Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Nieuwe energie Nuon Energy Jaarverslag 2009

2 Nuon in één oogopslag Vattenfall AB en N.V. Nuon Energy hebben op 1 juli 2009 hun krachten gebundeld om samen een toonaangevende Europese energieonderneming te vormen. De energieonderneming Vattenfall AB, eigendom van de Zweedse staat, nam een aandelenbelang van 49% in N.V. Nuon Energy en verwierf tegelijkertijd de operationele zeggenschap. Gezamenlijke investeringsprogramma s zullen een impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Als randvoorwaarde voor het overnameproces diende Vattenfall de Duitse verkoopactiviteiten van Nuon Energy, Nuon Deutschland GmbH, af te stoten. Op 18 maart 2010 heeft Vattenfall de verkoop van deze activiteiten aan de Duitse energieonderneming ENERVIE AG (voorheen SEWAG) afgerond. Nuon Energy is als volgt in de Vattenfall Groep geïntegreerd: Business Group Benelux Windenergieactiviteiten Handelsactiviteiten organisatorisch onderdeel van Business Unit Trading organisatorisch onderdeel van Business Group Pan Europe Nuon Energy s business units Exploration & Production, Power Heat & Services, Sales (voorheen: Marketing & Sales) en Business Developments & Projects vormen samen de nieuwe regionale Business Group Benelux van Vattenfall. De activiteiten van Exploration Production (E&P) omvatten onze gaswinningsbelangen in het Nederlandse deel van de Noordzee. We exploiteren deze gasvelden niet zelf, maar bezitten belangen uiteenlopend van 4% tot 22,5% in 36 operationele gasvelden. Wij hebben deze belangen verworven om de gassourcing te spreiden en zodoende leveringszekerheid te waarborgen. Onze business unit Power, Heat Services is de op twee na grootste elektriciteits producent in Nederland. Op grond van de geïnstalleerde capaciteit bedraagt ons marktaandeel in Nederland ongeveer 17%. De geïnstalleerde capaciteit voor grijze stroom bedraagt 3,7 GW. Bovendien heeft Nuon een gasopslagfaciliteit in het Duitse Epe. Onze industrieparken wekken elektriciteit en stoom op voor de levering aan lokale klanten. Daarnaast bieden wij deze klanten ook andere diensten aan. Warmte levert aan meer dan klanten stadsverwarming. Tot onze Sales-activiteiten behoren de verkoopactiviteiten op de consumenten- en zakelijke markt in Nederland en België. De activiteiten zijn gericht op de levering van gas en elektriciteit en op Value-Added Services zoals de installatie en verkoop van hoogrendementsketels, beveiliging, isolatiediensten, energieadvies en kleine energiebesparende producten. Onze Business Development Projects-activiteiten richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe investeringsprojecten, met uitzondering van windenergieprojecten. Vanaf 1 juli 2009 zijn onze handels activiteiten organisatorisch geïntegreerd in de centrale handelsactiviteiten van Vattenfall: Business Unit Trading. Eind 2009 is de juridische naam van onze handelsactiviteiten N.V. Energy Trade & Wholesale gewijzigd in Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (VET NL). Dit onderdeel handelt onder meer in elektriciteit, gas, olie, steenkool en CO 2-emissierechten. Aangezien de juridische eigendom van de Nederlandse handelsactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd. Vanaf 1 juli 2009 maken onze windenergieactiviteiten organisatorisch deel uit van Business Group Pan Europe Wind van Vattenfall. Onze totale geïnstalleerde capaciteit bedraagt 226 MW op land en 108 MW in de Noordzee. De totale productie bedroeg in GWh. Tot de windenergieactiviteiten behoort ook de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Aangezien de juridische eigendom van de windenergieactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd.

3 Profiel N.V. Nuon Energy (Nuon) is een energieonderneming die met ruim medewerkers ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en biedt haar klanten energiebesparende producten en diensten aan. Nuon streeft naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening en bouwt aan een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij. Sinds 1 juli 2009 is Nuon onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt ze de nieuwe Business Group Benelux. De activiteiten op het gebied van windenergie en handel zijn echter organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk Business Group Pan Europe en Business Unit Trading, beide onderdeel van de Vattenfall Groep. De Duitse verkoopactiviteiten werden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 afgestoten. Nuon en Vattenfall geven door gezamenlijke investeringsprogramma s de ambitie van de Vattenfall Groep aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Vattenfall is de vijfde elektriciteitsproducent en de grootste warmteleverancier van Europa. De onderneming is momenteel actief in Denemarken, Finland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en Zweden. De activiteiten van Vattenfall strekken zich uit over de gehele waardeketen van elektriciteitopwekking, transport, distributie tot verkoop. Daarnaast is Vattenfall ook actief in de opwekking, distributie en verkoop van warmte, in de handel in energie en de delving van bruinkool. De moedermaatschappij, Vattenfall AB, is 100% eigendom van de Zweedse staat. Met de overname van Nuon heeft Vattenfall een significante positie in gasactiviteiten verworven en is ze in Europa leidend op het gebied van de opwekking van windenergie op zee. Disclaimer Indien in dit verslag wordt gesproken over wij, Nuon, Nuon Energy, de onderneming, de Nuon Energy Groep, de Nuon Groep of vergelijkbare aanduidingen, dan wordt daarmee N.V. Nuon Energy en haar dochtermaatschappijen bedoeld. N.V. Nuon Energy is voortgekomen uit de splitsing van de voormalige moedermaatschappij n.v. Nuon in een productie- en leveringsbedrijf, N.V. Nuon Energy, en een netwerkbedrijf, Alliander N.V. De aandelen van beide ondernemingen en hun respectievelijke dochtermaatschappijen waren tot 30 juni 2009 in handen van n.v. Nuon. De voormalige aandeelhouder n.v. Nuon bleef aan het hoofd staan van het netwerkbedrijf en kreeg na de splitsing een nieuwe naam: Alliander N.V. Om verwarring te voorkomen, worden de aanduidingen onze voormalig aandeelhouder n.v. Nuon, Alliander of de Alliander groep in dit jaarverslag gebruikt om te verwijzen naar n.v. Nuon, Alliander N.V. en/of Liander N.V. met hun respectievelijke dochtermaatschappijen die gezamenlijk het netwerkbedrijf vormen. Waar de naam Nuon wordt gebruikt in benamingen, projectnamen of andere kwalificaties, zoals Nuon Magnum en Nuon Solar Team, hebben deze betrekking op activiteiten die onder de Nuon Energy Groep vallen. De naam Vattenfall, Vattenfall Groep of soortgelijke uitdrukkingen verwijzen naar de internationale energieonderneming Vattenfall AB en haar dochtermaatschappijen. Op 1 juli 2009 verwierf Vattenfall 49% van de aandelen van N.V. Nuon Energy. De resterende 51% wordt de komende zes jaar overgenomen. Aangezien Vattenfall een doorslaggevende stem heeft in de Raad van Commissarissen heeft zij feitelijk de operationele zeggenschap over Nuon Energy verkregen. Derhalve worden de financiële cijfers van Nuon Energy vanaf 1 juli 2009 geconsolideerd in de jaarrekening van Vattenfall. Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen zonder beperking verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van Nuon Energy als geheel, het aandeel van Nuon Energy en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macroeconomische trends en de prestaties van Nuon Energy daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon Energy, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

4 Inhoud Bericht van Øystein Løseth 2 Missie, visie en strategie 4 Hoogtepunten Verslag van de Raad van Bestuur 8 Strategie en marktontwikkelingen 8 Gegevens van de Raad van Bestuur 9 Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in Financieel overzicht en analyse 13 Human Resources 22 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 Functioneren interne risicobeheersings- en controlesysteem en verantwoording 24 Vooruitzichten en uitdagingen 26 Corporate Governance 28 De Nederlandse Corporate Governance Code 28 Corporate Governancestructuur 28 Risicomanagement en risicofactoren 34 Verslag van de Raad van Commissarissen 40 Gegevens van de Raad van Commissarissen 43 Remuneratierapport Jaarrekening Overig 124 Accountantsverklaring 124 Winstbestemming 125 Gebeurtenissen na balansdatum 125 Kengetallen en begrippenlijst 126

5 Kerncijfers Operationeel Aantal FTE s ,1 TWh Productie van elektriciteit Aantal klanten in Nederland en België circa 2,6 miljoen Financieel Totaal activa miljoen Investeringen in materiële vaste activa 674 miljoen Netto-omzet miljoen Nettowinst 200 miljoen Geconsolideerde kerncijfers Financiën () Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat Nettowinst Investeringen in materiële vaste activa Operationele cashflow Ratio s ROIC 5,5% 12,6% 43,0% 1 Rentedekking 2 28,0 n.v.t. n.v.t. Medewerkers (per 31 december) Aantal eigen medewerkers (FTE) Aantal externe medewerkers (FTE) Totaal aantal medewerkers (FTE) Gemiddelde leeftijd eigen medewerkers Vrouwelijke medewerkers 27% 23% 21% Ziekteverzuim 3,9% 4,4% 4,5% Elektriciteitsproductie en emissies Grijze productie (TWh) 14,8 14,4 16,7 Duurzame productie (GWh) Klanten Klantentevredenheid consumentenmarkt Nederland 88% 89% 88% 1 De cijfers over 2007 zijn pro forma. Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 2 Aangezien de netto financiële baten en lasten over 2008 en 2007 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet weergegeven. 3 Exclusief medewerkers Nuon Deutschland GmbH (2008: 289 FTE s). 4 Betreft alle duurzame elektriciteit die Nuon als producent en economisch eigenaar via een netaansluitpunt op het elektriciteitsnet zet.

