INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan Verkaveling Multifuncionele accomedatie 7

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan 7 2.1 Verkaveling 7 2.2 Multifuncionele accomedatie 7"

Transcriptie

1 I N f O R M A T I E B R O c H U R E N N E E GEMEENTE GOES NOVEMBER trap (5674) nad nad A M P A R T I c U L I E R E N

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en leeswijzer 5 2 Stedenbouwkundig plan Verkaveling Multifuncionele accomedatie 7 3. Algemene bouwmogelijkheden 9 4. Specifiek kavelgebonden eisen Dijkwoningen (lage dijk) Bouwkavels grenzend aan een watergang Brugkavels Kavels met haag op de voorste perceelsgrens Bouwrijpmaken Mannee Woonrijpmaken Mannee Duurzaam bouwen Programma GPR-Gebouw Watercircuit voor opvang en gebruik van hemelwater Politiekeurmerk Veilig Wonen Duurzame Energievoorziening in Mannee Aanvragen omgevingsvergunning Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen van de gemeente Goes Checklist belangrijke stukken t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning en -uitvoering 37 INHOUDSOPGAVE 3

4 4 INLEIDING

5 1. INLEIDING EN LEESWIJZER Gefeliciteerd, u hebt een reservering op een bouwkavel in het plan Mannee. In deze brochure vindt u de algemene eisen en randvoorwaarden voor het bebouwen van een kavel in Mannee, zoals onder meer de verkaveling, de bouwmogelijkheden, het aanvragen van een omgevingsvergunning, de algemene verkoopvoorwaarden, omschrijving bouw- en woonrijp maken, en de voorwaarden van duurzaam bouwen. Daarnaast treft u een aantal specifiek kavelgebonden voorwaarden aan (zoals t.b.v. de dijkwoningen en de brugkavels) die slechts van toepassing zijn op een deel van de kavels. Mannee is echter een veelzijdig plan en we kunnen ons dan ook voorstellen dat met deze infobrochure niet alle vragen beantwoord zullen worden. In veel gevallen is individueel maatwerk vereist. U treft daarom ook een aantal (web)adressen en/of telefoonnummers aan, waar u eventuele nadere informatie kunt vinden of vragen kunt stellen. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Schroom daarom niet om de telefoon te pakken of een afspraak te maken. Wij helpen u graag! Namens het college van B&W Gemeente Goes, Drs. J. de Bat, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening INLEIDING 5

6 6 Verkavelings- en inrichtingsplan d.d. augustus De op deze afbeelding getoonde inrichting is indicatief. Wijzigingen voorbehouden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

7 2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN 2.1 Verkavelingsplan Het stedenbouwkundige ontwerp van Mannee zorgt voor kwaliteit en samenhang. Om de particuliere bouwer daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid te geven wordt terughoudend omgegaan met het opstellen van ruimtelijke regels. De situering van bebouwing op de kavel is, afhankelijk van de grootte van het perceel, relatief vrij. Toch moeten omwille van stedenbouwkundige kwaliteit en onderlinge privacy wel enige regels in acht genomen worden. Voor het merendeel van de kavels gelden de volgende regels. 2.2 Multifunctionele accommodatie In de nieuwbouwwijk Mannee, op de hoek van de Vaete ten oosten van de entree van Mannee in het deelgebied de Scherven, realiseert de gemeente een multifunctionele accommodatie (mfa). In de mfa komen een basisschool (De Wingerd), kinderdagopvang (Kindercentrum Prokino) en een multifunctionele gymzaal (gemeente). Op de hoek van de Vaete ontstaat op deze manier een markant gebouw bij de entree van de wijk. Met een schoolplein aan de zuidzijde (grenzend aan het aanliggende landschap), de gymzaal omsloten door de school en een gedeeltelijke tweede bouwlaag komt het programma hier goed tot zijn recht. In de aangrenzende wijk Noordhoek is geen wijkvoorziening voor de bewoners aanwezig. De mfa moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid aan de noordoost kant van Goes. Concept de Krul p MFA MANNEE te Goes Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs 7

8 Voorbeeld 1: Een vrijstaande woning met aangebouwde garage. Het hoofdgebouw kan vrij binnen het oranje vlak geplaatst worden. Hier is ervoor gekozen om de woning pal aan de voorste bebouwingsgrens te zetten (in sommige gevallen verplicht). Voorbeeld 2: Een bredere vrijstaande woning over de volledige toegestane breedte, enigszins naar achteren geplaatst ten opzichte van de voorste bebouwingsgrens (géén verplichte voorgevelrooilijn). De garage wordt als los bijgebouw achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw geplaatst. Voorbeeld 3: Een twee-onder-één kapwoning met aangebouwde garages, op de voorste bebouwingsgrens geplaatst. 8 ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN

9 3. Algemene bouwmogelijkheden Bebouwingsgrenzen Elke vrijstaande woning moet minimaal drie meter afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen aanhouden. Dit geldt ook voor aan- en uitbouwen. Op kavels met de achterzijde grenzend aan andere kavels moet het hoofdgebouw minimaal 7,5 meter van deze achterste perceelsgrens blijven. Maximaal 30 procent van de kavel met een vrijstaande woning mag bebouwd worden. Minimaal twee opstelplaatsen voor een auto moeten worden opgenomen. Bij twee-onder-een-kapwoningen moeten aan- en uitbouwen tenminste één meter tot de zijdelingse perceelsgrens aanhouden. Voor het hoofdgebouw geldt eenzijdig drie meter. Maximaal 40 procent van de kavel met een tweeonder-een-kapwoning mag bebouwd worden. Minimaal één parkeerplaats moet op eigen terrein staan. De garage wordt hieronder niet gerekend. Langs sommige straten zijn verplichte voorgevelrooilijnen voorgeschreven. Dat betekent dat de woning met de voorgevel voor een bepaald percentage in deze lijn moet staan. Elders zijn de voorgevelrooilijnen vrij. Wel moet dan een minimale afstand tot de voorste perceelsgrens aangehouden worden, die varieert van 3 tot 5 meter. Aan- of uitbouwen staan minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn. Een bijgebouw gesitueerd achter de achtergevellijn, zoals bijvoorbeeld een garage, mag wel op de perceelsgrens gebouwd worden. Dit geldt voor zowel vrijstaande als twee-onder-eenkapwoningen. Op naastgelegen verkavelingstekening de vlakken ingetekend, waarbinnen het hoofdgebouw zich mag bevinden. Deze kaart is slechts een hulpmiddel in het lezen van het bestemmingsplan, voor wat betreft de aan te houden afstanden van het hoofdgebouw tot de perceelsgrenzen en de aan te houden voorgevelrooilijnen. Een maatvaste en schaalgebonden exemplaar hiervan is te vinden op de gemeentelijke website. Benadrukt wordt echter dat het bestemmingsplan het enige rechtsgeldige document is. plankaart met verkaveling en bouwmogelijkheden. (Zie voor lager schaalniveau en fasering blz. 8 en 9). Een meetbare pdf versie (schaal 1:1000) is te downloaden op >bouwen en wonen>nieuwbouwplannen>mannee>bestemmingsplan ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN 9

10 10 fase III fase II ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN

11 Bouwhoogte De absolute bouwhoogte bedraagt maximaal tien meter. Deze maximale hoogte geldt zowel voor de nokhoogte als de goothoogte. Voor woningen op de hoge dijk is deze zes meter (gerekend vanaf de kruin), op de lage dijk acht meter. Meer informatie Voor meer details van de regels voor het bouwen voor specifieke kavels verwijzen wij naar hoofdstuk 3 en het bestemmingsplan, raadpleegbaar op Hier is tevens de hulpkaart te vinden. Voor een juiste interpretatie raden wij aan tevens contact op te nemen met de vergunningsverleners, zie hoofdstuk 7. ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN fase I 11

12 NAP kabels en leidingen zand zand max. 9 meter (verplichte) voorgevelrooilijn perceelsgrens perceelsgrens (verplichte) voorgevelrooilijn NAP NAP 1: 2 1: NAP NAP 6 principe profiel Lage Dijk 3 beschoeiing eigendom koper plasberm 3...\31 maart 2008 C1971A Tijdelijke bouwweg.dgn :21:50 2 1: NAP max. 50 cm. voorbeeld vormgeving oever 12 kavels grenzend aan een watergang SPECIFIEK KAVELGEBONDEN EISEN

13 4. SPEcIfIEK KAVELGEBONDEN EISEN Niet elke kavel in Mannee is hetzelfde. Voor bepaalde kavels gelden, naast de algemene eisen, bijzondere eisen en regels. Wij noemen dit de specifi ek kavelgebonden eisen. Hierbij vindt u deze specifi ek kavelgebonden eisen. 4.1 DIJKWONINGEN (LAGE DIJK) De kavels M2-58 t/m M2-68 noemen we de zogenaamde lage dijkwoningen. Kopers dienen hier rekening te houden met een hoogteverschil van één meter tussen de openbare weg en bouwkavel. De ruimte tussen de openbare weg en de voorgevel woning ligt op hetzelfde niveau. De rest van de bouwkavel ligt één meter lager. Het niveauverschil binnen de kavel is een uitnodiging om een zgn. splitlevel woning te realiseren of een anderszins bijzondere woning. Dit is uiteraard geen vereiste. De regels met betrekking tot het in stand houden van het beginprofi el zijn soepeler dan bij de hoge dijkwoningen. Zolang de stabiliteit van de openbare weg gewaarborgd wordt en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden, is aanvulling van het dijklichaam en de vormgeving van het hoogteverschil naar dijknivo in grote mate vrij. 4.2 BOUWKAVELS GRENZEND AAN EEN WATERGANG Sommige bouwkavels grenzen aan een sloot/watergang. De rand van de beschoeiing is de grens tussen het openbare en het particuliere terrein. De landzijde van deze grens is voor de koper en de waterzijde is in beheer en onderhoud van de gemeente. De beschoeiing zelf wordt eigendom koper. De koper van een kavel grenzend aan een watergang dient in de regel rekening te houden met een afl opend talud met een verhouding van 1:2. De lengte van het talud varieert, afhankelijk van de hoogte ten opzichte van het waterpeil, tussen de twee tot vijf meter. Voor het talud betaalt men de normale bouwgrondprijs. Dit talud dient zoveel mogelijk intact te blijven. Wel mag maximaal 50% van de oeverlengte worden aangepast voor bijvoorbeeld een terras aan het water, zolang wijziging voor het overgrote deel onder de oorspronkelijke taludlijn is gelegen. Slechts het onderste deel, tot maximaal 50 cm. boven de waterlijn, mag hier buiten steken. Doel van deze regeling is te voorkomen, dat er hoge keerconstructies aan de waterkant ontstaan, die het oeverbeeld en de stabiliteit teveel zouden kunnen verstoren. Dit alles wordt met een kwalitatieve verplichting vastgelegd. Aanpassingen aan de waterkant, afwijkend van de hierboven beschrijving zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de gemeente. SPECIFIEK KAVELGEBONDEN EISEN 13

