Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuwe energie. Nuon Energy Jaarverslag 2009"

Transcriptie

1 Nieuwe energie Nuon Energy Jaarverslag 2009

2 Nuon in één oogopslag Vattenfall AB en N.V. Nuon Energy hebben op 1 juli 2009 hun krachten gebundeld om samen een toonaangevende Europese energieonderneming te vormen. De energieonderneming Vattenfall AB, eigendom van de Zweedse staat, nam een aandelenbelang van 49% in N.V. Nuon Energy en verwierf tegelijkertijd de operationele zeggenschap. Gezamenlijke investeringsprogramma s zullen een impuls geven aan de transitie naar een klimaatneutrale bedrijfsvoering in Als randvoorwaarde voor het overnameproces diende Vattenfall de Duitse verkoopactiviteiten van Nuon Energy, Nuon Deutschland GmbH, af te stoten. Op 18 maart 2010 heeft Vattenfall de verkoop van deze activiteiten aan de Duitse energieonderneming ENERVIE AG (voorheen SEWAG) afgerond. Nuon Energy is als volgt in de Vattenfall Groep geïntegreerd: Business Group Benelux Windenergieactiviteiten Handelsactiviteiten organisatorisch onderdeel van Business Unit Trading organisatorisch onderdeel van Business Group Pan Europe Nuon Energy s business units Exploration & Production, Power Heat & Services, Sales (voorheen: Marketing & Sales) en Business Developments & Projects vormen samen de nieuwe regionale Business Group Benelux van Vattenfall. De activiteiten van Exploration Production (E&P) omvatten onze gaswinningsbelangen in het Nederlandse deel van de Noordzee. We exploiteren deze gasvelden niet zelf, maar bezitten belangen uiteenlopend van 4% tot 22,5% in 36 operationele gasvelden. Wij hebben deze belangen verworven om de gassourcing te spreiden en zodoende leveringszekerheid te waarborgen. Onze business unit Power, Heat Services is de op twee na grootste elektriciteits producent in Nederland. Op grond van de geïnstalleerde capaciteit bedraagt ons marktaandeel in Nederland ongeveer 17%. De geïnstalleerde capaciteit voor grijze stroom bedraagt 3,7 GW. Bovendien heeft Nuon een gasopslagfaciliteit in het Duitse Epe. Onze industrieparken wekken elektriciteit en stoom op voor de levering aan lokale klanten. Daarnaast bieden wij deze klanten ook andere diensten aan. Warmte levert aan meer dan klanten stadsverwarming. Tot onze Sales-activiteiten behoren de verkoopactiviteiten op de consumenten- en zakelijke markt in Nederland en België. De activiteiten zijn gericht op de levering van gas en elektriciteit en op Value-Added Services zoals de installatie en verkoop van hoogrendementsketels, beveiliging, isolatiediensten, energieadvies en kleine energiebesparende producten. Onze Business Development Projects-activiteiten richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van nieuwe investeringsprojecten, met uitzondering van windenergieprojecten. Vanaf 1 juli 2009 zijn onze handels activiteiten organisatorisch geïntegreerd in de centrale handelsactiviteiten van Vattenfall: Business Unit Trading. Eind 2009 is de juridische naam van onze handelsactiviteiten N.V. Energy Trade & Wholesale gewijzigd in Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (VET NL). Dit onderdeel handelt onder meer in elektriciteit, gas, olie, steenkool en CO 2-emissierechten. Aangezien de juridische eigendom van de Nederlandse handelsactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd. Vanaf 1 juli 2009 maken onze windenergieactiviteiten organisatorisch deel uit van Business Group Pan Europe Wind van Vattenfall. Onze totale geïnstalleerde capaciteit bedraagt 226 MW op land en 108 MW in de Noordzee. De totale productie bedroeg in GWh. Tot de windenergieactiviteiten behoort ook de ontwikkeling van nieuwe windenergieprojecten. Aangezien de juridische eigendom van de windenergieactiviteiten nog steeds bij Nuon rust, worden de resultaten van deze activiteiten in dit jaarverslag geconsolideerd.

3 Profiel N.V. Nuon Energy (Nuon) is een energieonderneming die met ruim medewerkers ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en organisaties bedient in Nederland en België. Nuon produceert en levert gas, elektriciteit, warmte en koude en biedt haar klanten energiebesparende producten en diensten aan. Nuon streeft naar een betrouwbare, duurzame en betaalbare energievoorziening en bouwt aan een toonaangevende positie op het gebied van duurzaam ondernemen. Een belangrijk uitgangspunt vormt het realiseren van evenwichtige groei voor alle belanghebbenden: klanten, medewerkers, aandeelhouders, milieu en maatschappij. Sinds 1 juli 2009 is Nuon onderdeel van de Vattenfall Groep en vormt ze de nieuwe Business Group Benelux. De activiteiten op het gebied van windenergie en handel zijn echter organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk Business Group Pan Europe en Business Unit Trading, beide onderdeel van de Vattenfall Groep. De Duitse verkoopactiviteiten werden met terugwerkende kracht tot 1 januari 2010 afgestoten. Nuon en Vattenfall geven door gezamenlijke investeringsprogramma s de ambitie van de Vattenfall Groep aan om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Vattenfall is de vijfde elektriciteitsproducent en de grootste warmteleverancier van Europa. De onderneming is momenteel actief in Denemarken, Finland, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Polen, Nederland en Zweden. De activiteiten van Vattenfall strekken zich uit over de gehele waardeketen van elektriciteitopwekking, transport, distributie tot verkoop. Daarnaast is Vattenfall ook actief in de opwekking, distributie en verkoop van warmte, in de handel in energie en de delving van bruinkool. De moedermaatschappij, Vattenfall AB, is 100% eigendom van de Zweedse staat. Met de overname van Nuon heeft Vattenfall een significante positie in gasactiviteiten verworven en is ze in Europa leidend op het gebied van de opwekking van windenergie op zee. Disclaimer Indien in dit verslag wordt gesproken over wij, Nuon, Nuon Energy, de onderneming, de Nuon Energy Groep, de Nuon Groep of vergelijkbare aanduidingen, dan wordt daarmee N.V. Nuon Energy en haar dochtermaatschappijen bedoeld. N.V. Nuon Energy is voortgekomen uit de splitsing van de voormalige moedermaatschappij n.v. Nuon in een productie- en leveringsbedrijf, N.V. Nuon Energy, en een netwerkbedrijf, Alliander N.V. De aandelen van beide ondernemingen en hun respectievelijke dochtermaatschappijen waren tot 30 juni 2009 in handen van n.v. Nuon. De voormalige aandeelhouder n.v. Nuon bleef aan het hoofd staan van het netwerkbedrijf en kreeg na de splitsing een nieuwe naam: Alliander N.V. Om verwarring te voorkomen, worden de aanduidingen onze voormalig aandeelhouder n.v. Nuon, Alliander of de Alliander groep in dit jaarverslag gebruikt om te verwijzen naar n.v. Nuon, Alliander N.V. en/of Liander N.V. met hun respectievelijke dochtermaatschappijen die gezamenlijk het netwerkbedrijf vormen. Waar de naam Nuon wordt gebruikt in benamingen, projectnamen of andere kwalificaties, zoals Nuon Magnum en Nuon Solar Team, hebben deze betrekking op activiteiten die onder de Nuon Energy Groep vallen. De naam Vattenfall, Vattenfall Groep of soortgelijke uitdrukkingen verwijzen naar de internationale energieonderneming Vattenfall AB en haar dochtermaatschappijen. Op 1 juli 2009 verwierf Vattenfall 49% van de aandelen van N.V. Nuon Energy. De resterende 51% wordt de komende zes jaar overgenomen. Aangezien Vattenfall een doorslaggevende stem heeft in de Raad van Commissarissen heeft zij feitelijk de operationele zeggenschap over Nuon Energy verkregen. Derhalve worden de financiële cijfers van Nuon Energy vanaf 1 juli 2009 geconsolideerd in de jaarrekening van Vattenfall. Onderdelen van dit jaarverslag bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen zonder beperking verwachtingen bevatten over toekomstige operationele resultaten, overheidsmaatregelen, de invloed van andere regulerende maatregelen op alle activiteiten van Nuon Energy als geheel, het aandeel van Nuon Energy en dat van haar dochterondernemingen en joint ventures in bestaande en nieuwe markten, industriële en macroeconomische trends en de prestaties van Nuon Energy daarin. Dergelijke uitspraken worden voorafgegaan door, gevolgd door of bevatten woorden als gelooft, verwacht, meent, anticipeert of vergelijkbare uitdrukkingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige aannames over toekomstige activiteiten en zijn onderhevig aan bekende en onbekende factoren en andere onzekerheden waarvan vele buiten de invloedssfeer van Nuon Energy, waardoor toekomstige, feitelijke resultaten materieel kunnen afwijken van deze verwachtingen.

