INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan Verkaveling Multifuncionele accomedatie 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE. 1. Inleiding en leeswijzer 5. 2 Stedenbouwkundig plan 7 2.1 Verkaveling 7 2.2 Multifuncionele accomedatie 7"

Transcriptie

1 I N f O R M A T I E B R O c H U R E N N E E GEMEENTE GOES NOVEMBER trap (5674) nad nad A M P A R T I c U L I E R E N

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding en leeswijzer 5 2 Stedenbouwkundig plan Verkaveling Multifuncionele accomedatie 7 3. Algemene bouwmogelijkheden 9 4. Specifiek kavelgebonden eisen Dijkwoningen (lage dijk) Bouwkavels grenzend aan een watergang Brugkavels Kavels met haag op de voorste perceelsgrens Bouwrijpmaken Mannee Woonrijpmaken Mannee Duurzaam bouwen Programma GPR-Gebouw Watercircuit voor opvang en gebruik van hemelwater Politiekeurmerk Veilig Wonen Duurzame Energievoorziening in Mannee Aanvragen omgevingsvergunning Algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterreinen van de gemeente Goes Checklist belangrijke stukken t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning en -uitvoering 37 INHOUDSOPGAVE 3

4 4 INLEIDING

5 1. INLEIDING EN LEESWIJZER Gefeliciteerd, u hebt een reservering op een bouwkavel in het plan Mannee. In deze brochure vindt u de algemene eisen en randvoorwaarden voor het bebouwen van een kavel in Mannee, zoals onder meer de verkaveling, de bouwmogelijkheden, het aanvragen van een omgevingsvergunning, de algemene verkoopvoorwaarden, omschrijving bouw- en woonrijp maken, en de voorwaarden van duurzaam bouwen. Daarnaast treft u een aantal specifiek kavelgebonden voorwaarden aan (zoals t.b.v. de dijkwoningen en de brugkavels) die slechts van toepassing zijn op een deel van de kavels. Mannee is echter een veelzijdig plan en we kunnen ons dan ook voorstellen dat met deze infobrochure niet alle vragen beantwoord zullen worden. In veel gevallen is individueel maatwerk vereist. U treft daarom ook een aantal (web)adressen en/of telefoonnummers aan, waar u eventuele nadere informatie kunt vinden of vragen kunt stellen. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Schroom daarom niet om de telefoon te pakken of een afspraak te maken. Wij helpen u graag! Namens het college van B&W Gemeente Goes, Drs. J. de Bat, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening INLEIDING 5

6 6 Verkavelings- en inrichtingsplan d.d. augustus De op deze afbeelding getoonde inrichting is indicatief. Wijzigingen voorbehouden. Hieraan kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

7 2. STEDENBOUWKUNDIG PLAN 2.1 Verkavelingsplan Het stedenbouwkundige ontwerp van Mannee zorgt voor kwaliteit en samenhang. Om de particuliere bouwer daarbinnen zoveel mogelijk vrijheid te geven wordt terughoudend omgegaan met het opstellen van ruimtelijke regels. De situering van bebouwing op de kavel is, afhankelijk van de grootte van het perceel, relatief vrij. Toch moeten omwille van stedenbouwkundige kwaliteit en onderlinge privacy wel enige regels in acht genomen worden. Voor het merendeel van de kavels gelden de volgende regels. 2.2 Multifunctionele accommodatie In de nieuwbouwwijk Mannee, op de hoek van de Vaete ten oosten van de entree van Mannee in het deelgebied de Scherven, realiseert de gemeente een multifunctionele accommodatie (mfa). In de mfa komen een basisschool (De Wingerd), kinderdagopvang (Kindercentrum Prokino) en een multifunctionele gymzaal (gemeente). Op de hoek van de Vaete ontstaat op deze manier een markant gebouw bij de entree van de wijk. Met een schoolplein aan de zuidzijde (grenzend aan het aanliggende landschap), de gymzaal omsloten door de school en een gedeeltelijke tweede bouwlaag komt het programma hier goed tot zijn recht. In de aangrenzende wijk Noordhoek is geen wijkvoorziening voor de bewoners aanwezig. De mfa moet een bijdrage leveren aan het vergroten van de leefbaarheid aan de noordoost kant van Goes. Concept de Krul p MFA MANNEE te Goes Teeuwisse & Willems architecten en adviseurs 7

8 Voorbeeld 1: Een vrijstaande woning met aangebouwde garage. Het hoofdgebouw kan vrij binnen het oranje vlak geplaatst worden. Hier is ervoor gekozen om de woning pal aan de voorste bebouwingsgrens te zetten (in sommige gevallen verplicht). Voorbeeld 2: Een bredere vrijstaande woning over de volledige toegestane breedte, enigszins naar achteren geplaatst ten opzichte van de voorste bebouwingsgrens (géén verplichte voorgevelrooilijn). De garage wordt als los bijgebouw achter de achtergevellijn van het hoofdgebouw geplaatst. Voorbeeld 3: Een twee-onder-één kapwoning met aangebouwde garages, op de voorste bebouwingsgrens geplaatst. 8 ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN

9 3. Algemene bouwmogelijkheden Bebouwingsgrenzen Elke vrijstaande woning moet minimaal drie meter afstand tot de zijdelingse perceelgrenzen aanhouden. Dit geldt ook voor aan- en uitbouwen. Op kavels met de achterzijde grenzend aan andere kavels moet het hoofdgebouw minimaal 7,5 meter van deze achterste perceelsgrens blijven. Maximaal 30 procent van de kavel met een vrijstaande woning mag bebouwd worden. Minimaal twee opstelplaatsen voor een auto moeten worden opgenomen. Bij twee-onder-een-kapwoningen moeten aan- en uitbouwen tenminste één meter tot de zijdelingse perceelsgrens aanhouden. Voor het hoofdgebouw geldt eenzijdig drie meter. Maximaal 40 procent van de kavel met een tweeonder-een-kapwoning mag bebouwd worden. Minimaal één parkeerplaats moet op eigen terrein staan. De garage wordt hieronder niet gerekend. Langs sommige straten zijn verplichte voorgevelrooilijnen voorgeschreven. Dat betekent dat de woning met de voorgevel voor een bepaald percentage in deze lijn moet staan. Elders zijn de voorgevelrooilijnen vrij. Wel moet dan een minimale afstand tot de voorste perceelsgrens aangehouden worden, die varieert van 3 tot 5 meter. Aan- of uitbouwen staan minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn. Een bijgebouw gesitueerd achter de achtergevellijn, zoals bijvoorbeeld een garage, mag wel op de perceelsgrens gebouwd worden. Dit geldt voor zowel vrijstaande als twee-onder-eenkapwoningen. Op naastgelegen verkavelingstekening de vlakken ingetekend, waarbinnen het hoofdgebouw zich mag bevinden. Deze kaart is slechts een hulpmiddel in het lezen van het bestemmingsplan, voor wat betreft de aan te houden afstanden van het hoofdgebouw tot de perceelsgrenzen en de aan te houden voorgevelrooilijnen. Een maatvaste en schaalgebonden exemplaar hiervan is te vinden op de gemeentelijke website. Benadrukt wordt echter dat het bestemmingsplan het enige rechtsgeldige document is. plankaart met verkaveling en bouwmogelijkheden. (Zie voor lager schaalniveau en fasering blz. 8 en 9). Een meetbare pdf versie (schaal 1:1000) is te downloaden op >bouwen en wonen>nieuwbouwplannen>mannee>bestemmingsplan ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN 9

