BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST"

Transcriptie

1 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST ** 1

2 * * DIT BOEKWERK IS EEN UITTREKSEL VAN HET KWALITEITSHANDVEST (BEELDKWALITEITSPLAN) VOOR A4 ZONE WEST WELKE NAAST DE FORMELE REGELS OOK VEEL INSPIRERENDE EN UITDAGENDE GEDEELTES BEVAT. DIT BOEKWERK BEVAT GEEN REGELS OVER RECLAME. IN 2013 WORDT ER EEN APARTE RECLAMEPARAGRAAF OPGESTELD VOOR A4 ZONE WEST. 2

3 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST VOORWOORD 4 LEESWIJZER 6 I HOOFDSTUK 1 - INLEIDING 1. GEBIED A4 ZONE WEST ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN KANSGEBIEDEN ESSENTIEKAART ILLUSTRATIEVE PLANKAART ILLUSTRATIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 20 II III HOOFDSTUK 2 - DEELGEBIEDEN 1 ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS 24 2 ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD 26 3 ALGEMENE AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 28 4 ALGEMENE AMBITIES LOGISTIEKE KERN 30 5 ALGEMENE AMBITIES CAMPUS & STATIONSVERBINDING 32 HOOFDSTUK 3 - REGELWERK 1.1. OVERZICHT REGELS OPBOUW REGELWERK ALGEMENE REGELS EN AMBITIES A4 ZONE WEST REGELWERK ENTREE-AS 3.1. ZONERING ENTREE-AS ALGEMENE REGELS ENTREE-AS SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ LOGISTIEKE KERN REGELWERK TRADEBOULEVARD 4.1. ZONERING TRADEBOULEVARD ALGEMENE REGELS TRADEBOULEVARD SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ CAMPUS REGELWERK RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 5.1. ZONERING RLL & A4 FRONT ALGEMENE REGELS RLL & A4 FRONT SPECIFIEKE REGELS KOPPEN RLL SPECIFIEKE REGELS RIJNLANDERWEG SPECIFIEKE REGELS SCHUURZONE SPECIFIEKE REGELS WERKZONE SPECIFIEKE REGELS A4 FRONT REGELWERK LOGISTIEKE KERN 6.1. ZONERING LOGISTIEKE KERN ALGEMENE REGELS LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS SPOORZONE SPECIFIEKE REGELS KERNZONE REGELWERK CAMPUS 7.1. ZONERING CAMPUS ALGEMENE REGELS CAMPUS SPECIFIEKE REGELS STATIONSVERBINDING SPECIFIEKE REGELS PARKRAND 79 CAMPUS LOG.KERN RLL & A4 FRONT TRADE BLVD ENTREE-AS A DEELGEBIEDEN 3

4 VOORWOORD A4 ZONE WEST: INTERNATIONALE VAANDELDRAGER VAN DE LOGISTIEK A4 Zone West is het werkmilieu van en voor een nieuwe generatie. Een werkmilieu gericht op handel en logistiek. Innovatie, hoogwaardige logistieken duurzaamheid kenmerken A4 Zone West. Ruimtelijk gaat dit tot uiting komen in het aanbod van verschillende modaliteiten, mede door de aanleg van een directe verbinding met het luchthavenareaal, in het aanbod van verschillende innovatieve en sterk onderscheidende deelgebieden en in een hoogwaardige en duurzame omgevingskwaliteit. Het regionale beleid, zoals vastgelegd in de Ontwikkelstrategie Ruimtelijk-Economische Visie Schiphol (REVS), duidt A4 Zone West daarom als internationale vaandeldrager voor de logistiek. Zoals Zuidas en Schiphol Centrum de internationale vaandeldragers zijn van de zakelijke dienstverlening in de regio. Dit betekent dat A4 Zone West een topmilieu zal worden voor de logistiek en aanverwante sectoren. Hier horen een hoogwaardige inrichting en dito voorzieningenniveau bij. DE BASIS VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN: DE ESSENTIEDRAGERS EN ONDERSCHEIDENDE DEELGEBIEDEN Binnen A4 Zone West zal deze hoogwaardigheid vooral tot uitdrukking komen in de twee essentiedragers van de ontwikkeling: de Entree-as en de Trade Boulevard. Beide assen moeten eenheid en hoogwaardigheid uitstralen. Het materiaalgebruik in de openbare ruimte sluit daartoe aanop het kwaliteitsniveau van Schiphol Centrum. Bij de Entree-as gaat het specifiek om het zichtbaar maken van de verschillende logistieke functionaliteiten. En bij de Trade Boulevard gaat het juist om een hoogwaardige verblijfskwaliteit met specifieke functies die deze verblijfskwaliteit versterken. Voor beide assen worden daarnaast specifieke eisen gesteld aan de bebouwing, ter versterking van het gewenste kwaliteitsbeeld. Van de verschillende deelgebieden binnen A4 Zone West, is het campusmilieu het meest in het oog springend. Kwalitatief kan dit deelgebied als spiegel van Beukenhorst Zuid worden gezien. Met een hoogwaardig groengebied (Geniepark) als verbindend element daartussen vormt dit samen een nieuw en uniek metropolitaan werkgebied rondom de OV-knoop Hoofddorp. 4

5 A4 AS LOGISTIEKE ZAKELIJK- CREATIEVE AS Zuidas Airport City Park21 HST STATION HOOFDDORP A4 Zone West LOGISTIEKE AS OLV SCHIPHOL A4 ZONE WEST WORDT GEZIEN ALS EEN INTERNATIONALE VAANDEELDRAGER NAAST SCHIPHOL EN ZUIDAS A4ZW REGIO AMSTERDAM EN GEMEENTE HAARLEMMERMEER VANUIT DE RUIMTE (DOOR ANDRÉ KUIPERS, JULI 2012) 5

6 HET BEELDKWALITEITSPLAN IN GEBRUIK: NAAR EEN KWALITATIEVE INRICHTING In 2011 is voor A4 Zone West een Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) gemaakt, waarin de bovenstaande ambitie is vastgelegd. In 2012 is dit IOP verder uitgewerkt in een Bestemmingsplan en een Beeldkwaliteitsplan. Beide plandocumenten zijn belangrijke richtlijnen voor de verdere uitwerking van het gebied. Zij tonen het ambitieniveau en bevatten de formele regels waaraan initiatieven in het gebied moeten voldoen. Met het Beeldkwaliteitsplanmaakt GEM A4 Zone West inzichtelijk welke kwaliteitsregels gelden voor bouwinitiatieven. Dit zijn formele regels die gelden voor alle bouwinitiatieven in het gebied. Daarnaast hecht GEM A4 Zone West er ook waarde aan inzichtelijk te maken wat haar kwaliteitsambities zijn voor A4 Zone West. Om initiatiefnemers te stimuleren een hoogwaardige kwaliteit te realiseren Dit staat verwoord in het bredere Kwaliteitskader A4 Zone West.De formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vormen samen met de regels uit het bestemmingsplan het formele kader waaraan bouwinitiatieven getoetst zullen worden. Op twee manieren worden de formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vastgelegd. In de eerste plaats door een aantal regels over te nemen in het bestemmingsplan. In de tweede plaats door de regels vast te stellen als specificatie van de Welstandsnota van de Gemeente Haarlemmermeer voor het gebied A4 Zone West. Conform deze Welstandsnota zullen de formele regels van het Beeldkwaliteitsplan na vaststelling, onderdeel uitmaken van de Welstandsnota Gemeente Haarlemmermeer. De eisen uit het Beeldkwaliteitsplan prevaleren dan boven de algemene regels uit de Welstandsnota. Naast formele regels geeft het Beeldkwaliteitsplan inzicht in het ambitieniveau. De ambities die betrekking hebben op de openbare ruimte worden uitgewerkt in Inrichtingsplannen. De ambities die betrekking hebben op de bebouwing kunnen worden beschouwd als richtinggevende uitgangspunten voor initiatiefnemers. De ambities richten zich niet alleen op de ruimtelijke kwaliteit, maar ook op de functionele kwaliteit van de logistiek en de duurzaamheidskwaliteit. Bij de duurzaamheidsambities, die zijn vastgelegd in convenanten met de Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland, gaat het er vooral om hoe deze in het gebied zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook daar zal voor de openbare ruimte in de Inrichtingsplannen nadrukkelijk aandacht voor zijn. Het Beeldkwaliteitsplan zal een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van bouwinitiatieven door het Kwaliteitsteam A4 Zone West. Daarbij heeft dit Kwaliteitsteam niet alleen een formele toetsende rol op de vastgelegde regels, maar zal zij vooral initiatiefnemers uitdagen en inspireren om tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te komen. Daarbij speelt het ambitiedeel van het Beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol. 6

