BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST"

Transcriptie

1 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST ** 1

2 * * DIT BOEKWERK IS EEN UITTREKSEL VAN HET KWALITEITSHANDVEST (BEELDKWALITEITSPLAN) VOOR A4 ZONE WEST WELKE NAAST DE FORMELE REGELS OOK VEEL INSPIRERENDE EN UITDAGENDE GEDEELTES BEVAT. DIT BOEKWERK BEVAT GEEN REGELS OVER RECLAME. IN 2013 WORDT ER EEN APARTE RECLAMEPARAGRAAF OPGESTELD VOOR A4 ZONE WEST. 2

3 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST VOORWOORD 4 LEESWIJZER 6 I HOOFDSTUK 1 - INLEIDING 1. GEBIED A4 ZONE WEST ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN KANSGEBIEDEN ESSENTIEKAART ILLUSTRATIEVE PLANKAART ILLUSTRATIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 20 II III HOOFDSTUK 2 - DEELGEBIEDEN 1 ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS 24 2 ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD 26 3 ALGEMENE AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 28 4 ALGEMENE AMBITIES LOGISTIEKE KERN 30 5 ALGEMENE AMBITIES CAMPUS & STATIONSVERBINDING 32 HOOFDSTUK 3 - REGELWERK 1.1. OVERZICHT REGELS OPBOUW REGELWERK ALGEMENE REGELS EN AMBITIES A4 ZONE WEST REGELWERK ENTREE-AS 3.1. ZONERING ENTREE-AS ALGEMENE REGELS ENTREE-AS SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ LOGISTIEKE KERN REGELWERK TRADEBOULEVARD 4.1. ZONERING TRADEBOULEVARD ALGEMENE REGELS TRADEBOULEVARD SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ CAMPUS REGELWERK RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 5.1. ZONERING RLL & A4 FRONT ALGEMENE REGELS RLL & A4 FRONT SPECIFIEKE REGELS KOPPEN RLL SPECIFIEKE REGELS RIJNLANDERWEG SPECIFIEKE REGELS SCHUURZONE SPECIFIEKE REGELS WERKZONE SPECIFIEKE REGELS A4 FRONT REGELWERK LOGISTIEKE KERN 6.1. ZONERING LOGISTIEKE KERN ALGEMENE REGELS LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS SPOORZONE SPECIFIEKE REGELS KERNZONE REGELWERK CAMPUS 7.1. ZONERING CAMPUS ALGEMENE REGELS CAMPUS SPECIFIEKE REGELS STATIONSVERBINDING SPECIFIEKE REGELS PARKRAND 79 CAMPUS LOG.KERN RLL & A4 FRONT TRADE BLVD ENTREE-AS A DEELGEBIEDEN 3

4 VOORWOORD A4 ZONE WEST: INTERNATIONALE VAANDELDRAGER VAN DE LOGISTIEK A4 Zone West is het werkmilieu van en voor een nieuwe generatie. Een werkmilieu gericht op handel en logistiek. Innovatie, hoogwaardige logistieken duurzaamheid kenmerken A4 Zone West. Ruimtelijk gaat dit tot uiting komen in het aanbod van verschillende modaliteiten, mede door de aanleg van een directe verbinding met het luchthavenareaal, in het aanbod van verschillende innovatieve en sterk onderscheidende deelgebieden en in een hoogwaardige en duurzame omgevingskwaliteit. Het regionale beleid, zoals vastgelegd in de Ontwikkelstrategie Ruimtelijk-Economische Visie Schiphol (REVS), duidt A4 Zone West daarom als internationale vaandeldrager voor de logistiek. Zoals Zuidas en Schiphol Centrum de internationale vaandeldragers zijn van de zakelijke dienstverlening in de regio. Dit betekent dat A4 Zone West een topmilieu zal worden voor de logistiek en aanverwante sectoren. Hier horen een hoogwaardige inrichting en dito voorzieningenniveau bij. DE BASIS VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN: DE ESSENTIEDRAGERS EN ONDERSCHEIDENDE DEELGEBIEDEN Binnen A4 Zone West zal deze hoogwaardigheid vooral tot uitdrukking komen in de twee essentiedragers van de ontwikkeling: de Entree-as en de Trade Boulevard. Beide assen moeten eenheid en hoogwaardigheid uitstralen. Het materiaalgebruik in de openbare ruimte sluit daartoe aanop het kwaliteitsniveau van Schiphol Centrum. Bij de Entree-as gaat het specifiek om het zichtbaar maken van de verschillende logistieke functionaliteiten. En bij de Trade Boulevard gaat het juist om een hoogwaardige verblijfskwaliteit met specifieke functies die deze verblijfskwaliteit versterken. Voor beide assen worden daarnaast specifieke eisen gesteld aan de bebouwing, ter versterking van het gewenste kwaliteitsbeeld. Van de verschillende deelgebieden binnen A4 Zone West, is het campusmilieu het meest in het oog springend. Kwalitatief kan dit deelgebied als spiegel van Beukenhorst Zuid worden gezien. Met een hoogwaardig groengebied (Geniepark) als verbindend element daartussen vormt dit samen een nieuw en uniek metropolitaan werkgebied rondom de OV-knoop Hoofddorp. 4

5 A4 AS LOGISTIEKE ZAKELIJK- CREATIEVE AS Zuidas Airport City Park21 HST STATION HOOFDDORP A4 Zone West LOGISTIEKE AS OLV SCHIPHOL A4 ZONE WEST WORDT GEZIEN ALS EEN INTERNATIONALE VAANDEELDRAGER NAAST SCHIPHOL EN ZUIDAS A4ZW REGIO AMSTERDAM EN GEMEENTE HAARLEMMERMEER VANUIT DE RUIMTE (DOOR ANDRÉ KUIPERS, JULI 2012) 5