10 10 fase III fase II ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN

11 Bouwhoogte De absolute bouwhoogte bedraagt maximaal tien meter. Deze maximale hoogte geldt zowel voor de nokhoogte als de goothoogte. Voor woningen op de hoge dijk is deze zes meter (gerekend vanaf de kruin), op de lage dijk acht meter. Meer informatie Voor meer details van de regels voor het bouwen voor specifieke kavels verwijzen wij naar hoofdstuk 3 en het bestemmingsplan, raadpleegbaar op Hier is tevens de hulpkaart te vinden. Voor een juiste interpretatie raden wij aan tevens contact op te nemen met de vergunningsverleners, zie hoofdstuk 7. ALGEMENE BOUWMOGELIJKHEDEN fase I 11

12 NAP kabels en leidingen zand zand max. 9 meter (verplichte) voorgevelrooilijn perceelsgrens perceelsgrens (verplichte) voorgevelrooilijn NAP NAP 1: 2 1: NAP NAP 6 principe profiel Lage Dijk 3 beschoeiing eigendom koper plasberm 3...\31 maart 2008 C1971A Tijdelijke bouwweg.dgn :21:50 2 1: NAP max. 50 cm. voorbeeld vormgeving oever 12 kavels grenzend aan een watergang SPECIFIEK KAVELGEBONDEN EISEN

13 4. SPEcIfIEK KAVELGEBONDEN EISEN Niet elke kavel in Mannee is hetzelfde. Voor bepaalde kavels gelden, naast de algemene eisen, bijzondere eisen en regels. Wij noemen dit de specifi ek kavelgebonden eisen. Hierbij vindt u deze specifi ek kavelgebonden eisen. 4.1 DIJKWONINGEN (LAGE DIJK) De kavels M2-58 t/m M2-68 noemen we de zogenaamde lage dijkwoningen. Kopers dienen hier rekening te houden met een hoogteverschil van één meter tussen de openbare weg en bouwkavel. De ruimte tussen de openbare weg en de voorgevel woning ligt op hetzelfde niveau. De rest van de bouwkavel ligt één meter lager. Het niveauverschil binnen de kavel is een uitnodiging om een zgn. splitlevel woning te realiseren of een anderszins bijzondere woning. Dit is uiteraard geen vereiste. De regels met betrekking tot het in stand houden van het beginprofi el zijn soepeler dan bij de hoge dijkwoningen. Zolang de stabiliteit van de openbare weg gewaarborgd wordt en aangrenzende percelen geen hinder ondervinden, is aanvulling van het dijklichaam en de vormgeving van het hoogteverschil naar dijknivo in grote mate vrij. 4.2 BOUWKAVELS GRENZEND AAN EEN WATERGANG Sommige bouwkavels grenzen aan een sloot/watergang. De rand van de beschoeiing is de grens tussen het openbare en het particuliere terrein. De landzijde van deze grens is voor de koper en de waterzijde is in beheer en onderhoud van de gemeente. De beschoeiing zelf wordt eigendom koper. De koper van een kavel grenzend aan een watergang dient in de regel rekening te houden met een afl opend talud met een verhouding van 1:2. De lengte van het talud varieert, afhankelijk van de hoogte ten opzichte van het waterpeil, tussen de twee tot vijf meter. Voor het talud betaalt men de normale bouwgrondprijs. Dit talud dient zoveel mogelijk intact te blijven. Wel mag maximaal 50% van de oeverlengte worden aangepast voor bijvoorbeeld een terras aan het water, zolang wijziging voor het overgrote deel onder de oorspronkelijke taludlijn is gelegen. Slechts het onderste deel, tot maximaal 50 cm. boven de waterlijn, mag hier buiten steken. Doel van deze regeling is te voorkomen, dat er hoge keerconstructies aan de waterkant ontstaan, die het oeverbeeld en de stabiliteit teveel zouden kunnen verstoren. Dit alles wordt met een kwalitatieve verplichting vastgelegd. Aanpassingen aan de waterkant, afwijkend van de hierboven beschrijving zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring van de gemeente. SPECIFIEK KAVELGEBONDEN EISEN 13

14 kavels met een brug principe straatprofiel kavels met een haag aan de voorzijde 14

15 4.3 BRUGKAVELS Een viertal kavels in de derde fase, te weten de kavels M3-99, M3-100, M3-101 en M3-102, worden door middel van een brug ontsloten. Per twee kavels zal één brug worden aangelegd. Na aanleg door de gemeente zullen de bruggen in gedeeld eigendom, beheer en onderhoud overgaan op de kopers van de betreffende kavels. De kosten voor elke brug worden geschat op ,- inclusief btw. De aanlegkosten voor de brug worden gelijk bij de aankoop van de grond in rekening gebracht. Per kavel wordt ,- inclusief btw voor de brug in rekening gebracht. Eventuele meerkosten zijn voor rekening van de gemeente. Mochten de uiteindelijke kosten voor de brug lager uitvallen, dan zal dit verrekend worden met de kopers. In de koopovereenkomst zal e.e.a. juridisch worden opgenomen. De kopers van de kavels krijgen ieder voor de onverdeelde helft een opstalrecht voor het hebben van een brug boven gemeentelijk eigendom, te weten de waterpartij. 4.4 KAVELS MET HAAG OP DE VOORSTE PERCEELGRENS Aan de noordzijde van de woonstraten in Mannee (de straten van oost naar west) wordt op de grens van de particuliere kavels en de openbare weg door de gemeente beplanting aangebracht. Op gemeentegrond zullen beukenhagen worden geplant, die volgroeid een breedte en een hoogte zullen hebben van circa 0,8 meter. De koper zal de aanwezigheid moeten dulden van voormelde haag tegen de erfgrens. De koper zal verder moeten dulden dat onderhoudswerkers regelmatig namens de gemeente het verkochte perceel zullen betreden om onderhoud aan de haag te plegen. Kopers van bouwkavels aan de noordzijde van de woonstraten dienen er, bij de aanleg van inritten van en naar de openbare weg, rekening mee te houden dat de haag voor minimaal 70% van de lengte van de voorste perceelsgrens intact zal moeten blijven. In de koopovereenkomsten zal hiervoor een bepaling worden opgenomen. Pompput ten behoeve van de riolering brugkavels De gemeentelijke riolering ten behoeve van de brugkavels is gelegen in de openbare weg aan de overkant van de waterpartij. Dit betekent dat het afvalwater onder de waterpartij dient te worden doorgepompt. Daartoe legt de gemeente per twee kavels een pompput aan met een grondvlak van ca. 1 m² om het rioolwater naar de overkant te pompen. De aanleg van de pompput vindt plaats in overleg met de koper. De pompput blijft eigendom van de gemeente. Het beheer en onderhoud van de pompput is voor rekening en risico van de gemeente. Voor het hebben van een pompput in de tuinen dient een afzonderlijk zakelijk recht van opstal ten behoeve van de gemeente Goes te worden gevestigd. 15

