Ingekomen stuk D30. Aantal bijlagen 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ingekomen stuk D30. Aantal bijlagen 2"

Transcriptie

1 Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Ingekomen stuk D30 Aan de gemeenteraad van Nijmegen Korte Nieuwstraat PP Nijmegen Telefoon (024) Telefax (024) Postadres Postbus HG Nijmegen Datum Datum uw brief Ons kenmerk L120/ Contactpersoon Tineke van Maaren Onderwerp Minimarapportages Aantal bijlagen 2 Doorkiesnummer Geachte leden van de Raad, Tijdens de behandeling van het Beleidsplan minimabeleid en inkomen in de Wwb heeft uw Raad vragen gesteld over de beleving van een laag inkomen en de effecten van het gemeentelijk minimabeleid. Wij hebben het NIBUD en onze afdeling Onderzoek en Statistiek opdracht gegeven om een onderzoek hiernaar uit te voeren. Door het NIBUD is in de zomer van 2005 een zgn. MER (Minima effect rapportage) uitgevoerd om de effecten van het gemeentelijk minimabeleid te onderzoeken, en de afdeling O&S heeft in dezelfde periode een belevingsonderzoek uitgevoerd aan de hand van interviews. Dat belevingsonderzoek werd vooraf gegaan door een literatuuronderzoek. De resultaten van beide onderzoeken zijn in oktober j.l. ontvangen en vervolgens vergeleken. Door middel van deze brief delen wij u de resultaten van beide onderzoeken mee, en geven wij aan hoe wij omgaan met de conclusies en aanbevelingen uit beide onderzoeken. Ten aanzien van de opzet van beide onderzoeken geldt dat de onderzochte, c.q. ondervraagde gezinssamenstellingen bij O&S en NIBUD grotendeels overeen komen: bij de interviews is ook een echtpaar zonder kinderen ondervraagd, en in het NIBUD-onderzoek kennen de leeftijden van de kinderen iets andere grenzen dan de grenzen bij de interviews. Dit maakt voor de beleving echter weinig tot geen verschil. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

2 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 1 Leeswijzer 1.1 het NIBUD-onderzoek 1.2 actualisatie 1.3 veranderingen in conclusies uit het NIBUD-onderzoek 1.5 aanbevelingen door NIBUD 1.6 het belevingsonderzoek van O&S 1.7 onze conclusies 1.1. het NIBUD-onderzoek De opzet van het NIBUD-onderzoek bestaat uit vergelijking van de maandbegroting van diverse huishoudtypen met een drietal inkomens (100%, 110% en 120% van het netto minimumloon) in een huurwoning. Bij de inkomsten zijn landelijke regelingen zoals huurtoeslag en heffingskortingen meegenomen. Inkomsten en uitgaven zijn omgerekend naar maandgemiddelden. De uitgaven zijn gevuld volgens de methode van basispakket en restpakket. Het basispakket bevat alle uitgaven die als noodzakelijk kunnen worden beschouwd. Daarin zijn de kosten opgenomen die een huishouden moet maken voor wonen, kleden, voeden, gezondheid, zekerheid (verzekeringen) en informatie (radio, telefoon en TV). Naast de noodzakelijke uitgaven van het basispakket zijn er in individuele gevallen moeilijk-of niet-vermijdbare uitgaven. Dit zijn uitgaven die voor een bepaald persoon of -huishouden onontkoombaar zijn. Voorbeelden hiervan zijn: afbetaling van een lening 1, hogere energiekosten door slechte isolatie of dieetkosten. Het bedrag dat overblijft nadat alle uitgaven uit het basispakket zijn gedaan is bestemd voor vrije bestedingen. Alle vrije bestedingen samen vormen het restpakket. Huishoudens kunnen zelf het restpakket invullen, bijvoorbeeld aan extra uitgaven aan posten die ook in het basispakket voorkomen (bv. voeding of kleding) of aan zaken die niet in het basispakket voorkomen (bv. een huisdier, roken of recreatie). Voor elk huishoudtype zijn 3 inkomensniveaus doorgerekend en 2 in Nijmegen veel voorkomende huren. NIBUD heeft de gemeente Nijmegen vergeleken met gemiddeld in Nederland. Dan blijkt dat bij vergelijking van het basispakket de onderzochte huishoudens er in Nijmegen in de systematiek van het onderzoek iets beter van af komen. Dat heeft volgens het rapport te maken met de ruime kwijtscheldings-mogelijkheden voor gemeentelijke- en waterschapsheffingen (100% tegen 95% gemiddeld in Nederland), en met de 1 het begrip lening is beperkter dan het begrip schuld. Een lening levert ook een schuld op, maar schulden kunnen ook uit andere hoofde ontstaan, bv. uit roodstand, betalingsachterstanden, etc. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

