Mededelingen Afwezig zijn de heren Boeijink (VVD) en Heukels (LB). Mevrouw Jeltes (D 66) wordt waargenomen door de heer Westphal (D66).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mededelingen Afwezig zijn de heren Boeijink (VVD) en Heukels (LB). Mevrouw Jeltes (D 66) wordt waargenomen door de heer Westphal (D66)."

Transcriptie

1 Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 9 oktober 2007 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden: Commissiegriffier: Mede aanwezig: Notulist: De heer ing. A.J.G. Burger De heer T. Kokke (VVD; mevrouw mr. A.M. Soeteman-Wolf (CDA), de heer drs. F. Roemers (PvdA), de heer J. Westphal, (D66) en mevrouw drs. J.M.A. Jong (GrL) De heer H.W. de Vries de heer mr. V.H. Bruins Slot (wethouder), de heer drs. R.A. Heerze (wethouder), de heer drs. S.H. van den Berg (hoofd afdeling Financiën en Facilitaire Zaken), de heren dr. P. van Wijk (interim bedrijfsbureau) en de heer M.A.J. Stuijts van ProTender Inkoop Management, de heer J. Tump (team Financiën) en mevrouw A. Schep, hoofd Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid. De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) 1. Opening, mededelingen en vaststellen van de agenda Opening De voorzitter opent de vergadering om uur. Mededelingen Afwezig zijn de heren Boeijink (VVD) en Heukels (LB). Mevrouw Jeltes (D 66) wordt waargenomen door de heer Westphal (D66). Vaststellen agenda De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 2. Vaststellen verslag ( ) van de openbare vergadering van de commissie Middelen van 9 september 2007 en van de actielijst ( ) Verslag Op blz. 5, punt 11 wordt de zin Bovendien.regels geschrapt. Hiervoor in de plaats komt de zin De code is overbodig, omdat bestuurders al een eed of belofte hebben afgelegd. Haar fractie is geen voorstander van teveel of overbodige regels. Met inbegrip van deze tekstuele wijziging stelt de commissie stelt het verslag vast. Actielijst Ad 1 (verkoop Veen en Duin) De griffier verwijst naar B.I.C. voor de stand van zaken. Wethouder Bruins Slot laat weten dat er nog een goede twee maanden nodig zijn om de laatste zaken te regelen. Ad 5 (evaluatie groot onderhoud schoolgebouwen) Behandeling in kwartaal Ad 13 (EGEM-i rapport/informatisering/automatisering):

2 2 Dit onderwerp wordt (wellicht) voor de volgende commissievergadering geagendeerd. Er wordt een aparte informatie-avond belegd Ad 14 (n.a.v. jaarrekening 2006, stand van zaken inzake BHV-organisatie) Uiterlijke behandeldatum moet zijn 3 december Ad 15 (onderzoek naar rechtmatigheid) Een voortgangsrapportage is uitgedeeld bij aanvang van de vergadering. Zie overigens de Rondvraag. Ad 16 (criteria inhuur deskundigen + overzicht in Najaarsnota) Dit overzicht zit in de Najaarsnota. Kan van de lijst af. Ad 17 (notitie dorpskernenbeleid) Geen mededelingen Ad 19 (informatie afhandeling correspondentie inzake verkoop grond Bloemendaalseweg 185b) Wethouder Bruins Slot geeft aan een gesprek te hebben gehad met de heer Haije aangaande de gang van zaken. De door deze in de vorige vergadering geuite kritiek werd niet gehandhaafd, afgezien van het indertijd in openbaarheid in deze commissie behandelen van de transactie. Spreker concludeert dat de gemeente juist heeft gehandeld en de commissie onderschrijft dit. Het onderwerp kan van de lijst af. 3. Inspreken op niet-geagendeerde onderwerpen De voorzitter constateert dat er geen insprekers zijn voor dit punt. 4. Mededelingen uit diverse samenwerkingsverbanden Wethouder Bruins Slot laat weten dat door het bestuur een handtekening is geplaatst i.v.m. de aanstaande z.g. territoriale congruentie van hulpverleningsorganisaties. Binnenkort zal hieromtrent een voorstel volgen. 5. Raadsvoorstel Intergemeentelijke samenwerking inkoop De heer M. Stuijts van ProTender Inkoop Management geeft een globale uiteenzetting over het hoe en wat aangaande het voorliggende bedrijfsplan voor de oprichting van een Centraal Inkoopbureau. De commissie heeft de volgende vragen/opmerkingen: V: Wat is de rol van de heer Stuijts in dit geheel. A: De heer Stuijts geeft aan de rol van adviseur te vervullen in opdracht van de deelnemende gemeenten. V: Is er al zicht op de huisvesting van het inkoopbureau. A: Wethouder Heerze zegt dat Bloemendaal geen kandidaat is voor de huisvesting van het inkoopbureau gezien de reeds beperkt beschikbare ruimte en de aanstaande fusie met Bennebroek. V: De oprichting van het inkoopbureau is primair om de processen te verbeteren, maar toch zijn er ook besparingen becijferd. Hoeveel mensen zijn in Bloemendaal betrokken bij het proces inkoop. A: De heer Van Wijk verduidelijkt dat Bloemendaal officieel een inkoopfunctie voor 0,4 fte heeft. In de praktijk heeft nagenoeg iedere budgethouder een stukje inkoopwerkzaamheden. V: Valt de 0,4 fte voor inkoop bij Bloemendaal nu vrij. A: De heer Stuijts antwoordt dat dit op termijn het geval zal zijn. Over circa twee jaar moet er efficiëncywinst geboekt kunnen worden. Wel zal er altijd 0,2 tot 0,3 fte voor een contactfunctionaris nodig zijn. Het werk zal bij de budgethouders ook niet volledig verdwijnen, maar wel grotendeels. V: In hoeverre vallen de diensten van bijvoorbeeld een Europese aanbestedingsjurist binnen de kosten van het inkoopbureau. A: Indien nodig komt dit voor rekening voor het inkoopbureau of de gemeente. Dat hangt geheel af van de keuze van de gemeente zelf.

