Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep..."

Transcriptie

1 Winst uit onderneming met partner... 4 Inleiding... 4 Wat is een onderneming?... 4 Wie is ondernemer?... 5 Zelfstandig uitgeoefend beroep... 5 Medegerechtigden... 5 Urencriterium... 5 Ongebruikelijke samenwerkingsverbanden... 6 Winst uit onderneming... 7 Totaalwinst en jaarwinst... 7 Totaalwinst... 7 Jaarwinst... 8 Goed koopmansgebruik... 8 Stelselwijziging... 8 Vermogensetikettering... 8 De zaak is verplicht ondernemingsvermogen... 9 De zaak is verplicht privé-vermogen... 9 De zaak is keuzevermogen... 9 Overtollige liquide middelen: privé- of ondernemingsvermogen?... 9 Keuzevrijheid Herziening van een eenmaal gemaakte keuze Bedrijfsmiddelen Wat zijn bedrijfsmiddelen? Bedrijfsmiddel of voorraad? Huurkoop en lease Afschrijvingen Afschrijvingsmethoden Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers Willekeurige afschrijving in het belang van het bevorderen van de economische ontwikkeling Investeringsaftrek Wat is investeren? Uitgesloten verplichtingen Uitgesloten bedrijfsmiddelen De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Desinvesteringsbijtelling Energie- en milieuinvesteringsaftrek Voorraden Waardering van voorraden Waardering onderhanden werk Ondernemingskosten De bewijslast met betrekking tot ondernemingskosten Privé-uitgaven zijn geen ondernemingskosten Onttrekkingen voor privé-gebruik zijn geen ondernemingskosten Inkomstenbelasting Gedeeltelijk zakelijke kosten... 23

2 Niet aftrekbare algemene kosten Uitgaven voor het voeren van een zekere staat Vaartuigen voor representatie Geldboetes Kosten ten behoeve van misdrijven Kosten van illegale wapens en munitie Kosten van agressieve dieren In aftrek beperkte algemene kosten Voedsel, drank en genotsmiddelen Representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak Congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke Niet aftrekbare kosten voor u als ondernemer zelf De werkruimte Telefoonabonnementen voor een aansluiting in uw woonruimte Literatuur, met uitzondering van vakliteratuur Kleding met uitzondering van werkkleding Kosten van persoonlijke verzorging Inkomensafhankelijke bijdragen zorgverzekeringswet Reis en verblijf voor cursussen en opleidingen voor studie en beroep,etc Muziekinstrumenten, geluidsapparatuur, gereedschappen, beeldapparatuur.computers en andere dergelijke apparatuur, Meewerkbeloning voor uw partner In aftrek beperkte kosten voor u als ondernemer zelf Uw verhuiskosten Huisvesting buiten de woonplaats Gebruik privé zaken in de onderneming Privé-gebruik woning Gebruik auto in uw onderneming U houdt de auto in privé U zet de auto op de ondernemersbalans BTW De wettelijke reserves De kostenegalisatiereserve Herinvesteringsreserve Fiscale oudedagsreserve Toevoeging aan FOR Afnemingen FOR Keuze voor dotatie FOR Extra toevoeging Meer dan één onderneming FOR en lijfrentepremie-aftrek Wel of niet toevoegen? Ondernemersaftrek Zelfstandigenaftrek Bijzonderheden zelfstandigenaftrek Startersaftrek Speur- en ontwikkelingswerk Startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid

3 MKB-winstvrijstelling Samenwerkende partners Meewerkaftrek Wat is meewerken? Urennorm niet tijdsevenredig Wel aftrek, geen bijtelling Meewerkbeloning Man/vrouw-firma Einde van de onderneming Faciliteiten bij staking van de onderneming De stakingsaftrek Wat is stakingswinst? Correctie aan de hand van de stakingsbalans Bijzondere stakingskosten Stakingslijfrente Uitgestelde winstneming Vennootschap onder firma of maatschap Overlijdenswinst Ontbinding van een huwelijksgemeenschap Inbreng van uw onderneming in een BV De techniek van het invullen van het aangifteprogramma Vermogensvergelijking Open een aparte ondernemersrekening Copyright en Disclaimer

4 Winst uit onderneming met partner Inleiding In dit hoofdstuk leggen wij eerst uit wat een onderneming is, wie winst uit onderneming geniet, hoe de winst wordt berekend, welke voordelen zijn verbonden aan het zijn van ondernemer en hoe het einde van onderneming wordt afgewikkeld. Daarna besteden wij ook nog aandacht aan het programma van de belastingdienst, want het is niet eenvoudig om dat goed en sluitend in te vullen. Wat is een onderneming? Een onderneming is een organisatie van kapitaal en arbeid, die door deelname aan het economische verkeer duurzaam beoogt winst te maken. Die winst moet bovendien nog redelijkerwijs te verwachten zijn. Het uitoefenen van een vrij beroep wordt fiscaal eveneens als een onderneming beschouwd. Het is niet noodzakelijk dat u als eenmanszaak werkt: u kunt ook een onderneming drijven als u samen met andere personen een beroep of bedrijf uitoefent (in de vorm van een vennootschap onder firma of een maatschap). Fiscaal wordt dan ieder geacht zijn eigen onderneming te drijven. Kenmerken van de onderneming zijn: - Er is geïnvesteerd. De investering kan zijn gedaan in een kantoor, of in andere bedrijfsmiddelen. Overigens is de investeringseis afhankelijk van het soort onderneming. Er zijn ondernemingen die met zeer weinig investeringen zijn te drijven. - Er moet sprake zijn van bestendige omzetten en winst. Natuurlijk kunt u in tegenvallende jaren verliezen lijden, maar er moet een redelijk vooruitzicht zijn op bestendige winst wil er van een onderneming sprake zijn. Als u alleen maar zo af en toe opdrachten heeft, komt uw ondernemerschap in gevaar. Het aantal opdrachten moet zó groot zijn dat er van een bestendige omzet kan worden gesproken. - U moet als ondernemer deelnemen aan het economisch verkeer. Dat betekent dat u producten of diensten te koop of te huur moet aanbieden aan afnemers. - Er moet sprake zijn van een ondernemersrisico, met name het lopen van debiteurenrisico. - Er moet sprake zijn van activiteiten en die activiteiten moeten een zekere omvang hebben. - Normaal gesproken moet er meer dan één opdrachtgever zijn. Belastbare winst uit onderneming wordt ook genoten in de volgende gevallen: - U geniet winst anders dan als ondernemer (zie verderop) of aandeelhouder, als medegerechtigde tot het vermogen van een onderneming; - U heeft geld uitgeleend aan een ondernemer op een zodanige wijze dat deze lening feitelijk funktioneert als eigen vermogen van de ondernemer (achtergestelde leningen, dat wil zeggen dat deze het laatste worden terugbetaald bij betalingsproblemen of faillissement) of tegen een vergoeding die - bezien over de hele looptijd grotendeels afhankelijk is van de winst van de onderneming. Dit geldt niet voor leningen die onder de durfkapitaalregeling vallen tot het maximale vrijgestelde bedrag. En ook leningen aan verbonden personen vallen niet onder deze regeling, die vallen immers onder de terbeschikkingstellingsregeling (zie module Loon en resultaat uit overige werkzaamheden ). 4