3 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 2 ruime collectieve aanvullende ziektekostenverzekering (CAZ). Dit geldt voor de situatie in De extra bestedingsruimte die de minima in Nijmegen hebben ten opzichte van het landelijk gemiddelde ten gevolge van ons minimabeleid ziet er als volgt uit: Nijmegen Nijmegen landelijk 300 euro huur 370 euro huur 377 euro huur Alleenstaand <65 19 euro per mnd 9 euro 0 Alleenstaand >65 17 euro 8 euro 0 Eenouder kleine kk 22 euro 13 euro 0 Eenouder grote kk 22 euro 12 euro 0 Echtpaar kleine kk 26 euro 17 euro 0 Echtpaar grote kk 26 euro 17 euro 0 Dat wil niet zeggen dat deze huishoudens ook daadwerkelijk dit bedrag maandelijks overhouden, maar de cijfers gelden uitsluitend ten opzichte van gemiddelde landelijke cijfers. In de berekening is de individuele bijzondere bijstand niet meegenomen, omdat de verstrekking daarvan per huishouden sterk kan verschillen, en bovendien gekoppeld is aan specifieke uitgaven, en niet aan maandelijkse reguliere uitgaven die iedereen moet doen. 1.2 Actuele gegevens In Nijmegen is met ingang van 1 oktober 2005 bijzondere bijstand in de vorm van een lening voor duurzame gebruiksgoederen afgeschaft voor huishoudens die 3 jaar of langer een inkomen op minimumniveau hebben. Deze huishoudens krijgen voortaan voor deze artikelen bijzondere bijstand om niet. Deze regeling is niet meegenomen bij het NIBUDonderzoek, omdat die ten tijde van het onderzoek nog niet bestond. De regeling heeft een effect op de mogelijkheid en de noodzaak om reserveringen te doen voor duurzame gebruiksgoederen voor de huishoudens die langer dan 3 jaar een inkomen op minimumniveau hebben. Alleen levert dat juist voor deze categorie huishoudens nauwelijks enig effect op voor hun reserveringscapaciteit en -mogelijkheden, omdat uit onderzoek is gebleken dat er na 3 jaar rondkomen van een minimuminkomen al geen mogelijkheid tot reserveren meer is: dat is dan ook precies de reden dat voor deze maatregel is gekozen. Deze regeling biedt wel enig soelaas voor de reserveringsmogelijkheden voor andere kosten, bijvoorbeeld voor vervanging van inventarisbestanddelen die niet tot de duurzame gebruiksgoederen behoren. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

4 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 3 Sinds 2002 maakt een computer met de kosten van een internetverbinding deel uit van basispakket dat NIBUD berekent voor huishoudens met kinderen van 6 jaar of ouder. Op 1 november 2005 is (met terugwerkende kracht voor het schooljaar ) in Nijmegen de regeling ingegaan die voorziet in verstrekking van een computer aan een gezin met een kind dat naar het voortgezet onderwijs gaat. Inmiddels zijn in het kader van deze regeling tot en met december 2005 ca. 100 computers verstrekt. Als de effecten daarvan doorberekend zouden worden in bovenstaande tabel, dan betekent dat voor de huishoudens met grotere kinderen dat zij bij een levensduur van 5 jaar van een computer à 500,- gedurende 5 jaar 8,33 per maand meer te besteden hebben. De tabel op vervolgvel 2 gaat er dan als volgt uitzien: Nijmegen Nijmegen landelijk 300 euro huur 370 euro huur 377 euro huur Alleenstaand <65 19 euro per mnd 9 euro 0 Alleenstaand >65 17 euro 8 euro 0 Eenouder kleine kk 22 euro 13 euro 0 Eenouder grote kk 30 euro 20 euro 0 Echtpaar kleine kk 26 euro 17 euro 0 Echtpaar grote kk 34 euro 25 euro 0 Uit de armoedemonitor 2005 van Sociaal Cultureel Planbureau en Centraal Bureau voor de Statistiek die in november 2005 is verschenen, blijkt dat Nijmegen behoort tot één van de gemeenten met het hoogste aandeel lage inkomens onder huishoudens 2. Volgens die gegevens behoort 13,7% van de huishoudens in Nijmegen tot deze groep de veranderingen in 2006 In 2006 verandert een aantal zaken die van invloed kunnen zijn op de koopkracht. Zo wordt de OZB voor gebruikers van woningen (huurders) afgeschaft, en voert de gemeente Nijmegen de afvalstoffenheffing in. Inwoners met een inkomen op minimumniveau kunnen echter ook in 2006 kwijtschelding krijgen van de gemeentelijke heffingen, waaronder ook de afvalstoffenheffing valt. De invoering van de afvalstoffenheffing heeft daarom geen invloed op de koopkracht van de minima in Nijmegen, mogelijk wel op de armoedeval 3 op het moment dat mensen aan het werk gaan. Daarnaast wordt de Zorgverzekeringswet ingevoerd. Dit is een landelijke 2 dit betreft gegevens van 2002, waarbij alleen gemeenten met meer dan 5000 inwoners in de beschouwing zijn opgenomen. 3 zie voor de definitie van armoedeval vervolgvel 4, punt 1.4, 3 e alinea. Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

