Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens)"

Transcriptie

1 Groen werkt (...aan een parkstad voor de mens) Programma van Groen Turnhout voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 (*) 1. 5 prioritaire thema's a) Wonen b) Ruimte natuur & milieu c) Mobiliteit d) Energie en klimaat e) Samenleven in diversiteit 2. De andere thema's f) Economie g) Werk h) Sociaal beleid en gezondheid i) Bestuur, democratie en participatie j) Financiën & fiscaliteit k) Onderwijs & kinderopvang l) Jeugd m) Ouderen n) Vrije tijd, cultuur en sport o) Veiligheid p) Internationale samenwerking. DIT PROGRAMMA MOET SAMEN GELEZEN WORDEN MET HET LANDELIJK BASISPROGRAMMA LOKALE VERKIEZINGEN VAN GROEN. Meer info:

2 _2012_na_congres.pdf 1. VIJF PRIORITAIRE THEMA'S a) Wonen Steden en gemeenten kunnen niet alle wereldproblemen oplossen. Toch is er een beleidsdomein bij uitstek waar ze het verschil kunnen maken en invloed kunnen uitoefenen op een groot aantal vlakken: wonen. Een sociaal woonbeleid is een krachtig wapen tegen armoede. Een duurzaam woonbeleid is een krachtig wapen tegen klimaatopwarming. Wonen in een hechte gemeenschap kan helpen tegen vereenzaming en kan de integratie van nieuwkomers vergemakkelijken. Het kan ook een wapen zijn tegen onveiligheid. Een stad met veel inwoners heeft ook een groter fiscaal draagvlak; al mag dat geen alibi zijn om alleen maar rijke inwoners aan te trekken. Turnhout moet een stad voor àlle mensen zijn. Het is dan ook terecht dat de stadsregio Turnhout van wonen een topprioriteit heeft gemaakt. Voor Groen is het evident dat nieuwe woningen vooral in stedelijk gebied worden gebouwd. De schaarse groene ruimte mag daarvoor niet opgeofferd worden. Toch moet die ontwikkeling oordeelkundig gebeuren en in overleg met de buurten en wijken. Programmapunten Stimuleren van het Sociaal Verhuurkantoor waarbij zwakkeren toch een betaalbare woning kunnen vinden op de privé-markt en waarbij verhuurders een gegarandeerde huuropbrengst hebben. De investeringen in sociale woningen moeten verdergaan, maar daarbij moet vooral gekeken worden naar de 'optimale bezetting'. Niet alle woningen mogen voor traditionele gezinnen met kinderen voorzien worden, ook jonge starters, nieuw-samengestelde gezinnen, alleenstaande moeders/vaders met kinderen en senioren die nog niet naar een rusthuis moeten, moeten een aangepaste woning kunnen krijgen. Alternatieve woonvormen zoals co-housing en kangoeroewonen moeten worden gestimuleerd. Een centraal patrimoniumbeheer van alle huizen en gronden in bezit van de stad en het OCMW. Sociale woningen zijn broodnodig en het quotum van 15 procent bij elke nieuwe ontwikkeling moet behouden blijven. Toch is er ook nood aan betaalbare woningen voor de middenklasse. Via een Community Land Trust moeten kopers alleen het huis kopen en niet de grond. Daardoor worden 'koopwoningen' betaalbaar. Stad moet het voorbeeld geven en het eigen patrimonium goed isoleren en voorzien van een energiezuinige verwarmingsinstallatie. Een idee van... 't Antwoord 1 Er moet een woonraad komen die zoals de cultuurraad of de milieuraad het beleid adviseert. Alle belanghebbenden moeten daarin zetelen, ook de organisaties van mensen die in armoede leven. b) Ruimte natuur & milieu Turnhout is de meest groene centrumstad van het land (en dan hebben we het niet over de 1 Groen Turnhout neemt graag ideeën over die door anderen naar voor worden geschoven. Ze maken integraal deel uit van ons programma. 't Antwoord is een organisatie waar armen het woord nemen. 't Antwoord was te gast op de 'Werkendag' van Groen op 30 juni 2012.

