TRADING OUR HEALTH AWAY

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TRADING OUR HEALTH AWAY"

Transcriptie

1 INTERACTIEVE VORMINGSMODULE TRADING OUR HEALTH AWAY Handeltje in gezondheid? 1

2 Deze vormingsmodule kwam tot stand dankzij de financiële steun van de Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp (DGD) 2

3 TRADING OUR HEALTH AWAY INHOUD I. Doelstellingen van deze module II. Inleiding III. Is het erg, dokter? 1. Neem de pols : begrippen definiëren 2. Documentaire: "Helse visserij" 3. Quiz : de beweegredenen voor vrijhandel 4. Sprekende beelden: verborgen bedreigingen voor gezondheid 5. Health Cafe : vrijhandel en gezondheid 6. Naar de rechtbank : een argumentatie opbouwen IV. Uitwegen Brainstorming : een eerlijkere handel? 2. Theater : het volksverzet 3. Tijdslijn : en wij? V. Woordenlijst 3

4 I.DOELSTELLINGEN VAN DEZE MODULE Vrijhandel is één van de fundamentele instrumenten van ons huidige economische systeem. Deze module wil een beter inzicht verschaffen in de, soms nadelige, gevolgen van vrijhandel voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking. Verder zien we dat sommige landen, als reactie op deze situatie, alternatieven ontwikkelen die beter beantwoorden aan de noden van de bevolking. In het eerste deel van deze module komt het concept vrijhandel en de gevolgen van vrijhandel voor gezondheid en haar sociale determinanten aan bod. Hiertoe nemen we eerst de pols van de deelnemers. Dat moet ons toelaten om het kennisniveau te meten van een groep wat betreft de basisbegrippen: handel, vrijhandel en vrijhandelsakkoorden. We proberen deze drie sleutelbegrippen samen te definiëren. Ter inleiding bekijken we de documentaire Helse visserij die de werking en de gevolgen van de mondialisering van de visvangst uitlegt. We bediscussiëren dit onderwerp kort. Met behulp van een quiz bestuderen we vervolgens de redenen voor vrijhandel en de recente toename aan vrijhandelsakkoorden. Het tweede deel van deze module gaat dieper in op wat al verwezenlijkt werd en op wat we kunnen doen om het machtsevenwicht tussen landen te herstellen zodat handelsverhoudingen worden gecreëerd die voor alle partijen eerlijk zijn en die ten dienste staan van de bevolking en niet louter van de economie. Tijdens een brainstorming denken we na over de verschillende principes die toegepast kunnen worden om een eerlijkere handel te creëren. Om dit te illustreren geven we enkele voorbeelden uit Latijns-Amerika, en meer specifiek van ALBA en Mercosur. Niet enkel overheden voeren actie. Heel veel volkeren vechten om gehoord te worden en enkele slagen er in om dit te verwezenlijken. We geven verschillende voorbeelden aan de hand van korte theaterstukken. Tot slot is het belangrijk om te weten hoe we kunnen handelen, hier in België of in het buitenland. Heel wat organisaties voeren campagne en lobbyen bij politici om vrijhandelsakkoorden te beïnvloeden. Daarom is het belangrijk om te begrijpen bij welke fases in de besluitvormingsprocessen van een dergelijk akkoord we een invloed kunnen hebben. Een tijdslijn van het vrijhandelsakkoord tussen de EU, Colombia en Peru geeft ons een visueel beeld van de verschillende fases in dit proces. Een fotocollage over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) en het Samenwerkingsakkoord tussen de EU en Mexico, toont ons wat de gevolgen van dit economisch beleid voor de sociale determinanten van gezondheid zijn. Rond een health café, bespreken we in kleine groepen de directe impact van deze akkoorden op de gezondheidssector. We sluiten het eerste gedeelte af met een simulatie van een volkerentribunaal dat alle argumenten pro en contra vrijhandel uit het eerste gedeelte van deze module zal hernemen. Deze oefening zal ons in staat stellen om op een interactieve manier samen te vatten wat we gezien hebben. Robin Stott CC BY-SA 2.0 4

