Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register"

Transcriptie

1 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn & Sport E.I. Schippers Postbus EJ DEN HAAG Datum: 13 mei 2011 Betreft: verzoek om opname pedagogisch medewerker Kinderopvang in BIG-register Geachte mevrouw Schippers, Naar aanleiding van de zedenzaak in Amsterdam en vanuit onze rol als belangenbehartiger van onze leden in de Kinderopvang willen wij uw aandacht vragen voor het volgende. De zedenzaak in Amsterdam heeft de sector en het publiek in grote beroering achtergelaten. Onze leden zijn op zoek naar een houvast, die ons inziens mede geboden kan worden door de opname van deze beroepsbeoefenaren in het BIG-register. CNV Publieke Zaak is bovendien van mening dat het opnemen van de pedagogisch medewerker Kinderopvang in een dergelijk register bijdraagt aan de professionalisering en veiligheid van de sector. Wij willen u dan ook verzoeken om de BIG-registratie voor zorgverleners uit te breiden naar de pedagogisch medewerkers in de Kinderopvang. Hieronder zetten we uiteen op basis waarvan wij deze mening zijn toegedaan. Artikel 1 van de Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg (hierna Wet BIG) luidt als volgt: In deze wet en de daarop berustende bepalingen worden onder handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg naast de in het tweede lid omschreven handelingen verstaan alle andere verrichtingen - het onderzoeken en het geven van raad daaronder begrepen -, rechtstreeks betrekking hebbende op een persoon en ertoe strekkende diens gezondheid te bevorderen of te bewaken. De algemene functie-omschrijving van een pedagogisch medewerker in de Kinderopvang luidt als volgt (zie voor uitgebreide informatie de bijlage): De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. Hoewel de kinderopvang strikt gezien niet onder de gezondheidszorg valt, gaat het wel voor een belangrijk deel over het bewaken of bevorderen van de algehele

2 gesteldheid van de kinderen. Hierbij gaat het zowel om de lichamelijke verzorging, als de geestelijke ontwikkeling van de kinderen. De Wet BIG biedt naar ons idee dan ook de ruimte om het hiervan afgeleide BIG-register uit te breiden naar de sector Kinderopvang, ondanks het feit dat de Kinderopvang niet rechtstreeks onder het begrip gezondheidszorg valt. Mede als we kijken naar de doelstelling van de Wet BIG: Het bevorderen en bewaken van de kwaliteit van de beroepsuitoefening en het beschermen van de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen op het terrein van de individuele gezondheidszorg. 1 Hoewel we kinderen niet kunnen omschrijven als patiënt, is ons inziens de ratio hiervan het beschermen van een kwetsbare doelgroep. Kinderen hebben niets te kiezen en zijn voor hun verzorging totaal afhankelijk van de integriteit en deskundigheid van de betreffende beroepsuitoefenaar. Het zijn bovendien zeer jonge kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, hetgeen ze extra kwetsbaar maakt. Als we vervolgens kijken naar het doel van periodieke registratie dan leren we het volgende: De inschrijving in het BIG-register heeft een belangrijke functie voor het publiek: de beroepsbeoefenaar die is ingeschreven maakt zich kenbaar als deskundige op zijn gebied. De BIG-registratie is ook de plek om te zien of er eventueel tuchtrechtelijke maatregelen aan betrokkenen zijn opgelegd (doorhaling, schorsing). Dit levert de patiënt informatie, vertrouwen en bescherming tegen ondeskundig handelen op. 2 Het BIG-register heeft tot doel het vertrouwen en de kwaliteit/professionaliteit in de sector te garanderen. Eén van de conclusies van het rapport van de Commissie Gunning luidt dat maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten vragen om een professionele organisatie die kwaliteit hoog in het vaandel heeft 3. In het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) worden alle kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de Wet Kinderopvang. Is het niet onlogisch dat er alleen kwaliteitseisen worden gesteld aan de organisatie, terwijl het de medewerkers zijn die het werk doen? De kwaliteit van de dienstverlenende organisatie is vooral afhankelijk van de kwaliteit van de professional 1 TK , nr 121, p.2 2 idem 3 Commissie onderzoek zedenzaak Amsterdam, punt 632, p. 140

