Zoetermeer, 13 april 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Zoetermeer, 13 april 2010"

Transcriptie

1 Zoetermeer, 13 april 2010 Jaarstukken 2009

2 Feiten & cijfers OVER ZOETERMEER per per Inwoners Aantal inwoners Aantal woningen Gemiddeld aantal personen per woning 2,31 2,31 Oppervlakte gemeente (in ha) Bedrijven Aantal bedrijven Werkgelegenheid Aantal arbeidsplaatsen waarvan aantal arbeidsplaatsen ICT-sector Beroepsbevolking (aantal personen) Aantal geregistreerde werklozen Werkloosheidspercentage 6,9% 5,2% 1 Peildatum ; bron: VR Beheer; info S.Arndt / BS/FB/O&S 2 Peildatum ; nieuwe peiling; bron: VR Beheer; info S. Arndt /BS/FB/O&S 3 Peildatum ; betreft alle arbeidsplaatsen; bron: VR Beheer 4 Peildatum ; nieuwe peiling; betreft alle arbeidsplaatsen; bron: VR Beheer 5 Gecorrigeerd cijfer t.o.v. Concernverslag Bron: CWI Jaarstukken

3 Voorwoord Hierbij worden u de jaarstukken 2009 aangeboden. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in De gestelde doelstellingen voor 2009 zijn voor het overgrote deel gerealiseerd. Daarmee kan geconcludeerd worden dat ook de doelstellingen van het collegeprogramma voor een zeer belangrijk deel gehaald zijn. De titel van dat programma is Mee(r)doen. Er is veel werk verzet in de afgelopen periode. Werk om voorzieningen te realiseren, mensen aan een baan te helpen, zorg te dragen voor en optimale publieke dienstverlening, de veiligheid en leefbaarheid in de stad en de woonbuurten te verbeteren en meer bruis in de stad te stimuleren. Ook is er veel werk en energie gestoken in activiteiten die er voor gezorgd hebben dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen blijven doen in onze stad. Want niemand mag aan de kant blijven staan. Investeren in onze stad, onze burgers, bedrijven en instellingen doe je samen. In talloze activiteiten is vanuit dat gemeenschappelijke belang gezamenlijk opgetrokken. Dat besef van gemeenschappelijk belang is bepalend voor het succes van de vele geslaagde initiatieven van het afgelopen jaar. Het gemeentebestuur is er van overtuigd dat we deze gezamenlijke focus ook in de komende periode hard nodig zullen hebben, juist in een tijd waarin bezuinigingen en maatschappelijke tegenstellingen ons parten spelen. Het is dan ook goed om met elkaar vast te stellen dat de Zoetermeerse samenleving eensgezind en veerkrachtig genoeg is om de uitdagingen voor de toekomst met een gerust tegemoet te zien ook al zal dat niet vanzelf gaan en van ons allemaal extra inzet vragen. De eerste ronde van bezuinigmaatregelen zijn in 2009 door de raad vastgesteld. Dit zonder het voorzieningenniveau en de dienstverlening aan burgers aan te tasten. Ook de lasten voor de burgers zijn niet extra verhoogd. De effecten van de economische recessie zijn in 2009 ook in Zoetermeer zichtbaar geworden. Verlies aan banen, oplopende werkloosheidscijfers, achterblijvende investeringen in de marktsector en stagnatie op de woningmarkt doen zich ook in Zoetermeer voor. Toch staan we er in Zoetermeer beter voor dan in tal van andere gemeenten. De door het gemeentestuur genomen crisismaatregelen hebben een dempende werking. De Zoetermeerse economie is relatief gedifferentieerd van samenstelling en daardoor beter bestand tegen de crisis. Daarnaast is het sociale beleid van de gemeente succesvol in het snel weer aan de slag helpen van werklozen en een doelgericht armoede beleid gericht op participatie. Eind 2009 is de gemeente opgeschrikt door de ontwikkelingen rond het bedrijf Sterigenics. In oktober 2009 werd duidelijk dat In de periode er een verhoogde uitstoot van ethyleenoxide heeft plaatsgevonden, die ver boven de afgegeven norm uit de milieuvergunning lag. De politieke en maatschappelijke onrust heeft geleid tot het in gang zetten van allerlei onderzoeken die er toe moeten leiden dat de onderste steen boven komt. Dit betreft het ambtelijk en politiekbestuurlijk handelen rond het dossier Sterigenics op het totale terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Ook is nader onderzoek ingesteld naar de gezondheidsrisico s en de mogelijkheden voor een bevolkingsonderzoek in samenwerking met de GGD en het RIVM. Verder loopt er een strafrechtelijk onderzoek en heeft ook de onderzoeksraad voor de veiligheid van Pieter van Vollenhove een vooronderzoek ingesteld. Het jaarverslag gaat in op de belangrijkste gemeentelijke inspanningen. De doelstellingen van waaruit is gewerkt en de geleverde prestaties over 2009 zijn per programma weergegeven. De financiële vertaling hiervan staat in de jaarrekening. Het collegeprogramma (Mee(r)doen) was een belangrijk richtsnoer voor het beleid. ln het oog springende zaken in 2009: Het bijstandsvolume is relatief weinig gestegen ondanks de toename niet-werkende werkzoekenden (continuering succesvolle SEA aanpak) De ste Zoetermeer-Pas is uitgereikt waardoor meer mensen in een achterstandsituatie mee kunnen blijven doen in de stad Er is blijvende aandacht voor leefbaarheid en veiligheid (o.a.campagne ZoetermeerVeilig) (inzet extra verloederingsgelden van het rijk) 3 Jaarstukken 2009

4 Klanten zijn tevreden over de huishoudelijke hulp Jongeren krijgen extra aandacht (onderwijs, nieuwe brede scholen, jongerenhuisvesting, bestrijding overlast) Er zijn nieuwe stappen gezet op weg naar de ontwikkeling van het Stadsforum en permanente huisvesting voor het amateurtheater in Zoetermeer Er is vertraging in de realisatie van het nieuwe sportcomplex voor DSO, dat nu in het tweede kwartaal 2010 opgeleverd zal worden De plannen rond de binnenstadsvisie, plannen van Snowworld, Bleizo en de infrastructuur van de stad zijn verder ontwikkeld Er is extra aandacht voor het onderhoud en beheer van de openbare ruimte en een toenemende waardering van de burgers De publieke dienstverlening is verder verbeterd De Stadsvisie 2030 (o.a. versterking duurzaamheid, wijkontwikkeling, investeringsagenda) is verder uitgewerkt De gemeente is toegetreden tot de G32 en er is een uitvoeringsagenda New Towns met het rijk en de Ortega gemeenten opgesteld Het resultaat is 3,8 mln. positief. Ten opzichte van de gewijzigde begroting is dit 1,6 mln. voordeliger. De belangrijkste oorzaken worden toegelicht op bladzijde 7. De in 2009 bereikte resultaten zijn bereikt door inzet en samenwerking met veel betrokken partijen in Zoetermeer. Wij hopen ook in 2010 weer op elkaar te mogen rekenen om verder samen aan onze stad te kunnen bouwen. Het college van burgemeester en wethouders Jaarstukken

5 Inhoudsopgave 1. SAMENVATTEND RESULTAAT INLEIDING LEESWIJZER EXPLOITATIERESULTAAT VOOR EN NA GEAUTORISEERDE RESULTAATBESTEMMING JAARVERSLAG ONDERDEEL PROGRAMMAVERANTWOORDING PROGRAMMA 1 SOCIALE VOORZIENINGEN PROGRAMMA 2 WELZIJN EN ZORG PROGRAMMA 3 NATUUR EN MILIEU PROGRAMMA 4 JEUGD EN ONDERWIJS PROGRAMMA 5 KUNST, CULTUUR EN BIBLIOTHEEK PROGRAMMA 6 SPORT EN BEWEGEN PROGRAMMA 7 VEILIGHEID PROGRAMMA 8 BESTUUR EN DIENSTVERLENING PROGRAMMA 9 INRICHTING VAN DE STAD PROGRAMMA 10 ECONOMIE PROGRAMMA 11 WONEN EN BOUWEN PROGRAMMA 12 OPBAAR GEBIED OVERZICHT ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN PARAGRAAF FINANCIERING BEDRIJFSVOERINGPARAGRAAF PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN PARAGRAAF GRONDBELEID JAARREKENING GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING ACCOUNTANTSVERKLARING PROGRAMMAREKENING MET TOELICHTING BALANS MET TOELICHTING BIJZONDERE GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM SISA BIJLAGE (SINGLE INFORMATION SINGLE AUDIT) ORGANISATIE ORGANISATIEMODEL GEMEENTEBESTUUR BIJLAGE 1: RISICO S BEHOREND BIJ DE PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN Jaarstukken 2009

6 Samenvattend resultaat Samenvattend resultaat Inleiding De jaarstukken 2009 bestaan uit het jaarverslag 2009 en de jaarrekening Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het in 2009 gevoerde beleid. Accountantscontrole Met het door de raad vastgestelde normenkader heeft de accountant de jaarrekening getoetst aan de hand van het uitgewerkte controleprotocol. De accountantscontrole betreft naast een oordeel over het getrouwe beeld ook een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant heeft vastgesteld dat het jaarverslagdeel van dit concernverslag in lijn is met de jaarrekening. Voor meer informatie over de accountantscontrole kunt u terecht in paragraaf 3.2 van dit document Leeswijzer De jaarstukken bestaan uit de programmaverantwoording (blz. 7 tot en met 99) en de jaarrekening (vanaf blz. 100). Voor de programmaverantwoording dient het bij de begroting vastgestelde beleid als uitgangspunt. Per programma wordt ingegaan op de vragen: Wat hebben we bereikt Wat hebben we gedaan Wat heeft het gekost en opgebracht 1.3. Exploitatieresultaat voor en na geautoriseerde resultaatbestemming Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Baten N Lasten V Resultaat voor bestemming V Onttrekkingen aan reserves N Toevoegingen aan reserves V Saldo mutaties reserves N Resultaat na bestemming V N = nadeel V = voordeel Het rekeningresultaat is gedefinieerd als het verschil tussen baten en lasten en bedraagt 3,831 mln. positief. In de begroting na wijziging was rekening gehouden met een rekeningresultaat van 2,276 mln.. In de loop van het jaar is de raad door middel van de tussenberichten geïnformeerd over de verwachting ten aanzien van het financiële rekeningresultaat. De meeste afwijkingen die in de Tussenberichten onder uw aandacht zijn gebracht zijn niet concreet verwerkt in de begroting zelf maar hadden het karakter van meldingen. In onderstaande tabel is het saldo van de aangegeven meldingen en begrotingswijzigingen weergegeven (kolom c). Het definitieve rekeningresultaat van 3,831 mln. wijkt 1,693 mln. af van de eerdere verwachting. Jaarrekening 2009 t.o.v. begroting resp. tussenberichten (TB) Begroot saldo na Alle verwachtingen Verwacht eind- Saldo werkelijk wijziging bij TB 1, 2, 3 saldo bij TB 3\ niet in BW Verschil t.o.v. TB 3 Bedragen * 1 mln. Verschil t.o.v. begroting A B C = A + B D E = D - C E = D - A 2,276-0,137 2,138 3,831 1,693 1,555 Jaarstukken

7 Samenvattend resultaat 2009 De toelichting op de verschillen ten opzichte van de begroting is in de jaarrekening in detail toegelicht. In onderstaande tabel treft u een opsomming, gesorteerd naar programma, van de afwijkingen groter dan 0,3 mln. (afgerond). Rekeningsresultaat 2009, afwijkingen > 0,3 mln. Programma Omschrijving Afwijking t.o.v. begroting (* 1 mln.) 1 Inkomensondersteunende maatregelen 2,00 2 Bijdrage GGD Ondersteuning WMO WMO terugbetaling ,40-0,50 0,30 3 Afvalinzameling, verwerkingskosten 0,45 6 Exploitatie resultaat V&A 0,40 8 Project dienstverlening Call centre Wauw 3 Vacaturevervulling - 0,30-0,35-0,40-0,65 11 Bouwleges Bouwvergunningverlening, -handhaving Opbrengst eenmalige erfpacht 12 Energie openbare ruimte, afrekening voorgaande jaren OAD Dividend Eneco Algemene uitkering voorgaande jaren 1,00-0,30 0,60 0,60-0,80 0,50 De meeste van deze afwijkingen zijn in de genoemde tussenberichten eerder onder uw aandacht gebracht. 7 Jaarstukken 2009

8 Programma 1 Sociale voorzieningen 2. Jaarverslag onderdeel programmaverantwoording De programmaverantwoording is integrale verantwoording op hoofdlijnen van het gevoerde beleid in De volgende vragen staan hierbij centraal: Wat hebben we bereikt Wat hebben we gedaan Wat heeft het gekost en opgebracht 2.1. Programma 1 Sociale Voorzieningen Algemene doelstelling De algemene doelstelling is dat de burgers van Zoetermeer op een volwaardige wijze moeten kunnen deelnemen aan de Zoetermeerse samenleving. Hiervan uitgaande is de hoofddoelstelling binnen het programma Sociale Voorzieningen (Werk Zorg en Inkomen, WZI) het vergroten van de arbeidsparticipatie. Daarnaast zijn activering en zorg voor bijstandsgerechtigden en andere minima belangrijke doelstellingen Wat hebben we bereikt In 2009 was een forse toename van de werkloosheid en een dalende werkgelegenheid te zien. Door grote inzet zijn toch veel bijstandsgerechtigden aan werk geholpen. Het aantal mensen dat op andere wijze wordt geactiveerd is aanmerkelijk gestegen. De participatiegraad is hierdoor ten opzichte van 2008 bijna gelijk gebleven. Het aantal werklozen (niet-werkende werkzoekenden- nww) bedroeg in december 2008: 2987 personen. Daarna is de werkloosheid in Zoetermeer fors toegenomen. Eind december 2009 waren er 3981 personen als niet-werkende werkzoekende ingeschreven: een toename met ca 33%. Eind december 2009 is het aantal bijstandsgerechtigden onder de 65 jaar In dezelfde periode vorig jaar is het aantal klanten onder de 65 jaar Er is sprake van toename met 12,1% ten opzichte van december Het totale bijstandsvolume als percentage van de beroepsbevolking is met slechts 0,4% gestegen ten opzichte van 2008, te weten van 3,3% (2008) naar 3,7% (2009). Dit is vooral te danken aan het feit dat de gemeente erin is geslaagd meer mensen dan verwacht aan werk te helpen. Het percentage uitstroom naar regulier werk was voor 2009 geprognosticeerd op 45%. In 2009 is echter 50% aan regulier werk geholpen, dus 5% meer dan verwacht. Naast uitstroom naar regulier werk is van belang de participatie van mensen te vergroten. Dit geldt vooral voor hen die (nog) niet in staat zijn reguliere arbeid te verrichten. In 2009 zijn 1524 activerings- Jaarstukken

9 Programma 1 Sociale voorzieningen trajecten aangeboden. Dit is 36% meer dan voor 2009 was geprognosticeerd. Hierdoor is de participatiegraad, ondanks de toenemende werkloosheid, bijna gelijk gebleven ten opzichte van Het beroep op individuele bijzondere bijstand is in 2009 niet gestegen. Wel hebben meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen in Zoetermeer een categoriale toeslag ontvangen. De economische crisis heeft (nog) niet geleid tot een extra toename van de individuele bijzondere bijstand. Dit werd wel verwacht gezien het aantal klanten in de eerste helft van Daarom is in het Tweede Tussenbericht 2009 de aanvankelijke prognose van klanten voor het gehele jaar naar boven bijgesteld: klanten. Uiteindelijk hebben klanten in 2009 een beroep gedaan op de individuele bijzondere bijstand. Door een goede voorlichting en informatieverstrekking is de gemeente erin geslaagd meer chronisch zieken, gehandicapten en ouderen gebruik te laten maken van categoriale toeslagen Wat hebben we gedaan Doelstelling 1: Hogere (arbeids)participatie waardoor de economische en/of sociale zelfstandigheid van mensen wordt versterkt 1. Met lokale en regionale partijen (o.a. RPA Haaglanden) intensief samenwerken voor een goed werkende lokale arbeidsmarkt Aanpak jeugdwerkloosheid Bestrijding van de jeugdwerkloosheid staat hoog op de Zoetermeerse agenda. Daarom is in 2009 een regionaal convenant gesloten. De wethouders binnen het Regionaal Platform Arbeidsmarktbeleid hebben afgesproken een actieplan uit te laten voeren ter bestrijding van de stijgende werkloosheid. Het actieplan heeft tot doel leerwerkplekken, arbeidsplaatsen en stageplaatsen voor jongeren te realiseren. De geprognosticeerde activiteiten voor 2009 zijn ruimschoots gerealiseerd (39 uitplaatsingen naar school/werk). In totaal zijn in 2009, 48 jongeren geplaatst op de arbeidsmarkt, 4 op een leerwerkbaan en 15 op een stage (duaal traject). Realisatie van een Werkgeversservicepunt Zoetermeer In januari 2009 hebben de samenwerkende partijen: ID College, UWV-Werkbedrijf, DSW en de gemeente Zoetermeer het Werkgeversservicepunt Zoetermeer opgericht. Doelstelling van het Werkgeversservicepunt is vraag en aanbod binnen de lokale arbeidsmarkt effectief en efficiënt met elkaar te matchen. De werkgever staat bij de dienstverlening van het Werkgeversservicepunt centraal. In 2009 heeft het Werkgeversservicepunt vacatures bij ondernemers geworven. Hierdoor was het mogelijk om 832 werkloze Zoetermeerse burgers aan een baan te helpen. Een goed resultaat ondanks de slechte arbeidsmarktsituatie in De dienstverlening van het UWV Werkbedrijf van Zoetermeer is nu zo goed dat zij op de ranglijst van de UWV Werkbedrijven van Nederland een vierde plaats inneemt. Actualisering van het lokaal arbeidsmarktbeleid en succesvolle arbeidsmarktconferentie In 2009 heeft de raad het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid geactualiseerd. Het beleid voor de periode van 2009 tot 2014 zal worden uitgevoerd langs vijf sporen: Het vergroten van de werkgelegenheid Voldoende en goed opgeleid personeel Het bevorderen van de arbeidsdeelname Het stimuleren van maatschappelijke en burgerparticipatie Het verbeteren van de uitvoering Hierbij betrokken zijn de doorontwikkeling van het Leerwerkloket, uitvoering van het project Leven Lang Leren in Zoetermeer, Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven (SOB) en afspraken met ondernemers in het kader van de Sociaal Economische Agenda (SEA). In november heeft Zoetermeer een landelijke arbeidsmarktconferentie georganiseerd, waarbij ook veel aandacht was voor de methodiek van het SEA. Invoering van de Wet Investeren in Jongeren (WIJ) De WIJ is per 1 oktober 2009 landelijk ingevoerd. De gemeente is, ondanks de grote tijdsdruk die op de invoering zat, goed in staat geweest om deze nieuwe wet in te voeren. Per 1 oktober ontvangt iedere jongere tot 27 jaar die zich meldt een passend werkleeraanbod. Aanpassing van de re-integratieverordening Nadat de raad op 15 december 2008 de re-integratieverordening heeft vastgesteld zijn er nieuwe beleidsregels opgesteld. Hierdoor zijn de regels in overeenstemming gebracht met het beleidsplan re-integratie Tegelijkertijd is de verordening aangepast zodat deze vanaf 2009 voldoet 9 Jaarstukken 2009

10 Programma 1 Sociale voorzieningen aan de doelstelling de administratieve lasten voor de burger te verminderen. Hulp aan zelfstandigen (Bbz) De uitvoering van de regeling Besluit bijstandsverlening zelfstandigen is in 2009 bij het Regionaal Bureau Zelfstandigen (RBZ) te Rotterdam belegd. Er is een duidelijke groei zichtbaar geweest van het aantal aanvragen op het terrein van de Bbz. In 2009 zijn in totaal 33 personen ingestroomd in het bijstandsgedeelte van de Bbz. In 2008 waren dit 18 personen. Dit is logisch aangezien de economische crisis veel (kleine) zelfstandigen (waaronder zzp-ers) in de problemen heeft gebracht. RBZ heeft in 2009 voorlichtingsbijeenkomsten gegeven in Zoetermeer over de mogelijkheden die de Bbz kan bieden aan ondernemers in financiële problemen. Deze voorlichtingsbijeenkomsten zullen ook in 2010 gegeven blijven worden. Samenwerking met het UWV-Werkbedrijf (Werkplein Zoetermeer) In 2009 is de samenwerking verstevigd. De dienstverlening aan de klanten is verbeterd op bijvoorbeeld de principes vaste contactpersoon, maatwerk en voorlichting. Het UWV Werkbedrijf en de gemeente Zoetermeer voeren inmiddels een gezamenlijke intake van de klant uit. Door de sterk toegenomen instroom kwamen de afhandelingstijden onder druk te staan, maar zij zijn wel binnen de norm gebleven door inzet van extra personeel. 2. Een effectief re-integratiebeleid uitvoeren: Met een grotere uitstroom uit de bijstand Door het beperken van de instroom in de bijstand Het versterken van passende re-integratie-instrumenten aan niet-uitkeringsgerechtigden Door het bevorderen van maatschappelijke partcipatie. Grotere uitstroom Naast uitstroom naar regulier werk hebben in 2009 aanmerkelijk meer mensen een gesubsidieerde baan gekregen. In 2009 hebben in totaal 233 WWB-klanten gebruik gemaakt van deze banen. Ten opzichte van de doelstelling van 165 banen is dit een stijging van 41%. Daarnaast hebben nog eens 212 mensen een Workstar baan gekregen. De gemeente Zoetermeer verstrekt voor de gesubsidieerde banen een loonkostensubsidie. Het gaat er om mensen, die niet direct in staat zijn om regulier werk te verrichten, arbeidsritme te laten behouden of op te laten doen. Via een gesubsidieerde baan worden zij wel geholpen om terug te keren naar de reguliere arbeidsmarkt. De gemeente Zoetermeer kent verschillende vormen van gesubsidieerde arbeid, zoals Re-integratie, Participatie en Directwerkbanen. Werkacademie (beperken instroom in de bijstand) De Werkacademie, als één van de belangrijkste Work-First activiteiten in Zoetermeer, blijkt steeds succesvoller te zijn bij het snel terugbrengen van werklozen naar de arbeidsmarkt. Het succes van de Werkacademie, alsmede de toegenomen instroom, hebben in 2009 geleid tot de start van een tweede Werkacademie. In 2009 hebben 298 WWB klanten aan de Werkacademie deelgenomen. Daarvan zijn er 160 klanten direct doorgestroomd naar werk. De Werkacademie draagt zo ertoe bij dat minder mensen langdurig in de bijstand blijven. Buitensteedse (Ex) ID ers en WIW ers (niet-uitkeringsgerechtigden). In 2009 hebben 18 buitensteedse ID ers en WIW ers (Zoetermeerse burgers die in Den Haag als ID er of WIW er werkzaam waren) een outplacementraject aangeboden gekregen om te voorkomen dat ze hun baan zouden verliezen. Ondanks de grote afstand tot de arbeidsmarkt is dat bij twaalf mensen ook gelukt. De overige zes zullen in 2010 nog een vervolgprogramma krijgen. Bevorderen maatschappelijk participatie. Ten opzichte van 2008 (1,6%) is de maatschappelijk participatie fors gestegen naar 3,5%. Een stijging van meer dan 50%. Dit is vooral te danken aan een grotere inzet van activeringstrajecten (+36%). Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 1.1 Hogere participatiegraad 67,3% 68,6% 67,7% 0,8% 1.1 Vermindering van het aantal niet-werkende 5,2% 5,2% 7,2% -1,9% werkzoekenden 1.1 Bijstandsvolume < 65 jaar als % v.d. 3,3% 3,2% 3,7% -0,5% beroepsbevolking 1.1 Vergroten uitstroom WWB naar werk 18,0% 13,6% 10,7% -2,9% 1.1 Beperken instroom 40% 30% 49% 19,5% 1.1 Meer mensen maatschappelijk actief 1,6% P.M. 3,5% n.b. n.b Aantal personen op participatiebanen % Aantal personen op reintegratiebanen % Jaarstukken

11 Programma 1 Sociale voorzieningen Aantal mensen op (activeringstraject) % % uitkeringen-korter dan één jaar 27% 30% 33% 3% %uitstroom naar regulier werk: 59% 45% 50% 5% - na traject 79% 75% - zonder traject 21% 25% % van de uitstroom dat binnen 1 jaar weer instroomt (terugvalpercentage) 7% 17% 14% -3% Doelstelling 2: Weinig fraude 1. Voorkomen van onrechtmatig gebruik en misbruik van uitkeringen met behulp van Hoogwaardig Handhaven door het inzetten van een evenwichtig pakket van: Preventieactiviteiten Repressieactiviteiten (maatregelenbeleid) Ook in 2009 lag het accent sterk op preventie en vroegtijdige detectie van fraude. Dat begint met het goed informeren van klanten over rechten en plichten. Tijdens het eerste gesprek krijgen klanten daarover dan ook al meteen een folder. Voor de ontvangst ervan wordt getekend. Tegelijkertijd is de administratieve belasting voor de klant verminderd door de verplichting maandelijks een inkomstenbriefje in te leveren voor bepaalde groepen af te schaffen. Ook de risicogestuurde handhaving is verder uitgebouwd. Dit gebeurt door gerichte controle op basis van frauderisico. Dit is klantvriendelijker dan algemeen bestandsonderzoek dat soms nodeloos belastend is voor de klant. Reeds bij de behandeling van een uitkeringsaanvraag wordt het frauderisico in beeld gebracht. Verder wordt in samenwerking met de Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) een project uitgevoerd gericht op verdere verbetering van risicogestuurde handhaving. Bij het voorkomen en vroegtijdig opsporen van fraude is de kennis en vaardigheid van de betrokken medewerkers van groot belang. Daarom hebben de medewerkers aan de poort een kennis- en vaardigheidstraining huisbezoek gevolgd. Ook hebben zij een traject van on-the-job-coaching door ervaren fraudepreventie-medewerkers doorlopen. Verder is het door alle klantmanagers gebruikte Fraudekompas in 2009 geheel geactualiseerd. Dit is een catalogus van mogelijke fraudesignalen en de reactie daarop. Tenslotte is Zoetermeer door het Regionaal Coördinatiepunt Fraudebestrijding Haaglanden- Hollands Midden gevraagd mee te doen aan een project gericht op optimalisering van de communicatie over handhaving. Goede communicatie kan bijdragen aan fraudepreventie en Zoetermeer doet dan ook mee aan het project. Het sluitstuk van handhaving wordt gevormd door repressie. Het hier gevoerde lik-op-stuk-beleid komt onder meer tot uiting in het aantal opgelegde maatregelen (414 keer in 2009), maar ook in het opmaken van proces-verbaal door de sociale recherche in alle gevallen waarin dat nodig is (14 keer in 2009). Het aantal opgespoorde fraudezaken is in 2009 licht gestegen ten opzichte van 2008 (4 zaken). Dat is een gevolg van de voortdurende groei van de geautomatiseerde bestandsvergelijking via het Inlichtingenbureau. Het aantal witte fraudezaken - die via die bestandsvergelijking aan het licht komen - groeit dan ook terwijl het aantal zwarte fraudezaken - die aan het licht komen door controle- en opsporingsactiviteiten van de gemeente zelf - al een aantal jaren daalt. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 1.2 Lager % klanten dat fraudeert t.o.v het landelijk gemiddelde 1 3% 2% n.n.b. n.n.b. n.n.b Aantal opgelegde maatregelen % Aantal opgespoorde fraudezaken (witte fraude en % overige) 1 Deze gegevens zijn afkomstig van de Kernkaart WWB 2008 van SZW. Deze bevat nog geen gegevens van 2009 die in mei 2010 worden verwacht, daarom is onder realisatie 2009 geen cijfer opgenomen. Wel zijn de resultaten van 2008 bekend geworden: Het Zoetermeerse percentage over 2008 was 3%. Het gemiddelde van alle gemeenten in de grootte klasse van Zoetermeer over 2008 was 6%. Deze gegevens staan genoemd onder realisatie Doelstelling 3: Tijdige uitkeringsverstrekking; een tevreden klant en inkomensondersteunende voorzieningen 1. Een effectief en efficiënt aanvraag- en uitkeringsproces Ondanks de toename van het aantal meldingen c.q. aantal bijstandsgerechtigden is de gemeente erin geslaagd de afhandelingsduur van de uitkeringsaanvraag te verbeteren ten opzichte van het gestelde doel. De gemiddelde afhandelingsduur is in 2009 met 8% bekort. Met het afschaffen van 11 Jaarstukken 2009

12 Programma 1 Sociale voorzieningen de inkomstenverklaring voor bepaalde doelgroepen wordt de uitkering sneller en eenvoudiger verstrekt en door deze deregulering worden de administratieve lasten voor de klant beperkt. 2. Een continue op dienstverlening gerichte uitvoeringsorganisatie in stand houden Het meest recente klanttevredenheidsonderzoek WZI is in 2008 gehouden. Eenmaal in de twee jaar vindt een dergelijk onderzoek plaats. Dit betekent dat eerst in 2010 weer een onderzoek wordt uitgevoerd. 3. Inkomensondersteunende voorzieningen. 1. Het verlenen van bijzondere bijstand in de vorm van: Individuele bijzondere bijstand Categoriale bijzondere bijstand 2. Collectieve Ziektekostenverzekering 3. Schuldhulpverlening 4. Bieden van kwijtschelding gemeentelijke belastingen 5. Het verstrekken van langdurigheidtoeslag 6. Het verstrekken van de ZoetermeerPas 7. Het verstrekken van bijdragen kinderopvang voor de wettelijke doelgroepen Algemeen Het minimabeleid heeft in 2009 veel aandacht gehad; zo is bijvoorbeeld extra voorlichting gegeven in de Z+ en is de collectieve ziektekostenverzekering verbeterd. Daarnaast zijn de aanvragen klantvriendelijker gemaakt. Er is nog meer samengewerkt met andere organisaties, waardoor snellere verstrekkingen mogelijk werden. Verder is in 2009 een nieuwe richtlijn vastgesteld voor de incassoterugvordering en verhaal Wet Werk en Bijstand. Als onderdeel van deze richtlijn wordt afkoop en kwijtschelding van fraudevorderingen mogelijk, waardoor de sanering van schulden vereenvoudigt. Dat vergroot weer de kans op uitstroom uit de uitkering. De inkomensondersteunende voorzieningen 1. Bijzondere bijstand Het aantal klanten dat individuele bijzondere bijstand heeft ontvangen is ten opzichte van de prognose met 91 gedaald (3%). De in het Tweede Tussenbericht 2009 voorspelde stijging met 200 personen heeft zich ondanks de economische crisis in het laatste kwartaal niet voorgedaan. De categoriale bijzondere bijstand is wel aanmerkelijk gestegen. Het aantal klanten met een categoriale toeslag voor chronisch zieken en gehandicapten bedraagt 388 (stijging 11%). Het aantal klanten met een categoriale oudertoeslag bedraagt 816. Een forse stijging met 133% (!) ten opzichte van de doelstelling. De stijging van de categoriale bijzondere bijstand kan worden toegeschreven aan een goede voorlichting via lokale kranten, mailings en het Z+ magazine. 2. Collectieve ziektenkostenverzekering Het gebruik van de collectieve ziektekostenverzekering is in 2009 behoorlijk gestegen mensen maakte er gebruik van. In 2008 waren dat gemiddeld nog De reden voor de stijging was de nieuwe constructie, waarbij klanten die waren aangesloten bij de collectieve ziektekostenverzekering betere voorwaarden kregen dan bij hun oude verzekeraar: een betere dekking tegen lagere kosten. 3. Schuldhulpverlening De effectindicator verhoging aantal mensen met gebruik van schuldhulpverlening betreft: het aantal meldingen schuldhulpverlening 2009 ten opzichte van In 2009 steeg het aantal meldingen met 15% tot Dat is onder meer een gevolg van het outreachend werken. Daarnaast speelt de economische crisis een rol. In 2008 waren er meldingen. Door forse inzet in de uitvoering en formatie- uitbreiding is het aantal in behandeling genomen verzoeken schuldhulpverlening toegenomen met 58% ten opzichte van de raming. Voorkomen kon worden dat er wachtlijsten ontstonden. Het geraamde aantal voor 2009 was 339. Het werkelijk aantal in behandeling genomen verzoeken schuldhulpverlening was 535. Dankzij de vernieuwing van de werkwijze en meer samenwerking met andere bij de klant betrokken instellingen konden 40% van de minnelijke schuldhulptrajecten succesvol worden afgesloten. Dit is 10% meer dan de raming. 4. Kwijtschelding gemeentelijke belastingen Voor het belastingjaar 2009 is het voor het eerst mogelijk geweest om verzoeken om kwijtschelding geautomatiseerd te toetsen door middel van bestandsvergelijking met de Belastingdienst. Degenen die in 2008 volledig kwijtschelding hebben gekregen van gemeentelijke belastingen en toestemming hebben verleend zijn getoetst (3.900 belastingplichtigen): er is aan belasting- Jaarstukken

