BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES"

Transcriptie

1 BUSINESSPLAN VOOR BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES samenstelling 1

2 2

3 INHOUDSOPGAVE 1 Voorwoord De uitdaging: Brede scholen in multifunctionele accommodaties Leidraad voor multifunctionele accommodaties Aanleiding businessplan Doelstellingen businessplan Rol gemeente Tijdplanning Sterkten en beperkingen Leeswijzer en routeplanner Multifunctioneel bouwen Inleiding Wat is multifunctioneel bouwen? Mogelijkheden multifunctioneel bouwen Multifunctioneel bouwen versus kosten Multifunctioneel bouwen versus herontwikkeling op lange termijn Optimalisatie flexibiliteit Ruimtelijke flexibiliteit Technische flexibiliteit Organisatorische flexibiliteit Voordelen en nadelen van multifunctioneel bouwen Samenwerkingsvormen Opstellen Business Plan Inleiding Doelstelling formuleren Interne analyse Externe analyse SWOT-analyse Uitvoeringsvarianten Inleiding Introductie hoofdvormen Keuzeproces uitvoeringsvariant Eigen beheer Eigendom Financiering Beheer en exploitatie door verzelfstandiging van de gemeentelijke vastgoedafdeling Voordelen van het model eigen beheer Nadelen van het model eigen beheer (inclusief verzelfstandigd bedrijf) Verantwoordelijkheden en risico s voor de gemeente Uitbesteding Eigendom Financiering Beheer en exploitatie Voordelen van het model PPS-concessie Nadelen van het model PPS-concessie Verantwoordelijkheden en risico s

4 6.6 Samenwerkingsvormen Samenwerking met een woningcorporatie Samenwerking met een vastgoedbelegger Samenwerking met onderwijsorganisaties Eigendom Financiering Beheer en exploitatie Voordelen samenwerkingsvormen Nadelen samenwerking met woningcorporatie Verantwoordelijkheden en risico s voor partijen Beheer en exploitatie Inleiding Proces Inrichting projectorganisatie Eigendom Vaststellen verantwoordelijkheden voor beheeraspecten Invulling beheerorganisatie Investeringsraming Inzicht in lasten Inzicht in inkomsten Haalbaarheid van de investering Dekking Risico-inventarisatie Go/ No Go Nawoord Bijlagen en overzichten Eigendom Gezamenlijk eigendom Fiscale aspecten bij samenwerkingsvormen Overzichten Overzicht van aandachtspunten voor samenwerking met woningcorporaties Verdeling van kosten in relatie tot onderhoud Verdeling van investeringskosten Verdeelsleutel bijkomende kosten Overzicht beheeraspecten Berekening minimaal benodigde investering Kostprijsdekkende huur berekening Literatuurlijst Medewerking Colofon

5 Lijst Tabellen en Figuren Tabel 1 Positionering van de gemeente...20 Tabel 2 Outputspecificatie PPS-concessie...36 Tabel 3 Verantwoordelijkheden traditioneel model versus PPS-concessie model...40 Tabel 4 Risicoverdeling PPS-concessie...40 Tabel 5 De rol van de woningcorporatie in de samenwerking met de gemeente...42 Tabel 6 Onderscheid in huisvesting, diensten en middelen...56 Tabel 7 Verdeelsleutel van vloeroppervlakte per deelnemer en type gebruik...60 Tabel 8 Drempelpercentage overzicht...62 Tabel 9 Investeringslasten kapitaallasten per deelnemer...62 Tabel 10 Berekening servicelasten...64 Tabel 11 Investeringsmodel totale kosten per deelnemer...64 Figuur 1 Top 10 vragenlijst Gemeente...10 Figuur 2 Routeplanner Businessplan...12 Figuur 3 Bouwvolume en prijs per vierkante meter...14 Figuur 4 Organisatorische flexibiliteit...16 Figuur 5 Schematisch overzicht SWOT-analyse...20 Figuur 6 Analyse van directe en indirecte omgeving...24 Figuur 7 Samenvatting SWOT-analyse...26 Figuur 8 Keuzeproces uitvoeringsvariant...28 Figuur 9 Uitvoeringsvarianten...30 Figuur 10 Risico verdeling traditioneel model...34 Figuur 11 Risicoverdeling PPS-concessie...42 Figuur 12 Het proces van doordecentralisatie...44 Figuur 13 Risicoverdeling bij een ontwikkelaarmodel...50 Figuur 14 Risicoverdeling bij een DBFM-model...50 Figuur 15 Stappenplan Beheerorganisatie...52 Figuur 16 Schatting hoogte van investering...66 Figuur 17 Bepalen van kostprijsdekkende huur...68 Figuur 18 Waarde ontwikkeling van onroerend goed