5 Wie is ondernemer? U bent ondernemer als de onderneming voor uw rekening wordt gedreven en u bovendien rechtstreeks wordt verbonden voor verbintenissen van de onderneming. U moet dus rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de ondernemingsschulden. Deze laatste eis is per 1 januari 2001 ingevoerd om alleen echte ondernemers als zodanig in de belastingheffing te betrekken. Alleen iemand die rechtstreeks verbonden wordt voor de zakelijke risico s kan economisch immers als ondernemer worden beschouwd. Bij een eenmanszaak is dit geen enkel punt, dan is de ondernemer met zijn volle vermogen aansprakelijk voor de ondernemingsschulden. Zelfstandig uitgeoefend beroep Wie zelfstandig een beroep uitoefent, drijft een onderneming en is ondernemer. U kunt hierbij denken aan artsen, advocaten, fysiotherapeuten, notarissen, auteurs, enzovoort. Hierbij tellen de criteria voor het drijven van een onderneming minder zwaar mee. Zo is het mogelijk dat de investeringseis bij sommige beroepen bijna niet aan de orde is. Een computer en een buro zijn voor een auteur vaak genoeg. Medegerechtigden De commanditaire vennoot (geldschietende vennoot die zich in het algemeen niet met de onderneming bemoeit) is vaak niet verbonden voor de zakelijke risico s of uitsluitend tot het bedrag van zijn inbreng. Dan is voor deze persoon wel sprake van een onderneming, maar hij is geen ondernemer. Deze personen worden medegerechtigde genoemd. Verlies dat door medegerechtigden wordt gemaakt, is in aftrek beperkt. In totaal kan niet meer verlies in aftrek worden gebracht dan het bedrag van de boekwaarde (gecorrigeerd met fiscale reserve, onttrekkingen en stortingen) van de deelgerechtigdheid op het moment van ontstaan ervan. Als een verlies niet in aanmerking komt voor verrekening, schuift dat door naar volgend jaar. U wordt commanditair vennoot en brengt als kapitaal in. Het gaat niet goed met de zaak en in de eerste drie jaar wordt een verlies geleden van in totaal Dat verlies mag u verrekenen. In jaar 4 wordt verlies geleden. Daarvan is aftrekbaar, maar daarmee is uw inbreng verbruikt. De overige is (nog) niet aftrekbaar. Als u extra stort, is het verlies weer wel aftrekbaar, want dan is het totale maximum verlies verhoogd tot Urencriterium Er zijn grote voordelen verbonden aan het zijn van ondernemer. Er bestaat recht op allerlei gunstige regelingen, zoals de zelfstandigenaftrek, startersaftrek, het mogen opbouwen van een fiscale oudedagsreserve en de MKB-winstvrijstelling, een aftrekpost van 10,5% van de winst. Op deze faciliteiten hebben alleen ondernemers recht die voldoende tijd besteden aan hun onderneming. In feite wil de wetgever deze voordelen alleen maar gunnen aan fulltime ondernemers. Daarom is er een urencriterium ingevoerd. Voor toegang tot deze faciliteiten moet aan dat urencriterium worden voldaan. Dat houdt het volgende in: U moet in een jaar tenminste 1225 uur hebben besteed aan werkzaamheden voor een of meer onderneming waaruit u als ondernemer winst geniet. Bovendien moet de tijd die u aan uw onderneming besteedt, tenminste 50% bedragen van alle tijd die u besteedt aan onderneming en inkomsten uit arbeid (loon en neveninkomsten) samen. 5

6 Als u in een of meer van de afgelopen vijf jaar geen ondernemer was, geldt deze laatste eis niet. U wordt dan als starter beschouwd. Dan mag u ook minder dan 50% van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteden. De eis van 1225 uur blijft echter gewoon bestaan. Ook als u slechts een gedeelte van het jaar als ondernemer een onderneming drijft, moet u blijven voldoen aan de 1225-uren eis. Deze wordt niet evenredig verminderd. Bij ziekte en invaliditeit blijft de eis van 1225 uur eveneens volledig in stand. Voor zwangere onderneemster geldt een uitzondering. Tijdens het normale zwangerschaps- en bevallingsverlof worden zij geacht volgens het normale patroon te werken en mogen deze fictieve uren worden meegeteld. Tot de uren die aan ondernemingswerkzaamheden worden besteed, worden gerekend: - Uren voor het woonwerkverkeer. Ook voor andere inkomsten uit arbeid tellen de uren voor het woonwerkverkeer mee. - Studie-uren voor het verkrijgen of op peil houden van uw vakbekwaamheid. De uren besteed aan het verkrijgen van het diploma Algemene Ondernemers Vaardigheden tellen mee. Studie-uren voor het vergroten van de vakbekwaamheid tellen niet mee. De laatste uitspraak hierover handelde echter over de opleiding tot heks. Wellicht had de aard van de opleiding enige invloed op de uitspraak en was die anders uitgevallen als het om een andersoortige opleiding had gehandeld. - Uren die worden gemaakt voor werkzaamheden die worden verricht voor het vervaardigen van een goed dat verplicht tot het ondernemingsvermogen wordt gerekend of dat door de ondernemer binnen de grenzen der redelijkheid tot zijn ondernemingsvermogen wordt gerekend, zoals een website, tellen mee voor het urencriterium. - Gastouders kunnen winst uit onderneming genieten. Dat komt echter zelden voor. Ongebruikelijke samenwerkingsverbanden Er zijn samenwerkingsverbanden waarbij de partijen ongelijkwaardig zijn, de ene partij verricht ondersteunende diensten voor de andere partij. Bij een dergelijk samenwerkingsverband kunnen wel beiden ondernemer zijn, maar de wetgever vond het ongewenst dat beiden recht hebben op de bijzonder voordelige ondernemersfaciliteiten. Daarom is er een beperking aangebracht in het urencriterium. Werkzaamheden die worden verricht in een samenwerkingsverband met een verbonden persoon en die hoofdzakelijk van ondersteunende aard zijn, tellen niet mee voor het urencriterium als het ongebruikelijk is dat een dergelijk samenwerkingsverband tussen niet-verbonden personen wordt aangegaan. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de samenwerking tussen de tandarts en zijn assistente, advocaat en secretaresse en er zijn vele voorbeelden te verzinnen. Waar het om gaat is, dat er een hoofdberoep is dat door één van beiden wordt uitgeoefend, terwijl de ander hoofdzakelijk ondersteunend werk verricht. In dergelijke gevallen zou de hoofdpersoon met iemand die niet een verbonden persoon is, nooit een samenwerkingsverband zijn aangaan, maar die persoon gewoon in dienst hebben genomen. Staat eenmaal vast dat er sprake is van een ongebruikelijk samenwerkingsverband met een verbonden persoon, dan tellen geen van de uren van de ondersteunende partij mee voor het 6

7 urencriterium. Er wordt geen splitsing gemaakt tussen uren van ondersteunende aard en andere uren. Verbonden personen zijn voor deze bepaling personen die behoren tot uw huishouden en bloed- of aanverwanten in de rechte lijn of personen die tot hun huishouden behoren. Denk er wel om dat de keuze voor het partnerschap maakt dat de bloedverwanten van uw partner ineens uw aanverwanten worden. De bepalingen over ongebruikelijke samenwerkingsverbanden zijn ook van toepassing tussen een bovenmaatschap en een ondermaatschap. Daarvan is sprake als de hoofdpersoon zijn werkzaamheden in een maatschap uitoefent (bijvoorbeeld een maatschap van advocaten) en een maatschap aangaat met zijn echtgenote om zijn administratieve zaken binnen de bovenmaatschap af te handelen. En ook werkzaamheden voor een maatschap met een rechtspersoon waarin een verbonden persoon een aanmerkelijk belang heeft, wordt getroffen door deze bepaling. Het voldoen aan het urencriterium is van belang voor het recht op allerlei voordelige ondernemersfaciliteiten. Winst uit onderneming Totaalwinst en jaarwinst Winst in fiscale zin heeft twee betekenissen: de totaalwinst en de jaarwinst. Totaalwinst De totaalwinst is de winst die u met de onderneming behaalt, gerekend vanaf de start tot het einde (verkoop, overdracht, overlijden, emigratie of liquidatie). U berekent de totaalwinst als het verschil tussen het start- en het eindvermogen van uw onderneming, vermeerderd met uw kapitaalonttrekkingen (opnames) en verminderd met uw kapitaalstortingen. U begint een onderneming met 0 vermogen. U brengt geld in. U verdient gedurende het bestaan van de onderneming en haalt er uit. Verder stort u nog een keer in de onderneming. Uw eindvermogen bedraagt hierdoor: = De vermogensvergelijking luidt nu: Eindvermogen Beginvermogen Vermogenstoename Bij: opgenomen bedragen Af: gestorte bedragen Totale winst Het is belangrijk dat u dit mechanisme begrijpt, want in het aangifteprogramma van de belastingdienst moet u op deze manier uw winst aangeven. Wij komen daar later op terug. 7

