Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012"

Transcriptie

1 Energiemonitor Energy Valley en Regio Groningen-Assen 2012

2 Voorwoord (1): Deze Energiemonitor is in eerste instantie opgesteld in opdracht van de Regio Groningen-Assen als input voor een verkenning naar de energiekansen in deze regio*. In overleg met de stichting Energy Valley is de monitor vervolgens uitgebreid voor de totale Energy Valley regio**. De gegevens voor de Regio Groningen-Assen en de Energy Valley regio zijn in deze eindversie gecombineerd. Deze energiemonitor biedt een overzicht van relevante feiten en cijfers uit bestaande databronnen. Het is een kwantitatieve schets van de noordelijke energiesector, zonder verdere kwalitatieve analyses, interpretaties of waardeoordelen. Om inzicht te krijgen in de dynamiek is zoveel mogelijk een vergelijk gemaakt tussen data uit 2000 en 2010 (meest actuele data). Tevens zijn de regionale gegevens zoveel mogelijk vergeleken met de nationale situatie om het geheel in perspectief te plaatsen. De onderzoeksmethodiek en gepresenteerde cijfers zijn gevalideerd door de Rijksuniversiteit Groningen en EDIaal. De monitor zal periodiek worden geactualiseerd om inzicht te houden in de ontwikkeling van de noordelijke energiesector. De energie-investeringen in de Energy Valley regio zijn afgelopen jaren sterk toegenomen en zullen ook komende jaren verder doorgroeien. Duurzame energie neemt daarbij een steeds grotere rol in. Dit forse en langlopende investeringprogramma is goed voor veel nieuwe energiebanen en -bedrijvigheid. De energiewerkgelegenheid is in 10 jaar tijd ruim twee keer zo sterk gegroeid als landelijk en ook de bedrijvigheid in de energiesector kent een bovennationale groei. De grootste concentratie energiegerelateerde werkgelegenheid bevindt zich in de Regio Groningen-Assen, waar de energiesector ten opzichte van de totale werkgelegenheid eveneens het sterkst vertegenwoordigd is. In dit voorwoord zijn de belangrijkste elementen uit de energiemonitor uitgelicht: * = De Regio Groningen-Assen (afgekort RGA) bestaat uit de volgende gemeenten: Assen, Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Noordenveld, Slochteren, Ten Boer, Tynaarlo, Winsum en Zuidhorn. ** = De Energy Valley regio (afgekort EV-regio) bestaat uit Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland Noord.

3 Voorwoord (2): Energie-investeringen Het totaal aan energie-investeringen in de Energy Valley regio is geraamd op 26 miljard voor de periode Een deel daarvan ( 6,2 miljard) is inmiddels gerealiseerd en 19,8 miljard betreft gecommitteerde en geplande investeringen die komende jaren zullen plaatsvinden. Het aandeel duurzame investeringen neemt komende jaren sterk toe. In totaal heeft tweederde ( 17,7 miljard) betrekking op investeringen in conventionele energie en infrastructuur t.b.v. de leveringszekerheid en energietransitie. Ongeveer een derde ( 8,1 miljard) betreft directe investeringen in duurzame energie en energiebesparing. Energiebanen De noordelijke energiesector telt in 2010 bijna banen, het zwaartepunt ligt in de regio Groningen-Assen zowel absoluut in aantal banen (6.619) als relatief in vergelijking met de totale werkgelegenheid in de regio (+7.6%). Inschatting is dat het totale werkgelegenheidseffect van de energiesector vele malen groter ligt. Deels omdat energie bij veel bedrijfstakken een belangrijke activiteit betreft, maar dit niet uit de data is af te lezen. Deels omdat veel werk wordt aanbesteed bij bedrijven die niet tot de energiesector gerekend worden. Gezien de toename van crosssectorale energietechnologieën (agro-energie, slimme energiesystemen, energie uit water, e.d.) en het kapitaalintensieve karakter van de energiesector mogen grote spillover en spin-off effecten worden verwacht. De exacte bepaling hiervan behoeft nader onderzoek. Dit valt buiten de scope van de energiemonitor. De energiewerkgelegenheid is in met 17,6% gestegen in de Energy Valley regio (t.o.v. 8,5% landelijk). De groei in de Regio Groningen-Assen (28%) zit vooral in de dienstverlening. In Fryslân zit de stijging (34%) vooral in energieproductie/levering en energietechnologie. De stijging in Groningen (36,1%) bevindt zich vooral in de energieproductie/levering en energiediensten. De groei in Drenthe (1,5%) en Noord-Holland Noord (3,3%) wordt gedempt door een beperkt aantal grote mutaties. In Drenthe met name vanwege vertrek/krimp van een aantal grote bedrijven in de afvalverwerking (met name inzameling/recycling) en energietechnologie. In Noord-Holland Noord vooral door afname van de werkgelegenheid in de gaswinning en energietransport. Zonder deze grote mutaties zou de werkgelegenheidsgroei aanzienlijk hoger liggen. * = De energiesector is niet eenduidig geclassificeerd in bestaande databronnen voor bedrijfsvestigingen en werkgelegenheid. De bedrijvigheid is derhalve bepaald op basis van een (gewogen) selectie van bedrijfsklassen die aantoonbaar actief zijn op energiegebied. Hierbij is onderscheidt gemaakt tussen productie en levering van energie (kern), productie en installatie van energietechnologie (schil 1) en dienstverlening aan de energiesector (schil 2). Dit betreft enkel directe energiebedrijvigheid. Bedrijven in andere sectoren die deels actief zijn op energiegebied (bijv. agro-industrie, bouw, ICT, e.d.) zijn niet meegenomen omdat dit niet uit bestaande databronnen is op te maken. Een overzicht van de bedrijfsklassen en de gehanteerde methodologie is in de energiemonitor bijgevoegd.

