid Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P12 Zelfredzaamheid Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

12 Tabel : Financiële verschillen 1.2 Zelfredzaamheid bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo WMO: Individuele voorzieningen en S N N voorzieningen voor Gehandicapten WMO beleid, indicatiestelling & S N V N huishoudelijke ondersteuning, ouderenbeleid e.d Niet toegelichte (kleine) verschillen N V 46 V Resultaat voor bestemming N V N WMO reserve N V V Niet toegelichte (kleine) verschillen N N - Mutatie reserves N V V Resultaat na bestemming N V 216 N Wmo: voorzieningen voor gehandicapten De hogere lasten voor gehandicapten voorzieningen worden veroorzaakt door extra vraag naar regiotaxi, vervoersvoorzieningen en overige voorzieningen. De hogere lasten worden gedekt uit de reserve Wmo. Wmo: huishoudelijke ondersteuning. De stijging van lasten wordt vooral veroorzaakt door het toenemend gebruik van huishoudelijke hulp. Dekking van het saldo van lasten en baten vindt plaats uit de reserve Wmo en deels uit eigen bijdrage Wmo. De eigen bijdrage Wmo van het CAK is als gevolg van de toename van het gebruik voor huishoudelijke hulp en de invoering van eigen bijdragen voor andere Wmo voorzieningen eveneens gestegen ( ). WMO reserve De extra storting (lasten) in de reserve Wmo houdt verband met de extra ontvangst in de algemene uitkering in 2011 (voordeel in de algemene uitkering, onderdeel Wmo). De extra onttrekking uit reserve Wmo houdt verband met egalisatie van extra lasten Wmo. 12

13 2.1.3 Bieden van zorg Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P13 Bieden van zorg Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 1.3 Bieden van zorg bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Centrum Jeugd en Gezin: jeugd I V N 30 V gezondheidszorg Niet toegelichte (kleine) verschillen V V 137 V Resultaat voor bestemming V N 167 V Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves Resultaat na bestemming V N 167 V Jeugdgezondheidszorg 0-4 jarigen De Rijksvergoeding is voor te hoog begroot evenals de lasten. Daarnaast blijkt bij de uiteindelijke afrekening nog een bedrag van te resteren door verschuiving van werkzaamheden in de tijd. 13

14 2.2 Op weg met talent Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P2 Op w eg met talent Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P21 Goede schoolloopbaan voor ieder P22 Scholen als spil in de w ijk P23 Sport P24 Verhogen arbeidsparticipatie en Totaal Lasten Baten P21 Goede schoolloopbaan voor ieder P23 Sport P24 Verhogen arbeidsparticipatie en Totaal Baten Mutaties Lasten P21 Goede schoolloopbaan voor ieder P24 Verhogen arbeidsparticipatie en Totaal Lasten Baten P21 Goede schoolloopbaan voor ieder P24 Verhogen arbeidsparticipatie en Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Goede schoolloopbaan voor iedereen Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P21 Goede schoolloopbaan voor ieder Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

15 Tabel : Financiële verschillen 2.1 Goede schoolloopbaan voor ieder bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Desinvesteringen I N V 858 N Onderhoud en overige kosten S N V 179 N onderw ijsgebouw en Kinderopvang/naschoolse opvang I N V 166 N Peuterspeelzaal I V 0-53 V Leerlingen Vervoer S N N 316 N Voortijdig schoolverlaters S N V 0 N Voor- en Vroegschoolde Educatie S V N 0 N MFA Atol S V N 59 V Openbaar onderw ijs ( de Steiger) I V N 415 V Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 254 N Resultaat voor bestemming N N N Openbaar onderw ijs ( de Steiger) I N N 415 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 69 N - Mutatie reserves N N 485 N Resultaat na bestemming N N N Desinvesteringen Hogere lasten: Bij interne controle zijn de activa en vastgoedportefeuilles doorgelicht. Uit deze controles blijkt dat de balanswaarden geactualiseerd dienden te worden. Dit heeft geleid tot afboeken (desinvestering) van een aantal noodscholen. Desinvestering leidt met ingang van 2012 jaarlijks tot een voordeel in de kapitaallasten van ruim Hogere Baten: De (deels) begrote en gerealiseerde baten betreft verkoop school Al Ishaan. Onderhoud en overige kosten onderwijsgebouwen Extra kosten voor gas en elektra door afrekening voorgaande jaren voor de Steiger. Daarnaast zijn schoonmaakbudgetten niet toereikend ( ) en heeft de OZB verhoging ( ) geleid tot kostenstijging. Bovendien is de belastingteruggave BTW ( ) lager uitgevallen dan verwacht omdat slechts een deel van de kosten in aanmerking komt voor deze regeling. Kinderopvang/naschoolse opvang Hogere lasten betreft een hogere bijdrage in de kosten van kinderopvang (kosten van uitvoering wettelijke verplichting en op grond van sociaal medische indicatie) aan klanten. Door het toenemend aantal klanten neemt ook het aantal aanvragen kinderopvang toe. Betreft een open einde regeling. Peuterspeelzaal Door minder deelname aan de peuterspeelzalen is er in minder aan subsidies verstrekt. 15

16 Leerlingen Vervoer De hogere lasten zijn het gevolg van een toename van het aantal bestemmingen (zowel binnen als buiten Lelystad is er een aantal scholen bijgekomen). Het betreft met ingang van augustus 2011 ca (nieuwe schooljaar) in combinatie met extra kosten administratieve ondersteuning en busbegeleiders. Voortijdig schoolverlaters Lagere rijksvergoeding in verband met uit rijksbegroting voortvloeiende maatregelen. Daardoor lagere doorbetaling aan alle RMC gemeenten Lagere inkomsten en lagere lasten werkt uiteindelijk budget neutraal. Voor- en Vroegschoolse Educatie Van de ontvangen Rijksbijdrage VVE (voor- en vroegschoolse educatie) ad wordt een bedrag ad uitgegeven in Dit bedrag is geoormerkt en wordt aangehouden ter besteding in Dit veroorzaakt bij de baten een nadelig resultaat. Omdat de uitgaven ook pas in 2012 worden gedaan veroorzaakt dit bij de lasten een even groot voordelig resultaat. MFA Atol Doordat de exploitatie door Gemeente zelf is opgezet en begeleid, is een bedrijfsleider minder in dienst getreden. Dit is een groot deel van de besparing. Openbaar onderwijs ( de Steiger) Het resultaat van De Steiger is negatief en wordt daarom onttrokken uit de reserve openbaar onderwijs. Het tekort bij De Steiger wordt veroorzaakt door het teruglopende leerlingenaantal. Hierdoor zijn de rijksinkomsten niet meer in evenwicht met de (personele) uitgaven. Inmiddels zijn stappen ondernomen om bij te sturen. Nb. De storting (lasten) in de reserve( ) heeft voor het merendeel betrekking op resultaat 2010 en is nodig om aan te sluiten bij de jaarcijfers van de Steiger. Het openbaar onderwijs heeft in verband met andere wet- en regelgeving een verantwoordingsmoment (jaarrekening) dat niet aansluit bij de gemeentelijke verantwoording. Daarom vindt de correctie 2010 in 2011 plaats Scholen als spil in de wijk Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P22 Scholen als spil in de wijk Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Mutaties Eindtotaal

17 Tabel : Financiële verschillen 2.2 Scholen als spil in de w ijk bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Brede school I N N Niet toegelichte (kleine) verschillen Resultaat voor bestemming N N Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves Resultaat na bestemming N N Brede school Het schooljaar 2010 is in het begrotingsjaar 2010 maar voor de helft beschikt en ook verantwoord. In 2010 is er daardoor een voordeel ontstaan. In 2011 is er voor anderhalf schooljaar beschikt en verantwoord namelijk de tweede helft van 2010 en het hele schooljaar In 2011 geeft dit een even groot nadeel als het voordeel in Sport Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P23 Sport Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 2.3 Sport bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo BOS project I N V 20 N Dividend Sportbedrijf I N - 51 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 19 N Resultaat voor bestemming N V 90 N Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves Resultaat na bestemming N V 90 N BOS project Hogere incidentele lasten ( ) in verband met eindafrekening van Bos project uit voorgaande jaren. Hiervan was het door het rijk gesubsidieerde deel van het bedrag ( ) op de balans geparkeerd totdat deze eindafrekening had plaatsgevonden. In 2011 is deze bate daarom vrijgevallen. 17

18 Dividend Sportbedrijf Er is sprake van een dividenduitkering aan de gemeente, als bijdrage voor de aanleg van de kunstgrasvelden. Het gaat hierbij om een netto uitkering, waarbij de dividendbelasting ( ) separaat wordt teruggevorderd via het BTW compensatiefonds ( voordeel in programma 6). Per saldo is dus geen sprake van een overschrijding Verhogen arbeidsparticipatie en bieden inkomensondersteuning Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P24 Verhogen arbeidsparticipatie en Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 2.4 Verhogen arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Bbz I N V 201 N Inburgering I V N 389 N Minima beleid S N N 143 N Reintegratie S V N 387 N Ww b Inkomensdeel S N V 810 N Extra Storting Dubieuze Debiteuren I N N SOZA Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 55 N Resultaat voor bestemming N N N Reintegratie S V 387 V Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves V 387 V Resultaat na bestemming N N N Bbz De hogere lasten worden veroorzaakt door een hogere bijdrage van Lelystad aan het ZLF. Met name door de toegenomen schuldhulpverlening en een toename in het aantal aanvragen in de tweede helft van In 2011 is reeds een plan opgesteld dat moet leiden tot lagere kosten. Hier wordt in de eerste helft van 2012 een besluit over genomen door de deelnemende gemeenten. Inburgering waarom lagere lasten (nieuwkomers) Het voor inburgering verantwoorde deel van het Participatiebudget 2011(rijksbijdrage) bedraagt Hiervan is ca besteed ten laste van het p budget (en nog ten laste van het uitvoeringsbudget derden); het niet bestede deel ( ) is deels ingezet voor re- 18

19 integratie. en deels (ca )via de meeneemregeling doorgeschoven afwikkeling van trajecten naar 2012 voor de Daarnaast is sprake van een nadeel op de baten door de afwikkeling van de GSB-examens. Voor 33,3% van 767 gestarte trajecten onder de oude GSB-regeling t/m 2009, moest de subsidie (totaal voor ca ,-, gebaseerd op de vooraankondiging resterende verantwoording Inburgering van het agentschap.nl) zoals reeds aangegeven in de risicoparagraaf bij de jaarrekening 2010, terug betaald worden. Deze is eind 2011 als terugbetalingsverplichting opgenomen en gecorrigeerd op de baten. Minima beleid De in de nota genoemde bijsturingmaatregelen minimabeleid zijn in de tweede helft van 2011 ingevoerd. In deze periode is een daling op de kosten zichtbaar. Desondanks is er sprake van een geringe overschrijding ten opzichte van de prognose in de Halfjaarrapportage door een groter beroep op de regeling. Bij ongewijzigd beleid zal het financiële effect van de stijging ook in 2012 doorwerken. Het open-einde karakter van de regeling blijft dus een risico. Re-integratie Extra uitgaven WWB werkdeel ten behoeve van re-integratie vanwege intensievere inzet van reintegratietrajecten. De (extra) uitgaven worden gedekt door de reguliere rijksbijdrage, de ESFinkomsten en onttrekking aan de reserve WWB I deel. Wwb Inkomensdeel De hogere lasten ( 2,8 mln.) ten opzichte van de geactualiseerde begroting zijn als volgt te verklaren: 1. meer cliënten (gemiddeld in plaats van 1.750) door meer instroom en minder uitstroom (o.a. door verlate start uitstroomproject SOG), waardoor 2,5 mln. extra uitkeringslast, waarvan 2,2 mln. reeds gemeld is als risico. 2. activiteiten derden ter voorkoming van instroom nieuwe klanten 0,2 mln. 3. een nabetaalde subsidie 2007 voor schuldhulpverlening aan het MDF van 0,1 mln. (is onttrokken aan de reserve Wwb Inkomensdeel) Er is sprake van een hogere instroom en een lagere uitstroom ten opzichte van de planning (vertraagde opstart terugverdienprojecten) in combinatie met een gewijzigde samenstelling van het klantenbestand (meer uitkeringen met een hoger norm, zoals gezinnen en IOAW). De structurele doorwerking hiervan zal voor 2012 worden betrokken bij de tussentijdse rapportage en voor 2013 e.v. worden vertaald via de kadernota." 19

20 Tabel: WWB inkomensdeel Bedragen x Inkomsten Rijksvergoeding(specifiek ontvangen van het rijk) Rijksvergoeding variabel Terugvordering van cliënten Diverse opbrengsten 18 Totaal inkomsten Uitgaven Verstrekte uitkeringen Inhuur derden -59 Leveringen derden -320 Uitv.kosten soc.rescherche -181 Langdurigheidstoeslag 0 Uitvoeringskosten Diversen -289 Totaal uitgaven Waarvan in begroting gedekt tlv algemene middelen Verschil inkomsten en uitgaven t.l.v. resultaat -810 Reserve WWB Inkomensdeel Saldo Tabel: WWB w erkdeel en inburgering Bedragen x Inkomsten Rijksvergoeding re-ïntegratie Rijksvergoeding inburgering Bijdrage derden (bijv. ESF) 820 Terugvordering 64 Dekking uit reserve I-deel Totaal inkomsten Uitgaven Verstrekte subsidies re-ïntegratie Verstrekte subsidie inburgering Inhuur derden -630 Uitvoeringskosten Totaal uitgaven Waarvan in begroting gedekt tlv algemene middelen (incl uitvoeringskosten) Verschil inkomsten en uitgaven t.l.v. resultaat 0 Meeneemregeling WWB w erkdeel Saldo

21 2.3 Leefbare stad Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P3 leefbare stad Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P31 w ijkontw ikkeling en -beheer P32 Optimaliseren stedelijk verkeer P33 Versterken duurzaamheid Totaal Lasten Baten P31 w ijkontw ikkeling en -beheer P32 Optimaliseren stedelijk verkeer P33 Versterken duurzaamheid Totaal Baten Mutaties Lasten P31 w ijkontw ikkeling en -beheer P33 Versterken duurzaamheid Totaal Lasten Baten P31 w ijkontw ikkeling en -beheer P32 Optimaliseren stedelijk verkeer P33 Versterken duurzaamheid Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Wijkontwikkeling en -beheer Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P31 w ijkontw ikkeling en -beheer Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

22 Tabel : Financiële verschillen 3.1 Wijkontw ikkeling en -beheer bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Bataviahaven S N V 26 N Effect Verplichtingestop op I V V 241 V onderhoudsbudgeten openbare ruimte Kabels en leidingen S V N 19 N Handmatig reinigen I V - 57 V Gladheidsbestrijding I V - 46 V Doorschuifbudget Bosw ijk Centrum I V V storting ontvangen ISV middelen I N - 86 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N V 4 V Resultaat voor bestemming V V 453 V Doorschuifbudget Bosw ijk Centrum I N 237 N Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 41 V Mutatie reserves V N 196 N Resultaat na bestemming V N 257 V Bataviahaven Hogere structurele lasten dan begroot doordat de nieuwe Dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Bataviahaven nog niet in de begroting is verwerkt; dit zorgt voor een overschrijding aan de lastenkant van en een voordeel aan de batenkant. Effect Verplichtingenstop op onderhoudskosten openbare ruimte In het kader van bijsturingsmaatregelen bij de halfjaarrapportage 2011 is een verplichtingenstop afgekondigd. Hierdoor zijn op het gebied van openbaar groen lagere incidentele lasten dan begroot als gevolg van het zeer terughoudend omgaan met inboet (vervanging van plantmateriaal) en snoeien. Op het gebied van openbare verlichting is de verplichtingenstop gehandhaafd om het tekort op het product rioolaansluitingen te compenseren. Hierdoor zijn lagere incidentele lasten dan begroot doordat zeer terughoudend is omgegaan met uitvoerende werkzaamheden t.b.v. de beeldkwaliteit openbare verlichting. Kabels en leidingen Lagere structurele baten dan begroot ( ) als gevolg van minder vergunningaanvragen voor het leggen, onderhouden of verwijderen van kabels en leidingen; dit wordt gecompenseerd door lagere lasten voor de aanleg van kabels. Handmatig reinigen ` Lagere incidentele lasten dan begroot als gevolg van een capaciteitsprobleem bij Concern voor Werk. Zij konden het geplande werk niet volledig in 2011 uitvoeren. Dit deel wordt in 2012 (ten laste van budget 2012) uitgevoerd. Gladheidbestrijding Lagere Kosten voor gladheidbestrijding door de zachte winter tot en met december

23 Doorschuifbudget Boswijk Centrum Dit budget wordt doorgeschoven naar 2012 als gevolg van enige vertraging in de uitvoering, dit leidt tot een even grote afwijking bij de reserve Boswijk Centrum en is dus per saldo budgetneutraal. De uitvoering staat gepland voor het voorjaar Optimaliseren stedelijk verkeer Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P32 Optimaliseren stedelijk verkeer Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 3.2 Optimaliseren stedelijk verkeer bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Fietspaden buitengebied I V N 308 V Doorschuif budget BDU-infrastructuur I V N 29 N Verkeersmeubilair I V - 57 V Parkeren S N V 343 N Collectief openbaar vervoer S N V 438 N Niet toegelichte (kleine) verschillen V V 119 V Resultaat voor bestemming N V 327 N Fietspaden buitengebied I N 323 N Niet toegelichte (kleine) verschillen V 67 V Mutatie reserves N 256 N Resultaat na bestemming N V 583 N Doorschuifbudget Fietspaden Lagere incidentele lasten ( minder uitgaven) en baten ( minder ontvangen subsidie en minder onttrekking uit de ROS) dan begroot doordat een aantal projecten voor het "fietspadenbuitengebied" nog in uitvoering is. De restant budgetten voor fietspad Meerkoetenweg/Hardlooproute Overijsselse Hout en voor fietspad Oostranddreef- buitengebied zijn doorgeschoven naar De helft van de dekking vindt plaats vanuit subsidieontvangst en de andere helft uit de reserve ROS. Een aantal fietspaden is goedkoper uitgevallen ( ). Hierdoor valt de helft van dit voordeel terug in de reserve ROS en de helft wordt verrekend met subsidieverstrekker. 23