5 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 4 verandering in het stelsel van ziektekostenverzekering, die niet alleen invloed heeft op de Nijmeegse minima. Wat betreft de CAZ veranderen wij niets: wij houden ons uitgebreide pakket en de premie voor de deelnemers van de CAZ blijft gelijk. De CAZ blijft beschikbaar voor onze inwoners met een inkomen tot 120% van het minimumloon. Vergelijking met het landelijk gemiddelde hangt af van wat andere gemeenten doen ten aanzien van collectieve aanvullende ziektekostenverzekeringen. Daar is nu nog niets over te zeggen. Wat het inkomenseffect is van de (hoge) premie van de basisverzekering op de koopkracht van de minima is nog niet aan te geven, omdat pas in de loop van januari 2006 zichtbaar wordt wat de inkomenseffecten van de diverse premiewijzigingen (WW, Aow, etc.) per 1 januari 2006 zullen zijn. Volgens de koopkrachtcijfers van het ministerie van SZW zouden de minima er niet of nauwelijks op achteruitgaan, de koopkrachtontwikkeling van deze huishoudens zou echter wel achterblijven ten opzichte van die van huishoudens met een hoger inkomen conclusies uit het NIBUD-onderzoek Volgens het NIBUD-onderzoek is van de gezinnen het éénoudergezin met jonge kinderen financieel het beste af. Dit huishouden heeft lagere kosten dan de overige gezinnen uit het onderzoek, terwijl er als ze inkomen uit werk hebben, recht bestaat op combinatie korting en aanvullende combinatiekorting. Het echtpaar met oudere kinderen heeft de minste bestedingsmogelijkheden, omdat oudere kinderen andere, en hogere kosten met zich meebrengen. Bij alleenstaanden heeft de alleenstaande van 65 jaar of ouder betere bestedingsmogelijkheden dan de alleenstaande die jonger is dan 65 jaar. Dat heeft te maken met een hogere uitkering (Aow), hogere belastingaftrek voor buitengewone uitgaven en de TBU (Tegemoetkoming Buitengewone Uitgaven: kosten die vanwege een laag inkomen niet als aftrekpost kunnen worden opgevoerd kunnen door de TBU toch worden uitbetaald), en de afwezigheid van kosten in verband met arbeid. NIBUD onderzocht ook het optreden van een armoedeval. Armoedeval wordt gedefinieerd als het effect dat huishoudens met een inkomen net boven het minimumniveau minder overhouden dan huishoudens met een inkomen op minimumniveau, omdat de eerste groep net buiten allerlei regelingen voor financiële ondersteuning valt. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn bij bijstandsgerechtigden die uitstromen naar werk. Op dat moment nemen de kosten door werk toe en vervallen de inkomensondersteunende regelingen geheel of gedeeltelijk. Uit het onderzoek blijkt dat er in Nijmegen bij geen van de onderzochte huishoudens sprake is van een dergelijke armoedeval ten gevolge van gemeentelijke regelingen. Die armoedeval wordt vooral voorkomen door de Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

6 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 5 lage gemeentelijke heffingen voor inwoners met een huurwoning: deze inwoners hoeven geen rioolrecht te betalen en de afvalstoffenheffing is laag: alleen de huisvuilzakken moesten betaald worden. Daarvoor krijgen de minima wel jaarlijks een compensatie. Door de lage gemeentelijke heffingen voor bewoners van een huurwoning krijgen inwoners die vanuit de bijstand gaan werken niet te maken met een grote stijging aan gemeentelijke heffingen. Als de afvalstoffenheffing in 2006 wordt ingevoerd kan dat mogelijk leiden tot een armoedeval voor degenen die met werk meer gaan verdienen dan 120% van het minimumloon. De armoedeval kan nog wel optreden als gevolg van de afbouw van landelijke regelingen zoals de huurtoeslag. Ten gevolge van de langdurigheidstoeslag ontstaat wèl een soort armoedeval. Daardoor hebben huishoudens die voor de langdurigheidstoeslag in aanmerking komen meer te besteden dan huishoudens met een inkomen op 110% van het minimum aanbevelingen van NIBUD Het NIBUD doet de volgende aanbevelingen: * verhogen van de protocollaire verstrekkingen ( Geld terugregeling ). Deze regeling dekt nu een gedeelte van de kosten voor sociaalculturele activiteiten. Om de huishoudens wat meer bestedingsruimte te geven voor dit soort activiteiten, adviseert NIBUD om deze verstrekkingen te verhogen waardoor een groter deel van de kosten van deze activiteiten wordt vergoed. Door extra geld hiervoor beschikbaar te stellen wordt sociale uitsluiting tegen gegaan. De verhoging moet echter niet leiden tot een armoedeval. * ondersteuning van specifieke groep; omdat gezinnen met oudere kinderen in Nijmegen de minste bestedingsruimte hebben, adviseert NIBUD om deze huishoudens te ondersteunen, bijvoorbeeld in schoolkosten. Daardoor ontstaat meer ruimte voor de noodzakelijke basisuitgaven. NIBUD adviseeert om ter voorkoming van een armoedeval draagkracht toe te passen. * gemeente en waterschap werken niet samen bij de berekening van draagkrachtpercentages, terwijl beide organisaties een percentage van 100% hanteren. NIBUD adviseert om hierbij samen te werken, waardoor huishoudens met een inkomen net boven het minimum sneller voor kwijtschelding in aanmerking komen het belevingsonderzoek door O&S De opzet van de rapportage van het belevingsonderzoek van O&S bestaat uit een beschrijving van de resultaten van het literatuuronderzoek, direct gevolgd door de ervaringen die in de interviews naar voren kwamen. Uit het literatuuronderzoek zijn aspecten gebleken die grotendeels onderschreven worden door de interviews, en die reden geven Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