3 3 V: Met verwijzing naar de eerdere Bloemendaalse inkoopnota wordt gevraagd in hoeverre het duurzaam inkopen in het planis meegenomen. A: Wethouder Heerze geeft aan dat dat niet primair een doelstelling van de gezamenlijke inkoop is. Dit neemt niet weg dat met dit aspect rekening gehouden kan worden. Aanvullend geeft de heer Stuijts aan dat hierin onderscheid tussen de deelnemende gemeenten mogelijk is. Daarnaast is het duurzaam inkopen m.i.v voor 80% verplicht. V: Valkuilen: als iets mis gaat, wie is dan verantwoordelijk. A: De gemeenten zijn ten allen tijden eindverantwoordelijke, aldus de heer Stuijts. V: Is met betrekking tot inkopen een afwijkend besluit mogelijk. Bijvoorbeeld een opdracht rechtsreeks naar Paswerk in plaats van via het inkoopbureau. A: De heer Van Wijk verduidelijkt dat een inkoopbesluit altijd een B & W-besluit is. Een afwijkend inkoopbesluit is dus altijd mogelijk. De heer Stuijts spreekt de verwachting uit dat het inkoopbureau in het eerste kwartaal 2008 operationeel zal kunnen zijn. De commissie gaat akkoord (hamerpunt) op voorwaarde dat systematisch en gestructureerd rapportages richting raad volgen aangaande de behaalde voordelen. In antwoord daarop laat wethouders Heerze weten dat het bedrijfsplan vastgestelde rapportagemomenten kent in maart en oktober. Dit onderwerp zal op de actielijst geplaatst worden voor maart 2008 met als omschrijving: stand van zaken ontwikkeling regionale inkoop. Een evaluatie is op dat moment echter nog niet beschikbaar. Raadvoorstel Najaarsnota De commissie heeft de volgende vragen/opmerkingen: V: Is er een trend over de laatste jaren waarneembaar aangaande de inhuur van extern personeel. A: Wethouder Heerze geeft aan dat er tegenwoordig zaken op ons af komen waar vroeger geen rekening mee gehouden behoefde te worden. De organisatie is te klein om alle expertise in huis te halen en te houden. De trend is dus volgens hem stijgend zijn en dat zal zo blijven. V: Blz. 6. De 3 e kolom is fout, hier staan bedragen per , terwijl hier het saldo van de eerste kolom minus de 2 e kolom moet zijn. A: Het overzicht wordt aangepast en is raadpleegbaar in BIC. V: Blz.: 6. Is de renovatie van het Kennemerlyceum voorgefinancierd? A: De gemeente financiert dergelijke zaken altijd voor. De betreffende partij kan veel moeilijker op de markt geld lenen en veelal tegen een hoger percentage dan de gemeente. Bovendien is wettelijk geregeld dat een gemeente deze voorfinanciering op zich neemt. V: Hoe groot is nu eigenlijk het budget tijdelijk personeel. A: Het budget tijdelijk personeel is standaard ,00. Dit wordt nu verhoogd met ,00. (door krapte op de arbeidsmarkt en de fusiewerkzaamheden) en daar bovenop komt nog de vacatureruimte die vrij valt bij onvervulde vacatures. V: Airconditioninginstallatie trouwzaal. Is er een apart onderhoudsfonds gemeentehuis waaruit dit betaald kan worden. A: Nee, er is een MJOP (meerjarenonderhoudsplan), maar in deze kosten was niet voorzien. V: Tijdelijke medewerker BIC. Er wordt aangegeven dat deze functie 5.000,00 meer gaat kosten. Waarom wordt er dan nu ,00 gevraagd. A: De oorspronkelijke raming was ,00. Hierbij was uitgegaan van een vaste kracht. Dit lukt niet en nu wordt extern bijgesprongen. Dit kost 5.000,00 meer. Derhalve wordt ,00 gevraagd aangezien voor de BIC-functie nog in het geheel geen budget beschikbaar was gesteld. V: Worden de in 2007 geraamde GDU-subsidies ook in 2007 door de provincie uitbetaald.