6 < Inhoudsopgave 2 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Bericht van Øystein Løseth Zoals zoveel ondernemingen maakte Nuon het afgelopen jaar turbulente tijden door. Niet alleen stelde de economische recessie ons voor uitdagingen, we werden ook geconfronteerd met grote veranderingen in onze organisatie, zoals de opsplitsing van onze onderneming en de integratie met onze nieuwe eigenaar Vattenfall. Onze nettowinst van 200 miljoen was lager dan het resultaat dat wij met vergelijkbare activiteiten in 2008 behaalden. Dit was voor slechts een klein deel te wijten aan het economisch klimaat, hoewel indirecte effecten, zoals de lagere rente, wel een rol speelden. De marktomstandigheden in de commodity-markten voor energie zorgden in 2009 voor minder trendformaties en een geringere volatiliteit dan vorig jaar; 2008 was in dit opzicht een ongekend jaar. Ondanks het feit dat wij een uitzonderlijk hoog rendement op het werkzame risicokapitaal behaalden, bereikte de algehele winstgevendheid van de handelsactiviteiten niet het niveau van Daarnaast werden onze resultaten negatief beïnvloed door bijzondere kosten die verband houden met de splitsing en het partneringproces. Al deze invloeden zouden de aandacht kunnen afleiden van het feit dat we binnen onze kernactiviteiten veel doelstellingen hebben bereikt. De voortdurende focus op onze kernactiviteiten resulteerde in een stabiele klantenbasis en bevredigende resultaten op de verkoop en opwekking van energie. De kosten van de dagelijkse, reguliere bedrijfsvoering namen aanzienlijk af en we hebben met minder mensen meer bereikt. Øystein Løseth Chief Executive Officer Nuon Energy tot 1 april 2010 en Voorzitter van de Raad van Commissarissen vanaf 8 april 2010 Soms leek het wel alsof we in een achtbaan zaten: de ontwikkelingen volgden elkaar razendsnel op. De onderneming werd formeel gesplitst en Vattenfall werd onze strategische partner. Deze uitdagende ontwikkelingen gaven ons nieuwe energie. In februari 2009 maakten we bekend dat Vattenfall onze strategische partner zou worden. Onze medewerkers zijn trots op deze keuze. De sfeer na de aankondiging was goed en is dat nog steeds. De zoektocht naar een nieuwe strategische partner was goed voorbereid. Om de stakeholders betrokken te houden, is communicatie bij dit soort processen van groot belang. Daar zijn we goed in geslaagd. Ook hebben we veel steun ondervonden van de constructieve gesprekken met onze aandeelhouders. Alles kwam samen in dit proces. Daarnaast profiteerden we van de kennis en ervaring van onze commissarissen. Ik heb daar tijdens het proces veel aan gehad. En natuurlijk zijn we onze centrale onder nemingsraad zeer dankbaar voor zijn medewerking. Net als vorig jaar tijdens de operationele splitsing, vierden we op 1 juli samen met al onze medewerkers onze successen. Ditmaal niet om afscheid te nemen, maar om onze nieuwe partner Vattenfall beter te leren kennen. Een uitstekende en positieve start voor Nuon Energy als onderdeel van de Vattenfall Groep. Andere hoogtepunten Onze exploratie- en productieactiviteiten droegen voor het eerst een heel jaar bij aan onze resultaten. We hebben onze belangen in gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee uitgebreid en we investeerden additioneel in gasopslag. Gas blijft een belangrijke bron om de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Aan het einde van het jaar namen wij een warmtekrachtcentrale in Almere over van Electrabel.

7 < Inhoudsopgave Bericht van Øystein Løseth 3 Deze centrale wordt gebruikt om warmte op te wekken voor onze klanten in Almere. Een paar maanden eerder, ook in Almere, vierden we de start van de bouw van het Zoneiland dat op basis van zonne-energie warm water gaat leveren aan klanten. De Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu was bij deze gebeurtenis aanwezig. In dit project combineren we zonne-energie en warmte, hetgeen een effectieve manier is om de CO 2-uitstoot te beperken. Voorts vierden we in 2009 de aansluiting van onze honderdduizendste warmteklant. Al onze medewerkers leverden op hun eigen manier een bijdrage aan de geleverde resultaten: door slimmer en kosteneffectiever te werken en door andere stakeholders bij onze activiteiten te betrekken. Dat laatste is met name van belang bij grotere projecten, zoals de bouw van de geplande elektriciteitscentrale Nuon Magnum. Het belangrijkste hoogtepunt van 2009 was de herstart van de bouw van de eerste fase van deze centrale in september. Deze herstart was niet mogelijk geweest zonder de commitment en de inspanningen van onze medewerkers gedurende het afgelopen jaar. Ook de lokale en provinciale overheden leverden een belangrijke bijdrage. Bij de keuze voor een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales spelen ondersteuning en samenwerking met de lokale overheidsinstanties een belangrijke rol. In het noorden van Nederland hebben we ervaren dat de autoriteiten bereid zijn om mee te werken aan het oplossen van problemen. Er is aan beide zijden sprake van openheid en bereidheid om problemen te bespreken en dat is wat we nodig hebben. Een bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen Het is jammer dat het klimaatdebat in Kopenhagen niet tot sterkere commitments heeft geleid. Volgens ons zijn een wereldwijd systeem en een hogere CO 2-prijs die economisch levensvatbare investeringen in de afvang van CO 2 en de energie-opwekking uit duurzame bronnen mogelijk maakt, randvoorwaarden om de langetermijndoelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de CO 2-uitstoot mogelijk te maken. Onze langetermijnstrategie zal hierdoor niet negatief worden beïnvloed. De Europese doelstellingen voor 2020 gericht op een 20%-reductie van de uitstoot gelden nog steeds en het economisch klimaat is slechts van invloed op onze planning voor de korte termijn. Wij moeten de CO 2-uitstoot aanzienlijk verminderen om onze doelstelling, CO 2-neutraal opereren in 2050, te kunnen halen. Daartoe testen we in onze in Buggenum gebouwde testopstelling de techniek waarbij voor verbranding CO 2 wordt afgevangen. Wij hopen deze techniek in de tweede fase van het investerings project Nuon Magnum toe te kunnen passen. Daarnaast blijven we werken aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het windpark Nuon Beaufort in de Noordzee (capaciteit circa 340 MW), waarvoor we in 2009 een belangrijke vergunning hebben ontvangen. Dit windpark wordt drie keer zo groot als het offshorewindpark bij Egmond aan Zee en zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om rond het jaar 2020 elektriciteit op te wekken uit windenergie met een geïnstalleerde capaciteit van MW. Naast het schonere gebruik van fossiele brandstoffen en het toenemende gebruik van duurzame bronnen is ook energiebesparing een van de pijlers van onze strategie. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energiebesparende adviezen aan onze klanten. Op dit moment zijn er bij Nuon meer mensen actief in de verkoop van energiebesparende producten dan in de verkoop van energie. Dat is een enorme verandering vergeleken met een paar jaar geleden. Bij onze isolatieactiviteiten is hard gewerkt om aan de eisen van de markt te blijven voldoen. Wij hebben bewezen dat onze klanten openstaan voor energiebesparing dankzij de constante focus op energiebesparing in onze uitingen en dankzij de goede producten en diensten die wij onze klanten bieden. Een stabiele klantenbasis Voor onze Nederlandse klanten met een variabel contract verlaagden wij in juli 2009 de tarieven van elektriciteit en gas, gevolgd door nog een tariefsverlaging voor elektriciteit en een lichte tariefsverhoging voor gas in december. De markt voor energie was het afgelopen jaar zeer competitief: er is nu meer variatie in soorten contracten en de concurrentie is toegenomen. Desalniettemin zijn we erin geslaagd om het aantal klanten in Nederland stabiel te houden. Ook in België presteerden we goed en steeg het aantal klanten. Het team in Duitsland gaat echter verder onder een andere eigenaar. Aangezien Nuon en Vattenfall over een hoge marktconcentratie in Hamburg en Berlijn beschikten, gingen de mededingingsautoriteiten slechts akkoord met de overname van Nuon Energy door Vattenfall indien de Duitse verkoopactiviteiten effectief per 1 januari 2010 zouden worden verkocht aan een externe partij. Het jaar 2010 wordt het eerste volledige jaar als onderdeel van de Vattenfall Groep. Dit biedt nieuwe perspectieven en stelt ons in staat om onze activiteiten voort te zetten en onze ambities waar te maken. Naar mijn mening is onze denkrichting al veranderd en dat is op zich al een enorme prestatie. Amsterdam, 8 april 2010 Øystein Løseth