7 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 6 tot zorg. Het onderzoek differentieert nader waarop men moet bezuinigen, of wat geheel niet meer tot de mogelijkheden behoort. De geïnterviewden geven aan dat het steeds moeilijker wordt om de eindjes aan elkaar te knopen. Nieuwe kleren voor de ouders zitten er nauwelijks meer in, de kinderen gaan daarbij voor. Noodzakelijke vervangingen in huis kunnen niet meer plaatsvinden en een vakantie behoort al helemaal niet meer tot de mogelijkheden. Nog zorgelijker is het, dat de verwarming niet hoog genoeg kan worden gezet en dat er niet elke dag warm gegeten kan worden. Men maakt gebruik van roodstaan bij de bank, en elke maand opnieuw is het afwachten of men kan rondkomen. Vrijwel niemand in deze situatie kan nog sparen. Men ontwikkelt weliswaar bestaansstrategieën, maar de uitzichtloosheid die vooral ouderen ervaren maakt dat mensen het er wel moeilijk mee hebben en last hebben van sombere buien of depressiviteit. Er is te weinig geld voor de noodzakelijke bestaanskosten. Er is te weinig financiële ruimte om leuke dingen te kunnen doen, zoals een dagje uit of een etentje. Daarvoor zijn geen reserves meer. Wel geven de meeste huishoudens met kinderen aan dat men het belangrijk vindt dat de kinderen erbij horen, en daarvoor probeert men ook wel geld vrij te maken. De meeste mensen zijn nergens lid van, soms zijn de kinderen wel lid van een sportvereniging, waarbij niet altijd alle kinderen van het gezin lid kunnen worden en er een keuze gemaakt moet worden. Wat betreft uitgaan worden wel activiteiten in een wijkcentrum bezocht, maar theater en bioscoop nauwelijks. Sociale uitsluiting wordt niet ervaren, wel ligt gevaar voor isolement op de loer omdat men niet kan meedoen. Ook het ontbreken van een PC, nu steeds meer informatie via internet wordt verstrekt, wordt als een gemis gevoeld, zeker in huishoudens met kinderen (dit onderzoek vond plaats voordat de computerregeling was ingevoerd) Onze conclusies Zonder ook maar enigszins afbreuk te willen doen aan de specifieke deskundigheid van het NIBUD ten aanzien van huishoudbegrotingen willen wij toch wel opmerken dat de bedragen die het NIBUD in de begrotingen in het onderzoek hanteert uiterst krap berekend zijn. Alle bedragen in de begrotingen zijn gemiddelden, die gelden voor groepen van huishoudens, waarbij wordt aangetekend dat de financiële situatie van een individueel huishouden er in werkelijkheid anders zal uitzien. Bovendien is geen Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

8 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 7 rekening gehouden met de afbetaling van schulden 4, terwijl schulden bij 2/3 van de mensen met lage inkomens voorkomen. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken concluderen wij dat de Nijmeegse minima weliswaar niet slecht af lijken te zijn in relatie tot landelijke gemiddelden, maar dat de situatie voor deze groep desondanks zorgelijk is als we kijken naar wat men te besteden heeft en vooral wat niet kan. Het is voor de betreffende huishoudens een voortdurend gevecht om het hoofd boven water te houden. Er is net-wel of net-niet voldoende geld om rond te komen als je je geld op alle posten heel minimaal uitgeeft en er niets misgaat, en er is nog steeds geen ruimte voor extra-tjes die het leven wat aangenamer kunnen maken. Een financiële uitglijder kan men zich niet permitteren, want daarmee wordt het risico op (meer) schulden groot. Bij veel van de huishoudtypen is geen ruimte voor een restpakket. Dat houdt in dat er geen geld is om te roken, een huisdier te houden, eens extra met bus of trein te reizen, en dergelijke. Als er schulden zijn die afbetaald moeten worden, en dat is in een groot aantal huishoudens met een laag inkomen het geval, dan wordt dat beeld nog schrijnender. Wat uit beide onderzoeken naar voren komt is de aanbeveling om meer financiële ruimte te scheppen voor sociaal-culturele activiteiten, en ondersteuning te geven aan huishoudens met, vooral oudere, kinderen. De mogelijkheden van de gemeente zijn hierin echter beperkt: de gemeente mag geen inkomensondersteuning bieden in de vorm van categoriale bijstand, anders dan voor de CAZ, of voor ouderen en gehandicapten. De gemeente kan wel op individuele basis bijzondere bijstand verstrekken, en regelingen in het leven roepen die van toepassing zijn voor bepaalde huishoudens. Uit de aanbevelingen van de beide onderzoeken willen wij de volgende aanbevelingen overnemen en onderzoeken, en aanvullen op basis van onze eigen ervaringen in de praktijk (dat betreft met name punt 3): 1. wij willen gezinnen met kinderen in het voortgezet onderwijs ondersteunen, bijvoorbeeld in de vorm van een schoolfonds. 2. wij willen maatschappelijke participatie bevorderen door te zorgen voor een betere toegankelijkheid in ruime zin tot vrijetijdsactiviteiten, o.a. op het gebied van sport en cultuur. We hebben nu de geld-terugregeling die vanaf mei 2005 de Nijmegenpas heeft opgevolgd. NIBUD adviseert de bijdrage te verhogen. 4 zie in dit verband ook voetnoot 1 Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