14 kavels met een brug principe straatprofiel kavels met een haag aan de voorzijde 14

15 4.3 BRUGKAVELS Een viertal kavels in de derde fase, te weten de kavels M3-99, M3-100, M3-101 en M3-102, worden door middel van een brug ontsloten. Per twee kavels zal één brug worden aangelegd. Na aanleg door de gemeente zullen de bruggen in gedeeld eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de kopers van de betreffende kavels. De kosten voor elke brug worden geschat op ,- inclusief btw. De aanlegkosten voor de brug worden gelijk bij de aankoop van de grond in rekening gebracht. Per kavel wordt ,- inclusief btw voor de brug in rekening gebracht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de gemeente. Mochten de uiteindelijke kosten voor de brug lager uitvallen, dan zal dit verrekend worden met de kopers. In de koopovereenkomst zal e.e.a. juridisch worden opgenomen. De kopers van de kavels krijgen ieder voor de onverdeelde helft een opstalrecht voor het hebben van een brug boven gemeentelijk eigendom, te weten de waterpartij. 4.4 KAVELS MET HAAG OP DE VOORSTE PERCEELGRENS Aan de noordzijde van de woonstraten in Mannee (de straten van oost naar west) wordt op de grens van de particuliere kavels en de openbare weg door de gemeente beplanting aangebracht. Op gemeentegrond zullen beukenhagen worden geplant, die volgroeid een breedte en een hoogte zullen hebben van circa 0,8 meter. De koper zal de aanwezigheid moeten dulden van voormelde haag tegen de erfgrens. De koper zal verder moeten dulden dat onderhoudswerkers regelmatig namens de gemeente het verkochte perceel zullen betreden om onderhoud aan de haag te plegen. Kopers van bouwkavels aan de noordzijde van de woonstraten dienen er, bij de aanleg van inritten van en naar de openbare weg, rekening mee te houden dat de haag voor minimaal 70% van de lengte van de voorste perceelsgrens intact zal moeten blijven. In de koopovereenkomsten zal hiervoor een bepaling worden opgenomen. Pompput ten behoeve van de riolering brugkavels De gemeentelijke riolering ten behoeve van de brugkavels is gelegen in de openbare weg aan de overkant van de waterpartij. Dit betekent dat het afvalwater onder de waterpartij dient te worden doorgepompt. Daartoe legt de gemeente per twee kavels een pompput aan met een grondvlak van ca. 1 m² om het rioolwater naar de overkant te pompen. De aanleg van de pompput vindt plaats in overleg met de koper. De pompput blijft eigendom van de gemeente. Het beheer en onderhoud van de pompput is voor rekening en risico van de gemeente. Voor het hebben van een pompput in de tuinen dient een afzonderlijk zakelijk recht van opstal ten behoeve van de gemeente Goes te worden gevestigd. 15