8 < Inhoudsopgave 4 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Missie, visie en strategie 2009 was een spannend jaar waarin het partnerschap tussen Nuon en Vattenfall tot stand kwam. We kijken nu samen vooruit en werken aan verdere integratie van de twee ondernemingen. De samenwerking verloopt soepel en is in overeenstemming met hetgeen is vastgelegd in ons industrieel plan aan het begin van onze samenwerking. Het partnerschap tussen Nuon en Vattenfall stelt ons in staat om gezamenlijk onze doelstellingen te realiseren. We maken nu deel uit van een toonaangevende Europese energieonderneming. Strategie Nuon Energy Nuon Energy heeft naam gemaakt als een inspirerende energieonderneming die duurzame groei creëert door continu grenzen te verleggen. Op dit moment werken we samen met Vattenfall aan onze strategie voor de toekomst. In 2009 hebben we voortdurend gewerkt aan het uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten en de verbetering van de efficiency. Ook bouwden we in 2009 verder aan onze toonaangevende positie als betrouwbare energieadviseur voor onze klanten. Daarnaast is Nuon een in de praktijk bewezen deskundige voor haar cliënten op het gebied van energiebesparing door het bieden van een scala aan hulpmiddelen, producten en diensten. Wij zijn erin geslaagd om onze positie als marktleider te behouden en met circa 2,3 miljoen klanten in Nederland het meest favoriete merk te blijven. In België is Nuon een challenger brand dat erin slaagde om in 2009 nieuwe klanten te winnen, waardoor het aantal Belgische klanten steeg naar We hebben onze positie in productie en gas versterkt door nieuwe investeringsprojecten op te zetten en door extra investeringen in gasopslag en belangen in gasvelden. Nuon wil de CO 2-uitstoot verminderen. Op de langere termijn willen we CO 2-neutraal opereren. Daarom willen we op korte termijn vooroplopen in het testen en implementeren van technieken om de uitstoot van CO 2 te reduceren. Als werkgever wil Nuon de beste medewerkers aantrekken. Mensen die graag willen werken voor een internationale onderneming met uitdagende doelstellingen en veelbelovende vooruitzichten. Strategie Vattenfall Vattenfall wil haar missie verwezenlijken door met behulp van efficiënte energieoplossingen en kwalitatief hoogstaande diensten het concurrentievermogen, de leefomgeving en de kwaliteit van het leven van haar klanten te verbeteren. De visie van Vattenfall is om een toonaangevende Europese energieonderneming te zijn. De vijf strategische ambities van Vattenfall geven aan wat er gedaan moet worden om maximale waardecreatie het overkoepelende doel van Vattenfall te realiseren. De vijf strategische ambities zijn: uitgroeien tot voorkeursleverancier door de klantvoorkeur te vergroten en marktaandeel te winnen, en tegelijkertijd de rentabiliteit op te voeren. Vattenfall wil ook als beste presteren als het gaat om het milieu door een opwekkingsportefeuille te ontwikkelen die richting schonere energie opschuift (duurzame energie, kernenergie en steenkool/gas op basis van de Carbon Capture and Storage (CCS)-technologie). Winstgevende groei is van essentieel belang. Vattenfall wil de groei stimuleren door autonome uitbreiding en ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten in combinatie met overnames in prioriteitsmarkten. Vattenfall heeft verder als ambitie om de benchmark van de sector te zijn. Dat wil Vattenfall bereiken door te streven naar operationele efficiency, door het verbeteren van de productiviteit en door het benutten van synergievoordelen binnen de groep. De overname van Nuon zal de synergievoordelen van de totale groep doen toenemen. Ten slotte wil Vattenfall de favoriete werkgever zijn die de beste medewerkers kan aantrekken en behouden en die werkt aan hun ontwikkeling met het oog op de uitdagende toekomst die voor ons ligt. Basis van ons partnership Het partnership tussen Nuon en Vattenfall heeft een sterke strategische rationale. Onze geografische spreiding, activa en competenties zijn complementair. Bovendien passen de twee ondernemingen in cultureel opzicht goed bij elkaar. Onze visie voor de lange termijn is gericht op het versneld laten groeien van onze handelsactiviteiten en de opwekking van duurzame energie, waarbij we bouwen op onze sterk complementaire posities. Op korte termijn ligt onze prioriteit bij integratie en consolidatie om zodoende de efficiency te verbeteren, de kasstroom te optimaliseren en de algehele prestaties van de Vattenfall Groep te verbeteren door best practices te delen en vaardigheden over te dragen.

9 < Inhoudsopgave Missie, visie en strategie 5 Dankzij de integratie van de activiteiten kunnen beide partners hun profiel en productiviteit verbeteren, waardoor we in staat zijn om op meer markten waarde te creëren en grotere projecten op ons kunnen nemen dan wanneer de ondernemingen afzonderlijk van elkaar zouden opereren. De belangrijkste succesfactoren die ten grondslag liggen aan dit partnerschap zijn: Een leidende Europese energieonderneming met een stabiele aandeelhouder; Waarborging van de Nederlandse identiteit en van publieke belangen; Goede positie om verder te groeien in duurzame energie; Sterke focus op leveringszekerheid door een gediversifieerde strategie op het gebied van sourcing van brandstoffen; Continue focus op aantrekkelijke en concurrerende producten voor onze klanten; Aantrekkelijke mogelijkheden voor werknemers in een succesvolle internationale onderneming; Een sterke culturele klik die de basis vormt voor een succesvolle integratie. De procedures en verantwoordelijkheden om deze doelstellingen te bereiken zijn duidelijk vastgelegd. Zo willen we op middellange termijn een geconsolideerd geografisch werkgebied realiseren met een duidelijke focus op het volledige potentieel dat geïntegreerde handelsactiviteiten kunnen bieden. De windactiviteiten van Nuon zijn organisatorisch geïntegreerd in de Business Group Pan Europe van Vattenfall, waar windenergie één van de kernactiviteiten is. Alle windenergieactiviteiten zijn hier geconcentreerd zodat duidelijk richting gegeven kan worden aan de koers die is uitgezet voor de toekomst. Windenergie is van essentieel belang voor het terugdringen van de CO 2-uitstoot. Nu en in de toekomst. Door onze gezamenlijke activiteiten zijn we een van de grootste spelers in windenergie op zee. Om een harmonieuze voortzetting en uitbreiding van ons bedrijf te waarborgen, zijn onze medewerkers die werken aan windenergieprojecten ondergebracht in de Business Group Pan Europe van Vattenfall. Zij kunnen in hun eigen land blijven werken en dat heeft geleid tot uitstekende relaties met onze vestigingen ter plaatse. De activiteiten van Nuon, met uitzondering van activiteiten op het gebied van wind en handel, vormen samen één van de drie regionale Business Groups van Vattenfall: Business Group Benelux. Deze is verantwoordelijk voor het stimuleren van de groei in de Benelux en speelt een toonaangevende rol op het gebied van de ontwikkeling van gasactiviteiten. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd en de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers worden gestimuleerd; er volgen geen ontslagen als gevolg van de overname. Onze gemeenschappelijke toekomst en reputatie Business Group Benelux speelt een belangrijke rol binnen de Vattenfall Groep. Business Group Benelux draagt de verantwoordelijkheid voor een harmonieuze integratie en voor het behalen van maximale resultaten met onze bedrijfsactiviteiten in de Benelux. Ze vormt het gascompetentiecentrum binnen Vattenfall en werkt aan een toekomststrategie voor de gasbelangen en -activiteiten van de Vattenfall Groep. De handelsactiviteiten van Nuon zijn succesvol organisatorisch geïntegreerd in de Business Unit Trading van Vattenfall. De gezamenlijke doelstelling is een toonaangevende handelsgroep te zijn die in Europa tot de top drie behoort. Tijdens de overgangsfase naar integratie binnen de groep, hebben we ons vooral gericht op het handhaven van een goede performance. Vanaf 1 januari 2010 gaan de handelsorganisaties samen verder onder één naam met dezelfde ambitieuze doelstellingen. Het merkenbeleid is een essentieel onderdeel van het integratieproces, waarbij het handhaven van het Nuon-merk een belangrijke uitdaging vormt. In de toekomst zullen we een plan uitrollen dat voldoende tijd en mogelijkheden biedt om de sterke Nuon-waarden over te dragen op het Vattenfall-merk. Nuon wordt gezien als een zeer innovatief en duurzaam merk met diepe wortels in de Nederlandse maatschappij. De kernwaarden van ons merk zijn: resultaat, klantgericht, respect en duurzaamheid. We zijn erin geslaagd om de onderneming om te vormen van een energieleverancier naar een betrouwbare energieadviseur voor onze klanten en voor andere stakeholders. De voorbereidingen voor de invoering van het Vattenfall-merk zijn in volle gang. Een van de eerste zichtbare resultaten is de vermelding van Vattenfall op ons briefpapier. Tegelijkertijd zijn we begonnen aan een aantrekkelijk en inspirerend proces: de introductie van het Vattenfall-merk bij onze medewerkers. Dit hebben we bereikt door de inzet van verschillende communicatiemiddelen en in nauwe samenwerking met onze internationale collega s. De reis is begonnen. We zijn vol vertrouwen dat we door onze samenwerking grote successen zullen behalen in de energiesector.