4 Inhoud Bericht van Øystein Løseth 2 Missie, visie en strategie 4 Hoogtepunten Verslag van de Raad van Bestuur 8 Strategie en marktontwikkelingen 8 Gegevens van de Raad van Bestuur 9 Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in Financieel overzicht en analyse 13 Human Resources 22 Maatschappelijk verantwoord ondernemen 24 Functioneren interne risicobeheersings- en controlesysteem en verantwoording 24 Vooruitzichten en uitdagingen 26 Corporate Governance 28 De Nederlandse Corporate Governance Code 28 Corporate Governancestructuur 28 Risicomanagement en risicofactoren 34 Verslag van de Raad van Commissarissen 40 Gegevens van de Raad van Commissarissen 43 Remuneratierapport Jaarrekening Overig 124 Accountantsverklaring 124 Winstbestemming 125 Gebeurtenissen na balansdatum 125 Kengetallen en begrippenlijst 126

5 Kerncijfers Operationeel Aantal FTE s ,1 TWh Productie van elektriciteit Aantal klanten in Nederland en België circa 2,6 miljoen Financieel Totaal activa miljoen Investeringen in materiële vaste activa 674 miljoen Netto-omzet miljoen Nettowinst 200 miljoen Geconsolideerde kerncijfers Financiën () Netto-omzet Brutomarge Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat Nettowinst Investeringen in materiële vaste activa Operationele cashflow Ratio s ROIC 5,5% 12,6% 43,0% 1 Rentedekking 2 28,0 n.v.t. n.v.t. Medewerkers (per 31 december) Aantal eigen medewerkers (FTE) Aantal externe medewerkers (FTE) Totaal aantal medewerkers (FTE) Gemiddelde leeftijd eigen medewerkers Vrouwelijke medewerkers 27% 23% 21% Ziekteverzuim 3,9% 4,4% 4,5% Elektriciteitsproductie en emissies Grijze productie (TWh) 14,8 14,4 16,7 Duurzame productie (GWh) Klanten Klantentevredenheid consumentenmarkt Nederland 88% 89% 88% 1 De cijfers over 2007 zijn pro forma. Op deze cijfers heeft geen accountantscontrole plaatsgevonden. 2 Aangezien de netto financiële baten en lasten over 2008 en 2007 per saldo een bate vertegenwoordigen, is de ratio niet weergegeven. 3 Exclusief medewerkers Nuon Deutschland GmbH (2008: 289 FTE s). 4 Betreft alle duurzame elektriciteit die Nuon als producent en economisch eigenaar via een netaansluitpunt op het elektriciteitsnet zet.

6 < Inhoudsopgave 2 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Bericht van Øystein Løseth Zoals zoveel ondernemingen maakte Nuon het afgelopen jaar turbulente tijden door. Niet alleen stelde de economische recessie ons voor uitdagingen, we werden ook geconfronteerd met grote veranderingen in onze organisatie, zoals de opsplitsing van onze onderneming en de integratie met onze nieuwe eigenaar Vattenfall. Onze nettowinst van 200 miljoen was lager dan het resultaat dat wij met vergelijkbare activiteiten in 2008 behaalden. Dit was voor slechts een klein deel te wijten aan het economisch klimaat, hoewel indirecte effecten, zoals de lagere rente, wel een rol speelden. De marktomstandigheden in de commodity-markten voor energie zorgden in 2009 voor minder trendformaties en een geringere volatiliteit dan vorig jaar; 2008 was in dit opzicht een ongekend jaar. Ondanks het feit dat wij een uitzonderlijk hoog rendement op het werkzame risicokapitaal behaalden, bereikte de algehele winstgevendheid van de handelsactiviteiten niet het niveau van Daarnaast werden onze resultaten negatief beïnvloed door bijzondere kosten die verband houden met de splitsing en het partneringproces. Al deze invloeden zouden de aandacht kunnen afleiden van het feit dat we binnen onze kernactiviteiten veel doelstellingen hebben bereikt. De voortdurende focus op onze kernactiviteiten resulteerde in een stabiele klantenbasis en bevredigende resultaten op de verkoop en opwekking van energie. De kosten van de dagelijkse, reguliere bedrijfsvoering namen aanzienlijk af en we hebben met minder mensen meer bereikt. Øystein Løseth Chief Executive Officer Nuon Energy tot 1 april 2010 en Voorzitter van de Raad van Commissarissen vanaf 8 april 2010 Soms leek het wel alsof we in een achtbaan zaten: de ontwikkelingen volgden elkaar razendsnel op. De onderneming werd formeel gesplitst en Vattenfall werd onze strategische partner. Deze uitdagende ontwikkelingen gaven ons nieuwe energie. In februari 2009 maakten we bekend dat Vattenfall onze strategische partner zou worden. Onze medewerkers zijn trots op deze keuze. De sfeer na de aankondiging was goed en is dat nog steeds. De zoektocht naar een nieuwe strategische partner was goed voorbereid. Om de stakeholders betrokken te houden, is communicatie bij dit soort processen van groot belang. Daar zijn we goed in geslaagd. Ook hebben we veel steun ondervonden van de constructieve gesprekken met onze aandeelhouders. Alles kwam samen in dit proces. Daarnaast profiteerden we van de kennis en ervaring van onze commissarissen. Ik heb daar tijdens het proces veel aan gehad. En natuurlijk zijn we onze centrale onder nemingsraad zeer dankbaar voor zijn medewerking. Net als vorig jaar tijdens de operationele splitsing, vierden we op 1 juli samen met al onze medewerkers onze successen. Ditmaal niet om afscheid te nemen, maar om onze nieuwe partner Vattenfall beter te leren kennen. Een uitstekende en positieve start voor Nuon Energy als onderdeel van de Vattenfall Groep. Andere hoogtepunten Onze exploratie- en productieactiviteiten droegen voor het eerst een heel jaar bij aan onze resultaten. We hebben onze belangen in gasvelden in het Nederlandse deel van de Noordzee uitgebreid en we investeerden additioneel in gasopslag. Gas blijft een belangrijke bron om de leveringszekerheid te kunnen waarborgen. Aan het einde van het jaar namen wij een warmtekrachtcentrale in Almere over van Electrabel.