9 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel 8 Wat deze 2 aanbevelingen betreft: als gevolg van de motie Bijzondere bijstand slimmer gebruiken van de SP van november j.l. hebben wij van uw Raad de opdracht gekregen om te onderzoeken of het mogelijk is om bijzondere bijstandsbudget in te zetten voor de instelling van een schoolfonds, een sportfonds en een cultuureducatiefonds te behoeve van alle gezinnen die een inkomen hebben op minimumniveau. In de evaluatie van de geld terugregeling in het voorjaar van 2006 zal deze opdracht worden meegenomen. 3. Wij willen de minima (nog) actiever gaan benaderen voor schuldhulpverlening. Daarnaast moet preventieve schuldhulpverlening structureler ingezet gaan worden om te voorkomen dat schulden ontstaan, vooral omdat in een situatie van een huishouden met een minimuminkomen eigenlijk iedere schuld problematisch is. We gaan op korte termijn onderzoeken op welke wijze wij deze aanbevelingen kunnen gaan opvolgen. Binnen enkele maanden zullen wij met een voorstel komen voor een samenhangende regeling voor huishoudens met oudere kinderen. Wij geven daarin aan hoe een dergelijke regeling er volgens ons uit moet zien en hoe de praktische uitvoering vorm zal krijgen. In dat voorstel zullen wij ook een raming geven van de kosten van de regeling die wij voorstellen, zowel wat betreft programmakosten als ook de uitvoeringskosten. Hierbij past ook het onderzoek dat wordt ingesteld in aansluiting op onze brief aan uw Raad van 20 decemeber j.l.. In deze brief beantwoorden wij de vragen over een Formulierenbrigade. Dit onderzoek zal de mogelijkheden nagaan van een experiment, waarbij huisbezoeken worden afgelegd door medewerkers van diverse maatschappelijke instellingen om burgers te wijzen op de mogelijkheden van het minimabeleid, wonen en zorg. Deze medewerkers kunnen tevens hulp bieden bij het aanvragen van inkomensondersteunende voorzieningen, en bij het invullen van formulieren. Dit sluit aan bij de aanbevelingen uit het belevingsonderzoek om voorlichting over bestaande voorzieningen en subsidies mee te nemen bij onze voorlichtingsacties. Wij zullen extra inspanningen verrichten om niet-gebruik inkomensondersteunende regelingen terug te dringen. Naast voorlichting over inkomensondersteunende regelingen zullen wij hierin dan ook voorlichting over schuldhulpverlening betrekken. Het NIBUD adviseert verder nog om samenwerking met het Waterschap te zoeken om de draagkrachtberekeningen voor de kwijtscheldingen op elkaar af te stemmen. Ten aanzien hiervan kunnen we melden dat de gesprekken hierover inmiddels hebben plaatsgevonden. Met met ingang van 1 januari Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

10 Gemeente Nijmegen Directie Inwoners Beleid & Realisatie Beleidsrealisatie & verantwoording Vervolgvel is een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met het Waterschap Rivierenland voor de behandeling van kwijtscheldingsverzoeken. De aanbeveling om het sociale netwerk en het eigen zelfbeeld van mensen te versterken: dit onderwerp zullen wij aankaarten bij de diverse instellingen. In de prestatiecontracten met de instellingen (zoals bv. Unitas) zullen hiervoor afspraken worden opgenomen. Tot slot de aanbeveling om meer nuancering in het beleid t.a.v. bijverdienen aan te brengen: dat is in strijd met de bepalingen in de Wwb, en daar mogen we als gemeente dus geen eigen beleid op ontwikkelen. Wij hopen u met het vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd over de resultaten van de onderzoeken van NIBUD en O&S naar de effecten van ons minimabeleid. Na afronding van het voorgenomen onderzoek zullen wij u op de hoogte brengen van de gewenste maatregelen en de daaraan verbonden kosten. Hoogachtend, college van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Secretaris, mevr. dr. G. ter Horst ir. H.K.W. Bekkers Nijmegen, de oudste stad van Nederland. Kijk op brief aan de raad bij minima-effectrapportages