16 16 BOUWRIJPMAKEN MANNEE

17 5. BOUWRIJP MAKEN MANNEE U koopt van de gemeente een bouwrijpe kavel. Wat wordt hier eigenlijk onder verstaan? Een perceel bouwgrond voor woningbouw wordt geacht bouwrijp te zijn indien: - Het perceel bereikbaar is voor bouwverkeer per verharde openbare weg, via een bouwstraat. De toegepaste verharding van de bouwstraat bestaat uit een asfaltconstructie. In een aantal gevallen grenst het bouwperceel direct aan de bouwstraat. In Mannee is tussen het bouwperceel en de bouwstraat vaak ruimte gereserveerd voor een geprojecteerd voetpad en/of groenstroken. Deze ruimte dient door de bouwer / grondkoper in de bouwfase zelf te worden overbrugd, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. - Het bouwperceel is ontdaan van eventueel aanwezige bouwwerken, zowel bovengronds als ondergronds. - Het bouwperceel is ontdaan van eventueel aanwezige opgaande begroeiing in de vorm van bomen, heesters en struikgewas inclusief hoofdwortelgestel tot een diepte van ca 0.50 meter beneden het oorspronkelijke maaiveld. - De hoogte van het maaiveld van het bouwperceel minimaal even hoog ligt als de kruinhoogte van de afgewerkte (bouw)straat. Bij de bepaling van de hoogte van de bouwpercelen wordt uitgegaan van een zo goed mogelijk sluitende grondbalans per perceel; d.w.z. dat uitkomende grond uit fundatiesleuf en eventuele kruipruimten dient te worden benut voor het op de gewenste eindhoogte brengen van het onbebouwde deel van het bouwperceel. Aangezien bij deze bepaling aannames moeten worden gedaan voor de omvang van toekomstige bouwvolumes, zandfundaties en eventuele grondverbeteringen, kan de gemeente geen garanties geven voor een sluitende grondbalans. Bij een eventueel tekort of overschot van grond kan de bouwer / grondkoper geen aanspraak maken op vergoeding van onkosten. Niet als gevolg van volumeverschillen en ook niet als gevolg van milieukwaliteitsverschillen van uitkomende grond. Let op: De kosten van het afvoeren van grond van de bouwkavel is voor rekening van de koper. - Afvoer van hemelwater van het bouwperceel mogelijk is via afstroming over het oppervlak. - Tijdens het bouwproces een aansluiting kan worden gerealiseerd op het vuilwaterriool. De bouwer / grondkoper dient hiertoe een aanvraag in bij de afdeling Openbare Ruimte, Bureau Wegen en Riolen van de gemeente Goes en dient vervolgens bij vooruitbetaling het hiervoor geldende tarief te voldoen. - Tijdens het bouwproces een aansluiting kan worden gerealiseerd op het drainagestelsel (IT-riool) De bouwer / grondkoper dient hiertoe een aanvraag in bij de afdeling Openbare Ruimte, Bureau Wegen en Riolen van de gemeente Goes en dient vervolgens bij vooruitbetaling het hiervoor geldende tarief te voldoen. - Op het perceel een aansluiting kan worden gerealiseerd door het (plaatselijke) nutsbedrijf van bouwwater en bouwstroom, tegen de normaal geldende tarieven en voor rekening van de bouwer / grondkoper. Hiertoe zijn in de bouwstraat distributieleidingen aanwezig. - De bodemgesteldheid in voldoende mate draagkrachtig is om de beoogde bouwwerken te realiseren; met toepassing (door de bouwer) van de voor het geplande bouwwerk benodigde (paal)fundering - De milieukwaliteit van de grond zodanig is dat deze geschikt is voor woningbouw. - De maatvoering van het bouwperceel en de rooilijn van de geplande bebouwing éénmalig door de gemeente zal worden uitgezet. De bouwer / grondkoper is na aanwijzing van de meetpunten door de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding daarvan. Eventuele noodzakelijke herhalingen van het meetwerk als gevolg van beschadiging of verdwijning van de meetpunten zijn voor rekening van de bouwer / grondkoper. BOUWRIJPMAKEN MANNEE 17

18 Mannee, augustus WOONIJPMAKEN MANNEE

19 6. WOONRIJPMAKEN MANNEE Zodra alle (of het merendeel) van de woningen op de bouwpercelen van één of meerdere onderdelen van het plan zijn voltooid en geschikt zijn voor bewoning, wordt het betreffende plangedeelte door de gemeente woonrijp gemaakt. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - De bepaling van de begrenzing van het woonrijp te maken plangedeelte en het tijdstip waarop dit wordt uitgevoerd is ter beoordeling aan de gemeente. - Het woongebied krijgt daarbij zijn definitieve inrichting in overeenstemming met het vastgestelde verkavelings- en inrichtingsplan of de nadere uitwerking daarvan. - Bij deze uitwerking behoudt de gemeente zich het recht voor om dit plan te actualiseren en eventueel aan te passen aan voortschrijdend algemeen geldende principes en inzichten op het gebied van de inrichting van woongebieden. - De gemeente zal daarbij zoveel mogelijk inspelen op de op dat moment bekend zijnde wensen van (toekomstige) bewoners, echter zal het algemene belang prevaleren boven individuele belangen. - Bij de aanleg c.q. afwerking van de definitieve verharding worden de in/ uitritten van de particuliere percelen volgens de gemeentelijke standaard door de gemeente aangelegd voor zover deze zijn gelegen op gemeenteeigendom (door groenstroken, rabatstroken, voet- en fietspaden, waterafvoergoten, e.d.). Waterafvoer en Rioolaansluitingen Het plan voor de waterhuishouding van Mannee voorziet in een drievoudig stelsel. - Een rioleringstelsel voor de afvoer van vuilwater (DWA=DroogWeerAfvoer) - Een rioleringstelsel voor de afvoer van drainagewater (IT=Infiltratie en Transport-riool). - Een gotenstelsel langs de straat voor de afvoer van neerslag naar verzamelpunten in het openbare groen waar het water in de bodem weg kan zakken. Een aansluiting op het DWA-riool is verplicht en kost incl. btw. 535,- (prijspeil 2011). Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, waarna de gemeente voor de aanleg zorgdraagt tot op de erfscheiding. Direct aansluitend dient de grondkoper / bouwer een ontstoppingsstuk aan te brengen. Hierop mag uitsluitend normaal huishoudelijk afvalwater worden geloosd. Een aansluiting op het IT-stelsel wordt door de gemeente kosteloos gerealiseerd, mits deze tegelijkertijd wordt aangevraagd en uitgevoerd met een DWA-aansluiting. Op het IT-stelsel mag uitsluitend drainagewater van tuinen en kruipruimten worden geloosd. Ook de overlopen van de verplicht aan te brengen grijswaterreservoirs van 2,5 m³ bij de woningen mogen op het IT-riool worden aangesloten. De afvoer van het hemelwater van de daken dient aangesloten te worden op het grijswaterreservoir. Het water uit het IT-stelsel wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater in de wijk geloosd. Uitgezonderd van het IT-stelsel zijn de kavels met de dijkwoningen (M1_1 t/m M1_18 en M2_58 t/m M2_68). Door de directe aanwezigheid van oppervlaktewater rondom deze kavels is een los IT-stelsel hier overbodig. Neerslag die op de straten valt wordt in de hele wijk over straat met goten afgevoerd naar centrale opvangplaatsen in het groen in de wijk, zogenaamde wadi s. Deze wadi s worden uitgevoerd als lage stukken in het groen. Water krijgt hier de kans op in een speciaal hiervoor geprepareerde ondergrond weg te zakken. WOONRIJPMAKEN MANNEE 19