8 Jaarwinst De jaarwinst is de winst die aan een bepaald jaar kan worden toegerekend. Deze jaarwinst is de belastbare winst, die u ieder jaar in uw belastingaangifte moet opnemen. Goed koopmansgebruik Uw jaarwinst moet u berekenen met inachtneming van het goed koopmansgebruik. Twee belangrijke kenmerken van een goed koopman zijn realiteitszin en voorzichtigheid. Deze beginselen brengen onder meer met zich mee dat u nog niet gerealiseerde winst niet tot uw jaarwinst hoeft te rekenen. U mag daarmee dus wachten totdat de winst echt is gerealiseerd. Uitstel tot na het realisatiemoment is echter niet toegestaan. Het realisatiemoment is het moment dat de goederen zijn geleverd of de diensten zijn verricht en er een (volwaardige) vordering op de afnemer is ontstaan. Daarentegen mag u een verlies wel onmiddellijk opvoeren in het jaar waarin bekend wordt dat het verlies gaat ontstaan. Dit mag ook als het verlies in feite pas in een later jaar valt. U kunt uw verlies dus nemen zodra u een reëel vermoeden heeft dat het zal komen. Stelselwijziging Als u een bepaald systeem van winstberekening heeft, kunt u dat wijzigen in een ander stelsel mits dit aan de fiscale vereisten voldoet. Zo n stelselwijziging is echter niet toegestaan als u incidenteel fiscaal voordeel wilt behalen. U heeft in uw onderneming twee bedrijfspanden. U schrijft de panden af met 4% per jaar is het laatste jaar waarin u een oud verlies kunt verrekenen. U heeft dus belang bij een hoge winst. U verlaagt de afschrijving op uw panden tot 2% zodat u een hogere winst maakt. Dit zal de fiscus afwijzen, omdat u incidenteel fiscaal voordeel wilt behalen. Vermogensetikettering Als ondernemer bent u niet steeds vrij in uw keuze om een zaak al dan niet tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. De gevolgen daarvan zijn als volgt. Als een zaak tot het ondernemingsvermogen behoort, mag u alle daarmee samenhangende kosten ten laste van uw winst brengen, zoals afschrijving, onderhoud, verzekering. Als u de zaak dan voor privé-doeleinden gebruikt moet u een bedrag bij uw winst tellen. Voor bepaalde zaken zijn daarvoor specifieke regels gegeven (ondernemerswoning, auto van de onderneming), waarover we verderop meer informatie geven. Als een zaak privé-vermogen is, zal de belastingheffing in box 3 plaatsvinden. Als er dan een bedrag ten laste van de winst mag worden gebracht, is dat een gebruiksvergoeding van ten hoogste het bedrag dat in box 3 wordt aangegeven. Daarbij hoeft u de schuld voor deze zaak niet in mindering te brengen. U heeft een pand dat privé-vermogen is. U gebruikt eenderde gedeelte ervan voor uw onderneming en mag de kosten aftrekken. De waarde van het pand is , de schuld bedraagt In box 3 geeft u aan eenderde van = en u trekt af eenderde van = (geen rekening houdend 8

9 met de schuldendrempel). U mag in uw onderneming aftrekken 4% van = De keuze voor ondernemings- of privé-vermogen kan onverwachte gevolgen hebben. Zo zijn de kosten van beeldapparatuur, computers, software, rekenmachines, schrijfmachines, geluidsapparatuur en muziekinstrumenten niet aftrekbaar als zij tot uw privé-vermogen behoren en wél aftrekbaar als zij tot uw ondernemingsvermogen behoren. U heeft drie mogelijkheden: De zaak is verplicht ondernemingsvermogen Een zaak is verplicht ondernemingsvermogen als u hem (nagenoeg) uitsluitend gebruikt in uw onderneming. U kunt hierbij denken aan kantoorpanden, een winkelpand, vrachtauto s en dergelijke. Ook schulden kunnen verplicht tot het ondernemingsvermogen behoren, namelijk als zij zijn aangegaan voor de onderneming. De zaak is verplicht privé-vermogen Dit geldt voor zaken die (bijna) uitsluitend voor privé-doeleinden worden gebruikt, zoals de videocamera waarmee u slechts opnames van uw gezin maakt. De zaak is keuzevermogen Dat betekent dat u in beginsel vrij bent om de zaak al dan niet tot uw ondernemingsvermogen te rekenen. Dit is het geval met zaken die u zowel privé als zakelijk gebruikt, waarvan een gedeelte niet overheersend is. Het bekendste voorbeeld is de auto. Als u als ondernemer een personenauto koopt, staat het u meestal vrij deze tot uw ondernemingsvermogen te rekenen of tot uw privé-vermogen. Soms kunt u de zaak splitsen in een gedeelte privé- en een gedeelte ondernemingsgedeelte. U bent huisarts. U koopt een woning en richt op de parterre drie kamers in voor uw praktijk. De andere kamers en de verdiepingen zijn voor uw eigen bewoning. U kunt het pand geheel tot uw privé-vermogen rekenen als de parterre niet een overheersend deel van de woning is, of tot uw ondernemingsvermogen, maar u kunt ook het praktijkgedeelte als ondernemingsvermogen beschouwen en het woongedeelte als privé-vermogen. Splitsing is soms ook verplicht: dat is het geval bij een pand dat uit een duidelijk afgescheiden bedrijfs- en privé-gedeelte bestaat en in het geval één gedeelte sterk overheerst en u het pand niet in zijn geheel tot ondernemings- of privé-vermogen wilt rekenen. Overtollige liquide middelen: privé- of ondernemingsvermogen? Liquide middelen behoren tot uw ondernemingsvermogen als zij een functie in de onderneming vervullen. Is dat niet het geval, dan zijn de middelen overtollig en vormen zij verplicht privé-vermogen. De overtolligheid kan tijdelijk of blijvend zijn. Als er sprake is van tijdelijke overtolligheid, dan kunt u de liquide middelen tot uw ondernemingsvermogen blijven rekenen. Dit is met name van belang als u met deze liquide middelen iets gaat ondernemen. 9