6 6

7 VOORWOORD Voor u ligt het Businessplan voor Brede scholen in multifunctionele accommodaties. Dit plan biedt gemeenten ondersteuning vanaf het moment waarop zij overwegen een brede school in een multifunctioneel onderkomen te vestigen. En dat sluit goed aan bij de trend die het laatste jaar zichtbaar is geworden. Steeds meer brede scholen kiezen voor een gezamenlijk gebouw. In 2003 zijn 500 brede scholen operationeel, waarvan maar liefst 64 procent is gevestigd in een multifunctionele accommodatie. Voor veel gemeenten is een nieuw gebouw aanleiding om een brede school te starten. Dat verschillende bewoners samen een gebouw delen, wil overigens nog niet zeggen dat ze ook daadwerkelijk samenwerken. En juist die samenwerking is zo essentieel bij de brede school. Zonder gezamenlijke visie en een goede afstemming heeft de brede school onvoldoende meerwaarde. Het is dan ook van belang dat alle partijen die onder één dak komen, al in een vroeg stadium om de tafel gaan zitten. Naast inhoudelijke zaken moeten ook allerlei technische en praktische onderwerpen worden besproken. Het businessplan biedt hierbij ondersteuning. Het geeft een antwoord op de vragen die u kunt tegenkomen bij het bouwen van een multifunctionele accommodatie. De rijksoverheid (OCW, VWS en SZW) staat achter de brede school. Zij ondersteunt de brede-schoolontwikkeling door knelpunten in de wet- en regelgeving weg te nemen, verkokering tegen te gaan, door onderzoek en door (boven)lokale communicatie. Om de brede (interdepartementale) invalshoek te versterken en problemen op te lossen, is de Operatie JONG in het leven geroepen. In de Jeugdagenda van de Operatie JONG is onder andere het thema 'samenhang in de voorzieningen 0-12 jaar' opgenomen, waarbij de brede school een belangrijke plaats inneemt. Wij verwachten dat in het kader van deze Operatie zeker ook voor de brede school winst kan worden geboekt. Wij denken dat met deze handreiking voor gemeenten elke brede school in een multifunctionele accommodatie is verzekerd van een goed begin. Hier kunt u op bouwen! Maria van der Hoeven Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Clémence Ross Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Aart Jan de Geus Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid 7

8 OBERON - BREDE SCHOLEN IN NEDERLAND JAARBERICHT 2003 In 2003 werkten 264 gemeenten (54%) aan de totstandkoming van Brede Scholen. Dat zijn er ongeveer evenveel als in In 2003 heeft een veertigtal nieuwe gemeenten de Brede schoolontwikkeling ingezet, maar tegelijkertijd is het proces in een vergelijkbaar aantal gemeenten tijdelijk tot stilstand gekomen. Alle grotere gemeenten zetten het proces voort, maar veel kleinere gemeenten blijken te worstelen met voorbereidende werkzaamheden zoals financiering en bouw van multifunctionele accommodaties. Voorheen bleef de ontwikkeling van een Brede school beperkt tot één pilot, nu wil de meerderheid van de gemeenten in de periode twee of meer Brede scholen realiseren. In 2003 telde ons land ongeveer 500 operationele Brede scholen. Volgens de gemeenten zouden ongeveer 1200 Brede scholen voor 2010 in bedrijf moeten zijn. In vergelijking met voorgaande jaren worden steeds meer Brede scholen gevestigd in multifunctionele accommodaties (64%) met meerdere voorzieningen onder één dak. Belangrijkste doelen Gemeenten beschouwen de ontwikkeling van kinderen en een goede samenwerking (zowel inhoudelijk als fysiek) tussen partijen als zeer belangrijk. De meerderheid van de gemeenten (84%) en instellingen (82%) hechten na de ontwikkelingskansen voor kinderen het meeste belang aan het verbeteren van de inhoudelijke samenwerking tussen de deelnemers aan de Brede school. Steeds meer gemeenten (61%) en instellingen (7%) vinden multifunctioneel bouwen een zeer belangrijk doel. Steeds meer partijen uit verschillende sectoren gaan deel uitmaken van Brede Scholen. De samenwerking tussen basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang en welzijn wordt steeds vaker uitgebreid naar de sectoren zorg, cultuur en sport. Vooral maatschappelijk werk, de bibliotheek en sportverenigingen komen als partner in beeld 8