20 programma GPR-gebouw voorbeeld regenwateropvang 20 DUURZAAM BOUWEN

21 7. DUURZAAM BOUWEN 7.1 PROGRAMMA GPR-GEBOUW De gemeente Goes streeft naar een hoge mate van duurzaam en energiezuining bouwen. Om te kunnen toetsen of een bouwplan voldoet aan de gestelde eisen heeft de gemeente het web-based programma GPRgebouw (http://www.gprgebouw.nl) verplicht ingesteld voor alle kopers van bouwgrond. Dit is een prestatiegerichte werkwijze waarbij de gemeente de ambitie bepaalt en de bouwer de ontwerpvrijheid heeft om te kiezen op welke manier hij de gestelde ambitie met zijn bouwplan zal bereiken. Met GPR-gebouw meet men de kwaliteit en duurzaamheidsprestaties van een gebouw op een praktische en gebruiksvriendelijke manier. Het programma bevat de volgende 5 aspecten/thema s op het gebied van duurzaam bouwen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per onderdeel haalt men door middel van het programma een bepaalde score. Voor Mannee is de minimale score voor het thema energie verplicht gesteld op 7,5. Voor de overige thema s geldt geen verplichting. Om u te stimuleren om deze aspecten van duurzaam bouwen toch toe te passen in het bouwplan verstrekt de gemeente tot maximaal 3.000,-- subsidie voor duurzaam bouwen. U komt in aanmerking voor de maximale subsidie als de score van het bouwplan in GPR-Gebouw minimaal 7,5 bedraagt voor de thema s gezondheid en gebruikskwaliteit en minimaal 7,0 voor de thema s milieu en toekomstwaarde. Indien de score op één of meer van deze thema s minder bedraagt geldt de volgende staffeling: - 100% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 5 GPRthema s; - 80% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 4 GPRthema s; - 55% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 3 GPRthema s; - 35% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 2 GPRthema s; - 15% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 1 GPRthema. - 0% subsidie wanneer voor geen enkel GPR-thema de vastgestelde score wordt behaald. U, uw architect of een andere intermediair die u helpt uw woonwensen te realiseren, moet ten behoeve van duurzaam bouwen bij de gemeentelijke coördinator (telefoon ) een inlogcode aanvragen voor GPRgebouw (versie 4.1). Door voor elk van de bovengenoemde thema s een vragenlijst in tevullen, berekent het programma de duurzaamheidscore van uw bouwplan. De ingevulde vragenlijsten en de GPR-score moeten bij de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Indienen kan digitaal door de stukken in PDF-formaat te versturen naar: Hierna volgen nog enkele verplichte punten voor het bouwen in Mannee, die helpen tevens mee om de GPR-score op het gewenste niveau te krijgen. Dat zijn: 7.2 WATERCIRCUIT VOOR OPVANG EN GEBRUIK VAN HEMELWATER De koper is verplicht per woning een watercircuit voor opvang en gebruik van hemelwater (ten behoeve van spoeling van toiletten en buitenkraan) met een regenwateropvang van minimaal 2½ m³ aan te leggen en in stand te houden. Afwatering via het grondoppervlak In het plan Mannee wordt uitgegaan van een drievoudig afwateringsstelsel. Koper is verplicht de te bouwen woning daarnaar in te richten. Voor vuilwater wordt een Droog Weer Afvoersysteem (DWA) aangelegd, voor het schoon water (hemelwater) moet rekening worden gehouden met afvoer via het oppervlak (goten en dergelijke) en voor eventuele drainage zal een aansluitingsmogelijkheid op een buizenstelsel geboden worden; DUURZAAM BOUWEN 21

