Financieel jaarverslag verzekeringsbranche Verbond van Verzekeraars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006. Verbond van Verzekeraars"

Transcriptie

1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006 Verbond van Verzekeraars

2 Voorwoord Voor u ligt het financieel jaarverslag met de belangrijkste resultaten van de verzekeringsbranche over Een verslag dat niet alleen cijfers bevat, maar vooral ook achtergronden en verklaringen bij die cijfers. Dat laatste is van belang om ontwikkelingen te kunnen duiden en op die manier een beeld te schetsen van hoe het gaat in de branche. Dit jaarverslag is opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Onderzoek (CVS), onder leiding van prof. dr. J.L.A van Rijckevorsel. Het CVS voert elk jaar de Voorjaarsenquêtes Leven, Schade en Zorg bij zijn leden uit. In dit verslag zijn alle cijfers en trends uit die enquêtes weergegeven en geanalyseerd, en wel op zo n manier dat beleidsverantwoordelijken in de branche er ook wat mee kunnen. Dat laatste is belangrijk, omdat de verzekeringsbranche een uniek kenmerk heeft: ze is gebaseerd op een omgekeerde productiecyclus. Pas aan het eind van de rit weet een verzekeraar of zijn kostprijsberekening correct was. Vooraf beschikt hij alleen over retrospectieve statistieken. In de poging het wat van een waarom te voorzien, slaat dit jaarverslag een brug tussen de droge statistieken en de beleidsbepalers bij de leden van het Verbond. Dat is echter niet het enige doel. Het Verbond vindt het daarnaast belangrijk dat ook andere geïnteresseerden uit bijvoorbeeld kabinet, parlement, overheid, toezichthouders, pers en maatschappelijke organisaties, kennis kunnen nemen van de ontwikkelingen in de verzekeringsbedrijfstak. Omdat de verzekeringbranche een belangrijke rol heeft bij het organiseren van solidariteit en het beschermen van klanten tegen onvoorziene omstandigheden, is de publieke belangstelling voor de bedrijftak traditioneel groot. Deze belangstelling wordt versterkt door actuele discussies over arbeidsongeschiktheid, ziektekosten, verzekerbaarheid van overstromingen, pensioenen, levensloop, etc., waarin verzekeraars een belangrijke rol hebben. Het jaar 2006 stond uiteraard in het teken van de invoering van het nieuwe zorgstelsel, wat vooral ingrijpende gevolgen heeft gehad op het gebied van ziektekostenverzekeringen. Een ander belangrijk thema was transparantie, mede naar aanleiding van discussie over beleggingverzekeringen. De verzekeringssector streeft naar optimale transparantie en geeft hier onder andere door een financieel jaarverslag invulling aan. De leden, vertegenwoordigd in de commissie CVS van het Verbond van Verzekeraars, hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het tot stand brengen van dit verslag. De commissie CVS bestaat uit de volgende leden: - drs. G. van Olphen RA, voorzitter (Achmea) - drs. R.B. Boekhout (ING) - mr. J. Boven (REAAL) - mr. P.J.W.G. Kok (Delta Lloyd) - drs. T. Pluijter (Fortis ASR) Ik hoop dat deze uitgave u in uw werk als verzekeraar of anderszins van dienst is, en dat u de tijd wilt nemen om kennis te nemen van de inhoud die zeker de moeite waard is. drs. H.J. Herbert adjunct-directeur Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

3 Inhoud Voorwoord 1 Samenvatting 3 Summary 5 Zusammenfassung 6 Resumé 7 1. Inleiding Verantwoording Representativiteit Het belang van goede data Leeswijzer Economische ontwikkelingen De wereldeconomie De Nederlandse economie Beleggingen De verzekeringsmarkt Levensverzekeringen Overzicht levenmarkt Individueel Nieuwe productie Collectief Schadeverzekeringen Overzicht schademarkt Herverzekering Motorrijtuigen Brand Transport Aansprakelijkheid Rechtsbijstand Reis Zorgverzekeringen Marktomvang Ziektekosten Inkomen 31 Verklaring begrippen 34 2 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006