4 Voorwoord (3): Energiebedrijvigheid De Energy Valley regio telt in 2010 bijna bedrijven die tot de energiesector gerekend worden (13,4% van Nederland). Het aantal bedrijven in is met 83% gestegen (t.o.v. 60% landelijk). In de Regio Groningen- Assen is het aantal bedrijven zelfs met 169% gestegen. Het aantal bedrijven in de energieproductie/levering is ruim 10 keer zo sterk toegenomen als landelijk. Deze groei zit vooral in Fryslân en Groningen. De groei van energiediensten zit zowel in Drenthe, Fryslân als Groningen. De grootste groei van energietechnologie bedrijven zit in Noord-Holland Noord en Groningen. Energieproductie De Energy Valley regio is een grote energieleverancier in Nederland. Het merendeel van de Nederlandse gaswinning op land (97%) en ondergrondse gasopslagcapaciteit (84,2%) is in het Noorden geconcentreerd. Tevens is Schoonebeek het belangrijkste wingebied voor Nederlandse olie. De huidige grote centrales in de regio leveren circa 20% van de nationale stroomproductie. Dit aandeel zal sterk toenemen met de bouw van 4 nieuwe centrales. In de regio Groningen-Assen wordt op meerdere locaties gas gewonnen, er bevinden zich echter geen elektriciteitscentrales en oliewingebieden in deze regio. De Energy Valley regio produceert eveneens ruim een kwart (28%) van de Nederlandse duurzame energie. Voor groen gas / biogas en wind op land vindt zelfs een derde of meer van de nationale productie in de Energy Valley regio plaats. Daarmee wordt een substantiële bijdrage geleverd aan de nationale energiedoelen. De duurzame energieproductie in de regio Groningen-Assen is beperkt. Grootschalige windmolenparken en biobrandstoffabrieken ontbreken, bovendien wordt nergens op grote schaal biomassa bijgestookt. Wel wordt op enkele locaties biogas/groen gas geproduceerd. Gedetailleerde gegevens over zonne-energie zijn niet beschikbaar omdat dit veelal wordt geproduceerd door particulieren waarover geen informatie beschikbaar is.

5 Voorwoord (4) CO2-prestatie Ruim 12% van de totale Nederlandse CO2-uitstoot komt uit de Energy Valley regio (in 2009). Dit is een stijging van circa 16,5% ten opzicht van Op provinciaal niveau kent alleen Fryslân een daling. De CO2-prestaties worden beïnvloed door vele factoren (beleid, economische structuur, groei/krimp, e.d.). Een gedetailleerde analyse hiervan valt buiten de scope van de energiemonitor, dit vergt nader onderzoek. Op hoofdlijnen komt de stijging in Groningen vooral door uitbreiding van de stroomproductie (Eemscentrale), in Drenthe door afvalverwerking en in Noord-Holland Noord door een stijging bij meerdere sectoren (o.a. agro, diensten en verkeer/vervoer). In de Regio Groningen-Assen is vooral in de stad Groningen een sterke daling van de CO2-uitstoot zichtbaar, dit is toe te wijzen aan de sluiting van de Hunzecentrale. Regio Groningen-Assen Jaap Wijma Stichting Energy Valley Gerrit van Werven

6 Inhoudsopgave: H 1: Energievraag H 4: Bedrijven en werkgelegenheid 1.1 Primaire energievraag - mondiaal 1.2 Primaire energievraag - Europa 1.3 Primaire energievraag - Nederland 1.4 Finale energievraag Nederland 1.5 Finale energievraag regionaal 1.6 C02 uitstoot Totaalbeeld 4.2 Kern 4.3 Schil Schil H 2: Fossiele energieproductie H 5: Kennissector 2.1 Gaswinning 2.2 Oliewinning 2.3 Conventionele stroomproductie 2.4 Restwarmte/warmtenetten H 2: 5.1 Kennisinstellingen 61 H 3: Hernieuwbare energieproductie H 6: Toegevoegde waarde en investeringen 3.1 Totaalbeeld 3.2 Bijstook biomassa 3.3 Windenergie 3.3 Zonne-energie 3.4 Bio-energie: Biogas 3.5 Bio-energie: Groen gas 3.6 Bio-energie: Biofuels Toegevoegde waarde 6.2 Aardgasbaten 6.3 Investeringen Bijlage: Begrippenlijst en methodologische verantwoording

7 Hoofdstuk 1 Energievraag Om in de toekomst een stabiele energievoorziening te kunnen garanderen die in de vraag naar energie kan voorzien, is het noodzakelijk een beeld te hebben van de toekomstige ontwikkeling van de energievraag. In het komend decennium neemt de mondiale energievraag sterk toe. Opkomende economieën als China en India hebben een groeiende energiebehoefte. Ook op Europese en nationale schaal stijgt de vraag naar energie het komend decennium. Deze trend leidt tot de de verwachting dat de energieproductie ook in de komende jaren moet blijven groeien. 1 van 68

8 1.1 Primaire energievraag mondiaal (2010) PJ PJ in OECD Amerika OECD Europa OECD Azië Niet-OECD Europa en Eurasia Niet-OECD Azië Niet-OECD Overig - Wereldwijd zal de vraag naar energie met 47% toenemen in de periode Deze stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgende vraag uit opkomende economieën als China (83%) en India (107%). Bron: U.S. Energy Information Administration 2 van 68

9 1.2 Primaire energievraag Europa (2010) PJ PJ in OECD Europa Rusland Overige - In Europa wordt voor de toekomstige energievraag een stijging verwacht van 18% in de periode Ondanks de Renewable Energy Directive, een Europese richtlijn die o.a. als doel heeft om de energievraag in de Europese Unie te verminderen, wordt ook in de Europese OECD landen nog een groei van 18% verwacht in deze periode. Bron: U.S. Energy Information Administration 3 van 68

10 1.3 Primaire energievraag Nederland (2010) PJ PJ in Nederland - In Nederland wordt in de periode een groeiende energievraag verwacht van circa 7%. In de periode hierna stabiliseert de primaire energievraag. Bron: CBS en Monitweb.energie.nl 4 van 68

11 1.3.1 Energiebalans Nederland (2010) Invoer 9594 PJ 8300 PJ Uitvoer Winning 2935 PJ Primaire energievraag 3492 PJ 729 PJ Bunkers Voorraadmutatie 8 PJ 511 PJ 2981 PJ 14% van het finale energetische energieverbruik moet in 2020 uit hernieuwbare energie komen. Energetisch Finaal energieverbruik 2265 PJ 716 PJ Energieomzetting Nietenergetisch Bron: CBS 5 van 68

12 1.4 Finale energievraag Nederland (2010) 97 PJ Totaal NL: 2981 PJ 620 PJ 479 PJ 1293 PJ 492 PJ Energiesector Vervoer Landbouw, visserij & dienstverlening Nijverheid (geen energiesector) Huishoudens Bron: CBS 6 van 68

