BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST"

Transcriptie

1 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST ** 1

2 * * DIT BOEKWERK IS EEN UITTREKSEL VAN HET KWALITEITSHANDVEST (BEELDKWALITEITSPLAN) VOOR A4 ZONE WEST WELKE NAAST DE FORMELE REGELS OOK VEEL INSPIRERENDE EN UITDAGENDE GEDEELTES BEVAT. DIT BOEKWERK BEVAT GEEN REGELS OVER RECLAME. IN 2013 WORDT ER EEN APARTE RECLAMEPARAGRAAF OPGESTELD VOOR A4 ZONE WEST. 2

3 BEELDKWALITEITSPLAN F O R M E L E R E G E L S A4 ZONE WEST VOORWOORD 4 LEESWIJZER 6 I HOOFDSTUK 1 - INLEIDING 1. GEBIED A4 ZONE WEST ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN KANSGEBIEDEN ESSENTIEKAART ILLUSTRATIEVE PLANKAART ILLUSTRATIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 20 II III HOOFDSTUK 2 - DEELGEBIEDEN 1 ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS 24 2 ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD 26 3 ALGEMENE AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 28 4 ALGEMENE AMBITIES LOGISTIEKE KERN 30 5 ALGEMENE AMBITIES CAMPUS & STATIONSVERBINDING 32 HOOFDSTUK 3 - REGELWERK 1.1. OVERZICHT REGELS OPBOUW REGELWERK ALGEMENE REGELS EN AMBITIES A4 ZONE WEST REGELWERK ENTREE-AS 3.1. ZONERING ENTREE-AS ALGEMENE REGELS ENTREE-AS SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS ENTREE-AS BIJ LOGISTIEKE KERN REGELWERK TRADEBOULEVARD 4.1. ZONERING TRADEBOULEVARD ALGEMENE REGELS TRADEBOULEVARD SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ RIJNLANDERLADDER SPECIFIEKE REGELS TRADEBOULEVARD BIJ CAMPUS REGELWERK RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT 5.1. ZONERING RLL & A4 FRONT ALGEMENE REGELS RLL & A4 FRONT SPECIFIEKE REGELS KOPPEN RLL SPECIFIEKE REGELS RIJNLANDERWEG SPECIFIEKE REGELS SCHUURZONE SPECIFIEKE REGELS WERKZONE SPECIFIEKE REGELS A4 FRONT REGELWERK LOGISTIEKE KERN 6.1. ZONERING LOGISTIEKE KERN ALGEMENE REGELS LOGISTIEKE KERN SPECIFIEKE REGELS SPOORZONE SPECIFIEKE REGELS KERNZONE REGELWERK CAMPUS 7.1. ZONERING CAMPUS ALGEMENE REGELS CAMPUS SPECIFIEKE REGELS STATIONSVERBINDING SPECIFIEKE REGELS PARKRAND 79 CAMPUS LOG.KERN RLL & A4 FRONT TRADE BLVD ENTREE-AS A DEELGEBIEDEN 3

4 VOORWOORD A4 ZONE WEST: INTERNATIONALE VAANDELDRAGER VAN DE LOGISTIEK A4 Zone West is het werkmilieu van en voor een nieuwe generatie. Een werkmilieu gericht op handel en logistiek. Innovatie, hoogwaardige logistieken duurzaamheid kenmerken A4 Zone West. Ruimtelijk gaat dit tot uiting komen in het aanbod van verschillende modaliteiten, mede door de aanleg van een directe verbinding met het luchthavenareaal, in het aanbod van verschillende innovatieve en sterk onderscheidende deelgebieden en in een hoogwaardige en duurzame omgevingskwaliteit. Het regionale beleid, zoals vastgelegd in de Ontwikkelstrategie Ruimtelijk-Economische Visie Schiphol (REVS), duidt A4 Zone West daarom als internationale vaandeldrager voor de logistiek. Zoals Zuidas en Schiphol Centrum de internationale vaandeldragers zijn van de zakelijke dienstverlening in de regio. Dit betekent dat A4 Zone West een topmilieu zal worden voor de logistiek en aanverwante sectoren. Hier horen een hoogwaardige inrichting en dito voorzieningenniveau bij. DE BASIS VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN: DE ESSENTIEDRAGERS EN ONDERSCHEIDENDE DEELGEBIEDEN Binnen A4 Zone West zal deze hoogwaardigheid vooral tot uitdrukking komen in de twee essentiedragers van de ontwikkeling: de Entree-as en de Trade Boulevard. Beide assen moeten eenheid en hoogwaardigheid uitstralen. Het materiaalgebruik in de openbare ruimte sluit daartoe aanop het kwaliteitsniveau van Schiphol Centrum. Bij de Entree-as gaat het specifiek om het zichtbaar maken van de verschillende logistieke functionaliteiten. En bij de Trade Boulevard gaat het juist om een hoogwaardige verblijfskwaliteit met specifieke functies die deze verblijfskwaliteit versterken. Voor beide assen worden daarnaast specifieke eisen gesteld aan de bebouwing, ter versterking van het gewenste kwaliteitsbeeld. Van de verschillende deelgebieden binnen A4 Zone West, is het campusmilieu het meest in het oog springend. Kwalitatief kan dit deelgebied als spiegel van Beukenhorst Zuid worden gezien. Met een hoogwaardig groengebied (Geniepark) als verbindend element daartussen vormt dit samen een nieuw en uniek metropolitaan werkgebied rondom de OV-knoop Hoofddorp. 4

