Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV"

Transcriptie

1 Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV Informatiebrochure 12 Vrije sector kavels fase 3 Mantelappel Februari 2008

2 Overzichtkaart Hoogezand-Sappemeer

3 Indicatieve verkaveling plan De Vosholen

4

5 Situatie 12 vrije kavels fase 3, Mantelappel De aangeboden kavels zijn bestemd voor de bouw van vrijstaande woningen.

6

7 Prijslijst kavels met oppervlakte (zie losse bijlage)

8 DE VOSHOLEN, Eigenzinnig Wonen Ingeklemd tussen de Kalkwijk aan de westzijde, de Kleinemeersterstraat aan de oostzijde, de spoorlijn in het noorden en De Vosholen aan de zuidzijde ligt het nieuw te ontwikkelen woongebied De Vosholen. Het gebied wordt ontsloten vanaf de zuidzijde met een tweetal hoofdtoegangen via een rotonde in De Vosholen. De ontwikkeling van deze woonwijk komt voort uit een gemeentelijk initiatief naar aanleiding van het structuurplan uit Daartoe is door de gemeente een samenwerking aangegaan met drie landelijk opererende marktpartijen, te weten: Bemog Projektontwikkeling BV, Bouwfonds MAB Ontwikkeling BV en BAM Vastgoed BV. Gedurende de intensieve voorbereidingstijd heeft bureau Wissing voor stedenbouw en ruimtelijke vormgeving een ontwerp gemaakt voor het stedenbouwkundig plan. De aanwezige plangebiedkenmerken, zoals de reeds aanwezige bebouwing en de verkavelingstructuur met haar watergangen, zijn van invloed geweest op het stedenbouwkundig concept en hebben geleid tot een drietal sferen, te weten de Lanen, het Park en de Boomgaard. Het gebied heeft een totaal oppervlak van ca 67 ha en krijgt een capaciteit van ruim 900 woningen met een hoog kwaliteitsniveau en een ruime variatie in woonmogelijkheden, zoals twee-onder-één-kapwoningen zowel vrijstaand als geschakeld, vrijstaande woningen alsmede een beperkt aantal appartementen en rijenwoningen, maar ook vrije kavels waarop u uw eigen droomhuis kunt bouwen. Inmiddels is de bouw van de eerste, tweede en derde fase in de Vosholen een eind gevorderd en is een groot deel opgeleverd en bewoond. Ook de ontwikkeling van de vierde fase loopt voorspoedig en is vanaf 2006 in verkoop gebracht en de eerste woningen zijn ook al bewoond. In de derde fase in het plandeel Boomgaard worden nu 12 vrije kavels uitgegeven bestemd voor vrijstaande woningen, die zijn gelegen aan de Mantelappel. Deze informatiebrochure is bedoeld om u te informeren over de uit te geven 12 vrije kavels aan de Mantelappel nummers 6 t/m 18 even en 13 t/m 21 oneven, die de Ontwikkelingscombinatie Vosholen in verkoop brengt. Mocht u na het lezen van deze brochure nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de makelaar. De Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV wenst u veel succes bij de ontwikkeling van uw bouwplannen.

9 Kavels in DE VOSHOLEN De Ontwikkelingscombinatie Vosholen CV verkoopt de vrije bouwkavels in de Vosholen. De daadwerkelijke verkoop vindt plaats door de makelaars die ook de overige woningen in de Vosholen in verkoop hebben: Duit Makelaardij, Boelens Jorritsma en Meeùs Makelaars. De kavels zijn gelegen aan de noord-westzijde van de derde fase in het plandeel de Boomgaard en hebben een variërend oppervlak vanaf ca 470 m 2 tot ruim 1150 m 2 voor de vrijstaande woningen. Start verkoop kavels Februari 2008 is de verkoop van de kavels gestart met het informeren van de bij de makelaars geregistreerde belangstellenden.

