ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; het uitwisselen van berichten a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook in de toekomst uit te brengen,respectievelijk tot stand te komen aanbiedingen en overeenkomsten,die Marconi Trading B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , hierna te noemen: "Marconi",uitbrengt respectievelijk sluit, ongeacht de aard van de door Marconi te verrichten prestatie.onder zaak wordt hierna zowel verstaan het verkopen en leveren van roerende zaken als het verrichten van een dienst. De wederpartij van Marconi wordt hierna aangeduid als: "de afnemer". b. Indien de afnemer op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. c. De in deze algemene voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per , als per fax worden verzonden. 2. Aanbiedingen; zekerheid en annulering van een gesloten overeenkomst; montage a. Tenzij anders gemeld zijn de aanbiedingen van Marconi vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door Marconi binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. b. Marconi heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Marconi het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de afnemer enige opeisbare verbintenis jegens Marconi, ondanks ingebrekestelling, niet nakomt. In het geval de afnemer, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt heeft Marconi het recht om de rechten uit te oefenen die zijn omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. c. Indien de afnemervan Marconi een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en Marconi daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de afnemerde door Marconi geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal eenbedrag gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs. Marconi heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de afnemer die hogere schade verschuldigd is. d. Montage van door Marconi geleverde zaken dient uitsluitend door geschoold personeel in gespecialiseerde garages te worden uitgevoerd met gebruikmaking van het daarvoor voorziene gespecialiseerde gereedschap, alles met inachtneming van de montage resp. 1

2 onderhoudsvoorschriften van de desbetreffende voertuigfabrikant. 3. Prijzen, prijsaanpassing en statiegeldregeling a. De door Marconi geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op aflevering ex Works,af haar magazijn in Nederland. Leveringsbedingen worden steeds uitgelegd volgens de meest recente editie van de Imcomterms van de Internationale Kamer van Koophandel.Geoffreerde prijzen zijn voorts gebaseerd op een soepele medewerking door de afnemer aan de afwikkeling van de gesloten overeenkomst. Marconi is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen indiende kostprijs van hetgeen Marconi dient te presteren in de periode tussen het totstandkomen van de overeenkomst, en het tijdstip van de aflevering/de prestatie, stijgt. b. Marconi hanteert voor bepaalde, door haar te verkopen zaken, een statiegeldregeling die de afnemer dient na te komen. Deze statiegeldregeling kan gebaseerd zijn op voorbelasting of nabelasting. c. In het geval van voorbelasting wordt de koopprijs vermeerderd met statiegeld, welk statiegeld wordt geretourneerd, of terugbetaald, bij retournering van de zaak met verpakking, respectievelijk de verpakking. Retournering van een zaak behoeft steeds de voorafgaande toestemming van Marconi. d. De regeling van nabelasting geldt indien met de afnemer wordt overeengekomen dat ter gelegenheid van de levering van een door hem gekochte zaak een gebruikte, gelijksoortige zaak, die aan de door Marconi te stellen eisen moet voldoen, retourneert. Indien deze regeling van toepassing is, heeft Marconi eveneens het recht om de overeengekomen koopprijs te vermeerderen met statiegeld, welk statiegeld wordt gecrediteerd of terugbetaald zodra het in te ruilen product door Marconi wordt ontvangen. Marconi heeft het recht om een te ontvangen inruilproduct te boeken op een oudere transactie ter zake waarvan geen inruilproduct werd ontvangen. e. In de actuele prijslijsten van Marconi wordt aangegeven of, en zo ja, welke, statiegeldregeling geldt voor welke zaken. In die prijslijst, dan wel in afzonderlijke documentatie, zijn details met betrekking tot de statiegeldregeling opgenomen. f. Uitgangspunt is steeds dat retournering van de zaakmet verpakking (indien voor Marconi akkoord), respectievelijk de verpakking, binnen drie maanden na de datum van de factuur, waarop het statiegeld is belast, op basis van het leveringsbeding DDP op een door Marconi aan te geven plaats in Nederland,dient te geschieden. 4. (Termijnen van) aflevering en risico a. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door Marconi verkochte zaak ex Works, af het magazijn van Marconi in Nederland. 2

