Aanvraagformulier 2017 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aanvraagformulier 2017 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016"

Transcriptie

1 Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer, monitoring en toeslagen in natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland op grond van de SVNL2016. De provincie bepaalt in het Openstellingsbesluit SNL welke subsidie waar is opengesteld. Bij een positief besluit op deze subsidieaanvraag volgt een nieuwe subsidiebeschikking voor een periode van zes jaar of een wijziging van een bestaande beschikking voor de resterende looptijd. Zie voor meer informatie: Bij verlening van de subsidie kunnen nadere afspraken worden gemaakt, vast te leggen in een uitvoeringsovereenkomst. Aanvraagformulier 2017 Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Zeeland Postbus LA Middelburg A. GEGEVENS AANVRAGER A1. Natuurlijk persoon of rechtspersoon Verplicht in te vullen Kruis één optie aan A2. Particulier Invullen indien van toepassing Burgerservice nummer (BSN): Natuurlijk persoon / particulier Ga verder bij onderdeel A2, Particulier Rechtspersoon / natuurcollectief Ga verder bij onderdeel A3, Rechtspersoon Naam en voorletters: dhr. mevr. Titel (optioneel): Bezoekadres: Postcode: Plaats: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: Website: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel (KvK): Rekeningnummer: IBAN-nummer:* BIC-code:* Tenaamstelling rekening: n.v.t. * Via ibanbicservice.nl kunt u de juiste BIC-code en het juiste IBAN- nummer opvragen. Ga verder bij onderdeel A4 als een gemachtigde de aanvraag indient en ondertekent namens de aanvrager. Ga anders verder bij onderdeel B. A3. Rechtspersoon Invullen indien van toepassing Naam rechtspersoon: Vertegenwoordiger rechtspersoon Bezoekadres: Postcode: Plaats: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: adres: Website: Uw kenmerk: Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel Rekeningnummer: IBAN-nummer:* BIC-code:* Tenaamstelling rekening: Vertegenwoordigingsbevoegd: ja/nee Bewijs bijvoegen (uittreksel KvK/machtiging) 1

2 Interne contactpersoon Naam en voorletters: dhr. mevr. Titel (optioneel): Functie : Telefoonnummer: Mobiel nummer: adres: *Via ibanbicservice.nl kunt u met uw Nederlandse bankrekeningnummer de juiste BIC-code en/of het IBAN- nummer opvragen. Ga verder bij onderdeel A4 indien een gemachtigde de aanvraag indient en ondertekent namens de aanvrager. Ga anders verder bij onderdeel A5. A4. Gemachtigde Invullen indien van toepassing Naam en voorletters: dhr. mevr. Titel (optioneel): Naam organisatie: Postadres: Postcode: Plaats: Telefoonnummer: Mobiel nummer: Faxnummer: adres: Voeg als verplichte bijlage een rechtsgeldige machtiging toe aan de aanvraag. Zie onderdeel F4. Ga verder bij onderdeel A5. A5. Individuele of collectieve subsidieaanvraag Verplicht in te vullen Kruis één optie aan Vraagt u de natuursubsidie individueel aan, of als een natuurcollectief? Individuele subsidieaanvraag Aanvraag als een natuurcollectief met groepscertificaat Aanvraag als een natuurcollectief met individuele certificaten B. SOORT AANVRAAG Verplicht in te vullen Wat voor soort subsidieaanvraag stuurt u in? Een nieuwe zesjarige beschikking kan worden aangevraagd wanneer uw huidige beschikking afloopt en u deze wilt verlengen of wanneer u voor het eerst een beschikking aanvraagt. Wijziging van een doorlopende beschikking kan worden aangevraagd bij tussentijdse vergroting van het areaal. Aanvraag van een nieuwe zesjarige beschikking Aanvraag tot wijziging van een lopende beschikking Ga verder bij onderdeel C. 2

3 C. SOORT SUBSIDIE Verplicht in te vullen Waarvoor vraagt u subsidie aan? Subsidie natuurbeheer SVNL2016 Subsidie landschapsbeheer SVNL2016 Recreatietoeslag SVNL2016 Vaartoeslag SVNL2016 Monitoringsubsidie SVNL2016 U kunt met dit formulier meerdere soorten subsidie tegelijk aanvragen. Kruis aan waarvoor u subsidie aanvraagt. D1. BEHEER NATUUR EN LANDSCHAP, TOESLAGEN EN MONITORING D1.1 Verplicht in te vullen Per wanneer wilt u de subsidie laten ingaan? Geplande startdatum: per Geplande einddatum: D1.2 Verplicht in te vullen Heeft u een certificaat natuurbeheer of heeft u een aanvraag tot certificering ingediend? a- Invullen door een collectief met groepscertificaat of een individuele beheerder boven de drempelwaarde van 75 ha: In bezit van een certificaat Aanvraag ingediend bij Stichting Certificering, datum aanvraag: De aanvraag van een collectief groepscertificaat dient voor 1 november 2016 bij de certificeringscommissie te zijn ingediend. Een beheerder boven de drempelwaarde die individueel subsidie aanvraagt moet bij de subsidieaanvraag in het bezit zijn van een certificaat. (in de bijlagen het certificaat of de brief met toekenning van het certificaat of de ontvangst bevestiging van de aanvraag van het certificaat toevoegen). b- Invullen door een collectief met individuele certificaten: In het bezit van de certificaten of in het bezit van brieven met toekenning van een certificaat van de Stichting Certificering SNL of in het bezit van een ontvangstbevestiging van de Stichting Certificering van de aanvragen van alle deelnemers De aanvragen tot certificering van leden van een collectief met individuele certificaten dienen voor 1 november 2016 bij de certificeringscommissie te zijn ingediend. (in de bijlagen de certificaten of de brieven met toekenning van de certificaten of de ontvangstbevestigingen van de aanvragen van alle deelnemers toevoegen). D1.3 Verplicht in te vullen Wat is de hoogte van het totaal aangevraagde subsidiebedrag voor de zesjarige subsidieperiode (bij nieuwe aanvraag) of voor de resterende subsidieperiode (bij wijzigingsaanvraag)? Soort subsidie Natuurbeheer Landschapsbeheer Recreatietoeslag Vaartoeslag Monitoring Verlenging van aflopende subsidie ( ) Uitbreiding met nieuw areaal ( ) Begrote kosten ( ) voor de hele (resterende) subsidieperiode Totaal Let op: Voeg als verplichte bijlage een overzicht toe van de doorlopende en aangevraagde beheertypen en hectares voor natuur- en landschapsbeheer, toeslagen en monitoring, zie onderdeel D3 resp. bijlage 1. De bedragen moeten overeenkomen met de totalen in bijlage 1 D1.4 Verplicht in te vullen grootte onderneming Wat is de grootte van uw onderneming? micro, klein of middelgroot groot Let op: Wanneer u een grote onderneming bent, moet u de situatie beschrijven als er geen steun zou worden 3