4 Samenvatting Het premievolume van de verzekeringsbranche is in 2006 door veel veranderingen aanzienlijk gegroeid ten opzichte van Deze groei vond vooral plaats in de sector Zorg. De verklaring daarvoor ligt voor de hand: door de invoering van het nieuwe zorgstelsel, waarmee het onderscheid tussen ziekenfondsen en particuliere zorgverzekeraars is vervallen, zijn alle zorgverzekeraars particuliere verzekeraars geworden. Het premievolume van de zorgbranche is daardoor in één klap flink gestegen. Gezien het grote volume van deze markt hebben de resultaten in Zorg een bijzonder grote invloed op het totaal van de verzekeringsbranche. Net als de schadeverzekeringen laten levensverzekeringen een zeer geringe stijging zien, ondanks de introductie van de levensloopregeling, die tot een nieuw aanbod van producten heeft geleid. Hoewel het premievolume in z n totaliteit dus een stijging laat zien, is het resultaat in de verzekeringsbranche in vergelijking met 2005 fors gedaald. Wederom wordt dit grotendeels veroorzaakt door de zorgsector, waar het resultaat voor de branche Ziektekosten zelfs negatief is. Schade en Leven hebben juist een iets beter resultaat geboekt. collectieve levensverzekeringen is in 2005 fors gedaald en in 2006 onveranderd gebleven. De daling wordt vooral veroorzaakt door een verschuiving van eindloon- naar middelloonregelingen. Het resultaat is vooral gestegen door een daling van overige technische voorzieningen eigen rekening. Schadeverzekeringen Het premievolume bij schadeverzekeringen is licht gegroeid ten opzichte van De groei is echter al enkele jaren zeer laag en komt nauwelijks boven het niveau van een inflatiecorrectie uit. De redenen hiervoor zijn het positieve resultaat op schadeverzekeringen in de afgelopen twee jaren en de stevige (prijs)concurrentie in vaak verzadigde markten (wat zich in de praktijk vertaalt in een lagere premie). Het resultaat na rente en na herverzekering van de schadebranches is bijna over de hele lijn gedaald (alleen Motorrijtuigen laat een stijging van het resultaat zien), hoewel dat wel een ietwat vertekend beeld geeft. Het jaar 2005 was namelijk een erg goed jaar vanwege minder grote (brand)schaden en minder diefstal; 2006 was minder gunstig, zodat het resultaat in feite weer op het niveau van vóór 2005 zit. Levensverzekeringen Mede door de introductie van de levensloopverzekeringen is het premievolume van individuele levensverzekeringen toegenomen. Er zijn echter wel minder deelnemers aan de levensloopverzekeringen dan van tevoren was verwacht. Het premievolume van Ondanks de daling is het resultaat nog altijd positief, omdat verzekeraars een steeds efficiëntere bedrijfsvoering hanteren, waardoor ze kosten kunnen verminderen. Dit doen ze bijvoorbeeld door minder risico te herverzekeren en meer in eigen beheer te houden, een ontwikkeling die vooral in 2004 en 2005 Resultaat verzekeringsbranche 2006 Premievolume 1 Netto Resultaat 2 combined 2006 ratio mrd % groei % verdiende premie t.o.v Totaal Leven 24,9 0 n.v.t Totaal Schade 11, Motorrijtuigen 4, Brand 3, Transport 0, Overige 3, Totaal Zorg 34,4 200* Totaal 70,8 46 n.v.t * Dit hoge stijgingspercentage wordt veroorzaakt door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. 1 Premievolume van de directe binnenlandse tekening. 2 Technisch resultaat, uitgedrukt in een percentage van de bruto verdiende premie, behaald in het binnenlands bedrijf, na rente en na herverzekering, maar voor afdracht van vennootschapsbelasting. 3 De volumegroei is het product van de groei van de portefeuille door nieuwe productie en de verhogingen van de premies. Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

5 speelde wegens de toenmalig mondiaal gestegen herverzekeringspremies. Dit beleid heeft voor- en nadelen: het heeft een gunstig effect op het resultaat in jaren met relatief weinig en lage schaden, maar het verhoogt wel het risico en kan er daardoor in relatief slechte jaren toe leiden dat verzekeraars eerder in de problemen komen. Zorgverzekeringen De premieomzet van zorgverzekeringen groeide in 2006 spectaculair door de invoering van het nieuwe zorgstelsel. Omdat alle ziektekostenverzekeraars sinds de invoering van het nieuwe zorgverzekeringsstelsel particuliere zorgverzekeraars zijn geworden, is het premievolume in één klap zo goed als verdubbeld. Zowel voor Ziektekosten als voor Inkomen zijn nieuwe producten geïntroduceerd, wat vooral bij Ziektekosten tot een veel hoger premievolume heeft geleid. Niettemin was de concurrentie op de nieuwe markt zo hevig dat het resultaat voor Ziektekosten negatief is, naar schatting zo n 600 miljoen euro. 4 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006

6 Summary Premium turnover in the Dutch insurance industry grew considerably in 2006 from 2005, due to numerous changes. Most of this growth was in the health care sector. There is an obvious explanation for this: with the implementation of the new health care system, which does away with the differentiation between national health insurance funds and private health care insurers, all health care insurers have become private insurers. This instantly boosted premium turnover in the accident and health insurance sectors. Because of the large volumes in this market, results from accident and health insurance have a particularly great impact on overall results for the entire insurance sector. Life insurance echoed non-life insurance in experiencing a very slight increase, in spite of the introduction of the life-course savings scheme that resulted in a new range of products. Although premium turnover thus rose as a whole, results in the insurance sector dropped sharply compared to This was once again largely attributable to the health care sector, where results for Health insurance were even negative. Life and Non-life actually performed somewhat better. Life insurance Premium income from individual insurances increased, due in part to the introduction of the life-course savings scheme. Fewer people are participating in this scheme, however, than originally anticipated. Premium income from group business had dropped sharply in 2005 and remained unchanged in The drop is being caused primarily by a shift from final salary schemes to average salary schemes. Results increased primarily as the result of a drop in other technical premium net. Non-life insurance Premium income for non-life insurance grew slightly compared to For years, though, growth here has been very sluggish and it barely tops the inflation adjustment level. The reasons for this are the positive operating results from non-life insurance in the past two years and the strong competition in markets that are often already saturated (which translates, in practice, into lower premiums). Net results of interest and reinsurance decreased almost across the line in non-life sectors (motor vehicle insurance was the only area in which results increased). This presents a somewhat distorted picture, however, since 2005 had been such a good year, with fewer large claims (e.g., for fire damage) and less theft; 2006 was less propitious in this sense, so that the results are actually back on par with the level prior to Despite the dip, results were still positive because insurers are conducting business ever more efficiently, Results in the insurance industry in 2006 Premiums 1 Net Results combined ratio billion % growth % earned premiums over Total Life n.a Total Non-life Car Fire Transport Other Total Accident & Health * Total n.a * This high percentage rise was caused by the implementation of the new health care system. 1 Premium income from direct insurances completed in the Netherlands. 2 Technical profit, expressed as a percentage of the gross earned premiums on Dutch business, net of interest and reinsurance but before tax. 3 The growth in volume is the product of the growth in the portfolio through new business and the increase in the premiums. Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