5 II. INLEIDING Sinds de jaren 90 zitten vrijhandelsakkoorden in de lift. Ook de laatste jaren is het aantal vrijhandelsakkoorden sterk gestegen als antwoord op de economische en financiële crisis van Zo focust de Europese Unie, via haar beleid 2020, haar buitenlandbeleid op internationale handel en op markttoegang. Wanneer de akkoorden niet billijk zijn, worden de gevolgen van deze akkoorden voelbaar op verschillende vlakken (economisch, sociaal, ecologisch, enz.) en zijn ze vaak rampzalig voor het Zuiden. Het recht op gezondheid en haar sociale determinanten wordt volledig genegeerd door dergelijke akkoorden. Paul Hunt, voormalig speciaal rapporteur voor het recht op gezondheid van de Verenigde Naties, wijst hier ook op: Handel heeft op verschillende manieren een impact op gezondheid. (...) Staten hebben de verplichting om ervoor te zorgen dat hun handelsbeleid in overeenstemming is met hun wettelijke verplichtingen inzake het recht op gezondheid. 1 Maar hoe is dit mogelijk? De meeste handelsbetrekkingen tussen landen verlopen ongelijk aangezien er voor de productie van eenzelfde goed, vergeleken op de wereldmarkt, minder uren gewerkt moet worden door één land dan door het andere. 2 1 Missieverslag Wereld Handelsorganisatie (E/ CN.4/2004/49/Add.1) voorgelegd aan de Commissie voor Mensenrechten op 1 maart GRESEA, Le big business en 25 fiches, Charleroi, Couleur livres, 2012, 148 p. Zo beschikt Europa over meer geavanceerde technologieën dan Afrika. De productiekosten van een auto liggen in Europa bijgevolg lager dan in Afrika. Voor eenzelfde aantal geproduceerde auto s zal Europa minder tijd en minder geld investeren dan Afrika. Europa is dus competitiever dan Afrika in deze sector. Bij vrijhandel openen bepaalde landen hun grenzen voor andere landen, die rijker, meer ontwikkeld en competitiever zijn dan hen in vele economische sectoren. Er bestaat steeds een machtsoverwicht van het ene land tegenover het andere. Buitenlandse goederen komen binnen in het land en wanneer andere landen competitiever zijn, zijn die goederen goedkoper dan de lokale producten. Gevolg? De lokale productie wordt helemaal vernietigd in het voordeel van buitenlandse producten. Deze vrijhandelsakkoorden hebben ook gevolgen voor het Noorden. De Europese Unie wil bijvoorbeeld een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten afsluiten. Deze trans- Atlantische markt zou beide handelsblokken de kans geven hun economische macht uit te breiden en zich te verzekeren van een overwicht tegenover ontwikkelingslanden en meer specifiek tegenover opkomende economieën. Het akkoord kan echter ook negatieve gevolgen hebben voor Europa aangezien, de Europeanen een groot deel van hun normen zullen moeten opgeven (juridisch, ecologisch, op vlak van gezondheid, cultureel, enz.) om een akkoord te kunnen sluiten. Hillary Clinton heeft het zelf over een economische NAVO 3 aangezien, zoals bij de NAVO, de beslissingen en onderhandelingen op een supranationaal niveau zullen verlopen, zonder rekening te houden met de reële noden van elk land. Deze onderhandelingen worden sterk beïnvloed door lobby s uit de bedrijfswereld. Deze zouden dan de plaats van overheden kunnen innemen bij besluiten die het algemeen belang aangaan, zoals gezondheid, arbeidsrecht of het milieu. Wikimedia commons Maar we zijn niet verplicht om deze akkoorden zomaar te ondergaan. Nieuwe regionale, nationale en zelfs continentale dynamieken proberen aan deze akkoorden te ontsnappen door het machtsevenwicht tussen landen te herstellen. Of het nu gaat om actie op politiek niveau of via sociale bewegingen, dit herstel van het evenwicht is onmisbaar om te strijden tegen economische en sociale ongelijkheden en om iedereen het recht op gezondheid te kunnen garanderen. 3 REGNIER P., EU-VS markt : wraak, inzet en gevaren [online], editos/ /march%c3%a9-ue-usa-une-revancheun-pari-et-des-dangers (Geraadpleegd op 10 april 2013) M3M 5

6 III. IS HET ERG, DOKTER? 6

7 1. NEEM DE POLS: BEGRIPPEN DEFINIËREN 7 Duur: 45 minuten Aantal deelnemers: minimum zes deelnemers Benodigdheden: de 9 kaarten met sleutelbegrippen Pedagogische doelstelling: het kunnen definiëren van de drie kernbegrippen: handel, vrijhandel en vrijhandelsakkoord; en het verschil ertussen begrijpen Rol van de begeleider: de informatie die de groep geeft, aanvullen voor elk sleutelwoord Bij de start van de vorming is het belangrijk dat de begeleider zich vergewist van het niveau van de kennis van de groep wat betreft de basisbegrippen: handel, vrijhandel en vrijhandelsakkoord. Hiertoe legt hij de 9 kaarten met sleutelwoorden op de grond (3 per begrip). Elke kaart bevat een sleutelwoord dat essentieel is voor het begrip handel, vrijhandel of vrijhandelsakkoord. De begeleider vraagt de groep vervolgens om de sleutelwoorden per concept te groeperen en om uit te leggen wat de betekenis is die achter elk woord schuilgaat. Wanneer de sleutelwoorden en de verklaringen gegeven zijn, worden er drie subgroepen gemaakt. Elke subgroep ontfermt zich over één begrip en moet een definitie voor dit begrip geven van maximaal twee zinnen. Na 10 minuten legt elke subgroep zijn definitie voor aan de hele groep. Handel Aankoop en doorverkoop van goederen en diensten: Onze samenleving is sterk geglobaliseerd en de handel tussen landen houdt zowel de uitwisseling van goederen, diensten in, als kapitaalverkeer 1. Complementariteit van de producten: Een economische theorie stelt dat elk land zich moet specialiseren in datgene waarvoor het over een comparatief voordeel beschikt, dit wil zeggen, in de producten waarvoor het de hoogste productiviteit heeft, of die het aan de laagste kosten kan produceren. Zo zal een land zich liever specialiseren in schoenen die het land in 2 uur produceert dan in broeken die het land in 6 uur produceert. Landen zullen vervolgens goederen en diensten invoeren die andere landen aan een lagere kost produceren. De goederen en diensten waarvoor het land een comparatief voordeel heeft, zal het exporteren. Competitie: Elke onderneming wordt geconfronteerd met de concurrentie van andere ondernemingen op de nationale of internationale markt. Om handel te drijven moet men meer winst maken zodat men competitief blijft ten opzichte van zijn concurrenten en zodat men overleeft op de markt. 1 Voor een industriële of commerciële onderneming vertegenwoordigt het kapitaal het geheel van financiële en technische middelen dat ze bezit (machine, terrein, effecten, gebouwen, stocks,...). Alexia Fouarge Vrijhandel Vrij verkeer van goederen: In een systeem van vrijhandel kunnen goederen en diensten, en soms zelfs personen 2, vrij circuleren binnen een geografische zone. Daarnaast is er vrij verkeer van informatie. Verwijdering van tolheffingen: Als tolheffingen geschrapt worden, wordt er geen belasting meer geheven op het product wanneer dit geëxporteerd 3 wordt naar een ander land. Daarnaast worden alle handelsbelemmeringen, zoals exportsubsidies en invoerquota 4, weggewerkt. Bevordering van de economische ontwikkeling: Vrijhandel wordt beschouwd als een 2 Dat is bijvoorbeeld het geval in de Europese Unie. 3 Subsidies van de regering voor lokale producenten en bedrijven die de prijs van een bepaald product op de wereldmarkt verminderen doordat ze de productie van dat goed in een bepaald land goedkoper maken. 4 Beperking van de hoeveelheid goederen die geproduceerd worden in het buitenland en verkocht worden op de binnenlandse markt. economisch instrument dat een bevordering van de economische ontwikkeling van landen op lange termijn mogelijk maakt dankzij het vergemakkelijken van uitwisselingen tussen landen en dankzij het opheffen van alle handelsbelemmeringen. Vrijhandelsakkoord Codificatie: Een vrijhandelsakkoord legt de regels en voorwaarden voor handel vast. Zo bepaalt het welke producten onderhevig zijn aan vrijhandel. Onomkeerbaarheid: Vrijhandel is onomkeerbaar aangezien landen zich, zodra het akkoord getekend is, binden om na te komen wat er in staat en ze dit niet kunnen terugdraaien. Het is voor overheden dus onmogelijk om te kiezen voor datgene wat daadwerkelijk goed is voor hun land. Ze moeten zich plooien naar wat er in het akkoord vastgelegd werd. Verschillende vormen: Een vrijhandelsakkoord kan op verschillende manieren opgesteld worden: Bilaterale akkoorden over wederzijdse handel tussen twee landen De oprichting van vrijhandelszones zoals de Europese Unie Multilaterale akkoorden, waarover onderhandeld wordt op het niveau van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) 5 5 Internationale organisatie die zich bezighoudt met de regels die de handel tussen landen bepalen. Haar belangrijkste functie is om de goede functionering, de voorspelbaarheid en de vrijheid van handel te bevorderen.