10 < Inhoudsopgave 6 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Hoogtepunten 2009 Juni Juli Nuon officieel onderdeel van de Vattenfall Groep Mei Nuon ontwikkelt nieuw windpark op de Noordzee Splitsing Nuon en Alliander een feit In mei hebben wij de benodigde vergunningen ontvangen voor de ontwikkeling van een windpark op zee met een capaciteit van circa 340 MW dat Nuon Beaufort gaat heten. Nuon is sinds 2005 bezig met de voorbereidingen. Dit windpark wordt drie keer zo groot als het offshorewindpark bij Egmond aan Zee en zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om rond het jaar 2020 een beschikbare capaciteit van MW voor de opwek van windenergie operationeel te hebben. De splitsing van n.v. Nuon (thans Alliander N.V.) en N.V. Nuon Energy is afgerond op 30 juni. Dit betekent dat het voormalige geïnte greerde energiebedrijf nu is gesplitst in twee afzon derlijke bedrijven: Alliander N.V. en N.V. Nuon Energy. De Raad van Bestuur van Nuon Energy bestaat uit Øystein Løseth en Doede Vierstra. Vattenfall en Nuon hebben op 1 juli de transactie afgerond die was aangekondigd in februari Op 1 juli verwerft Vattenfall 49% van de aandelen alsmede operationele zeggenschap; de resterende 51% van de aandelen wordt de komende zes jaar volgens vastgestelde voorwaarden verkregen. De totale acquisitieprijs voor het gehele aandelenpakket bedraagt ongeveer 10 miljard.

11 < Inhoudsopgave Hoogtepunten Oktober November Zilver voor Nuon Solar Team September Bouw Nuon Magnum in Eemshaven hervat Øystein Løseth wordt CEO Vattenfall, Peter Smink wordt CFO Nuon Energy In september is de bouw van de elektriciteitscentrale Nuon Magnum hervat. In mei 2008 was de bouw van Nuon Magnum in eerste instantie stilgelegd vanwege vergunningsprocedures. Nuon heeft nu alle vergunningen verkregen die nodig zijn om de bouw van de elektriciteitscentrale te vervolgen. Nuna5, de auto van het Nuon Solar Team die op zonne-energie rijdt, heeft bij de World Solar Challenge in Australië de tweede plaats behaald. De vier keren ervoor werd het team eerste, maar dit keer was de Japanse Tokai Universiteit sneller terwijl Nuna5 kampte met de gevolgen van een crash tijdens een testrit. In november wordt aangekondigd dat Øystein Løseth Lars G. Josefsson zal opvolgen als Chief Executive Officer van Vattenfall. Op 12 april 2010 zal Øystein Løseth officieel worden benoemd. Peter Smink is per 1 januari 2010 aangesteld als Chief Financial Officer van Nuon Energy, nadat Doede Vierstra had besloten om Nuon te verlaten.

12 < Inhoudsopgave 8 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Verslag van de Raad van Bestuur Het jaar 2009 was een zeer belangrijk jaar voor Nuon. Een van de hoogtepunten was de succesvolle afronding van de splitsing. Hierop volgde nog een belangrijke stap: de afronding van het partneringproces. Strategie en marktontwikkelingen De belangrijkste financiële en operationele resultaten De belangrijkste financiële resultaten De netto-omzet is met 9% gestegen tot miljoen; Het bedrijfsresultaat is met 51% gedaald van 399 miljoen in 2008 tot 196 miljoen in Ondanks succesvolle kostenbesparingsprogramma s was deze daling het gevolg van lagere handelsresultaten en hogere operationele kosten in verband met de splitsing en het partneringproces. De marge op de verkoop en productie van elektriciteit nam toe en onze gaswinningsactiviteiten droegen voor het eerst een volledig jaar bij aan het bedrijfsresultaat; Het bedrijfsresultaat werd voor 238 miljoen beïnvloed door bijzondere posten (2008: een last van 249 miljoen netto); Lagere interestbaten hebben per saldo tot een nettorentelast geleid die deels werd gecompenseerd door bijzondere belastingbaten; De nettowinst is met 59% gedaald tot 200 miljoen vergeleken met 492 miljoen in Daarin zijn bijzondere posten begrepen van netto 121 miljoen negatief (2008: 93 miljoen negatief). De belangrijkste operationele resultaten en realisatie van strategische kernpunten Het jaar 2009 was een zeer belangrijk jaar voor Nuon. Een van de hoogtepunten is de succesvolle afronding van de splitsing van onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon in een productie- en leveringsbedrijf, Nuon Energy, en een netwerkbedrijf, Alliander. Hierop volgde nog een belangrijke stap: de afronding van het partneringproces met Vattenfall als partner en de start van de integratie van onze organisatie in de Vattenfall Groep. Deze activiteiten vonden plaats zonder dat dit negatieve gevolgen had voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Onze windenergie- en handelsactiviteiten zijn organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk de Business Group Pan Europe en de Business Unit Trading van Vattenfall. Onze verkoop- en productie activiteiten in Nederland en België zijn samengebracht in de Business Group Benelux van Vattenfall. Superieure ( first quartile ) financiële resultaten Hoewel onze resultaten ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald, lieten onze kernactiviteiten op het gebied van energieproductie, verkoop van energie en Value-Added Services (zoals onze isolatieactiviteiten) vorig jaar groei zien. Met succes hebben we kostenbesparingsprogramma s doorgevoerd en het totale personeelsbestand gereduceerd. Desalniettemin zijn onze operationele kosten gestegen als gevolg van bijzondere kosten in verband met de splitsing en het strategische partneringproces. We zijn vol vertrouwen dat onze kernactiviteiten een gezonde basis vormen voor de toekomst en zullen bijdragen aan onze toekomstige financiële prestaties. Een geïntegreerde energieonderneming Voor wat betreft onze operationele activiteiten hebben wij als doelstellingen het verder versterken van onze productie- en gasportfolio en willen wij uitgroeien van leverancier van commodity-producten tot een betrouwbare energieadviseur voor onze klanten. Wij hebben onze positie in productie en gaswinning in 2009 op een aantal niveaus versterkt. De bouwwerkzaamheden voor onze energiecentrale Nuon Magnum zijn in september 2009 hervat, nadat we alle benodigde vergunningen hadden verkregen. De bouw was in 2008 voor een periode stilgelegd vanwege procedures rondom de vergunningen. Onze gasopslagportfolio is verder geoptimaliseerd en we hebben onze gasportfolio verder versterkt door de overname van extra belangen in bepaalde gasvelden in de Noordzee. Tot slot is de levering van warmte aan onze stadsverwarmings klanten in Almere gewaarborgd door de overname van een warmtekrachtcentrale in Almere van Electrabel in december. In 2009 zijn we gestart met diverse campagnes gericht op energiebesparing en energieadvies. Ondanks het hoge klantverloop in Nederland, dat het gevolg is van de toegenomen concurrentie, zijn we erin geslaagd om het aantal klanten in Nederland op een stabiel niveau te houden. Dat is te danken aan de energie die wij in klantretentieprogramma s hebben gestoken, alsmede onze slagkracht in het aantrekken van nieuwe klanten. In België is het aantal klanten zelfs gestegen vergeleken met In lijn met de strategie van Vattenfall hebben we een aantal belangrijke strategische kernpunten geformuleerd. De kernpunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Superieure ( first quartile ) financiële resultaten; Een geïntegreerde energieonderneming; Maatschappij en milieu; Mensen. Maatschappij en milieu Op langere termijn is het ons doel om CO 2-neutraal te zijn. We hebben in 2009 belangrijke stappen in de richting van deze doelstelling gezet met de start van de bouw van de testinstallatie voor CO 2-afvang bij onze kolenvergassingscentrale in Buggenum. Daarnaast hebben wij de benodigde vergunningen verkregen voor de bouw van Nuon Beaufort, een windpark voor de kust van Katwijk met een capaciteit van circa 340 MW.