10 U leent kortstondig uw overtollig kasgeld uit aan een zakelijke relatie die vervolgens failliet gaat. Als de liquide middelen tijdelijk overtollig waren komt het verlies in mindering op uw ondernemingswinst. Is er sprake van blijvende overtolligheid, dan komt het verlies voor rekening van u privé, en is daarmee een niet aftrekbaar vermogensverlies. Houdt u er rekening mee dat de inspecteur ook zal toetsen of het verstrekken van de lening een zakelijk karakter had! Is dat niet het geval dan zal de inspecteur stellen dat er in feite sprake is van een onttrekking ten behoeve van privédoeleinden. U kunt overtollige liquiditeiten ook beleggen in effecten. Voor de vermogensetikettering van de effecten is van belang welke rol zij spelen in uw onderneming, courantheid van de effecten en de vraag of de belegde liquiditeiten blijvend of tijdelijk overtollig zijn. Belegt een ondernemer overtollige liquiditeiten in courante effecten (kasgeldbelegging), dan sluit dat een etikettering als ondernemingsvermogen niet uit. Courante effecten zijn immers snel liquide te maken, zodat de liquiditeiten weer beschikbaar zijn wanneer dat nodig is. Ook als een ondernemer - blijvend of tijdelijk - overtollige kasgelden belegt in effecten die een verband houden met de onderneming - bijvoorbeeld aandelen in een toeleverancier - kan er sprake zijn van ondernemingsvermogen. Vereist is dat de aandelen het ondernemingsbelang dienen, enkel brancheverwantschap is daarbij onvoldoende. Belegt een ondernemer overtollige liquiditeiten in incourante effecten, dan kan dat een aanwijzing zijn dat de liquiditeiten blijvend overtollig zijn. Feit is immers dat incourante effecten minder makkelijk liquide zijn te maken, zodat het aannemelijk is dat de liquiditeiten geen rol meer vervullen in de onderneming. Keuzevrijheid U heeft binnen de grenzen van de redelijkheid in het algemeen een behoorlijke vrijheid bij uw keuze. Bij gemengd gebruik van panden mist u die keuzevrijheid echter als het privé- of het zakelijke gedeelte te overheersend is en bij splitsbare panden. Bij de aanschaf van een zaak is het van belang de goede keuze te maken. Als u eenmaal heeft gekozen een zaak tot uw ondernemingsvermogen te rekenen, kunt u dat later niet meer zo eenvoudig terugdraaien. Het omgekeerde geldt ook: is een zaak eenmaal door u als privé-vermogen bestempeld, dan kunt u later die zaak niet gemakkelijk tot uw ondernemingsvermogen rekenen. Als u een zaak koopt die u als privé- en als ondernemingsvermogen kunt bestempelen, hangt het vooral van uw verwachting omtrent de waarde-ontwikkeling af wat u het beste kunt kiezen. Verwacht u verlies, of bent u hier onzeker over, dan kunt u waarschijnlijk beter voor ondernemingsvermogen kiezen. Doch ook andere factoren kunnen een rol spelen, bijvoorbeeld welke kosten u in aftrek kunt brengen. Een zorgvuldige afweging kan u veel geld besparen. Herziening van een eenmaal gemaakte keuze Een eenmaal gemaakte keuze - bij de etikettering van keuzevermogen - kunt u achteraf herzien, mits er sprake is van bijzondere omstandigheden. Als bijzondere omstandigheden kunnen feitelijke veranderingen gelden, bijvoorbeeld een ingrijpende verbouwing van een tevoren niet splitsbaar woon-werkpand, dat na de verbouwing wel splitsbaar is zodat het woongedeelte naar privé mag worden overgebracht. Ook wijzigingen in wetgeving 10

11 (bijvoorbeeld de invoering van het nieuwe belastingstelsel in 2001) kan een bijzondere omstandigheid zijn. In dat geval is wel vereist dat ondernemer de oorspronkelijke keuze niet gemaakt zou hebben als de - gewijzigde - wetgeving ten tijde van het maken van de keuze al geldend recht zou zijn geweest. Rechtspraak (jurisprudentie) die er toe leidt dat een wetsbepaling anders wordt uitgelegd dan voorheen, kan eveneens een bijzondere omstandigheid vormen die een herziening van etikettering rechtvaardigt. Een herziening werkt echter niet terug tot vóór het aangiftejaar waarop de rechterlijke uitspraak betrekking heeft. Voorts wordt - aldus de staatssecretaris - op onherroepelijk vastgestelde aanslagen niet teruggekomen. Bedrijfsmiddelen Wat zijn bedrijfsmiddelen? Bedrijfsmiddelen behoren tot de bezittingen (activa) van de onderneming. Het zijn middelen die u nodig heeft om de onderneming uit te oefenen. Goederen die bestemd zijn voor de omzet of niet langer meegaan dan één productie- of omzetcyclus zijn geen bedrijfsmiddelen: voorraden handelsgoederen, grond- en hulpstoffen en eindproducten zijn daarom nooit een bedrijfsmiddel, ze zijn bestemd voor de omzet (handelsgoederen, eindproducten) of gaan in het bedrijf niet langer dan één cyclus mee (grondstoffen). U moet bedrijfsmiddelen voor de aanschafprijs of voortbrengingskosten op uw balans opnemen en er jaarlijks op afschrijven. De hoogte van de afschrijving kan de hoogte van uw winst in sterke mate beïnvloeden. Bedrijfsmiddelen zijn de zaken die u voor de uitoefening van uw onderneming gebruikt. Daar kunt u toe rekenen gebouwen, auto s, machines, kantoorinventaris, computers, goodwill, octrooien, auteursrechten, investering in een huisstijl, winkelinventaris, e.d. Bedrijfsmiddelen moeten economisch of juridisch tot uw onderneming behoren. Juridisch tot uw onderneming behoren houdt in dat de bedrijfsmiddelen uw eigendom zijn, economisch tot uw onderneming behoren betekent dat u anders dan als eigenaar het risico van waardestijging, waardedaling en tenietgaan loopt. Zaken die u huurt, vormen voor u geen bedrijfsmiddel. Gehuurde zaken behoren niet tot het economisch risico van de huurder, maar van de verhuurder. Er zijn echter huurvormen waarbij het economisch risico bij de huurder ligt, denk aan financial lease (huurkoop) van bedrijfsmiddelen. In dat geval kunt u de zaak fiscaal als (economisch) eigendom beschouwen, de fiscus doet dit namelijk ook. Bedrijfsmiddel of voorraad? Het onderscheid tussen bedrijfsmiddelen en voorraad kan per bedrijf verschillen. Wat voor de ene onderneming voorraad is, is voor de andere een bedrijfsmiddel. Voor een loodgietersbedrijf is een boormachine een bedrijfsmiddel, voor een gereedschappenhandel is die boormachine onderdeel van de voorraad. Huurkoop en lease Financial lease wordt meestal gelijkgesteld met economisch eigendom, u least immers het aankoopbedrag van de te leasen zaak, niet de zaak zelf. Een financial leasecontract houdt bijna altijd in dat aan het einde van het contract het juridische eigendom van het leaseobject overgaat op de gebruiker. De fiscus leidt daaruit af dat de gebruiker het risico met betrekking tot de zaak draagt en dus economisch eigenaar is. Als u als ondernemer een zaak in huurkoop neemt, of een financial leasecontract voor een zaak afsluit, moet u de contante 11

12 waarde van de toekomstige huurkoop- of leasetermijnen activeren. Deze verplichting geldt voor u als aanschafprijs waarop u vervolgens moet afschrijven. De leasetermijnen bestaan uit rente en aflossing. De rente boekt u ten laste van uw winst. De aflossing boekt u af van de leaseschuld, die u onder de verplichtingen (passiva) in uw balans moet opnemen. Bij operational lease moet u de leasetermijnen ten laste van uw winst brengen. Deze leasevorm wordt gelijkgesteld aan huur. U voert derhalve geen aanschafkosten op in uw balans. Afschrijvingen De meeste bedrijfsmiddelen zijn aan slijtage onderhevig. Die waardevermindering door slijtage of (economische of technische) veroudering komt tot uitdrukking in een jaarlijkse afschrijving ten laste van de winst. Als het bedrijfsmiddel niet aan slijtage onderhevig is (grond) is er ook geen aanleiding voor afschrijven. Zaken die binnen een jaar versleten zijn of een geringe waarde hebben, worden niet als bedrijfsmiddel beschouwd. Onder voorwerpen van geringe waarde verstaat de Wet inkomstenbelasting zaken met een aanschafwaarde beneden 450. Dergelijke zaken behoren daarom niet tot de bedrijfsmiddelen en worden in het jaar van aanschaf ineens ten laste van de winst gebracht. Als u een partij goederen tegelijkertijd koopt kan het aankoopbedrag aanzienlijk zijn, zodat afschrijving geboden lijkt. Gaat het echter om goederen die ieder apart een geringe waarde hebben, dan kan afzonderlijke boeking voordeel hebben, omdat u de aparte goederen dan direct ten laste van de winst mag brengen. Omgekeerd kan een voorwerp van geringe waarde onderdeel zijn van een groter geheel en daarin opgaan, zodat afschrijving in meerdere jaren geboden is. Deze keuze kan gevolgen hebben voor de investeringsaftrek omdat voor goederen met een waarde van minder dan 450 geen investeringsaftrek kan worden genoten (zie verderop). Afschrijvingsmethoden U kunt afschrijven op uw bedrijfsmiddelen als deze door het gebruik in waarde dalen. Als vast staat dat de waarde niet daalt (zoals bij grond), kunt u op het bedrijfsmiddel niet afschrijven. U moet bij afschrijvingen rekening houden met de restwaarde van de zaak. Afschrijven kunt u op basis van: een vast percentage van de aanschafwaarde (ook wel kostprijs genaamd) een vast percentage van de boekwaarde (onder specifieke omstandigheden) of tot de lagere bedrijfswaarde. Aanschafwaarde De aanschafwaarde is minimaal gelijk aan de koopprijs. Voorts moet u tot de aanschafwaarde rekenen alle kosten die u heeft moeten maken om het bedrijfsmiddel aan zijn doel te laten beantwoorden. Daaronder valt ook niet-verrekenbare omzetbelasting, de installatiekosten, transportkosten en de kosten van het bedrijfsgereed maken. Met betrekking tot de niet-verrekenbare BTW kan er een probleem ontstaan voor ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde prestaties verrichten. In een dergelijke onderneming is het pas na afloop van het jaar duidelijk welk deel van de omzetbelasting verrekenbaar is (naar rato van de belaste omzet). In zulke gevallen is het naar onze mening doelmatig om de btw buiten de aanschafwaarde te laten en aan het einde van het jaar het niet verrekenbare deel van de omzetbelasting in één keer ten laste van het resultaat te brengen, zodat u de afschrijvingsbasis van het bedrijfsmiddel meteen vast kunt stellen en niet pas na afloop van het jaar. 12