7 thereby cutting costs. They do this, for instance, by decreasing the amount of risk they reinsure and keeping more business under their control, a development that particularly took off in 2004 and 2005 as reinsurance premiums increased around the world. This policy has both advantages and disadvantages: it plays out favourably in years with relatively few - and low - claims, but it does increase overall risk and can therefore lead insurers more readily into difficulty in relatively bad years. Accident and Health insurance Premium income under accident and health insurance grew dramatically in 2006 with the implementation of the new health care system. Since under the new health care insurance system all sickness insurers became private health care insurers, premium income practically doubled in one fell swoop. New products were introduced for both Health and Disability Income insurance, which resulted in much higher premium turnover, especially in Health insurance. Despite all this, competition on the new market was so stiff that Health insurance booked negative results, by an estimated 600 million euros. Zusammenfassung Das Prämienvolumen der Versicherungsbranche hat im Vergleich zu 2005 im Jahr 2006 durch allerhand Veränderungen beträchtlich zugenommen. Dieses Wachstum fand vor allem im Bereich des Gesundheitswesens statt. Die Erklärung dafür liegt auf der Hand: durch die Einführung des neuen Versorgungssystems, mit dem der Unterschied zwischen gesetzlichen Krankenkassen und privaten Krankenversicherungen verschwand, sind alle Krankenversicherer private Versicherer geworden. Das Prämienvolumen der Krankenversicherungsbranche ist dadurch auf einen Schlag kräftig gewachsen. Angesichts des großen Volumens dieses Marktes haben die Ergeb- nisse im Bereich der Krankenversicherungen einen besonders großen Einfluss auf das Gesamtergebnis der Versicherungsbranche. Genau wie die Sachversicherungen zeigen die Lebensversicherungen nur eine äußerst geringe Zunahme, trotz der Einführung der Lebenslaufregelung [Lebenslaufbezogene Regelungen in den Niederlanden seit 2006 = Recht auf langfristiges Ansparen von Zeitguthaben.], die zu einem neuen Angebot von Produkten geführt hat. Obwohl das Prämienvolumen insgesamt gestiegen ist, ist das Ergebnis in der Versicherungsbranche ver- Ergebnis Versicherungsbranche 2006 Prämienvolumen 1 Netto Kosten/ 2006 Schaden Satz Mrd. % Wachstum i.v.z Leben 24,9 0 nicht zutreff. Ergebnis % der verdienten Prämien Sach 11, Kraft 4, Feuer 3, Transport 0, Übrige 3, Kranken 34,4 200* Gesamt 70,8 46 nicht zutreff * Diese hohe Steigerungsrate wird durch die Einführung des neuen Versorgungssystems verursacht. 1 Prämienvolumen direktes Inlandsgeschäft. 2 Technisches Ergebnis, ausgedrückt in Prozent der verdienten Bruttoprämie, erreicht im Inlandsgeschäft, nach Zinsabgaben und Rückversicherung, aber vor Unternehmenssteuern. 3 Das Volumenwachstum ist das Produkt vom Wachstum des Portfolios und der Erhöhungen der Prämien. 6 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006