13 1.5 Finale energievraag regionaal (2010) PJ 2981 PJ 475 PJ 91 PJ % 3% 3.0% Nederland EV-regio RGA Bron: Nederlandse emissieregistratie en Klimaatmonitor 7 van 68

14 CO2 uitstoot CO2 is internationaal erkend als één van de belangrijkste veroorzakers van klimaatverandering. Door het gebruik van fossiele bronnen is in de laatste 100 jaar veel CO2 in de atmosfeer terechtgekomen die daarvoor miljoenen jaren in de bodem was opgeslagen. Door het gebruik van duurzame bronnen komt enkel CO2 uit de korte koolstofkringloop vrij, waardoor het totale CO2 percentage in de atmosfeer niet verder stijgt. De CO2 uitstoot ten opzichte van het peiljaar 1990 is één van de belangrijkste indicatoren in het voornemen van overheden om minder fossiele energie te gebruiken. 8 van 68

15 1.6 Nederlandse CO2 uitstoot naar herkomst (2009) (mln. ton) % % 11.6% 9.3% 6.9% 4.9% 4.7% 6.4% % 0.3% 0.0% Afvalverwijdering Bouw Chemische Industrie Consumenten Drinkwatervoorziening Handel, diensten en overheid Landbouw Overige Industrie RWZI s/awzi s Raffinaderijen Verkeer en vervoer Energiesector Bron: Nederlandse emissieregistratie en Klimaatmonitor 9 van %

16 1.6.1 CO2 uitstoot NL, EV en RGA (2009) (mln. ton) 100% mln mln. 2.1 mln mln.* % 1.3% Nederland EV-regio RGA * = Nederlandse C02 doelstelling in 2020 Bron: Nederlandse emissieregistratie en Klimaatmonitor 10 van 68

17 1.6.2 CO2 uitstoot EV-regio per provincie (2009) (mln. ton) mln. 3.0 mln. 3.7 mln. 3.2 mln mln.* 6 4 é 4.4 mln.* mln.* 2.4 mln.* 51.7% 14.6%. 18.0% 15.7% Groningen Drenthe Fryslân Noord-Holland noord * = C02 uitstoot in 1990 Bron: Nederlandse emissieregistratie en Klimaatmonitor 11 van 68

18 1.6.3 CO2 uitstoot per gemeente RGA (2009) (ton) Zuidhorn 3.0% * Winsum 2.3% * Tynaarlo 5.2% * Ten Boer 2.5% * Slochteren 6.5% * Noordenveld 5.5% * Leek Hoogezand-Sap. 3.5% 14.3% * * Haren 2.7% * Groningen Bedum 3.0% 40.4% * * (ton) Assen * = C02 uitstoot in % * Bron: Nederlandse emissieregistratie en Klimaatmonitor 12 van 68

19 Hoofdstuk 2 Fossiele energieproductie Nederland is voor het overgrote gedeelte van haar energievoorziening afhankelijk van conventionele energiebronnen. Sinds de ontdekking van het Groningenveld in 1959, met een geschatte omvang van miljard kubieke meter gas, bekleedt de EV-regio een prominente positie als gasproducent in Europa. Voorts ligt bij Schoonebeek het belangrijkste on-shore oliewinningsgebied van Nederland. Tenslotte is de EV-regio een cruciale schakel in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. In o.a. de Eemshaven staan meerdere elektriciteitscentrales die gezamenlijk miljoenen huishoudens van stroom voorzien. 13 van 68

20 2.1 Gaswinning (2010) Productielocaties - In de EV-regio werd in 2010 op 90 locaties gas gewonnen. - De aardgaswinning in de EV-regio bedroeg in 2010 in totaal 58.5 miljard m3 aardgas. Het overgrote deel is gewonnen uit het Groningen gasveld (53 miljard m3). De EV-regio is verantwoordelijk voor 97% van de totale Nederlandse gaswinning op land. Hoeveelheid energie - In totaal is in 2010 in de EV-regio PJ gas gewonnen. Dit komt overeen met 53% van de totale Nederlandse primaire energievraag. - In Europa is de EV-regio de 4de producent van aardgas. Alleen in Rusland, Noorwegen en het Verenigd Koninkrijk wordt meer gas gewonnen. Toekomstige productie - De bewezen aardgasreserves in het Groningen gasveld bedragen 980 miljard m3 aardgas. Dit is 75% van de totale Nederlandse gasvoorraad (zowel continentaal als territoriaal). - Hiermee kan op het huidige productieniveau tot tenminste 2030 gas uit het Groningenveld worden gewonnen. Bron: NLOG.nl 14 van 68

21 2.1.1 Ondergrondse gasopslaglocaties (2010) Doordat de aardgasreserves in Nederland langzaam afnemen, ontstaat er minder druk in de huidige aardgasvelden. De druk is inmiddels dusdanig laag, dat wanneer er een extreme piekvraag is, er niet voldoende gas uit de bodem kan worden gehaald om op korte termijn aan de vraag te voldoen. In de zomer ligt de productiecapaciteit beduidend hoger dan de vraag, het overtollige gas kan dan worden opgeslagen in opslaglocaties zoals lege gasvelden, zoutcavernes of aquifiers. In de winter kan deze buffer worden aangesproken om de toelevering van aardgas op te schalen om een stabiele gasvoorziening te garanderen. Op een aantal plaatsen in Nederland en vlak over de grens in Duitsland zijn gasopslag locaties die worden benut voor de Nederlandse gasvoorziening. Gasopslaglocaties Werkvolume (in mld. m3) Werkvolume (% totaal) Type Grijpskerk 1,5 24,3% Gasveld Norg 3,0 48,5% Gasveld Zuidwending 0,2 3,2% Zoutcaverne Alkmaar 0,5 8,1% Gasveld Totaal EV-Regio 5,2 84,2% Epe (Duitsland) 0,4 6,5% Zoutcaverne Kalle (Duitsland) 0,2 3,2% Acquifer Epe (Duitsland) 0,1 1,6% Zoutcaverne Epe (Duitsland) 0,28 4,5% Zoutcaverne Totaal 6,18 100% Bron: Gas Infrastructure Europe (GIE) 15 van 68