8 2. DOCUMENTAIRE: «HELSE VISSERIJ» 8 Duur: 40 minuten Aantal deelnemers: minimum drie deelnemers Benodigdheden: de documentaire Une pêche d'enfer Pedagogische doelstelling: de groep een eerste zienswijze op de notie vrijhandel geven en hen de mogelijkheid geven om hierover na te denken Rol van de begeleider: vragen stellen en de discussie kaderen CNCD Ter inleiding toont de begeleider de documentaire Une pêche d enfer. 1 Deze film legt op pedagogische wijze de werking en de gevolgen van de globalisering van de visvangst uit. Hij licht toe hoe Senegal, een land rijk aan 1 visgronden, langs de kustlijn binnengedrongen wordt door trawlers uit het Noorden die er komen vissen. Aangezien hun zeeën geen vis meer bevatten, bevissen landen uit het Noorden de zeeën van het Zuiden tot het uiterste. Hierdoor laten ze geen vis over voor inwoners uit Senegal of uit andere Afrikaanse landen. Het gaat hier nochtans over hun primaire bron van inkomsten en over hun basisvoedsel. Na de documentaire stelt de begeleider de groep vragen om een discussie over het onderwerp op te wekken. Hoe voelen jullie je? Wat is jullie persoonlijke indruk? Het is belangrijk dat de groep zich vrij kan uiten over deze vraag. De begeleider zorgt ervoor dat iedereen het woord kan nemen. Zijn jullie geschrokken door deze film? Kennen jullie de werking van deze handel? De begeleider herhaalt enkele details uit de film en vraagt aan de groep om zich hierover uit te spreken. Wat stof tot nadenken: De werking van een vrijhandelsakkoord De herkomst van de vis die wij eten De druk die de Europese overheid legt op Afrikaanse overheden De werkomstandigheden van Afrikaanse vissers maar ook van Europese Wisten jullie dat Europese boten garnalen vangen in Afrika en die naar België vervoeren? België verstuurt deze garnalen nadien naar Marokko, waar ze gepeld worden. Vervolgens keren de garnalen terug naar België om daar verkocht te worden. Het massale gebruik van bewaarmiddelen zorgt ervoor dat het product een langer leven kent. Wat vinden jullie hiervan? De begeleider benadrukt de ecologische kost van producten die ingevoerd worden van de andere kant van de wereld. Als je alle processen in rekening brengt waaraan ons voedsel onderworpen wordt, zoals bijvoorbeeld de behandeling van het product of de verpakking, reist de meerderheid van ons voedsel immers meerdere keren de wereld rond vooraleer het op ons bord terechtkomt. De CO2-uitstoot veroorzaakt door het vervoer van producten (op elk niveau van het productieproces) is erg schadelijk voor het milieu aangezien ze het broeikaseffect 2 versterkt en zo bijdraagt aan de klimaatopwarming. 2 Het aardoppervlak wordt opgewarmd door zonnestralen die voor maximaal tweederde geabsorbeerd worden. Onder invloed van de weerkaatsing wordt het resterende derde deel in de vorm van infrarode straling terug naar de ruimte gestuurd, maar wordt gedeeltelijk opgevangen door een gaslaag in de lagere atmosfeer: deze reflecteert de warmte terug naar de aarde wat bijdraagt tot een verdere opwarming. Dankzij dit natuurlijk fenomeen, broeikaseffect genaamd, is de gemiddelde luchttemperatuur op het aardoppervlak +15 C. Zonder deze natuurlijke thermostaat zou de gemiddelde temperatuur ongeveer 33 C lager zijn en zich rond de -18 C situeren. De begeleider brengt ook de delokalisatie van bedrijven naar voor. Die is verbonden met het feit dat handenarbeid goedkoper is in ontwikkelingslanden. Ook de impact hiervan op de werkgelegenheid in geïndustrialiseerde landen komt hierbij aan bod. Hij kan het ook hebben over de werkomstandigheden van deze arbeiders. Het is belangrijk om de afwijkingen van ons economische systeem naar boven te halen. Wisten jullie dat het Noorden de slechtste visdelen aan Afrikanen geven terwijl die laatsten hen net vis van de beste kwaliteit leveren? Reacties? Het is interessant om de ongelijke machtsverhoudingen tussen de verschillende landen bij een vrijhandelsakkoord naar voor te brengen. Vaak leggen de geïndustrialiseerde landen de ontwikkelingslanden bepaalde regels op die hen benadelen. Geïndustrialiseerde landen beschermen hun markten vaak strategisch terwijl ontwikkelingslanden net gedwongen worden om hun markten volledig te openen. Denk je dat alle Senegalezen vis eten? In tegenstelling tot bij ons, in Europa, waar vis voor iedereen toegankelijk is! Reacties? De begeleider leidt de discussies hier ook naar het machtsmisbruik binnen een land. Bepaalde overheden en bepaalde elites nemen alle winst voor zich en denken helemaal niet aan het welzijn van de meerderheid van de bevolking. De begeleider kan hier ook de nadruk leggen op de veelheid aan producten waartoe de bevolking uit het Noorden toegang heeft.