11 Beleving laag inkomen Hoe ervaren minima hun financiële situatie? Literatuuronderzoek en interviews Directie Wijk en Stad Afdeling Onderzoek en Statistiek september 2004 / augustus 2005

12 Beleving laag inkomen Hoe ervaren minima hun financiële situatie? Literatuuronderzoek en interviews Klaas Pruijsen (literatuuronderzoek) en Tonny Faessen (interviews) september 2004 / augustus

13 Inhoudsopgave 1 Inleiding Onderzoeksvraag Methode van onderzoek Opzet raportage 4 2 Over armoede gesproken Inleiding Wat zegt de literatuur over minima, lage inkomens en arme huishoudens Definities Aantal arme huishoudens Samenstelling arme huishoudens Effecten van (langdurig) laag huishoudensinkomen Inleiding Moeilijk rond kunnen komen (beperkte bestedingsruimte) (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Financiële problemen, problematische schulden en ontoereikende aflossingscapaciteit (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Materiële en sociale deprivatie (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Sociale uitsluiting (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Problemen met woning en woonomgeving (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden 14 3 Beleven van (langdurig) laag huishoudensinkomen Inleiding Psychische belasting en toekomstperspectieven Inleiding Vermijden psychische effecten (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Toekomstperspectieven (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Bestaansstrategieën Inleiding (literatuur) Ondersteuning van de overheid krijgen (literatuur) Ervaringen van de geinterviewden Zuinigheid, sparen en schulden maken (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Extra inkomen verwerven (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Sociale ondersteuning zoeken (literatuur) Ervaringen van de geïnterviewden Strategische samenstelling van het huishouden (literatuur) 27

14 Inhoudsopgave (vervolg) Ervaringen van de geïnterviewden 27 4 Samenvatting Inleiding Wat verstaan we onder de minima Effecten van een (langdurig) laag huishoudensinkomen Volgens de literatuur Volgens de geinterviewden Omgaan met een langdurig laag huishoudensinkomen en de beleving daarvan Volgens de literatuur Volgens de geinterviewden Aanbevelingen 34 5 Bronvermelding 37 2

15 Beleving laag inkomen Inleiding 1 Inleiding 1.1 Onderzoeksvraag Tijdens de behandeling van het Nijmeegse minimabeleid in de gemeenteraad zijn vragen gesteld over 1. de beleving van lage inkomens door de betreffende huishoudens en 2. wat het effect is van het gemeentelijk (en landelijk) minimabeleid. Dit onderzoek betreft de eerste vraag. Wat merken mensen er van in hun levensomstandigheden? Hoe gaan zij met hun situatie om? Hieruit volgt de centrale vraagstelling van dit onderzoek: Hoe beleven de minima hun financiële situatie? Deze centrale vraagstelling kunnen we opdelen in een drietal onderzoeksvragen: 1. Wat verstaan we onder 'de minima'? 2. Welke effecten in de levensomstandigheden zijn verbonden aan een (langdurige) laag huishoudeninkomen? 3. Hoe gaan de betreffende huishoudens hier mee om? Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Raad Ambtelijk opdrachtgever is de afdeling Beleidsrealisatie en verantwoording van de Directie Inwoners. Het onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek en Statistiek. Het Nibud heeft de tweede vraag naar de effecten van het minimabeleid in een ander onderzoek beantwoord. 1.2 Methode van onderzoek Om de onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden is literatuuronderzoek verricht, en zijn er interviews gehouden. Het gaat hierbij om aanvullend kwalitatief onderzoek bestaande uit een twintigtal gesprekken met inwoners van Nijmegen met een minimuminkomen. Hierbij is onderscheid gemaakt in gezinssituatie (met en zonder kinderen) en leeftijd (bijvoorbeeld 65+). De namen en adressen van de te interviewen personen zijn verstrekt door de consulenten van de Sociale Dienst. Er zouden aanvankelijk 20 personen geïnterviewd worden. Bereidheid en bereikbaarheid bleken een complicerende factor voor de response. Aan de interviews namen uiteindelijk 15 personen, woonachtig in Nijmegen, deel. De groep bestond uit ouderen, alleenstaande en echtparen, met en zonder kinderen, autochtonen en allochtonen. De 15 geïnterviewde personen kunnen in de volgende categorieën ingedeeld worden: 1. Alleenstaande jonger dan 65 jaar 1 2. Eenoudergezin met jonge kinderen tot 4 jaar 1 3. Eenoudergezin met kinderen van 4 tot 12 jaar 2 4. Eenoudergezin met kinderen van 12 tot 17 jaar 3 5. Echtpaar met kinderen van 12 tot 17 jaar 2 6. Echtpaar zonder kinderen en alleenstaand 5 Van de 3 (echt)paren werd in 2 gevallen het gesprek gevoerd met de vrouw, de mannen waren afwezig. In alle overige gevallen waren de deelnemers aan het onderzoek vrouw. 3