9 2 DE UITDAGING: BREDE SCHOLEN IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIES 2.1 Leidraad voor multifunctionele accommodaties Onze moderne samenleving laat een grote diversiteit aan leefpatronen en samenlevingsverbanden zien en wordt sneller en dynamischer. Werk, zorg, vrije tijd: overal moet tijd voor zijn en alles is belangrijk. Zo luidt de openingszin van de samenvatting die in de Leidraad voor multifunctionele accommodaties is opgenomen. Deze leidraad is begin 2002 verschenen en maakt onderdeel uit van het Advies van de Commissie Dagarrangementen. Primaire doelgroep van de leidraad is de gemeente. De gemeente speelt immers een sleutelrol in het proces van realisatie en instandhouding van maatschappelijke voorzieningen. Een Brede school of multifunctionele accommodatie is een maatschappelijke voorziening. De belangrijkste doelstellingen van een Brede school ( het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen, een doorgaande pedagogische lijn realiseren en een sluitend netwerk rond kinderen creëren ) impliceert samenwerking tussen partijen. Die samenwerking levert een directe bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het gaat hierbij om basisonderwijs, peuterspeelzaal, kinderopvang en voor-, tussen- en naschoolse opvang. Deze voorzieningen vormen het hart van de Brede school, waarbij uiteraard ook het welzijnswerk een rol speelt. Ook het voortgezet onderwijs kent een Brede school ontwikkeling. Daar ligt het accent in de eerste plaats op het ontwikkelen van sociale competentie, het versterken van de binding met de school en het bevorderen van de sociale participatie. Samenwerking tussen partijen krijgt een stimulans als er wordt samengewoond. Deze samenwerking leidt in veel gevallen ook tot de ontwikkeling van een dagarrangement (een sluitende keten van diensten met voorzieningen voor onderwijs, opvang en vrije tijd voor kinderen van nul tot twaalf jaar). Als partijen ervoor kiezen samen onder één dak te gaan, wordt gesproken over een multifunctionele accommodatie. Een multifunctionele accommodatie is een voorziening met verschillende deelnemers onder één dak, waarbij de inrichting en het ontwerp zo zijn vormgegeven dat bepaalde ruimten geschikt zijn voor meervoudig gebruik. Deze definitie wordt nog steeds gehanteerd. Deloitte ICS Adviseurs koppelt hieraan tevens de inhoudelijke meerwaarde dat partijen elkaar iets moeten bieden, anders is samenwonen zinloos. Een Brede school kan een multifunctionele accommodatie 1 zijn, maar kan ook een netwerk van voorzieningen vormen. De realisatie van een multifunctionele accommodatie is een uitdagend proces waarin de vertaling wordt gezocht van samenwerkingsmogelijkheden naar een ruimtelijke structuur die voor een ieder haalbaar en betaalbaar is. In de Leidraad staat het realisatieproces in tien overzichtelijke bouwstenen beschreven. De vraag wanneer en hoe een multifunctionele accommodatie haalbaar en betaalbaar is of kan zijn, is hierin niet beantwoord. Het antwoord op deze vraag staat centraal in dit rapport. Deloitte ICS Adviseurs kiest hierbij voor een pragmatische aanpak in de vorm van een format voor een businessplan. 2.2 Aanleiding businessplan Bij het realiseren van een multifunctionele accommodatie is het belangrijk vooraf te bepalen onder welke voorwaarden de accommodatie voor de deelnemers haalbaar en betaalbaar is. Dit blijkt in de praktijk bijzonder lastig. Deelnemers hebben verschillende belangen, stellen verschillende eisen en randvoorwaarden, hanteren verschillende richtlijnen en hebben verschillende wensen. Zie hier de reden waarom het moeilijk is volledige duidelijkheid te verschaffen over de toekomst van een te realiseren multifunctionele accommodatie. Toch is deze exercitie noodzakelijk. Immers, een multifunctionele accommodatie wordt voor enkele decennia gerealiseerd. Deelnemers moeten alleen al daarom willen weten wat de consequenties van de realisatie en instandhouding van een accommodatie voor de eigen organisatie zijn. Bovendien leidt het inzichtelijk maken van de consequenties tot discussies over de samenwerking binnen het primaire en secundaire proces. De keuzes die vervolgens worden gemaakt, zijn dan ook weloverwogen te noemen en dit komt de continuïteit van de multifunctionele accommodatie weer ten goede. Kortom: voordat de realisatie van een multifunctionele accommodatie wordt gestart, moeten de risico s en consequenties voor alle betrokken partijen in kaart worden gebracht. Dit kan door het opstellen van een businessplan. Een gebouw moet worden gezien als een instrument en niet als een doel op zich. De multifunctionele accommodatie (of het netwerk van deelnemers) vormt de infrastructuur die het (mede) mogelijk maakt de doelstellingen van de Brede school te realiseren. 1 In dit rapport wordt onder Brede school en multifunctionele accommodatie hetzelfde verstaan. Het gaat om een Brede school in één gebouw met een inhoudelijke meerwaarde. 9

10 TOP 10 BESTAAT IN ONZE GEMEENTE BEHOEFTE AAN EEN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE? WELKE PARTIJEN GAAN SAMENWONEN EN SAMENWERKEN? HOE WAARBORGEN WIJ ONZE REGIEROL? WAT IS ONZE MENING OVER HET EIGENDOM VAN EEN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE? WAT KUNNEN EN WILLEN WIJ ZELF DOEN? WELKE TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN BESTEDEN WIJ UIT? WELKE RANDVOORWAARDEN STELLEN WIJ AAN EIGENDOM, BEHEER EN EXPLOITATIE? WELKE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN HEBBEN WIJ? WANNEER VINDEN WIJ HET PROJECT HAALBAAR? OP WELKE WIJZE MONITOREN WIJ HET PROJECT? Figuur 1 Top 10 vragenlijst Gemeente 10