13 Als u een pand koopt en vervolgens verbouwt om het gereed te maken voor gebruik, behoren naast de kosten van aanschaf, zoals bijvoorbeeld de notariskosten en overdrachtsbelasting, de verbouwingskosten eveneens tot de aanschaffingskosten. Ditzelfde geldt als u een gebouw koopt en sloopt om vervolgens een nieuw pand te bouwen. Subsidies moet u afboeken op de aanschaffingskosten. Deze verminderen dus uw afschrijvingen. Als u bedrijfsmiddelen in uw eigen bedrijf produceert, gelden de voortbrengingskosten als aanschaffingskosten. Tot deze voortbrengingskosten moet u rekenen alle directe kosten die u voor de productie heeft gemaakt en tevens een aandeel in de vaste kosten van uw onderneming. Als u een zaak uit uw privé-vermogen inbrengt in uw onderneming, moet u als aanschaffingskosten in uw onderneming nemen de marktwaarde die de zaak heeft ten tijde van de inbreng. In normale gevallen zal deze marktwaarde weer afhangen van de aanschaffingsprijs verminderd met een redelijke afschrijving voor de periode dat u de zaak al privé in gebruik heeft. In bijzondere gevallen kan de marktwaarde zelfs hoger liggen dan de oorspronkelijke aanschaffingskosten. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als u een schilderij of een antieke kast vanuit uw privé-vermogen in uw onderneming inbrengt. Restwaarde U moet bij de bepaling van uw afschrijvingen altijd rekening houden met de restwaarde van het bedrijfsmiddel. Dit is de geschatte waarde die het bedrijfsmiddel aan het einde van uw gebruiksperiode nog zal hebben. Tijdens de rit kunt u de restwaarde nog wijzigen en daarmee eveneens uw afschrijving. Dan moet wel aannemelijk zijn dat de restwaarde een aanmerkelijke, duurzame verandering heeft ondergaan. Het bewijs daarvoor moet u leveren. De restwaarde van gebouwen kan niet lager zijn dan de bodemwaarde. Voor gebouwen die in de onderneming worden gebruikt is deze bodemwaarde 50% van de WOZ-waarde. Voor gebouwen die ter belegging worden aangehouden is de bodemwaarde de WOZ-waarde. Hiermee worden bedoeld gebouwen die hoofdzakelijk ter beschikking worden gesteld aan anderen dan verbonden personen. Wordt een gebouw ter beschikking gesteld aan een verbonden persoon dan is de minimale restwaarde weer 50% van de WOZ-waarde. Het gaat voor het jaar 2009 om de WOZ-waarde per 1 januari Als uw gebouw op 1 januari 2007 al een lagere boekwaarde had dan de bodemwaarde, mag u daarop niet meer afschrijven. Voor een gebouw waarop u op 1 januari 2007 nog geen drie jaar heeft afgeschreven, mag u de eerste drie jaar volmaken volgens uw oude afschrijvingssysteem. Daarna gaat onverkort de minimale restwaarde gelden. Voor VAMIL-gebouwen (groenlabelkassen en duurzame stallen) mag u afschrijven tot op de echte restwaarde. Voor deze gebouwen is er geen bodemwaarde. Afschrijving op vast percentage kostprijs Bij afschrijving van een vast percentage van de kostprijs schat u de economische levensduur van het bedrijfsmiddel en deelt u vervolgens de aanschaffingsprijs min de restwaarde door het geschatte aantal gebruiksjaren. 13

14 U heeft een productiebedrijf dat gereedschappen fabriceert. U koopt een nieuwe freesmachine. De aanschaffingsprijs is U schat dat u met deze machine 10 jaar kunt werken. De restwaarde van de machine schat u op U schrijft af per jaar ( / ) : 10 = Sinds 1 januari 2007 is de maximale jaarlijkse afschrijving 20% van de kostprijs of aanschaffingskosten. U heeft een auto die u heeft gekost. U schat de restwaarde op 4000 en schrijft in 4 jaar af. De afschrijving bedraagt dan / 4 = De maximale afschrijving bedraagt 20% van = U mag dus maar afschrijven. Voor goodwill is de maximale afschrijving 10% per jaar. Voortbrengingskosten van immateriële aktiva (bijvoorbeeld zelf ontwikkelde software) mogen in één keer ten laste van de winst worden gebracht. Als u bedrijfsmiddelen in gebruik heeft, waarover u vóór 1 januari 2007 ook al afschreef, dan geldt er overgangsrecht. U berekent hoeveel maanden u al heeft afgeschreven vóór 1 januari Als dat minder is dan 60 (voor andere bedrijfsmiddelen dan goodwill), trekt u dat af van 60 maanden. U houdt dan een aantal maanden over, dat als uitgangspunt voor de maximale afschrijving gebruikt wordt. U neemt vervolgens de boekwaarde per 1 januari 2007 en berekent daarover de maximale afschrijving over het gevonden aantal maanden. U heeft een bedrijfsmiddel waarover u al 1 vanaf maart 2005 afschrijft, dat is 22 maanden tot 1 januari De boekwaarde per 1 januari 2007 bedraagt De maximale afschrijving bedraagt per jaar 12 (maanden) / (60-22 maanden) x = 12 / 38 x = 6836 per jaar. Voor goodwill verloopt de berekening van het maximum volgens hetzelfde systeem, zij het met andere bedragen omdat de maximale afschrijving10% van de aanschafwaarde is. U heeft in 2004 goodwill gekocht, waarvan de boekwaarde op 1 januari 2007 nog is. U heeft afgeschreven vanaf 1 juli 2004, dat is 30 maanden tot 1 januari Uw maximale jaarlijkse afschrijving bedraagt dan vanaf 1 januari 2007: 12 (maanden) / ( maanden) x , dat is Voor de levensduur van een aantal bedrijfsmiddelen bestaan ervaringsregels: zo worden kantoorpanden meestal afgeschreven over een periode van 40 jaar, industriepanden over een periode van 15 tot 25 jaar, auto s in 4 tot 5 jaar, computers en software in 3 jaar. Deze regels zijn ervaringsgegevens, dus geen voorschrift. Het staat u dus vrij een ander afschrijvingsschema te hanteren. Maar als u (veel) sneller wilt afschrijven, moet u er wel op voorbereid zijn dat de fiscus naar de motivering zal vragen. 14

