Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen"

Transcriptie

1 Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen J.H. Krol Facilitair Bedrijf H. Sloothaak Facilitair Bedrijf J.F. Lukkien Stafbureau FEZ E. Leinenga Nijeboer-Hage Technisch adviseurs versie juli 2012 Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 1 van 16

2 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Energiebeleidsplan... 4 Verantwoordelijkheden:... 5 Haalbaarheid MJA3 doelstelling... 8 Uitgevoerde projecten... 9 Duurzame Energie... 9 Overige ontwikkelingen Bijlage 1. EEP maatregelen behaalde besparingen (in m3/kwh/gj en K ) Bijlage 2. Ontwikkeling energieprijzen verwachting Bijlage 3. Voortgang uitvoering van de in het EEP 2010 opgenomen maatregelen Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 2 van 16

3 Inleiding Met de toetreding tot het MJA 3 -convenant heeft de Hanzehogeschool Groningen (HG) in 2009 een eerste stap gezet in de richting van een gestructureerd energiebeheer. Door toetreding tot het convenant heeft de hogeschool zich verplicht tot het opstellen van een Energie Efficiencyplan, waarin is aangegeven hoe de HG in de periode aan de hieraan verbonden verplichtingen denkt te gaan voldoen. De belangrijkste verplichtingen vanuit het convenant zijn: een inspanningsverplichting jaarlijks 2% energie te besparen gerekend vanaf 1 januari 2009, de introductie van energiezorgsystemen c.f. ISO en een inventarisatie van haalbare energiebesparende maatregelen Dit is het eerste Energie Jaarverslag (EJV) van de HG. Tot nu toe werden ontwikkelingen rond energieverbruik niet intern gerapporteerd. Met de invoering van energiezorg is besloten om over het energieverbruik structureel intern te rapporteren en daarnaast een beeld te geven van de maatregelen die worden getroffen om energie te besparen en duurzame energie in te voeren. Tot nog toe werden specifieke rapportages over het energieverbruik - in het kader van afspraken en verplichtingen uit wet- en regelgeving - uitsluitend opgeleverd aan externe instanties, zoals Gemeente Groningen, afdeling Milieubeheer en Agentschap.NL. Dit EJV heeft echter tot doel om ook bestuur, studenten en werknemers van de HG te informeren. De indeling is zodanig gekozen dat onderdelen van het EJV gemakkelijk op internet te plaatsen zijn. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 3 van 16

4 Energiebeleidsplan Het Energiebeleidsplan HG geeft een overzicht van de doelstellingen, uitgangspunten, voorwaarden, verplichtingen en verantwoordelijkheden op het gebied van energiebeheer en energiezorg binnen de HG. Hoewel in het Energie Efficiency Plan, dat in 2010 bij het Agentschap.nl is ingediend, is aangegeven dat per 2011 een Energiebeleidsplan zou worden opgesteld moet worden geconstateerd dat dit als gevolg van personele wisselingen niet is gelukt. Dit wil echter niet zeggen dat de voortgang van de hierin op te nemen doelstellingen heeft stilgestaan: De doelstellingen zijn : 1. De HG zal nieuwe wet- en regelgeving rond energie steeds tijdig implementeren. Voor de komende jaren betekent dit concreet dat de HG de Meerjarenafspraak energie-efficiency (MJA3) in al haar facetten uitvoert. De HG is in 2010 toegetreden tot de MJA3 op het gebied van energie, met als doelstelling om te komen tot een energieefficiencyverbetering van 20% in 2020 ten opzicht van het energieverbruik van De HG volgt het overheidsbeleid om zo veel mogelijk duurzame energie te realiseren. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om productie op het eigen terrein te realiseren. In 2011 zijn er twee Warmte-Kracht-koppelingen (WKK) geplaatst op de campus. 3. In 2010 zijn alle gebouwen van de HG voorzien van een energielabel (conform EPBD: Energy Performance of Buildings Directive) Een overzicht van deze energielabels is in tabel 1 opgenomen. De HG streeft ernaar om alle gebouwen die lager scoren dan een A, bij renovatie op te waarderen. 4. De resultaten van het energiebeleid worden gecommuniceerd met College van Bestuur, medewerkers, studenten, collega-instellingen en andere belanghebbenden. Hoewel het energiebeleidsplan HG nog niet definitief is vastgesteld, is in het kader van de Meerjarenafspraak (MJA 3) wel het energiebeleid beschreven in de vorm van het Energie Efficiëntie Plan HG (EEP). Hierin geeft de HG aan hoe zij de energieafspraak met het Rijk invult en welke energiebesparingprojecten geprogrammeerd zijn. Een management samenvatting hiervan is op 7 december 2010 vastgesteld door het College van Bestuur. Dit EEP is in 2011 door Agentschap NL (voorheen SenterNovem) goedgekeurd. Uitgangspunten zijn: 1. In het energie-efficiencyplan van de HG voor de periode wordt een terugverdientijd van de te nemen EEP maatregelen van maximaal 10 jaar aangehouden. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan de inspanningsverplichting om 2% energie-efficiency per jaar te realiseren. 2. Naast technische maatregelen zal ook naar de mogelijkheden gekeken worden om door gedragsverandering bij medewerkers en studenten een besparing te realiseren. Hiervoor heeft de RuG onderzoek verricht dat door de Universiteit van Bochum nader is uitgewerkt tot het Change programma voor hogescholen en universiteiten in Duitsland. 3. De noodzakelijke investeringen in energiebesparende maatregelen worden terugverdiend uit de werkelijke energiebesparingen. De gerealiseerde financiële besparing wordt elk jaar vanuit het energiebudget (Rijksbijdrage Onderwijs) overgeheveld naar het investeringsbudget van Vastgoed (Rijksbijdrage Huisvesting). De voorwaarden zijn: Het ontwikkelen en implementeren van een energiezorgsysteem conform de ISO binnen 2 jaar na toetreding tot MJA3. Met ondertekening van het MJA3 convenant in januari 2010 en de opstelling van het EEP 2010 in de herfst van 2010, is bij de HG een start gemaakt met energiezorg. De nadruk heeft in 2011 vooral gelegen op de opbouw en verbetering van de hiervoor benodigde infrastructuur. Gebouwbeheersystemen, personele bezetting en verdere beheersing ERBIS (monitoringsysteem). Hierna is gestart met de noodzakelijke structurele monitoring van de gebouwbeheersystemens, waarbij de afstemming tussen energievraag en aanbod geoptimaliseerd wordt. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 4 van 16