16 16 BOUWRIJPMAKEN MANNEE

17 5. BOUWRIJP MAKEN MANNEE U koopt van de gemeente een bouwrijpe kavel. Wat wordt hier eigenlijk onder verstaan? Een perceel bouwgrond voor woningbouw wordt geacht bouwrijp te zijn indien: - Het perceel bereikbaar is voor bouwverkeer per verharde openbare weg, via een bouwstraat. De toegepaste verharding van de bouwstraat bestaat uit een asfaltconstructie. In een aantal gevallen grenst het bouwperceel direct aan de bouwstraat. In Mannee is tussen het bouwperceel en de bouwstraat vaak ruimte gereserveerd voor een geprojecteerd voetpad en/of groenstroken. Deze ruimte dient door de bouwer / grondkoper in de bouwfase zelf te worden overbrugd, waarbij rekening moet worden gehouden met de eventuele aanwezigheid van kabels en leidingen. - Het bouwperceel is ontdaan van eventueel aanwezige bouwwerken, zowel bovengronds als ondergronds. - Het bouwperceel is ontdaan van eventueel aanwezige opgaande begroeiing in de vorm van bomen, heesters en struikgewas inclusief hoofdwortelgestel tot een diepte van ca 0.50 meter beneden het oorspronkelijke maaiveld. - De hoogte van het maaiveld van het bouwperceel minimaal even hoog ligt als de kruinhoogte van de afgewerkte (bouw)straat. Bij de bepaling van de hoogte van de bouwpercelen wordt uitgegaan van een zo goed mogelijk sluitende grondbalans per perceel; d.w.z. dat uitkomende grond uit fundatiesleuf en eventuele kruipruimten dient te worden benut voor het op de gewenste eindhoogte brengen van het onbebouwde deel van het bouwperceel. Aangezien bij deze bepaling aannames moeten worden gedaan voor de omvang van toekomstige bouwvolumes, zandfundaties en eventuele grondverbeteringen, kan de gemeente geen garanties geven voor een sluitende grondbalans. Bij een eventueel tekort of overschot van grond kan de bouwer / grondkoper geen aanspraak maken op vergoeding van onkosten. Niet als gevolg van volumeverschillen en ook niet als gevolg van milieukwaliteitsverschillen van uitkomende grond. Let op: De kosten van het afvoeren van grond van de bouwkavel is voor rekening van de koper. - Afvoer van hemelwater van het bouwperceel mogelijk is via afstroming over het oppervlak. - Tijdens het bouwproces een aansluiting kan worden gerealiseerd op het vuilwaterriool. De bouwer / grondkoper dient hiertoe een aanvraag in bij de afdeling Openbare Ruimte, Bureau Wegen en Riolen van de gemeente Goes en dient vervolgens bij vooruitbetaling het hiervoor geldende tarief te voldoen. - Tijdens het bouwproces een aansluiting kan worden gerealiseerd op het drainagestelsel (IT-riool) De bouwer / grondkoper dient hiertoe een aanvraag in bij de afdeling Openbare Ruimte, Bureau Wegen en Riolen van de gemeente Goes en dient vervolgens bij vooruitbetaling het hiervoor geldende tarief te voldoen. - Op het perceel een aansluiting kan worden gerealiseerd door het (plaatselijke) nutsbedrijf van bouwwater en bouwstroom, tegen de normaal geldende tarieven en voor rekening van de bouwer / grondkoper. Hiertoe zijn in de bouwstraat distributieleidingen aanwezig. - De bodemgesteldheid in voldoende mate draagkrachtig is om de beoogde bouwwerken te realiseren; met toepassing (door de bouwer) van de voor het geplande bouwwerk benodigde (paal)fundering - De milieukwaliteit van de grond zodanig is dat deze geschikt is voor woningbouw. - De maatvoering van het bouwperceel en de rooilijn van de geplande bebouwing éénmalig door de gemeente zal worden uitgezet. De bouwer / grondkoper is na aanwijzing van de meetpunten door de gemeente verantwoordelijk voor instandhouding daarvan. Eventuele noodzakelijke herhalingen van het meetwerk als gevolg van beschadiging of verdwijning van de meetpunten zijn voor rekening van de bouwer / grondkoper. BOUWRIJPMAKEN MANNEE 17

18 Mannee, augustus WOONIJPMAKEN MANNEE

19 6. WOONRIJPMAKEN MANNEE Zodra alle (of het merendeel) van de woningen op de bouwpercelen van één of meerdere onderdelen van het plan zijn voltooid en geschikt zijn voor bewoning, wordt het betreffende plangedeelte door de gemeente woonrijp gemaakt. Hierbij worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: - De bepaling van de begrenzing van het woonrijp te maken plangedeelte en het tijdstip waarop dit wordt uitgevoerd is ter beoordeling aan de gemeente. - Het woongebied krijgt daarbij zijn definitieve inrichting in overeenstemming met het vastgestelde verkavelings- en inrichtingsplan of de nadere uitwerking daarvan. - Bij deze uitwerking behoudt de gemeente zich het recht voor om dit plan te actualiseren en eventueel aan te passen aan voortschrijdend algemeen geldende principes en inzichten op het gebied van de inrichting van woongebieden. - De gemeente zal daarbij zoveel mogelijk inspelen op de op dat moment bekend zijnde wensen van (toekomstige) bewoners, echter zal het algemene belang prevaleren boven individuele belangen. - Bij de aanleg c.q. afwerking van de definitieve verharding worden de in/ uitritten van de particuliere percelen volgens de gemeentelijke standaard door de gemeente aangelegd voor zover deze zijn gelegen op gemeenteeigendom (door groenstroken, rabatstroken, voet- en fietspaden, waterafvoergoten, e.d.). Waterafvoer en Rioolaansluitingen Het plan voor de waterhuishouding van Mannee voorziet in een drievoudig stelsel. - Een rioleringstelsel voor de afvoer van vuilwater (DWA=DroogWeerAfvoer) - Een rioleringstelsel voor de afvoer van drainagewater (IT=Infiltratie en Transport-riool). - Een gotenstelsel langs de straat voor de afvoer van neerslag naar verzamelpunten in het openbare groen waar het water in de bodem weg kan zakken. Een aansluiting op het DWA-riool is verplicht en kost incl. btw. 535,- (prijspeil 2011). Dit bedrag dient bij vooruitbetaling te worden voldaan, waarna de gemeente voor de aanleg zorgdraagt tot op de erfscheiding. Direct aansluitend dient de grondkoper / bouwer een ontstoppingsstuk aan te brengen. Hierop mag uitsluitend normaal huishoudelijk afvalwater worden geloosd. Een aansluiting op het IT-stelsel wordt door de gemeente kosteloos gerealiseerd, mits deze tegelijkertijd wordt aangevraagd en uitgevoerd met een DWA-aansluiting. Op het IT-stelsel mag uitsluitend drainagewater van tuinen en kruipruimten worden geloosd. Ook de overlopen van de verplicht aan te brengen grijswaterreservoirs van 2,5 m³ bij de woningen mogen op het IT-riool worden aangesloten. De afvoer van het hemelwater van de daken dient aangesloten te worden op het grijswaterreservoir. Het water uit het IT-stelsel wordt rechtstreeks op het oppervlaktewater in de wijk geloosd. Uitgezonderd van het IT-stelsel zijn de kavels met de dijkwoningen (M1_1 t/m M1_18 en M2_58 t/m M2_68). Door de directe aanwezigheid van oppervlaktewater rondom deze kavels is een los IT-stelsel hier overbodig. Neerslag die op de straten valt wordt in de hele wijk over straat met goten afgevoerd naar centrale opvangplaatsen in het groen in de wijk, zogenaamde wadi s. Deze wadi s worden uitgevoerd als lage stukken in het groen. Water krijgt hier de kans op in een speciaal hiervoor geprepareerde ondergrond weg te zakken. WOONRIJPMAKEN MANNEE 19