8 glichen mit dem des Jahres 2005 massiv zurückgegangen. Das wiederum wird größtenteils durch den Sektor Gesundheitswesen verursacht, dessen Resultat für die Krankenversicherungsbranche sogar negativ ist. Gerade die Sach- und Lebensversicherungen konnten ein etwas besseres Ergebnis verzeichnen. Lebensversicherungen Auch durch die Einführung der Lebenslaufversicherungen hat das Prämienvolumen der individuellen Lebensversicherungen zugenommen. Die Teilnehmerzahl an den Lebenslaufversicherungen ist jedoch geringer als zunächst angenommen. Das Prämienvolumen der kollektiven Lebensversicherungen ist im Jahr 2005 stark gesunken und im Jahr 2006 unverändert geblieben. Der Rückgang wird vor allem verursacht durch eine Verschiebung von Endlohn- zu Durchschnittslohnregelungen. Das Ergebnis ist vor allem durch einen Rückgang der übrigen technischen Reserven gestiegen. Sachversicherungen Das Prämienvolumen ist bei den Sachversicherungen im Vergleich zu 2005 leicht gestiegen. Der Anstieg ist aber schon eine Reihe von Jahren sehr gering und übersteigt kaum das Niveau eines Inflationsausgleichs. Die Gründe dafür sind das positive Ergebnis der Sachversicherungen in den beiden zurückliegenden Jahren und ein harter Konkurrenzkampf (bei den Tarifen) in oft gesättigten Märkten (was sich als ein niedrigerer Versicherungsbeitrag darstellt, der sich in der Praxis als geringere Prämie erweist). Das Ergebnis nach Zinsabgaben und Rückversicherung der Sachversicherungsbranche ist fast überall gesunken (nur die Kraftfahrzeugversicherungen zeigen eine Ergebnissteigerung), obwohl das ein etwas verzerrtes Bild gibt. Das Jahr 2005 ist nämlich aufgrund von weniger Großschäden (bei Brand) und weniger Diebstählen ein sehr gutes Jahr gewesen; 2006 war weniger günstig, so dass sich das Ergebnis praktisch wieder auf dem Niveau von vor 2005 befindet. Trotz des Rückgangs ist das Ergebnis immer noch positiv, weil die Versicherer immer mehr auf eine effizientere Betriebsführung übergehen, wodurch eine Kostensenkung erreicht wird. Das tun sie beispielsweise, indem sie weniger Risiko rückversichern und mehr in eigener Regie halten, eine Entwicklung, die sich vor allem in den Jahren 2004 und 2005 vollzog, wegen der damals weltweit gestiegenen Rückversicherungsprämien. Diese Politik hat Vorund Nachteile: Der Effekt wirkt sich auf das Ergebnis günstig aus in Jahren mit relativ wenig Schäden und geringen Schadenssummen, er bringt ein erhöhtes Risiko mit sich und kann dadurch in relativ schlechten Jahren dazu führen, dass Versicherer schneller in Schwierigkeiten geraten. Krankenversicherungen Das Prämienvolumen der Krankenversicherungen ist im Jahr 2006 durch die Einführung des neuen Versicherungssystems spektakulär gestiegen. Weil alle Krankenversicherer seit der Einführung des neuen Systems Privatversicherer geworden sind, hat sich das Prämienaufkommen auf einen Schlag so gut wie verdoppelt. Sowohl für die Krankenversicherung als auch für die Einkommensversicherung entstanden neue Produkte, was vor allem bei den Krankenversicherungen zu einem viel höheren Prämienvolumen geführt hat. Dennoch war der Konkurrenzkampf auf dem neuen Markt so heftig, dass das Ergebnis für die Krankenversicherung negativ ist und sich schätzungsweise auf rund 600 Millionen Euro beläuft. Resumé En raison de nombreux changements, le volume des primes dans la branche de l assurance a considérablement augmenté en 2006 par rapport à Cette hausse concerne principalement le secteur de la santé et l explication s impose d elle-même : suite à l introduction aux Pays-Bas d un nouveau système d assurance des soins de santé, qui ne connaît plus de différences entre les assurances à titre obligatoire et les assurances à titre privé, toutes les sociétés d assurance sont devenues des sociétés d assurances à titre privé. Le volume des primes a donc subi une brusque augmentation. En raison de l important volume de ce marché, les résultats dans le secteur maladie ont une influence particulièrement importante sur le total du secteur des assurances. Tout comme les assurances dommages, les assurances vie ont enregistré une augmentation très faible et ce, en dépit de l introduction du régime d épargne volontaire tout au long du parcours de vie qui a généré une nouvelle offre de produits. En dépit de la progression totale du volume des primes, le résultat dans le secteur des assurances a nettement baissé par rapport à Ceci est dû en grande partie, de nouveau, au secteur de la santé au sein duquel le résultat de la branche Frais médicaux est même négatif. Les secteurs dommages et assurance vie ont quant à eux enregistré un résultat légèrement meilleur. Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

