Toerekening van bet vennootschapsfaillissement aan de achterman

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Toerekening van bet vennootschapsfaillissement aan de achterman"

Transcriptie

1 Toerekening van bet vennootschapsfaillissement aan de achterman Baudouin Moerman Rb. Kh. Kortrijk, 29 februari 1980 (... ) Bij dagvaarding van 30 januari 1980 vorderen de curatoren van het faillissement der PVBA X, uitgesproken bij vonnis van deze rechtbank op 11 januari 1980, de faillietverklaring van de zaakvoerder van voornoemde vennootschap, met name dhr. x. De curatoren van voomoemd faillissement zijn gerechtigd de faillietverklaring te vorderen van x persoonlijk bijaldien de massa der schuldeisers van voomoemd faillissement een schuldvordering op laatstgenoemde bezit (art. 442 F.W.). Dit is ter zake het geval zoals blijkt uit de debetstand van de rekening-courant van betrokkene bij voornoemde vennootschap. De curatoren hebben derhalve hoedanigheid om het faillissement van x te vorderen, minstens kan de rechtbank de vraag van de curator beschouwen als een wenk om desnoods ambtshalve op te treden (cfr. A.P.R., tw. Feitelijke Vennootschappen, nr. 164). De feitelijke bestuurder van een rechtspersoon kan failliet verklaard worden indien blijkt dat laatstgenoemde, die juridisch bestaat, hem telkens tot naamlener dient (Cass., 26 mei 1978, R. W , 846). Om tot voornoemde naamlening te besluiten wordt in de rechtsleer en rechtspraak meestal rekening gehouden met volgende indicatoren ( cfr. noot Braeckmans onder Cass. voornoemd, R. W , 852, nr. 5 - cfr. ook Gent, 14 maart 1978, R. W., , 871): De achterman heeft v66r de oprichting van de vennootschap een gelijkaardig, zoniet dezelfde handel gedreven (Gent, 22 december 1954, J.T. 1957, 40 en de overige rechtspraak in voornoemde noot Braeckmans). Dit is ter zake het geval en wordt door verweerder in conclusies van 15 februari 1980 uitdrukkelijk toegegeven. Zijn handelsbedrijvigheid omvatte persoonlijke leningen, financieringen, verzekeringen, hypotheken en immobilien en werd, onder de benaming «X», uitgeoefend sedert 1969 tot bij de stichting van de personenvennootschap die dezelfde benaming overnam en dezelfde bedrijvigheden uitoefende. Het adres van de persoonlijke zaak en dit van de vennootschap zijn dezelfde (Gent, 7 maart 1962, R.P.S., 1964, 108 enz.). Ter zake werd het adres van de eenmanszaak behouden als zetel van de PVBA. (... ) 571

2 De klanten en de leveranciers van de persoonlijke zaak en van de rechtspersoon zijn dezelfde (Kh. Brussel, 30 oktober 1970, R.P.S., 1971 blz. 140). De verklaringen van schuldvordering in het faillissement van de rechtspersoon tonen aan dat dit ter zake het geval is, nu de leveranciers niet weten of zij met x persoonlijk dan wei met de PVBA gehandeld hebben (... ). Aan de hand van de door de curatoren voorgelegde stukken komt vast te staan dat derden, namelijk verzekeringsmaatschappijen, financieringsmaatschappijen en leveranciers van facturen en rekeninguittreksels opstellen, nu eens ten name van x dan weer ten name van de PVBA en dat eerstgenoemde verwaarloosd heeft de derden duidelijk te maken met wie zij te doen hadden en welk onderpand bij het handelsverkeer te hunner beschikking werd gesteld (cfr. o.a. het financieringshuur'-contract met de NV m. b. t. de offsetmachine waarbij de verhuurster niet ingelicht werd van het feit dat het zakenkantoor een PVBA was). De naam van de achterman en deze van de vennootschap worden door elkaar gebruikt (Kh. Brussel, 26 februari 1968, R.P.S., 1968, 176- Kh. Sint-Niklaas, 9 april 1968, R.P.S., 1968, 177 enz.). De naam waaronder handel gedreven werd was identiek en de voorgelegde stukken tonen aan dat zulks voor gevolg had dat de schuldeisers in verwarring werden gebracht en niet wisten met wie zij gecontracteerd hadden. Inkomende facturen zijn gesteld zowel ten name van de PVBA X als van dhr. x zelf en laatstgenoemde blijkt niets ondernomen te hebben om deze verwarring ongedaan te maken. De vennootschap wordt noch intern, noch extern in haar wezen gerespecteerd ; de organen functioneren niet of slechts pro forma ; de algemene vergadering van aandeelhouders komt niet of slechts sporadisch samen (Brussel, 2 februari 1968, R.P.S., 1970, 228 enz.). De achterman bestuurt de vennootschap gans aileen en treedt aileen op in eigen zaken. Hij is enig zaakvoerder en heeft als zodanig de ruimste bevoegdheden voor de gehele duur van de vennootschap (Gent, 22 december 1954, J.T., 1957, 40 - Brussel, 20 februari 1963, R.P.S., 1963, 214 enz.). De deelbewijzen of aandelen zijn nagenoeg volledig in handen van de achterman ; de medeoprichters zijn stromannen die geen belangstelling hebben in de vennootschap (Kh. Brugge, 7 december 1976, R.P.S., 1977,221- Kh. Brussel, 26februari 1968,R.P.S., 1968, 176 enz.) De PVBA X werd opgericht de 15 mei Het maatschappelijk kapitaal van F was vertegenwoordigd door 250 deelbewijzen waarvan 248 in handen kwamen van dhr. x, een deelbewijs werd ingetekend ten name van zijn broer en een deelbewijs ten name van zijn schoonvader. Verweerder werd enige, statutaire zaakvoerder en als zodanig in de oprichtingsakte benoemd voor onbeperkte duur en met «de meest uitgebreide macht». Aan de heer rechter-commissaris heeft dhr. x bekend dat hij absoluut geen onderscheid maakte tussen zijn persoonlijk vermogen en dit van de rechtspersoon. 572