5 A4 AS LOGISTIEKE ZAKELIJK- CREATIEVE AS Zuidas Airport City Park21 HST STATION HOOFDDORP A4 Zone West LOGISTIEKE AS OLV SCHIPHOL A4 ZONE WEST WORDT GEZIEN ALS EEN INTERNATIONALE VAANDEELDRAGER NAAST SCHIPHOL EN ZUIDAS A4ZW REGIO AMSTERDAM EN GEMEENTE HAARLEMMERMEER VANUIT DE RUIMTE (DOOR ANDRÉ KUIPERS, JULI 2012) 5

6 HET BEELDKWALITEITSPLAN IN GEBRUIK: NAAR EEN KWALITATIEVE INRICHTING In 2011 is voor A4 Zone West een Integraal Ontwikkelingsplan (IOP) gemaakt, waarin de bovenstaande ambitie is vastgelegd. In 2012 is dit IOP verder uitgewerkt in een Bestemmingsplan en een Beeldkwaliteitsplan. Beide plandocumenten zijn belangrijke richtlijnen voor de verdere uitwerking van het gebied. Zij tonen het ambitieniveau en bevatten de formele regels waaraan initiatieven in het gebied moeten voldoen. Met het Beeldkwaliteitsplanmaakt GEM A4 Zone West inzichtelijk welke kwaliteitsregels gelden voor bouwinitiatieven. Dit zijn formele regels die gelden voor alle bouwinitiatieven in het gebied. Daarnaast hecht GEM A4 Zone West er ook waarde aan inzichtelijk te maken wat haar kwaliteitsambities zijn voor A4 Zone West. Om initiatiefnemers te stimuleren een hoogwaardige kwaliteit te realiseren Dit staat verwoord in het bredere Kwaliteitskader A4 Zone West.De formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vormen samen met de regels uit het bestemmingsplan het formele kader waaraan bouwinitiatieven getoetst zullen worden. Op twee manieren worden de formele regels uit het Beeldkwaliteitsplan vastgelegd. In de eerste plaats door een aantal regels over te nemen in het bestemmingsplan. In de tweede plaats door de regels vast te stellen als specificatie van de Welstandsnota van de Gemeente Haarlemmermeer voor het gebied A4 Zone West. Conform deze Welstandsnota zullen de formele regels van het Beeldkwaliteitsplan na vaststelling, onderdeel uitmaken van de Welstandsnota Gemeente Haarlemmermeer. De eisen uit het Beeldkwaliteitsplan prevaleren dan boven de algemene regels uit de Welstandsnota. Naast formele regels geeft het Beeldkwaliteitsplan inzicht in het ambitieniveau. De ambities die betrekking hebben op de openbare ruimte worden uitgewerkt in Inrichtingsplannen. De ambities die betrekking hebben op de bebouwing kunnen worden beschouwd als richtinggevende uitgangspunten voor initiatiefnemers. De ambities richten zich niet alleen op de ruimtelijke kwaliteit, maar ook op de functionele kwaliteit van de logistiek en de duurzaamheidskwaliteit. Bij de duurzaamheidsambities, die zijn vastgelegd in convenanten met de Gemeente Haarlemmermeer en het Hoogheemraadschap Rijnland, gaat het er vooral om hoe deze in het gebied zichtbaar kunnen worden gemaakt. Ook daar zal voor de openbare ruimte in de Inrichtingsplannen nadrukkelijk aandacht voor zijn. Het Beeldkwaliteitsplan zal een belangrijke rol spelen bij de begeleiding van bouwinitiatieven door het Kwaliteitsteam A4 Zone West. Daarbij heeft dit Kwaliteitsteam niet alleen een formele toetsende rol op de vastgelegde regels, maar zal zij vooral initiatiefnemers uitdagen en inspireren om tot een zo hoog mogelijke kwaliteit te komen. Daarbij speelt het ambitiedeel van het Beeldkwaliteitsplan een belangrijke rol. 6

7 CONCEPT BESTEMMINGSPLAN A4 ZONE WEST DOORVERTALING BEELDKWALITEITSPLAN FORMELE REGELS IN: BESTEMMINGSPLAN + AANVULLING OP WELSTANDSNOTA VANUIT IOP NAAR DE FORMELE REGELS VOOR A4 ZONE WEST 7

8 LEESWIJZER Het boekwerk met formele regels vanuit het beeldkwaliteitplan heeft een duidelijke structuur. Dit boekwerk bestaat uit drie hoofdstukken die het plan en de regels stap voor stap uitleggen. In de inleiding wordt het gebied A4 Zone West kort beschreven evenals de ruimtelijke essentie. Hier presenteren we eerst de twee essentiedragers van A4 Zone West: de Entree-as en de Tradeboulevard. Deze twee gebieden bundelen de kernwaarden van A4 Zone West. In de kruising van de essentiedragers en langs de Entree-as zijn drie kansgebieden. De ambitie van de kansgebieden wordt in dit deel uitgelegd. Vervolgens gaat de inleiding verder met de beschrijving van de drie deelgebieden van A4 Zone West: Rijnlanderladder/A4-front, Logistieke Kern en Campus. De inleiding wordt beëindigd met de essentiekaart als opstapeling van de bovengenoemde lagen. Het tweede hoofdstuk legt de ruimtelijke ambities voor de assen en deelgebieden uit. Dit als uitwerking van de gebieden en als verfijning van het plan ten opzichte van het IOP. Het derde hoofdstuk legt het regelwerk uit. Het hoofdstuk begint met een overzicht van alle regels voor de vijf deelgebieden. Dan wordt de algemene opbouw van de regels beschreven en hierna de algemene regels voor A4 Zone West. Daarna worden de regels voor de essentiedragers en deelgebieden in vijf hoofdstukken omschreven. Omdat de formele regels uit het beeldkwaliteitplan gedurende het hele ontwikkelings- en realisatie traject (ongeveer 30 jaar lang) stand moeten houden, werken we met een zeer beperkt aantal hedendaagse voorbeelden en referenties. Het gevaar bestaat namelijk dat deze snel verouderen. De meeste uitleg vindt daarom plaats aan de hand van tekeningen en impressies/schetsen. 8