7 < Inhoudsopgave Bericht van Øystein Løseth 3 Deze centrale wordt gebruikt om warmte op te wekken voor onze klanten in Almere. Een paar maanden eerder, ook in Almere, vierden we de start van de bouw van het Zoneiland dat op basis van zonne-energie warm water gaat leveren aan klanten. De Nederlandse minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu was bij deze gebeurtenis aanwezig. In dit project combineren we zonne-energie en warmte, hetgeen een effectieve manier is om de CO 2-uitstoot te beperken. Voorts vierden we in 2009 de aansluiting van onze honderdduizendste warmteklant. Al onze medewerkers leverden op hun eigen manier een bijdrage aan de geleverde resultaten: door slimmer en kosteneffectiever te werken en door andere stakeholders bij onze activiteiten te betrekken. Dat laatste is met name van belang bij grotere projecten, zoals de bouw van de geplande elektriciteitscentrale Nuon Magnum. Het belangrijkste hoogtepunt van 2009 was de herstart van de bouw van de eerste fase van deze centrale in september. Deze herstart was niet mogelijk geweest zonder de commitment en de inspanningen van onze medewerkers gedurende het afgelopen jaar. Ook de lokale en provinciale overheden leverden een belangrijke bijdrage. Bij de keuze voor een geschikte locatie voor de bouw van nieuwe elektriciteitscentrales spelen ondersteuning en samenwerking met de lokale overheidsinstanties een belangrijke rol. In het noorden van Nederland hebben we ervaren dat de autoriteiten bereid zijn om mee te werken aan het oplossen van problemen. Er is aan beide zijden sprake van openheid en bereidheid om problemen te bespreken en dat is wat we nodig hebben. Een bijdrage leveren aan klimaatdoelstellingen Het is jammer dat het klimaatdebat in Kopenhagen niet tot sterkere commitments heeft geleid. Volgens ons zijn een wereldwijd systeem en een hogere CO 2-prijs die economisch levensvatbare investeringen in de afvang van CO 2 en de energie-opwekking uit duurzame bronnen mogelijk maakt, randvoorwaarden om de langetermijndoelstellingen met betrekking tot het terugdringen van de CO 2-uitstoot mogelijk te maken. Onze langetermijnstrategie zal hierdoor niet negatief worden beïnvloed. De Europese doelstellingen voor 2020 gericht op een 20%-reductie van de uitstoot gelden nog steeds en het economisch klimaat is slechts van invloed op onze planning voor de korte termijn. Wij moeten de CO 2-uitstoot aanzienlijk verminderen om onze doelstelling, CO 2-neutraal opereren in 2050, te kunnen halen. Daartoe testen we in onze in Buggenum gebouwde testopstelling de techniek waarbij voor verbranding CO 2 wordt afgevangen. Wij hopen deze techniek in de tweede fase van het investerings project Nuon Magnum toe te kunnen passen. Daarnaast blijven we werken aan de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het windpark Nuon Beaufort in de Noordzee (capaciteit circa 340 MW), waarvoor we in 2009 een belangrijke vergunning hebben ontvangen. Dit windpark wordt drie keer zo groot als het offshorewindpark bij Egmond aan Zee en zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om rond het jaar 2020 elektriciteit op te wekken uit windenergie met een geïnstalleerde capaciteit van MW. Naast het schonere gebruik van fossiele brandstoffen en het toenemende gebruik van duurzame bronnen is ook energiebesparing een van de pijlers van onze strategie. Wij zijn toonaangevend op het gebied van energiebesparende adviezen aan onze klanten. Op dit moment zijn er bij Nuon meer mensen actief in de verkoop van energiebesparende producten dan in de verkoop van energie. Dat is een enorme verandering vergeleken met een paar jaar geleden. Bij onze isolatieactiviteiten is hard gewerkt om aan de eisen van de markt te blijven voldoen. Wij hebben bewezen dat onze klanten openstaan voor energiebesparing dankzij de constante focus op energiebesparing in onze uitingen en dankzij de goede producten en diensten die wij onze klanten bieden. Een stabiele klantenbasis Voor onze Nederlandse klanten met een variabel contract verlaagden wij in juli 2009 de tarieven van elektriciteit en gas, gevolgd door nog een tariefsverlaging voor elektriciteit en een lichte tariefsverhoging voor gas in december. De markt voor energie was het afgelopen jaar zeer competitief: er is nu meer variatie in soorten contracten en de concurrentie is toegenomen. Desalniettemin zijn we erin geslaagd om het aantal klanten in Nederland stabiel te houden. Ook in België presteerden we goed en steeg het aantal klanten. Het team in Duitsland gaat echter verder onder een andere eigenaar. Aangezien Nuon en Vattenfall over een hoge marktconcentratie in Hamburg en Berlijn beschikten, gingen de mededingingsautoriteiten slechts akkoord met de overname van Nuon Energy door Vattenfall indien de Duitse verkoopactiviteiten effectief per 1 januari 2010 zouden worden verkocht aan een externe partij. Het jaar 2010 wordt het eerste volledige jaar als onderdeel van de Vattenfall Groep. Dit biedt nieuwe perspectieven en stelt ons in staat om onze activiteiten voort te zetten en onze ambities waar te maken. Naar mijn mening is onze denkrichting al veranderd en dat is op zich al een enorme prestatie. Amsterdam, 8 april 2010 Øystein Løseth