9 Hoe kan het dat producten die uit het Zuiden komen niet zo gemakkelijk te vinden zijn op hun eigen markt? En als dat wel het geval is, tegen welke prijs?! De begeleider kan ook de nadruk leggen op de afhankelijkheid van onze landen bij het importeren van ons voedsel. Wij importeren immers de meerderheid van ons voedsel. Toch zouden we een groot deel hiervan zelf kunnen produceren. Als we bijvoorbeeld geconfronteerd zouden worden met een energiecrisis die de olieprijzen verhoogt en dus ook de vervoerskosten, hoe gaan we dan te werk om al ons voedsel te importeren, dat nu hoofdzakelijk afkomstig is van het andere einde van de wereld? Weten jullie dat er plaatsen bestaan waar de industriële visvangst verboden is? In Venezuela is de industriële visvangst met behulp van sleepnetten sinds 2009 verboden. 1 Na twee jaar wierp de maatregel al vruchten af: de artisanale visvangst kende een heropleving. Voor deze hervorming visten trawlers in verboden zones, te dicht bij de kustlijn, waardoor ze de artisanale visvangst belemmerden. De eigenaars van de trawlers kochten de Nationale Garde om, om aan de controles te ontsnappen. Dankzij de hervorming zijn er meer en meer mensen die nu beginnen te vissen. De Insopesca (Nationaal Instituut voor de Visserij) organiseert vissers bovendien in Raden voor vissers en viskwekers. Kennen jullie andere voorbeelden dan die aan bod komen in de film? De begeleider vraagt aan de groep om hun ervaringen in het buitenland, tijdens reizen, te delen. Of om hun kennis over het onderwerp te delen, als men andere voorbeelden kent met andere producten, andere landen, enz. Alexia Fouarge 1 BRULEZ S., Venezuela : wanneer de vis terugkeert [online], (Geconsulteerd op 12 maart 2013)