9 Assurances vie En partie avec l introduction d un régime d épargne volontaire tout au long du parcours de vie («levensloopverzekering»), le volume des primes des assurances vie individuelles a augmenté. Le nombre de souscripteurs de ce régime d épargne volontaire est toutefois plus faible que prévu. Le volume des primes des assurances vie collectives, qui avait fortement reculé en 2005, est demeuré inchangé en La baisse est avant tout provoquée par le passage aux régimes basés sur le salaire moyen qui remplacent les régimes basés sur le dernier salaire. Le résultat est en hausse, en particulier en raison d une diminution des autres réserves techniques pour compte popre. Assurances dommages Le volume des primes des assurances dommages a légèrement augmenté par rapport à Cette croissance est toutefois très faible depuis quelques années et dépasse à peine le niveau de correction de l inflation. Ceci est dû au résultat positif obtenu sur les assurances dommages au cours des deux dernières années et à la forte concurrence (des prix) sur des marchés souvent arrivés à saturation (ce qui se traduit en pratique par un niveau plus bas des primes). Le résultat de la branche dommages après intérêt et après réassurance a baissé sur presque toute la ligne (seule la branche des véhicules motorisés affiche une hausse du résultat), bien que ceci donne une image un peu faussée. L année 2005 a été en effet une très bonne année en raison de la diminution des dommages importants (incendies) et des vols. L année 2006 a été moins favorable, le résultat est en fait revenu au même niveau qu avant En dépit de la baisse, le résultat reste cependant positif car les sociétés d assurance mènent une gestion de plus en plus efficace leur permettant d économiser des coûts. Elles réassurent par exemple moins de risques et gardent davantage d affaires en mains propres, une évolution qui a surtout joué un rôle en 2004 et 2005 en raison des hausses mondiales des primes de réassurance à l époque. Cette politique présente des avantages et des inconvénients : elle a un impact favorable sur le résultat pour les années avec relativement peu de dommages et de faible importance mais en revanche, elle augmente le risque et peut, pour les années relativement mauvaises, créer plutôt des problèmes pour les sociétés d assurance. Assurances maladie Le volume des primes pour les assurances maladie a subi une croissance spectaculaire en 2006 avec l introduction d un nouveau système d assurance des soins de santé aux Pays-Bas. Toutes les sociétés d assurance maladie étant devenues des sociétés d assurance à titre privé, le volume des primes a quasiment doublé en une fois. Aussi bien pour les frais des soins de santé que pour les revenus, de nouveaux produits ont été introduits ce qui a conduit à un volume de primes bien plus élevé, surtout pour les assurances maladie. Néanmoins, la concurrence sur ce nouveau marché a été si acharnée que la branche des frais de soins de santé enregistre un résultat négatif d environ 600 millions d euros, selon les prévisions. Résultat du secteur des assurances 2006 Volume des primes 1 Ratio Résultat 2 combiné 2006 Net mrd % croissance par % prime acquise rapport à Total Vie 24,9 0 ne s appl. pas Total Dommages 11, Véhicules motorisés 4, Incendie 3, Transport 0, Autres 3, Total Maladie 34,4 200* Total 70,8 46 ne s appl. pas * Ce taux d augmentation élevé est dû à l introduction d un nouveau système d assurance de soins de santé aux Pays-Bas 1 Volume des primes des souscriptions nationales directes. 2 Résultat technique, exprimé en pourcentage de la prime acquise brute atteint dans la société nationale, après intérêt et après réassurance mais avant paiement de l impôt sur les sociétés. 3 La croissance du volume est le produit de la croissance du portefeuille grâce aux nouveaux produits et de l augmentation des primes. 8 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006

10 1 Inleiding 1.1 Verantwoording Dit financieel jaarverslag bevat een terugblik op de financiële ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsbranche over het jaar Het jaarverslag is opgesteld door het Centrum voor Verzekeringsstatistiek en Onderzoek (CVS), het statistisch onderzoeksbureau van het Verbond van Verzekeraars. Vrijwel alle hier gepresenteerde gegevens over de verzekeringsbranche zijn ontleend aan comptabele enquêtes, die het CVS in het voorjaar van 2007 heeft gehouden onder verzekeraars. Aan deze enquêtes doen verzekeraars mee die werkzaam zijn op de Nederlandse markt en die een vergunning hebben van De Nederlandsche Bank (DNB). Resultaten die Nederlandse verzekeraars in het buitenland behalen, zijn buiten beschouwing gelaten. De resultaten worden uitgedrukt in een percentage van de verdiende premie. De hier gepresenteerde resultaten zijn de zogenaamde technische resultaten inclusief herverzekering, maar exclusief vennootschapsbelasting. Deze resultaten zijn opgehoogd naar de gehele Nederlandse binnenlandse verzekeringsbranche. De genoemde bedragen en aantallen in dit jaarverslag over voorgaande jaren kunnen op bepaalde punten licht afwijken van de bedragen en aantallen zoals vermeld in eerdere jaarverslagen. De belangrijkste redenen hiervoor zijn bijstellingen op oude jaren en veranderingen in panelsamenstelling. Alle resultaten en groeipercentages zijn afgerond op hele procentpunten. De in de kaders gepresenteerde resultaten zijn afkomstig van het CVS, tenzij anders vermeld. 1.2 Representativiteit De cijfers in dit verslag zijn vanwege de hoge deelnamegraad representatief voor de hele Nederlandse verzekeringsbranche. De financiële gegevens over levensverzekeraars zijn gebaseerd op ruim 75% van de Nederlandse verzekeringsmarkt, gemeten naar premievolume. De resultaten zijn afkomstig van de Voorjaarsenquête Leven, die het CVS jaarlijks houdt onder levensverzekeraars die in Nederland werkzaam zijn. De enquête vraagt de verlies- en winstrekening, de technische en niet-technische rekening en de balans uit. De financiële gegevens van schadeverzekeraars zijn gebaseerd op bijna 75% van de Nederlandse verzekeringsmarkt, gemeten naar premievolume. De resultaten zijn afkomstig van de Voorjaarsenquête Schade & Zorg, die het CVS jaarlijks houdt onder schadeverzekeraars die in Nederland werkzaam zijn. De in het hoofdstuk Schadeverzekeringen gepresenteerde resultaten hebben betrekking op alle schadeverzekeringen exclusief Zorg, namelijk verzekeringen voor motorrijtuigen, brand, transport, aansprakelijkheid, rechtsbijstand en reis. De financiële gegevens van ziektekostenverzekeraars zijn gebaseerd op kwartaalcijfers van DNB over de gehele markt van Nederlandse ziektekostenverzekeraars en cijfers uit de Voorjaarsenquête Schade & Zorg van het CVS met daarin ongeveer 60% van het premievolume van de inkomensverzekeraars. De sector Zorg bestaat uit ziektekosten- en inkomensverzekeringen, die weer zijn opgebouwd uit productgroepen. Hierbij wordt rekening gehouden met nieuwe producten, zoals de WIA en de nieuwe ziektekostenverzekeringen, alsmede met oude producten, zoals WAO-gatverzekeringen. Voor 2005 bevat dit verslag uitsluitend de cijfers van de toenmalige particuliere ziektekostenverzekeraars. Voor 2006 zitten uiteraard ook de voormalige ziekenfondsen in de cijfers. 1.3 Het belang van goede data Bij de optelling van de resultaten van productgroepen tot branchetotalen wordt impliciet verondersteld dat alle informatie van de productgroepen bekend is. Helaas is dat in de praktijk niet het geval. Verzekeraars kunnen geaggregeerde cijfers vaak beter aanleveren dan de onderliggende opsplitsingen, waardoor de productgroepen minder marktdekking hebben dan de branches en de optellingen niet helemaal kloppen. Zo zijn er veel verzekeraars die cijfers kunnen leveren voor de branche als totaal, maar de cijfers uitgesplitst naar bijvoorbeeld de productgroepen Eigen tekening en Volmacht zijn veel lastiger voor een verzekeraar in te vullen en worden dan ook door minder verzekeraars aangeleverd. Dit betekent dat met de toename van het detail, het marktvolume waarop de cijfers zijn gebaseerd afneemt. Dit kan ertoe leiden dat op een gegeven moment de cijfers inconsistent worden. We zouden bijvoorbeeld als uitkomst kunnen krijgen dat het premievolume van Eigen tekening afneemt met 2%, Volmachten met 0% gelijk blijft, maar dat het totaal met 1% stijgt. Dit lijkt inconsistent, omdat het totaal een gewogen gemiddelde dient te zijn van Eigen tekening en Volmachten, maar is te verklaren omdat we voor alle drie cijfers een andere representativiteit kennen. Niet alle maatschappijen kunnen de cijfers uitsplitsen naar Eigen tekening en Volmacht. Kennelijk hebben de maatschappijen, die de cijfers niet uit kunnen splitsen, in dit voorbeeld een beter resultaat dan gemiddeld. Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