20 programma GPR-gebouw voorbeeld regenwateropvang 20 DUURZAAM BOUWEN

21 7. DUURZAAM BOUWEN 7.1 PROGRAMMA GPR-GEBOUW De gemeente Goes streeft naar een hoge mate van duurzaam en energiezuining bouwen. Om te kunnen toetsen of een bouwplan voldoet aan de gestelde eisen heeft de gemeente het web-based programma GPRgebouw (http://www.gprgebouw.nl) verplicht ingesteld voor alle kopers van bouwgrond. Dit is een prestatiegerichte werkwijze waarbij de gemeente de ambitie bepaalt en de bouwer de ontwerpvrijheid heeft om te kiezen op welke manier hij de gestelde ambitie met zijn bouwplan zal bereiken. Met GPR-gebouw meet men de kwaliteit en duurzaamheidsprestaties van een gebouw op een praktische en gebruiksvriendelijke manier. Het programma bevat de volgende 5 aspecten/thema s op het gebied van duurzaam bouwen: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Per onderdeel haalt men door middel van het programma een bepaalde score. Voor Mannee is de minimale score voor het thema energie verplicht gesteld op 7,5. Voor de overige thema s geldt geen verplichting. Om u te stimuleren om deze aspecten van duurzaam bouwen toch toe te passen in het bouwplan verstrekt de gemeente tot maximaal 3.000,-- subsidie voor duurzaam bouwen. U komt in aanmerking voor de maximale subsidie als de score van het bouwplan in GPR-Gebouw minimaal 7,5 bedraagt voor de thema s gezondheid en gebruikskwaliteit en minimaal 7,0 voor de thema s milieu en toekomstwaarde. Indien de score op één of meer van deze thema s minder bedraagt geldt de volgende staffeling: - 100% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 5 GPRthema s; - 80% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 4 GPRthema s; - 55% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 3 GPRthema s; - 35% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 2 GPRthema s; - 15% subsidie bij het behalen van de vastgestelde score voor 1 GPRthema. - 0% subsidie wanneer voor geen enkel GPR-thema de vastgestelde score wordt behaald. U, uw architect of een andere intermediair die u helpt uw woonwensen te realiseren, moet ten behoeve van duurzaam bouwen bij de gemeentelijke coördinator (telefoon ) een inlogcode aanvragen voor GPRgebouw (versie 4.1). Door voor elk van de bovengenoemde thema s een vragenlijst in tevullen, berekent het programma de duurzaamheidscore van uw bouwplan. De ingevulde vragenlijsten en de GPR-score moeten bij de aanvraag omgevingsvergunning worden ingediend. Indienen kan digitaal door de stukken in PDF-formaat te versturen naar: Hierna volgen nog enkele verplichte punten voor het bouwen in Mannee, die helpen tevens mee om de GPR-score op het gewenste niveau te krijgen. Dat zijn: 7.2 WATERCIRCUIT VOOR OPVANG EN GEBRUIK VAN HEMELWATER De koper is verplicht per woning een watercircuit voor opvang en gebruik van hemelwater (ten behoeve van spoeling van toiletten en buitenkraan) met een regenwateropvang van minimaal 2½ m³ aan te leggen en in stand te houden. Afwatering via het grondoppervlak In het plan Mannee wordt uitgegaan van een drievoudig afwateringsstelsel. Koper is verplicht de te bouwen woning daarnaar in te richten. Voor vuilwater wordt een Droog Weer Afvoersysteem (DWA) aangelegd, voor het schoon water (hemelwater) moet rekening worden gehouden met afvoer via het oppervlak (goten en dergelijke) en voor eventuele drainage zal een aansluitingsmogelijkheid op een buizenstelsel geboden worden; DUURZAAM BOUWEN 21

22 22 DUURZAAM BOUWEN

23 7.3 POLITIE KEURMERK VEILIG WONEN De afgelopen jaren is onder aanvoering van de politie bepaald hoe woningen en wijken zo veilig mogelijk zijn te maken. Zo ontstond het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW), inmiddels een beproefd en betrouwbaar keurmerk. Mensen die in een huis of wijk wonen met het PKVW, weten dat ze in een veilig huis in een veilige wijk wonen, met minder kans op inbraken en andere delicten. Een woning met het PKVW heeft 95% minder kans op inbraak, terwijl de brandveiligheid is toegenomen. Daarnaast geven veel verzekeraars korting op de inboedelverzekering. Iedereen die in de nieuwbouwwijk Mannee een woning bouwt is verplicht de woning te ontwerpen en te realiseren conform de richtlijnen PKVW. In de koopovereenkomst bouwgrond hebben wij deze verplichting vastgelegd samen met de verplichting om een certificaat Veilige Woning te overleggen. Vrijwillige toetsing van het bouwplan door PKVW-deskundige Om te kunnen voldoen aan de verplichtingen in de koopovereenkomst en het bouwplan te kunnen realiseren conform de richtlijnen PKVW, is het verstandig om in een vroeg stadium rekening te houden met het keurmerk. Om verrassingen achteraf te voorkomen adviseren wij u het ontwerp van de woningen vooraf te laten toetsen door een ervaren PKVW-deskundige, zoals bijvoorbeeld een architect of aannemer. U krijgt dan gericht advies en correcte informatie voor het treffen van de juiste maatregelen. U kunt ook zelf het handboek PKVW raadplegen via Komt u er niet uit dan kunt u uw bouwplan nog voorleggen aan de hierna te noemen Landelijke beoordelingscommissie. Van deze vrijwillige toetsingen zijn de kosten voor eigen rekening. Landelijke Beoordelingscommissie PKVW, Postbus 14069, 3508 SC Utrecht onder vermelding van: beoordelingsaanvraag website : / keurmerk De afdeling Vergunningen en Handhaving van de gemeente bekijkt bij het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning of uw bouwplan is beoordeeld door een ervaren PKVW-deskundige. Als dit niet het geval is wordt u alsnog geadviseerd om dit te doen. Verplichting tot aanlevering certificaat veilige woning Na gereedmelding van de woningen bent u verplicht binnen twee maanden een afschrift van het certificaat Veilige Woning aan de afdeling Vergunningen en Handhaving te overleggen. Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) Utrecht, dat belast is met de uitvoering van het PKVW, heeft met een aantal inspectie-instellingen een licentieovereenkomst afgesloten. Alleen deze inspectie-instellingen mogen de woningen inspecteren. Inspectie moet plaatsvinden voordat de woning wordt opgeleverd. Voldoen de woningen aan de eisen van het PKVW dan reiken zij aan u het certificaat Veilige Woning uit. De kosten van toetsing en certificering komen voor uw rekening. Wanneer de woningen aan de eisen van het keurmerk voldoen, zorgt het CCV dat de gegevens worden opgenomen in een centraal registratiesysteem. Inspectie-instellingen: - R2B Inspecties BV, Postbus 340, 5300 AH Zaltbommel tel. (0418) , website: - Centrum voor Beveiliging & Veiligheid, Postbus 324, 6700 AH WAGENINGEN tel , Voor algemene vragen over het PKVW kunt u of uw architect/aannemer contact opnemen met : - De heer P.L. Stroo van de afdeling Vergunningen en Handhaving. tel. (0113) , - Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) informatiedesk, tel.(030) , Het afschrift certificaat veilige woning stuurt u naar: Gemeente Goes Afdeling Vergunningen en Handhaving T.a.v. de heer P.L. Stroo Postbus MC GOES DUURZAAM BOUWEN 23