15 Afschrijving op basis van boekwaarde In dit systeem schrijft u ieder jaar een vast percentage af van de boekwaarde. Met dit afschrijvingssysteem haalt u de afschrijving een flink stuk naar voren en stelt u dus de belastingheffing uit. Het systeem brengt op die manier rentevoordeel. Van de fiscus moet u bij toepassing ervan wel aannemelijk maken dat het nut van het bewuste bedrijfsmiddel de eerste jaren groter is dan in de latere jaren. Onder nut moet u daarbij verstaan: het in euro s gemeten netto-rendement. U kunt dit systeem dus niet zonder meer toepassen. Ook voor afschrijving op basis van boekwaarde geldt een maximale jaarlijkse afschrijving van 20% van de aanschafwaarde. Afschrijving op lagere bedrijfswaarde Volgens dit systeem schrijft u in één keer het verschil tussen de aanschaffingsprijs en de lagere bedrijfswaarde af. De fiscus staat dit echter alleen in uitzonderlijke situaties toe. Onder andere moet u aantonen dat het bedrijfsmiddel, als gevolg van een bijzondere omstandigheid, een aanzienlijke en duurzame waardevermindering heeft ondergaan. Stijgt de bedrijfswaarde daarna weer, dan moet u het weer opwaarderen en winst nemen. Deze afschrijving op lagere bedrijfswaarde blijft ook mogelijk nu de jaarlijkse afschrijving is gemaximeerd. Een verkeerde schatting van de economische levensduur van het bedrijfsmiddel is geen reden voor een afschrijving op lagere bedrijfswaarde. Een miskoop is geen aanleiding tot afschrijving op lagere bedrijfswaarde. Ook bij een miskoop moet u volgens één van de andere systemen afschrijven en kunt u pas fiscaal verlies nemen als u de miskoop verkoopt. Onderhoud en verbetering Als u onderhoud pleegt aan bijvoorbeeld een pand, kunt u de kosten onmiddellijk ten laste van uw fiscale winst brengen. Als u een verbouwing pleegt aan uw pand en het daardoor verbetert, moet u de kosten bij de aanschaffingskosten boeken en vervolgens op die kosten afschrijven. Dat verschil kan voor u veel uitmaken; als u de kosten meteen ten laste van de winst kunt boeken, verlaagt u uw winst en daardoor uw belastingafdracht; als u moet afschrijven spreidt de lagere belasting zich uit over een periode van 5 of 10 jaar of langer. Niettemin verplicht de fiscus u om de kosten die u maakt voor verandering en verbetering van een bedrijfsmiddel af te schrijven. Alleen de onderhoudskosten kunt u direct ten laste van uw fiscale winst boeken. Als u een pand koopt voor uw onderneming en u moet daarin na de aankoop achterstallig onderhoud plegen, mag u deze kosten niet zonder meer ten laste van de winst brengen. U zult deze kosten moeten bijboeken bij de aanschaffingskosten en hierop jaarlijks moeten afschrijven. Als u het onderhoud en de verbouwingswerkzaamheden gespreid over enkele jaren, gedeeltelijk laat uitvoeren, of u wacht een aantal jaren met het uitvoeren van het onderhoud, zullen deze werkzaamheden eerder als onderhoud worden beschouwd. U kunt dan de kosten ineens ten laste van uw fiscale winst brengen. Willekeurige afschrijving voor startende ondernemers Ondernemers die recht hebben op startersaftrek kunnen gebruik maken van willekeurige afschrijving van investeringen in bedrijfsmiddelen tot een bedrag van Heeft u 15

16 meer geïnvesteerd, dan mag u op het meerdere normaal afschrijven. U mag zelf kiezen op welk bedrijfsmiddel u willekeurig afschrijft. U schaft een gebouw aan van met een restwaarde van , u mag dus afschrijven over De afschrijvingstermijn bedraagt 40 jaar. Tevens een machine van met een restwaarde van en daarmee een afschrijvingsbasis van en een afschrijvingstermijn van 10 jaar. U mag nu het hele gebouw in één jaar afschrijven ( ) en van de machine Of u mag de machine in één keer afschrijven ( ) en van het gebouw Het is vaak niet verstandig om versneld af te schrijven. Dat kan invloed hebben op andere regelingen, zoals op de fiscale oudedagsreserve. Uw vermogen daalt door de versnelde afschrijving waardoor u wellicht niet of minder mag toevoegen aan de FOR. Als u willekeurig mag afschrijven, mag u de afschrijving in een bepaald jaar ook achterwege laten, bijvoorbeeld in een jaar met weinig winst. Het moet gaan om investeringen die zijn aangegaan in het jaar waarin startersaftrek wordt genoten, of het jaar dat direct voorafgaat aan het jaar waarin voor het eerst startersaftrek wordt genoten. Op deze bedrijfsmiddelen mag u op ieder moment willekeurig afschrijven, ook al heeft u geen recht meer op de startersaftrek. Het gaat om het tijdstip van investeren: in dat jaar moet er recht bestaan op startersaftrek. Wel blijft de voorwaarde gelden, dat u ondernemer moet zijn. Als u willekeurig afschrijft, heeft u niet te maken met de maximering van de afschrijving tot 20% (10%) van de aanschafprijs van het betreffende bedrijfsmiddel. Als u geen verplichtingen bent aangegaan maar u kunt op een bedrijfsmiddel wel afschrijven, bijvoorbeeld doordat u het bedrijfsmiddel vanuit privé in de onderneming inbrengt, mag u wel willekeurig afschrijven. De willekeurige afschrijving kan echter pas plaatsvinden in het jaar waarin het bedrijfsmiddel in gebruik wordt genomen. U moet een verzoek met deze inhoud aan de inspecteur richten voordat de aanslag definitief is. De willekeurige afschrijving mag niet worden toegepast op de bedrijfsmiddelen waarvoor investeringsaftrek is uitgesloten. Dat zijn onder andere: - aan derden ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen; - grond; - personenauto s; - effecten; - goodwill, vergunningen en concessies. Als u in 2009 recht heeft op startersaftrek en in een eerder jaar reeds een deel afgeschreven heeft op gedane investeringen, mag u de regeling voor willekeurige afschrijving op het restant van de investering toepassen (tot het bedrag van de restwaarde). Verplichtingen die zijn aangegaan binnen een bepaalde familiegroep komen in principe niet in aanmerking voor investeringsaftrek en daarmee niet voor willekeurige afschrijving. Als het echter gaat om reële investeringen, kunt u hiervan ontheffing krijgen. 16

17 Willekeurige afschrijving in het belang van het bevorderen van de economische ontwikkeling U mag willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die u in 2009 heeft aangeschaft en die nieuw zijn. U moet het bedrijfsmiddel dan voor 1 januari 2012 in gebruik hebben genomen. U mag niet meer dan 50% willekeurig afschrijven. Deze regeling geldt niet voor: - aan derden ter beschikking gestelde bedrijfsmiddelen (wel als de bedrijfsmiddelen zijn bestemd om voor korte duur te worden verhuurd aan opeenvolgende huurders); - grond; - bromfietsen, motoren en personenauto s (wel voor zeer zuinige personenauto s); - effecten; - goodwill, vergunningen en concessies. Investeringsaftrek Iedereen die winst uit onderneming geniet heeft recht op investeringsaftrek als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dat geldt dus niet alleen voor de echte ondernemer, maar ook voor de medegerechtigde. De investeringsaftrek is een aftrekpost van de winst, bovenop de afschrijvingen, afhankelijk van de hoogte van de investering. Bovendien zijn er speciale regels voor bijzondere soorten investering, zoals energie-investeringen en milieuinvesteringen. Wat is investeren? Investeren is het aanschaffen van een bedrijfsmiddel. Het gaat dus niet om voorraden. De investering vindt plaats op het moment dat u de verplichting aangaat, dus bij de koopovereenkomst. Als u het bedrijfsmiddel zelf maakt, gaat het om het maken van de voortbrengingskosten. Als u zaken in privé bezit en u brengt ze in uw onderneming in, is geen sprake van investeren en heeft u geen recht op investeringsaftrek. Uitgesloten verplichtingen Aanschaf van bedrijfsmiddelen van bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en hun huisgenoten of van uw partner of huisgenoot komen niet in aanmerking voor investeringsaftrek. Als het echter gaat om reële verplichtingen, kunt u ontheffing krijgen van de inspecteur. Uitgesloten bedrijfsmiddelen Voor sommige bedrijfsmiddelen is geen investeringsaftrek mogelijk. Wij noemen: - Bedrijfsmiddelen van minder dan 450; - Bedrijfsmiddelen die voor de verhuur zijn bestemd; - Gronden, met inbegrip van de ondergrond van gebouwen; - Woonhuizen en woongedeelten van gebouwen; - Personenauto s; - Vaartuigen voor representatieve doeleinden; - Effecten, vorderingen en goodwill; - Vergunningen e.d.; - Dieren. Als een bedrijfsmiddel in 2009 nog niet in gebruik is genomen, wordt de investeringsaftrek uitsluitend toegekend voor zover het bedrag is betaald. 17