13 Programma 1 Sociale voorzieningen plichtigen kwijtschelding verleend (68%). Daarnaast hebben mensen handmatig om kwijtschelding verzocht. Van deze groep is aan 764 personen kwijtschelding verleend (45%). Totaal is aan personen kwijtschelding verleend voor een bedrag van Het aantal kwijtscheldingsgerechtigden is met 900 personen toegenomen ten opzichte van Dit wordt veroorzaakt door de invloed van de financiële crisis. 5. Het verstrekken van langdurigheidstoeslag Het aantal gebruikers van de langdurigheidstoeslag (1076) is in 2009 fors toegenomen ten opzichte van 2008 (675). Dat komt doordat de criteria in de verordening voor de langdurigheidstoeslag in 2009 zijn verruimd. Hierover heeft voorlichting plaatsgevonden. 6. Het verstrekken van de Zoetermeerpas Begin december 2009 is de ste ZoetermeerPas op feestelijke wijze uitgereikt. Eind december 2009 heeft de reguliere rechtmatigheidscontrole plaatsgevonden. Eventuele effecten (waarschijnlijke daling van het aantal rechthebbenden) zal gemeld worden in het Eerste Tussenbericht Kinderopvang In 2009 hebben 151 klanten van de wettelijke doelgroepen een bijdrage gehad voor de kinderopvang. De gemeente slaagt steeds beter om ouders die een re-integratietraject volgen te helpen bij het vinden van kinderopvang. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 1.3 Afhandelingsduur uitkeringsaanvraag 92% 80% 88% 8,0% 1.3 Uitkomst klanttevredenheidsonderzoek 6, n.v.t. 1.3 Percentage burgers dat gebruikt maakt van 5% 5% 5% - inkomensondersteunende regelingen 1.3 Verhoging aantal mensen met gebruik van 1% 15% 14% schuldhulpverlening Aantal klanten die bijzondere bijstand hebben % ontvangen Aantal klanten met categoriale toeslagen chronisch % zieken en gehandicapten Aantal klanten categoriale ouderentoeslagen % Aantal mensen in behandeling voor % schuldhulpverlening Uitgaven gemeentelijk minimabeleid per inwoner % 1 Onderzoek vindt eens in de twee jaar plaats. Het volgende onderzoek is derhalve in De uitgaven op gemeentelijk minimabeleid per inwoner is ten opzichte van 2008 gestegen van 66 naar 68. De afwijking ten opzichte van het gestelde doel voor 2009 wordt veroorzaakt door minder klanten in de bijzondere bijstand. In dit bedrag zijn niet de uitgaven opgenomen van de projecten Educheque en Ecoware die ook onder het minimabeleid kunnen worden geschaard. Als deze uitgaven wel worden meegenomen dan komt het gemiddeld bedrag uit op het doel van 74. Doelstelling 4: Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening 1. Uitvoeren van de WSW waarbij: 1. Zoveel mogelijk WSW geïndiceerden werkzaam zijn in een SW verband 2. Het SW bedrijf DSW zich ontwikkelt tot een leerwerkbedrijf 3. Zoveel mogelijk WSW ers stromen door naar detachering en/of begeleid werken 4. Een activeringsaanbod wordt gedaan aan WSW-geïndiceerden op de wachtlijst die nog niet aan de beurt zijn voor een WSW-dienstverband 1. Zoveel mogelijk geïndiceerden zijn werkzaam in een SW- dienstverband Zoetermeer heeft de taakstelling in 2009 ruimschoots gehaald. De taakstelling bedroeg 322,86 subsidie-eenheden. De realisatie komt uit op 324,73 subsidie-eenheden. Omgerekend betekent dit dat in totaal 413 Zoetermeerse burgers een SW-dienstverband hebben. 2. Het SW-bedrijf DSW ontwikkelt zich tot een mensontwikkelbedrijf DSW heeft in 2009 een grote stap gezet op weg naar mensontwikkeling. De herstructurering van het bedrijf heeft in 2009 haar beslag gekregen. Naast de organisatie op basis van producten en diensten heeft het bedrijf een aparte structuur gekregen voor ontwikkeling van geïndiceerden en reintegratiekandidaten. 3. Zoveel mogelijk WSW ers stromen door naar detachering of begeleid werken De doelstelling 120 WSW ers te laten doorstromen naar detachering of begeleid werken is in 2009 gehaald. De beweging van binnen naar buiten moet er uiteindelijk toe leiden dat 1/3 e van de SWwerknemers buiten de deur werkzaam is. Met ruim 130 extern geplaatste medewerkers in 2009 ligt DSW op koers om die doelstelling in 2012 te bereiken. 13 Jaarstukken 2009

14 Programma 1 Sociale voorzieningen 4. Een activeringsaanbod wordt gedaan aan geïndiceerden op de wachtlijst De rijksbijdrage is niet voldoende om alle geïndiceerden een SW-dienstverband aan te bieden. Daardoor ontstaat een wachtlijst. Zoetermeer streeft ernaar zoveel mogelijk geïndiceerden op die wachtlijst vooruitlopend op instroom een wachtlijstdienstverband aan te bieden. De wachtlijst stabiliseert zich op 79 personen eind december Vrijwel alle bijstandsgerechtigden op de wachtlijst hebben inmiddels een wachtlijstdienstverband. Het aantal is gestegen tot 21 van de 23 kandidaten (90%). Het merendeel van deze wachtlijst bestaat dus uit mensen met een UWV-uitkering. Daarom zijn eind 2009 contracten gesloten met het UWV om een dergelijk wachtlijstdienstverband ook voor geïndiceerden op de wachtlijst met een UWV-gerelateerde uitkering mogelijk te maken. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 1.4 Aantal SW geindiceerden op wachtlijst hebben een P.M. 21 n.b. n.b. passend activeringsaanbod Aantal Zoetermeerse burgers dat aangewezen is op werk in SW verband: Wachtlijst WSW ers binnen SW locatie WSW ers geplaatst buiten WSW locatie % % mensen op de wachtlijst met traject P.M. 27 n.b. n.b Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten N Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 108. Jaarstukken

15 Programma 2 Welzijn en zorg 2.2. Programma 2 Welzijn en zorg Algemene doelstelling Zoetermeer wil een sterke, sociale en gezonde stad zijn. Zoetermeerders zorgen voor elkaar. Iedereen krijgt gelijke kansen om mee te doen. De gezondheid van inwoners wordt zoveel mogelijk bevorderd. We stellen Inwoners in staat hun verantwoordelijkheid te nemen. En dat vooral in hun eigen leef- en woonomgeving. Vandaar dat steeds meer aandacht uitgaat naar de mogelijkheden en voorzieningen op buurt- en wijkniveau Wat hebben we bereikt Zorg Aan 2653 huishoudens is huishoudelijke hulp verstrekt. In 2009 werden 833 nieuwe aanvragen voor huishoudelijk hulp toegekend. Het aantal uren PGB is gestegen ten opzichte van vorig jaar. 88% van de ondervraagden is zeer tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en/of de voorziening. De gezondheidsnota is vastgesteld en er zijn actieplannen gestart om het schadelijke of overmatig gebruik van alcohol & drugs terug te dringen, overgewicht tegen te gaan, depressies terug te dringen en het bevorderen van niet-roken. Op het gebied van de toegankelijkheid is een commissie geïnstalleerd die gemeentelijke plannen vanuit gebruikersperspectief toetst op de toegankelijkheid van gemeentelijke gebouwen en de inrichting van het openbaar gebied. Het meldpunt Bezorgd is geopend voor burgers waarin inwoners melding kunnen maken als zij zich ernstig bezorgd maken over iemand met psychosociale problemen. Woonservicezones In 2009 is de vijfde woonservicezone gerealiseerd in de wijk Seghwaert. De eerste paal is in december in de grond geslagen voor de bouw van Campus Oosterheem, het nieuwe woonzorgcentrum met bijbehorende voorzieningen voor de zesde woonservicezone in Oosterheem. Lange tijd had de provincie bezwaar tegen het planologisch vrijgeven van de Katwijkerlaantrace voor de bouw van een kleinschalig woonzorgcomplex in Rokkeveen. Eind 2009 heeft de provincie deze bezwaren ingetrokken. Op dit moment wordt de nota van uitgangspunten door de gemeente met de ontwikkelaar (corporatie Vestia) opgesteld. Welzijn in de wijken In Buytenwegh is gestart met de pilot voor een wijkontwikkelingsplan. In dit plan is een analyse van de wijk gemaakt, zijn interviews met bewoners afgenomen, is er een wijkinloopavond georganiseerd en is een concept uitvoeringsprogramma opgesteld. De wijken Meerzicht en Seghwaert gaan volgen. Sinds januari 2009 is er een vrijwilligerspas voor alle vrijwilligers, is er een vrijwilligerspagina voor alle organisaties. Sinds juli 2009 is er een verzekering voor alle vrijwilligers in Zoetermeer. Bijzonder sfeervol waren de optredens van de Winterwonderwijken, waarin buurtbewoners hun talent konden laten zien en een ambtelijk koor de juiste noot raakte met kerstliedjes. Meerdere culturen in Zoetermeer In 2009 hebben 281 personen (224 plichtigen en 57 behoeftigen) een inburgeringsaanbod gekregen. De gemeente heeft als doel gesteld dat 80% van de trajecten een duaal karakter moet hebben. Deze ambitie is 2x zo hoog als hetgeen het ministerie vereist in het jaar Met een duaal traject wordt een duidelijke relatie gelegd tussen inburgering en participatie in de samenleving. Door de doelstelling die het ministerie gesteld heeft ruimschoots te halen heeft de gemeente laten zien dat zij zich uitermate heeft ingezet voor het verbeteren van de kwaliteit van de inburgering. Als vervolg op het succesvolle vorige plan is er een nieuw actieplan Antillianen voor de periode opgesteld waarin met name de focus wordt gelegd op het voorkomen van voortijdig schoolverlaters. Eind 2009 vond het Koninkrijksconcert plaats in het Stadstheater met een bezoek van de koningin, prinses Maxima en kroonprins Willem-Alexander en de hoogwaardigheidsbekleders van de Nederlandse Antillen en Aruba. 15 Jaarstukken 2009

16 Programma 2 Welzijn en zorg Rondom het thema integratie is een eerste symposium georganiseerd onder de naam integratie en diversiteit, inspiratie uit andere landen georganiseerd samen met de Federatie van Internationale Culturele en Vriendschapsverenigingen in Nederland (FICVN) Wat hebben we gedaan Doelstelling 1.1: Actieve bewoners zetten zich ervoor in dat iedereen kan meedoen in de wijk 1. Verbeteren van informatie en communicatie Met wijknieuwsbrieven en de informatieverstrekking in wijkposten blijven bewoners op de hoogte. 2. Het stimuleren van burgerparticipatie en bewonersinitiatieven In 2009 is aan negen activiteiten een bijdrage verleend in het kader van de extra impuls sociale wijkactivering Veel van de projecten lopen door of worden afgerond in De resultaten van de diverse projecten worden na afloop van deze twee jarige impuls gerapporteerd via een korte publicatie. In 2009 zijn vanuit het Fonds Maatschappelijke Ontwikkeling (FMO) de projecten gehonoreerd gericht op: laagdrempelig preventieaanbod om een bijdrage te leveren aan het voorkomen van ernstige psychische problemen bij kinderen van 4-8 jaar als gevolg van psychosociale, psychische en/of verslavingsproblemen van één van de ouders. een nieuwe werkwijze om gesprekken te organiseren tussen de bewoners onder begeleiding van een externe deskundige en zonder corporatie. laagdrempelig muziekonderwijs waarbij ontwikkelingsstoornissen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd. Een verbinding tussen educatie en entertainment voor kinderen met als doel dat er tijdens de vakantie geen educatieve terugval plaatsvindt. Het opbouwwerk is geleverd. De bescheiden omvang van de formatie en de veranderingen in het veld maken dat een discussie over de inhoud van het werk gevoerd moet worden. In 2009 is hier een start mee gemaakt o.a. door een miniconferentie georganiseerd door MOOI. 3. Het versterken van de integratie in de wijk en buurt De PiëzoCentra hebben veel, anderszins moeilijk bereikbare, allochtone vrouwen en kinderen bereikt en geactiveerd via diverse activiteiten en cursussen. Aan zeven (allochtone zelf)organisaties is subsidie verstrekt voor het organiseren van diverse sociaal-culturele, taal- en sportactiviteiten. Als één van de Antillianengemeenten heeft Zoetermeer ook in 2009 Antillianenbeleid gevoerd, dat was gericht op het voorkomen en terugdringen van voortijdig schoolverlaten onder Antilliaanse jongeren. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel % inwoners dat afgelopen jaar actief is geweest om de buurt te verbeteren Gehaald 21% 16% 22,4% 6,4% Doelstelling 1.2: Sterke wijken en buurten waar mensen prettig kunnen samenleven met voorzieningen en activiteiten die zijn afgestemd op de eigen wijk en buurt 1. Verminderen van gevoelens van onveiligheid bij wijk- en buurtbewoners Zie teksten bij doelstelling 1.1 over opbouwwerk en sociale wijkactivering en bij doelstelling 1.4 over wijk- en buurtwerk 2. Proces van wijkbeheer naar wijkontwikkeling in gang zetten In 2009 is het traject gestart om in de periode voor alle wijken een wijkontwikkelingsplan op te stellen, te starten in Buytenwegh, Meerzicht en Seghwaert. De ontwikkeling van het wijkontwikkelingsplan in Buytenwegh is in een vergevorderd stadium. De volgende activiteiten zijn hiervoor uitgevoerd: een analyse van de wijk, interviews onder bewoners, organisatie van een wijk-inloopavond en het opstellen van een concept uitvoeringsprogramma. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % sociale kwaliteit l&v 5,9 6,1 6,1 - Doelstelling 1.3: Vergroten van het percentage vrijwilligers 1. Aanboren van nieuwe vrijwilligersbronnen In 2009 is de bemiddelingsfunctie van het Vrijwilligers Info Punt (VIP) versterkt met de uitbreiding Jaarstukken

17 Programma 2 Welzijn en zorg van de makelaarsfunctie. De lokale beursvloer, waarbij bedrijven en verenigingen bij elkaar worden gebracht is ook dit jaar georganiseerd. Er lijkt een verplaatsing zichtbaar van het verrichten van vrijwilligerswerk naar het aanbieden van vormen als burenhulp. Staan enerzijds de percentages van het vrijwilligerswerk onder druk (van 28,4% in 2008 naar 18,6% in 2009), anderzijds zien we mensen maatschappelijk actief worden op het terrein van het verlenen van burenhulp (van 56,5 % naar 66,1%). 2. Bevorderen dat vrijwilligersorganisaties een diverser vrijwilligersbestand krijgen, zich beter kunnen profileren, minder last hebben van regeldruk en hun markt beter kennen Via de Omnibusenquête van 2009 wordt informatie verkregen over de behoeften aan nieuwe activiteiten op wijkniveau, waarmee verenigingen hun voordeel kunnen doen. In 2009 is de nieuwe vrijwilligersverzekering met een brede dekking afgesloten, waarmee alle vrijwilligers in Zoetermeer automatisch verzekerd zijn. Dit beperkt de regeldruk voor organisaties en zorgt voor een goede dekking van financiële risico s die zij lopen tijdens de uitvoering van hun vrijwilligerswerk. Het VIP heeft voorlichting gegeven aan vrijwilligersorganisaties over diversiteit binnen het vrijwilligerswerk. Vrijwilligersorganisaties kunnen zich sinds oktober 2009 beter profileren met de maandelijkse Vrijwilligerspagina in de Postiljon. In 2009 is begonnen met de uitgifte van de Vrijwilligerskaart. Er zijn vrijwilligerskaarten uitgegeven. Dit jaar is een Vrijwilligersfeest georganiseerd voor vrijwilligers in de wijk. De opkomst was hoog: 800 mensen deden mee. 3. Bevorderen van deskundigheid bij vrijwilligers Het aanbod aan deskundigheidsbevordering bestond in 2009 uit een aantal workshops tijdens bijeenkomsten met vrijwilligersorganisaties. Daarnaast bood het VIP informatie en advies aan vrijwilligersorganisaties over het aanbod aan cursussen in de stad of regio. De behoefte aan cursussen was beperkt. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % vrijwilligers van totaal aantal bewoners 28,4 1 27% 18,6-8,4 1 Deze meting is verricht met een andere meetmethodiek Doelstelling 1.4: Zelfstandig wonende mensen met psychische problemen zijn maatschappelijk actief 1. Dagbesteding De stichting Landelijke Instelling voor Maatschappelijke Ondersteuning en Rehabilitatie (LIMOR) heeft in 2009 de thuisbegeleiding van mensen met ernstige psychosociale problematiek in Zoetermeer kunnen voortzetten. De gemeente Zoetermeer en LIMOR hadden daartoe aangedrongen na dreigende stagnerende financiering bij de centrumgemeente Den Haag. De dagbesteding van mensen met ernstige psychosociale problematiek door REAKT is in Zoetermeer voortgezet. De gemeente subsidieert REAKT. 2. Ontmoetingsruimten op wijkniveau De gemeente heeft zich in 2009 hard gemaakt om Wijkvereniging Rokkeveen nieuw leven in te blazen met hulp van een nieuw interim-bestuur. Dit heeft geleid tot een nieuwe wijkvereniging t Prisma Naast 't Prisma zijn er nog zes andere zelfstandige wijk en buurtverenigingen, die subsidie ontvangen. Samen hebben zij gezorgd voor een breed en pluriform activiteitenaanbod voor de wijk en buurt. De gemiddelde bezettingsgraad (14 dagdelen per week) lag net als 2008 iets onder de norm van 15 dagdelen per week. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % burgers met psychische problemen dat vindt 31,8% nulmeting 31,9% nvt dat het geheel aan ondersteuning hen zeer veel helpt bij zelfstandig wonen en meedoen Doelstelling 1.5: Het leveren van ondersteuning aan ouderen en mensen met een functiebeperking waardoor hun maatschappelijke participatie wordt bevorderd 1. Toegankelijkheid De Adviescommissie Toegankelijkheid die het college adviseert over toegankelijkheid bij bouwplannen is geïnstalleerd. 17 Jaarstukken 2009

18 Programma 2 Welzijn en zorg Er zijn aanpassingen gedaan ter verbetering toegankelijkheid openbare gebouwen en openbaar gebied. Er is specifieke aandacht geweest voor stembureaus, scholen en zorginstellingen. De meldingen van het meldpunt toegankelijkheid zijn afgehandeld. De website toegankelijk Zoetermeer is aangevuld en uitgebreid. Er is veel aandacht besteed aan toegankelijkheid om bewustwording bij inwoners en ondernemers te vergroten (o.a. werkbezoek van staatssecretaris Bussemaker). 2. Zinvolle dagbesteding / activiteiten voor mensen met een functiebeperking en chronisch zieken De activiteiten voor ouderen in Noordhove (Rogerslijn) en Rokkeveen zijn uitgebreid. In Rokkeveen wordt een deel van de ruimte van de bibliotheek geschikt gemaakt voor activiteiten voor ouderen. Voltooiing in Als gevolg van de wijzigingen in de AWBZ is in 2009 extra aandacht besteed aan dementie. Er is een informatiegids uitgebracht voor mensen met geheugenproblemen en hun naasten. In 2010 zal worden besloten over de opzet en invulling van een ontmoetingscentrum voor de doelgroep en hun mantelzorgers. 3. Het bieden van mobiliteit voor mensen met een functiebeperking De ouderenbus heeft in 2009 gereden conform de twee afgesproken dienstregelingen Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % wmo cliënten dat vindt dat het geheel aan 94% 62% 89% +27% ondersteuning hen heel veel helpt bij zelfstandig wonen en meedoen Doelstelling 2.1: Het bevorderen van de gezondheid van de Zoetermeerse bewoners en het leveren van kwalitatief noodzakelijke zorg en/of ondersteuning voor mensen met een functiebeperking 1. Het bieden van voorzieningen zodat ouderen en mensen met een functiebeperking zolang als ze zelf willen en mogelijk is zelfstandig wonen Conform artikel 4 van de Wmo heeft de gemeente de verschillende individuele Wmo voorzieningen ingezet om de beperkingen van klanten met een Wmo indicatie maximaal te compenseren. 88% van de ondervraagden is zeer tevreden over de kwaliteit van de ondersteuning en/of de voorziening. 2. Het bieden van adequate zorg en ondersteuning naar behoefte aan kwetsbare ouderen, chronisch zieken en mensen met functiebeperkingen Huishoudens hadden ultimo 2009 huishoudelijke hulp. In 2009 werden 833 nieuwe aanvragen voor huishoudelijk hulp toegekend. Het aantal uren PGB is gestegen ten opzichte van vorig jaar. Vooral voor huishoudelijke hulp in categorie 2 werd vaker een PGB verstrekt. De klanten waarderden de huishoudelijke hulp met een 7,2. Dat is iets lager dan vorig jaar (7,4). 3. Het uitvoeren van het lokaal gezondheidsbeleid Als vervolg op de nota Zoetermeer steeds gezonder zijn uitvoeringsprogramma s opgesteld en gestart voor preventie van roken, overgewicht, diabetes, alcohol en drugs. Er is een monitor opgesteld om het bereik van uitvoering bij te houden. Deze komt in april 2010 beschikbaar. Er zijn twee allochtone zorgconsulenten werkzaam om voor mensen met een allochtone afkomst de zorg toegankelijker te maken. Zij hebben 191 individuele consulten en 27 groepsvoorlichtingen gegeven. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Tevredenheid huishoudelijke hulp 7,6 8,1 7,2-0,9 Doelstelling 2.2: Meervoudige problematiek wordt vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt 1. Het subsidiëren van organisaties die materiële dienstverlening bieden De gemeente heeft ook in 2009 diverse organisaties gesubsidieerd die sociaal kwetsbare burgers kunnen ondersteunen. Om mensen te informeren waar ze in Zoetermeer voor hulp terecht kunnen is de brochure Zoetermeerse Wegwijzer voor hulp bij. uitgebracht. 2. Het bieden van outreachende schuldhulpverlening aan OOGZ-doelgroepen en organiseren van gecoördineerde nazorg voor ex-gedetineerden Schuldhulpverlening heeft haar outreachende werkwijze richting sociaal kwetsbare personen Jaarstukken

19 Programma 2 Welzijn en zorg voortgezet. 3. Het ondersteunen van meldpunten waar burgers en instellingen overlast, zorg om personen en huiselijk geweld kunnen melden Als men zich ernstig zorgen maakt over een persoon die zelf geen hulp vraagt in Zoetermeer kunnen hulpverlenende instanties of particulieren (sinds 2009) dat melden bij het Meldpunt Bezorgd. Het aantal meldingen bij het Meldpunt Bezorgd is in 2009 sterk gestegen vergeleken met In overleg met de organisaties in het Platform OGGZ heeft de gemeente een actieplan Terugdringen aantal zorgwekkende zorgmijders opgesteld. De uitvoering van het actieplan wordt vanuit het gezamenlijke OGGZ-platform gestuurd. De GGD is in 2009 gestart met de OGGZ-monitor. Gemeenten in de regio willen meer inzicht in de aard en omvang van groepen kwetsbare burgers in de regio. Het door de gemeente gesubsidieerde advies- en steunpunt huiselijk geweld kreeg in de eerste 9 maanden 32 meldingen van slachtoffers van huiselijk geweld en 3 meldingen van ouderenmishandeling. De gemeente subsidieert daarnaast het lokaal coördinatiepunt huiselijk geweld. Dit wordt uitgevoerd door Kwadraad. In de eerste helft van 2009 heeft het coördinatiepunt 53 meldingen van huiselijk geweld gecoördineerd. In april 2009 hebben alle ketenpartners in de regio Haaglanden een convenant integrale aanpak huiselijk geweld gesloten voorzien van een concreet uitvoeringsprotocol. Daarnaast is er ook een privacyconvenant ondertekend. 4. Instellingen bieden actief preventieve ondersteuning aan gezinnen en jongeren Door verschillende instellingen is actief preventieve ondersteuning geboden aan gezinnen en jongeren. Het gaat hierbij onder meer om schoolmaatschappelijk werk, gezinscoaching, vrijwillige thuisbegeleiding, HomeStart, Stevig Ouderschap en opvoedondersteuning vanuit het Opvoedspreekuur. Specifiek voor jongeren zijn er trainingen sociale vaardigheden, ambulant jongerencoaches, ambulante woonbegeleiding en advies/voorlichting door het Jongereninformatiepunt JIP geboden. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Aantal meldingen bij OGGZ-steunpunt Doelstelling 2.3: Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken 1. Het bieden van ondersteuning aan mantelzorgers door goede voorlichting en een sterk ondersteuningsaanbod In 2009 heeft de nieuwe regionale Stichting Rondom Mantelzorg het dienstenpakket van het Zoetermeerse Steunpunt Mantelzorg Vrijwillige Thuishulp (onderdeel Vierstroomzorgring) overgenomen. De gemeente verleent hiervoor subsidie. De verwachte toename van het aantal ingeschreven mantelzorgers bij Stichting Rondom Mantelzorg is nog niet geheel gerealiseerd. Dit is gemeld in het Tweede Tussenbericht. De vijf gemeenten die de stichting subsidiëren (Zoetermeer, Rijswijk, Leidschendam-Voorburg, Wassenaar en Voorschoten) hebben in 2009 een plan opgesteld voor vergroting van de toegankelijkheid van professionele respijtzorg1 voor mantelzorgers van (dementerende) ouderen vanwege gesignaleerde tekorten in de regio. Hierover vindt overleg plaats met de zorgkantoren, zorgaanbieders en het Centraal indicatieorgaan in de regio. De raad heeft in december 2009 ingestemd met de uitvoering van de mantelzorgimpuls. 2. Het versterken van de samenhang tussen vrijwilligersorganisaties in de zorg en levensbeschouwelijke instellingen Afspraken over samenwerking tussen vrijwilligersorganisaties en levensbeschouwelijke organisaties worden vooral op wijkniveau gemaakt. Een voorbeeld is de samenwerking tussen de stichtingen Piëzo en Perron 61 met betrekking tot het project Samenwerken in de Eilandenbuurt, waarbij de gemeente als regisseur optrad. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % mantelzorgers dat zich voldoende ondersteund 65% 10% 60% -15% voelt 2 toename tov Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg van mantelzorger met het doel om die mantelzorger vrijaf te geven. 2 In het Tweede Tussenbericht was aangekondigd, dat de realisatie van 2008 bijzonder hoog was, en dat een verdere verhoging niet in de verwachting lag. De uitkomsten van de Omnibusenquête 2009 verontrust ons daarom niet. Wij zullen de ontwikkelingen in 2010 goed blijven volgen. 19 Jaarstukken 2009

20 Programma 2 Welzijn en zorg Doelstelling 2.4: Dak- en thuisloosheid komt niet voor in Zoetermeer 1. Het bieden van voldoende opvangplekken en woningen voor mensen in noodsituaties Woningcorporaties en andere organisaties hebben ook in 2009 het meldpunt Bezorgd ingeschakeld als sociaal kwetsbaren dreigden dak- en thuisloos te worden. De vrijwillige hulpverlening werd dan ingeschakeld. Op het moment dat deze hulpverlening niet werkte werd het laatste kansbeleid ingezet. Hiermee krijgen huurders een laatste kans om onder strikte voorwaarden en met woonbegeleiding huisuitzetting te voorkomen. In 2009 zijn op deze wijze drie laatste kanscontracten succesvol beëindigd en weer omgezet in reguliere huurcontracten. Er zijn in 2009 zeven contracten afgesloten die in 2010 nog doorlopen. De gezamenlijke woningcorporaties hebben in huisuitzettingen gedaan primair op basis van huurachterstand. Het beleid van de woningcorporaties is er op gericht dat er geen uit huis zettingen van sociaal kwetsbaren plaats vinden. Uit een in 2009 verrichtte inventarisatie is gebleken dat geen uitbreiding van het aantal plaatsen voor noodopvang nodig is in Zoetermeer. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Aantal huisuitzettingen van kwetsbare inwoners nvt nulmeting 0 Nvt Doelstelling 3: Eén WMO-loket 1. Het telefonisch en digitaal bieden van informatie en advies over zorg, wonen en welzijn In 2009 kreeg het Wmo loket bezoekers en telefonische vragen. Dat is een toename van 15% ten opzichte van 2008 (3.866 bezoekers en telefonische vragen). In 2009 is de informatievoorziening sterk verbeterd. De website van het Wmo Loket is herschreven. Er is een koppeling gemaakt naar de website van en Met ketenpartners is gekeken hoe we de samenwerking kunnen intensiveren. De gehandicaptenparkeerkaarten zijn als afhaalproduct te verkrijgen in het Wmo loket en de WWB balie is verplaatst van Markt 2 naar het Publieksplein. De voorbereiding van de digitale aanvraag van de Zoetermeerpas, en de WMO-producten douchestoel en wandbeugel is in 2009 bijna afgerond. Begin 2010 kunnen de eerste producten digitaal worden aangevraagd. 2. Het bieden van onafhankelijke cliëntondersteuning In 2009 is een pilot met de ouderenadviseurs gestart waarbij ze twee dagen per week in het Wmo loket zitten. Daarnaast zijn, mede in verband met het wegvallen van de psychosociale problematiek uit de AWBZ, de lijnen met MEE verstevigd en korter gemaakt. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 2.3. % van de informatiezoekers dat aangeeft dat ze nvt nulmeting 77,8% nvt makkelijk de juiste informatie kunnen vinden Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten N Resultaat voor bestemming N N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 110. Jaarstukken

