ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA"

Transcriptie

1 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN VANMARCONI TRADING B.V. TE BREDA 1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden; het uitwisselen van berichten a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle -ook in de toekomst uit te brengen,respectievelijk tot stand te komen aanbiedingen en overeenkomsten,die Marconi Trading B.V., gevestigd te Breda, ingeschreven in het handelsregister onder nummer , hierna te noemen: "Marconi",uitbrengt respectievelijk sluit, ongeacht de aard van de door Marconi te verrichten prestatie.onder zaak wordt hierna zowel verstaan het verkopen en leveren van roerende zaken als het verrichten van een dienst. De wederpartij van Marconi wordt hierna aangeduid als: "de afnemer". b. Indien de afnemer op enig moment verwijst naar eigen algemene (inkoop-)voorwaarden wordt de toepasselijkheid daarvan hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen. c. De in deze algemene voorwaarden genoemde berichten kunnen, tenzij anders aangegeven of wettelijk de schriftelijke vorm geldt, zowel schriftelijk, als per , als per fax worden verzonden. 2. Aanbiedingen; zekerheid en annulering van een gesloten overeenkomst; montage a. Tenzij anders gemeld zijn de aanbiedingen van Marconi vrijblijvend. Een vrijblijvende aanbieding kan door Marconi binnen drie werkdagen na de ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. b. Marconi heeft steeds het recht om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst het stellen van voldoende zekerheid te verlangen. Ook na het sluiten van de overeenkomst heeft Marconi het recht om dat te doen indien zij een redelijk vermoeden heeft dat de afnemer zijn verplichtingen niet zal nakomen. Daarvan is in ieder geval sprake indien de afnemer enige opeisbare verbintenis jegens Marconi, ondanks ingebrekestelling, niet nakomt. In het geval de afnemer, ondanks ingebrekestelling, geen zekerheid stelt heeft Marconi het recht om de rechten uit te oefenen die zijn omschreven in artikel 9 van deze algemene voorwaarden. c. Indien de afnemervan Marconi een eenmaal gesloten overeenkomst wil annuleren, en Marconi daarmee akkoord gaat, geschiedt dit steeds onder de voorwaarde dat de afnemerde door Marconi geleden en te lijden schade vergoedt. Deze schade beloopt minimaal eenbedrag gelijk aan 50% van de overeengekomen prijs. Marconi heeft het recht om te bewijzen dat zij een hogere schade heeft geleden, in welk geval de afnemer die hogere schade verschuldigd is. d. Montage van door Marconi geleverde zaken dient uitsluitend door geschoold personeel in gespecialiseerde garages te worden uitgevoerd met gebruikmaking van het daarvoor voorziene gespecialiseerde gereedschap, alles met inachtneming van de montage resp. 1

2 onderhoudsvoorschriften van de desbetreffende voertuigfabrikant. 3. Prijzen, prijsaanpassing en statiegeldregeling a. De door Marconi geoffreerde prijzen zijn gebaseerd op aflevering ex Works,af haar magazijn in Nederland. Leveringsbedingen worden steeds uitgelegd volgens de meest recente editie van de Imcomterms van de Internationale Kamer van Koophandel.Geoffreerde prijzen zijn voorts gebaseerd op een soepele medewerking door de afnemer aan de afwikkeling van de gesloten overeenkomst. Marconi is bevoegd om overeengekomen prijzen te verhogen indiende kostprijs van hetgeen Marconi dient te presteren in de periode tussen het totstandkomen van de overeenkomst, en het tijdstip van de aflevering/de prestatie, stijgt. b. Marconi hanteert voor bepaalde, door haar te verkopen zaken, een statiegeldregeling die de afnemer dient na te komen. Deze statiegeldregeling kan gebaseerd zijn op voorbelasting of nabelasting. c. In het geval van voorbelasting wordt de koopprijs vermeerderd met statiegeld, welk statiegeld wordt geretourneerd, of terugbetaald, bij retournering van de zaak met verpakking, respectievelijk de verpakking. Retournering van een zaak behoeft steeds de voorafgaande toestemming van Marconi. d. De regeling van nabelasting geldt indien met de afnemer wordt overeengekomen dat ter gelegenheid van de levering van een door hem gekochte zaak een gebruikte, gelijksoortige zaak, die aan de door Marconi te stellen eisen moet voldoen, retourneert. Indien deze regeling van toepassing is, heeft Marconi eveneens het recht om de overeengekomen koopprijs te vermeerderen met statiegeld, welk statiegeld wordt gecrediteerd of terugbetaald zodra het in te ruilen product door Marconi wordt ontvangen. Marconi heeft het recht om een te ontvangen inruilproduct te boeken op een oudere transactie ter zake waarvan geen inruilproduct werd ontvangen. e. In de actuele prijslijsten van Marconi wordt aangegeven of, en zo ja, welke, statiegeldregeling geldt voor welke zaken. In die prijslijst, dan wel in afzonderlijke documentatie, zijn details met betrekking tot de statiegeldregeling opgenomen. f. Uitgangspunt is steeds dat retournering van de zaakmet verpakking (indien voor Marconi akkoord), respectievelijk de verpakking, binnen drie maanden na de datum van de factuur, waarop het statiegeld is belast, op basis van het leveringsbeding DDP op een door Marconi aan te geven plaats in Nederland,dient te geschieden. 4. (Termijnen van) aflevering en risico a. Tenzij het tegendeel wordt overeengekomen, geschiedt de aflevering van de door Marconi verkochte zaak ex Works, af het magazijn van Marconi in Nederland. 2