3 zelf. Een register fungeert als een kwaliteitskeurmerk voor de individuele professional, en daarmee ook voor de instelling waar hij of zij werkzaam is. Opname in het BIG-register heeft bij ons dan ook sterk de voorkeur boven de aanbeveling van de Commissie Gunning om tweejaarlijks een geactualiseerde Verklaring Omtrent Gedrag (Hierna: VOG) van de medewerkers te vragen. 4 Met een VOG haal je alleen die gevallen eruit waarin een veroordeling is geweest voor een strafbaar feit, terwijl BIG-registratie een veel breder palet aan maatregelen en inzichten biedt. Hierbij hebben we het nog niet eens over het feit dat een VOG niet over de grenzen heenkijkt, hetgeen de Commissie Gunning ook signaleert in zijn rapport. 5 Naast de opname van deze groep beroepsbeoefenaren in het BIG-register pleiten wij ook voor andere zaken, zoals het naleven van beroeps- en gedragscodes en een cultuuromslag in de sector. Wij onderschrijven dan ook een groot deel van de aanbevelingen van de Commissie Gunning. Wij zijn echter van mening dat de nadruk nog veel meer moet liggen op de preventie van ondeskundige behandeling van het kind. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is de professionalisering van het beroep van pedagogisch werker in de kinderopvang. De door ons beoogde professionaliseringsslag krijgt een belangrijke impuls door opname van deze beroepsgroep in het BIG-register. Registratie verleent immers duidelijkheid over de bevoegdheid van een beroepsbeoefenaar en biedt een verklaring van vakbekwaamheid. Een BIG-registratie zou bovendien een belangrijke impuls kunnen geven aan het naleven van de beroepscodes in de Kinderopvang. Dit zijn zaken die zowel het publiek als de medewerkers van deze sector goed kunnen gebruiken om de angst die er momenteel heerst voor een deel weg te nemen. Met deze maatregelen hopen we een sector te behouden waarin medewerkers met plezier kunnen werken en waar ouders met een gerust gevoel hun kinderen aan kunnen toevertrouwen. Mocht u van mening zijn dat een verruiming van de strekking van de Wet BIG niet tot de mogelijkheden behoort, dan willen wij u met deze brief vooral ook wijzen op de parallellen die er bestaan tussen de beroepsbeoefenaren in de kinderopvang en de beroepsbeoefenaren die onder de Wet BIG vallen. Wij pleiten ten minste voor een Wet die tot doelstelling heeft inzicht te geven in de vakbekwaamheid en bevoegdheid van de beroepsbeoefenaren in de kinderopvang en middelen geeft om adequaat te reageren in het geval de vakbekwaamheid en/of integriteit te wensen over laat. Hierbij valt te denken aan een Wet Beroepen in de Kinderopvang (BIK) met een bijbehorend register dat tot doel heeft de kwaliteitseisen aan 4 Idem, punt 665, p Idem, punt 666, p. 146

4 beroepsbeoefenaren, zoals gesteld in onder andere artikel 1:50 van de Wet Kinderopvang, nog beter te kunnen waarborgen. Hierbij kan naar onze mening worden aangesloten bij het bestaande BIG-register, aangezien dit register reeds de bekendheid geniet en de benodigde logistiek verschaft. Centraal moet de doelstelling verantwoord uitoefenen van het vak staan. Registratie vergemakkelijkt de erkenning van de waarde van de opgebouwde deskundigheidsbevordering. Registratie heeft hiermee ook een legitimerende functie naar cliënten, collega s en werkgevers. Het geeft deze sector met een groot maatschappelijk belang een objectief keurmerk van professionaliteit mee en steekt een zeer welwillende en enthousiaste beroepsgroep een hart onder de riem. Wij hopen dat u onze oproep serieus in overweging wilt nemen. Graag ontvangen wij van u een uitnodiging om hierover met u in gesprek te gaan. Met vriendelijke groet, Eric de Macker Voorzitter CNV Publieke Zaak

5 Bijlage: Functieomschrijving Pedagogisch Medewerker (uit de CAO Kinderopvang 2010/2011) PEDAGOGISCH MEDEWERKER ALGEMENE KENMERKEN De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. De doelgroep en soort opvang kan verschillen, zoals bijvoorbeeld kinderdagverblijven, buitenschoolse, tussenschoolse en/of naschoolse opvang. DOEL VAN DE FUNCTIE De dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen in een kindercentrum. ORGANISATORISCHE POSITIE De pedagogisch medewerker ressorteert hiërarchisch onder het (unit-)hoofd en begeleidt in voorkomende gevallen pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires. RESULTAATGEBIEDEN Kinderen begeleiden Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht. Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen. Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden. Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, eventueel buiten het kindercentrum. Kinderen begeleid gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij volgens het pedagogisch plan zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden. Kinderen verzorgen Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen. Kinderen verzorgd gedurende de met de ouders/ verzorgers afgesproken periode, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.