4 verleend (het contrafeitelijke scenario) en moet u bewijsstukken voorleggen om dit scenario te staven. Wanneer bent u een grote onderneming? U behoort tot de categorie grote ondernemingen indien: a. binnen uw onderneming meer dan 250 personen werkzaam zijn, én b. de jaaromzet meer dan 50 miljoen of het jaarlijkse balanstotaal meer dan 43 miljoen bedraagt. Welke gegevens u mee moet tellen staat omschreven in de artikelen 3 tot en met 6 van Bijlage I bij Verordening (EU) nr. 702/2014. U kunt de tekst van die bijlage via deze link raadplegen (tekst geldend op 3 augustus 2016). Indien u niet aan de bovenstaande criteria voldoet, dan bent u een kleine onderneming, een micro-onderneming of een middelgrote onderneming (zgn. kmo -ondernemingen). Wat wordt bedoeld met een contrafeitelijk scenario? De Europese Commissie stelt strenge voorwaarden aan staatssteun. Een belangrijke voorwaarde is dat de staatssteun een stimulerend effect moet hebben. Hiermee wordt in het geval van de SKNL bedoeld dat de inrichtingsmaatregel(en) niet door marktpartijen (lees: aanvragers) zouden worden uitgevoerd indien er geen subsidieregeling zou zijn. Grote ondernemingen zijn minder kwetsbaar voor ontwikkelingen op de markt. Bovendien hebben zij vaak een dominante marktpositie. Daarom stelt de Europese Commissie aanvullende voorwaarden aan grote ondernemingen: zij moeten het stimulerend effect aantonen door bij de aanvraag een document te voegen waarin de situatie beschreven wordt als er geen subsidie zou worden verleend. Dit wordt het contrafeitelijk scenario genoemd. U geeft dus op maximaal twee A4-kantjes de (bedrijfseconomische) redenen aan waarom u zonder subsidie de inrichtingsmaatregel(en) niet zou uitvoeren-. Bovendien schetst u de ontwikkeling van de natuurwaarden in een scenario waarbij er geen subsidie verstrekt zou worden, versus een scenario dat er wél subsidie verstrekt zou worden. U staaft dit met bewijsstukken. D1.5 Verplicht in te vullen Voeg dit scenario en de bijbehorende bewijsstukken toe als verplichte bijlage. Verkeert uw onderneming in financiële moeilijkheden? ja nee financiële moeilijkheden NB: een onderneming in moeilijkheden is een onderneming waarbij zich ten minste een van de volgende omstandigheden voordoet: (a) in het geval van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (niet zijnde een kmo die mi der dan drie jaar bestaat): wanneer meer dan de helft van haar geplaatste aandelenkapitaal door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Dit is het geval wanneer het in mindering brengen van de opgebouwde verliezen op de reserves (en alle andere elementen die doorgaans worden beschouwd als een onderdeel van het eigen vermogen van de onderneming), een negatief cumulatief bedrag oplevert dat groter is dan de helft van het geplaatste aandelenkapitaal. Voor de toepassing van deze bepaling worden met vennootschap met beperkte aansprakelijkheid met name de rechtsvormen van ondernemingen bedoeld die zijn vermeld in bijlage I bij Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (31), en omvat aandelenkapitaal ook het eventuele agio; (b) in het geval van een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming (niet zijnde een kmo die minder dan drie jaar bestaat): wanneer meer dan de helft van het eigen vermogen, zoals in de jaarrekening van de vennootschap wordt vermeld, door de opgebouwde verliezen is verdwenen. Voor de toepassing van deze bepaling worden met een onderneming waarin ten minste een aantal van de vennoten onbeperkt aansprakelijk is voor de schulden van de onderneming met name de in bijlage II bij Richtlijn 2013/34/EU bedoelde rechtsvormen van ondernemingen bedoeld; (c) wanneer tegen de onderneming een collectieve insolventieprocedure loopt of de onderneming volgens het nationale recht aan de criteria voldoet om, op verzoek van haar schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen; (d) wanneer de onderneming reddingssteun heeft ontvangen en de lening nog niet heeft terugbetaald of de garantie nog niet heeft beëindigd, dan wel herstructureringssteun heeft ontvangen en nog steeds in een herstructureringsplan zit; (e) in het geval van een onderneming die geen kmo is: wanneer de afgelopen twee jaar: (i) de verhouding tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen van de onderneming, volgens de boekhouding van de onderneming, meer dan 7,5 bedroeg, en (ii) de op basis van de EBITDA bepaalde rentedekkingsgraad van de onderneming lager lag dan 1,0. 4