10 Stedenbouwkundige uitgangspunten Bij de uitwerking van het stedenbouwkundig plan heeft men zich sterk gericht op de bestaande verkavelingstructuur. Extra aandacht is gegeven aan de aspecten water, sociale veiligheid en duurzaam bouwen. Water Bij de inrichting van het plan De Vosholen is men na uitgebreid onderzoek uitgegaan van integraal waterbeheer. Dit betekent grofweg dat in principe geen gebiedsvreemd (agrarisch) water met een lagere kwaliteit in het plangebied zal worden toegelaten en dat het relatief schone regenwater niet via de riolering wordt afgevoerd, maar binnen het plangebied wordt opgeslagen. Dit houdt in dat de waterstand van het open water meer dan gebruikelijk kan fluctueren, maar ook de gerechtvaardigde verwachting dat de kwaliteit van het open water belangrijk beter zal worden dan in vergelijkbare situaties bij traditionele plannen. Dit betekent dat voor de onderhavige situatie het hemelwater op het verharde oppervlak van de kavel, de woning, garage, bestrating, enz. afgevoerd dient te worden op de achter de kavel liggende sloot die in verbinding staat met het open water. Daar waar geen directe aansluiting is met open water aan de kavel dient het hemelwater naar de straat te worden afgevoerd. Bij de ontwikkeling van de woning en tijdens de bouw dient hiermee rekening te worden gehouden. Sociale veiligheid Bij de ontwikkeling van het stedenbouwkundig plan is ook veel aandacht geschonken aan het aspect sociale veiligheid. Daartoe is door de ontwikkelende partijen, de gemeente Hoogezand-Sappemeer en de Regiopolitie Groningen, een convenant gesloten over het voldoen aan de uitgangspunten van het Politie Keurmerk Veilig Wonen. Op stedenbouwkundig niveau houdt dit in dat de openbare verlichting moet voldoen aan strenge eisen en het openbaar groen zodanig wordt vormgegeven, dat steeds voldoende zicht blijft zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de groenvoorziening. Voor de woningen geldt tevens dat zij moeten voldoen aan de eisen van het Politie Keurmerk Veilig Wonen, hierbij wordt gekeken naar de ligging van de woning, de kwaliteit van de gevelelementen met de nadruk op de draaiende delen en het hang- en sluitwerk, de buitenverlichting en rookmelders. Ook voor de woningen die gebouwd worden op de vrije kavels zullen de uitgangspunten van het Politie Keurmerk gelden. Daartoe zal de toetsing door de adviseur van het keurmerk voorwaarde zijn voor de afgifte van de bouwvergunning. Na oplevering van de woning dient een keuring plaats te vinden. Na goedkeuring ontvangt u van de politie het certificaat Veilige woning. Met dit certificaat heeft u de zekerheid dat uw woning voldoet aan de standaardeisen voor inbraakpreventie. Informatie over het Politie Keurmerk Veilig Wonen kunt u krijgen bij de helpdesk op het gratis telefoonnummer of bij de bouwplanadviseur van de Regiopolitie Groningen.

11 Alleen op deze wijze zal bij de voltooiing van de wijk De Vosholen voor de gehele wijk het predikaat Politie Keurmerk Veilig Wonen van toepassing zijn met de vele voordelen die dit met zich brengt. De praktijk wijst uit dat de kans op inbraak met 80% afneemt. De meeste verzekeringsmaatschappijen geven bij bezit van het politiekeurmerk korting op de premie van de inboedelverzekering, zodat de extra investering in de woning zich op termijn terug verdient. Andere voordelen van een gecertificeerde woning zijn natuurlijk het veilige gevoel dat bewoners krijgen en het zal zich vertalen in een hogere verkoopwaarde van de woning. Duurzaam Bouwen De gemeente Hoogezand-Sappemeer is een groot voorstander van duurzaam (milieuvriendelijk) bouwen. Daartoe heeft de gemeente met de ontwikkelende partijen in de Vosholen een convenant duurzaam bouwen gesloten. Naast maatregelen op stedenbouwkundig niveau worden hierin maatregelen op woningniveau voorgeschreven. Deze maatregelen komen voor een belangrijk deel uit het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen en worden voor een deel voorgeschreven in het Bouwbesluit. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Bouwen en Wonen van de gemeente. Bouwrijpe Kavels De kavels zijn al bouwrijp. Dit houdt in dat de riolering en nutsleidingen in de straat zijn aangebracht en dat de kavels over de bouwstraat bereikbaar zijn. De vorm van de kavels is al in het terrein zichtbaar. De kavels zullen al vóór notaristransport door het Kadaster worden ingemeten en vastgelegd. Nadat alle woningen aan deze straat zijn gebouwd en het zware bouwverkeer is vertrokken zal worden aangevangen met het aanbrengen van de bestrating en het afwerken van de groenvoorziening.