5 Energiezorg is een benaming van Agentschap.NL en heeft betrekking op de borging van terugkerende activiteiten om energiebesparing (en de daarbij horende gedragsaspecten) door te voeren. Onze verplichtingen zijn: 1. Invoering systematische energiezorg conform ISO Vaststelling Energiebeleid 3. Gemiddeld per jaar een energiebesparing van 2% realiseren, zodat de totale energiebesparing in 2020 ten opzichte van % bedraagt. 4. Jaarlijks intern rapporteren middels het energiejaarverslag. Extern rapporteren aan Agentschap NL en de Gemeente Groningen, afdeling Milieubeheer door middel van het Milieujaarverslag. 5. Elke drie jaren een nieuw EEP opstellen en uitvoeren. 6. Alle gebouwen die in eigendom zijn, voorzien van een enegielabel. Energiebesparingonderzoek per gebouw Voor een groot deel deel van onze gebouwen is in 2010 een EPA-maatwerkadvies opgesteld (=nulmeting). Dit is een analyse van het energieverbruik van het gebouw. Het levert een energiebalans op waarin het aandeel van de verschillende functies (zoals verwarming, ventilatie en verlichting) te zien is en een energielabel. Ook geeft het een overzicht van de energiebesparingmogelijkheden in het gebouw. Sommige maatregelen kunnen direct worden toegepast. Andere kunnen worden toegepast op een natuurlijk moment, d.w.z. in combinatie met verbouwingen/renovaties. Ten behoeve van het EEP zijn in 2010 onderstaande gebouwen van een energielabel voorzien. Tabel 1 Energielabels G e b o u w b o u w ja a r L a b e l Z e rn ik e p le in v a n D o o re n V e s te 1996 A Z e rn ik e p le in IF D U n its 1996 A L a n d le v e n B ru g s m a B o rg 1983 A Z e rn ik e p le in 5 - B o u w d e e l E + A triu m 1993 A Z e rn ik e p le in 7 - v a n O ls t T o re n 2005 A Z e rn ik e p le in W ille m -A le x a n d e r S p o rtc e n tru m 2008 A Z e rn ik e p le in 7 B o u w d e e l G 1997 A Z e rn ik e p le in 7 - B o u w d e e l I 2002 A Z e rn ik e p le in 1 - B o u w d e e l H 2000 B Z u id e rk u ip e n 1 9 S c h o o l v a n A rc h ite c tu u r 1998 B Z e rn ik e p le in M a rie K a m p h u is b o rg 1975 C Z e rn ik e p le in 5 - B o u w d e e l A B C 1985 C E y s s o n iu s p le in W ie b e n g a c o m p le x / C Z e rn ik e p le in 1 - B o u w d e e l F 1993 C Z e rn ik e p le in 5 - A p p e l 1994 D V e e m a rk ts tra a t P rin s C la u s C o n s e rv a to riu m 1985 D G e d e m p te Z u id e rd ie p M in e rv a 1983 G R a d e s in g e l 6 - S in g e lh u is 1900 G P ra e d in iu s s in g e l M u s e u m 1900 G Verantwoordelijkheden: De verantwoordelijkheid voor een efficiënt energiebeheer en realisatie van de MJA 3 -doelstellingen is binnen de Hanzehogeschool belegd bij de afdeling FB-Vastgoed. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 5 van 16

6 Ontwikkeling energieverbruik Hanzehogeschool Groningen In het EEP zijn voor MJA3 de energieverbruiken opgenomen van alle panden die de HG in eigendom heeft. De energieverbruiken van alle huurpanden zijn voor MJA3 buiten beschouwing gelaten. De HG heeft namelijk nauwelijks sturingsmogelijkheden op het energieverbruik in huurpanden. Voor het verkrijgen van een totaalbeeld moet rekening worden gehouden met het energieverbruik van alle panden. Aan de hand van het totale energieverbruik in 2009 kan dan worden getoetst in welke mate de MJA 3 - doelstelling in 2011 al dan niet is gehaald en in de prognoseperiode zal worden gerealiseerd. In tabel 2 is opgenomen het energieverbruik en het vewacht gebruik waarbij rekening is gehouden met de reeds in 2012 doorgevoerde en in de periode nog te nemen energiebesparende maatregelen. Door het gas-, electriciteits- en warmteverbruik uit te drukken in GJ en dit te vergelijken met de MJA 3 - doelstelling kan worden nagegaan in welke mate deze al dan niet is gehaald. Dit is in 2011 niet het geval en het is de verwachting dat ook met de in de prognoseperiode geplande maatregelen de doelstelling niet zal worden gehaald. Tabel 2 Opgave van het totale energieverbruik alle HG panden - O m s c h r ijv in g r e a lis a t ie r a m in g V e r b r u ik / in c. m a a t r e g e le n E E P - g a s / m , , ,3 9 5, ,3 1 1, ,2 9 8, ,2 7 1, ,2 4 7, e le ctra / K W h 8,7 9 7, ,6 4 6, ,9 7 2, ,2 8 6, ,9 6 6, ,9 0 9, ,8 3 9, W arm te / G J 32,069 39,440 14,132 13,108 13,108 12,808 12,808 - Prim aire energie /G J 82,307 93,230 80,922 84,461 82,897 81,528 80,513 - M JA 3 doelstelling/ G J 82,307 80,661 79,014 77,368 75,722 74,076 72,430 O n t w ik k e lin g v e r b r u ik t o v g a s 0% 22% 138% 124% 121% 117% 113% - e le c tra 0% -2 % -9 % -6 % -9 % -1 0 % -1 1 % - W a rm te 0% 23% -5 6 % -5 9 % -5 9 % -6 0 % -6 0 % - P rim a ire e n e rg ie 0% 13% -2 % 3% 1% -1 % -2 % - M JA 3 d o e ls t e llin g 0% -2 % -4 % -6 % -8 % -1 0 % -1 2 % Als graadmeter voor de ontwikkeling van het energieverbruik en de uitvoering van energiebeleid op de HG gelden in belangrijke mate het verbruik van elektriciteit en gas. In figuur 1 is de ontwikkeling van het gas-, warmte- en elektriciteitsverbruik, uitgedrukt in GJ/primaire energie, weergegeven exclusief de vastgestelde efficiency-maatregelen (blauwe lijn) en inclusief de efficiency-maatregelen (groene lijn). De rode lijn geeft de MJA3 doelstelling aan. In figuur 2 is het verbruik van gas, electra en warmte weergegeven, waarbij rekening is gehouden met de efficiencymaatregelen. Als gevolg van de tot en met 2011 doorgevoerde energiebesparende maatregelen is in 2011 ca GJ aan primaire energie bespaart. In geld uitgedrukt komt dit neer op een besparing van ca ,=. Verwacht wordt dat met de tot en met 2015 voorgenomen besparende maatregelen in 2015 ca GJ aan primaire energie wordt bespaard. Dit komt neer op ca ,= (dit in prijzen van de jaren). Figuur 1. Ontwikkeling primaire energieverbruik voor en na energiebesparende maatregelen Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 6 van 16

7 Figuur 2 Ontwikkeling absolute energieverbruik na energiebesparende maatregelen Toelichting op de ontwikkeling van het verbruik van aardgas, elektriciteit en warmte. Ontwikkeling aardgas Het gasverbruik is in 2010 en 2011 fors gestegen (blauwe lijn, in figuur 2). De stijging van het aardgasverbruik wordt grotendeels veroorzaakt door het in eigendom nemen van de vernieuwde WKK installaties in de Van Olst Toren. In het verleden huurde de HG een WKK installatie van de energieleverancier. De energieleverancier bracht geen kosten voor het gasverbruik in rekening, maar kosten van warmte. Nu we voor de eigen WKK installatie zelf gas inkopen is ons gasverbruik uiteraard ook een stuk hoger. Daarentegen zijn onze kosten van warmte-inkoop gedaald. In de prognoseperiode wordt verwacht dat het gasverbruik als gevolg van de in het EEP 2010 opgenomen maatregelen zal dalen. Ontwikkeling elektriciteit Het elektriciteitsverbruik (rode lijn, in figuur 2) is in 2010 en 2012 ten opzichte van 2009 respectievelijk met 2 en 9% gedaald. Als gevolg van de in het EEP 2010 opgenomen maatregelen wordt verwacht dat in 2015 het electriciteitverbruik ten opzichte van % lager ligt. Dit is in lijn met de geformuleerde MJA3 doelstellingen, een daling van het energieverbruik van 2% jaarlijks. Elektriciteit wordt op de HG voornamelijk gebruikt voor gebouwinstallaties (t.b.v. verlichting, klimaat), en ICT-voorzieningen. De daling van het verbruik is gerealiseerd ondanks een toename van elektrische apparaten en intensiever gebruik van gebouwen en apparaten (ten gevolge van de toename van het aantal studenten). Ontwikkeling warmte Het warmteverbruik is in 2010 en 2011 fors gedaald (groene lijn in figuur 2), 56% ten opzichte van Deze sterke daling van de warmte wordt grotendeels veroorzaakt door het in eigendom nemen van de vernieuwde WKK installaties in de Van Olst Toren waarbij niet meer de warmteafname maatstaf is voor afrekening, maar de werkelijke afname van aardgas. In de prognoseperiode wordt verwacht dat het verbruik als gevolg van de in het EEP 2010 opgenomen maatregelen verder zal dalen tot 60%. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 7 van 16