10 3. QUIZ: DE BEWEEGREDENEN VOOR VRIJHANDEL 10 Duur: 1uur 30 Aantal deelnemers: minimum drie deelnemers Benodigdheden: de slides, voorzien bij de module Pedagogische doelstelling: de groep begrijpt dat landen vrijhandelsakkoorden afsluiten om te voldoen aan de economische behoeften van bedrijven Rol van de begeleider: vragen stellen aan de groep en de antwoorden van de groep aanvullen met de informatie uit de module In ons huidig economisch systeem wil elke onderneming, van zodra ze iets op de markt brengt, zoveel mogelijk winst maken om competitief te blijven tegenover andere ondernemingen. Ons economisch systeem wordt gekenmerkt door concurrentie. Je moet meer winst maken dan de concurrentie. Om deze winstrace te winnen, beschikt een onderneming over meerdere mogelijkheden: De onderneming kan de productiekosten drukken: Ofwel verlaagt ze de lonen van werknemers ofwel ontslaat ze werknemers. Ofwel vermindert ze de kosten voor de grondstoffen die ze nodig heeft in de productie. De onderneming gaat op zoek naar andere marktsegmenten om de onverkochte of onverkoopbare goederen uit haar eigen nationaal gebied kwijt te raken. Dit vrije marktsysteem laat sommige ondernemingen toe om te groeien en om de kleintjes die niet kunnen opboksen tegen deze reuzen, te verslinden. Grote bedrijven gaan zich in hun eigen sector meer en meer in een monopoliepositie bevinden. Ze gaan immers, geheel of gedeeltelijk, de enige zijn die het/de product(en) produceren en verkopen waarin ze gespecialiseerd zijn. Hierdoor wordt deze zogenaamd vrije markt in de praktijk gedomineerd door enkele groten. Zo is Monsanto (een multinational in de agro-industrie) de leidende speler op vlak van GGO. Deze multinational bezit 70% marktaandeel van deze sector. Deze zeer rijke ondernemingen oefenen op deze manier een grote invloed uit op ons beleid. Vraag 1: Vergelijk de omzet van Royal Dutch Shell in 2011 met het nominale BBP van Noorwegen? Antwoord: Respectievelijk 484,49 miljard dollar en 479 miljard dollar. ONDERNEMING OMZET IN 2011 (IN NOMINAAL BBP IN 2011 MILJARD DOLLAR) 1 (IN MILLJARD DOLLAR) LAND Royal Dutch Shell (1ste) 484, Noorwegen Exxon Mobil (2de) 452, Oostenrijk Wal-Mart Stores (3de) 446, Zuid-Afrika / / 529 België Deze multinationals zijn dus economische reuzen waarvoor de jaarlijkse verkoopcijfers soms het BBP van sommige landen overschrijden. Hierdoor kunnen ze druk uitoefenen op overheden uit het Noorden zodat deze internationale akkoorden afsluiten die hen toelaten om zich gemakkelijker te vestigen in het Zuiden. Door middel van vrijhandelsakkoorden, proberen deze multinationals dus om een groter marktaandeel, lage loonarbeid en toegang tot goedkope natuurlijke hulpbronnen te verkrijgen. Vraag 2: Hoe groot was het aandeel van de uitvoer van goederen en diensten in Europa als percentage van het BBP in 2011? 2 Antwoord: 44,4% In België was dit cijfer tussen 2008 en 2012 zelfs 84%! 3 Het is dus duidelijk dat buitenlandse markten erg belangrijk zijn om onverkochte goederen uit het eigen gebied kwijt te raken en om zo meer winst te maken. Wereldwijde export in miljoen dollar Wikimedia commons CC BY-SA JOURNAL DU NET, Classement van bedrijven : de grootste, de rijkste [online], magazine/classement-entreprises.shtml (Geconsulteerd op 29 maart 2013) 2 AUSTRALISCHE OVERHEID, European Union Fact sheet [online], (Geconsulteerd op 2 april 2013) 3 DE WERELDBANK, Exports of goods and services [online], countries (Geconsulteerd op 29 maart 2013)

11 Vrijhandelsakkoorden laten landen en meer bepaald ondernemingen toe om hun goederen gemakkelijker te verkopen op nieuwe markten en dit aan zeer competitieve prijzen. Veel producten zijn goedkoper omwille van verschillende redenen: Ofwel omdat ondernemingen zo groot zijn dat ze schaalvoordelen bezitten. 4 Ofwel omdat ze over betere technologieën beschikken (zoals bijvoorbeeld robotica) maar ook een arbeidsorganisatie die hen toestaat om de arbeidsproductiviteit te maximaliseren. 5 Ofwel omdat ondernemingen subsidies ontvangen van hun overheid en dus in staat zijn om producten aan een lage prijs aan te bieden. Dit is bijvoorbeeld zo bij het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (Common Agricultural Policy of CAP) van de Europese Unie waarbij landbouwbedrijven subsidies ontvangen. Ofwel omdat ze dumpingpraktijken gebruiken. Dit wil zeggen dat ze goederen exporteren aan een prijs die lager ligt dan de prijs in het land waarin ze gemaakt zijn (om zo een productie kwijt te raken in het buitenland, aan lage prijzen, zonder aan de prijs in het thuisland te raken) of dat ze offensief marktaandeel innemen op de buitenlandse markt door lage of geen winstmarges te hanteren (dit kunnen ze vaak dankzij de subsidies waarover het hierboven ging). 4 Hoe meer ze produceren, hoe minder hun vaste kosten invloed hebben op de verkoopprijs en dus hoe goedkoper ze hun producten kunnen verkopen. Bijvoorbeeld: een bedrijf produceert 4 schoenen die ze verkoopt aan 25 euro (100 euro winst) met een machine die 500 euro kost. Hoe meer schoenen het bedrijf verkoopt, hoe meer de kost van de machine afgeschreven kan worden in de uiteindelijke opbrengsten van het bedrijf. 5 GRESEA, Le big business en 25 fiches, Charleroi, Couleur livres, 2012, 148 p. De lokale productie kan bijgevolg geen weerstand bieden tegen dergelijke buitenlandse concurrentie en moet meestal zijn activiteiten stopzetten. Bovendien zijn er veel multinationals die kleine boeren van hun gronden jagen om er zich te vestigen en om de grond te ontginnen. De boeren zien zich genoodzaakt naar de stad te trekken om er werk te zoeken. Meestal eindigen ze bij de talrijke werklozen in de sloppenwijken. Deze praktijken zijn onder andere schering en inslag in Colombia. Alexia Fouarge Vraag 3: Is het aantal delokalisaties van Amerikaanse bedrijven naar Mexico verminderd of toegenomen na het sluiten van de Noord-Amerikaanse Vrijhandels- overeenkomst (NAFTA)? 6 Antwoord: Ze zijn verdrievoudigd. Vrijhandelsakkoorden vergemakkelijken delokalisatie van bedrijven. Delokalisatie is de verplaatsing van een productie-eenheid van een land naar een ander land door een multinational. Deze overdracht veroorzaakt de verwijdering van het geheel of een deel van het filiaal in het eerste land. 6 TOKO NGALANI R., Mondialisation ou impérialisme à grande échelle?, Paris, l Harmattan, Het is daarentegen niet noodzakelijk synoniem voor het oprichten van een nieuwe productie-eenheid 7 of distributie-eenheid. 8 Marissaorton CC BY-SA 2.0 Om winst te maken proberen ondernemingen hun productiekosten zo veel mogelijk te drukken om zo competitief te blijven tegenover de concurrentie. De twee voornaamste voordelen van produceren in het Zuiden voor ondernemingen zijn de lage lonen en het gebrek aan sociale rechten. Ze gaan zich dus verplaatsen naar het Zuiden, waar arbeid het goedkoopst is. Bovendien maken ze van de gelegenheid gebruik om hun werknemers zoveel mogelijk uit te buiten door de werkomstandigheden te verslechteren en door elke vorm van sociale bescherming uit te schakelen. Wanneer nodig zullen ze niet aarzelen om de autoriteiten of lokale macht te corrumperen om elke maatschappelijke weerstand te onderdrukken. Zo wijst het verslag over werkgelegenheid in 2007 van de OESO op een groeiende 7 Bijvoorbeeld: een autobedrijf heeft een assemblageeenheid in Duitsland en één in Vietnam. Ze kan beslissen haar eenheid in Duitsland te sluiten en het werk voor de Vietnamezen te vermeerderen. 8 GRESEA, Le big business en 25 fiches, Charleroi, Couleur livres, 2012, 148 p. loonongelijkheid en een daling van het aandeel van lonen in het nationale inkomen van de meerderheid van de OESO-landen 9. In België was de wil om de loonkosten te verlagen de voornaamste reden voor 52% van de delokalisaties met collectief ontslag tussen 1990 en Vraag 4: Mijnbouwbedrijven die investeren in de nationale rijkdom van Mali verzekeren er zich van dat dit land zelfs geen klein deel van de winst ziet. Hoeveel verdienen multinationals, voor elke dollar die de staat ontvangt? 11 Antwoord: 3,5 dollar Romski CC BY-SA 3.0 Vrijhandel laat ondernemingen toe om zich te verplaatsen en om de natuurlijke rijkdommen van een land te plunderen. Enkele voorbeelden: Driekwart van de Ghanese goudexport belandt rechtstreeks op buitenlandse bankrekeningen. Vooraleer Iran petroleum nationaliseerde, maakte de Anglo- 9 OESO, Werkgelegenheidsperspectief 2007 (onine, (Geconsulteerd op 9 april 2013) 10 GRESEA, Le big business en 25 fiches, Charleroi, Couleur livres, 2012, 148 p. 11 R. CUSTERS, Grondstoffenjagers, Anvers, EPO, 2013.