3 De boekhouding van de vennootschap wordt niet of slechts op rudimentaire wijze gehouden (Gent, 22 december 1954, J.T., 1957, 40- Luik, 26 juni 1967, R.P.S., 1967, 207 enz.) Verweerder kan het belangrijkste van de handelsboeken namelijk het kasboek, niet voorleggen. Het vermogen van de vennootschap wordt vermengd met dat van de achterman ; de rekeningen worden opgemaakt op zijn naam of aan hem geadresseerd ; hij incasseert persoonlijk facturen van de rechtspersoon en zijn eigen persoonlijke schulden worden door haar betaald ; hij beheert de vennootschapskas alsof deze hem persoonlijk toebehoort; de vennootschap heeft geen eigen bankrekening, wei wordt een rekening geopend op zijn naam (cfr. de menigvuldige rechtspraak aangehaald in voormelde noot Braeckmans). De verzekeringsportefeuille van de NV bleef op naam staan van dhr. x persoonlijk en deze laatste ondernam niets om dit te veranderen. V 66r de oprichting van de vennootschap was dhr. x houder van de postrekening nr , gesteld ten name van. Zelfde postrekening werd afgedrukt in hoofding van de facturen van de rechtspersoon. Anderzijds staat vast dat verweerder geen enkele rekening op eigen naam heeft geopend bij een bank of een financiele instelling die uitsluitend werd gebruikt voor zijn persoonlijke uitgaven. Uit de balansen van de PVBA blijkt dat de toekenning van de zaakvoerderswedde willekeurig geschiedde en uit geen enkel stuk blijkt dat deze wedde daadwerkelijk door de algemene vergadering werd goedgekeurd vermits de processenverbaal van de algemene vergadering aileen door de zaakvoerder ondertekend werden. Blijkens akte verleden voor notaris W. op 14 februari 1977 werd het handelshuis door verweerder en zijn echtgenote aangekocht voor F. In schriftelijke verklaring van 24 juli 1978 bevestigt verweerder dat dit pand «Verkeerdelijk ingeschreven staat in de registratie en wei eigendom is van de PVBA en betaald werd met de geld en van de PVBA». Zelfde pand komt reeds voor als «Vastliggend» en «omzetbaar» voor de som van Fin de balans van 31 december 1977 en wordt ditjaar reeds in de aan de balans gehechte afschrijvingstabel opgenomen voor 3%. In conclusies legt verweerder uit dat hij het pand eerst met eigen penningen betaalde en de aankoopsom daarna verrekende met zijn tegoed in rekening-courant. Een sluitend bewijs van deze beweringen brengt hij evenwel niet in en het verschil in debetstand van de rekening-courant tussen 31 december 1976 en 31 december 1977 beloopt F hetgeen alleszins gevoelig meer is dan de aankoopsom, vermeerderd met de kosten van akte en registratie. Hoe dan ook wordt aldus vermogensvermenging bewezen en staat vast dat in het financieel behe,er van de handelszaak geen duidelijk onderscheid werd gemaakt tussen' het persoonlijk bezit van verweerder zelf en dit van de vennootschap. Hoe dan ook werden de derden gedupeerd omtrent het werkelijk onderpand dat te hunner beschikking werd gesteld bij het handelsverkeer. 573

4 Verweerder ontkent niet dat de genaamde..., als bediende van de vennootschap ingeschreven en als zodanig met gelden van de PVBA bezoldigd, in werkelijkheid uitsluitend ten dienst stond van zijn gezin als kindermeid. Verweerder ontkent evenmin dat hij in 1978 zijn prive-woonhuis liet oprichten met bet personeel en de materialen van de PVBA en deze prestaties opnam aan actiefzijde in de balans van 31 december 1978 voor F werken in uitvoering eind Deze prestaties werden eerst op 1 oktober 1979 ten name van verweerder gefactureerd en dan nog slechts voor Fin hoofdsom van F BTW. Tot op heden heeft verweerder nog geen enkele betaling verricht. Omtrent deze bouwwerken werd tussen verweerder en de PVBA geen geschreven aannemingsovereenkomst afgesloten waaruit wederzijdse verbintenissen duidelijk zouden kunnen blijken (Kh. Luik, 14 november 1967, R.P.S., 1968, 23). Voornoemde feiten ton en genoegzaam aan dat de PVBA die reeds in staat van faillissement werd verklaard, in feite slechts naamlener was voor de persoonlijke zaakvoering van gedaagde die dan ook zelf in staat van faillissement moet worden verklaard als feitelijke bestuurder ervan en derhalve als handelaar. De PVBA heeft aldus haar rol als onafbankelijk rechtspersoon niet kunnen spelen en werd misbruikt door haar zaakvoerder die enkel zijn persoonlijke belangen wilde dienen (HofBergen, 30 december 1975, R.P.S., 1977, 261) en bedoelde te genieten van een beperkte aansprakelijkheid. Hoger werd gewezen op de concrete vermogensvermenging (schuldeisers die niet weten met wie ze handelen, vermenging van activa enz... ) zodat verweerder die dad en van koophandel stelde als handelaar moet aanzien (Cass., 20 juni 1968, R. W., , 846). Hierbij weze opgemerkt dat verweerder in staking van betaling verkeert nu hij de maatschappelijke schulden van zijn naamlener niet kan betalen evenmin als zijn eigen aanzienlijke schulden tegenover de PVBA, terwijl hij ook niet aanbiedt zulks te doen. Tenslotte wankelt zijn krediet nu derden hem dit geld niet ter beschikking stellen. Gelet op de vermogensvermenging komt bet aangewezen voor de boedels te vermengen. Het tijdstip waarop opgehouden werd te betalen mag niet bepaald worden op een datum die bet vonnis van faillietverklaring meer dan zes maanden voorafgaat en dit ongeacht de vermenging. Artikel 442, 3 F.W. is van openbare orde (Cass., 1e K., 26 mei 1978, R. W., , 846). Op deze gronden, DE RECHTBANK, aile andere conclusies afwijzend als niet dienend, Wijzende op tegenspraak ; V erklaart de eis toelaatbaar en gegrond ; Verklaart dienvolgens in staat van faillissement op dagvaarding, desnoods ambtshalve: de beer x geboren te K. Zegt voor recht dat het vermogen van de PVBA X en van de beer x persoonlijk gevoegd wordt tot een boedel ; 574