8 Haalbaarheid MJA3 doelstelling De HG neemt, samen met andere HBO en WO-instellingen, deel aan een convenant met het Rijk over energie. De afspraken zijn vastgelegd in een MeerJarenAfspraak (MJA3). De belangrijkste verplichten zijn: het opstellen en uitvoeren van een Energie Efficiency Plan (EEP). In het EEP zijn projecten geformuleerd die een efficiency verbetering van 8% opleveren over de periode het rapporteren van energieverbruiken in het MilieuJaarVerslag (e-mjv). het invoeren van Energiezorg. In figuur 3 en tabel 3 wordt zichtbaar gemaakt welk effect de inmiddels uitgevoerde EEP maatregelen hebben op het totale primaire energieverbruik van de HG. Aardgas, elektriciteit en warmte kunnen namelijk worden omgerekend naar primaire energie. Zo kunnen ze bij elkaar worden opgeteld. De blauwe lijn in figuur 3 geeft het primaire energieverbuik weer zonder de EEP maatregelen. De groene lijn in figuur 3 geeft de ontwikkeling van het totale primaire energieverbruik weer inclusief de EEP maatregelen. De rode lijn geeft de MJA3 doelstelling aan. Uit de vergelijking wordt direct duidelijk dat, hoewel de EEP maatregelen een duidelijk besparend effect hebben gehad op het energieverbruik, de MJA3 doelstelling nog niet gehaald wordt. De kloof tussen de doelstelling en de realisatie bedraagt in % en loopt naar verwachting op tot 10% in In het EEP 2012, dat per 1 oktober 2012 bij het Agentschap.NL moet worden ingeleverd, zullen daarom aanvullende maatregelen geformuleerd moeten worden ten einde de MJA3 doelstelling te kunnen realiseren in Opgemerkt moet worden dat voor het verkrijgen van een goede vergelijking het primaire energieverbruik van de jaren volgend op 2009 is gecorrigeerd naar de graaddagen van 2009 (temperatuur correctie). Wanneer nu het verbruik van voor en na energiebesparende maatregelen wordt vergelijken met de MJA 3 -doelstelling kan op een eenduidiger wijze worden bepaald in welke mate de energiebesparende maatregelen effecten hebben en of de aan de MJA 3 -doelstelling wordt voldaan. Tabel 3. Ontwikkeling verbruik primaire energie voor en na besparende maatregelen en zonder en met temperatuur correctie O m s c h r ijv in g r e a lis a tie r a m in g V e r b r u ik P r im a ir e e n e r g ie / G J ex. E E P m a a treg elen 8 2, , , , , , ,6 2 8 in cl. E E P m a a treg elen 8 2, , , , , , ,5 1 3 G raad d agen 2,993 3,624 2,899 2,977 2,977 2,977 2,977 V erbruik Prim aire energie / G J (tem peratuur gecorrigeerd ) ex. E E P m a a treg elen 8 2, , , , , , ,9 6 9 in cl. E E P m a a treg elen 8 2, , , , , , ,7 9 7 M JA d o e ls t e llin g 8 2, , , , , , ,4 3 0 Figuur 3 Ontwikkeling primaire energie ten opzicht van MJA3 doelstelling, o.b.v. graaddagen 2009 Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 8 van 16

9 Uitgevoerde projecten Naast de invoering van energiezorg, waar in 2011 de nadruk op lag, zijn de volgende projecten uitgevoerd: installatie eigen WKK installaties Van Olst complex, Zernikeplein 7; optimaliseren en vervangen van de klimaatinstallatie Veemarktstraat; efficiëntere klimaatinstallatie met optimale gevelisolatie Zernikeplein 23; aanpassing van het gebouwbeheersysteem; powermanagement op alle pc s; Aanvang overstap op LED-noodverlichtingsarmaturen. Toelichting LED-verlichting In tegenstelling tot de vele reclameverhalen van leveranciers is in de meeste gevallen de overstap op LED-verlichting nog niet rendabel en dus niet duurzaam. De verhouding van lichtopbrengst/elektriciteitsverbruik van LED-verlichting is nog niet beter dan die van T5-lampen (16mm buis). Op termijn zal met LED wel een hogere lichtopbrengst per kwh haalbaar zijn. Het voordeel van LED-verlichting zit vooralsnog in de levensduur, die een veelvoud is van die van een TL-lamp. Per project moet bepaald worden of de lagere onderhoudskosten opwegen tegen de meerinvestering. Momenteel is het niet zinvol TL op grote schaal te vervangen door LED-lampen. Wel is vanwege de besparing op de vervangingskosten en door de lange levensduur van LED-verlichting en de simpele elektronica,de HG begonnen met het vervangen van de transparant-noodverlichting door LED armaturen. Duurzame Energie De belangrijkste duurzame energiebron voor de voorziening van de HG is omgevingsenergie. Dit is de energie die wordt opgeslagen in de bodem middels een Warmte Koude Opslag systeem (WKO). In samenwerking met de RuG zijn bronnen geslagen op de campus en aangesloten op het Willem-Alexander Sportcentrum (koeling en verwarming van het gebouw en zwembad) en de Van Olst Toren voor koeling. In 2011 zijn elektriciteit en gas opnieuw aanbesteed. Dit heeft geresulteerd in nieuwe contracten. Met ingang van 1 januari 2012 koopt de HG al haar elektriciteit als groene stroom in. Tevens betreft met ingang van 1 januari % van onze gasinkoop CO2-gecompenseerd gas. Dit betreft een compensatie van de CO2-uitstoot die bij verbranding van gas vrijkomt, door middel van investeringen in duurzame energieprojecten. Benchmark Werkelijk energieverbruik in 2011 per student en m2 bvo Als we het energieverbruik per m2 bvo berekenen, zien we dat het energieverbruik per m2 bvo ten opzicht van 2009 in de realisatiejaren met ca. 10% en in de prognoseperiode ca. 7% boven het verbruik in 2009 ligt. Als we het primaire energieverbruik per student berekenen, zien we dat ondanks de stijging van het aantal studenten het verbruik per (huisvesting)student in 2011 met ca. 8% is gedaald. In de prognoseperiode wordt een verder verlaging verwacht tot ca. 10% onder het niveau van Zie figuur 4. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 9 van 16

10 G J / m 2 b v o G J / s t d. H u is v Figuur 4 Energieverbruik per student en per vierkante meter bvo P ri m a i r/ G J p e r m 2 b vo P ri m a i r/ G J p e r s td h u i s v Vergelijking energieverbruik (gas en elektriciteit) met branchekengetallen In tabel 4 is het gas- en elektriciteitverbruik op pandniveau opgenomen. Met de voor de branche door het Senternovem in 2007 berekende energieverbruiksgetallen leert dit: het gasverbruik/m 2 jaar van de HG gebouwen, met uitzondering van Boteringesingel en Ulgersmaweg, gerekend kunnen worden tot de 20% panden met het laagste verbruik; het elektraverbruik/m 2 jaar van de HG gebouwen gerekend moet worden tot de categorie met een gemiddeld gebruik. Uitzonderingen hierop zijn: Boteringesingel en Ulgersmaweg, waar het elektraverbruik/m 2 gerekend moet worden tot de categorie met het laagste verbruik; Veemarktstraat, Zernikeplein 17 en Zernikeplein 11 waar het elektraverbruik moet worden gerekend tot de categorie met het hoogste verbruik. Hierbij moet worden aangetekend dat het vergelijken met branchecijfers uit het jaar 2007 niet geheel correct is, aangezien verwacht mag worden dat als gevolg van deelname van MBO/HBO instellingen aan MJA 2 en MJA 3 de branchekengetallen voor 2011 onder het niveau van 2007 zullen liggen. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 10 van 16