7 CONCEPT BESTEMMINGSPLAN A4 ZONE WEST DOORVERTALING BEELDKWALITEITSPLAN FORMELE REGELS IN: BESTEMMINGSPLAN + AANVULLING OP WELSTANDSNOTA VANUIT IOP NAAR DE FORMELE REGELS VOOR A4 ZONE WEST 7

8 LEESWIJZER Het boekwerk met formele regels vanuit het beeldkwaliteitplan heeft een duidelijke structuur. Dit boekwerk bestaat uit drie hoofdstukken die het plan en de regels stap voor stap uitleggen. In de inleiding wordt het gebied A4 Zone West kort beschreven evenals de ruimtelijke essentie. Hier presenteren we eerst de twee essentiedragers van A4 Zone West: de Entree-as en de Tradeboulevard. Deze twee gebieden bundelen de kernwaarden van A4 Zone West. In de kruising van de essentiedragers en langs de Entree-as zijn drie kansgebieden. De ambitie van de kansgebieden wordt in dit deel uitgelegd. Vervolgens gaat de inleiding verder met de beschrijving van de drie deelgebieden van A4 Zone West: Rijnlanderladder/A4-front, Logistieke Kern en Campus. De inleiding wordt beëindigd met de essentiekaart als opstapeling van de bovengenoemde lagen. Het tweede hoofdstuk legt de ruimtelijke ambities voor de assen en deelgebieden uit. Dit als uitwerking van de gebieden en als verfijning van het plan ten opzichte van het IOP. Het derde hoofdstuk legt het regelwerk uit. Het hoofdstuk begint met een overzicht van alle regels voor de vijf deelgebieden. Dan wordt de algemene opbouw van de regels beschreven en hierna de algemene regels voor A4 Zone West. Daarna worden de regels voor de essentiedragers en deelgebieden in vijf hoofdstukken omschreven. Omdat de formele regels uit het beeldkwaliteitplan gedurende het hele ontwikkelings- en realisatie traject (ongeveer 30 jaar lang) stand moeten houden, werken we met een zeer beperkt aantal hedendaagse voorbeelden en referenties. Het gevaar bestaat namelijk dat deze snel verouderen. De meeste uitleg vindt daarom plaats aan de hand van tekeningen en impressies/schetsen. 8

9 1 INLEIDING: UITLEG TOTAALPLAN EN AMBITIES RUIMTELIJKE AMBITIE 2 UITLEG ASSEN EN DEELGEBIEDEN TRADE CAMPUS CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG ENTREEAS RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT ENTREEGEBIED A4 ENTREEGEBIED ASSEN: - ENTREE-AS - TRADEBOULEVARD DEELGEBIEDEN: - RIJNLANDERLADDER & A4 FRONT - LOGISTIEKE KERN - CAMPUS & SCHAKELSTUK 3 REGELWERK ALGEMENE REGELS A4 ZONE WEST REGELS VOOR GEBOUWEN EN KAVELS OVERZICHT VAN ALLE REGELS VOOR ASSEN & DEELGEBIEDEN OPBOUW REGELS OPBOUW VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN 9

10

11 HOOFDSTUK 1 INLEIDING GEBIED A4 ZONE WEST RUIMTELIJKE AMBITIE In dit hoofdstuk worden de gebiedsambities van het gebied A4 Zone West kort beschreven. De twee kernwaarden van deze gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke opbouw van het plan worden kort beschreven. Ook worden de kansgebieden binnen A4 Zone West toegelicht. Als laatste worden de essentiekaart en illustratieve kaarten van het gebied getoond.

12 1. GEBIED A4 ZONE WEST Het voorafgaande document Integraal Ontwikkelingsplan beschrijft tot in detail de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West. Om dit beeldkwaliteitsplan in te leiden vatten we een en ander kort samen. Te beginnen met de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West; deze bestaat uit een open groenzone, twee bebouwingzones en een multimodale verbindingsas (geschikt voor uiteenlopende vervoersmogelijkheden). Het eerste deelgebied dat we zien vanaf de A4 is een open polderlandschap van 650m breed met sloten, vaarten, droge berging, grasland en akkers. Deze brede zone biedt een karakteristiek Hollands panorama vanaf de A4. Het laat tevens ruimte vanaf de snelweg voor het ervaren van het unieke werelderfgoed van de Geniedijk, dat een van de begrenzingen vormt van het plangebied. PARK 21 HST STATION HOOFDDORP A4 AS LOGISTIEKE OLV ZAKELIJK- SCHIPHOL HAVEN AMSTERDAM CREATIEVE AS AMSTERDAM De eerste bebouwingszone, de kwalitatieve schil, ligt aan het polderlandschap, met het historische lint van de Rijnlanderweg als middelpunt. Aan de uiteinden van dit lint liggen twee grote parklandschappen: het Geniepark in het noorden en het toekomstige Park21 in het zuidwesten. Richting station Hoofddorp en direct grenzend aan het Geniepark ligt een hoogwaardig, meer paviljoenachtig milieu. Dit milieu legt de verbinding tussen A4 Zone West en het Geniepark. De zone aan het polderlandschap met het huidige lint van Rijnlanderweg wordt als een groene belevingswereld gezien. Ontwikkelingen in dit gebied zijn van een kleinere korrel dan de bebouwing in de hierna beschreven tweede bebouwingszone. Anders gezegd: het gaat om kleinere gebouwen, maar kwalitatief zeer hoogwaardig. FRANCE SPAIN UK FRANCE SPAIN UK BREDE CONTEXT A4 ZONE WEST GREEN- PORT De tweede bebouwingszone, de effectieve kern, ligt tussen de Nieuwe Rijnlanderweg en het spoor. Dit wordt een efficiënt en intensief bebouwd terrein, voor bedrijven van de grootste korrel. Oftewel gebouwen van een grotere maat en schaal. Dit terrein wordt langs de as van multimodaliteit door de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV), die onderdeel uitmaakt van de Entree-as van A4 Zone West, verbonden met Schiphol. De locatie aan het begin van de Entree-as bij de aansluiting op de A4, Entreegebied, wordt bestemd voor een bijzonder programma. Hier ontstaat straks de koppeling van A4 Zone West met de logistieke wereld van Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Nationaal en internationaal komt hier bij elkaar. Bij het raakvlak tussen de effectieve kern en de kwalitatieve schil bevindt zich de Tradeboulevard, een kwaliteitsdrager voor A4 Zone West. 12

13 SCHEMA CONCEPT A4 ZONE WEST 13

14 2. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN TWEE ASSEN EN EEN KNOOPPUNT De ruimtelijke essentie van A4 Zone West bestaat uit twee hoofdassen die door het gebied lopen: de logistieke Entree-as en de handelsas Tradeboulevard. Waar deze twee assen samen komen ligt een belangrijk knooppunt: de Logistieke Plaza. Uit de naamgeving van beide assen blijkt om welke vestigingsmilieu het hier gaat: logistiek en handel. De Entree-as wordt de toonzaal voor de logistieke ambities, de Tradeboulevard doet dat voor de aan de logistiek verbonden handel. Beide assen worden de paradepaardjes van A4 Zone West. Het zijn de plekken waar logistiek en handel het meest direct en intensief beleefd worden. Logischerwijs zijn het daarmee ook de gebieden waar de hoge duurzaamheidsen logistieke ambities het beste uitgedragen kunnen worden. Daarnaast vormen de twee assen de verbinding tussen de verschillende deelgebieden; ze zorgen voor eenheid binnen het verder zeer gevarieerde vestigingsmilieu. De eenheid wordt vooral in de openbare ruimte van de assen beleefbaar, waar door de continuïteit van verschillende openbare ruimte elementen één overkoepelende identiteit voor het hele gebied van A4 Zone West gecreëerd kan worden. DEELGEBIEDEN De andere deelgebieden van A4 Zone West zijn: o o o Logistieke Kern Rijnlanderladder & A4 Front Campus (met Schakelstuk & Stationsverbinding) Binnen de aangegeven deelgebieden worden nog verschillende zones aangeduidt. Deze zijn in de afbeelding met verschillende tinten aangegeven. Zowel voor het deelgebied als voor de verschillende karakterzones worden verder in dit boekwerk regels beschreven. De eenheid wordt zichtbaar als de openbare ruimte uniforme elemeneten heeft. De gehele Entree-as wordt een entiteit, net zo goed als Tradeboulevard. Het gehele A4 Zone West gebied is hierdoor met elkaar verbonden. Voor deze essentiedragers gelden meer en hogere ambities dan voor de individuele deelgebieden. Wat geldt voor de beide assen, geldt ook voor de plek waar ze bij elkaar komen: de Logistieke Plaza. Dit vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moet krijgen. Aan de Entree-as liggen nog twee belangrijke locaties, aan de beide uiteinden: de HST Cargo Terminal en het Entreegebied. 14