5 Stelt het tijdstip der ophouding van de betalingen vast op zes maanden v66r dit vonnis ; (... ) Voorzitter: J. Staessens; advokaten: Paul Rapsaet en Beatrijs Honore. Commentaar Het hierboven volledig afgedrukte vonnis, neemt plaats in de steeds Ianger wordende lijst van vonnissen en arresten die het faillissement van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid uitbreiden tot de beheerder of de zaakvoerder ervan. Voorwaarde hiertoe is het miskennen door die persoon van de volledige rechtspersoonlijkheid - en dus het afgescheiden vermogen - van de vennootschap door het niet respecteren van de werkingsregels van de vennootschap. Er wordt geredeneerd dat wanneer de zaakvoerder of de beheerder de reehtspersoonlijkheid van de vennootschap niet 'au serieux' neemt, er niet kan verwacht worden dat de schuldeisers deze zouden respecteren (1). Men spreekt in dit verband van vermogensvermenging (tussen het persoonlijk- en vennootschapsvermogen), van de meester van de zaak of de achterman (de beheerder of zaakvoerder van de vennootschap die deze bestuurt alsof het zijn eigen handel betrot) of nog van naamlening of het stroman-zijn (de vennootschap leent haar naam - is stroman - aan de meester van de zaak die onder haar naam persoonlijk handel drijft). Ret vonnis van de rechtbank van koophandel te Kortrijk, brengt niets nieuws aan deze theorie. Ret leek ons nochtans nuttig het te publiceren om twee redenen: vooreerst omdat het uitvoerig gemotiveerd is aan de hand van de feiten, en vervolgens omdat het ons toelaat een tweetal problemen aan te halen die kunnen opduiken bij de uitbreiding van het faillissement van de vennootschap tot de achterman. Uitvoerige motivering naar de feiten is in deze materie niet zo uitzonderlijk, wei integendeel. Ret maakt ons duidelijk dat de rechter heel omzichtig, en niet overhaast te werk mag gaan. Het is niet voldoende dat hij zich steunt op enkele losse gegevens om tot een vermogensvermenging te concluderen. De rechtbank van Kortrijk heeft dit goed begrepen. De rechter steunt bij zijn motivering vooral op een lijst van indicatoren die door BRAECKMANS (2) uit de rechtspraak werden afgeleid (3 ). De (1) RONSE J., «Waarbeid en leugen omtrent de onderneming met beperkte aansprakelijkbeid», Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van Belgie, 1978, nr. 2, blz. 15. (2) BRAECKMANS H., Toerekening van bet vennootscbapsfaillissement aan de acbterman of uitbreiding van bet faillissement tot de meester van de zaak, n. onder Cass. 26 mei 1978, R. W., 78-79, 846 e.v. (zie de verwijzing in bet vonnis zelt) (3) Zie ook: RONSE J., Overzicbt van recbtspraak , T.P.R., 1978, nr. 132 tot 140, waar ook gebandeld wordt over onvoldoende gronden van doorbraak na faillissement. 575

6 rechtbank neemt ze over, en gaat na of ze, in casu, aanwezig zijn. Mooi voorbeeld van samenwerking tussen de rechtsgeleerden (wiens rol o.a. bestaat in het synthetiseren van de rechtsspraak, om er nadien een evaluatie over te maken) en de rechters (die de rechtspraak maken en voor wie de rechtsleer een bron van recht kan zijn). De hier besproken theorie roept echter ook enkele vragen op : 1) Kan een zaakvoerder of beheerder wei failliet verklaard worden? - m.a.w. is hij een handelaar? en zo ja, kan diens faillissement nog uitgesproken worden meer dan zes maanden na het faillissement van de vennootschap? 2) Is het mogelijk om, zoals in het hierbesproken vonnis, de beide failliete boedels samen te voegen? Het antwoord op de eerste vraag is duidelijk positief, precies omdat de beheerder of zaakvoerder van de volkomen rechtspersoonlijkheid beide vermogens (die van de vennootschap, en zijn prive-vermogen) niet uit elkaar hield. Hij was het, onder mom van de vennootschap, die handelsdaden stelde; hij wordt dus handelaar (art. 1 Wb.Kh.) en kan op zijn beurt failliet verklaard worden, indien aile daartoe vereiste voorwaarden in zijnen hoofde aanwezig zijn. Het handelaar-zijn van de zaakvoerder of van de beheerder moet goed begrepen worden - en hiermee komen we aan het tweede deel van de eerste vraag -, in die zin dat voor ogen moet gehouden worden hoe die hoedanigheid bekomen werd. Men zou immers kunnen stellen dat, vermits de twee vermogens door toedoen van de zaakvoerder of beheerder niet uit elkaar werden gehouden (waardoor hij handelaar werd) hij die hoedanigheid behoudt zolang de failliete vennootschap niet vereffend is. Faillietverklaring van de achterman meer dan zes maanden na dat van de vennootschap zou in dit geval mogelijk zijn (4). VANRYN en VAN OMMESLAGHE verdedigden dit standpunt voor de rechtbank van Luik op 26 juni Ze werden, terecht, in het ongelijk gesteld. In tegenstelling tot een V.O.F., waar de vennoten als handelaars moeten beschouwd worden door de eigenheid zelf van de vennootschap (5) - en die hoedanigheid behouden tot aan de vereffening van de V.O.F. (zelfs indien zij geen daden van koophandel meer stellen)-, verkrijgt en behoudt de meester van een P.V.B.A. de hoedanigheid van koopman niet door zijn lidmaatschap in de vennootschap, maar door in werkelijkheid persoonlijk handel te drijven onder het mom van de vennootschap (6), waarvan hij zich als stroman heeft bediend. Om het in een zin te zeggen : «Le promoteur n' est pas commer9ant en raison de Ia structure denaturee de 1' etre moral, mais a travers les actes (4) In die zin: Kh. Oostende, 11 december 1969, R. P.S., 1970, 137; Bergen, 8 maart 1976, R.P.S., 1978, 222; VANRYN J en HEENEN J., deel IV, biz. 209; VANRYN J. en VAN OMMESLAGHE P., R.C.J.B., 1973, 365. (5) Zoals beslist werd door Cass., 15 december 1938, Pas., 1939, I, 383, De v.o.f. is immers een vennootschap met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. (6) Rb. Luik, 26 juni 1967, R.P.S., 1967, nr