22 2.1.2 Ondergrondse gasopslaglocaties EV-regio (2010) Op dit moment wordt op 4 locaties in de EV-regio gas ondergronds opgeslagen om piekvragen op te kunnen vangen. Vanaf 1997 kan er gas worden opgeslagen op de locaties Grijpskerk, Norg en Alkmaar. Sinds 2011 is een vierde locatie in gebruik genomen, Zuidwending nabij Veendam. In Grijpskerk wordt gas voor industrieel gebruik opgeslagen (H-gas), op de drie andere locaties wordt L-gas opgeslagen. In mei 2012 is bekend geworden dat het lege gasveld Bergermeer tussen Alkmaar en Bergen eveneens geschikt wordt gemaakt voor gasopslag. Grijpskerk (1997) Norg (1997) Alkmaar (1997) Zuidwending (2011) Werkvolume: 1.5 miljard m3 Werkvolume: 3 miljard m3 Werkvolume: 500 miljoen m3 Werkvolume: 200 miljoen m3 Max. dagelijkse injectie: 12 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse injectie: 24 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse injectie: 3.5 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse injectie: 28.8 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse productie: 55 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse productie: 51 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse productie: 36 miljoen m3 per dag Max. dagelijkse productie: 38.4 miljoen m3 per dag Bron: NLOG.nl, Gasuniezuidwending.nl en NAM.nl 16 van 68

23 2.2 Oliewinning (2010) Productielocaties - In de periode van 1996 tot en met 2010 werd er geen olie gewonnen in de EV-regio. - Sinds 2011 is de oliewinningslocatie in Schoonebeek (Drenthe) opnieuw in productie genomen, dit is de enige plek in de EV-regio waar olie wordt gewonnen. Hoeveelheid energie - Er zijn nog geen cijfers beschikbaar van de hoeveelheid gewonnen olie uit het Schoonebeek veld in Toekomstige productie - De verwachting is dat de capaciteit gaat oplopen tot vaten olie per jaar. Hieruit kan 26.8 PJ energie worden geproduceerd. Hiermee wordt Schoonebeek het belangrijkste wingebied voor Nederlandse olie. - De verwachting is dat de NAM tot 2036 in totaal 120 miljoen vaten olie uit het Schoonebeek veld gaat produceren. Bron: NLOG.nl en NAM 17 van 68

24 2.3 Conventionele stroomproductie (2010) Productielocaties - Momenteel staan er 6 conventionele elektriciteitscentrales in de EVregio met een elektrisch vermogen van 3785 MW. De Eemscentrale is met een vermogen van 2400 MW het grootst. - Alle operationele elektriciteitscentrales in de EV-regio zijn gascentrales. Hoeveelheid energie - Gezamelijk produceren deze centrales 16 miljoen MWh aan stroom. Dit komt overeen met 58.4 PJ. - Hiermee is de EV-regio verantwoordelijk voor ongeveer 20% van de totale Nederlandse stroomproductie. Toekomstige productie - Momenteel worden 4 nieuwe energiecentrales gebouwd in de EV-regio door verschillende energiebedrijven: NUON (1200 MW, gereed 2012), NAM (130 MW, gereed 2012), RWE/Essent (1600 MW, gereed 2013) en Eneco (49 MW, gereed 2013). In 2014 zal worden gestart met de bouw van een vijfde nieuwe centrale in de EV-regio van Advanced Power/Siemens (1200 MW, gereed 2017). Door de vijf nieuwe centrales zal het elektrisch vermogen in de EV-regio meer dan verdubbelen. Bron: Divers 18 van 68

25 Restwarmte Warmte die vrijkomt na energieomzetting wordt ook wel restwarmte genoemd. Deze restwarmte wordt nauwelijks efficiënt gebruikt en veelal geloosd, waardoor de geproduceerde energie niet maximaal wordt benut. Dit kan worden opgelost door warmtenetten. Deze leggen een verbinding tussen de bron van de warmte en de vraag naar warmte en dragen zodoende bij aan een efficiëntere benutting van energie. De restwarmte vervangt zo een energiedrager die anders gebruikt zou zijn om warmte te produceren. Op deze manier dragen warmtenetten bij aan een efficiëntere en duurzamere energievoorziening. 19 van 68

26 2.4.1 Aanbod restwarmte Nederland (2010) <120 C 120 C- 200 C > 500 TJ/Jaar > 500 TJ/Jaar > 500 TJ/Jaar > Geen data Deze kaart laat de grootste restwarmtebronnen in Nederland zien. Het grootste restwarmtepotentieel ligt buiten de EV-regio. Dit geldt vooral voor hoogwaardige restwarmte (>120 C). Toch zijn er in de EV-regio een aantal grote restwarmtelocaties zoals Alkmaar, Burgum, Eemshaven en Wijster. In de regio Groningen-Assen zijn geen grote restwarmtebronnen. Bron: Warmteatlas Agentschap NL 20 van 68

27 2.4.2 Warmtenetten in de EV-regio (2011) 1 Leeuwarden Koppeling van industriele bron en RWZI aan woonomgeving. 2 Alkmaar 1 Stadwarmtenet. 3 Meppel Warmtenet via een LDEB* Hoogeveen Warmtenet via een LDEB*. * = Lokaal Duurzaam Energie Bedrijf Bron: Divers 21 van 68

28 Hoofdstuk 3 Hernieuwbare energieproductie Energie uit hernieuwbare bronnen is in opkomst. Lidstaten van de Europese Unie hebben zich gecommitteerd aan doelen gericht op het gebruik van hernieuwbare energie. De verschillende decentrale overheden hebben deze doelen vaak vertaald naar eigen doelstellingen. Dit maakt dat veel overheden inzetten op een groeiende energievoorziening uit duurzame bronnen. Er zijn vele manieren om energie te produceren uit hernieuwbare bronnen, bijvoorbeeld via zon PV, windmolens, waterkracht, vergisting, verbranding en vergassing. Veel van deze technieken zijn op dit moment nog niet rendabel zonder subsidie te exploiteren. Mede daarom blijft de productie achter bij de productie van energie uit fossiele bronnen. In deze monitor worden energie uit wind, zon en biomassa behandeld. 22 van 68