9 1 INLEIDING: UITLEG TOTAALPLAN EN AMBITIES RUIMTELIJKE AMBITIE 2 UITLEG ASSEN EN DEELGEBIEDEN TRADE CAMPUS CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG ENTREEAS RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT ENTREEGEBIED A4 ENTREEGEBIED ASSEN: - ENTREE-AS - TRADEBOULEVARD DEELGEBIEDEN: - RIJNLANDERLADDER & A4 FRONT - LOGISTIEKE KERN - CAMPUS & SCHAKELSTUK 3 REGELWERK ALGEMENE REGELS A4 ZONE WEST REGELS VOOR GEBOUWEN EN KAVELS OVERZICHT VAN ALLE REGELS VOOR ASSEN & DEELGEBIEDEN OPBOUW REGELS OPBOUW VAN HET BEELDKWALITEITSPLAN 9

10

11 HOOFDSTUK 1 INLEIDING GEBIED A4 ZONE WEST RUIMTELIJKE AMBITIE In dit hoofdstuk worden de gebiedsambities van het gebied A4 Zone West kort beschreven. De twee kernwaarden van deze gebiedsontwikkeling en de ruimtelijke opbouw van het plan worden kort beschreven. Ook worden de kansgebieden binnen A4 Zone West toegelicht. Als laatste worden de essentiekaart en illustratieve kaarten van het gebied getoond.

12 1. GEBIED A4 ZONE WEST Het voorafgaande document Integraal Ontwikkelingsplan beschrijft tot in detail de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West. Om dit beeldkwaliteitsplan in te leiden vatten we een en ander kort samen. Te beginnen met de ruimtelijke hoofdopzet van A4 Zone West; deze bestaat uit een open groenzone, twee bebouwingzones en een multimodale verbindingsas (geschikt voor uiteenlopende vervoersmogelijkheden). Het eerste deelgebied dat we zien vanaf de A4 is een open polderlandschap van 650m breed met sloten, vaarten, droge berging, grasland en akkers. Deze brede zone biedt een karakteristiek Hollands panorama vanaf de A4. Het laat tevens ruimte vanaf de snelweg voor het ervaren van het unieke werelderfgoed van de Geniedijk, dat een van de begrenzingen vormt van het plangebied. PARK 21 HST STATION HOOFDDORP A4 AS LOGISTIEKE OLV ZAKELIJK- SCHIPHOL HAVEN AMSTERDAM CREATIEVE AS AMSTERDAM De eerste bebouwingszone, de kwalitatieve schil, ligt aan het polderlandschap, met het historische lint van de Rijnlanderweg als middelpunt. Aan de uiteinden van dit lint liggen twee grote parklandschappen: het Geniepark in het noorden en het toekomstige Park21 in het zuidwesten. Richting station Hoofddorp en direct grenzend aan het Geniepark ligt een hoogwaardig, meer paviljoenachtig milieu. Dit milieu legt de verbinding tussen A4 Zone West en het Geniepark. De zone aan het polderlandschap met het huidige lint van Rijnlanderweg wordt als een groene belevingswereld gezien. Ontwikkelingen in dit gebied zijn van een kleinere korrel dan de bebouwing in de hierna beschreven tweede bebouwingszone. Anders gezegd: het gaat om kleinere gebouwen, maar kwalitatief zeer hoogwaardig. FRANCE SPAIN UK FRANCE SPAIN UK BREDE CONTEXT A4 ZONE WEST GREEN- PORT De tweede bebouwingszone, de effectieve kern, ligt tussen de Nieuwe Rijnlanderweg en het spoor. Dit wordt een efficiënt en intensief bebouwd terrein, voor bedrijven van de grootste korrel. Oftewel gebouwen van een grotere maat en schaal. Dit terrein wordt langs de as van multimodaliteit door de Ongestoord Logistieke Verbinding (OLV), die onderdeel uitmaakt van de Entree-as van A4 Zone West, verbonden met Schiphol. De locatie aan het begin van de Entree-as bij de aansluiting op de A4, Entreegebied, wordt bestemd voor een bijzonder programma. Hier ontstaat straks de koppeling van A4 Zone West met de logistieke wereld van Schiphol en de Metropoolregio Amsterdam. Nationaal en internationaal komt hier bij elkaar. Bij het raakvlak tussen de effectieve kern en de kwalitatieve schil bevindt zich de Tradeboulevard, een kwaliteitsdrager voor A4 Zone West. 12