21 Programma 3 Natuur en milieu 2.3. Programma 3 Natuur en milieu Algemene doelstelling De schaarse ruimte binnen de stad zal in de toekomst intensiever worden benut voor verdere bebouwing. Vanuit het streven naar duurzaamheid is een logische, efficiënte clustering van nieuwe functies nodig met infrastructuur, intensief ruimtegebruik, duurzame energievoorziening en duurzaam bouwen. Dit uitgangspunt kan echter ook leiden tot spanningen tussen functies. De keuzes die worden gemaakt tussen de functies en de mate waarin de kwaliteit van het leefmilieu gewaarborgd wordt, zullen de toekomstige kwaliteit van de woon- en werkomgeving voor een groot deel bepalen Wat hebben we bereikt Door de inwoners wordt in toenemende mate de natuur in de stad ervaren en ook in toenemende mate gewaardeerd! Alleen Oosterheem blijft nog achter. Maatregelen zoals de nieuwe stadsboerderij en de nieuwe wijktuin zullen hier mogelijk verandering in brengen. Op het gebied van CO 2 -reductie zijn grote stappen gezet in de richting van 8% in Zo zijn bijvoorbeeld alle vergunningen voor de plaatsing van drie windturbines (van 3MW) verleend. Voor de inwoners is vanaf oktober 2009 een aantrekkelijke subsidieregeling beschikbaar. Nieuwe gemeentelijke gebouwen zijn energieneutraal (stadsboerderij, GPR 10) tot bijna energieneutraal (welzijnscluster Oosterheem, GPR 8,5) gerealiseerd. Voor de bestaande gemeentelijke gebouwen en installaties zijn maatregelen deels in uitvoering en deels in voorbereiding. Zoetermeer excelleert landelijk op het gebied van energiezuinige openbare verlichting. In 2011 zal conform afspraak in het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer over de behaalde CO 2 -reductie worden gerapporteerd. Op het gebied van geluidsreductie door wegverkeer heeft de gemeente landelijk gezien een zeer ambitieus actieplan vastgesteld. Daardoor is op delen van onze gemeentelijke hoofdwegenstructuur de geluidshoeveelheid al gehalveerd door de toepassing van stil asfalt. Besloten is om ook de rest van de hoofdwegen van stil asfalt te voorzien en bovendien om extra m 2 geluidsschermen te plaatsen en bij een aantal woningen geluidsisolatie aan te bieden. De aanbesteding van de restafvalverwerking heeft tot een forse financiële besparing geleid. De hoeveelheid restafval blijft stijgen en de hoeveelheid gescheiden afval neemt af. Met de nu gestarte gescheiden inzameling van plastic afval komt hier mogelijk verandering in. Naar aanleiding van een melding over onregelmatigheden in het productieproces van het bedrijf Sterigenics (een bedrijf dat medische instrumenten en kleding chemisch reinigt door middel van ethyleenoxide) heeft de gemeente een aantal onderzoeken gestart naar het bedrijf. Ook zijn er een aantal onderzoeken gestart over de rol van de gemeente naar Sterigenics op het gebied van vergunningverlening, handhaving en controle. De gebeurtenissen rond Sterigenics hebben duidelijk gemaakt dat de komende jaren een inhaalslag moet worden gemaakt op het gebied van procesmatig werken, de kwaliteit van vergunningen en deskundigheid van medewerkers. 21 Jaarstukken 2009

22 Programma 3 Natuur en Miilieu Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Meer en betere natuur in en om Zoetermeer en vergroting van het draagvlak bij de inwoners (Natuurrijk Zoetermeer) 1. Monitoring en advisering over implementeren van natuurambities in gemeentelijke (majeure) projecten en grote inbreidingslocaties (m.b.v. biodiversiteitstoets) Een gedragscode Flora- en fauna-wet is opgesteld en geïmplementeerd. Als extra ambitie wordt ook bescherming geboden aan soorten van de rode lijsten. Het gebruik van de NDFF (nationale databank flora en fauna) is geïmplementeerd, zowel bij ruimtelijke ontwikkelingen als bij het beheer van de openbare ruimte. Bij ruimtelijke plannen voor ondermeer de vierde baan van Snowworld en Palenstein zijn adviezen opgesteld. Bij de planvorming voor de ontwikkeling van de Nieuwe Driemanspolder is grote voortgang geboekt. Het gebied zal in de toekomst een grote bijdrage kunnen leveren aan de doelstelling meer en betere natuur. 2. Organiseren van participatiebijeenkomsten met natuur- en milieuorganisaties In 2009 zijn vier participatiebijeenkomsten met de natuur- en milieuorganisaties geweest. In deze bijeenkomsten is onder meer samengewerkt inzake de bomenkap Randstadrail, de bomenkap voor de vernieuwing van het gemaal Meerzicht, de stadsvogelcampagne en de vierde baan bij Snowworld. 3. Exploiteren van stadsboerderijen en wijktuinen De Stadsboerderijen Balijhoeve en Buitenbeest zijn in 2009 het hele jaar voor het publiek open geweest. Het totale aantal bezoekers over de twee boerderijen bedroeg circa Op de boerderijen zijn veel activiteitenprogramma s aangeboden. Op de vijf wijktuinen volgden circa 1250 kinderen van groep 5 en 6 het schooltuinprogramma. Bij twee wijktuinen is een pilot uitgevoerd met een vernieuwd programma parallel aan een schooljaar (van sept juli). Het huidige programma loopt van april tot 15 oktober parallel aan een groeiseizoen. Zowel kinderen als docenten reageren positief op het vernieuwde programma. Bij de vijf schooltuinen en de twee stadsboerderijen zijn het afgelopen jaar 120 geregistreerde en reguliere vrijwilligers aan de slag geweest. 4. Uitvoeren jaarprogramma Natuur- en milieueducatie Jaarschijf 2009 is volledig uitgevoerd, inclusief de speerpunten invoering dierenwelzijn en de nieuwe overeenkomst met de stichting dierenopvang. Door 19 scholen (verdeeld over alle wijken) en door de bewoners in Meerzicht op de zaterdag, is meegedaan met het landelijke project Nederland Schoon. Natuur- en milieueducatie (NME) Zoetermeer heeft de landelijke NME belangenorganisatie Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) opgericht. GDO leidt een aantal projecten in opdracht van het Rijk en voor gemeenten en is ook op provinciaal niveau actief. NME heeft, buiten schooltuinprogramma s, nog 610 onderwijsprogramma s aan basissscholen aangeboden, zowel op de NME-locaties, de recreatiegebieden, de natuurtuin, als in de scholen zelf. Bereik: kinderen op basisscholen. NME heeft 70 buitenschoolse programma s uitgevoerd en daarmee circa 700 kinderen bereikt. Er zijn een aantal plekken en programma s ontwikkeld voor maatschappelijke stages samen met Staatsbosbeheer. Het aantal deelnemers in 2009 was circa Begeleiding beheer adoptiegroen Het aantal adoptieplekken openbaar groen is eind 2009 opgelopen tot 195 die door ongeveer 700 inwoners van Zoetermeer onderhouden worden. Ook zijn er circa 15 adoptie speelplekken en circa 15 adoptie groene schoolpleinen. 6. Organiseren van de dag van het park De Dag van het Park (ANWB) is voor de vierde keer gehouden. In totaal deden 35 organisaties en verenigingen mee (elk jaar meer) en komen er steeds meer bezoekers (3000 in 2009). Er zijn in twee parken activiteiten georganiseerd. Dit jaar waren er geen bewoners die in hun buurtpark activiteiten organiseerden. 7. Realisatie duurzame stadsboerderij in Oosterheem De stadsboerderij is grotendeels gerealiseerd en heeft in december zijn naam gekregen; Stadsboerderij de Weidemolen. De afbouw en inrichting en het starten van allerlei uitvoerende onderdelen (o.a. de wijktuinen) gebeurt in Met de stichting Ipse zijn afspraken gemaakt voor Jaarstukken

23 Programma 3 Natuur en milieu het verzorgen van de catering in Stimuleren toepassing groene daken Samen met de Raad Voor Ondernemend Zoetermeer (RVOZ) is voor geïntereseerde bedrijven een workshop georganiseerd. Een aantal bedrijven zijn al concrete plannen aan het maken. De nieuwe stadsboerderij heeft een groen dak en op het welzijnscluster in Oosterheem is intussen ook een groen dak gerealiseerd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 3.1 % van de inwoners dat natuur ervaart 73% 80% 76% 1-4% 1 Het resultaat wordt geëvalueerd. Doelstelling 2: Toename van energiebesparing en de toepassing van duurzame energie (CO 2 - neutraal Zoetermeer) 1. Monitoring en advisering over implementeren van energieambities in gemeentelijke majeure projecten en grote inbreidingslocaties (m.b.v. energievisies) Er zijn adviezen uitgebracht voor Katwijkerlaantracé, Seghwaert (diverse bouwlocaties), de uitbreiding Snowworld, de Politieacademie en Adventure World. Aan Eneco management-diensten is opdracht verleend om de gebruiksgegevens voor 2007 op postcodeniveau beschikbaar te stellen. 2. Monitoring, advisering over implementeren van energieambities in gemeentelijke gebouwen en installaties en voorstel voor mogelijkheden duurzaam voorfinancieren Er zijn voor 18 gemeentelijke gebouwen energielabels of maatwerkadviezen opgesteld. De maatregelen die een redelijke terugverdientijd hebben en die aansluiten bij de onderhoudsplanning worden in een voorstel opgenomen, dat in 2010 aan de raad wordt voorgelegd. De stadsboerderij is energieneutraal opgeleverd (GPR 10) en het welzijnscluster bijna energieneutraal (GPR 8,5). Er is een nieuw gemeentelijk beleidskader voor duurzaam bouwen vastgesteld. Nieuwe gemeentelijke gebouwen moeten voortaan streven naar een 10 en minimaal een GPR van 8 halen. Het wettelijk minimum is een Uitvoeren van het plan van aanpak rijkssubsidie lokale klimaatinitiatieven (SLOK) Deze subsidie is in 2009 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van ons actieplan met een uitvoeringsperiode van 4 jaar (tot 2013). Dit actieplan past binnen het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer en wordt nu conform geïmplementeerd. Zoetermeer heeft in het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer nog drie subsidieaanvragen ingediend, alleen en in samenwerking met andere partners. De projecten zijn gericht op energiebesparing, duurzame energie, of klimaatneutrale steden. 4. Uitvoeren van haalbaarheidsonderzoek naar warmtenet in Haaglandenverband Het onderzoek is afgerond. Een regionaal net is op korte termijn niet haalbaar. De regionale samenwerking wordt voortgezet om elkaar te ondersteunen bij het opzetten van kleinere warmtenetten (oftewel warmteclusters). 5. Monitoring en advisering t.b.v. realisatie CO2-neutrale nieuwbouwprojecten De bouw van de CO2-neutrale stadsboerderij in Oosterheem is afgerond. Er is een duurzaamheidsparagraaf voor de nota van uitgangspunten voor Bleizo opgesteld. Er is een haalbaarheidsonderzoek voor warmtelevering voor de omgeving van de Paltelaan uitgevoerd en er is een energievisie uitgebracht voor de locatie Paltelaan. Er is energieadvies uitgebracht voor de ontwikkeling van vlek A in Oosterheem. Door de stagnatie op de woningmarkt zijn er voor de andere CO2-neutrale locaties de Denemarkenlaan en de Culturele As vanuit dit aspect weinig activiteiten ontwikkeld. 6. Haalbaarheidsstudie voor een duurzaam energiebedrijf 1. De studie heeft gestalte gekregen op verschillende wijzen: 1. Een pilot met vijf stadswindmolens is gerealiseerd. 2. Er is onderzocht of een investering in een grote windturbine tot de mogelijkheden behoort, besloten is om dit aan een particulier initiatief over te laten; 3. Bij volgende initiatieven, waarbij geïnvesteerd dient te worden in duurzame energie of energiebesparing, zal per geval steeds worden bepaald of de gemeente hierin deelneemt en zo ja in welke vorm. 7. Organiseren ontwerpwedstrijd duurzame stad van de toekomst voor middelbare scholen De jaarlijkse ontwerpwedstrijd (vanaf 2007) voor middelbare scholieren in het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer is ook in 2009 gehouden. 23 Jaarstukken 2009

24 Programma 3 Natuur en Miilieu Alle middelbare scholen van Zoetermeer deden mee aan het ontwerpen van de duurzame stad van de toekomst. De ontwerpen zijn in wedstrijdvorm gepresenteerd aan de jury, de pers, het publiek en de gemeente. De gemeente heeft de wedstrijd gefaciliteerd, de grootste inspanning zat echter wederom bij de scholen die het jaarlijks zelf organiseren. Een aantal zeer enthousiaste leraren heeft in 2006/2007 het concept samen met Natuur- en Milieueducatie (NME) bedacht en uitgewerkt. 8. Organiseren scholenuitwisseling over duurzame ontwikkeling Het inhoudelijk thema was Cubic Mile. Middelbare scholieren van het ONC in Zoetermeer hebben hun eigen milieugebruiksruimte (uit het verleden, heden en voor de toekomst) opgemeten en in beeld gebracht en vergeleken met die van de zusterstad Litomerice in Tjechië en Nitra in Slowakije. Dit is net als de ontwerpwedstrijd een structureel project in het kader van het programma Duurzaam Zoetermeer. Bevindingen zijn op locatie (Zoetermeer, Nitra en Litomerice) aan elkaar gepresenteerd. Dit project is voor het grootste deel gefinancierd met externe subsidies. Door de gemeente (NME) is de subsidieaanvraag, de voorbereiding, de bemiddeling en de uitvoering gedaan. 9. Verspreiding startpakketten Duurzaam Zoetermeer voor inwoners Het 1750e pakket is uitgereikt. Voor de startpakketten wordt aandacht gevraagd via evenementen en de pers. De actie loopt nog door. Inwoners, die een startpakket hebben ontvangen, krijgen een aantal malen een vernieuwde nazending. De logistiek (samenstelling, opslag en adressering) wordt door de stichting Leerwerkbedrijf Ecoware verzorgd. Een extra mailing is verzonden naar Zoetermeerpashouders. Tien pilothuishoudens krijgen try-out pakketten met duurzame producten; zij worden gevolgd en gemonitord om bruikbaarheid en bijdrage aan duurzaamheid van de producten te meten. Ondernemers bieden kortingsacties aan voor duurzame producten, middels bonnen in de pakketten. 10. Verstrekken subsidie onder andere voor zonnepanelen voor inwoners Beleidsregels voor de subsidie zijn vastgesteld. De regeling is vanaf september 2009 voor inwoners beschikbaar voor groene daken, isolatie, ventilatiemaatregelen en het plaatsen van zonnepanelen. In drie maanden vanaf de start zijn al circa 60 aanvragen ontvangen. De campagne voor de promotie van de regeling is gestart met diverse publicaties. Het Energieloket (website, mailadres en telefoonnummer) is gestart voor vragen van inwoners en ondernemers over energiebesparing, opwekking duurzame energie en subsidieregelingen. In september is de thermoscan van Zoetermeer gepubliceerd. Op de gemeentelijke website kunnen inwoners met deze scan een indicatie krijgen van het warmteverlies via hun dak. Met de ondersteunende regionale actie wonen++ kunnen inwoners een persoonlijk energieadvies krijgen en offertes voor het uitvoeren van maatregelen aan hun woning. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 3.2 CO 2-reductie 1 1 Er zijn nog geen gegevens. In 2009 is opdracht gegeven aan ENECO management diensten om een monitor op te stellen van de CO 2-uitstoot in Zoetermeer op basis van de werkelijke energieverbruiken op postcodeniveau (jaar 2007). Het is niet mogelijk om van recentere jaren eerder gegevens te krijgen. In 2011 zal worden gerapporteerd over de stand van zaken m.b.t. CO 2-reductie t.o.v. de ambitie van 8% reductie in Deze rapportage zal plaatsvinden op basis van genomen bovenwettelijke maatregelen die leiden tot vermeden CO 2-emissie. Doelstelling 3: Geen ernstige geluidhinder, bodemverontreiniging, luchtverontreiniging en niet toegestane risico s met betrekking tot externe veiligheid (Gezond leefmilieu) 1. Uitvoeren plan van aanpak Geluid en Luchtkwaliteit Nota lucht en geluid (a.g.v. wegverkeer) Overzichtskaarten voor geluidhinder en luchtkwaliteit i.r.t. wegverkeer zijn opgesteld. Inwoners zijn actief betrokken bij het tot stand komen van het beleid dat nieuwe geluidsknelpunten moet voorkomen ( Hogere waarden beleid ) en het Actieplan geluid- en luchtkwaliteit om bestaande knelpunten aan te pakken. Het Actieplan is in november vastgesteld door de raad. Maatregelen zijn ondermeer het toepassen van stille wegdekken, plaatsen, verlengen of verhogen van geluidsschermen en gevelisolatie. Aanpak geluidhinder In de onderhoudsplanningen is opgenomen dat bij vervanging van de toplaag van de hoofdwegen Zeer Stil Asfalt wordt toegepast. Op de Australieweg, Afrikaweg, lus Zuidweg en de Oostweg is Zeer Stil Asfalt (ZSA) aangebracht. Het geluidsscherm langs de Oostweg is geplaatst. Jaarstukken

25 Programma 3 Natuur en milieu Verbetering luchtkwaliteit In oktober 2009 is het aardgasvulpunt aan de Argonstraat geopend. Aanvullend is een promotiecampagne opgezet voor het realiseren van vulpunten en de aanschaf aardgasvoertuigen door ondernemers. Aardgas is als eis bij de nieuwe OV-concessie van Haaglanden opgenomen. Vanaf 2009 rijden alle Veolia bussen op aardgas. Er zijn vijf gemeentelijke voertuigen die volledig op aardgas rijden en 12 stuks die gedeeltelijk op aardgas rijden. Bij de gehouden Europese aanbesteding zijn vier huisvuilauto s besteld die ook volledig op aardgas rijden. 2. Uitvoeren van bodemonderzoek en saneringen De doelstelling voor het landsdekkend beeld is gehaald. Vijf potentieel spoedeisende locaties zijn onderzocht en niet ernstig gebleken. Daarnaast zijn in verband met projecten en aanvragen van bouwvergunningen de noodzakelijke bodemonderzoeken en saneringen uitgevoerd en beoordeeld. 3. Uitvoeren regionaal programma externe veiligheid Zoetermeer participeert in het bureau Externe Veiligheid Haaglanden. Het programma is uitgevoerd. In het kader van milieuvergunningverlening en toezicht worden bedrijven getoetst aan de regels die gelden op het gebied van externe veiligheid, zoals het BEVI (besluit Externe veiligheid Inrichtingen). Verder houden de milieu-inspecteurs de risicokaart bij in samenwerking met de gemeentelijke coördinator Rampenbestrijding. Deze risicokaart geeft inzicht in het type bedrijven in Zoetermeer en de gevaarzetting van de desbetreffende bedrijven (is te raadplegen op 4. Organiseren van de Week van de Vooruitgang De Week van de Vooruitgang heeft in de derde week van september plaatsgevonden. De thema s waren OV, fiets en schone brandstof. De hoofddoelgroep waren de inwoners van de gemeente. De autovrije zondag is een onderdeel dat is georganiseerd, inclusief de Starshoe-autoloosloop. Particuliere initiatieven zijn extra aangemoedigd deze dag. 5. Uitvoeren van reguliere milieucontroles en handhaving Zoals in het Tweede Tussenbericht is aangegeven is het aantal meldingen voor handhaving milieu (meldingen over geluid en stank) in de eerste helft van 2009 opgelopen tot 108 (tegen 46 meldingen in de eerste helft 2008). De afhandeling van deze meldingen heeft veel tijd gekost en gaat ten koste van de reguliere toezichts- en handhavingstaken van de (juridisch) milieumedewerkers. Na het zomerreces zijn de twee milieu-inspecteurs een groot deel van hun tijd bezig geweest met werkzaamheden in het kader van het dossier Sterigenics. Ook dit heeft gevolgen gehad voor uitvoering van de reguliere werkzaamheden in het kader van milieutoezicht en handhaving. In het licht van het dossier Sterigenics zijn de milieu-inspecteurs in het laatste kwartaal van 2009 gestart met een extra controle van de S-categorie bedrijven in Zoetermeer (zogenaamde inhaalslag S-categorie bedrijven). In dit kader zijn de nu geldende milieuvergunningen kritisch doorgenomen, zijn integrale controles (milieu, bouw en brandweer) van deze bedrijven gepland, voorbereid en in januari en februari 2010 uitgevoerd. Hiernaast is wel altijd gereageerd op binnenkomende meldingen in het kader van milieu. Gelet op de beperkt beschikbare capaciteit (2 milieu-inspecteurs) heeft dit ertoe geleid dat ook in de laatste maanden van 2009 het reguliere werk in het kader van milieutoezicht en handhaving onder druk heeft gestaan en niet volledig is uitgevoerd. De achterstand in de reguliere milieucontroles uit 2009 (dit betreft dus niet de zwaardere bedrijven uit de S-categorie die in een aparte inhaalslag extra worden gecontroleerd) zullen in 2010 en 2011 worden ingepland. Het inhalen van deze achterstand en de planning ervan wordt ook opgenomen in het handhavingsprogramma milieu De gebeurtenissen rond het dossier Sterigenics hebben duidelijk gemaakt dat de komende jaren een inhaalslag zal moeten worden gemaakt op het gebied van procesmatig werken, de kwaliteit van de vergunningen en de specialistische deskundigheid van de medewerkers. In april 2010 is de laatste hand gelegd aan het handhavingsprogramma 2010 voor het onderdeel milieu, waarin inzichtelijk wordt gemaakt welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, waar prioriteit aan wordt gegeven en welke capaciteit daarvoor beschikbaar moet zijn. Dit handhavingsprogramma 2010 wordt gevolgd door een integraal handhavingsbeleid en -programma voor de komende jaren waarvan milieutoezicht en -handhaving een belangrijk onderdeel vormt. 6. Implementeren van integrale vergunningverlening en handhaving De afdeling VTH is intensief bezig met het implementeren van integrale vergunningverlening en handhaving. Dit houdt in dat voorafgaand aan een inspectie in de voorbereidingsfase op grond van dossieronderzoek wordt beoordeeld of het noodzakelijk is dat een bedrijf integraal zal worden 25 Jaarstukken 2009

26 Programma 3 Natuur en Miilieu bezocht door bouw-, milieu-inspecteurs en de brandweer. In het kader van de hierboven genoemde inhaalslag S-categorie bedrijven is afgesproken dat al deze bedrijven integraal worden bezocht. Dit is inmiddels ook gebeurd (de integrale inspecties hebben plaatsgevonden in januari en begin februari 2010) en de bevindingen uit deze inspecties worden integraal opgepakt bij de aanpassing van de nu geldende bouw- en milieuvergunningen, als dat noodzakelijk is. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 3.3 Aantal ernstig geluidgehinderden Percentage milieucontroles die conform het handhavings- en uitvoeringsprogramma is uitgevoerd 2 1 Aantal ernstig geluidgehinderden was voor 2009 nog niet gekwantificeerd in de programmabegroting. Wel voor Er zijn geen duidelijke monitoringsresultaten van percentage milieucontroles over 2009 bekend. Doelstelling 4: Bevorderen van duurzaam inkopen in de eigen organisatie 1. Advisering over implementatie landelijke criteria die al voor 16 productgroepen beschikbaar zijn De raad heeft in september 2009 de beleidsnota duurzaam inkopen vastgesteld. De raad heeft de ambitie verscherpt in vergelijking met het programma Duurzaam Zoetermeer. Vanaf 2010 moet minimaal 75% duurzaam worden ingekocht en vanaf 2012 moet 100% duurzaam worden ingekocht. 2. Advisering over uitvoeren 4 pilots bij andere productgroepen Voor het kledingpakket van de afdeling Afvalinzameling is met een aanbesteding een leverancier gecontracteerd die voldoet aan de Fair Wear foundation en het Ecolabel mag voeren. De aanbesteding van de afvalverwerkingscontracten heeft geleid tot een positief CO2-voordeel door de zeer schone verbranding en een hoog energierendement. Er wordt verder bij de afvalinzameling al voldaan aan de VROM-lijst (criteria productgroepen) voor duurzaam aanbesteden bij alle gehouden aanbestedingen. 3. Monitoring en advisering over implementeren convenant Duurzaam Zoetermeer met ondernemers 36 ondernemers doen mee met het convenant Duurzaam Zoetermeer. De samenwerking met RVOZ is gecontinueerd. Na het succesvolle gezamenlijke DOE Z in januari zijn er ook in oktober workshops gegeven over diverse duurzaamheidaspecten (groene bedrijventerreinen, rijden op aardgas, energie, duurzaam inkopen en subsidies). Hier hebben 100 ondernemers aan meegedaan 4. Vormen koploperalliantie met vooruitstrevende ondernemers In 2009 was de alliantie er alleen nog maar met de corporaties. Met hun is verkend welke ambities er in het kader van de Nota Duurzaam Bouwen kunnen worden gesteld. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 3.4 % duurzaam inkoop 1 10% 30% 1 Er zijn nog geen monitoringsresultaten over duurzaam inkopen beschikbaar. Doelstelling 5: Een effectieve en verantwoorde inzameling en afvoer van (huishoudelijk) afval 5. Implementeren gescheiden inzameling van kunststoffen De proef voor gescheiden inzameling van kunststof is geslaagd. De gemeenteraad heeft besloten voor heel de stad over te gaan op inzameling met ondergrondse containers. Hiervoor is een uitvoeringplan gemaakt dat heeft geleid tot 11 ondergrondse inzamellocaties naast de 12 bovengrondse locaties uit de proef. De huis-aan-huis inzameling bij de flats in Meerzicht is gecontinueerd tot eind december. 1. Aanbesteding verwerking restafval De Europese aanbesteding, alleen op basis van de laagste prijs, heeft geleid tot een forse financiële besparing. De overslag en het transport naar de verwerker wordt uitgevoerd door een Zoetermeers bedrijf, MilieuExpress. Voor de verbranding is een overeenkomst gesloten met SITa ReEnergy waarbij de verbranding plaats vindt in Coevorden bij EVI, een dochter van Suez Environnement, in een van de meest moderne, hoogrendement verbrandingsinstallaties. 2. Gescheiden inzameling afvalstoffen conform de verordening en de afvalkalender Voor 1 januari 2010 zijn de afvalkalenders onder de inwoners verspreid, waarin tips en mogelijkheden voor het beter scheiden van afval onder de aandacht zijn gebracht. Dat is ook gebeurd bij de vele persberichten rondom de invoering van de plastic-inzameling. Op het Zelfbrengdepot kan een extra fractie gips worden ingeleverd. 3. Evaluatie inzameling klein chemisch afval (KCA) Omdat het depot Chroomstraat moest worden gesloten, is het gebruik van de Chemocar en het Afgiftepunt geëvalueerd. Hierbij is besloten eerst de voorziening Afgiftepunt op het Zelfbrengdepot Jaarstukken

27 Programma 3 Natuur en milieu te optimaliseren en aan de nieuwe milieu en veiligheidseisen te laten voldoen. Het huis aan huis inzamelen met de Chemocar wordt in 2010 geëvalueerd. 4. Invoeren dat grofvuil ook kan worden gemeld via internet en andere werkwijze voor het ophalen van grofvuil onderzoeken Deze voorziening is in het laatste kwartaal van 2009 geïmplementeerd en feestelijk in gebruik genomen. Het gebruik loopt gestaag op en per 31 december 2009 is al meer dan 12% van de afspraken via internet geboekt. De raad heeft na een grondig onderzoek en ervaringen van burgers na meerdere discussies besloten de werkwijze te handhaven. Een aantal randvoorwaarden zoals de openingstijden van het depot en het aantal gratis zakken puin en grond, zijn aangepast. 5. Vervanging boven- door ondergrondse GPT-containers De bestekken zijn gereed, de aanbesteding vindt om technische redenen in 2010 plaats. De levering vindt in de eerste helft van 2010 plaats. 6. Aanleg ondergrondse containers rest- en GFT-afval in herontwikkelingslocaties In 2009 zijn op de volgende locaties containers geplaatst: Bijdorplaan en van Galenstraat, in totaal vier containers. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 3.5 Scheidingspercentage huishoudelijk afval 1 60% 61% 60,1% 0,9% 1 De hoeveelheid gescheiden ingezameld afval is niet volgens de prognose toegenomen. Voor een groot deel komt dat omdat de opbrengst voor oud papier zeer laag is (daling van 6%). Doelstelling 6: Veilig, schoon en boeiend water 1. Waterambities implementeren in gemeentelijke plannen en projecten Dit is in de in 2009 opgestarte en uitgevoerde projecten gebeurd. 2. Actualiseren en uitvoeren van jaarschijf 2009 van het Waterplan De jaarschijf 2009 is uitgevoerd. Hieronder vallen onder meer de tweede waterverbinding Palenstein-Seghwaert en is de actualisatie van het convenant met de hoogheemraadschappen over het beheer van de hoofdwatergangen in afronding. 3. Bouw van een waterbergingstank (gelijktijdig met de bouw van het rioolgemaal Meerzicht) Het Definitief ontwerp is afgerond. Voor de bewoners is eind 2009 een informatieavond gehouden. 4. Het verstevigen van 4,5 km riool ( relining met de kousmethode ) Dit is uitgevoerd. 5. Uitvoeren jaarschijf 2009 van het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) Het programma is uitgevoerd. De verwachting is dat binnen de looptijd van het GRP de geplande 20 km. riool wordt vervangen dan wel relined. Eind 2009 is in de gehele gemeente een grondwatermeetnet aangelegd Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde Jaarstukken 2009

28 Programma 4 Jeugd en onderwijs 2.4. Programma 4 Jeugd en Onderwijs Algemene doelstelling De gemeente Zoetermeer wil alle kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar een goede start en een passende schoolcarrière bieden. Kinderen en jongeren hebben een plek nodig waar ze prettig kunnen opgroeien en zich optimaal kunnen ontwikkelen tot verantwoordelijke en participerende burgers Wat hebben we bereikt Jeugd De ontwikkeling van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) verloopt voorspoedig. De dertien betrokken partners hebben een startdocument CJG opgesteld en hebben een intentieverklaring ondertekend. Het Centrum voor Jeugd en gezin is vooral gericht op het versterken en verbeteren van de bestaande netwerken. In 2009 is veel aandacht geweest voor de inrichting van het jongerenwerk in Rokkeveen-West. Na overleg met buurtbewoners en jongeren is besloten om in dit wijkdeel een tienersoos in te richten en voor de oudere jeugd mobiel jongerenwerk in te zetten met behulp van bussen. Daarnaast is ook het Mobiel Jongeren Team van start gegaan, is de verwijsindex in gebruik genomen voor de registratie van jongerengroepen en is de jongerenfilm Streetlive gemaakt. Onderwijs Meer aandacht is gegeven aan activiteiten om dreigende taalachterstanden terug te dringen. Het bereik van doelgroepkinderen in de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is met 84% behaald, o.a. door uitbreiding van voorschoolse educatie op vier kinderdagverblijven. In het basisonderwijs heeft een uitbreiding plaatsgevonden van 3 naar 8 schakelklassen, de kopklas en het mentorenproject zijn gecontinueerd, evenals de activiteiten in de ouderkamers op basisscholen. Bij de brede schoolontwikkeling zijn vijf nieuwe combinatiefunctionarissen van start gegaan. Deze medewerkers zijn zowel actief op het gebied van sport, als op cultuur en/of onderwijs. Ze combineren hun activiteiten binnen het brede schoolconcept met activiteiten bij sportverenigingen en/of cultuurinstellingen. Het besluit over de herijking van het vervangingsfonds onderwijshuisvesting was in 2009 een belangrijke mijlpaal voor de komende jaren. Hiermee wordt de kwaliteit en ook de duurzaamheid van onderwijsgebouwen gewaarborgd. Ook werd het Picasso Lyceum geopend, het hoogste punt bereikt van het Brede Schoolcomplex Palenstein en werd gestart met de bouw van het scholencomplex in Oosterheem-Zuid. aanvragen vrijstellingen 160 (11%) zorgmelding 406 (32%) absoluut verzuim 74 (6%) luxe verzuim 68 (5%) Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten in absoluut verzuim: de leerplichtige jongere staat niet ingeschreven bij een onderw ijsinstelling luxe verzuim: verlof nemen zonder toestemming buiten de schoolvakanties relatief verzuim: de leerplichtige jongere bezoekt de onderw ijsinstelling niet regelmatig zorgmelding: schorsing en opvallend/langdurig verzuim aanvragen vrijstellingen Verdeling meldingen naar soort verzuim en aanvraag vrijstelling relatief verzuim 720 (57%) In het schooljaar bedroeg het totaal aantal leerplichtigen De jaarlijkse stijging van de meldingen relatief verzuim (spijbelen) is nagenoeg tot stilstand gekomen (720 ten opzichte van 701 in ). Opvallend is de toename van het aantal meldingen luxeverzuim door strengere controles na de vakanties en betere melding door de scholen. In het schooljaar zijn 523 nieuwe voortijdig schoolverlaters geregistreerd. Dit is een daling van 7,6% ten opzichte van Van de 368 begeleide voortijdig schoolverlaters is 38% weer uitgestroomd naar het onderwijs, 27% is aan het werk gegaan en 26% is op een toeleidingstraject geplaatst. Uitstroom nieuwe vsv-ers schooljaar Jaarstukken