12 Persian Oil Company (APOC) bijna de gehele winst over naar Groot-Brittannië. Voordat Chávez aan de macht kwam in Venezuela, betaalden Philips Petroleum en ExxonMobil nauwelijks 1% belastingen op de 10 miljard dollar die ze met hun petroleumactiviteiten verdienden. Het is dus omwille van deze voordelen dat het Zuiden tot meer en meer vrijhandelsakkoorden wordt gedwongen. Vraag 5: Hoeveel handelsovereenkomsten en vrijhandelsovereenkomsten traden er tussen en in werking in Europa? Antwoord: Tussen 1990 en 1999: 10 en tussen 2000 en 2013: Wikimedia commons Als we enkel de vrijhandelsakkoorden (FTA) in acht nemen die de Europese Unie sloot, dan is het merendeel daarvan gesloten in de laatste vijf jaren. In totaal kunnen ze als volgt worden ingedeeld 13 : STAAT VAN HET FTA AANTAL VOOR 2008 AANTAL NA 2008 FTA ondertekend en in werking getreden 3 6 FTA ondertekend maar nog niet in werking getreden 0 9 FTA in onderhandeling 2 9 FTA bijna in onderhandeling WIKIPEDIA, European Union free trade agreements [online], trade_agreements (Geconsulteerd op 11 april 2013) 13 EUROPESE COMMISSIE, The EU s free trade agreements - where are we? [online] docs/2012/november/tradoc_ pdf (Geconsulteerd op 11 april 2013) Zoals we zien is er een sterkte stijging in het aantal vrijhandelsakkoorden sinds Dat jaar brak de hypotheekcrisis 14 uit die aanleiding gaf tot de economische en financiële crisis die we tot op de dag van vandaag voelen. Bedrijven hebben hierdoor minder kansen op de nationale markten en meer economische moeilijkheden om de concurrentie het hoofd te bieden. Bijgevolg is het aantal vrijhandelsakkoorden de laatste jaren sterk gestegen. Dankzij deze vrijhandelsakkoorden kunnen de ondernemingen uit het Noorden genieten van de hogervermelde voordelen. Ondanks de negatieve gevolgen van de vrijhandelsakkoorden voor het Zuiden zijn overheden uit het Zuiden nog steeds bereid om het spel mee te spelen. Vraag 6: Waarom stemmen overheden uit het Zuiden ermee in een vrijhandelsakkoord te ondertekenen? Antwoord: corruptie, druk, propaganda Allereerst is het belangrijk om te weten dat deze akkoorden een kleine minderheid sterk verrijken, ook al hebben ze een negatieve impact op de meerderheid van de bevolking. Ondernemingen en landen uit het Noorden kopen overheden uit het Zuiden om, zodat ze instemmen met de ondertekening van een vrijhandelsakkoord en zo de ondernemingen binnenlaten in hun land. Ethiopië is bijvoorbeeld het land van de voorkeursbehandeling voor de agrobusiness. 14 De hypotheekcrisis (subprime) verwijst naar risicovolle hypothecaire leningen in de Verenigde Staten. In 2006 was er een crash van risicovolle hypotheken omdat de leners niet meer in staat waren hun lening terug te betalen. De hypotheekcrisis begon in juli 2007 en was de onmiddellijke aanleiding voor een wereldwijde crisis dit tot vandaag heerst. Bij gebrek aan middelen, heeft de Ethiopische overheid zijn landbouwgrond verhuurd aan de hoogste bieders en moedigde ze grote, exportgerichte productie aan, ten nadele van voedselproductie voor de lokale bevolking. 15 Het Noorden oefent ook druk uit op overheden uit het Zuiden. Zo dreigde de Europese Unie bij zeven Afrikaanse landen dat ze belastingen zouden moeten betalen op hun export naar de EU als ze het Economisch Partnerschap Akkoord (EPA) niet ratificeerden voor Tot slot voert de Europese Unie propaganda voor vrijhandel en schrikt ze er niet voor terug om te herhalen dat een groei van de buitenlandse handel een garantie is van een programma van moderne ontwikkeling. Een van de beoogde doelstellingen van de EU is om ervoor te zorgen dat de economische groei en ontwikkeling hand in hand gaan met sociale rechtvaardigheid, en meer bepaald met de fundamentele arbeidsnormen (minimumloon, regelmatige uren op het werk, enz.) en met de toepassing van duurzame ecologische praktijken, met inbegrip van buitenlands beleid. 17 Tijdens onderhandelingen benadrukt de EU vooral de zogenaamde vooruitgang op vlak van mensenrechten en armoedebestrijding voor die deze akkoorden kunnen meebrengen. 15 CRISP, «Courrier hebdomadaire : la politique commerciale européenne et les pays en développement», nummer , 2012, p THE GUARDIAN, EU pressures seven African countries to complete trade agreements [online], guardian.co.uk/global-development/2013/apr/23/eupressures-african-countries-trade (Geconsulteerd op 12 april 2013) 17 CRISP, «Courrier hebdomadaire : la politique commerciale européenne et les pays en développement», nummer , 2012, p14.