6 Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) het hoofd. Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep. Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden. Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen contact met de betreffende scholen. Stemt met collega s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht. Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg. Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen kan/ kunnen worden. Ruimten en materiaal beschikbaar houden Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden. Deskundigheid bevorderen Begeleidt en instrueert, indien op de groep aanwezig, pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires en rapporteert hierover periodiek aan het hoofd. Deskundigheid bevorderd, zodanig dat pedagogisch medewerkers in ontwikkeling, groepshulpen, BBL-ers, BOL-ers en stagiaires zo goed mogelijk ingezet kunnen worden op de groep en (indien van toepassing) in staat gesteld worden hun leerdoelen te behalen. PROFIEL VAN DE FUNCTIE Kennis In het bezit van een van de hieronder genoemde opleidingsniveaus.*

7 Pedagogische kennis. Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen. Kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen. Kennis van de ontwikkelingsfases van een kind. * Met een (kandidaat)werknemer die een van de hieronder onder a of b vermelde opleidingen volgt kan een arbeidsovereenkomst voor de functie van BBLleerling worden aangegaan, conform artikel 9.6 van de CAO. Met een kandidaat-werknemer die een van de hier onder a of b vermelde diploma s wenst te behalen kan een arbeidsovereenkomst voor de functie van pedagogisch medewerker in ontwikkeling worden afgesloten conform artikel 9.5 CAO. Ten aanzien van een kandidaat-werknemer die niet voldoet aan de kwalificatie-eis kan de werkgever een gelijkstellingsverzoek indienen conform artikel 9.10 CAO. Specifieke functiekenmerken Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren en instrueren van kinderen. Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/ verzorgers. Bezwarende omstandigheden Bezwarende omstandigheden kunnen onderdeel uitmaken van de functie (fysieke belasting door tillen van kinderen).

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven.

We zijn ouders van Dana en we werken allebei in onze eigen onderneming. Onze ervaring als werkende ouders willen we graag aan u doorgeven. : Het pedagogisch beleid Algemeen Wat is het pedagogische beleid? Het pedagogisch beleid is de basis van een kinderopvangorganisatie. Het geeft aan wat de kwaliteit is voor Welkom-Kind als onderneming

Nadere informatie

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp

Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Visie landelijk toezicht op de jeugdhulp Utrecht, juli 2013 Inspectie Jeugdzorg 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding... 5 Hoofdstuk 2 De toezichtvisie op hoofdlijnen... 7 Hoofdstuk 3 De inhoud van het

Nadere informatie

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk

Landelijke Kwalificaties MBO. Pedagogisch Werk Landelijke Kwalificaties MBO Pedagogisch Werk Crebonummer: 92620, 92630 Sector: Welzijn en sport Branche: Overige non-profitdiensten, Kinderopvang Cohort: Cohort 2009-2010 Colo 2002-2009. Gebruik van gegevens

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO Het Commanderij College is aangesloten bij de VO-raad, de vereniging van schoolbesturen in het voortgezet onderwijs. Instellingen die lid zijn van de VO-raad, vallen onder de werking van de code Goed Onderwijsbestuur

Nadere informatie

Code Goed Onderwijsbestuur VO

Code Goed Onderwijsbestuur VO VO-raad Postadres Postbus 8282 3503 RG Utrecht T 030 232 48 00 F 030 232 48 48 W www.vo-raad.nl E info@vo-raad.nl Code Goed Onderwijsbestuur VO Code Goed onderwijsbestuur in het voortgezet onderwijs Inhoud

Nadere informatie

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen!

Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Pedagogisch beleid ikook! Hier ben IK! Ik kom OOK! spelen! Januari 2015 Voorwoord Voor u ligt het pedagogisch beleidsplan van ikook!, dat van toepassing is op onze locaties voor kinderdagopvang en buitenschoolse

Nadere informatie

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag

Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Inspectierapport Kinderdagverblijf Bambini B.V. onderzoek na aanvraag Toezichthouder: GGD Amsterdam, Mw. B.R. van der Zee Opdrachtgever: Stadsdeel Zuid Datum: 25 juni 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens

Nadere informatie

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE

Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Inspectierapport Yonathan Buiten ZIJN (BSO) Boedelhofweg 108 7211BT EEFDE Toezichthouder: GGD Gelre-IJssel Datum inspectiebezoek: 23-04-2012 In opdracht van gemeente: LOCHEM Inhoudsopgave Inleiding...3