6 HET BEELDKWALITEITSPLAN IN GEBRUIK: NAAR EEN KWALITATIEVE INRICHTING In 2011 is voor A4 Zone West een Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) gemaakt, waarin de bovenstaande ambitie is vastgelegd. In 2012 is dit IOP verder uitgewerkt in een Bestemmingsplan en een Beeldkwaliteitsplan. Beide plandocumenten zijn belangrijke richtlijnen voor de verdere uitwerking van het gebied. Zij tonen het ambitieniveau en bevatten de formele regels waaraan initiatieven in het gebied moeten voldoen. Met het Beeldkwaliteitsplanmaakt GEM A4 Zone West inzichtelijk welke kwaliteitsregels gelden voor bouwinitiatieven. Dit zijn formele regels die gelden voor alle bouwinitiatieven in het gebied. Daarnaast hecht GEM A4 Zone West er ook waarde aan inzichtelijk te maken wat haar kwaliteitsambities zijn voor A4 Zone West. Om initiatiefnemers te stimuleren een hoogwaardige kwaliteit te realiseren Dit staat verwoord in het bredere Kwaliteitskader A4 Zone West.De formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vormen samen met de regels uit het bestemmingsplan het formele kader waaraan bouwinitiatieven getoetst zullen worden. Op twee manieren worden de formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vastgelegd. In de eerste plaats door een aantal regels over te nemen in het bestemmingsplan. In de tweede plaats door de regels vast te stellen als specificatie van de Welstandsnota van de Gemeente Haarlemmermeer voor het gebied A4 Zone West. Conform deze Welstandsnota zullen de formele regels van het Beeldkwaliteitsplan na vaststelling, onderdeel uitmaken van de Welstandsnota Gemeente Haarlemmermeer. De eisen uit het Beeldkwaliteitsplan prevaleren dan boven de algemene regels uit de Welstandsnota. Naast formele regels geeft het Beeldkwaliteitsplan inzicht in het ambitieniveau. De ambities die betrekking hebben op de openbare ruimte worden uitgewerkt in Inrichtingsplannen. De ambities die betrekking hebben op de bebouwing kunnen worden beschouwd als richtinggevende uitgangspunten voor initiatiefnemers. De ambities richten zich niet alleen op de ruimtelijke kwaliteit, maar ook op de functionele kwaliteit van de logistiek en de duurzaamheidskwaliteit. Bij de duurzaamheidsambities, die zijn vastgelegd in convenanten met de Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland, gaat het er vooral om hoe deze in het gebied zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook daar zal voor de openbare ruimte in de Inrichtingsplannen nadrukkelijk aandacht voor zijn. Het Beeldkwaliteitsplan zal een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van bouwinitiatieven door het Kwaliteitsteam A4 Zone West. Daarbij heeft dit Kwaliteitsteam niet alleen een formele toetsende rol op de vastgelegde regels, maar zal zij vooral initiatiefnemers uitdagen en inspireren om tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te komen. Daarbij speelt het ambitiedeel van het Beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol. 6

7 CONCEPT BESTEMMINGSPLAN A4 ZONE WEST DOORVERTALING BEELDKWALITEITSPLAN FORMELE REGELS IN: BESTEMMINGSPLAN + AANVULLING OP WELSTANDSNOTA VANUIT IOP NAAR DE FORMELE REGELS VOOR A4 ZONE WEST 7

8 LEESWIJZER Het boekwerk met formele regels vanuit het beeldkwaliteitplan heeft een duidelijke structuur. Dit boekwerk bestaat uit drie hoofdstukken die het plan en de regels stap voor stap uitleggen. In de inleiding wordt het gebied A4 Zone West kort beschreven evenals de ruimtelijke essentie. Hier presenteren we eerst de twee essentiedragers van A4 Zone West: de Entree-as en de Tradeboulevard. Deze twee gebieden bundelen de kernwaarden van A4 Zone West. In de kruising van de essentiedragers en langs de Entree-as zijn drie kansgebieden. De ambitie van de kansgebieden wordt in dit deel uitgelegd. Vervolgens gaat de inleiding verder met de beschrijving van de drie deelgebieden van A4 Zone West: Rijnlanderladder/A4-front, Logistieke Kern en Campus. De inleiding wordt beëindigd met de essentiekaart als opstapeling van de bovengenoemde lagen. Het tweede hoofdstuk legt de ruimtelijke ambities voor de assen en deelgebieden uit. Dit als uitwerking van de gebieden en als verfijning van het plan ten opzichte van het IOP. Het derde hoofdstuk legt het regelwerk uit. Het hoofdstuk begint met een overzicht van alle regels voor de vijf deelgebieden. Dan wordt de algemene opbouw van de regels beschreven en hierna de algemene regels voor A4 Zone West. Daarna worden de regels voor de essentiedragers en deelgebieden in vijf hoofdstukken omschreven. Omdat de formele regels uit het beeldkwaliteitplan gedurende het hele ontwikkelings- en realisatie traject (ongeveer 30 jaar lang) stand moeten houden, werken we met een zeer beperkt aantal hedendaagse voorbeelden en referenties. Het gevaar bestaat namelijk dat deze snel verouderen. De meeste uitleg vindt daarom plaats aan de hand van tekeningen en impressies/schetsen. 8

9 1 INLEIDING: UITLEG TOTAALPLAN EN AMBITIES RUIMTELIJKE AMBITIE 2 UITLEG ASSEN EN DEELGEBIEDEN TRADE CAMPUS CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG ENTREEAS RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT ENTREEGEBIED A4 ENTREEGEBIED ASSEN: - ENTREE-AS - TRADEBOULEVARD DEELGEBIEDEN: - RIJNLANDERLADDER & A4 FRONT - LOGISTIEKE KERN - CAMPUS & SCHAKELSTUK 3 REGELWERK ALGEMENE REGELS A4 ZONE WEST REGELS VOOR GEBOUWEN EN KAVELS OVERZICHT VAN ALLE REGELS VOOR ASSEN & DEELGEBIEDEN OPBOUW REGELS OPBOUW VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN 9

10

11 HOOFDSTUK 1 INLEIDING GEBIED A4 ZONE WEST RUIMTELIJKE AMBITIE In dit hoofdstuk worden de gebiedsambities van het gebied A4 Zone West kort beschreven. De twee kernwaarden van deze gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke opbouw van het plan worden kort beschreven. Ook worden de kansgebieden binnen A4 Zone West toegelicht. Als laatste worden de essentiekaart en illustratieve kaarten van het gebied getoond.