5 D2. TOPOGRAFISCHE KAART(EN) BEHEER NATUUR EN LANDSCHAP EN MONITORING Verplicht aan te leveren Lever een digital bestand aan waarop aangeduid is, de buitengrenzen van de natuurterreinen waarvoor subsidie wordt aangevraagd met aanduiding van het natuurbeheertype resp. landschapsbeheertype; het gaat om de terreinen waarvan de beheerder vindt dat daarvoor subsidie kan worden aangevraagd. Per terrein wordt tevens aangegeven: - of een toeslag voor recreatie van toepassing is (0/1) - of een vaartoeslag van toepassing is (0/1 - of een subsidie monitoring van toepassing is (0/1). De digitale bestanden moeten voldoen aan de intekenregels van IMNA. Voor een aantal landschapstypen die nu nog per stuk of lengte worden aangevraagd geldt: - L01.01 Poel en klein historisch water: wordt op werkelijke grootte ingetekend (wordt wel per stuk gesubsidieerd). In het overzicht wordt een count (=aantal) veld opgenomen en het areaal, maar de vergoeding wordt op basis van het aantal berekend. - L01.03 Elzensingel: wordt als 1 meter breed ingetekend - L01.05 Knip of scheerheg: wordt als 1 meter breed ingetekend - L01.06 Struweelhaag: wordt als 1 meter breed ingetekend - L01.08 Knotboom: 10m2 per knotboom (1m breed en 10 meter tussen 2 bomen) Het bestand met de buitengrenzen en bijbehorende database wordt aangeleverd als geodatabase versie 9.0 Het KvKnummer dient als aanvraagnummer, op het aanvraagformulier staat de provincie waarvoor de aanvraag bestemd is. In de database bij de aanvraag worden de volgende kolommen opgenomen: - Object ID - Shape - Relatienummer (KvK) - Natuurbeheertype/Landschapsbeheertype - Toeslag recreatie - Vaartoeslag - Subsidie monitoring - Melding vrijstelling verplichting tot openstelling met opgave van reden artikel 2.9 onder 4 lid a, b, c of d - SHAPE_Length - SHAPE_Area Optioneel - AanvraagID Omdat beheerders in meerdere jaren een aanvraag kunnen indienen kan het gewenst zijn om aan de aanvraag een extensie op het aanvraagnummer toe te voegen, bijvoorbeeld het jaar van aanvraag. Alleen het KvK-nummer gebruiken is dan onvoldoende onderscheidend voor een aanvraag. Naast het aanleveren van de buitengrenzen van de terreinen, wordt ook een overzicht met beheertypen en bijbehorend areaal/vergoeding aangeleverd. Zie rubriek D3. Dit laatste bestand/overzicht dient als controle bestand, het bestand met de buitengrenzen vormt de formele aanvraag. De geometrie is bepalend bij het beschikken. Het Natuurbeheerplan is de onderlaag en dus leidend en de basis voor de subsidie. Ga verder bij onderdeel D3. 5

6 D3. OVERZICHT AANGEVRAAGDE SUBSIDIE NATUUR- EN LANDSCHAPSBEHEER EN MONITORING Verplicht aan te leveren Lever een overzicht aan van de natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen, toeslagen en monitoring waarvoor u subsidie aanvraagt, met bijbehorende getotaliseerde oppervlakten in hectare en de aangevraagde subsidie in Het overzicht bevat: - een lijst van de oppervlaktes in hectare per natuurbeheertype waarvoor u subsidie natuurbeheer aanvraagt; - een lijst van de oppervlaktes in hectare per landschapsbeheertype waarvoor u subsidie landschapsbeheer aanvraagt; - een lijst van de oppervlaktes in hectare per natuurbeheertype waarvoor u monitoringsubsidie aanvraagt; - de totale oppervlakte in hectare waarvoor u recreatietoeslag aanvraagt; - de totale oppervlakte in hectare waarvoor u vaartoeslag aanvraagt; Dit doet u door de tabel in bijlage 1 in te vullen. F. CHECKLIST BIJLAGEN Checklist voor aanvraag beheer-, landschaps- en monitoringsubsidie 1 Overzicht aangevraagde natuurbeheertypen/landschapstypen met getotaliseerde oppervlakten (zie bijlage 1) Verplichte bijlage 2 Digitale topografische kaarten (zie beschrijving rubriek D.2.) Verplichte bijlage 3 Certificaat natuurbeheer, of brief met toekenning van het certificaat, of ontvangstbevestiging van aanvraag tot certificering. In het geval van een collectief met individuele certificaten alle certificaten, toekenningsbrieven of ontvangstbevestigingen van alle deelnemers van het collectief toevoegen. Algemeen Verplichte bijlage 4 Een rechtsgeldige machtiging voor individuele aanvragen Indien een individuele aanvraag wordt ingediend door een gemachtigde, gebruik hiervoor bijlage 4 5 Rechtsgeldige overeenkomsten voor collectieve aanvragen Indien de aanvraag wordt ingediend door een collectief met individueel gecertificeerde leden, gebruik hiervoor bijlage 5 extra bijlage indien van toepassing 6