3 aanwezigheid van Groen in de meerderheid). Overal waar je staat, ben je maar een paar kilometer verwijderd van een erkend natuurgebied. Het Vennengebied, De Liereman, de natuurgebieden in het zuiden, Tielenheide. Een beetje verderop liggen de Gewestbossen van Ravels en de Kolonies van Merksplas en Wortel. Deze unieke ligging is dé grote troef van Turnhout. Turnhout moet zijn groen koesteren, versterken en ook inzetten als absolute troefkaart voor de toekomst. Op vraag van Groen werd de uitbouw van een Regionaal Park rond Turnhout ('een ring van groen') opgenomen in het bestuursakkoord. De provincie omarmde het idee en bestelde een studie bij het SPK over de haalbaarheid van het plan. Daarin wordt zelfs over de grens naar Nederland gekeken. Zo'n regionaal park heeft uiteraard dwingende gevolgen inzake ruimtelijke ordening, mobiliteit (zie verder), maar ook voor de economische keuzes en uiteraard voor het natuurbeheer. Kwetsbare en unieke natuur moet worden beschermd in een 'nationaal park', maar natuurgebieden mogen geen gesloten reservaten zijn. Zachte recreatie moet mogelijk blijven. Om al dat groen te vrijwaren van beton, moet er blijvend gekozen worden voor inbreiding. Als Turnhout moet groeien, dan moet dat in bestaande (of nog voorziene) woonzones zijn en niet in de open ruimte. Toch moet dat telkens gebeuren in overleg met de buurt en in harmonie met de bestaande sfeer van de wijken. Turnhout heeft misschien veel groen rond de stad, maar te weinig in de stad. Zelfs ons enige stadspark ligt buiten de ring (en is in de loop der jaren alleen maar kleiner geworden). Er moet dus in de toekomst werk gemaakt worden van meer groen in de stad. In het centrum en in de verschillende wijken. Dank zij Groen komt er aan de NMBS-gronden (Begijnendreef) een nieuw park. Daar zal ook een Finse piste worden aangelegd. Over het kanaal komt er eveneens een nieuw park en de voorbije jaren werd al werk gemaakt van een Speelbos aan de Klein Engelandhoeve. Het Hofpoortparkje, vlak in het centrum (tussen Gasthuisstraat en Driezenstraat) wordt opgeknapt en heraangelegd. Dit idyllische plekje, met zijn unieke levensboom, zal een oase van rust worden in het hectische stadscentrum. Laat ons ook niet vergeten dat het Begijnhof opnieuw een aangename plek is om te vertoeven en dat door de heraanleg van de Grote Markt en het Warandeplein de kwaliteit publieke ruimte in het centrum enorm is toegenomen. De kerktuin is opnieuw toegankelijk voor het publiek (een oude eis van de groene beweging in Turnhout). Vroeger moest je altijd betalen om op de markt te zitten (aan de parkeermeter of op de terrassen). Nu kan iedereen jong en oud, arm en rijk rustig en gratis flaneren of verpozen in het mooiste Salon van de Kempen. Turnhout moet de plannen voor de uitbouw van een regionaal park rond Turnhout (groene ring) actief steunen en moet hierbij het voortouw nemen. Het bijkomende park aan de NMBS-gronden moet onverwijld worden aangelegd. Overal in de stad moeten kleine parkjes of groene vingers worden aangelegd. Ook informele stukjes groen zijn belangrijk. Semi-openbaar groen (bijvoorbeeld op de campussen van scholen, bedrijventerreinen) zouden toegankelijk moeten worden voor buurtbewoners. De stad kan hierover afspraken maken. De jeugddienst en dienst van wijk en buurt kunnen optreden als coördinator. Er moet een inventaris komen van al het groen in de stad. Zoveel mogelijk plekjes moeten toegankelijk worden gemaakt. Zwerfvuil moet verwijderd worden. Het stadspark verdient een opknapbeurt. Wijken, buurten en verenigingen zouden betrokken

4 kunnen worden bij het onderhoud ervan. (Elke wijk zijn bloementuin!) In het stadspark moeten BBQ-hutten worden geplaatst. Blijvend stimuleren van particuliere natuurrijke en natuurvriendelijke tuinen. Mijden van pesticiden (door stadsdiensten en particulieren). Een idee van... U-Turnhout 2 De stad zou eetbare planten (fruitbomen) kunnen aanplanten. Moestuinen, plukboerderijen en de stadboerderij kunnen beheerd worden in samenwerking met scholen en rusthuizen. c) Mobiliteit Mobiliteit is al lang een heikel thema in Turnhout. Toen de vorige meerderheid haar intrek nam in het stadhuis, werd al meteen gesleuteld aan het plan dat tijdens de vorige legislatuur was goedgekeurd. Vooral het parkeerbeleid zorgde daarbij voor grote problemen. Die onvrede entte zich op het protest van een aantal wijken tegen de aanleg van de Noordboulevard (Hertog Hendrik I- Lei). Die weg is een overblijfsel van het vorige mobiliteitsplan en maakt een lus voor doorgaand verkeer dwars door een woonwijk en langs de Nieuwe Kaai. In het nieuwe plan wordt met bereikbaarheidsassen gewerkt en niet met lussen. De meerderheid ging niet in op de vraag van de buurt om de plannen te herzien. Ook wilde ze de voorstellen die vervat zijn in het plan Parkstad Turnhout van architect Luc Vanhout, niet ernstig onderzoeken. Toen er gedreigd werd met een referendum en er ook mediatieke acties werden gevoerd voor Parkstad Turnhout, begon het te rommelen in de meerderheid. Groen bracht de vraag van het referendum op de gemeenteraad maar de meerderheid weigerde een stemming daarover. Kort daarna viel het college omdat drie raadsleden van de meerderheid het mobiliteitsplan (mét de Noordboulevard) niet wilden goedkeuren. Toen Groen deel ging uitmaken van het bestuur, eiste de partij het schrappen van de Noodboulevard. Die weg zou niet alleen het verkeer in die bewuste wijken doen toenemen, maar in heel het gebied in het noorden van Turnhout (onder het kanaal). Zolang de alternatieven (Kanaalboulevard, bretellen ten oosten en ten westen van de stad, ventwegen langs E34) niet zijn onderzocht, is het volgens Groen onvergeeflijk om nu al definitieve beslissingen te nemen. Natuurlijk moet de mobiliteitsproblematiek in het noorden worden aangepakt. Maar dan op basis van objectieve studies en tellingen waarbij alle alternatieven (dus ook Parkstad Turnhout) worden onderzocht. Groen Turnhout verkreeg dat de mobiliteitsstudie van de provincie Antwerpen nog zal worden aangevuld met een addendum. Daarin zullen alle relevante facetten van Parkstad Turnhout worden opgenomen. Voor Groen is het doortrekken van de ring rond Turnhout geen optie. In de huidige stand van zaken is dat trouwens onmogelijk. Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voorziet geen ring op die plaats. Groen (en voor ons Stad voor de Mens en Agalev) hebben zich altijd verzet tegen het rondmaken van de ring. De waardevolle natuur in het noorden komt dan in het gedrang en bovendien is niet bewezen dat deze ingreep de problemen zal oplossen. Het gezond verstand zegt dat zo'n ring alleen maar verkeer zal aanzuigen. Bovendien is het zo'n dure ingreep dat andere dringende infrastructuurwerken die door Vlaanderen moeten worden betaald, in het gedrang zouden kunnen komen. Met loze slogans als 'De Ring Moet Rond' kun je in Turnhout misschien wel stemmen halen, maar de mobiliteitsproblemen los je er niet mee op. Groen Turnhout dringt dus aan op sereniteit en een onderzoek naar alle mogelijkheden. Belangrijk is ook het openbaar vervoer. Om het STOP-principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Privé-vervoer) adequaat in te voeren in Turnhout, moeten een paar hindernissen worden 2 De Transitiegroep U-Turnhout die ijvert voor een klimaatneutraal Turnhout in 2050 was op 23 juni te gast op een van de 'Werkendagen' van Groen Turnhout.