13 < Inhoudsopgave Gegevens van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur 9 Gegevens van de Raad van Bestuur Øystein Løseth (1958) Øystein Løseth (Noorse nationaliteit) is sinds 1 juli 2009 lid en Chief Executive Officer van de Raad van Bestuur van N.V. Nuon Energy. Op diezelfde datum trad hij terug als Voorzitter van de Raad van Bestuur van n.v. Nuon. Die functie had hij sinds 23 april 2008 bekleed. Øystein Løseth was sinds 1 januari 2006 lid van de Raad van Bestuur van n.v. Nuon. Daarvoor was hij sinds augustus 2003 Managing Director van N.V. Nuon Energy Sourcing. Op 12 april 2010 zal Øystein Løseth worden benoemd als Chief Executive Officer van Vattenfall AB. Hij volgt hiermee Lars G. Josefsson op. Carrière Voordat Øystein Løseth in 2003 bij Nuon in dienst trad, vervulde hij diverse managementposities bij Statkraft in Noorwegen. Voorafgaand aan zijn carrière bij Statkraft, werkte hij bij Naturkraft, Alliance Gas en Statoil. Commissariaten/nevenfuncties Lid van de Raad van Commissarissen bij Sweco AB (Zweden) (tot november 2009); Lid van de Raad van Commissarissen bij Eidsiva Produksjan AS (Noorwegen) (tot november 2009). Peter Smink (1965) Peter Smink (Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van N.V. Nuon Energy. Hij is verantwoordelijk voor de financiële leiding van de onderneming. Carrière In juli 2009 werd Peter Smink Vice President Finance van N.V. Nuon Energy. In 2001 begon Peter Smink bij n.v. Nuon en bekleedde verschillende managementposities, voornamelijk financieel gerelateerd. Voordat Peter Smink werkzaam was voor Nuon vervulde hij verschillende managementfuncties bij KPN en PricewaterhouseCoopers. 1 Op 1 april 2010 is Øystein Løseth teruggetreden als lid en Chief Executive Officer van de Raad van Bestuur en op 8 april 2010 is hij benoemd tot lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Nuon Energy. Op 10 maart 2010 heeft N.V. Nuon Energy bekendgemaakt dat Huib Morelisse is benoemd tot Chief Executive Officer van N.V. Nuon Energy en Head of Business Group Benelux. Hij zal deze functie vanaf 1 juli 2010 gaan vervullen.

14 < Inhoudsopgave 10 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Voorts is de Nuon Foundation opgericht. Via deze stichting stimuleren wij de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers door alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk voor goede doelen te ondersteunen. Een van de hoogtepunten dit jaar was de sponsorloop voor de Stichting Regenboog. Deze stichting biedt hulp aan kinderen (en hun ouders) die een levensbedreigende ziekte of handicap hebben, of een traumatische ervaring hebben ondergaan. De atleten werden gesponsord door hun collega s en familie. Mensen Voor de werving en het behoud van goede medewerkers hebben we een werkomgeving gecreëerd waarin ontwikkeling, uitdagend werk en veiligheid centraal staan. In 2009 zijn we bovendien gestart met Finance- en IT-trainee programma s voor jonge talenten en zijn we erin geslaagd om het ziekteverzuim nog verder terug te dringen. We hebben veel nadruk gelegd op het voorkomen van ziekteverzuim door onze medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en levensstijl. Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Ontwikkelingen in de consumenten- en zakelijke markt in Nederland In 2009 nam de concurrentie op de Nederlandse consumentenmarkt toe. Dat heeft tot een hoger klantverloop op de Nederlandse markt geleid. Wij hebben met marketing- en verkoopcampagnes op deze marktontwikkelingen ingespeeld. We hebben met succes bestaande klanten behouden en nieuwe klanten aangetrokken: het aantal leveringscontracten voor elektriciteit en gas nam op de Nederlandse markt licht toe, maar bleef afgerond stabiel op respectievelijk 2,3 miljoen en 1,9 miljoen. Tevens zijn we erin geslaagd om ons marktleiderschap op de consumentenmarkt te handhaven. De verkoop van energiebesparende producten is gestegen ten opzichte van De daling van de olie- en gasprijzen gedurende 2008 en 2009 leidde tot een sterke daling van de gas- en elektriciteitstarieven. De daling van de tarieven was echter niet alleen het gevolg van de daling van de olie- en gasprijzen, maar ook van de toename van de concurrentie. Dit leidde tot een situatie waarin de prijs van vastetermijncontracten vaak onder het variabele prijsniveau lag. Gedurende 2009 bleef onze aandacht gericht op energiebesparing door middel van campagnes, energieadvies, productoplossingen en financieringsmogelijkheden. Ondanks de economische crisis en de daaruit voortvloeiende afname van de vraag wisten wij evenals vorig jaar de verkoop van onze producten verder op te voeren. Als gevolg van overheidssubsidies op diverse duurzame oplossingen (isolatie en energieadvies) werden wij geconfronteerd met het feit dat de beschikbare capaciteit kleiner was dan de vraag naar deze producten. De zakelijke markt ( Business to Business ofwel B2B) in Nederland heeft de laatste jaren diverse veranderingen doorgemaakt. Onze klanten eisen in toenemende mate dat we ons als partner opstellen en proactief vragen stellen en oplossingen bieden, zodat zij in staat worden gesteld om de juiste keuzes te maken in een markt die voortdurend in beweging is. We zien dan ook een trend onder bedrijven om voor de inkoop van energie, consultants en professionele inkopers in te zetten, en dat grote zakelijke klanten kiezen voor gezamenlijke inkoop. De prijsschommelingen op de energiemarkt in 2009 brengen met zich mee dat het moment van inkopen van energie een steeds belangrijkere factor wordt in het beheersbaar houden van de energiekosten. Wij reageren hierop door onze klanten op maat gesneden oplossingen te bieden en ze actief te begeleiden bij het inkoopproces. Zo bieden wij energieanalyses die het energieverbruik en daaraan gerelateerde besparingsmogelijkheden steeds transparanter maken. Na de sterke daling van de marktprijzen in de tweede helft van 2008 en de eerste twee maanden van 2009 lieten de prijzen in maart weer herstel zien. Het sentiment in de markt ging uit van een terugkeer naar de relatief hoge prijzen van de zomer van 2008 als de economie zich weer zou herstellen. Dat positieve sentiment veranderde echter snel in het tweede kwartaal. Tussen mei en december 2009 daalden de prijzen van gas en elektriciteit. Onze klanten stelden het afsluiten van langetermijncontracten uit, in afwachting van verdere prijsdalingen. Dat is kenmerkend gedrag in een periode van dalende marktprijzen. Mede door onze op maat gesneden oplossingen en onze actieve inkoopbegeleiding konden onze klanten op deze prijsontwikkelingen inspelen. Het aantal aanbieders is de laatste jaren toegenomen. Hiertoe behoren ook niet-traditionele leveranciers als banken en trading houses. Dit zijn onder meer internetplatforms waarop blokken energie worden verhandeld. De activiteiten van deze partijen beperken zich tot het leveren van commodity- producten. We hebben ons eigen internetplatform gelanceerd voor het kopen en verkopen van energie in combinatie met een proactieve ondersteuning van onze klanten bij het beheer van hun energiekosten. Daarmee bieden wij diensten aan die toegevoegde waarde leveren. Voorts hebben wij het afgelopen jaar onze focus op de gasmarkt aangescherpt met een sterk verbeterde propositie. Dit heeft geleid tot een forse toename van het verkochte gasvolume in dit segment.