4 4 A: Wanneer de GDU-subsidies uitbetaald worden staat niet vast. Dergelijke subsidies worden in de regel pas betaalbaar gesteld na afronding van het werk en een toetsing door de accountant. De subsidie voor het project Kop Zeeweg zal naar alle waarschijnlijkheid dus ook pas in 2009 betaald worden. De commissie blijft benadrukken dat budgetten taakstellend zijn. Wethouder Heerze geeft aan dat er altijd onverwachte zaken kunnen zijn, maar dat daarvoor het controleprotocol 2007 aangepast is (net als bij Heemstede). Begrotingsoverschrijdingen die voortvloeien uit bestaand beleid of geheel of met grotendeels gecompenseerd worden door direct gerelateerde inkomsten, worden door de raad als rechtmatig beoordeeld. Door de heer Van den Berg wordt een overzicht tijdelijk personeel toegezegd. Dit zal worden toegevoegd aan dit verslag. De voorzitter concludeert dat de commissie positief adviseert en dat de Najaarsnota een hamerpunt kan worden.. 7. Raadsvoorstel Programmabegroting Wethouder Heerze laat weten dat naar aanleiding van de Septembercirculaire (welke niet verwerkt is de voorliggende stukken) de Algemene Uitkering voor de periode hoger zal zijn. Hiervan is een groot gedeelte door het Rijk bestemd, (programmatisch handhaven, armoedebestrijding, elektronisch kinddossier & WMO) maar evengoed ontstaan hierdoor voor de jaren 2008, 2009, 2010 en 2011 respectievelijk ,=, ,=, ,= en ,= vrij besteedbare middelen. De wethouder noemt ICT, inhuur personeel, lastenverlichting ozb, of het verkorten van afschrijvingstermijnen op activa, als voorbeelden waaraan de extra gelden besteed zouden kunnen worden. Het college zal met een voorstel komen. Diverse commissieleden laten vast weten dat hun fractie op antwoorden door het college op de (schriftelijk) ingediende vragen terug zal komen in de begrotingsvergadering van 1 november a.s. begrotingsvergadering. De volgende vragen/opmerkingen worden gesteld: A: Hoe meetbaar (SMART) zijn de gestelde doelen? Hoe staat het met het Kwaliteitshandvest? B: Wordt er ook in Bennebroek een burger- tevredenheidsonderzoek gehouden om zodoende straks een 0-meting te hebben voor de nieuwe gemeente? C: Zijn de toekomstvisie Bloemendaal-Nieuw! en het dorpskernenbeleid hetzelfde? D: Hoe ziet het college de risicoanalyse met een ratio van iets meer dan 3,0? E: Blz. 132, urenverdeling: waarom geen constante gegevens tonen, kolommen 2009, 2010 en F: Blz. 77, bedrijfsmatige exploitaties: waarom drie exploitaties bij elkaar. Waarom geen onderscheid tussen de exploitaties, exclusief btw en op 0,= uitkomend. F: onbenutte belastingcapaciteit,: waarom is hierover geen stukje opgenomen in de begroting. Met name zou zichtbaar gemaakt moeten worden wat het verschil tussen het tarief in Bloemendaal en landelijke cijfers. G: Komt er een aangepast raadsvoorstel naar aanleiding van de Septembercirculaire. H: Blz. 138: in hoeverre is er beleid op basis waarvan deze reserveringen gedaan worden. I: Gemist wordt nog steeds een uitgewerkt ICT-plan J: Vraaggestuurde organisatie:aangedrongen wordt op het werk maken van een projectvoorstel en een plan van aanpak in het kader van de fusie met Bennebroek. K: Voor 2008 verder invulling geven aan prestatie-indicatoren. L: Graag worden de resultaten opschonen begroting tegemoet gezien met afronding in Bovendien dient een werkgroep zich te focussen op de opgelegde taak en niet extra belast te worden. M: De Fusiecommissie heeft uitgesproken dat de fusiekosten niet hoger mogen zijn dan de Rijksvergoeding. Gevraagd wordt of de commissie Middelen dit standpunt ook steunt. N: Wat is het effect van de fusiewerkzaamheden t.o.v. de reguliere begroting. Antwoorden: A: Via benchmarks doet Bloemendaal nu mee met de staat van de gemeente.