5 genomen. Hoe meer treinen er in Turnhout stoppen, hoe meer het verkeer in het centrum stilstaat. Daarom zijn er voorstellen om een tweede station Turnhout Zuid - aan te leggen, vlak bij de ring of nog verder aan de Veedijk. Een tunnel moet dat nieuwe station dan verbinden met het bestaande. Parkstad Turnhout voorziet één nieuw station aan de ring en pendelsbussen naar het bestaande station. Al die opties zullen nu eindelijk onderzocht worden. De Lijn volgt de NMBS waardoor er minder bussen in het centrum zullen moeten rijden. Groen is voorstander van een nieuw transferknooppunt voor regionaal spoor-, bus- en autoverkeer buiten de ring. Het onderzoek moet uitwijzen welke optie (een station, twee stations) de beste is. Uitgangspunt is het verminderen van het autoverkeer in het centrum, het behoud van het openbaar vervoer in het centrum en het verhogen van de aantrekkelijkheid van het openbaar vervoer in de hele stadsregio. Groen Turnhout steunt ook de plannen van de Vlaamse overheid om een light rail-tram naar de Kempen aan te leggen. Die zou kunnen worden doorgetrokken naar Turnhout. Het objectieve onderzoek naar alle grote mobiliteitsaspecten (inclusief Parkstad Turnhout) moet zo snel mogelijk afgewerkt worden. Alle plannen die de uitvoering van Parkstad Turnhout zouden hypothekeren moeten worden stilgelegd, zolang het plan niet volledig is onderzocht. (zie bestuursakkoord 'Parkstad op Mensenmaat') Het Mobiliteitsplatform moet een permanente Mobiliteitsraad worden die het bestuur adviseert. N119 door Vennengebied moet een downgrade in plaats van een upgrade krijgen. De ring wordt niet doorgetrokken. STOP-principe toepassen op elke beleidsdaad. Waarom moet er bij elk huis in de stad een garage worden gebouwd? Knelpunten van de Honing&Azijn-fietstocht van de Fietsersbond Turnhout moeten worden bestudeerd en aangepakt in een integraal fietsactieplan. Dat moet bij voorkeur stadsregionaal worden aangestuurd. Mobiliteit moet altijd stadsregionaal bekeken worden. Kwaliteitsvolle randparkings + witte fietsen + busverbindingen. (eventueel samenwerken met witte fietsen-plannen van andere steden). De parkeerregie zou in eigen beheer moeten komen. Een uitgelezen project van sociale tewerkstelling. Een idee van... ACV-Turnhout 3 Er moeten stappen gezet worden om werknemers makkelijker te laten parkeren in de binnenstad. De prijs moet billijk zijn. Op syndicaal vlak moet ook ingezet worden op bedrijfsvervoersplannen, carpooling en derdebetalerssystemen (zowel voor openbaar vervoer, als voor parking). Groen pleit voor een overleg met werkgevers waarin een overeenkomst kan worden gesloten met fietspunten op verschillende locaties. Bedrijven zouden zo fietsen kunnen reserveren voor hun werknemers op deze locaties. d) Energie Sinds Groen in de meerderheid zit, werden er al een aantal belangrijke stappen gezet om de stad klimaatneutraal te maken in de toekomst. Zo verbonden de stadsdiensten zich ertoe om dat doel in 2020 te bereiken. Er kwam een klimaatneutrale stadskrant, er wordt geïnvesteerd in zonnepanelen op stadsgebouwen en er komen oplaadpunten voor elektrische auto's en fietsen. 3 Het ACV vroeg (samen met de actiegroepen MOT en TOM) aan alle politieke partijen in de stad om een oplossing voor het werknemersparkeren. Groen liet zich inspireren door hun voorstellen.