7 de celui-ci» (7). Wanneer de vennootschap haar activiteiten staakt, bvb. door faillissement, dan verliest de meester van de zaak zijn hoedanigheid en kan hij niet meer failliet verklaard worden indien hij sedert meer dan 6 maanden geen handel meer dreef (8). De omstandigheid dat het vermogen van de gefailleerde zaakvoerder of beheerder vermengd is met dat van de eerder failliet verklaarde vennootschap, is geen wettelijke reden om van art. 442, lid 3 fail. W., dat van openbare orde is, af te wijken (9). In het gepubliceerde vonnis, stelde het probleem zich uiteraard niet, vermits er slechts een zevental weken verliepen tussen beide faillissementsvonnissen. Het antwoord op de tweede vraag vereist een kleine stap terug in de geschiedenis. De gedachte van het samenvoegen van beide failliete boedels stamt van v66r de wet van 6 maart 1973 tot aanpassing van ons recht aan de 1 E.E.G.-richtlijn. Toen moest ter zake een onderscheid gemaakt worden tussen doorbraak van beperkte aansprakelijkheid na faillissement van een fictieve vennootschap en de uitbreiding van het faillissement van de vennootschap tot de persoon die zich van de vennootschap als naamlener had bediend. In bet eerste geval was samenvoeging van beide failliete boedels noodzakelijk, omdat de fictieve vennootschap, die nietigverklaard werd, geacht wordt nooit bestaan te hebben (nietigverklaring ex tunc) en dus nooit een zelfstandig vermogen gehad kon hebben. In het tweede geval echter (naamlening) is er van geen nietigverklaring sprake ( 1 0). De vennootschap heeft steeds een afzonderlijke boedel gehad, en de twee vermogens blijven gescheiden. Alhoewel dus, op het eerste zicht, beide situaties goed op elkaar lijken, (naamlening kan immers als een vorm van veinzing aanzien worden ( 11)) is het fundamentele verschil hierin gelegen dat bij een fictieve vennootschap de veinzing zich situeert bij de oprichting van de vennootschap (en is dus nooit geen vennootschap geweest), daar waar bij naamlening de vennootschap geldig opgericht werd, maar in haar Iaten bestaan - door toedoen van haar meester - als het ware degenereerde tot een Stroman: de veinzing situeert zich bier niet op een ogenblik maar is voortdurend bij elk van haar handelingen (12). Sedert de wet van 1973 heeft de nietigverklaring van een vennootschap enkel rechtsgevolgen voor het toekomende (art. 13 quater en 13 quinquies venn. W.) (werking ex nunc.) Dit betekent dat nu ook bij nietigverklaring (7) HORSMANS-T'KINT, Chronique de jurisprudence, J.T., 1977, 426, nr. 8. (8) RONSE J., Waarheid en leugen, o.c., biz. 16; T.P.R., 1978, nr (9) Cass. 26 mei 1978, R. W., 78-79, 848 (voormeld). ( 1 0) Over de invloed van de wet van 1973 op de bier besproken problematiek: RONSE J., Waarheid en leugen, o.c., blz. 12 e.v. T.P.R., 1978, nr. 129 e.v. BRAECKMANS H., art. cit., nr 9 e.v. en de aldaar geciteerde rechtspraak en rechtsleer. (11) RONSE J., T.P.R., 1978, nr. 131; zie ook: Cass., 26 mei 1978, reeds geciteerd. (12) COPPENS, P., Recensie van A. Cloquet, Les concordats et Ia faillite, HORS MANS-T'KINT, art. cit., nr

8 van eenfictieve vennootschap, het afzonderlijk houden van beide failliete boedels de enig mogelijke oplossing is (13), vermits de nietigverklaarde vennootschap die ontbonden wordt, haar afgescheiden vermogen behoudt. De rechtbank van koophandel achtte bet aangewezen de beide boedels te vermengen. We hebben aangetoond dat dit sedert 1973 niet meer kan. Trouwens, samenvoeging van de boedels zou, zelfs v66r 6 maart 1973, misplaats geweest zijn, vermits de P.V.B.A. niet nietigverklaard wordt (ze is niet fictief; ze is slechts naamlener) en ze dus in ieder geval haar afzonderlijk vermogen behoudt. Weliswaar wordt soms betoogd dat de rechtbank de samenvoeging van de boedels kan bevelen wanneer een afzonderlijke vereffening van de boedels volstrekt onmogelijk is wegens de verwarring van de vermogens ( 14) of wanneer die verwarring de rechten der persoonlijke schuldeisers zou kunnen schaden (15). In casu, is die onmogelijkheid in ieder geval niet aangetoond. De rechter vindt gewoon dat het «aangewezen is» de boedels te vermengen. Dit is zeker niet voldoende (16). Maar zelfs moest dit volstaan, zou de vermenging niet kunnen bevolen worden, omdat de curatoren hierom niet verzochten. De rechter schijnt zich daaromtrent niet veel zorgen gemaakt te hebben. Nochtans heeft bet afzonderlijk houden van de boedels zijn belang: elke boedel heeft zijn eigen activa en passiva (de schuldeisers zijn niet dezelfde : de persoonlijke schuldeisers bvb. kunnen in principe geen rechten doen gelden op bet vennootschapsvermogen) en wordt afzonderlijk vereffend. Dit betekent ook dat de curator van de failliete P.V.B.A. gerechtigd is aangifte te doen, in het faillissement van de zaakvoerder' van de schuldvorderingen die de vennootschap, of de schuldeisers van de vennootschap, t.o. v. hem hebben. Samenvattend: het vonnis van de rechtbank van koophandel maakt een goede en duidelijke toepassing van de theorie van de uitbreiding van bet faillissement van een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid tot haar achterman. Evenwel had de rechter de beide failliete boedels niet mogen samenvoegen. Wat de bijkomende problemen betreft die door ons werden aangehaald: een beheerder of zaakvoerder, die meester werd van de zaak, kan failliet verklaard worden, doch niet meer na meer dan zes maanden na het faillissement van diens vennootschap. Volledigheidshalve voegen we eraan toe, dat na verloop van de zes maanden, de meester van de zaak desgevallend nog kan aangesproken worden op basis van artikel 1382 B. W. (13) RONSE J., T.P.R., 1978, nr. 129 en 141. (14) COPPENS, art. cit., biz (15) HORSMANS T'KINT, art. cit., nr. 8. (16) daarom vinden we de rechtspraak en rechtsleer aangehaald door BRAECKMANS H. (art. cit., 858, nr. 20) veel te absoluut. (17) Zie i. v.m. de v.o.f. RONSE J., Algemeen dee/ van het vennootschapsrecht, blz