8 < Inhoudsopgave 4 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Missie, visie en strategie 2009 was een spannend jaar waarin het partnerschap tussen Nuon en Vattenfall tot stand kwam. We kijken nu samen vooruit en werken aan verdere integratie van de twee ondernemingen. De samenwerking verloopt soepel en is in overeenstemming met hetgeen is vastgelegd in ons industrieel plan aan het begin van onze samenwerking. Het partnerschap tussen Nuon en Vattenfall stelt ons in staat om gezamenlijk onze doelstellingen te realiseren. We maken nu deel uit van een toonaangevende Europese energieonderneming. Strategie Nuon Energy Nuon Energy heeft naam gemaakt als een inspirerende energieonderneming die duurzame groei creëert door continu grenzen te verleggen. Op dit moment werken we samen met Vattenfall aan onze strategie voor de toekomst. In 2009 hebben we voortdurend gewerkt aan het uitbreiden van onze bedrijfsactiviteiten en de verbetering van de efficiency. Ook bouwden we in 2009 verder aan onze toonaangevende positie als betrouwbare energieadviseur voor onze klanten. Daarnaast is Nuon een in de praktijk bewezen deskundige voor haar cliënten op het gebied van energiebesparing door het bieden van een scala aan hulpmiddelen, producten en diensten. Wij zijn erin geslaagd om onze positie als marktleider te behouden en met circa 2,3 miljoen klanten in Nederland het meest favoriete merk te blijven. In België is Nuon een challenger brand dat erin slaagde om in 2009 nieuwe klanten te winnen, waardoor het aantal Belgische klanten steeg naar We hebben onze positie in productie en gas versterkt door nieuwe investeringsprojecten op te zetten en door extra investeringen in gasopslag en belangen in gasvelden. Nuon wil de CO 2-uitstoot verminderen. Op de langere termijn willen we CO 2-neutraal opereren. Daarom willen we op korte termijn vooroplopen in het testen en implementeren van technieken om de uitstoot van CO 2 te reduceren. Als werkgever wil Nuon de beste medewerkers aantrekken. Mensen die graag willen werken voor een internationale onderneming met uitdagende doelstellingen en veelbelovende vooruitzichten. Strategie Vattenfall Vattenfall wil haar missie verwezenlijken door met behulp van efficiënte energieoplossingen en kwalitatief hoogstaande diensten het concurrentievermogen, de leefomgeving en de kwaliteit van het leven van haar klanten te verbeteren. De visie van Vattenfall is om een toonaangevende Europese energieonderneming te zijn. De vijf strategische ambities van Vattenfall geven aan wat er gedaan moet worden om maximale waardecreatie het overkoepelende doel van Vattenfall te realiseren. De vijf strategische ambities zijn: uitgroeien tot voorkeursleverancier door de klantvoorkeur te vergroten en marktaandeel te winnen, en tegelijkertijd de rentabiliteit op te voeren. Vattenfall wil ook als beste presteren als het gaat om het milieu door een opwekkingsportefeuille te ontwikkelen die richting schonere energie opschuift (duurzame energie, kernenergie en steenkool/gas op basis van de Carbon Capture and Storage (CCS)-technologie). Winstgevende groei is van essentieel belang. Vattenfall wil de groei stimuleren door autonome uitbreiding en ontwikkeling van bedrijfsactiviteiten in combinatie met overnames in prioriteitsmarkten. Vattenfall heeft verder als ambitie om de benchmark van de sector te zijn. Dat wil Vattenfall bereiken door te streven naar operationele efficiency, door het verbeteren van de productiviteit en door het benutten van synergievoordelen binnen de groep. De overname van Nuon zal de synergievoordelen van de totale groep doen toenemen. Ten slotte wil Vattenfall de favoriete werkgever zijn die de beste medewerkers kan aantrekken en behouden en die werkt aan hun ontwikkeling met het oog op de uitdagende toekomst die voor ons ligt. Basis van ons partnership Het partnership tussen Nuon en Vattenfall heeft een sterke strategische rationale. Onze geografische spreiding, activa en competenties zijn complementair. Bovendien passen de twee ondernemingen in cultureel opzicht goed bij elkaar. Onze visie voor de lange termijn is gericht op het versneld laten groeien van onze handelsactiviteiten en de opwekking van duurzame energie, waarbij we bouwen op onze sterk complementaire posities. Op korte termijn ligt onze prioriteit bij integratie en consolidatie om zodoende de efficiency te verbeteren, de kasstroom te optimaliseren en de algehele prestaties van de Vattenfall Groep te verbeteren door best practices te delen en vaardigheden over te dragen.

9 < Inhoudsopgave Missie, visie en strategie 5 Dankzij de integratie van de activiteiten kunnen beide partners hun profiel en productiviteit verbeteren, waardoor we in staat zijn om op meer markten waarde te creëren en grotere projecten op ons kunnen nemen dan wanneer de ondernemingen afzonderlijk van elkaar zouden opereren. De belangrijkste succesfactoren die ten grondslag liggen aan dit partnerschap zijn: Een leidende Europese energieonderneming met een stabiele aandeelhouder; Waarborging van de Nederlandse identiteit en van publieke belangen; Goede positie om verder te groeien in duurzame energie; Sterke focus op leveringszekerheid door een gediversifieerde strategie op het gebied van sourcing van brandstoffen; Continue focus op aantrekkelijke en concurrerende producten voor onze klanten; Aantrekkelijke mogelijkheden voor werknemers in een succesvolle internationale onderneming; Een sterke culturele klik die de basis vormt voor een succesvolle integratie. De procedures en verantwoordelijkheden om deze doelstellingen te bereiken zijn duidelijk vastgelegd. Zo willen we op middellange termijn een geconsolideerd geografisch werkgebied realiseren met een duidelijke focus op het volledige potentieel dat geïntegreerde handelsactiviteiten kunnen bieden. De windactiviteiten van Nuon zijn organisatorisch geïntegreerd in de Business Group Pan Europe van Vattenfall, waar windenergie één van de kernactiviteiten is. Alle windenergieactiviteiten zijn hier geconcentreerd zodat duidelijk richting gegeven kan worden aan de koers die is uitgezet voor de toekomst. Windenergie is van essentieel belang voor het terugdringen van de CO 2-uitstoot. Nu en in de toekomst. Door onze gezamenlijke activiteiten zijn we een van de grootste spelers in windenergie op zee. Om een harmonieuze voortzetting en uitbreiding van ons bedrijf te waarborgen, zijn onze medewerkers die werken aan windenergieprojecten ondergebracht in de Business Group Pan Europe van Vattenfall. Zij kunnen in hun eigen land blijven werken en dat heeft geleid tot uitstekende relaties met onze vestigingen ter plaatse. De activiteiten van Nuon, met uitzondering van activiteiten op het gebied van wind en handel, vormen samen één van de drie regionale Business Groups van Vattenfall: Business Group Benelux. Deze is verantwoordelijk voor het stimuleren van de groei in de Benelux en speelt een toonaangevende rol op het gebied van de ontwikkeling van gasactiviteiten. Collectieve arbeidsovereenkomsten worden gerespecteerd en de ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers worden gestimuleerd; er volgen geen ontslagen als gevolg van de overname. Onze gemeenschappelijke toekomst en reputatie Business Group Benelux speelt een belangrijke rol binnen de Vattenfall Groep. Business Group Benelux draagt de verantwoordelijkheid voor een harmonieuze integratie en voor het behalen van maximale resultaten met onze bedrijfsactiviteiten in de Benelux. Ze vormt het gascompetentiecentrum binnen Vattenfall en werkt aan een toekomststrategie voor de gasbelangen en -activiteiten van de Vattenfall Groep. De handelsactiviteiten van Nuon zijn succesvol organisatorisch geïntegreerd in de Business Unit Trading van Vattenfall. De gezamenlijke doelstelling is een toonaangevende handelsgroep te zijn die in Europa tot de top drie behoort. Tijdens de overgangsfase naar integratie binnen de groep, hebben we ons vooral gericht op het handhaven van een goede performance. Vanaf 1 januari 2010 gaan de handelsorganisaties samen verder onder één naam met dezelfde ambitieuze doelstellingen. Het merkenbeleid is een essentieel onderdeel van het integratieproces, waarbij het handhaven van het Nuon-merk een belangrijke uitdaging vormt. In de toekomst zullen we een plan uitrollen dat voldoende tijd en mogelijkheden biedt om de sterke Nuon-waarden over te dragen op het Vattenfall-merk. Nuon wordt gezien als een zeer innovatief en duurzaam merk met diepe wortels in de Nederlandse maatschappij. De kernwaarden van ons merk zijn: resultaat, klantgericht, respect en duurzaamheid. We zijn erin geslaagd om de onderneming om te vormen van een energieleverancier naar een betrouwbare energieadviseur voor onze klanten en voor andere stakeholders. De voorbereidingen voor de invoering van het Vattenfall-merk zijn in volle gang. Een van de eerste zichtbare resultaten is de vermelding van Vattenfall op ons briefpapier. Tegelijkertijd zijn we begonnen aan een aantrekkelijk en inspirerend proces: de introductie van het Vattenfall-merk bij onze medewerkers. Dit hebben we bereikt door de inzet van verschillende communicatiemiddelen en in nauwe samenwerking met onze internationale collega s. De reis is begonnen. We zijn vol vertrouwen dat we door onze samenwerking grote successen zullen behalen in de energiesector.