11 2.3 Doelstellingen businessplan Het businessplan heeft de volgende doelstellingen. - Het businessplan maakt de ambitie van de gemeente duidelijk, hoe deze te realiseren en hoe de toekomst van de multifunctionele accommodatie er uit ziet. Het businessplan biedt medewerkers, eventuele externe financiers en samenwerkingspartners houvast. - Het businessplan geeft inzicht in alle noodzakelijke aspecten die de multifunctionele accommodatie als maatschappelijke onderneming haalbaar en betaalbaar maken. - Het opstellen van een businessplan laat u systematisch nadenken over het product en de onderneming. Eventuele witte vlekken kunnen op tijd worden ingevuld. Het realiseren van een succesvolle multifunctionele accommodatie met aandacht voor de inhoudelijke en zakelijke samenwerking is een uitdaging voor alle betrokken partijen. In dit rapport staat vooral de zakelijke samenwerking centraal. Het gaat daarbij om drie hoofdelementen: eigendom (financiering), beheer en exploitatie. Deze elementen vormen het hart van de discussie en besluitvorming over het al dan niet realiseren van een multifunctionele accommodatie. Die discussie wordt gevoerd naar aanleiding van een groot aantal vragen. De tien belangrijkste vragen die de gemeente zich moet stellen staan in figuur 1 vermeld. 2.4 Rol gemeente De gemeente speelt als lokale overheid en eindverantwoordelijke voor onderwijshuisvesting een centrale rol in het totale proces bij de totstandkoming van een multifunctionele accommodatie. Eén van de elementen die vooraf moet worden geregeld, is de invulling van de eigen rol. Dit kan per multifunctionele accommodatie verschillen. Immers, soms is de gemeente ook partij (toekomstig gebruiker van het pand) en lopen verantwoordelijkheden door elkaar. De aangewezen projectleider moet weten welke belangen hij 2 moet dienen. Daarnaast is het van evident belang de projectstructuur (zie: Leidraad ) van tevoren goed in te richten. Als er sprake is van een gemeentelijke projectgroep waarin de gemeentelijke belangen worden besproken, is het noodzakelijk dat zowel de harde als de zachte sector hierin zijn vertegenwoordigd. Het betreft de afdelingen financiën en ruimtelijke ordening 3 en de beleidsinhoudelijke afdelingen. Verder moet rekening worden gehouden met het duale bestel en de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de verantwoordelijke portefeuillehouder. Hoe breed is het mandaat gegeven door de Raad? Welke financiële ruimte is gegeven en gecreëerd? En op welke momenten vindt terugkoppeling plaats? 2.5 Tijdplanning De routeplanner in hoofdstuk 3 geeft aan dat de doorlooptijd van besluitvorming rond eigendom, beheer en exploitatie ongeveer een half jaar beslaat. Dit is realistisch, mits u het proces strak regisseert. Deze planning is overigens vergelijkbaar met het voorbereidende traject voor de realisatie van een solitaire voorziening. Het proces vereist veel communicatie over en weer tussen partijen, belangenafwegingen, berekeningen, risicoanalyses en onderhandelingen. Dit rapport met de bijlagen biedt u een handvat voor de belangrijkste stappen in dat gecompliceerde proces. 2.6 Sterkten en beperkingen De kracht van het businessplan is gelegen in de directe relatie met de praktijk. De informatie is verzameld aan de hand van uitgebreide interviews met de pioniers in ons land op het terrein van multifunctionele accommodaties. De leden van de externe begeleidingsgroep zijn ons klankbord geweest. Wij hebben hun ervaringen met multifunctionele accommodaties gekoppeld aan de resultaten van het onderzoek. De conclusies van alle recente onderzoeken zijn ook gespiegeld aan onze bevindingen. Tot slot heeft Deloitte ICS Adviseurs haar eigen expertise met multifunctionele accommodaties en het onderwijs, opgebouwd in de afgelopen 50 jaar, verwerkt in het businessplan. Dit is het eerste businessplan dat op landelijk niveau voor alle gemeenten beschikbaar komt. De structuur van het businessplan ligt vast, maar in de dagelijkse praktijk doen wij een beroep op uw flexibiliteit voor wat betreft de invulling. Immers, de vorm en inhoud van een multifunctionele accommodatie is per keer verschillend. De realisatie van een multifunctionele accommodatie blijft maatwerk. 2 Waar in dit rapport hij wordt genoemd, kan even zo goed zij worden gelezen. 3 In veel gemeenten heet dit nu anders, bijvoorbeeld stadsontwikkeling of bouwen & wonen. 11

12

13 HOOFDSTUK 4 HOOFDSTUK 5 SWOT- ANALYSE DOELSTELLING FORMULEREN VOORBEREIDINGS-FASE ALGEMEEN INTERNE ANALYSE EXTERNE ANALYSE MULTIFUNCTIONEEL BOUWEN GERICHT OP INHOUDELIJK INTEGRAAL GEMEENTELIJK BELEID GERICHT OP MARKT, TRENDS EN ONTWIKKELINGEN OPTIMALISATIE FLEXIBILITEIT SAMENWERKINGS- VORMEN WAT WIL / WENST DE GEMEENTE? SWOT OP 4 GEBIEDEN - ORGANISATIE - VASTGOED EN FINANCIËN - BEHEER EN EXPLOITATIE - INHOUDELIJKE SAMENWERKING WAT WIL / WENST DE MARKT? GO / NO GO OP BASIS VAN DE HAALBAARHEIDSANALYSE SWOT-ANALYSE CIRCA 6-8 WEKEN TIJDPAD TOTAAL Figuur 2 Routeplanner Businessplan 12

14 HOOFDSTUK 6 HOOFDSTUK 7 KIEZEN VOOR EEN VARIANT UITWERKING BEHEERORGANISATIE VERZELFSTANDIGD GEMEENTELIJKE BEDRIJF INPUT PROCES/ACTIVITEIT OUTPUT EIGEN BEHEER GEMEENTE INTENTIEVERKLARING HAALBAARHEID INRICHTING PROJECTORGANISATIE WERKGROEP BEHEER GOTIK- DOCUMENT UITBESTEDING PPS-CONCESSIE DISCUSSIE EIGENDOM (UITWERKING WERK- GROEP EIGENDOM) NEE EIGENDOM BEKEND? JA INVENTARISATIE BEHEERASPECTEN DIENSTEN EN MIDDELEN INVULLING BEHEERORGANSATIE DETAILINVULLING BEHEERORGANISATIE WONINGCORPORATIE INVESTE- RINGSRAMING GEREED SAMEN- WERKING BELEGGER RAMING STICHTINGKOSTEN EN HUURPRIJZEN NEE JA SCHOOLBESTUUR INZICHTELIJK LASTEN/BATEN DOORBELASTING- SYSTEMATIEK RISICO- INVENTARISATIE DEKKING ZOEKEN HAALBAARHEID INVESTERING GO/ NO GO JA INTENTIEVERKLARING EN BEHEEROVEREENKOMST KEUZE UITVOERINGSVARIANT CIRCA 8-12 WEKEN BEHEER- EN EXPLOITATIETRAJACT MINIMAAL 16 WEKEN CIRCA 28 WEKEN