15 TRADE CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP ENTREEGEBIED ESSENTIEDRAGERS VAN A4 ZONE WEST: TWEE ASSEN CAMPUS LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT A4 ENTREEGEBIED DEELGEBIEDEN VAN A4 ZONE WEST 15

16 3. RUIMTELIJKE AMBITIE - KANSGEBIEDEN De Logistieke Plaza en de twee uiteinden van de Entree-as duiden we aan als Kansgebieden. Het zijn gebieden waar door de strategische ligging iets extra s mogelijk is. Dit kan in functie of in vormgeving, waarbij het samenspel tussen bebouwing en openbare ruimte tot uitdrukking komt. De kansgebieden langs Entree-as zijn: - de HST Cargo Terminal - Logistiek Plaza en - het Entreegebied Deze drie bijzondere kansgebieden, als knooppunten langs de Entree-as, hebben ieder veel potentie om tot bijzondere locatie uit te groeien. De exacte programmering en kwaliteitseisen krijgt in een zorgvuldig proces verder vorm, parallel aan de verdere ontwikkeling van A4 Zone West. Deze drie locaties bieden daarbij goede mogelijkheden voor tijdelijke programmering en gebruik ( pionieren ). Dit draagt niet alleen bij aan de placemaking van A4 Zone West (het gebied wordt alvast op de kaart gezet), maar het genereert tevens nieuwe ontwikkelingen. Toelichting per kansgebied: ENTREEGEBIED BIJ HET POLDERLANDSCHAP In het polderlandschap langs de A4 bevindt zich een bijzondere locatie die een groeibriljant voor de toekomst kan zijn. Deze locatie noemen we het Entreegebied : een uitgelezen plek aan de A4, waar door een bijzondere, zorgvuldig in het omliggenhet polderlandschap ingepaste, bebouwing het begin van A4 Zone West langs de Entreeas gemarkeerd wordt. Voor de bebouwing van deze zichtlocatie spelen logistieke innovatie en duurzame initiatieven een belangrijke rol. Daarnaast vormt zij het visitekaartje van A4 Zone West: hier wordt het merk A4 Zone West overtuigend neergezet. Het Entreegebied fungeert daarmee als aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling. In het IOP werd de eerste aanzet gedaan voor deze groeibriljant. Het realiseren van een gebouw op deze zeer gevoelige plek vergt veel samenwerking en een scherp ontwikkelingskader. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. Hier wordt ook aandacht besteed aan logistieke innovatie net zo goed als functies die de duurzaamheidsambities van A4 Zone West helpen bereiken. LOGISTIEK PLAZA BIJ DE KRUISING VAN DE ASSEN Het Logistieke Plaza vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moeten krijgen. Ook treffen en scheiden op deze plek verschillende logistieke stromen. Hier zijn dus logistiek ondersteunende programma s denkbaar waarmee A4 Zone West logistieke innovatie laat zien. HST CARGO TERMINAL BIJ HET SPOOR, EINDE AS De HST Cargo Terminal vormt een knooppunt tussen A4 Zone West en andere economische centra in Europa, via het hoge snelheidsnet. Overslag van goederen tussen verschillende modaliteiten (trein, vrachtwagen, vliegtuig) staat hier centraal. Ook is dit een locatie waar het logistiek gerelateerd programma gesitueerd kan worden om van dit gebied een Truckers Heaven te maken. De HST Cargo Terminal wordt op een bijzondere manier vormgegeven; net zoals het Entreegebied is dit één van de blikvangers van A4 Zone West: het scharnierpunt tussen A4 Zone West, Schiphol en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze locatie vraagt om extra aandacht voor de beeldkwaliteit. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. ZICHTBARE INNOVATIE & MULTIMODALITEIT We zijn in deze kansgebeieden op zoek naar een gebouwomgeving (een programmatisch ensemble, een sterk samenspel tussen openbare ruimte en bebouwing) die voldoen aan de volgende voorwaarden: - focus op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling; - slim gebruik maken van de LIB-zone; - unieke punten langs de Entree-as, die het achterliggende gebied en de ambities en programmatische invulling reflecteert; - de A4 Zone West een eigen gezicht geven langs de A4 en aan het spoor; - innovatieve koppeling van functies: multimodaliteit, reclame, parkeren, - hoge kwaliteit, innovativiteit en zichtbaarheid van logistiek & duurzaamheid; - landschappelijke kwaliteit; - een architectonische uiting die een link legt met de luchthaven Schiphol; - geen individuele reclame of zelfstandige snelwegarchitectuur in de polder of langs de as. In het vervolg op dit beeldkwaliteitsplan worden het ontwikkelingsproces en de randvoorwaarden voor de bebouwde omgeving nog scherper geformuleerd, zodat met een goede overkoepelende regie een goed resultaat gerealiseerd kan worden. De locaties kunnen allemaal een sterke bijdrage leveren in de duurzaamheidsambities van A4 Zone West onder andere door innovatieve initiatieven op het gebied van logistiek. Omdat deze gebieden, en bvooral het Entreegebied, gevoelig zijn en de eisen voor de bebouwing en omgeving zeer ambitieus en veelvragend, is het een idee om hier met tijdelijkheid alvast te beginnen met de zoektocht tot de groeibriljant en de place-making en koppeling van dit gebied aan A4 Zone West. 16

17 HST TERMINAL LOGISTIEK PLAZA ENTREEGEBIED HAVEN AMSTERDAM SCHIPHOL A4 KNOOPPUNTEN IN HET LOGISTIEK NETWERK VAN SCHIPHOL DEEL VAN EEN ENSEMBLE BUNDELING VAN LOGISTIEK & DUURZAAMHEID 17

18 4. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEKAART A4 ZONE WEST Als de verschillende kaarten van vorige pagina s op elkaar worden gelegd, ontstaat het essentiekaart voor A4 Zone West. Dit is een combinatie van: - essentiedragers - kansgebieden - deelgebieden - openbare ruimte raamwerk Samen vormt dit de basis voor het Beeldkwaliteitsplan en de daarin beschreven regels. 18

19 VOORKEURSTRACÉ 19

20 5. RUIMTELIJKE AMBITIE - ILLUSTRATIEVE KAART A4 ZONE WEST 20

21 21

22 6. RUIMTELIJKE AMBITIE - IMPRESSIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 22

23 23

24

25 HOOFDSTUK 2 ASSEN & DEELGEBIEDEN AMBITIES ENTREE-AS AMBITIES TRADEBOULEVARD AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT AMBITIES LOGISTIEKE KERN AMBITIES CAMPUS In dit hoofdstuk zijn de ruimtelijke ambities te zien. Per gebied worden de ruimtelijke ambities beschreven als een verdere uitwerking van het IOP en als basis voor de formele regels die voor ieder gebied worden gedefinieerd