7 G. VERKLARING EN ONDERTEKENING Ondergetekende verklaart: - geen rechtspersoon te zijn die waterwinning als doelstelling heeft; - geen privaatrechtelijke rechtspersoon te zijn die is opgericht ten behoeve van het beheer van grond of water, waarvan de eigendom geheel of gedeeltelijk berust bij de rechtspersoon die waterwinning als doelstelling heeft of een publieksrechtelijke rechtspersoon; - alle subsidiedocumenten inzake de aan hem verleende subsidie gedurende een periode van ten minste vijf jaar nadat de subsidie is vastgesteld te bewaren; - kennisgenomen te hebben van de voorwaarden en verplichtingen uit de Subsidieverordening natuur- en landschaosbeheer Zeeland 2016 die zijn verbonden aan de subsidie; - op verzoek van de Provincie Zeeland inzage te geven van het uitgevoerde dan wel het uit te voeren beheer ten behoeve van de instandhouding van het natuurterrein (indien niet-gecertificeerd); - medewerking te verlenen aan een toezichthouder om toezicht te houden op de naleving van de subsidieverplichtingen (indien niet-gecertificeerd); - er voor zorgt te dragen dat er door of vanwege Gedeputeerde Staten audits kunnen worden uitgevoerd in het kader van de naleving van de certificeringsvoorwaarden (indien gecertificeerd); - eigenaar of erfpachter te zijn van de terreinen waarvoor deze subsidie wordt aangevraagd - geen andere subsidie voor de activiteiten in deze aanvraag te krijgen Ik heb dit formulier volledig en naar waarheid ingevuld. Aldus naar waarheid ingevuld en ondertekend: Plaats: Datum: Naam beheerder/gemachtigde/ rechtsvertegenwoordiger(s): Handtekening: 7

8 Bijlage 1 : Overzicht natuurbeheertypen, landschapsbeheertypen, monitoring en toeslagen met oppervlakten en lopende en/of aangevraagde subsidie Een aanvraag tot verlening van een subsidie natuurbeheer gaat vergezeld van: 1. een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype, landschapsbeheertype en toeslagen van het doorlopende areaal onder SVNL2016 (P1) 2. een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype, landschapsbeheertype en toeslagen met aflopende subsidie SVNL waarvoor verlenging via SVNL2016 wordt aangevraagd (P2); 3. een lijst van oppervlaktes per natuurbeheertype, landschapsbeheertype en toeslagen van nieuw areaal waarvoor (uitbreiding van) subsidie SVNL2016 wordt aangevraagd (P3); 4. de totale oppervlakte van het huidige areaal natuurbeheer, landschapsbeheer en monitoring onder de SVNL2016 (som/subtotalen P1) 5. de totale oppervlakte natuurbeheer, landschapsbeheer, monitoring waarvoor verlenging van subsidie wordt aangevraagd (som/subtotalen P2) 6. de totale oppervlakte natuurbeheer, landschapsbeheer, en monitoring waarvoor uitbreiding van subsidie wordt aangevraagd (som/subtotalen P3) 7. subsidie: de doorlopende, aangevraagde en totale subsidie SVNL2016 voor de (resterende) looptijd van de subsidie N.B.: als tarief geldt het door GS vastgestelde tarief SVNL2016 voor het eerste jaar van de zesjarige subsidieperiode Overzicht doorlopende en aangevraagde subsidie SVNL2016 met oppervlakten volgens de topografische kaart Natuurbeheer opp (ha) SVNL 2016 lopend opp (ha) opp (ha) SVNL SVNL aflopend, 2016 verlengen uitbreiden opp (ha) SVNL 2016 totaal tarief /ha/j subsidie /j subsidie /j (restant) looptijd (j) subsidie lopend aanvraag totaal Natuurbeheertype 1 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Natuurbeheertype 2 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J etc. P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Subtotaal natuurbeheer Som Som Som Som Som Som Som Landschapsbeheer Landschapsbeheertype 1 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Landschapsbeheertype 2 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J etc. P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Subtotaal landschapsbeheer Som Som Som Som Som Som Som Monitoring Natuurbeheertype 1 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Natuurbeheertype 2 P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J etc. P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Subtotaal monitoring Som Som Som Som Som Som Som Toeslagen Recreatietoeslag P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Vaartoeslag P1 P2 P3 P1+P2+P3 Q P1*Q P2+P3*Q J P1-P3*Q*J Subtotaal toeslagen Som Som Som Totaal Som Som Som 8

9 Bijlage 2: Digitale kaarten 9

10 Bijlage 3: Certificaten en/of toekenningsbrieven en/of ontvangstbevestigingen van aanvragen tot certificering 10

11 Bijlage 4: Individuele machtiging Ondergetekende (naam eigenaar invullen) machtigt hierbij (naam gemachtigde invullen) tot het indienen van deze aanvraag SVNL (Subsidieverordening Natuur en Landschapsbeheer Zeeland) De machtiging is uitsluitend van toepassing op (aankruisen wat van toepassing is): Het indienen door de gemachtigde van de subsidieaanvraag SVNL2016 en het voeren van alle correspondentie over de aanvraag en te ontvangen subsidie alsmede het uitvoeren van alle handelingen die nodig zijn voor een goede afwikkeling van de aanvraag behoudens het uitvoeren van rechtshandelingen; Het uitvoeren van (rechts)handelingen in verband met eventueel te voeren bezwaar en/of beroepsprocedures die nodig zijn voor een goede afwikkeling van de aanvraag; Het gedurende het subsidietijdvak uitvoeren van maatregelen SVNL zoals opgenomen in de aanvraag SVNL2016, ingediend bij het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland d.d. (verzenddatum invullen); Het innen van subsidies in het kader van de beschikking op gronde van regeling SVNL2016. Verklaring en ondertekening Machtigingsgever: Naam: (naam eigenaar invullen) KvK: (nr kamer van koophandel invullen indien van toepassing) gevestigd te (straat, huisnummer, postcode en plaats invullen) te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door: Naam ondertekenaar: (invullen indien van toepassing) Datum: (invullen) Plaats: (invullen) Handtekening: (ondertekenen) Gemachtigde: Naam (naam gemachtigde invullen) KvK (nr kamer van koophandel invullen indien van toepassing) gevestigd te (straat, huisnummer, postcode en plaats invullen) Datum: (invullen) Plaats: (invullen) Handtekening: (ondertekenen) 11