24 Doorschuif budget BDU-infrastructuur Lagere incidentele lasten en baten dan begroot omdat vanwege de complexiteit het project Pauwenburg niet meer in 2011 kon worden gerealiseerd. Daarnaast is, als gevolg van een capaciteitsprobleem, de actualisering van het verkeersmodel uitgesteld naar Deze lasten worden naar 2012 doorgeschoven. Verkeersmeubilair Lagere incidentele lasten dan begroot als gevolg van tijdelijke verplichtingenstop en het vervolgens zeer terughoudend omgaan met vervanging van verkeersmeubilair. Parkeren Nadeel op parkeren is het gevolg van het verlies op de parkeerexploitatie Kust (exploitatie + extra juridische kosten gemaakt t.b.v. de onderhandelingen met Bataviastad) van het eerste halfjaar. De huuropbrengst worden jaarlijks geïndexeerd met 2,5 % per jaar en dekt over de totale looptijd van het contract (37 jaar), de lasten die bij de gemeente achterblijven. De totale baten en lasten over de hele periode zijn daarmee met elkaar in evenwicht. Op de parkeerexploitatie Stadshart zijn en baten ( incl. boetes van ruim ) nog niet voldoende om de totale lasten ( ) te dekken. Dit verlies ( ) wordt in 2011 gedekt door onttrekking uit de voorziening parkeren. Het totale verlies blijft ruim binnen de bandbreedte zoals die reeds was aangekondigd bij de halfjaarrapportage. Collectief openbaar vervoer Tijdens de halfjaarrapportage 2011 zijn wel de baten (subsidie-inkomsten OV) goed verwerkt, maar de uitgaven konden bij het opstellen van de halfjaarrapportage nog niet geraamd worden, omdat de raad nog over de concessie en het meer- en minderwerk moest beslissen, en de implementatie van de concessie nog in volle gang was. Hierdoor ontstaat er een verschil ten opzichte van begroot van ( ) in de lasten. Dit wordt deels gedekt uit incidenteel extra baten ( ). Interne uren die aan concessiebeheer, de aanbesteding en beleidsvorming met betrekking tot de bushaltes zijn besteed mogen niet ten laste van de BDU-openbaar vervoer gedeclareerd worden bij de subsidieverstrekker ( ). Totale afwijking

25 2.3.3 Versterken duurzaamheid Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P33 Versterken duurzaamheid Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 3.3 Versterken duurzaamheid bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Rioolaansluitingen S V N 208 N Inzamelen Afvalstoffen S N V 84 V Verw erken Afvalstoffen S V V Niet toegelichte (kleine) verschillen V V 197 V Resultaat voor bestemming V V 320 V Niet toegelichte (kleine) verschillen V 8 V Mutatie reserves V 8 V Resultaat na bestemming V V 329 V Rioolaansluitingen Bij aanvragen voor rioolaansluiting gaan de baten voor de lasten uit. De aanvragen voor nieuwe rioolaansluitingen zijn in de loop van 2011 sterk afgenomen. Hierdoor blijven de inkomsten ver achter bij de begroting. Voor de lasten is het voordeel beperkt in verband met overloop van werkzaamheden uit voorgaande jaren. Inzamelen Afvalstoffen Hogere structurele lasten en baten dan begroot doordat de opbrengsten voor oud papier niet meer worden verrekend met de inzamelkosten, maar rechtstreeks aan de gemeente worden betaald. Daarnaast zijn de vergoedingen die via het afvalfonds (Nedvang) aan de gemeente worden uitgekeerd voor de inzameling van glas, papier en elektrische apparaten. De vergoedingen die via het afvalfonds aan de gemeenten worden uitgekeerd hebben nog geen structureel karakter en zijn om die reden nog niet in de begroting opgenomen. Dit geldt eveneens nog voor de begroting 2012, waardoor ook in dit jaar niet-begrote baten zijn te verwachten van circa In de Kadernota is een voorstel opgenomen waarin deze vergoedingen wel meegenomen, zodat vanaf 2013 deze bedragen in de begroting kunnen worden opgenomen. 25

26 Verwerken Afvalstoffen Lagere structurele lasten doordat het verwerkingstarief voor restafval in 2011 is gedaald met als resultaat Door een lager afvalaanbod is ook de eindafrekening over 2010, geboekt in 2011, positief uitgevallen ( ). 26

27 2.4 Sterke stad Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P4 Sterke stad Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P41 Werken aan de basis P42 Kw aliteit aanbod versterken P43 Verbeteren regionale bereikbaar P44 Imago versterken Totaal Lasten Baten P41 Werken aan de basis P42 Kw aliteit aanbod versterken P43 Verbeteren regionale bereikbaar P44 Imago versterken Totaal Baten Mutaties Lasten P42 Kw aliteit aanbod versterken Totaal Lasten Baten P41 Werken aan de basis P42 Kw aliteit aanbod versterken P43 Verbeteren regionale bereikbaar P44 Imago versterken Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Werken aan de basis Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P41 Werken aan de basis Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Baten Mutaties Eindtotaal

28 Tabel : Financiële verschillen 4.1 Werken aan de basis bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo MKB regeling I V N 217 V Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 16 V Resultaat voor bestemming V N 234 V MKB regeling N 201 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N 18 N Mutatie reserves N 219 N Resultaat na bestemming V N 15 V Doorschuif MKB regeling De eindafrekening Noppies heeft eind 2011 niet plaats gevonden in verband met een discussie over de gerealiseerde arbeidsplaatsen. Als gevolg hiervan is in december een verificatieonderzoek ingezet door onze accountant bij de begunstigde. Uitbetaling van de subsidie zal begin 2012 plaatsvinden op basis van de bevindingen. Daardoor blijft er nu over bij de lasten, daar tegenover staat dat er ook minder is ontvangen aan bijdragen van de Provincie Kwaliteit aanbod versterken Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P42 Kwaliteit aanbod versterken Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na wijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

29 Tabel : Financiële verschillen 4.2 Kw aliteit aanbod versterken bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Bataviaw erf I N V 80 N Kunst I V - 57 V Grondbedrijf S V N N Niet toegelichte (kleine) verschillen V V 148 V Resultaat voor bestemming V N N Grondbedrijf S N V V Reserve antw oord van Lelystad I V 966 V - Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 71 N Mutatie reserves N V V Resultaat na bestemming V N 114 V Bataviawerf In 2011 heeft besluitvorming rond de nieuwbouw van de Bataviawerf plaatsgevonden. De herbouw wordt volledig vanuit de verzekeringspolis gedekt. Een aantal kosten die normaal gesproken geactiveerd zouden worden, moeten nu afgeschreven worden doordat de activa die op de balans stonden als gevolg van de brand nu niet meer bestaan. Het gaat daarbij m.n. om de boekwaarde van het deel van de in 2008 afgebrande zeilmakerij en werkplaats ( ), de rente die door het Grondbedrijf vanaf 2006 op de boekwaarde is bijgeschreven ( ), verzekeringen en OZB sinds 2006 ( ) maar ook de kosten van tijdelijke huisvesting van de zeilmakerij en werkplaats en onvoorziene schoonmaakkosten ( ). Van de verzekeraar is tot dusver ontvangen wat ingezet kan worden ter dekking van de hiervoor weergegeven (eenmalige) lasten. Daarnaast is rekeninggehouden met een nog van de verzekeraar te ontvangen bedrag voor de BTW schade en vergoeding van de kosten die de gemeente heeft gemaakt voor onder meer de tijdelijke huisvesting (totaal circa ). Na aftrek van de ontvangen huurvergoeding ( ) resteert voor 2011 per saldo een last van Kunst Lagere lasten omdat vanwege de verbouwing van het stadhuis zijn er geen exposities in de Burgerzaal gehouden. Daarnaast terugontvangst van teveel verstrekte subsidies uit voorgaande jaren (gecorrigeerd op de lasten) en een incidenteel overschot op het onderhoud van kunstwerken. Grondbedrijf De afwijking in het resultaat voor bestemming is nadelig. Dit valt weg tegen het voordeel in de mutatie reserves grondbedrijf ( ) en het voordeel van de mutatie reserve Antwoord van Lelystad ( ). Reserve antwoord van Lelystad In de begroting 2011 is besloten tot een extra bezuinigingstaakstelling en daarmee is het resterende bedrag in deze reserve van het Grondbedrijf ad ,- is afgestort in de Algemene Reserve gemeente Lelystad. Deze post stond begroot in programma 6 maar is via de verwerking Grondbedrijf verantwoord onder programma 4. 29

30 2.4.3 Verbeteren regionale bereikbaarheid Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P43 Verbeteren regionale bereikbaar Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 4.3 Verbeteren regionale bereikbaarheid bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Uitvoering Ruimtelijke Plannen S N N Niet toegelichte (kleine) verschillen N N 4 N Resultaat voor bestemming N N 150 N Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves Resultaat na bestemming N V 150 N Uitvoering Ruimtelijke Plannen Hogere lasten: In 2011 zijn de uren anders ingezet. Er is iets minder dan in het verleden geschreven op het grondbedrijf doordat er het afgelopen jaar minder initiatieven zijn gekomen vanuit de markt. Daarnaast zijn we in 2011 overgegaan op het volledig in eigen beheer maken van bestemmingsplannen. Dit houdt in dat er meer uren worden geschreven op het product uitvoering wet ruimtelijke ordening. We zijn een stuk doelmatiger gaan werken met uitgewerkte planningen per bestemmingsplan. Dit alles met als doel op alle bestemmingsplannen actueel te hebben. Met de raad is naast de planning nog overeengekomen dat wij ook de wijze van bestemmingsplan maken zijn gaan veranderen van gedetailleerd naar globaal en flexibel. 30

31 2.4.4 Imago versterken Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P44 Imago versterken Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 4.4 Imago versterken bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Externe Communicatie S V V Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 16 V Resultaat voor bestemming V N 127 V Niet toegelichte (kleine) verschillen N 38 N Mutatie reserves N 38 N Resultaat na bestemming V N 90 V Externe communicatie Door minder uitbesteding van werkzaamheden en een hogere inzet van interne uren communicatie is er een voordeel ontstaan. De werkzaamheden, zoals representatie, ondersteuning van bestuur en organisatie, digitaal personeelsblad, zijn versoberd en minder uitgevoerd. 31

32 2.5 Veilige stad Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P5 Veiligheid - Veilige stad Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P51 Veiligheid - Veilige stad Totaal Lasten Baten P51 Veiligheid - Veilige stad Totaal Baten Mutaties Lasten P51 Veiligheid - Veilige stad Totaal Lasten Baten P51 Veiligheid - Veilige stad Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Veilige stad Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P51 Veiligheid - Veilige stad Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal Tabel : Financiële verschillen 5.1 Veilige stad bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Project Veilig op Straat I V N - Uitkering verzekering I N V 143 V Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 75 V Resultaat voor bestemming V V 218 V Niet toegelichte (kleine) verschillen N N Mutatie reserves N N Resultaat na bestemming V V 214 V 32

33 Project Veilig op Straat Ten behoeve van het VOS project is er in de begroting een bijdrage van de politie opgenomen. Deze bijdrage is niet ontvangen omdat de politie de inzet zelf heeft gerealiseerd. Dit geeft aan de lastenkant een even groot voordeel. Uitkering verzekering Het betrof voornamelijk een uitkering van een fraudeverzekering ter grootte van ,-. Een aantal jaren geleden is er een fraudezaak geweest binnen de gemeente. We waren hiervoor verzekerd en dit heeft in 2011 tot een uitkering geleid. 33

34 2.6 Voor de Lelystedeling Tabel: Resultaat per programma Bedrag x P6 Voor de Lelystedeling Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten P61 Eén klant één hand P62 Gemeentelijke organisatie P63 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten P61 Eén klant één hand P62 Gemeentelijke organisatie P63 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Mutaties Lasten P61 Eén klant één hand P62 Gemeentelijke organisatie P63 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Lasten Baten P61 Eén klant één hand P62 Gemeentelijke organisatie P63 Algemene dekkingsmiddelen Totaal Baten Mutaties Eindtotaal Eén klant één hand Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P61 Eén klant één hand Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

35 Tabel : Financiële verschillen 6.1 Eén klant één hand bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Bouw leges I N 217 N Niet toegelichte (kleine) verschillen V N 45 V Resultaat voor bestemming V N 172 N vrijval dekkingsreserve I N V 20 N Niet toegelichte (kleine) verschillen Mutatie reserves N V 20 N Resultaat na bestemming N N 191 N Bouwleges In de begroting 2011 is rekening gehouden met lagere inkomsten voor bouwleges. De bouwleges zijn echter nog lager uitgevallen dan verwacht door minder (grote) bouwaanvragen. Vrijval dekkingsreserve Vrijval van een deel van de reserve dienstverlening. Dit deel diende ter dekking van kapitaallasten maar is in de huidige systematiek waarbij geen dekkingsreserves meer worden aangehouden ten behoeve van dekking kapitaallasten niet meer nodig en vloeit daarmee terug naar de algemene reserve Gemeentelijke organisatie Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P62 Gemeentelijke organisatie Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

36 Tabel : Financiële verschillen 6.2 Gemeentelijke organisatie bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Pensioenpremie w ethouders I N V 227 N Facilitaire zaken I N V 10 V Saldo kostenplaatsen I N N N Desinvesteringen I N 577 N Niet toegelichte (kleine) verschillen N V 157 N Resultaat voor bestemming N V N Niet toegelichte (kleine) verschillen N N Mutatie reserves N N Resultaat na bestemming N V N Pensioenpremie wethouders Hogere lasten door hogere storting in de voorziening Wethouderspensioenen om deze conform de kaders op peil te houden. Deze wordt deels gecompenseerd door hogere baten ( ) door hogere ingehouden pensioenpremie (werknemers + werkgeversdeel) wethouders. Dit bedrag wordt volledig gestort in de daarvoor bestemde voorziening. Kosten facilitaire zaken Kosten voor extra Digitale Informatieverwerking en Facilitaire zaken-ict waren niet in de oorspronkelijke kostenramingen meegenomen, maar bleken wel noodzakelijk om het nieuwe werken mogelijk te maken. Deze kosten zijn met name gedekt uit voordelen op niet gemaakte kosten dagelijks onderhoud door het later opleveren van het stadhuis. Per saldo resteert er een voordeel van Saldo kostenplaatsen Gedurende 2011 zijn in de begroting 2011 de bezuinigingen verwerkt die in het kader van het strategisch personeelsbeleid (SPP) door de raad zijn vastgesteld bij de behandeling van de programmabegroting Dit komt overeen met een verlaging van de personeelsbudgetten in 2011 van 2,3 mln. In 2011 is die reductie van personeelslasten meer dan gerealiseerd. Bovenop de ingeboekte besparing was er eind 2011 sprake van 24 openstaande vacatures wat een voordeel op de personeelslasten oplevert van Gezien het feit dat de omvang van de formatie conform eerder genoemd raadsbesluit in de jaren 2013, 2014 en 2015 nog verder zal moeten krimpen zijn die vacatures op voorhand niet weer ingevuld. Daar waar nodig om te kunnen voldoen aan de gevraagde prestaties is gedurende het jaar gebruikgemaakt van tijdelijke externe expertise. Naast vacatureruimte leverde bijvoorbeeld ook de meer dan in de begroting verwachte stijging van uitkeringsgerechtigden een verhoging van de te leveren prestaties op. Hiervoor zijn specifieke kennis en vaardigheden vereist en om daar in te kunnen voorzien is ook hier gebruik gemaakt van externe expertise. Op de kostenplaatsen levert dit een overschrijding op van Hierbij moet wel opgemerkt worden dat, ondanks de forse personeelsreductie de organisatie in staat is gebleken het totaal aan inhuur externe expertise (producten en kostenplaatsen) in de organisatie ruim binnen de daar voor door de raad aangegeven totaalbedrag te houden. Door de raad is een norm van per jaar vastgesteld en in totaal is er in besteed aan externe expertise. Het feitelijk tekort op de kostenplaatsen van ruim ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt doordat aan de lastenkant zoals eerder aangegeven wel de directe personeelslasten in 36

37 de begroting zijn verlaagd maar dat het technisch niet meer mogelijk was om gedurende het boekjaar ook de corresponderende dekking vanuit de producten weg te boeken. Hierdoor ontstaat er een dekkingstekort op de kostenplaatsen en een even zo groot cumulatief voordeel verdeeld over een groot aantal producten. In 2012 is dat bij het opstellen van de begroting meegenomen zodat dit zich vanaf het boekjaar 2012 niet meer voordoet. Desinvesteringen Het gaat hierom grotendeels om meubilair en ICT voorzieningen die niet meer aan de norm van Het Nieuwe Werken voldeden op het moment dat de ambtelijke organisatie met de terugkeer in het stadhuis een verdere professionaliseringslag maakte. Daarnaast is nog een aantal verbouwingskosten, onder andere beveiliging, afgeschreven. Tot slot is er vlak na oplevering van het stadhuis sprake geweest van waterschade in de serverruimte waardoor apparatuur in één keer moest worden afgeschreven. Deze schade is geclaimd op de opstal- en inboedelverzekering en is onderhanden bij de verzekeringsmaatschappij Algemene dekkingsmiddelen Tabel: Resultaat per subprogramma Bedrag x P63 Algemene dekkingsmiddelen Primitieve begroting Wijzigingen Begroting na w ijzigingen Rekening Verschil Lasten Baten Mutaties Lasten Baten Mutaties Eindtotaal