26 1. ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS De Entree-as is de landingsbaan van A4 Zone West: vanaf de A4 komen velen straks hier het gebied binnen. Het is voor hen de eerste kennismaking met de wereld van innovatieve logistiek. Terecht is daarom de ambitie om van deze as een toonbeeld te maken van logistieke innovatie in Nederland. De Entree-as is de breedste laan binnen A4 Zone West en de toegangsroute die de meeste werknemers, bezoekers en het logistieke verkeer dagelijks zullen ervaren. Kijkend vanuit de infrastructuur mag dit gerust truckers heaven genoemd worden. Maar de as kan net zo goed de Champs d Elysees van A4 Zone West genoemd worden, door de royale maatvoering en beplanting met grote bomen. Bij de infrastructuur gaat het hier om stoer en groot. Het profiel van de as heeft veel ruimte en om dat te accentueren, worden er alleen bomen in de randen geplaatst. Hiermee krijgen de ventwegen een aangename verblijfskwaliteit; hier is sprake van de menselijke maat. In de centrale delen van het profiel is bij wijze van contrast sprake van een geheel andere sfeer. Hier heersen grootheid, rauwheid en de maat van XL-trucks de truckers heaven die we eerder noemden. De openbare ruimte-elementen spelen hier op in: brede en hoge stoepranden, dikke en vette wegmarkeringen, stoere vangrails en verlichting, duidelijk en no-nonsense wegbewijzering. Er is een algemene overmaat (alles zit heel ruim in de jas ), rommel is verboden. Als een accent ligt centraal in dit profiel de OLVverbinding richting Schiphol. Dit is een zelfstandige route, specifiek bedoeld voor vrachtverkeer tussen Schiphol en de Logistieke Kernzone en met name de HST Cargo Terminal. De overmaat, grofheid, stoerheid en stevigheid van de openbare ruimte krijgt hier vleugels. Omdat dit geen gewone weg is, krijgen de verlichting, de wegmarkering en de detaillering een heel eigen taal, schaal en uiterlijk, waardoor het ook voor de bezoeker van dit gebied duidelijk is dat deze verbinding iets bijzonders is. Door de inrichting wordt de functionele link met de luchthaven op een speelse manier afleesbaar. Deze forse laan begint bij het Entreegebied (zie kansgebieden, begin van het boekwerk), snijdt door het polderlandschap en daarna door de verschillende deelgebieden van A4 Zone West en eindigt bij de HST Cargo Terminal. De as kent onderweg dus meerdere ruimtelijk en programmatisch markante momenten: Entreegebied, de start van de bebouwing, de kruising met de Rijnlanderweg, de kruising met de Tradeboulevard, het Logistiek Plaza en de HST Cargo Terminal zelf. Ieder van deze momenten wordt zichtbaar en ruimtelijk gemarkeerd in het samenspel van openbare ruimte en bebouwing. Bij de gebouwen worden innovatie en hoogte gestimuleerd. Dit maakt de logistiek beter zichtbaar en is ook nodig vanwege de verhouding van deze forse laan tot de bebouwingswanden die eraan grenzen. De ambitie is dat de gebouwen worden uitgevoerd met hoogwaardige materialen en alle reclame in/op de gevels wordt aangebracht (zodoende geen losse reclame). Ook is het mogelijk om hier innovatief met licht om te gaan, zodat het gevoel van een landingsbaan ook vanuit de gebouwen wordt ondersteund en versterkt. Logistiek Nederland kan hier haar gezicht laten zien als daring & innovative. De grote economische betekenis van logistiek mag hier zeker zichtbaar zijn! HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN TRADE TRADE BOULEVARD ENTREEAS BOULEVAR ENTREEGEBIEDEEGEGE TRADE E CAMPUS RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER NLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L HAP 26

27 ENTREE-AS LOGISTIEK ENTREE-AS RIJNLANDERLADDER DEELGEBIEDEN groen polder groen water OLV Logistiek bedrijven activeren gevel special OVERZICHT ENTREE-AS ILLUSTRATIE ENTREE-AS - RIJBANEN 27

28 2. ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD Parallel aan en noordelijk van de Rijnlanderweg wordt een nieuwe hoofdroute gemaakt door het gebied: de Nieuwe Rijnlandertocht. Deze route wordt vanwege het ambitieuze programma dat we hier willen realiseren ook wel Tradeboulevard genoemd: de boulevard van de handel. Dit wordt een milieu met (inter)nationale allure, dat onderscheidend is door de aanwezigheid van toonaangevende experience centers, inspirience centers, trade centers en flagship -vestigingen. Oftewel bijzondere ondernemingen die in het teken staan van ervaringen opdoen, geïnspireerd worden, handel drijven en boegbeeld-vestigingen. HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE E CAMPUS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L AP Het stedenbouwkundig plan duidt de Tradeboulevard als de ruimtelijk-functionele drager van A4 Zone West. Het is bovendien een essentiedrager : hier wordt expliciet duidelijk waar A4 Zone West voor staat. Herkenbaarheid en synergie zijn essentieel, zowel programmatisch als ruimtelijk. De bijna twee kilometer lange boulevard moet een ervaringsmilieu worden, met een inrichting die zowel op de automobilist als de voetganger is afgestemd. De boulevard wordt zo ingericht dat de dynamiek een uitstraling heeft naar de gehele gebiedsontwikkeling. Dit wordt aan de westkant van de boulevard gerealiseerd door de ontwikkeling van krachtige plekken die op de landschappelijke lijnen richting de A4 geconcentreerd worden. Denk hierbij aan kastelen aan het eind van een lange allee: dat is het beeld. Hier worden minstens vier clusters gecreëerd die een stimulans zijn voor het thema synergy & appearance (synergie en uitstraling). De toegangsgebieden van de bedrijven samen vormen het gezicht aan de straat ; zij hebben een grootschalige uitstraling en geven de handel in dit gebied een duidelijk gezicht. Ook worden de HOV-haltes, bruggen en ingangen van collectieve parkeergelegenheden hieraan gekoppeld. Er ontstaan duidelijke knooppunten met verblijfskwaliteit (geen parkeren), die goed zijn verbonden met de landschappelijke context en de langzaam verkeersroutes binnen A4 Zone West. ENTREEGEBIEDEGE Naast deze grootschalige plekken worden er ook kleinschaliger toegangsgebieden gemaakt. De bedrijven die hier zijn gevestigd creëren openbare ruimte op hun terrein, door het aanleggen van een voorplein/- zone voor hun gebouw. De allure van dit gebied wordt zorgvuldig afgestemd met het materiaalgebruik van de boulevard. Waar geen toegangen van gebouwen zijn gesitueerd, worden de bouwmassa s tot aan de kavelgrens gebouwd. Vanuit de gedachte van logistieke zichtbaarheid is het wel gewenst dat er af en toe een kijkje in de keuken wordt gegund, door middel van doorzichtige gevelstukken. Doordat de gebouwen aan de kavelgrens worden geplaatst, is er geen behoefte aan hekwerken of palen die de eigendomsgrens aanduiden. Hier wordt juist hekloos, gebouwd waardoor een eenduidig milieu ontstaat met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De inrichting van de openbare ruimte is gevarieerd en afgestemd op het gebruik. Bij de ingangen en voetgangersroutes worden materialen gekozen die de beleefbaarheid van dat gebied versterken. In gebieden met langzamer verkeer (ventwegen) vindt een koppeling plaats tussen de programmatische invulling van het gebied en de gekozen materialen en elementen. Bij het middengebied van de Trade Boulevard, de Nieuwe Rijnlandertocht, is het van belang dat het water voor de gebruikers beleefbaar blijft. Hier vinden we luie taluds, zodat de automobilist het water kan ervaren en bruggen met verblijfskwaliteit, zodat de voetganger dicht bij het water kan komen. Hoewel het straatprofiel van de Tradeboulevard symmetrisch is, zijn de bebouwde voorkanten heel anders van opbouw. De zuidkant van Tradeboulevard heeft duidelijk een ander karakter. Dit deel hoort eigenlijk bij de omgeving van de Rijnlanderladder en heeft veel meer groen, losheid en doorzichten in zich. De gebouwen zijn hier kleinschaliger en staan duidelijk meer zelfstandig, ten opzichte van het meer aaneengesloten geheel aan de westkant. Hier zijn wel voorterreinen bij de bebouwing toegestaan, alsmede voortuinen waar eventueel een of twee auto s geparkeerd kunnen worden. De resterende parkeerplaatsen worden achter het gebouw gesitueerd. De omheining van de kavels bestaat hier uit groene hagen. Dit versterkt het landschappelijke beeld, dat verder een impuls krijgt door het regelmatige ritme van doorsteken met water, bomen of bomenlanen. Waar de landschappelijke doorsteken de Tradeboulevard kruisen, worden de gebouwen aan de gevelranden als een markering van de hoeken gerealiseerd. Hiermee wordt het ritme van de twee kilometer lange as versterkt. Het maken van gebouwde hoeken is ook van wezenlijk belang bij de kruising met Entree-as. Aan de noordkant van A4 Zone West bevindt zich het deelgebied Campus. De zuidkant van Campus rondt het milieu van Tradeboulevard noord af. Hier horen grotere bouwmassa s met een zekere hoogte thuis, zodat het profiel zijn allure behoudt. Ook de hoge kwaliteit van het materiaalgebruik van de gebouwen levert zijn bijdrage voor de boulevard als geheel. 28