11 g e b o u w e n Kengetal Senternovem H BO * 3 V erbruikskengetallen SenerN ovem G a s m 3 / m 2.ja a r 20% 50% 80% V erbruikskengetallen SenerN ovem E le k tra k W h / m 2.ja a r 20% 50% 80% H G totaal Tabel 4 Vergelijking gas en elektriciteitsverbruik per/m 2 met MBO/HBO branchekentallen 2007 Achter de H oven Boteringesingel 14 * E y s o n iu s p ln G edem te Zuiderdiep H uisvesting Praediniussingel R a d e s in g e l U lg e r s m a w e g V eem arktstraat 11 Z e r n ik e p le in Z e r n ik e p le in Z e r n ik e p le in Z e r n ik e p le in *2 55 Zernikeplein 7 D -geb 57 Z u id e r k u ip e n * 1 n ie t m e e r in g e b r u ik d o o r H G * 2 w arm teopw ekking tevens voor Zernikeplein 11 en 7 (D -gebouw ) * 3 D e k e n g e ta lle n v a n S e n te r N o v e m g e v e n a a n d e w a a r d e d ie g e ld t v o o r d e o n d e r s te 2 0 % e n d e b o v e n s te 2 0 % v a n d e w aarnem ingen. O ok is de m ediaan w eergegeven Overige ontwikkelingen Gebruikersgroepen Agentschap NL: Naar aanleiding van de MJA-3 organiseert Agentschap NL verschillende gebruikersgroepen. Het doel is om ervaring van andere HBO-instellingen rond bepaalde thema s uit te wisselen. Gedragsverandering In de gebruikersgroep HBO-instellingen zijn ervaringen uitgewisseld over de aanpak van gedragscampagnes; theorie en praktijk. Indien de hogeschool projecten gaat uitzetten via gedragsverandering energiebesparingen te realiseren, kan gebruik worden gemaakt van de ervaringen opgedaan in het Change-project dat door het HIS Hannover en de Universiteit Bochum de afgelopen jaren bij Duitse universiteiten en Hogescholen is uitgerold en de opgedane praktijkervaring van de universiteit Rostock. Energiecoördinatoren overleg RUG en HG De wens is om enkele keren per jaar samen met de energiecoördinatoren van de RUG bij elkaar te komen om ervaringen uit te wisselen over thema s die voor energiebeheer van belang zijn, zoals monitoren van energieverbruiker. Akkoord van Groningen Het Akkoord van Groningen is het strategische samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de gemeente Groningen. Het Akkoord van Groningen wil de bijzondere positie van de stad Groningen als internationaal kennisknooppunt en centrum van innovatie uitbreiden en versterken en samen met strategische externe partners de krachten bundelen om excellentie te bevorderen. Om zich zo duidelijk mogelijk te positioneren zijn er twee speerpunten geformuleerd: Energie en Health Ageing. Met dit scherpe kennisprofiel, gebaseerd op de kansrijke (additionele) kennissectoren in de stad en regio, wil zij vooral op de terreinen van energie en gezondheid een betekenisvolle bijdrage leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, een stijging van het aantal hoogwaardige arbeidsplaatsen realiseren en een onderscheidende, concurrerende regio zijn in een mondiaal speelveld. Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 11 van 16

12 Duurzaamheid / BREEAM BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheid van gebouwen te bepalen. Het bevat een standaard voor een duurzaam gebouw en het geeft aan welk prestatieniveau een gebouw heeft. BREEAM wordt gebruikt om gebouwen te analyseren en te verbeteren en kan zowel voor het ontwerpen van nieuwe gebouwen als voor het beoordelen van bestaande gebouwen gebruikt worden. BREEAM maakt gebruik van een kwalitatieve weging; als totaalscore krijgt een gebouw een waardering als pass, good, very good, excellent of outstanding Om te komen tot een besluit of de BREEAMmethodiek voor de HG een geschikt model zou kunnen zijn, is een BREEAM onderzoek uitgevoerd aan de gebouwen Brugsmaborg en Wiebengacomplex. Dit onderzoek heeft er toe geleid dat, in samenwerking met ICS Adviseurs, gewerkt zal worden aan een stappenplan, met als doel te komen tot verdere certificering. Energiebeheer 2012 Om het energiebeheer verder te optimaliseren worden, naast de geplande investeringen in de energiebesparende maatregelen uit het EEP, de volgende projecten in 2012 uitgevoerd: opzet meterplan; automatisering meteropname; haalbaarheid zonne-energie (thermisch) een samenwerking tussen Vastgoed en het Instituut voor Engineering; adequaat inrichten Erbis met monitoring per gebouw; energiebesparen middels verandering van gedrag (Change programma); gebruik van monitoring tbv gebruikers; nieuwe EEP-maatregelen formuleren Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 12 van 16

13 Agenda: GAP-analyse voor ISO certificering MJA3 september 2012 borgen duurzaamheid binnen HG september 2012 indiening EEP oktober 2012 energiebeleidsplan en volgende jaren november 2012 energiejaarprogramma 2013 november 2012 meerjarenergiebegroting november 2012 energiejaarverslag 2012 maart 2013 organiseren en deelname tripartite energieoverleg HG/Uni Rostock/RUG Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 13 van 16

14 Bijlagen Bijlage 1. EEP maatregelen behaalde besparingen (in m 3 /Kwh/GJ en K ) m a a t - e n e rg ie b e sp a rin g sm a a tre g e le n b e sp a rin g cf E E P r e g e l ja a r g a s e le k tr a w a r m te E E P m3 K w h GJ vm 1 alle gebo uw en/ po w erm anagem ent P C s elektra ,777 0 vm 2 alle gebo uw en/ O ptim aliseren instellingen gas , vm 2.1 alle gebo uw en/ O ptim aliseren instellingen w arm te ,271 v m 4 D iv e rs e g e b o u w e n / L o k a le w a rm te o p w e k k in g m e t W K K 's e n H R -k e te ls V a ria n t C v a n D e e rn s a d v ie s * , vm 18 V eem arktstraat/ W TW V entilatielucht kleine vleugel + kantine , vm 19 V eem arktstraat 76/ C O 2 regeling gro te vleugel + zaal ,147 19,676 0 vm 21 Zernikeplein 11van D o o ren V este / Lo kale H R -ketel t.b.v. tapw ater en stralingspanelen , vm 32 Zernikeplein 23Kam phuisbo rg / H R ++ beglazing , vm 33 Zernikeplein 23Kam phuisbo rg / gevel iso latie (100 m m ) (geplande m aatregel) , vm 34 Zernikeplein 23Kam phuisbo rg / T5 (m eerprijs ) + daglicht + aanw ezigheid , ,809 0 totaal besparing 116, ,843 1,271 prijs per eenheid b e s p a r in g in E u r o 's 3 8, , ,2 9 1 T o t a a l b e s p a r in g in E u r o 's 9 5,7 5 2 Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 14 van 16

15 Bijlage 2. Ontwikkeling energieprijzen verwachting K a le n d e r ja a r O m s c h r ijv in g r e a lis a tie r a m in g D o o r s n e e ta r ie v e n G a s / m e le c tra / K W h w a rm te / G J Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 15 van 16