12 Bouwen op een vrije kavel Bij het (laten) bouwen van een woning op een vrije kavel komt heel veel kijken. U moet rekening houden met allerlei bouwtechnische zaken en voorschriften. Daarom is het verstandig vroegtijdig deskundige hulp in te schakelen. Vraag ook in uw omgeving naar bouwervaringen van anderen. Wellicht kunt u door contact op te nemen met de eigenaren van belendende kavels, de bouwplannen onderling afstemmen. Het is soms voordelig werkzaamheden gezamenlijk uit te (laten) voeren. Bebouwingsvoorschriften Allereerst is het van belang dat u weet welke randvoorwaarden er gelden voor uw bouwplan. In deze informatiebrochure vindt u gegevens uit het bestemmingsplan Vosholen. Bij het bestemmingsplan behoort een beeldregieplan. In dit plan staan enkele richtlijnen en thema s voor de realisatie van de verschillende plandelen. Deze vrije kavels behoren tot het gebied Boomgaard. Planologische kaders en beeldkwaliteit De Boomgaard kenmerkt zich als een buurt met een formele opzet in een voornamelijk rechthoekig kader en aan de westzijde aansluitend aan de bestaande bebouwing van de Kalkwijk. Achter in een deel van de kavels ligt een afwateringssloot die aansluit op het open water van het plangebied. Het talud tot aan de waterlijn dient door de eigenaren in stand te worden gehouden en te worden onderhouden. De voorgevel van de woningen dient 6 meter uit de voorerfgrens te liggen. De voorkeur voor de richting van de kap is dwars aan de voorgevel. Het maximale bebouwingspercentage is 30% van het kaveloppervlak. De bebouwingsdiepte is maximaal 12 meter. De breedte van het hoofdgebouw bij de vrijstaande woningen is maximaal 50% van de kavelbreedte ter plaatse van de voorgevel. Hoofdgebouwen dienen minimaal 3 meter uit de zij-erfgrens te worden gehouden. De goothoogte is vrij. De nokhoogte is maximaal 11 meter. De bijgebouwen dienen minimaal 3 meter achter de voorgevelrooilijn te liggen met een maximale hoogte van 2,70 meter. De gevels dienen te worden opgetrokken in baksteen, in aardse kleuren met accenten (glas, staal, expressieve materialen). De daken moeten worden gedekt met grijze (bij voorkeur keramische) pannen. Schetsplan Uitgaande van uw wensen en de aanwezige mogelijkheden, laat u voor uw woning een schetsplan maken. Dit zijn bouwkundige tekeningen van in elk geval de plattegronden, de gevels en de situering van de woning op de kavel alsmede een materiaalstaat en kleurenoverzicht. U kunt uw schetsplan door de afdeling Bouwen en Wonen, sectie Bouw- en woningtoezicht, voorlopig laten beoordelen. Zo weet u dat u op de goede weg zit, Bouw- en woningtoezicht toetst het plan aan het bestemmingsplan en aan het beeldregieplan. Indien het schetsplan hierin past, kan het voor een preadvies worden voorgelegd aan de Welstandcommissie. Meestal krijgt u binnen enkele weken een reactie op uw bouwplan.

13 Bouwaanvraag Het is verstandig om uw schetsplan pas volledig uit te laten werken, wanneer u weet dat de gemeente het goedkeurt. Daarmee voorkomt u teleurstelling en onnodige kosten. Met de uitgewerkte bestektekeningen en alles wat daarbij hoort kunt u een officiële aanvraag voor een bouwvergunning indienen. De aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis. Brandveiligheid Denk voor u gaat bouwen ook aan de veiligheid van u en uw huisgenoten. Als voorzorg dient u in de woning rookmelders aan te brengen. Op deze wijze verhoogt u het principe van veilig wonen.

14 Concept koopakte

15 KOOPOVEREENKOMST (economisch eigendom) De ondergetekenden: 1. Ontwikkelingscombinatie Vosholen C.V., gevestigd en kantoorhoudende te Hoevelaken 3871 AZ, Westerdorpsstraat 66, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar enige beherend vennoot Vosholen Beheer B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Hoevelaken 3871 AZ, Westerdorpsstraat 66, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar gezamenlijk bevoegde bestuurders: a. Bemog Projektontwikkeling B.V., (voorheen Bemog Projektontwikkeling Kampen B.V.), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Zwolle 8011 LE, Jufferenwal 30, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor de Regio Zwolle onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer J.E. Jansen, in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd gevolmachtigde met de persoonlijke titel van directeur; b. BAM Vastgoed B.V., (voorheen HBG Vastgoed B.V.), statutair gevestigd en kantoorhoudende te Bunnik 3981 LA, Regulierenring 35, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Utrecht en omstreken onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H. Bree in zijn hoedanigheid van zelfstandig bevoegd bestuurder met de persoonlijke titel van directeur; c. Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V., (voorheen Bouwfonds Woningbouw B.V.), statutair gevestigd te Hoevelaken en kantoorhoudende te Amersfoort 3821 BT, Displayweg 8, mede kantoorhoudende te Zwolle 8041 BK, Grote Voort 221, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder Bouwfonds Property Development B.V., ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel voor Gooi- en Eemland onder nummer , te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer ir. J.J.M. Franck en de heer mr. H.W.J. Doornink in hun hoedanigheid van respectievelijk bestuurder met de persoonlijke titel van directeur en gevolmachtigde met de persoonlijke titel van directeur Operations, hierna te noemen 'verkoper'; en 2. De heer/mevrouw*.. (en de heer/mevrouw *), (beiden*) wonende te. op het adres. (respectievelijk wonende te.. op het adres.. ), gehuwd in/buiten gemeenschap van goederen/ ongehuwd/ samenwonend*, hierna (gezamenlijk*) te noemen: 'koper'; De ondergetekenden sub 1 en 2 hierna gezamenlijk ook te noemen: 'partijen', Verklaren per d.d. *** te zijn overeengekomen als volgt:

16 Koop Verkoper verkoopt aan koper, gelijk koper van verkoper koopt, een perceel bouwterrein, gelegen te Hoogezand, gemeente Hoogezand-Sappemeer, in het plangebied "Vosholen" aan de Mantelappel, huisnummer ***, uitmakende een ter plaatse af te bakenen gedeelte van het perceel kadastraal bekend gemeente Hoogezand, sectie B nummer 3964, ter grootte van ongeveer ***; één en ander zoals schetsmatig is aangegeven op de aan deze akte gehechte situatietekening (bijlage 1), hierna ook te noemen: "het verkochte", door koper te gebruiken als bouwterrein, bestemd voor de bouw van een woning met toebehoren. Koopprijs De koopprijs van het verkochte bedraagt,-- (zegge: Euro Eurocent), inclusief de daarover verschuldigde 19% omzetbelasting (BTW). Met ingang van 01 juli 2008 is koper over de hiervoor genoemde koopprijs minus het daarin opgenomen bedrag aan BTW, aan verkoper rente verschuldigd ter grootte van 7% op jaarbasis, te vermeerderen met de daarover verschuldigde omzetbelasting. De koop is gesloten onder de volgende bedingen: Notariële akte van levering Artikel 1 De voor de eigendomsoverdracht op te maken notariële akte van levering zal worden verleden ten overstaan van notaris mr G. Veldkamp ter standplaats Hoogezand, gemeente Hoogezand- Sappemeer op het adres: M. Veningastraat 121 (correspondentie-adres: Postbus 31, 9600 AA Hoogezand), of zijn plaatsvervanger, (hierna: 'de notaris'), binnen *** dagen nadat het verkochte de vervaardigde staat als bedoeld in artikel 5 heeft bereikt. Indien de grond ten tijde van de levering nog staat ten name van een derde, zal koper ermee genoegen nemen dat, indien verkoper zulks wenst, die derde rechtstreeks aan koper overdraagt, eventueel bij verzamelakte. Kosten en belastingen Artikel 2

17 1. De kosten van de overdracht, waaronder begrepen de eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting, de notariskosten en het kadastrale recht, zijn voor rekening van verkoper en in voormelde koopprijs begrepen. 2. Wegens de levering van het verkochte is wel omzetbelasting (BTW) verschuldigd; deze is voor rekening van de koper, doch zal door de verkoper worden afgedragen. De in dit lid bedoelde kosten voor koper zijn ter hoogte van 19% in voormelde koopprijs begrepen. 3. De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het verkochte zullen voor wat betreft het lopende jaar bij het verlijden van de notariële akte van levering worden verrekend. Betaling Artikel 3 1. De betaling van de koopprijs en van de overige kosten, rechten en belastingen zal plaatsvinden via het kantoor van de notaris. 2. Koper is verplicht het verschuldigde te voldoen uiterlijk bij het ondertekenen van de notariële akte van levering door creditering van de bank- en/of girorekening(en) van de notaris per die datum. 3. Uitbetaling aan verkoper zal eerst plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen die bij het verlijden van de akte van levering niet bekend waren. Verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van het ondertekenen en het uitbetalen één of meer werkdagen kunnen verstrijken. Waarborgsom, bankgarantie Artikel 4 1. Tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst is de koper verplicht uiterlijk binnen 8 dagen na ondertekening van deze overeenkomst bij de notaris als waarborgsom een bedrag te storten ter grootte van 10% van de koopprijs. 2. In plaats van de hiervoor genoemde waarborgsom kan koper desgewenst binnen genoemde periode van 8 dagen bij de notaris een door een te goeder naam bekend staande Nederlandse bankinstelling afgegeven bankgarantie ter grootte van de waarborgsom deponeren. Die bankgarantie dient onvoorwaardelijk te zijn, voort te duren tot één maand na het tijdstip van de notariële overdracht en voorts de bepaling te bevatten dat de bank op eerste verzoek van verkoper of de notaris het bedrag van de garantie aan de notaris zal uitkeren. 3. De koper machtigt de notaris om in de gevallen zoals voorzien in deze overeenkomst de waarborgsom aan de verkoper over te maken. 4. De waarborgsom zal met de koopsom worden verrekend, behoudens in het geval deze overeenkomst geen rechtskracht verkrijgt, in welk geval de waarborgsom zal worden gerestitueerd.