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld

Beeldkwaliteitsplan. Kop IJsselveld Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld Status: Definitief Datum: 1 juli 2013 Beeldkwaliteitsplan Kop IJsselveld 2 Inhoud 1. Inleiding 3 1.1 Aanleiding 3 1.2 Beeldkwaliteitsplan 3 1.3 Opbouw beeldkwaliteitsplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint Gemeente Hardinxveld-Giessendam Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint 2 Studiegebied voor het beoogde Facilitypoint tussen de Peulenlaan en de A15 Stedenbouwkundig advies reclamemast Facilitypoint STEDENBOUWKUNDIG ADVIES

Nadere informatie

beschrijving plankaart.

beschrijving plankaart. 06. plan. "Op en langs het voormalige tracé van de A9 wordt de vrijkomende ruimte gebruikt om nieuwe hoogwaardige woongebieden te realiseren binnen de bebouwde kom van Badhoevedorp. Deze gebieden krijgen

Nadere informatie

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468

BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 BLATENPLAN EWIJK BEELDKWALITEIT 10 oktober 2011 projectnummer 100468 colofon SAB Arnhem B.V. Contactpersoon: Arjan van der Laan bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres:

Nadere informatie

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug

Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug Transformatie Bunniklocatie Nieuwerbrug 1 oktober 2014 Inhoudsopgave 1. Opgave 3. 2. Analyse 4. Provinciale en gemeentelijke ambities; Knelpunten plangebied; Kwaliteiten; Kansen. 3. Ontwikkelstrategie

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5

Inhoudsopgave. 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3. 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 Inhoudsopgave 1- Aanleiding voor aanpassing beeldkwaliteitplannen 3 2- Ligging en hoofdopzet stedenbouwkundige plan 5 3- Algemene ontwikkelcriteria 6 3.1 Bebouwingsvorm 6 3.2 Architectuur, kleur en materiaalgebruik

Nadere informatie

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven.

De stedenbouwkundige supervisor gebruikt de beide BKP s als toetsingskader voor de bouwplannen van de nieuw te vestigen bedrijven. tranche 03a Beeldkwaliteit op kavelniveau Het beeldkwaliteitsplan-op-kavelniveau is een aanvulling op het beeldkwaliteitsplan-op-hoofdlijnen. In dit beeldkwaliteitsplan staan per kavel de eisen uitgeschreven.

Nadere informatie

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen

Rieteiland oost. Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland oost amsterdam Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost Het kleinste eiland van IJburg: rustig, natuurlijk en groen Rieteiland Oost is misschien wel het meest

Nadere informatie

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe

Cuijk - De Valuwe. Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe Openbare ruimte De Valuwe is de eerste naoorlogse uitbreidingswijk van Cuijk, een dorp aan de Maas. De wijk vormt de noordoostzijde van het huidige dorp, op de grens met het buitengebied.

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief

Beeldkwaliteitsplan. Molehiem in Jirnsum. definitief definitief Beeldkwaliteitsplan Molehiem in Jirnsum ------------ Buro Appelman ------------------------------------------------------------------------------------------------- tuin- & landschapsarchitectuur

Nadere informatie

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN

Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN Zwembad De Vijf Heuvels Potdijk 5 te Markelo BEELDKWALITEITPLAN colofon SAB Arnhem bezoekadres: Frombergdwarsstraat 54 6814 DZ Arnhem correspondentieadres: postbus 479 6800 AL Arnhem T (026) 3576911 F

Nadere informatie

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap

Geriefbos Gilze-Rijen. Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Gilze-Rijen Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Geriefbos Vrij wonen in een geriefbos midden in het brabantse landschap Op uitnodiging van de gemeente heeft Buro Lubbers

Nadere informatie

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG

URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG URHAHN STEDENBOUW EN STRATEGIE MAART 2016 BKP AMERSFOORTSESTRAATWEG 1 BEELDKWALITEITPLAN PROCES KLANKBORD 1 PARTICIPATIEBIJEENKOMST KLANKBORD 2 PRESENTATIE VASTSTELLING DEFINITIEF PRODUCT PRINCIPES UITWERKING

Nadere informatie

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem

Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem. terreinindeling voormalige marechaussee kazerne aan de Thomas a kempislaan 102 te Arnhem Kazerne Thomas a Kempislaan te Arnhem Dit document verbindt de terreinindeling van de voormalige Marechaussee Kazerne aan de Thomas a Kempislaan met gemeentelijke kaders die er zijn voor deze Kazerne.

Nadere informatie

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg

bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg bedrijventerrein t58 tilburg Bedrijvenpark te midden van groen en water, aan de rand van de snelweg Bedrijvenpark Noord Surfplas Bedrijvenpark zuid Bedrijventerrein T58 Bedrijvenpark te midden van groen

Nadere informatie

Bijlage 1: Ambitie en kader

Bijlage 1: Ambitie en kader BIJLAGEN Bijlage 1: Ambitie en kader Provincie Fryslân In de provinciale Verordening Romte is aangegeven dat bij een ruimtelijk plan voor het landelijk gebied rekening moet worden gehouden met de herkenbaarheid

Nadere informatie

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015

Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Rijksvastgoedbedrijf Ministerie van Binnenlandse Zaken en koninkrijksrelaties Beeldkwaliteit Rechtbank Rotterdam 03 december 2015 Inleiding In dit beeldkwaliteitplan worden de ambities voor de verschijning

Nadere informatie

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone

3 augustus 2012. 32 woningen in groenzone Plek voor ideeën Beeldkwaliteitsplan Daalkampen II 030.00.02.45.20.00 3 augustus 2012 32 woningen in groenzone Beeldkwaliteitsplan, Daalkampen II - 32 woningen in groenzone 030.00.02.45.20.00 3 augustus

Nadere informatie

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum:

HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: HET POORTJE; Toelichting stedenbouwkundige inpassing Datum: 14-4-2009 Huidige situatie De locatie maakt deel uit van het ontwikkelingsgebied Heerenveen Noordoost; een langgerekt gebied tussen grofweg de

Nadere informatie

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark

GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark GENIEPARK: militair historisch erfgoed wordt modern stadspark N H S Inhoud: -1- De Stiltestelling -2- Historisch onderzoek -3- Ontwerp Geniepark de Stiltestelling Het water: van vijand naar vriend De Stelling

Nadere informatie

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin

BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin BKP Tubbergen, Manderveen, uitbreidingslokatie Beeldkwalteitsplan Manderveen, de Bessentuin 1. inleiding In 2003 is een locatieonderzoek verricht voor de toekomstige woningbouwopgave van Manderveen. Uit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk

Beeldkwaliteitsplan. Goorstraat 35 en Goorstraat. Te Soerendonk Beeldkwaliteitsplan Goorstraat 35 en Goorstraat ongenummerd (tussen 21 en 23) Te Soerendonk Oktober 2010 1 Inhoudsopgave 1) Inleiding.3 2) Provinciaal en gemeentelijk beleid m.b.t. buitengebied 4 3) Uitwerking

Nadere informatie

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel

GEMEENTE CRANENDONCK. Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel GEMEENTE CRANENDONCK Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong, Budel Stedenbouwkundig en landschappelijk inrichtingsplan Meemortel ong Budel Projectnr. 009-036 / januari 2015 INHOUD

Nadere informatie

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel

Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Beeldkwaliteitscriteria bedrijventerrein Tonsel Inleiding In mei 2005 is het beeldkwaliteitplan voor het bedrijvenpark Tonsel vastgesteld. Inmiddels is een deel van het bedrijventerrein ontwikkeld. Voor

Nadere informatie

5. Typologieën voor bebouwing

5. Typologieën voor bebouwing 5. Typologieën voor bebouwing Met de eerder genoemde landschappelijke nrichting als basis is tijdens workshops gediscussieerd over geschikte vormen van bebouwing in het gebied. Belangrijke conclusie daarin