29 Programma 4 Jeugd en onderwijs Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Een goede start 1. Bereik voorschoolse educatie vergroten Het bereik van de voorschoolse educatie (VVE) is met 84% gestabiliseerd op het niveau van Het bereik bij de peuters neemt sterk toe doordat een aantal kinderdagverblijven meedoen aan de voorschoolse educatie. Het bereik bij de kleuters is gegroeid, maar bij de officiële telling is een sterk groeiende basisschool in Oosterheem in het kader van de subsidieregeling nog aangewezen als VVE school en daardoor niet meegenomen in de realisatie. Daardoor is er sprake van een lichte daling. Er vindt echter wel vroegschoolse educatie plaats. Het verbeterplan toeleiding naar VVE peuterzalen is opgesteld en wordt uitgevoerd. Het experiment van 3 naar 4 dagdelen op één VVE-locatie is vanwege voldoende deelname geslaagd te noemen. Nog geen totale invoering ivm wachten op voorschriften nieuwe OKE wetgeving (Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie). Uitbreiding van de voorschoolse educatie op vier kinderdagverblijven. Experiment gestart om ouderbetrokkenheid te verhogen op VVE peuterzaal en twee basisscholen. Onderzoek gedaan naar gebruik van ICT in peuterspeelzalen bij de Piramide methode. Continuering van wijkgerichte netwerken van de professionals in de peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en onderbouw van basisscholen. 2. Subsidiëren van peuterspeelzalen en opvangplaatsen met een sociaal/medische indicatie De peuterspeelzalen zijn gesubsidieerd. Het aantal kinderen dat een plaats in de kinderopvang op sociaal medische indicatie heeft gekregen, is in 2009 gedaald. Het aantal aanvragen was lager en door invoering van een indicatiestelling van de GGD werden niet alle aanvragen meer gehonoreerd. 3. Stimuleren van samenwerkingsprojecten als dagarrangementen en Brede School Binnen de Brede school wordt met vele partners, waaronder de sport en cultuursector, samengewerkt. Voor de Brede School Palenstein is een visiedocument opgesteld. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 4.1 Doelgroepbereik Voor- en Vroegschoolse Educatie Bereik VVE totaal 82% 70% 84% 14% Bereik peuters 2-3 jaar 79% 50% 90% 40% Bereik kleuters 4-5 jaar 85% 79% 76% 3% Doelstelling 2: Een brede ontwikkeling naast school 1. Continueren Brede schoolclusters en uitbreiding in overige wijken Het Brede School activiteitenprogramma wordt met ingang van het schooljaar 2009/2010 in alle wijken van Zoetermeer aangeboden. Het programma is op wijkniveau opgesteld in samenspraak met onderwijsinstellingen en wijkpartners. De laatste aangesloten wijken zijn Rokkeveen en Seghwaert/Noordhove. 2. Realiseren van voor- en naschoolse opvang op basisscholen via regeling Dagarrangementen Vanuit de regeling Dagarrangementen zijn twee medewerkers aangesteld. Eén functionaris is actief in het Speeltaalhuis, waar opvang en het stimuleren van taalontwikkeling wordt gecombineerd. De andere functionaris werkt als onderwijsassistent en pleinwacht. 3. Inzetten van uitvoeringsassistenten voor de Brede Schoolcomplexen Vanuit de regeling Dagarrangementen is onder externe begeleiding geïnvesteerd in het realiseren van constructieve samenwerking tussen onderwijs en organisaties die o.a. voorzien in voor- en naschoolse opvang en jeugdgezondheidszorg, die in een later stadium het nieuwe Brede School complex Palenstein gaan gebruiken. Dit proces loopt nog door in Voor de ondersteuning bij de Brede Schoolactiviteiten zijn twee uitvoeringsassistenten aangesteld, die met name activiteiten verrichten op de multifunctionele schoolcomplexen. 4. Voorstellen ontwikkelen voor de invoering van de regeling Combinatiefuncties De regeling combinatiefunctionarissen is in 2009 gestart. Vanaf het najaar zijn de eerste vijf functionarissen aangesteld. Deze functionarissen hebben o.a. tot taak jongeren te laten kennismaken met sport en cultuur en hen te stimuleren regelmatig en langdurige sportief of cultureel actief te zijn. 29 Jaarstukken 2009

30 Programma 4 Jeugd en onderwijs Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 4.2 Uitbreiding Brede School clusters Gemiddeld aantal bijeenkomsten Brede School Gemiddeld aantal deelnemers per bijeenkomst Doelstelling 3: Een schoolcarrière op maat 1. Uitvoeren beleidsplan Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) is gecontinueerd (zie ook Doelstelling 1). In 2009 zijn er acht schakelklassen gestart en is de kopklas gecontinueerd. In deze klassen wordt extra taalondersteuning geboden. Het mentorproject, waarbij leerlingen in het basisonderwijs worden begeleid, is gecontinueerd De activiteiten in het kader van de ouderbetrokkenheid zijn in de ouderkamers van enkele basisscholen in de aandachtswijken gecontinueerd. 2. Uitvoeren Wet Educatie en Beroepsonderwijs 900 inwoners van Zoetermeer hebben een cursus Nederlands, digitale vaardigheden, budgetteren, Engels, e.d. gevolgd, een stijging van 12,5%. 180 laaggeletterden volgden een cursus lezen en schrijven. Aan het VAVO hebben 150 leerlingen deelgenomen, 78% heeft een diploma/certificaat behaald. De Volksuniversiteit heeft in 2009 aan 680 Zoetermeerders een cursus gegeven. 3. Aanpak Voortijdig Schoolverlaten Ondersteuningsaanbod gedaan aan alle gemelde (dreigende) voortijdig schoolverlaters; de groep nieuwe VSV ers neemt af en de overblijvende groep is moeilijker terug te leiden naar onderwijs. Implementatie verzuimprotocol met aanvulling van protocol ziekteverzuim is gerealiseerd Preventieproject De Overstap (doorstroom vo-mbo) is met succes uitgevoerd. Toetreding VO tot het regionale Convenant VSV van het ministerie van OC&W is gerealiseerd. In samenwerking met ID College is extra aanbod voor het VO en MBO georganiseerd (deskundigheidsbevordering onderwijzend personeel, protocol zorgelijk ziekteverzuim, aansluiting regionaal volgsysteem voor overstappers vo-mbo (VO-ROC), mentorproject). Intensieve maatwerktrajecten voor risicojongeren is uitgevoerd door Jeugd Interventie Team (JIT) Voor een sluitende aanpak in de woonbegeleiding voor jongeren heeft een oriëntatie plaatsgevonden op het project Kamers met kansen. Aansluiting VO op de Verwijsindex Zoetermeer (VIZ) is gerealiseerd. Huidig convenant VIZ is aangevuld met profielen van taken en verantwoordelijkheden van betrokken partners. Centrum voor Onderwijszorgvragen (ICOZ) is operationeel. 4. Kwaliteitsbevordering onderwijs Door de schoolbegeleidingsdienst is gewerkt aan de lokale onderwijsprioriteiten op de basisscholen, t.w.: extra begeleiding voor doelgroepleerlingen; inzet bij implementatie ICT in het onderwijs; extra begeleiding aanpak hoogintelligente leerlingen. Binnen de SIZO aanpak ( Snelle Implementatie ICT in Zoetermeers Onderwijs) is gestart met meer vraaggestuurd werken. Dit houdt in dat het aanbod steeds meer wordt afgestemd op de vraag vanuit de scholen. Het e-learning programma Fronter wordt voor 60% daadwerkelijk gebruikt op 4 scholen voor voortgezet onderwijs. Het Cinekid Medialab Zoetermeer 2009 is voor het eerst gehouden in Zoetermeer en is bezocht door 850 leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs. Er zijn 15 leerlingen uit het voortgezet onderwijs opgeleid tot Cinekid Superkids in een Train-de- Trainer traject van 10 weken; deze leerlingen zijn nu in staat om les te geven aan medeleerlingen en/of leerkrachten. Er is in het najaar van 2009 een nieuwe website ontwikkeld, die meer doelgroepgericht is. In 2009 hebben 2269 leerkrachten en/of leerlingen een opleiding gevolgd in het SIZO Centre. 5. Passende onderwijshuisvesting Kwaliteit van het onderwijs is verbeterd door het realiseren van passende huisvesting (in permanente of tijdelijke vorm) voor de Zoetermeerse scholen voor het openbaar en bijzonder primair en voortgezet onderwijs. In 2009 zijn de volgende specifieke projecten uitgevoerd: planvorming afronden voor het derde deelplan Oosterheem, hoogste punt bouw Brede school Palenstein, oplevering Picasso Lyceum, Jaarstukken

31 Programma 4 Jeugd en onderwijs start bouw Vrije school, sloop van de Paulusschool en de planvoorbereiding van de nieuwbouw van het Alfrink College, voor de renovatie van het Erasmus College en voor de nieuwbouw van de basisscholen Paulusschool en de Vijverburgh, de Bernhardschool en de Wilhelminaschool. De Pleysierschool voor ZMOK-onderwijs is uitgebreid met twee groepen om daarmee de wachtlijsten voor deze school weg te werken. Zes schoolpleinen zijn verbeterd in Meerzicht (2) en Buytenwegh (4). De beoogde andere vier schoolpleinen hebben door engineering, inspraak en het uitvoeringstraject meer tijd heeft gekost dan gepland. De vier niet gerealiseerde schoolpleinen zijn wel in 2009 voorbereid en uitgewerkt. Van nader onderzoek naar geïntegreerde huisvesting van ICT opleidingen aan de Denemarkenlaan is vooralsnog afgezien. 6. Leerlingenvervoer Er zijn 291 aanvragen ingediend voor vergoeding leerlingenvervoer. 69 aanvragen zijn afgewezen, 21 aanvragen zijn door de Commissie behandeling bezwaar- en beroepsschriften behandeld waarvan 19 bezwaren ongegrond zijn verklaard. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Verminderen uitval nieuwe voortijdig schoolverlaters n.b. 2 20% 26% 6% Teruggeleiden naar onderwijs Teruggeleiden naar werk Time-out 46% 27% 18 55% 25% 25 38% 27% 19 17% 2% Realisatie nieuwbouw basisonderwijs (Oosterheem) Verbetering aantal schoolpleinen Deze indicatoren staan in de programmabegroting 2009 onder In 2008 zijn de indicatoren voor het voortijdig schoolverlaten gewijzigd. De realisatie 2008 van deze indicator is daarom niet beschikbaar. Doelstelling 4: Zorg en begeleiding 1. Implementatietraject Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Met externe partners is een regiegroep CJG gevormd. Er is een intentieverklaring CJG ondertekend, een gezamenlijke visie op opvoed- en opgroeiondersteuning ontwikkeld en een bedrijfsplan opgesteld. CJG-werkgroepen hebben aan uitvoeringsplannen gewerkt voor de onderdelen: CJG-inlooppunten, opvoed- en opgroeiondersteuning en sluitende zorgstructuur 0-23 jaar. 2. Sluitende zorgstructuur Met de aansluiting van de gemeente bij justitiële casus-overleggen rond (ex)gedetineerde jeugd en criminele jongeren heeft de gemeente haar rol versterkt op het gebied van zorg, onderwijs en werk voor deze jongeren en is een integrale aanpak een stap dichterbij gekomen. De sluitende structuur rond risicojeugd is een onderdeel van de sluitende zorgstructuur in het kader van het Centrum voor jeugd en gezin. Naast de toename van het aantal aanmeldingen heeft het schoolmaatschappelijk werk (SMW) ook 75 korte contacten/adviezen aangeboden aan leerkrachten en/of ouders. De afname van het aantal in behandeling genomen jongeren bij Bureau Jeugdzorg heeft mogelijk te maken met de grotere aandacht voor preventie door andere instellingen (o.a. SMW). Jongerenwerk, onderwijs, zorg, politie en andere partijen in de wijk zijn door trainingen beter instaat om radicalisering bij jongeren te signaleren en samen oplossingen te zoeken met het motto alert en genuanceerd. 3. Integrale aanpak Door deelname van de (jeugd)reclassering aan het Zoetermeers ZorgNetwerk (ZZoN) is de samenwerking rond criminele jongeren verbeterd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 4.4 Aantal in behandeling genomen Zoetermeerse jongeren bij bureau Jeugdzorg 4.4 Aantal cliënten van het Opvoedbureau Zoetermeer 4.4 Aantal aanmeldingen schoolmaatschappelijk werk in het basisonderwijs (incl. doorloop uit 2008) 31 Jaarstukken 2009

32 Programma 4 Jeugd en onderwijs Doelstelling 5: Een eigen plek in de samenleving 1. Vrijwilligersorganisaties ondersteunen met subsidie Diverse vrijwilligersorganisaties hebben subsidie ontvangen van de gemeente voor de uitvoering van jongerenactiviteiten. Daarnaast zijn in de jongerenaccommodaties in de wijken activiteiten aangeboden, die zijn afgestemd op de vraag van de jeugd. 2. Het ondersteunen van het accommodatiegebonden en outreachend jongerenwerk. Het Zoetermeers Mobiel Jongeren Team is uitgebreid en is ter ondersteuning van het outreachend werk ingezet. In Rokkeveen-West is extra jongerenwerk gerealiseerd in de vorm van de tienersoos aan het Morapad en twee bussen voor de 16+ jeugd. Er is een begin gemaakt met het realiseren van jongerenontmoetingsplaatsen (JOP s) en pannakooien in de wijken. 3. Jongerenparticipatie De gemeentelijke jongerenwebsite is uitgebreid en is wekelijks geactualiseerd. Door middel van het jongerenfonds X-ZJON! zijn jongeren in staat gesteld zelf activiteiten te organiseren, o.a. bijdrage aan festival Rokkesteen. Een vooronderzoek voor structurele jongerenparticipatie in Zoetermeer is afgerond. Met de film Streetlive laten Zoetermeerse jongeren zelf het straatleven in Zoetermeer zien. De film biedt wijkbewoners aanknopingspunten voor het omgaan met jongerenoverlast. In het kader van motie 81 zijn hiervoor meerdere wijkbijeenkomsten georganiseerd. Via het klussenproject Go4it van Halt zijn jongeren tussen 12 en 16 betrokken bij hun wijk door het uitvoeren van diverse klussen. Vanwege de verhoging van de projectuurprijs is het aantal beschikbare uren voor de contactpersoon jongerenwerk gedaald. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 4.5 Een eigen plek in de samenleving: Aantal uren jongerenwerk via MOOI Aantal deelnemers jongerenwerk Nog niet bekend Nog niet bekend 4.5 Aantal uren contactpersoon jongerengroepen / / Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten N Baten V Resultaat voor bestemming N N = nadeel, V = voordeel. De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 113. Jaarstukken

33 Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek 2.5. Programma 5 Kunst, Cultuur en Bibliotheek Algemene doelstelling Kunst en cultuur wil in de eerste plaats een veelzijdig en kwalitatief goed cultuuraanbod creëren voor een breed publiek. Daarnaast is het van belang dat de inwoners op passende wijze worden gestimuleerd om gebruik te maken van het cultuuraanbod Wat hebben we bereikt Creëren veelzijdig cultuuraanbod Bij kunst en cultuur gaat het in de eerste plaats om het creëren van een veelzijdig en kwalitatief goed cultuuraanbod voor een breed publiek. Daarnaast is het van belang dat op passende wijze de inwoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van het cultuuraanbod. Dit is verder uitgewerkt in het vastgestelde Cultuurprogramma Bij het cultuuraanbod wordt het accent gelegd op Zoetermeer als één van de New Towns in Nederland. Juist bij het culturele aanbod in een nieuwe stad zoals Zoetermeer, wordt er landelijk voor gepleit dit kwalitatief en kwantitatief goed aan te laten sluiten bij de bevolkingsomvang en bevolkingssamenstelling. Dit om het voor de diverse bevolkingsgroepen aantrekkelijk te houden in de New Town te (blijven) wonen. De Zoetermeerse cultuur doet het goed. De Zoetermeerse culturele instellingen presteren goed. Dat neemt niet weg dat de gevolgen van de economische crisis ook in deze sector in 2009 merkbaar zijn geweest. Voor sommige instellingen zijn de bezoekersaantallen lager dan geraamd. De gemeente heeft onderzoek laten doen naar de cultuur in Zoetermeer. De grote culturele instellingen - het centrum voor kunst en cultuur (CKC), stadsmuseum, stadstheater, bibliotheek en de Boerderij - worden door de Zoetermeerders met goede rapportcijfers gewaardeerd. Ook de bezettingsgraad van deze instellingen is hoog. Cultuur lokaal Cultuur Lokaal is in september 2009 voor het eerst in deze vorm gepresenteerd. Het is de culturele uitmarkt voor het nieuwe seizoen. Het is een bundeling van drie bestaande festivals, te weten de Zoetermeerse Uitmarkt, Couleur Locale en de vrijwilligersmarkt. Het leidde tot spetterende optredens op meer dan 5 podia, culturele hoogstandjes en een ongekende stroom aan mogelijkheden waarbij alle Zoetermeerders kunnen inhaken, genieten en beleven. Ontwikkeling stadsforum Diverse stappen zijn gezet in de ontwikkeling van het Stadsforum (voorheen: Stadsmuseum Plus). Het concept is verder uitgewerkt. Als onderdeel van de culturele as wordt het een knooppunt voor cultuur en samenleving in Zoetermeer. Het heeft een programma met cultuur, evenementen, debat en educatie. Dit gebeurt in en rond het gebouw aan de Dobbe en in de wijken. De programmering wordt gemaakt in samenwerking met de Zoetermeerse bevolking. Alles is gericht op meedoen. Ontwikkeling amateurtheater Op 6 juli 2009 heeft de gemeenteraad groen licht gegeven voor de ontwikkeling voor een nieuw theater voor de Zoetermeerse amateurtheatergezelschappen. Het theater biedt de faciliteiten voor repetities en voorstellingen. Het moet ook een impuls geven aan de sector door in verschillende functies te voorzien. De gezamenlijke behuizing van diverse amateurtheatergezelschappen biedt kansen voor kennisuitwisseling, het aangaan van nieuwe allianties, het benutten van elkaars kwaliteiten. Realisering vindt naar verwachting plaats eind Cultuurnota De afgelopen jaren heeft de gemeente geen cultuurnota gehad. Dit najaar zijn de eerste stappen gezet om tot een nieuwe cultuurnota te komen. Op 2 juni 2009 is de startnotitie cultuurbeleid door de raad vastgesteld, waarmee het startsein werd gegeven voor de ontwikkeling van de cultuurnota Deze wordt in nauw overleg met het culturele veld ontwikkeld. Zo zijn twee bijeenkomsten met de acht grotere culturele instellingen belegd en er is op 19 november 2009 het eerste openbaar cultuurdebat gehouden. Zeventig mensen van allerlei verschillende culturele organisaties en verenigingen deden mee met dit debat. Er werd enthousiast discussie gevoerd, waarbij de gemeente allerlei bruikbare handreikingen 33 Jaarstukken 2009

34 Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek meekreeg voor de cultuurnota Dit traject resulteerde in een notitie die in 2010 aan de raad wordt aangeboden Wat hebben we gedaan Doelstelling 1: Versterking van de binding met de stad en verbetering marktpositie van de stad 1. Via Stichting Floravontuur stimuleren en organiseren van zes grote evenementen en 45 kleinere evenementen Subsidie is verleend conform begroting. Floravontuur heeft haar activiteiten als coördinator, stimulator en initiator van evenementen volgens afspraken vorm gegeven. 2. Stadspromotie activiteiten uitbreiden Met name activiteiten in het kader van de Big five en de daarmee samenhangende samenwerking tussen deze leisure aanbieders, hebben positief bijgedragen aan de stadspromotie. 3. Uitvoering geven aan de evenementennota In verband met de economische recessie is vanuit de raad extra beschikbaar gesteld om diverse evenementen toch doorgang te laten vinden (Motie De wereld draait door ). Dit heeft positief bijgedragen aan de uitvoering van evenementennota 4. Opstellen van een evenementenkalender 2010 De evenementenkalender 2010 is opgesteld conform planning Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 5.1 Gemiddelde waardering culturele voorzieningen nvt 7,4 7,5 + 0,1 5.1 Aantal evenementen nvt Doelstelling 2: Eigentijdse en laagdrempelige toegang tot kennis, informatie en cultuur voor alle Zoetermeerse burgers door een vraaggerichte bibliotheekvoorziening en mediabeleid 1. Subsidiëring bibliotheek De bibliotheek werkte in 2009 aan de uitvoering van het bedrijfsplan De resultaten over 2009 zijn positief. In het algemeen voorkomende verschijnsel van ontlezing lijkt de bodem te zijn bereikt. Het jaar 2010 moet blijken of deze lijn wordt bestendigd. In december 2009 is de bouw begonnen van het woonzorgcluster in het centrumgebied van Oosterheem. Dit cluster biedt straks onderdak aan het bibliotheekfiliaal voor die wijk. De bibliotheek heeft daarnaast plannen uitgewerkt voor verkleining van de bestaande bibliotheekfilialen Rokkeveen en Seghwaert. Daarmee is de taakstelling motie 24a voorjaarsdebat 2007 geheel ingevuld. De realisering krijgt zijn beslag in In december is de pilot e-books gestart, waarvoor in 2009 een eenmalige extra subsidie was toegekend. Hiermee speelt de bibliotheek in op een snel groeiende vraag. 2. Uitvoering mediawet De financiële positie van Zoetermeer fm (Zfm) is vanwege langdurig achterblijvende advertentieinkomsten zwak. Met de lokale publieke omroep Zfm zijn gesprekken gevoerd over de toekomst van de omroep, mede ook gelet op de gewijzigde Mediawet. Door een bestuurscrisis binnen Zfm konden de gesprekken nog niet worden afgerond. In juli is de docusoap van Frans Bromet tot stand gekomen en uitgezonden via Omroep West. Zfm heeft daarna extra subsidie gekregen voor een praatprogramma over deze soap. Dit is uitgevoerd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 5.2 Prestatieindex bibliotheek 1 nvt Voor opbouw prestatieindex: zie programmabegroting 2009 Doelstelling 3: Toename cultuurparticipatie 1. Subsidiering CKC Het CKC heeft het cursusaanbod op het gebied van dans, muziek, beeldende kunst en theater uitgevoerd. Ook zijn cultuureducatieve activiteiten voor het basisonderwijs gestart. In het schooljaar is het CKC met een aanbod voor de brede school van start gegaan. Daarmee zijn toen 600 kinderen bereikt. CKC heeft in 2009 met goed resultaat een klanttevredenheid onderzoek laten uitvoeren en het CKC heeft het certificaat kwaliteit, kunsteducatie en amateurkunst behaald. Jaarstukken

35 Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek 2. Aanbieden cultuureducatief aanbod Een hoogwaardig kunstmenu met professionele voorstellingen en projecten is aan de leerlingen in het basisonderwijs aangeboden. Het aanbod is samengesteld in overleg met een vertegenwoordiging van de scholen en de culturele instellingen. 3. Uitvoeren programmafonds cultuurparticipatie Het door OC&W vastgestelde werkplan is van het Fonds Cultuurparticipatie 2009 is uitgevoerd. 4. Subsidieren amateurkunst De mogelijkheden voor amateurkunst werden bevorderd door subsidiëring van verschillende initiatieven en door een tegemoetkoming in de bespeelkosten van de Kleine Zaal van het Stadstheater. De ontwikkeling van een nieuw theater voor amateurtheatergezelschappen is sterk ingezet. Met het raadsbesluit van 6 juli 2009 is een elementaire stap gezet in dit proces. Najaar 2009 is de locatie Akeleituin gesloopt. De theatergroepen die hier repeteerden kunnen tijdelijk terecht in het Kwadranttheater. In het najaar 2009 is ook een locatieonderzoek uitgevoerd. Op basis daarvan wordt begin 2010 de voorkeurslocatie gekozen, waarna de aanbesteding voor design en build kan plaatsvinden. Vooralsnog hebben tien gezelschappen belangstelling getoond voor de mogelijkheden van het nieuwe theater. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 5.3 Prestatie index aanbieders cultuurparticipatie 1 nvt Voor opbouw prestatieindex: zie programmabegroting 2009 Doelstelling 4: Versterking van het culturele klimaat van de stad 1. Realisatie nieuw Stadsmuseum Dit jaar zijn de plannen voor het Stadsforum verder uitgewerkt. Het wordt hèt centrum voor cultuur en samenleving in Zoetermeer. Nadat in december 2008 het Koersdocument door de raad was vastgesteld, is in de eerste helft van 2009 het bedrijfsplan ontwikkeld. Dit is besproken in de raad van 6 juli 2009, waar de vraag is gesteld om een aantal punten verder uit te werken. In de vormvrije avond van 23 november 2009 is het inhoudelijke concept voor het Stadsforum gepresenteerd. Het heeft een programma met cultuur, evenementen, debat en educatie. Dit gebeurt in en rond het gebouw en in de wijken. Alles is gericht op meedoen. 2. Subsidiering de Boerderij, Stadstheater, het Stadsmuseum, culturele exposities en evenementen beeldende kunst De Boerderij behaalde met bezoekers veel meer bezoekers dan in 2008 (40.353) en haalt daarmee vrijwel het streefgetal van Eind 2009 kon de nieuwe geluidsinstallatie in gebruik worden genomen. Deze stap in de verdere professionalisering van de organisatie kon worden gezet dankzij financiële bijdragen van het gemeentelijke fonds Investeringsimpuls, Fonds 1818 en het Prins Bernhard Fonds. Het Stadsmuseum organiseerde tijdens het Nationaal Museumweekend een taxatiemiddag en realiseerde daarnaast meerdere vaste presentaties en wisseltentoonstellingen, onder meer de tentoonstelling Voodoobeelden uit Benin, de kunstmanifestatie Recycling Art in de beeldentuin. Onderdeel van de tentoonstelling De wonderkamer van Zoetermeer betrof de vastlegging in een catalogus. Het ging daarbij om het integrale proces, de ateliers, masterclasses en slotdebat. Het Stadstheater heeft een groot aantal voorstellingen in de grote en kleine zaal getoond, waarmee het al jaren een rol in de eredivisie van de Nederlandse theaterwereld speelt. Daarbij is vanwege de economische recessie een lager aantal bezoekers behaald dan vorig jaar: (2009) ten opzichte van (2008). Dit zal resulteren in een substantieel financieel tekort over Met de decentralisatie-uitkering Beeldende Kunst en Vormgeving zijn 10 kunstprojecten en activiteiten uitgevoerd, waaronder de succesvolle Open Atelierdagen, culturele uitwisseling met Xiamen (China) en exploitatie van het gastatelier in ateliergebouw BaZtille. Verder werd er bijgedragen aan professionalisering van het Stadsmuseum Zoetermeer en Stichting Terra Art Projects. 3. Toepassen eenprocentsregeling beeldende kunst De percentageregeling beeldende kunst is conform verwachting uitgevoerd. Er is aan 11 opdrachten voor kunst in de openbare ruimte gewerkt. Het kunstwerk voor het Picasso Lyceum is in 2009 in gebruik genomen. Er is een vertraging opgetreden in de realisatie van beeldende kunstprojecten in Oosterheem. Deze vertraging heeft met name te maken met de latere ontwikkeling van het winkelcentrum Oosterheem waardoor geplande opdrachten uitgesteld dienden te worden. 35 Jaarstukken 2009

36 Programma 5 Kunst, cultuur en bibliotheek Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 5.4 Prestatie index aanbod cultuur 1 nvt Voor opbouw prestatieindex: zie programmabegroting Doelstelling 5: Behoud cultuurhistorische waarde van de stad 1. Subsidiering Historisch Genootschap Het Historisch Genootschap Oud Soetermeer (HGOS) organiseerde de jaarlijkse Open Monumentendag, naast de activiteiten van haar werkgroepen en haar commissies. Het HGOS en het Gemeentearchief Zoetermeer sloten een convenant af. Het betreft onder meer uitvoering van gezamenlijke educatieve projecten voor scholen in Zoetermeer, samenwerking met lokale cultuuraanbieders als de bibliotheek en het Stadsmuseum en het voor de inwoners nader toegankelijk maken van de archieven. 2. Onderhouden beeldende kunst in de openbare ruimte Het onderhoud kunst in de openbare ruimte is volgens plan uitgevoerd. 3. Uitvoeren van het monumentenbeleid Er zijn in totaliteit 31 onderhoudsbijdragen verstrekt. De Open Monumentendag vond plaats op zaterdag 12 september Het aantal bezoekers was 900. Tijdens de Open Monumentendag is een publicatie uitgebracht over de restauratie van Hoeve Wildrijk aan de Zegwaartseweg. Daarnaast is op 16 oktober 2009 een archeologisch gedenkmonument in de Dorpsstraat onthuld als herinnering aan het middeleeuwse kasteel Palenstein. De Dag van de Architectuur vond plaats op zaterdag 27 juni Het aantal bezoekers was Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 5.5 Prestatieindex behoud cultuur 1 nvt Voor opbouw prestatieindex: zie programmabegroting Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 115. Jaarstukken

37 Programma 6 Sport en bewegen 2.6. Programma 6: Sport en bewegen Algemene doelstelling Sport biedt bij uitstek de mogelijkheid aan Zoetermeerders om mee te doen in de Zoetermeerse samenleving. Om dit zo goed mogelijk te ondersteunen is de algemene doelstelling van dit programma: het creëren van een optimaal sportklimaat in de stad, wat moet leiden tot een blijvend hoge deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten van alle inwoners van Zoetermeer Wat hebben we bereikt Het stimuleren van de bewegingscultuur in de stad. Via het aanbieden van verenigingsondersteuning, het organiseren van sportactiviteiten en het aanbieden van zwemlessen en schoolzwemprogramma s is sportdeelname en gezond bewegen gestimuleerd. We hebben samenwerking van de sport met andere maatschappelijke instellingen gestimuleerd. Aanstelling van combinatiefuncties draagt hieraan concreet bij. Meer Zoetermeerders sporten. Met een stijging van 22,9 naar 24,9% voldoen meer Zoetermeerders aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen. Zij verrichten minimaal vijf dagen per week een half uur matig intensieve lichamelijk activiteit. In totaal 79,5% van de Zoetermeerders doet aan sport; zij sporten minimaal één maal per week. Deelname aan de georganiseerde sport groeit, wat ook blijkt uit de bezettingscijfers van de sportaccommodaties. Aan alle gestelde doelen ten aanzien van de bezettingsgraad van accommodaties is voldaan. Eigentijdse sportvoorzieningen afgestemd op de vraag vanuit de Zoetermeerse samenleving Zoetermeer is trots op haar sportvoorzieningen. Om er van verzekerd te zijn dat deze voorzieningen ook in de toekomst blijven voldoen is planmatig onderhoud uitgevoerd en zijn er sportvoorzieningen geoptimaliseerd. Ook worden nieuwe voorzieningen toegevoegd. De oplevering van het nieuwe DSO complex in het Bentwoud was voorzien voor eind In de loop van het jaar zijn door de gemeente Rijnwoude extra eisen gesteld aan de vergunningverstrekking. Verder waren er problemen bij de realisatie van de aansluiting nutsvoorzieningen (het complex ligt op de scheiding tussen twee energieverzorgingsgebieden). De oplevering is nu voorzien voor het tweede kwartaal De mogelijkheden van outdoor fitness in de openbare ruimte zijn onderzocht. Ook de benutting van de groen- en speelvoorzieningen voor sport- en spelactiviteiten zijn in dit onderzoek meegenomen. Uitwerking van de aanbevelingen staat gepland voor Jaarstukken 2009