3 b. Overeengekomen aflevertijden zijn, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen, indicatief en niet fataal. Marconi raakt slechts in verzuim nadat haar afnemer haar schriftelijk in gebreke stelt, en in verband daarmee aan haar een na overleg met Marconi te bepalen redelijke termijn stelt, en Marconi die termijn ongebruikt laat verstrijken. c. Vanaf de aflevering is de zaak voor rekening en risico van de afnemer, onverminderd het in artikel 10bedongen eigendomsvoorbehoud. d. Marconi zal haar afnemerzo spoedig mogelijk van een (dreigende) overschrijding van een termijn op de hoogte stellen. 5. Afnameverplichting a. De afnemervan Marconi is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlening, waaronder die tot afname van de gekochte en/of bewerkte zaak. b. Indien de afnemervan Marconi de inontvangstneming van de zaak c.q. de aangeboden prestatie weigert raakt hij op het moment van die weigering in crediteursverzuim en houdtmarconi de zaak - tot aan het moment dat Marconi de overeenkomst ontbindt, of de zaak alsnog wordt afgenomen -voor rekening en risico van de afnemer onder zich. Marconi behoeft de desbetreffende zaak niet te verzekeren en kan de kosten van stalling en dergelijke tegen de bij haar geldende tarieven in rekening brengen. Zolang de betreffende, verkochte, zaak niet alsnog door de afnemervan Marconi wordt afgenomen en betaald, gaat de eigendom niet over, en heeft Marconi het recht om het door de afnemer verschuldigde te factureren. 6. Garantie Garanties worden door Marconi slechts door middel van schriftelijke verklaringen gegeven. Tenzij uit dergelijke verklaringen uitdrukkelijk het tegendeel blijkt zijn op de door Marconi gegeven garanties slechts de wettelijke bepalingen van de toerekenbare tekortkoming van toepassing. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt een garantie voor een periode van één jaar en voor het grondgebied Nederland. 7. Keuring en klachten a. De afnemer dient de afgeleverde zaak op het moment van aflevering te keuren op uiterlijk waarneembare gebreken - als krassen, deuken en het niet conform de overeenkomst functioneren- en, na de ontdekking van dergelijke gebreken, terstond een klacht te uiten, en een aantekening op de vrachtbrief/afleverbonte maken. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt geldt de zaak in zoverre als door hem aanvaard. 3

4 b. De afnemer dient de zaak op andere dan de sub a. bedoelde gebreken binnen veertien dagen na aflevering te keuren en een eventueel gebrek binnen die termijn aan Marconi mede te delen. 8. Betaling, kosten, verrekening, opschorting en derdenbeding a. Tenzij anders wordt overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient ofwel contant plaats te vinden dan wel door middel van bijschrijving op een door Marconi mede te delen rekening. In het geval van bijschrijving op de rekening van Marconi geldt het tijdstip van bijschrijving als het tijdstip van de betaling. De door de afnemer te verrichten betalingen worden eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Marconi niet het in artikel 10 bedongen eigendomsvoorbehoud/pandrecht/retentierecht geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de, telkens oudste, hoofdsom. b. Klachten terzake een factuur moet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen vast staat, onverminderd het recht van Marconi om evidente fouten te corrigeren. c. Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de afnemer van Marconi, indien Marconi een opeisbare prestatie van haar afnemerheeft te vorderen, en zij de zaak uit handen geeft, een vergoeding verschuldigd die wordt berekend naar rato van het door de doormarconi ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken te berekenen tarief, al dan niet per tijdseenheid, voorzover redelijk, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten heeft betrekking op alle door de door Marconi ingeschakelde derde, te verrichten handelingen terwijl daarvoor als minimum geldt de staffel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag. d. Verrekening door de afnemervan Marconi is niet toegestaan, tenzij zij de vordering van haar afnemer onvoorwaardelijk erkent. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten indien hij een klacht uit. e. Indien Marconi met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk jegens Marconi aansprakelijk voor de volledige nakoming van de desbetreffende overeenkomst. f. Marconi bedingt bij wijze van derdenbeding dat de met haar in een groep verbonden vennootschappen, die een vordering hebben op de afnemer, die vordering kunnen verrekenen met hetgeen Marconi aan de afnemer verschuldigd is, danwel dat indien de 4