16 Bijlage 3. Voortgang uitvoering van de in het EEP 2010 opgenomen maatregelen g e p la n d e e n e rg ie b e sp a rin g sm a a tre g e le n g a s e le k tra w a rm te v m 1 a lle g e b o u w e n / p o w e rm a n a g e m e n t P C s , % e le k tra vm 2 alle gebouw en/ O ptim aliseren instellingen 25, % gas 2011 vm 2.1 alle gebouw en/ O ptim aliseren instellingen 1, % w arm te 2011 v m 3 A p p e l/ W T W v e n tila tie lu ch t vm 4 D iverse gebouw en/ Lokale w arm teopw ekking m et W KK's en H R -ketels Variant C van D eerns advies * 68, vm 5 Eyssoniusplein 18/ CO 2 regeling ventilatie Sporthal 3, vm 6 Eyssoniusplein 18/ CO 2 regeling ventilatie kelder studielandschap 9, v m 7 E y sso n iu sp le in 1 8 W ie b e n g a c o m p le x / C o 2 re g e lin g B ie b lio th e e k + lo u n c h e B g + c o lle g e z a a l n /w 7, vm 8 G edem pte Zuiderdiep 158/ Aanw ezigheiddetectie in verblijfsruim ten -4,778 66, vm 9 G edem pte Zuiderdiep 158 / N ieuw e LBK w inkel en kantine m et lager ventilatievoud en w arm teterugw inning 9, vm 10 G edem pte Zuiderdiep 158 / CO 2 schakeling luchtbehandeling kantine en m ediatheek 3, vm 11 G edem pte Zuiderdiep 158 / Energiezuinige H F -arm aturen m et spiegeloptiek (m eerprijs ) -9, , vm 12 Kam phuisborg / H R107 ketel 19, vm 13 Kam phuisborg / CO 2 schakeling 5 LBK's 4,821 5, vm 14 Landleven 10 - Brugsm aborg / D ebietregeling tentam enhal 3, vm 15 Praediniussingel 59M useum / N ieuw e LBK m et w arm teterugw inning en debietregeling, gevel en dakisolatiedepot, H R107 ketels 9,1en 8 6 H R++ -2 glas,2 3depot vm 16 Radesingel 6Singelhuis / CO 2 sturing zaal 1,459 8, v m 1 7 R a d e sin g e l 6 S in g e lh u is / Iso le re n b in n e n m u u r (R c = 2.5 ) 1 6, v m 1 8 V e e m a rk tstra a t/ W T W V e n tila tie lu c h t k le in e v le u g e l + k a n tin e 1 3, vm 19 Veem arktstraat 76/ CO 2 regeling grote vleugel + zaal 3,147 19, v m 2 0 V e e m a rk ts tra a t 7 6 / A a n w e z ig h e id s d e te c tie -1, , vm 21 Zernikeplein 11van D ooren Veste / Lokale H R -ketel t.b.v. tapw ater en stralingspanelen 7, vm 22 Zernikeplein 11van D ooren Veste / Pom pschakeling circulatieleiding w arm tapw ater 11, vm 23 Zernikeplein 11van D ooren Veste / D ebietregeling laboratorium 0 54, vm 24 Zernikeplein 11van D ooren Veste / W arm teterugw inning laboratorium vm 25 Zernikeplein 11van D ooren Veste / D ebietregeling sector kantine en onderw ijsruim ten vm 26 Zernikeplein 11van D ooren Veste / Aanw ezigheiddetectie 0 65, vm 27 Zernikeplein 17Sportstudies / D ebietregeling turnzaal en centrale hal 1,953 31, v m 2 8 Z e rn ik e p le in 1 7 S p o rtstu d ie s / b e sta a n d e d e b ie tre g e lin g v e n tila tie sp o rth a l m e t c o 2 stu rin g , v m 2 9 Z e rn ik e p le in 1 7 S p o rts tu d ie s / A a n w e z ig h e id d e te c tie T u rn z a a l. k le e d k a m e rs s p o rth a l e n a u d ito riu m , v m 3 0 Z e rn ik e p le in 1 B o u w d e e l F / h o o g /la a g re g e lin g z o m e r/w in te r o p v e n tila tie 1 4, v m 3 1 Z e rn ik e p le in 1 B o u w d e e l F / A a n w e z ig h e id s d e te c tie 3 0, vm 32 Zernikeplein 23Kam phuisborg / H R++ beglazing 7, v m 3 3 Z e rn ik e p le in 2 3 K a m p h u isb o rg / g e v e l iso la tie (1 0 0 m m ) (g e p la n d e m a a tre g e l) 4, v m 3 4 Z e rn ik e p le in 2 3 K a m p h u is b o rg / T 5 (m e e rp rijs ) + d a g lic h t + a a n w e z ig h e id -1 6, , vm 35 Zernikeplein 5Appel/ D ebietregeling op ventilatie 26, vm 36 Zernikeplein 5Atrium + E / D ebietregeling Atrium 12, vm 37 Zernikeplein 5Atrium + E / Verbeteren debietregeling gebouw E v m 3 8 Z e rn ik e p le in 5 A triu m + E / A a n w e z ig h e id s d e te c tie B o u w d e e l E 3 8, v m 3 9 Z e rn ik e p le in 5 B o u w d e e l A B C / d e b ie tre g e lin g o p k a s t t.b.v c o lle g a z a a l e n o v e rig (B o u w d e e l B b g ) 2 0, v m 4 0 Z e rn ik e p le in 5 B o u w d e e l A B C / u its c h a k e le n lb k v o o rm a lig re s ta u ra n t 3 2, v m 4 1 Z e rn ik e p le in 5 B o u w d e e l A B C / v e rla g e n v e n tila tie v o u d b e g a n e g ro n d b o u w d e e l C 2 8, vm 42 Zernikeplein 7 van O lst Toren/ hoog /laag regeling ventilatie v m 4 3 Z u id e rk u ip e n 1 9 B o u w k u n s t/ A a n w e z ig h e id s d e te c tie , v m 4 4 besparing cf EEP T o t a a l 1 7 6, , ,7 2 8 v a n a f Energie Jaarverslag 2011 Hanzehogeschool Groningen 16 van 16

Energie Jaarverslag 2013 Hanzehogeschool Groningen

Energie Jaarverslag 2013 Hanzehogeschool Groningen Energie Jaarverslag 2013 Hanzehogeschool Groningen S.W. Snapper Facilitair Bedrijf J.F. Lukkien Stafbureau FEZ E. Leinenga Nijeboer-Hage Technisch adviseurs versie 1.0 01 juli 2014 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage duurzame bedrijfsvoering 2011-2013.

Voortgangsrapportage duurzame bedrijfsvoering 2011-2013. Voortgangsrapportage duurzame bedrijfsvoering 2011-2013. Inleiding Het Facilitair Bedrijf is verantwoordelijk voor het voeren van een duurzame bedrijfsvoering. Een van de centrale doelstellingen uit de

Nadere informatie

energiebesparende maatregelen in het kader van MJA3 Hijlco Sloothaak / Susan van der Til

energiebesparende maatregelen in het kader van MJA3 Hijlco Sloothaak / Susan van der Til CSBR aanvraag Titel van het project: energiebesparende maatregelen in het kader van MJA3 Auteur: Beoogd projectleider: Opdrachtgever: Datum akkoord opdrachtgever: Hijlco Sloothaak / Susan van der Til Mirjam

Nadere informatie

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl)

Studiedag Remediaal. 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) Studiedag Remediaal 25 maart 2011 Sui Lin Goei (s.l.goei@vu.nl) 1 Dyscalculie - een nieuw verschijnsel? Rekenexperimentje (TTR en ABC-toets) Ernstige reken/wiskundeproblemen en dyscalculie: zomaar twee

Nadere informatie

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen

Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen Door: Vincent Damen Ninja Hogenbirk Roel Theeuwen 31 mei 2012 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Totale resultaten... 4 1.1 Elektriciteitsverbruik... 4 1.2 Gasverbruik... 4 1.3 Warmteverbruik... 4 1.4 Totaalverbruik

Nadere informatie

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt

HAN DUURZAAM. Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP. Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt HAN DUURZAAM Focus bedrijfsvoering 1995-2013-2016 Accent EnergieEfficientyPlan EEP Presentatie 31januari 2013 voor Surf door Wim van Pelt Opbouw presentatie Even de HAN voorstellen Wat is een MeerJarenAfspraak

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2012 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 16 mei 2013 Status: Eindversie Kenmerk: 1235678/223/BHW/AB/157005 Contactpersoon:

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary)

Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015. Versie 3.0 (Summary) Energiezorgplan Van Dorp installaties bv 2011 2015 Versie 3.0 (Summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: Augustus 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Wetenschappelijk onderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Wetenschappelijk onderwijs Datum: 24 juni 2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157005 Locatie: Utrecht

Nadere informatie

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer

Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer Opleiding Duurzaam Gebouw : Energiebeheer (Energieverantwoordelijke) Leefmilieu Brussel Onderzoek naar elektriciteitsverbruik Jonathan FRONHOFFS CENERGIE DOELEN Wat zijn gemiddelde verbruiken Zijn factuur

Nadere informatie

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap

Natura 2000 Waddengebied. Natuur in een dynamis ch lands chap Natura 2000 Waddengebied O n d e rd e le n : W a d d e n z e e e n N o o rd z e e k u s tz o n e Natuur in een dynamis ch lands chap Opzet pres entatie 2 Natura 2000 Aanwijzing s bes luiten Natuurdoelen

Nadere informatie

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen

Energieverbruik gemeentelijke gebouwen MILIEUBAROMETER: INDICATORENFICHE ENERGIE 1/2 Samenwerkingsovereenkomst 2008-2013 Milieubarometer: Energieverbruik gemeentelijke gebouwen Indicatorgegevens Naam Definitie Meeteenheid Energieverbruik gemeentelijke