13 SCHEMA CONCEPT A4 ZONE WEST 13

14 2. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEDRAGERS & DEELGEBIEDEN TWEE ASSEN EN EEN KNOOPPUNT De ruimtelijke essentie van A4 Zone West bestaat uit twee hoofdassen die door het gebied lopen: de logistieke Entree-as en de handelsas Tradeboulevard. Waar deze twee assen samen komen ligt een belangrijk knooppunt: de Logistieke Plaza. Uit de naamgeving van beide assen blijkt om welke vestigingsmilieu het hier gaat: logistiek en handel. De Entree-as wordt de toonzaal voor de logistieke ambities, de Tradeboulevard doet dat voor de aan de logistiek verbonden handel. Beide assen worden de paradepaardjes van A4 Zone West. Het zijn de plekken waar logistiek en handel het meest direct en intensief beleefd worden. Logischerwijs zijn het daarmee ook de gebieden waar de hoge duurzaamheidsen logistieke ambities het beste uitgedragen kunnen worden. Daarnaast vormen de twee assen de verbinding tussen de verschillende deelgebieden; ze zorgen voor eenheid binnen het verder zeer gevarieerde vestigingsmilieu. De eenheid wordt vooral in de openbare ruimte van de assen beleefbaar, waar door de continuïteit van verschillende openbare ruimte elementen één overkoepelende identiteit voor het hele gebied van A4 Zone West gecreëerd kan worden. DEELGEBIEDEN De andere deelgebieden van A4 Zone West zijn: o o o Logistieke Kern Rijnlanderladder & A4 Front Campus (met Schakelstuk & Stationsverbinding) Binnen de aangegeven deelgebieden worden nog verschillende zones aangeduidt. Deze zijn in de afbeelding met verschillende tinten aangegeven. Zowel voor het deelgebied als voor de verschillende karakterzones worden verder in dit boekwerk regels beschreven. De eenheid wordt zichtbaar als de openbare ruimte uniforme elemeneten heeft. De gehele Entree-as wordt een entiteit, net zo goed als Tradeboulevard. Het gehele A4 Zone West gebied is hierdoor met elkaar verbonden. Voor deze essentiedragers gelden meer en hogere ambities dan voor de individuele deelgebieden. Wat geldt voor de beide assen, geldt ook voor de plek waar ze bij elkaar komen: de Logistieke Plaza. Dit vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moet krijgen. Aan de Entree-as liggen nog twee belangrijke locaties, aan de beide uiteinden: de HST Cargo Terminal en het Entreegebied. 14

15 TRADE CAMPUS HST STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDER RIJNLANDER FRONT POLDERLANDSCHAP ENTREEGEBIED ESSENTIEDRAGERS VAN A4 ZONE WEST: TWEE ASSEN CAMPUS LOGIS- RIJN- TIEKE KERN LANDERLADDER FRONT A4 ENTREEGEBIED DEELGEBIEDEN VAN A4 ZONE WEST 15

16 3. RUIMTELIJKE AMBITIE - KANSGEBIEDEN De Logistieke Plaza en de twee uiteinden van de Entree-as duiden we aan als Kansgebieden. Het zijn gebieden waar door de strategische ligging iets extra s mogelijk is. Dit kan in functie of in vormgeving, waarbij het samenspel tussen bebouwing en openbare ruimte tot uitdrukking komt. De kansgebieden langs Entree-as zijn: - de HST Cargo Terminal - Logistiek Plaza en - het Entreegebied Deze drie bijzondere kansgebieden, als knooppunten langs de Entree-as, hebben ieder veel potentie om tot bijzondere locatie uit te groeien. De exacte programmering en kwaliteitseisen krijgt in een zorgvuldig proces verder vorm, parallel aan de verdere ontwikkeling van A4 Zone West. Deze drie locaties bieden daarbij goede mogelijkheden voor tijdelijke programmering en gebruik ( pionieren ). Dit draagt niet alleen bij aan de placemaking van A4 Zone West (het gebied wordt alvast op de kaart gezet), maar het genereert tevens nieuwe ontwikkelingen. Toelichting per kansgebied: ENTREEGEBIED BIJ HET POLDERLANDSCHAP In het polderlandschap langs de A4 bevindt zich een bijzondere locatie die een groeibriljant voor de toekomst kan zijn. Deze locatie noemen we het Entreegebied : een uitgelezen plek aan de A4, waar door een bijzondere, zorgvuldig in het omliggenhet polderlandschap ingepaste, bebouwing het begin van A4 Zone West langs de Entreeas gemarkeerd wordt. Voor de bebouwing van deze zichtlocatie spelen logistieke innovatie en duurzame initiatieven een belangrijke rol. Daarnaast vormt zij het visitekaartje van A4 Zone West: hier wordt het merk A4 Zone West overtuigend neergezet. Het Entreegebied fungeert daarmee als aanjager voor de gehele gebiedsontwikkeling. In het IOP werd de eerste aanzet gedaan voor deze groeibriljant. Het realiseren van een gebouw op deze zeer gevoelige plek vergt veel samenwerking en een scherp ontwikkelingskader. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. Hier wordt ook aandacht besteed aan logistieke innovatie net zo goed als functies die de duurzaamheidsambities van A4 Zone West helpen bereiken. LOGISTIEK PLAZA BIJ DE KRUISING VAN DE ASSEN Het Logistieke Plaza vormt het knooppunt waar vracht en personen, handel en logistiek bij elkaar komen. Het is als het ware de centrale marktplaats van A4 Zone West. Hier liggen kansen voor een bijzondere invulling, die bij de ontwikkeling van het gebied verder vorm en inhoud moeten krijgen. Ook treffen en scheiden op deze plek verschillende logistieke stromen. Hier zijn dus logistiek ondersteunende programma s denkbaar waarmee A4 Zone West logistieke innovatie laat zien. HST CARGO TERMINAL BIJ HET SPOOR, EINDE AS De HST Cargo Terminal vormt een knooppunt tussen A4 Zone West en andere economische centra in Europa, via het hoge snelheidsnet. Overslag van goederen tussen verschillende modaliteiten (trein, vrachtwagen, vliegtuig) staat hier centraal. Ook is dit een locatie waar het logistiek gerelateerd programma gesitueerd kan worden om van dit gebied een Truckers Heaven te maken. De HST Cargo Terminal wordt op een bijzondere manier vormgegeven; net zoals het Entreegebied is dit één van de blikvangers van A4 Zone West: het scharnierpunt tussen A4 Zone West, Schiphol en de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Deze locatie vraagt om extra aandacht voor de beeldkwaliteit. Dit zal op een later moment, als uitwerking van dit beeldkwaliteitsplan, vorm krijgen. ZICHTBARE INNOVATIE & MULTIMODALITEIT We zijn in deze kansgebeieden op zoek naar een gebouwomgeving (een programmatisch ensemble, een sterk samenspel tussen openbare ruimte en bebouwing) die voldoen aan de volgende voorwaarden: - focus op een kwalitatief hoogwaardige ontwikkeling; - slim gebruik maken van de LIB-zone; - unieke punten langs de Entree-as, die het achterliggende gebied en de ambities en programmatische invulling reflecteert; - de A4 Zone West een eigen gezicht geven langs de A4 en aan het spoor; - innovatieve koppeling van functies: multimodaliteit, reclame, parkeren, - hoge kwaliteit, innovativiteit en zichtbaarheid van logistiek & duurzaamheid; - landschappelijke kwaliteit; - een architectonische uiting die een link legt met de luchthaven Schiphol; - geen individuele reclame of zelfstandige snelwegarchitectuur in de polder of langs de as. In het vervolg op dit beeldkwaliteitsplan worden het ontwikkelingsproces en de randvoorwaarden voor de bebouwde omgeving nog scherper geformuleerd, zodat met een goede overkoepelende regie een goed resultaat gerealiseerd kan worden. De locaties kunnen allemaal een sterke bijdrage leveren in de duurzaamheidsambities van A4 Zone West onder andere door innovatieve initiatieven op het gebied van logistiek. Omdat deze gebieden, en bvooral het Entreegebied, gevoelig zijn en de eisen voor de bebouwing en omgeving zeer ambitieus en veelvragend, is het een idee om hier met tijdelijkheid alvast te beginnen met de zoektocht tot de groeibriljant en de place-making en koppeling van dit gebied aan A4 Zone West. 16