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 DECEMBER 2012 C.11.0654.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.11.0654.F A. V., advocaat, handelend in de hoedanigheid van curator van het faillissement van de coöperatieve vennootschap met onbeperkte

Nadere informatie

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP?

EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? EENMANSZAAK OF VENNOOTSCHAP? 1. Begrippen 1.1. Het begrip eenmanszaak Een eenmanszaak is een bedrijfsvorm waarbij één persoon in alle opzichten hoofdelijk en onbeperkt aansprakelijk is voor de activiteiten

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement, Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord - Gevolgen (personen, goederen, verbintenissen) - Verbintenissen - Schuldvordering - Aangifte Gevolg -

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 19 DECEMBER 2008 C.07.0281.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0281.N LAUREYS Anne-Marie, advocaat, met kantoor te 9160 Lokeren, Roomstraat 40, als curator van het faillissement van de gewone

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De vereffening van vennootschappen vereenvoudigd Datum 7 juni 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen,

526C. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, 526C MCM MET avnefitekeno ArseRRirr - Art. 792 G.W. Vrijetetring van e;q3faitierea.1 an, 280, 2' Wetboek reoistratierechten, B.V. 8914/2006 INZAKE: Mevrouw H. A, wonende te 9070 Destelbergen, Eiseres,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Beroep te Antwerpen Onderwerp Faillissement. Afsluiting. Geldsommen ontdekt na afsluiting. Deposito- en Consignatiekas. Vordering tot vrijgave door schuldeiser. Te richten tegen vereffenaars

Nadere informatie

Turbo-liquidatie en de bestuurder

Turbo-liquidatie en de bestuurder Turbo-liquidatie en de bestuurder Juni 2012 mr J. Brouwer De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel is noch de auteur noch Boers Advocaten

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. 't Drankurgel B.v. Tongelresestraat 32 Telefoonnummer Turnaround Advocaten Specialisten in bedrijfskwesties De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 3 januari 2012 Gegevens

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Curator. Vorderingsrecht. Vennootschap onder firma. Uittredende vennoten. Gedifferentieerde gehoudenheid Datum 7 november 2013 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

TITEL II: LEDEN ART. 5

TITEL II: LEDEN ART. 5 STATUTEN VAN DE FEITELIJKE VERENIGING RED MERCATORPARK Inhoud: Titel I : Omschrijving van de vereniging Titel II : Leden Titel III : Bestuur Titel IV : Algemene vergadering Titel V : Problemen binnen de

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLIEG VER WEG BV, statutair gevestigd te (4003 AZ) Tiel aan de Laan van Westroijen 10, ingeschreven

Nadere informatie

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon)

Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) Inleiding tot het economisch recht Voorbeeldexamenvragen (2) (Prof. G.L. Ballon) 1*. Welke van de volgende uitspraken is de juiste? a. indien voor een V.O.F. het doel en bevoegdheden van de zaakvoerder

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Gerechtelijke vereffening-verdeling. Artikel 1207 e.v. Ger. W. Deelakkoorden: geldigheid en bindende kracht. Artikel 1447 BW betreffende de overname van de gezinswoning

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 NOVEMBER 2013 C.12.0570.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0570.N Jean de CHAFFOY de COURCELLES, advocaat, met kantoor te 1000 Brussel, Kunstlaan 24, bus 9 A, in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 7 APRIL 2017 C.16.0390.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.16.0390.N RIJKSDIENST VOOR SOCIALE ZEKERHEID, openbare instelling, met zetel te 1060 Sint-Gillis, Victor Hortaplein 11, eiser, vertegenwoordigd

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- EERSTE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FW VAN DE BEVINDINGEN VAN DE CURATOR IN HET FAILLISSEMENT VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RICOCHET B.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 15 DECEMBER 2006 F.05.0019.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. F.05.0019.N 1. S.W., en zijn echtgenote, 2. O.W., eisers, vertegenwoordigd door mr. Pierre van Ommeslaghe, advocaat bij het Hof van

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Advocaten Notarissen OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Houten Vloeren B.V. Faillissementsnummer: 02.252 F Uitgesproken:

Nadere informatie

14.07831-4. Ten jare, ten verzoeke van:

14.07831-4. Ten jare, ten verzoeke van: 14.07831-4 DAGVAARDING Ten jare, ten verzoeke van: Mr. Stefaan DE ROUCK, met kantoor te 8900 IEPER, Nijverheidstraat 2, in zijn hoedanigheid van curator van het faillissement van BVBA SNOEPCENTER CAUWELS-VERBEKE

Nadere informatie

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de naamloze vennootschap: N.V. UNIVÉ HET ZUIDEN SCHADEVERZEKERINGEN, gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend

Nadere informatie

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld

Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld www.vdelegal.be Een standpunt over de burgerlijke aansprakelijkheid van bestuurders van een V.Z.W. in de sportwereld Brussel, 24 november 2003 Johan VANDEN EYNDE Advocaat Vanden Eynde Legal Avenue de la

Nadere informatie

,-- : *** , ***

,-- : *** , *** OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 16 augustus 2016 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KRIJN KROEZE BEHEER B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73a Fw.) Nummer: 1 Datum: 22 juli 2011 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Exploitatie Maatschappij Zandvoort (E.M.Z.) B.V. tevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag). Datum: 20 januari 2015. Gegevens onderneming: Putters Nest Beheer B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/736 F Datum

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V.