Nadere informatie

Energie Jaarverslag 2011

Energie Jaarverslag 2011 Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) Afdeling: Planning en Control t.buiting@uvb.nl 024 36 11389 Versie: def Status: vastgesteld tijdens Milieu Management Review 3-5-2012 Inhoud Inleiding... 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december Jeroen van Haasteren

Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december Jeroen van Haasteren Netwerk Groene Bureaus Themabijeenkomst BREEAM-NL 6 december 2013 Jeroen van Haasteren !! Programma 1. Intro DGBC 2. Waarom en hoe verduurzamen? 3. Hoe werkt certificeren? 4. Ecologische credits in operationele

Nadere informatie

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade

Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012. CO2 emissie gemeente Kerkrade Rapportage monitoring CO2 emissie en Energiebesparing gemeente Kerkrade 2012 CO2 emissie gemeente Kerkrade Afdeling Milieu en Bouwen gemeente Kerkrade januari 2013 INHOUDSOPGAVE: Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

15/04/ :59:49 Hanzehogeschool Groningen

15/04/ :59:49 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2012 15/04/2013 11:59:49 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2013 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5 5

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2014

Management review Coolmark B.V. Mei 2014 Management review Coolmark B.V. Mei 2014 CO 2 Prestatieladder 2.2 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen

31/03/ :32:39 Hanzehogeschool Groningen Elektronisch Milieujaarverslag 2014 31/03/2015 21:32:39 Hanzehogeschool Groningen Algemene gegevens Algemene gegevens Naam moederbedrijf/concern Hanzehogeschool Groningen Naam inrichting Hanzehogeschool

Nadere informatie

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator

Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder. : gavilar B.V. Documentgegevens. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht. : QHSE-coördinator Energiemanagementplan CO 2 -prestatieladder gavilar B.V. Documentgegevens Bedrijf Adres Opgesteld Functie Gecontroleerd Functie Akkoord Functie : gavilar B.V. : Kamerlingh Onnesweg 63, 3316 GK Dordrecht

Nadere informatie

Energie management Actieplan

Energie management Actieplan Energie management Actieplan Conform niveau 3 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Auteur: Mariëlle de Gans - Hekman Datum: 30 september 2015 Versie: 1.0 Status: Concept Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Doelstellingen...

Nadere informatie

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam:

Rapport. Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk. Documentnummer: 20140075-R04. Projectnaam: Adviseurs & Ingenieurs Opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert Postbus 10001 5430 CA Cuijk Documentnummer: 20140075-R04 Projectnaam: Gemeente Mill, onderzoek CV- en E- installatie. Datum: 9-12-2014

Nadere informatie

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe:

De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: MODULE MJA De module MJA voegt aan uw Erbis-versie de volgende mogelijkheden toe: Het kunnen registreren van besparingsmaatregelen en aan de hand hiervan berekenen van besparingseffecten en maken van prognoses.

Nadere informatie

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch

CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch CO2-monitor 2013 s-hertogenbosch Afdeling Onderzoek & Statistiek Maart 2013 2 Samenvatting In deze monitor staat de CO2-uitstoot beschreven in de gemeente s-hertogenbosch. Een gebruikelijke manier om de

Nadere informatie

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011

Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Compensatie CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2011 Dienst Stadsbeheer Milieu en Vergunningen Juni 2012 2 Aanleiding De gemeente Den Haag wil in 2040 een klimaatneutrale en -bestendige

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary)

Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015. Versie 2.0 (summary) Energiezorgplan Van Dorp Installaties bv 2011 2015 Versie 2.0 (summary) Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Februari 2012 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg

CO 2 prestatieladder Icopal. energiemanagement actieplan (EMAP) Version: 0.5. Date: 19 juni 2013. W.J. van den Berg CO 2 prestatieladder Icopal energiemanagement actieplan (EMAP) Code(s): 3.B.1, 3.B.2 Version: 0.5 Date: 19 juni 2013 Author: W.J. van den Berg Inhoud Inleiding... 3 Energie efficiency plan als basis voor

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2014

CARBON FOOTPRINT 2014 CARBON FOOTPRINT 2014 HOGESCHOOL UTRECHT 16 april 2015 078353524:A - Definitief C05013.000012.0500 Inhoud 1 Uitgangspunten... 3 1.1 Boundaries... 3 1.2 Scope definitie... 3 1.3 Gehanteerde uitgangspunten...

Nadere informatie

Helmonds Energieconvenant

Helmonds Energieconvenant Helmonds Energieconvenant Helmondse bedrijven slaan de handen ineen voor een duurzame en betrouwbare energievoorziening. Waarom een energieconvenant? Energie is de drijvende kracht Energie is de drijvende

Nadere informatie

Energie Jaarverslag 2012

Energie Jaarverslag 2012 Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) Afdeling: Planning en Control t.buiting@uvb.nl 024 36 11389 Versie: definitief Status: vastgesteld in MT UVB 6 6 2013; kennisname CvB 24 6 2013 Inhoud Inleiding... 2

Nadere informatie

Ketenanalyse Duo-label retail advies

Ketenanalyse Duo-label retail advies Ketenanalyse Duo-label retail advies Search Consultancy Oktober 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 1.1. Doelstelling van het onderzoek... 3 1.2. Projectafbakening... 3 2. Uitgangspunten... 4 3. Beschrijving

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder. Datum : 17 december 2013 Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder 2013 Opgesteld door : J. Out / B. Rodenburg Datum : 17 december 2013 Inleiding Ten behoeve van de certificering conform de CO2 prestatieladder is dit energiemanagement

Nadere informatie

Voortgangsrapportage

Voortgangsrapportage Voortgangsrapportage Voortgang van CO 2 reductieplan van Genap B.V. over 2015 t.o.v. basisjaar 2014 Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2016 Genap B.V. Inhoud Inleiding...

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016

CARBON FOOTPRINT 2015 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Hogeschool Utrecht 3 MAART 2016 Contactpersonen IR. B. (BAȘAK) KARABULUT Adviseur T +31 (0)88 4261 322 M +31 (0)6 312 02492 E basak.karabulut@arcadis.com Arcadis Nederland B.V. Postbus 4205 3006 AE Rotterdam

Nadere informatie

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0

Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder. Versie 4.0 Energiezorgplan 2011-2015 Van Dorp CO 2 Prestatieladder Versie 4.0 Auteurs: Van Dorp Dienstencentrum Datum: Update: oktober 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. Energiebeleid... 3 2.1 Continue verbetering...

Nadere informatie

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012

Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Compensatie CO 2 - emissie gemeentelijke organisatie Den Haag over 2012 Inhoud 1 Aanleiding 1 2 Werkwijze 2 2.1. Bronnen 2 2.2. Kentallen 2 3 CO 2 -emissie gemeentelijke organisatie 3 4 Ontwikkeling 5

Nadere informatie

3 Energiegebruik huidige situatie

3 Energiegebruik huidige situatie 3 Energiegebruik huidige situatie 3.1 Het Energie Prestatie Certificaat In het kader van de Europese regelgeving (EPBD) bent u verplicht om, bij verkoop of verhuur van de woning, een energiecertificaat

Nadere informatie

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT

MJA3 ICT-sector. Jeroen van der Tang. Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT MJA3 ICT-sector Jeroen van der Tang Manager Duurzaamheid & Milieu Nederland ICT Duurzaamheid @ Nederland ICT Resultaten en initiatieven Nederland ICT op energiebesparing & milieu» MJA3 energie-efficiëntie

Nadere informatie

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet

School Info. Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet School Info Beter inzicht, hogere kwaliteit en meer omzet SchoolsConnect is een totaalconcept voor onderwijsinstellingen. Gemakkelijk internet en telefonie is altijd fijn op een school. Ook de veiligheid

Nadere informatie

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014

Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 Notitie Contactpersoon Martine Burgstaller Datum 7 oktober 2014 Kenmerk N049-0495501MBQ-cri-V01-NL Voortgangsrapportage scope 1 en 2 analyse eerste halfjaar 2014 1 Inleiding Tauw heeft zich eind 2011 laten

Nadere informatie

BRIEFRAPPORT ENERGIEBESPARINGPLAN HUBRECHT INSTITUTE & CENTRAAL BUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES

BRIEFRAPPORT ENERGIEBESPARINGPLAN HUBRECHT INSTITUTE & CENTRAAL BUREAU VOOR SCHIMMELCULTURES Centraal kantoor: Wageningsestraat 43 6671 DA ZETTEN Postbus 52 6670 AB ZETTEN T (0488) 47 44 44 F (0488) 47 44 45 info@sight.nl www.sight.nl Tevens kantoorhoudend te: Het Kees van Dorsser laboratorium

Nadere informatie

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw.