11 1.4 Leeswijzer In hoofdstuk 2 wordt kort ingegaan op algemene economische ontwikkelingen die van invloed zijn op de resultaten van de verzekeringssector. In hoofdstuk 3 wordt verslag gedaan van de financiële ontwikkelingen op de markt voor levensverzekeringen, met aandacht voor de ontwikkeling van het premievolume, de nieuwe productie en het resultaat. In hoofdstuk 4 wordt het resultaat van de diverse schadeverzekeringen toegelicht. Ook wordt stilgestaan bij de impact van herverzekering. In hoofdstuk 5 wordt de markt van zorgverzekeringen toegelicht. Het verslag sluit met een verklarende lijst van begrippen. 10 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2006

12 2 Economische ontwikkelingen De wereldeconomie Conform de verwachtingen is de wereldeconomie in 2006 fors gegroeid. De uitzonderlijk hoge groei van 2004 werd zelfs bijna geëvenaard. Ook voor de komende jaren zijn de vooruitzichten goed, al zal de groei naar verwachting wel iets lager zijn dan in de topjaren 2004 en Dat de inflatie ondanks de groei gematigd is gebleven, maakt het des te waarschijnlijker dat de economische groei bestendig is. Natuurlijk blijven de bekende bedreigingen bestaan, zoals de hoge grondstoffenprijzen en het tekort op de betalingsbalans van de Verenigde Staten, maar voorlopig zijn er nog voldoende factoren om die ontwikkelingen te compenseren. Dat de groei wereldwijd gezien zo groot is, komt grotendeels door succesvolle economische integratie. Dit speelt onder meer een rol bij de gunstige economische ontwikkeling in China en de nieuwe EU-lidstaten. Verder wordt het negatieve effect van een hoge olieprijs gecompenseerd door lage kapitaalkosten, effectief monetair beleid en een stijging van de arbeidsproductiviteit. Dat de olieprijs alweer aan het dalen is, heeft vanzelfsprekend ook een positief effect. Verenigde Staten Als naar de verschillende wereldeconomieën wordt gekeken, was in de Verenigde Staten de huizenmarkt een belangrijke aanjager van de economie. De stijgende huizenprijzen verruimden de bestedingsmogelijkheden van de consument. In 2006 kwam de reeds verwachte correctie, maar omdat dit pas in de loop van het jaar kwam, droeg deze factor toch nog bij aan een relatief hoge economische groei aan het begin van het jaar. De schade van de correctie is niet al te groot, omdat de particuliere consumptie onverminderd hoog blijft. Daardoor houdt de relatief sterke economische groei aan. Naast de huizenmarkt leverden ook de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een positieve bijdrage aan de Amerikaanse economie. De vraag naar arbeid is groot, waardoor de lonen stijgen en de werkloosheid afneemt. Dit alles heeft weer een gunstig effect op het bestedingsgedrag. Al met al bedroeg de economische groei in de VS vorig jaar 3,3%, tegenover 3,2% in 2005 en 3,9% in Hoewel de groei daarmee structureel hoger is dan in Japan en het eurogebied, is de verwachting dat de Amerikaanse groei in de komende jaren zal afnemen en op ongeveer hetzelfde niveau als in deze gebieden belandt. Overigens was de groei in 2006 wel minder groot dan in voorgaande jaren, maar deskundigen gaan ervan uit dat er sprake blijft van een behoorlijke economische groei en dat de periode van economische voorspoed nog lang niet voorbij is. Azië Net als in de Verenigde Staten zet de economische groei ook in Azië flink door. Vooral China laat een hoog groeicijfer zien, van bijna 11% in Deze uitzonderlijk hoge groei is vooral een gevolg van de toenemende integratie, die op haar beurt weer wordt veroorzaakt door de export en investeringen. Hoewel het beleid van diverse overheden in Azië erop is gericht de groei af te remmen (om oververhitting te voorkomen) en een verschuiving gedreven door binnenlandse bestedingen te bewerkstelligen, wordt ook de komende jaren een aanhoudend hoge groei verwacht. Belangrijkste oorzaak daarvoor is een toename van de export en investeringen. De binnenlandse bestedingen blijven daarentegen achter vanwege het ontbreken van een goed sociaal vangnet en een gedegen pensioenstelsel. De consument zal daardoor een groot deel van zijn inkomen willen sparen. Naast China heeft ook India een hoge economische groei (meer dan 8%), maar in tegenstelling tot China gaat de groei in India gepaard met hoge inflatie en een overheidstekort. Een positieve factor is dat de bijdragen van de verschillende componenten in India evenwichtiger zijn verdeeld. Zo wordt een groot deel van de economische groei gedreven door particuliere consumptie. In Japan is de economische groei gematigd positief, al gaat deze gepaard met forse schommelingen op kwartaalbasis. Na afronding van de saneringen en herstructureringen wordt ook hier de groei gedragen door export en investeringen. De Japanse export wordt gestimuleerd door de sterke groei in andere Aziatische economieën en een verbetering van de concurrentiepositie door de depreciatie van de yen. Hierdoor neemt de productie en daarmee ook de bezettingsgraad (dit is de mate waarin kapitaalgoederen, zoals machines, worden bemand) toe, wat tot meer investeringen leidt. De economische groei gaat gepaard met een stijging van de werkgelegenheid, 4 De tekst in dit hoofdstuk is gebaseerd op het Centraal Economisch Plan 2007 van het CPB, het jaarverslag 2006 van DNB en publicaties van de OECD en de Wereldbank. Financieel jaarverslag verzekeringsbranche