3 b. Overeengekomen aflevertijden zijn, tenzij het tegendeel schriftelijk wordt overeengekomen, indicatief en niet fataal. Marconi raakt slechts in verzuim nadat haar afnemer haar schriftelijk in gebreke stelt, en in verband daarmee aan haar een na overleg met Marconi te bepalen redelijke termijn stelt, en Marconi die termijn ongebruikt laat verstrijken. c. Vanaf de aflevering is de zaak voor rekening en risico van de afnemer, onverminderd het in artikel 10bedongen eigendomsvoorbehoud. d. Marconi zal haar afnemerzo spoedig mogelijk van een (dreigende) overschrijding van een termijn op de hoogte stellen. 5. Afnameverplichting a. De afnemervan Marconi is verplicht de voor het verrichten van de prestatie noodzakelijke medewerking te verlening, waaronder die tot afname van de gekochte en/of bewerkte zaak. b. Indien de afnemervan Marconi de inontvangstneming van de zaak c.q. de aangeboden prestatie weigert raakt hij op het moment van die weigering in crediteursverzuim en houdtmarconi de zaak - tot aan het moment dat Marconi de overeenkomst ontbindt, of de zaak alsnog wordt afgenomen -voor rekening en risico van de afnemer onder zich. Marconi behoeft de desbetreffende zaak niet te verzekeren en kan de kosten van stalling en dergelijke tegen de bij haar geldende tarieven in rekening brengen. Zolang de betreffende, verkochte, zaak niet alsnog door de afnemervan Marconi wordt afgenomen en betaald, gaat de eigendom niet over, en heeft Marconi het recht om het door de afnemer verschuldigde te factureren. 6. Garantie Garanties worden door Marconi slechts door middel van schriftelijke verklaringen gegeven. Tenzij uit dergelijke verklaringen uitdrukkelijk het tegendeel blijkt zijn op de door Marconi gegeven garanties slechts de wettelijke bepalingen van de toerekenbare tekortkoming van toepassing. Tenzij anders wordt overeengekomen geldt een garantie voor een periode van één jaar en voor het grondgebied Nederland. 7. Keuring en klachten a. De afnemer dient de afgeleverde zaak op het moment van aflevering te keuren op uiterlijk waarneembare gebreken - als krassen, deuken en het niet conform de overeenkomst functioneren- en, na de ontdekking van dergelijke gebreken, terstond een klacht te uiten, en een aantekening op de vrachtbrief/afleverbonte maken. Indien de afnemer zich hieraan niet houdt geldt de zaak in zoverre als door hem aanvaard. 3

4 b. De afnemer dient de zaak op andere dan de sub a. bedoelde gebreken binnen veertien dagen na aflevering te keuren en een eventueel gebrek binnen die termijn aan Marconi mede te delen. 8. Betaling, kosten, verrekening, opschorting en derdenbeding a. Tenzij anders wordt overeengekomen dient de betaling plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum. De betaling dient ofwel contant plaats te vinden dan wel door middel van bijschrijving op een door Marconi mede te delen rekening. In het geval van bijschrijving op de rekening van Marconi geldt het tijdstip van bijschrijving als het tijdstip van de betaling. De door de afnemer te verrichten betalingen worden eerst in mindering gebracht op die vorderingen waarvoor Marconi niet het in artikel 10 bedongen eigendomsvoorbehoud/pandrecht/retentierecht geldend kan maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente en, tot slot, op de, telkens oudste, hoofdsom. b. Klachten terzake een factuur moet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur worden medegedeeld, bij gebreke waarvan de juistheid van de facturen vast staat, onverminderd het recht van Marconi om evidente fouten te corrigeren. c. Terzake buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten is de afnemer van Marconi, indien Marconi een opeisbare prestatie van haar afnemerheeft te vorderen, en zij de zaak uit handen geeft, een vergoeding verschuldigd die wordt berekend naar rato van het door de doormarconi ingeschakelde derde voor soortgelijke zaken te berekenen tarief, al dan niet per tijdseenheid, voorzover redelijk, vermeerderd met de door die derde in redelijkheid aan derden te betalen kosten. De vergoeding voor buitengerechtelijke kosten heeft betrekking op alle door de door Marconi ingeschakelde derde, te verrichten handelingen terwijl daarvoor als minimum geldt de staffel die is opgenomen in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Ter zake de gerechtelijke kosten geldt als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag. d. Verrekening door de afnemervan Marconi is niet toegestaan, tenzij zij de vordering van haar afnemer onvoorwaardelijk erkent. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn betalingsverplichting op te schorten indien hij een klacht uit. e. Indien Marconi met twee of meer (rechts)personen een overeenkomst sluit, is ieder van hen hoofdelijk jegens Marconi aansprakelijk voor de volledige nakoming van de desbetreffende overeenkomst. f. Marconi bedingt bij wijze van derdenbeding dat de met haar in een groep verbonden vennootschappen, die een vordering hebben op de afnemer, die vordering kunnen verrekenen met hetgeen Marconi aan de afnemer verschuldigd is, danwel dat indien de 4