3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. 3.C.1 Communicatie over de voortgang van CO 2 bij Prins Bouw. Datum: 12-05-2016 Versie: 1 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Prins Bouw de voorgang op de CO 2 reductiedoelstellingen laten zien, door

Nadere informatie

Energiebesparing in kantoorgebouwen, de techniek of de gebruiker. Hans Korteweg Energievakbeurs 4 oktober 2016

Energiebesparing in kantoorgebouwen, de techniek of de gebruiker. Hans Korteweg Energievakbeurs 4 oktober 2016 Energiebesparing in kantoorgebouwen, de techniek of de gebruiker Hans Korteweg Energievakbeurs 4 oktober 2016 Introductie Welkom bij Maintenance for Energy Ik ben Hans Korteweg, mijn opleiding is MTS-E,

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

Rapportage FOKKO WOUTERS d

Rapportage FOKKO WOUTERS d Rapportage Opdrachtgever: Gemeente Koggenland De heer T. Hertog (projectleider bouwkunde) Postbus 21 1633 ZG AVENHORN (t) (0229) 54 84 00 (e) info@koggenland.nl Objectgegevens: Zwembad Koggenbad en sporthal

Nadere informatie

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel

Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel Cursus energiebesparing bij de dorpshuizen in Tytsjerksteradiel W2N advies bureau in Drachten Freerk Wiersum Inhoud Deel1 Deel2 - Trias energetica - Verbruik/kosten - Constructie/installatie - Monitoring

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra

MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra MJA-Sectorrapport 2014 Universitair Medische Centra Het AMC had in 2014 de grootste bijdrage aan de energiebesparing bij procesefficiency maatregelen in de sector. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring

Nadere informatie

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu

ENERGIECONCEPTEN. Advies op maat. vandorp.eu ENERGIECONCEPTEN Advies op maat ENERGIE- KOSTEN Stelt u zich eens voor dat u 1,- per m 2 aan energiekosten kunt besparen in een pand van 5.000 m 2. In een tijd van stijgende energiekosten zal dit in 10

Nadere informatie

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf

Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? Vlaams EnergieBedrijf Energie aanpak eigen gebouwen: zelf doen? Energieprestatiecontract? 7 mei 2015 Inge Goessens Vlaams EnergieBedrijf Inhoud Korte voorstelling VEB De overheid als energieverbruiker Uw energiefactuur verlagen

Nadere informatie

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2

Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN. Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Review CO 2 reductiedoelstellingen voestalpine WBN Conform niveau 5 op de CO 2 -prestatieladder 2.2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Voortgang subdoelstellingen 4 2.1. Voortgang subdoelstelling kantoren 4

Nadere informatie

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO)

Energieke Zorgbouw. 5 oktober 2011. Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Energieke Zorgbouw 5 oktober 2011 Wijnanda Willemse (Agentschap NL) Stefan van Heumen (TNO) Introductie Wijnanda Willemse adviseur NL Energie & Klimaat - Agentschap NL Voorheen SenterNovem Energiebesparing

Nadere informatie

nearly Zero Energy Buildings

nearly Zero Energy Buildings nearly Zero Energy Buildings samen op weg naar energieneutraal Jan-Maarten Elias Unica Ecopower Naslag werk in whitepaper www.unica.nl Visie Gebouwen Faciliteren bedrijfsprocessen. Duurzame gebouwen zijn

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven

MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs. Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven MJA-Sectorrapport 2015 Wetenschappelijk onderwijs Beste energiebesparingsproject 2015 Gebouw Helix, TU Eindhoven Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2015 Sector: Wetenschappelijk onderwijs Datum: 26-09-2016

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid.

Wie zijn wij? Van 0-meting tot haalbare business case. Programma. De methode. Meten van duurzaamheid. Heldere kijk op duurzaamheid. Van 0-meting tot haalbare business case Meer informatie: www.w-e.nl www.gprsoftware.nl ir. Janny Stevens (stevens@w-e.nl) ir. Saskia van Hulten (hulten@w-e.nl) Wie zijn wij? W/E adviseurs www.w-e.nl Saskia

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent

MINISTERIE VAN LANDBOUW. Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek. Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent MINISTERIE VAN LANDBOUW Bestuur voor Landbouwkundig Onderzoek Rijkscentrum voor Landbouwkundig Onderzoek - Gent RIJKSSTATION VOOR ZEEVISSERIJ Oostende Directeur : P. HOVART OZONATED WASHING WATER : NO

Nadere informatie

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013

Voortgangsrapportage. Scope 1 en 2 CO2 emissies. Tweede halfjaar 2013 Voortgangsrapportage Scope 1 en 2 CO2 emissies Tweede halfjaar 2013 Wijzigingsblad Versie Datum Auteur Wijzigingen 0.1 04-12-2013 F. Wuts Draft 0.2 1-2-2014 F. Wuts Aanpassing naar aanleiding van Audit

Nadere informatie

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015

Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Halfjaarlijkse CO 2 rapportage 2015 Status: Definitief Datum van uitgifte: 16-08-2015 Datum van ingang: 07-09-2015 Versienummer: 1.0 Inhoud 1. INLEIDING... 3 2. CO 2 EMISSIES 1E HALFJAAR 2015... 4 2.1

Nadere informatie

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg

Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Opzet werksessies Energiebesparing in de Zorg Uitgangspunten: 6 sessies gedurende een jaar. De werksessies zullen in overleg bij de deelnemende organisaties plaatsvinden. Doel van de werksessies is het

Nadere informatie

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE

RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE RENOVATIE KANTOOR NOTITIE ENERGIEBESPARING EN INVESTERINGEN INHOUDSPOGAVE SAMENVATTING 0. INLEIDING 1. ISOLATIE 2. INSTALLATIE 3. RAMEN EN KOZIJNEN 4. ZONWERING EN KOELING 5. VERLICHTING DIA duurzame auteur:

Nadere informatie

4 Energiebesparingsadvies

4 Energiebesparingsadvies 4 Energiebesparingsadvies 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt het energiebesparingsadvies voor het gebouw gepresenteerd. Allereerst wordt een inventarisatie gegeven van de reeds getroffen en onderzochte

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder

Energiemanagement actieplan. CO2 prestatieladder Energiemanagement actieplan CO2 prestatieladder Opgesteld door : Karin van Roode en Yonni van der Vlies Datum : 12 maart 2015 Versie : 1.1 Goedgekeurd door Paraaf : Harry van Roode : Datum: 12 maart 2015

Nadere informatie

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle

Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Resultaten energiescan Golfclub Zwolle! Resultaten energiescan Golfclub Zwolle Hoog elektraverbruik door verlichting en ventilatie Hoge prijs voor energie Besparingspotentieel van 13.000 op energiekosten

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Management review Coolmark B.V. Mei 2013

Management review Coolmark B.V. Mei 2013 Management review Coolmark B.V. Mei 2013 CO 2 Prestatieladder 2.1 Coolmark B.V. Zweth 6 2991 LH Barendrecht Postbus 393 2990 AJ Barendrecht Tel: 0180-751300 Fax: 0180-751305 E-mail: info@coolmark.nl Versie

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs

MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs MJA-Sectorrapport 2013 Hoger beroepsonderwijs Colofon Projectnaam: MJA-monitoring Hoger beroepsonderwijs Datum: 26-6-2014 Status: Definitief Kenmerk: 1235678/U&W/WJW/MS/157002 Locatie: Utrecht Contactpersoon:

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n

Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016. Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Meerjarenplan Energie-efficiency Nederlandse Universiteiten 2013-2016 Samenvatting van de universitaire Energie Efficiency Planne n Context Vanaf 1992 heeft de overheid in het kader van het energiebesparingsbeleid

Nadere informatie

Analyse energieverbruik

Analyse energieverbruik Analyse energieverbruik International School of Amsterdam (ISA) Jan 217 24-1-217 J.A. Meerkerk Advies Tel. 6-53319418 j.a.meerkerk@online.nl 1 Inhoudsopgave 1 ENERGIEVERBRUIK... 3 2 GASVERBRUIK... 4 3

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt

Energiebeleid lokaal bestuur. Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid lokaal bestuur Joost Venken Schepen van Energie & Duurzaamheid Stad Hasselt Energiebeleid stad Hasselt Hasselt 20/20/20 stadsdiensten Hasseltse gemeenschap 20% reductie HEB Duurzaamheidsdienst

Nadere informatie

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013

JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 JAARRAPPORTAGE ENERGIE-EFFICIENCY 2013 LOXIA B.V. 30 april 2013 Definitief CO 2 prestatieladder Samenvatting LOXIA B.V. publiceert jaarlijks een energie-efficiency rapportage. In de rapportages worden

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant

De bakens verzetten. Verduurzamen van commercieel vastgoed. Machiel Karels - consultant De bakens verzetten Verduurzamen van commercieel vastgoed Machiel Karels - consultant Het glas is half leeg PROFIT 20-6- 20-6- Meer dan 25% van gebouwgebruikers klaagt over de huisvesting Ziekteverzuim

Nadere informatie

Energietransitie. Bouw op onze kennis

Energietransitie. Bouw op onze kennis Energietransitie Bouw op onze kennis Programma Introductie Energieverbruik van een woning Energieverbruik in de praktijk Energieneutraal + Opslag van energie Bewoner centraal Wat doen wij? Een greep uit

Nadere informatie

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua

Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Edwin Waelput Tempas Bouwmanagement bv Breda DuurSaam cooperatie ua Het hoofddoel is: het omlaag brengen van uw energierekening door gedragsinvloeden & techniek én het produceren van duurzame energie;

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014

Energie management actieplan 2014 Energie management actieplan 2014 Status: Definitief 3.B.1 en 3.B.2 Versie 2014/1 Uitgegeven door: Van Wijk Nieuwegein Copyright 2014 Van Wijk Nieuwegein Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT

1. INLEIDING 2. CARBON FOOTPRINT 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Beheermaatschappij B.V. staat zowel interne als externe duurzaamheid hoog op de agenda. Interne duurzaamheid richt zich met name op het eigen huisvestingsbeleid, de bedrijfsprocessen

Nadere informatie

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit.

CO2 prestatieladder. Ordina stoot in 2020 ten opzichte van 2010 20% minder CO2 uit. CO2 prestatieladder Ordina vindt duurzaam ondernemen belangrijk. Dit betekent dat Ordina in de eigen bedrijfsvoering streeft naar een goed evenwicht tussen economische, ecologische en sociale belangen.

Nadere informatie

CO 2 en energiereductiedoelstellingen

CO 2 en energiereductiedoelstellingen CO 2 en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 N.G. Geelkerken Site Manager International Paint (Nederland) bv Januari 2011 Inhoud 1 Introductie 3 2 Co2-reductie scope 4 2.1. Wagenpark 4 3 Co2-reductie

Nadere informatie

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand

Learnshop. EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand Learnshop EN16001: Het kader voor uw energiemanagementsysteem? Nimaris b.v. Paul van Wezel Hertog van Brabantweg 15 5175 EA Loon op Zand tel: 0416-543060 Fax: 0416-543098 email: Web: paul.van.wezel@nimaris.nl

Nadere informatie

Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen?

Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen? Hoe duurzaamheid in de zorgsector verhogen? Pascal Debbaut Probis Corporate nv materiaal- en middelengebruik in de zorgsector Jason Van Driessche Profex energie in de zorgsector Ludo Timmermans Directeur

Nadere informatie

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 1e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen Van der Ende Steel Protectors Group staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10.

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012. Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: 16-aug-2011 Doc.nr: 10. CO 2 - en energiereductiedoelstellingen t/m 2012 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 2.4 Datum: Doc.nr: 10.A0320 CO 2 -reductierapport Distributielijst Naam B.Bor (Alf) M. Roeleveld (ALF) Accorderingslijst

Nadere informatie

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010)

Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Carbon Footprint 2e helft 2015 (referentiejaar = 2010) Opgesteld door: Akkoord: I. Bangma O. Van der Ende 1. INLEIDING Binnen de Van der Ende Steel Protectors Group BV staat zowel interne als externe duurzaamheid

Nadere informatie

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden,

Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM. 22 maart 2010 stookkosten Eneco. Geachte bestuursleden, Bestuur bewonersvereniging Het Breed p/a F. Witzen Het Hoogt 249 1025 GX AMSTERDAM Datum Onderwerp 22 maart 2010 stookkosten Eneco Geachte bestuursleden, In het informatieboekje dat u aan alle bewoners

Nadere informatie

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency

MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs. Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency MJA-Sectorrapport 2014 Wetenschappelijk onderwijs Wageningenur was in 2014 de beste binnen de universiteiten op het gebied van proces efficiency besparing. Colofon Projectnaam: MJA-monitoring 2014 Sector:

Nadere informatie

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager

Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Zonder investeren besparen 10 tips en vragen voor de facilitair manager Als facilitair manager bent u verantwoordelijk voor de huisvesting. Daarmee ook voor het energiegebruik van de huisvesting. In deze

Nadere informatie

Even voorstellen. Philip Blaauw. INNAX GEBOUW & OMGEVING Directie 0885533000 pblaauw@innax.com

Even voorstellen. Philip Blaauw. INNAX GEBOUW & OMGEVING Directie 0885533000 pblaauw@innax.com Even voorstellen Philip Blaauw INNAX GEBOUW & OMGEVING Directie 0885533000 pblaauw@innax.com INNAX GROUP is een onafhankelijk Energie Diensten Bedrijf = ESCO voor het verduurzamen van gebouwen INNAX GROUP

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan CO 2 Prestatieladder voor Arthe Civil & Structure bv Rapport Nr.: ACS14006 R03 DIRECTIE ARTHE Status DEFINITIEF Datum 30 10 2014 Opgesteld ir. J.T.S. Vervoort / D.R. van den

Nadere informatie

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst!

Besparen op uw maandelijkse energiekosten is uw eerste winst! Accountants controleren over het algemeen niet de energierekening van hun cliënten op fouten! Controleert u de energierekening op fouten? Uit onderzoek van de NMa blijkt dat meer dan 20% van energierekeningen

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Dit document is tot stand gekomen in samenwerking met Will2Sustain Copyright 2015 Genap B.V. Inhoud Inleiding... 2 1 Procedure Energiemanagement... 3 2 Uitkomsten van het energie

Nadere informatie

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele

3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 2015(1) Ter Riele Datum: 11-09- Versie: 2 3.C.1 Voortgangrapportage CO 2 (1) Ter Riele A.J.J ter Riele Directeur 1. Inleiding Middels deze rapportage wil Ter Riele B.V. (Ter Riele) de voortgang op de CO 2 reductiedoelstellingen

Nadere informatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie

Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Energiemanagement 2014-2015 CO 2 -prestatie Cable Partners B.V. Venneveld 34 4705 RR ROOSENDAAL tel. 0031 165 523 000 fax 0031 165 520 033 www.cablepartners.nl Opgesteld d.d.: Mei 2014 Revisie: 001 Opgesteld

Nadere informatie

CO 2 - en energiereductiedoelstellingen 2013-2014 Alfen B.V. Auteur: H. van der Vlugt Versie: 1.1 Datum: 26-mei-2014 Doc.nr: Red1314 Alfen B.V. CO 2-reductierapport 2013-2014 Doc. nr. Red1314 26-mei-2014

Nadere informatie