12 Bijlage 5: Overeenkomst van een natuurcollectief met een individueel gecertificeerde lid 12

13 13

14 14

15 15

16 16

Aanvraagformulier 2018 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016

Aanvraagformulier 2018 Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer SVNL2016 Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer in natuurgebieden van het Natuurnetwerk Zeeland op grond van de SVNL2016. De provincie bepaalt in het Openstellingsbesluit

Nadere informatie

SrNL Collectieven

SrNL Collectieven SrNL 2017 2022 Collectieven Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer, investerings- en monitoringsubsidie en diverse toeslagen. De provincie bepaalt welke subsidievormen

Nadere informatie

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar:

Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Met dit aanvraagformulier kunt u zowel beheer- en monitoringsubsidie als recreatie- en Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: andere toeslagen aanvragen. Dit formulier is de formele subsidieaanvraag

Nadere informatie

Aanvraagformulier Natuur- en Landschapsbeheer Kwaliteitsimpulsen Subsidiestelsel Natuur en Landschap

Aanvraagformulier Natuur- en Landschapsbeheer Kwaliteitsimpulsen Subsidiestelsel Natuur en Landschap Met dit aanvraagformulier kunt u subsidie aanvragen voor natuur- en landschapsbeheer, investerings- en monitoringsubsidie en diverse toeslagen. De provincie bepaalt welke subsidievormen in haar provincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie

Aanvraagformulier subsidie Aanvraagformulier subsidie Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschapsbeheer Fryslân 2016, Formulier schriftelijk retour sturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Afdeling

Nadere informatie

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding

Koorbegeleiding. Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Aanvraagformulier Koorbegeleiding Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Koorbegeleiding Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie

Aanvraagformulier Subsidieregeling veerkrachtig bestuur Noord-Brabant Projectsubsidie Alle vragen dienen volledig te worden ingevuld voor zover de subsidievereisten op u of uw project van toepassing zijn. Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant

Nadere informatie

Culturele activiteit voor ouderen

Culturele activiteit voor ouderen Aanvraagformulier Culturele activiteit voor ouderen Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel culturele activiteit voor ouderen Formulier retour sturen naar: Bezoekadres:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg

Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg Aanvraagformulier Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap (SKNL), Provincie Limburg U kunt met dit aanvraagformulier in het kader van de SKNL subsidie aanvragen voor: - Functieverandering

Nadere informatie

Internationale contacten

Internationale contacten Aanvraagformulier Internationale contacten Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 3.2 Laagdrempelige culturele activiteiten, onderdeel Internationale contacten Formulier retour

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.2 Vertalen van literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier 2016 Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken

Nadere informatie

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN

Friese sporten. Tweebaksmarkt KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Friese sporten Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.2 Friese sporten Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling Subsidiezaken Postbus

Nadere informatie

Gedeputeerde Staten van Flevoland;

Gedeputeerde Staten van Flevoland; 2016-51 Nummer 1956346 Derde wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde In artikel 136 van de Provinciewet bekend

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur

Aanvraagformulier. Subsidieregeling kultuer en mienskip Fryslân Hoofdstuk 2, Paragraaf 2.1 Friestalige literatuur Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Mw. M. Greydanus Provincie Fryslân, Afdeling

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL )

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland (SVNL ) PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Noord-Holland. Nr. 5506 6 oktober 2016 Provincie Noord-Holland; wijziging van de Uitvoeringsregeling natuur- en landschapsbeheer Noord-Holland 2016-2021

Nadere informatie

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen

Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Aanvraagformulier Grootschalige sportevenementen Hoofdstuk 5, Paragraaf 5.1 Grootschalige sportevenementen Formulier sturen naar: Bezoekadres: Contactgegevens: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst:

AANVRAAGFORMULIER. Paraaf ontvangst: AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLGbetaalorgaan: Paraaf ontvangst:

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Provincie Fryslân, Afdeling Subsidiezaken Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Contactpersoon inhoudelijk:

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 00 8900 HM

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Margreet

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB)

AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) AANVRAAGFORMULIER: Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen (VGAB) Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum

Nadere informatie

Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN. t.a.v. Subsidiezaken Postbus HM LEEUWARDEN

Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN. t.a.v. Subsidiezaken Postbus HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier SUBSIDIEREGELING AGRARISCHE BEDRIJFSVERPLAATSING FRYSLÂN Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Voor subsidievragen: Voor inhoudelijke vragen: Gedeputeerde Staten van de Provincie

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Formulier retoursturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Esther

Nadere informatie

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt:

Aanvraagformulier. Formulier retour sturen naar het adres van de gemeente waar uw project plaatsvindt: Aanvraagformulier Subsidieregeling Iepen Mienskipsfûns Fryslân 06 Voor vragen, begeleiding en advies kun u contact opnemen met uw gemeente of met het projectbureau in uw regio. Het provinciale Iepen Mienskipsfûns

Nadere informatie

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN

t.a.v. Subsidiezaken o.v.v. Talint foar Fryslân II Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN Aanvraagformulier Subsidieregeling Wurkje foar Fryslan Paragraaf 4.1 Talint foar Fryslan (TFF) Formulier retour sturen naar: Contactpersonen: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. Subsidiezaken

Nadere informatie

Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb)

Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) Toelichting bij Gebiedsaanvraag 2017 Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (ANLb) A1/A2. Gegevens rechtspersoon en gemachtigde De gebiedsaanvraag moet worden aangevraagd en ondertekend door de rechtsvertegenwoordiger

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie :

AANVRAAGFORMULIER. Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : AANVRAAGFORMULIER Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie : Paraaf ontvangst: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Datum ontvangst bij DLG-betaalorgaan:

Nadere informatie

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen

Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging

Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Aanvraagformulier bijdrage CO 2 -vastlegging Toelichting Waarvoor is dit formulier bedoeld? In de brochure Boscertificatenfonds leest u hoe u als (toekomstig) boseigenaar de CO 2 die uw bos gaat vastleggen