29 3.1 Totaalbeeld duurzame energieproductie (2010/2011) (PJ) PJ 14.0% 86.4 PJ 17.4 PJ 0.51 PJ % 100% 50 28%* 1%* Aandeel hernieuwbare energie Nederland Nederland EV-regio RGA Doelstelling 2020 aandeel hernieuwbare energie % Aandeel hernieuwbare energie in finaal energetisch verbruik Biomassa- en afvalverbranding Huidige aandeel hernieuwbare energie Windenergie, biogas, groen gas en biofuels Overige technieken** * = Het aandeel hernieuwbare energie in de EV-regio en RGA t.o.v. het Nederlandse totaal is gebasseerd op technieken waar regionale data voor beschikbaar zijn. Overige technieken en zonne-energie zijn voor de EV-regio en RGA niet meegenomen. ** = Waterkracht, bodemenergie, waterpompen, houtketels, houtkachels, verbranding van papierslib en biomassa in cementovens e.d. Bron: Divers 23 van 68

30 3.1.1 Opbouw duurzame energieproductie* (2010/2011) Nederland: 86.4 PJ EV-regio: 17.4 PJ** RGA: 0.51 PJ** PJ 22.5 PJ 14.9 PJ 16.2 PJ 5.3 PJ 1.2 PJ 3.9 PJ 5.9 PJ 0.22 PJ 11.3 PJ 15.0 PJ 2.0 PJ 2.9 PJ 1.7 PJ PJ 12.9 PJ 2.3 PJ 0.7 PJ Wind Zon Biogas Groen gas Biofuels Bijstook biomassa AVI s Overige technieken * = Waterkracht, bodemenergie, waterpompen, houtketels, houtkachels, verbranding van papierslib en biomassa in cementovens e.d. ** = Het aandeel hernieuwbare energie in de EV-regio en RGA t.o.v. het Nederlandse totaal is gebasseerd op technieken waar regionale data voor beschikbaar zijn. Overige technieken en zonne-energie zijn voor de EV-regio en RGA niet meegenomen. Bron: Divers 24 van 68

31 Bijstook biomassa Vaste biomassa (zoals snoeiafval en industrieel resthout) kan nuttig worden gebruikt voor duurzame energieopwekking. Verbranding van biomassa in elektriciteitscentrales of afvalverwerkingsinstallaties heeft het grootste aandeel in de huidige duurzame energieproductie in Nederland. Naast verbranding kan vaste biomassa door vergassing eveneeens worden omgezet in energie. Hierbij wordt de biomassa door verhitting zonder zuurstof omgezet in gas, dat vervolgens omgezet kan worden in elektriciteit en warmte. Deze techniek wordt nog niet grootschalig toegepast, maar kan in de komende jaren een toenemende bijdrage leveren aan een duurzame energievoorziening. 25 van 68

32 3.2.1 Bijstook biomassa in elektriciteitscentrales (2010) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 30 Aantal installaties 4 Aantal installaties - Energieproductie 12.9 PJ Energieproductie 2.9 PJ Energieproductie - Bron: CBS en 26 van 68

33 3.2.2 Bijstook biomassa in AVI s* (2010) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 12 Aantal installaties 4 Aantal installaties - Energieproductie 11.3 PJ** Energieproductie 3.9 PJ** Energieproductie - * = Afvalverwerkingsinstallaties ** = Alleen de energie geproduceerd door het verbranden van het biogene deel van het afval telt mee bij als hernieuwbare energie. Bron: CBS en 27 van 68

34 Windenergie Windenergie is onder te verdelen in off-shore wind (op zee) en on-shore wind (op land). Momenteel staat het overgrote deel van de Nederlandse windturbines on-shore. De trend is dat de turbines in vermogen toenemen. Waar enkele jaren geleden nog over het aantal KW werd gesproken zijn er nu off-shore turbines op de markt van 6 à 7 MW. Na energie uit biomassa, wordt in Nederland de meeste hernieuwbare energie uit wind geproduceerd. 28 van 68

35 3.3 Windenergie (2010) Nederland EV-regio RGA Aantal turbines 1976 Aantal turbines 758 Aantal turbines 23 Capaciteit 2220 MW* Capaciteit 720 MW* Capaciteit 3 MW* Energieproductie 16.2 PJ Energieproductie 5.86 PJ Energieproductie PJ * = De grote van de rode cirkels correspondeert met het opgesteld vermogen. Bron: 29 van 68

36 Zonne-energie De zon is in potentie de grootste energiebron voor de aarde. De energie die de aarde bereikt is maal groter dan de wereldwijde energievraag. In toenemende mate wordt gebruik gemaakt van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken. Belangrijke ontwikkeling hierin is het stijgende vermogen van de panelen en de scherpe prijsdaling van de afgelopen jaren. Terugverdientijden van zonnepanelen zijn korter en hierdoor ook voor particulieren en het midden- en kleinbedrijf interessant. 30 van 68

37 3.4 Zonne-energie (2010) Productielocaties - In de EV-regio zijn geen grootschalige zonneweide s zoals in Duitsland of kleinschalige zonneweides zoals Solarpark Azewijn (Installatiecapaciteit 1.8 MW) in Gelderland. Hoeveelheid energie - Zonne-energie in de EV-regio wordt enkel opgewekt middels dakgebonden zonnepanelen op woningen en bedrijfspanden. - De landelijke productie van zonne-energie bedroeg in 2010 ruim MWh elektriciteit. Dit komt overeen met 1.2 PJ. Toekomstige productie - Er zijn geen data beschikbaar over de productie van zonne-energie op provinciaal en gemeentelijk niveau, doordat veel zonne-energie wordt geproduceerd door particulieren. - De verwachting is dat de productie van zonne-energie de komende jaren sterk gaat toenemen door een sterk dalende prijs van zonnepanelen. In de afgelopen 2.5 jaar is de prijs van Duitse zonnepanelen met 55% gedaald van 2.39 per Wp in juli 2009 naar 1.07 in januari 2012*. * = Groothandelsprijzen voor Duitse kristallijn PV-modules (bron: Photon International, 2012). Bron: CBS 31 van 68

38 Bio-energie: Biogas Biogas is een gasmengsel dat ontstaat door vergisting van organische materialen. Materiaal van bijvoorbeeld afval, mest of rioolwater wordt in een anaëroob proces door enzymen omgezet in biogas. Dit biogas bestaat voor ongeveer 60% uit methaan. Door de aanwezige methaan heeft biogas een energieinhoud die nuttig aangewend kan worden door het gas te verbranden en daarmee om te zetten in een andere energiedrager. Biogas is niet geschikt om in het gasnet te voeden, omdat het een andere chemische samenstelling heeft als aardgas (er zit bijvoorbeeld te veel water in). Biogas wordt dan ook hoofdzakelijk gebruikt om elektriciteit mee te produceren door middel van warmtekrachtkoppelingen. 32 van 68