6 Daarnaast zijn er de maatregelen om het fietsen te bevorderen. Zo werden er de afgelopen jaren (ook door de vorige meerderheid) systematisch fietspaden aangelegd, onder meer van en naar de bedrijventerreinen. De fietsbrug over het kanaal is het symbolische sluitstuk van een groene fietsas dwars door de stad. Groen Turnhout ondertekende het charter van de transitiegroep U-Turnhout. Dat bevat de doelstelling om Turnhout klimaatneutraal te maken in Inspanningen zullen dan niet alleen van de stadsdiensten moeten komen, maar van alle burgers en de bedrijven. Er moet dus dringend werk gemaakt worden van een alomvattend Klimaatplan. Wij kijken ook uit naar de resultaten van de SPK-studie inzake geothermie (energie opwekken met warm water op grote diepte). Een coöperatief bedrijf voor gezamenlijke, groene energievoorzieningen. Inzetten op windmolens. Duurzame, kwaliteitsvolle sociale woningen. Ook bestaande woningen moeten aangepakt worden. Oplaadpunten voor elektrische fietsen/auto's. Gratis parkeren voor elektrische auto's. Stedelijke premies versterken. Doorlichting van afvalcontracten met IOK Klimaatneutrale bekommernis mag niet alleen die van één bevoegde schepen zijn Duurzame winkels: geen etalages met enkel glas, energiezuinige spots. Meer sensibilisering en duidelijke communicatie over alle duurzame beleidsdaden (voorbeeldfunctie) Groene leningen van stadsregio uitbreiden. Voor de nieuwe wijken moet vooraf een studie gemaakt worden over collectieve energie- en hemelwatervoorziening. Verkavelings- en bouwvoorwaarden gericht op de aanwending van herbruikbare energie. Nieuwe kavels moeten zo veel mogelijk energieneutraal worden. Voorzien van ruimte voor windmolens in industriezones en langs grote assen. Een idee van... Samenlevingsopbouw 4 Het samenbrengen van een aantal partners in een lokale woon-, water- en energiewinkel. Turnhout kan zijn rol als voortrekker inzake sociaal woon- en energiebeleid in de verf zetten door zo'n geïntegreerd loket uit te bouwen (in samenwerking met Vlaams Energie Agentschap, provincie Antwerpen, Bond Beter Leefmilieu en Vlaams Overleg Bewonersbelangen) e) Samenleven in diversiteit Turnhout is geen eiland. De 'open stad' (ze had zelfs nooit muren in de Middeleeuwen) was altijd al gastvrij en heeft een ijzersterke reputatie inzake aandacht voor mondiale problemen. Nieuwkomers zijn dan ook welkom in de stad. Zij moeten snel en doeltreffend begeleid worden zodat ze zich snel kunnen integreren en Turnhoutenaar onder de Turnhoutenaars worden. Als we 'inburgering' verwachten van nieuwkomers, moet het aanbod aan taalcursussen en inburgeringscoaches ook voldoende groot zijn. Samenleven in diversiteit betekent niet alleen een gekleurde stad, maar ook een stad waar verschillende sociale groepen samenleven in harmonie. Wijken moeten hechte gemeenschappen worden. De doelstelling om bij alle nieuwe woonprojecten 15 procent aan sociale woningen te voorzien, moet behouden blijven. 4 Dit voorstel komt uit het memorandum van Samenlevingsopbouw.

7 De Ark, de huisvestingsmaatschappij, zal tegen 2020 meer dan 500 extra sociale woningen bouwen in de stad. Dat is echter onvoldoende om alle noden op te vangen. Ook op de privé-markt moeten er betaalbare woningen aangeboden worden. Er moet streng opgetreden worden tegen discriminatie op de woningmarkt. Turnhout is een stad waar holebi's thuis zijn. Nog voor het homohuwelijk werd ingevoerd, konden holebi's in Turnhout op het stadhuis hun liefde al symbolisch bezegelen. De gemeenteraad keurde ook een holebinota goed. Daarin verzet het stadsbestuur zich expliciet tegen elke vorm van discriminatie op basis van hun geslacht, hun seksuele geaardheid, hun zogenaamd ras, hun huidskleur, hun afkomst, hun nationale of etnische afstamming, hun burgerlijke staat, hun geboorte, hun leeftijd, hun fortuin, hun geloof of levensbeschouwing, hun huidige of toekomstige gezondheidstoestand of hun fysieke eigenschappen. De Mondiale Raad straalt veel dynamiek uit in Turnhout en ondersteunt ontwikkelingsprojecten in heel wat landen. Ook wanneer er noodhulp moet worden geboden of bij de actie staat de Mondiale Raad paraat. Harmonieus samenleven kan bevorderd worden door het steunen van wijkwerkingen. Hechte buurten en wijken zijn de ideale microcosmos om via goed nabuurschap samenlevingsproblemen te ontmijnen of op te lossen. De stad moet dus fors (blijven) investeren in wijkwerking. Uitbouw van buurthuizen (met eventueel gedecentraliseerde dienstverlening stadsdiensten) Actief informatiebeleid: elke wijk zijn eigen (sub)website naast wijkkrantjes. Informatie van en naar de overheid en tussen buurtbewoners onderling. Wijk-TV via RTV. Investeren in taallessen en inburgeringscoaches OCMW, stad, onderwijswereld en VDAB moeten nauwer samenwerken om nieuwkomers te leiden naar voorzieningen, opleidingen en jobs. De dienst Buurt & Wijk moet worden uitgebreid. Ondersteuning wijkwerkingen moet uitgebreid worden. Nauwe samenwerking met de wijkagent(en) om veiligheid(sgevoel) in wijken te vergroten. Een idee van... LETS 5 LETS in alle buurten. LETS is een kring waarbinnen mensen met elkaar spullen, tijd, diensten en kennis uitwisselen op een geheel vrijwillige basis. Een ruil-netwerk dat verloopt volgens een zeer eenvoudig en handig eenheden -systeem dat centraal wordt beheerd. Het handige aan de ruil-transacties is dat je niet meteen iets terug hoeft te doen voor de persoon die net iets voor jou deed. Jij geeft gewoonweg een aantal eenheden in ruil, waarmee die persoon in het systeem weer iets anders kan verkrijgen. Jij doet daarna voor iemand anders een dienst, waarvoor die je zal waarderen. 5 LETS = Local Exchange Trading System. Meer info:

8 2. DE ANDERE THEMA'S f) Economie Door zijn specifieke ligging, is zware industrie niet dé economische roeping van Turnhout. De industrie die er nu is, moet natuurlijk de kans krijgen om zich te ontwikkelen (binnen de grenzen van het ecologische draagvlak van de stad/streek), maar economen gaan ervan uit dat er in de toekomst vooral groei moet worden verwacht van andere sectoren. Turnhout heeft als centrumstad grote groeikansen in de kenniseconomie, de zorgsector, het onderwijs, cultuur & toerisme en creatieve industrieën. Binnen de Strategische Projectenorganisatie Kempen worden hier spannende denkoefeningen gemaakt. Onder meer de bijdrage van het SPK aan de Dag van de Creativiteit (Flanders District of Creativity) in het kader van Turnhout 2012 kan een momentum creëren om de Turnhoutse economische toekomst vorm te geven. Er wordt ook sterk ingezet op duurzaamheid. Een andere studie van het SPK moet de haalbaarheid en de return berekenen van de uitbouw van een Regionaal Park. Het Limburgse voorbeeld (Nationaal Park Hoge Kempen) doet alvast het beste verhopen: 5100 extra arbeidsplaatsen (in verzorgingsinstellingen, landbouw en horeca), een omzet van 190 miljoen euro en 13 miljoen euro extra belastingsinkomsten. Het Limburgse park lokt elk jaar bezoekers. Turnhout 2012 heeft aangetoond dat cultuur eveneens een belangrijke economische troef kan zijn. Een studie van de Fontys Hogeschool in Tilburg toonde aan dat elke bezoeker aan Turnhout 2012 zo'n 30 euro uitgaf in de lokale economie (vooral horeca). Dat betekent dat de investeringen in cultuur zichzelf meer dan terugbetalen. Turnhout krijgt er met Turnova niet alleen een stadsdeel bij, maar ook een nieuw handelscentrum. Het is goed dat dit centrum niet aan de rand van de stad of in de groene open ruimte wordt neergepoot. Turnova is Uplace niet. Toch is waakzaamheid geboden: Turnova mag het huidige handelsweefsel aan de westkant van de Grote Markt niet versmachten. Een gericht beleid van Centrummanagement moet dit proces begeleiden. Bijkomende handelsactiviteit langs de invalswegen moet worden ontmoedigd en de bijkomende investeringen in infrastructuur die ze met zich meebrengen moeten op de investeerders worden verhaald. Voor Groen Turnhout geldt de slogan: dichterbij is slimmer. Kernversterking, buurtwinkels en stimuleren van de 'economie van de nabijheid'. Sociale economie wint alsmaar aan belang. Een krachtig incubatiebeleid waarbij startende ondernemers alle ruimte krijgen en wegwijs gemaakt worden. Co-working stimuleren (kantoren en infrastructuur delen) Bio- en streekproducten stimuleren (o.m. met een bio- en streekproductenmarkt) Landbouw blijft belangrijk. Transitie naar duurzame landbouw begeleiden. Label voor streekproducten. Toerisme is een enorme troef. Dienst Toerisme en UIT-loket moeten samen met lokale actoren (Warande, cultuursector, natuur, horeca, handelaars, landbouw...) geïntegreerde campagnes opzetten. Uitbouw van zorgcentrum LiCaLab achter het station (innovatie in zorgsector)

9 Subsidies (EFRO) voor verfraaien van handelspanden bestendigen Leegstand kordaat aanpakken. Een goed idee van... VITO en SPK 6 Met de haalbaarheidsstudie Geo-Heat willen we de technische, economische en maatschappelijke mogelijkheden voor de ontwikkeling van diepe geothermie als bron van duurzame warmte in het Kempen in kaart brengen. g) Werk De werkloosheid in Turnhout (en de Kempen) ligt traditioneel hoger dan het Vlaamse gemiddelde. De aanhoudende crisis maakt dat veel bedrijven het moeilijk krijgen. Ook de grote sterkhouders, zoals Philips, kondigen herstructureringen aan. Uiteraard kan het stadsbestuur de werkloosheid niet oplossen door zelf meer mensen aan te werven. De stad moet efficiënt met de (belastings)middelen omspringen en net genoeg personeel in dienst nemen om haar taken naar behoren te vervullen. De stad kan wel bijdragen tot een ondernemingsvriendelijk klimaat. Dat kan met een goed beleid inzake mobiliteit, lokale economie, fiscaliteit, maar ook onderwijs en ontwikkeling. Een stad met een goed opgeleid werknemerskorps, zal ook gemakkelijker bedrijven aantrekken. Geen blinde ontslagen bij de stad. Enkel na een grondig kerntakendebat kunnen er inzake stadspersoneel beslissingen genomen worden. Stedelijke en gemeentelijke diensten moet samenwerken op stadsregionaal niveau. Personeel van stad moet afspiegeling worden van samenleving (allochtonen, mensen met beperking, mannen/vrouwen) Sociale economie inzetten op meer domeinen (parkeerbeleid, fietspunten, klusjesdienst, groendienst, onderhoud...) Bij overheidsopdrachten altijd rekening houden met speciale doelgroepen en met vigerende sociale afspraken (CAO) Vrijwilligerswerk stimuleren. Een vrijwilligerscoördinator moet vraag en aanbod op elkaar afstemmen. Er moet aandacht zijn voor een restgroep van werklozen die niet aan de bak kunnen in het reguliere arbeidscircuit maar ook vaardigheden missen om in de sociale economie mee te draaien. Expertise van senioren moet volop benut worden. Een goed idee van... Gezins- en Gezondheidsraad 7 Als voorbeeldwerkgever moet de gemeente werk maken van een gediversifieerd personeelsbestand waarbinnen personen met een handicap voldoende zijn vertegenwoordigd. h) Sociaal beleid en gezondheid. De behoefte aan betaalbare zorg wordt alsmaar groter. Steeds meer mensen hebben moeite om hun doktersrekeningen te betalen en door de vergrijzing is er ook behoefte aan veel meer zorg voor (al dan niet hulpbehoevende) senioren. De stad speelt ook een rol in het algemene preventiebeleid en 6 Uit projectomschrijving van project Geo-Heat van Strategische Projectenvereniging Kempen (SPK) en Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek (VITO) 7 Memoranda van VFG voor gemeenteraadsverkiezingen 2012 en van de Katholieke Vereniging Gehandicapten. Gesteund door de Stedelijke Gezins- en Gezondheidsraad.