12 1. GEBIED A4 ZONE WEST Het voorafgaande document Integraal Ontwikkelingsplan beschrijft tot in detail de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West. Om dit beeldkwaliteitsplan in te leiden vatten we een en ander kort samen. Te beginnen met de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West; deze bestaat uit een open groenzone, twee bebouwingzones en een multimodale verbindingsas (geschikt voor uiteenlopende vervoersmogelijkheden). Het eerste deelgebied dat we zien vanaf de A4 is een open polderlandschap van 650m breed met sloten, vaarten, droge berging, grasland en akkers. Deze brede zone biedt een karakteristiek Hollands panorama vanaf de A4. Het laat tevens ruimte vanaf de snelweg voor het ervaren van het unieke werelderfgoed van de Geniedijk, dat een van de begrenzingen vormt van het plangebied. PARK 21 HST STATION HOOFDDORP A4 AS LOGISTIEKE OLV ZAKELIJK- SCHIPHOL HAVEN AMSTERDAM CREATIEVE AS AMSTERDAM De eerste bebouwingszone, de kwalitatieve schil, ligt aan het polderlandschap, met het historische lint van de Rijnlanderweg als middelpunt. Aan de uiteinden van dit lint liggen twee grote parklandschappen: het Geniepark in het noorden en het toekomstige Park21 in het zuidwesten. Richting station Hoofddorp en direct grenzend aan het Geniepark ligt een hoogwaardig, meer paviljoenachtig milieu. Dit milieu legt de verbinding tussen A4 Zone West en het Geniepark. De zone aan het polderlandschap met het huidige lint van Rijnlanderweg wordt als een groene belevingswereld gezien. Ontwikkelingen in dit gebied zijn van een kleinere korrel dan de bebouwing in de hierna beschreven tweede bebouwingszone. Anders gezegd: het gaat om kleinere gebouwen, maar kwalitatief zeer hoogwaardig. FRANCE SPAIN UK FRANCE SPAIN UK BREDE CONTEXT A4 ZONE WEST GREEN- PORT De tweede bebouwingszone, de effectieve kern, ligt tussen de Nieuwe Rijnlanderweg en het spoor. Dit wordt een efficiënt en intensief bebouwd terrein, voor bedrijven van de grootste korrel. Oftewel gebouwen van een grotere maat en schaal. Dit terrein wordt langs de as van multimodaliteit door de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV), die onderdeel uitmaakt van de Entree-as van A4 Zone West, verbonden met Schiphol. De locatie aan het begin van de Entree-as bij de aansluiting op de A4, Entreegebied, wordt bestemd voor een bijzonder programma. Hier ontstaat straks de koppeling van A4 Zone West met de logistieke wereld van Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Nationaal en internationaal komt hier bij elkaar. Bij het raakvlak tussen de effectieve kern en de kwalitatieve schil bevindt zich de Tradeboulevard, een kwaliteitsdrager voor A4 Zone West. 12

13 SCHEMA CONCEPT A4 ZONE WEST 13

14 2. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN TWEE ASSEN EN EEN KNOOPPUNT De ruimtelijke essentie van A4 Zone West bestaat uit twee hoofdassen die door het gebied lopen: de logistieke Entree-as en de handelsas Tradeboulevard. Waar deze twee assen samen komen ligt een belangrijk knooppunt: de Logistieke Plaza. Uit de naamgeving van beide assen blijkt om welke vestigingsmilieu het hier gaat: logistiek en handel. De Entree-as wordt de toonzaal voor de logistieke ambities, de Tradeboulevard doet dat voor de aan de logistiek verbonden handel. Beide assen worden de paradepaardjes van A4 Zone West. Het zijn de plekken waar logistiek en handel het meest direct en intensief beleefd worden. Logischerwijs zijn het daarmee ook de gebieden waar de hoge duurzaamheidsen logistieke ambities het beste uitgedragen kunnen worden. Daarnaast vormen de twee assen de verbinding tussen de verschillende deelgebieden; ze zorgen voor eenheid binnen het verder zeer gevarieerde vestigingsmilieu. De eenheid wordt vooral in de openbare ruimte van de assen beleefbaar, waar door de continuïteit van verschillende openbare ruimte elementen één overkoepelende identiteit voor het hele gebied van A4 Zone West gecreëerd kan worden. DEELGEBIEDEN De andere deelgebieden van A4 Zone West zijn: o o o Logistieke Kern Rijnlanderladder & A4 Front Campus (met Schakelstuk & Stationsverbinding) Binnen de aangegeven deelgebieden worden nog verschillende zones aangeduidt. Deze zijn in de afbeelding met verschillende tinten aangegeven. Zowel voor het deelgebied als voor de verschillende karakterzones worden verder in dit boekwerk regels beschreven. De eenheid wordt zichtbaar als de openbare ruimte uniforme elemeneten heeft. De gehele Entree-as wordt een entiteit, net zo goed als Tradeboulevard. Het gehele A4 Zone West gebied is hierdoor met elkaar verbonden. Voor deze essentiedragers gelden meer en hogere ambities dan voor de individuele deelgebieden. Wat geldt voor de beide assen, geldt ook voor de plek waar ze bij elkaar komen: de Logistieke Plaza. Dit vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moet krijgen. Aan de Entree-as liggen nog twee belangrijke locaties, aan de beide uiteinden: de HST Cargo Terminal en het Entreegebied. 14

15 TRADE CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP ENTREEGEBIED ESSENTIEDRAGERS VAN A4 ZONE WEST: TWEE ASSEN CAMPUS LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT A4 ENTREEGEBIED DEELGEBIEDEN VAN A4 ZONE WEST 15