5 verbonden vennootschap een schuld heeft aan de afnemer, Marconi haar vordering op de afnemer kan verrekenen met hetgeen die vennootschap aan de afnemer verschuldigd is. 9. Verzuim; faillissement etc. Indien de afnemervan Marconi enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig,nakomt, alsmede in het geval haarafnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, dan wel met betrekking tot hem de gerechtelijke schuldsanering wordt uitgesproken dan wel hij onder curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de afnemer geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en heeft Marconi, naar haar keuze, het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan Marconi uit hoofde van de wet verder toekomende rechten, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te schorten. Marconi heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is, te eisen. 10. Eigendomsvoorbehoud; verzekering; pand en retentie a. Eigendomsvoorbehoud Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Marconi behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan ook aan de afnemer afgeleverde en af te leveren zaken totdat de afnemer: a) de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en, b) de vorderingen heeft voldaan die Marconi op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Marconi. Indien een derde een zaak voor deafnemer onder zich heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens Marconi tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Marconi mede te delen en mag Marconi aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor Marconi moet houden. b. De afnemer is verplicht de door hem af te nemen zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen het risico van diefstal, verduistering, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn aanspraken op de verzekeraar aan derden te verpanden, of anderszins tot zekerheid laten strekken, dan wel aan een derde over te dragen. De 5

6 wederpartij verplicht zich jegens Marconi om op ieder door haar gewenst moment zijn (al dan niet toekomstige) recht op schade-uitkering op een door Marconi te bepalen wijze tot zekerheid van al haar vorderingen op hem, te laten strekken. De in dit lid omschreven verplichting gelden niet indien de afnemer het door hem verschuldigde voorafgaand aan de levering betaalt. c. Pand Tussen Marconi en haarafnemer geldt dat op roerende - niet registerzaken - die Marconi van de afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die Marconi op haarafnemer, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Marconi de betreffende zaak onder zichverkrijgt. d. Retentierecht Marconi mag het aan haar toekomende retentierecht ook uitoefenen voor de betaling van al hetgeen de afnemer aan haar, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is. 11. Eigendom vervangen onderdelen Door Marconi vervangen onderdelen, worden, zonder dat zijdaarvoor een vergoeding verschuldigd is, haar eigendom, tenzij het tegendeel wordt bedongen. 12. Aansprakelijkheid en overmacht a) Indien deafnemervan Marconi de voorschriften die in artikel 7 zijn neergelegd, in acht heeft genomen kanmarconi, met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bedongen, slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie, wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. b) Indien Marconierkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan, dan heeftmarconi het recht om binnen een redelijke termijn, nadat haarafnemer zich daarop beroept, aan hem mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Bij het uitbrengen van haar keuze moet Marconi in redelijkheid met de belangen van haarafnemer rekening houden. Indien Marconi na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de betreffende verbintenis op correcte wijze zal zijn nagekomen en heeft deafnemer geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden,dan wel een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. 6