5 verbonden vennootschap een schuld heeft aan de afnemer, Marconi haar vordering op de afnemer kan verrekenen met hetgeen die vennootschap aan de afnemer verschuldigd is. 9. Verzuim; faillissement etc. Indien de afnemervan Marconi enige verplichting niet, of niet behoorlijk, of niet tijdig,nakomt, alsmede in het geval haarafnemer in staat van faillissement wordt verklaard, (al dan niet voorlopige) surséance van betaling verkrijgt, dan wel met betrekking tot hem de gerechtelijke schuldsanering wordt uitgesproken dan wel hij onder curatele wordt gesteld, dan wel de onderneming van de afnemer wordt stilgelegd of geliquideerd, wordt de afnemer geacht ten aanzien van alle niet voldane verplichtingen van rechtswege in verzuim te zijn geraakt en heeft Marconi, naar haar keuze, het recht om, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en onverminderd de aan Marconi uit hoofde van de wet verder toekomende rechten, en zonder dat een ingebrekestelling is vereist, de betreffende overeenkomst(en) geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden dan wel de (verdere) uitvoering van die overeenkomst(en) op te schorten. Marconi heeft in die gevallen tevens het recht om de onmiddellijke voldoening van al hetgeen de afnemer aan haar verschuldigd is, te eisen. 10. Eigendomsvoorbehoud; verzekering; pand en retentie a. Eigendomsvoorbehoud Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Marconi behoudt de eigendom van de op grond van welke overeenkomst dan ook aan de afnemer afgeleverde en af te leveren zaken totdat de afnemer: a) de prijs van al die zaken, vermeerderd met verschuldigde rente en kosten, volledig heeft voldaan en, b) de vorderingen heeft voldaan die Marconi op hem verkrijgt indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. De afnemer mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderingen dan die van Marconi. Indien een derde een zaak voor deafnemer onder zich heeft, dan is de afnemer, indien hij jegens Marconi tekort schiet, verplicht om de naam en het adres van die derde aan Marconi mede te delen en mag Marconi aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor Marconi moet houden. b. De afnemer is verplicht de door hem af te nemen zaken afdoende te verzekeren, in ieder geval tegen het risico van diefstal, verduistering, beschadiging en tenietgaan. Het is de afnemer niet toegestaan om zijn aanspraken op de verzekeraar aan derden te verpanden, of anderszins tot zekerheid laten strekken, dan wel aan een derde over te dragen. De 5

6 wederpartij verplicht zich jegens Marconi om op ieder door haar gewenst moment zijn (al dan niet toekomstige) recht op schade-uitkering op een door Marconi te bepalen wijze tot zekerheid van al haar vorderingen op hem, te laten strekken. De in dit lid omschreven verplichting gelden niet indien de afnemer het door hem verschuldigde voorafgaand aan de levering betaalt. c. Pand Tussen Marconi en haarafnemer geldt dat op roerende - niet registerzaken - die Marconi van de afnemer onder zich verkrijgt, een recht van pand wordt gevestigd tot zekerheid van de vorderingen die Marconi op haarafnemer, uit welke hoofde ook, heeft of zal verkrijgen. Het pandrecht komt zonder nadere formaliteiten tot stand op het moment dat Marconi de betreffende zaak onder zichverkrijgt. d. Retentierecht Marconi mag het aan haar toekomende retentierecht ook uitoefenen voor de betaling van al hetgeen de afnemer aan haar, uit welke hoofde dan ook, verschuldigd is. 11. Eigendom vervangen onderdelen Door Marconi vervangen onderdelen, worden, zonder dat zijdaarvoor een vergoeding verschuldigd is, haar eigendom, tenzij het tegendeel wordt bedongen. 12. Aansprakelijkheid en overmacht a) Indien deafnemervan Marconi de voorschriften die in artikel 7 zijn neergelegd, in acht heeft genomen kanmarconi, met inachtneming van hetgeen in deze algemene voorwaarden omtrent haar aansprakelijkheid is bedongen, slechts gedurende één jaar na datum aflevering/het verrichten van de prestatie, wegens een toerekenbare tekortkoming in rechte worden aangesproken. b) Indien Marconierkent dat zij toerekenbaar tekort is geschoten, of dit anderszins komt vast te staan, dan heeftmarconi het recht om binnen een redelijke termijn, nadat haarafnemer zich daarop beroept, aan hem mede te delen dat zij kosteloos tot herlevering c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zal overgaan. Bij het uitbrengen van haar keuze moet Marconi in redelijkheid met de belangen van haarafnemer rekening houden. Indien Marconi na de genoemde mededeling binnen een redelijke termijn presteert, dan betekent dit dat de betreffende verbintenis op correcte wijze zal zijn nagekomen en heeft deafnemer geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de afnemer voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden,dan wel een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. 6