Nadere informatie

Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden

Verklaring (niet) in financiële moeilijkheden Beslisschema financiële 1 Behoort uw onderneming tot een groep van ondernemingen? Zie bijlage 1 voor het Beslisschema zelfstandigheid /partneronderneming/verbonden onderneming Ja, vul deze verklaring in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Fair Fryslân

Aanvraagformulier Fair Fryslân Aanvraagformulier Fair Fryslân Subsidieregeling economie, recreatie en toerisme Fryslân Hoofdstuk 3, paragraaf 7 (Fairtrade-activiteiten) Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Gedeputeerde Staten

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier

Subsidieaanvraagformulier Dit is een concept subsidieaanvraagformulier om u in staat te stellen het aanvraagformulier van te voren te bekijken. Uw definitieve subsidieaanvraag dient u digitaal in via www.gelderland.nl/sum Projecttitel:

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel.

Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Aanvraagformulier voor subsidie Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere woningen Overijssel. Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Proeftuin energieneutraal renoveren particuliere

Nadere informatie

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur

Subsidie voor de verplaatsing van glastuinbouwbedrijven gericht op de verbetering van de landbouwinfrastructuur Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 februari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 2802 18 mei 2016 Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016, wijziging Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet;

Gelet op artikel 105, eerste lid, juncto artikel 143, eerste lid, van de Provinciewet; Provinciale Staten Vergadering d.d. 25 september 2013 Besluit nr. PS2013-722-1 PROVINCIALE STATEN VAN GELDERLAND Gezien het voorstel van Gedeputeerde Staten PS2013-722; Gelet op artikel 11, derde lid,

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE INNOVATIEFONDS SOCIAAL DOMEIN 2017 VOOR ORGANISATIES Het aanvraagformulier tijdig, volledig ingevuld en ondertekend opsturen naar: Gemeente Westland Cluster Beleid / Innovatiefonds Postbus 150 2670 AD Naaldwijk ACTIVITEIT Naam GEGEVENS AANVRAGER Naam instelling

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017

AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 AANVRAAGFORMULIER SUBSIDIE RESTAURATIE RIJKSMONUMENTEN PROVINCIE ZEELAND 2017 SUBSIDIEAANVRAGEN VOOR RESTAURATIE IN 2017 DIENEN VAN 1 JULI 2016 TOT EN MET 6 SEPTEMBER 2016 TE WORDEN INGEDIEND LET OP: Uw

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2014 RIG 2014 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig2014. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016;

PROVINCIAAL BLAD. Gelet op artikel 4.1 van de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016; PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 6601 6 oktober 2015 Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 22 september 2015, nr. 81617751, tot wijziging van de Subsidieverordening

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 6646 7 oktober 2015 Provincie Zeeland Wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Zeeland 2016 Besluit van gedeputeerde staten

Nadere informatie

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP)

Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Aanvraagformulier projectsubsidie Agenda Vitaal Platteland (AVP) Informatie vooraf Voor u ligt het aanvraagformulier waarmee u bij de provincie Utrecht subsidie kunt aanvragen op grond van de Uitvoeringsverordening

Nadere informatie

Gegevens medeaanvrager VIA

Gegevens medeaanvrager VIA Gegevens medeaanvrager VIA 1 Gegevens medeaanvrager Versneller Innovatieve Ambities VIA 2016 VIA Versneller Innovatieve Ambities Dit document is alleen van toepassing indien u subsidie wilt aanvrager voor

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht

Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme provincie Utrecht Aanvraagformulier subsidieverstrekking Uitvoeringsverordening Subsidie Agenda Recreatie en Toerisme 2016-2019 provincie Utrecht Voor het indienen van uw subsidieaanvraag gebruikt u dit formulier. De aanvragen

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER pmjp

AANVRAAGFORMULIER pmjp AANVRAAGFORMULIER pmjp Niet door aanvrager in te vullen Datum ontvangst Provincie: Maatregel/Regeling: Projectnaam: Datum ontvangstbevestiging provincie: Docbase nr: Docbase nr: Paraaf ontvangst: Datum

Nadere informatie

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase

projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Eerste fase tweede fase Derde fase projectvoorstel behandeling van een projectvoorstel Ammodo hanteert voor elk donatiebesluit (op initiatief van derden of van Ammodo zelf) de met het formulier Projectvoorstel verzamelde gegevens. Om zoveel

Nadere informatie

Uitkoop theater en muziek

Uitkoop theater en muziek Aanvraagformulier Uitkoop theater en muziek Hoofdstuk 3, paragraaf 3.5 Uitkoop theater en muziek Formulier retoursturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân Afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018

Aanvraagformulier structurele subsidie 2018 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier structurele subsidie

Nadere informatie

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied

Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Aanvraa gformulier Progra m m a Landelijk Gebied Zorg ervoor dat het formulier volledig is ingevuld, ondertekend en dat alle noodzakelijke bijlagen zijn bijgevoegd, een incomplete subsidieaanvraag kan

Nadere informatie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie

Activiteitenbudget Cultuur Vragen? Invulinstructie Activiteitenbudget Cultuur 2013-2016 Met het Activiteitenbudget Cultuur geven wij uitvoering aan de Cultuurnota Het Verhaal van Groningen 2013 2016. Met dit budget wil de Provincie Groningen de volgende

Nadere informatie

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland

Samenwerking voor innovaties op lokaal niveau Korte Voorzieningsketens Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Machtigingsformulier Fryslân Fernijt IV Tweede Tender 2014 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder Fryslân Fernijt IV Tweede tender 2014 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband

Nadere informatie

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016

lil PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 PROVINCIE FLEVOLAND Provinciaal Blad 2015/25 Nummer 1788278 Eerste wijziging Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Flevoland 2016 lil Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het bepaalde

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal

Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad Oldenzaal Gegevens gemeente Datum ontvangst versie 27-09-2016 Verzendadres Gemeente Oldenzaal Postbus 354 7570 AJ Oldenzaal Tel. (0541) 58 81 11 info@oldenzaal.nl Aanvraagformulier subsidie Actieprogramma Binnenstad

Nadere informatie

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017

Aanvraagformulier incidentele subsidie 2017 Gegevens gemeente Datum ontvangst (in te vullen door de gemeente) Verzendadres Gemeente Krimpenerwaard Postbus 51, 2820 AB Stolwijk T: 140182, E: info@krimpenerwaard.nl Aanvraagformulier incidentele subsidie

Nadere informatie

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur

Openstellingsbesluit 2017 SNL onderdeel Natuur Openstellingsbesluit van Gedeputeerde Staten der provincie Overijssel van 27 september 2016, nr. 2016/0388389, tot bekendmaking van hun besluit van 27 september 2016, nr. 2016/0320693, tot vaststelling

Nadere informatie

Aanvraagformulier MKB Energieleningen

Aanvraagformulier MKB Energieleningen Aanvraagformulier MKB Energieleningen Dit aanvraagformulier is de eerste stap om een energielening met een rentekorting aan te vragen. Op basis van deze aanvraag besluit de provincie of de activiteiten

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012

Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Aanvraagformulier voor subsidie zonne-energie Dalfsen 2012 Bijlage I Dit is het aanvraagformulier van de subsidieverordening zonne-energie Dalfsen 2012 (bijlage I, zie artikel 5 lid 1). Met dit formulier

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016

PROVINCIAAL BLAD. Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Utrecht. Nr. 1568 17 maart 2016 Herdruk Openstellingsbesluit Subsidieverordening Natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht begrotingsjaar 2016 Besluit

Nadere informatie

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017

POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 POP3 Regeling Uitvoering van LEADER projecten Overijssel Zuidwest Twente 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten

POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten POP3 Overijssel Uitvoering LEADERprojecten Salland 2017 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland Mandemaat3 Assen Postbus 40225 8004 DE Zwolle mijn.rvo.nl T 088 042 42 42 Het Plattelandsontwikkelingsprogramma

Nadere informatie

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering

Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap. Subsidie voor investering en functieverandering Kwaliteitsimpuls voor natuur en landschap Subsidie voor investering en functieverandering 1 De subsidie U heeft grond in gebruik en wilt deze geschikt maken voor (agrarisch) natuurbeheer. Of u beheert

Nadere informatie

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam.

1. Aanvrager. Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer. vestigingsnummer. statutaire naam. handelsnaam. 1. Aanvrager Rechtspersoon (bijvoorbeeld: vereniging of stichting) KvK-nummer vestigingsnummer statutaire naam handelsnaam adres Is de rechtspersoon BTW-plichtig? Ja, het nummer is nee 2. Contactpersoon

Nadere informatie

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier sportsubsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier sportsubsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4

Nadere informatie

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland)

Niet-productieve investeringen water KRW/EVZ (Verordening POP3 subsidies provincie Gelderland) Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 15 augustus

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor de subsidie Doorrijden op Groen Gas

Aanvraagformulier voor de subsidie Doorrijden op Groen Gas Aanvraagformulier voor de subsidie Doorrijden op Groen Gas Dit is het aanvraagformulier voor de subsidies in het kader van de subsidieregeling Doorrijden op Groen Gas van de provincie Groningen. Wij vragen

Nadere informatie

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek

Uitvoering projecten LEADER-Achterhoek Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier geeft u inzicht in de gevraagde gegevens. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat vanaf 1 juni

Nadere informatie

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN

Aanvraagformulier. t.a.v. afdeling Subsidiezaken Postbus 20120 8900 HM LEEUWARDEN. Tweebaksmarkt 52 8911 KZ LEEUWARDEN Subsidieregeling Wurkje foar Fryslân Paragraaf 6.3 Renovatiesubsidie Aanvraagformulier Formulier retour sturen naar: Bezoekadres: Contactpersoon: Gedeputeerde Staten van de Provincie Fryslân t.a.v. afdeling

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase

Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013. Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Aanvraagformulier Uitvoeringsregeling subsidie collectieve zelfbouw Noord-Holland 2013 Subsidie in de vorm van een lening; Planontwikkelingsfase Toelichting Voorwaarden voor subsidieaanvraag. Onderstaand

Nadere informatie

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015

Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Gegevens medeaanvragers en machtiging aan penvoerder OP EFRO Tender Valorisatie 2015 Dit formulier is bedoeld voor de partners in een samenwerkingsverband ter uitvoering van een project als bedoeld in

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen

Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends biobrandstoffen Aanvraagformulier Subsidieregeling Proeftuinen duurzame mobiliteit: Rijden op biogas en hogere blends Stuur het ingevulde formulier met bijlagen naar: Agentschap NL NL Energie en Klimaat/ secretariaat

Nadere informatie

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen

Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Aanvraag verlening eenmalige subsidie gemeente Wageningen Dit aanvraagformulier is bedoeld voor een eenmalige subsidie. Een eenmalige subsidie wordt verleend voor een eenmalige activiteit of ander incidenteel

Nadere informatie

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers

, gevestigd te. Aanvraag door individuele landbouwer Aanvraag door samenwerkingsverband van landbouwers Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland;

Gelet op artikel 2 van de Uitvoeringsregeling Kwaliteitsimpuls natuur en landschap Noord- Holland; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 20 juni 2017, nr. 947200/958442, tot wijziging van het Openstellingsbesluit Natuurbeheer Noord-Holland 2017 Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s)

Formulier Nummerbureau: Intrekking nummer(s) 1. Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2017 RIG 2017 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO.