Nadere informatie

huiselijk geweld en kindermishandeling

huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Stappenplan voor het handelen bij signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling Basismodel meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs

Code Goed Bestuur in het primair onderwijs brancheorganisatie van het primair onderwijs Postbus 85246 3508 AE Utrecht Telefoon: 030 3100 933 E-mailadres: info@poraad.nl Website: www.poraad.nl Code Goed Bestuur in het primair onderwijs Preambule

Nadere informatie

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er

NVMBR-beroepscode. Beroepscode MBB er NVMBR-beroepscode Beroepscode MBB er Copyright 2009 Nederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie Catharijnesingel 73 3511 GM Utrecht T: 030-2318842 F: 030-2321362 E: info@nvmbr.nl H: www.nvmbr.nl

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie

Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Hoe succesvol bent u met vrijwilligers? Zelfevaluatie Succesvol en aantrekkelijk vrijwilligerswerk Inleiding Organisaties waar vrijwilligers werken, willen hun doelen bereiken. Individuele vrijwilligers

Nadere informatie

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs

Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs 2 - Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Professionalisering van besturen in het primair onderwijs Verslag van de commissie

Nadere informatie

"Ik kan het (niet) zelf"

Ik kan het (niet) zelf "Ik kan het (niet) zelf" Een verkenning van de problematiek van de continuering van (gedwongen) hulp aan kwetsbare jongeren die de leeftijd van 18 bereiken Datum: 21 mei 2015 Advies: KOM010/2015 Voorwoord

Nadere informatie

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg

Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg Handreiking Gegevensuitwisseling in de bemoeizorg GGD GHOR Nederland GGZ Nederland KNMG September 2014 a Inhoudsopgave Inhoudsopgave...1 Aanleiding...2 Uitgangspunten voor gegevensuitwisseling bij bemoeizorg...5

Nadere informatie

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders

Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders Kwaliteitskader Voorbereiding en screening aspirant pleegouders versie 2.0 oktober 2013 1. Wettelijke criteria screening 4 2. Landelijke criteria 5 3. Algemene Voorwaarden 7 4. Voorbereidings- en screeningstraject

Nadere informatie

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling

Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs. Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling Handreiking Samenwerken met ouders in het voortgezet onderwijs Het bevorderen van de verbinding tussen school, ouders en leerling 1 2012 Nederlands Jeugdinstituut Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg

kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 1 kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg 2 kwaliteitskader

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

De gastouder als professionele opvoeder

De gastouder als professionele opvoeder HOOFDSTUK 7 De gastouder als professionele opvoeder Clarine de Leve en Josette Hoex Zomaar een advertentie: Gastouder Meriam heeft nog opvangplaats voor twee kinderen van 0 tot 4 jaar, op dinsdag en donderdag.

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Ontwikkel de toekomst

Ontwikkel de toekomst Ontwikkel de toekomst Het kan beter voor kinderen, voor ouders, voor de samenleving van nu en voor de samenleving van de toekomst. Brondocument september 2014 1 Inhoudsopgave Preambule 3 Gezamenlijke visie

Nadere informatie

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden

Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden Kwaliteitsdocument onvoldoende gebruikt Den Haag, september 2010 Betere kwaliteitsafspraken nodig voor hulp bij het huishouden september 2010

Nadere informatie

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding.

Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Ervaringen van mensen met klachten over de Gezondheidszorg S. Kruikemeier R. Coppen J.J.D.J.M. Rademakers

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG. Datum 10 oktober 2014 Betreft Zzp er in de zorg > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag www.rijksoverheid.nl Bijlage(n)

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015

Inhoudsopgave. Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 SV Brandevoort - Voetbal Voorjaar 2015 Versie: Jeugdbeleidsplan SVB RELEASED V2.1 27-04-2015 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan SV Brandevoort V2.1 2015-2019 Inhoudsopgave... 2

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao

Pr Jeugdzorg 2014-2015. ojectmanager. Zie ook artikel 7.1 van deze cao Pr Jeugdzorg 2014-2015 ojectmanager Bijlage 11 Zie ook artikel 7.1 van deze cao Het nieuwe functieboek Inleiding In deze cao is het nieuwe functieboek opgenomen. Hierin zijn de functies generiek beschreven

Nadere informatie

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang

De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang HOOFDSTUK 1 De basis voor dit Pedagogisch kader gastouderopvang Josette Hoex Herman en Meike hebben een zwangerschapstest gedaan en zijn dolgeluk - kig: vóór kerst krijgen zij hun eerste kindje! Eén van

Nadere informatie