18 5. Bij niet naleving van de bij dit artikel aan koper opgelegde verplichting, is artikel 13 van overeenkomstige toepassing. 6. Zolang op grond van het in deze overeenkomst bepaalde geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de waarborgsom heeft plaatsgevonden, houdt de notaris de waarborgsom onder zich tot het moment waarop hij een eensluidende betalingsopdracht van beide partijen ontvangt, danwel tot het moment waarop bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist aan wie de waarborgsom moet worden afgedragen. Feitelijke levering, staat van het verkochte Artikel 5 1. De feitelijke levering (aflevering) van het verkochte aan koper zal geschieden in de staat van bouwkavel (nieuw vervaardigde onroerende zaak), derhalve geëgaliseerd, uitgezet. Verkoper verplicht zich voor het verkochte zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering, alles behoudens het bepaalde in artikel Het verkochte zal bij de feitelijke levering de eigenschappen bezitten die voor het gebruik als in lid 6 van dit artikel omschreven nodig zijn. Aan koper kenbare gebreken die daaraan in de weg zouden kunnen staan komen voor diens risico. 3. De feitelijke levering van het verkochte (aflevering) geschiedt terstond na de ondertekening van de notariële akte van levering. Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan bij de ondertekening van de notariële akte van levering, eindigt de zorgplicht van de verkoper per het tijdstip van feitelijke levering, tenzij partijen anders overeenkomen. 4. De feitelijke levering van het verkochte zal geschieden leeg, ontruimd en ongevorderd. 5. Koper heeft het recht het verkochte vóór de feitelijke levering te inspecteren. 6. Koper dient het verkochte te gebruiken als bouwterrein voor de bouw van een woning met toebehoren. Ten aanzien van dit gebruik deelt verkoper mee dat het ter plaatse van het verkochte geldende bestemmingsplan in deze mogelijkheid voorziet. Juridische levering Artikel 6 1. Het verkochte zal op het in artikel 1 bedoelde tijdstip worden overgedragen met de daarbij behorende rechten en aanspraken en vrij van hypotheken, pandrechten, beslagen en inschrijvingen daarvan, doch met alle aanspraken krachtens erfdienstbaarheden ten behoeve van het verkochte als heersend erf en met alle kwalitatieve rechten. 2. Verkoper heeft kennis gegeven van alle hem bekende lasten uit hoofde van erfdienstbaarheden als dienend erf, van kettingbedingen, kwalitatieve verplichtingen en overige lasten en beperkingen. Genoemde lasten en beperkingen zijn vermeld in artikel 15. Koper aanvaardt deze lasten en beperkingen uitdrukkelijk. Daarnaast aanvaardt koper uitdrukkelijk die lasten en beperkingen kenbaar uit de openbare registers als bedoeld in artikel

19 16 boek 3 BW, die voor hem uit de feitelijke situatie kenbaar zijn en/of voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen. 3. Indien uit onderzoek bij de openbare registers als hiervoor omschreven blijkt dat aan het verkochte lasten en beperkingen verbonden zijn die niet voor koper kenbaar waren en die tevens voor hem een wezenlijk zwaardere belasting betekenen, dan heeft koper het recht tot uiterlijk twee dagen voor de datum van het verlijden van de akte van levering schriftelijk en met redenen omkleed aan de notaris mee te delen dat hij die zwaardere belasting niet aanvaardt, en dientengevolge de overeenkomst wenst te ontbinden. 4. In de notariële akte van levering zullen worden opgenomen alle rechten en verplichtingen als zijn vereist om de feitelijke situatie ten aanzien van het verkochte en ten aanzien van de locatie waarvan het verkochte deel uitmaakt te bestendigen. Overgang, overdracht aanspraken Artikel 7 Alle aanspraken die verkoper ten aanzien van het verkochte kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden gaan over op koper per het tijdstip van de eigendomsoverdracht van het verkochte, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval de overgang van aanspraken per dat tijdstip plaats heeft. Voor zover bepaalde aanspraken alsdan niet kunnen gelden als kwalitatieve rechten als bedoeld in artikel 251 Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek, is verkoper verplicht op eerste verzoek van koper mee te werken aan een overdracht van die aanspraken. Overmaat, ondermaat Artikel 8 Over- of ondermaat van het verkochte zal aan geen van partijen enig recht verlenen. Garantieverklaringen Artikel 9 Verkoper garandeert, onverminderd het hiervoor verklaarde in de artikelen 5 en 6, het navolgende: a. verkoper is bevoegd tot verkoop en levering van het verkochte; b. indien het verkochte geheel of gedeeltelijk vrij van huur/pacht mocht worden overgedragen, zal het verkochte geheel of voor dat gedeelte vrij van huur/pacht en/of van andere aanspraken tot gebruik, leeg, ontruimd en ongevorderd zijn. Het verkochte zal evenmin zonder recht of titel in gebruik zijn bij derden; c. het verkochte is gelegen in een wettelijk ruilverkavelings- casu quo herinrichtingsplan, genaamd: Herinrichting "Oude Veenkoloniën IV". d. voor verkoper bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, recht van wederinkoop, huurkoop of lease;