5 5 Met het Kwaliteitshandvest moet nog worden begonnen, dit zal in samenspraak met Bennebroek worden gedaan. Ook het IMK-model wordt hierbij betrokken. B: De gemeente Bennebroek is nu nog autonoom. We kunnen maximaal overleggen en dit zullen we zeker doen. C: Niet hetzelfde. De toekomstvisie Bloemendaal-Nieuw! behelst de grote lijnen richting het jaar Het dorpskernenbeleid vraagt een aparte kijk en op kortere termijn. D: Bloemendaal heeft een sterke financieel gezonde basis. E & F: De begroting zal op deze punten worden aangepast. G: Aangaande de inkomsten komt er een aangepast raadsvoorstel, een concreet voorstel over de bestemming volgt in december. Eerst dient hierover nog in de commissie Middelen van 3 december 2007 te worden besproken. H: Ja, daar zit beleid achter. Zie ook bladzijde 142 e.v. waar een verdere uiteenzetting over de reserves en voorziening is weergegeven. Over de wijze van indeling van de reserves zal het college separaat antwoorden. Bovendien zal in het kader van de fusie e.e.a. verder uitgewerkt worden. I: Wethouder Heerze heeft diverse lijstjes met zachte bedragen zien passeren. Het blijft een zo goed mogelijke schatting. Eind november komt er concrete informatie beschikbaar. J: niet alles moet aan de fusie opgehangen worden. Er moet ook gekeken worden wat de burger nu vindt. Er wordt goed naar gekeken. K+L: Afronding van het project opschonen zal plaatsvinden in Het verder ontwikkelen van prestatie-indicatoren vergt meer tijd. De verwachting is dat het totaal af is in de zomer M: De commissie Middelen onderschrijft de uitspraak van de Fusiecommissie, echter soms zullen bepaalde (extra) uitgaven noodzakelijk blijken. In dergelijke gevallen dient dit snel gerapporteerd te worden. N: Wethouder Heerze is van mening dat geconcentreerd moet worden op standaard bedrijfsvoering en fusiewerkzaamheden. Inhuur zal nodig zijn. Afwogen zal telkens moeten worden of bepaalde plannen voortgang kunnen vinden. Tijdige rapportages zijn hiervoor nodig. De voorzitter stelt vast dat de programmabegroting (uiteraard) een bespreekpunt zijn. 8. Raadsvoorstel vaststellen diverse belastingverordeningen Wethouder Heerze deelt mede dat het college een notitie heeft opgesteld met daarin beleidsregels aangaande de vrijstelling van leges voor maatschappelijke instellingen en natuurlijke personen zonder winstoogmerk. De gevolgen daarvan zijn nog niet verwerkt in de nu voorliggende tarieven Gezien de procedures die nu gelden in verband met de fusie en het daardoor geldend preventief toezicht van de provincie zullen de nu voorliggende verordeningen in de komende raadsvergadering behandeld worden zodat tijdige inzending naar G.S. mogelijk is. Daarna zal een begrotingswijziging volgen in verband met de aangegeven notitie vrijstelling leges, welke eveneens voor goedkeuring naar G.S. moet. Goedkeuring voor het einde van dit jaar is dan haalbaar. Groenlinks laat weten de parkeertarieven aan de lage kant te vinden. De commissie adviseert dit voorstel als bespreekpunt te behandelen in de raadsvergadering. 9. Rondvraag Naar aanleiding van de voortgangsrapportage rechtmatigheid vraagt mevrouw Soeteman dit onderwerp als reminder op de actielijst te plaatsen voor januari De commissie gaat hiermee akkoord. 10. Sluiting De voorzitter sluit de vergadering om uur.