15 < Inhoudsopgave Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Verslag van de Raad van Bestuur 11 Ondanks de competitieve marktomstandigheden is ons marktaandeel in zowel elektriciteit als gas in de zakelijke markt het afgelopen jaar toegenomen. Ontwikkelingen in de consumenten- en zakelijke markt in België Hoewel het marktaandeel voor de levering van elektriciteit en gas in 2009 stabiel bleef, wisten wij onze klantenbasis met 9% ofwel klanten uit te breiden tot circa Meer dan 50% van onze klanten heeft gekozen voor een gecombineerd contract, dat wil zeggen dat klanten zowel elektriciteit als gas bij Nuon afnemen. Voorts kiest meer dan 50% van de nieuwe klanten voor 3-jaars producten tegen een vast tarief. Het aantal contracten voor levering van gas is met gestegen tot De groei van het aantal klanten is een positieve prestatie, gezien de marktomstandigheden en het beperkte aantal marktpartijen. We hebben onze positie als op twee na grootste leverancier van elektriciteit en gas in België gehandhaafd. In 2009 waren we succesvol met onze deur-tot-deurverkoop van 3-jaars en 1-jaars vaste contracten. Gedurende de tweede helft van het jaar introduceerden we een project om onze productportfolio te verdubbelen, door onze producten via internet en callcenters aan te bieden tegen aantrekkelijke prijzen. De resultaten daarvan waren al zichtbaar in de groei van het aantal contracten in het laatste kwartaal van Op de zakelijke markt was onze verlengingscampagne het afgelopen jaar succesvol en hebben we nieuwe klanten aangetrokken. De Vlaamse markt is goed voor meer dan 80% van onze energiecontracten. Ons marktaandeel in Wallonië bleef stabiel doordat wij ons op productpositionering en upselling richtten. Als gevolg daarvan waren er dit jaar geen regionale campagnes. In de regio Brussel stelden wij ons, net als andere nieuwe toetreders, terughoudend op bij de acquisitie van nieuwe klanten. Oorzaak hiervan is regelgeving die voorziet in een leveringsverplichting aan consumenten gedurende drie jaar, zelfs wanneer er sprake is van wan betaling. In deze regio richten wij ons daarom met name op zakelijke klanten. Ontwikkelingen in de markt voor gaswinning Tegen de achtergrond van turbulente gasprijsontwikkelingen lag de totale exploratie- en productie (E&P)-activiteit op de Noordzee wederom op een hoog niveau. Gedurende 2009 stond de gasprijs voortdurend onder druk. Alleen in december liet de gasprijs enig herstel zien onder invloed van slechte weersomstandigheden in heel Noordwest-Europa. De lage prijzen zijn duidelijk het gevolg van een verandering in marktomstandigheden. De vraag is gedaald vanwege de wereldwijde economische crisis en het vooruitzicht van een groeiende capaciteit in vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas LNG). Het overaanbod op de gasmarkt leidde tot een ontkoppeling van de gasprijs ten opzichte van de olieprijs. De totale E&P-activiteit werd door deze ontwikkelingen niet zozeer beïnvloed. We zagen onder meer ondernemingen in financiële problemen belangen ter verkoop aanbieden, maar minder dan verwacht; partijen uit de sector die opnieuw transacties afsloten, waarbij energiebedrijven de leveringszekerheid van gas op lange termijn waarborgden, terwijl grotere olie- en gasondernemingen hun portefeuilles herschikten en belangen in gasvelden in de Noordzee verkochten; en goede resultaten en successen bij de lopende E&P-activiteiten in de Noordzee. Uit informatie over het Nederlandse en Britse deel van de Noordzee blijkt dat circa 17 nieuwe velden zijn ontdekt, 90 boorputten zijn geslagen en dat de slaagkans gemiddeld zo n 50% bedraagt. In 2009 heeft Nuon een extra belang in twee velden op het Nederlandse deel van het continentaal plat verworven (E18 en L16). Bovendien tekenden we een contract met Venture om deel te nemen in een aantal E&P-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Na een rechtszaak werd besloten deze mogelijkheid niet langer te benutten. In 2009 bedroeg het productievolume van Nuon in totaal circa 0,5 bcm. We namen deel in een aantal boorputten en namen besluiten voor toekomstige boringen. Het E&P-team van Nuon is volledig bemand en werkt mee aan de volledige integratie binnen Vattenfall. Ontwikkelingen in de inkoop- en handelsmarkten voor commodities Op 1 juli 2009 bundelden Nuon Energy Trade & Wholesale en Vattenfall Trading Services hun krachten en vormden zij de nieuwe Business Unit Trading. Eind 2009 is de juridische naam van onze handelsactiviteiten, N.V. Energy Trading & Wholesale, gewijzigd in Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (VET NL). De combinatie van deze twee handelsorganisaties in voorgenoemde business unit resulteert in een groter geografisch marktbereik, meer marktkennis en optimalisering van de sourcing-strategie. De Business Unit Trading van Vattenfall vormt het centrale orgaan van de Vattenfall Groep voor de wholesale-markt. De trading unit beperkt risico s en draagt deze voor de gehele Vattenfall Groep over aan de markt. De business unit handelt in elektriciteit, gas, steenkool, vrachtcapaciteit en emissierechten en is verantwoordelijk voor een gediversifieerde sourcing van brandstoffen en emissierechten.

16 < Inhoudsopgave 12 Nuon Energy Jaarverslag 2009 De business unit heeft activiteiten in heel Europa met kantoren in Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, Stockholm en Warschau en heeft circa 400 medewerkers. In 2009 lagen de prijzen op de Europese elektriciteitsbeurzen op een veel lager niveau dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van de economische crisis liet de industriële vraag gedurende het gehele jaar geen herstel zien. Terwijl de spot-prijzen noemenswaardig lager waren dan in 2008, herstelden de prijzen op de langetermijnmarkt in het begin van het jaar. De gasprijs liet per saldo een neerwaartse trend zien die eveneens fundamenteel werd beïnvloed door overaanbod en een afnemende vraag als gevolg van de economische crisis. Op de Britse gastermijnmarkt NBP opende het contract voor de eerstvolgende leveringsmaand op 1 januari op het hoge niveau van 20,67 per MWh, maar die termijnprijs viel vervolgens bijna 50% terug toen de commodity-markten in februari 2009 door de economische crisis getroffen werden. Vanaf dat moment hebben de gasprijzen een volatiele ontwikkeling met een licht neerwaartse trend laten zien op een niveau dat 43% lager lag dan het jaar daarvoor. De olieprijs liep aan het begin van het jaar op, terwijl op andere brandstofmarkten over het algemeen een laag prijsniveau gehandhaafd bleef. Onder invloed van de inflatie van de dollar, oplopende aandelenkoersen en de hoop op economisch herstel, steeg de olieprijs gedurende het jaar van $ 45 tot $ 79 per vat. De markt voor steenkool werd daarentegen gedurende het jaar gekenmerkt door overaanbod, waarbij de prijs gemiddeld rond de $ 83,51 per ton schommelde. De beweging van de steenkoolprijs vond plaats op een niveau dat meer dan 40% lager lag dan in De CO 2-prijzen bedroegen in 2009 gemiddeld 13,40 per ton (vergeleken met 23,05 per ton in 2008). De zwakkere olie- en elektriciteitsprijzen drukten samen met recessievrees aan het begin van 2009 de CO 2-prijzen tot 8,42 per ton. De prijzen van emissierechten herstelden zich in het tweede kwartaal en deze rechten werden vanaf april over het algemeen verhandeld boven 15 per ton. Na de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 zijn de emissieprijzen weer gedaald. Financieel overzicht Voor het jaar eindigend op 31 december Gerapporteerd Bijzondere posten Exclusief bijzondere posten Gerapporteerd Bijzondere posten Exclusief bijzondere posten BG Benelux Handelsactiviteiten Windactiviteiten Eliminaties Netto-omzet Brutomarge Operationele kosten Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële baten/(lasten) Resultaat voor belastingen Belastinglast/(bate) Nettowinst

17 < Inhoudsopgave Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Verslag van de Raad van Bestuur 13 Het handelsvolume op de emissiemarkt is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Zo is het volume in 2009 bijna verdubbeld onder invloed van een overaanbod aan certificaten en een verwachte toename van de energievraag. Ondanks de gevolgen van de financiële crisis was het verlies aan liquiditeit niet zo extreem als gevreesd. In 2009 was er op de Europese elektriciteitsmarkten sprake van een groeiend aantal deelnemers en een oplopend handelsvolume. Nieuwe spelers actief in commodities betraden de markt, terwijl banken en financiële instellingen terugkeerden. Voormalige regionale markten worden in toenemende mate een Europese markt. Desalniettemin werden de Europese markten voor elektriciteit en brandstoffen in 2009 door de wereldwijde economische crisis getroffen. Dankzij goed kredietrisicobeheer en beperking van open posities werd de business unit in 2009 niet met kredietverliezen geconfronteerd. Financieel overzicht en analyse Zoals hiervoor beschreven kunnen de activiteiten van Nuon in de volgende groepen worden onderverdeeld: De Business Group Benelux (BG Benelux), bestaande uit de activiteiten van Nuon Energy op het gebied van Exploration & Production, Power Heat & Services, Business Development & Projects en Sales; De handelsactiviteiten (Vattenfall Energy Trading Netherlands), organisatorisch onderdeel van Business Unit Trading van Vattenfall; De windenergieactiviteiten, organisatorisch onderdeel van de Business Group Pan Europe van Vattenfall. Structuur Vattenfall Groep per 1 januari 2010 Board of Directors Chief Executive Officer Group Shared Service Group Functions Business Group Nordic Business Group Central Europe Business Group Benelux Wind Hydro Mining & Generation Exploration & Production Trading Business Group Pan Europe Nuclear Distribution Transmission Power, Heat & Services Engineering Sales Distribution Sales Heat Sales Services Heat Shared Services Centres