20 e. op het verkochte rusten de gebruikelijke zakelijke lasten, waarvan de verschenen termijnen zijn voldaan. f. aan verkoper zijn van overheidswege of door nutsbedrijven geen veranderingen betreffende het verkochte voorgeschreven of aangekondigd, welke nog niet zijn uitgevoerd; g. aan verkoper is geen (lopende adviesaanvraag voor) aanwijzing, danwel aanwijzingsbesluit danwel registerinschrijving bekend: 1. als beschermd monument in de zin van artikel 3, 4 of 6 van de Monumentenwet; 2. tot beschermd stads- of dorpsgezicht of voorstel daartoe als bedoeld in artikel 35 van de Monumentenwet; 3. door de gemeente of provincie als beschermd stads- of dorpsgezicht; h. aan verkoper is niet bekend dat het verkochte is opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 of artikel 8 danwel in een voorstel als bedoeld in artikel 6 of artikel 8a van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten. Informatieplicht verkoper, onderzoeksplicht koper Artikel 10 Afgezien van het hiervoor bepaalde, staat verkoper er voor in aan koper met betrekking tot het verkochte die informatie te hebben gegeven die naar geldende verkeersopvattingen door hem ter kennis van koper behoort te worden gebracht. Koper aanvaardt uitdrukkelijk dat de resultaten van het onderzoek naar die feiten en omstandigheden die naar geldende verkeersopvattingen tot zijn onderzoeksgebied behoren, voor zijn risico komen (voor zover deze aan verkoper thans niet bekend zijn). Risico-overgang, beschadiging Artikel Het verkochte komt eerst voor risico van koper, zodra de notariële akte van levering is ondertekend, tenzij de feitelijke levering eerder plaatsvindt, in welk geval het risico met ingang van dat moment overgaat op koper. 2. Indien het verkochte vóór het tijdstip van risico-overgang, anders dan door toedoen van de koper, geheel of gedeeltelijk verloren gaat of in meer dan geringe mate wordt beschadigd, is verkoper verplicht koper daarvan onverwijld in kennis te stellen en is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden, tenzij binnen vier weken nadat het onheil ter kennis van koper is gebracht, maar in ieder geval vóór het in artikel 1 bedoelde tijdstip: a. koper niettemin uitvoering van de onderhavige overeenkomst verlangt, in welk geval verkoper aan koper zal overdragen: het verkochte in de staat waarin het zich alsdan bevindt, alsmede - zonder enige bijzondere tegenprestatie naast de overeengekomen koopprijs - alle rechten welke

21 verkoper terzake van vorenbedoelde schade, hetzij uit hoofde van verzekering, hetzij uit anderen hoofde jegens derden kan doen gelden; òf b. verkoper verklaart de schade vóór het in artikel 1 bedoelde tijdstip, danwel binnen vier weken nadat de schade is ontstaan, voor zijn rekening te zullen herstellen. De juridische levering zal alsdan - zo nodig - worden opgeschort tot uiterlijk de dag, volgende op die waarop de termijn van vier weken is verstreken. Indien binnen genoemde termijn het herstel niet naar behoren plaatsvindt, heeft de koper alsnog het recht deze overeenkomst te ontbinden danwel uitvoering als sub a bedoeld te verlangen. Maakt de koper geen gebruik van dit recht, dan zal de juridische levering worden opgeschort totdat de schade naar behoren is hersteld. Een eventueel gestelde bankgarantie conform artikel 4 van deze overeenkomst, zal in dat geval zonodig moeten worden verlengd. Bodemonderzoek Artikel Voorzover verkoper bekend zijn er geen feiten die erop wijzen dat het verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het hiervoor omschreven gebruik door koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het registergoed, danwel tot het nemen van andere maatregelen. Verkoper heeft een bodemonderzoek laten verrichten waaruit is gebleken dat zich in de bodem geen stoffen bevinden die het toekomstig gebruik van het verkochte voor woningbouw beperken vrijwaart de koper voor alle aansprakelijkheid voor eventuele verontreiniging, tenzij deze verontreiniging is veroorzaakt door, of in opdracht van, of met medeweten van koper. 2. Onder voor het milieu en/of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen worden niet verstaan: funderingsresten, puin of andere restanten van bouwkundige aard (niet zijnde asbest), alsmede stobben van bomen of struiken. Op deze zaken heeft dit artikel derhalve geen betrekking. Ingebrekestelling, verzuim, ontbinding en boete Artikel Een partij is in verzuim jegens de wederpartij als hij, na in gebreke te zijn gesteld, nalatig is of blijft aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst te voldoen. Ingebrekestelling moet schriftelijk geschieden met inachtneming van een termijn van acht dagen. Gemelde termijn kan reeds lopen voordat een partij nalatig is. 2. Wanneer een partij in verzuim is, is deze verplicht de schade die de wederpartij dientengevolge lijdt te vergoeden en kan de wederpartij de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden.