38 Programma 6 Sport en bewegen Wat hebben we gedaan Doelstelling 1: Een blijvend hoge deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten door het stimuleren van de bewegingscultuur in de stad 1. Stimuleren van de bewegingscultuur in de stad. Invulling van deze doelstelling heeft plaatsgevonden vanuit meerdere invalshoeken: Kennismakingscursussen Om het sportaanbod bij Zoetermeerders onder de aandacht te brengen en hen te verleiden tot sporten is in samenwerking met aanbieders van sport en beweegactiviteiten de gids Kennismakingscursussen Sport en Vrije tijd samengesteld. Ten opzichte van eerdere jaren is aanbod voor 55-plussers en mensen met een beperking uitgebreid. De gids is huis aan huis verspreid. Sportactiviteiten Het aantal deelnemers aan door gemeente georganiseerde activiteiten ligt met aanzienlijk hoger dan de doelstelling. Met name op de deelgebieden buurt en sport en vrije tijd en sport zijn er meer deelnemers bereikt. In de realisatie zijn de deelnemeraantallen van het deelgebied gezondheid en sport nog niet verwerkt. Bij de organisatie van activiteiten is samengewerkt met landelijke organisaties als het NOC*NSF en verschillende sportbonden. Op lokaal niveau werd samengewerkt met wijkmanagement (en daarbij diverse wijkorganisaties), NME, Mooi Zoetermeer en diverse scholen. Vijf projecten Buurt, Onderwijs en Sport zijn uitgevoerd. Combinatiefunctionarissen Er is een start gemaakt met de uitvoering van de regeling combinatiefunctionarissen. De eerste combinatiefunctionarissen zijn aangesteld. Dit draagt bij aan regelmatig sportief en gezond bewegen door kinderen. Een structurele samenwerking tussen de sport met andere maatschappelijke instellingen wordt hiermee versterkt. Topsport Door samenwerking van de gemeente met stichting Zoetermeer Topsport is topsport gestimuleerd. De voorbeeldfunctie die topsporters hebben voor de breedtesporters wordt benut. Sport en spel Op de drie VrijeTijdsCentra zijn sport- en spelmogelijkheden aangeboden voor kinderen van 4 t/m 12 jaar. Er werden minder bezoekers ontvangen dan gepland. Het vertrek van Kern-kinderopvang bij VTC Rokkeveen en het vervallen van de naschoolse opvang bij VTC Voorweg hebben in de tweede helft van 2009 geleid tot lagere bezoekersaantallen. De lagere bezoekersaantallen worden verwerkt in de begroting 2010 en verder. Gezien de sterk sociaal-culturele gerichtheid van deze activiteiten is onderzocht of uitbesteding van deze activiteiten passend is. Rapportage volgt in Ondersteunen van sportverenigingen; via Sportloket, Sportcafé en de Sportinfo. Succesvolle Zoetermeerse (top)sporters vervullen een voorbeeldfunctie en dagen anderen uit tot sportdeelname. Deze Zoetermeerse ambassadeurs zijn door de gemeente tijdens een Sportgala gehuldigd. De verkiezing van sportman, sportvrouw, sportploeg en sporttalent van het jaar vond plaats tijdens dit gala dat werd gehouden in het Stadstheater. Op 30 maart 2009 leidde presentator en cabaretier Dolf Jansen de bezoekers door een afwisselend programma dat velen aansprak. De reacties van media, bezoekers, deelnemende bedrijven en uiteraard de sporters en hun verenigingen waren enthousiast. Ondersteuning van sporters en sportverenigingen via het sportloket, sportcafé en de sportinfo heeft conform planning plaatsgevonden. 3. Zwemvaardigheid voor alle inwoners van Zoetermeer door het ontwikkelen en organiseren van zwemlesprogramma s, zwemactiviteiten en schoolzwemprogramma s en verhuren van zwemwater aan verenigingen en sportscholen ten behoeve van zweminstructie. Het recreatie- en doelgroepzwemmen zoals opgenomen in de zwemkalender is volgens planning uitgevoerd. Ook het aanbod van de reguliere zwemlesprogramma s en het schoolzwemprogramma is volgens planning gerealiseerd. De in 2007 gewijzigde opzet van het zwemvangnet leidt ertoe dat meer kinderen aan het eind van groep 8 in het bezit zijn van een zwemdiploma. Aanvullend op het vaste zwemaanbod zijn in de vakanties speciale programma s aangeboden en is deelgenomen aan landelijke evenementen zoals de nationale sportweek en de nationale zwemvierdaagse. Het aantal gerealiseerde zwembadbezoeken sluit, ondanks de sluiting tijdens de zomervakantie van zowel zwembad De Veur als het binnenbad van Aquapark Keerpunt, aan bij de prognose. De tijde- Jaarstukken

39 Programma 6 Sport en bewegen lijke openstelling van zwembad De Driesprong en het hanteren van actietarieven hebben hieraan bijgedragen. Ten behoeve van zweminstructie is ook zwemwater verhuurd aan verenigingen en sportscholen. 4. Stimuleren van talentontwikkeling en Topsport(evenementen) in Zoetermeer Topsport en citymarketing versterken elkaar. Verschillende bonden en evenementenbureaus kozen Zoetermeer als locatie voor het organiseren van een ruime variëteit aan topsportevenementen, waaronder diverse EK (handbal, mountainbike) en NK wedstrijden (shorttrack, speedminton, karate), de start van de derde Eneco Ronde van het Groene Hart, de eerste eredivisiewedstrijd beachvolleybal van het seizoen en championsleaque- en NTTB Masters-wedstrijden (tafeltennis). In overleg met de organisatoren zijn ter stimulering van de breedtesport bij vrijwel alle genoemde topsportevenementen aanvullend sportstimuleringsactiviteiten voor met name jongeren georganiseerd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % deelname van bevolking aan georganiseerde 42% 40% 42% 2 % sport % deelname van bevolking aan ongeorganiseerde 67% 66% 65% - 1 % sport Aantal deelnemers aan door gemeente georganiseerde sport en spelactiviteiten Aantal bezoekers Vrijetijdscentra Animocijfer zwembaden 2 4,2 4,2 4,2 0 % leerlingen basisschool aan het einde van groep 96% 96% 97% 1% 8 in bezit zwemdiploma 1 exclusief aantallen deelgebied gezondheid en sport (cijfers niet tijdig beschikbaar) 2 het animocijfer wordt berekend door het aantal bezoekers te delen door het aantal inwoners per ultimo van het verslagjaar. Bij de bepaling van de ontwikkeling van het streefaantal bezoekers/deelnemers wordt rekening gehouden met de ontwikkeling van het inwoneraantal in combinatie met een trendontwikkeling van de afgelopen jaren. Doelstelling 2: Een blijvend hoge deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten door te sporten in eigentijdse voorzieningen afgestemd op de vraag vanuit de Zoetermeerse samenleving 1. Aanbieden van een eigentijds basisvoorzieningenniveau van overdekte en onoverdekte accommodaties voor bewegingsonderwijs en (recreatieve) sportbeoefening De exploitatie van de diverse accommodaties is conform opdracht uitgevoerd. In verband met te verrichten onderhoud aan het binnenbad van Aquapark het Keerpunt is het binnenbad in de zomervakantieperiode gesloten. Ter vervanging is gedurende deze periode De Driesprong voor binnenzwemmen opengesteld. De zwemtarieven zijn op deze situatie aangepast. Op de vooraf geplande datum, aan het einde van de zomervakantie, is het binnenbad weer in gebruik genomen. Aquapark Keerpunt heeft gedurende deze zomervakantie in het buitenbad bezoekers ontvangen. Dit is lager dan het totaal bezoekersaantal van binnen n buitenbad in 2008, dat toen uitkwam op Het aantal personen dat gebruik heeft gemaakt van het tijdelijk opengestelde binnenbad De Driesprong is uitgekomen op Daarmee is het totaal aantal zwembadbezoekers in de zomervakantieperiode van 2009 uitgekomen op Ter vergelijking: ook in de zomervakantieperiode van 2007 was het binnenbad van Aquapark Keer punt gesloten. Dat jaar werden zonder vervangende openstelling bezoekers ontvangen. Onderzoek naar invullingmogelijkheden van de taakstellingen op de VrijeTijdsCentra ( m.i.v. 2011) en de zwembaden ( m.i.v. 2011) zijn afgerond en worden begin 2010 ter besluitvorming voorgelegd. 2. Ontwikkelen en aanleggen van binnen- en buitensportaccommodaties De oplevering van het nieuwe DSO complex in het Bentwoud was voorzien voor eind In de loop van het jaar zijn door de gemeente Rijnwoude extra eisen gesteld aan de vergunningverstrekking. Verder waren er problemen bij de realisatie van de aansluiting nutsvoorzieningen (het complex ligt op de scheiding tussen twee energieverzorgingsgebieden). De oplevering is nu voorzien voor het eerste kwartaal Aansprekende voorzieningen voor deze categorie sporters, nodigen uit tot meer sporten. Momenteel vindt er onderzoek plaats naar de mogelijkheden van outdoor fitness in de openbare ruimte, hieraan wordt in 2010 verdere invulling gegeven. Ook wordt onderzocht of de groen- en speelvoorzieningen voldoende worden benut voor sport- en spelactiviteiten en of bestaande bedrijventerreinen mogelijkheden bieden voor sport en recreatie in de weekenden. 39 Jaarstukken 2009

40 Programma 6 Sport en bewegen In het Tweede Tussenbericht is gemeld dat de vervanging van het korfbalveld van de Meervogels is uitgesteld naar De renovatie van de drie velden wordt vanwege te behalen inkoopvoordeel in één aanbesteding uitgevoerd. Het in 2008 verschoven groot onderhoud aan de zwembaden Aquapark Keerpunt en De Veur is alsnog gerealiseerd. 3. Uitvoeren van investeringsimpuls tbv verenigingsaccommodaties (CP) In 2009 hebben vier instellingen een investeringssubsidie op grond van de Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen ontvangen. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 6.2 Gemiddelde waardering voorzieningen 7,1 7,4 7,1-0,3 6.2 Bezetting gymnastieklokaal (uren) Bezetting sportzaal (uren) Bezetting sporthal (uren) Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 115. Jaarstukken

41 Programma 7 Veiligheid 2.7. Programma 7 Veiligheid Algemene doelstelling Het programma Veiligheid geeft richting aan een verbetering van zowel de subjectieve als de objectieve veiligheid, welke zichtbaar moet worden door het hanteren van een integrale aanpak van de veiligheidsproblematiek. Aan de basis hiervan staat de kadernota Integraal Veiligheidsbeleid , De Veiligheid geborgd. Deze vormt het fundament voor het integraal veiligheidsbeleid, met als prioritaire thema s: veilige en leefbare wijken, jeugd, huiselijk geweld en veilig stappen. Zoetermeer werkt in het kader van het integrale veiligheidsbeleid zowel met interne (gemeentelijke) als externe partners nauw samen Wat hebben we bereikt In 2009 zijn de volgende belangrijke doelen behaald: 1. het subjectieve veiligheidgevoel van de bewoners in Zoetermeer is verbeterd; 2. de integrale veiligheidsaanpak is voortgezet en verbeterd; 3. bijna alle winkelcentra hebben het Keurmerk Veilig Ondernemen (de Meerbloem) ontvangen (op twee na: deze worden in 2010 gecertificeerd); 4. het schadebedrag tijdens de jaarwisseling van 2008 naar 2009 is meer dan gehalveerd: totaalbedrag aan schade is (van 2007 naar 2008 was het totaal bedrag ). Geconcludeerd kan worden dat in Zoetermeer door verschillende partijen (o.a. politie, brandweer en gemeente) gewerkt wordt om het gevoel van veiligheid bij inwoners, ondernemers en bezoekers te vergroten. Met de publiekscampagne ZoetermeerVeilig heeft de gemeente een beroep gedaan op de inwoners en ondernemers om mee te werken aan een veilige stad. Er zijn successen geboekt als het gaat om Veilig Ondernemen: bijna alle winkelcentra hebben een keurmerk Veilig Ondernemen. Daarnaast is Wijk en Agent Samen een goed initiatief waarbij burgers betrokken zijn bij de veiligheid in hun wijk. Echter, er is een tendens waar te nemen dat een verharding in Zoetermeer optreedt. Het aantal aangiften van geweld is gestegen. Dit kan een oorzaak zijn waarom inwoners zich minder veilig voelen. Als gemeente staan we voor een opgave om samen met partners het gevoel van onveiligheid bij burgers en ondernemers te verkleinen. 41 Jaarstukken 2009

42 Programma 7 Veligheid Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Voorkomen en verminderen van overlast, geweld en vernielingen 1. Cameratoezicht: continuering huidig cameratoezicht (Mandelabrug). Het cameratoezicht is voortgezet tot de volgende evaluatie in Veilig Stappen: continuering inzet van de bus, continuering overleg projectgroep, continuering maandelijkse handhavingsacties politie in uitgaansgebied (thema uit IVB, CP). Het (tweede) Veilig Stappen convenant is in april door alle partijen ondertekend; De Veilig Stappen bus heeft heel 2009 gereden; De politie heeft 10 keer zgn. Veilig Stappen avonden gehouden (betreft specifieke handhavingsacties); Op grond van de evaluatie van het project Veilig Stappen is besloten het beleid gedurende twee jaar voort te zetten. 3. Het verlenen van vergunningen en het houden van toezicht- en handhavingsacties in de openbare ruimte en de uitbreiding van de toezichthouders, met name in de wijkposten. Er zijn diverse toezichts- en handhavingsacties gehouden, conform het Uitvoeringsprogramma De handhavers hebben tijdens het 5 mei-feest en de jaarwisseling gewerkt en zijn soms ook in de avonduren werkzaam geweest. 4. In de eerste helft van 2009 wordt onderzocht wat er nodig is om de late diensten van team Handhaving verder uit te breiden (motie 36 najaarsdebat 2008). Onderzoek heeft uitgewezen dat: Het aanschaffen van goed werkende portofoons belangrijk is en die zijn ook aangeschaft; Er moet meer personeel bijkomen om de late diensten verder uit te breiden en dat is ook gebeurd in de loop van 2009; In sommige wijken zou het een stap voorwaarts zijn als de wijkagenten bereidwillig zijn om samen te werken in de avond. Dit is bijvoorbeeld in de wijken Rokkeveen en Oosterheem gerealiseerd. 5. Nieuwe acties in Het keurmerk Veilig Ondernemen is in samenwerking met de ondernemers, politie, de Kamer van Koophandel en de brandweer voor bijna alle winkelcentra gerealiseerd (op twee na: deze worden in 2010 gecertificeerd). Aanpak overlast alcohol bij jongeren door bijvoorbeeld het instellen van alcoholnuttigingsverboden op alle schoolpleinen en speelplaatsen. Er is een gezamenlijk plan opgesteld ten behoeve van de uitvoering van het zogenoemde wijkpreventieteam. Het doel van dit project is het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijken van Zoetermeer en het verminderen van gevoelens van onveiligheid van bewoners in hun woonomgeving. De hennepkwekerijen zijn in samenwerking met de politie en woningcorporaties aangepakt. de gemeente participeert in de pilot Bestuurlijke Informatievoorziening Gemeenten Inzake Exgedetineerden (BIVGEG) onder leiding van het ministerie van Justitie. Ter uitvoering van het handhavingsarrangement Randstadrail is een integrale handhavingsactie uitgevoerd door de gemeente, politie en HTM. Doordat o.a. bij de jaarwisseling een beveiligingsbedrijf in de hand is genomen is het schadebedrag ten opzichte van het jaar daarvoor afgenomen 1 In het kader van de publiekscampagne ZoetermeerVeilig.nl zijn de volgende acties gerealiseerd: uitreiken van de Veilige V, aanpak fietsendiefstal, veilig op vakantie en het tonen van korte films over veiligheid. Voorbeeld daarvan is de reddingsbrigade en Veilig Stappen. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % inwoners dat zich zelden of nooit onveilig voelt 53% > % +3% v in Zoetermeer % inwoners dat zich zelden of nooit onveilig voelt 72% > % -2% x in eigen buurt Aantal aangiften van overtredingen en misdrijven neemt over een periode van 4 jaar af met 10% (CP) (2005) x Jaarstukken

43 Programma 7 Veiligheid Aantal aangiften van geweld: 934 < x per 1000 inwoners Aantal fte politie bij bureau Zoetermeer (CP) Aantal wijkagenten in Zoetermeer (CP) Aantal toezichthouders (CP) 13,5fte 13,5 fte 16 fte +2,5 fte v 1 Ten opzichte van de jaarwisseling is het schadebedrag in de jaarwisseling gehalveerd. Het schadebedrag bedroeg tegenover het bedrag uit de jaarwisseling van Uit de Evaluatie Veilig Stappen/ Veilig Stappen III komt naar voren dat 50% zich zeer veilig voelt tijdens het stappen in 2009 tegen 38% in Doelstelling 2: Vergroten en stimuleren eigen verantwoordelijkheid van burgers op het gebied van veiligheid 1. Verdere uitbreiding project Wijk en Agent Samen (WAS), conform Uitvoeringsplan Wijk en Agent Samen (adviesnr: ). (CP) Het WAS-team in Palenstein is officieel een stichting geworden: WAS-PAL.; In Oosterheem is geen initiatief van de grond gekomen omdat de belangstelling onder de bevolking ontbreekt. Er is een portofoonsysteem voor de WAS- teams aangeschaft. Het aantal inwoners dat deelneemt aan WAS is toegenomen Continuering aanpak stille en / of enge plekken. Het pad in het Seghwaertpark en de onderdoorgangen bij het Kikkersloot zijn aangepakt; In het laatste kwartaal van 2009 heeft opnieuw een inventarisatie plaatsgevonden. Deze plekken worden in de loop van 2010 aangepakt. 3. Structureel informeren van inwoners over veiligheidsonderwerpen (zoals brandveiligheid) via de veiligheidspagina in Zoetermeer Magazine. In het kader van de publiekscampagne veiligheid heeft gedurende het jaar een aantal artikelen gestaan in Zoetermeer magazine en de streekbladen en zijn de volgende onderwerpen onder de aandacht gebracht: fietsdiefstal, het werk van het Mobiel Jongeren Team, het werk van het team Handhaving, inbraken uit voertuigen en het voorkomen van inbraken tijdens de zomervakantie (afhandeling motie 13). Om het werk van de WAS- teams, de reddingsbrigade, het project Veilig Stappen, de vrijwillige brandweer en het mobiel JongerenTeam te promoten is een filmpje over hun werkzaamheden gemaakt (te bekijken via Er is campagne gevoerd om de inwoners van de stad erop te attenderen dat zij zelf ook verantwoordelijk zijn voor een veilige leefomgeving. De indicator laat zien dat er een daling is van het percentage bewoners dat zich verantwoordelijk voelt voor de veiligheid in de buurt/wijk ten opzichte van Een van de mogelijke verklaringen hiervoor is dat het onderzoek is uitgevoerd terwijl de campagne nog niet was afgerond. 4. Uitvoeren verdiepende analyse naar de oorzaken van de in Zoetermeer ervaren en sociale onveiligheid op wijkniveau (afgehandeld motie 81 en 22). In alle wijken van de stad zijn bijeenkomsten gehouden waarop inwoners in een interactieve setting informatie hebben gekregen over jongerencultuur en alles wat daarmee samenhangt (afhandeling van motie 81, voorjaarsdebat 2008). Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % bewoners dat zich persoonlijk verantwoordelijk 68% 71% 63,9% -7,1 2 voelt voor veiligheid in de buurt/wijk % bewoners dat aangeeft wel eens iets gedaan te 26% 34% 27,9% -6,1 hebben om veiligheid in buurt/wijk te verbeteren Uitrol project Wijk en Agent Samen (WAS) tot alle wijken in 2010 (CP) 1 De gemeente had zich ten doel gesteld dat in inwoners deelnamen aan WAS. Er hebben daadwerkelijk 310 inwoners in 2009 deelgenomen aan WAS: 85 deelnemers meer dan als doel was gesteld. 2 Er is een Veiligheidscampagne gevoerd om de burgers meer bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid over hun leefomgeving. De daling is te verklaren omdat het onderzoek is uitgevoerd terwijl de Veiligheidscampagne nog liep. Er is bijvoorbeeld wel een stijging waar te nemen van het aantal WAS deelnemers. In de verantwoording wordt een positief na- effect verwacht van de Veiligheidscampagne. Doelstelling 3: Zorg dragen voor de brandveiligheid van het verzorgingsgebied 1. Uitvoeren van de operationele brandweertaak volgens de geldende normen. Er zijn geen afwijkingen geweest bij de basisbrandweerzorg. Het aantal loze meldingen, liftinsluitingen en reinigen wegdek is door actief beleid teruggedrongen. 43 Jaarstukken 2009

44 Programma 7 Veligheid In samenspraak met vrijwilligers is een nieuwe visie vrijwilligheid ontwikkeld en er zijn vrijwilligers geworven. 2. Volgens wetgeving en gemeentelijk beleid uitvoeren en handhaven van de preventieve brandveiligheid. De regeldruk is verlaagd door de wettelijke verandering waarbij veel bedrijven geen gebruiksvergunning meer nodig hebben, maar slechts een gebruiksmelding. Er is ingezet op het Keurmerk Veilig Ondernemen voor winkelcentra. Het Openbaar brand meldsysteem van bedrijven is vernieuwd. 3. Brandveiligheid en de controle op de brandveiligheid van de objecten in het verzorgingsgebied blijven intensiveren. De nieuwe aangepaste norm van 85% voor het controleren, wat neerkomt op 1220 controles per jaar, is gerealiseerd. Door minder nieuwbouw en minder verbouwingen is minder inzet hiervoor nodig geweest. Hierdoor is er meer tijd besteed aan voorlichting en controleactiviteiten. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % uitrijdingen binnen 8 minuten ter plaatse bij 99,9 99,9 99,9 - spoedeisende calamiteiten Gebouwen met een gebruiksvergunning Controles nota brandveiligheid Door aanpassingen in wetgeving is er nu sprake van gebruiksmeldingen. Dit heeft gevolgen voor het aantal vergunnings- en meldingsplichtige gebouwen en daardoor is de norm niet vergelijkbaar. Doelstelling 4: Directe en indirecte gevolgen van een ramp voorzien en beheersen 1. Het houden van rampenoefeningen. De twee in november geplande regionaal multidisciplinair bestuurlijke oefeningen zijn door de Veiligheidsregio geannuleerd. Aan de nieuwe medewerkers is de CRIB-basistraining gegeven. De grote vaccinatieactie tegen de Mexicaanse griep die onder operationele leiding van de GHOR stond is goed verlopen. De rampenbestrijding is zeven keer gealarmeerd bij incidenten: 3x GRIP0 (stroomstoring Zoetermeer en Bellamyhove bouwkeetbrand, gevaarlijke stof incident Alfrink); 3x Grip 1 (explosiegevaar Oosterheem, brand travohuisje Oosterheem, Sneeuwhinder); 1x Grip 2 (stroomstoring Den Haag en omgeving). Er is 2x gealarmeerd vanwege opschaling door het Hoogheemraadschap Schieland en Krimpenerwaard: Fase 2 i.v.m.vissterfte Rokkeveen, Fase 3 Hoogheemraadschap vanwege verdroging waterkeringen. 2. Communiceren met en voorlichten van de burgers over risico s, rampen en zware ongevallen. De risicokaart is bijgehouden. Er is actief meegewerkt in de uitwerking van het regionale risicocommunicatiebeleid, waarbij ook uitvoering wordt gegeven aan de landelijke DenkVooruit-campagne. In regionale samenwerking met de Rampenbestrijding is de lokale publieksinfo verzorgd rond de landelijke vaccinatiecampagne tegen de Mexicaanse Griep Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten N Baten V Resultaat voor bestemming N N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 116. Jaarstukken

45 Programma 8 Bestuur en dienstverlening 2.8. Programma 8 Bestuur en dienstverlening Algemene doelstelling Het programma Bestuur en dienstverlening is erop gericht de gemeentelijke dienstverlening te verbeteren, meer inwoners en bedrijven te betrekken bij de ontwikkeling van beleid, regelgeving te vereenvoudigen, duidelijker te communiceren met klanten en de inzet van het wijkmanagement verder te optimaliseren. De centrale gedachte achter het programma is dat de gemeente zich verplaatst in de wensen en behoeften van inwoners, instellingen en bedrijven en daar naar handelt Wat hebben we bereikt De dienstverlening aan de inwoners en bedrijven in Zoetermeer is in 2009 flink verbeterd. Het gemeentelijk callcenter is uitgebreid en per 1 juni is het nummer gemeentebreed in gebruik genomen. Tevens worden alle telefonische contacten van het callcenter geregistreerd in Key2klantcontact. Er zijn weer een aantal digitale producten opgeleverd zoals een afspraak maken voor grofvuil en op 1 september is de nieuwe website online gegaan met een navigatiestructuur ingericht op de gebruiker. Ook op het gebied van deregulering is veel bereikt, de regeldruk op de autonome producten in 2009 t.o.v is afgenomen met 52% voor inwoners en 29% voor bedrijven. In de wijken is veel samengewerkt met inwoners en ketenpartners. Er zijn bijna 400 aanvragen voor het Wijk aan Zet budget gehonoreerd en daarvan was de helft in het kader van sociale cohesie. Tevens is begonnen met een pilot verruiming openingstijden om de dienstverlening op de wijkpost verder te vergroten. Rapportcijfer 7,3 7,2 7,1 7 6,9 6,8 Rapportcijfer tevredenheid dienstverlening De inwoners waarderen de inspanningen en hebben in 2009 de gemeentelijke dienstverlening het cijfer 7,2 gegeven. Dit is hoger dan de doelstelling van een 7,0 in ,7 6, Jaar 45 Jaarstukken 2009

46 Programma Bestuur en dienstverlening Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Hogere klanttevredenheid 1. De gemeente verbijzondert concernbreed de meer eenvoudige dienstverlening in een klant contact centrum (KCC). Een doelstelling van het KCC is om 80% van alle binnenkomende vragen bij de gemeente in één contact goed af te handelen. Het gemeentelijk callcenter is uitgebreid en de medewerkers hebben scholing (inhoud) en training (gedrag competenties) ondergaan om aan de bredere taak inhoud te kunnen geven. Een deel van de losse adressen is uitgefaseerd en vervangen door webcontactformulieren waarmee de voortgang en afdoening van klantvragen beter gemonitord kan worden. De loketten zijn uitgebreid met de mogelijkheid om eenvoudige WMO en Bijzondere Bijstands producten aan te vragen/direct af te handelen. Voor de gemeentelijke formulieren is er één standaard ontwikkeld die zowel voor digitale als voor papieren formulieren zal worden ingevoerd. In de omnibusenquête geeft 78% van de invullers aan in één keer een goede reactie te hebben gekregen bij het meest recente contact. 2. Acht nieuwe producten die digitaal aan te vragen zijn op de gemeentelijke website. Er zijn vijf nieuwe digitale producten gerealiseerd: afspraken maken grofvuil, getuige huwelijk, aanmelden huwelijk, contactformulier en automatische incasso (aanmelden, intrekken en wijzigen). Er zijn (technische) aanpassingen en verbeteringen op lees-/begrijpbaarheid aangebracht in de huidige formulieren. Door technische problemen en capaciteitsgebrek zijn de volgende zeven producten nog niet gerealiseerd in 2009: aanvraag douchestoel en aanvraag wandbeugels, gehandicaptenparkeerkaart, gehandicaptenparkeerplaats, ZoetermeerPas, tonen financiële gegevens, annuleren afspraak grofvuil en status tonen in Mijn Zoetermeer. 3. Promotie van het digitale loket van de gemeente Zoetermeer. Gezamenlijk met de verbetering van de website en het digitale loket moet dit in 2010 leiden tot een aandeel digitale aanvragen van 30% (CP). De producten-/dienstencatalogus (digitale balie) is vernieuwd. Met meer gerichte publicaties is het digitale kanaal gepromoot in lijn met Antwoord. Er zijn transacties geweest (2008: 8.659). Deze stijging komt door o.a. de toename van het aantal producten en betere vindbaarheid van de digitale producten op de website. Bij de al bestaande producten is een lichte stijging te zien van het aantal digitale aanvragen t.o.v. het totaal. Door verschillen in definities van een zaak is het echter niet mogelijk om het percentage digitale aanvragen uit te rekenen van het totaal. Om dit over 2010 wel mogelijk te maken wordt gewerkt aan een oplossing. 4. Inzetten van de functionaliteit binnen het Midoffice van historie aan klantcontacten en beschikbaar maken van klanten-stamgegevens (in 2010 in 90% van de gevallen eenmalige gegevensaanlevering) (CP). Key2klantcontact, het gemeentebrede systeem om alle klantcontacten vast te leggen om zo een volledig klantbeeld te krijgen, is in gebruik genomen. Key2Klantcontact bevat inmiddels alle digitale transacties die burgers en bedrijven hebben met de gemeente. Sinds 1 juni 2009 worden ook alle telefonische klantcontacten van het callcenter geregistreerd in Key2Klantcontact. 8% van de inwoners geeft aan dubbele gegevens te hebben verstrekt, waar de rest aangeeft geen dubbele informatie te hebben verstrekt of het niet meer te weten. 5. Het verder verbeteren van het bedrijvenloket waarbij in ieder geval wordt voldaan aan de Dienstenrichtlijn1 voor bedrijven. Er is voldaan de Dienstrichtlijn voor bedrijven en conform de dienstenrichtlijn is: De regelgeving voor dienstverleners gescreend en aangepast; De benodigde informatie ontsloten via antwoordvoorbedrijven.nl ; Een uitwisselingsysteem tot stand gebracht waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld met Europese collega s; Er zijn afspraken gemaakt over de afhandeling van binnengekomen vragen en verzoeken. 6. De openingstijden van de balies optimaal afstemmen op de behoeftes van de inwoners van Zoetermeer (CP). In 2009 vindt besluitvorming plaats omtrent de voortzetting van de pilot Postkantoren, de verdere gelijkstelling van openingstijden van de verschillende loketten en de Jaarstukken