10 promoot een gezonde en sportieve levensstijl. Het OCMW moet het sociaal beleid in al zijn facetten overzien en regisseren. Daarnaast moet er voldoende infrastructuur zijn, vooral op het vlak van rust- en verzorgingscentra. Stad en OCMW moeten veel nauwer samenwerken. Nu zijn het twee gescheiden werelden met hun eigen dynamiek, hun eigen begroting en hun eigen beleid. Dat is op termijn onhoudbaar. De voorzitter van het OCMW moet dan ook volwaardig deel uitmaken van het schepencollege. Oprichting van een wijkgezondheidscentrum (bij voorkeur in de wijk Schorvoort) waar artsen aan terugbetalingstarief eerstelijnsgezondheidszorg verstrekken. Dit centrum moet ook uitgerust zijn om zorgbehoevenden door te verwijzen naar de juiste diensten en organisaties. Invoeren van een seniorentaxi (in samenspraak met taxibedrijven). Collectief vervoer (Cambio) stimuleren ook naar senioren toe. Centrumfunctie van AZ Turnhout versterken. Turnhout heeft nood aan een nieuw hartcentrum. Kwaliteitsgeneeskunde stimuleren. Recreatieve sportactiviteiten stimuleren (zie sport). Toegankelijkheid openbare gebouwen nog verbeteren. Een goed idee van... ACW 8 Een boodschappendienst uitbouwen voor kwetsbare bevolkingsgroepen i) Bestuur, democratie en participatie Het Turnhoutse inspraakmodel wordt alom geroemd en verdient een plaats in de... geschiedenisboekjes. Het model is duidelijk aan een modernisering toe. Infovergaderingen, communicatieraad zijn goede instrumenten maar ze beantwoorden niet langer aan de noden van moderne mondige burgers. Die willen permanent in contact staan met de bewindvoerders, en ze willen dat op een objectieve en transparante manier kunnen doen. Daarom moet gezocht worden naar methodes om de burger op een permanente basis te betrekken bij het beleid. Ook mensen die de politiek maar van op afstand volgen moeten bereikt worden. De stad moet in alle fases van het beleid (planning, voorbereiding, uitvoering, afwerking, evaluatie) de burgers betrekken bij haar werkzaamheden. Inspraakbeleid is meer dan een beleid van klachtenbehandeling of crisiscommunicatie. Klachten of punctuele problemen moeten door een onafhankelijke ombudsdienst worden behandeld. De administratie en de gemeenteraad moeten door de ombudsdienst geïnformeerd worden over de belangrijkste problemen en moeten gericht maatregelen kunnen nemen. Daardoor komt er tijd vrij voor ambtenaren om beleidsvoorbereidend werk te verrichten en de dienstverlening te optimaliseren. Politici kunnen zich bezighouden met de grote lijnen, met de strategische politieke keuzes en met het creëren van draagvlak bij de bevolking door een moderne communicatie. Dienstbetoon is niet meer van deze tijd, zeker niet als de universele dienstverlening erdoor in het gedrang komt. Klachten horen professioneel behandeld te worden en niet op een bierkaartje te belanden. Turnhout heeft een stadsregionale roeping. Door de gemiste fusie is de stad te klein om zijn ambities als centrumstad volledig waar te maken. Samenwerking met de buurgemeenten is een must, ook voor die buurgemeenten zelf. Zonder de dienstverlening vanuit Turnhout, worden zij ook 8 Het ACW hield een bevraging bij de bevolking op basis van zeven thema's en zeven aandachtspunten. Dit was een punt onder het thema 'Zorg'.