22 3. Wanneer het verzuim betrekking heeft op het meewerken aan de feitelijke en/of juridische levering danwel op de voldoening van de koopprijs, zal de nalatige partij, naast en onverminderd de in lid 2 van dit artikel omschreven verplichting tot schadevergoeding, ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst opeisbare boete verbeuren. De hoogte van deze boete is gelijk aan tien procent van de koopprijs. 4. De notaris wordt bij deze onherroepelijk bevoegd verklaard om na het verstrijken van genoemde termijn van acht dagen: - indien de koper in verzuim is, het bedrag van de verschuldigde boete op eerste verzoek van de verkoper aan verkoper te betalen uit de bij de notaris door koper gestorte waarborgsom, respectievelijk uit de door de bank uit hoofde van aanspraken onder de bankgarantie bij de notaris gestorte bedragen; - indien verkoper in verzuim is, de door koper gestorte waarborgsom aan hem te restitueren respectievelijk de gedeponeerde bankgarantie terug te zenden. Erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen Artikel 14 Bijzondere verplichtingen/kwalitatieve bedingen: I. Leidingstrook. De koper en zijn rechtverkrijgenden moeten gedogen dat op, in, aan of boven het verkochte met de daarop te bouwen opstallen, kabels, leidingen, verdeelkasten, brandkranen, alsmede aanduidingsborden voor openbare doeleinden met eventueel daarbij behorende onderdelen inbegrepen, worden aangelegd, geïnspecteerd, onderhouden en vernieuwd op de plaatsen waar en de wijze waarop de gemeente Hoogezand-Sappemeer of door de gemeente aan te wijzen instellingen of bedrijven voor openbare nutsvoorzieningen en hun rechtsopvolgers dit nodig zullen achten. Omtrent bedoelde plaats wordt tevoren overleg met de eigenaar gepleegd. II. CAI-kastje. De koper dient te gedogen dat een strook grond van het verkochte ter breedte van maximaal vijftig centimeter (50 cm.) vanaf de voorerfgrens, bestemd kan worden voor de plaatsing van een zogenaamd "CAI-kastje". Omtrent bedoelde plaats wordt tevoren overleg met de eigenaar gepleegd. III. Bouwverplichting. a. Koper is verplicht om uiterlijk op één juli tweeduizendnegen de op het verkochte te stichten bebouwing voltooid en gebruiksklaar te hebben. Deze termijn kan zonodig op verzoek van de koper door Burgemeester en Wethouders der gemeente Hoogezand-Sappemeer worden verlengd; b. De koper mag zonder schriftelijke toestemming van Burgemeester en Wethouders der gemeente Hoogezand-Sappemeer niet tot vervreemding van het verkochte overgaan, of het

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: *

KOOPOVEREENKOMST. Datum overeenkomst: * 1 KOOPOVEREENKOMST Datum overeenkomst: * De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Profund Ontwikkeling B.V., statutair gevestigd te Amersfoort, feitelijk adres: Bergstraat

Nadere informatie

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp

Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp Concept 11052015 KOOPOVEREENKOMST Ouddorp De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente

Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Gemeente Hof van Twente, Postbus 54, 7470 AB Goor Tel. 0547 85 85 85 Fax 0547 85 85 86 E-mail : info@hofvantwente.nl Website: www.hofvantwente.nl Algemene verkoopvoorwaarden Gemeente Hof van Twente Informatie

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014)

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014) 1. Model koopovereenkomst met toelichting De model koopovereenkomst

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT*

TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* TOELICHTING OP DE KOOPOVEREENKOMST VOOR DE CONSUMENT* *) Behorende bij model koopovereenkomst voor een recht van erfpacht op een appartementsrecht (model 2014). 1. Model koopovereenkomst met toelichting

Nadere informatie

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O

V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O V E R K O O P D O C U M E N T A T I E U I T G I F T E K A V E L S O O S T E R H U I S E N B A F L O Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Wijze van uitgifte / Procedure 4 2.1 Procedure 4 2.2 Uitgifte / optievoorwaarden

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT VOOR DE CONSUMENT*) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht

Nadere informatie

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT

WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN EN UW HANDTEKENING PLAATSEN OP DE LAATSTE PAGINA('S)? KOOPOVEREENKOMST APPARTEMENTSRECHT De ondergetekenden: 1. de heer Koop Mast, wonende te 8894 KT Formerum,

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM TOELICHTING OP DE NVM-KOOPAKTE VOOR DE CONSUMENT *) *) Behorende bij model koopakte voor een appartementsrecht (model

Nadere informatie

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam)

VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) - 1 - MLA\THO\00322791-000325\1066915 VEILINGVOORWAARDEN (Scheepmakerskade 126 te 3011 VX Rotterdam) Definities. Artikel 1. In deze akte wordt verstaan onder: - Aflevering: de inbezitstelling van het Registergoed

Nadere informatie

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1)

Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Concept Verkoopovereenkomst De Schaker (kx/f1) Ondergetekenden: a. De gemeente Voorst, gevestigd H.W. Iordensweg 17, 7390 HA te Twello te dezen vertegenwoordigd door de heer B.M. Hoogeslag, senior grondzaken

Nadere informatie

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog.