16 Beleving laag inkomen Hoe ervaren minima hun financiële situatie? 1.3 Opzet raportage In de rapportage is gekozen voor een beschrijving van wat het literatuuronderzoek opleverde, gevolgd door de ervaringen zoals die in de gesprekken met de deelnemers naar voren kwamen. De ervaringen van de geïnterviewden zijn cursief weergegeven. In hoofdstuk 2 wordt wat de literatuur zegt over minima, lage inkomens en arme huishoudens beschreven (2.2), gevolgd door de effecten van een (langdurig) laag huishoudensinkomen (2.3). In hoofdstuk 3 worden de belevingsaspecten beschreven. Ook hier wordt eerst weergegeven wat de literatuur zegt over de beleving van het hebben van (langdurig) een laag inkomen, gevolgd door hoe de geïnterviewden dit beleven. De psychische belasting en de toekomstperspectieven (3.2) en de verschillende bestaanstrategieën (3.3) die men daarbij hanteert komen in dit hoofdstuk aan de orde. Hoofdstuk 4 bevat een samenvatting van het onderzoek, constateringen en aanbevelingen en hoofdstuk 5 bevat de bronvermelding van het literatuuronderzoek. 4

Beleving laag inkomen

Beleving laag inkomen Hoe ervaren minima hun financiële situatie? Literatuuronderzoek en interviews Directie Wijk en Stad Afdeling Onderzoek en Statistiek september 2004 / augustus 2005 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Onderzoeksvraag

Nadere informatie

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage gemeente Hilversum 2012 De invloed

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Waalwijk De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens

Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht. De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke maatregelen op de financiële positie van inwoners met lage inkomens Minima-effectrapportage Gemeente Maastricht De invloed van gemeentelijke

Nadere informatie

Effectiever minimabeleid in Amersfoort

Effectiever minimabeleid in Amersfoort Effectiever minimabeleid in Amersfoort Trudi Nederland Marieke Wentink Marian van der Klein M.m.v. Marie-Christine van Dongen en Monique Stavenuiter Oktober 2007 Inhoud Samenvatting 5 1 Het minimabeleid

Nadere informatie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie

Armoedebestrijding. Doel en vraagstelling. Conclusie Opdrachtgever IWI Armoedebestrijding Doel en vraagstelling Opdrachtnemer IWII Om de inkomenspositie van de kwetsbaren te verbeteren heeft het kabinet veel maatregelen getroffen om armoede te bestrijden.

Nadere informatie

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen

Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden. De kunst van het rondkomen Armoedeaanpak Gemeente Leeuwarden De kunst van het rondkomen Voorwoord Armoede is een onrecht. Het terugdringen van armoede is een belangrijke ambitie van dit college. Een ambitie die vele domeinen en

Nadere informatie

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen.

Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van inkomensondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de bekendheid met en het gebruik van ondersteunende regelingen. Adviesopdracht minimabeleid gemeente Maastricht Een onderzoek naar de

Nadere informatie

Rondkomen en Meedoen

Rondkomen en Meedoen Rondkomen en Meedoen gemeente Ede Gemeente Ede 1 1. Bestuurlijke samenvatting...4 2. Beleidsaanbevelingen...7 2.1. Maatschappelijke effecten beleid...7 2.1.1. Rondkomen met het budget...7 2.1.2. Meedoen

Nadere informatie

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL

ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL ARMOEDE ONDER VROUWEN GROEIT SNEL PARTICPATIEF ONDERZOEK MET VROUWEN, BELANGENBEHARTIGERS EN UITVOERDERS VAN HET ARMOEDEBELEID IN BRABANT SAMEN ZOEKEN NAAR OPLOSSINGEN COLOFON Armoede onder Brabantse vrouwen

Nadere informatie

Genoeg om van te leven

Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Genoeg om van te leven Focusgroepen in discussie over de minimale kosten van levensonderhoud Stella Hoff Arjan Soede Cok Vrooman Corinne van Gaalen Albert Luten Sanne Lamers NIBUD

Nadere informatie

Geldzorgen op je oude dag

Geldzorgen op je oude dag Onderzoeksverslag voorbereidend onderzoek Geldzorgen op je oude dag uitgebracht door Alleato, Centrum voor Maatschappelijke Ontwikkeling Utrecht Utrecht, maart 2011 Alleato, Centrum voor Maatschappelijke

Nadere informatie

Sportdeelname van kinderen in armoede. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel

Sportdeelname van kinderen in armoede. Niels Reijgersberg. Hugo van der Poel Sportdeelname van kinderen in armoede Niels Reijgersberg Hugo van der Poel mulier instituut - sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Mulier Instituut sociaal-wetenschappelijk sportonderzoek Postbus 85445

Nadere informatie

Het kind van de rekening

Het kind van de rekening Stavangerweg 23-5 9723 JC Groningen telefoon (050) 5252473 fax (050) 5252973 Het kind van de rekening Een onderzoek naar alleenstaande moeders in de schuldhulpverlening Oktober 2009 Opgesteld door Inhoud