18 U heeft een vrachtauto besteld van U heeft een bedrag van 5000 aanbetaald. De auto wordt in 2010 geleverd. De investeringsaftrek bedraagt Daarvan heeft u in 2009 slechts recht op investeringaftrek wordt naar 2010 doorgeschoven. De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek Bij de investeringsaftrek gaat het om het totale investeringsbedrag in 2009, dus het bedrag waarvoor u verplichtingen bent aangegaan. U hoeft daarbij niet mee te tellen de bedrijfsmiddelen waarvoor geen recht bestaat op investeringsaftrek (zie vorige paragraaf). U mag zelf kiezen of u investeringsaftrek wilt of niet. Als u geen investeringsaftrek wilt over bepaalde bedrijfsmiddelen, terwijl zij daarvoor wel in aanmerking komen, tellen deze toch mee voor de berekening van het percentage. Bij een investeringsbedrag van meer dan maar niet meer dan aftrek percentage % % % % % % % % Bij een samenwerkingsverband, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma, moet de investeringsaftrek eerst worden berekend over de investering van het samenwerkingsverband en moet het gevonden bedrag daarna worden verdeeld over maten of vennoten. Dat kan een behoorlijke beperking opleveren. Het is verstandig om met het investeren rekening te houden met de grenzen uit de tabel. Als u net boven een grens zit, heeft u ineens recht op een veel lager bedrag aan investeringsaftrek. Als u dat ziet aankomen, kunt u wellicht beter een investering uitstellen tot volgend jaar. Het heeft overigens geen zin om dan voor een bepaald bedrijfsmiddel niet te kiezen voor investeringsaftrek, omdat dat bedrijfsmiddel voor de berekening van het percentage gewoon meegeteld moet worden. Desinvesteringsbijtelling Als u een bedrijfsmiddel waarover u investeringsaftrek heeft gekregen, binnen vijf jaar verkoopt of weggeeft, moet u daarover een bepaald percentage weer terugtellen bij de winst. Dat is het percentage dat u bij het investeren zelf heeft gekregen. Als er geen overdrachtsprijs is, moet u dat berekenen over de waarde in het economische verkeer. Is er wel een zakelijke overdrachtsprijs, dan moet het percentage daarover worden berekend. Het totale desinvesteringsbedrag moet in een kalenderjaar dan meer dan 2200 bedragen. 18

19 Energie- en milieuinvesteringsaftrek Als u investeringen doet in bepaalde investeringen die energiebesparend werken, heeft u recht op de energie-investeringsaftrek. De investeringen moeten voorkomen op de energielijst. Voor investeringen die op de milieulijst staan heeft u recht op de milieu-investeringsaftrek. Voorraden Waardering van voorraden De voorraden in uw onderneming moet u op uw balans waarderen. De fiscus staat vier methoden van voorraadwaardering toe: - op kostprijs; - op kostprijs of lagere marktwaarde; - volgens het lifo-stelsel; - volgens het ijzeren-voorraadstelsel. Waardering op kostprijs Bij de waardering op kostprijs wordt bij handelsgoederen uitgegaan van de inkoopprijs vermeerderd met inkoopkosten zoals transport en verzekering. Bij zelf geproduceerde goederen moet u bij de waardering uitgaan van de productiekosten. Daarmee worden bedoeld de uitgaven die specifiek door de vervaardiging van deze goederen worden opgeroepen. Dit zijn de directe kosten, de afschrijving op de machines en gereedschappen die bij de vervaardiging worden gebruikt, de loonkosten van de productiemedewerkers, e.d. U mag het constante deel van de algemene kosten daarbij buiten beschouwing laten. Tot dat algemene deel behoren de kosten van de afschrijving gebouwen, de directiesalarissen, de overige kantoorkosten en de financieringskosten. Bij een stelsel van waardering op kostprijs mag u de waarde van de voorraden niet aanpassen als de marktwaarde van de voorraden zakt. Ook niet als dat een permanente daling is. Waardering op kostprijs of lagere marktwaarde Bij de waardering op kostprijs of lagere marktwaarde waardeert u in eerste instantie op kostprijs (zie hiervóór), maar stapt u over op de marktwaarde zodra deze lager is. Hierdoor neemt u direct verlies als de marktwaarde van uw voorraad goederen daalt. Als die vervolgens weer stijgt, stapt u weer over op waardering op kostprijs. Deze waarderingsmethode wordt veel toegepast bij seizoengevoelige producten, zoals modeartikelen, schoenen, e.d. Aan het eind van het seizoen wordt de voorraad afgewaardeerd op de geschatte marktwaarde. Deze laatste waarde kunt u vaststellen op basis van ervaringscijfers. De marktwaarde staat over het algemeen in direct verband met de ouderdom van de artikelen. Waardering volgens het lifo-stelsel Als u dit waarderingsstelsel volgt, gaat u ervan uit dat de laatst binnengekomen goederen uit uw voorraad ook het eerst worden verkocht (lifo: last in, first out). Het moet dan wel gaan om goederen die soortgelijk of soortverwant zijn. U kunt de waardering volgens dit stelsel op twee manieren uitvoeren: aan het eind van het jaar per balansdatum, of gedurende het jaar per transactie. 19