10 < Inhoudsopgave 6 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Hoogtepunten 2009 Juni Juli Nuon officieel onderdeel van de Vattenfall Groep Mei Nuon ontwikkelt nieuw windpark op de Noordzee Splitsing Nuon en Alliander een feit In mei hebben wij de benodigde vergunningen ontvangen voor de ontwikkeling van een windpark op zee met een capaciteit van circa 340 MW dat Nuon Beaufort gaat heten. Nuon is sinds 2005 bezig met de voorbereidingen. Dit windpark wordt drie keer zo groot als het offshorewindpark bij Egmond aan Zee en zal een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om rond het jaar 2020 een beschikbare capaciteit van MW voor de opwek van windenergie operationeel te hebben. De splitsing van n.v. Nuon (thans Alliander N.V.) en N.V. Nuon Energy is afgerond op 30 juni. Dit betekent dat het voormalige geïnte greerde energiebedrijf nu is gesplitst in twee afzon derlijke bedrijven: Alliander N.V. en N.V. Nuon Energy. De Raad van Bestuur van Nuon Energy bestaat uit Øystein Løseth en Doede Vierstra. Vattenfall en Nuon hebben op 1 juli de transactie afgerond die was aangekondigd in februari Op 1 juli verwerft Vattenfall 49% van de aandelen alsmede operationele zeggenschap; de resterende 51% van de aandelen wordt de komende zes jaar volgens vastgestelde voorwaarden verkregen. De totale acquisitieprijs voor het gehele aandelenpakket bedraagt ongeveer 10 miljard.

11 < Inhoudsopgave Hoogtepunten Oktober November Zilver voor Nuon Solar Team September Bouw Nuon Magnum in Eemshaven hervat Øystein Løseth wordt CEO Vattenfall, Peter Smink wordt CFO Nuon Energy In september is de bouw van de elektriciteitscentrale Nuon Magnum hervat. In mei 2008 was de bouw van Nuon Magnum in eerste instantie stilgelegd vanwege vergunningsprocedures. Nuon heeft nu alle vergunningen verkregen die nodig zijn om de bouw van de elektriciteitscentrale te vervolgen. Nuna5, de auto van het Nuon Solar Team die op zonne-energie rijdt, heeft bij de World Solar Challenge in Australië de tweede plaats behaald. De vier keren ervoor werd het team eerste, maar dit keer was de Japanse Tokai Universiteit sneller terwijl Nuna5 kampte met de gevolgen van een crash tijdens een testrit. In november wordt aangekondigd dat Øystein Løseth Lars G. Josefsson zal opvolgen als Chief Executive Officer van Vattenfall. Op 12 april 2010 zal Øystein Løseth officieel worden benoemd. Peter Smink is per 1 januari 2010 aangesteld als Chief Financial Officer van Nuon Energy, nadat Doede Vierstra had besloten om Nuon te verlaten.

12 < Inhoudsopgave 8 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Verslag van de Raad van Bestuur Het jaar 2009 was een zeer belangrijk jaar voor Nuon. Een van de hoogtepunten was de succesvolle afronding van de splitsing. Hierop volgde nog een belangrijke stap: de afronding van het partneringproces. Strategie en marktontwikkelingen De belangrijkste financiële en operationele resultaten De belangrijkste financiële resultaten De netto-omzet is met 9% gestegen tot miljoen; Het bedrijfsresultaat is met 51% gedaald van 399 miljoen in 2008 tot 196 miljoen in Ondanks succesvolle kostenbesparingsprogramma s was deze daling het gevolg van lagere handelsresultaten en hogere operationele kosten in verband met de splitsing en het partneringproces. De marge op de verkoop en productie van elektriciteit nam toe en onze gaswinningsactiviteiten droegen voor het eerst een volledig jaar bij aan het bedrijfsresultaat; Het bedrijfsresultaat werd voor 238 miljoen beïnvloed door bijzondere posten (2008: een last van 249 miljoen netto); Lagere interestbaten hebben per saldo tot een nettorentelast geleid die deels werd gecompenseerd door bijzondere belastingbaten; De nettowinst is met 59% gedaald tot 200 miljoen vergeleken met 492 miljoen in Daarin zijn bijzondere posten begrepen van netto 121 miljoen negatief (2008: 93 miljoen negatief). De belangrijkste operationele resultaten en realisatie van strategische kernpunten Het jaar 2009 was een zeer belangrijk jaar voor Nuon. Een van de hoogtepunten is de succesvolle afronding van de splitsing van onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon in een productie- en leveringsbedrijf, Nuon Energy, en een netwerkbedrijf, Alliander. Hierop volgde nog een belangrijke stap: de afronding van het partneringproces met Vattenfall als partner en de start van de integratie van onze organisatie in de Vattenfall Groep. Deze activiteiten vonden plaats zonder dat dit negatieve gevolgen had voor de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten. Onze windenergie- en handelsactiviteiten zijn organisatorisch geïntegreerd in respectievelijk de Business Group Pan Europe en de Business Unit Trading van Vattenfall. Onze verkoop- en productie activiteiten in Nederland en België zijn samengebracht in de Business Group Benelux van Vattenfall. Superieure ( first quartile ) financiële resultaten Hoewel onze resultaten ten opzichte van vorig jaar zijn gedaald, lieten onze kernactiviteiten op het gebied van energieproductie, verkoop van energie en Value-Added Services (zoals onze isolatieactiviteiten) vorig jaar groei zien. Met succes hebben we kostenbesparingsprogramma s doorgevoerd en het totale personeelsbestand gereduceerd. Desalniettemin zijn onze operationele kosten gestegen als gevolg van bijzondere kosten in verband met de splitsing en het strategische partneringproces. We zijn vol vertrouwen dat onze kernactiviteiten een gezonde basis vormen voor de toekomst en zullen bijdragen aan onze toekomstige financiële prestaties. Een geïntegreerde energieonderneming Voor wat betreft onze operationele activiteiten hebben wij als doelstellingen het verder versterken van onze productie- en gasportfolio en willen wij uitgroeien van leverancier van commodity-producten tot een betrouwbare energieadviseur voor onze klanten. Wij hebben onze positie in productie en gaswinning in 2009 op een aantal niveaus versterkt. De bouwwerkzaamheden voor onze energiecentrale Nuon Magnum zijn in september 2009 hervat, nadat we alle benodigde vergunningen hadden verkregen. De bouw was in 2008 voor een periode stilgelegd vanwege procedures rondom de vergunningen. Onze gasopslagportfolio is verder geoptimaliseerd en we hebben onze gasportfolio verder versterkt door de overname van extra belangen in bepaalde gasvelden in de Noordzee. Tot slot is de levering van warmte aan onze stadsverwarmings klanten in Almere gewaarborgd door de overname van een warmtekrachtcentrale in Almere van Electrabel in december. In 2009 zijn we gestart met diverse campagnes gericht op energiebesparing en energieadvies. Ondanks het hoge klantverloop in Nederland, dat het gevolg is van de toegenomen concurrentie, zijn we erin geslaagd om het aantal klanten in Nederland op een stabiel niveau te houden. Dat is te danken aan de energie die wij in klantretentieprogramma s hebben gestoken, alsmede onze slagkracht in het aantrekken van nieuwe klanten. In België is het aantal klanten zelfs gestegen vergeleken met In lijn met de strategie van Vattenfall hebben we een aantal belangrijke strategische kernpunten geformuleerd. De kernpunten hebben betrekking op de volgende onderwerpen: Superieure ( first quartile ) financiële resultaten; Een geïntegreerde energieonderneming; Maatschappij en milieu; Mensen. Maatschappij en milieu Op langere termijn is het ons doel om CO 2-neutraal te zijn. We hebben in 2009 belangrijke stappen in de richting van deze doelstelling gezet met de start van de bouw van de testinstallatie voor CO 2-afvang bij onze kolenvergassingscentrale in Buggenum. Daarnaast hebben wij de benodigde vergunningen verkregen voor de bouw van Nuon Beaufort, een windpark voor de kust van Katwijk met een capaciteit van circa 340 MW.