39 3.5.1 Bio-energie: Stortgas (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 22 Aantal installaties 3 Aantal installaties 1 Capaciteit 14.3 MW Capaciteit 0.85 MW Capaciteit 0.18 MW Energieproductie 0.35 PJ Energieproductie 0.02 PJ Energieproductie PJ Bron: 33 van 68

40 3.5.2 Bio-energie: Biogas uit RWZI/AWZI* (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 71 Aantal installaties 12 Aantal installaties 2 Capaciteit 38.6 MW Capaciteit 3.3 MW Capaciteit 1.72 MW Energieproductie 1.11 PJ Energieproductie 0.10 PJ Energieproductie 0.05 PJ * = Rioolwaterzuiveringsinstallatie/afvalwaterzuiveringsinstallatie Bron: 34 van 68

41 3.5.3 Bio-energie: Biogas uit GFT* (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 5** Aantal installaties 1 Aantal installaties - Capaciteit 9.1 MW Capaciteit 2.5 MW** Capaciteit - Energieproductie 0.26 PJ Energieproductie 0.07 PJ Energieproductie - * = Groente-, fruit- en tuinafval ** = Vier van de negen installaties (o.a. de installaties in Groningen en het Noord-Hollandse Middenmeer) werken biogas op tot groen gas, deze installaties zijn in deze monitor meegenomen als groen gas installaties en niet als biogas installaties. Bron: 35 van 68

42 3.5.4 Bio-energie: Biogas uit VGI* (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 9 Aantal installaties 3 Aantal installaties 1 Capaciteit 16.0 MW Capaciteit 3.3 MW Capaciteit 1.5 MW Energieproductie 0.46 PJ Energieproductie 0.09 PJ Energieproductie 0.04 PJ * = Voedings- en genotsmiddelenindustrie Bron: 36 van 68

43 3.5.5 Bio-energie: Biogas uit co-vergisting (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 93 Aantal installaties 48 Aantal installaties 8 Capaciteit MW Capaciteit 50.3 MW Capaciteit 6.2 MW Energieproductie 3.08 PJ Energieproductie 1.45 PJ Energieproductie 0.18 PJ Bron: 37 van 68

44 Bio-energie: Groen gas De helft van de Nederlandse energie wordt geproduceerd uit aardgas. Echter de aanwezigheid van gas in de Nederlandse bodem is eindig. Om niet volledig afhankelijk van import te worden zijn andere bronnen nodig om gas te produceren. Groen gas is het hernieuwbare alternatief voor aardgas. Groen gas is gereinigd biogas en heeft dezelfde chemische samenstelling als aardgas. Hierdoor kan groen gas, in tegenstelling tot biogas, in het aardgasnet worden gevoed. Eenmaal in het gasnet is groen gas niet meer te onderscheiden van aardgas en kan het voor dezelfde toepassingen worden gebruikt (bijvoorbeeld transport). Via certificaten kan de groenwaarde van het gas worden bewaard en verhandeld tegen een meerprijs. 38 van 68

45 3.6 Bio-energie: Groen gas (2011) Nederland EV-regio RGA Aantal installaties 15 Aantal installaties 5 Aantal installaties 1 3 M per jaar 57.5 mln* 3 M per jaar 20.0 mln* 3 M per jaar 6.1 mln* Energieproductie 2.02 PJ Energieproductie 0.70 PJ Energieproductie 0.22 PJ * = Geproduceerde hoeveelheid groen gas is gebaseerd op de maximale capaciteit van de installaties, vooral voor nieuwe installaties ligt de daadwerkelijke productie lager. Bron: 39 van 68

46 3.6.1 Tankstations (groen) gas (2012) Nederland EV-regio RGA Aantal tankstations 94 Aantal tankstations 25 Aantal tankstations 5 Tankstation open Tankstation in aanbouw Bron: 40 van 68

47 Bio-energie: Biofuels Biofuels zijn een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen en worden gewonnen uit natuurlijke producten. Biofuels zijn onder te verdelen in eerste en tweede generatie biobrandstoffen. Voor de eerste generatie (bv. uit koolzaadolie) is landbouwareaal nodig. Hierdoor kunnen eerste generatie biobrandstoffen concurreren met voedselproductie en een opdrijvend effect hebben op de voedselprijzen. De tweede generatie biobrandstoffen richt zich daarom op biofuel productie uit restproducten van voedeselproductie zoals frituurvet en landbouwproducten die niet als voedsel worden gebruikt. De Europese biofuel markt ondervindt concurrentie vanuit de Verenigde Staten. In de V.S. wordt de productie van biofuels stevig gesubsidieerd. Dit leidt er toe dat op de Europese markt veel Amerikaanse biofuels worden aangeboden. Hierdoor ligt in Nederland de daadwerkelijke productie beduidend lager dan de capaciteit. 41 van 68

48 3.7 Bio-energie: Biofuels (2010) Nederland EV-regio RGA Productielocaties 7* Productielocaties 2 Productielocaties - Capaciteit (ton) Capaciteit (ton) Capaciteit (ton) - Gerealiseerd PJ** Gerealiseerd PJ** Gerealiseerd (ton) - Energieproductie PJ Energieproductie 2.26 PJ Energieproductie - * = Het betreft de grote productielocaties in Nederland gepubliceerd in de catalogus van Nederlandse brandstofinitiatieven (AgentschapNL, 2010). ** = Gebaseerd op een gerealiseerde productie van 29.2% van de totale capaciteit voor Nederland als geheel (CBS, 2010). Bron: AgentschapNL/CBS/biofuelsproducenten 42 van 68

49 Hoofdstuk 4 Bedrijven & Werkgelegenheid De energiesector is een belangrijke bron van werkgelegenheid in Fryslân, Groningen, Drenthe en Noord-Holland Noord en bestaat uit verschillende type arbeid die meer of minder direct is gekoppeld aan de productie van energie. In deze monitor is de energiesector onderverdeeld in een kern en twee omliggende schillen. De kern van de werkgelegenheid in de energiesector bestaat uit de productie en levering van energie. Deze kern is nader uitgesplitst in bedrijven die up-, mid- of downstream in de waardeketen van energie opereren. In de eerste schil bevindt zich de energiegerelateerde werkgelegenheid. In deze schil wordt arbeid geleverd gericht op de productie en installatie van energietechnologie. De buitenste schil bestaat uit de dienstverlenende werkgelegenheid. Dit zijn de ontwerp-, advies- en ingenieursbureaus die zich op energiegerelateerde activiteiten richten.* * De methode voor berekening van arbeidsplaatsen en bedrijven is gevalideerd met Rijksuniversiteit Groningen. 43 van 68