47 Programma 8 Bestuur en dienstverlening verruiming van de telefonische dienstverlening (vanuit het callcenter). De pilot Postkantoren is op 1 mei niet voortgezet in verband met de invoering van Biometrie. De openingstijden van de publiekshal zijn in verband hiermee vanaf 1 mei verruimd: de burger kan zowel op afspraak als vrije inloop gedurende de hele dag gebruik kan maken van de diensten van de afdeling Publieksplein. Het % afhandelingen op afspraak is hierdoor t.o.v gedaald. Per 1 juni is gemeentebreed in gebruik genomen en zijn vele directe doorkiesnummers vervallen. De telefoon werd in gemiddeld 59% binnen 20 seconden opgenomen (doelstelling 80% in 2015). Totaal werd in 89% de telefoon opgenomen wat 9% hoger ligt dan vorig jaar. Het gemeentelijk callcenter behandelt alle die via de vernieuwde website aan de Gemeente Zoetermeer gericht zijn. 7. Door verbetering van het proces van klachtafhandeling in eerste lijn (meldingen- en klachtenmanagement) blijft het aantal, en het aantal terechte, klachten dat aan de Ombudscommissie wordt voorgelegd gelijk (CP). Door coördinatie van de interne klachtafhandeling en de afstemming met de Ombudscommissie is het aantal gegrond verklaarde klachten in 2009 nul, net zoals in De coördinatie behelst het continu monitoren van de toewijzing van nieuwe klachten en van de voortgang van de afhandeling plus de verbetering van het gemeentebrede werkproces. 8. Gemeentebreed inzetten van klanttevredenheid onderzoeken (gericht op doelgroep per kanaal). De servicenormen in de kwaliteitshandvesten op basis van de resultaten daaruit verder aanscherpen en concernbreed objectiveren (in 2010 een rapportcijfer 7 voor de gemeentelijke dienstverlening (CP). Op basis van klanttevredenheidonderzoeken zijn nog enkele noodzakelijke verbetertrajecten gestart bij de bouwvergunningverlening, bij de afhandeling van complexe meldingen en bij de parkeervoorzieningen. In samenhang met de vernieuwing van de website is de vernieuwing van alle kwaliteitshandvesten ter hand genomen. Het rapportcijfer 7 is gehaald, inwoners van Zoetermeer waardeerden de gemeentelijke dienstverlening in 2009 met een Opzetten van een concernbrede klantbevraging over klanttevredenheid en klantbehoefte van de gehele (individuele en collectieve) dienstverlening (conform de visie klantbevraging). De eerste fase was de zorgvuldige inventarisatie van aanwezige kennis via de landelijke benchmarks en via de Omnibusenquête. Het analyseresultaat van de werkterreinen, waar de doelstelling van 7,0 nog niet is bereikt, was daarbij leidend voor nieuw onderzoek. Hieruit kwam de aanleiding deel te gaan nemen aan de benchmark Bouw- en Woningtoezicht en aanvullend onderzoek te laten verrichten bij andere landelijke benchmarks met als doel te leren van gemeenten die beter scoren. Er is een pilot gestart voor het online bevragen van klanten aansluitend aan de dienstverlening. Nr. Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Effectenindicator/prestatie-indicator Gehaald Rapportcijfer tevredenheid gehele dienstverlening % digitale dienstverlening op totaal aantal aanvragen 18% 25% n.b. 2 nvt % antwoorden dat de afdeling PUZA/KCC in één - 60% 65% +5% keer goed heeft % telefonische bereikbaarheid van de gemeente 80% 95% 89% -6% % reguliere correspondentie (brieven, fax, ) - 80% 80% - wordt binnen 4 weken beantwoord (excl. aanvragen) % klanten dat aan balie conform normen over 96% 90% 96% +6% doorlooptijden in het handvest wordt geholpen % afhandelingen op afspraak 22% 38% 17% -21% 1 De dienstenrichtlijn is voor onbelemmerd verkeer van diensten ten behoeve van een gezonde interne Europese markt. Eind 2009 moet het vrije verkeer van diensten binnen de EU een feit zijn. 2 Niet meetbaar, zie 1.3 voor uitleg. Doelstelling 2: Heldere communicatie en betere burgerparticipatie 1. De informatievoorziening aan bewoners is een goed afgewogen mix tussen oude en nieuwe media. In 2009 zal verdere verbetering van design, navigatiestructuur en inhoud (actualiteit) van de gemeentelijke site plaatsvinden. Dit moet onder andere leiden tot een betere vindbaarheid van de digitale dienstverlening van de gemeente. Op 1 september is de vernieuwde gemeentelijk website met een vernieuwde vormgeving en navigatiestructuur online gegaan. Daarbij is een onderzoek naar de vindbaarheid van informatie onder gebruikers leidend geweest. Het % vindbaarheid is lager t.o.v doordat de meting is 47 Jaarstukken 2009

48 Programma Bestuur en dienstverlening uitgevoerd voordat de vernieuwde website is gelanceerd. 2. Inwoners hebben meer zeggenschap over de besteding van de wijkbudgetten in hun directe leefomgeving. Dit wordt Wijk aan zet genoemd (CP). Met uitzondering van aanvragen voor deelname aan het kerstbomenproject zijn alle aanvragen die voldoen aan de criteria gehonoreerd. Het aantal aanvragen in het kader van winterwonderwijken overtrof de doelstelling van een boom/bijeenkomst per inwoners. In totaal zijn 397 aanvragen in het kader van Wijk aan Zet gedaan en in de volgende verdeling toegekend/uitgekeerd. - Veiligheid: 25 aanvragen. Gehonoreerd: 17,77% van het totale budget - Leefbaarheid 74 aanvragen. Gehonoreerd: 32,84% van het totale budget - Sociale Cohesie 286 aanvragen. Gehonoreerd: 49,38% van het totale budget 3. In de inspraakverordening zijn de procedurele aspecten van participatie vastgelegd. In 2009 zal uitgebreid aandacht besteed worden aan deze nieuw verordening. Er is een concept Handreiking Participatie opgesteld die de organisatie en bestuur kunnen helpen participatie, en communicatie daaromheen, nog beter vorm te geven. Bij de stafafdeling communicatie wordt de Handreiking Participatie al meegenomen in de adviezen naar de organisatie zodat gefundeerder kan worden gekozen voor wel of geen participatie en de manier waarop dat op de beste manier kan gebeuren. 4. Meer aandacht voor de uitvoering van burgerparticipatietrajecten, met name op het gebied van verwachtingenmanagement en de evaluatie ervan. Dit staat of valt met heldere communicatie. Binnen de gemeente zal extra aandacht aan de rol van communicatie gegeven worden bij het maken van beleid en uitvoeren van projecten. Zie punt 3. Een reden voor de lage participatiegraad kan zijn dat mensen geneigd zijn alleen bij projecten in hun directe leefomgeving te participeren. Daarnaast is het mogelijk dat er wel onderwerpen zijn waar participatie op had kunnen plaats vinden maar waar dat niet is gebeurd omdat er andere overwegingen een rol spelen. Dit is op dit moment niet inzichtelijk. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Aantal bezoeken aan gemeentelijke website % bezoekers dat op de website kan vinden wat men 90% 88% 86% -2% zoekt (vindbaarheid) Cijfer vertrouwen in politiek en gemeente - nulmeting 6, % inwoners dat deelneemt aan burgerparticipatie 18% 30% 18% -12% % inwoners dat vindt dat gemeente voldoende doet om bewoners te laten meebeslissen over plannen voor behoud of verbetering van de leefbaarheid in de wijk 56% 70% 54% -26% Doelstelling 3: Transparanter beleid & regelgeving 1. Verminderen van de feitelijke en de gevoelde regeldruk. De regeldruk op de autonome producten is in 2009 t.o.v afgenomen voor burgers met 52% en voor bedrijven met 29%. De regeldruk van de producten in medebewind is minder gedaald (15% voor burgers en 7% voor bedrijven) en doordat er meer producten in medebewind zijn, is de totale regeldruk gedaald met 28% voor de burgers en 13% voor de bedrijven. 2. Alle gemeentelijke vergunningen worden in de komende jaren doorgelopen vanuit een drietal uitgangspunten: 1. kan het product worden afgeschaft, 2. kan het worden samengevoegd, 3. kan het worden vereenvoudigd. Het proces van de vereenvoudiging van de eigen gemeentelijke regelgeving (zoals de APV en de ASV) is de komende jaren een continu proces. Hieraan is hard gewerkt. Voor een groot deel zijn de gemeentelijke producten al doorgelopen. De vereenvoudiging van de regelgeving is in volle gang: de ASV komt in 2010 aan de beurt. 3. Op het bereiken van de wettelijke afhandelingtermijn voor bezwaarschriften zal nauwlettend worden toegezien. De klanttevredenheid zal voortaan individueel en direct volgend op de procedure worden gemeten, zodat de meetfactoren een juistere weergave zijn van de werkelijkheid (CP). Klanttevredenheid wordt per persoon na afloop van de procedure opgemeten. 4. In de juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten zullen verdere uniformeringen en andere verbeteringen worden aangebracht. Zo zullen de juridische teksten begrijpelijker en in helder Nederlands worden neergezet. Het juridisch gedeelte van de gemeentelijke internetsite zal vanuit de inwoner bezien logisch worden opgezet. Juridische producten vanuit het rijk zullen bij de gemeente worden geïmplementeerd: de wet Dwangsom bij niet tijdig beslissen, de vierde tranche Jaarstukken

49 Programma 8 Bestuur en dienstverlening van de Awb en de wet bestuurlijke boete overlast in openbare ruimte (CP). De juridische kwaliteit van de gemeentelijke producten is een continue taak van de gemeentebrede werkgroep juridische kwaliteitszorg. Het juridische deel van de internetsite is niet in 2009 aangepakt maar staat in 2010 op de planning. De implementatie van rijksproducten is een continu proces. 5. Uitbreiden van de juridische databank op internet met beleidsregels van de raad en contracten. In verband met andere prioriteiten is dit niet uitgevoerd. 6. Voortzetting standaardiseren van contracten en opzetten contractenbank Er is een start gemaakt om de standaardisatie van contracten per sector op te pakken. In het vierde kwartaal is gestart met het opzetten van een contractenbank. 7. Borging juridische normen in de organisatie, verbetering juridische kwaliteit en juridische control. De borging is een continue zorg van de werkgroep juridische kwaliteitszorg. Deze werkgroep richt zich o.a. op het vergroten van het juridisch besef van de gemeentelijke medewerkers en het optimaliseren van de juridische producten van de gemeente. 8. Monitoren of de gemeente aan de Europese rechterlijke normen voldoet (implementatie Dienstenrichtlijn). De screening van onze regelgeving en beleidsregels aan de Dienstenwet en Dienstenrichtlijn heeft in september plaatsgevonden. Notificatie daaraan is een continu proces. 9. Monitoren van de regels en toepassingen van inkoop- en aanbesteding. Het monitoren van de regels van inkoop- en aanbesteding is een continu proces. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald Percentage daling van de regeldruk (administratieve lasten) voor inwoners en bedrijven t.o.v % overgenomen van de door de VNG voorgestelde reducties van regels -10% -20% 28% resp. 13% + 8 % resp. - 7% 40% 80% 100%. Modelverordening + 20% VNG is gemeentelijk uitgangspunt. Doelstelling 4: Versterkt Wijk- en Buurtbeheer 1. Bevorderen van participatie, sociale betrokkenheid en zelfredzaamheid van de bewoners door het ondersteunen van wijkgerichte activiteiten die vanuit diverse programma s (2 en 12) worden ondernomen, het opstellen van wijkactieplannen, besteding van de wijkbudgetten en het jaarlijks organiseren van de Dag van de wijk. In alle wijken zijn wijkactieplannen opgesteld en gepresenteerd aan de wijkbewoners. De zes Wijkactieplannen zijn volledig in uitvoering genomen. Een deel van de projecten en activiteiten loopt door tot in 2010 In alle wijken is de Dag van de Wijk georganiseerd die in het teken stond van Zoetermeer Sprookjeswijken. Aan het einde van het jaar is in alle wijken, samen met bewoners, Winterwonderwijken gerealiseerd. 2. Versterken van een signaal- en doorgeeffunctie voor alle vragen en verzoeken die op de wijkposten binnenkomen door het opnemen van meldingen en klachten en het verstrekken van informatie, onder andere via de wijkwebsite, informatiezuilen en wijkactienieuws. Door alle zes wijken zijn in totaal 96 digitale nieuwsbrieven verstuurd, 17 meer dan in 2008 en 25 meer dan in In totaal zijn door alle wijkposten aan alle abonnees berichten gestuurd, ruim 31 procent meer dan in In 2009 zijn meldingen en klachten door bewoners ingediend. De afhandeling van klachten en meldingen is consistent gebleven op 90% binnen de termijn, waarmee de gemeentelijke norm van 85% ruimschoots is gerealiseerd. Om de signaalfunctie van de wijkposten te versterken is op twee wijkposten (Buytenwegh de Leyens en Seghwaert) gestart met de pilot verruiming van openingstijden op maandag, vrijdag en zaterdagmiddag. 3. Verbetering van de dienstverlening (in 2010 een rapportcijfer 7 voor dienstverlening op wijkposten) (CP). Het terugbel-project en de verruiming van de openingstijden van de wijkpost lopen door tot in Alhoewel ten opzichte van 2008 sprake is van een verbetering (van een 6,0 naar een 6,2) blijft de waardering voor de dienstverlening van de wijkposten achter ten opzichte van het beoogde doel. 49 Jaarstukken 2009

50 Programma Bestuur en dienstverlening Een verklaring zou kunnen zijn dat het terugbel project en de verruiming van de openingstijden ten tijde van de enquête nog niet waren gerealiseerd. Daarnaast ervaren de bewoners het dienstenaanbod vanuit de wijkposten te gering en daarmee teleurstellend. 4. Integrale benadering via samenwerking tussen de (diverse afdelingen van) de gemeente en de externe partners (corporaties, politie, opbouwwerk, zorgring). De structuur van de zes wijkteams die de samenwerking in de wijken ondersteunen is onder regie van de wijkmanagers herijkt. Naast tien wijkteamvergaderingen per wijk per jaar is tevens gestart met een wekelijks coördinatieoverleg hetgeen zich concentreert op de aanpak van (jeugd) overlast en de integrale afdoening van meldingen. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald % aanvragen wijkaanzet budget t.b.v. sociale - 50% 49,4% -0,6% cohesie (t.o.v. fysiek) Rapportcijfer tevredenheid dienstverlening wijkpost 6,0 6,6 6,2-0, % inwoners dat weet dat er een wijkpost is 87% 85% 81% -4% Elke wijk een wijkactieplan, gereed voorafgaand aan het nieuwe jaar Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten N Baten V Resultaat voor bestemming N N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 116. Jaarstukken

51 Programma 9 Inrichting van de stad 2.9. Programma 9 Inrichting van de stad Algemene doelstelling De overkoepelende doelstelling die onze gemeente nastreeft is in het Collegeprogramma als volgt geformuleerd: Tevreden inwoners maken een tevreden stad. Het is de opdracht van raad en college om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een stad is waarin alle Zoetermeerders prettig wonen, werken en recreëren. De belangrijkste ruimtelijke opgave is om de schaarse ruimte binnen de stad zodanig te benutten dat kwalitatief hoogwaardige functies kunnen worden gerealiseerd zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de openbare ruimte, de bereikbaarheid en het groen in en om de stad Wat hebben we bereikt Na het vaststellen van het plan van aanpak voor de ontwikkeling van de visie op de binnenstad door de raad zijn we volop aan de slag met een bruisend stadscentrum. Verder is met het gereedkomen van het concept masterplan Bleizo de kiem gelegd voor een hoogwaardig, multifunctioneel programma op een goed bereikbare plek. Daarnaast kan met de verdere ontwikkeling van de vierde baan voor Snowworld Zoetermeer zich blijven onderscheiden als leisurestad. Tenslotte is met de uitvoering van 70% van de projecten uit de Nota Mobiliteit de bereikbaarheid en verkeersveiligheid toegenomen. Daarbij mag met trots worden vermeld dat met het aanbieden van gratis bewaakte stallingen op een vijftal locaties Zoetermeer begin 2010 de ROVER-reizigersprijs 2009 heeft gekregen. 51 Jaarstukken 2009

52 Programma 9 Inrichting van de stad Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per Doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Een goed bereikbare en verkeersveilige stad 1. Invloed uitoefenen op en bijdragen aan bovenlokale beleidsvorming en projecten Het stadsgewest Haaglanden is onze belangrijkste gesprekspartner in het kader van bovenlokale beleidsvorming en projecten. De contacten met het stadsgewest liggen op politiek, bestuurlijk en ambtelijk niveau. Op ambtelijk niveau wordt intensief met het stadsgewest afgestemd; in reguliere gremia, in het kader van projecten en op ad hoc basis. Contacten met het rijk en provincie verlopen vaak via het stadsgewest omdat zij op vele fronten de gesprekspartner is. Indien nodig bestaan er directe contacten. Onze inzet heeft geresulteerd in een veelheid aan projecten (openbaar vervoer, auto, fiets en verkeersveiligheid) waarbij de subsidiemogelijkheden maximaal zijn uitgebuit. 2. Uitvoeren van jaarschijf 2009 van het programma Nota Mobiliteit; onder andere afronding projecten verbeteren aansluitingen A12, doorlopende projecten uit de jaarschijf 2008 en uitvoering van nieuwe projecten Ruim 70 % van de projecten is uitgevoerd. Door met name inspraakprocedures loopt 30% van de projecten uit. Het project verbeteren aansluiting A12 (onder andere aanleg derde rijstrook Oostweg en Afrikaweg) is afgerond. De definitieve openbare verlichting en bewegwijzering wordt in 2010 opgepakt. Naast het investeren in de doorstroming van het autoverkeer is veel nadruk gelegd op fietsinfrastructuur: het compleet maken van het netwerk, aanleggen van ontbrekende schakels en het versterken van de fietsroutes van en naar het buitengebied. Daarnaast levert het aanbieden van gratis bewaakte stallingen op een vijftal locaties voor een flinke pull-factor. Een kwaliteit waarvoor Zoetermeer begin 2010 de ROVER-reizigersprijs 2009 heeft gekregen. 3. Voorbereiden en uitvoering project Verlengde Oosterheemlijn De voorbereiding van de eerste fase (tot en met de Bleiswijkseweg) is afgerond met de oplevering van bestekken. Deze bestekken zijn inmiddels aanbesteed of in aanbesteding. De eerste fase van het grondwerk is afgerond en de NPM-leiding is naar een diepte van 30 meter geboord, waardoor geen conflicten meer optreden tussen de leiding en de Verlengde Oosterheemlijn. 4. Actualiseren van de beleidsnota Parkeren. Er is een begin gemaakt met het actualiseren van de beleidsnota. De afronding is in Advisering gericht op het (door fysieke maatregelen) wegnemen van verkeersonveilige plekken en gericht op het inrichten van de openbare ruimte volgens het concept Duurzaam Veilig De verkeersinfrastructuur is consequent ingericht conform de principes van Duurzaam Veilig. Indien daartoe aanleiding is, worden verkeersonveilige situaties met spoed aangepakt. Dit is onder andere gebeurd voor de kruising Edisonstraat/Stephensonstraat en 1e Stationsstraat/Karel Doormanlaan. 6. Voorbereiden van jaarschijf 2010 van het programma Nota Mobiliteit Er is een inventarisatie van knelpunten uitgevoerd, waarna een projectenlijst is opgesteld. Voor deze projectenlijst zijn budgetramingen gemaakt en is de bestuurlijke besluitvorming voorbereid en afgerond. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel (Cijfers over 2009 in april 2010 beschikbaar) Gehaald 9.1 Aantal ernstige ongevallen Aantal verkeersonveilige situaties Zoetermeer heeft als ambitie om het aantal ernstige ongevallen niet te laten toenemen ondanks de groei van de bevolking. Er zijn in 2008 evenveel ernstige ongevallen gebeurd als in In 2008 waren de ongevallen echter meer geconcentreerd op bepaalde kruispunten, waardoor meer kruispunten een black spot werden. Bij twee kruispunten werd dit veroorzaakt doordat een aanpassing van het kruispunt niet het gewenste effect had. Gegevens over 2009 zijn nog niet bekend, die worden in de jaarrekening 2010 opgenomen. 2 Op drie van de zes verkeersonveilige situaties zijn reeds maatregelen genomen: Ruimtebaan/Edisonstraat/Zegwaardseweg en Tintlaan/ Tweede Stationsstraat/ Derde Stationsstraat en Van Aalstlaan/Australieweg. Reconstructie van de drie resterende kruispunt -Edisonstraat/ Van der Hagenststraat, Van Stolberglaan/Boerhaavelaan en Vissendreef/Weteringdreefis opgenomen in de jaarschijf 2010 van het uitvoeringsprogramma van de Nota Mobiliteit Zoetermeer. Doelstelling 2: Een goede ruimtelijke en fysieke kwaliteit van de stad 1. Invloed uitoefenen op en bijdragen aan bovenlokale beleidsvorming en projecten binnen Haaglanden en Provincie Jaarstukken

53 Programma 9 Inrichting van de stad Er is een pro-actieve betrokkenheid van Zoetermeer geweest bij de gebiedsontwikkeling Bleizo, de provinciale structuurvisie en verordening. 2. Vertalen van de Stadsvisie 2030 in een ruimtelijke Structuurvisie zoals bedoeld in de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. De startnotitie Ruimtelijke Structuurvisie Zoetermeer is in november 2009 door de raad vastgesteld. Op basis van de startnotitie is begonnen met het opstellen van de ruimtelijke onderlegger en nota van uitgangspunten voor de inhoud van (ontwerp)structuurvisie. 3. Opstellen gebiedsvisie(s) op basis van het uitvoeringsprogramma van de Stadsvisie De startnotitie ontwikkeling visie binnenstad is door raad vastgesteld. De visie kan op basis hiervan verder worden uitgewerkt. De visie s Binnen- en Buytenpark zijn door het college vastgesteld. De besluitvorming in de raad is in Opstellen stedenbouwkundige kaders en randvoorwaarden t.b.v. nieuwe ruimtelijk fysieke ontwikkelingen (nieuwe initiatieven) en planologische procedures. Betreft een continu proces. Zie verder Doelstelling 3, het uitvoeren van nieuwe initiatieven. 5. Op basis van het Meerjarenprogramma Bestemmingsplannen opstellen en in procedure brengen van bestemmingsplannen Het Meerjarenprogramma Herziening Bestemmingsplannen (hierna:mjp) is volop in uitvoering. Er zijn 20 bestemmingsplannen in voorbereiding of procedure gebracht de afgelopen twee jaar. Dit komt op zich overeen met de taakstelling uit het MJP. Wel blijkt, dat een aantal plannen is vertraagd in verband met stagnatie van de planontwikkeling. Voorts is een aantal niet in het MJP opgenomen plannen ter hand genomen. Deze factoren kunnen er, mede in relatie tot de beschikbare ambtelijke capaciteit, mogelijk toe leiden dat de taakstelling uit het MJP onder druk komt te staan. In 2010 wordt het MJP geëvalueerd, eventueel resulterende in een voorstel tot bijstelling. 6. Implementatie nieuwe wet- en regelgeving (zoals de Wet op de Ruimtelijke Ordening met de Grondexploitatiewet-, de Flora- en Faunawet en de Omgevingsvergunning) Dit betreft een continu proces dat is uitgevoerd (ondermeer WRO en digitalisering). 7. Adviseren, voorbereiden, begeleiden van derden en voeren van juridische procedures voor ontheffingen en projectbesluiten Dit betreft een continue proces dat is uitgevoerd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 9.2 Aantal vastgestelde bestemmingsplannen per jaar Waardering van de ruimtelijke kwaliteit van de stad 75% 75% 76 % 1% door bewoners (% positieve waardering) Doelstelling 3: (Nieuwe) ruimte voor functies als wonen, werken, voorzieningen, recreatie en groen in de stad 1. Het uitvoeren van projecten in fase 1 ( nieuw initiatief ) Katwijkerlaantrace: De provincie is bereid mee te werken de bestemming ten behoeve van het railtraject te schrappen uit het streekplan. De gemeente en Vestia onderzoeken in hoeverre een zorgcomplex op deze locatie ruimtelijk, maatschappelijk en financieel-economisch haalbaar is. Denemarkenlaan: Het college heeft het voornemen om een multifunctioneel gebouw voor jongeren te realiseren. In 2010 wordt een eerste haalbaarheidsanalyse en projectvoorstel aan de raad voorgelegd. Winkelcentrum Noordhove: De eigenaar van het winkelcentrum wil uitbreiden en upgraden. Verder wordt onderzocht of dat het huidige buurtcentrum in de nieuwbouw kan worden ondergebracht. 2. Afronden van de projecten Centrum West Het project is zo goed als afgerond. 3. Uitvoeren van projecten in fase 2 ( definitie ) en 3 ( ontwerp ): Kwadrant, Bleizo herontwikkeling Dwarstochten, Paltelaan, Vijverhoek, Gasfabriekterrein, herontwikkeling winkelcentra Met het oog op de ontwikkelingen in Bleizo, (Prisma) en het Kwadrant/Van Tuyllpark hebben de gemeenten Zoetermeer en Lansingerland besloten een gemeenschappelijke structuurvisie te ontwikkelen voor het totale gebied. Hierbij worden onder meer de totale gevolgen voor het verkeer en de infrastructuur in kaart gebracht. In verband met de structuurvisie voor Bleizo/Prisma/Van Tuyllpark is het stedenbouwkundig plan voor het Van Tuyllpark op 1 maart 2010 gereed. Voor de autoboulevard wordt tevens een stedenbouwkundig plan opgesteld en wordt de selectieprocedure voor autodealers opgestart. In het project aan de Amerikaweg, ingeklemd tussen uitgaansgelegenheid Locomotion en Poppodium de Boerderij, zal naar alle waarschijnlijkheid een Politieacademie worden gerealiseerd. 53 Jaarstukken 2009

54 Programma 9 Inrichting van de stad Doordat de Politieacademie pas in 2010 een definitief besluit neemt over de bouw van een politieacademie in Zoetermeer, zijn alle werkzaamheden door de gemeente voorlopig opgeschort. Op lange termijn volgt nog een leisurefunctie op de kop van de rotonde Meerzichtlaan. Dwarstochten: Tenstone is na de laatste procedure, waarbij de Gemeente Zoetermeer opnieuw in het gelijk is gesteld, in cassatie gegaan. Uitspraak is eind tweede kwartaal Paltelaan: het Definitief Ontwerp voor de scholen is gereed. De selectie van de marktpartijen voor de vrij(te)gekomen locaties vindt medio 2010 plaats. Vijverhoek: Hoogvliet heeft het ontwerp voor de nieuwbouw aan de gemeente voorgelegd. Er is ten aanzien van de grondtransactie overeenstemming bereikt. De gemaakte afspraken worden in een koop-realisatieovereenkomst vastgelegd. Gasfabriek: Bijna alle benodigde technische producten om een aanbesteding te starten zijn gereed gekomen. Zolang er geen oplossingen komen voor de bezwaren en de toestemming voor het benodigde funderingsherstel kan de sanering niet starten. 4. Uitvoeren van projecten in fase 3 en 4 ( realisatie ): Culturele as (CP), Rokkeveen-kantoren, Lansinghage, van Leeuwenhoeklaan, Knip in de Dorpsstraat, Palenstein, Centrumoost, Zegwaartseweg-Noord, Bouwen voor Buytenwegh, Nieuwe Driemanspolder Voor het project Culturele As wordt gewerkt aan de inrichtingsplannen voor het openbaar gebied. Daarnaast is het Stadsforum opgestart, waarbij inhoud en creatieve uitwerking van het programma wordt voorgelegd aan inwoners en andere belanghebbenden om mee te denken. De Knip in de Dorpstraat is als project komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt verkeersplan Dorp. Rokkeveen kantoren: Eurocommerce heeft een reservering voor de grond aan het plein van de Verenigde Naties. Zij moeten voor 1 juni 2010 de tweede fase voor het bouwplan aanvragen anders vervalt deze reservering. De overige kavels liggen stil. Lansinghage: Het bouwplan voor het hoofdkantoor voor Era Contour is ingediend, de grond is verkocht. De start van de bouw is naar verwachting in het derde kwartaal Van Leeuwenhoeklaan: Van Rijweg: Eind 2009 is het gebouw op de hoek Van Rijweg/Van Leeuwenhoeklaan opgeleverd. Garagebedrijven: De kavel is in januari 2010 in verhuurde staat overgedragen aan de gemeente. De planvorming is opgestart. Bijdorplaan: De ontwikkelaar heeft eind 2009 de bouwaanvraag ingediend en is daarna gestart met de verkoop van de woningen Oostelijk plandeel: Eind 2009 is er definitieve overeenstemming bereikt en is de verkoop gestart met een aangepast plan met 36 flexibel indeelbare appartementen. Palenstein: de herstructurering in de wijk Palenstein bevindt zich in een cruciale fase. Een deel van de plannen is in uitvoering. De Brede School is in aanbouw en de Schoutenhoek is gesloopt. Voor de plandelen B & C en de vlekken rond het winkelcentrum is het moeilijker om plannen te ontwikkelen die bijdragen aan de maatschappelijke doelstelling om van de wijk Palenstein een leefbare normale Zoetermeerse wijk te maken. In de huidige markt is het niet meer wenselijk om de geplande hoeveelheden appartementen te realiseren. Er wordt met de corporaties verder gewerkt aan het bijstellen van de ruimtelijke visie. Centrum Oost: In 2009 is met SOZ (de Ontwikkelingscombinatie voor Cadenza, een samenwerkingsverband tussen Synchroon BV en SNS Property Finance) nagegaan op welke manier het project kan worden gerealiseerd. SOZ beraadt zich of het mogelijk is om het plan te ontwikkelen. Zegwaartseweg Noord, Bouwen voor Buytenwegh: door gewijzigde marktomstandigheden lopen een aantal onderdelen vertraging op. Nieuwe Driemanspolder: Algemeen: Het project loopt binnen de planning en het budget. Brug: De subsidie voor de EFRO en de provincie zijn aangevraagd in het eerste kwartaal Onderdeel van deze aanvraag is een Voorlopig Ontwerp (VO) van de brug. Het project was daarom in 2009 gericht op 1) het komen tot een voorlopig ontwerp van de brug die nodig is voor 2) het aanvragen van subsidie. 5. Uitvoeren van Oosterheem deelplan 2 (fase 4 en 5); deelplan 3 (fase 3 en 4), Centrumgebied fase 3 en 4 en Verlengde Australiëweg (fase 3 en 4) In 2009 zijn in Oosterheem 673 woningen opgeleverd, dit is minder dan volgens de planning (722) als gevolg van het vertraagd in aanbouw nemen van nieuwe woningen in vlek C vanwege de geringere vraag op de woningmarkt en vanwege het later opleveren van in aanbouw zijnde maar nog niet verkochte woningen. In beperkte mate worden nieuwe projecten in aanbouw genomen, met het laatste deelplan (vlek A Waterzicht) wordt echter geen haast gemaakt. Dit is mede het gevolg van onzekerheid over de invloed van de bedrijfsbebouwing van de Etamgroep. Jaarstukken

55 Programma 9 Inrichting van de stad In januari is overeenstemming bereikt tussen de gemeente en de ontwikkelende partijen van het Centrumplan om de bouw van het winkelcentrum en de zorgcampus te kunnen laten starten. De raad heeft in april de hiervoor benodigde besluiten genomen, waarna in december 2009 de feestelijke starthandeling kon worden verricht. Het ministerie van WWI heeft de plannen ondersteund met een bijdrage van ruim uit de tijdelijke stimuleringsregeling woningbouw. In december 2009 is de Verlengde Australieweg aangesloten op de N Begeleiden van private initiatieven Boerhaavelaan, Zorghart, Snowworld, ontwikkeling Numicoterrein Boerhaavelaan: het ingediende stedenbouwkundig plan wordt vanwege teveel aan programma en gebrek aan kwaliteit herzien. Snowworld: Een meerderheid van de raad is akkoord gegaan met de verdere ontwikkeling van een vierde baan ( de teruggelegde variant ). Numico: De marktpartij worstelt met het dilemma programma in relatie tot geluidhinder. Daarnaast vinden er, mede naar aanleiding van een dodelijk verkeersongeval, gesprekken plaats met betrekking tot een alternatieve ontsluitingsweg voor Nutricia. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 9.3 Totale woningvoorraad (begroting 2009/2012) administratieve correctie voorgaande jaren Totale woningvoorraad (na adm. correctie) (in absolute zin per 1 januari) (2009) (2010) (2010) 9.3 Totale voorraad m2 bvo kantoren Oplevering m2 bvo bedrijven Oplevering m2 bvo voorzieningen Bijgesteld bij Tweede Tussenbericht De woningvoorraad bedraagt per 1 januari 2010 voor de CBS-opgave (na toegepaste administratieve correctie over voorgaande jaren van per saldo 13 woningen) woningen Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten N Resultaat voor bestemming N N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde Jaarstukken 2009