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken)

De heer P.G.A. Kienjet (afdeling Financiën en Facilitaire Zaken) Gemeente Bloemendaal CORSANUMMER: 2008019500 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie MIDDELEN gehouden op 30 september 2008 in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige

Nadere informatie

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen

Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen 1 Nr. 2010013429 Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving, gehouden op 19 mei 2010, om 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: Aanwezige leden c.q. duocommissieleden:

Nadere informatie

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE

VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE BESLUITENLIJST VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE BESTUUR VAN 7 DECEMBER 2006 Aanwezig: Voorzitter: Fungerend griffier: Mw. I. van Hasselt Dhr. A. van Eil Leden: Dhr. H. Haarhuis PvdA Dhr. F.

Nadere informatie

- 1 - Registratienummer 2009035092

- 1 - Registratienummer 2009035092 Registratienummer 2009035092 Notulen openbare vergadering van de gemeenteraad van Bloemendaal over de BEGROTING 2010 gehouden op donderdag 12 november 2009 om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis

Nadere informatie

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD)

Groningen). Afwezig: dhr. H.J. Kruithof (VVD) Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 3 september 2008 van 17.00 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig:

Nadere informatie

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda

De voorzitter van de Drechtraad. R.J.G. Bandell. Agenda. Nr. Onderwerp. 20.00 uur: 1. Opening, vaststelling agenda en mededelingen Agenda De voorzitter van de Drechtraad nodigt de leden van de Drechtraad uit voor de openbare vergadering van de Drechtraad die op woensdag 18 maart 2009 in de Raadzaal van het Stadhuis van Dordrecht wordt gehouden,

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 8 en 9 juni 2004 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008

Onderzoek ICT-beheer. v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 0100010001010 Onderzoek ICT-beheer v a n d e g e m e e n t e R a a lt e 2002-2008 DE REKENKAMER RAALTE AUGUSTUS 2009 2 REKENKAMER RAALTE INH Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Opzet van onderzoek 7 1.1 Onderzoeksvragen

Nadere informatie

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012

Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Beknopt verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimte gehouden op donderdag 1 november 2012 Voorzitter: Griffier: de heer J.M. van Baardwijk de heer G.H. Kocken Commissieleden de heer G.

Nadere informatie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 16 december 2008 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend

UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING. Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend UITGEBREIDE BESLUITENLIJST OPENBARE VERGADERING Forum : Algemene Zaken Datum : 19 november 2009 Plaats : Purmersteenweg 42 te Purmerend Aanvang/einde : 20.00 uur / 23.00 uur Voorzitter : mevrouw T.A.L.

Nadere informatie

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE

ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE EEN BEWOGEN DOEL ONDERZOEK NAAR DE AANLEG VAN RIOLERING IN HET BUITENGEBIED VAN DE GEMEENTE OOSTFLAKKEE september, 2008 Rapport riolering buitengebied gemeente Oostflakkee 2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613.

Agenda hamerraad. Agenda. Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp. Agenda Registratienummer 08INT00613. Agenda hamerraad Vergadering d.d. 9 oktober 2008 Verzonden 30 september 2008 Onderwerp Agenda Registratienummer 08INT00613 Geachte raad, Hierbij nodig ik u uit voor de openbare vergadering van de raad

Nadere informatie

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom.

C O N C E P T. De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet de aanwezigen hartelijk welkom. Registratienummer: 2010015944 C O N C E P T Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Commissie Samenleving gehouden op donderdag 10 juni 2010 om 20.00 uur in het gemeentehuis van Overveen

Nadere informatie

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014):

Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester en wethouders (ingezonden 8 oktober 2014): RAADSVRAGEN ZONDER ANTWOORD Nummer : 326-8/223-34 Onderwerp : begroting 2015 en 2 e IBU 2014 Portefeuillehouder : J. Kes Datum : 8 oktober 2014 Vragen van de fractie van de VVD aan het college van burgemeester

Nadere informatie

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken.

De commissieleden hebben een advies gekregen over de programmabegroting. De voorzitter stelt voor dit als laatste agendapunt te bespreken. Verslag van de vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 04 juni 2008 van 17.45 uur tot 20.20 uur in de Statenzaal van het Provinciehuis te Groningen. Aanwezig: dhr.