Nadere informatie

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN

DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN. Alphen aan den Rijn DECEMBER 2002 STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN DE SCHANS II UITGIFTENVOORWAARDEN & BEELDKWALITEITSPLAN DECEMBER 2002 K H A N D E K A R S T A D S O N T W E R P - B E N T H U I Z E N Alphen aan den Rijn STAD MET BIJZONDERE BEDRIJVEN INHOUD 2 Inleiding

Nadere informatie

De nieuwe entree van Hilversum

De nieuwe entree van Hilversum De nieuwe entree van Hilversum Het stationsgebied over vijftien jaar: een waardig visitekaartje voor de Mediastad in het groen. Door de ontwikkeling van deze belangrijke entree zet Hilversum zich weer

Nadere informatie

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017

BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 BEELDKWALITEITS PLAN DE ERVEN TE ROCKANJE GEMEENTE WESTVOORNE OKTOBER 2017 2 BEELDKWALITEITSPLAN DE ERVEN ROCKANJE INLEIDING EN DOEL: Dit beeldkwaliteitsplan heeft als doel om de gemeente Westvoorne te

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg.

BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8. Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg. BEELDKWALITEITSPLAN BUITENGEBIED UITGEEST, GEDEELTELIJKE HERZIENING PERCEEL BUSCH EN DAM 8 Aanvrager: De heer R.P.M. van den Berg Lagendijk 11 1911 MT Uitgeest Opgesteld door: architectenburo Cees van

Nadere informatie

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route

RUIMTELIJKE ANALYSE. Historische route RUIMTELIJKE ANALYSE 1868 2007 Historische route Over het eiland loopt een deel van een eeuwenoude route tussen Oosterhout (centrum) en Den Hout. Eén van de belangrijkste structuurbepalende elementen op

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2

Beeldkwaliteitsplan. Denekamp 't Pierik fase 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp 't Pierik fase 2 Govert Flinckstraat 31 - postbus 1158-8001 BD Zwolle 038-4216800 13 november 2008 2 Beeldkwaliteitsplan Denekamp t Pierik fase 2 1. Inleiding 1.1 Aanleiding

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Juni 2005 Beeldkwaliteitsplan bedrijventerrein Flevopoort, algemene toelichting Richtlijnen bedrijventerrein Flevopoort Stedenbouwkundig uitgangspunt voor het formuleren van richtlijnen voor bebouwing

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E

Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Harinxmaland Fase 1 E Beeldkwaliteitsplan Fase 1 E Harinxmaland Vastgesteld door de gemeenteraad op Inhoud 1. Inleiding... 4 1.1 Achtergrond... 4 1.2 Plangebied... 5 2. Uitgangspunten...

Nadere informatie

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

HetGroenZicht. Enschede. Werkt u het liefst in het groen? Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee? HetGroenZicht WWW.HETGROENZICHT.NL Enschede 'BEDRIJVENTERREIN VAN NU' Werkt u het liefst in het groen? Ve rk o o p b r o c hu r e Bouwkavels Euregioweg Enschede - Bedrijventerrien Euregio III Doet u mee?

Nadere informatie

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016

Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe. Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe Notitie Uitgangspunten en Randvoorwaarden 2016 Erfadvies Hogeveldseweg Echteld Gemeente Neder-Betuwe COLOFON In opdracht van: Laurent van Manen Behandelend

Nadere informatie

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied

Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied Deelnotitie 4.6 Landschappelijke inpassing en voorlopige grenzen zoekgebied 1 inleiding Windturbines dragen bij aan een schoner milieu en hebben een moderne, hightech uitstraling. Windturbines hebben grote

Nadere informatie

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016

WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 WAGENINGEN, DE MOUTERIJ STEDENBOUWKUNDIG PLAN & BEELDKWALITEIT 21 JUNI 2016 2 I WAGENINGEN, DE MOUTERIJ INHOUDSOPGAVE AANLEIDING AANPASSING BEELDKWALITEITPLAN 5 CONTEXT 6 HUIDIGE SITUATIE 7 STEDENBOUWKUNDIG

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel

PLAATSNAAM. Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel gaardenhage, PROJECTTITEL de maten PLAATSNAAM arnhem Duurzaam landschappelijk raamwerk leidt tot zeer groen Slogan profiel Gaarden en...... Hagen Gaardenhage, De Maten Duurzaam landschappelijk raamwerk

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012

Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Beeldkwaliteitplan Erve Broekmate concept / Datum: 5 november 2012 Oorsprong van het plangebied Erve Broekmate is een locatie in het zuiden van Nijverdal. Ter hoogte van de kruising van de Keizersweg met

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011

BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset. Concept 20-10-2011 BEELDKWALITEITPLAN Heerenveen - Skoatterwâld Speciaal onderwijs: Duisterhoutschool + It Oerset Concept 20-10-2011 Inleiding Achtergrond / ligging Voor de beide scholen voor speciaal onderwijs de Duisterhoutschool

Nadere informatie

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief

in opdracht van en Nota van Uitgangspunten Goudse Poort Samenvatting Definitief in opdracht van en Nota van Goudse Poort Samenvatting Definitief Adviseurs Stedenbouwkundigen Architecten Geeresteinselaan 57 Postbus 57 3930 EB Woudenberg Telefoon (033) 286 82 11 Fax (033) 286 82 00

Nadere informatie

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT

KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT KIJKDUIN FINEST OF OCKENBURGH STEDENBOUW, LANDSCHAP & BEELDKWALITEIT 2 I KIJKDUIN, FINEST OF OCKENBURGH INHOUDSOPGAVE INTRODUCTIE PLANGEBIED IN OMGEVING 6 MASTERPLAN KIJKDUIN 8 LOCATIE 10 AMBITIE 16 SFEER

Nadere informatie

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne

Centrumvisie Rockanje januari In opdracht van: Gemeente Westvoorne Centrumvisie Rockanje januari 2016 In opdracht van: Gemeente Westvoorne Inhoudsopgave - Ontwikkeling door de eeuwen heen - Analyse kernwaardes van het centrum - Lastig of kwetsbaar in het centrum - Kansen

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE OERDIJK Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

Stedenbouwkundig plan

Stedenbouwkundig plan Stedenbouwkundig plan steden bouwku n dig ontwerp 34 hier maquette foto Zicht op het deelgebied Weeskinderendijk in Dordrecht en de deelgebieden in Zwijndrecht. Stedenbouwkundig ontwerp Het Masterplan

Nadere informatie

Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart Enno Zuidema Stedebouw

Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart Enno Zuidema Stedebouw Stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark 20 maart 2008 Enno Zuidema Stedebouw Colofon Het stedenbouwkundig Plan Prisma Bedrijvenpark is in opdracht van: Bedrijvenschap Hoefweg Fortis Vastgoed Ontwikkeling

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011

Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren 2 mei 2011 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker Lunteren mei 0 Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 N Beeldkwaliteitsplan De Poelakker, Lunteren mei 0 Inhoud Inleiding Stedenbouwkundige uitgangspunten Gebouwen

Nadere informatie

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt:

De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Toelichting op de ontwerpstudie Roosenhorst UW III 1.1 Hoofdopzet De hoofdopzet van deze ontwerpstudie voor het uitwerkingsgebied Roosenhorst is als volgt: Roosenhorst wordt een gevarieerd gebied, waarin

Nadere informatie

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving

Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Ruimtelijke kwaliteit van het Suikerunieterrein en omgeving Analyse en aanbevelingen - Gemaakt als onderdeel van het beoordelingskader voor ontwikkelingsrichtingen voor het Suikerunieterrein - 6 mei 2010

Nadere informatie

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern

Concept. wonen in de kern. wonen rondom de kern Concept Fiet sr out e wonen in de kern wonen rondom de kern won en in het lint 16 Door te spelen met de richtingen en de hellingshoeken van de kappen ontstaat er een gevarieerd straatbeeld. Eenheid en

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013

Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Plek voor ideeën e Beeldkwaliteitsplan herziening Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Beeldkwaliteitsplan Prikwei West Herziening 025.76.02.11.05.00 15 oktober 2013 Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" 1 INLEIDING Aanleiding en doel...