15 3 LEESWIJZER EN ROUTEPLANNER Het ontwikkelen van een businessplan vergt een systematische en gestructureerde aanpak. Het schema in dit hoofdstuk geeft aan volgens welke route een businessplan voor een multifunctionele accommodatie wordt opgesteld. Deze routeplanner dient twee doelen: - geeft de structuur van dit rapport weer, waardoor tijdens het doornemen herkenbaar is in welke fase van het proces u zich bevindt; - biedt houvast tijdens de uitwerking van een businessplan omdat zichtbaar is welke stappen u (nog) moet nemen en waar de keuzemomenten liggen. Hoofdstuk zeven schildert een pragmatische beschrijving van het proces om te komen tot een beheerconstructie van een multifunctionele accommodatie. Stapsgewijs is aangegeven op welke manier de discussie rond beheer en exploitatie wordt gevoerd en welke onderdelen per stap aan de orde moeten komen om uiteindelijk een beheerovereenkomst te kunnen sluiten. Uiteraard is de volgorde van de hoofdstukken zes en zeven bewust gekozen: voordat de discussie over beheer en exploitatie wordt afgerond, moet de eigendomspositie duidelijk zijn. Hoofdstuk acht is afrondend. De gehele route wordt in vogelvlucht in dit hoofdstuk doorgenomen. Hoofdstuk vier geeft een algemene beschrijving van de voor- en nadelen van multifunctioneel bouwen. De inhoud is informerend van karakter en levert input voor de discussie over de bouwwijze en de investeringskosten. Het pretendeert niet compleet te zijn, maar biedt wel enig inzicht in een aantal elementen rond multifunctioneel bouwen. Hoofdstuk negen is samengesteld uit bijlagen en overzichten die ondersteunend, aanvullend, verdiepend of praktisch zijn bedoeld. Hoofdstuk vijf beschrijft de eerste stap in het proces dat uiteindelijk moet leiden tot een businessplan. Het is vooral een analyse van de positie van de initiatiefnemer(s), in veel gevallen een gemeente. Aan de hand van deze analyse wordt duidelijk welke onderdelen in het proces verduidelijking behoeven, moeten of kunnen worden uitbesteed, politieke besluitvorming nodig hebben en invloed hebben op het vervolg. Kortom, het is een noodzakelijke stap die veel narigheid in het vervolgtraject voorkomt. Hoofdstuk zes schetst drie verschillende modellen van eigendom. In de beschrijving wordt de theorie aan de praktijk gekoppeld, zodat gemeenten een weloverwogen keuze voor de eigendompositie kunnen maken. De informatie levert gemeenten input voor zowel interne als externe discussies over verschillende constructies waardoor een gedegen besluitvorming plaatsvindt. In de naamgeving van de modellen wordt een duidelijk onderscheid gemaakt. Dit zegt echter niets over de kwaliteit. Alle drie modellen komen in de praktijk voor en kunnen succesvol zijn. De uiteindelijke keuze wordt bepaald door veel factoren. De uitgebreide beschrijving geeft gemeenten houvast bij het bespreken van die factoren. 13

16 prijs per m omvang van het gebouw in m 2 Figuur 3 Bouwvolume en prijs per vierkante meter Voor een voorzieningencluster zijn de financiële uitgangspunten betreffende de exploitatie helder in beeld gebracht. Een exploitatiemodel is opgezet met enerzijds de kosten gebaseerd op de investering en de gekapitaliseerde kosten van de facilitaire dienst en anderzijds de opbrengsten. Men hanteert hierbij vier huurprijscategorieën: - een lage categorie voor de verhuur van groepsruimten bij leegstand of in het weekend en de avonduren; - een goedkope categorie voor de multifunctionele ruimten; - een licht commerciële categorie voor licht commerciële functies; - een commerciële categorie; Voor deze categorieën is een bezettingsgraad beredeneerd. Op basis van de vierkante meterprijs is de opbrengst berekend. Daarop is de gekapitaliseerde huuropbrengst bepaald. Tip: voorkom dat multifunctionele ruimten monofunctioneel worden hetgeen resulteert in niet optimaal gebruik van de multifunctionele ruimten. 14