17 HST TERMINAL LOGISTIEK PLAZA ENTREEGEBIED HAVEN AMSTERDAM SCHIPHOL A4 KNOOPPUNTEN IN HET LOGISTIEK NETWERK VAN SCHIPHOL DEEL VAN EEN ENSEMBLE BUNDELING VAN LOGISTIEK & DUURZAAMHEID 17

18 4. RUIMTELIJKE AMBITIE - ESSENTIEKAART A4 ZONE WEST Als de verschillende kaarten van vorige pagina s op elkaar worden gelegd, ontstaat het essentiekaart voor A4 Zone West. Dit is een combinatie van: - essentiedragers - kansgebieden - deelgebieden - openbare ruimte raamwerk Samen vormt dit de basis voor het Beeldkwaliteitsplan en de daarin beschreven regels. 18

19 VOORKEURSTRACÉ 19

20 5. RUIMTELIJKE AMBITIE - ILLUSTRATIEVE KAART A4 ZONE WEST 20

21 21

22 6. RUIMTELIJKE AMBITIE - IMPRESSIE TOTAALGEBIED A4 ZONE WEST 22

23 23

24

25 HOOFDSTUK 2 ASSEN & DEELGEBIEDEN AMBITIES ENTREE-AS AMBITIES TRADEBOULEVARD AMBITIES RIJNLANDERLADDER EN A4 FRONT AMBITIES LOGISTIEKE KERN AMBITIES CAMPUS In dit hoofdstuk zijn de ruimtelijke ambities te zien. Per gebied worden de ruimtelijke ambities beschreven als een verdere uitwerking van het IOP en als basis voor de formele regels die voor ieder gebied worden gedefinieerd

26 1. ALGEMENE AMBITIES ENTREE-AS De Entree-as is de landingsbaan van A4 Zone West: vanaf de A4 komen velen straks hier het gebied binnen. Het is voor hen de eerste kennismaking met de wereld van innovatieve logistiek. Terecht is daarom de ambitie om van deze as een toonbeeld te maken van logistieke innovatie in Nederland. De Entree-as is de breedste laan binnen A4 Zone West en de toegangsroute die de meeste werknemers, bezoekers en het logistieke verkeer dagelijks zullen ervaren. Kijkend vanuit de infrastructuur mag dit gerust truckers heaven genoemd worden. Maar de as kan net zo goed de Champs d Elysees van A4 Zone West genoemd worden, door de royale maatvoering en beplanting met grote bomen. Bij de infrastructuur gaat het hier om stoer en groot. Het profiel van de as heeft veel ruimte en om dat te accentueren, worden er alleen bomen in de randen geplaatst. Hiermee krijgen de ventwegen een aangename verblijfskwaliteit; hier is sprake van de menselijke maat. In de centrale delen van het profiel is bij wijze van contrast sprake van een geheel andere sfeer. Hier heersen grootheid, rauwheid en de maat van XL-trucks de truckers heaven die we eerder noemden. De openbare ruimte-elementen spelen hier op in: brede en hoge stoepranden, dikke en vette wegmarkeringen, stoere vangrails en verlichting, duidelijk en no-nonsense wegbewijzering. Er is een algemene overmaat (alles zit heel ruim in de jas ), rommel is verboden. Als een accent ligt centraal in dit profiel de OLVverbinding richting Schiphol. Dit is een zelfstandige route, specifiek bedoeld voor vrachtverkeer tussen Schiphol en de Logistieke Kernzone en met name de HST Cargo Terminal. De overmaat, grofheid, stoerheid en stevigheid van de openbare ruimte krijgt hier vleugels. Omdat dit geen gewone weg is, krijgen de verlichting, de wegmarkering en de detaillering een heel eigen taal, schaal en uiterlijk, waardoor het ook voor de bezoeker van dit gebied duidelijk is dat deze verbinding iets bijzonders is. Door de inrichting wordt de functionele link met de luchthaven op een speelse manier afleesbaar. Deze forse laan begint bij het Entreegebied (zie kansgebieden, begin van het boekwerk), snijdt door het polderlandschap en daarna door de verschillende deelgebieden van A4 Zone West en eindigt bij de HST Cargo Terminal. De as kent onderweg dus meerdere ruimtelijk en programmatisch markante momenten: Entreegebied, de start van de bebouwing, de kruising met de Rijnlanderweg, de kruising met de Tradeboulevard, het Logistiek Plaza en de HST Cargo Terminal zelf. Ieder van deze momenten wordt zichtbaar en ruimtelijk gemarkeerd in het samenspel van openbare ruimte en bebouwing. Bij de gebouwen worden innovatie en hoogte gestimuleerd. Dit maakt de logistiek beter zichtbaar en is ook nodig vanwege de verhouding van deze forse laan tot de bebouwingswanden die eraan grenzen. De ambitie is dat de gebouwen worden uitgevoerd met hoogwaardige materialen en alle reclame in/op de gevels wordt aangebracht (zodoende geen losse reclame). Ook is het mogelijk om hier innovatief met licht om te gaan, zodat het gevoel van een landingsbaan ook vanuit de gebouwen wordt ondersteund en versterkt. Logistiek Nederland kan hier haar gezicht laten zien als daring & innovative. De grote economische betekenis van logistiek mag hier zeker zichtbaar zijn! HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN TRADE TRADE BOULEVARD ENTREEAS BOULEVAR ENTREEGEBIEDEEGEGE TRADE E CAMPUS RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER NLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L HAP 26