7 c) Indien komt vast te staan dat Marconiaan haarafnemer schadevergoeding verschuldigd is, dan is haar schadevergoedingsverplichtingbeperkt tot het bedrag dat met betrekking tot de betreffende zaak/de betreffende prestatie is overeengekomen, exclusief BTW, inclusief (de waarde van) hetgeen Marconi reeds in het kader van de toerekenbare tekortkoming heeft gepresteerd. Deafnemervan Marconi vrijwaart haar tegen alle aanspraken van derden - onder meer terzake productenaansprakelijkheid - voorzover deze aanspraken het in de vorige zin bedoelde maximum te boven gaan. d) Naast hetgeen de Wet als overmacht beschouwt, gelden als zodanig ziekte van werknemers of hulppersonen van Marconi en/of staking en/of wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van haar leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken; stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Marconi, alsmede overige omstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst belemmeren, een en ander voorzover als gevolg daarvan de (verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Marconi kan worden verlangd. e) In dit artikel wordt onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen. 13. Industriële en intellectuele eigendom Tenzij uitdrukkelijk anders wordt bedongen is Marconi eigenares van alle industriële en intellectuele rechten op alle producten, waaronder de door haar al dan niet in het kader van een aanbieding - vervaardigde tekeningen ook al zouden de betreffende producten in opdracht van de afnemer door haar zijn vervaardigd of aangepast. Het in de vorige zin gestelde geldt niet indien Marconi producten van derden betrekt en Marconi de intellectuele eigendom van die derdenerkent. In dat geval dient de afnemer de intellectuele eigendom van die derden te respecteren. 14. Verwerking persoonsgegevens De gegevens die Marconi van deafnemerontvangt worden door haar als verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens verwerkt. Met behulp van deze gegevens zal Marconi de overeenkomst uitvoeren en, voorzover overeengekomen, garantieverplichtingen nakomen, service verlenen en haarafnemer tijdig voorzien van productinformatie en het met inachtneming van de wettelijke bepalingen per post of anderszins verzenden van gepersonaliseerde aanbiedingen. Op verzoek van deafnemer zullen foutieve gegevens worden hersteld, terwijl Marconi ook overigens jegens deafnemer de verplichtingen ingevolge de Wet bescherming persoonsgegevens zal nakomen. 7

8 15. Export- en milieuvoorschriften a. De door Marconi te leveren zaken, software en technologie zijn mogelijk onderworpen aan beperkende export wet- en regelgeving van de Europese Unie, Nederland, de Verenigde Staten en andere landen. Deze wet- en regelgeving heeft bijvoorbeeld betrekking op strategische goederen. De afnemer dient deze wet- en regelgeving strikt na te leven en zich zelf te oriënteren met betrekking tot het bestaan en de reikwijdte daarvan. In dit kader moet worden bedacht dat bepaalde wetgeving van de Verenigde Staten in voorkomend geval extraterritoriale werking heeft. b. In voorkomend geval dient in verband met de door Marconi uit te leveren zaken milieuwetgeving, al dan niet afkomstig van de Nederlandse wetgever of de Europese Unie te worden nageleefd. Ook hier geldt dat de afnemer verplicht is zichzelf te oriënteren omtrent het bestaan van deze wetgeving en de reikwijdte daarvan. c. Indien het in verband met het bepaalde onder a en b van dit artikel nodig is om vergunningen te verkrijgen, dient de afnemer hiervoor tijdig en voor eigen rekening de nodige initiatieven te nemen. 16. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting a. Op alle rechtsverhoudingen, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. b. Alle geschillen die tussen Marconi en haarafnemer, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, worden in eerste aanleg beslecht door de rechtbank Zeeland-West- Breda, Nederland, tenzij een dwingendrechtelijke bepaling zich daartegen zou verzetten, en onverminderd het recht van Marconi om haarafnemer in rechte te betrekken voor een anderszins bevoegde rechter. Versie: januari