24 24 DUURZAAM BOUWEN

25 7.4 DUURZAME ENERGIEVOORZIENING IN MANNEE BAM Duurzaam als exploitant van de duurzame energievoorziening in Mannee Vanuit de vastgestelde energievisie Mannee heeft de gemeente ervoor gekozen om de realisatie, het beheer en onderhoud van de duurzame energievoorziening in Mannee aan een derde partij uit te besteden. Deze uitbesteding biedt de mogelijkheid om de milieudoelstelling te handhaven en tevens om de bewonerstarieven voor een langere periode te borgen d.m.v. contractuele afspraken met de exploitant. Na het houden van een aanbesteding in 2006 is BAM Duurzaam als economisch meest voordelige aanbieding uit de bus is gekomen. In april 2009 heeft de gemeente Goes met BAM een concessieovereenkomst gesloten, waarbij dit bedrijf het exclusieve recht krijgt om de duurzame energievoorziening in de woonwijk Mannee te verzorgen. Het is dus in Mannee niet mogelijk om via een andere leverancier een combiwarmtepomp te verkrijgen. Deze verplichtingen voor de koper zijn vastgelegd in de koopovereenkomst. Vanuit het algemeen belang vindt de gemeente het gewenst en acceptabel dat er slechts één aanbieder van combiwarmtepompen is voor de woonwijk Mannee. Dit waarborgt namenlijk een constante kwaliteit van de gebruikte technologie om de gestelde klimaatdoelstellingen te halen. Gebruikte technologie De woningen in Mannee zullen allemaal worden verwarmd en gekoeld door middel van elektrische combiwarmtepompen. De combiwarmtepompen zullen in iedere woning aangesloten worden op de eigen elektravoorziening in de betreffende woning, de kosten van het elektraverbruik van de combiwarmtepompen komen derhalve voor rekening van de bewoners. In iedere woning wordt de combiwarmtepomp aangesloten op een eigen bronsysteem die de warmte resp. koude uit de bodem onttrekt. Dit bronsysteem bestaat uit één of meerdere verticale bodemwarmtewisselaars die aangebracht zijn tot op een diepte van circa 80 meter. Hierbij wordt via deze bodemwarmtewisselaars warmte resp. onttrokken aan de bodem. Er wordt alleen warmte resp. koude uitgewisseld met de bodem rondom de verticale bodemwarmtewisselaars en geen grondwater opgepompt. Door de warmteonttrekking in de winter koelt de bodem af. Om uitputting te voorkomen zal de onttrokken warmte deels weer moeten worden aangevuld. Het koelen van de woning in de zomer met behulp van energie uit de bodem levert een belangrijke bijdrage aan het herstellen van de bodembalans. De installatie levert dus: - warmte voor de vloerverwarming of andere lage-temperatuurverwarmingsafgiftesystemen; - koude voor vloerkoeling of andere hoge-temperatuur-koudeafgiftesystemen; - warm tapwater. Vooraf dient u uw bouwplan en een warmteverliesberekening in bij BAM. Aan de hand van deze informatie selecteert BAM een combiwarmtepomp met het noodzakelijke vermogen. Koper is gehouden om de woning zo te ontwerpen en te bouwen dat de aanleg en toepassing van de WKO installatie onbelemmerd kan plaatsvinden. Hiervoor worden o.a. de volgende verplichtingen aan de schil van de woning gesteld, te weten: - het dak van de woning een RC-waarde van minimaal 5; - de buitenwanden van de woning een RC-waarde van minimaal 4; - de vloer van de woning een RC-waarde van minimaal 3,5. In de concessieovereenkomst tussen gemeente en BAM is per gebruiksoppervlak vastgelegd welke capaciteit een warmtepomp ten minste moet hebben indien op de betreffende kavel een woning gebouwd wordt die overeenkomt met de referentiewoning volgens SenterNovem. Voor appartementen en rijtjeswoningen is dat 3,2 KW, voor twee-ondereen kapwoningen 5,9 KW en voor vrijstaande woningen 8 KW en 10,4 KW. U dient er rekening mee te houden dat als uw woning afwijkt van de SenterNovem referentiewoning, het noodzakelijk kan zijn dat er een combiwarmtepomp met een grotere capaciteit wordt geïnstalleerd. Een combiwarmtepomp met een grotere capaciteit zal duurder zijn voor wat betreft BijdrageAansluitKosten (BAK), vastrecht of éénmalige koopsom dan de tarieven zoals hierna genoemd. BAM heeft het recht om bij afwijkingen ten opzichte van de beoogde bouw van een referentiewoning, in voorkomende gevallen een ander type combiwarmtepomp voor de betreffende woning voor te schrijven. Eventuele consequenties hiervan voor de hoogte van de kosten zullen door BAM aan de kopers worden voorgelegd en doorberekend. Inmiddels zijn er in Mannee ook woningen gebouwd, afwijkend van de SenterNovem referentiewoningen, waarbij warmtepompen van 10,4 KW en groter zijn geïnstalleerd. DUURZAAM BOUWEN 25

GEMEENTE GOES SEPTEMBER 2013...

GEMEENTE GOES SEPTEMBER 2013... I N F O R M A T I E B R O C H U R E P A R T I C U L I E R E N N N E E GEMEENTE GOES SEPTEMBER 2013 trap 856 3000 544 467 467 597 665 830 415 3000 414 414 414 1032 414 3000 512 552 589 833 (5674) 584 990

Nadere informatie

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl

J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl J.A. Rädeckerweg 52 Schoorl De kans van uw leven! Vrije bouwkavel in de woonwijk Bregtdorp te Schoorl. Al jaren op zoek naar uw eigen kavel waarop u uw vrijstaande droomhuis

Nadere informatie

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd.

In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop van woningbouwkavels worden gehanteerd. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van bouwkavels voor woningen. In dit boekje staan de algemene verkoopvoorwaarden vermeld die door de gemeente Landerd bij de verkoop

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015

TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK. Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 TE KOOP OUDE HEERWEG 54 BLITTERSWIJCK Laatst geactualiseerd op 3 november 2015 2 Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wanssum Sectie E, nummer 428 ter grootte van 2037 m². Bestemming Het perceel

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning

Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Concept Verkoopovereenkomst Bouwkavels Nijbroek Vrijstaande woning Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag,

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 22 februari 2016 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper';

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper'; Gemeente VeKITOy Pagina 1 van 4 20170829 gemeente venray Casenr : afdeling 3(X KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: -i^sep 2017 Poststuknr.; Kepie Hati: MPdPWUrkfJt Afashanöeld Datum 1. de gemeente Venray,

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Molenstraat 0-ong. Reek Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. 1 Locatie Vraagprijs : Molenstraat ong. 5375 te Reek : 250.000,--

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12

Algemene voorwaarden. verkoop openbare ruimte. Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden verkoop openbare ruimte Definitief 12-11-12 Algemene voorwaarden voor de verkoop van openbare ruimte in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk 2013 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen

Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord. ruim en landelijk wonen Kavelverkoop Trambaan Nieuweroord ruim en landelijk wonen 3 Inhoudsopgave Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord Welkom aan de Trambaan in Nieuweroord 3 1 Landelijke woonwens 5 2 Verkaveling en verkoopprijzen

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN BOUWTERREIN IN DE GEMEENTE BORSELE 2010 Burgemeester en wethouders van de gemeente Borsele; overwegende dat het aanbeveling verdient de huidige algemene voorwaarden voor de verkoop van bouwterrein aan te passen; gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel Kenmerk: 2016-0015-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : E.R. Terpstra straat : Moleneind 6 postcode en woonplaats : 1241 NE Kortenhoef ingekomen

Nadere informatie

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht

waarbij omgevingsvergunning wordt gevraagd voor het verbouwen winkel tot woning op het perceel : Oud-Loosdrechtsedijk 156 te Loosdrecht Kenmerk: 2012-0445-HZ_WABO Omgevingsvergunning BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WIJDEMEREN gezien de aanvraag van : Centrum Vastgoed Breda B.V. straat : Academiesingel 37 postcode en woonplaats : 4811 AC

Nadere informatie

Voorschriften. Kenmerk: V02

Voorschriften. Kenmerk: V02 Voorschriften Kenmerk: 0856-01-V02 Inhoudsopgave 1. Inleidende bepalingen 1 Artikel 1 Begripsbepalingen 1 Artikel 2 Relatie bestemmingsplan - uitwerkings- en wijzigingsplan 2 2. Bestemmingsbepalingen

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND

OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND OVEREENKOMST VAN VERKOOP VAN GROND De ondergetekenden: 1. De gemeente Moerdijk, ter uitvoering van artikel 160 lid e Gemeentewet en het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 01 september

Nadere informatie

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord)

OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) OMSCHRIJVING BIJZONDERE BEPALINGEN (ERFDIENSTBAARHEDEN / KWALITATIEVE VERPLICHTINGEN / KETTINGBEDINGEN ETC) Locatie Hengelo (Het Broek Noord) Bij onderzoek naar de betrokken kadastrale percelen zijn met

Nadere informatie

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1

4 4 vr v ije j ka k ve v ls l s De Sche h ife f la l ar r 15, Veghe h l Vig i ere r nde d be b st s emming n 1 4 vrije kavels De Scheifelaar 15,, Veghel Vigerende bestemming 1 Artikel 13 Wonen-1 13.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen-1' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. wonen; b. de uitoefening van

Nadere informatie

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein 11. Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein Algemene verkoopvoorwaarden (2011) van de gemeente Landerd voor de verkoop van percelen industrieterrein

Nadere informatie

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen.

zijn door ondertekening dezer de volgende koopovereenkomst overeengekomen. Pagina 1 van 5 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden, de gemeente Venray, Raadhuisstraat 1, 5801 MB Venray, hierbij op grond van artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar wethouder

Nadere informatie

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure

Vrije bouwkavels De Schulp. Informatiebrochure Vrije bouwkavels De Schulp Informatiebrochure INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE 2 LOCATIE 2 STAAT VAN DE BOUWKAVEL 3 KAVELREGELS 3 KAVELPRIJZEN 5 VERKOOPPROCEDURE 5 NADERE INFORMATIE 6 BIJLAGEN 6 Informatiebrochure

Nadere informatie

www.vanhasselmakelaars.nl 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n.

www.vanhasselmakelaars.nl 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n. 4 BOUWKAVELS AAN DE VISSENBERGDREEF Koopsom vanaf : 125.800 v.o.n. Kavels vanaf : 381 m². Vrijstaand wonen in uw eigen droomhuis aan de rand van Sprundel. Wilt u een woning die volledig aansluit op uw

Nadere informatie

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning

Bouwkavels. Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451. Ontwerp uw eigen woning Bouwkavels Flierhuyserve Hellendoorn Noord 13INT01451 Ontwerp uw eigen woning Februari 2015 INTRODUCTIE BOUWKAVELS Flierhuyserve 1 t/m 7 (oneven) zijn kavels voor twee-onder-een-kap woningen. Huisnummer

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd.

Op de bijgevoegde kaart zijn de vrije kavels weergegeven middels de in geel en oranje ingetekende vlakken en zijn deze genummerd. INFORMATIEPAKKET VRIJE BOUWKAVELS HAZENBURG 2 Versie 1 oktober 2015 De verkoop van vrije bouwkavels in Hazenburg 2 gaat van start. In totaal worden door de gemeente 23 bouwkavels aangeboden. In principe

Nadere informatie

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties

Akker Makelaardij Makelaardij en alle taxaties Makelaardij en alle taxaties Wijststraat ong. Heesch Alle informatie kan worden beschouwd als een uitnodiging tot het doen van een aanbod of om in onderhandeling te treden. Bouwkavel van ca. 1.350m² voor

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362335 Dossier: OV17111 Documentnummer: 362335BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 28 juni 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen

Nadere informatie

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN?

DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? DAAR WILT U TOCH OOK WONEN? Dorps wonen met alle voorzieningen dichtbij? Het kan in De Marke III. Hengevelde is één van de kernen in de gemeente Hof van Twente. Een gemeente die zich kenmerkt door een

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Rubriek Financiën en economie Naam regeling Algemene verkoopvoorwaarden voor woningbouwgrond van de gemeente Zundert Citeertitel Algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen)

Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Bouwkavel Nol Rendershof Nederwetten (gemeente nuenen) Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor u ligt de brochure met informatie over het bouwperceel waar u interesse in heeft. U vindt hierin representatieve

Nadere informatie

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling

CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Retouradres: Postbus 9024, 6710 HM Ede Lidl Nederland GmbH De heer R. Hoeben Postbus 198 1270 AD HUIZEN Onderwerp CONCEPT Omgevingsvergunning volgens coordinatieregeling Besluitdatum: Verzenddatum: Geachte

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 362494 Dossier: OV17113 Documentnummer: 362494BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 2 juli 2017 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

Kavelpaspoort Barchem Zuid

Kavelpaspoort Barchem Zuid - 1 Kavelpaspoort Barchem Zuid Kavelgegevens De bouwkavel Nummer: 28 Type woning: Vrijstaande woning Oppervlakte: ± 820 m² Verkoopprijs: 233.000,-- vrij op naam Bouwpeil van de woning: Goothoogte: Bouwhoogte:

Nadere informatie

(Concept)Koopovereenkomst

(Concept)Koopovereenkomst (Concept)Koopovereenkomst De ondergetekende: 1. DE GEMEENTE OUDEWATER, hierna ook genoemd: verkoper, namens wie de heer Mr.Drs. P. Verhoeve, burgemeester van de gemeente Oudewater, verklaart te hebben

Nadere informatie

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning

8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds mei 2013 Projectomgevingsvergunning 8 juli 2014 Mevrouw B. Bartelds 2013-0068 0595 42 1140 2 mei 2013 Projectomgevingsvergunning (Adres) (Aanhef), Burgemeester en wethouders hebben op 2 mei 2013 een aanvraag voor een omgevingsvergunning

Nadere informatie

Agavedreef 22 UTRECHT

Agavedreef 22 UTRECHT Agavedreef 22 UTRECHT Vraagprijs 15.000 k.k. Agavedreef 22 3563EM UTRECHT Bent u op zoek naar een garagebox in de wijk Overvecht te Utrecht voor de opslag van uw spullen, stalling van motoren of auto?