27 ENTREE-AS LOGISTIEK ENTREE-AS RIJNLANDERLADDER DEELGEBIEDEN groen polder groen water OLV Logistiek bedrijven activeren gevel special OVERZICHT ENTREE-AS ILLUSTRATIE ENTREE-AS - RIJBANEN 27

28 2. ALGEMENE AMBITIES TRADEBOULEVARD Parallel aan en noordelijk van de Rijnlanderweg wordt een nieuwe hoofdroute gemaakt door het gebied: de Nieuwe Rijnlandertocht. Deze route wordt vanwege het ambitieuze programma dat we hier willen realiseren ook wel Tradeboulevard genoemd: de boulevard van de handel. Dit wordt een milieu met (inter)nationale allure, dat onderscheidend is door de aanwezigheid van toonaangevende experience centers, inspirience centers, trade centers en flagship -vestigingen. Oftewel bijzondere ondernemingen die in het teken staan van ervaringen opdoen, geïnspireerd worden, handel drijven en boegbeeld-vestigingen. HST HST STATION STATION LOGISTIEKE KERN ENTREEAS TRADE E CAMPUS TRADE BOULEVARD RIJNLANDERWEG RIJNLANDERLADDERER FRONT RIJNLANDER R FRONT POLDERLANDSCHAP L AP Het stedenbouwkundig plan duidt de Tradeboulevard als de ruimtelijk-functionele drager van A4 Zone West. Het is bovendien een essentiedrager : hier wordt expliciet duidelijk waar A4 Zone West voor staat. Herkenbaarheid en synergie zijn essentieel, zowel programmatisch als ruimtelijk. De bijna twee kilometer lange boulevard moet een ervaringsmilieu worden, met een inrichting die zowel op de automobilist als de voetganger is afgestemd. De boulevard wordt zo ingericht dat de dynamiek een uitstraling heeft naar de gehele gebiedsontwikkeling. Dit wordt aan de westkant van de boulevard gerealiseerd door de ontwikkeling van krachtige plekken die op de landschappelijke lijnen richting de A4 geconcentreerd worden. Denk hierbij aan kastelen aan het eind van een lange allee: dat is het beeld. Hier worden minstens vier clusters gecreëerd die een stimulans zijn voor het thema synergy & appearance (synergie en uitstraling). De toegangsgebieden van de bedrijven samen vormen het gezicht aan de straat ; zij hebben een grootschalige uitstraling en geven de handel in dit gebied een duidelijk gezicht. Ook worden de HOV-haltes, bruggen en ingangen van collectieve parkeergelegenheden hieraan gekoppeld. Er ontstaan duidelijke knooppunten met verblijfskwaliteit (geen parkeren), die goed zijn verbonden met de landschappelijke context en de langzaam verkeersroutes binnen A4 Zone West. ENTREEGEBIEDEGE Naast deze grootschalige plekken worden er ook kleinschaliger toegangsgebieden gemaakt. De bedrijven die hier zijn gevestigd creëren openbare ruimte op hun terrein, door het aanleggen van een voorplein/- zone voor hun gebouw. De allure van dit gebied wordt zorgvuldig afgestemd met het materiaalgebruik van de boulevard. Waar geen toegangen van gebouwen zijn gesitueerd, worden de bouwmassa s tot aan de kavelgrens gebouwd. Vanuit de gedachte van logistieke zichtbaarheid is het wel gewenst dat er af en toe een kijkje in de keuken wordt gegund, door middel van doorzichtige gevelstukken. Doordat de gebouwen aan de kavelgrens worden geplaatst, is er geen behoefte aan hekwerken of palen die de eigendomsgrens aanduiden. Hier wordt juist hekloos, gebouwd waardoor een eenduidig milieu ontstaat met een kwalitatief hoogwaardige uitstraling. De inrichting van de openbare ruimte is gevarieerd en afgestemd op het gebruik. Bij de ingangen en voetgangersroutes worden materialen gekozen die de beleefbaarheid van dat gebied versterken. In gebieden met langzamer verkeer (ventwegen) vindt een koppeling plaats tussen de programmatische invulling van het gebied en de gekozen materialen en elementen. Bij het middengebied van de Trade Boulevard, de Nieuwe Rijnlandertocht, is het van belang dat het water voor de gebruikers beleefbaar blijft. Hier vinden we luie taluds, zodat de automobilist het water kan ervaren en bruggen met verblijfskwaliteit, zodat de voetganger dicht bij het water kan komen. Hoewel het straatprofiel van de Tradeboulevard symmetrisch is, zijn de bebouwde voorkanten heel anders van opbouw. De zuidkant van Tradeboulevard heeft duidelijk een ander karakter. Dit deel hoort eigenlijk bij de omgeving van de Rijnlanderladder en heeft veel meer groen, losheid en doorzichten in zich. De gebouwen zijn hier kleinschaliger en staan duidelijk meer zelfstandig, ten opzichte van het meer aaneengesloten geheel aan de westkant. Hier zijn wel voorterreinen bij de bebouwing toegestaan, alsmede voortuinen waar eventueel een of twee auto s geparkeerd kunnen worden. De resterende parkeerplaatsen worden achter het gebouw gesitueerd. De omheining van de kavels bestaat hier uit groene hagen. Dit versterkt het landschappelijke beeld, dat verder een impuls krijgt door het regelmatige ritme van doorsteken met water, bomen of bomenlanen. Waar de landschappelijke doorsteken de Tradeboulevard kruisen, worden de gebouwen aan de gevelranden als een markering van de hoeken gerealiseerd. Hiermee wordt het ritme van de twee kilometer lange as versterkt. Het maken van gebouwde hoeken is ook van wezenlijk belang bij de kruising met Entree-as. Aan de noordkant van A4 Zone West bevindt zich het deelgebied Campus. De zuidkant van Campus rondt het milieu van Tradeboulevard noord af. Hier horen grotere bouwmassa s met een zekere hoogte thuis, zodat het profiel zijn allure behoudt. Ook de hoge kwaliteit van het materiaalgebruik van de gebouwen levert zijn bijdrage voor de boulevard als geheel. 28