11 veel minder aantrekkelijk voor hun inwoners. Turnhout moet echter beseffen dat ook de buurgemeenten grote troeven hebben en hun eigen specificiteit moet gerespecteerd worden. Versterkte stadsregionale samenwerking mag geen sluipende fusie zijn. Groen vraagt aan de andere Vlaamse partijen om zich achter het voorstel van decreet van Bart Caron te scharen inzake stadsregio's en plattelandsregio's. De stadsregio moet zich ook kunnen concentreren op andere domeinen dan de huidige (mobiliteit, sociale economie en lokaal woonbeleid). Ruimtelijke ordening ligt voor de hand, maar Turnhout 2012 heeft ook bewezen dat cultuur en toerisme gebaat zijn met een stadsregionale aanpak. Voor projecten die op stadsregionaal niveau worden geïnitieerd zou de Vlaamse overheid de inwoners van de stadsregio als financieringsbasis moeten nemen en niet de aparte bevolkingscijfers van de deelnemende gemeenten. Ondertussen moet Turnhout bij de Vlaamse regering een gelijke behandeling vragen tegenover de wél gefusioneerde provinciehoofdsteden en centrumsteden (zie Financiën & fiscaliteit). Er moet een grondig kerntakendebat komen: zowel intern (moet Turnhout nog stedelijk secundair onderwijs aanbieden? Herbestemming van religieuze gebouwen) als extern (wat doet de provincie? Wat doet Vlaanderen? Wat doet de stadsregio? Wat gebeurt er op wijkniveau?) Na dat debat moeten de juiste mensen en middelen worden ingezet op het juiste niveau. Uiteraard kunnen verschillende overheden op hetzelfde beleidsdomein actief zijn, telkens met hun eigen accenten. Het beleid van de intercommunales moet dichter bij de burger staan. Ze moeten een modern communicatiebeleid voeren zodat burgers weten waar ze mee bezig zijn en hoe hun beleid zich verhoudt tot dat van de stad. De democratische controle door de gemeenteraden moet versterkt worden. Bij het Autonoom Gemeentebedrijf moet de zwijgplicht voor bestuursleden afgeschaft worden. AGB's moeten voor meer dienen dan om BTW te omzeilen. De werking van de gemeenteraad moet worden gemoderniseerd. Commissiezittingen zijn openbaar en kunnen vaak infovergaderingen vervangen. Het is in die commissies (en in de gemeenteraad) dat het maatschappelijke debat gevoerd moet worden. In de gemeenteraad moeten ook toekomstgerichte, thematische debatten gevoerd kunnen worden. Burgers moeten meer gebruik maken van het petitierecht en het spreekrecht in de gemeenteraad om zo de kloof tussen bestuur en burger te verkleinen. : Een onafhankelijke ombudsdienst (eventueel op niveau van de stadsregio) Voorzitter gemeenteraad zit niet in het college Voorzitter commissie moet ook uit oppositie kunnen komen Fracties beter ondersteunen. Thematische commissies, studiedagen,... Gratis vergaderruimte voorzien voor fracties. Schepen van Stadsregio moet coördinerend kunnen optreden. Inspraakmodel herbekijken. Rol van gemeenteraadscommissies herwaarderen Stadsregiodebat opstarten en toekomst van stadsregio vastleggen. Daarna in Brussel proberen statuut van 'proefproject' te overstijgen (cfr. Financiën). Een goed idee van... de Stadsregio Turnhout 9 9 Stadsregio Turnhout publiceerde in augustus 2012 een document met een aantal ideeën voor de volgende

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE

VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE VERKIEZINGSPROGRAMMA GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN DENDERMONDE 2012 DE KRACHT VAN VERANDERING IN DENDERMONDE Inleiding Gemeenteraadsverkiezingen gaan over het te voeren het beleid en over de aanpak van de

Nadere informatie

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD

Edegem Bestuursakkoord 2013-2018. N- VA Groen Open VLD Edegem Bestuursakkoord 2013-2018 N- VA Groen Open VLD Inhoudstafel EDEGEM, EEN UITDAGENDE GEMEENTE! 4 1 OPEN BESTUUR, PARTICIPATIE EN LOKALE DEMOCRATIE 6 Een open en transparant bestuur 6 Een sterke gemeenteraad

Nadere informatie

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering

N-VA De verandering begint in. Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen. 14 Oktober 2012. De kracht van. verandering N-VA De verandering begint in Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 14 Oktober 2012 De kracht van verandering Aan de inwoners van Brasschaat Onze inzet werkte wervend. Steeds meer Brasschatenaren

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering

Verkiezingsprogramma 2013-2018. De kracht van verandering Verkiezingsprogramma 2013-2018 De kracht van verandering 1 Inhoudstafel bladzijde communicatie en inspraak personeel financiën en begroting veiligheid jeugd sport cultuur - feestelijkheden - buurtwerking

Nadere informatie

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018

Krachtlijnen voor verandering en continuïteit. Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit Witboek voor de bestuursperiode 2013-2018 ONTWERPVERSIE 11 januari 2013 Krachtlijnen voor verandering en continuïteit 2 Witboek 2013 2018 (ontwerp 11-01-2013)

Nadere informatie

De verandering begint in Herne!

De verandering begint in Herne! De verandering begint in Herne! De vijf N-VA-krachtlijnen zijn de fundamenten waarop ook ons programma gebouwd is. Ze vormen de rode draad die doorheen alle lokale N-VA-programma s loopt en die ook van

Nadere informatie

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

KARTELPROGRAMMA. Kartel sp.a-groen Zomergem Kartelprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 1 KARTELPROGRAMMA sp.a Groen Zomergem Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Zomergem Dit programma is een uitnodiging. Een oproep aan alle inwoners van Zomergem, om mee

Nadere informatie

Een groen hart in een bruisend Oostende.