*Hier geeft u de naam van de Aanvrager 1 (penvoerder) van het samenwerkingsverband. relatienummer indien u zich registreert op MijnRVO. Let op: Deze PDF-versie van het aanvraagformulier is bedoeld voor conceptdoeleinden. U wordt verzocht voor de definitieve versie van uw aanvraag het online-formulier te gebruiken dat beschikbaar is via

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178

PROVINCIAAL BLAD. Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Flevoland. Nr. 6291 21 september 2015 Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2016-2 2015/26 Nummer1783178 Gedeputeerde Staten van Flevoland maken gelet op het

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en **

AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en ** AANVRAAGFORMULIER VASTSTELLING BUDGETSUBSIDIE ** alleen in te vullen bij een subsidie tussen de 2.000,- en 25.000** Om de ontvangen (meer)jarige subsidie vast te laten stellen, verzoeken wij u de gevraagde

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2015 RIG 2015

Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2015 RIG 2015 Aanvraagformulier Subsidieregeling Regionale Investeringssteun Groningen 2015 RIG 2015 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/rig2015. Neemt u voor vragen contact op met de provincie

Nadere informatie

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen

Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Aanvraagformulier Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen voor iedereen Bijlage als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling Europees jaar van gelijke kansen

Nadere informatie

Aanvraagformulier Subsidie Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 Drachten Drentse grens

Aanvraagformulier Subsidie Activiteiten gebiedsontwikkeling N381 Drachten Drentse grens Met dit formulier vraagt u subsidie aan voor één of meerdere onderdelen, namelijk: 1) Erfbeplanting: het opstellen van een ontwerp voor erfbeplanting, en/of de aanschaf van plantmateriaal voor de uitvoering

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta

Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Aanvraagformulier voor subsidie Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap IJsseldelta Dit is het aanvraagformulier voor de subsidieregeling Uitvoeren van Uitvoeringsprogramma Nationaal Landschap.

Nadere informatie

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015

Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Startformulier Duurzaamheidslening hernieuwbare energie (Zonnelening) Provincie Drenthe 2015 Met dit formulier kunt u een zonnelening aanvragen voor uw woning in de provincie Drenthe. Deze lening wordt

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013

PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 PROVINCIAAL BLAD JAARGANG: 2013 NR: 91 Officiële naam regeling: Openstellingsbesluit 2013 Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Citeertitel: Openstellingsbesluit 2013 SVNL Naam ingetrokken

Nadere informatie

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela

Aanvraagformulier subsidies. Gemeente Pekela Aanvraagformulier subsidies Gemeente Pekela Doel: Dit formulier kunt u gebruiken als u een subsidie wilt aanvragen bij de gemeente Van toepassing zijnde wet- en regelgeving: Titel 4.2, Hoofdstuk 4 Algemene

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017

PROVINCIAAL BLAD. Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landschapsbeheer Zeeland 2017 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zeeland. Nr. 5528 10 oktober 2016 Provincie Zeeland - Openstellingsbesluit Subsidiestelsel natuur en landscpsbeheer Zeeland 2017 Besluit van gedeputeerde

Nadere informatie

Indien uw onderneming geen MKB onderneming is komt u niet in aanmerking voor het Innovatiekrediet Overijssel.

Indien uw onderneming geen MKB onderneming is komt u niet in aanmerking voor het Innovatiekrediet Overijssel. Toelichting aanvraagformulier Innovatiekrediet Overijssel (v 1.0) Hieronder vindt u, ter voorbereiding op het invullen van het aanvraagformulier Innovatiekrediet Overijssel (beschikbaar vanaf 1 februari

Nadere informatie

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000)

Subsidieaanvraag 2016. Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (<= 5.000) Subsidieaanvraag 2016 Aanvraagformulier Waarderingssubsidie (

Nadere informatie

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder

Wijzigingsformulier Wijziging gegevens nummerhouder Uw gegevens Deze gegevens heeft ACM nodig om te bepalen wie de aanvrager is. Met deze gegevens kan ACM efficiënt contact met u als aanvrager opnemen. Let op: Het gaat om de gegevens zoals u momenteel bij

Nadere informatie

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh

Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Incidentele subsidie voor Gezond In Bossenburgh Vanaf 2015 is incidentele subsidie mogelijk voor de activiteiten van Gezond In Bossenburgh. Met de subsidie 'Gezond in Bossenburgh' wil de gemeente zich

Nadere informatie

Meldingsformulier velling houtopstanden

Meldingsformulier velling houtopstanden Meldingsformulier velling houtopstanden Voor u verder gaat Lees eerst de toelichting bij dit meldingsformulier. Voor een zo goed mogelijke verwerking van uw kapmelding vragen wij u alle verplichte velden

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 271

PROVINCIAAL BLAD. Nr. 271 PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Groningen Nr 271 25 januari 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende Subsidieregeling agrarische bedrijfsverplaatsing Groningen:

Nadere informatie

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013

Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Aanvraagformulier Tender 2013 Aanvraagformulier Verordening Transitie II en Pieken (VO) Tender 2013 Contact? Informatie kunt u vinden op onze website www.snn.eu/tender2013. Uiteraard kunt u ook telefonisch

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg

PROVINCIAAL BLAD. Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Limburg. Nr. 6113 15 november 2016 Subsidieverordening Natuur- en Landschapsbeheer Limburg Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg Overwegende dat

Nadere informatie

Telefoonnummer privé:

Telefoonnummer privé: Aanvraagformulier Algemene deel In te vullen door instellingen die een aanvraag indienen voor: Incidentele activiteitensubsidie. Iedere instelling die een aanvraag voor genoemde subsidie indient moet ZWEL

Nadere informatie