38 Tabel : Financiële verschillen 6.3 Algemene dekkingsmiddelen bedragen x lasten baten onderw erp I / S begroting rekening verschil begroting rekening verschil saldo Treasury S V N V Rente A staten S N N Toevoeging inflatiecorrectie aan I N N voorziening ICL Borgstelling Aviodrome I N N Aanbestedingsvoordeel I V V OZB baten I V 366 V Invordering gemeentelijke belastingen I N V 210 V Algemene uitkering I V V Deelnemingen I N V 266 V Afw ikkeling BTW aanslag I V V V college onvoorzien I V V vrijval voorziening Agora I V 150 V Voorziening dubieuze debiteuren BBL I N N Niet toegelichte (kleine) verschillen I V V 181 V Resultaat voor bestemming V V V Reserve Antw oord van Lelystad N N Uitvoering Motie Halfjaarrapportage V V Niet toegelichte (kleine) verschillen N V 48 N Mutatie reserves N V 252 V Resultaat na bestemming V V V Treasury (< jaar) Op basis van de liquiditeitsprognose voor 2011 was voorzien dat een deel van de benodigde gelden in het tweede kwartaal omgezet zouden worden van een korte rentevastperiode naar een langere rentevastperiode (consolidatie). In 2011 is er sprake van een dalend rentepatroon. Door de consolidatie uit te stellen en zo voor een groter volume gebruik te maken van de voordelige rentetarieven op kort geld kon ook de volgens de wet Fido noodzakelijke consolidatie later in het jaar tegen voordeligere rentetarieven op langjarige leningen worden doorgevoerd. Treasury lang (> 1 jaar) Het budget voor langlopende geldleningen is door een aantal oorzaken niet besteed. Allereerst zijn de nieuwe geldleningen later aangetrokken dan begroot. Daarbij viel het rentepercentage door de genoemde marktomstandigheden aanzienlijk gunstiger uit. De tienjaarsrente was in het derde kwartaal gedaald tot iets meer dan 3% terwijl we met 4,5% rente rekening hielden. Over 2011 bedraagt het voordeel Rente A staten De rentekosten aan de A complexen van de grondexploitaties zijn conform motie van de raad ten aanzien van boekwaarden grondexploitaties niet toegerekend en vallen daarom ten laste van resultaat van de algemene dienst. 38

39 Toevoeging inflatiecorrectie aan voorziening ICL Volgens ICL afspraken wordt jaarlijks 2% inflatiecorrectie over de beginstand aan de voorzieningen toegevoegd. De begrote beginstand is afhankelijk van de werkelijke uitputting van de voorzieningen in Door lagere uitputting in 2010 is de beginstand 2011 hoger waardoor de toegerekende bedrag inflatiecorrectie hoger uitvalt dan begroot. Borgstelling Aviodrome Betaling borgstelling van Aviodrome van veroorzaakt een incidentele extra last in Hiervan was reeds voorzien waardoor er per saldo een extra last van resteert. Daarnaast heeft de gemeente zich ook garant gesteld voor een lening van de Aviodrome bij de Rabobank. De gemeente zal hier op worden aangesproken en dus zal het verlies reeds in 2011 moeten worden voorzien. Hiervoor is een verliesvoorziening van gevormd. Aanbestedingsvoordeel Voor de uitvoering van de wet Woz wordt gebruik gemaakt van een taxatiebureau. In 2010 tot begin 2011 heeft er een nieuwe aanbestedingsprocedure gelopen die in 2011 is aanbesteed. Dit gaat met ingang van 2011 een structureel voordeel opleveren van Daarnaast is er een eenmalig voordeel van als gevolg van overlap van werkzaamheden door van de wisseling van taxatiebureaus. OZB Over de meeropbrengst lopen juridische procedures waardoor de gemeente een financieel risico loopt. Voor de verantwoording van het risico wordt verwezen naar de risicoparagraaf. Invordering gemeentelijke belastingen Hogere incidentele baten dan begroot door meeropbrengsten invorderingskosten als gevolg van toename op het gebied van dwanginvordering. Algemene uitkering Het positieve resultaat in 2011 is ontstaan door een incidentele nabetaling over 2009 en 2010 van 1,2 mln. als gevolg van de definitieve nacalculatie van de omvang van het gemeentefonds. Ook is voor 2011 de uitkeringsfactor gecorrigeerd op basis van de omvang van het gemeentefonds en zijn de eenheden bij de maatstaven op het cluster sociaal naar boven bijgesteld. Dit betekent voor 2011 een voordeel ten opzichte van de begroting van 2,6 mln. euro. Samenvattend: In de begroting is 92,80 mln. geraamd over Er wordt ontvangen: in 2009 en ,2 mln. Over ,42 mln. Totaal dus een budgettaire meevaller van 96,62 mln. - 92,8mln. = 3,82 mln. Deelnemingen Hogere dividenduitkering uit deelnemingen als Alliander, Huisvuilcentrale en Vitens Afwikkeling BTW controle Met de belastingdienst is de controle betreffende de naheffing van voorgaande jaren afgerond en kan de eerder getroffen voorziening vrijvallen. Daarnaast is er voor extra teruggave ontvangen. Voor de verwachte BTW aanslag is in het verleden een voorziening getroffen van 1,7 mln. Hierdoor kon het gereserveerde bedrag vrijvallen en restant te ontvangen teruggave BTW worden ingeboekt. Met de belastingdienst is overeengekomen dat dit dossier nu definitief is afgesloten. College onvoorzien College onvoorzien is ingezet voor de extra accountantskosten in verband met ICL vraagstuk en voor de juridische kosten bij de afwikkeling van de borgstelling Aviodrome. Deze kosten komen tot 39

40 uitdrukking in de overschrijding van de kostenplaatsen uit programma 6.2. Rekeninghoudend met deze dekking is de afwijking op de kostenplaatsen lager. Reserve antwoord van Lelystad In de begroting 2011 is besloten tot een extra bezuinigingstaakstelling en daarmee is het resterende bedrag in deze reserve van het Grondbedrijf ad ,- is afgestort in de Algemene Reserve gemeente Lelystad. Deze post stond begroot in programma 6 maar is via de verwerking Grondbedrijf verantwoord onder programma 4. Afwikkeling Motie Halfjaarrapportage De raad heeft bij de halfjaarrapportage een motie (besluit ) aangenomen waarbij zij het college opriep een voorstel aan de raad voor te leggen waarbij een negatief resultaat 2011 kan worden voorkomen. Deze motie is uitgewerkt in een voorstel waarbij is besloten tot dekking uit de reserve Grondbedrijf en de reserve Bovenwijkse voorzieningen. Voorziening dubieuze debiteuren belastingen De storting in de voorziening dubieuze debiteuren belastingen bedroeg , deze storting was bepaald op basis van een dynamische berekening, hiernaast is kritisch gekeken naar vorderingen uit 2006 en 2007, waarbij de vorderingen individueel zijn beoordeeld, hier is nog een extra storing van uitgekomen. 40

41 3. Balans en toelichting 3.1 Paragraaf waarderingsgrondslagen In deze inleiding bij de Balans en de toelichting daarop gaan we in op de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. Er zijn geen wijzigingen in BBV voorschriften ten opzichte van In de volgende paragrafen worden de diverse onderdelen van de balans toegelicht. Verschuivingen op de balans Dit jaar hebben er aanpassingen plaatsgevonden in de balans. Deze bestaan uit het verder verbijzonderen van de posten verstrekte leningen en deelnemingen (zie toelichting Financiële vaste activa), gronden uitgegeven in erfpacht (zie Materiële vaste activa) en het verschuiven van diverse posten van credit naar de debetzijde van de balans op basis van het saldo van de balanspost (van passiva naar de activazijde). Deze laatste heeft gevolgen voor de beginbalans. Dit jaar was bij de kruisposten sprake van een wijziging. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de historische kosten of verkrijgingsprijswaarde of indien lager de marktwaarde, tenzij anders is aangegeven. Voor baten en lasten geldt dat ze worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden verantwoord voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen als ze voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn bezittingen met een meerjarig economisch of maatschappelijk nut. Alle investeringen met een economisch nut worden geactiveerd. Onder investeringen met een economisch nut wordt verstaan, investeringen die bijdragen aan de mogelijkheid middelen te verwerven (bijvoorbeeld door de kosten ervan in tarieven te verwerken) en/of die verhandelbaar zijn. Alle andere investeringen zijn investeringen met een maatschappelijk nut, zoals investeringen in wegen, pleinen bruggen, etc., worden niet geactiveerd, maar worden direct ten laste van de exploitatie gebracht. De waardering van materiële vaste activa is gebaseerd op de historische aanschafwaarde minus de al gedane afschrijvingen. Afschrijvingen vinden plaats op basis van annuïteiten. Er worden alleen economische materiële vaste activa opgenomen die meer bedragen dan Financiële vaste activa De financiële vaste activa bestaan uit: - Langlopende geldleningen - Gemeenschappelijke regelingen - Deelnemingen De financiële vaste activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Dit is de aanschafprijs, verminderd met voor wat de geldleningen betreft de aflossingen op de geldleningen. Indien de markwaarde duurzaam lager is dan de verkrijgingsprijs wordt ze afgewaardeerd tegen de marktwaarde. Op deelnemingen en effecten wordt in principe niet afgeschreven. De werkelijke waarde van deelnemingen kan hiervan afwijken. 41

42 Voorraden De voorraden van de Algemene Dienst betreffen de projecten die nog in aanbouw zijn. De overige voorraden betreffen grondvoorraden van het Grondbedrijf. De gronden zonder kostprijsberekening en de onderhanden werken zijn gewaardeerd op de vervaardigingkosten verminderd met de verkoopopbrengst en bijdragen. Vervaardigingkosten zijn kosten voor bouw- en woonrijp maken. De hoofdinfrastructurele en overige werken zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingkosten verminderd met de subsidiebijdragen. In aanvulling op de grondslagen voor resultaatbepaling geldt dat winsten op bouwgrondexploitaties (met kostprijsberekening) worden verantwoord naar rato van de voortgang van de werken. De voortgang wordt bepaald door middel van de gerealiseerde kosten te delen op de verwachte kosten. De winst wordt dan naar rato toegerekend. Vorderingen De vorderingen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Jaarlijks wordt de inbaarheid van de vorderingen beoordeeld. Zo nodig wordt er een voorziening dubieuze debiteuren getroffen die als correctie op de vorderingen wordt verwerkt. Jaarlijks wordt de administratie opgeschoond, dat wil zeggen vorderingen die oninbaar blijken te zijn, worden afgeboekt. De voorziening wordt gevormd op basis van de statische methode. Dat wil zeggen dat de dubieusheid per debiteur wordt beoordeeld. Liquide middelen De liquide middelen zijn direct opeisbaar en tegen nominale waarde gewaardeerd. 3.2 Eigen Vermogen De reserves zijn onderverdeeld in algemene reserve en bestemmingsreserve. Het eigen vermogen betreft het totaal aan middelen. 42

43 3.3 Vreemd vermogen Voorzieningen Van een voorziening is sprake als het risico concreet omschreven is, maar het moment van besteding van de gelden nog niet vaststaat. Het gaat hierbij ook om zogenoemde egalisatievoorzieningen om de kosten van bijvoorbeeld onderhoud over een aantal jaren gelijk te trekken. Daarnaast worden voorzieningen gevormd voor bijdragen van derden met een specifiek bestemmingsdoel. De regelgeving voor de verwerking van ontvangen subsidies van andere overheden is gewijzigd. In de nota en Voorzieningen is het beleid ten aanzien van reserves en voorzieningen geactualiseerd. Daarbij zijn ook de reserves en voorzieningen zelf geactualiseerd. In de nota is gesteld dat dit voortaan jaarlijks bij de jaarrekening gedaan wordt, in plaats van eens in de vier jaar bij de nota reserves en voorzieningen. Deze actualisatie maakt onderdeel uit van het jaarrekeningproces, de reserves en voorzieningen die in deze jaarrekening zijn weergegeven zijn dus getoetst aan de beleidscriteria uit de nota en Voorzieningen. Er wordt geen rente toegerekend aan- of geïndexeerd op reserves of voorzieningen, met uitzondering van enkele reserves van het Grondbedrijf die toegelicht worden in de nota Weerstandsvermogen Grondbedrijf en ICL-voorzieningen. Voor voorzieningen geldt dat deze gewaardeerd worden tegen de nominale waarde. Behalve voor de ICL-voorzieningen waar sprake is van verplichte toevoegingen, gelijk aan de rentevoet. Deze toevoegingen (inflatiecorrecties) worden niet gezien als een rentetoevoeging, maar als een toevoeging om de voorziening op de juiste hoogte te houden. Langlopende schulden Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer (leningen) worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Kortlopende schulden (< 1 jaar) De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde Opname van de administratie van het onderwijs In 2008 is de financiële administratie van De Steiger verwerkt in een separate subadministratie en vervolgens aangesloten op de gemeentelijke administratie. Om de verantwoording van De Steiger naar het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap te faciliteren is de inrichting van de subadministratie geënt op de regelgeving vanuit het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap. Deze regelgeving wijkt op een aantal onderdelen af van de BBV vooral bij de waardering van activa en de typering reserve versus voorziening aan de passivazijde van de balans. Omdat de gemeente verplicht is de BBV te volgen zijn voor De Steiger in de aansluiting van de subadministratie aanpassingen gedaan om deze te laten voldoen aan de BBV-voorschriften. 3.4 Grondslagen voor resultaatbepaling De jaarrekening is opgesteld volgens het stelsel van baten en lasten. Dit houdt in dat baten en lasten, ongeacht of ze tot betaling hebben geleid, worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Indirecte kosten via een kostenverdeelstaat toegerekend naar de verschillende afdelingen. Met betrekking tot het resultaat van het Grondbedrijf is de volgende winstbepaling vastgesteld. Van alle bestuurlijk vastgestelde grondexploitaties wordt naast de boekwaarde (saldo van gemaakte kosten en gerealiseerde opbrengsten) ook een berekening gemaakt van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. Aan de hand van de fasering van de nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten wordt met behulp van parameters (kosten- en opbrengstenstijging 3,0 procent respectievelijk 2,5 procent en rente 4,25 procent) het saldo van de diverse grondexploitaties op 43

44 contante waarde per 1 januari berekend. Voor de winstbepaling wordt vervolgens per jaar, per (deel)exploitatiebegroting het contant gemaakt resultaat genomen naar rato van de in dat jaar gerealiseerde opbrengstverkopen in verhouding tot de totaal nog te realiseren opbrengstverkopen. De opbrengsten worden pas als gerealiseerd beschouwd nadat de gronden notarieel zijn getransporteerd. De som van deze berekende bedragen over alle vastgestelde grondexploitaties levert het bedrijfsresultaat per jaar op. Op 20 december 2011 heeft de raad besloten welke incidentele exploitatie budgetten op basis van de vastgestelde kaders voor doorschuiven in aanmerking komen. De eventuele aanpassing van budgetten in het nieuwe jaar zijn vastgesteld op basis van de realisatie ten tijde van de rekening maar overschrijden nooit het totaal toegekende budget waartoe initieel is besloten. 44

45 3.5 Balans Het jaar 2011 is afgesloten met de onderstaande balans. Tabel: Balans activa Bedrag x Balans activa 31 december december 2010 Vaste activa Materiële vaste activa Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met een econ. nut Totaal materiële vaste activa Financiële vaste Activa Kapitaalverstrekking aan: Deelnemingen (Overige) Deelnemingen (Verbonden partijen) Overige langlopende leningen Overige langlopende leningen VZ Overige langlopende leningen Verstrekte leningen: Verstrekte leningen (Verbonden partijen) Totaal financiële vaste activa Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden en onderhanden w erk Gronden zonder kostprijsberekening Hoofd-infrastructurele w erken Overige w erken Voorraden Onderhandenw erk Totaal voorraden en onderhanden werk Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Overige vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Totaal Uitzettingen met een looptijd < 1 jaar Liquide middelen Bank- en Girosaldi Kassaldi Totaal Liquide middelen Overlopende activa Overlopende activa Totaal Overlopende activa Totaal vlottende activa Totaal activa

46 Tabel: Balans passiva Bedrag x Balans passiva 31 december december 2010 Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemde reserves Saldo boekjaar Totaal eigen vermogen Voorzieningen Voorzieningen bestemde gelden derden Voorzieningen overig Totaal voorzieningen Schulden met een looptijd > 1 jaar Afkoopsommen Leningen (opgenomen) Waarborgsommen Totaal schulden met een looptijd > 1 jaar Totaal vaste passiva Vlottende passiva Vlottende passiva Schulden met een looptijd < 1 jaar Overlopende passiva Totaal vlottende passiva Totaal vlottende passiva Totaal passiva

47 3.6 Vaste activa In onderstaand overzicht wordt het verloop weergegeven van de vaste activa. De vaste activa bestaan uit materiële en financiële vaste activa. Tabel: Vaste activa Bedrag x Vaste activa 31 december 2010 Herschikking Investeringen Desinveteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden 31 december 2011 Materiële vaste activa Gronden uitgegeven in erfpacht Gronden uitgegeven in erfpacht Totaal Gronden uitgegeven in erfpacht Overige investeringen met een econ. nut Bedrijfsgebouw en Gronden en terreinen AD Grond-w eg-/w aterb.w erken Machines, app. Installaties Overige materiële activa Totaal Overige investeringen met een econ nut Totaal Materiële vaste activa Financiële vaste Activa Kapitaalverstrekking aan: Deelnemingen (Overige) Deelnemingen (Verbonden partijen) Totaal Kapitaalverstrekking aan: Overige langlopende leningen Overige langlopende leningen VZ Overige langlopende leningen Totaal Overige langlopende leningen Verstrekte leningen: Verstrekte leningen (Verbonden partijen) VZ Verstr. leningen (Verbonden partijen) Totaal Verstrekte leningen: Totaal Financiële vaste Activa Totaal vaste activa Materiële vaste activa Gronden uitgegeven in erfpacht De in erfpacht uitgegeven gronden moeten conform BBV separaat gepresenteerd worden. Deze wijziging is in eerdere jaarrekeningen nog niet toegepast. Daarom heeft er een verschuiving plaatsgevonden van gronden en terreinen Algemene Dienst naar de in erfpacht uitgegeven gronden van Overige investeringen met een economisch nut Bedrijfsgebouwen De verhoging van de balanspost bedrijfsgebouwen betreft de renovatie van het stadhuis ( ), renovatie van de onderwijsinstelling het Mozaïek ( ), uitbreiding van de school voor basisonderwijs de Helmstok ( ), maatregelingen ter verbetering van luchtkwaliteit op de Tjalkschool ( ) en de opstallen van de Bataviawerf ( ).De afname betreft voornamelijk des-investeringen van noodlokalen op diverse locaties in Lelystad die inmiddels niet meer in gebruik zijn.( ) 47