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek

OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek OVEREENKOMST VAN AAN- EN VERKOOP project Oranjehof te Langbroek De gemeente Wijk bij Duurstede, ten deze krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer G.M.M. van den

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Model optieovereenkomst

Model optieovereenkomst Model optieovereenkomst OPTIEOVEREENKOMST DORDTSE RUIMTE LOCATIE.. Ondergetekenden: 1) De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Dordrecht, kantoorhoudende Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht, te dezen

Nadere informatie

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden.

ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING LET OP! Dit is nog geen omgevingsvergunning. Hiermee kunt u nog niet starten met de werkzaamheden. VOORBLAD Besluit Burgemeester en wethouders hebben op 12 september een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het plaatsen van een. De aanvraag gaat over nabij Van Heemstraweg 2 te Weurt

Nadere informatie

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART

BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART BIJLAGE 2 - VOORSCHRIFTEN - PLANKAART Artikel 1 Woondoeleinden W- 1. Doeleinden De gronden op de plankaart aangewezen voor Woondoeleinden W- zijn bestemd voor het wonen. Bij de realisatie van nieuwe woningen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper,

KOOPOVEREENKOMST. de heer / mevrouw.. wonende.te., hierna (samen) te noemen koper, KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De gemeente Roosendaal, ten deze voor het aangaan van na te melden rechtshandeling rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer K. Vermunt, Adviseur IV bij Team Ruimtelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 A 1 januari 2012 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE BERNHEZE 2012 Artikel 1 Geldigheid a Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere verkoopovereenkomst tussen de gemeente Bernheze en haar wederpartij(en)

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden

Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Informatieset bouwkavels Plan Marathon te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting 3 DE WABO-AANVRAAG

Nadere informatie

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE

Wonen. Dieren 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN VERKOOPINFORMATIE Wonen Dieren in 3 VRIJE SECTOR KAVELS KÖLLINGLAAN 1 VRIJE SECTOR KAVEL MEIDOORNLAAN 1 2 3 4 5 6 7 WELKOM

Nadere informatie

Informatie over kavels aan de Blankvoorn. Een goede vangst

Informatie over kavels aan de Blankvoorn. Een goede vangst Informatie over kavels aan de Blankvoorn Een goede vangst 1 Inhoudsopgave Welkom in Hoogeveen blz. 3 Verkavelingstekening blz. 4 Verkoopprijzen blz. 5 Veelgestelde vragen en informatie blz. 6 Bestemmingsplanregels

Nadere informatie

LICHTE BOUWVERGUNNING

LICHTE BOUWVERGUNNING Reg. Nummer: 4881 LICHTE BOUWVERGUNNING BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 9 april 2008 ingekomen aanvraag van de heer C. Heuverling, Romboutslaan Dordrecht om aan aanvrager lichte

Nadere informatie

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf;

in deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - de gemeente Ooststellingwerf; Algemene voorwaarden voor de verkoop van onroerende zaken, zijnde geen bouwterreinen voor woningbouw in de gemeente Ooststellingwerf, vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht

Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Reijerwaardseweg 67 te Barendrecht Bijzonder ruim en gunstig gelegen kavel aan de Reijerwaardseweg te Barendrecht. Deze karakteristieke dijk is autoluw en zeer gunstig gelegen ten opzichte van zowel Barendrecht

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plan Joseph Partounsstraat te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10

Bouwkosten: vastgestelde bouwkosten (excl. BTW) : ,10 ONTWERP OMGEVINGSVERGUNNING (Wabo artikel 2.1) Dossiernummer: VROM/HZ_WABO-2017-0169 Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren Datum gezien de aanvraag van : B. Leenen adres, postcode en woonplaats

Nadere informatie

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan

Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp kave lp a n or KAVELPASPOORTEN gemeente h o Bouw je eigen huis aan de Tweeboomlaan Luchtfoto van de locatie Impressie van de locatie eeboomlaan tw t 6 kav oor el s sp

Nadere informatie

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I

OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I OVEREENKOMST VAN VERKOOP EN KOOP BOUWKAVEL STEENOVEN II FASE I Ondergetekenden, mevrouw A. Saris - Bronts, leidinggevende van het werkatelier Grondzaken van de gemeente Meierijstad krachtens artikel 171,

Nadere informatie

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g

O m g e v i n g s v e r g u n n i n g O m g e v i n g s v e r g u n n i n g Besluit d.d. 31 mei 2017 Wij verlenen de omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport. Activiteiten Projectadres : Bouw Handelen in strijd met regels RO : Hoge

Nadere informatie

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358

OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 OMGEVINGSVERGUNNING (definitief besluit) Nummer: W12/003358 Aanvraag Op 29 februari 2012 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het oprichten van 28 woningen, kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer

Postbus AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Dordrecht ' V-V' Postbus 550 3300 AN Dordrecht Bezoekadres op afspraak) Regiokantoor, 250 te Dordrecht, of De heer W. Verveer Van Doesburg-erf 46 Spuiboulevard 300 te Dordrecht 331 5 RB Dordrecht Telefoon

Nadere informatie

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten.

In de koopovereenkomst staat vermeld welke hoofdstukken en artikelen precies voor de koper gelden of welke worden uitgesloten. ALGEMENE UITGIFTEVOORWAARDEN VAN DE GEMEENTE OOST GELRE Inleiding Bij het sluiten van een koopovereenkomst van grond of een gebouw met de gemeente zijn de uitgiftevoorwaarden uit deze algemene uitgiftevoorwaarden

Nadere informatie

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9

Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E III) 7 Artikel 4 Tuinen II (T II) 9 Inhoud van de regels Hoofdstuk 1 Inleidende en algemene bepalingen blz. 3 Artikel 1 Begripsbepalingen 3 Hoofdstuk 2 Bestemmingen en gebruik 5 Artikel 2 Woondoeleinden IV (W IV) 5 Artikel 3 Erven III (E

Nadere informatie

Seggelant II te Brielle

Seggelant II te Brielle Seggelant II te Brielle Betreft: Locatie: Ca. 50.000 m2 bouwrijp bedrijventerrein ten behoeve van nieuwbouw bedrijfsruimten. De afmetingen van de indicatieve bouwkavels zijn vanaf 2.000 m2 tot 10.000 m2.

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit

Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit Ruimtelijke onderbouwing bij Wabo Projectbesluit ten behoeve van de realisatie van 8 rijwoningen in plaats van 7 op een perceel bouwterrein gelegen aan Het Wilgert te Epse Inleiding Tussen de straten Het

Nadere informatie

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning:

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de volgende bijlagen deel uitmaken van de vergunning: .. Zaak: 323573 Dossier: OV16070 Documentnummer: 323573BV Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 27 mei 2016 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het (ver)bouwen van

Nadere informatie

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

*14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543 Zaaknummer: 186570 Behoort bij besluit van het college van burgemeester en wethouders van Uden van, 09 01 2015 wnd. hoofd afdeling Bouwen en Milieu. *14.040393*14.040393omgevingsvergunningomgevingsvergunning150743543

Nadere informatie

Uitgiftebrochure kaveluitgifte

Uitgiftebrochure kaveluitgifte Uitgiftebrochure kaveluitgifte Kavel 9, 12 e Septemberlaan te Noorbeek Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 WIE KOMT IN AANMERKING? 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

Bouwkavel. Bouwkavel te Beuningen

Bouwkavel. Bouwkavel te Beuningen Bouwkavel TE KOOP MAKELAARDIJ Bouwkavel te Beuningen Marcel de Rooij Oostwijk 5 Postbus 511 5400 AM Uden Bouwkavel ca. 2545 m² voor vrijstaande woning 0413-336800 620439107 Vraagprijs 515.000,- V.O.N.