Nadere informatie

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies

De wethouders, te weten, de heren mr. Ing. J.D. Frieling, H. Kosmeijer en H. Assies Notulen van de openbare vergadering van de raad van de, gehouden op dinsdag 8 april 2008 om 19.00 uur in de vergaderzaal van het gemeentehuis, Kornoeljeplein 1 te Vries. Aanwezig: de raadsleden, te weten,

Nadere informatie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie

De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie De toezichtlast van gemeenten op het gebied van de financiële functie dr. L.A. Toolsema dr. M.A. Allers dr. A.S. Zeilstra Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden De toezichtlast

Nadere informatie

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur

Agenda. Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Agenda Opiniërende bijeenkomst Dinsdag 25 januari 2011, 20.00 uur Raadzaal in het Raadhuis, Dr. Langeveldplein 30, Sliedrecht 1. Opening Stukken Richttijden 2. Spreekrecht burgers over geagendeerde en

Nadere informatie

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006

NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 NOTULEN VAN DE OPENBARE RAADSVERGADERING VAN 16 FEBRUARI 2006 Voorzitter : W.H. Everts Griffier : L.W.A. Tinga Aanwezig de leden : Arends, Berghuis, Bonnema, Emmelkamp, Heres, Hoekzema, Journée-Schuiling,

Nadere informatie

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur

de heer K.P. Berghuis - wethouder komt om 20.20 uur Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 25 september 2012 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer M.A.

Nadere informatie

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING

COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING COMMISSIE BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 4 december 2012 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering, tevens conceptverslag

Nadere informatie

Hoogheeniraadschap van Delfland

Hoogheeniraadschap van Delfland Hoogheeniraadschap van Delfland f«commissie BESTUUR, ORGANISATIE EN BEDRIJFSVOERING AAN DE VERENIGDE VERGADERING VAN DELFLAND Delft, 19 mei 2009 Advies van de commissie Bestuur, Organisatie en Bedrijfsvoering,

Nadere informatie

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H.

Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis. mevrouw E.P. van den Broek. de heer J. Fidom. de heer H.W. van Gelder. de heer H. Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente De Marne gehouden op dinsdag, 23 mei 2006 om 20.00 uur in het gemeentehuis, R. Ritzemastraat 2 in Leens. Aanwezige raadsleden: de heer K.P. Berghuis

Nadere informatie

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld.

De agenda is met deze wijzigingen vastgesteld. Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de Statencommissie Bestuur en Financiën, gehouden op woensdag 22 september 2010 van 17.00 uur tot 20.30 uur in Blauwe Zaal (C319) van het Provinciehuis

Nadere informatie

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5

KADERNOTA 2015. Inhoud. 1. Inleiding en opdracht. 1.1 Inleiding. 1.2 Opdracht. 1.3 Leeswijzer. 2. Uitgangspunten. 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 KADERNOTA 2015 Inhoud 1. Inleiding en opdracht 1.1 Inleiding 1.2 Opdracht 1.3 Leeswijzer 2. Uitgangspunten 3. Voorjaarsnota 2014 2 2 2 2 4 5 3.1 Jaarrekening 2013 5 3.2 Voorjaarsnota 2014 5 3.3 Voortgang

Nadere informatie

Raadsstuk. 1. Inleiding

Raadsstuk. 1. Inleiding Raadsstuk Onderwerp: Recreatieschap Spaarnwoude, SGP, SMG: Jaarrekening 2011, Begrotingswijzigingen 2012 en Programmabegrotingen 2013 Reg.nummer: EC 2012 / 249161 1. Inleiding Het recreatiegebied Spaarnwoude

Nadere informatie

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht

CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht 2005REG09 CONCEPTVERSLAG van de vergadering van de commissie Ruimte en Groen, gehouden op 24 januari 2005 in het Provinciehuis te Utrecht Aanwezig: Dhr. M. van de Groep (voorzitter), dhr.mr. J.H. Ekkers

Nadere informatie

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering.

CONCEPT. 1. Opening. De voorzitter opent de vergadering. 2. Bericht van verhindering. Er zijn geen berichten van verhindering. 1 CONCEPT Samenvattend verslag van de openbare vergadering van de commissie Grondgebied gehouden op 10 februari 2011, aanvang 20.00 uur, in het gemeentehuis te Overveen Voorzitter: mevrouw mr. A. Jeltes.

Nadere informatie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie

van de vergadering van de Statencommissie Bestuur, Financiën en Economie Op te bergen in de band van 4/5 november 2003 de leden van de commissie wordt verzocht hun eventuele opmerkingen binnen acht dagen na ontvangst aan de commissiegriffier mede te delen. van de vergadering

Nadere informatie