56 Programma 10 Economie Programma 10 Economie Algemene doelstelling Doelstelling van het economisch beleid van Zoetermeer is het in stand houden en bevorderen van een gezonde economie. Een gezonde economie met gedifferentieerde bedrijvigheid en werkgelegenheid die goed aansluiten bij de omvang en het opleidingsniveau van onze beroepsbevolking en die een goede, op de toekomst gerichte voorzieningenstructuur biedt aan onze inwoners, instellingen en bedrijven Wat hebben we bereikt Ondanks het feit dat de economische recessie zich ook in Zoetermeer laat voelen in het teruglopen van de werkgelegenheid en van investeringen, lopen projecten die zijn gericht om de toekomstige verzorgingsstructuur te behouden door. Zo ligt de revitalisering van de Noordelijke bedrijventerreinen nog op schema. Wel ondervindt de geplande revitalisering van andere winkelcentra enige vertraging, op verzoek van de eigenaren. In 2009 is een succes geboekt met het omvangrijke project De Zoetermeerse Start. Voor dit project is ondermeer samen met de Kamer van Koophandel een starterscoördinator aangesteld en een coachpoool van specialisten gevormd voor de begeleiding van (kansrijke) startende ondernemers. Verder is met betrekking tot het speerpunt Leisure de positionering van Zoetermeer mede vanwege de ontwikkelingen rond Bleizo sterk verbeterd, hetgeen blijkt uit de toegenomen vraag voor vestiging vanuit specifieke leisurevoorzieningen. Jaarstukken

57 Programma 10 Economie Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per Doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Vestiging van nieuwe bedrijvigheid, behoud bestaande bedrijven en groei van de werkgelegenheid 1. Acquisitie nieuwe bedrijven (mede op basis acquisitieplannen/speerpuntbeleid zoals benoemd in Collegeprogramma, Stadsvisie 2030 en Bleizo) Het aantrekken van bedrijven is vanwege de economische recessie, ondanks niet verminderde inspanningen, minder succesvol dan verwacht. Het aantal bedrijven dat in portefeuille is genomen als serieuze vestigingskandidaat ligt daarom lager dan verwacht. In enkele gevallen zijn ook lopende projecten die qua procedure op stoom lagen (voorlopig) teruggetrokken (bijvoorbeeld de PolitieAcademie). Ondanks de toename van het aantal bedrijven is de totale werkgelegenheid als gevolg van het vertrek uit Zoetermeer (een deel van Siemens bijvoorbeeld) en afslanking van een aantal grotere bedrijven, met ruim 1000 arbeidsplaatsen gedaald. 2. Stimuleren clustervorming binnen de speerpuntsectoren Mede binnen het programma KIZ is een start gemaakt met de uitwerking van het versterken van de verschillende clusters (rond de speerpuntsectoren ICT, Bestuur en Belang en Leisure), ondermeer via thema-bijeenkomsten. 3. (Economische) city marketing, Een actieve en klantgerichte promotie, en benutting van netwerken en leggen van contacten met het bedrijven / intermediairs De lopende contacten en netwerken zijn waar mogelijk benut en verder verbreed. Er is deelgenomen aan vastgoedbeurs Provada (waar 90 vervolgafspraken uit voortkwamen) en de businessbeurs Zoetermeer Onderneem.net. Er is deelgenomen aan Holland Paviljoen samen met de Minister van Economische Zaken tijdens de CIFIT (China International Fair for Investment & Trade) investeringsbeurs in Xiamen. 4. Begeleiding vestigingsproces nieuwe bedrijven / Zoetermeerse verhuizers Er zijn inspanningen gedaan om bedrijven naar bestaand beschikbaar vastgoed te geleiden in nauwe samenwerking met de makelaardij. Deze inspanning heeft bijgedragen aan een (lichte) vermindering (ca m2) van de leegstand van kantoor- en bedrijfsruimte (van 17,5% naar 16%). De invulling van de nieuwe bedrijvenstrook Willem Dreeslaan is goed op gang gekomen en een eerste kavel op het bedrijventerrein Oosterhage is uitgegeven (Fortune Hotdrinks). Een marktselectie voor horecakandidaten Noord AA is gedaan. 5. Monitoring van vragen en ontwikkelingen vanuit bestaand van het bedrijfsleven, o.a. via bedrijfsbezoeken, overige, directe contacten, etc. De economische crisis vroeg ook om meer specifiek overleg over mogelijke negatieve gevolgen en mogelijke maatregelen om de crisis tegen te gaan. 6. Accountmanagement intern bij vragen bedrijven (smeeroliefunctie) Vrijwel altijd is maatwerk per individueel geval geleverd. Service Team Bedrijven had 20 bijeenkomsten en ongeveer 60 casussen van vestigingsprocessen. De gevoerde maatregelen ter vermindering van regelgeving bleken hierbij positief te werken. 7. Regelmatig (bestuurlijk) overleg met het gevestigde bedrijfsleven en intermediaire organisaties (RVOZ, DVZ, KvK, MKB, etc.) Naast het reguliere overleg met de vertegenwoordigende partijen vanuit het bedrijfsleven, is ook een apart crisis-overleg met een aantal (intermediaire) bedrijven gestart om in een zo vroeg mogelijk stadium negatieve gevolgen te onderkennen en daarop vanuit de gemeente te anticiperen. 8. Opstellen beleidsnota Economie De startnotitie is vastgesteld. De economische analyse is afgerond, evenals de consultatieronde intern en met het bedrijfsleven. 9. Actualiseren Leisurenota Nieuw leisurebeleid wordt geïntegreerd in het nieuwe beleidsplan Economie. De afstemming in regionaal verband is gestart. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 10.1 Toename werkgelegenheid per jaar / Rapportcijfer tevredenheid ondernemers 6,7 7,0 6,9 2-0, Aantal geslaagde bemiddelingen / acquisities van nieuwe bedrijven 57 Jaarstukken 2009

58 Programma 10 Economie Waarvan internationale bedrijven Aantal nieuwe prospects Aantal geslaagde transacties na bemiddeling Zoetermeerse prospects 10.1 Aantal nieuwe Zoetermeerse prospects Aantal bedrijfsbezoeken Per 2008 heeft met terugwerkende berekening- een herziening plaatsgevonden binnen de regionale werkgelegenheidsregistratie, waarbij ook het aantal parttime banen tot de totale werkgelegenheid worden gerekend. Dit heeft tot gevolg dat het aantal arbeidsplaatsen in Zoetermeer in 2007 en 2008 respectievelijk en bedroeg (exclusief parttimers (minder dan 12 uur) waren deze cijfers respectievelijk en ; in 2009 was deze netto -werkgelegenheid weer gedaald tot ). 2 In het Benchmarkrapport van TNS-Nipo is aangegeven dat met een cijfer 6,9 Zoetermeer in vergelijking met andere steden zeer hoog scoort Doelstelling 2: Betere aansluiting van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt 1. Vanuit accountmanagement EZ actieve deelname in samenwerking met arbeidsbemiddelende instanties om vraaggerichte arbeidsbemiddeling met bedrijven via één loket te faciliteren (onderdeel SEA) bijdragen geleverd aan volgende projecten (jaarprogramma) Sociaal Economische Agenda ( ): 1. Maat-arrangementen & gecoördineerde werkgeversbenadering 2. Start werkgeversservicepunt 3. Verlaging administratieve lastendruk 4. Aanpassing bestemmingsplannen om horeca te bevorderen 5. Integraal inkoop en aanbestedingsbeleid 6. Bedrijvige wijken in bedrijvige steden 2. Deelname aan programma's ter verbetering arbeidsmarkt (onder andere Samenwerking Onderwijs Bedrijfsleven). Binnen het programma KIZ uitbreiden en versterken van het hbo in Zoetermeer Operationeel Werkgeversservicepunt en het stimuleren van startende ondernemers. Bijdrage aan verdere ontwikkeling DAPA (opleiding in theater en entertainment). 3. Verkennen van mogelijkheden van trainings- en arbeidsplekken bij bedrijven en bijdragen aan de uitvoering ervan Er zijn werkgeversarrangementen ontwikkeld, het Convenant Diversiteit en gelijke behandeling in bedrijf is uitgevoerd, een tweetal conferenties (één gericht op arbeidsgehandicapten en één op het terrein van arbeidsmarktbeleid) zijn georganiseerd. Doelstelling 3: Een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsmilieu voor bedrijven 1. Marktanalyse / Beleidsadvisering (her)ontwikkeling van (nieuwe) locaties voor kantoren, bedrijven, winkels en leisurevoorzieningen Er zijn specifieke adviezen gegeven voor de uitvoering van de revitalisering winkelcentra en de veiligheid winkelcentra en bedrijventerreinen. 2. Uitvoering project "Revitalisering Noordelijke Bedrijventerreinen", dit in nauw overleg met betrokken bedrijfsleven Bij het meerjarig project Revitalisering Noordelijke Bedrijfsterreinen zijn enkele deelprojecten afgerond (waaronder de bewegwijzering en de upgrade van het onderhoud). Het Ruimtelijk Functioneel Plan is vastgesteld. De uitvoeringsstrategie voor meerdere jaren is opgesteld. Een start is gemaakt met de verbetering van een (veilige) verkeersafwikkeling (bijvoorbeeld bij de rotondes aan de vd Hagenstraat). Verder zijn in overleg met de Vereniging Noordelijke Bedrijventerreinen de voorbereidingen gestart om de mogelijkheden van een Bedrijven Investerings Zone (BIZ), die ondermeer is gericht op gezamenlijke beveiliging. 3. Actieve bijdrage aan project terugdringing administratieve lastendruk voor ondernemers (workshops doorlichting gemeentelijke producten gericht op ondernemers) en monitoring gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid De regelingen waar de gemeente eerstverantwoordelijk is, zijn bekeken en waar mogelijk gestroomlijnd (blijft vast agendapunt bij bestuurlijk overleg met bedrijfsleven). Inkoop- en aanbestedingsbeleid: een meet and greet bijeenkomst tussen gemeente en bedrijven is georganiseerd. 4. Update benchmark Vestigingsklimaat 2009 Na de resultaten van het onderzoek van eind 2008 is het onderzoek in het eerste kwartaal van 2009 afgerond. De Zoetermeerse ondernemers hebben op vrijwel alle onderdelen van de benchmmark onder- Jaarstukken

59 Programma 10 Economie nemersklimaat een hogere waardering gegeven dan in Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 10.3 Opname kantoren ( m2 bvo) Opname Bedrijfsruimte ( m2 b.v.o.) Uitgifte bedrijventerreinen in ha. per jaar (inclusief 5 15 n.n.b - / bedrijventerrein Prisma) 1 Cijfers excl. Prisma./ Lansingerland. Doelstelling 4: Groei van startende bedrijvigheid en nieuwe initiatieven 1. Uitvoeren activiteitenplan De Zoetermeerse Start : Stimulering Startende Bedrijvigheid en Nieuwe initiatieven (2008) : onder andere starterscoördinator, mentorschap De starterscoördinator is begonnen. 64 starters (uit ruim 300 aanvragen/meldingen) zijn als valide geselecteerd voor het verdere traject. Een coachpool is ingesteld (met 18 starters in het begeleidingstraject) De organisatie van de Landelijke Startersdag in Zoetermeer (ca bezoekers) was succesvol. De Voorbereiding is gestart voor het mentorenproject. Er is deelgenomen aan het Rabo-onderzoek Kracht van Zoetermeer- Vlietstreek, waarbij een nadere analyse is gedaan naar de behoefte aan kleinschalige bedrijfshuisvesting. Onderzoek is gedaan en een uitvoeringsplan Ruimte voor startende Ondernemers is gemaakt. 2. Faciliteren / stimuleren ontwikkelaars/ beheerders diverse huisvestingsmogelijkheden voor startende ondernemers Gesprekken met kandidaatexploitanten zijn gevoerd voor zowel bestaande kantoorgebouwen als nieuwbouw. 3. Binnen het programma KIZ stimuleren van innovatief ondernemersschap en nieuwe initiatieven, via specifieke programma s (onder andere Zoetermeer Connect, Innovatiefabriek) Voor een tweetal locaties is gesproken over een tijdelijke dan wel definitieve variant van de Innovatiefabriek. Onderzoek naar nieuwe vormen van (flexibele), kleinschalige huisvesting is gestart. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 10.4 Aantal starterseenheden Aantal woonwerkeenheden ca Aantal «broedplaatsen» Doelstelling 5: Een kwalitatief goede en op de toekomst gerichte voorzieningenstructuur 1. Uitvoering van actieprogramma Structuurnota Detailhandel De dreigende vertraging van de bouw van winkelcentrum Oosterheem als gevolg van de economische crisis is afgewend, door een financiële impuls vanuit de gemeente. Monitoring naar winkelstructuur is gedaan. 2. Uitvoering van projecten Revitalisering Winkelcentra De revitalisering van winkelcentrum Leidsewallen en de Vlieger is gestart dan wel afgerond. De revitaliserings- en uitbreidingsplannen van Noordhove, de Leyens en Rokkeveen Centrum zijn op verzoek van de eigenaren opgeschort. 3. Acquisitie van horeca- en leisure initiatieven met toevoegende waarde voor de stad. (cf. Speerpunt Leisure) De invulling van de Leisure-as Zoetermeer krijgt verder vorm en wordt versterkt met de aangrenzende planontwikkeling van de verlengde Randstadrail/Bleizo. Er is een toenemende belangstelling van bijzondere leisure-concepten voor Zoetermeer. Marktselectie horeca-initiatieven Noord AA gebied. 4. Acquisitie en begeleiding vestigingsproces van horeca- en leisure initiatieven Aantal gerealiseerde horecavestigingen is iets (+2) hoger dan verwacht. Met meerdere initiatiefnemers van hotels ( in verschillende klasse categorieën). 5. Uitvoering jaarprogramma Kenniseconomie en Innovatie Zoetermeer In 2009 is een begin gemaakt met de clustervorming binnen de sectoren Leisure en bestuur & Belang. Hoewel de belangstelling bij de betrokken bedrijven groot is, blijkt de clustervorming in de praktijk een proces van kleine stapjes te zijn. In 2009 zijn drie pilots gestart m.b.t. het project 3D-experience: Digital Art Lab met het CKC, Exploratorium met Sizo en 3D-lab met de Academie voor ICT & Media Zoetermeer. Alle projecten 59 Jaarstukken 2009

60 Programma 10 Economie zitten nog in de initiatiefase en zullen in 2010 tot volledige realisatie komen. De geplande innovatiemiddagen zijn doorgeschoven naar 2010 in verband met de gewenste koppeling met de clusters. Het project Creëren is doorgelopen tot april Er zijn vier ict-sociëteitsbijeenkomsten georganiseerd. Het boek de innovatieve ondernemer is uitgegeven. De planvorming voor de innovatiefabriek zit in de fase van haalbaarheidsonderzoek. Dit onderzoek is eind 2009 gestart en is doorgelopen tot februari Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 10.5 Aantal horeca vestigingen Aantal bedrijven aangesloten op Gigameer Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde 118. Jaarstukken

61 Programma 11 Wonen en bouwen Programma 11 Wonen en bouwen Algemene doelstelling Doelstelling van het beleid op het gebied van wonen en bouwen is het waarborgen en versterken van het woonklimaat in de stad door het realiseren van gedifferentieerde kwalitatief hoogwaardige woonmilieus, die bereikbaar zijn voor verschillenden doelgroepen Wat hebben we bereikt De vaststelling van de Woonvisie de groeistad voorbij en kort daarop ook van de Plannen van aanpak voor jongeren en senioren op de Zoetermeerse woningmarkt, kunnen gezien worden als mijlpalen. Voor het (woon)beleid de komende jaren, zoals een verschuiving van kwantiteit naar kwaliteit, zijn deze plannen richtinggevend. Vrijwel gereed zijn ook de Regionale Prestatieafspraken die (mede) aan de basis voor de nieuwe lokale afspraken staan. Tijdens de kredietcrisis zijn 737 woningen (673 in Oosterheem) nieuw opgeleverd. Anderzijds zijn 363 woningen, waaronder de Schoutenhoek met het oog op toekomstige nieuwbouw, gesloopt. Van de recessie in de bouw was bij vergunningverlening in 2009 nog niet veel te merken, dit kwam onder meer door de verlening van de vergunningen voor het centrumgebied Oosterheem. Er is een topproductie geleverd wat betreft de bouwvergunningverlening. De legesinkomsten voor 2009 kwamen ruim 25% hoger uit dan was begroot. Bij de betreffende afdeling (Vergunning, Toezicht en Handhaving) zijn veel inhuurkrachten vervangen door personeel in dienst van de gemeente. Bij het bouwtoezicht is er nu na lange tijd een goede vaste bezetting. De kadernota Handhaving is in oktober door de raad vastgesteld. In een klanttevredenheidonderzoek Bouw- en woningtoezicht scoorde Zoetermeer voor de vergunningverlening een 6,0. In december 2008 is de flitsvergunning ingevoerd, waarmee het mogelijk is in één dag vergunning te verlenen voor een dakopbouw. In 2009 is 22 keer gebruik gemaakt van deze snelle procedure. Van het ministerie van Binnenlandse Zaken kreeg de gemeente Zoetermeer hiervoor een prijs in het kader van de innovatie van de dienstverlening. 61 Jaarstukken 2009

62 Programma 11 Wonen en bouwen Wat hebben we gedaan In het kort worden hieronder per Doelstelling de activiteiten vermeld plus bijbehorende indicatoren en streefwaarden. Doelstelling 1: Een woningbestand dat kwalitatief en kwantitatief aansluit bij de behoefte van de samenleving 1. Bijdragen aan het project Woonservicezones door deelname aan de Regiegroep Wonen Welzijn en Zorg en adviseren over woningbouwprogramma Uitgevoerd. 2. Bijdragen aan de ontwikkeling van ruimtelijke plannen en projecten door advisering over te realiseren woningbouwprogramma (kwalitatief en kwantitatief) De Woonvisie de groeistad voorbij is vastgesteld. Daarbij zijn keuzes gemaakt die richtinggevend zijn voor het woonbeleid de komende jaren. De plannen van aanpak voor jongeren, respectievelijk senioren op de Zoetermeerse woningmarkt zijn opgesteld en vastgesteld. Met het implementeren van in deze nota s genoemde maatregelen en projecten is aangevangen, zoals de ontwikkeling van het gebied Denemarkenlaan tot servicegebied met op jongeren toegesneden woningen en voorzieningen. Om een impuls te geven aan (onderdelen van) het woonbeleid is het oprichten van een woonfonds aangekondigd. Een voorstel voor het instellen van deze Stimuleringsreserve Wonen is eind 2009 in het college behandeld. Naast het instellen van de stimuleringsreserve zelf komt tevens een eerste bestedingsvoorstel aan de orde. 3. Initiëren en bijdragen aan de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten door advisering over te realiseren woningbouwprogramma (kwalitatief en kwantitatief) In 2009 betrof het in het bijzonder programmatische betrokkenheid bij de ontwikkeling van Oosterheem en binnenstedelijk de (her)ontwikkeling van Palenstein en Boerhaavelaan. Voor het normaliseren van de woonwagenlocaties is al bij het Eerste Tussenbericht tot herfasering besloten van middelen en uitvoering. In de risicoparagraaf wordt hier verder op ingegaan. 4. Inbrengen Zoetermeerse belangen in bovenlokale bestuurlijke organen, zoals het Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Deze activiteit, gericht op regionale beleidsafstemming, is uitgevoerd. Het accent is gelegen bij (voorbereiding van bestuurlijk) overleg in Haaglandenverband. De Regionale Prestatieafspraken voor de periode zijn opgesteld. Het concept is eind 2009 in de commissie Ruimte aan de orde geweest. Met het vormgeven van lokale afspraken, als aanvulling op de regionale, is begonnen. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Nulmeting Doel Realisatie Afwijking Doel (met jaar) Gehaald 11.1 Totale woningvoorraad (begroting 2009/2012) administratieve correctie voorgaande jaren 1 Totale woningvoorraad (na adm. correctie) (in absolute zin per 1 januari) 1 en Aantal nieuw gerealiseerde woningen. zoals in begroting 2009/2012. zoals in Tweede Tussenbericht Waardering woningen door bewoners (gemiddeld over alle wijken) (2009) (2010) (2010) ,7 7,6 8,3-0,2 +0, ,7 (2006) 11.1 Aantal gerealiseerde sociale koopwoningen 100 (2006) 11.1 Toename extra jongerenwoningen Toename extra ouderenwoningen p.m Toename extra gehandicaptenwoningen p.m. - 1 Bijgesteld bij Tweede Tussenbericht Daarin is ook toegelicht waarom bijstelling van woningbouwcijfers tijdens het lopende begrotingsjaar (Eerste en/of Tweede Tussenbericht) noodzakelijk is. 2 De woningvoorraad bedraagt per 1 januari 2010 voor de CBS-opgave (na toegepaste administratieve correctie over voorgaande jaren van per saldo 13 woningen) woningen. 3 Voor de extra 150 jongeren-, 135 ouderen-, en 10 gehandicaptenwoningen staat in het collegeprogramma alleen de einddoelstelling in Uit de plannen van aanpak jongeren en senioren blijkt dat deze doelen al wel (jongeren) resp. nog niet (ouderen) zijn gehaald. De 10 gehandicaptenwoningen zijn onderdeel van planontwikkeling Centrumgebied Oosterheem en zullen eerst na 2010 opgeleverd kunnen worden. Jaarstukken

63 Programma 11 Wonen en bouwen Doelstelling 2: Een doelmatige benutting van het goedkope woningbestand en een rechtvaardige verdeling van de sociale woningvoorraad 1. Uitvoeren van de huisvestingsverordening Haaglanden en de samenwerkingsovereenkomst met de Zoetermeerse woningcorporaties; voeren van het secretariaat van de coördinatiecommissie bijzondere aandachtsgroepen en participeren in de beleidscommissie woonruimteverdeling Het secretariaat van de coördinatiecommissie bijzondere aandachtsgroepen ( urgentencommissie ) kreeg 429 aanvragen te verwerken, waarvan 403 wel en 26 niet gehonoreerd werden. 2. Uitvoeren huisvestingsvergunningverlening commerciële huursector De activiteit is uitgevoerd. 3. Opstellen prestatieafspraken met de Zoetermeerse corporaties Een concept voor regionale afspraken is afgerond. De afspraken zijn medio februari 2010 door het Algemeen Bestuur van Haaglanden vastgesteld, waarna een week later ondertekening door stadsgewest en de SVH-corporaties is voorzien. Een raamwerk voor nieuwe lokale prestatieafspraken (als aanvulling op en verbijzondering van de regionale) is opgesteld. Dit moet leiden tot de lokale afspraken voor de periode Monitoren en analyseren van een (evenwichtige) slaagkans van de verschillende doelgroepen. Opstellen van een rapport over het functioneren van het woonruimteverdelingssysteem Op grond van analyses van het woningmatchingsysteem door Haaglanden en de SVH-corporaties kan inzicht verkregen worden in de werking van het regionale woonruimteverdelingssysteem. Het verzamelen en vooral verwerken van de (vele) data door de corporaties vergt echter tijd, waardoor analyses en rapportages niet direct beschikbaar zijn. Een daarop gebaseerde rapportage over de Zoetermeerse sociale woningmarkt wordt in 2010 opgeleverd. 5. Uitvoeren en monitoring regeling starterslening Met een beslag van 1,25 mln. op het budget zijn 31 startersleningen verstrekt in Een raadsvoorstel over de toekomst van de starterslening is eind 2009 in het college behandeld. Het eerste bestedingsvoorstel uit de Stimuleringsreserve Wonen (dat dan ook behandeld wordt) voorziet in het budget om de regeling voor startersleningen met 2 jaar te verlengen. 6. Uitvoeren anti-speculatiebeding ter voorkoming van speculatie met goedkope en middendure nieuwbouw koopwoningen Gezien afnemende woningaantallen en veel beperktere prijsstijgingen dan voorheen, zijn de opbrengsten uit deze overwinstregeling naar verwachting sterk afgenomen tot in Uitvoeren achtervangfunctie Waarborgfonds Sinds 1995 zijn geen gemeentegaranties op nieuwe geldleningen van corporaties afgegeven. Voor het Centrumgebied Oosterheem is in 2009 toch besloten eenmalig leningen van totaal 77,5 mln. te garanderen. Door de woningcorporatie zijn daarna vijf nieuwe leningen van tezamen 62,5 mln. aangegaan. De resterende garantieruimte kan tot maximaal 15 mln. nog worden benut voor de ontwikkeling van dit project. 8. Verwerving, verdeling en afhandeling van woninggebonden subsidies In 2009 betrof de activiteit ondermeer de subsidieverlening voor 47 woningen in het Centrumgebied van Oosterheem en de gereedmelding van 56 woningen elders in deze wijk. 9. Actualiseren (integrale) buurtmonitor Nog niet opgestart. Bezien wordt of een update en/of bijstelling (met het oog op de nieuwe wijkontwikkelingsplannen) zinnig is en hoe dat zich verhoudt tot de Leefbaarometer van VROM. 10. Inbrengen van Zoetermeerse belangen in bovenlokale bestuurlijke organen, zoals het Stadsgewest Haaglanden en de Provincie Deze activiteit, die zich richt op bijvoorbeeld de regionale huisvestingsverordening en de verdeling van woonruimte, is uitgevoerd. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 11.2 Percentage van de sociale woningvoorraad dat aan de sociale doelgroep wordt toegemeten (bestaande-/nieuwbouwwoningen) 1 Betreft cijfers over de eerste helft 2009). niet bekend >70% >90% 75 % 87 % 1 Ca. 5 % Ca. 3 % Doelstelling 3: Een gebouwde omgeving die voldoet aan de daaraan te stellen eisen op het gebied van welstand, planologische inpasbaarheid, veiligheid, gezondheid, functionaliteit en duurzaamheid 1. Toetsing van aanvragen aan de geldende regelgeving, vergunningverlening In 2009 zijn ruim 1150 vergunningen verstrekt in het kader van bouwregelgeving. In tegenstelling tot de landelijke trend was er in Zoetermeer geen sprake van terugloop in aantal en omvang van de 63 Jaarstukken 2009

64 Programma 11 Wonen en bouwen vergunningaanvragen. 2. Controleren van bouwwerken t.a.v. de geldende regelgeving en vergunningsvoorwaarden In 2008 was de arbeidsmarkt voor technisch personeel erg krap. In die periode bleek het moeilijk de vacatures op de afdeling VTH in te vullen met nieuwe vaste medewerkers. Begin 2009 werd de arbeidsmarkt ruimer en is een goede start gemaakt met het terugbrengen van de ingehuurde medewerkers. Dat laat onverlet dat in het eerste half jaar van 2009 nog veel werk werd gedaan door regelmatig wisselende ingehuurde medewerkers, die, vanwege hun onbekendheid met de werkwijze van de gemeente Zoetermeer, minder efficiënt werken dan vast personeel. In september 2009 was de inhuur teruggebracht naar een minimaal niveau en is het gelukt de vacatures op de afdeling in te vullen met vast personeel. Daarnaast is in 2009 het aantal meldingen van overlast enorm toegenomen. Zoals is gemeld in het Tweede Tussenbericht neemt de afhandeling van deze meldingen (veel) tijd in beslag en heeft dit gevolgen voor de uitvoering van de reguliere toezichts- en handhavingstaken van de (juridisch) medewerkers bouw. In het handhavingsprogramma 2010 dat in april 2010 wordt afgerond zal met name op het gebied van meldingen en het reguliere werk een duidelijke keuze moeten worden gemaakt wat prioriteit heeft in de afhandeling. Als gevolg van het bovenstaande is in 2009 het reguliere bouwtoezicht niet volledig uitgevoerd. Bij de keuzes die zijn gemaakt in de planning van werkzaamheden op het gebied van bouwtoezicht en handhaving zijn echter te allen tijde de in 2006 vastgestelde beleidsrichtlijnen leidend geweest. Dit betekent dat de prioriteit altijd is gelegd bij de aspecten veiligheid en gezondheid. Deze aspecten zijn steeds meegenomen in de planning van de uitvoering van het toezicht op de verleende vergunningen (ondermeer bouw-, monumenten-, sloop- en aanlegvergunningen). Het voorgaande houdt in dat minder aandacht is besteed aan aspecten zoals bereikbaarheid en energiezuinigheid. In 2009 zijn, conform de beleidsuitgangspunten uit 2006, voor bestaande bouw alleen naar aanleiding van meldingen toezicht en controles uitgevoerd. Daarnaast werd voor wat betreft bestaande bouw gewerkt met projecten, zoals bijvoorbeeld wateraccumulatie in relatie tot platte daken en spouwankers in relatie tot de kopgevels van flatgebouwen. Eind 2009 is aangevangen met het toezicht houden op de gedeeltelijke start van de bouwwerkzaamheden in het kader van de realisering van het centrumplan Oosterheem. 3. Implementatie nieuwe wetgeving (o.a. Wabo en WRO) De gemeente is actief bezig geweest met implementatie van nieuwe wetgeving (ondermeer wet niet tijdig beslissen per ). Ook zijn verdere voorbereidingen getroffen voor de WABO. De invoering van de WABO werd eind september 2009 uitgesteld tot vooralsnog 1 juli De gemeente is sinds november 2009 in overleg met de betrokken bestuurlijke partners, zoals de brandweer, de waterschappen en de provincie, waarmee in het kader van de WABO intensief moet worden samengewerkt. De afdeling VTH zal per 1 juli 2010 zo ver mogelijk WABO-proof zijn. Om dit op tijd te bewerkstelligen en er zorg voor te dragen dat de noodzakelijke stappen en acties worden geïmplementeerd is in het eerste kwartaal van 2010 een projectleider WABO aangesteld. 4. Toetsing van aanvragen conform bestuurlijk vastgesteld beleid Alle aanvragen voor vergunningen worden getoetst aan het vigerende beleid. 5. Bewaking door instellen interne termijnen per toetsonderdeel en uitvoering monitoring Als gevolg van invoering van het automatiseringsprogramma Squit zijn er problemen geweest met de monitoring van de wettelijke termijnen in het kader van vergunningverlening. In de praktijk heeft dit geleid tot het verlenen van vergunningen van rechtswege (ongeveer 2%). Dit is een onwenselijke ontwikkeling, niet in de laatste plaats omdat in het kader van deze van rechtswege verleende vergunningen niet is getoetst aan alle wettelijke eisen. Voor 2010 is de monitoring van de termijnen van vergunningverlening, ook vooruitlopend op de invoering van de WABO waarin de termijnen nog korter zullen worden, strakker ingeregeld in de werkprocessen binnen de afdeling VTH. 6. Beslissingen omtrent vergunningverlening nemen binnen de wettelijke termijnen Als gevolg van problemen met het nieuwe automatiseringsprogramma Squit, dat aangeschaft is met het oog op de WABO, moest dit jaar circa 2% van de bouwvergunningen van rechtswege verleend worden, omdat de termijn voor besluitvorming was verlopen. Nr. Effectenindicator/ Prestatie-indicator Realisatie Doel Realisatie Afwijking Doel Gehaald 11.3 Percentage bouwwerken dat voldoet aan de 100% 100% 99% 1 1% gestelde eisen 1 Er is sprake van een klein percentage fatale vergunningen en in 2009 is het toezicht toegespitst op veiligheid en gezondheid. Jaarstukken