16 3. RUIMTELIJKE AMBITIE - KANSGEBIEDEN De Logistieke Plaza en de twee uiteinden van de Entree-as duiden we aan als Kansgebieden. Het zijn gebieden waar door de strategische ligging iets extra s mogelijk is. Dit kan in functie of in vormgeving, waarbij het samenspel tussen bebouwing en openbare ruimte tot uitdrukking komt. De kansgebieden langs Entree-as zijn: - de HST Cargo Terminal - Logistiek Plaza en - het Entreegebied Deze drie bijzondere kansgebieden, als knooppunten langs de Entree-as, hebben ieder veel potentie om tot bijzondere locatie uit te groeien. De exacte programmering en kwaliteitseisen krijgt in een zorgvuldig proces verder vorm, parallel aan de verdere ontwikkeling van A4 Zone West. Deze drie locaties bieden daarbij goede mogelijkheden voor tijdelijke programmering en gebruik ( pionieren ). Dit draagt niet alleen bij aan de placemaking van A4 Zone West (het gebied wordt alvast op de kaart gezet), maar het genereert tevens nieuwe ontwikkelingen. Toelichting per kansgebied: ENTREEGEBIED BIJ HET POLDERLANDSCHAP In het polderlandschap langs de A4 bevindt zich een bijzondere locatie die een groeibriljant voor de toekomst kan zijn. Deze locatie noemen we het Entreegebied : een uitgelezen plek aan de A4, waar door een bijzondere, zorgvuldig in het omliggenhet polderlandschap ingepaste, bebouwing het begin van A4 Zone West langs de Entreeas gemarkeerd wordt. Voor de bebouwing van deze zichtlocatie spelen logistieke innovatie en duurzame initiatieven een belangrijke rol. Daarnaast vormt zij het visitekaartje van A4 Zone West: hier wordt het merk A4 Zone West overtuigend neergezet. Het Entreegebied fungeert daarmee als aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling. In het IOP werd de eerste aanzet gedaan voor deze groeibriljant. Het realiseren van een gebouw op deze zeer gevoelige plek vergt veel samenwerking en een scherp ontwikkelingskader. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. Hier wordt ook aandacht besteed aan logistieke innovatie net zo goed als functies die de duurzaamheidsambities van A4 Zone West helpen bereiken. LOGISTIEK PLAZA BIJ DE KRUISING VAN DE ASSEN Het Logistieke Plaza vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moeten krijgen. Ook treffen en scheiden op deze plek verschillende logistieke stromen. Hier zijn dus logistiek ondersteunende programma s denkbaar waarmee A4 Zone West logistieke innovatie laat zien. HST CARGO TERMINAL BIJ HET SPOOR, EINDE AS De HST Cargo Terminal vormt een knooppunt tussen A4 Zone West en andere economische centra in Europa, via het hoge snelheidsnet. Overslag van goederen tussen verschillende modaliteiten (trein, vrachtwagen, vliegtuig) staat hier centraal. Ook is dit een locatie waar het logistiek gerelateerd programma gesitueerd kan worden om van dit gebied een Truckers Heaven te maken. De HST Cargo Terminal wordt op een bijzondere manier vormgegeven; net zoals het Entreegebied is dit één van de blikvangers van A4 Zone West: het scharnierpunt tussen A4 Zone West, Schiphol en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze locatie vraagt om extra aandacht voor de beeldkwaliteit. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. ZICHTBARE INNOVATIE & MULTIMODALITEIT We zijn in deze kansgebeieden op zoek naar een gebouwomgeving (een programmatisch ensemble, een sterk samenspel tussen openbare ruimte en bebouwing) die voldoen aan de volgende voorwaarden: - focus op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling; - slim gebruik maken van de LIB-zone; - unieke punten langs de Entree-as, die het achterliggende gebied en de ambities en programmatische invulling reflecteert; - de A4 Zone West een eigen gezicht geven langs de A4 en aan het spoor; - innovatieve koppeling van functies: multimodaliteit, reclame, parkeren, - hoge kwaliteit, innovativiteit en zichtbaarheid van logistiek & duurzaamheid; - landschappelijke kwaliteit; - een architectonische uiting die een link legt met de luchthaven Schiphol; - geen individuele reclame of zelfstandige snelwegarchitectuur in de polder of langs de as. In het vervolg op dit beeldkwaliteitsplan worden het ontwikkelingsproces en de randvoorwaarden voor de bebouwde omgeving nog scherper geformuleerd, zodat met een goede overkoepelende regie een goed resultaat gerealiseerd kan worden. De locaties kunnen allemaal een sterke bijdrage leveren in de duurzaamheidsambities van A4 Zone West onder andere door innovatieve initiatieven op het gebied van logistiek. Omdat deze gebieden, en bvooral het Entreegebied, gevoelig zijn en de eisen voor de bebouwing en omgeving zeer ambitieus en veelvragend, is het een idee om hier met tijdelijkheid alvast te beginnen met de zoektocht tot de groeibriljant en de place-making en koppeling van dit gebied aan A4 Zone West. 16

17 HST TERMINAL LOGISTIEK PLAZA ENTREEGEBIED HAVEN AMSTERDAM SCHIPHOL A4 KNOOPPUNTEN IN HET LOGISTIEK NETWERK VAN SCHIPHOL DEEL VAN EEN ENSEMBLE BUNDELING VAN LOGISTIEK & DUURZAAMHEID 17

18 4. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEKAART A4 ZONE WEST Als de verschillende kaarten van vorige pagina s op elkaar worden gelegd, ontstaat het essentiekaart voor A4 Zone West. Dit is een combinatie van: - essentiedragers - kansgebieden - deelgebieden - openbare ruimte raamwerk Samen vormt dit de basis voor het Beeldkwaliteitsplan en de daarin beschreven regels. 18

19 VOORKEURSTRACÉ 19

20 5. RUIMTELIJKE AMBITIE - ILLUSTRATIEVE KAART A4 ZONE WEST 20

21 21

22 6. RUIMTELIJKE AMBITIE - IMPRESSIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 22

23 23

24

25 HOOFDSTUK 2 ASSEN & DEELGEBIEDEN AMBITIES ENTREE-AS AMBITIES TRADEBOULEVARD AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT AMBITIES LOGISTIEKE KERN AMBITIES CAMPUS In dit hoofdstuk zijn de ruimtelijke ambities te zien. Per gebied worden de ruimtelijke ambities beschreven als een verdere uitwerking van het IOP en als basis voor de formele regels die voor ieder gebied worden gedefinieerd

26 1. ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS De Entree-as is de landingsbaan van A4 Zone West: vanaf de A4 komen velen straks hier het gebied binnen. Het is voor hen de eerste kennismaking met de wereld van innovatieve logistiek. Terecht is daarom de ambitie om van deze as een toonbeeld te maken van logistieke innovatie in Nederland. De Entree-as is de breedste laan binnen A4 Zone West en de toegangsroute die de meeste werknemers, bezoekers en het logistieke verkeer dagelijks zullen ervaren. Kijkend vanuit de infrastructuur mag dit gerust truckers heaven genoemd worden. Maar de as kan net zo goed de Champs d Elysees van A4 Zone West genoemd worden, door de royale maatvoering en beplanting met grote bomen. Bij de infrastructuur gaat het hier om stoer en groot. Het profiel van de as heeft veel ruimte en om dat te accentueren, worden er alleen bomen in de randen geplaatst. Hiermee krijgen de ventwegen een aangename verblijfskwaliteit; hier is sprake van de menselijke maat. In de centrale delen van het profiel is bij wijze van contrast sprake van een geheel andere sfeer. Hier heersen grootheid, rauwheid en de maat van XL-trucks de truckers heaven die we eerder noemden. De openbare ruimte-elementen spelen hier op in: brede en hoge stoepranden, dikke en vette wegmarkeringen, stoere vangrails en verlichting, duidelijk en no-nonsense wegbewijzering. Er is een algemene overmaat (alles zit heel ruim in de jas ), rommel is verboden. Als een accent ligt centraal in dit profiel de OLVverbinding richting Schiphol. Dit is een zelfstandige route, specifiek bedoeld voor vrachtverkeer tussen Schiphol en de Logistieke Kernzone en met name de HST Cargo Terminal. De overmaat, grofheid, stoerheid en stevigheid van de openbare ruimte krijgt hier vleugels. Omdat dit geen gewone weg is, krijgen de verlichting, de wegmarkering en de detaillering een heel eigen taal, schaal en uiterlijk, waardoor het ook voor de bezoeker van dit gebied duidelijk is dat deze verbinding iets bijzonders is. Door de inrichting wordt de functionele link met de luchthaven op een speelse manier afleesbaar. Deze forse laan begint bij het Entreegebied (zie kansgebieden, begin van het boekwerk), snijdt door het polderlandschap en daarna door de verschillende deelgebieden van A4 Zone West en eindigt bij de HST Cargo Terminal. De as kent onderweg dus meerdere ruimtelijk en programmatisch markante momenten: Entreegebied, de start van de bebouwing, de kruising met de Rijnlanderweg, de kruising met de Tradeboulevard, het Logistiek Plaza en de HST Cargo Terminal zelf. Ieder van deze momenten wordt zichtbaar en ruimtelijk gemarkeerd in het samenspel van openbare ruimte en bebouwing. Bij de gebouwen worden innovatie en hoogte gestimuleerd. Dit maakt de logistiek beter zichtbaar en is ook nodig vanwege de verhouding van deze forse laan tot de bebouwingswanden die eraan grenzen. De ambitie is dat de gebouwen worden uitgevoerd met hoogwaardige materialen en alle reclame in/op de gevels wordt aangebracht (zodoende geen losse reclame). Ook is het mogelijk om hier innovatief met licht om te gaan, zodat het gevoel van een landingsbaan ook vanuit de gebouwen wordt ondersteund en versterkt. Logistiek Nederland kan hier haar gezicht laten zien als daring & innovative. De grote economische betekenis van logistiek mag hier zeker zichtbaar zijn! HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN TRADE TRADE BOULEVARD ENTREEAS BOULEVAR ENTREEGEBIEDEEGEGE TRADE E CAMPUS RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER NLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L HAP 26