22 22 DUURZAAM BOUWEN

23 7.3 POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN De afgelopen jaren is onder aanvoering van de politie bepaald hoe woningen en wijken zo veilig mogelijk zijn te maken. Zo ontstond het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), inmiddels een beproefd en betrouwbaar keurmerk. Mensen die in een huis of wijk wonen met het PKVW, weten dat ze in een veilig huis in een veilige wijk wonen, met minder kans op inbraken en andere delicten. Een woning met het PKVW heeft 95% minder kans op inbraak, terwijl de brandveiligheid is toegenomen. Daarnaast geven veel verzekeraars korting op de inboedelverzekering. Iedereen die in de nieuwbouwwijk Mannee een woning bouwt is verplicht de woning te ontwerpen en te realiseren conform de richtlijnen PKVW. In de koopovereenkomst bouwgrond hebben wij deze verplichting vastgelegd samen met de verplichting om een certificaat Veilige Woning te overleggen. Vrijwillige toetsing van het bouwplan door PKVW-deskundige Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in de koopovereenkomst en het bouwplan te kunnen realiseren conform de richtlijnen PKVW, is het verstandig om in een vroeg stadium rekening te houden met het keurmerk. Om verrassingen achteraf te voorkomen adviseren wij u het ontwerp van de woningen vooraf te laten toetsen door een ervaren PKVW-deskundige, zoals bijvoorbeeld een architect of aannemer. U krijgt dan gericht advies en correcte informatie voor het treffen van de juiste maatregelen. U kunt ook zelf het handboek PKVW raadplegen via Komt u er niet uit dan kunt u uw bouwplan nog voorleggen aan de hierna te noemen Landelijke beoordelingscommissie. Van deze vrijwillige toetsingen zijn de kosten voor eigen rekening. Landelijke Beoordelingscommissie PKVW, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht onder vermelding van: beoordelingsaanvraag website : / keurmerk De afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente bekijkt bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning of uw bouwplan is beoordeeld door een ervaren PKVW-deskundige. Als dit niet het geval is wordt u alsnog geadviseerd om dit te doen. Verplichting tot aanlevering certificaat veilige woning Na gereedmelding van de woningen bent u verplicht binnen twee maanden een afschrift van het certificaat Veilige Woning aan de afdeling Vergunningen en Handhaving te overleggen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht, dat belast is met de uitvoering van het PKVW, heeft met een aantal inspectie-instellingen een licentieovereenkomst afgesloten. Alleen deze inspectie-instellingen mogen de woningen inspecteren. Inspectie moet plaatsvinden voordat de woning wordt opgeleverd. Voldoen de woningen aan de eisen van het PKVW dan reiken zij aan u het certificaat Veilige Woning uit. De kosten van toetsing en certificering komen voor uw rekening. Wanneer de woningen aan de eisen van het keurmerk voldoen, zorgt het CCV dat de gegevens worden opgenomen in een centraal registratiesysteem. Inspectie-instellingen: - R2B Inspecties BV, Postbus 340, 5300 AH Zaltbommel tel. (0418) , website: - Centrum voor Beveiliging & Veiligheid, Postbus 324, 6700 AH WAGENINGEN tel , Voor algemene vragen over het PKVW kunt u of uw architect/aannemer contact opnemen met : - De heer P.L. Stroo van de afdeling Vergunningen en Handhaving. tel. (0113) , - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) informatiedesk, tel.(030) , Het afschrift certificaat veilige woning stuurt u naar: Gemeente Goes Afdeling Vergunningen en Handhaving T.a.v. de heer P.L. Stroo Postbus MC GOES DUURZAAM BOUWEN 23