Nadere informatie

KAVELTEKENING KAVEL 15

KAVELTEKENING KAVEL 15 17.75 35.28 6.00 58 12.63 Keerlus HV UITHOFSLAAN 54e» uit te geven grond (opp. 5 HV toekomstig weg Huisvuilaanbiedplaats 0 5 10 15 20 25 m Gewijzigd: Gemeente Den Haag Dienst Stedelijke Ontwikkeling Geo-informatie

Nadere informatie

Nog niet gecontroleerde informatie!

Nog niet gecontroleerde informatie! Nog niet gecontroleerde informatie! Het via doorschakelen beschikbare bestand is nog niet gecontroleerd en wordt zo spoedig mogelijk vervangen of aangevuld. Bij het plan horen bovendien nog: Bijzondere

Nadere informatie

Mook nabij Bovensteweg 28

Mook nabij Bovensteweg 28 Mook nabij Bovensteweg 28 Wilt u wonen op een van de mooiste plekjes van Mook, op steenworp afstand van de Mookerheide en heeft u uw droomhuis nog niet gevonden? Bouw het zelf! Wij hebben voor u, in bosrijke

Nadere informatie

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning:

Omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de hieronder genoemde stukken deel uitmaken van de vergunning: inn i in MI ii mm ii ii OOG O O Omgevingsvergunning Burgemeester en wethouders hebben op 29 juli 2013 een aanvraag om een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning met bijgebouw. De

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied Op t Hövelke te Mheer Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport 2 Bouwverplichting

Nadere informatie

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven.

Postbus AA Dordrecht Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven. Publieksdiensten Dordrecht Postbus 8 3300 AA Dordrecht Bezoekadres Crownpoint _..,,,. _.. _. Spuiboulevard 336 Rijksgebouwendienst Directie Projecten Ir. W.J.H. Kalkhoven 3311 GR Dordrecht Postbus 20952

Nadere informatie

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening

Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Tijdelijke bouwvergunning en tijdelijke ontheffing Artikel 45 Woningwet en artikel 3.22 Wet ruimtelijke ordening Burgemeester en Wethouders van Texel; beschikkende op de aanvraag om een bouwvergunning

Nadere informatie

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM

Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Anthony Fokkerweg 78, HILVERSUM Uniek bouwperceel te koop: Circa 3.300 m² bouwgrond mét woonbestemming; Ontheffing voor 20 parkeerplaatsen. Van Vulpen & Roozenburg adres plaats tel. fax e-mail Hilvertsweg

Nadere informatie

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen

Zaaknummer: Vergunninghouder: Projectomschrijving: Overwegingen Activiteit: Bouwen Zaaknummer: 822352 Vergunninghouder: Maatschap Kloosterman Projectomschrijving: het ontwikkelen van een zonnepanelenpark op het perceel Middenraai 22 te NIEUWEROORD, kadastraal bekend gemeente Westerbork,

Nadere informatie

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT

CONCEPT. Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan CONCEPT Koopovereenkomst perceel bouwterrein Vondellaan. hierna te noemen: de vereniging en de publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, gevestigd te 3811 LM Amersfoort, Stadhuisplein 1 (postbus 4000,

Nadere informatie

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO

REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO Reg. Nummer: REGULIERE BOUWVERGUNNING EN VRIJSTELLING EX ARTIKEL WRO BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DORDRECHT, Gelezen de op 20 maart 2008 ingekomen aanvraag van B.H.Honcoop, Matensestraat Dodewaard om

Nadere informatie

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen;

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; Artikel 15 Wonen 15.1 Bestemmingsomschrijving De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor: a. het wonen; alsmede voor: b. garageboxen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'garage'; c. dienstverlening,

Nadere informatie

Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO. op de locatie Hattemerbroek Oost

Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO. op de locatie Hattemerbroek Oost Uitgangspunten voor uitgifte van bouwgrond aan het initiatief voor CPO op de locatie Hattemerbroek Oost Uitgangspunten planontwikkeling Volkshuisvesting: Maximaal 15 woningen. Stedenbouwkunde: Als randvoorwaarde

Nadere informatie

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen

Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen Bouwkavel Eisenhowerstraat te Heerlen November 2016 Inhoudsopgave Algemene informatie 2 - ligging - kavelinformatie Verkoopprijs en voorwaarden 3 Bestemmingsplanvoorschriften 4 Specifieke stedenbouwkundige

Nadere informatie

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk

d. Dakterras/balkon: open uitbouw aan een bovenverdieping dat behoort aan een bouwwerk Algemene Voorwaarden van Manos Verdes Tuinontwerpen 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Manos Verdes: de tuinontwerper. b. De opdrachtgever: degene die de opdracht geeft

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007

ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 ALGEMENE VERKOOPBEPALINGEN VOOR ONBEBOUWDE GROND VAN DE GEMEENTE WESTERVELD 2007 Artikel 1 BEGRIPSBEPALINGEN Algemene Bepalingen: de Algemene Verkoopbepalingen voor onbebouwde grond van de gemeente Westerveld,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1. Geldigheid van deze voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en op alle overeenkomsten aangegaan door: Beijes Trappen & Bouw Veldbloemstraat

Nadere informatie

Oosterhout, maart 2010

Oosterhout, maart 2010 TOELICHTING Op 1 juli 2008 heeft de raad van de gemeente Oosterhout het bestemmingsplan Reparatieherziening Buitengebied vastgesteld. Vervolgens is dat bestemmingsplan op 23 februari 2009 goedgekeurd door

Nadere informatie

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen

Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein. Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Nota van Inlichtingen Inschrijving Beukemaplein Opdrachtgever: Gemeente Hoogeveen Datum: 21-12-2017 1. Wat zijn dan de gegevens t.b.v. het bepalen van de grondbalans? (peilhoogtes terrein en toekomstige

Nadere informatie

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard,

Bemmel, 15 mei 2012. Burgemeester en wethouders van Lingewaard, Omgevingsvergunning Burgemeester en Wethouders hebben op 16 september 2011 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van een woning. De aanvraag gaat over Rijndijk 65 te Doornenburg.

Nadere informatie

Informatieset bouwkavels

Informatieset bouwkavels Informatieset bouwkavels Plangebied Joseph Partounsstraat te Eijsden Inhoudsopgave: ALGEMENE OPMERKINGEN 2 HOE VERLOOPT DE VERKOOPPROCEDURE 2 Volgordebepaling 2 Optie 2 Koopovereenkomst en notarieel transport

Nadere informatie

KAVELPASPOORT. Woningbouw project De Heikant fase 2. Verkoop:

KAVELPASPOORT. Woningbouw project De Heikant fase 2. Verkoop: KAVELPASPOORT Woningbouw project De Heikant fase 2 Verkoop: Dorpsstraat 22, 6562 AB Groesbeek Postbus 210, 6560 AE Groesbeek Tel. (024) 397 57 55 e-mail: info@hv.nl Openingstijden: Maandag tot en met vrijdag:

Nadere informatie