27 ENTREE-AS LOGISTIEK ENTREE-AS RIJNLANDERLADDER DEELGEBIEDEN groen polder groen water OLV Logistiek bedrijven activeren gevel special OVERZICHT ENTREE-AS ILLUSTRATIE ENTREE-AS - RIJBANEN 27

28 2. ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD Parallel aan en noordelijk van de Rijnlanderweg wordt een nieuwe hoofdroute gemaakt door het gebied: de Nieuwe Rijnlandertocht. Deze route wordt vanwege het ambitieuze programma dat we hier willen realiseren ook wel Tradeboulevard genoemd: de boulevard van de handel. Dit wordt een milieu met (inter)nationale allure, dat onderscheidend is door de aanwezigheid van toonaangevende experience centers, inspirience centers, trade centers en flagship -vestigingen. Oftewel bijzondere ondernemingen die in het teken staan van ervaringen opdoen, geïnspireerd worden, handel drijven en boegbeeld-vestigingen. HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE E CAMPUS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L AP Het stedenbouwkundig plan duidt de Tradeboulevard als de ruimtelijk-functionele drager van A4 Zone West. Het is bovendien een essentiedrager : hier wordt expliciet duidelijk waar A4 Zone West voor staat. Herkenbaarheid en synergie zijn essentieel, zowel programmatisch als ruimtelijk. De bijna twee kilometer lange boulevard moet een ervaringsmilieu worden, met een inrichting die zowel op de automobilist als de voetganger is afgestemd. De boulevard wordt zo ingericht dat de dynamiek een uitstraling heeft naar de gehele gebiedsontwikkeling. Dit wordt aan de westkant van de boulevard gerealiseerd door de ontwikkeling van krachtige plekken die op de landschappelijke lijnen richting de A4 geconcentreerd worden. Denk hierbij aan kastelen aan het eind van een lange allee: dat is het beeld. Hier worden minstens vier clusters gecreëerd die een stimulans zijn voor het thema synergy & appearance (synergie en uitstraling). De toegangsgebieden van de bedrijven samen vormen het gezicht aan de straat ; zij hebben een grootschalige uitstraling en geven de handel in dit gebied een duidelijk gezicht. Ook worden de HOV-haltes, bruggen en ingangen van collectieve parkeergelegenheden hieraan gekoppeld. Er ontstaan duidelijke knooppunten met verblijfskwaliteit (geen parkeren), die goed zijn verbonden met de landschappelijke context en de langzaam verkeersroutes binnen A4 Zone West. ENTREEGEBIEDEGE Naast deze grootschalige plekken worden er ook kleinschaliger toegangsgebieden gemaakt. De bedrijven die hier zijn gevestigd creëren openbare ruimte op hun terrein, door het aanleggen van een voorplein/- zone voor hun gebouw. De allure van dit gebied wordt zorgvuldig afgestemd met het materiaalgebruik van de boulevard. Waar geen toegangen van gebouwen zijn gesitueerd, worden de bouwmassa s tot aan de kavelgrens gebouwd. Vanuit de gedachte van logistieke zichtbaarheid is het wel gewenst dat er af en toe een kijkje in de keuken wordt gegund, door middel van doorzichtige gevelstukken. Doordat de gebouwen aan de kavelgrens worden geplaatst, is er geen behoefte aan hekwerken of palen die de eigendomsgrens aanduiden. Hier wordt juist hekloos, gebouwd waardoor een eenduidig milieu ontstaat met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De inrichting van de openbare ruimte is gevarieerd en afgestemd op het gebruik. Bij de ingangen en voetgangersroutes worden materialen gekozen die de beleefbaarheid van dat gebied versterken. In gebieden met langzamer verkeer (ventwegen) vindt een koppeling plaats tussen de programmatische invulling van het gebied en de gekozen materialen en elementen. Bij het middengebied van de Trade Boulevard, de Nieuwe Rijnlandertocht, is het van belang dat het water voor de gebruikers beleefbaar blijft. Hier vinden we luie taluds, zodat de automobilist het water kan ervaren en bruggen met verblijfskwaliteit, zodat de voetganger dicht bij het water kan komen. Hoewel het straatprofiel van de Tradeboulevard symmetrisch is, zijn de bebouwde voorkanten heel anders van opbouw. De zuidkant van Tradeboulevard heeft duidelijk een ander karakter. Dit deel hoort eigenlijk bij de omgeving van de Rijnlanderladder en heeft veel meer groen, losheid en doorzichten in zich. De gebouwen zijn hier kleinschaliger en staan duidelijk meer zelfstandig, ten opzichte van het meer aaneengesloten geheel aan de westkant. Hier zijn wel voorterreinen bij de bebouwing toegestaan, alsmede voortuinen waar eventueel een of twee auto s geparkeerd kunnen worden. De resterende parkeerplaatsen worden achter het gebouw gesitueerd. De omheining van de kavels bestaat hier uit groene hagen. Dit versterkt het landschappelijke beeld, dat verder een impuls krijgt door het regelmatige ritme van doorsteken met water, bomen of bomenlanen. Waar de landschappelijke doorsteken de Tradeboulevard kruisen, worden de gebouwen aan de gevelranden als een markering van de hoeken gerealiseerd. Hiermee wordt het ritme van de twee kilometer lange as versterkt. Het maken van gebouwde hoeken is ook van wezenlijk belang bij de kruising met Entree-as. Aan de noordkant van A4 Zone West bevindt zich het deelgebied Campus. De zuidkant van Campus rondt het milieu van Tradeboulevard noord af. Hier horen grotere bouwmassa s met een zekere hoogte thuis, zodat het profiel zijn allure behoudt. Ook de hoge kwaliteit van het materiaalgebruik van de gebouwen levert zijn bijdrage voor de boulevard als geheel. 28

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark N H S Inhoud: -1- De Stiltestelling -2- Historisch onderzoek -3- Ontwerp Geniepark de Stiltestelling Het water: van vijand naar vriend De Stelling

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in Inhoud Kort en krachtig. 3 Hier bent u snel helemaal op de hoogte Dubbel en dwars. 11 Hier gaat u er dieper op in Vraag en antwoord. 15 Hier vindt u allerlei handige contactgegevens 2 Kort en krachtig.