24 24 DUURZAAM BOUWEN

25 7.4 DUURZAME ENERGIEVOORZIENING IN MANNEE BAM Duurzaam als exploitant van de duurzame energievoorziening in Mannee Vanuit de vastgestelde energievisie Mannee heeft de gemeente ervoor gekozen om de realisatie, het beheer en onderhoud van de duurzame energievoorziening in Mannee aan een derde partij uit te besteden. Deze uitbesteding biedt de mogelijkheid om de milieudoelstelling te handhaven en tevens om de bewonerstarieven voor een langere periode te borgen d.m.v. contractuele afspraken met de exploitant. Na het houden van een aanbesteding in 2006 is BAM Duurzaam als economisch meest voordelige aanbieding uit de bus is gekomen. In april 2009 heeft de gemeente Goes met BAM een concessieovereenkomst gesloten, waarbij dit bedrijf het exclusieve recht krijgt om de duurzame energievoorziening in de woonwijk Mannee te verzorgen. Het is dus in Mannee niet mogelijk om via een andere leverancier een combiwarmtepomp te verkrijgen. Deze verplichtingen voor de koper zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Vanuit het algemeen belang vindt de gemeente het gewenst en acceptabel dat er slechts één aanbieder van combiwarmtepompen is voor de woonwijk Mannee. Dit waarborgt namenlijk een constante kwaliteit van de gebruikte technologie om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Gebruikte technologie De woningen in Mannee zullen allemaal worden verwarmd en gekoeld door middel van elektrische combiwarmtepompen. De combiwarmtepompen zullen in iedere woning aangesloten worden op de eigen elektravoorziening in de betreffende woning, de kosten van het elektraverbruik van de combiwarmtepompen komen derhalve voor rekening van de bewoners. In iedere woning wordt de combiwarmtepomp aangesloten op een eigen bronsysteem die de warmte resp. koude uit de bodem onttrekt. Dit bronsysteem bestaat uit één of meerdere verticale bodemwarmtewisselaars die aangebracht zijn tot op een diepte van circa 80 meter. Hierbij wordt via deze bodemwarmtewisselaars warmte resp. onttrokken aan de bodem. Er wordt alleen warmte resp. koude uitgewisseld met de bodem rondom de verticale bodemwarmtewisselaars en geen grondwater opgepompt. Door de warmteonttrekking in de winter koelt de bodem af. Om uitputting te voorkomen zal de onttrokken warmte deels weer moeten worden aangevuld. Het koelen van de woning in de zomer met behulp van energie uit de bodem levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van de bodembalans. De installatie levert dus: - warmte voor de vloerverwarming of andere lage-temperatuurverwarmingsafgiftesystemen; - koude voor vloerkoeling of andere hoge-temperatuur-koudeafgiftesystemen; - warm tapwater. Vooraf dient u uw bouwplan en een warmteverliesberekening in bij BAM. Aan de hand van deze informatie selecteert BAM een combiwarmtepomp met het noodzakelijke vermogen. Koper is gehouden om de woning zo te ontwerpen en te bouwen dat de aanleg en toepassing van de WKO installatie onbelemmerd kan plaatsvinden. Hiervoor worden o.a. de volgende verplichtingen aan de schil van de woning gesteld, te weten: - het dak van de woning een RC-waarde van minimaal 5; - de buitenwanden van de woning een RC-waarde van minimaal 4; - de vloer van de woning een RC-waarde van minimaal 3,5. In de concessieovereenkomst tussen gemeente en BAM is per gebruiksoppervlak vastgelegd welke capaciteit een warmtepomp ten minste moet hebben indien op de betreffende kavel een woning gebouwd wordt die overeenkomt met de referentiewoning volgens SenterNovem. Voor appartementen en rijtjeswoningen is dat 3,2 KW, voor twee-ondereen kapwoningen 5,9 KW en voor vrijstaande woningen 8 KW en 10,4 KW. U dient er rekening mee te houden dat als uw woning afwijkt van de SenterNovem referentiewoning, het noodzakelijk kan zijn dat er een combiwarmtepomp met een grotere capaciteit wordt geïnstalleerd. Een combiwarmtepomp met een grotere capaciteit zal duurder zijn voor wat betreft BijdrageAansluitKosten (BAK), vastrecht of éénmalige koopsom dan de tarieven zoals hierna genoemd. BAM heeft het recht om bij afwijkingen ten opzichte van de beoogde bouw van een referentiewoning, in voorkomende gevallen een ander type combiwarmtepomp voor de betreffende woning voor te schrijven. Eventuele consequenties hiervan voor de hoogte van de kosten zullen door BAM aan de kopers worden voorgelegd en doorberekend. Inmiddels zijn er in Mannee ook woningen gebouwd, afwijkend van de SenterNovem referentiewoningen, waarbij warmtepompen van 10,4 KW en groter zijn geïnstalleerd. DUURZAAM BOUWEN 25

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015

BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Mei 2015 Basishandboek zelfbouw mei 2015 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 5 2. BETROKKEN PARTIJEN... 6 2.1 DE KAVELWINKEL... 6 2.2 GRONDZAKEN... 6 2.3 AFDELING OMGEVINGSKWALITEIT...

Nadere informatie

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid

Het Basishandboek Zelfbouw. Kavels Thiendenland II - Zuid Het Basishandboek Zelfbouw Kavels Thiendenland II - Zuid Versie 19 november 2014 Pagina 1 van 28 BASISHANDBOEK ZELFBOUW Inhoudsopgave Begrippenlijst 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 Betrokken partijen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3

Ga mee naar buiten. Bouwveld informatie Blixembosch Buiten. CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 Ga mee naar buiten Bouwveld informatie Blixembosch Buiten CPO-paspoort Samen bouwen Bouwveld 3 1 Inleiding 4 2 Overzichtskaart 5 3 Wat is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO)? 8 3.1 Definitie

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

Bedrijventerrein Oosterveld

Bedrijventerrein Oosterveld Bedrijventerrein Oosterveld Alle informatie om uw bedrijf een goede plek te geven op Oosterveld Inhoudsopgave 1 Inleiding 1.1. Profiel bedrijven 3 1.2. Aanbieden grond aan planontwikkelaars 3 2 Bestemmingsplan

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4

ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught. Rij- en hoekwoningen type 3. Twee onder één kap woningen type 4 ALGEMENE KOPERSINFORMATIE EN TECHNISCHE OMSCHRIJVING Parkbos Stadhouderspark Vught Rij- en hoekwoningen type 3 (bouwnummer 32 t/m 36 en 43 t/m 48) Twee onder één kap woningen type 4 (bouwnummer 49 t/m

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010

Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Consumentenvoorwaarden Verbouwingen van Stichting BouwGarant (COVO 2010) AV CZ/100 februari 2010 Deze Consumentenvoorwaarden Verbouwingen met bijbehorende toelichting van Stichting BouwGarant zijn tot