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2007. Verbond van Verzekeraars

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2007. Verbond van Verzekeraars 3,87 396 1,2 9 396,82 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 27 Verbond van Verzekeraars Voorwoord Voor u ligt het Financieel jaarverslag met de belangrijkste resultaten van de verzekeringsbranche

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2012 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Vertrouwelijk 1 Alleen voor intern gebruik Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 1 Financieel jaarverslag

Nadere informatie

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2003

Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2003 Financieel jaarverslag verzekeringsbranche 2003 Ve r b o n d v a n Ve r z e k e r a a r s Voorwoord Voor u ligt het eerste jaarverslag van de belangrijkste resultaten van de verzekeringsbedrijfstak over

Nadere informatie

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6

Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten. december 2013 / nr. 6 Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013 / nr. 6 De Nederlandsche Bank Economische Ontwikkelingen en Vooruitzichten december 2013, nr. 6 2013 De Nederlandsche Bank NV Oplage: 1800 Afsluitdatum:

Nadere informatie

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête

Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid. Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête Afdeling Wetenschappelijk Onderzoek/Monetair en economisch beleid Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen: analyse op basis van een enquête W.A. van den End, J.I. Kakes, M.C.J. van Rooij en A.C.J. Stokman

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 Nr. 32 Weekblad van 25 oktober 2012 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2011 1. Inleiding: Niettegenstaande barslechte omstandigheden... 2 2. Incasso s en marktaandelen

Nadere informatie

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt

Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt 11/2014 marktanalyse IG&H Consulting & Interim Make strategy work! IG&H Consulting & Interim Financial Services Kiezen of verliezen! Lessen uit het verleden van de Nederlandse schadeverzekeringsmarkt Ronald

Nadere informatie

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012

Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 Nr. 35 Weekblad van 7 november 2013 Kerncijfers en voornaamste resultaten van de Belgische verzekeringsmarkt in 2012 1. Inleiding: De merkwaardige veerkracht van de verzekering maakte van 2012 een topjaar

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002

De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 De Nederlandsche Bank Kwartaalbericht Juni 2002 In dit Kwartaalbericht: Vermogensbeheer Nederlandse gezinnen onder de loep Tariefstructuren en infrastructuur betalingsverkeer Mogelijke Europese agenda

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04.

Beleggingsvisie. Lange Termijn Scenario s 2015-2018. Basisscenario: Gematigd optimisme. Financiële markten en verwacht rendement. Pagina 04. Beleggingsvisie Lange Termijn Scenario s 215-218 Basisscenario: Gematigd optimisme Pagina 4 Financiële markten en verwacht rendement Pagina 17 Jaargang 17 november 214 2 Inhoud www.aegon.nl Samenvatting

Nadere informatie

Sprekende Cijfers '08. Kantorenmarkten

Sprekende Cijfers '08. Kantorenmarkten Sprekende Cijfers '08 Kantorenmarkten Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2008 Een uitgave van Dynamis B.V. Copyright 2008 Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verveelvoudigd

Nadere informatie

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid

Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Pensioenen: solidariteit en keuzevrijheid Opvattingen van werkenden over aanvullende pensioenen Stella Hoff Sociaal en Cultureel Planbureau Den Haag, augustus 2015 Het Sociaal en Cultureel Planbureau is