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling BEELDKWALITEITPLAN Februari 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling P/2 INHOUD project 19-371z Inleiding Plangebied & omgeving 4 5 titel Nijkerkerpoort Regionaal Bedrijvenpark A28 Nijkerk Uitgangspunten planopzet

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013

Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai. 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 232.30.05.35.00 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Drachten, hoek Zuiderdwarsvaart-Raai 1 juli 2013 232.30.05.35.00 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013

BEELDKWALITEITPLAN. Polder Albrandswaard Augustus 2013 BEELDKWALITEITPLAN Polder Albrandswaard Augustus 2013 COLOFON Opdrachtgever: Gemeente Albrandswaard Contact persoon Rik van Niejenhuis Tel. 010 5061756 r.v.niejenhuis@albrandswaard.nl Ontwerpteam: Wietske

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg 1 2 Gemeente Hardenberg Grontmij Nederland bv Arnhem, maart 2009 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Planopzet 3 Richtlijnen beeldkwaliteit 7 9

Nadere informatie

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II

16 april 2007. Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II 16 april 2007 Schetsdag Zwarte Hond Kristal project Loevesteinlaan II ? het stedenbouwkundig model dat integraal antwoord is op WONEN AAN HET ZUIDERPARK op basis van uitgangspunten van KRISTAL !? Ontwerp

Nadere informatie

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen

Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen Lage dichtheid & aanpassing volkstuinen De ligging aan de Amstelscheg is dé kwaliteit van de Nieuwe Kern. In dit scenario wordt voorgesteld de kwaliteit van de Amstelscheg naar binnen te halen en te combineren

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan. Jazz City. Roermond. 29 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Jazz City Roermond 29 oktober 2013 Inhoudsopgave 01 1. Inleiding 03 2. Gebiedsomschrijving 05 3. Beeldkwaliteitseisen 09 A. Boulevard 10 B. Promenade 13 C. Kazernevoorterrein 15 4.

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax.

Noordsingel 185. Hondiuslaan 44. 3035 ER Rotterdam. 3528 AB Utrecht. tel.:030 296 40 60. tel. 010 478 37 11. fax. 010 478 33 07. fax. Scherpakkerweg 15 Postbus 764 5600 AT Eindhoven T +31 (0)40 243 40 45 F +31 (0)40 243 92 80 eindhoven@inbo.com www.inbo.com Hondiuslaan 44 3528 AB Utrecht tel.:030 296 40 60 fax.:030 296 34 36 www.jhk.nl

Nadere informatie

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg?

Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? Ben jij klaar voor Sprokkelenburg? 1 Inhoud 3 Waarom bouwen op Sprokkelenburg? 4 Ligging van Sprokkelenburg 6 Het plan Sprokkelenburg 8 Kies uw kavel 8 Zelf bouwen op Sprokkelenburg 9 Stappenplan 11 Kavelpaspoort

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel

Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel. Gemeente Maasdriel Beeldkwaliteitsplan bij Inrichtingsplan woonkavel Voorstraat Velddriel status: definitief datum: 17 november 2014 projectnummer: 202630R.2015 adviseurs: Wle / Jke Gemeente Maasdriel Image 2010 2013 GOOGLE

Nadere informatie

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030

Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 Alkmaar Westrand Structuurvisie 2030 HOSPER december 2010 4 58 HOSPER december 2010 Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 uitwerking ruimte voor functies Structuurvisie Alkmaar Westrand 2030 HOSPER december

Nadere informatie

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig

Aansluiting Dorpsstraat: Voetgangersoversteekplaats: Voetgangers op parkeerterrein: Parkeerplaatsen: Oversteekplaats fietsers: Verkeerskundig De herinrichting heeft betrekking op de openbare inrichting van de locatie ter plaatse van de toekomstige supermarkt. De herinrichting houdt voornamelijk het realiseren van een toegang van de supermarkt

Nadere informatie

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.

Stadsontwikkeling. Spelregels Beeldkwaliteit. Winklerlaan e.o. www.utrecht.nl. Juni 2014. Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o. Stadsontwikkeling Spelregels Beeldkwaliteit www.utrecht.nl Winklerlaan e.o. Juni 2014 Spelregels beeldkwaliteit, Winklerlaan e.o.,juni 2014-1 Spelregels Beeldkwaliteit Winklerlaan e.o. Juni 2014 Stadsontwikkeling

Nadere informatie

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan

Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen De Noordzoom, Lelystad Beeldkwaliteitplan Colofon Beeldkwaliteitplan Buitenplaatsen Noordzoom Lelystad is vervaardigd in opdracht van Van Heijst & partners bv 5 novemober 2008 BDP.khandekar

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein 't Oosterveld Gemeente Hengelo, april 2008 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING 3 1.1 AANLEIDING 3 1.2 DOEL 3 1.3 LIGGING EN BEGRENZING PLANGEBIED 4 2 VERKAVELING 5 2.1 ALGEMEEN

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls

Typisch gemert. Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls Typisch gemert gemert Stedenbouwkundige hoofdstructuur en beeldkwaliteit geven Gemert een nieuwe impuls RUIJSCHENBERGH DE STROOM NAZARETH RUIJSCHENBERGH NAZARETH DE STROOM Typisch Gemert Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014

Inrichtingsvisie. Manpadslaangebied Heemstede. 5 juni 2014 Inrichtingsvisie Manpadslaangebied Heemstede 5 juni 2014 colofon opdrachtgever Kerngroep Manpadslaangebied ontwerp Karres en Brands Landschapsarchitecten bv Oude Amersfoortseweg 123 1212 AA Hilversum www.karresenbrands.nl

Nadere informatie

Schetsontwerp terreinindeling

Schetsontwerp terreinindeling Schetsontwerp terreinindeling Waardheim Puttershoek 30 juni 2011 BUREAU VOOR BUITENRUIMTE Christinastraat 4 3264 XD Nieuw-Beijerland T (06) 49 49 88 51 info@arsvirens.nl www.arsvirens.nl Uitgangspunten

Nadere informatie

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l

Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath. gemeente T i e l Plan Muggenborch Kavelpaspoort A: Richtershof - Kapel Avezaath gemeente T i e l Plan Muggenborch Kapel Avezaath Kavelpaspoort A: Richtershof Uw eigen droomhuis bouwen! Een eigen huis bouwen doet u waarschijnlijk

Nadere informatie

STEDENBAAN Station Moerwijk

STEDENBAAN Station Moerwijk STEDENBAAN Station Moerwijk 400 meter 800 meter Bron: Gemeente Den Haag / 2005 Dauvellier Planadvies in opdracht van de Zuid-Hollandse Milieufederatie. Den Haag / januari 2006 Ideeschetsen voor verbetering

Nadere informatie

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging.