13 < Inhoudsopgave Gegevens van de Raad van Bestuur Verslag van de Raad van Bestuur 9 Gegevens van de Raad van Bestuur Øystein Løseth (1958) Øystein Løseth (Noorse nationaliteit) is sinds 1 juli 2009 lid en Chief Executive Officer van de Raad van Bestuur van N.V. Nuon Energy. Op diezelfde datum trad hij terug als Voorzitter van de Raad van Bestuur van n.v. Nuon. Die functie had hij sinds 23 april 2008 bekleed. Øystein Løseth was sinds 1 januari 2006 lid van de Raad van Bestuur van n.v. Nuon. Daarvoor was hij sinds augustus 2003 Managing Director van N.V. Nuon Energy Sourcing. Op 12 april 2010 zal Øystein Løseth worden benoemd als Chief Executive Officer van Vattenfall AB. Hij volgt hiermee Lars G. Josefsson op. Carrière Voordat Øystein Løseth in 2003 bij Nuon in dienst trad, vervulde hij diverse managementposities bij Statkraft in Noorwegen. Voorafgaand aan zijn carrière bij Statkraft, werkte hij bij Naturkraft, Alliance Gas en Statoil. Commissariaten/nevenfuncties Lid van de Raad van Commissarissen bij Sweco AB (Zweden) (tot november 2009); Lid van de Raad van Commissarissen bij Eidsiva Produksjan AS (Noorwegen) (tot november 2009). Peter Smink (1965) Peter Smink (Nederlandse nationaliteit) is sinds 1 januari 2010 lid van de Raad van Bestuur en Chief Financial Officer van N.V. Nuon Energy. Hij is verantwoordelijk voor de financiële leiding van de onderneming. Carrière In juli 2009 werd Peter Smink Vice President Finance van N.V. Nuon Energy. In 2001 begon Peter Smink bij n.v. Nuon en bekleedde verschillende managementposities, voornamelijk financieel gerelateerd. Voordat Peter Smink werkzaam was voor Nuon vervulde hij verschillende managementfuncties bij KPN en PricewaterhouseCoopers. 1 Op 1 april 2010 is Øystein Løseth teruggetreden als lid en Chief Executive Officer van de Raad van Bestuur en op 8 april 2010 is hij benoemd tot lid en Voorzitter van de Raad van Commissarissen van N.V. Nuon Energy. Op 10 maart 2010 heeft N.V. Nuon Energy bekendgemaakt dat Huib Morelisse is benoemd tot Chief Executive Officer van N.V. Nuon Energy en Head of Business Group Benelux. Hij zal deze functie vanaf 1 juli 2010 gaan vervullen.

14 < Inhoudsopgave 10 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Voorts is de Nuon Foundation opgericht. Via deze stichting stimuleren wij de maatschappelijke betrokkenheid van onze medewerkers door alle mogelijke vormen van vrijwilligerswerk voor goede doelen te ondersteunen. Een van de hoogtepunten dit jaar was de sponsorloop voor de Stichting Regenboog. Deze stichting biedt hulp aan kinderen (en hun ouders) die een levensbedreigende ziekte of handicap hebben, of een traumatische ervaring hebben ondergaan. De atleten werden gesponsord door hun collega s en familie. Mensen Voor de werving en het behoud van goede medewerkers hebben we een werkomgeving gecreëerd waarin ontwikkeling, uitdagend werk en veiligheid centraal staan. In 2009 zijn we bovendien gestart met Finance- en IT-trainee programma s voor jonge talenten en zijn we erin geslaagd om het ziekteverzuim nog verder terug te dringen. We hebben veel nadruk gelegd op het voorkomen van ziekteverzuim door onze medewerkers bewust te maken van hun gezondheid en levensstijl. Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Ontwikkelingen in de consumenten- en zakelijke markt in Nederland In 2009 nam de concurrentie op de Nederlandse consumentenmarkt toe. Dat heeft tot een hoger klantverloop op de Nederlandse markt geleid. Wij hebben met marketing- en verkoopcampagnes op deze marktontwikkelingen ingespeeld. We hebben met succes bestaande klanten behouden en nieuwe klanten aangetrokken: het aantal leveringscontracten voor elektriciteit en gas nam op de Nederlandse markt licht toe, maar bleef afgerond stabiel op respectievelijk 2,3 miljoen en 1,9 miljoen. Tevens zijn we erin geslaagd om ons marktleiderschap op de consumentenmarkt te handhaven. De verkoop van energiebesparende producten is gestegen ten opzichte van De daling van de olie- en gasprijzen gedurende 2008 en 2009 leidde tot een sterke daling van de gas- en elektriciteitstarieven. De daling van de tarieven was echter niet alleen het gevolg van de daling van de olie- en gasprijzen, maar ook van de toename van de concurrentie. Dit leidde tot een situatie waarin de prijs van vastetermijncontracten vaak onder het variabele prijsniveau lag. Gedurende 2009 bleef onze aandacht gericht op energiebesparing door middel van campagnes, energieadvies, productoplossingen en financieringsmogelijkheden. Ondanks de economische crisis en de daaruit voortvloeiende afname van de vraag wisten wij evenals vorig jaar de verkoop van onze producten verder op te voeren. Als gevolg van overheidssubsidies op diverse duurzame oplossingen (isolatie en energieadvies) werden wij geconfronteerd met het feit dat de beschikbare capaciteit kleiner was dan de vraag naar deze producten. De zakelijke markt ( Business to Business ofwel B2B) in Nederland heeft de laatste jaren diverse veranderingen doorgemaakt. Onze klanten eisen in toenemende mate dat we ons als partner opstellen en proactief vragen stellen en oplossingen bieden, zodat zij in staat worden gesteld om de juiste keuzes te maken in een markt die voortdurend in beweging is. We zien dan ook een trend onder bedrijven om voor de inkoop van energie, consultants en professionele inkopers in te zetten, en dat grote zakelijke klanten kiezen voor gezamenlijke inkoop. De prijsschommelingen op de energiemarkt in 2009 brengen met zich mee dat het moment van inkopen van energie een steeds belangrijkere factor wordt in het beheersbaar houden van de energiekosten. Wij reageren hierop door onze klanten op maat gesneden oplossingen te bieden en ze actief te begeleiden bij het inkoopproces. Zo bieden wij energieanalyses die het energieverbruik en daaraan gerelateerde besparingsmogelijkheden steeds transparanter maken. Na de sterke daling van de marktprijzen in de tweede helft van 2008 en de eerste twee maanden van 2009 lieten de prijzen in maart weer herstel zien. Het sentiment in de markt ging uit van een terugkeer naar de relatief hoge prijzen van de zomer van 2008 als de economie zich weer zou herstellen. Dat positieve sentiment veranderde echter snel in het tweede kwartaal. Tussen mei en december 2009 daalden de prijzen van gas en elektriciteit. Onze klanten stelden het afsluiten van langetermijncontracten uit, in afwachting van verdere prijsdalingen. Dat is kenmerkend gedrag in een periode van dalende marktprijzen. Mede door onze op maat gesneden oplossingen en onze actieve inkoopbegeleiding konden onze klanten op deze prijsontwikkelingen inspelen. Het aantal aanbieders is de laatste jaren toegenomen. Hiertoe behoren ook niet-traditionele leveranciers als banken en trading houses. Dit zijn onder meer internetplatforms waarop blokken energie worden verhandeld. De activiteiten van deze partijen beperken zich tot het leveren van commodity- producten. We hebben ons eigen internetplatform gelanceerd voor het kopen en verkopen van energie in combinatie met een proactieve ondersteuning van onze klanten bij het beheer van hun energiekosten. Daarmee bieden wij diensten aan die toegevoegde waarde leveren. Voorts hebben wij het afgelopen jaar onze focus op de gasmarkt aangescherpt met een sterk verbeterde propositie. Dit heeft geleid tot een forse toename van het verkochte gasvolume in dit segment.