Nadere informatie

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT

DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL JACOB CATSSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT Maart 2014 1 DUINSTRAAT ACACIASTRAAT DE CONSTANT REBECQUEPLEIN E.O. MIENT KEPPLERSTRAAT ISABELLALAND VROONDAAL ESCAMPLAAN STORTENBEKERSTRAAT VAN DER VENNESTRAAT WAPSERVEENSTRAAT JACOB CATSSTRAAT VAN DIJCKSTRAAT

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: Diwimo, Diwimo (hout)bouw, Diwimo dakkapellen, Diwimo handelsmaatschappij en Diwimo advies & dienstverlening. Dr. Anton Philipsstraat 7E 7903 AL Hoogeveen Inschrijfnummer K.v.K.

Nadere informatie

De bouw van een school

De bouw van een school De bouw van een school 1 Inleiding Dit hoofdstuk is geschreven voor degenen die te maken krijgen met de bouw van een nieuwe school. Getracht is een praktische handleiding te schrijven, zonder te streven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen...

ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2. 2. Algemeen... 2. 3. Aanbiedingen... ALGEMENE VOORWAARDEN van de Vereniging voor Aannemers in de Sloop (VERAS). 1. Definities... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbiedingen... 2 4. Overeenkomst... 3 5. Verplichtingen van Opdrachtgever... 4 6. Verplichtingen

Nadere informatie

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk

Locatieontwikkelingsovereenkomst. Project 151. Realisatie MFC Moerdijk Locatieontwikkelingsovereenkomst Project 151. Realisatie MFC Moerdijk HOOFDSTUK I Artikel 1 Artikel 2 HOOFDSTUK II Artikel 3 HOOFDSTUK III Artikel 4 HOOFDSTUK IV Artikel 5 HOOFDSTUK V Artikel 6 HOOFDSTUK

Nadere informatie

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN

RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN RIOOLVERORDENING GEMEENTE BRUMMEN INHOUD Afdeling I Begripsomschrijvingen...2 Artikel 1 Begripsbepaling...2 Afdeling II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 De aansluitvergunning...2 Vergunningsplicht...2

Nadere informatie

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06.

Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER. Definitief. Referentienummer : 06. Vertrouwelijk PROGRAMMA VAN EISEN DUURZAME ENERGIEVOORZIENING ZEVENAAR-OOST EN REISENAKKER Definitief Referentienummer : 06.056/PVE Waardenburg, 9 maart 2007 2 INHOUD 1 INLEIDING 3 2 DOELSTELLING EN GUNNINGCRITERIUM

Nadere informatie

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord

Verwondering. 26 woningen. J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord De Verwondering 26 woningen J&R Wonen realiseert De Verwondering in de prachtige woonwijk Emmelhage te Emmeloord 2 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Emmeloord en de wijk Emmelhage... 5 Situatieschets... 6 Woning

Nadere informatie

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening

Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan. rboi. 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening Rijnwoude Pot- en containerteelt-terrein (PCT-terrein) ontwerpexploitatieplan rboi 25 jaar adviseurs ruimtelijke ordening RBOI - Rotterdam/Middelburg bv Niets uit dit drukwerk mag door anderen dan de opdrachtgever

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere?

Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Onderzoeksrapport Hoe functioneert mandeligheid in de Gemeente Almere? Student: Stephanie Elfert Studentnummer: 1555566 Stagebegeleider: Talien van der Dussen Praktijkbegeleider: Daniëlle van Norel Inhoudsopgave

Nadere informatie

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug!

Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! Bergalow chalets op het Bergalowpark De Luttenberg, onderdeel van Vakantiepark de Luttenberg in Luttenberg Geniet van uw tweede huis op de Sallandse Heuvelrug! info Vakantiepark de Luttenberg Heuvelweg

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen

HUIS TE KOOP VOORAF. Voorkom problemen HUIS TE KOOP VOORAF Voorkom problemen Een huis kopen of verkopen is een belangrijke stap in iemands leven. Het komt immers niet zo vaak voor. Er wordt vooraf lang over nagedacht en over gesproken. Hebt

Nadere informatie

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II

WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT. 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II WONEN IN PLAN WATERSCHOUW. ASSENDELFT 20 Twee-onder-één-kapwoningen fase II 1 Plan Waterschouw, een fantastisch vooruitzicht voor mensen die hoge eisen stellen aan de kwaliteit van wonen 2 In deze prospectus

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ELEKTRISCHE ENERGIE DOOR N.V. ELEKTRICITEIT-MAATSCHAPPIJ ARUBA Pagina 1 Inhoud ARTIKEL 1... 4 Begripsomschrijvingen en toepasselijkheid.... 4 ARTIKEL 2... 8 ARTIKEL

Nadere informatie

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren

Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Wat gebeurt er op mijn land? Informatie voor landeigenaren Inhoud Inleiding Wat gebeurt er op mijn land? Inleiding 3 1 Waarom zijn er nieuwe verbindingen nodig? 4 2 Hoe komt een tracékeuze tot stand? 6

Nadere informatie