Uitnodiging Babel. Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam, zie bijgaande uitnodiging. gemeente Zaanstad Uitnodiging AAN Raad DATUM 11 maart 2016 ONDERWERP Uitnodiging Babel Geachte leden van de raad c.s, Op 13 mei organiseert Stichting Babel een bezoek aan het sluizencomplex van Leidschendam,

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan

Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan DEFINITIEF Stedenbouwkundig plan & Beeldkwaliteitplan Locatie van Zeist Anklaarseweg te Apeldoorn 15 December 2010 1 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 5 1.0 Ruimtelijke analyse 7 2.0 Deelgebieden 17 3.0 Plaatsing

Nadere informatie

Maastricht Airport Aviation Valley

Maastricht Airport Aviation Valley FIRST CLASS BUSINESS Wat is Aviation Valley? In het zuiden van Nederland spreidt Aviation Valley zijn vleugels. Binnen een dynamisch werkgebied, waarin economische activiteiten volledig in balans zijn

Nadere informatie

Kenmerken en kwaliteiten landschap

Kenmerken en kwaliteiten landschap h o o f d s t u k 1 Kenmerken en kwaliteiten landschap Oude Rijnzone (N11) De Oude Rijnzone maakt deel uit van het Hollandse veenweidegebied en wordt gekenmerkt door de Oude Rijn met rijke lintbebouwing

Nadere informatie

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep

Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep Reactie KCAP op opmerkingen van de Participatiegroep MODEL GROENE POORT/BUURT-AS OPMERKINGEN VERKEER Advies: ook overgang Hogeweg-Stadsring aanpakkenvoor veiligheid. Dit valt buiten ons projectgebied maar

Nadere informatie

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012

GEMEENTE HARENKARSPEL afdeling Ruimte CONCEPT november 2011- maart 2012 VERKENNING MOGELIJKHEDEN MAATREGELEN / INRICHTEN 30 KM-GEBIED Delftweg Koorndijk - Kalverdijk Fragment Grote Historische topografische Atlas Noord-Holland 1894/1933 Bestaande situatie GEMEENTE HARENKARSPEL

Nadere informatie

Projectinformatie. Haarlemmerliede

Projectinformatie. Haarlemmerliede Projectinformatie Haarlemmerliede VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Object Te koop, kavels gelegen op het businesspark PolanenPark te Haarlemmerliede. PolanenPark is een representatief bedrijventerrein,

Nadere informatie

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost

Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost Centrum Haaksbergen, partiële herziening Marktplan deelgebied Oost(vastgesteld) Inhoudsopgave Bijlagen bij regels Bijlage 1 Beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN

Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Vrije kavels, Westbroek 2 E INFORMATIEAVOND BELANGSTELLENDEN Doel van de avond Informeren over voortgang project Presenteren Stedenbouwkundig plan en Beeldkwaliteitsplan Informeren over vervolgtraject

Nadere informatie

Keizerpoort terug op de kaart

Keizerpoort terug op de kaart Keizerpoort terug op de kaart Toegangspoort tot de Gentse stadskern Tussen Brusselsesteenweg en De Keizerpoort of Brusselsepoort is de verdwenen stadspoort die de zuidoostelijke toegang tot de stadskern

Nadere informatie

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016.

Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State. Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. Gemeente Nijmegen, januari 2016. Skaeve Huse Ruimtelijke motivatie voor Raad van State Verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit Gemeente Nijmegen, januari 2016 Inleiding De Raad van State vraagt om nadere motivering dat de voorziene ontwikkeling

Nadere informatie

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid

Gemeente Oosterhout. Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Gemeente Oosterhout Kantorenlocatie Beneluxweg- Zuid Netto oppervlakte: ca. 1.4 hectare Aantal bedrijven: 1 bedrijf Bereikbaarheid (wegen, spoor, water, openbaar vervoer): A27 en openbaar vervoer Type

Nadere informatie

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015

Uitwerking landschapsplan. Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 6. Uitwerking landschapsplan Landschapsplan A13/A16 Rotterdam Versie F mei 2015 69 Deelgebied 2: Intermezzo Detail aansluiting Ankie Verbeek-Ohrlaan Deelgebied 1: Polder Deelgebied 3: Bos en Rotte Detail

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014

STEDENBOUWKUNDIG KADER. Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 STEDENBOUWKUNDIG KADER Nieuwbouw brandweerkazerne Maarn/Maarsbergen april 2014 Inhoudsopgave Haute Equipe Ruimte & Planschade i.o.v. Gemeente Utrechtse Heuvelrug 1 - Achtergrond 2 - Plangebied 3 - Stedenbouwkundige

Nadere informatie

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland.

Wieringenrandmeer - wieringen. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Wieringenrandmeer - wieringen Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor een nieuw woonlandschap in de kop van Noord-Holland. Ontwerp voor het masterplan en het beeldkwaliteitsplan voor

Nadere informatie

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue)

Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Brainport Eindhoven/ A2-zone (Brainport Avenue) Nota Ruimte budget 75 miljoen euro voor Brainport Eindhoven en 6,8 miljoen voor ontwikkeling A2-zone Planoppervlak 3250 hectare (Brainport Eindhoven) Trekker

Nadere informatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie

Deelgebied 4, Vorchten. 1. Beschrijving bestaande situatie Deelgebied 4, Vorchten 1. Beschrijving bestaande situatie der tijden zijn aanbouwen gerealiseerd, soms opvallend qua massa maar zodanig rekening houdend met de locatie en zichten dat zij geen afbreuk doen

Nadere informatie

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering.

Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. 1 September 2014 Schetsontwerp Starterswoningen Achterweg 90 Voormalig Cultureel Centrum, Nieuwe Wetering. Project:

Nadere informatie

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten

Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten Inrichtingsplan Krachtighuizerweg te Putten opdrachtgever: diaconie Hervormde gemeente Putten 12 mei 2015 LievenseCSO Krachtighuizerweg plangebied Inhoud Inleiding 4 Landschapsontwikkelingsplan Ermelo

Nadere informatie

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek

Bijlage 2: Uitgangspunten. Ontwikkelstrategie Suikerfabriek Bijlage 2: Uitgangspunten Ontwikkelstrategie Suikerfabriek HISTORIE Het voormalig Suikerunieterrein is een gebied van 130 hectare, direct ten westen van de binnenstad van Groningen. Het gebied bestaat

Nadere informatie

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014

Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Een woonpark op het terrein van het voormalige van Lodenstein College te Kesteren Werknummer: 12-1596 Datum: 21-02-2014 Inleiding: Deze studie omvat een stedenbouwkundige en architectonische verkenning

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o.

Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1 Beeldkwaliteitplan Medisch centrum Bennekom e.o. 1. Inleiding 1.1. Aanleiding Om diverse logistieke en praktische redenen bestaat in Bennekom al enige tijd de behoefte om de plaatselijke huisartsen,

Nadere informatie

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp

Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp RAADSVOORSTEL Datum: 26 mei 2015 Nummer: Onderwerp: Nota van Uitgangspunten locatie Eurowerft Noord te Denekamp Voorgesteld raadsbesluit: Vaststelling van de Nota van Uitgangspunten voor de locatie Eurowerft

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan

Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan Afbeelding: luchtfoto met plangebied 1. Architectuur 2. Openbare ruimte 3. Erfafscheidingen Inhoud Naam deelgebied Beeldkwaliteitsplan Wielewaallaan zw/w sfeerfoto pagina

Nadere informatie

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl.

Wonen in een comfortabele. rietenkapvilla. Gevarieerd wonen in de gilden. 7 royale. bouwkavels te koop vanaf e 255, 00. per m 2 (incl. Wonen in een comfortabele rietenkapvilla? 7 royale bouwkavels te koop vanaf e 255, 00 per m 2 (incl. BTW) Gevarieerd wonen in de gilden Toekomstige Hanzelijn Dronten geeft je de ruimte De woonwijk De Gilden

Nadere informatie

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden

Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel. Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Ruimtelijk kwaliteitsplan Uitbreiding bungalowpark Hoge Hexel Bruine Hoopsweg te Wierden Opdrachtgever: BJZ.NU

Nadere informatie

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2

ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 ACTUALISATIE DIEPENHEIM NOORD 2 2015 Inleiding Dit beeldkwaliteitsplan is een herziening van het beeldkwaliteitsplan voor Diepenheim Noord 2 uit 2008. De huidige inzichten op het gebied van ruimtelijke

Nadere informatie

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM

'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM BEELDKWALITEITPLAN 'DE KLEINE HAGEN' LAAG ZUTHEM Gemeente Raalte 16 juli 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling Grote Hagenweg plangebied Nieuwe Wetering Kolkweg t Solen t Weegel Kolkweg INHOUD Inleiding

Nadere informatie

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP

BKP KEC WEERT 1410 RAP 2014-12-14 BKP 1410 RAP 2014-12-14 BKP BKP KEC WEERT In opdracht van de Aloysiusstichting is 2.0 Architecten tezamen met bureau Verbeek, gevraagd een beeldkwaliteitsplan op te stellen voor de nieuwbouwlocatie van het

Nadere informatie

ontwerpvoorstel aan de raad

ontwerpvoorstel aan de raad Page 1 of 9 ontwerpvoorstel aan de raad Rotsoord: Ontwikkeling locatie De Boo - vaststelling Stedenbouwkundig Progrmma van Eisen Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor het volgende

Nadere informatie

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station

Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station Kernopgave 1: Verbinding Hoofddorp centrum station 1 Fruittuinen en Wandelbos tot stadspark transformeren. Stadspark houdt in: Fruittuinen, Wandelbos (met volière en kinderboerderij) en tenniscomplex.

Nadere informatie

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen

Ontsluiting Relaties met omgeving Water Duurzaamheid Sociaal Groen Ontsluiting De ontsluiting van Oostindie vindt plaats via een verlenging van de Auwemalaan, met een rotonde. Deze weg loopt centraal door de wijken via de zuidwest-zijde er weer uit. In de wijk is een

Nadere informatie

Projectinformatie. New Vennep. Nieuw Vennep

Projectinformatie. New Vennep. Nieuw Vennep Projectinformatie New Vennep Nieuw Vennep VRIJBLIJVENDE PROJECTINFORMATIE Inleiding Te koop namens Ballast Nedam, bouwkavels met de mogelijkheid om een passend bedrijfspand te laten bouwen. Ballast Nedam

Nadere informatie

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4

D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T. o k t o b e r 2 0 0 4 D A M C E N T R U M B E E L D K W A L I T E I T o k t o b e r 2 0 0 4 oktober 2004 West 8 urban design & landscape architecture B E E L D K W A L I T E I T I N H O U D 0 Inleiding 1 Algemene uitgangspunten

Nadere informatie

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren

5.1 Autoverkeer. 5.2 Parkeren 5 52 Verkeer 5.1 Autoverkeer Huidige situatie De verkeersstructuur van de Stationsbuurt en de Schilderswijk is historisch gegroeid, de wijken liggen ingeklemd tussen de historische grachten en het spoor.

Nadere informatie

Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011

Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Ee E mn m e n s e mei 2011 Zuidpolder Bedrijventerrein Zuidpolder Beeldkwaliteit Eemnes mei 2011 Zuidpolder 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Beeldkwaliteit 1.2 Procedure 2. Stedenbouwkundige opzet 2.1 Plangebied 2.2 Ruimtelijke

Nadere informatie

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen

R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E. Algemeen R E V I T A L I S E R I N G V E R H E U L S W E I D E Algemeen Revitaliseren betekent het weer aantrekkelijk maken van het bedrijventerrein. Aantrekkelijk voor bestaande bedrijven om er te blijven en er

Nadere informatie

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere

Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug. Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Pagina 1 Almere en Amsterdam Hyperbereikbaar via de Hollandse Brug Samenvatting van een onderzoek naar de regionale OV-bereikbaarheid van Almere Milieufederatie Flevoland Milieufederatie Noord- Holland

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II

Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Beeldkwaliteitsplan De Scholt II Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Landschapsanalyse 4 3. Beeldkwaliteit 6 3.1 Zachte overgangen van en naar omgeving 6 3.2 Openbare ruimte 7 3.2.1 Bestrating en verlichting

Nadere informatie

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012

ILPENDAM - locatie Ilpenhof. concept mei 2012 ILPENDAM - locatie Ilpenhof concept mei 2012 Inhoud 1 Inleiding 2 De locatie 3 Historische & landschappelijke ontwikkeling 4 Schatkaart 5 Ontwikkelingsmodel 1 Inleiding Aanleiding Eerdere plannen om een

Nadere informatie

25 jaar bewegen rond de luchthaven

25 jaar bewegen rond de luchthaven 25 jaar bewegen rond de luchthaven Peter Joustra Senior Projectleider 13 november 2015 @peter_joustra #SADC_NL Outline 1. SADC : organisatie en scope. 2. Van 1987 tot heden: de ontwikkeling van luchthaven

Nadere informatie