50 4.1 Opbouw energiesector Schil 2 Schil 1 Kern: Producenten en leveranciers van energie - Exploratie en winning - Handel/logistiek - Levering eindgebruik Kern Totaal Upstream Midstream Downstream Schil 1: Productie en installatie van energie technologie - Vervaardiging - Installatie - Reparatie en onderhoud Totaal Schil 2: Dienstverlening gericht op energie activiteiten - Ontwerp - Advies Totaal 44 van 68

51 4.1.1 Totaal bedrijven (2010) Nederland EV-regio N-H Noord Fryslân Groningen Drenthe RGA Eemsdelta Kern Schil Schil Totaal % t.o.v. Nederland % 4.1% 3.8% 2.7% 2.9% 2.5% 0.3% Groei % 83.0% 56.4% 88.0% 171.4% 67.2% 169.3% 112.7% Bron: LISA 45 van 68

52 4.1.2 Totale werkgelegenheid (2010) Schil 2 Nederland EV-regio N-H Noord Fryslân Groningen Drenthe RGA Eemsdelta Kern Schil Schil Totaal % t.o.v. Nederland % 2.3% 3.6% 3.2% 3.5% 3.7% 0.3% Groei % 17.6% 3.3% 34.0% 36.1% 1.5% 28.3% 2.6% Bron: LISA 46 van 68

53 4.1.3 Grootste bedrijven kern energiesector* (2010) * = Bedrijven staan in willkeurige volgorde Bron: LISA 47 van 68

54 4.2 Kern: Totaal (2010) Producenten en leveranciers van energie Nederland: Fryslân: Groningen: Eemsdelta regio Bedrijven: Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 224 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 150 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 27 Arbeidsplaatsen: 377 Noord-Holland Noord: Drenthe: Regio G-A Bedrijven: 190 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 174 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 124 Arbeidsplaatsen: Bron: LISA 48 van 68

55 4.2.1 Kern: Upstream (2010) De exploratie en winning van energie Nederland: Fryslân: Groningen: Eemsdelta regio Bedrijven: Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 94 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 45 Arbeidsplaatsen: 603 Bedrijven: 13 Arbeidsplaatsen: 196 Noord-Holland Noord: Drenthe: Regio G-A Bedrijven: 81 Arbeidsplaatsen: 828 Bedrijven: 69 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 35 Arbeidsplaatsen: Bron: LISA 49 van 68

56 4.2.2 Kern: Midstream (2010) Handel en logistiek van energiebronnen Nederland: Fryslân: Groningen: Eemsdelta regio Bedrijven: 648 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 24 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 14 Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 2 Arbeidsplaatsen: 10 Noord-Holland Noord: Drenthe: Regio G-A Bedrijven: 26 Arbeidsplaatsen: 158 Bedrijven: 15 Arbeidsplaatsen: 720 Bedrijven: 15 Arbeidsplaatsen: Bron: LISA 50 van 68

57 4.2.3 Kern: Downstream (2010) Levering energie aan eindgebruikers Nederland: Fryslân: Groningen: Eemsdelta regio Bedrijven: Arbeidsplaatsen: Bedrijven: 106 Arbeidsplaatsen: 625 Bedrijven: 91 Arbeidsplaatsen: 568 Bedrijven: 12 Arbeidsplaatsen: 171 Noord-Holland Noord: Drenthe: Regio G-A Bedrijven: 83 Arbeidsplaatsen: 386 Bedrijven: 90 Arbeidsplaatsen: 426 Bedrijven: 74 Arbeidsplaatsen: 330 Bron: LISA 51 van 68

58 4.2.4 Kern: Ontwikkeling aantal bedrijven (2000 t/m 2010) Totaal EV regio: +37% +3% +17% +48% +19% +90% +68% +125% Nederland: Fryslân: Groningen: Eemsdelta regio 2000: : : : : : : : 27 Noord-Holland Noord: Drenthe: Regio G-A 2000: : : : : : 124 Bron: LISA 52 van 68

Energiemonitor Noord-Nederland 2013

Energiemonitor Noord-Nederland 2013 Energiemonitor Noord-Nederland 2013 Voorwoord (1): Deze is in opdracht van de Stichting Energy Valley en de Regio Groningen - Assen opgesteld als update van de eerste Energiemonitor uit 2012. De energiemonitor

Nadere informatie

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland

Energietrends 2014. Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland Energietrends 2014 Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland INHOUD 3 4 6 26 42 58 70 88 Woord vooraf Inleiding 1 Consumenten 2 Bedrijven 3 Handelaren 4 Netbeheerders 5 Producenten

Nadere informatie

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050

VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING: ZEELAND CO 2 NEUTRAAL IN 2050 Ecofys bv P.O. Box 8408 NL-3503 RK Utrecht Kanaalweg 16-G NL-3526 KL Utrecht The Netherlands www.ecofys.nl tel +31 (0)30 280 83 00 fax +31 (0)30 280 83 01 e-mail info@ecofys.nl VISIE OP DE ZEEUWSE ENERGIEVOORZIENING:

Nadere informatie

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040

Energiek Brabant. Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Energiek Brabant Een scenariostudie naar de energievoorziening van Noord-Brabant in 2040 Han van Kasteren (Telos) Wim Konz (Telos) Patrick van Schijndel (TU/e) Ruben Smeets (Telos) Corné Wentink (TU/e)

Nadere informatie

Inleiding. Afbakening en opzet

Inleiding. Afbakening en opzet Energie Jacco Farla (MNP), Machiel Mulder (CPB), Annemiek Verrips (CPB), Hugo Gordijn (RPB), en Marijke Menkveld, Ton van Dril, Cees Volkers, Jeroen de Joode, Ad Seebregts, Bert Daniëls, Yvonne Boerakker,

Nadere informatie

Elektriciteit in Nederland

Elektriciteit in Nederland Elektriciteit in Nederland Februari 2015 CBS 2014 Scientific Paper 1 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Organisatie van elektriciteitsvoorziening 3 1.2 Leeswijzer 4 2. CBS en elektriciteit 4 2.1 Informatieverzameling

Nadere informatie

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley.

Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Een praktisch programma als antwoord op het Nationaal Energieakkoord door de gezamenlijke noordelijke overheden en de stichting Energy Valley. Vooraf Op basis van haar positie in de energievoorziening

Nadere informatie

Groengas in verkeer en vervoer

Groengas in verkeer en vervoer Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Rotterdam, 26 oktober 2012 Feiten en cijfers op een rij Opdrachtgever: Vereniging GroengasMobiel Koen Vervoort Rutger Beekman Marten

Nadere informatie

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets

Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Energietransitie in de Stedendriehoek Deel I: Technische toets Een studie naar de effecten van energie- en milieuambities van lokale en regionale overheden en lokale klimaatinitiatieven in de Stedendriehoek

Nadere informatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie

Energierapport 2011. Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie Energierapport 2011 Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie vrijdag 10 juni 2011 1 Executive Summary De energiehuishouding moet duurzamer en minder afhankelijk worden van schaarser wordende

Nadere informatie

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030

Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Nieuwe energie voor de Stedendriehoek Routekaart naar een energieneutrale regio Stedendriehoek in 2030 Groningen, Rotterdam, maart, 2014 Verantwoording Project Opdrachtgever Samenstelling en redactie In

Nadere informatie

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument

PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET. ambitiedocument PARKSTAD LIMBURG ENERGIETRANSITIE PALET ambitiedocument II ILLUSTRATIE OMSLAG: ROEL MEERTENS Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 1. Energietransitie als regionale opgave 4 1.1 Motivatie 1.2 Identiteit

Nadere informatie

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem

Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Vier gevolgen van de groei van hernieuwbaar voor het energiesysteem Een uitgave van ECN, Energie-Nederland en Netbeheer Nederland 0 1 2 4 10 16 22 23 Inhoud Woord vooraf Inleiding 1 Elektriciteitsmarkt

Nadere informatie

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur:

De relaties tussen bronnen en effecten van energiegebruik worden toegelicht aan de hand van de volgende structuur: 4 Energie 4.1 Inleiding Veruit de meeste energie wordt nu nog opgewekt met fossiele brandstoffen: olie, gas en kolen. Diverse sectoren spannen zich in om de energievoorziening duurzamer te maken. Dit is

Nadere informatie

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020

Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Schoon en zuinig, maar ook fossielarm genoeg? De invloed van het Nederlandse klimaatbeleid op het fossiel brandstofvebruik tot aan 2020 Stichting Peakoil Nederland, November 2009 Auteurs: Rembrandt Koppelaar,

Nadere informatie

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland

Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland TNO-rapport TNO 2013 R10325 Naar een toekomstbestendig energiesysteem voor Nederland Behavioural and Societal Sciences Van Mourik Broekmanweg 6 2628 XE Delft Postbus 49 2600 AA Delft www.tno.nl T +31 88

Nadere informatie

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen

Themarapport Monitoring 2009. Voetafdruk Biobrandstoffen Het Rotterdam Climate Initiative is het klimaatprogramma van de gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam NV, Deltalinqs en DCMR Milieudienst Rijnmond Themarapport Monitoring 2009 Voetafdruk Biobrandstoffen

Nadere informatie

Nationale Energieverkenning 2014

Nationale Energieverkenning 2014 Nationale Energieverkenning 2014 1 Nationale Energieverkenning Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Petten 2014 Eindverantwoordelijkheid Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN) Projectcoördinatie

Nadere informatie

Ruimte en energie in Nederland

Ruimte en energie in Nederland PBL-Notitie Ruimte en energie in Nederland Een korte verkenning Ir. P.A. van Hoorn, Dr. J. Matthijsen Jan.matthijsen@pbl.nl 27 februari 2013 Publicatienummer 500307001 Pagina 1 van 22 Samenvatting Deze

Nadere informatie

De wereld van aardgas

De wereld van aardgas Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding Aardgas als transitiebrandstof Voor een duurzame energiehuishouding

Nadere informatie

Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. januari 2006 1 / 54

Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030. januari 2006 1 / 54 Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030 januari 2006 1 / 54 Biomassa in de Nederlandse energiehuishouding in 2030 L.P.L.M Rabou en E.P. Deurwaarder ECN H.W. Elbersen en E.L. Scott WUR, A&F

Nadere informatie

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050

Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Smart Energy Mix Update 2008 De visie van KIVI NIRIA op de ontwikkeling van de Nederlandse energiehuishouding in de komende decennia tot 2050 Een publicatie van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs

Nadere informatie

Als er niets meer valt te winnen

Als er niets meer valt te winnen Als er niets meer valt te winnen Onderzoek naar de gevolgen van het afbouwen en beëindigen van de aardgaswinning voor de ruimtelijk economische structuur van Noord-Nederland Lisa van der Molen s1888315

Nadere informatie

Duurzame energie in Nederland 2007

Duurzame energie in Nederland 2007 Duurzame energie in Nederland 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien voorkomend tussen

Nadere informatie

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Energievisie gemeente Hendrik-Ido-Ambacht Het CQteam is een adviestak van HVC en verleent primair de aandeelhoudende gemeenten van HVC advies op het gebied van duurzame energie. September 2010 2 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding

Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Beleidsverkenning Energiestrategie Op weg naar een duurzame Drentse energiehuishouding Economie Klimaat en energie

Nadere informatie

Energie. Het belang van alternatieve bronnen

Energie. Het belang van alternatieve bronnen Energie Het belang van alternatieve bronnen 2 Rabobank Visie op 2005 Energie Het belang van alternatieve bronnen Inhoud Energie: het smeermiddel van economische groei 4 Hoge olieprijs legt probleem van

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Stichting Essent Sustainability Development

Stichting Essent Sustainability Development MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage MAART 2014 Stichting Essent Sustainability Development Eindrapportage Inhoud Informatie vooraf... 4 Inleiding Actuele situatie Essent

Nadere informatie

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011

Gasrondjes. Masterclass 8 juni 2011 Gasrondjes Masterclass 8 juni 2011 Van: Centrum voor Energievraagstukken Mr. Gerrit Buist Dr. Simone Pront-van Bommel Datum: 8 juni 2011 Document: Gasrondjes Bijeenkomst: Masterclass Tijd: 10.00 16.00

Nadere informatie