17 4 MULTIFUNCTIONEEL BOUWEN 4.1 Inleiding Een multifunctionele accommodatie is een gebouw met meerdere gebruikers onder één dak, waarin naast samenwonen ook wordt samengewerkt. Het gebouw op zich moet het samenwonen en samenwerken mogelijk maken. Veelal wordt gestreefd naar een hoge bezettingsgraad of gebruiksfrequentie. Meervoudig gebruik vraagt flexibiliteit en duurzaamheid. Tijdens de voorbereidingen van een multifunctionele accommodatie moet daarmee rekening worden gehouden. In dit hoofdstuk wordt beschreven wat onder multifunctioneel bouwen wordt verstaan en welke elementen hierbij onderscheidend zijn. 4.2 Wat is multifunctioneel bouwen? Een gebouw is een hulpmiddel om de inhoudelijke samenwerking van de deelnemers in de multifunctionele accommodatie te ondersteunen. Deze constatering komt uit verschillende onderzoeken naar Brede scholen. Een gebouw is geen doel op zich maar wel een bepalende randvoorwaarde, die wordt aangegrepen zoveel mogelijk multifunctionaliteit te herbergen. Multifunctioneel bouwen biedt meerdere gebruiksmogelijkheden, nu en in de toekomst. De mate van multifunctionaliteit hangt af van de mate van flexibiliteit die de toekomstige gebruikers nodig hebben. Omdat voorzieningen steeds meer moeten inspelen op de vraag van de gebruiker, en die vraag aan maatschappelijke ontwikkelingen onderhevig is, is een multifunctioneel gebouw een oplossing om aan die wisselende omstandigheden het hoofd te bieden. De transformatie van aanbod naar vraag en van monofunctioneel naar multifunctioneel loopt parallel aan de verschuiving in de wijze waarop voorzieningen en functies worden aangeboden. Dit leidt tot nieuwe gebouwen die geen optelsom van functies vormen, maar die vanuit de gezamenlijkheid meerwaarde aan de individuele gebruiker bieden. Die nieuwe ideeën dwingen ons anders na te denken over en om te gaan met vierkante meters en ruimten. Het antwoord op dat anders nadenken wordt gegeven door multifunctioneel bouwen. Multifunctionele gebouwen herbergen ruimten met diverse gebruiksmogelijkheden en verschillende vormen. De ruimten worden onderverdeeld in verschillende gebruikszones. Elke zone is geoptimaliseerd voor een bepaald soort gebruik, zoals concentratie, ontspanning, ontmoeting, individueel of collectief. Ook is de volgende indeling mogelijk: - individueel gebruik, een ruimte wordt exclusief door één deelnemer gebruikt; - semi-multifunctioneel, het primaat van het gebruik ligt bij één deelnemer, maar deze deelnemer stelt de ruimte ook aan derden beschikbaar; - multifunctioneel, de ruimte is voor iedereen beschikbaar. De verschillende indelingsmogelijkheden zorgen voor een hogere gebruiksintensiteit. Daarnaast is multifunctioneel bouwen gericht op de lange termijn. Naast de flexibiliteit voor de huidige of eerste gebruikers kan het gebouw relatief eenvoudig voor alternatief gebruik worden aangepast. 4.3 Mogelijkheden multifunctioneel bouwen Multifunctioneel bouwen versus kosten Bij de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties ligt de nadruk op het optimaal benutten van de beschikbare ruimten om de exploitatielasten zo laag mogelijk te houden. In de initiatief- en definitiefase vindt de vertaling plaats van activiteiten naar een samenhangend ruimteprogramma. Beslissingen over de mate van wisselend gebruik en het bijbehorende aanbod van (verschillende) activiteiten bepalen de kwaliteit van het inrichting- en afwerkingniveau, die op hun beurt consequenties hebben voor zowel het investeringsbedrag als de exploitatie van het toekomstige gebouw. Lopende het proces wordt de maatschappelijke meerwaarde van het gezamenlijke gebruik steeds zichtbaarder waardoor ook andere deelnemers zich alsnog (willen) aansluiten. Dit heeft consequenties voor de totale kosten. De hieruit voortvloeiende maatschappelijke meerwaarde is echter niet te kwantificeren, maar wel aan toonbaar in de kwaliteit van de multifunctionele accommodatie. De gemeente maakt de afweging voor wiens rekening deze extra kwaliteit komt. Naast de aan de kwaliteit gerelateerde kosten bestaan er ook elementen die de kosten van multifunctioneel bouwen gunstig beïnvloeden. U moet hierbij denken aan elementen als schaalvoordelen, benutting en bezetting van de ruimten. Het samenbrengen van meerdere voorzieningen onder één dak creëert een groter bouwvolume, waardoor de prijs per vierkante meter lager wordt. Hoe groter, hoe goedkoper. Figuur 3 geeft de relatie aan tussen de omvang van het gebouw en de prijs per vierkante meter. Ook een efficiënte benutting en bezetting van de ruimten leiden tot kostenverlaging. De bezettingsgraad levert belangrijke input voor de hoogte van de huurprijs. De meeste multifunctionele accommodaties hanteren verschillende huurprijzen voor de ruimten in het gebouw. De huurprijzen worden vastgesteld op basis van een aantal variabelen: - soort gebruiker; - bezettingsgraad; - kwaliteit van inrichting; - servicekosten; - investeringskosten. 15