48 Gronden en terreinen De afname van deze post wordt voor het grootste gedeelte bepaald door de herschikking van de cijfers conform de BBV ( ). De toename balanspost gronden en terreinen betreft de aanschaf van een grond rond de Bataviawerf ( ) en een verkoop van een gebied aan het Oostvaardersdiep ( ). Machines, apparaten en installaties De toename betreft installaties in het gerenoveerde stadshuis ( ) en ICT infrastructuur. Overige materiële vaste activa De toename wordt veroorzaakt door aanschaf van inventaris voor het stadhuis ( ), onderwijsinstellingen ( ) en Atolplaza ( ) en ICT software ( ) 48

49 Financiële vaste activa In onderstaande tabel wordt inzicht gegeven in de deelnemingen en verstrekte leningen. Als gevolg van wijzigingen in de wijze van presenteren van de deelnemingen zoals voorgeschreven in de BBV zijn een aantal deelnemingen nu opgenomen onder de rubriek Deelnemingen (Verbonden Partijen) in plaats van Deelnemingen (overig). Dit is slechts een administratieve wijziging. Voor het uitstaand aandelenkapitaal heeft dit geen gevolgen. Dezelfde wijziging heeft plaatsgevonden bij de verstrekte leningen. Tabel: Deelnemingen en verstrekte leningen Bedrag x Deelnemingen en verstrekte leningen Deelnemingen (Overig) 31 december december 2010 Aandelenkapitaal Vitens Deelname Aandelenkap.Huisvuilcentrale 4 4 Deelname aandelenkapitaal Alliander Deelname Aandelenkapitaal BNG Deelname aandelenkapitaal OMS Beheer 0 18 Deelname Aandelenkapitaal Technofonds OMS CV, kapitaalverstrekking Totaal Deelnemingen (Overig) Deelnemingen (Verbonden partijen) BV Perspectief, aandelenkapitaal Aandelenkap.Ontw ikkelingsmij.airport L/ Aandelenkapit. NV Sportbedrijf Lelystad Totaal Deelnemingen (Verbonden partijen) Totaal deelnemingen Overige langlopende leningen Batavia overbruggingskrediet Cafetariamodel (Gemal) Erfgoed Centrum Nieuw land Gebl.Starters leningen Gebl.WOP NO Algemeen Stichting Ijsselmeerziekenhuizen Verstrekte hypotheken eigen personeel Stichting VO Totaal Overige langlopende leningen VZ Overige langlopende leningen Stichting Ijsselmeerziekenhuizen Totaal VZ Overige langlopende leningen Verstrekte leningen (Verbonden partijen) Omala Lening Onderhandse lening NV Sportbedrijf LLS Totaal Verstrekte leningen (Verbonden partijen) Totaal verstrekte leningen Totaal deelnemingen en verstrekte leningen

50 Kapitaalverstrekkingen Toelichting deelnemingen (ongewijzigd) Vitens De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Vitens N.V. Het belang van de deelneming kan worden omschreven als het zekerstellen van een continue watervoorziening ten behoeve van inwoners en bedrijven (w.o. een adequaat leidingennet) en het streven naar zo laag mogelijke tarieven. Huisvuilcentrale Het publieke belang dat door deze partij wordt gediend, is het reguleren van de afvalverwerking in Lelystad. Er is sprake van een aandeelhouderschap voor onbeperkte duur. Alliander De gemeente Lelystad is aandeelhouder van Alliander. Het belang van deze deelneming kan worden omschreven als het zekerstellen van een continue energievoorziening en het streven naar zo laag mogelijke tarieven. Het aandeelhouderschap in Alliander is ontstaan na de splitsing van NV Nuon. De balanswaarde van Alliander is, conform richtlijnen van BBV, gebaseerd op de historische kostprijs van de oude Nuon. De gemeente Lelystad heeft aandelen Alliander. Technofonds Doelstelling is het in het kader van het regionale technologiebeleid verstrekken van risicodragend kapitaal, in de vorm van participatie in het aandelenkapitaal en/of het verstrekken van achtergestelde leningen, aan startende en doorstartende ondernemingen in het MKB in Flevoland, waarbij het gaat om ontwikkelingen bij bedrijven op technologisch-innovatief terrein. In 2009 heeft Lelystad 772 extra aandelen aangekocht door een kapitaalstorting te doen ter waarde van Toelichting deelnemingen (gewijzigd) Ontwikkelingsmaatschappij Stadshart (OMS) OMS is verbonden bij de ontwikkeling en vernieuwing van het nieuwe Stadshart. In OMS hebben de gemeente en de externe ontwikkelaar zowel op het vlak van dagelijks bestuur (elk één directeur) als in de aandeelhoudersvergadering gelijke zeggenschap. Op 29 mei 2008 heeft de gemeenteraad op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders besloten de aandelen van Fortis Vastgoedontwikkeling B.V. in OMS over te nemen. Nadat dit besluit in notariële zin geëffectueerd is, is de gemeente enig aandeelhouder van OMS en heeft de gemeente daardoor de volledige zeggenschap binnen OMS. In 2010 is gestart met de liquidatie van OMS, de afronding en verwerking in de administratie heeft plaats gevonden in 2011 als gevolg van de duur van het liquidatietraject. Toelichting deelnemingen verbonden partijen (ongewijzigd) Perspectief BV In 2008 is stichting Perspectief omgezet in Perspectief BV. Gemeente Lelystad is enig aandeelhouder en heeft ten behoeve van de oprichting gestort als aandelenkapitaal. Stichting Perspectief is begin 1997 opgericht ten behoeve van de bevordering en afstemming van de additionele werkgelegenheid en uitvoering van taken op het terrein van veiligheidszorg, parkeerbeheer en wijkgericht werken. Ontwikkelingsmij.Airport Lelystad/Almere In 2008 is de OMALA NV opgericht. Het gaat hierom een gelijkelijk deelneming van de gemeenten Almere, Lelystad en de provincie Flevoland in deze NV, ieder tot een bedrag van Het beoogd effect van dit besluit is slagvaardig te kunnen inspelen op de bedrijfsontwikkelingen nabij de luchthaven Lelystad 50

51 Sportbedrijf Lelystad N.V. Sportbedrijf Lelystad is van start gegaan op 1 februari 1999 is eigenaar van en beheert en exploiteert bijna alle sportaccommodaties in Lelystad. Tevens verzorgt het Sportbedrijf sportstimuleringsactiviteiten en is het sportsteunpunt er ondergebracht. De gemeente Lelystad heeft met het Sportbedrijf Lelystad een dienstverleningsovereenkomst voor het uitvoeren van gemeentelijk sportbeleid. De meest recente officieel vastgestelde jaarrekening is die van Deze jaarrekening laat een exploitatieoverschot zien van , waarvan door een incidentele BTWteruggave. Het eigen vermogen is 10,3 miljoen bij een balanstotaal van 20,8 miljoen. Overige langlopende leningen leningen Toelichting deelnemingen verbonden partijen (gewijzigd) In het verleden zijn alle deelnemingen onder één noemer geschaard. Vanaf 2011 wordt er onderscheid gemaakt tussen een deelneming en een verbonden partij (een publiek/privaatrechtelijk organisatie waarbij de gemeente een financieel én bestuurlijk belang heeft). Toelichting verstrekte leningen overige (gewijzigd) Batavia overbruggingskrediet De lening is in 2006 verstrekt voor de tweede tranche van een ondersteuningstraject. De lening heeft een looptijd van 13 jaar. Op de lening is in afgelost. Cafetariamodel Het Cafetariamodel is afgenomen naar Het cafetariamodel is een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden van de Gemeente Lelystad. Erfgoedcentrum Nieuw Land In 2009 is ten behoeve van de investering voor de herbouw van de voormalige kantine van het werkeiland Lelystad-haven op het museumcomplex van het Nieuw Land Erfgoedcentrum een lening ad verstrekt. De lening wordt in gelijke termijnen in 40 jaar worden afgelost. De lening is rentevrij verstrekt. Starters leningen Het VROM Startersfonds verstrekt leningen aan starters op de woningmarkt, in 2011 heeft hier geen mutatie plaatsgevonden WOP NO Algemeen De lening ad is bestemd voor particuliere woning verbetering. De uitvoering van dit besluit ligt bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Deze stichting verstrekt leningen aan particulieren op de woningmarkt. Stichting IJsselmeerziekenhuizen Op 1 maart 2006 is de lening van verstrekt ten behoeve van het weerstandsvermogen van de stichting. De rente is conform voorwaarden ontvangen. Deze lening wordt per (dit was maart 2020) kwijtgescholden conform de overeenkomst van februari In 2008 heeft de gemeenteraad besloten een bijdrage van te leveren voor de warme doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen. Deze lening wordt afgelost in 3 gelijke termijnen voor het eerst op 31 december 2012, tenzij op het moment van aflossing de solvabiliteit lager is dan 15% of als 51

52 deze door de terugbetaling onder de 15% komt. Dan wordt het bedrag van de aflossing in minder gebracht van de totale lening, dus kwijt gescholden. Verstrekte hypotheken eigen personeel De post verstrekte hypotheken aan eigen personeel neemt af door aflossingen van oude leningen en doordat de gemeente geen nieuwe leningen meer verstrekt. Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad (lening Rietlanden) Aan Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad is een lening verstrekt ad De ingangsdatum van de lening is 1 augustus 2007 en loopt uiterlijk tot De lening is verstrekt voor een goede financiële afwikkeling van de besturenfusie tussen het bestuur van de Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Lelystad en omstreken en het bestuur van het openbaar voortgezet onderwijs. Conform het afgesproken aflossingsschema is er in ,- afgelost. Verstrekte leningen Toelichting nieuw verstrekte leningen verbonden partijen (gewijzigd) Ontwikkelingsmaatschappij Airport Lelystad/Almere (Omala) Het doel van Ontwikkeling Maatschappij Airport Lelystad Almere is het versterken van de sociaaleconomische structuur, bevordering van werkgelegenheid in Flevoland in samenhang met de ontwikkeling van Lelystad Airport door het realiseren van een hoogwaardig Businesspark. Belangrijkste activiteiten zijn: het verwerven van de noodzakelijke gronden, deze ontwikkelen en uitgeven aan luchtvaartgerelateerde en andere bedrijven. Stand ultimo 2011 is dat er door de gemeente Lelystad 1,1 mln. als kapitaalverstrekking in OMALA gestort. Daarnaast heeft in december 2011, conform de samenwerkingsovereenkomst (SOK), de overdracht van het perceel Barenbrug van de gemeente Lelystad aan Omala plaatsgevonden. Daarbij is één derde van het verkoopbedrag omgezet in een rentedragende lening van gemeente Lelystad aan Omala (groot 2.1 mln) en het restant van het verkoopbedrag is door Omala uitbetaald aan de gemeente Lelystad. Sportbedrijf Lelystad In 2002 is verstrekt aan Sportbedrijf Lelystad voor de bouw van het racketcentrum. De lening loopt tot en met De afname komt door de gedeeltelijke aflossing van de lening Toelichting Voorzieningen verstrekte leningen Stichting IJsselmeerziekenhuizen De gemeente heeft in 2008 een voorziening opgenomen ten aanzien van de leningen van het IJsselmeerziekenhuizen. In deze voorziening zijn de twee leningen aan het ziekenhuis opgenomen. 52

53 3.7 Vlottende activa De vlottende activa worden in deze paragraaf nader toegelicht. Deze bestaan uit: - De voorraden en het onderhanden werk; - De vorderingen; - De overlopende activa; - De liquide middelen. Voorraden en onderhanden werk Tabel: Voorraden en onderhanden w erk Bedrag x Voorraden en onderhanden w erk 31 december 31 december Gronden zonder kostprijsberekening Hoofd-infrastructurele w erken Overige w erken Voorraden Onderhandenw erk Totaal voorraden en onderhanden w erk De post onderhandenwerk bestaat uit Onderhanden werk algemene dienst en Onderhanden werk grondbedrijf. Onderhanden werk algemene dienst Deze investeringsprojecten zijn per balansdatum in uitvoering in aanbouw. Wanneer de projecten worden opgeleverd of gerealiseerd zijn vindt overheveling naar materiële vaste activa plaats Het onderhanden werk algemene dienst bedraagt in totaal Dit wordt voornamelijk bepaald door investeringen in het stadhuis en in onderwijshuisvesting Tabel: Specificatie onderhanden w erk Bedrag x Specificatie onderhanden w erk Beschikbaar gesteld krediet Realisatie in 2011 Restant Applicaties Dienstverlening Gebouw en ICT Marktplaatsen Onderw ijs maatregelen luchtkw aliteit Parkeergarages Stadhuis Gebouw enbeheer Eindtotaal

54 Onderhanden werk grondbedrijf Tabel: Onderhanden w erk grondbedrijf Bedrag x Onderhanden w erk Grondbedrijf 31 december december 2010 Boekw aarde per 1 janauri 2010 respectievelijk Overname exploitatie Stadshart van OMS CV Overheveling van gronden zonder kostprijsberekening Overheveling naar gronden zonder kostprijsberekening Overheveling naar overige w erken Boekw aarde Bij: Bestedingen in het jaar gespecificeerd naar: - Grondaankopen Rente bijschrijvingen en algemene kosten Overige bestedingen Overige vermeerderingen Totaal bestedingen Af: Opbrengsten in het jaar gespecificeerd naar: - Verkopen Ontvangen subsidies Overige verminderingen Totaal opbrengsten Resultaatneming Resultaat Subtotaal Onderhanden w erk Af: Voorziening onderhanden w erk grondbedrijf: - Voorziening Hanzepark Voorziening onderhanden w erk Voorziening kavels Larserpoort niet in exploitatie Voorziening Warande deelgebied Voorziening restgebieden Warande Voorziening overslagterminal Voorziening Larserknoop Voorziening kavel Barenburg Larserpoort Voorziening Werkeiland binnengebied (niet in exploitatie) Voorziening Waterw ijzer Voorziening Noordzoom fase 1 Oost Voorziening bedrijventerrein Flevopoort Voorziening Werkeiland Voorziening Stadshart Subtotaal Voorzieningen Totaal Onderhanden w erk Grondbedrijf De toename van de boekwaarde (exclusief voorzieningen) van 100,0 miljoen naar 114,0 miljoen wordt globaal veroorzaakt door de overheveling van het complex Flevokust Noord uit de Gronden zonder kostberekening voor circa 7,0 miljoen en door de terreininrichting in de complexen Stadshart, 54

55 HanzePark en de Warande voor circa 4,5 miljoen. In het licht van de huidige economische ontwikkelingen ligt de noodzaak tot het heroverweging van de voorraden (zowel onderhanden projecten als ten aanzien van nog niet in exploitatie genomen gronden) van de Grondbedrijf. Zowel de raad als het college is intensief betrokken bij herziening van de huidige kaders voor grondexploitaties. In de 1 e helft van 2012 is naar verwachting de inhoudelijke analyse gereed waarna in de 2 e helft van 2012 de raad over zal gaan tot vaststelling van deze nieuwe kaders en herziening van projecten. Het ijkpunt van de jaarrekening ligt echter veel eerder en daarom moet gerekend worden met inschattingen volgens huidige kaders, waarbij actualisatie naar huidige inzichten omtrent uitgangspunten (zoals afzettempo, kosten/opbrengstenindices enzovoorts) plaatsvindt. Dit leidt ertoe dat er bij de jaarrekening een forse voorzieningen dienen te worden getroffen op basis van de ingeschatte risico s. Dit wordt met name veroorzaakt door een stevige temporisering van de afzet. Met deze risico s is bij het Meerjaren programma Grondbedrijf 2011 al rekening gehouden door deze te calculeren in de risicoreserve Grondbedrijf. Concretisering van deze risico s betekent daarom een verschuiving van de risicoreserve naar de risico voorzieningen. Voor 6,929 mln. is de risico voorziening aangevuld. Prognose grondexploitatie De mutaties in het onderhanden werk voor het grondbedrijf worden hieronder nader gespecificeerd. Hierin zijn de te verwachten resultaten van de vastgestelde grondexploitaties weergegeven. In het jaarverslag Grondbedrijf worden de mutaties op de complexen verder toegelicht. Tabel: Resultaten lopende grondexploitaties Bedrag x Resultaten lopende grondexploitaties 31 december december 2010 Totaal te verw achten kosten Gronden t.b.v. w oningbouw Overige nog uit te geven gronden Totaal te verw achten opbrengsten Bijdragen van derden Bijdrage tot sluitend maken van de exploitatie Totaal te verw achten bijdragen Subtotaal Op boekw aarde bijgeschreven / af te schrijven Totaal te verw achten resultaten lopende grondexploitaties

56 Gronden zonder kostprijsberekening Tabel: Gronden zonder kostprijsberekening Bedrag x Gronden zonder kostprijsberekening 31 december december 2010 Boekwaarde per 1 januari 2010 respectievelijk Overheveling naar "onderhanden werken" Overheveling van "onderhanden werken" Overheveling van "overige werken" Kosten verwerving/bouwrijp maken Resultaatneming / vrijval voorzieningen Opbrengst verkopen Totaal gronden zonder kostprijsberekening Onder gronden zonder kostberekening verstaan we: - Gronden met grondexploitaties in voorbereiding - Gronden met haalbaarheidsanalyses en/of solitaire ontwikkelingen - Gronden waarvan nagenoeg alle gronduitgiften zijn gerealiseerd en die binnen afzienbare termijn kunnen worden afgesloten. De nog te maken kosten en opbrengsten worden verantwoord via de zogenaamde A-staat. De afname van de boekwaarde van 41,8 miljoen naar 27,9 miljoen wordt globaal veroorzaakt door de overheveling van het complex Flevokust Noord naar het Onderhanden werk Grondbedrijf voor circa 7,0 miljoen en door de verkoop/inbreng van de kavel Larserpoort Barenbrug in de AGC CV (Airport Garden City CV) voor circa 6,5 miljoen. Tabel: Hoofdinfrastructurele w erken Bedrag x Hoofdinfrastructurele w erken 31 december december 2010 Boekw aarde per 1 januari 2010 respectievelijk Kosten bouw rijp maken Ontvangen subsidie (met name EPD) Overige kosten -173 Totaal hoofdinfrastructurele w erken Dit zijn de werkzaamheden voor de hoofdinfrastructuur voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en watergangen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van een plangebied, maar buiten het gebied zelf vallen. Overige werken Voor de overige werken wordt geen grondexploitatie opgesteld en in veel gevallen lopen de resultaten van deze complexen niet mee in het grondbedrijf. Voorbeelden hiervan zijn tijdelijk beheer panden Stadshart en herstructureringsprojecten WOP I. 56