Nadere informatie

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis

Uit de crises met een Europese doorbraak. Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Uit de crises met een Europese doorbraak Paper van D66 over de Europese schuldencrisis Voorwoord Waarom leent Nederland geld aan de Grieken? Mailen mensen iedere dag naar Tweede Kamerleden. Mensen zien

Nadere informatie

Verplaatsing industrie: update 2012

Verplaatsing industrie: update 2012 Verplaatsing industrie: update 2012 Amsterdam, november 2012 In opdracht van SIC Verplaatsing industrie: update 2012 Bert Hof en Ward Rougoor Roetersstraat 29-1018 WB Amsterdam - T (+31) 20 525 1630 -

Nadere informatie

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper

MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper MKB in een periode van deflatie; risico's en strategieën Position paper dr. R.G.M. Kemp Zoetermeer, maart 2005 ISBN: 90-371-0942-X Bestelnummer: A200413 Prijs: 30,- Dit onderzoek maakt deel uit van het

Nadere informatie

Kop in het zand óf snel vooruit?

Kop in het zand óf snel vooruit? Benchmark Verantwoord Beleggen door Nederlandse verzekeraars 2009 Kop in het zand óf snel vooruit? Postbus 504 4100 AM Culemborg T +31 (0) 345 532 653 F +31 (0) 842 218 746 info@vbdo.nl www.vbdo.nl Benchmark

Nadere informatie

Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars

Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars 5 maart 2015 Nieuw leven voor verzekeraars Rapport van de Commissie Verzekeraars 5 maart 2015 Commissieleden prof. dr. C.G. de Vries

Nadere informatie

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014

Tijd voor Ziel. in de Zorg. Jaarverslag VvAA 2014 Tijd voor Ziel in de Zorg Jaarverslag VvAA 2014 In dit jaarverslag zijn onder andere foto s van onze leden afgebeeld, dit uiteraard met toestemming van de betreffende leden. Inhoudsopgave 001 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01

Juniraming 2012. De Nederlandse economie tot en met 2017, inclusief. Begrotingstekort Lage economische. CPB Policy Brief 2012/01 Begrotingstekort Lage economische 2,9% in 2013 groei tot 2017 Dit is een uitgave van: Centraal Planbureau Postbus 80510 2508 GM Den Haag t (070) 3383 380 Juni 2012 ISBN 978-90-5833-555-5 CPB Policy Brief

Nadere informatie

historisch 2004-2011lage rendement

historisch 2004-2011lage rendement De Sociaal Nederlandse Economische economie Trends 213 Achtergronden Werkloosheid bij het historisch 24-211lage rendement Stromen en duren op staatsobligaties Werkloosheidsduren op basis van de Enquête

Nadere informatie

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014

Terug naar Vertrouwen. Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Terug naar Vertrouwen Inzet van het Verbond van Verzekeraars voor de kabinetsperiode 2010-2014 Inhoud Inleiding 4 VerzekeraarsVernieuwen 7 1 De klant centraal: versterking van de positie van de consument

Nadere informatie

Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars

Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars Toekomstbestendigheid bedrijfsmodellen Nederlandse verzekeraars Inhoud 2

Nadere informatie

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei

SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei INFORMATIEF MAGAZINE OVER BELEGGEN BIJ SYNVEST. Editie voorjaar 2015 SynVest biedt perspectief voor vermogensgroei In deze uitgave: Succesvolle start 2015 en verdere groei Wat is het verschil tussen actief

Nadere informatie

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003

Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Allianz Nederland Groep Jaarverslag 2003 Vertrouwen 2 Inhoud 4 Organisatie 5 Kerncijfers Jaarverslag 2003 Verslag van de directie 6 Allianz Nederland Groep 12 Schadeverzekeringen 15 Levensverzekeringen

Nadere informatie

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel

Verbond van Verzekeraars. december 2014. Mee met de tijd. Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Verbond van Verzekeraars december 2014 Mee met de tijd Naar een toekomstbestendig pensioenstelsel Inhoud Mee met de tijd 3 1 Doelstelling en ambitie 4 2 Inventarisatie en analyse: sterktes, zwaktes, trends

Nadere informatie

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005

De Nederlandsche Bank. Statistisch Bulletin Maart 2005 05 De Nederlandsche Bank Statistisch Bulletin Maart 2005 2005 De Nederlandsche Bank nv Oplage: 1.400 Iedere openbaarmaking en verveelvoudiging voor educatieve en nietcommerciële doeleinden is toegestaan,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 500 Nr. 1 NOTA OVER DE TOESTAND VAN S RIJKS FINANCIËN Aangeboden 21 september 2010 Tekstgedeelte van de Miljoenennota 2011 kst-32500-1 ISSN

Nadere informatie

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis

Rapport. Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland. Lessen uit de kredietcrisis Rapport Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis Bouwen aan een meer crisisbestendige verzekeringssector in Nederland Lessen uit de kredietcrisis

Nadere informatie

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007

Stichting Personeelspensioenfonds Cordares. Jaarverslag over het boekjaar 2007 Stichting Personeelspensioenfonds Cordares Jaarverslag over het boekjaar 2007 Inhoudsopgave 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 0.10 0.11 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Jaarverslag

Nadere informatie