18 Een accommodatie met technische flexibiliteit biedt diverse soorten ruimten voor de deelnemers. Bovendien is het aanpassingsvermogen optimaal. Toegepaste maatregelen cq voorwaarden ter bevordering van een optimale flexibiliteit van het gebouw zijn: In het ontwerp: - maatvoering, principes van modulaire coördinatie toepassen; - standaardisatie van maten en materialen; - zonering van ruimten die aan dezelfde voorwaarden moeten voldoen cq waarvoor dezelfde condities gelden; - compacte plattegrond. In de detaillering: - bouwkundig en installatietechnische standaardisatie; - systematische plaatsing van bouwkundige elementen en installatieaansluitingen; - universeel en uitwisselbare materiaalkeuze Multifunctioneel bouwen versus herontwikkeling op lange termijn Voor het succes van een multifunctionele accommodatie is de ligging belangrijk. Een centrale ligging in de wijk is aantrekkelijk voor verschillende gebruikers en een randvoorwaarde om uit te kunnen groeien tot een ontmoetingshart (veelal een belangrijke onderliggende doelstelling van de Brede school) van de wijk. Het reserveren van een geschikte locatie verloopt alleen succesvol wanneer gemeenten maatschappelijke en sociale voorzieningen meerjarig en integraal regisseren en afspraken worden gemaakt tussen de beleidsmakers en de afdeling ruimtelijke ordening. Multifunctioneel bouwen biedt kansen voor herontwikkeling dankzij de ingebouwde flexibiliteit. Door flexibele oplossingen in de constructie is het gebruik in de toekomst snel en met weinig additionele middelen aan te sluiten bij de veranderende vraag. 4.4 Optimalisatie flexibiliteit Flexibiliteit is een begrip dat ruimtelijke, technische en organisatorische dimensies kent. Twee aspecten van flexibiliteit in de context van dit businessplan zijn veerkracht en aanpassingsvermogen van het gebouw. Daarnaast biedt flexibiliteit stabiliteit en continuïteit aan het gebouw. Stabiliteit wordt bereikt door het kunnen aanpassen aan onverwachte omstandigheden, veranderende inzichten en maatschappelijke ontwikkelingen. (Bij architectenselecties zijn dit onderscheidende vermogens in presentaties en ontwerpen.) Figuur 4 Organisatorische flexibiliteit PROGRAMMARAAD PROGRAMMAGROEP SPORT & BEWEGEN PROGRAMMAGROEP KUNST & CULTUUR PROGRAMMAGROEP TECHNIEK & ICT PROGRAMMAGROEP... Een multifunctionele accommodatie toont flexibiliteit door bijvoorbeeld verandering van gebruik. Diverse delen van het gebouw moeten zo flexibel mogelijk worden opgezet, zodat een andere invulling mogelijk is. De flexibiliteit van ruimten is verbonden aan het risico van leegstaand. Hoe groter de flexibiliteit, hoe lager het leegstandrisico. Anderzijds schuilt een gevaar bij ruimten met een langdurige bezetting door één type gebruiker. Deze gebruiker is vaak minder flexibel. Zie hier de afweging in flexibiliteit die gemaakt moet worden. Multifunctionele accommodaties kunnen ook flexibiliteit in de projectplanning uitstralen. Hiermee bedoelen wij de bekwaamheid een optimale balans te vinden tussen de initiële investering en de uitgaven later in de levenscyclus van de accommodatie. Dit resulteert in een beter management en een meer economische aanpak van beheer en exploitatie Ruimtelijke flexibiliteit Ruimtelijke flexibiliteit richt zich op de flexibiliteit in gebruik. Het biedt mogelijkheden voor het veranderen van de indeling. Dat kan heel handig zijn in het geval van veranderende ruimtelijke behoeften van de deelnemers. Bouwen in compartimenten is vaak de oplossing als groei of krimp wordt geprognosticeerd. In de praktijk bieden bijvoor- 16

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen

Module. Exploitatie gemeenschapsvoorziening. Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014. Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen Module Exploitatie gemeenschapsvoorziening Kennisnetwerk Leefbaarheid en Gemeenschapsvoorzieningen 2014 Kulturhus Den Dulper, Boven-Leeuwen 1 Colofon Zwolle, 16 juni 2014 Kennisnetwerk Leefbaarheid en

Nadere informatie

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2

9285 ZV BUITENPOST. Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 Doorlichting MFC It Vleckehûs 6 december 2013 Aan Gemeente Achtkarspelen T.a.v. mevrouw A. Dijkstra Postbus 2 9285 ZV BUITENPOST Van Hospitality Consultants Smallepad 13-15 Postbus 2186 3800 CD AMERSFOORT

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie

Multifunctionele accommodaties. Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie Multifunctionele accommodaties Inzicht in de kosten en opbrengsten van beheer en exploitatie N.S.L. (Nicole) Huisman Master Vastgoedkunde Rijksuniversiteit Groningen November 2009 Multifunctionele accommodaties

Nadere informatie

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking

SLIM SAMENWERKEN AAN ICT. Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking SLIM SAMENWERKEN AAN ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Slim Samenwerken aan ICT Governance en besturing: Sturen op ICT samenwerking Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht

Nadere informatie

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs

Invest. ltifun. multi. doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo estere Invest doende! multi ltifun Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang en onderwijs 3 Zo doende! Investeren in gebouwen voor kinderopvang

Nadere informatie

Business en ICT Alignment in Ketens

Business en ICT Alignment in Ketens Business en ICT Alignment in Ketens Drs. A.N.M. Bensink CISA 1 voor allen en allen voor 1 Business en ICT Alignment in Ketens 1 voor allen en allen voor 1 Referaat postinitiële masteropleiding IT-Auditing

Nadere informatie

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna

Voorzieningen onder dak. Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna 2 Voorzieningen onder dak Integraal accommodatiebeleid gemeente Uithoorn 2008 2014 en daarna Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget

Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Handreiking sturing en beheersing Participatiebudget Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de ministeries

Nadere informatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie

Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Handreiking formuleren integrale beleidsvisie op Participatie Deze handreiking is samengesteld in het kader van de voorbereidingstrajecten voor de invoering van het Participatiebudget in opdracht van de