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden Leveringsvoorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Hodam mede handelend onder de naam lpg-vulnippel.nl Inschrijvingsnummer KvK: 58634215 1. Definities 1.1 Lpg-vulnippel.nl: gebruiker van deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE. te Andijk Generaal de Wetlaan 17 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN AAA VERTAALBUREAU LA FRANCE te Andijk Generaal de Wetlaan 17 Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Algemeen Artikel 3 - Offertes, aanbiedingen Artikel 4 - Opdracht

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01)

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden AllweCare Medical B.V. (BTB versie 14-01) Artikel 1 Definities 1.1 AllweCare: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AllweCare Medical B.V., ingeschreven

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer

Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer Algemene verkoopvoorwaarden 2source4 B.V. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 32088879 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden (de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing

Nadere informatie

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting.

1. Alle door Steviger! in offertes, opdrachtbevestigingen of aan de andere kant genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Rijnland onder nummer 28097926. Art. 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle, ook precontractuele en toekomstige, rechtsverhoudingen tussen Steviger!

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V.

Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Innoverde B.V. Algemeen De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien Innoverde de inkopende partij is. De hierna volgende inkoopconsignatievoorwaarden

Nadere informatie

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties.

Qloods: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. ALGEMENE VOORWAARDEN Qloods Artikel 1: begripsomschrijving Qloods: koper: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Qloods op enigerlei wijze verbonden ondernemingen en organisaties. de wederpartij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HOLLAND COVERS ZEILMAKERIJ B.V. te Etten-Leur 1. Definities 1.1 Holland Covers: Gebruiker van deze algemene voorwaarden Holland Covers Zeilmakerij B.V., gevestigd aan de Oude Kerkstraat

Nadere informatie

4. schriftelijk $% &#% ' #(

4. schriftelijk $% &#% ' #( 1. koper De partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel direct als indirect, ingeschakelde personen, alsmede de entiteiten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Certe Dakwerken B.V. te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61608378.

Algemene voorwaarden van Certe Dakwerken B.V. te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61608378. 25-02-2015 Algemene voorwaarden van Certe Dakwerken B.V. te Eindhoven, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 61608378. ARTIKEL 1: TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande

Nadere informatie

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK

ARTIKEL 6. WIJZIGINGEN, MEER- EN MINDER WERK ALGEMENE VOORWAARDEN De hierna volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Surlinio B.V, ingeschreven bij de KvK Haaglanden onder nummer 60691611. ARTIKEL

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Best-app

Algemene voorwaarden van Best-app Algemene voorwaarden van Best-app Artikel 1: definities a. Best-app is een commanditaire vennootschap die onder nummer 61730084 is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Eindhoven.

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Windturbineservice BV (WTS BV) Algemene Inkoopvoorwaarden van Windturbineservice BV (WTS BV) te Dronten Artikel 1: Toepasselijkheid / offerte / totstandkoming 1.1. Deze inkoopvoorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN VAN: KÜHNE + HEITZ HOLLAND B.V. TE DORDRECHT Artikel 1: Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden 1. Deze algemene inkoopvoorwaarden zijn van toepassing in alle gevallen waarin

Nadere informatie

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden.

1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1. DEFINITIES 1.1 Onder Algemene Voorwaarden worden verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden. 1.2 Onder verkoper wordt verstaan My Medical Shop BV, gevestigd te s-gravenhage. 1.3

Nadere informatie

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld.

1. Alle offertes van Berg communiceert zijn vrijblijvend, tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld. --- ALGEMENE VOORWAARDEN --- I. Algemeen 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Berg communcieert en een Opdrachtgever waarop Berg communiceert deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1. Algemeen 1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: BEDU : de afnemer: de overeenkomst: het geleverde: de besloten vennootschap BEDU POMPEN

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344

ALGEMENE VOORWAARDEN. Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN Brochure 260344 ALGEMENE VOORWAARDEN van BRAMMER NEDERLAND B.V., gevestigd te Haarlem Artikel 1 1.1 Deze algemene voorwaarden maken deel uit van elke door Brammer Nederland B.V. te

Nadere informatie

Algemene Verkoop- en Verkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V.

Algemene Verkoop- en Verkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V. Algemene Verkoop- en Verkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V. Algemeen De onderstaande verkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien De Groot de verkopende partij is. De hierna volgende

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de

ALGEMENE VOORWAARDEN. van de besloten vennootschap. MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer bij de ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap MAASTRICHT AACHEN AIRPORT BV (Aerodrome Services) Gedeponeerd onder dossiernummer 66013283 bij de Kamer van Koophandel Limburg Versie november 2016 Art.