15 < Inhoudsopgave Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Verslag van de Raad van Bestuur 11 Ondanks de competitieve marktomstandigheden is ons marktaandeel in zowel elektriciteit als gas in de zakelijke markt het afgelopen jaar toegenomen. Ontwikkelingen in de consumenten- en zakelijke markt in België Hoewel het marktaandeel voor de levering van elektriciteit en gas in 2009 stabiel bleef, wisten wij onze klantenbasis met 9% ofwel klanten uit te breiden tot circa Meer dan 50% van onze klanten heeft gekozen voor een gecombineerd contract, dat wil zeggen dat klanten zowel elektriciteit als gas bij Nuon afnemen. Voorts kiest meer dan 50% van de nieuwe klanten voor 3-jaars producten tegen een vast tarief. Het aantal contracten voor levering van gas is met gestegen tot De groei van het aantal klanten is een positieve prestatie, gezien de marktomstandigheden en het beperkte aantal marktpartijen. We hebben onze positie als op twee na grootste leverancier van elektriciteit en gas in België gehandhaafd. In 2009 waren we succesvol met onze deur-tot-deurverkoop van 3-jaars en 1-jaars vaste contracten. Gedurende de tweede helft van het jaar introduceerden we een project om onze productportfolio te verdubbelen, door onze producten via internet en callcenters aan te bieden tegen aantrekkelijke prijzen. De resultaten daarvan waren al zichtbaar in de groei van het aantal contracten in het laatste kwartaal van Op de zakelijke markt was onze verlengingscampagne het afgelopen jaar succesvol en hebben we nieuwe klanten aangetrokken. De Vlaamse markt is goed voor meer dan 80% van onze energiecontracten. Ons marktaandeel in Wallonië bleef stabiel doordat wij ons op productpositionering en upselling richtten. Als gevolg daarvan waren er dit jaar geen regionale campagnes. In de regio Brussel stelden wij ons, net als andere nieuwe toetreders, terughoudend op bij de acquisitie van nieuwe klanten. Oorzaak hiervan is regelgeving die voorziet in een leveringsverplichting aan consumenten gedurende drie jaar, zelfs wanneer er sprake is van wan betaling. In deze regio richten wij ons daarom met name op zakelijke klanten. Ontwikkelingen in de markt voor gaswinning Tegen de achtergrond van turbulente gasprijsontwikkelingen lag de totale exploratie- en productie (E&P)-activiteit op de Noordzee wederom op een hoog niveau. Gedurende 2009 stond de gasprijs voortdurend onder druk. Alleen in december liet de gasprijs enig herstel zien onder invloed van slechte weersomstandigheden in heel Noordwest-Europa. De lage prijzen zijn duidelijk het gevolg van een verandering in marktomstandigheden. De vraag is gedaald vanwege de wereldwijde economische crisis en het vooruitzicht van een groeiende capaciteit in vloeibaar aardgas (Liquefied Natural Gas LNG). Het overaanbod op de gasmarkt leidde tot een ontkoppeling van de gasprijs ten opzichte van de olieprijs. De totale E&P-activiteit werd door deze ontwikkelingen niet zozeer beïnvloed. We zagen onder meer ondernemingen in financiële problemen belangen ter verkoop aanbieden, maar minder dan verwacht; partijen uit de sector die opnieuw transacties afsloten, waarbij energiebedrijven de leveringszekerheid van gas op lange termijn waarborgden, terwijl grotere olie- en gasondernemingen hun portefeuilles herschikten en belangen in gasvelden in de Noordzee verkochten; en goede resultaten en successen bij de lopende E&P-activiteiten in de Noordzee. Uit informatie over het Nederlandse en Britse deel van de Noordzee blijkt dat circa 17 nieuwe velden zijn ontdekt, 90 boorputten zijn geslagen en dat de slaagkans gemiddeld zo n 50% bedraagt. In 2009 heeft Nuon een extra belang in twee velden op het Nederlandse deel van het continentaal plat verworven (E18 en L16). Bovendien tekenden we een contract met Venture om deel te nemen in een aantal E&P-activiteiten in het Verenigd Koninkrijk. Na een rechtszaak werd besloten deze mogelijkheid niet langer te benutten. In 2009 bedroeg het productievolume van Nuon in totaal circa 0,5 bcm. We namen deel in een aantal boorputten en namen besluiten voor toekomstige boringen. Het E&P-team van Nuon is volledig bemand en werkt mee aan de volledige integratie binnen Vattenfall. Ontwikkelingen in de inkoop- en handelsmarkten voor commodities Op 1 juli 2009 bundelden Nuon Energy Trade & Wholesale en Vattenfall Trading Services hun krachten en vormden zij de nieuwe Business Unit Trading. Eind 2009 is de juridische naam van onze handelsactiviteiten, N.V. Energy Trading & Wholesale, gewijzigd in Vattenfall Energy Trading Netherlands N.V. (VET NL). De combinatie van deze twee handelsorganisaties in voorgenoemde business unit resulteert in een groter geografisch marktbereik, meer marktkennis en optimalisering van de sourcing-strategie. De Business Unit Trading van Vattenfall vormt het centrale orgaan van de Vattenfall Groep voor de wholesale-markt. De trading unit beperkt risico s en draagt deze voor de gehele Vattenfall Groep over aan de markt. De business unit handelt in elektriciteit, gas, steenkool, vrachtcapaciteit en emissierechten en is verantwoordelijk voor een gediversifieerde sourcing van brandstoffen en emissierechten.