Nadere informatie

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS

DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS DE INKOMSTEN, UITGAVEN EN HET FINANCIEEL BEHEER VAN ALLOCHTONE HUISHOUDENS Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (NIBUD), januari 2004 Postbus 19250 3501 DG Utrecht www.nibud.nl 2 Voorwoord Het aantal

Nadere informatie

Rond of Rood? - 2004. Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam. Ivo Libregts Frans Moors

Rond of Rood? - 2004. Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam. Ivo Libregts Frans Moors Rond of Rood? - 2004 Een onderzoek naar de financiële positie van huishoudens met een minimuminkomen in Rotterdam Ivo Libregts Frans Moors Rond of Rood? 2004 Een onderzoek naar de financiële positie van

Nadere informatie

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND

REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND REKENKAMERCOMMISSIE GEMEENTE DRECHTERLAND Hoe effectief is het minimabeleid? Een onderzoek naar instrumenten, bereik en effecten van het minimabeleid in Andijk, Drechterland, Enkhuizen en Wervershoof Hoe

Nadere informatie

Turkse ouderen in Alblasserdam

Turkse ouderen in Alblasserdam Turkse ouderen in Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden drs. A.E. de Jong dr. M.G. Weide november 2009 Colofon Opdrachtgever Tekst Drukwerk Informatie Gemeente Alblasserdam Onderzoekcentrum Drechtsteden

Nadere informatie

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n

MiniMaGids 2012 W e g W i j z e r vo o r m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n MinimaGids 2012 W e g w i j z e r voor m e n s e n m e t e e n l a ag i n ko m e n Inhoudsopgave 4 6 7 8 9 11 13 15 17 19 21 Voorwoord wethouder Symbolen Gezinsinkomen Normen Gemeentelijke regelingen Bijzondere

Nadere informatie

Armoede en Minima. Notitie van de Progressieve Partij. juli 2008

Armoede en Minima. Notitie van de Progressieve Partij. juli 2008 Armoede en Minima Notitie van de Progressieve Partij juli 2008 Secretariaat fractie: Herenstraat 2-1, 7121 DA Aalten, Telefoon: 0543-474876 E-mail: fractie@progressieve-partij.nl 1.1. Aanleiding. In het

Nadere informatie

Voorbestemd tot achterstand?

Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Voorbestemd tot achterstand? Armoede en sociale uitsluiting in de kindertijd en 25 jaar later Maurice Guiaux m.m.v. Annette Roest Jurjen Iedema Sociaal en Cultureel Planbureau

Nadere informatie

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje?

Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Voedselbank Katwijk Van schaamte naar een uitstapje? Een onderzoeksrapport naar de klanten van de Voedselbank Katwijk en hun ervaringen In opdracht van de hogeschool Leiden, onder begeleiding van Joke

Nadere informatie

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland

Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Overkoepelende blik op de omvang en preventie van schulden in Nederland Oktober, 2014 Auteur: Tamara Madern senior wetenschappelijk

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.

INHOUDSOPGAVE COLOFOON. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12. COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) REDACTIE Wim van Oosterom..Ria Teunissen. RESEARS/FOTO S Jan Admiraal

Nadere informatie

Huishoudens met risicovolle schulden

Huishoudens met risicovolle schulden Huishoudens met risicovolle schulden Tilburg, februari 2007 ir. Tris Serail dr. ir. Marijke von Bergh Uitgever: IVA Warandelaan 2, Postbus 90153, 5000 LE Tilburg Telefoonnummer: 013-4668466, telefax: 013-4668477

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven

Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Samen voor succes in armoedebestrijding: Eindhoven Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 00 Marian van der Klein Rob Lammerts Jessica van den Toorn Juli 00 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014

KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 KANSARM? KANSRIJK! Kadernota armoedebeleid Roermond 2012-2014 Inhoud 1. Inleiding...3 1.1. Het nieuwe beleid in een notendop... 3 1.2. Totstandkoming van deze kadernota... 3 1.3. Het huidige armoedebeleid...

Nadere informatie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie

Omgaan met armoede. Frontliniewerkers aan het woord. Auteur(s) Datum Movisie Omgaan met armoede Frontliniewerkers aan het woord Auteur(s) Datum Movisie Bard Briels & Barbara Panhuijzen Utrecht, april 2015 1 Movisie: kennis en aanpak van sociale vraagstukken Movisie is het landelijke

Nadere informatie

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen

Gebruik minimaregelingen. Bestrijding van armoede onder zelfstandigen Gebruik minimaregelingen Bestrijding van armoede onder zelfstandigen mei 2010 Inhoudsopgave 3 6 13 27 35 37 Inleiding Aanleiding Innovatie Programma Werk en Bijstand Kleine zelfstandigen Opbouw handreiking

Nadere informatie

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010

Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtgever SZW Monitor betalingsachterstanden: meting 2010 Opdrachtnemer Panteia / D. Bleeker, F. Westhof, P. Vroonhof Onderzoek Monitor betalingsachterstanden 2e meting Startdatum 10 september 2009

Nadere informatie