57 Vorderingen Tabel: Uitzettingen korter dan één jaar (Vorderingen) Bedrag x Uitzettingen korter dan één jaar (Vorderingen) 31 december december 2010 Overige vorderingen Deb iteuren algemeen Debiteuren belastingen Debiteuren Sociale Zaken Totaal Overige vorderingen Vorderingen op openbare lichamen Vorderingen op openbare lichamen BTW/BCF Totaal Vorderingen op openbare lichamen Totaal uitzettingen korter dan één jaar Tabel: Debiteuren algemeen naar ouderdom Bedrag x Debiteuren algemeen 31 december 31 december minder dan 1 maand tot 3 maanden tot 6 maanden maanden en ouder Subtotaal Voorziening dubieuze debiteuren Totaal debiteuren algemeen Tabel: Debiteuren (posten ouder dan 6 maanden) Bedrag x Debiteuren (posten ouder dan 6 maanden) 31 december 31 december Grondbedrijf Algemene dienst Totaal debiteuren (posten ouder dan 6 maanden) Debiteuren algemeen De post openstaande debiteuren algemeen laat ten opzichte van 2010 een afname van zien. Er zijn als gevolg van de afgenomen economie veel minder facturen verstuurd. Het bedrag van openstaande posten van 6 maanden en ouder wordt voor het grootste deel gevormd door de debiteuren die gebruik gemaakt hebben van de verkoopbevorderende maatregel die 2010 een betalingstermijn van 2 jaar aanbood die voor een deel van de kopers inmiddels is verstreken. (aanpassen). Toelichting BTW/BCF De vordering die open staat in verband met BTW bedraagt betreft vordering op het btw Compensatiefonds. In verband met bezuinigingen zijn er minder aankopen gedaan waardoor deze vordering lager is dan in Een keer per jaar vindt de afrekening plaats. 57

58 Debiteuren belastingen Als gevolg van het verslechterd betalingsgedrag van de belastingbetaler is er sprake van lichte stijging van het openstaande bedrag aan nog te incasseren gemeentelijke belastingen. Derhalve heeft een extra storting in 2011 in de voorziening plaatsgevonden van waardoor de voorziening bedraagt per 31 december Debiteuren sociale zaken (Soza) De intensiveringen van het invorderingsbeleid bij de afdeling Werk, Inkomen en zorg zijn ook in 2011 voortgezet, waardoor er een toename zichtbaar is in de vorderingen die zijn opgelegd in Derhalve heeft in 2011 een extra storting in de voorziening plaatsgevonden van waardoor de voorziening bedraagt per 31 december De daadwerkelijke inning van de vorderingen vindt veelal verspreid over een aantal jaren plaats. Overlopende activa Tabel: Overlopende activa Bedrag x Overlopende activa 31 december december 2010 Kruisposten Nog te ontvangen bedragen NTOB bijdragen derden (overheid) Vooruitbetaalde bedragen Totaal overlopende activa Tabel: Nog te ontvangen bedragen Bedrag x Nog te ontvangen bedragen 31 december 2011 Nabetaling BBZ Rente Rekening courant 361 Baten Rioolheffing 273 Claim verzekering Bataviahaven 282 Aanvullende uitkering WWB Verkoop aandelen nuon Subsidie "meedoen w erkt beter III" Overig Totaal nog te ontvangen bedragen De belangrijkste afname komt door de ontvangst van 1 e tranche van de Nuon, deze is toegevoegd aan de algemene middelen.. De resterende vordering zal respectievelijk in 2013 en 2015 worden ontvangen. 58

59 Tabel: Vooruitbetaalde bedragen Bedrag x Vooruitbetaalde bedragen 31 december 2011 Wachtgeld ex-w ethouders 100 CWI w interw erkzaamheden 100 Huur noodschool w arande 124 bijdrage GGD Flevoland 1e kw artaal 328 Bevoorschotting WMO- kantoor PGB 500 SOG trajecten 55+ers 350 Overig < Totaal vooruitbetaalde bedragen Tabel: NTO bijdragen derden (overheid) Bedrag x NTO bijdragen derden (overheid) 31 december 31 december Mutaties Stadsdienst FZ - Administratie IB - Projecten BLD - Beleid Totaal NTO bijdragen derden (overheid) De nog te ontvangen bedragen betreffen nog te ontvangen bedragen in het kader van de vaststellingsbeschikking Brede Doeluitkering voor het Halteplan Liquide middelen De liquide middelen zijn vrij besteedbaar. Tabel: Liquide middelen Bedrag x Liquide middelen 31 december december 2010 Bank- en Girosaldi Kassaldi Totaal Liquide middelen

60 3.8 Eigen vermogen In de onderstaande tabellen wordt het verloop van de reserves weergegeven. Tabel: Eigen vermogen Bedrag x Eigen vermogen 31 december december 2010 Algemene reserves Bestemde reserves Resultaat boekjaar (na bestemming) Totaal eigen vermogen Tabel: Bedrag x Boekw aarde 31 december 2010 Stortingen Onttrekkingen Bestemming resultaat 2010 Boekw aarde 31 december Algemene reserve AD Algemene reserve GB Reserve bestemd resultaat 2006 ee Resultaat boekjaar AD (na bestemming) Resultaat boekjaar GB (voor bestemming) Reserve bestemd resultaat Reserve ontw ikkeling stad Reserve Kust Erfpachtgronden Bovenw ijkse voorzieningen Wet Werk en Bijstand -inkomensdeel Dekking kap.lasten Theater Agora risico stadshart Risico Grondexploitatie Reserve Hoofdw egenstructuur Antw oord van LLS vraag en aanbodkant Grondexploitatierisico OMALA Reserve Begraafplaats Reserve speerpunten van Beleid IPR/MKB regeling Dienstverlening/Telefonie Reserve Leader Reserve OO Reserve WMO Res. egal. kap IHP Reserve Nuon (Comp dividend) Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden) Eindtotaal

61 Algemene reserve De algemene reserves zijn onderverdeeld in de algemene reserve van de algemene dienst en de algemene reserve van het grondbedrijf. Tabel: Algemene reserves Bedrag x Algemene reserves 31 december 2010 Vermeerdering Vermindering 31 december Algemene reserve AD Algemene reserve GB Totaal algemene reserve Tabel: Algemene reserve AD Bedrag x Algemene reserve AD Begroting na w ijzigingen Mutaties Verschil Storting reserves Natuurlijk Speeltterrein ( GO) PV ADM GB overig (algemeen) Stadhuis Programma management T Invoer str. plan opl. & ontw. regulering T Vriendschapsband Lelystad-Lelydorp T Emanc./partic. allochtone vrouw en T Uitw erking agenda T Doorontw. Zomerschool VJN T Wijkveiligheidsplannen T Continuering Infocentrum T Bijdrage grondbedrijf aan resultaat AD Totaal Storting reserves Onttrekkingen reserves Belastingjaar Stadhuis onderzoek breedband Bestemming resultaat vorig boekjaar T Bijdrage grondbedrijf aan resultaat AD Totaal Onttrekkingen reserves Totaal Algemene reserve algemene dienst Algemene reserve algemene dienst Reserve ter dekking van (on)voorziene risico s die niet op een andere wijze zijn op te vangen. Onvoorziene risico zijn risico s, die niet van te voren zijn in te schatten en onontkoombaar en onbeïnvloedbaar zijn. Het gewenste minimumniveau is 10% van de algemene uitkering (excl. ICL). Het minimum komt daarmee ongeveer op 8 miljoen. De algemene reserve wordt in de jaren conform de begroting 2012 aangevuld naar het gewenste minimumniveau. 61

62 Algemene reserve grondbedrijf De algemene reserve van het grondbedrijf is ingesteld om te beschikken over eigen vermogen om een flexibel financieel beleid en een actieve grondpolitiek te voeren. De benodigde hoogte van de algemene reserve hangt samen met het terugverdienen van het geïnvesteerde vermogen buiten de vastgestelde grondexploitaties. Immers bij de vastgestelde grondexploitaties zijn de financiële consequenties reeds geaccepteerd en verwerkt in de bestemmingsreserves of algemene reserves. Bij het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG) 2011, voorheen Nota Weerstand, is besloten de hoogte van deze reserve te baseren op de IFLO-norm (Inspectie Financiën Lagere Overheden) zijnde 10% van de boekwaarde minus de voorzieningen. Dat resulteert in een gewenste hoogte van De stand van de Reserve is ultimo De reserve kan worden aangewend voor: de afdekking van tekorten vanwege negatieve grondexploitaties bij de start van een complex; de afboeking van boekwaarden van terreinen cq. panden die de marktwaarde te boven gaan; om incidentele tegenvallers buiten lopende complexen op te vangen; het bekostigen van specifieke doelen welke door de gemeenteraad worden bepaald. Bestemde reserves In de tabel hieronder vindt u het overzicht van bestemde reserves. Daarna volgt een toelichting op die bestemde reserves waarbij de grootste bewegingen worden toegelicht. Tabel: Bestemde reserves Bedrag x Bestemde reserves 31 december 2010 Vermeerdering Vermindering 31 december 2011 Bestemde reserves grondbedrijf 2016 Reserve Kust Erfpachtgronden Bovenw ijkse voorzieningen risico stadshart Risico Grondexploitatie Antw oord van LLS vraag en aanbodkant Grondexploitatierisico OMALA Totaal Bestemde reserves grondbedrijf Bestemde reserves overig 1002 Reserve bestemd resultaat 2006 ee Reserve bestemd resultaat Reserve ontw ikkeling stad Wet Werk en Bijstand -inkomensdeel Dekking kap.lasten Theater Agora Reserve Hoofdw egenstructuur Reserve Begraafplaats Reserve speerpunten van Beleid IPR/MKB regeling Dienstverlening/Telefonie Reserve Leader Reserve OO Reserve WMO Res. egal. kap IHP Reserve Nuon (Comp dividend) Reserve Nuon (Vrij besteedbaar) Reserve Nuon (nog niet vrij te besteden) Totaal Bestemde reserves overig Totaal Bestemde reserves

63 Bestemde reserves grondbedrijf 2016 Reserve kust De reserve is ingesteld voor het gebied dat wordt aangegeven in het masterplan kust. De prognoseberekeningen van de hele exploitatie van dat gebied zijn gebaseerd op de onderdelen die in de eerste tien jaar worden gerealiseerd. De reserve is bedoeld om de resultaatverschillen tussen de grondexploitaties van de onderscheiden deelgebieden aan de kust te egaliseren. Hierbij moet het uiteindelijk resultaat op nihil uitkomen. In 2011 heeft alleen een rentebijschrijving plaatsgevonden van Erfpachtgronden Het doel van de reserve is het afdekken van risico s van vervuiling ten aanzien van de in erfpacht uitgegeven gronden en de op lange termijn verhuurde gronden. Er vindt geen rentebijschrijving plaats. Deze reserve wordt in 2012 afgestort in de Algemene Reserve gemeente Lelystad om deze op peil te brengen Bovenwijkse voorzieningen De reserve is ingesteld om dat deel van de grondkosten te financieren dat niet rechtstreeks aan één complex kan worden toegerekend. De afdracht vindt gefaseerd plaats aan de hand van terreinuitgifte. Verder wordt de reserve gevoed met verkregen subsidies voor de realisatie van de opgenomen werken of aanwending van algemene subsidies. Tevens kan er sprake zijn van bijdragen van derden. De vermeerdering in 2011 bestaat uit aan bijgeschreven rente en storting op basis van verkochte gronden. Deze storting vindt plaats op basis van een vast bedrag per verkochte vierkante meter grond. Om het bij de halfjaarrapportage geprognosticeerde rekeningtekort te dekken is besloten o.a. aan deze reserve te onttrekken risico stadshart Deze reserve is ingesteld om risico s tijdens de exploitatieduur van het stadshart. In 2010 is het stadshart opgenomen in het onderhanden werk van het grondbedrijf en in 2011 is OMS geliquideerd. Conform een in 2010 door de raad genomen besluit bij het vaststellen van de grondexploitatie stadshart is een onttrekking gedaan van Het restant ad is bij besluit MPG 2011 toegevoegd aan Reserve Risico Grondexploitaties Risico reserve grondexploitatie (risicoreserve) De reserve is bedoeld om risico s binnen de grondexploitatie af te dekken. Deze risico reserve is op basis van de gecalculeerde risico s zoals vastgelegd in het Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2011 en door het treffen van een extra voorziening onderhanden werken ad afnemen met Antwoord van Lelystad vraag- en aanbodzijde In verband met de economische crisis loopt het Grondbedrijf extra risico voor de afzet van woningen en bedrijven. De in 2009 ingestelde maatregelen onder de noemer Het Antwoord van Lelystad waarvoor uit de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) ter beschikking is gesteld zijn dit jaar beëindigd. 56 kavelkopers hebben gebruik gemaakt van 2 jaar uitgestelde betaling. 281 kopers in de Warande van zowel kavels als projectbouw woningen hebben een bijdrage van 2.600,- ontvangen in de aansluitkosten op de stadsverwarming. Grondexploitaties zijn ontlast voor rentederving en projectontwikkelaars zijn extra gestimuleerd ( ). Om alle verplichtingen uit de tot en met 2011 afgesloten contracten te kunnen nakomen is voor de komende 2 jaar nog een bedrag van ,- benodigd. Het alsdan resterende bedrag ad ,- is afgestort in de Algemene Reserve gemeente Lelystad. 63

64 2046 Grondexploitatierisico Omala Omala is een zelfstandige grondexploitatie, waarin de gemeente Lelystad deelneemt en de uitgaven voorfinanciert. De raad heeft op 25 november 2009 besloten tot de oprichting van Omala NV. Ook is besloten om als de voorfinanciering plaatsvindt een voorziening te treffen voor het geval de gelden niet worden terugbetaald. De grondexploitatieberekening van Omala vertoont overigens een positief resultaat. Aangezien de voorfinanciering nog niet heeft plaatsgevonden komt het risico van de voorfinanciering in een reserve tot uitdrukking. De storting en onttrekking betreft een verschuiving van middelen (treasury) van de algemene dienst naar het grondbedrijf. Bestemde reserves overig Opheffen van reserves Op grond van de nota reserves en voorzieningen uit 2008 is de jaarrekening een moment om reserves en voorzieningen op te heffen. De volgende reserve wordt opgeheven in Dekking kapitaallasten theater Agora 2083 Reserve WMO Naast de begrote onttrekking aan de reserve van heeft er een extra onttrekking plaats gevonden van Dit i.v.m. extra lasten van met name de huishoudelijke verzorging. Verder is er nog een bedrag van gestort in de reserve op basis van een raadsbesluit uit Hierin is bepaald dat de mutaties in de algemene uitkering ten aanzien van de WMO tot en met op 1 worden doorvertaald naar de reserve WMO. Met deze mutaties is het saldo van de reserve WMO ultimo Om de extra lasten ten aanzien van de WMO te kunnen opvangen heeft de raad in de Kadernota 2012 besloten tot een bezuinigingstaakstelling van Daarnaast is er voor en vanaf extra beschikbaar gekomen voor de WMO. In 2012 staat er nog een onttrekking gepland van Ook in 2012 zal er nog een storting plaats vinden naar aanleiding van de eerder genoemde mutaties in de algemene uitkering. De reserve kan begin 2013 worden opgeheven Reserve bestemd resultaat t/m 2006 Het saldo van deze reserve bedraagt In de jaarrekening 2010 was besloten om deze reserve op te heffen. Er zijn echter doorschuifbudgetten die nog via deze reserve weglopen. Administratief zal deze reserve per 1 januari 2012 worden opgeheven en de budgetten vallen in 2012 voor het laatst vrij 64

65 Toelichting bestemde reserves overig 2014 Reserve ontwikkeling stad Het doel is om verwachte onrendabele projecten te financieren. Dit kunnen zowel projecten zijn waarin 'stenen gestapeld worden' als projecten met een meer sociaal maatschappelijk en/of cultureel karakter. Per project wordt een afzonderlijk raadsbesluit genomen dat aan de criteria voldoet. Uitgangspunt bij de vorming van deze reserve is dat deze gevoed wordt uit de overwinsten van het grondbedrijf. Voor de inzet van de ROS zijn de volgende criteria vastgesteld : De aantrekkingskracht en toekomstwaarde van Lelystad wordt verhoogd Bijdrage aan de ontwikkeling van de stad, waarbij het nuttigheidsrendement zich over een reeks van jaren uitstrekt Afboeking of sloopkosten van gebouwen, die hun functie hebben verloren Tabel: Reserve ontw ikkeling stad Bedrag x Reserve ontw ikkelng stad Begroting na w ijzigingen Mutaties Verschil Storting reserves ADM Campus Gordiaan Res.versterking econ.structuur Totaal Storting reserves Onttrekkingen reserves ADM Dummy Grondbedrijf Kw aliteit imp.openb.ruimte Schor-kw elder Fietspad Edelhertw eg ALG HoofdFietsnetw erk Radialen invest. plan Algm ADM GB overig (algemeen) Batavia-haven T FP Oostranddreef-buitengebied T FP Bronsw eg-buitengebied T Fietspaden buitengebied T FP Zuigerplasbos fase T FP Hoefslag buitengebied T FP Dronterw eg- Natuurpark buitengebied T FP Meerkoetenw eg T Hardlooproute Overijsselse Hout T Strategisch marketingplan T kaveladv.w inkel, inform. duurzaam bouw en T Intensivering gebiedsmarketing Bijsturingmaatregel Totaal Onttrekkingen reserves Totaal reserve ontw ikkeling stad Wet Werk en Bijstand-inkomensdeel Reserve is bestemd voor intensivering van het re-integratiebeleid zoals besloten naar aanleiding van de Nota Op Weg met Werken naar Vermogen (B ). In 2011 bedraagt het eindsaldo Reserve speerpunten van beleid Het saldo van deze reserve bedraagt Bij de jaarrekening 2010 is aangegeven dat deze reserve kan komen te vervallen, echter via de kadernota ligt er een claim van in respectievelijk 2012 en 2013 voor de Locale educatieve agenda. Voor 2013 wordt dit meegenomen in de kadernota Ter uitvoering van 2012 komt er een voorstel dit te dekken uit het resultaat