Een groen hart in een bruisend Oostende. Een groen hart in een bruisend Oostende. Als groene progressieve partij hebben wij oog voor de toekomst van Oostende. Aangenaam wonen in een stad heeft méér nodig dan appartementsblokken, winkelcentra

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT

OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT OPEN-LIJST ONS PROGRAMMA VOOR OVERPELT 1. Trekkersrol... 3 2. Gezin en samenleving... 5 3. Ruimtelijke ordening... 15 4. Industrie, werkgelegenheid, horeca en handel... 17 Missie OPEN-LIJST OPEN-LIJST

Nadere informatie

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp -

Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - Programma Verkiezingen 2012-2018 - Ontwerp - 1. Inleiding p.02 2. Bestuur, democratie en participatie p.02 3. Ruimte p.03 4 Mobiliteit p.05 5. Natuur & Milieu p.06 6. Energie p.08 7. Economie p.09 8. Sociaal

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK

pl an plan n IEUW KOR TRIJK nieuw Colofon KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK plan NIEUW KORTRIJK 2 Kortrijk is op dit ogenblik waarschijnlijk dé muziekstad van Vlaanderen Evelien Martens, 1 van de meer dan 75.000 unieke mensen van Kortrijk, leerde in Gent haar

Nadere informatie

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009

Er zit meer in vlaanderen. Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Er zit meer in vlaanderen Ontwerp-verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Inhoud Inleiding... 3 Hoofdstuk 1. Een sterke, vernieuwende economie... 4 Hoofdstuk 2. Een moderne arbeidsmarkt die

Nadere informatie

Er zit meer. in vlaanderen

Er zit meer. in vlaanderen Er zit meer in vlaanderen Ontwerp verkiezingsprogramma Vlaamse verkiezingen 7 juni 2009 Hoofdstuk 1 Een sterke, vernieuwende economie _04 Hoofdstuk 2 Een moderne arbeidsmarkt die zorgt voor jobs _11 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 Inhoud Uitnodiging Bouw mee aan de toekomst van Bornem...2 Bouwsteen 1 Basiscomfort voor iedereen...5 1.1. Betaalbaar wonen...5 1.2. Energiefactuur verlagen voor

Nadere informatie

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018

Deventer. En Verder. Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Deventer En Verder Verkiezingsprogramma Gemeenteraad Deventer 2014-2018 Januari 2014 Verantwoording D66 is een partij van transparante politiek. Een partij die niet alleen open en eerlijk zegt waar zij

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis

VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel. Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis VERKIEZINGSPROGRAMMA 7 JUNI 2009 Europa Vlaanderen Brussel Sterker Vlaanderen, sterker Europa, minder crisis INHOUDSTAFEL VLAANDEREN I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 4 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS

Nadere informatie

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN

AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN AFRIT VLAANDEREN, UITRIT CRISIS VOOR EEN STERKER VLAANDEREN 20 april 2009 INHOUDSTAFEL I. IN DE ACHTERUITKIJKSPIEGEL 3 II. STERKER VLAANDEREN, MINDER CRISIS 5 2.1 Financiën en fiscaliteit 5 2.2 Economie

Nadere informatie

Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011. van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel

Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011. van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel Sint-Niklaas RAPPORT VAN DE VISITATIECOMMISSIE STEDENFONDS 2011 van actief naar proactief besturen en krachtig samenspel INHOUD 1 Situering van de visitaties 3 2 De visitatie van Sint-Niklaas 5 3 Strategische

Nadere informatie

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM

BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2012 BOUWEN AAN EEN STERK EVERGEM Versie 8 augustus 2012 Pagina 2 van 75 Wat is de bestaansreden van sp.a-evergem? Het kartel PVG-sp.a heeft in de vorige legislatuur

Nadere informatie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie

Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma. Economie Ontwerp Vlaams verkiezingsprogramma Economie Een strategisch plan duurzame ontwikkeling 1. Het Vlaamse beleid dient integraal afgestemd te worden op het internationale project duurzame ontwikkeling. Toename

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie

PVDA+ Sint-Niklaas Verkiezingsprogramma 2012

PVDA+ Sint-Niklaas Verkiezingsprogramma 2012 1 PVDA+ Sint-Niklaas Verkiezingsprogramma 2012 Inleiding Twee visies op de stad staan vandaag lijnrecht tegenover elkaar. Enerzijds een commerciële visie, die vertrekt van beton en privé, en die zijn ellebogen

Nadere informatie

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010

Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Programma 2010-2014 voor de gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort d.d. 3 maart 2010 Zet je in voor de bloei van de stad, want haar bloei is ook jullie bloei (Jeremia 29:7) 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1

Nadere informatie

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma

Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Politiek gaat over de mensen sp.a - beginselprogramma Twaalf keer gelijke kansen 1. Alle mensen verdienen een toekomst. Voor ons is het dat wat telt. Wij willen voor iedereen dezelfde kansen op een goede

Nadere informatie

Speech Bruno Tobback Voorzitter

Speech Bruno Tobback Voorzitter Speech Bruno Tobback Voorzitter 2 Eerst en vooral wil ik iedereen hier en bij uitbreiding ook al onze leden en militanten in Vlaanderen bedanken voor wat we de laatste weken samen hebben gedaan. Kandidatenlijsten

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

De toekomst wil vooruit, het is tijd voor Groen!

De toekomst wil vooruit, het is tijd voor Groen! De toekomst wil vooruit, het is tijd voor Groen! Synthese verkiezingsprogramma Wat staat er op het spel? De voorbije maanden werden we geconfronteerd met de meest ernstige crisis sinds vele jaren. De sociale,

Nadere informatie