18 < Inhoudsopgave 14 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Netto-omzet Operationele kosten Bedrijfsresultaat (EBIT) Elektriciteit (inclusief fair value mutaties) Gas Warmte en overige producten Personeelskosten Externe kosten Overige kosten Af: Geactiveerde productie voor eigen gebruik Netto-omzet De netto-omzet is met 9% of 0,4 miljard gestegen tot 5,1 miljard (2008: 4,7 miljard). Deze stijging is met name te danken aan hogere gemiddelde tarieven voor elektriciteit vergeleken met vorig jaar, de omzetbijdrage voor een volledig jaar van de exploratie- en productieactiviteiten die we medio 2008 hebben aangekocht en de consolidatie van de verkoop- en industrieparkactiviteiten van Nuon Duitsland vanaf het begin van het jaar. Dat laatste vloeit voort uit de juridische overdracht van deze activiteiten door de voormalige aandeelhouder n.v. Nuon aan N.V. Nuon Energy in verband met het splitsingsproces. Operationele kosten De kostenbesparingsprogramma s hadden in 2009 een positieve uitwerking op onze onderliggende operationele kosten. De kostenbesparingen werden echter tenietgedaan door het effect van bijzondere kosten. Het niveau van de operationele kosten werd in 2009 voorts beïnvloed door de operationele kosten van nieuwe dochterondernemingen, met name onze gaswinningsactiviteiten, alsmede door de consolidatie van de verkoopen industrieparkactiviteiten van Nuon Duitsland met ingang van het begin van het jaar. De gerapporteerde operationele kosten zijn met 8,6% ofwel 79 miljoen gestegen tot 998 miljoen. In overeenstemming met artikel IXa van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) mogen netbeheerders, producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit, gas en warmte de kosten van de uitvoering van hun splitsingplan niet in rekening brengen aan hun afnemers. Deze regeling geldt voor een periode van 5 jaar en is bij Nuon Energy in werking getreden per 1 juli Deze kosten bedroegen in miljoen (2008: 17 miljoen). Verder mogen de kosten gemaakt in het kader van cross border lease transacties, gemaakt in de bedrijfs voering na 20 maart 2006, volgens de WON niet doorberekend worden in de tarieven. Deze kosten bedroegen in miljoen (2008: 2 miljoen). Tot slot is in 2009 een bedrag van 26 miljoen betaald aan de medewerkers van Nuon Energy als een incentive voor hun inspanningen gedurende het splitsings- en partneringproces (2008: nihil). Bedrijfsresultaat (EBIT) Het bedrijfsresultaat is in 2009 met 203 miljoen gedaald tot 196 miljoen (2008: 399 miljoen). De daling van het bedrijfsresultaat was hoofdzakelijk het gevolg van lagere handelsresultaten en hogere bijzondere operationele kosten in Die werden deels opgevangen door een hogere marge op elektriciteit en door de eerste volledige jaarbijdrage van onze gaswinningsactiviteiten.

19 < Inhoudsopgave Financieel overzicht en analyse Verslag van de Raad van Bestuur 15 Financiële baten/(lasten) De netto financiële lasten bedroegen 20 miljoen (2008: 105 miljoen financiële baten). De daling is met name toe te schrijven aan lagere interestbaten. De rente op uitstaande vorderingen daalde ten opzichte van vorig jaar. Bovendien werden de interestlasten in 2009 opgedreven door lasten van 18 miljoen die verband houden met de beëindiging van uitstaande cross border leases. Eind 2009 zijn alle cross border leases op onze productiefaciliteiten beëindigd. Dit creëert meer flexibiliteit, aangezien voor belangrijke beslissingen geen toestemming meer vereist is van de investeerders in cross border leases. Bovendien nemen hierdoor de kosten en risico s verbonden aan cross border leases af. Belastinglast/(bate) Nuon boekte in 2009 een belastingbate van 8 miljoen (2008: een belastinglast van 30 miljoen). Deze bate vloeide voort uit de afronding van onze belastingaangiften voor de jaren Dit leidde tot een totale belastingbate van 70 miljoen. Bijzondere posten begrepen in het resultaat De bijzondere posten gedurende het boekjaar 2009 hebben geleid tot een nettolast van 121 miljoen (2008: een nettolast van 93 miljoen) die als volgt kan worden gespecificeerd. Overzicht van in het resultaat begrepen bijzondere posten Voor het jaar eindigend op 31 december Eenmalig effect van de gewijzigde verwerking van contracten voor eigen gebruik -411 Mutaties in reële waarde van financiële instrumenten en derivaten anders dan voor handelsdoeleinden Vrijval voorziening voor kosten uit voorgaande jaren met name verband houdend met duurzame energie 28 Kosten verbonden aan de splitsing en het strategische partneringproces Diverse andere posten -11 Totale invloed op bedrijfsresultaat (EBIT) Kosten afkoop cross border lease-contracten -18 Interestcomponent in de vrijval van een voorziening voor kosten uit voorgaande jaren verband houdend met duurzame energie -3 Bijzondere belastingposten Belastingeffect op bijzondere posten Totale invloed op nettowinst De post Eenmalig effect van de gewijzigde de verwerking van contracten voor eigen gebruik heeft betrekking op een verandering in de verwerking van dit type contracten en vloeit voort uit de synchronisatie van onze waarderingsgrondslagen met die van Vattenfall, als gevolg van de integratie van onze activiteiten en strategie op het gebied van handel en sourcing in Vattenfall. De verandering van de verwerkingswijze heeft tot een bijzondere non-cash-last van 411 miljoen geleid. Waardemutaties op instrumenten anders dan die voor handelsdoeleinden worden aangehouden weerspiegelen de mutaties op instrumenten die tegen reële waarde gewaardeerd zijn en daarmee een goede analyse van de onderliggende resultaten verstoren. In 2009 hebben we de belastingaangiften voor de jaren afgerond en ingediend. Dat leidde tot een belastingbate van 70 miljoen.

20 < Inhoudsopgave 16 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Balans Verkorte balans Per 31 december Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Activa van een groep aangehouden voor verkoop 34 Totaal activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Verplichtingen van een groep aangehouden voor verkoop 64 Totaal eigen vermogen en verplichtingen Vaste activa De vaste activa zijn met 8,0% of 353 miljoen gedaald tot miljoen (2008: miljoen). De daling van de post vaste activa houdt met name verband met de afname van de post langlopende derivaten als gevolg van aangehouden posities in combinatie met prijsveranderingen. De materiële vaste activa namen met 291 miljoen toe tot miljoen als gevolg van investeringen in bestaande elektriciteitscentrales en warmtenetwerken, alsmede in nieuwe projecten zoals Nuon Magnum. Vlottende activa De vlottende activa zijn met 43,3% ofwel miljoen afgenomen tot miljoen (2008: miljoen). Dat is met name het gevolg van de afwikkeling van uitstaande rekening-couranttegoeden met onze voormalige aandeelhouder ( 1,5 miljard) en de afname van kortlopende derivatenposities. Deze daling werd enigszins gecompenseerd door een toename van handels- en overige vorderingen met 326 miljoen. Activa en verplichtingen van een groep aangehouden voor verkoop De bedragen die onder dit punt zijn gepresenteerd, hebben betrekking op de activa en verplichtingen eind 2009 van onze Duitse verkoopactiviteiten. Eigen vermogen De daling van het eigen vermogen per 31 december 2009 vergeleken met eind 2008 heeft met name betrekking op de terugstorting van agio aan onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon ten bedrage van 405 miljoen, een dividendbetaling van 211 miljoen over het boekjaar 2008 aan onze voormalige aandeelhouder en de mutatie in de hedgereserve van 366 miljoen na belastingen als gevolg van fair value-mutaties op derivaten die gebruikt worden ter afdekking. Bovendien werd per 1 juli 2009 ten laste van het eigen vermogen een verplichting van 430 miljoen gevormd voor te betalen dividend aan Nederlandse aandeelhouders. In de share sale and purchase agreement tussen Vattenfall, de oorspronkelijke aandeelhouders en Nuon Energy is overeengekomen dat de Nederlandse aandeelhouders van Nuon Energy een jaarlijks vast preferent dividend zullen ontvangen over de waarde van hun aandelen. In overeenstemming met internationale verslaggevingstandaarden (IFRS) is de netto contante waarde van toekomstige betalingen als verplichting geclassificeerd. Deze afnames zijn enigszins gecompenseerd door het resultaat van het lopend boekjaar ( 200 miljoen).