66 2060 Reserve IPR/MKB Deze reserve is bedoeld voor uitvoering van de regeling IPR/MKB. Deze regeling is bedoeld voor uitbreidende of zich in Lelystad vestigende MKB ondernemingen met een innovatief karakter. De subsidie bedraagt minimaal en maximaal waarbij per een structurele arbeidsplaats dient te worden gecreëerd. De regeling is op dit moment gesloten voor het indienen van subsidie-aanvragen, planning is dat deze begin april weer wordt opengesteld. De MKB regeling Lelystad 2008 is mede gefinancierd met steun van het Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Commissie ( ), provinciale cofinanciering ( ) en een gemeentelijke bijdrage ( ). Van onze bijdrage is deze reserve gevormd en de gelden van derden worden verantwoord onder de overlopende passiva en komen in termijnen binnen. De beschikbare middelen zijn ultimo 2011 voor een groot deel beschikt aan MKB ondernemingen. In 2011 is er onttrokken. De eindstand (2011) van de reserve bedraagt In 2012 zullen er meer bevoorschottingen alsmede een aantal eindafrekeningen plaatsvinden Dienstverlening en telefonie Deze reserve is ingesteld ter reservering van de toegekende incidentele middelen benodigd voor de uitvoering van het programma Dienstverlening. Doel van het Programma is het verbeteren van de dienstverlening, het verlagen van de administratieve lasten en het verhogen van de efficiëntie. Hiervoor is door de ambtelijke programmagroep een realisatieplan e-dienstverlening opgesteld dat is vastgesteld door het college. Voor het realisatieplan lopen er inmiddels 13 projecten. Er is in onttrokken, voor herstructurering van een 6-tal dienstverleningsprocessen, is het stelsel van basisregistraties verder ingevoerd, zijn er een 15-tal E-diensten gerealiseerd, een kennisbank voor het frontoffice ingericht, inkomende post gedigitaliseerd en een zakensysteem voor procesmatig werken aangeschaft. De eindstand (2011) van de reserve bedraagt In 2012 wordt de verdere uitvoering van het realisatieplan vorm gegeven Reserve Leader + Leader+ wordt de kraamkamer voor nieuw plattelandsbeleid genoemd. Sociaaleconomische impulsen ontstaan in dit project bottum-up. Dit betekent dat het initiatief wordt genomen door private partijen. Er is in gestort ter uitvoering van het programma Dit is de cofinanciering van de gemeente van de subsidieaanvragen. De werkwijze van Leader sluit aan bij de ambitie van Lelystad om te komen tot ontwikkeling van de randen van de stad. Er ligt een claim op de beschikbare middelen van voor de projecten : belevenissenbos in het Zuigerplasbos proef de smaak van Lelystad portal MooiFlevoland. In 2011 is er een bedrag van onttrokken. Het eindsaldo in 2011 van de reserve bedraagt Reserve Openbaar Onderwijs De gemeenteraad heeft besloten tot om het bevoegd gezag van alle openbare scholen, met uitzondering van De Steiger te verzelfstandigen in een stichting. De activa en passiva van de Zevenster zijn uit de gemeentelijke balans ontvlochten. Dit verklaart de afname van de reserve openbaar onderwijs. Het is de bedoeling dat de praktijkschool de Steiger ook gaat verzelfstandigen. Eind 2011 is er een intentiebesluit getekend door college en het bestuur van de Stichting om de verzelfstandiging van De Steiger naar de Stichting verder uit te werken. De resterende reserve openbaar onderwijs zijn de reserves van De Steiger Reserve Nuon compensatie dividend Deze reserve is ontstaan uit de verkooptransactie van NUON en dient ter compensatie van het structureel wegvallen van het dividend uit de exploitatie. Vanaf 2009 valt hierdoor jaarlijks vrij. Er heeft overeenkomstig de begroting een dotatie in de reserve plaatsgevonden van De dotatie betreft rente, dit wordt jaarlijks toegevoegd op basis van eenmalig bepaald percentage in 2009 van 4,25%. 66

67 2087 Reserve Nuon vrij besteedbaar De raad kan besluiten aan deze reserve onttrekkingen te doen, dit is vrij besteedbaar deze reserve wordt niet met een bepaald doel gevormd. De opbrengst van de verkoop van de aandelen is niet ineens ontvangen. Deze reserve zal verder opgebouwd worden, in 2015 wordt het laatste bedrag ontvangen en kent deze reserve zijn volledige omvang.in 2011 is er conform de begroting gestort in de reserve en onttrokken. De eindstand (2011) van deze reserve bedraagt Reserve Nuon- niet vrij besteedbaar Het doel is de egalisatie van de nog te ontvangen tranches als gevolg van de verkooptransactie in Deze reserve wordt bij het ontvangen van de toekomstige verkooptranches leeg geboekt naar de reserve Nuon vrij besteedbaar (2087). De eerste tranches zijn in 2011 ontvangen. In 2011 is er conform begroting overgeheveld naar 2087 Reserve Nuon vrij besteedbaar. 67

68 . 3.9 Voorzieningen In de onderstaande tabel wordt het verloop van de voorzieningen weergegeven. Tabel: Voorzieningen Bedrag x Voorzieningen 31 december 2010 Vermeerdering Inflatiecorrectie Vermindering 31 december Herinrichting openbaar gebied Kunstw erken/hoge routes Riolering Parkeren ISV Groot onderhoud W.S.P Groot onderhoud w atergangen etc Groot onderhoud openbaar groen Pensioenen w ethouders Groot onderhoud gemeentelijke gebouw en Groot onderhoud stadhuis Risicovoorziening Aviodrome GSB BDU Soc. Intr. & Veiligheid SIV Voorziening BTW/BCF Risico VZ lening Agora Alternatief FLO IHP Onderhoud OH Inventaris en sportvloeren gymzalen Voorziening OO Totaal voorzieningen Opheffen van voorzieningen Op grond van de nota reserves en voorzieningen uit 2008 is de jaarrekening een moment om reserves en voorzieningen op te heffen. De volgende voorziening is opgeheven in 2010: 5005 Onderhoud begraafplaats. De voorziening is omgezet naar een reserve In 2011 kan de volgende voorziening worden opgeheven : 5041 Voorziening BTW/BCF Toelichting voorzieningen 2036 ISV Eind november 2010 is een definitieve beschikking ontvangen van het ministerie over de stedelijke vernieuwing (2e periode). Het saldo van de voorziening moet besteed worden in het kader van de stedelijke vernieuwing in de 3e ISV periode. Het saldo van de voorziening ( 4,7 mln.) is volledig geclaimd door projecten in het kader van de bestedingsdoelstelling van de stedelijke vernieuwing. Dit betreft een budget voor leningen particuliere woningverbeteringen ZZW ( 3,5 mln.). WOP-NO Polderdreef ( 0,2 mln, Agoradek 0,3mln), Skaeve Huse ( 0,1mln), Stimulering betrokkenheid inwoners ( 0,3 mln) en stimuleren particuliere woningverbetering ZZW en Atolwijk ( 0,3mln). 68

69 5001 Pensioenen wethouders Voor jaarlijks terugkerende verplichtingen van een niet vergelijkbaar volume moet een voorziening worden getroffen. Dit doet zich voor als een wethouder bij verandering van werkkring vraagt om het pensioen over te dragen aan een andere pensioenverzekeraar. De voorziening is gevormd voor de huidige en de ex-wethouders. Op grond van het BBV moet de voorziening de pensioenverplichting van alle opeisbare overdraagbare pensioenen bevatten. Met ingang van 2012 komt deze voorziening te vervallen, omdat dan op basis van een wetswijziging de pensioenaanspraken ineens aan het ABP moeten worden overgedragen. De pensioenaanspraken groeien jaarlijks, daarnaast heeft er een waardeoverdracht van een wethouder naar het pensioenfonds van de gemeente plaatsgevonden, totaal is er gestort in de voorziening. Er is in uitgekeerd Groot onderhoud gemeentelijke gebouwen Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig grootonderhoud op te vangen. Stortingen en onttrekkingen aan deze voorzieningen worden gedaan op basis van onderhoudsplannen. De voorziening is ontoereikend om het geplande meerjarig grootonderhoud uit te voeren, dit in afwachting van het geactualiseerde onderhoudsplan, dat voor de kadernota 2013 aan de Raad wordt voorgelegd. De voorziening bedroeg aan het begin van het jaar ,-.. Er heeft overeenkomstig de begroting een dotatie in de voorziening plaatsgevonden van In 2011 was er een onttrekking van Risico Voorziening Aviodrome Vanaf 2003 staat de gemeente borg voor de leningen van het Aviodrome voor in totaal Voor het afdekken van dit risico was een risicovoorziening van gevormd. In 2011 is de gemeente voor de borgstelling aansprakelijk gesteld in verband met het faillissement van het Aviodrome. De voorziening is gedeeltelijk ingezet voor de schuld. Er resteert in de voorziening voor een lening bij de Rabobank waar de gemeente borg voor staat. Waarom zijn we aangesproken hierop 5036 GSB BDU Sociale integratie en Veiligheid De voorziening is gevormd door ministeriële gelden voor groot stedenbeleid in het kader van sociale integratie en veiligheid. Er resteerde eind 2010 een claim van voor inburgeringsvoorzieningen t/m 2009 ten laste van deze gelden. In 2011 is uitgegeven aan deze trajecten. Het saldo van de voorziening bedraagt eind Voorziening BTW/BCF In 2010 is in totaal een voorziening van 1,80 miljoen ingesteld om naheffing over de jaren 2004 tot en met 2009 te kunnen opvangen. Op 16 februari 2012 heeft een afrondende bespreking met de belastingdienst plaatsgevonden. Uitkomst van het overleg is dat over de periode 2004 tot en met 2011 geen naheffing zal plaats vinden. Het dossier zal met gesloten portefeuille worden afgewikkeld. Reeds opgelegde naheffingsaanslagen zullen in 2012 worden terugbetaald. Van de ingestelde voorziening van 1,80 miljoen valt 1,785 miljoen vrij ten gunste van het resultaat Ruim wordt ingezet ter dekking van externe advieskosten. De voorziening is hierna nul en kan daarmee vervallen Risico VZ lening St. Agora theater Deze voorziening van is ingesteld in november 2008 ten laste van de ROS en dient ter dekking van het borgstellingsrisico van een lening van de stichting Agora. Omdat de borgstelling van een bedrag van ( ) lager is dan de stand van de voorziening is het verschil van vrijgevallen. 69

70 5059 Functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel De regeling functioneel leeftijdsontslag brandweerpersoneel is van toepassing op Brandweermedewerkers, die op 31 december 2005 in dienst waren van de brandweer van de gemeente Lelystad in een repressieve functie en deze onafgebroken vervullen tot aan 59 jarige leeftijd. De medewerkers kunnen vanaf die leeftijd met functioneel leeftijdsontslag. De medewerkers zullen echter wel doorbetaald moeten worden. Deze verplichting is niet overgegaan naar de veiligheidsregio en bij de gemeente gebleven. Voor deze verplichting is een voorziening gevormd. De verplichting op contante waarde bedraagt per 1 januari Er heeft in 2011 een rentetoevoeging plaatsgevonden van waardoor het eindsaldo per 31 december bedraagt IHP onderhoud Deze voorziening is ingesteld om schommelingen in het meerjarig grootonderhoud voor onderwijshuisvesting op te vangen. Stortingen en onttrekkingen aan deze voorzieningen worden gedaan op basis van onderhoudsplannen. In 2009, 2010 en 2011 is de voorziening voor het IHP onderhoud met extra stortingen aangevuld, omdat de voorziening ontoereikend is om het geplande meerjarig grootonderhoud uit te voeren. Momenteel zijn wij in afwachting van het geactualiseerde onderhoudsplan, dat voor de kadernota 2013 aan de Raad wordt voorgelegd. De voorziening bedroeg aan het begin van het jaar ICL voorzieningen Deze voorzieningen hebben ook een perspectief naar de toekomst. Hier liggen theoretische modellen onder om te berekenen wat in de toekomst nodig is. Gezien de leeftijd van Lelystad (stichting begin jaren 80) begint een piek in onderhouds- en vervangingsuitgaven na 40 à 50 jaar, dat betekent vanaf In het recent (juni 2011) vastgestelde onderhoudsplan, het meerjarenraming-kwaliteit structuurplan, zijn voor de komende 30 jaar de benodigde middelen doorgerekend op basis van eenheidprijzen, areaal en het door de raad vastgesteld onderhoudsniveau. In 2011 is het meerjarenprogramma vastgesteld waarbij de onderhoudsplannen verder zijn geconcretiseerd doormiddel van o.a. inspecties in de openbare ruimte. Voor uitvoering van dit programma zijn er voldoende middelen in de voorziening. 70

71 Tabel: Inzet ICL-uitkering Bedragen x Inzet ICL-uitkering ICL-bijdrage 2011 Storting in voorzieningen Reguliere uitgaven Stadhuis Bibliotheek 5004 Groot onderhoud stadhuis Wegen, straten en pleinen 3002 Groot onderhoud W.S.P Kunstwerken/hoge routes 2013 Parkeren Gemeentelijk w ater 3003 Groot onderhoud watergangen etc Riolering Overcapaciteit ckv Overcapaciteit Agora Gemeentelijk groen 3004 Groot onderhoud openbaar groen Bijdrage in boekw aarde Houtribhoogte Bijdrage problematiek v/h 'Opdracht' Herinrichting openbaar gebied 2005 Herinrichting openbaar gebied Totaal inzet ICL-uitkering Tabel: ICL Voorzieningen Bedrag x ICL-voorzieningen realisatie 31 december 2010 Storting ICL-delen Storting overig Inflatiecorrectie Onttrekkingen tbv w erkplan 31 december Herinrichting openbaar gebied Kunstw erken/hoge routes Riolering Parkeren Groot onderhoud W.S.P Groot onderhoud w atergangen etc Groot onderhoud openbaar groen Groot onderhoud stadhuis Totaal ICL-voorzieningen

72 Prijscompensatie Momenteel wordt bij de ICL-voorzieningen 2% inflatiecorrectie toegeschreven op basis van de beginstand van de voorzieningen. De afwijking van de begrote en gerealiseerde inflatiecorrectie is als volgt te verklaren. De begrote inflatiecorrectie is altijd gebaseerd op de verwachte eindstand van het voorgaande jaar ( in dit geval 2010). Immers het opstellen van de begroting 2011 vindt plaats in Storting ICL-delen Zoals aangegeven in de tabel ICL-uitkering is in gestort in de voorzieningen ten behoeve van het uitvoeren van het groot onderhoud op basis van de definitieve vaststelling ICL bijdrage. Tabel: Stortingen ICL uitkering Bedrag x Stortingen ICL uitkering Begroting 2011 storting ICL storting overig inflatiecorrectie Realisatie 2011 Verschil Begroting 2011 Realisatie 2011 Verschil Begroting 2011 Realisatie 2011 Verschil 2005 Herinrichting openbaar gebied Kunstw erken/hoge routes Riolering Parkeren Groot onderhoud W.S.P Groot onderhoud w atergangen etc Groot onderhoud openbaar groen Groot onderhoud stadhuis Totaal stortingen ICL uitkering Tabel: Overige stortingen Bedragen x Overige stortingen Begroting Realisatie Extra storting Rioleringsplan Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2003 tbv WSP Opplusmaatregelen Grootonderhoud VJN 2005 tbv WSP Extra storting van de algemene middelen in de reserve riolering BTW voordeel op de ICL-uitkering bestemmen voor het KSP 2e tranche Extra storting meeropbrengsten Parkeren 37 0 Storting bijdrage ICL in voorziening Stadhuis Extra storting aanvulling voorzieningen ivm herijking KSP Overig Totaal Toelichting overige stortingen De overige stortingen zijn gebaseerd op de planning van grootonderhoudswerkzaamheden. Bewonerswensen, stedenbouwkundige aanpassingen, duurzaam veilige inrichting, politiekeurmerk veilig wonen en ondergrondse afvalinzameling, noodzaken vaak tot aanpassing in de inrichting van "bestaande" woonwijken. Ook al blijven deze aanpassingen binnen het niveau "basiskwaliteit", toch hebben ze niet expliciet te maken met het "in standhouden"; de hogere kosten hiervan worden daarom gedekt door extra storting uit algemene middelen. Ten opzichte van de begroting hebben zich enkele wijzigingen voorgedaan in de overige stortingen. Ten eerste een technische wijziging door de storting van uit de ICL bijdrage in de voorziening Stadhuis te rubriceren onder ICL voorziening en niet meer onder de overige voorzieningen. 72