N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. N.B. Op 15 januari 2014 zal de voorzieningsrechter beschikking wijzen met betrekking tot het huurbeding. Nadere informatie volgt nog. Onderstaande bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief

Nadere informatie

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor

De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor Na genoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn definitief vastgesteld bij akte op 23 januari 2013 verleden voor mr. F. Stroucken, notaris te Amsterdam. Veilingvoorwaarden Op deze openbare verkoop zijn

Nadere informatie

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.

2. Betaling koopsom De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags. 1 BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN HENGELO Het Broek Westhoek OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. een perceel/percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk bekend

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN locatie Emmelhage te Emmeloord OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. negen (9) percelen bouwgrond ten behoeve van de ontwikkeling van nieuwbouwwoningen, plaatselijk

Nadere informatie

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst

Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst Uittreksel uit akte houdende vaststelling veilingvoorwaarden locatie IJhorst - 1 - ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen

Nadere informatie

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne

BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne - 1 - BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN Snoek 20 en 24 te Borne OMSCHRIJVING TE VEILEN REGISTERGOED. 1. het perceel grond met de zich daarop bevindende nieuwbouwwoning met aanhorigheden, plaatselijk bekend

Nadere informatie

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal

Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Overeenkomst tot vestiging van een recht van opstal Ondergetekenden, Drs. Henricus Petrus Theresia Maria Willems, wonende aan de Jeroen Boschlaan 8 te Drunen, burgemeester van de gemeente Heusden, ten

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert

Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Algemene verkoopvoorwaarden particuliere bouwkavels 12.06.2012- Gemeente Weert Beekstraat 54 Correspondentieadres: Postbus 950, 6000 AZ Weert Telefoon: (0495) 575 000 - Telefax: (0495) 541 554 - E-mail:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012

Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Algemene voorwaarden erfpacht en opstal Staatsbosbeheer 2012 Geldend voor: Erfpacht Erfpacht in combinatie met recht van opstal 2.1.av.12.1 INHOUD Algemeen, vestiging Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken

Algemene Voorwaarden. voor hypotheken Algemene Voorwaarden voor hypotheken 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk I Definities en algemene bepalingen. 3 Hoofdstuk I Bepalingen betreffende geldleningen verstrekt onder hypothecair verband. 7 Hoofdstuk III

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014.

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HYPOTHECAIRE GELDLENINGEN EN KREDIETEN VAN DIREKTBANK, (HIERNA: DE ALGEMENE VOORWAARDEN ) VAN 1 JULI 2014. Inhoudsopgave Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Begrippen...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND. Van Direktbank Woninghypotheken. (Versie DWH 072014) ALGEMENE VOORWAARDEN VAN GELDLENING ONDER HYPOTHECAIR VERBAND Van Direktbank Woninghypotheken (Versie DWH 072014) Inhoud Hoofdstuk I Inleidende bepalingen...3 Artikel 1: Begripsbepalingen...3 Artikel 2:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband

Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Algemene voorwaarden van geldlening onder hypothecair verband Van Fortis Hypotheek Bank N.V. alsmede van de aan haar gelieerde vennootschappen/werkmaatschappijen, vastgesteld bij akte op de eerste augustus

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V.

Algemene voorwaarden 5 april 2004 Holland Woningfinanciering N.V. Algemene voorwaarden 5 april 2004 voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. 13 13 04-04 1 00 00 04-04 Definities Holland De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 13 13 10-11

Algemene voorwaarden 13 13 10-11 Algemene voorwaarden voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Holland Woningfinanciering N.V. - 22 november 2010 13 13 10-11 Definities Geldgever Holland Woningfinanciering

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q))

Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) Algemene Voorwaarden Argenta (AV2006, bijkantoor Nederland (Q)) versie 1 juli 2004 AV2006 Argenta, bijkantoor Nederland Pagina 1 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK I DEFINITIES EN BEGRIPPEN...3 ARTIKEL 1 DEFINITIES

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V.

Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. Algemene voorwaarden 1 januari 2006 Voor het lenen van geld onder hypothecair verband en het doen van offertes daartoe van Alkmaar Hypotheken B.V. 13 05 05-10 1 Definities Geldgever De besloten vennootschap

Nadere informatie