7 c) Indien komt vast te staan dat Marconiaan haarafnemer schadevergoeding verschuldigd is, dan is haar schadevergoedingsverplichtingbeperkt tot het bedrag dat met betrekking tot de betreffende zaak/de betreffende prestatie is overeengekomen, exclusief BTW, inclusief (de waarde van) hetgeen Marconi reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming heeft gepresteerd. Deafnemervan Marconi vrijwaart haar tegen alle aanspraken van derden - onder meer terzake productenaansprakelijkheid - voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. d) Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig ziekte van werknemers of hulppersonen van Marconi en/of staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Marconi, alsmede overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Marconi kan worden verlangd. e) In dit artikel wordt onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen. 13. Industriële en intellectuele eigendom Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bedongen is Marconi eigenares van alle industriële en intellectuele rechten op alle producten, waaronder de door haar al dan niet in het kader van een aanbieding - vervaardigde tekeningen ook al zouden de betreffende producten in opdracht van de afnemer door haar zijn vervaardigd of aangepast. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien Marconi producten van derden betrekt en Marconi de intellectuele eigendom van die derdenerkent. In dat geval dient de afnemer de intellectuele eigendom van die derden te respecteren. 14. Verwerking persoonsgegevens De gegevens die Marconi van deafnemerontvangt worden door haar als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Met behulp van deze gegevens zal Marconi de overeenkomst uitvoeren en, voorzover overeengekomen, garantieverplichtingen nakomen, service verlenen en haarafnemer tijdig voorzien van productinformatie en het met inachtneming van de wettelijke bepalingen per post of anderszins verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen. Op verzoek van deafnemer zullen foutieve gegevens worden hersteld, terwijl Marconi ook overigens jegens deafnemer de verplichtingen ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens zal nakomen. 7

8 15. Export- en milieuvoorschriften a. De door Marconi te leveren zaken, software en technologie zijn mogelijk onderworpen aan beperkende export wet- en regelgeving van de Europese Unie, Nederland, de Verenigde Staten en andere landen. Deze wet- en regelgeving heeft bijvoorbeeld betrekking op strategische goederen. De afnemer dient deze wet- en regelgeving strikt na te leven en zich zelf te oriënteren met betrekking tot het bestaan en de reikwijdte daarvan. In dit kader moet worden bedacht dat bepaalde wetgeving van de Verenigde Staten in voorkomend geval extraterritoriale werking heeft. b. In voorkomend geval dient in verband met de door Marconi uit te leveren zaken milieuwetgeving, al dan niet afkomstig van de Nederlandse wetgever of de Europese Unie te worden nageleefd. Ook hier geldt dat de afnemer verplicht is zichzelf te oriënteren omtrent het bestaan van deze wetgeving en de reikwijdte daarvan. c. Indien het in verband met het bepaalde onder a en b van dit artikel nodig is om vergunningen te verkrijgen, dient de afnemer hiervoor tijdig en voor eigen rekening de nodige initiatieven te nemen. 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a. Op alle rechtsverhoudingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. b. Alle geschillen die tussen Marconi en haarafnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank Zeeland-West- Breda, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten, en onverminderd het recht van Marconi om haarafnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter. Versie: januari

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN SMINK FOOD B.V. TE AMERSFOORT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin Smink Food

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952

Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952 Algemene voorwaarden van SternDealers B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 33251952 Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V.

Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Algemene voorwaarden van Ardea Auto B.V., Fitis Auto B.V., MVC Automotive Amsterdam B.V. en Van Kalmthout Auto B.V. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Art. 1: Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE LEVERING VAN ZAKEN EN DIENSTEN Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen TrustLube B.V., gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F.

Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Algemene voorwaarden Emiel Al V.O.F. Artikel 1: Partijen 1. Gebruiker: de vennootschap onder firma Emiel Al V.O.F., gevestigd te (4132 AT) Vianen aan het adres Voorstraat 100, ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V.

VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. VDS AUTOMOTIVE SERVICES B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Versie mei 2014 ARTIKEL 1: DEFINITIES In deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden worden door VDS Automotive Services B.V. de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT

ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMENE VOORWAARDEN ZAKELIJKE MARKT ALGEMEEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, alsmede de in die overeenkomst bedongen keuringen, taxaties, reparaties

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland

Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Algemene voorwaarden voor Verkoop, Levering en Aanneming van leden van Vereniging Elektrisch Varen Nederland Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijving... 2 2. Algemeen... 2 3. Aanbod en aanvaarding... 2 4.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 - Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 - Totstandkoming van de overeenkomst Artikel 4 Prijzen ALGEMENE VOORWAARDEN Deze Algemene Voorwaarden zijn bestemd voor overeenkomsten met betrekking tot koop, lease, verhuur, reparatie en onderhoud van auto s, onderdelen en toebehoren daarvoor, gesloten tussen

Nadere informatie

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Computing verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF COMPUTING BV Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN

ARTIKEL 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE WEDERPARTIJ EN AFWIJKENDE AFSPRAKEN ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MAURICE WILLEMS COMMERCIËLE SERVICES BV, TEVENS HANDELEND ONDER DE NAAM NOVOLINO, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE STEIJL (GEMEENTE VENLO), INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER VAN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CATALINA USA PARTS, GEVESTIGD EN KANTOORHOUDENDE TE SWALMEN, INGESCHREVEN IN HET HANDELSREGISTER TE VENLO Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 1. Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.