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG. In het faillissement van. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AMBERVILLE HOLDING B.V. Statutair gevestigd te Werkendam, kantoorhoudende aan de Prinses Christinaweg

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling My Lawyer Info Monard D Hulst www.monard-dhulst.be Onderwerp De Wet op de Continuïteit van de Ondernemingen. Hoofdstuk 2. De gerechtelijke WCO-procedure in theorie en in de praktijk: een wereld

Nadere informatie

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013

Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Datum van inontvangstneming : 04/03/2013 Vertaling C-49/13 1 Zaak C-49/13 Verzoek om een prejudiciële beslissing Datum van indiening: 29 januari 2013 Verwijzende instantie: Úřad průmyslového vlastnictví

Nadere informatie

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur.

Titel I Benaming. Zetel. Doel. Duur. STATUTEN VAN DE BELGISCHE VERENIGING VOOR VERZEKERINGSRECHT - BELGISCHE SECTIE VAN DE ASSOCIATION INTERNATIONALE DE DROIT DES ASSURANCES (AIDA Belgische Sectie) Tussen de ondergetekenden en al die welke

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Vennootschappen. Vereffening. Sluiting van de vereffening. Gevolgen. Procedures aanhangig vóór de sluiting van de vereffening Datum 5 oktober 2009 Copyright and

Nadere informatie

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011

BESLAGRECHTER IN DE RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG TE GENT OPENBARE TERECHTZITTING VAN 17 MEI 2011 IN DE ZAAK MET A.R. nr. 10/4294/A VAN 1. C.V.B.A. COOPFARMA met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met K.B.O.-nummer 0421.598.226 2. C.V.B.A. VOORUIT NR. 1 met zetel te 9000 Gent, Nieuwe Vaart 151 met

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H30 Service BV, gevestigd te Doetinchem en aldaar zaakdoende op het adres te (7001 BM) Doetinchem,

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 13 OKTOBER 2011 C.10.0503.N/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.10.0503.N KBC BANK nv, met zetel te 1080 Sint-Jans-Molenbeek, Havenlaan 2, eiseres, vertegenwoordigd door mr. Johan Verbist, advocaat

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Jaarlijkse vakantie - Vakantiegeld - Bedienden - Veranderlijk loon - Enkel en dubbel vakantiegeld - Berekening - Art. 39, K.B. 30 maart 1967 Datum 15 januari 1996 Copyright

Nadere informatie

Verslag ex artikel 73a Fw

Verslag ex artikel 73a Fw Verslag ex artikel 73a Fw Faillissement : De Vechtse Slag Buitenplaatsen Beheer B.V. Faillissementsnummer : 01/247 F Rechter-commissaris : mr J. van der Hulst Curator en : mr D. Meulenberg en mr P.A.M.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG One Cleaning Services B.V. Nummer: 3 Datum: 28 oktober 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ONE CLEANING SERVICES B.V., statutair gevestigd te Amsterdam, voorheen feitelijk gevestigd aan de Witte de Withstraat 123

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 17 december 2012 Gegevens onderneming : Van den Eijkel Restaurant Services B.V., gevestigd te (2121 GR) Bennebroek, Bennebroekerlaan 12 Faillissementsnummer : F12/584

Nadere informatie

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel,

hebbende als raadsman Mr. J. VdE, advocaat te 1050 Brussel, AFSCHRIFT MINUTEN BERUSTENDE TER GRIFFIE VAN DE RECHT BANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE LEUVEN ZITTING VAN DINSDAG 22 MEI 2007 A.R. nr. 07. 39 VONNIS In de zaak van: De NV NH, met

Nadere informatie

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap

infonota Ondernemingsvormen De eenmanszaak De vennootschap Ondernemingsvormen De eenmanszaak De eenmanszaak is een ondernemingsvorm waarbij de onderneming wordt opgericht door een natuurlijk persoon (oprichter). De éénmanszaak wordt ook wel 'onderneming natuurlijk

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement - Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord Begrip Vereisten van het faillissement Datum 6 maart 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 december 2013 Datum laatste verslag : n.v.t. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap R. Leemburg Beheer B.V., statutair gevestigd te Bodegraven, vestigingsadres:

Nadere informatie

Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1

Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1 1 e openbaar verslag ex art. 73a Faillissementswet in het faillissement van Techniek Holding IJsselregio B.V., gevestigd te 8024 AH Zwolle, Rechterland 1 Faillissementsnummer: C/08/15/236F Uitspraak faillissement:

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 6 SEPTEMBER 2013 C.12.0386.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.12.0386.F EOS AREMAS BELGIUM nv, Mr. Jacqueline Oosterbosch, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen 1. D. B. en 2. L. M. I. RECHTSPLEGING

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw, tevens boedelbeschrijving d.d. 8 april 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw, tevens boedelbeschrijving d.d. 8 april 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX. ART. 73a Fw, tevens boedelbeschrijving d.d. 8 april 2014 Gegevens onderneming Insolventienummers Datum uitspraak Curator Rechter-commissaris : ACQUI RECRUITMENT B.V., statutair

Nadere informatie

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN

STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN 20140163 1 STATUTEN STICHTING MEESMAN BELEGGINGSFONDSEN doorlopende tekst van de statuten van de stichting: Stichting Meesman Beleggingsfondsen (vóór statutenwijziging genaamd: Stichting Bewaarder Meesman