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente

Masterplan Gebiedsontwikkeling. Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Masterplan Gebiedsontwikkeling Kennispark Twente Status Op 30 oktober 2008 heeft de Stuurgroep Kennispark Twente dit Masterplan Gebiedsontwikkeling vastgesteld.

Nadere informatie

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003

Masterplan Spoorzone. Oktober 2003 Masterplan Spoorzone Oktober 2003 1 2 1 Voorwoord Voor u ligt het masterplan dat de herontwikkeling van de Spoorzone in beeld brengt wanneer het bestaande spoorviaduct vervangen wordt door een spoortunnel.

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg

Raadsvoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer OOPPH02. Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Zaaknummer OOH02 Onderwerp Stedenbouwkundig visie Dillenburg Raadsvoorstel Inleiding Op 19 februari 2002 is het raadsbesluit genomen om te komen tot de realisatie van een nieuwe sporthal in sport- en recreatiepark

Nadere informatie

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen

Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Nota wensbeelden, uitgangspunten en bouwstenen bedrijventerreinen Scharlo Maasoever Nederveenweg Haven Zeve van And Cartografe Berkhaag n elstraat weg Haven I - VI Laageinde Eerste Zeine Zanddonk Versie:

Nadere informatie

Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. december 2008

Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp. december 2008 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp december 2008 Ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp december 2008 In opdracht van gemeente Eindhoven Colofon De ontwikkelingsvisie Landelijk Strijp is opgesteld in opdracht

Nadere informatie

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften

Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge. Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf II. Toelichting en voorschriften Gemeente Roosendaal Gemeente Halderberge nummer X.127x00036.2550 datum 28 nov 2003 concept april 2003 voorontwerp ontwerp november 2003 vaststelling Rapport I Bestemmingsplan Bedrijventerrein Borchwerf

Nadere informatie

Bestemmingsplan Heiakker

Bestemmingsplan Heiakker Bestemmingsplan Heiakker Inhoud: Inhoud: Toelichting Bijlage Voorschriften Kaart 060415 blad 1 en blad 2 Procedure: 1e Wettelijke terinzagelegging d.d. 05 december 2006 Vastgesteld door de Raad d.d. 03

Nadere informatie

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam

Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Ambitiedocument Herstructurering Food Center Amsterdam Concept ten behoeve van inspraak 30 september 2009 Blz. Voorwoord 2 1 Inleiding 4 I Achtergrond 6 2 Profiel huidige FCA 7 II Randvoorwaarden en ambities

Nadere informatie

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd.

van een rotonde in de kruising met de Onderwijsboulevard. De rotonde zal in 2009 worden aangelegd. referentiebeeld grondgebonden wonen foto Van Musschenbroekstraat referentiebeeld accenten bebouwing Het Stationskwartier ligt op het kruispunt van het Paleiskwartier, station, de binnenstad, Boschveld

Nadere informatie

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317

Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 Structuurvisie ROTTERDAM CENTRAL DISTRICT 110317 1 COLOFON Structuurvisie Structuurvisie 18 augustus 2009 Rotterdam Central District 110317 Geproduceerd door: Gemeente Rotterdam Dienst Stedenbouw en Volkshuisvesting

Nadere informatie

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233.

Provincie Noord-Brabant. Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk. Witteveen+Bos. van Twickelostraat 2. postbus 233. Provincie Noord-Brabant Startnotitie m.e.r. Logistiek Park Moerdijk van Twickelostraat 2 postbus 233 7400 AE Deventer telefoon 0570 69 79 11 telefax 0570 69 73 44 INHOUDSOPGAVE blz. 1. INLEIDING 1 1.1.