47003-bkp-v BESTEMMINGSPLAN WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE 1 INLEIDING Aanleiding en doel... GEMEENTE WOENSDRECHT BESTEMMINGSPLAN "WONINGBOUW OSSENDRECHTSEWEG 38, HOOGERHEIDE" BIJLAGE 5 bij de TOELICHTING BEELDKWALITEITSPLAN Inhoudsopgave 1 INLEIDING... 2 1.1 Aanleiding en doel... 2 1.2 Ligging

Nadere informatie

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa.

ACT, Amsterdam Connecting Trade, wordt het meest innovatieve en duurzame logistieke knooppunt van Europa. Q&A en Factsheet Versie juli 2010 Inhoudsopgave 1. ACT: DE FEITEN... 2 1.1. WAT IS ACT?... 2 1.2. WIE NEMEN ER DEEL AAN ACT?... 2 1.3. WELKE KOSTEN ZIJN ER GEMOEID MET DE REALISATIE VAN ACT?... 2 1.4.

Nadere informatie

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio.

Maak Plaats! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Maak plaats voor Hoorn! Wie Hoorn binnenrijdt maakt kennis met de Poort van Hoorn. Het stationsgebied is het mobiliteitsknooppunt van Hoorn en de regio. Iedere dag is het hier een komen en gaan van duizenden

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1

BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 BEELDKWALITEITPLAN DRIELANDEN WEST FASE 1 1 juli 2015 Doel In dit document worden de richtlijnen beschreven voor de vormgeving van de bebouwing in het stedenbouwkundig plan voor Drielanden west fase 1.

Nadere informatie

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL

INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INRICHTINGSVOORSTEL BEELDKWALITEITSPLAN AKKERWEG 6 TE RIEL INLEIDING Dit inrichtingsvoorstel - beeldkwaliteitsplan heeft betrekking op de locatie aan de Akkerweg 6 te Riel. Deze locatie is gelegen ten

Nadere informatie

Concept d.d. 8 november 2011

Concept d.d. 8 november 2011 1 BEELDKWALITEITPLAN MAARTENSWOUDEN Aanvulling november 2011 Gemeente Drachten Werknummer: 899.301.00 November 2011 Kuipercompagnons 2 Inhoudsopgave blz. 1. INLEIDING 5 1.1 Aanleiding en doel 5 1.2 Ligging

Nadere informatie

Gemengde bebouwing niveau 3

Gemengde bebouwing niveau 3 Gebied 8: Nederheide Gemengde bebouwing niveau 3 Bebouwing De westkant van de straat Nederheide hoort bij Woensdrecht, terwijl de oostkant bij Hoogerheide hoort. De oorspronkelijke bebouwing dateert uit

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522

Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld. Rapportnummer 1522 Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg, Wapenveld Rapportnummer 1522 Colofon Beeldkwaliteitplan Hondenbergseweg/Flessenbergerweg, Wapenveld Opdrachtnemer: Cultuurland Advies Postbus 20, 8180 AA Heerde Uitvoering

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord

beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord beeldkwaliteitplan bedrijventerrein Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 BAANSTEE Noord Uitgave beeldkwaliteitplan versie 2, juli 2011 zie voor meer informatie over bedrijventerrein Baanstee

Nadere informatie

Almelo Waterrijk >>>

Almelo Waterrijk >>> Almelo Waterrijk >>> Masterplan Stedenbouwkundig plan Fase 1 HOSPER - ALMELO WATERRIJK p.2/8 Uitwerkingsplannen eerste twee buurten Almelo Waterrijk project masterplan stedenbouwkundig plan, bkp en landschappelijk

Nadere informatie

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011

HAREN. Stedenbouwkundigplan Stationsgebied. 8 September 2011 HAREN Stedenbouwkundigplan Stationsgebied 8 September 2011 PROGRAMMA 19.30u Welkom en programma 19.35u Introductie dhr Pek, wethouder 19.45u Presentatie stedenbouwkundig plan, dhr Gjaltema (buro Vijn)

Nadere informatie

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied.

Welstandsambitie Gezien de aard van de ontwikkeling en de zichtbaarheid van de locatie is dit gebied aangemerkt als een bijzonder welstandsgebied. Het voormalige bedrijfspand is verreweg het grootste pand op dit bedrijventerrein. Het perceel heeft de oppervlakte van bijna 1,5 hectare, en is maar liefst voor de helft bebouwd. Met deze omvang vormt

Nadere informatie

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen.

Leidraad voor Boschkens-west d.d. oktober 2007 vormt het uitganspunt en toetsingskader voor de diverse deeluitwerkingen. ligging plangebied 4a Boschkens, Goirle Context In juli 2014 is voor fase 4a in Boschkens een nieuw verkavelingsplan opgesteld bestaande uit volgende programma: - 30 rijwoningen, sociale huur, kavelgrootte

Nadere informatie

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013

een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief Haarlem 1 december 2013 H E R O N T W I K K E L I N G - K O N I N G S T E I N - E O een breed gedragen alternatief

Nadere informatie

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving

i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî Òä i Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving i ii Òiî i î >> i ÈÒî-Òi`i iî" Òä i Gebiedsvisie T P E C N O C Hollands Spoor en omgeving mei 2008 2 Inleiding 1 Straatnamenkaart 1 Inleiding Voorwoord Voor u ligt de Gebiedsvisie Hollands Spoor en omgeving.

Nadere informatie

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet

3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet Inhoudsopgave Bijlagen bij de regels 3 Bijlage 1 Voorwaardelijke verplichting erfafscheiding 4 (vastgesteld) 3e herziening Wijk Walburg, locatie Bouquet NL.IMRO.0642.BP03HerzBouquet-3001

Nadere informatie

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur

Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Sfeer Materialisering Kleur Beeldkwaliteit Gebouwde omgeving Het landgoed kent een sterk variërende omgeving met bos, heide, weide en akkers, beekdal, ven en meer. De gebouwen vallen traditioneel niet erg op, ook de nieuwbouw zal

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg

Beeldkwaliteitsplan. Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg Beeldkwaliteitsplan Bedrijventerrein Kop van Broeklanden, Hardenberg 1 2 Gemeente Hardenberg Grontmij Nederland bv Arnhem, maart 2009 3 4 Inhoud 1 Inleiding 2 Planopzet 3 Richtlijnen beeldkwaliteit 7 9

Nadere informatie

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in

Inhoud. Kort en krachtig. 3. Dubbel en dwars. 11. Vraag en antwoord. 15. Hier bent u snel helemaal op de hoogte. Hier gaat u er dieper op in Inhoud Kort en krachtig. 3 Hier bent u snel helemaal op de hoogte Dubbel en dwars. 11 Hier gaat u er dieper op in Vraag en antwoord. 15 Hier vindt u allerlei handige contactgegevens 2 Kort en krachtig.

Nadere informatie

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014

Ontwikkelkader woonboulevard. Februari 2014 Ontwikkelkader woonboulevard Februari 2014 1 Aanleiding, doel en aanpak Historie Onderzoek BRO, 2009 In dit rapport is de (stedelijke) marktruimte voor woondetailhandel onderzocht. Conclusie is dat woondetailhandel

Nadere informatie

BORGSTEDE EN OMGEVING

BORGSTEDE EN OMGEVING UITSNEDE STRUCTUURKAART 56 UITSNEDE VOORBEELDUITWERKING BORGSTEDE EN OMGEVING STEDENBOUWKUNDIGE STRUCTUUR Uitgangspunt voor de stedenbouwkundige structuur voor het deelgebied Borgstede e.o. is de bestaande

Nadere informatie

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging)

Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken. behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein en omstreken behorende bij de Welstandsnota Koers op kwaliteit (2 e wijziging) Gemeente Emmen 21 april 2011 2 1. Inleiding Dit Beeldkwaliteitplan Emmen, Noorderplein

Nadere informatie

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels

SPIJKVOORDERHOUT WONEN AAN DE ALLEE Overzicht kavels Overzicht kavels Verkaveling: Oerdijk Koekkoekpad Cees Wilkeshuisstraat Pieter Stuitjesstraat Van Der Marcklaan Willem ten Entelstraat Van Der Marcklaan Deelgebieden: Kavels: opp: 220 772 m 2 224 657 m