73 Toelichting Onttrekkingen: In 2011 zijn het nieuwe meerjarenprogramma Groot Onderhoud WSP en het MJP-GO Groen vastgesteld. Bij de vaststelling is echter aangegeven dat voor de raad inzichtelijk moest worden gemaakt wat de herinrichtingscomponent van de verschillende projecten (GO++) behelst. Op basis hiervan neemt de raad een besluit om wel of niet de GO++ component uit te voeren. In het verlengde hiervan zijn ook drie projecten uit het oude meerjarenprogramma groot onderhoud WSP uitgesteld. Dit alles heeft gevolgen gehad voor de uitvoering van zowel het oude als het nieuwe meerjarenprogramma. Vanuit het meerjarenprogramma Groot Onderhoud WSP is een aantal projecten conform jaarplan uitgevoerd. Een aantal projecten is in 2011 afgerond; voor andere projecten geldt dat het civieltechnische deel is uitgevoerd in 2011 en het groentechnische deel wordt uitgevoerd in Dit in verband met het plantseizoen. Van de drie projecten die op basis van de GO++ component waren uitgesteld is de uitvoering van één project alsnog in 2011 gestart, aangezien dit een samenwerkingsproject met Centrada was waarvoor de woningcorporatie reeds verplichtingen was aangegaan. Voor de overige twee projecten heeft het college op 28 februari jl. groen licht gegeven. Door de stagnatie in de besluitvorming rondom het Meerjarenprogramma Groot onderhoud WSP in relatie tot het GO+(+) is naar een beperkt aantal projecten uit dit programma gestart in Voor deze projecten geldt dat in 2011 de voorbereiding heeft plaatsgevonden terwijl de uitvoering in 2012 zal plaatsvinden. Dit zijn allen projecten zonder of met een zeer beperkte GO++ component. De werkzaamheden van de overige projecten die voor 2011 stonden gepland zijn opgenomen in het werkplan 2012, evenals de projecten die oorspronkelijk voor 2012 op de rol stonden. Zie voor extra toelichting ook de paragraaf Kapitaalgoederen Langlopende schulden Tabel: Langlopende schulden Bedrag x Langlopende schulden 31 december december Leningen (opgenomen) Waarborgsommen Afkoopsommen Totaal Langlopende schulden Onder de langlopende schulden worden verstaan, de leningen, de waarborgsommen en de afkoopsommen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Afkoopsommen Onder de afkoopsommen worden de bedragen verantwoord van erfpachters die hun erfpacht in één keer hebben afgekocht. Jaarlijks wordt een deel van deze afkoopsom als erfpachtopbrengst verantwoord. Leningen In 2011 is in totaal aan lange financiering aangetrokken en voor afgelost. De behoefte aan vaste financieringsmiddelen is een gevolg van het uitsluiten van een te groot rente risico. De rentelasten op deze leningen bedragen in 2011 totaal De rentelasten nemen jaarlijks af door aflossingen. 73

74 Specificatie aangetrokken geldleningen De nieuwe leningen zijn afgesloten bij Bank Nederlandse Gemeenten (65 mln) en kennen de volgende condities: Tabel: Nieuw e leningen Bedrag x Hoofdsom Looptijd in jaren Rente periode in jaren rentepercentage rentelasten ,89% ,06% ,97% ,65% ,58% 22 Waarborgsommen Deze hebben betrekking op de door de Gemeente Lelystad aangeboden kavels. Deze waarborgsommen hebben betrekking op nog niet gepasseerde koopwoningen, bouwterreinen en overige projecten. Daarnaast hebben de waarborgsommen betrekking op aan aannemers in gebruik gegeven werkterreinen Vlottende passiva Tabel: Kortlopende schulden Bedrag x Kortlopende schulden 31 december december 2010 Af te dragen rijksgelden Soc. Zaken Crediteuren algemeen ING AD ING GZ ING-PB ZLF ING-PB BEL 5 5 ING-PB SOZA 2 2 ING-PB ZLF ING-PB AD ING-PB PARKEREN 9 10 Kasgeldleningen Nog te betalen salarissen Premies en Loonheffing Te verrekenen GAK premies Uitkeringen Totaal Kortlopende schulden Kortlopende schulden Kasgeldleningen Aan het einde van het jaar staan er een tweetal kasgeldleningen open van respectievelijk 25 en 12 miljoen euro bij AEGON Levensverzekeringen 74

75 Crediteuren algemeen Onder de post crediteuren algemeen zijn de schulden verantwoord wegens ontvangen goederen en geleverde diensten. Het openstaand saldo per 31 december 2011 bedroeg Nog te betalen salarissen Er resteert een relatief klein bedrag aan nabetalingen op de balans voor de te betalen netto salarissen. Nog te betalen netto salaris heeft betrekking op nagekomen betalingen of correcties. Premies en loonheffing Het saldo op de rekening af te dragen ABP premies bestaat uit de nog te betalen premie december Het saldo is nagenoeg gelijk met de nog te betalen premies over december Hetzelfde geldt voor het saldo op de rekening af te dragen loonheffingen. Het saldo betreft nog te betalen loonheffingen december Af te dragen rijksgelden sociale zaken De post af te dragen rijksgelden Sociale Zaken is de afdrachtverplichting aan het ministerie van SZW van de regelingen IOAW, IOAZ en Bbz. De verplichting wordt actueel op het moment dat de teruggevorderde gelden voor de regelingen daadwerkelijk zijn ontvangen. Deze post vormt dan de tegenhanger van de post Vorderingen debiteuren Sociale Zaken. Het saldo is gestegen door de toename in 2011 van verstrekte bijdrage voor de regelingen Bbz, IOAW en IOAZ. Overlopende passiva Tabel: Overlopende passiva Bedrag x Overlopende passiva 31 december december 2010 Nog te betalen bedragen Overige overlopende passiva Restituties belastingen 5 6 VOB bijdragen derden (overheid) Vooruit ontvangen bedragen Totaal Overlopende passiva

76 Tabel: Nog te betalen bedragen Nog te betalen bedragen 31 december 2011 Stadsdienst 335 Gratis OV Parkeerterrein Bataviastad alg 155 Afrekening groot onderhoud VO 456 Bruidsschat Stichting School 200 Brede school 125 Terugbetaling verplichting Inburgering Voorlopige afr. Zorg in natura 150 Div posten Grondbedrijf 605 Rente langlopende leningen Overhevelen verplichtingen 361 Overig (< 100) Totaal nog te betalen bedragen Tabel: Vooruit ontvangen bedragen Bedrag x Vooruit ontgvangen bedragen 31 december 2011 Huurnota's grondbedrijf 167 Overig (< 100) 216 Totaal nog te betalen bedragen 383 Bedragen groter dan 1 miljoen zijn toegelicht. De vooruit ontvangen bedragen hebben betrekking op verzonden huurnota s 2012 voor een bedrag van

77 3.12 Niet uit de balans blijkende verplichtingen Hieronder worden de verplichtingen vermeld die niet uit de balans blijken. De gemeenschappelijke regelingen worden toegelicht in de paragraaf verbonden partijen van het jaarverslag. Gewaarborgde geldleningen De Gemeente Lelystad staat garant voor een aantal leningen. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen directe en indirecte garantstellingen. De indirecte garantstellingen zijn leningen waarvoor de gemeente via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) garant staat. Er is hier sprake van een achtervang positie. Dit betreffen de leningen van woningcorporaties. De gemeente heeft tevens een aantal directe garantstellingen afgegeven aan derde partijen. Wanneer de gemeente borg staat voor een lening houdt dit een risico in en bestaat de mogelijkheid dat de gemeente daarop wordt aangesproken. Directe borgstellingen De grootste borgstellingen bestaan uit de borgstelling van: Caskon B Stichting Flevomeer Bibliotheek Indirecte borgstellingen Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw maakt optimale financiering voor woningcorporaties mogelijk. Het WSW staat borg voor leningen die woningcorporaties aantrekken. Door de zekerheidsstructuur, waarbij de gemeenten en het Rijk in de achtervang zitten, heeft het WSW een triple A-rating en kunnen woningcorporaties goedkoop geld lenen. Woningcorporaties actief in Lelystad Stichting Harmonisch Wonen Woningstichting De Kleine Meierij Woonzorg Nederland Centrada Woonstichting Leyakkers Woonservice Totaal leningenportefeuille Lelystad: Aandeel in totale leningenportefeuille WSW: 0.5% Achtervang De gemeente kent een achtervang functie voor het WSW, De achtervang houdt in dat de gemeente een renteloze lening verstrekt aan het WSW. Deze achtervang vind plaats nadat het eigen vermogen van de woningcorporatie en de borgstellingsreserve van het WSW is aangesproken. In het theoretische geval dat de gemeenten op hun achtervangpositie worden aangesproken, geldt een vooraf bepaalde verdeling, waarbij het Rijk 50 % voor haar rekening neemt en de overige 50 % door alle deelnemende gemeenten aan het waarborgfonds. Van deze 50 % wordt de ene helft door de schade gemeenten bijgedragen en de andere helft door alle deelnemende gemeenten. Het enige risico wat de gemeente Lelystad loopt is de rente die ze misloopt bij het verstrekken van de renteloze lening. 77

78 Verlofrechten Het aantal verlofuren van het gemeentelijk personeel bedroeg op balansdatum uur. De waarde van dit verlof is becijferd op Het aantal verlofuren en de waarde hiervan is gedaald ten opzichte van Het uitbetalen van verlofuren is niet afdwingbaar. De gemeente heeft het beleid om het aantal verlofuren (verlofstuwmeer) terug te dringen tot de afgesproken norm van maximaal 100 uur (eind 2011) en 80 uur per persoon (per 2012). In 2011 heeft het management meer gestuurd op deze verlofstuwmeren, o.a. door sturing tijdens de MT vergaderingen als mede door de digitalisering van de verlofadministratie. Niet uit balans blijkend recht WWB-Inkomensdeel Een verzoek voor een incidenteel aanvullende uitkering 2011 wordt ingediend bij het Rijk voor ca in verband met extra uitkeringen in Honorering hiervan is echter afhankelijk van inhoudelijke interpretatie door het Ministerie en de uiteindelijke verhouding beschikbare middelen/totale omvang gemeentelijke claims. Gelet op de toekenning 2010 is het aannemelijk dat ook over 2011 de IAU wordt toegekend. Escrow rekening Nuon Bij de verkoop van de aandelen Nuon aan het Zweedse Vattenfall is een zgn. Escrow rekening geopend bij de BNG. Op deze rekening stond een bedrag van 400 miljoen dat bedoeld was als buffer voor eventuele claims van Vattenfall uit hoofde van de aandelentransactie. Inmiddels is ¾ van dit bedrag weer terugbetaald aan de aandeelhouders. De verwachting is dat er geen claims meer komen en dat per 1 juli 2012 het laatste deel van de escrow ook vrij komt te vallen. Voor Lelystad betekent dit dat er per 1 juli 2012 nog een bedrag van ca te ontvangen is. 78

79 4. Bijlagen 4.1 Specifieke uitkeringen De doelstelling van Single information en Single audit (SiSa) voor specifieke uitkeringen is de verantwoordings- en controlelasten voor gemeenten en provincies te verminderen. Daarom wordt door het Rijk per specifieke uitkering minder verantwoordingsinformatie en controle gevraagd. Bovendien wordt aangesloten bij het reguliere jaarrekeningproces van de medeoverheden. Het verantwoordingsjaar 2011 is het zesde jaar waarin het principe van SiSa wordt toegepast op de verantwoording van specifieke uitkeringen. De verantwoording naar het Rijk bestaat uit de verplichte bijlage zoals die in deze jaarrekening is opgenomen. In deze bijlage is per specifieke uitkering aangegeven welke financiële afspraken en prestatieafspraken zijn gerealiseerd. De wijze waarop de verantwoording is vastgelegd, is voorgeschreven door het ministerie. De verantwoording is door de accountant gecontroleerd en heeft een verslag van bevindingen toegevoegd over fouten en onzekerheden. Het verslag van bevindingen is niet in de jaarrekening opgenomen. In de onderstaande tabel treft u de specifieke uitkeringen aan waarover de gemeente Lelystad in 2011 verantwoording heeft moeten afleggen. Ministerie Code Uitkering BZK C3 Brede doeluitkering Sociaal, Integratie en Veiligheid (GSB/SIV) OCW D1 Regionale meld- en coördinatiecentra voortijdig schoolverlaten OCW D4 Regeling brede scholen 2009 OCW D5 Regeling verbetering binnenklimaat primair onderw ijs 2009 OCW D9 Onderw ijsachterstandenbeleid (OAB) I&M E9B Programma externe veiligheid (EV) SiSa tussen medeoverheden I&M E11B Nationaal Samenw erkingsprogramma Luchtkw aliteit (NSL) SiSa tussen medeoverheden I&M E25B Beleidsregeling subsidies Budget Investeringen Ruimtelijke Kw aliteit (BIRK) SiSa tussen medeoverheden I&M E26 Spoorse doorsnijdingen I&M E27B Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden I&M E29 Tijdelijke regeling eenmalige uitkering stedelijke synergieprojecten Kaderrichtlijn Water EL&I F3 Verzameluitkering EL&I (incl. oud LNV) SZW G1C-1 Wet sociale w erkvoorziening (Wsw ) Gemeentedeel 2011 SZW G1C-2 Wet sociale w erkvoorziening (Wsw ) (Gemeenten (incl. WGR) Totaal 2010) SZW G2 Gebundelde uitkering (WWB+WIJ+IOAW+IOAZ+levensonderhoud beginnende zelfstandigen Bbz 2004+WWIK SZW G3 Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) SZW G5 Wet Participatiebudget (WPB) SZW G6 Schuldhulpverlening VWS H10 Brede doeluitkering Centra voor Jeugd en Gezin (BDU CJG) Toelichting op de verantwoordingstabel (vanaf bladzijde 95) Voor alle specifieke uitkeringen geldt, dat alléén de witgelaten vakjes door de medeoverheid moeten worden ingevuld, de blauwe vakjes blijven leeg. Als een specifieke uitkering op de gemeente Lelystad van toepassing is, moet altijd een waarde zijn ingevuld. Deze waarde kan ook 0 (nul) zijn. 79

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op:

De bij het opstellen van de jaarrekening gehanteerde uitgangspunten hebben betrekking op: ADDENDUM PROGRAMMA- VERANTWOORDING EN REKENING 2005 GEMEENTE HAAREN In het jaarverslag 2005 (bestaande uit de programmaverantwoording en programmarekening) staan enkele onderwerpen vermeld die wij alsnog

Nadere informatie

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011

Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Raadsinformatiebrief B&W vergadering 22 november 2011 Steller : G.A. Beumer Telefoonnummer: (0343) 565600 E-mailadres : info@heuvelrug.nl Onderwerp : 2 e Bestuurlijk Financiële rapportage, peildatum 15

Nadere informatie

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente

Wat gaat het kosten? Baten & lasten totaal. Bedragen * Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Wat gaat het kosten? Bedragen * 1. Inkomsten Lasten Bijdrage gemeente Integratie-uitkering 3.55 3.55 Bbz24 177 298 12 44.28 4.855-3.173 Bijzondere bijstand en minimabeleid 4.331 4.331 Organisatie (incl.

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Erratum bij de rekening 2009

Erratum bij de rekening 2009 Erratum bij de rekening 2009 1 Grondbedrijf 1a Tussentijdse winst-/verliesname Van het nemen van winst is in de voorliggende jaarrekening 2009 afgezien. De lopende exploitatie TPE vertoont weliswaar een

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Financiële begroting 2016

Financiële begroting 2016 Financiële begroting 2016 113 114 Voor een overzicht van de baten en lasten per programma wordt verwezen naar het overzicht opgenomen onder Begroting van Baten en Lasten in het begin van deze begroting.

Nadere informatie

Inhoudsopgave Pagina Pagina

Inhoudsopgave Pagina Pagina Inhoudsopgave Pagina Pagina 1 Algemeen 2 1.1 Toelichting op de jaarrekening 3 2 Jaarrekening 4 2.1 Balans per 31 december 2012 5 2.2 Winst- en verliesrekening over 2012 7 2.3 Toelichting op de balans 8

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen.