2.3 Door JPF Software verstrekte prijslijsten, brochures, drukwerk etc. zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN JPF SOFTWARE BV Versie 1.1 Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden NewChannel B.V. Consultancy en Dienstverlening Artikel 1. Definities 1.1. In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1

ALGEMENE VOORWAARDEN 7.1 7.1 Algemene voorwaarden voor levering van: HSI BV Hierna te noemen: gebruiker. Artikel 1: Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum

Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Algemene Voorwaarden RIT Bandenservice B.V. gevestigd te Oostrum Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Verkoper/opdrachtnemer: RIT Bandenservice B.V.; Koper/opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop.

Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Algemene leverings, verkoop- en betalingsvoorwaarden van D&R Adviesburo en DNRwebshop. Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten

Nadere informatie

ES Elektro B.V., statutair gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen ES

ES Elektro B.V., statutair gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen ES ALGEMENE VERKOOP -,, LEVERING -,, BETALING -EN CURSUSVOORWAARDEN ES Elektro B.V., statutair gevestigd te Raamsdonksveer, hierna te noemen ES Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene verkoop -, levering

Nadere informatie

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames

Artikel 4 Prijzen. Artikel 5 Reclames Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Denko ICT B.V. Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten, uitvoering van opdrachten

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Middelburg onder nummer 22039479 versie: 15 september 2009 unitit solutions b.v. Post- en bezoekadres Telefoon

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN EN ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR WERKZAAMHEDEN Algemene inkoopvoorwaarden en algemene voorwaarden voor werkzaamheden van de naamloze vennootschap gevestigd te Almelo (Nederland),

Nadere informatie

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V.

Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Algemene verkoop-en leveringsvoorwaarden van Teboza Productions B.V., Teboza B.V., TNSA B.V., Teboza Organics B.V. en T.A.A. Productions B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Akaza sport gevestigd te Waalwijk. hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 - Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Gebruiker: de gebruiker van

Nadere informatie

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH.

1.5 Leverancier: gebruiker van deze Algemene Voorwaarden die goederen en diensten levert en die lid is van de SZS en/of de EKH. ALGEMENE VOORWAARDEN voor leveranties en diensten in de Scheepsbenodigdhedenhandel, Zeilmakerij, Dekkledenvervaardiging en Scheepstuigerij en/of leveranties en diensten betreffende hijs- en hefmiddelen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015

Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers. België Juli 2015 Algemene voorwaarden B2B voor zakelijke afnemers België Juli 2015 Inhoudsopgave Artikel 1. Definities & toepasselijkheid algemene voorwaarden... 3 Artikel 2. Aanbiedingen/offertes... 3 Artikel 3. Prijs...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden van Teboza Pack B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: Teboza: Teboza Pack B.V.; Afnemer de wederpartij van Teboza bij een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND ALGEMENE VOORWAARDEN MADE IN SCOTLAND artikel 1. Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Made in Scotland, hierna te noemen: Made in Scotland,

Nadere informatie

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 ------------------------------------------------------------------------------------------- Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van: Home Innovation Services Foeliehof 22 2215 BP Voorhout Inschrijfnummer K.v.K. te Lisse nr 28103913 -------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Saddl

Algemene voorwaarden Saddl Algemene voorwaarden Saddl Onder "Saddl" wordt in deze algemene voorwaarden en op de webpagina s www.saddl.nl (hierna te noemen; website ), send.saddl.nl (hierna te noemen; platform) en saddl.freshdesk.com

Nadere informatie