Belangen in de wereldhandel

Belangen in de wereldhandel 1 Belangen in de wereldhandel Tineke D haese René de Schutter Wat zich in november 1999 in Seattle afspeelde, geeft treffend weer hoe de wereldhandel ervoor staat en waar het tegenwoordig op het internationale

Nadere informatie

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT

Handel. Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei DE EUROPESE UNIE IN HET KORT DE EUROPESE UNIE IN HET KORT Handel Vrijhandel biedt mogelijkheden voor economische groei Nieuwe afzetmarkten leiden tot economische groei, maar alleen een actief vrijhandels- en investeringsbeleid van

Nadere informatie

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa

Europa in de praktijk. Europa en de crisis. Het verhaal van een aangekondigde ramp. IIRE, Ander Europa Europa in de praktijk Europa en de crisis Het verhaal van een aangekondigde ramp IIRE, Ander Europa 1 Colofon Deze brochure is een gezamenlijke uitgave van het International Institute for Research and

Nadere informatie

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast

Strategieën tegen TTIP pagina 5. Een gratis krant over het dreigende TTIP-vrijhandelsverdrag. TTIP en Democratie. Door Jilles Mast TTIP: slecht voor je gezondheid pagina 3 Een alternatief voor het handelsbeleid pagina 4 Strategieën tegen TTIP pagina 5 In deze krant meer informatie over TTIP en andere vrijhandelsverdragen waar we last

Nadere informatie

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten

Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten h u i b s i lv i s, s i e m e n va n be r k u m, a n n e t t e n i j s, ru e r d ru be n e n t on y t e r p s t r a Internationale handel en landbouwbeleid: visies van vijf continenten (Een vijfspraak,

Nadere informatie

De wereld is een groot dorp geworden, een global village.

De wereld is een groot dorp geworden, een global village. Inleiding De wereld is een groot dorp geworden, een global village. Afstanden zijn verdwenen, het verkeer van mensen en ideeën en de verspreiding van informatie kennen geen grenzen meer. Men spreekt van

Nadere informatie

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking

THEMATISCHE FICHE Van Bretton Woods tot Doha. het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking het magazine van de belgische ontwikkelingssamenwerking DOSSIER: DE ZUIDKANT VAN DE ECONOMISCHE CRISIS Impact op het zuiden: kan ontwikkelingssamenwerking het verschil maken? Een scharniermoment voor duurzame

Nadere informatie

Europa en de financiële markten

Europa en de financiële markten Europa in de praktijk Europa en de financiële markten De financiële en economische crisis en de rol van Europa Hoe Europa te weinig doet om een nieuwe crisis te voorkomen SOMO, Ander Europa 1 Colofon Deze

Nadere informatie

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan

een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan een gruwelverhaal over belastingparadijzen pak ons dan als je kan Waarom een internationaal netwerk voor belastingrechtvaardigheid? Ontstaan en doelstellingen van het Tax Justice Network Het internationale

Nadere informatie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie

Module 14: Internationale Handel en Welvaart. Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Module 14: Internationale Handel en Welvaart Experimenteel lesprogramma nieuwe economie Verantwoording 2010 Stichting leerplanontwikkeling (SLO), Enschede Het auteursrecht op de modules voor Economie berust

Nadere informatie

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen

Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005. Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Campagne Sociale Zekerheid 2004-2005 Ons sociale patrimonium Een erfgoed om over te dragen Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Hoofdstuk 1: Een rechtvaardige en welvarende maatschappij p. 7 1. Recht op een inkomen

Nadere informatie

Export Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika?