Nadere informatie

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling

BEELDKWALITEITPLAN. Februari 2013. amer / ruimtelijke ontwikkeling BEELDKWALITEITPLAN Februari 2013 amer / ruimtelijke ontwikkeling P/2 INHOUD project 19-371z Inleiding Plangebied & omgeving 4 5 titel Nijkerkerpoort Regionaal Bedrijvenpark A28 Nijkerk Uitgangspunten planopzet

Nadere informatie

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013

Concept voorontwerp Jaarbeursplein. 27 maart 2013 Concept voorontwerp Jaarbeursplein 27 maart 2013 Toelichting Het Jaarbeursplein krijgt in de toekomst een complete metamorfose. De nieuwe bebouwing rondom het plein en het feit dat er geen auto's, bussen

Nadere informatie

9 M 5 ore than to 275

9 M 5 ore than to 275 5 More than to 275 275 95 to schiphol rijk am en de boeing avenue Inspirerend zaken doen Boeing Avenue 275 In de uitdagende werkomgeving van het parkachtige Schiphol-Rijk ligt het moderne en multifunctionele

Nadere informatie

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT

Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Welstandsparagraaf 17 Deventerpoort CONCEPT Deventerpoort mogelijke verkaveling ligging deelgebied Programma De bestaande bebouwing kent een variatie van gehuurde, gepachte en eigen panden van ondernemers.

Nadere informatie

Gebied 12 Elst Centrum

Gebied 12 Elst Centrum Gebied 12 Elst Centrum het gebied is roodgekleurd op de kaart Welstandsnota Overbetuwe 2010, gebied 12 Elst centrum 131 Gebiedsbeschrijving Structuur Het centrum van Elst wordt gevormd door de licht gekromde

Nadere informatie

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT

BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT BEELDKWALITEITSPLAN BEDRIJVENTERREIN GOUWEPOORT April 2015 1.1 Ligging van het plangebied en ruimtelijke relaties De situatie aan de zuidzijde van Zierikzee is jarenlang in ruimtelijke zin onsamenhangend

Nadere informatie

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013

beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 beeldkwaliteitplan de Swaan concept Wagenweg 2 november 2013 vogelvlucht kaart 1860 Diepsmeerpolder met onderscheidende verkaveling in omringend landschap aanleiding en procedure Aanleiding Speelpark de

Nadere informatie

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen

GEMEENTE BUREN. Toelichting landschappelijke inpassing. Uiterdijk 33 Zoelen GEMEENTE BUREN Toelichting landschappelijke inpassing Uiterdijk 33 Zoelen Toelichting landschappelijke inpassing Projectnr.061-083 / november 2016 INHOUD 1. INLEIDING... 2 1.1. Aanleiding... 2 1.2. Planlocatie...

Nadere informatie

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen

Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen Beeldkwaliteitkader Westpark Groningen juli 2008 Westpark Westpark; een mozaïek van parkkamers Voorbeeld thematisering stadsparken 2000 Westpark is een park in ontwikkeling. Het park ligt op een tarraberging

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5

Beeldkwaliteitsplan. Beers, Elstweg 5 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk Concept In opdracht van: Ariëns groep Door: HSRO Stedenbouw en Ruimtelijke ontwikkeling April 2016 Beeldkwaliteitsplan Beers, Elstweg 5 gemeente Cuijk

Nadere informatie

Piet Hein kavel te Goes

Piet Hein kavel te Goes Piet Hein kavel te Goes Stedenbouwkundige randvoorwaarden 151215 BIJLAGE 2 1 Bestaande situatie De Piet Hein kavel ligt aan de zuidrand van de oude binnenstad in een omgeving met deels kleinschalige oudere

Nadere informatie

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving

Ede - Oost Spoorzone. Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen, spoorzone, stationsomgeving en industrieterrein. Ede - Oost Spoorzone Masterplan voor de herontwikkeling van vier kazerneterreinen,

Nadere informatie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie

Ontwikkelstrategie Lammenschansdriehoek, Gemeente Leiden (februari 2013) Ontwikkelstrategie (februari 2013) Ontwikkelstrategie Lammenschans, Leiden in opdracht van: Gemeente Leiden februari 2013, Amsterdam Kerkstraat 204 1017 GV Amsterdam Postbus 15550 1001 NB Amsterdam Soeters Van Eldonk architecten

Nadere informatie

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug

t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug t bouwhuis enschede Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug Masterplan t Bouwhuis Masterplan geeft zorgterrein kwaliteiten van landgoed terug 1. landgoederen Zorgterrein t Bouwhuis

Nadere informatie

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl

Kavels Woonarken. a Nieuw! wonen op het water. www.zeewoldenieuwbouw.nl Kavels Woonarken a Nieuw! wonen op het water www.zeewoldenieuwbouw.nl Wonen op het water Over Zeewolde Zeewolde, ontstaan in 1984 in Flevoland, is de jongste gemeente van Nederland. Door de centrale ligging

Nadere informatie

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven

gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven februari 2010 gemeente Harderwijk Beeldkwaliteitplan Uitbreiding Lorentzhaven inhoud 1. Inleiding 2. Het ruimtelijk plan voor de uitbreiding

Nadere informatie

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES

41 BADHOEVEDORP OBSERVATIES 04. observaties. "De stedenbouwkundige structuur wordt gedragen door een aaneengesloten netwerk van bomenlanen, singels, plantsoenen en vijvers. Deze landschappelijke karakteristiek van het dorp is een

Nadere informatie

Beeldkwaliteitsplan. Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN. april 2011

Beeldkwaliteitsplan. Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN. april 2011 Beeldkwaliteitsplan april 2011 Voorstad Oost - WIJKPLEIN, WIJKGEBOUW & SPEELTUIN INHOUD 1. INLEIDING 2. VOORSTAD OOST 3. GEHEEL WIJKPLEIN- WIJKGEBOUW-SPEELTUIN 4. WIJKPLEIN & RAND 5. SPEELTUIN 6. WIJKGEBOUW

Nadere informatie

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan

Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan Den Bergh te Boxtel Beeldkwaliteitplan 1 juni 2011 Beeldkwaliteitplan Den Bergh behorende bij bestemmingsplan Den Bergh inhoudsopgave aanleiding en doel luchtfoto plangebied stedenbouwkundig plan uitgangspunten

Nadere informatie

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost

Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost JaarbeursUtrecht Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost datum 25 juli 2012 betreft Ruimtelijke Onderbouwing Jaarbeurs Utrecht Entree Oost (artikel 3.2 lid a en lid b van de Ministeriele

Nadere informatie

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt

Wirzenheem Winschoten. Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Wirzenheem Winschoten Beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Verantwoording Titel Wirzenheem Winschoten, beeldkwaliteitsplan woningbouw en supermarkt Projectnummer 234664 Datum 15 oktober 2007 Auteurs

Nadere informatie

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan

PLAATSNAAM. Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan woonpark PROJECTTITEL de stroom PLAATSNAAM gemert Wonen in een collectief landschapspark aan een beekje in Gemert Slogan BEEKDAL PRIKK beekdal prikkers BOMEN PLEKK bomen plekken RAND = ROUTE WONE rand-route

Nadere informatie

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011

Nieuwe Kijk. Wegen. in het. Landschap. Ontwerponderzoek december 2011 Nieuwe Kijk op Wegen in het Landschap Ontwerponderzoek december 2011 14 1. Inleiding 15 16 1.1 AANLEIDING Infrastructuur is de ruggengraat van het landschap. De komende jaren wordt er veel geïnvesteerd

Nadere informatie

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT

Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Schetsontwerp Herinrichting Dorpsstraat HARMELEN VLECHTEND LINT Bureau B+B stedebouw en landschapsarchitectuur 11 juni 2014 Harmelen kerkplein jaagpad entree landelijke weg langs Leidse Rijn dorpsstraat

Nadere informatie

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen.

Deventer - Stationsomgeving. herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Deventer - Stationsomgeving herinrichting openbaar gebied, kantoren, onderwijs en stedelijke voorzieningen. Toekomstvisie; stip op de horizon De gemeente Deventer heeft de ambitie om het stationsgebied

Nadere informatie

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE

4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4. BESCHRIJVING EN ANALYSE BESTAANDE SITUATIE 4.1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de bebouwde kom van Hertme, zoals deze nu is. Achtereenvolgens komen aan de orde: Cultuurhistorisch

Nadere informatie