Een aantal financiële ontwikkelingen zijn aanleidingen de begrotingcijfers 2015 bij te stellen. Raadsvoorstel Agenda nr. 10 Onderwerp: Vaststellen wijziging begroting 2015 Soort: Besluitvormend Opsteller: J.H.M. Sonnemans Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/020833 Documentnummer:

Nadere informatie

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink

Raadsvoordracht. Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012. Datum: 6 november 2012 Perry van den Blink Raadsvoordracht Onderwerp: Vierde kwartaalbrief 2012 Datum: 6 november 2012 Steller: Portefeuillehouder: Perry van den Blink A.J.M. Scholten Gevraagde beslissing 1. In te stemmen met de volgende begrotingswijzigingen

Nadere informatie

Beantwoording raadsvraag

Beantwoording raadsvraag Beantwoording raadsvraag Onderwerp 2013 aanvullende vragen div fracties Datum 01-11-2012 Nummer RV-1253 Steller vraag W. Tielemans, J. Adriaans en L. Cuijpers Fractie DeurneNU, PvdA en CDA Portefeuillehouder

Nadere informatie

Notitie financiële positie gemeente Pekela

Notitie financiële positie gemeente Pekela Notitie financiële positie gemeente Pekela De laatste jaren is er sprake van krappe begrotingen en overschotten bij rekeningen vooral als gevolg van het incidenteel zijn van verschillende meevallers. In

Nadere informatie

Stichting Steun Sonshine

Stichting Steun Sonshine Rapport inzake de jaarverslaggeving 2015 Inhoudsopgave Pagina 1. JAARREKENING 1.1 Balans per 31 december 2015 2 1.2 Staat van baten en lasten over 2015 4 1.3 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting

Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Avalex Verkorte jaarrekening 2011 Balans, Resultatenoverzicht en beknopte toelichting Den Haag 28 juni 2012 Inleiding Dit document bevat jaarcijfers van Avalex over het boekjaar 2011. Het bevat een balans

Nadere informatie

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel

Gemeente Breda ~Q~ ~,,~ Registratienr: [ 40523] Raadsvoorstel ~,,~ Raadsvoorstel Agendapuntnummer: Registratienr: [ 40523] Onderwerp Instemmen met het doonoeren van een stelselwijziging voor de verantwoording- en dekkingswijze van investeringen met maatschappelijk

Nadere informatie

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014

Introductie gemeenteraad in de financiën. Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Introductie gemeenteraad in de financiën Bob van der Sleen / Jan Sanders Sector Control 27 februari 2014 Inhoud Algemeen: Wat is het belang van de begroting en de jaarrekening, wat doet de raad en wat

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011

Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport 2011 NOTA VOOR DE RAAD Datum: 15 mei 2012 Nummer raadsnota: BI.0120051 Onderwerp: Jaarverslag en jaarrekening 2011 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Jaarverslag en jaarrekening 2011 2. Accountantsrapport

Nadere informatie

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl

Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Vastgoed B.V., Herengracht 562, 1017 CH Amsterdam, T 020 514 10 30, I www.heerenstede.nl Heerenstede Noord CV Financieel overzicht 2009 Geachte participanten, Met genoegen presenteren wij u

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WMO 4 e berap Bestuurlijke samenvatting Landelijke ontwikkelingen bij de overheid hebben in voor nogal wat wijzigingen, maar ook onzekerheid gezorgd. Zo werd besloten dat de overgang van Begeleiding naar

Nadere informatie

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013

GEME. VeiligheidsRegio 2 0 NOV Zeeland. AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp- 4 e begrotingswijziging 2013 GEME 2013.15824 2 0 NOV. 2013 VeiligheidsRegio Zeeland AfdeHng(e Afdoen/advies Kennisnemsr»;i «, r t h. Ontwerp 4 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Onlangs heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met

Nadere informatie

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal

JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) Gemeente Bloemendaal JAARREKENING 2010 - BALANS PER 31 DECEMBER 2010 ACTIVA Balans Balans 31-12-2010 31-12-2009 1. UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR Bank-en girosaldi / rekening courant Heemstede

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering

Kanttekeningen bij de Begroting 2015. Paragraaf 4 Financiering Kanttekeningen bij de Begroting 2015 Paragraaf 4 Financiering Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financieringsbehoefte = Schuldgroei... 4 3 Oorzaak van Schuldgroei : Investeringen en Exploitatietekort... 5 4 Hoe

Nadere informatie

Addendum jaarverslag en -rekening 2015

Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Addendum jaarverslag en -rekening 2015 Aan de gemeenteraad, Wij hebben de jaarstukken, inclusief de jaarrekening, over 2015 op 19 mei 2016 ter bespreking en behandeling in de vergadering van 30 juni 2016

Nadere informatie

** documentnr.: zaaknr.:

** documentnr.: zaaknr.: ** documentnr.: zaaknr.: Raadsinformatiebrief Onderwerp : 4de rapportage 2014 Werk, Inkomen en Zorg Aard : Overige Portefeuillehouder : M.F.R.A. Jilisen/J.H.L.M. Nielen/R.G. Poel Datum college : 14 maart

Nadere informatie

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar:

Simpelveld. Advies aan burgemeester en wethouders. Onderwerp: jaarstukken 2014. gemeente. Behandelend ambtenaar: Advies aan burgemeester en wethouders gemeente Simpelveld Datum advies: 6 mei 2015 Financiële consequenties: Afdeling: Bedrijfsvoering Zaakkenmerk: 47584 Openbare besluitenlijst: ja Behandelend ambtenaar:

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen RMH

Nota Reserves en Voorzieningen RMH Nota Reserves en Voorzieningen RMH 1. Inleiding De reserves en voorzieningen vormen een belangrijk onderdeel van de vermogenspositie van de Regio Midden Holland (RMH). Zowel vanuit bestuurlijk als bedrijfseconomisch

Nadere informatie

Gemeentefinanciën Delft

Gemeentefinanciën Delft Gemeentefinanciën Delft Politiek Café GroenLinks Gemeente Delft/Controlling 1 oktober 2014 1 Gemeentefonds (1) Uitkering van het Rijk voor de uitvoering van taken door de gemeente; Circulaires Min. van

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad

Jaarrekening 2013. Gemeente Bunnik. Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Jaarrekening 2013 Gemeente Bunnik Bunnik, 5 juni 2014 Open Huis gemeenteraad Agenda Controle van de jaarrekening De voorschriften voor de jaarrekening Jaarrekeningcontrole 2013 Controle van de jaarrekening

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Toelichting op de balans per 31 december 2010

Toelichting op de balans per 31 december 2010 Balans per 31 december 2010 29-04-2011 bedragen * 1.000.- ultimo ultimo ACTIVA 1. Vaste activa 1.1 Materiële vaste activa 196.458 184.056 Investeringen met een economisch nut - gronden uitgegeven in erfpacht

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag OVERZICHT JAARVERSLAG 2013 Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2013 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

gemeente Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast:

gemeente Het college van burgemeester en wethouders stelt de onderhavige Nota van wijzigingen, gedateerd 4 juli 2017, vast: Nota van wijzigingen Onderwerp: Jaarstukken 2016 Een nota van wijzigingen bevat één of meer wijzigingen van een raadsvoorstel of -besluit. Een nota van wijzigingen wordt opgesteld door het college van

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015.

Voorstel van het college aan de raad. Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. GEMEENTE OLDEBROEK Raadsvergadering d.d. 7 juli 2016 Onderwerp: Jaarverslag en Jaarrekening 2015. Voorstel van het college aan de raad Agendapunt Portefeuillehouder: mw. A.A.C. Groot Kenmerk: 247735 /

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2017 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2017 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2017 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7

Raadsvoorstel. Openbare Raadsvergadering. datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Raadsvoorstel Openbare Raadsvergadering datum 26 juni 2012 agendapunt 7 Onderwerp 1 e raadsrapportage 2012 Portefeuillehouder(s) ir. J.L.M. Smolenaars Inhoudelijk voorstel - 1e raadsrapportage 2012 voor

Nadere informatie

4.2. Financiële positie en toelichting

4.2. Financiële positie en toelichting 4.2. Financiële positie en toelichting De paragraaf financiële positie geeft een integraal beeld van de gemeentelijke financiën (vermogen, exploitatie en risico s) voor het begrotingsjaar en verdere jaren.

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting

Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Financiële ontwikkelingen na gereedkomen primitieve begroting Inleiding In de raadsvergadering van 3 december 2014 is een nieuwe Planning & Control Cyclus vastgesteld. Met deze vaststelling zijn de 1 e

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur

Tussentijdse rapportage 2015 Realisatie januari tot en met september Outlook 2015. Algemeen Bestuur Tussentijdse rapportage januari tot en met Algemeen Bestuur Inleiding Voor u ligt de Tussentijdse rapportage. Deze rapportage biedt inzicht in de financiële resultaten van Holland Rijnland over de periode

Nadere informatie

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA

STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA STICHTING NON-FOODBANK GOUDA EN OMSTREKEN GOUDA 0 12 juli 2016 INHOUD RAPPORT BLZ 1. Financiële positie JAARREKENING 2015 1. Samenstellingsverklaring 2. Balans per 31 december 3. Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013

Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Samenvatting Jaarrekening VEZ 2012-2013 Boekjaar 1-9-2012 t/m 31-8-2013 Inhoudsopgave 1 BALANS PER 31 AUGUSTUS 2013 3 2 REKENING VAN BATEN EN LASTEN 2012-2013 4 3 GRONDSLAGEN VOOR DE FINANCIËLE VERSLAGGEVING

Nadere informatie

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen)

NB beide formulieren invullen (2 tabbladen) Behandelend ambtenaar gemeente Begroting 2015 is Meerjarenbegroting 2016-2018 is Datum vaststelling begroting 2015 Datum ontvangst begroting 2015 Maatstaven Aantal inwoners per 1-1-2015 Aantal woonruimten

Nadere informatie

Datum raadsvergadering 19 december 2016

Datum raadsvergadering 19 december 2016 Raadsvoorstel Datum vaststelling voorstel door het college 15 november 2016 Datum raadsvergadering 19 december 2016 Nummer raadsvoorstel 2016-359 Bijbehorend veld van de programmabegroting Ruimte, cultuurhistorie,

Nadere informatie

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030

Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 26 juni 2014 AB14.00447 RV2014.030 Gemeente Bussum Vaststellen Perspectiefnota 2015 Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010.

Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. Overzicht vragen en antwoorden rekeningcommissie gehouden op 10 mei 2010. A. Hiemstra (Algemene Waterschapspartij) Jaarrekening 1. Vraag: In 2009 is het aantal ingevulde fte s 314, in de begroting van

Nadere informatie

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012

Activa 1-1-2012 31-12-2012 Passiva 1-1-2012 31-12-2012 Bijlage 1 Jaarrekening 2012 ICT meldkamerbeheer Algemeen Onderstaand wordt de 4e jaarrekening ICT meldkamerbeheer aangeboden. Het betreft de multidisciplinaire jaarrekening 2012. De aansturing van ICT

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit:

gemeente roerdalen -~ ~ I Portefeuillehouder: M:H. Verh_eiL~~n ~ Gevraagd besluit: gemeente roerdalen Raadsvoorstel ~- --_ -- - -- - -- ---l-- ------- - - Onderwerp:. Jaarstukken 2015 ~-_------- - ----,----- --- ~ - - - ---------- ------------------1 Indiener agendapunt: College van

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0

Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 Aanbiedingsformulier Onderwerp Bestemming van het saldo van de rekening van baten en lasten 2001 en het instellen van een reserve en voorziening 0 In te vullen door Bestuurssecretariaat Ontwerper Parafanten

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014

Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7. Doetinchem, 22 mei 2013. Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Aan de raad AGENDAPUNT NR. 7 Bijstellen begroting rentekosten met ingang van begrotingsjaar 2014 Voorstel: 1. Met ingang van de programmabegroting 2014-2017 een bijstelling doorvoeren van de wijze van

Nadere informatie

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN

BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN BEGROTING 2014 SOCIALE DIENST DRECHTSTEDEN Primaire begroting 2014 SDD pagina 1 van 6 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1 Inleiding...3 1.2 Conclusies, acties, bijsturing e.d...3 2. Programmaverantwoording...

Nadere informatie

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies

Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies Iv3-Informatievoorschrift-2017 Provincies In 2014 is een werkgroep Maas bestaande uit vertegenwoordigers van diverse geledingen gestart met de herziening van het Iv3 informatievoorschrift. Daarbij stond

Nadere informatie

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB

TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB TOELICHTING BIJ FINANCIEEL JAARVERSLAG 2013 KNBSB Balans per 31 december 2013 Vaste activa Materiele vaste activa: automatisering In 2013 is, mede op verzoek van de verenigingen, ter invulling van een

Nadere informatie

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 25 april 2012 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE BEGROTING 2013 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2013 1 2. Beleidsbegroting 2013 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting 2013

Nadere informatie

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling

2015 Onvoorzien Primitieve begroting voor begrotingsbehandeling Eerste bestuursrapportage 2015 In onderstaand overzicht geven we de stand van de post onvoorzien weer en het verwachte rekeningresultaat 2015. De bedragen ronden we af op 250,--. (+ = positief / - = negatief)

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013

Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Ontwerp- 5 e begrotingswijziging 2013 Inleiding Medio 2013 heeft u de 3 e begrotingswijziging 2013, met als bijlage de herziene begroting 2013, van de Veiligheidsregio Zeeland vastgesteld. Deze begroting

Nadere informatie

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE

22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE 22 april 2015 OPENBAAR LICHAAM CREMATORIA TWENTE ONTWERPBEGROTING 2016 Inhoudsopgave Bladz. 1. Aanbieding begroting 2016 1 2. Beleidsbegroting 2016 3 2.1 Programma 2.2 Paragrafen 3. Financiële begroting

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006

Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Betreft : RAADSVOORSTEL - vaststelling jaarrekening 2006 Datum voorstel : 5 juni 2007 Raadsvergadering d.d. : 5 juli 2007 Volgnummer : 2007R0031, agendanummer 6 Taakveld : Financiën Portefeuillehouder

Nadere informatie

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder

Naam en telefoon. Coen van den Hout (9300) Afdeling. Portefeuillehouder Onderwerp Invoering nieuwe voorschriften Besluit Begroting & Verantwoording (BBV). Datum 25 mei 2016 Naam en telefoon Coen van den Hout (9300) Afdeling F&C Portefeuillehouder Frank den Brok Waarover wil

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme

Jaarrekening Stichting Vrienden van Dôme Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de Balans per 31 december 2014 5 Toelichting op

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

Toelichting begroting 2015

Toelichting begroting 2015 Toelichting begroting 2015 1. TOELICHTING 1.1 Algemeen Bij het opstellen van de begroting is het doel gesteld om de bijdrage van de waterschappen voor 2015 op het niveau te houden zoals is geraamd voor

Nadere informatie

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven.

JAARREKENING Ja, IPA Acon heeft een goedkeurende verklaring afgegeven. JAARREKENING 2015 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee) en welke soort verklaring? Weerstandsvermogen Hoogte algemene

Nadere informatie

Eerste nota van wijziging 2013

Eerste nota van wijziging 2013 Eerste nota van wijziging 2013 Economie en Werk technische wijziging TW-EW-01 (Fonds bijzondere noden) Programma Economie en Werk Bijzondere Inkomensvoorziening en Individuele Bijzondere Bijstand + 21.626

Nadere informatie

w gemeente QoSterhOUt

w gemeente QoSterhOUt O O ca o c Ui WW gemeente QoSterhOUt BI.0110035 -O OTA VOOR DE RAAD Datum: 20mei 2011 ummer raadsnota: BI.011II035 Ondererp: Jaarverslag en jaarrekening 2010 Portefeuillehouder: Peters Bijlagen: 1. Programmarekening

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 De Windvogel

Jaarverslag 2014 De Windvogel Jaarverslag 2014 De Windvogel Algemeen Het bestuur heeft een drietal speerpunten van beleid in 2014 vastgesteld, te weten: - Groei van het aantal leden - Uitbreiding van het aantal windmolens - Zelflevering

Nadere informatie

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf.

Voor de afbouwregeling Presikhaaf is een bijdrage van jaarlijks 3.000 opgenomen welke wordt onttrokken uit de daarvoor bestemde reserve Presikhaaf. Technische vragen begroting 2016 2 e termijn 5 Prog 3 Onderwijs Wat betreffen de baten Openbaar Onderwijs (vanaf 2015 worden gemeenten structureel gekort inzake huisvestingskosten onderwijs)? De baten

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B&W-besluit d.d.: B&W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 09.0097 Rv. nr.: 09.0097 B&W-besluit d.d.: 6-10-2009 B&W-besluit nr.: 09.1079 Naam programma +onderdeel: Onderwerp: Rapportage 2009 als onderdeel van de planning en controlcyclus Aanleiding:

Nadere informatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie

Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Verwerken onderhandenwerk grondexploitatie Uit diverse reacties die bij de commissie BBV binnenkomen blijkt dat er nogal wat vragen bestaan over het administratief en verslaggevingstechnisch verwerken

Nadere informatie

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl

Jaarverslag Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer sportbedrijfdeventer.nl Jaarverslag 2016 Foto: Coen Schilderman - Sportfoto van het jaar 2016 (Emma Oosterwegel) Sportbedrijf Deventer Smeenkhof 12a Deventer 0570-503939 sportbedrijfdeventer.nl Financieel economisch verslag Voor

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0054 Rv. nr.: 12.0054 B en W-besluit d.d.: 15-5-2012 B en W-besluit nr.: 12.0503 Naam programma: Bestuur en dienstverlening Onderwerp: Vaststelling jaarstukken 2011 Aanleiding: Jaarlijkse

Nadere informatie

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control

Grip op Financiën. 13 januari 2015 Sector Control Grip op Financiën 13 januari 2015 Sector Control Opbouw presentatie Inzicht in ontwikkeling leningenportefeuille en rente Normenkader van de gemeente Eindhoven Beheersmaatregelen Huidige leningenportefeuille

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN

DOEL EN OMVANG RESERVES EN VOORZIENINGEN R1 9111001 Algemene Reserve Algemene buffer voor de exploitatie en voor de opvang van (negatieve) rekeningssaldi. Rekeningsvoordelen. In de afgelopen jaren is het rekeningsresultaat toegevoegd /onttrokken.

Nadere informatie

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM

STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM Balans 31 dec 2014 STICHTING FOODWATCH NEDERLAND TE AMSTERDAM JAARREKENING 2014 Balans 31 dec 2014 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (NA RESULTAATBESTEMMING) ACTIVA 31 december 2014 31 december 2013 VASTE ACTIVA

Nadere informatie

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015

Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Raadsvoorstel Raadsvoorstel Voorstelnummer: 2015-075 Houten, 29 september 2015 Onderwerp: Tweede bestuursrapportage 2015 Beslispunten: 1. De begroting 2015 te wijzigen op basis van de sheet "Financiële

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

BIEO Begroting in één oogopslag

BIEO Begroting in één oogopslag BIEO 2016 Begroting in één oogopslag INLEIDING Voor u ligt de begroting in één oogopslag (BIEO) 2016 van de gemeente Wierden. Naast het begrotingsjaar 2016 wordt er aandacht geschonken aan de ontwikkeling

Nadere informatie

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010

VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 VERENIGING BWT NEDERLAND TE 'S-GRAVENHAGE JAARREKENING 2010 Vereniging BWT Nederland p/a Galvanistraat 1 6716 AE Ede Doetinchem, 09 juni 2011 Geachte bestuursleden, Ingevolge uw opdracht is de de jaarrekening

Nadere informatie

Bijlage 2: Begrotingswijziging

Bijlage 2: Begrotingswijziging Bijlage 2: Begrotingswijziging Inkomen Realisatie INKOMEN Primitieve Voordeel/nadeel VJN NJN Bijdrage gemeenten 5.544.945 5.723.105 5.770.412 47.307 Uitgaven 5.544.945 5.723.105 5.770.412-47.307 apparaatskosten

Nadere informatie

Notitie Rentebeleid 2007

Notitie Rentebeleid 2007 Notitie Rentebeleid 2007 Inhoudsopgave Inleiding 3 De positie van de nota rentebeleid 3 De werking van het marktconform percentage 3 Totaalfinanciering versus project- of objectfinanciering 4 Rentetoerekening

Nadere informatie