Export Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 Eport Processing Regime als ontwikkelingsstrategie Een goed idee voor Afrika? Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de

Nadere informatie

De economie van Griekenland

De economie van Griekenland Academiejaar 2013-2014 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN De economie van Griekenland De effecten van de crisis Britt DE POOTER Quentin STESSELS Charlotte VAN AERDE Rapport

Nadere informatie

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog.

Impact en engagement. Thema s en onze impact. Impact in 't kort. Milieujaarverslag. Sociaal jaarverslag. GRI overzicht. Stakeholderdialoog. Impact en engagement Triodos Bank is in het leven geroepen om ten goede te komen aan mensen, milieu en cultuur. Ontdek wat we in 2012 hebben bereikt. Hoe we onze medewerkersgroep hebben ontwikkeld, vooruitgang

Nadere informatie

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4

Werken aan de Wereld. Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Werken aan de Wereld Docentenhandleiding 2013-2014 Niveau 4 Introductie In het kader van het project Werken aan de wereld is een lessenserie ontwikkeld, gebaseerd op vier lessen en een themadag (zie voor

Nadere informatie

ACHTERGRONDDOSSIER. Onrecht in de handelsregels

ACHTERGRONDDOSSIER. Onrecht in de handelsregels ACHTERGRONDDOSSIER Een handelsregime op maat van de sterksten Onrecht in de handelsregels samenvatting Onrecht in de handelsregels 2Onrecht in de handelsregels Oxfam-Wereldwinkels mei 2014 Handel kan een

Nadere informatie

Editie 5: Eerlijke handel

Editie 5: Eerlijke handel Editie 5: Eerlijke handel Per Jaar Beter Na meer dan 25 jaar onderhandelen en redetwisten over het oplossen van de armoede in de wereld heeft de wereld acht doelstellingen opgesteld die door alle leden

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Een rechtvaardige financiering van de energietransitie Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid en economische

Nadere informatie

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel

Beleggingsvisie. Jaargang 16 - November 2013. Langetermijnscenario s 2014-2017. Wereldhandel Beleggingsvisie Jaargang 16 - November 2013 Langetermijnscenario s 2014-2017 Wereldhandel Colofon Auteurs: Rogier van Aart Olaf van den Heuvel Robert Jan van der Mark Jacob Vijverberg Redactie: Henk Eggens

Nadere informatie

INTERACTIEVE VORMINGSMODULE MATERIAAL : «Trading our health away»

INTERACTIEVE VORMINGSMODULE MATERIAAL : «Trading our health away» INTERACTIEVE VORMINGSMODULE MATERIAAL : «Trading our health away» 1. Neem de pols : Begrippen definiëren Aankoop en doorverkoop van goederen en diensten Complementariteit van de producten Competitie Vrij

Nadere informatie

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen

Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen Wat de wereld verdient: Een nieuwe agenda voor hulp, handel en investeringen 1 Inhoudsopgave Samenvatting Inleiding Hoofdstuk 1 Trends, ontwikkelingen en geleerde lessen 1.1 Verschuivende machtsverhoudingen

Nadere informatie

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14

Een rechtvaardige financiering van de energietransitie. 7 oktober 14 Een rechtvaardige financiering van de energietransitie 7 oktober 14 Tien aanbevelingen voor een rechtvaardige financiering van de energietransitie 1. Ecologische duurzaamheid, sociale rechtvaardigheid

Nadere informatie

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA

ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT. Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA ONDERWIJS IS EEN RECHT, GEEN VOORRECHT Over de verhoging van het inschrijvingsgeld en de besparingen in het onderwijs. Jongerenbeweging van de PVDA Inhoud Inhoud... 1 Inleiding...2 1. Context... 3 1.1.

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Globalisering voor u

Globalisering voor u zich op de markt begeven, richten zich vooral op de kapitaalkrachtige klanten, wat ten koste gaat van dienstverlening aan de armen. Eigen bijdragen in de zorg of het onderwijs zijn voor hen vaak moeilijk

Nadere informatie

een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk

een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk een ander voedselsysteem bouwen is mogelijk Zes principes van voedselsoevereiniteit: 1. Mensen van voedsel verzekeren: Voedselsoevereiniteit stelt het recht op voldoende, gezond en cultureel passend voedsel

Nadere informatie

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren

of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren of hoe ontwikkelingslanden het rijke Westen financieren stichting oikos, utrecht, 2008 VOORWOORD Dit boek gaat over hoe het kan dat er jaarlijks

Nadere informatie

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL

VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 1 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL 2 3 VROUWEN EN EERLIJKE HANDEL Verantwoordelijke uitgever Carl MICHIELS COÖRDINATIE Phenyx43 REDACTIE Dan AZRIA - Phenyx43 Florence NEYRINCK CONCEPT Julie RICHTER - Phenyx43

Nadere informatie

DE PARTICIPATIE- ECONOMIE

DE PARTICIPATIE- ECONOMIE DE PARTICIPATIE- ECONOMIE 2-5-2015 Een nieuwe verhouding tussen markt en overheid Hoe de consumptie-economie te ketenen en de participatieeconomie te ontketenen? Een publicatie van de Participatie Partij

Nadere informatie

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk

Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk Regionalisering als alternatief voor neoliberale globalisering beleid en praktijk door Guus Geurts met medewerking van André Jonkers en Lou Keune Vóór de Verandering Alternatieven voor het neoliberalisme

Nadere informatie