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Verlies maatschappelijk kapitaal N.V. Opdrachten openbaar ministerie Datum 17 oktober 2014 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen zijn

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2017/XX Onbeperkt aansprakelijk vennoot: vermeldingen in de jaarrekening Ontwerpadvies van 31 mei 2017 I. Inleiding 1. Wanneer een vennootschap onbeperkt

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Beroep te Gent Onderwerp Faillissement. Schuldvergelijking na faillissement tussen rekening-courant. Vordering van de vennoot met volstortingsverplichting voor het nog niet volstorte

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73A DER FAILLISSEMENTSWET Faillissementen: De besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid: Beats Included Group B.V. Beats Included Events B.V. Beats Included Compilations

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

Ontbinding rechtspersonen

Ontbinding rechtspersonen Factsheet Ontbinding rechtspersonen Niet-rechterlijke ontbinding en vereffening van rechtspersonen (artikel 19 t/m 24 boek 2 BW) Mei 2014 Ontbinding Deze factsheet gaat over het ontbinden van rechtspersonen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 1 Datum: 19 juli 2010 Gegevens: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. 34315635, statutair gevestigd te Amsterdam, gevestigd aan Mosplein

Nadere informatie

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen:

Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet. Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M. Geven eerbiedig te kennen: Verzetschriftuur ex artikel 10 Faillissementswet Rechtbank Rotterdam Sector Civiel Recht te R O T T E R D A M Geven eerbiedig te kennen: 1. mr. Ronald Wilhelmus Franciscus Heijmeriks, wonende te s-gravenhage,

Nadere informatie

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V.

Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. Zesde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van de besloten vennootschap ROOS BOUW & VASTGOED B.V. inzake : de

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp I. Artikelen 792 en 1448 BW. Heling: toepassingsvoorwaarden. II. Artikelen 1446 en 1447 BW. Toewijzing bij voorrang. Moet het huisraad overgenomen worden met

Nadere informatie

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014

BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 1 200502 BEGINVERSLAG Datum: 26 juni 2014 Gegevens onderneming : De vennootschap onder firma V.O.F. Hoitinga & Hoitinga- Meijer Faillissementsnummer : F.17/14/86 Datum uitspraak : 22 april 2014 Curator

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 26 september 2003 C.02.0292.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.02.0292.F.- QUALIVIE NV., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen D. J.-C. I. Bestreden beslissing Het cassatieberoep

Nadere informatie

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel

F L U X Y S Naamloze Vennootschap. Kunstlaan Brussel BTW BE RPR Brussel F L U X Y S Naamloze Vennootschap Kunstlaan 31-1040 Brussel BTW BE 0402 954 628 RPR Brussel UITTREKSEL VAN DE BIJEENROEPING VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 9 MEI 2006 Voorstel om de statuten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Antwerpen Onderwerp Gerechtelijk recht. Gerechtskosten. RPV. Curator met bijstand van advocaat zelfde advocatenassociatie Datum 27 februari 2012 Copyright and disclaimer De inhoud

Nadere informatie

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen. vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof 27 OKTOBER 2000 C.98.0554.N/1 C.98.0554.N O. T., eiser tot cassatie van een arrest, op 5 juni 1998 gewezen door het Hof van Beroep te Gent, vertegenwoordigd door mr. Adolf Houtekier, advocaat bij het Hof

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 september2011 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap Bell Marketing Holding B.V., statutair gevestigd te

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET Verslag in de faillissementen van : de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid DE PROM-BAARN HOLDING B.V. en DE PROM-BAARN B.V., beide

Nadere informatie

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP

AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP 1 AKTE VAN STATUTENWIJZIGING STICHTING PRIORITEIT ORDINA GROEP Heden, [ ] tweeduizend veertien, verscheen voor mij, mr. Marcel Dirk Pieter Anker, notaris te Amsterdam: [ ]. De comparant verklaarde dat

Nadere informatie

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer3 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap SPECIAL SPORTS HOTEL VASTGOED B.V., statutair gevestigd te Amstelveen en feitelijk gevestigd te (7522 ED) Enschede op het

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden.

1. De stichting, strijdig met de openbare orde, is verboden. WET van 19 juli 1968, houdende wettelijke regeling van stichtingen (G.B. 1968 no. 74), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen bij G.B. 1970 no. 81, S.B. 1983 no. 1. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG De Brink Schoonmaakbedrijf B.V. Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2014 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap De Brink Schoonmaakbedrijf B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (1336 MA) Almere aan het adres André Franquinweg 18, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835

Rechtbank Maastricht, St. Annadal 1, 6400 AB Maastricht. tel: 043-3465465 fax: 043-3471835 OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a Fw. In het faillissement van: Free Hotel Group BV insolventienummer: 07 / 235 F op verzoek van: PCM Dagbladen BV datum verzoek: 16 november 2007 appel / verzet: neen vonnis:

Nadere informatie

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN

Dekker Beheer B.V. Kastelenplein 168A 5653LX EINDHOVEN FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw nummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden digitale versie van het verslag. papieren versie van dit verslag is identiek aan de Indien dit verslag een

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Bevoegdheid curator ad hoc ter zake van na de sluiting van het faillissement opgedoken activa. Geen rol voor de vereffenaars van de vennootschap. Onjuiste

Nadere informatie

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997

Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Hof van Beroep van Gent - Arrest dd. 6 december 2005 - Rol nr 2004/ar/1463 - Aanslagjaren 1994 tot 1997 Simulation Liquidation d une société et création d une nouvelle société Arrêt Advocaten: Meester

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje- Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet in verband met het verbeteren van de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen alsmede de uniformering van enkele bepalingen

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling hof van beroep Brussel Onderwerp Bewijs van eigendomsrecht op basis van dertigjarige verjaring wegens dertig jaar deugdelijk bezit. Bewijslast (artikel 1315 BW en artikel 870 Ger. W.). Dubbelzinnig

Nadere informatie

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS

COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS COMM. TURNHOUT 19 mm 2009 BVBA DANEELS Een opschorting toegekend bij een tussen vonnis mag niet verlengd worden als de schuldenaar niet aantoont dat hij kennelijk niet meer in staat is de continuïteit