Nadere informatie

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen

Algemeen. Hoofdstuk 1: Inkoopvoorwaarden. Artikel 1: Het tot stand komen van een overeenkomst; prijzen Algemene inkoop-en inkoopconsignatievoorwaarden van Fruit Factor B.V. statutair gevestigd te Ridderkerk kantoorhoudende aan Handelsweg 120, 2988 DC Ridderkerk Inschrijving bij de Kamer van Koophandel,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden.

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN van Pieter Cornelis Visser, wonende te Haastrecht en gevestigd in Woerden. 1. Aanbiedingen. Tenzij daarbij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld zijn onze offertes, prijscouranten

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC

ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC ALGEMENE VOORWAARDEN D-TAC Gevestigd: Postbus 23 2450 AA Leimuiden KVK nummer: 28099669 Algemeen Artikel 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen van D-tac

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283)

Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Algemene voorwaarden Van Olde Bijvank (KvK Oost-Brabant 17156283) Artikel 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 26 januari 2015. Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings)

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN JOEP TUERLINGS AGENTUREN B.V. h.o.d.n. TUERLINGS FASHION GROUP TE TILBURG (Tuerlings) Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Algemene voorwaarden The Golf Teachers

Algemene voorwaarden The Golf Teachers Algemene voorwaarden The Golf Teachers 1. Definities. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Diensten: De door The Golf Teachers in het kader van deze algemene voorwaarden aangeboden en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. 1 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de Vereniging Groothandel Automaterialen Vrooam, statutair gevestigd te Schiedam. Artikel 1: Algemeen Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen,

Nadere informatie

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN

TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN TRADUCIR.NL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte en iedere overeenkomst tussen traducir.nl en een opdrachtgever, met uitsluiting van de algemene

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9

Versie 2013-04-25. Datum 24 november, 2014. Betreft Algemene Voorwaarden Mobile Agency. Pagina s 1 / 9 Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van, gevestigd te van der Heimstraat 50, 2582 SB, Den Haag. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. Versie 2013-04-25 1 / 9 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid

Artikel 1. Toepasselijkheid Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van OnderhoudShop.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing. 1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand

ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand ALGEMENE VOORWAARDEN Ideavelop B.V. bij niet kopen op afstand Artikel 1: begripsomschrijving Ideavelop B.V.: wederpartij: de gebruiker van de onderhavige voorwaarden en alle aan Ideavelop B.V. op enigerlei

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn

ALGEMENE VOORWAARDEN. Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn ALGEMENE VOORWAARDEN Jan's Vlees B.V. Laan van de Kreeft 191 7324 BX Apeldoorn Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 'koper': iedere (rechts)persoon die bij Jan s Vlees

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal

ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn NV Veenendaal ALGEMENE VOORWAARDEN INSPIRION B.V. Ravelijn 68 3905 NV Veenendaal Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn, onverminderd het in lid 2 van dit artikel bepaalde, van toepassing op alle aanbiedingen,

Nadere informatie

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden:

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden: Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Oriental Wines, handelend onder de naam Oriental Wines, gevestigd te Wilgenburg 6 te Sint Willebrord. Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder (natuurlijk

Nadere informatie

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: ARTIKEL 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: De ondernemer: UrbanSofa vof Markt 27 29 6701CX Wageningen KvK: 09050255 BTW: NL818868077.B01 De afnemer: de koper/opdrachtgever of een ieder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra

Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Algemene voorwaarden van Recherchebureau Causa Vestra Artikel 1 Algemeen 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere opdracht (hierna daaronder begrepen vervolgopdrachten), aanbieding, offerte en overeenkomst

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN

Leveringsvoorwaarden TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN 1. Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend ook indien daarin een termijn wordt genoemd, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld. 2. Een overeenkomst komt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ

ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ ALGEMENE VOORWAARDEN SKYTZ Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Skytz gevestigd aan de Papierbaan 9 te Winschoten. Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de hiernavolgende termen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel

Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel Algemene voorwaarden Lindsay's kousenwinkel In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: -"Webwinkel" : Lindsay's kousenwinkel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris

Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris voor vakdocentschap in het beroepsonderwijs Algemene voorwaarden voor opleidingen en trainingen van Instituut Mentoris Artikel 1: Toepasselijkheid Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen GerLing Translations te Wijchen, hierna te noemen: opdrachtnemer, en een opdrachtgever

Nadere informatie

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet.

3. Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van de Installateur binden de Installateur niet. Algemene Voorwaarden Algemene Verkoop-, leverings-, en betalingsvoorwaarden van de Vreede installatietechniek (dvit), De Deel 9, 8556 EL te Biddinghuizen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Almere

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl

T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl Postadres Postbus 6055 4000 HB Tiel Bezoekadres Biezenwei 2 Industrieterrein Medel 4004 MB Tiel T. 0344 631 746 F. 0344 631 747 E. info@arcelormittalconstructionnederland.nl I. www.arcelormittalconstructionnederland.nl

Nadere informatie

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1

Artikel 1 Algemeen 1.1 1.2 Artikel 2 Overeenkomst Artikel 3 Producten en diensten 3.1 3.2 Artikel 4 Levering 4.1 Artikel 1 Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen en rechtsbetrekkingen tussen Airco Herstel Twente en haar opdrachtgever. 1.2 Van deze algemene voorwaarden kan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl

Algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden (versie augustus 2012) 1/5 worktimer.nl Algemene voorwaarden Artikel 1: Algemeen 1a In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: - WorkTimer: WorkTimer te Utrecht, KvK nr: 30158263; - Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met

Nadere informatie

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Middeljans Sport en Reclame Definities: In deze algemene voorwaarden wordt onder Middeljans verstaan Geesje Middeljans- Boekholt, handelend onder de naam Middeljans

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN SCHÖNE EDELMETAAL B.V. Artikel 1: definities 1. koper de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar, zowel

Nadere informatie

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s).

Organisatiebureau The 5th Element. inspanningsverplichting tot het verrichten van diensten. hulp en adviezen ten behoeve van opdrachtgever(s). Algemene Voorwaarden The 5th Element Algemeen Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten gesloten tussen Organisatiebureau The 5th Element, gevestigd te 1815 GB, Alkmaar aan de Kennemersingel

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN HAKVOORT HR HRM & ORGANISATIEADVIES Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Hakvoort HR HRM & Organisatieadvies: Verder te noemen Hakvoort HR, is

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: A. YouMagine: gevestigd en kantoorhoudende te Emmen aan de Bargies 25. B. Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden New Media Online BV

Algemene voorwaarden New Media Online BV Algemene voorwaarden New Media Online BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden: de onderhavige

Nadere informatie

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities

Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud. Artikel 1 Definities Algemene in en verkoopvoorwaarden Angstelgoud Artikel 1 Definities 1. Koper, de partij vermeld in de overeenkomst als zijnde de koper en/of opdrachtgever, alsmede alle voor haar werkzame en door haar,

Nadere informatie

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W.

2.1. Alle offertes en prijsopgaven door opdrachtnemer zijn vrijblijvend. Tenzij anders is vermeld, zijn alle opgegeven prijzen exclusief B.T.W. 1. Algemeen 1.1. Deze voorwaarden zijn, met uitsluiting van voorwaarden van derden, van toepassing op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten, gesloten tussen Bosscha Ongevallenanalyse B.V.

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VAN DE ORGANISATIE VAN NEDERLANDSE TANDPROTHETICI 1. Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming

Nadere informatie

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN

CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN CUMLINGUA ALGEMENE VOORWAARDEN VERTAAL-, SCHRIJF en CORRECTIEDIENSTEN Artikel 1 - Toepasselijkheid van de voorwaarden 1.1 Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Cumlingua

Nadere informatie

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de

Overeenkomst. Afnemer nog geheel of gedeeltelijk c. Prestatie: alle (rechts)handelingen, openstaan, is REMOTE RENTAL gerechtigd de ALGEMENE VOORWAARDEN VAN REMOTE RENTAL B.V. Zoggelsestraat 3, Heesch Telefoon +31(0)412-456 999 KvK 515.01.902 1. Definities en toepasselijkheid 3. Levering en leveringstijden 1.1 In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bus Groep Nederland B.V. Handelsnaam BGN Parts. Statutair gevestigd en kantoorhoudende te Naarden. Deze

Nadere informatie

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn

Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Winner Business Software Europe B.V., gevestigd te Apeldoorn Artikel 1 Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN Van de besloten vennootschap STEENSMA B.V., gevestigd te Leeuwarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Leeuwarden op 1 januari 2005. Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

Algemene en Advertentie*voorwaarden

Algemene en Advertentie*voorwaarden FenceWorks B.V. Bankrekeningnummer: IBAN NL87 INGB 000 6755474 Beatrixstraat 2 bic: INGBNL2A 2712 CK Zoetermeer BTWnr: NL-819660693-B01 Telefoon: +31 (0) 79-5000559 Kvknr: Rijnland 27322427 Website: www.fenceworks.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V.

Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. Algemene voorwaarden Rapide Zandhandel B.V. 1. Definities a. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Rapide Zandhandel B.V., (KvK 58162135) gevestigd te Zwijndrecht, hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHAMPAGNE KOECHLIN ARTIKEL 1: DEFINITIES... 1 ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID... 1 ARTIKEL 3: AANBIEDINGEN EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 4: UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST... 2 ARTIKEL 5: LEVERING... 3 ARTIKEL 6:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer

Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012. Artikel 1. Werkingssfeer Algemene Voorwaarden Eventief Versie: 12-12-2012 Artikel 1. Werkingssfeer 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Eventief en een opdrachtgever

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Visual Steps B.V. - verder: Uitgever -

Algemene voorwaarden van Visual Steps B.V. - verder: Uitgever - Algemene voorwaarden van Visual Steps B.V. - verder: Uitgever - Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Uitgever en op iedere overeenkomst

Nadere informatie

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER

Algemene levering- en betalingsvoorwaarden Kilinclar Automaterialen B.V. Edisonstraat RT ZOETERMEER Artikel 1: Toepasselijkheid Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die Kilinclar Automaterialen B.V. doet, op alle overeenkomsten die zij sluit en op alle overeenkomsten die hiervan

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DOM NEDERLAND

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DOM NEDERLAND ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DOM NEDERLAND Algemeen Artikel 1 DOM Nederland is de handelsnaam van de Nederlandse vestiging van DOM Sicherheitstechnik GbmH, gevestigd te Bruhl, Duitsland. Artikel 2 De bedrijfsactiviteit

Nadere informatie

Algemene inkoop- en inkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V.

Algemene inkoop- en inkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V. Algemene inkoop- en inkoopconsignatievoorwaarden van De Groot International B.V. Algemeen De onderstaande inkoopvoorwaarden zijn van toepassing indien De Groot de inkopende partij is. De hierna volgende

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF

Algemene voorwaarden Masterwebber VOF 01 april 2009 Algemene voorwaarden Masterwebber VOF Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als meervoud. 1.1 Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Artikel 1 Toepassingsgebied Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing bij opdrachten aan en op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Help in Progress partij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes

Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden Artikel 3: Uitvoering van de overeenkomst Artikel 2: Offertes Algemene voorwaarden Artikel 1 : Toepasselijkheid van de voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten met betrekking tot het leveren van goederen en/of het verrichten

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy

Algemene Voorwaarden. online marketing / development / consultancy 1. (hierna: ) Deze zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding (zoals aanbiedingen, offertes en overeenkomsten) tussen G.F.A. de Smit, handelend onder de naam en opdrachtgever (hierna: Opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel

Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel Algemene voorwaarden Bouw Offerte Winkel 1. Algemeen: 1.1 Op alle aanbiedingen van de Bouw Offerte Winkel tot uitvoering van diensten (hierna: "werkzaamheden") alsmede op alle overeenkomsten, bevestigingen

Nadere informatie

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames

Gebruiker blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Artikel 4 Onderzoek, reclames ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN VAN Mosso Music Soemeersingel 69 5759 RC, Helenaveen KVK-nummer: 17245911 hierna te noemen: gebruiker Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK)

Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) Algemene inkoopvoorwaarden Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK) ALGEMENE BEPALINGEN 1 Definities 1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Stichting Farmaceutische Kengetallen, gevestigd te s-gravenhage.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2017

Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden 2017 Algemene Voorwaarden van Autocentrum Nederland B.V. te Borne Documentcode: AV/ACN17-1 Autocentrum Nederland B.V. Postbus 150 7550 AD HENGELO Tel: 085 273 02 34 E-mail: info@autocentrumnederland.nl

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten)

ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) ALGEMENE VOORWAARDEN van Kievit Rijnmond BV (niet consumenten) Artikel 1: Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer

Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. InnerKom, coaching en training van ondernemers dmv NLP: Verder te noemen InnerKom, is ingeschreven in het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden: Patoya Trading

Algemene Voorwaarden: Patoya Trading Algemene Voorwaarden: Patoya Trading Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes

Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy. Artikel 1 - Toepasselijkheid. Artikel 2 - Verplichting. Artikel 3 - Offertes Algemene Voorwaarden Van der Laarse Consultancy Artikel 1 - Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Van der Laarse Consultancy (verder Opdrachtnemer)

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V.

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V. Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden P. Jong Export en Groothandel van Bloemen B.V. ARTIKEL 1. DEFINITIES In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden wordt verstaan onder: a. P. Jong B.V.:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RETAIL SERVICE B.V. Door gebruik te maken van onze diensten geeft de wederpartij aan kennis te hebben genomen en in te stemmen met de algemene voorwaarden. 1. ALGEMEEN 1.1 Al

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv

ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv ALGEMENE VOORWAARDEN Hendriks Belastingadviseurs bv GEVESTIGD TE RIJSWIJK AAN DE GEESTBRUGWEG 46 VERDER TE NOEMEN: OPDRACHTNEMER INHOUD ARTIKEL 1 ALGEMEEN PAGINA 3 ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID 3 ARTIKEL

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities ALGEMENE BETALINGS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN pagina 1/5 Artikel 1. Definities In deze Algemene betalings- en leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder: De opdrachtnemer: Affectief Financieel Consult B.V.

Nadere informatie