65 Programma 11 Wonen en bouwen Doelstelling 4: Een gebouwenbestand dat voldoet aan de bouwregelgeving 1. Opsporen en beëindigen van overtredingen Het opsporen en beëindigen van overtredingen gebeurt op verschillende manieren. In de eerste plaats vindt toezicht en controle plaats van de verleende sloop-, bouw- en monumentenvergunningen. Wanneer hierbij tekortkomingen worden geconstateerd, wordt een handhavingstraject opgestart. Daarnaast wordt altijd gereageerd op meldingen met betrekking tot bouwwerken. Naar aanleiding van de melding gaat een bouwinspecteur inspecteren en op grond van de uitkomsten van deze inspectie wordt, als dat nodig is, een handhavingstraject ingezet. In 2009 zijn 61 handhavingsdossiers afgedaan. In 2009 is, conform de beleidsrichtlijnen uit 2006, weinig of geen onderzoek verricht naar de staat van de bestaande bebouwing anders dan naar aanleiding van meldingen of incidenten (bijvoorbeeld instorten carport in de wijk Seghwaert in de zomer van 2009). Op dit moment wordt de prioritering in het kader van het opsporen en beëindigen van overtredingen meegenomen in het nieuwe toezichts- en handhavingsbeleid. In april 2010 is de laatste hand gelegd aan het handhavingsprogramma 2010 dat daaropvolgend ter besluitvorming aan het college wordt voorgelegd. 2. Verstrekken van voorlichting en informatie aan burgers en bedrijven omtrent de geldende regelgeving Naar aanleiding van de meldingen welke burgers doen hebben de inspecteurs incidenteel ook voorlichting en informatie gegeven. Voorts geeft de bouwbalie informatie aan de burgers omtrent de geldende regelgeving. 3. Uitvoeren van het Handhavingsprogramma Er wordt op dit moment gehandhaafd op basis van het beperkt scenario, zoals omschreven in het toezichts- en toetsingsprotocol. In april 2010 is een nieuw handhavingsprogramma bouw- en milieu ter besluitvorming aan het college voorgelegd. Hierin is een risico-analyse gemaakt waarbij een keuze wordt gevraagd in het afhandelen van meldingen ten opzichte van reguliere werkzaamheden op het gebied van bouwtoezicht en handhaving. 4. Opstellen van handhavingsdossiers Zoals in de programmabegroting is opgenomen wordt van elke melding een handhavingsdossier opgemaakt. 5. Het uitvoeren van projecten waarbij de veiligheid of de gezondheid (speerpunten van beleid) met betrekking tot bestaande bouwwerken in het geding zijn zoals het wateraccumulatieproject Bij het wateraccumulatieproject is, vanwege de beperkt beschikbare capaciteit, de prioriteit gegeven aan de publiekstoegankelijke gebouwen. Deze prioritering is mede ingegeven door het feit dat de gevolgen qua veiligheid en gezondheid bij dergelijke openbaar toegankelijke gebouwen groot kunnen zijn in geval van een instortend dak. De inzet naar de bedrijfsgebouwen is op een andere manier opgepakt. De eigenaren van bedrijfsgebouwen zijn met een brief op hun verantwoordelijkheid in deze gewezen. De controle op de verankering van de gemetselde kopgevels van flats is in 2009 gestart. Met de corporaties, die veel van dergelijke flats in hun bezit hebben, is overleg gevoerd. In 2010 krijgt dit een vervolg. 6. Preventief controleren op de naleving van DUBO-afspraken (Duurzaam Bouwen) Er is een minimale controle geweest op de naleving van de DUBO-afspraken Wat heeft het gekost en opgebracht Financieel resultaat Primitieve begroting 2009 (1) Begroting 2009 na wijzigingen (2) Rekening 2009 (3) Bedragen * Afwijking 2009 (2) - (3) Lasten V Baten V Resultaat voor bestemming V N = nadeel V = voordeel De toelichting op de financiën vindt u in de programmarekening vanaf bladzijde Jaarstukken 2009

66 Programma 12 Openbaar gebied Programma 12 Openbaar gebied Algemene doelstelling Centrale doelstelling is het samen met de inwoners van Zoetermeer zorgen voor de kwaliteit en leefbaarheid van het openbaargebied in de stad. Zoetermeer wil een leefbare en duurzame stad zijn met wijken waar Zoetermeerders tevreden zijn over de kwaliteit van de openbare leefomgeving Wat hebben we bereikt De afgesproken kwaliteitsniveaus van dagelijks en periodiek onderhoud in de openbare ruimte zijn gehaald, zoals uit onderstaande grafieken blijkt. De waardering voor de openbare ruimte is volgens alle drie meetmethoden, Omnibusenquête, Quickscan en burgerschouw in 2009 gestegen. De burgerschouw laat zien dat de openbare ruimte vooral schoner is met een stijging van 7,0 naar 7,8. De Quickscan, uitgevoerd door een extern ingenieursbureau, geeft aan dat de waardering voor verharding, mede dankzij een intensief inhaalprogramma is gestegen van 6,7 naar 7,0; groen is gestegen van bijna voldoende (5,9) naar 6,5 terwijl straatmeubilair de meest opvallende stijging laat zien van 6,5 naar 7,9. Wellicht wordt dat deels verklaard door het weghalen van vernielde banken. Uit de Omnibusenquête blijkt dat de inspanning om winkelcentra extra schoon te maken zich vertaald heeft in een stijging naar 7,1. De stijgende trend in de waardering voor woonomgeving, hoofdwegen en fietspaden heeft zich over de hele linie voortgezet. Er is een project gedefinieerd om de achterstanden bij het groot onderhoud van de bomen de komende vier jaar in te lopen. De meldingen met betrekking tot de openbare ruimte zijn toegenomen met bijna 20% van ruim naar , terwijl ze nog steeds ruim binnen de gestelde termijn afgehandeld worden. De meldingen over verhardingen zijn met 2,5 % afgenomen naar ruim 15% van het totaal, terwijl de meldingen openbare verlichting gestegen zijn met 2,7% naar meer dan 21% van het totaal aantal meldingen in In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen zijn bij de eigen uitvoeringsorganisatie (SBU) en bij aannemers meer dan 50 DSW-ers ingezet, zijn stille bladblazers aangeschaft en heeft een aanbesteding voor bedrijfswagens op aardgas plaatsgevonden. Jaarstukken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken

Voortgangsrapportage Sociale Zaken Voortgangsrapportage Sociale Zaken 2e e half 2013 gemeente Landsmeer [Geef tekst op] [Geef tekst op] [Geef tekst op] Afdeling Zorg en Welzijn April 2014 1. Inleiding Voor u ligt de voortgangsrapportage

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

Afdeling Sociale Zaken

Afdeling Sociale Zaken Afdeling Sociale Zaken Doelstelling en Visie Onze doelstelling is dat we op klantgerichte en kostenbewuste wijze onze inwoners ondersteunen, zodat deze zolang mogelijk zelfstandig kan blijven functioneren.

Nadere informatie

december Totaal behandeld

december Totaal behandeld Schuldhulpverlening In 2015 is besloten om met ingang van 2015 geen afzonderlijk jaarverslag over schuldhulpverlening op te stellen, maar de resultaten in een bijlage op te nemen bij de Marap. In 2015

Nadere informatie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie

Quick scan re-integratiebeleid. Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Quick scan re-integratiebeleid Een oriënterend onderzoek door de rekenkamercommissie Doetinchem, 16 december 2011 1 1. Inleiding De gemeenteraad van Doetinchem heeft op 18 december 2008 het beleidsplan

Nadere informatie

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Ten behoeve van het opstellen van het Jaarplan 2017 Sociale Zaken IJsselgemeenten brengen wij het volgende onder uw aandacht. Aan GR IJsselgemeenten Postbus 566 2900 AN Capelle aan den IJssel Datum: 05/12/2016 Zaaknummer: ZK16006467 Afdeling: Samenleving Contactpersoon: Anne v.d. Langemheen Uw brief van: Onderwerp: Kaders uitvoering

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

Coen van Hoorn raad

Coen van Hoorn raad 11 Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl Jaarrekening 2010 en het jaarverslag 2010 van de GRWRE. 11raad00324 29-06-2011 Ergon kijkt terug op een succesvol sociaal en economisch 2010. Er zijn goede

Nadere informatie

KLeintje begroting 2010

KLeintje begroting 2010 KLeintje begroting 2010 De begroting is onderverdeeld in vijf beleidsproducten te weten: Inkomenswaarborg, Activering en Uitstroom, Handhaving, Inburgering en Kinderopvang. De beleidsproducten zijn weer

Nadere informatie

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken

Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2. Programma 2. Sociale Zaken Bijlage 1b Voorbeeld format programma 2 Programma 2 Sociale Zaken Programma 2: Sociale Zaken Maatsch. effecten Beleidsterreinen Beleidsdoelen Prestaties (wat willen we bereiken?) (wat gaan we doen?) Iedere

Nadere informatie

uitstroombevordering

uitstroombevordering Wat willen we bereiken? Omschrijving: Het verlagen van de instroom en bevorderen van de uitstroom van bijstandsgerechtigden. Preventie: het voorkomen van de instroom van het aantal bijstandsgerechtigden.

Nadere informatie

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011

Aan de raad AGENDAPUNT 3. Doetinchem, 10 december 2008. Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Aan de raad AGENDAPUNT 3 Beleidsplan Re-integratiebeleid 2009-2011 Voorstel: 1. De kaders uit het beleidsplan 'Werken werkt!' vaststellen, zijnde: a. als doelstellingen: - het bevorderen van de mogelijkheden

Nadere informatie

2. Globale analyse 2015

2. Globale analyse 2015 2. Globale analyse 2015 2.1. Tekort 2015 We zien dat de economie aantrekt. Dat zien we ook terug in Enschede. We nemen groei en dynamiek waar van bedrijven op de toplocaties (met name Kennispark en de

Nadere informatie

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen

Beleidsverslag afdeling. Werk en Inkomen. gemeente Hoogeveen Beleidsverslag 2004 afdeling Werk en Inkomen gemeente Hoogeveen Inleiding Het jaar 2004 heeft voornamelijk betrekking gehad op de implementatie van de verplichtte onderdelen van de Wet werk en bijstand.

Nadere informatie

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013

Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 VERGADERING ALGEMEEN BESTUUR OMGEVINGSDIENST MIDDEN- EN WEST-BRABANT Datum: 4 juli 2014 Agendapunt: 4 Betreft: Jaarstukken 2013 Aanleiding Ter uitvoering van de artikelen 197 en 198 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016

Tussenrapportage sociaal domein. 1 e helft 2016 Tussenrapportage sociaal domein e helft 206 . Inleiding In 206 is een eerste rapportage in de nieuwe vorm opgesteld voor 205 en het e kwartaal van 206. Voor het vervolg is in de Raad van juli 206 besloten

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013

Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem. Jaarverslag en jaarrekening 2013 Presentatie voor de gemeenteraad van Haarlem Jaarverslag en jaarrekening 2013 Algemeen: P&C cyclus Algemeen: verantwoording Terugkijken Wat hebben we bereikt? Wat hebben we gedaan? Wat heeft het gekost?

Nadere informatie

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen

Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Raadsvoorstel Agendapunt: Onderwerp Vaststelling jaarstukken 2013 Datum voorstel 29 april 2014 Datum raadsvergadering 10 juni 2014 Bijlagen -Bijlage 1 -Jaarstukken 2013 -Verslag van bevindingen Ter inzage

Nadere informatie

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014

Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Ontwikkelprogramma armoede gemeente Leeuwarden 2014 Inleiding Uit onze gemeentelijke armoedemonitor 1 blijkt dat Leeuwarden een stad is met een relatief groot armoedeprobleem. Een probleem dat nog steeds

Nadere informatie

Bijlage 2 Takenoverzicht

Bijlage 2 Takenoverzicht Bijlage 2 Takenoverzicht Met welke vragen kan onze inwoner straks bij het wijkteam terecht? Wanneer is het wijkteam bevoegd? Wanneer is er een rol voor het Kennis en Advies Centrum? Wanneer treden wij

Nadere informatie

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017

Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Beleidsplan minimabeleid 2014-2017 Pagina 1 Inleiding: Armoede is een complex fenomeen waarin de dimensies van inkomen, gezondheid, opleiding, zelfredzaamheid en mogelijkheden tot participatie een belangrijke

Nadere informatie

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE

BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE BOB 14/006 Aan de raad, BELEIDSKADERNOTITIE PARTICIPATIEWET HAARLEMMERLIEDE EN SPAARNWOUDE Voorgeschiedenis / aanleiding Op 20 februari 2014 is door de Tweede Kamer het wetsvoorstel Participatiewet aangenomen.

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 206 207 33 98 Wijziging van de Wet financiering sociale verzekeringen in verband met een heffing bij het niet voldoen aan de quotumdoelstelling (Wet banenafspraak

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.16.0535 B.16.0535 Landgraaf, 31 maart 2016 ONDERWERP: Jaarstukken 2015 ISD BOL Raadsvoorstelnummer: 20 PROGRAMMA 2. Maatschappelijke

Nadere informatie

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet:

Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: Sturen op effectiviteit re-integratie Opzet: 1) Context 2) Drie niveaus van sturing: - bestuurlijk niveau - managementteam niveau - operationeel niveau 3) Vragen en verdiepen Context: maatschappelijke

Nadere informatie

Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Beleidsplan sociale zekerheid 2008 en Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2007.

Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Beleidsplan sociale zekerheid 2008 en Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2007. NOTA VOOR DE RAAD Datum: 16 november 2007 Nummer raadsnota: Onderwerp: Beleidsplan sociale zekerheid 2008 en Wijzigingsverordening Wet werk en bijstand 2007. Portefeuillehouder: Oolhorst Bijlagen: 1. concept-beleidsplan

Nadere informatie

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005

REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 -1.833.52 REÏNTEGRATIEVERORDENING WET WERK EN BIJSTAND RIJSWIJK 2005 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. de wet : de WWB b. WWB:

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel

Memo 2 8 OKT. 2010. Het college /wethouder F. Speel ^ ^ ^ ^ L Ql# II gemeente Zoetermeer Welzijn Beleid Postbus 15 2700 AA Zoetermeer Memo 2 8 OKT. 2010 Aan De leden van de raad Datum Van Het college /wethouder F. Speel Onderwerp Vrijwilligersimpuls 2010-2011

Nadere informatie

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211

Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten Onze ref.: 100211 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid T.a.v. de minister mr J.P.H. Donner Postbus 90801 2509 LV DEN HAAG Utrecht, 10 mei 2010 Onderwerp: inzicht in uitgaven en bereik re-integratiemiddelen gemeenten

Nadere informatie

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk

Wet werk en bijstand. Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Zo snel mogelijk weer aan het werk Wet werk en bijstand Inhoudsopgave Wanneer hebt u recht op bijstand? 3 Hoe vraagt u een bijstandsuitkering aan? 4 Hoe hoog is uw bijstandsuitkering?

Nadere informatie

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld.

In uw brief zijn onderstaande vragen gesteld. Gemeente Haarlem Retouradres Participatieraad Haarlem Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Onderwerp 11 november 2014 2014/411388 Eric Dorscheidt 0235114010 edorscheidt@haarlem.nl Ongevraagd

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad

Gemeente Den Haag. de gemeenteraad RIS109225_14-10-2003 Gemeente Den Haag Retouradres: Postbus 12 600, 2500 DJ Den Haag Uw brief van de gemeenteraad Uw kenmerk Ons kenmerk rm 157 - BSW/03/522 RIS 109225 Doorkiesnummer 070-353 5000 E-mailadres

Nadere informatie

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013

Participatiewet / Wsw. Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Participatiewet / Wsw Raadsinformatieavond - 3 juli 2013 Bespreekpunten Wat is de huidige situatie in Wwb en Wsw? Wat zijn de belangrijkste contouren van de Participatiewet? Welke effecten heeft de Participatiewet

Nadere informatie

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen.

2. Bijgaande begrotingswijziging vast te stellen. Agendapunt : 7. Voorstelnummer : 05-029 Raadsvergadering : 12 mei 2011 Naam opsteller : Laureen Hulskamp Informatie op te vragen bij : tst.: 170 Portefeuillehouders : Alwin Hietbrink Onderwerp: Beleidsnota

Nadere informatie

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne

Evaluatie. Minimabeleid. gemeente De Marne Evaluatie Minimabeleid 2006 gemeente De Marne Inleiding De gemeente De Marne heeft haar minimabeleid in april 2006 geëvalueerd en besloten aanvullend op het reeds bestaande beleid een aantal regelingen

Nadere informatie

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam

/ bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam / bbô~d22j42ja ~9 _/ 12J 513 gemeente werkendam de leden van de gemeenteraad van Werkendam Raadhuisplein 1 4251 VZ Werkendam Postbus 16 4250 DA Werkendam Telefoon: (0183) 5072 00 Fax: (0183) 507300 6-mail:

Nadere informatie

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF!

ESF doelstelling 3 MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 I N F O R M A T I E V O O R G E M E E N T E N MEER PERSPECTIEF MET ESF! ESF doelstelling 3 Het scheppen van nieuwe en betere banen en het ontwikkelen van vaardigheden van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst

Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst Toelichting Participatiewet Raadsbijeenkomst 25-08- Inleiding Met de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor alle burgers met arbeidsvermogen die ondersteuning

Nadere informatie

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011

Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 Toevoeging beleidsplan WWB 2009-2011 beleidsbepalingen WIJ Bepalingen participatiebudget september 2009 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Uitgangspunten 5 2.1 Wet WIJ 5 2.2 Particpatiebudget 5 3 Wet investeren

Nadere informatie

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed,

Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Geachte leden van de commissie Ruimte en Vastgoed, Bij uw commissievergadering van 14 februari heb ik u, namens het college van burgemeester en wethouders, toegezegd, de aanpak van Krachtwijk Actief te

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 352 Uitvoering en evaluatie Participatiewet Nr. 60 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Beschut werk in Aanleiding

Beschut werk in Aanleiding Beschut werk in 2015 1. Aanleiding Op 1 januari jl. is de Participatiewet in werking getreden. Een nieuwe voorziening onder deze wet is beschut werk nieuwe stijl 1. Gemeenten zijn onder deze wet verplicht

Nadere informatie

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar

Evaluatie. Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni Gemeente Wassenaar Evaluatie Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief 2015 2018 periode 1 juli 2015 tot en met 30 juni 2016 Gemeente Wassenaar Oktober 2016 1 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 03 1.1 Plan van Aanpak Arbeidsmarktoffensief

Nadere informatie

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen.

M E M O. : de gemeenteraad. : het college van burgemeester en wethouders. Datum : oktober : analyse en maatregelen. M E M O Aan Van : de gemeenteraad : het college van burgemeester en wethouders Datum : oktober 2015 Onderwerp : analyse en maatregelen Inleiding: Met de invoering van de Participatiewet is de Incidentele

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering.

gemeente Eindhoven Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. gemeente Eindhoven Raadsnummer O8. R2 524. OOI Inboeknummer o8bstooyr6 Dossiernummer 8rS.por 8 april zoo8 Raads Inforn1atiebrief Betreft rekenkameronderzoek, stand van zaken verbetering uitvoering. 1 Inleiding

Nadere informatie

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012

Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl. 12raad00254 31-05-2012 Agendapunt commissie: 6 steller telefoonnummer email Coen van Hoorn 040-2083704 cho@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering onderwerp 12raad00254 31-05-2012 Jaarrekening 2011 en het jaaroverzicht

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Datum Raadsvergadering: Bestuurlijk hoofdthema: BBVnummer: 108667 Raadsvoorstel: 109814 Portefeuillehouder: Maret Rombout Paraaf controller: Datum Paraaf Onderwerp Vaststelling

Nadere informatie

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle

Presentatie Participatiewet & Wijzigingen Wwb. Commissie Samenleving Brielle Presentatie & Wijzigingen Wwb Commissie Samenleving Brielle Inhoud Presentatie Doelen participatiewet Uitgangspunten participatiewet Samenwerking Consequenties invoering participatiewet Wijzigingen Wwb

Nadere informatie

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007

Stuknummer: blo8.00054. Managementinformatie. Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal 2007 Stuknummer: blo. Managementinformatie Afdeling Werk, Inkomen en Zorg (WIZ) Derde kwartaal Tabel 1. Aantal uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) WWB-uitkeringen Aantal uitkeringen Instroom

Nadere informatie

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA

OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 OPINIËRENDE NOTA OPENBAAR Adviseur: H.C. Duyvendak (WSO, tst. 827) Portefeuillehoude(s)r: A.J.M. de Ridder en E. van Oortmerssen-Schutte 10.10589 1 OPINIËRENDE NOTA POLITIEKE RONDE d.d. 14 oktober 2010 Raadsvergadering

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050)

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) Nieuw Beschut J. den Hoedt De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN (050) 367 41 57-5982290 1-11-2016 - - Geachte heer, mevrouw, We hechten groot belang aan het creëren van werk voor

Nadere informatie

Programma 3. Meidwaan en omtinken

Programma 3. Meidwaan en omtinken Trojka: Programmahouder : R. Bos Donormanager : L. Venekamp Programmaregisseur : R. Meekma 3.1 Hoofddoelstelling Inwoners doen actief mee aan de samenleving. Dantumadiel streeft naar een samenleving waarin

Nadere informatie

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland

BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland BELEIDSVERSLAG 2012 AFDELING ZORG (gemeente Goes) Uitvoering voor gemeente Noord-Beveland Sandra Sonke Marleen van der Maas Dirk Verburg Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB Afdeling Sociale Zaken November 2006 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de gemeente Achtkarspelen;

Nadere informatie

2012 actuele begroting op 31-12-12

2012 actuele begroting op 31-12-12 WWB, 4 e berap Bestuurlijke samenvatting De effecten van de economische crisis zijn niet alleen in de woningmarkt duidelijk merkbaar, maar ook in de in- en uitstroom van cliënten die een beroep doen op

Nadere informatie

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken

Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Inventarisatie medewerkers met een arbeidsbeperking in openbare bibliotheken Januari 2015 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 5 1.1 Opzet... 5 1.2 Leeswijzer... 6 2. Inventarisatie medewerkers arbeidsbeperking...

Nadere informatie

Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Reïntegratieverordening. werk en bijstand Reïntegratieverordening werk en bijstand Midden-Delfland, augustus 2004 1 De Raad van de gemeente Midden-Delfland, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2004,

Nadere informatie

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière

Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Eigen Kracht 2013 2014 van barrière naar carrière Projectplan Eigen Kracht - Van barrière naar carrière LEVgroep Penningstraat 55 5701 MZ Helmond Projectperiode 2013 2014 1 1 Inleiding Eigen Kracht is

Nadere informatie

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING

2014 In cijfers SOCIALE WERKVOORZIENING 2014 In cijfers AANVULLING JAAROVERZICHT 2014 (ON)BEPERKT HOUDBAAR Ondanks de onzekerheden is Ergon koersvast en presteert immens. Een topjaar was 2014, zowel sociaal als financieel; 2336 sw-medewerkers

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan

2. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan Aan de gemeenteraad 26 juni 2007 Onderwerp: Ontheffingen arbeidsverplichting WWB 1. Voorstel 1. Het beleid ten aanzien van ontheffing van de arbeidsverplichting wijzigen en aan alleenstaande ouders met

Nadere informatie

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget?

Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Hoe gaan we de recessie te lijf met het Participatiebudget? Ervaringen van de gemeente Venlo Louis Litjens, Afdelingshoofd afdeling WIZ Vanessa de Rond, Beleidsadviseur arbeidsmarkt WIZ Jaco van Velden,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Sociale Zaken en Arbeidsmarktbeleid Wij willen de arbeidsparticipatie en zelfredzaamheid van de cliënten van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vergroten. Ook willen we, door het bieden

Nadere informatie

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015

Agendapuntnr.: Renswoude, 27 oktober Nr.: Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Agendapuntnr.: Nr.: 149997 Behandeld door: M.H.T. Jansen Onderwerp: Verordening Tegenprestatie Renswoude 2015 Renswoude, 27 oktober 2015 Aan de gemeenteraad Geachte raad, Inleiding Sinds 2012 beschikken

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW EN IOAZ 2015 DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015 nr. TB 15.5037761; gelet op artikel 8a,

Nadere informatie

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008

Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9. Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 RAADSVOORSTEL Vergadering d.d.: 14 mei 2009 agendapunt: 9 Onderwerp: Vaststelling jaarverslag/jaarrekening 2008 Portefeuillehouder: College datum: 6 mei 2009 Samengevat voorstel 1. Het jaarverslag 2008

Nadere informatie

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15

ISWI. Bestuursrapportage. Jaarprognose 2015 10-07-15 ISWI Bestuursrapportage Jaarprognose 2015 10-07-15 Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Inkomensvoorzieningen (BUIG)... 4 2. Aantal uitkeringsgerechtigden... 5 3. Preventiequote... 6 4. Bijstandsbesluit zelfstandigen...

Nadere informatie

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017

Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 Subsidie uitvraag Welzijnswerk 2017 In beweging komen Ontwikkelen Meedoen Met lef! Oktober, 2016 1. Inleiding In 2015 en 2016 gingen wij Meiinoar op reis en die reis gaat verder. De reis wordt intensiever

Nadere informatie

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed

advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed advies Jaarrekening 2013 Gemeenschappelijke Regeling Breed Gemeente Nijmegen Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen Danny Ederveen Peggy van Gemert RA/AA Mei 2014 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op:

Drie Sporen: Onze doelen richten daarom op: beleidsplan 2009 MEEDOEN IN DE MAATSCHAPPIJ In ons Beleidskader Participatie, Re-integratie en Inkomenswaarborg (oktober 2004) worden beleidsuitgangspunten en specifieke doelgroepen aangegeven. Dit beleidskader

Nadere informatie

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006.

Bijgaand ontvangt u de rapportage Werk en Inkomen over de maand januari 2006. Directie Inwoners Werk & Inkomen Ingekomen stuk D6 Openingstijden: maandag t/m vrijdag 08.30-17.00 uur aan de Gemeenteraad van Nijmegen Mariënburg 30 6511 PS Nijmegen Telefoon (024) 329 92 22 Telefax (024)

Nadere informatie

J A N U A R i 2 0 1 1

J A N U A R i 2 0 1 1 MONITOR KREDIETCRISIS J A N U A R i 2 0 1 1 Colofon In opdracht van: De directie Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Bert Mentink Inhoud rapportage: Diverse

Nadere informatie

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief

Maatschappelijke Ontwikkeling Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Beleidsontwikkeling. Ons kenmerk Datum uw brief Ingekomen stuk D2 (PA 19 september 2012) Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@ nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand

Artikelsgewijze. toelichting. Reïntegratieverordening. werk en bijstand Artikelsgewijze toelichting Reïntegratieverordening werk en bijstand 1 Aanhef en artikel 1 In de aanhef is expliciet gewezen op de EU-verordening betreffende staatssteun, die voorschrijft dat wanneer sprake

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg

Jaarplan 2016. Leidschendam-Voorburg Leidschendam-Voorburg Jaarplan 2016 Stichting Leergeld Leidschendam-Voorburg, Postbus 566, 2270 AD Voorburg. Tel: 070-7803376. E-mail: info@leergeldleidschendam-voorburg.nl Doelstelling Stichting Leergeld

Nadere informatie

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur

Algemeen Bestuur. De commissie heeft geadviseerd het voorstel door te geleiden voor besluitvorming in het Algemeen Bestuur Algemeen Bestuur Onderwerp: Jaarstukken 2014 Portefeuillehouder: B. de Jong Vertrouwelijk: nee Vergaderdatum: 8 juli 2015 Afdeling: MO Medewerker: A Peek Dossiernummer: 927419 versie 7 Behandeld in Datum

Nadere informatie

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565

RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 RAADSVOORS *D14.003565* D14.003565 DATUM 30 juni 2014 AGENDAPUNT 6 ONDERWERP Jaarstukken 2013 en begroting 2015 GGD INLEIDING De Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hollands Noorden (GGD) heeft onlangs de

Nadere informatie

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018

Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Deelplan Participatiewet Beleidsplan sociaal domein 2015-2018 Gemeente Noordoostpolder 19 augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 2. groep... 4 3. en en uitgangspunten... 5 3.1.

Nadere informatie

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a.

Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Gemeente Achtkarspelen Gemeente Kollumerland c.a. Verordening fraudebeleid WWB en WIJ Afdeling Werk, Inkomen en Zorg September 2009 1 Gemeente Achtkarspelen en gemeente Kollumerland c.a. de Raad van de

Nadere informatie

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend

Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Monitor kredietcrisis begin 2010 Gemeente Purmerend Colofon In opdracht van: De directeur Beleid Coördinatie en samenstellen rapportage: Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Inhoud rapportage:

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur

Inleiding. Doelen en uitgangspunten van het gemeentebestuur Inleiding TRILL is een methodiek die de verantwoordelijkheden en de te leveren prestaties van betrokken partijen in kaart brengt. Zo moet de ambtenaar de beleidsdoelstellingen die door het gemeentebestuur

Nadere informatie

Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt :

Voorstel aan de Raad. Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt : Voorstel aan de Raad Onderwerp : Aanvraag Incidentele aanvullende uitkering WWB 2009 Vergadering d.d. : 8 juli 2010 agendapunt : Portefeuillehouder : M.P. Groffen datum : 15 juni 2010 Zaaknummer : Beslispunt(en):

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad

Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad Initiatiefvoorstel aan gemeenteraad n.v.t. W.F. Mulckhuijse (SP), R. Pet (GroenLinks), K.G. van Rijn (PvdA), K. Jongejan (VVD) In te vullen door Raadsgriffie Portefeuillehouder nvt nvt RV-nummer: RV-68/2008

Nadere informatie

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1

1431 EH Aalsmeer Lijn 340, halte Drie Kolommenplein 1 T (0297) Lijn 198, halte Drie Kolommenplein 1 Uw contact E. Schneider T (020) 540 47 89 info@aalsmeer.nl Aan de leden van de gemeenteraad Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer Vermeld bij reactie ons kenmerk en datum van deze brief Betreft Datum 27 juni 2017

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; DE RAAD DER GEMEENTE HAREN, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 oktober, nr. ; gelet op artikel 147, eerste lid van de Gemeentewet, de artikelen 7 en 8 en 10, tweede

Nadere informatie

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad

1 van 5. Registratienummer: Bijlage(n) 2 Onderwerp. Beleidsplan Participatiewet. Middenbeemster, 30 september 2014. Aan de raad VERG AD ERING GEM EENT ER AAD 20 14 VOORST EL Registratienummer: 1150476 Bijlage(n) 2 Onderwerp Beleidsplan Participatiewet Aan de raad Middenbeemster, 30 september 2014 Inleiding en probleemstelling Gemeenten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 26 448 Structuur van de uitvoering werk en inkomen (SUWI) Nr. 399 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE- GENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014

Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Sociale index: Gebiedsteam Sneek Noord 1 oktober 2014 Inleiding De sociale index is ontwikkeld voor de inzet van gebiedsteams in het kader van de decentralisatie van taken betreffende Participatie, AWBZ(en

Nadere informatie

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse

Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Notitie tijdelijke dienstverbanden medewerkers Risse Aanleiding In de vergadering van de Commissie Welzijn op 24 januari 2012 heeft wethouder Litjens van de gemeenteraad de opdracht gekregen om een notitie

Nadere informatie

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders

Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015. Gemeente Wijdemeren. College van burgemeester en wethouders Beleidsregels Re-integratievoorzieningen en eigen bijdrage voorzieningen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld door

Nadere informatie

Visie en uitgangspunten (1)

Visie en uitgangspunten (1) Visie en uitgangspunten (1) Iedereen moet kunnen meedoen als volwaardig burger en bijdragen aan de samenleving. Participatiewet streeft naar een inclusieve arbeidsmarkt, voor jong en oud, en voor mensen

Nadere informatie

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport)

Eerste ijkmoment Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Eerste ijkmoment 2011 Programma 2 Werken en meedoen Inclusief Rapportage voortgang participatiebeleid (oude statusrapport) Ontwikkeling cliëntenbestand WWB/WIJ 1.450 1.400 1.350 1.300 1.250 1.200 1.150

Nadere informatie

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013

Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf. Divosa Masterclass 01-02-2013 Onderweg naar één Werk-Ontwikkelbedrijf Divosa Masterclass 01-02-2013 Inhoud keuze voor het inrichten van één werkbedrijf het model op hoofdlijnen doelgroep ondersteuning in de uitvoering de risico s en

Nadere informatie

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS

Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Bijlage 2 Bestuursrapportage uitvoeringsplannen Beleidsplan Wmo 2012-2015 Asten-Someren Herijking subsidierelatie ONIS: opdracht aan ONIS Inleiding In het kader van de kerntakendiscussie is besloten dat

Nadere informatie

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris)

Beschut Werk in de praktijk. presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Beschut Werk in de praktijk presentatie 30 maart 2016 Jan-Jaap de Haan (Cedris) Voor wie doen we het eigenlijk? Voor wie doen we het? WWB: Wajong: WSW: 400.000 (waarvan ca 50% langer dan 3 jaar) 250.000

Nadere informatie