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag

Openbaar faillissementsverslag Openbaar faillissementsverslag Nummer: 3 Datum: 22 maart 2011 Gegevens: RAZA Schoonmaakbedrijf B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nr. gevestigd aan Mosplein 32 (1032 JX) te

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 1 200467 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 7 februari 2014 Algemene gegevens Insolventienummer : F.17/13/225 Naam schuldenaar : Richard Sirisantana Adres : Wolsmastate 4 Postcode, woonplaats : 8513

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.16/15/778 NL:TZ:0000001026:F001 27-10-2015 mr. J.W.H. Rouers mr. D.M. Staal Algemeen Gegevens onderneming Horeca Noordse Park B.V.,

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Hof van Cassatie Onderwerp Bedrijfsvoorheffing. Niet-doorstorting. Aansprakelijke bestuurders of zaakvoerders. Onrechtmatige daad. Datum 5 september 2013 Copyright and disclaimer De inhoud van

Nadere informatie

Hof van Cassatie van België

Hof van Cassatie van België 18 SEPTEMBER 2008 C.07.0098.F/1 Hof van Cassatie van België Arrest Nr. C.07.0098.F 1. D. J., 2. D. S., 3. D. L., Mr. Cécile Draps, advocaat bij het Hof van Cassatie, tegen BROUWERIJEN ALKEN-MAES, naamloze

Nadere informatie

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR

OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER 2013 VANAF 17 UUR RealDolmen Naamloze vennootschap A. Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen BTW BE / RPR 0429.037.235 Brussel (België) OPROEPING VOOR DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS TE HOUDEN OP 18 DECEMBER

Nadere informatie

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Wijziging van de Faillissementswet in verband met de invoering van de mogelijkheid van een civielrechtelijk bestuursverbod (Wet civielrechtelijk bestuursverbod) VOORSTEL VAN WET Wij Willem-Alexander, bij

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

2. Soorten en verband

2. Soorten en verband Bij dit alles moet de rechter de rechten van verdediging eerbiedigen. Dit betekent dat hij, wanneer hij de rechtsgrond wenst te wijzigen en aan te passen, de debatten dient te heropenen om partijen toe

Nadere informatie

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal)

INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Blad 1 INBRENG IN de besloten vennootschap: UNIVÉ HET ZUIDEN BEMIDDELING B.V. gevestigd te Wouw (gemeente Roosendaal) Heden, ***, verscheen voor mij, mr. **, notaris te **: **, te dezen handelend als schriftelijk

Nadere informatie

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4;

Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Voorzitter van de rechtbank van koophandel te Brussel A/06/08914 NIETOMT.::P - P!:'Ṗr rat220,2 - INZAKE: Mevrouw *** X X X, wonend te 9070 Destelbergen, Vinkenstraat 4; Eiseres, verschijnend door meester

Nadere informatie

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T

Rolnummer 4322. Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T Rolnummer 4322 Arrest nr. 129/2008 van 1 september 2008 A R R E S T In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 26 en 100 van de faillissementswet van 8 augustus 1997, zoals gewijzigd bij

Nadere informatie

Personenvennootschappen

Personenvennootschappen Personenvennootschappen mei 2006 mr De auteur heeft grote zorgvuldigheid betracht in het weergeven van delen uit het geldende recht. Evenwel noch de auteur noch kan aansprakelijk worden gesteld voor schade

Nadere informatie

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS

UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS UITVOERENDE KAMER VAN HET BEROEPSINSTITUUT VAN VASTGOEDMAKELAARS TUCHTRECHTELIJKE BESLISSING IN EERSTE AANLEG nr. ( ) Van 16 januari 2015 Dossier : T6687 Inzake ( ) (B.I.V. nr. ) Samenvatting: In het kader

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) R-C: Mr. C.P. Lunter Curator: Mr. L. Kuiper Insolventienummer: F.16/1 5/786 Toezichtzaaknummer: NL:TZ:0000001 01 7:F001 Datum uitspraak: 27-102015 Pagina 1 van 7 Toelichting 20,50 uur Bestede uren totaal

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening»

Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Statuten van de v.z.w. «Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening» Ter uitvoering van artikel 7 van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening vormen de verzekeringsondernemingen

Nadere informatie

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument

PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument PROF OF NIET, WE DELEN DEZELFDE PASSIE! Statuten stichting Voorbeelddocument Statuten Iedereen die een stichting opricht, wordt hierbij ook wettelijk verplicht statuten op te stellen. Hierin staan onder

Nadere informatie

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014

Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer : C 16/14/900 F Datum uitspraak : 7 oktober 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 november 2014 Gegevens onderneming : HAARZUILENSE PROJECTONTWIKKELINGSMAATSCHAPPIJ B.V. Faillissementsnummer Datum uitspraak : 7 oktober 2014 Curator :

Nadere informatie

TUSSENTIJDS FAILLISSEMENTSVERSLAG tevens verslag ex artikel 137 Faillissementswet

TUSSENTIJDS FAILLISSEMENTSVERSLAG tevens verslag ex artikel 137 Faillissementswet TUSSENTIJDS FAILLISSEMENTSVERSLAG tevens verslag ex artikel 137 Faillissementswet 9e Faillissementsverslag d.d. 27 november 2012 van de curator van DSB Vastgoed Ontwikkeling B.V. Gegevens onderneming :

Nadere informatie

Instantie. Onderwerp. Datum

Instantie. Onderwerp. Datum Instantie Hof van Cassatie Onderwerp Faillissement. Faillissementsakkoord en gerechtelijk akkoord. Rechtspleging. Derdenverzet van zaakvoerders en vennoten. Datum 9 februari 2007 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005

Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Vonnis van de Rechtbank van eerste aanleg van Antwerpen dd. 16 december 2005 Rol nr 02-6031-A-02-6439-A - Aanslagjaar 1998 Des frais professionnels effectués en vue de réduire le montant des impôts ne

Nadere informatie