20 IJzeren-voorraadstelsel Bij het ijzeren-voorraadstelsel moet u onderscheid maken tussen de normale en de surplusvoorraad. De normale (of ijzeren) voorraad is die, welke u voor een ongestoorde bedrijfsuitoefening nodig heeft. Deze wordt gewaardeerd volgens vaste prijzen. Die vaste prijs is meestal de kostprijs bij invoering van het ijzeren-voorraadstelsel en die blijft dan tijdens de duur van de onderneming gehandhaafd. Dat betekent dat de prijsstijging van de voorraad direct ten laste van de fiscale winst komt in het jaar van aanschaf van de voorraad. Als uw werkelijke voorraad lager is dan de ijzeren voorraad heeft u een manco. Dit manco wordt gewaardeerd op marktprijzen. De waarde van de normale voorraad wordt met de waarde van dit manco verminderd en kan dan zelfs negatief worden. Als het manco gedurende een langere tijd blijft bestaan, zal de fiscus de ijzeren voorraad terug willen brengen naar de werkelijk aanwezige voorraad. Uw ijzeren voorraad bedraagt 100 stuks die u heeft gewaardeerd tegen de prijs van het jaar van invoering van het stelsel. De prijs per stuk bedraagt 45, uw ijzeren voorraad bedraagt dan Uw voorraad is op de balansdatum 90 stuks. U heeft dan een manco van 10 stuks die u waardeert tegen de marktwaarde, die (stel) 56 per stuk is. Uw manco bedraagt dan 10 x 56 = 560. De waarde van uw voorraad is dan = Uw ijzeren voorraad bedraagt 100 stuks die u heeft gewaardeerd tegen de prijs van het jaar van invoering van het stelsel. De prijs per stuk bedraagt 45, uw ijzeren voorraad bedraagt dan Uw voorraad zakt tot 90 stuks. U vult de ijzeren voorraad aan met 10 stuks, die op dat moment 56 per stuk kosten. U waardeert deze echter tegen 45 per stuk en neemt een verlies van 10 stuks à 11, is 110. De surplusvoorraad wordt afzonderlijk gewaardeerd: daarvoor wordt dan meestal de kostprijs of lagere marktwaardemethode gebruikt. Bij dit waarderingssysteem valt de stille reserve in de voorraad helemaal niet meer vrij. U schuift de belastingheffing daarover naar de (verre) toekomst en dat betekent uitstel van belasting. Dit waarderingssysteem kunt u alleen toepassen op soortgelijke goederen. Waardering onderhanden werk Als een werk op de balansdatum nog niet af is, is er sprake van onderhanden werk. Vaak zullen er voor dit werk al wel kosten zijn gemaakt. En eventueel ook al fakturen zijn gestuurd naar de klant. Deze kosten mogen niet altijd ten laste van de winst worden gebracht, maar moeten worden geactiveerd als onderhanden werk. Stel: U heeft in 2009 al kosten gemaakt, materiaalkosten, loonkosten, projectkosten voor het vervaardigen van een machine voor een van uw opdrachtgevers. De materiaalkosten zijn waarschijnlijk redelijk nauwkeurig toe te rekenen aan een bepaalde machine. Deze kosten brengt u dan ook niet ten laste van het resultaat, maar boekt u als onderhanden werk. Voor salariskosten ligt dat wat lastiger. Er moet worden beoordeeld welke personeelsleden hoeveel uren werken aan de betreffende machine, en hoeveel een uur kost. Daarvoor is een 20

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Samenvatting p3 Jordi Morsink

Samenvatting p3 Jordi Morsink Samenvatting p3 Jordi Morsink Belastingrecht HRM Management Bedrijfseconomie Algemene Economie Pagina 1 Belastingplichtigen Inkomstenbelasting Hoofdstuk 3 Raamwerk wet IB Drie vragen bij het uitvoeren

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden

Fiscale cijfers 2015. Praktisch belastingkompas. Index. Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Index Trefwoorden Fiscale cijfers 2015 Praktisch belastingkompas Onder redactie van: mr. B. Opmeer mevrouw N.W.A.M. Elsbeek RB mevrouw C. Wijnstekers MSc.

Nadere informatie

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory

Fiscale cijfers 2014. Actuele financiële en fiscale informatie. Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Actuele financiële en fiscale informatie index trefwoorden Audit Tax Advisory Fiscale cijfers 2014 Praktisch belastingkompas Fiscale cijfers 2014 is hét belastingkompas voor ondernemers

Nadere informatie

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013

Voorwoord. Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783. Fiscale beloning 2013 Fiscale cijfers 2013 ISBN 978-90-816052-4-3 NUR 783 Fiscale beloning 2013 Gids voor slim belonen Naast Fiscale cijfers verschijnt jaarlijks de pocket Fiscale beloning. Een onmisbare gids voor werkgevers.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten

Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Hoofdstuk 2 Algemene Aspecten Belasting heeft twee doelen 1. Een budgettaire functie: het dekken van overheidsuitgaven 2. Instrumentele functie. Belasting wordt gebruikt als een soort middel om een bepaald

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21]

FISCALE EINDEJAARSTIPS VOOR U EN UW CLIËNT [1/21] [1/21] Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2012, maar andere zaken vragen

Nadere informatie

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer!

Belastingplan 2014: Zelfstandigenaftrek (nog) niet versoberd. Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Fiscaal adviseurs en accountants JS nieuws december 2013 Eindejaarstips: voor u als IB ondernemer Bent u nog in loondienst? Word IBondernemer! Steeds meer mensen kiezen ervoor om ondernemer te worden.

Nadere informatie

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld:

De checklist met fiscale eindejaartips is om praktische redenen in een aantal onderdelen verdeeld: Eindejaartips 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in uw praktijk én in

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten het zaken. zak boekje Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten volledig herziene versie het zaken zak boekje ing Kredietaanvragen Maatschap Fusie De accountant in uw achterzak Wat

Nadere informatie

Checklist Investeren en Fiscus

Checklist Investeren en Fiscus Checklist Investeren en Fiscus 1. Investeer in bedrijfsmiddelen Ondernemen en investeren gaat hand in hand. Een goede afweging van alle mogelijke gevolgen is de moeite waard. Het vervroegen, uitstellen

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1

Eindejaarstips 2014. meijburg.nl. 2014 Meijburg & Co, belastingadviseurs. Alle rechten voorbehouden. Eindejaarstips 2014 1 Eindejaarstips 2014 meijburg.nl Eindejaarstips 2014 1 De belangrijkste tips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN

HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN HANDLEIDING AANGIFTE INKOMSTENBELASTING 2011 VOOR KUNSTENAARS DIE ALS ZELFSTANDIGE WERKEN geschreven door Carla Custers (Reken ErOp) (Druk- en typefouten voorbehouden. De auteur en uitgever zijn niet aansprakelijk

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 13

Voorwoord 11 Inleiding 13 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 13 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 17 1.1 Het ondernemingsplan 17 1.2 De investeringsbegroting 19 1.3 Het financieringsplan 22 1.4 De exploitatiebegroting

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 voor scheppend kunstenaars en freelancers Introductie Deze handleiding is niet alleen geschikt voor de scheppend kunstenaar, maar voor alle ondernemers. Wanneer

Nadere informatie

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus

De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus AUTO & FISCUS De 100 meest gestelde vragen over uw auto en de fiscus - editie 2011 - Disclaimer / copyright Hoewel aan het samenstellen van de inhoud van dit boek de uiterste zorg is besteed, aanvaarden

Nadere informatie

Inkomstenbelasting 2009

Inkomstenbelasting 2009 Inkomstenbelasting 2009 Inleiding Algemene opzet Box 1 Belastbaar inkomen uit werk en woning, bestanddelen 1 Belastbare winst uit onderneming - Toelichting van termen - Soorten vermogen - Fiscaal toegestane

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl

Tax. Eindejaarstips. meijburg.nl Tax Eindejaarstips 2012 meijburg.nl Fiscale eindejaarstips voor ondernemend Nederland Het fiscale landschap blijft in beweging. Het afgelopen jaar is een aantal aanpassingen in de fiscale regelgeving

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Inkomstenbelasting. Vennootschapsbelasting. Investeringsaftrek Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 17 maart 2014, nr. BLKB 2014/106M. De Staatssecretaris van Financiën heeft het

Nadere informatie

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen.

WELKOM IN DE BV. Omdat mensen tellen. WELKOM IN DE BV Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Deze publicatie is tot stand gekomen met medewerking van BDO Legal B.V. Ondernemingsrecht. Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid, maar is in algemene

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE

EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE EINDEJAARSTIPS 2013 INHOUDSOPGAVE Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen 1 Betaal uw lijfrentepremie 2013 uiterlijk 31 december a.s. 2 Klassiekervrijstelling MRB van de baan 3 Investeer nog

Nadere informatie

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers

Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers Eindejaartips 2011 voor alle ondernemers BelastingBelangen wil u met het jaareinde in zicht graag attenderen op de vele mogelijkheden om nog dit jaar de belastingdruk in de zaak én in privé te verminderen.

Nadere informatie

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars

Handleiding. Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Handleiding Aangifte Inkomstenbelasting 2012 Zelfstandig podiumkunstenaars Introductie Deze handleiding is voor alle ondernemers en zp ers in de creatieve industrie. In de laatste hoofdstukken van dit

Nadere informatie

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF

BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF BEDRIJFSOPVOLGING VOORAF Misschien denkt u er als ondernemer helemaal nog niet aan, maar er komt een moment dat u zult stoppen. U wilt misschien uw bedrijf tegen die tijd verkopen aan een derde, of wellicht

Nadere informatie