Nadere informatie

Bestemmingsplan BAT-terrein

Bestemmingsplan BAT-terrein Bestemmingsplan BAT-terrein Datum April 2012 Gemeente Webadres gemeente Contactpersoon Zevenaar www.zevenaar.nl Dhr. W. Geurts Opdrachtgever Contactpersoon IDN bestemmingsplan NL.IMRO.0299.BP01BATTERREIN-ON01

Nadere informatie

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD

Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Meerstad-Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 VASTGESTELD Datum: 28 oktober 2014 Bestemmingsplan Meerstad -Midden, uitwerkingsplan Meeroevers III, vlek 17, 18 en 19 V A S T G E S

Nadere informatie

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012

Meeroevers II/b vlek 14. Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 Meeroevers II/b vlek 14 Beeldkwaliteitplan 26.09.2012 2 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b vlek 14 kavels aan de hoven kavels aan Langs de Erven 26.09.2012 Beeldkwaliteitplan Meeroevers II/b

Nadere informatie

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening

Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Bestemmingsplan Uitbreiding Agriport A7, grootschalige glastuinbouw, eerste partiële herziening Ontwerp Toelichting Grontmij Nederland B.V. Alkmaar, 19 november 2014 Verantwoording Titel : Bestemmingsplan

Nadere informatie

Parels aan de Ringvaart

Parels aan de Ringvaart Parels aan de Ringvaart Een uitvoeringsplan voor Haarlemmermeer-West Maart 2014 Inhoud 1 Inleiding 2 2 Ontwikkelingsbeeld 5 3 Ontwikkelingsstrategie 21 4 Voorstel voor inzet Nota Ruimte Gelden 27 5 Vervolgopgaven

Nadere informatie

Binnenstad als City Lounge

Binnenstad als City Lounge Binnenstad als City Lounge BINNENSTADSPLAN 2008-2020 101 informatie: Bureau Binnenstad telefoon (010) 440 0728 Binnenstad als City Lounge www.rotterdam.nl/binnenstad oktober 2008 BINNENSTADSPLAN voor de

Nadere informatie

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht

Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht AAder stadsadvies Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01 26 maart 2013 Bestemmingsplan Middelweg 12 te Moordrecht Woonhuis dhr. R. Stout NL.IMRO.1892.BpMiddelweg12Mrd-Va01

Nadere informatie

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011

Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint. Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan september 2011 Verantwoording Titel Subtitel Verlengde Veenlaan Slochteren - Een nieuw lint Beeldkwaliteitsplan Projectnummer 243578 Datum

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht

Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Masterplan Stadswerven nieuwe stedelijkheid voor Dordrecht Gezicht op Dordrecht Jan van Goyen, 1651 bron: Dordrechts museum Voorwoord Mariet schoenmakers Voorwoord Dordrecht heeft goud in handen: een

Nadere informatie

Nijmegen/Amsterdam, juni 2012. Pilot Verzakelijking: naar een Gebiedsfonds voor Bedrijfslokaties

Nijmegen/Amsterdam, juni 2012. Pilot Verzakelijking: naar een Gebiedsfonds voor Bedrijfslokaties Nijmegen/Amsterdam, juni 2012 Pilot Verzakelijking: naar een Gebiedsfonds voor Bedrijfslokaties Inhoudsopgave Blz. Hoofdstuk 1 Inleiding 1 1.1 Aanleiding 1 1.2 Organisatie en proces 2 1.3 Opbouw van het

Nadere informatie

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1

Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 Centrumvisie Rolde 27 september 2011 1 2 Inhoudsopgave 1. Introductie 4 1.1 Proces dorpsvisie Rolde 4 1.2 Uitgangspunten dorpsvisie voor het centrum 4 1.3 Klankbordgroep 5 1.4 Concept centrumvisie en plannen

Nadere informatie

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf

Lekker leven langs de Linge. Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Lekker leven langs de Linge Structuurvisie Gemeente Geldermalsen 2009-2015, inclusief uitvoeringsparagraaf Hier ruimte voor een bescheiden bijschrift inhoud 04 IInleiding 08 Kernkwaliteiten van de gemeente

Nadere informatie

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen

Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering per kern Concept Eindrapport Gemeente Dalfsen Januari 2010 Eindrapport Bedrijventerreinenvisie Dalfsen Een gedifferentieerde benadering

Nadere informatie

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009

Siddeburen. Structuurvisie. 25 augustus 2009 Siddeburen Structuurvisie 25 augustus 2009 Stuctuurvisie Siddeburen is opgesteld in opdracht van Gemeente Slochteren, door Enno Zuidema Stedebouw Werkteam Enno Zuidema Stedebouw Willem van der Grinten,

Nadere informatie

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del

GEMEENTE ROZENDAAL. De Del GEMEENTE ROZENDAAL ONTWERP BESTEMMINGSPLAN De Del Opdrachtnummer : 79.03 Datum : december 2011 Versie : 5 Plan ID Auteurs : : mro b.v. : 2 INHOUD VAN DE TOELICHTING 1 INLEIDING... 5 1.1 AANLEIDING... 5

Nadere informatie

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK...

1. INLEIDING... 5 DEEL A: BEDRIJVENTERREINEN DE EEK EN KOOIKERSWEG... 11 2. RUIMTELIJKE KARAKTERISTIEK... 13 3. FUNCTIONELE KARAKTERISTIEK... INHOUD BLZ 1. INLEIDING... 5 1.1. Het plangebied... 5 1.2. Aanleiding voor actualisatie bestemmingsplannen... 6 1.3. Aanleiding ontwikkeling bedrijventerrein De Bons... 7 1.4. Karakter van het nieuwe plan...

Nadere informatie

De Schoonheid van Amsterdam

De Schoonheid van Amsterdam De Schoonheid van Amsterdam Gemeente Amsterdam 2013 De Schoonheid van Amsterdam 2013 pagina 1 Stroomschema welstand Betreft uw bouwplan een vergunningplichtig bouwwerk en gelden er welstandscriteria? Sommige

Nadere informatie

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting

Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013. toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan- Oss - 2013 toelichting Bestemmingsplan Bedrijventerrein Euterpelaan - Oss - 2013 Voorontwerp 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1. Aanleiding... 5 1.2. Ligging

Nadere informatie