Nadere informatie

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd

Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Participatie van overbelaste jongeren Rapportage monitor Decentralisatie- Uitkering Jeugd Uitgebracht aan: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening

Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening 3018-1 Organisatie en beheer van schoonmaakdienstverlening J. Iskes 1. Programma van eisen voor de schoonmaakdienstverlening 2 1.1 Inleiding 2 1.2 Een

Nadere informatie

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer

Multifunctionele accommodaties Beslisboom voor de keuze voor beheer Openbaar Ankie Verspeek Vastgoed en Makelaardij Fontys Hogeschool Eindhoven Management Economie en Recht Mei 2010 Begeleiders: Dhr. C.J.W. Bosmans (Fontys Hogeschool Eindhoven MER Vastgoed en Makelaardij)

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid

Een handreiking voor gemeenten. Kansen van. jonge kinderen vergroten. met een. de ouders! samenhangend VVE-ouderbeleid Een handreiking voor gemeenten Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de ouders! Kansen van jonge kinderen vergroten met een samenhangend VVE-ouderbeleid En nu de

Nadere informatie

Samenwerken onder één dak

Samenwerken onder één dak Samenwerken onder één dak 1 Samenwerken onder één dak Handreiking voor het opzetten van een Cultuurhuis 2 3 Voorwoord Een Cultuurhuis is een plek waar mensen elkaar ontmoeten, kennis kunnen opdoen en waar

Nadere informatie

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief

Ons kenmerk IA00/13.0015094. Datum uw brief InformatieManagement & Automatisering IA00 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen Telefoon 14024 Telefax (024) 323 59 92 E-mail gemeente@nijmegen.nl Postadres Postbus 9105

Nadere informatie

strijdigeregels in de praktijk

strijdigeregels in de praktijk strijdigeregels in de praktijk Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad Uitgegeven door het Ministerie van Economische Zaken 2 Gemeentelijk Accountmanagement Leidraad

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden

Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Nota Integraal Jeugdbeleid 2006 2009 Gemeente Heusden Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding. 4 1.1 Aanleiding. 4 1.2 Doel van de nota. 4 1.3 Totstandkoming van de nota. 4 1.4 Leeswijzer 4 2. De gemeente

Nadere informatie

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595

Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Herschikking wijkontmoetingscentra Realisatie taakstelling Hart van de Wijk 2012.0.058.547/2012-05-00595 Arnhem; mei 2012 1 Inhoudsopgave Samenvatting 3 Inleiding / leeswijzer 5 Uitgangspunten Denklijnen

Nadere informatie

Van idee naar werkelijkheid

Van idee naar werkelijkheid Handleiding voor de realisatie van een nieuw sportcomplex Colofon Tekst: Piet Eversdijk (v.v. De Meern) Peter Kieft (v.v. De Meern) Joeke de Jong (KNVB) Bijdragen: Peter van Kuijk Maaike van Meerten André

Nadere informatie

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp

Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Stroomlijning van de informatievoorziening Informatiebeleidsplan 2009 2012 van de gemeente Leiderdorp Leiderdorp Claudia Heger Goed Richard Boogaard e-adviseur EGEM Informatiemanager gemeente Leiderdorp

Nadere informatie

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies

Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo. De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Zorg voor jongeren in het v(s)o en mbo De regierol van gemeenten Beleidsadvies Opdrachtgevers: Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Meedoen in Hof van Twente

Meedoen in Hof van Twente Meedoen in Hof van Twente Beleidsplan Wmo 2008-2011 Hof van Twente, januari 2008 Voorwoord Voor u ligt het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning 2008-2011 Meedoen in Hof van Twente. Sinds 1 januari

Nadere informatie

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in

Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Strategisch Beleids Plan Voila 2015-2020 Door samen zien en beleven, goed voorbereid de toekomst in Berkelwijk 37, 3831 MN Leusden Postbus 32, 3830 AA Leusden www.voilaleusden.nl Leeswijzer Voor u ligt

Nadere informatie

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009

Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Strategisch Informatiebeleidsplan 2005-2009 Aan de Raad Made, 1 februari 2005 Aan de commissie: Datum vergadering: Agendapunt : Raadsvergadering: 31 maart 2005 Onderwerp: Informatieplan 2004-2008 Nummer raadsnota: Portefeuillehouder: Bijlagen: Ter

Nadere informatie

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten

Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Handleiding risicomanagement bij pps-gebiedsontwikkelingsprojecten januari 2004 Inhoudsopgave 3 1. INLEIDING 3 1.1 Inleiding

Nadere informatie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie

Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Een leven lang werken: Het realiseren van Duurzame Inzetbaarheid in de sector Politie Vitaal, competent, gemotiveerd en met plezier werken gedurende de gehele loopbaan Eindrapportage Werkgroep Inzetbaarheid

Nadere informatie

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren

De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Masterthesis De benutting van vereveningsmogelijkheden bij de realisatie van multifunctionele accommodaties binnen een netwerk van actoren Januari 2010 Masterthesis Planologie, Faculteit der Managementwetenschappen,

Nadere informatie

Sociale wijkteams in ontwikkeling

Sociale wijkteams in ontwikkeling Sociale wijkteams in ontwikkeling Inrichting, aansturing en bekostiging In samenwerking: Gemeente Eindhoven Gemeente Enschede Gemeente Leeuwarden Gemeente Utrecht Gemeente Zaanstad TransitieBureau Wmo

Nadere informatie