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010 Profiel Nuon is een energieonderneming met 5.800 FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland

Nadere informatie

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008

Nieuw perspectief. Nuon Jaarverslag 2008 Nieuw perspectief Nuon Jaarverslag 2008 Nuon legt de focus op Nederland, België en Duitsland Nederland Opwekking van elektriciteit en gasopslag Transport van energie Levering van gas en elektriciteit en

Nadere informatie

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen

Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nieuwe energie Hoofd Q 85% + 85% vermenigvuldigen Nuon Maatschappelijk Verslag 2009 2009 in één oogopslag Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en helpt haar klanten om energie

Nadere informatie

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006

NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 NUON JAARVERSLAG NUON JAARVERSLAG 2006 Kerncijfers Geconsolideerde kerncijfers Nuon In miljoenen euro s 2006 2005 Financiën Netto-omzet 5.598 5.017 Brutomarge 2.244 2.086 Bedrijfsresultaat 849 1.098 Resultaat

Nadere informatie

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008

Nieuwe balans. Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nieuwe balans Nuon Maatschappelijk Verslag 2008 Nuon in één oogopslag Profiel Nuon is een Nederlandse energieonderneming met meer dan 8.000 medewerkers die energie produceert en levert aan meer dan 3 miljoen

Nadere informatie

Goed voorbereid op de

Goed voorbereid op de Goed voorbereid op de toekom st Jaarverslag 2008 Essent in 2008 Profiel Essent is het grootste energiebedrijf in Nederland. 2,6 miljoen huishoudelijke en zakelijke klanten nemen gas, elektriciteit, warmte

Nadere informatie

Jaarbericht DELTA N.V. 2013

Jaarbericht DELTA N.V. 2013 Jaarbericht DELTA N.V. 2013 2 Over dit verslag In dit jaarbericht legt DELTA verantwoording af over de activiteiten in 2013. Voor het eerst zijn dit jaar het maatschappelijke en financiële verslag zoveel

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent.

Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Jaarverslag 2007 Essent N.V. Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Groningen gezien vanaf de Martinitoren fotografie Taco Anema Energie vraagt om energie. Energie vraagt om Essent. Essent

Nadere informatie

samen slim met energie Jaarverslag 2011

samen slim met energie Jaarverslag 2011 samen slim met energie Jaarverslag 2011 in vogelvlucht Belangrijke gebeurtenissen en resultaten 2011 Uitvalduur elektriciteit Forse daling uitvalduur elektriciteit Liander: van 31,2 minuten in 2010 naar

Nadere informatie

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009

Omgevingsbewust ondernemen. Jaarverslag 2009 Omgevingsbewust ondernemen Jaarverslag 2009 DELTA N.V. JAARVERSLAG 2009 DELTA N.V. Poelendaelesingel 10 4335 JA MIDDELBURG T : +31 (0)118 88 20 00 F : +31 (0)118 88 21 00 E : info@delta.nl W : www.delta.nl

Nadere informatie

jaarverslag 2010 in verbinding

jaarverslag 2010 in verbinding jaarverslag 2010 in verbinding inhoudsopgave Over dit verslag Kerngegevens Voorwoord door de voorzitter van de Raad van Bestuur 3 4 5 I Alliander Profiel Missie, visie, ambities en kernwaarden Strategie

Nadere informatie

Eneco Jaarverslag 2007

Eneco Jaarverslag 2007 Eneco Jaarverslag 2007 Inhoudsopgave 3 Kengetallen 4 Voorwoord 7 Nieuwe positionering 10 Kernactiviteiten 13 Verslag van de Raad van Bestuur 14 Ontwikkelingen in de energiemarkt 15 Politieke ontwikkelingen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG

INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG Coverfoto De belangrijkste schakel in de kennisoverdracht op het boerenerf zijn de goed opgeleide en deskundige specialisten en adviseurs van ForFarmers. Zij zijn de contactpersoon voor de klant en adviseren

Nadere informatie

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V.

Eneco, midden in de samenleving. Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Eneco, midden in de samenleving Jaarverslag 2012 Eneco Holding N.V. Inhoudsopgave 2 Verslag Raad van Bestuur 2 Bericht voorzitter Raad van Bestuur 5 Kernpunten 2012 6 Ontwikkelingen 8 Wie we zijn, wat

Nadere informatie

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008

de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 de echte waarde van een bedrijf is een afgeleide van zijn mensen verkort jaarverslag 2008 inhoud profiel 3 onze diensten 4 onze missie 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze cultuur 5 onze kernwaarden

Nadere informatie

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom

verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom verkort jaarverslag 2010 werken aan een droom inhoud profiel 4 onze diensten 4 onze wereldwijde aanwezigheid 4 onze missie 4 onze cultuur 4 onze strategische benadering 4 onze kernwaarden 5 ons operationeel

Nadere informatie

jaarverslag 2009 samen regie over energie

jaarverslag 2009 samen regie over energie jaarverslag 2009 samen regie over energie inhoud kerngegevens over dit verslag voorwoord door de voorzitter van de raad van bestuur 3 5 I 1 2 in vogelvlucht profiel van alliander jaaroverzicht 2009 7 8

Nadere informatie

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24

Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6. 2 Profiel Essent 16. 3 Essent en maatschappelijke verantwoordelijkheid 19. 4 Onze maatschappelijke speerpunten 24 Inhoud Voorwoord 4 1 Uitdagingen 6 1.1 Essent succesvol in de consumentenmarkt...6 1.2 Moeilijke economische situatie voor energieproductie...7 1.3 Om te overleven moet Essent blijven veranderen...8 1.4

Nadere informatie

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken

Duurzaamheidsverslag. Keuzes maken Duurzaamheidsverslag Keuzes maken 4 Profiel van onze organisatie 6 Voorwoord 8 Over dit verslag 10 Stakeholderconsultatie 2005 4-13 1 14 Maatschappelijk verantwoord ondernemen bij Nuon 15 Ontwikkelingen

Nadere informatie

Verslag van de raad van commissarissen 24 - samenstelling 26

Verslag van de raad van commissarissen 24 - samenstelling 26 Inhoud Inhoud Corporate Statement 2 Profiel 3 Voorwoord 4 Directieverslag 5 - martkontwikkeling 5 - strategie 6 - exploratie & produktie 6 - overzichtskaart van EBN participaties 8 - gasgebouw 15 - organisatie

Nadere informatie

shaping the world of work

shaping the world of work shaping the world of work R jaarverslag inhoud profiel 2 missie 2 wat Randstad doet 2 waar we werken 2 good to know you 2 wat ons anders maakt 4 wat we doen (overzicht segmenten en merken) 5 wat we doen

Nadere informatie

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009

JAAROVERZICHT ROyAl Dutch ShEll Plc JAAROVERZIcht EN VERKORtE JAARREKENING 2009 JAAROVERZICHT Royal Dutch Shell plc JAAROVERZIcht EN VERKORTE JAARREKENING 2009 ONZE ACTIVITEITEN a c d E b M J K F M H l G I GAS EN ELEKTRICITEIT Industrieel gebruik Huishoudelijk gebruik N GERAFFINEERDE

Nadere informatie

De essentie van 2004. het jaarverslag

De essentie van 2004. het jaarverslag De essentie van het jaarverslag Inhoudsopgave 1 Voorwoord van de voorzitter van de Raad van Bestuur 2 Bericht van de Raad van Commissarissen 3 Profiel van Essent N.V. 4 Kerncijfers 5 Belangrijke gebeurtenissen

Nadere informatie

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com

2007 Jaarverslag Bozoek see www.enjoyheinekenresponsibly.com 2007 Jaarverslag Inhoud 01 Profiel 02 Kerncijfers 04 Mijlpalen 2007 Verslag van de Raad van Bestuur 06 Bericht van de voorzitter 10 Vooruitzichten 2008 12 Executive Committee 14 Operationele ontwikkelingen

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

TLB Jaarverslag 2011

TLB Jaarverslag 2011 TLB Jaarverslag 2011 Het jaarverslag van Triodos Bank is ook online beschikbaar. Bezoek het Online Jaarverslag 2011 voor meer gedetailleerde informatie, inclusief interviews, samenvattingen van onze activiteiten

Nadere informatie

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008

Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco Holding N.V. Jaarverslag 2008 Eneco jaarverslag 2008 1 Inhoudsopgave 2 Eneco Holding N.V. en haar kernbedrijven 2 Kengetallen 3 Profiel Eneco 4 Organisatie 5 Thema: toekomstgerichte energievoorziening

Nadere informatie

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden

Jaarverslag 2008. dagelijks verbonden Jaarverslag 2008 dagelijks verbonden dagelijks verbonden naamsverandering 2008 Op 1 juli 2008 verkreeg Continuon de economische eigendom van de netwerken en werd een aantal onderdelen van voormalige service

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011

Jaarverslag 2009. docdata N.V. JAARVERSLAG 2011 4 2 10 206 Jaarverslag 2009 docdata N.V. JAARVERSLAG 256 2011 286 4 206 10 12 6 256 docdata N.V. Energieweg 2-5145 NW Waalwijk - Nederland Telefoon +31 (0) 416 63 11 00 Telefax +31 (0) 416 63 11 11 E-mail:

Nadere informatie

Profiel 3. Kerncijfers 5

Profiel 3. Kerncijfers 5 jaarverslag 2013 1 Inhoudsopgave Profiel 3 Kerncijfers 5 Verslag van de directie 7 Missie, Visie & Strategie 7 Cogas en de maatschappij 7 Belangrijkste ontwikkelingen 2013 8 Infra & Beheer 10 Energiemanagement

Nadere informatie