16 < Inhoudsopgave 12 Nuon Energy Jaarverslag 2009 De business unit heeft activiteiten in heel Europa met kantoren in Amsterdam, Kopenhagen, Hamburg, Stockholm en Warschau en heeft circa 400 medewerkers. In 2009 lagen de prijzen op de Europese elektriciteitsbeurzen op een veel lager niveau dan in het voorgaande jaar. Als gevolg van de economische crisis liet de industriële vraag gedurende het gehele jaar geen herstel zien. Terwijl de spot-prijzen noemenswaardig lager waren dan in 2008, herstelden de prijzen op de langetermijnmarkt in het begin van het jaar. De gasprijs liet per saldo een neerwaartse trend zien die eveneens fundamenteel werd beïnvloed door overaanbod en een afnemende vraag als gevolg van de economische crisis. Op de Britse gastermijnmarkt NBP opende het contract voor de eerstvolgende leveringsmaand op 1 januari op het hoge niveau van 20,67 per MWh, maar die termijnprijs viel vervolgens bijna 50% terug toen de commodity-markten in februari 2009 door de economische crisis getroffen werden. Vanaf dat moment hebben de gasprijzen een volatiele ontwikkeling met een licht neerwaartse trend laten zien op een niveau dat 43% lager lag dan het jaar daarvoor. De olieprijs liep aan het begin van het jaar op, terwijl op andere brandstofmarkten over het algemeen een laag prijsniveau gehandhaafd bleef. Onder invloed van de inflatie van de dollar, oplopende aandelenkoersen en de hoop op economisch herstel, steeg de olieprijs gedurende het jaar van $ 45 tot $ 79 per vat. De markt voor steenkool werd daarentegen gedurende het jaar gekenmerkt door overaanbod, waarbij de prijs gemiddeld rond de $ 83,51 per ton schommelde. De beweging van de steenkoolprijs vond plaats op een niveau dat meer dan 40% lager lag dan in De CO 2-prijzen bedroegen in 2009 gemiddeld 13,40 per ton (vergeleken met 23,05 per ton in 2008). De zwakkere olie- en elektriciteitsprijzen drukten samen met recessievrees aan het begin van 2009 de CO 2-prijzen tot 8,42 per ton. De prijzen van emissierechten herstelden zich in het tweede kwartaal en deze rechten werden vanaf april over het algemeen verhandeld boven 15 per ton. Na de klimaatconferentie in Kopenhagen in 2009 zijn de emissieprijzen weer gedaald. Financieel overzicht Voor het jaar eindigend op 31 december Gerapporteerd Bijzondere posten Exclusief bijzondere posten Gerapporteerd Bijzondere posten Exclusief bijzondere posten BG Benelux Handelsactiviteiten Windactiviteiten Eliminaties Netto-omzet Brutomarge Operationele kosten Resultaat voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) Bedrijfsresultaat (EBIT) Financiële baten/(lasten) Resultaat voor belastingen Belastinglast/(bate) Nettowinst

17 < Inhoudsopgave Ontwikkelingen in onze belangrijkste markten in 2009 Verslag van de Raad van Bestuur 13 Het handelsvolume op de emissiemarkt is de afgelopen jaren voortdurend gestegen. Zo is het volume in 2009 bijna verdubbeld onder invloed van een overaanbod aan certificaten en een verwachte toename van de energievraag. Ondanks de gevolgen van de financiële crisis was het verlies aan liquiditeit niet zo extreem als gevreesd. In 2009 was er op de Europese elektriciteitsmarkten sprake van een groeiend aantal deelnemers en een oplopend handelsvolume. Nieuwe spelers actief in commodities betraden de markt, terwijl banken en financiële instellingen terugkeerden. Voormalige regionale markten worden in toenemende mate een Europese markt. Desalniettemin werden de Europese markten voor elektriciteit en brandstoffen in 2009 door de wereldwijde economische crisis getroffen. Dankzij goed kredietrisicobeheer en beperking van open posities werd de business unit in 2009 niet met kredietverliezen geconfronteerd. Financieel overzicht en analyse Zoals hiervoor beschreven kunnen de activiteiten van Nuon in de volgende groepen worden onderverdeeld: De Business Group Benelux (BG Benelux), bestaande uit de activiteiten van Nuon Energy op het gebied van Exploration & Production, Power Heat & Services, Business Development & Projects en Sales; De handelsactiviteiten (Vattenfall Energy Trading Netherlands), organisatorisch onderdeel van Business Unit Trading van Vattenfall; De windenergieactiviteiten, organisatorisch onderdeel van de Business Group Pan Europe van Vattenfall. Structuur Vattenfall Groep per 1 januari 2010 Board of Directors Chief Executive Officer Group Shared Service Group Functions Business Group Nordic Business Group Central Europe Business Group Benelux Wind Hydro Mining & Generation Exploration & Production Trading Business Group Pan Europe Nuclear Distribution Transmission Power, Heat & Services Engineering Sales Distribution Sales Heat Sales Services Heat Shared Services Centres

18 < Inhoudsopgave 14 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Netto-omzet Operationele kosten Bedrijfsresultaat (EBIT) Elektriciteit (inclusief fair value mutaties) Gas Warmte en overige producten Personeelskosten Externe kosten Overige kosten Af: Geactiveerde productie voor eigen gebruik Netto-omzet De netto-omzet is met 9% of 0,4 miljard gestegen tot 5,1 miljard (2008: 4,7 miljard). Deze stijging is met name te danken aan hogere gemiddelde tarieven voor elektriciteit vergeleken met vorig jaar, de omzetbijdrage voor een volledig jaar van de exploratie- en productieactiviteiten die we medio 2008 hebben aangekocht en de consolidatie van de verkoop- en industrieparkactiviteiten van Nuon Duitsland vanaf het begin van het jaar. Dat laatste vloeit voort uit de juridische overdracht van deze activiteiten door de voormalige aandeelhouder n.v. Nuon aan N.V. Nuon Energy in verband met het splitsingsproces. Operationele kosten De kostenbesparingsprogramma s hadden in 2009 een positieve uitwerking op onze onderliggende operationele kosten. De kostenbesparingen werden echter tenietgedaan door het effect van bijzondere kosten. Het niveau van de operationele kosten werd in 2009 voorts beïnvloed door de operationele kosten van nieuwe dochterondernemingen, met name onze gaswinningsactiviteiten, alsmede door de consolidatie van de verkoopen industrieparkactiviteiten van Nuon Duitsland met ingang van het begin van het jaar. De gerapporteerde operationele kosten zijn met 8,6% ofwel 79 miljoen gestegen tot 998 miljoen. In overeenstemming met artikel IXa van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) mogen netbeheerders, producenten, handelaren en leveranciers van elektriciteit, gas en warmte de kosten van de uitvoering van hun splitsingplan niet in rekening brengen aan hun afnemers. Deze regeling geldt voor een periode van 5 jaar en is bij Nuon Energy in werking getreden per 1 juli Deze kosten bedroegen in miljoen (2008: 17 miljoen). Verder mogen de kosten gemaakt in het kader van cross border lease transacties, gemaakt in de bedrijfs voering na 20 maart 2006, volgens de WON niet doorberekend worden in de tarieven. Deze kosten bedroegen in miljoen (2008: 2 miljoen). Tot slot is in 2009 een bedrag van 26 miljoen betaald aan de medewerkers van Nuon Energy als een incentive voor hun inspanningen gedurende het splitsings- en partneringproces (2008: nihil). Bedrijfsresultaat (EBIT) Het bedrijfsresultaat is in 2009 met 203 miljoen gedaald tot 196 miljoen (2008: 399 miljoen). De daling van het bedrijfsresultaat was hoofdzakelijk het gevolg van lagere handelsresultaten en hogere bijzondere operationele kosten in Die werden deels opgevangen door een hogere marge op elektriciteit en door de eerste volledige jaarbijdrage van onze gaswinningsactiviteiten.

19 < Inhoudsopgave Financieel overzicht en analyse Verslag van de Raad van Bestuur 15 Financiële baten/(lasten) De netto financiële lasten bedroegen 20 miljoen (2008: 105 miljoen financiële baten). De daling is met name toe te schrijven aan lagere interestbaten. De rente op uitstaande vorderingen daalde ten opzichte van vorig jaar. Bovendien werden de interestlasten in 2009 opgedreven door lasten van 18 miljoen die verband houden met de beëindiging van uitstaande cross border leases. Eind 2009 zijn alle cross border leases op onze productiefaciliteiten beëindigd. Dit creëert meer flexibiliteit, aangezien voor belangrijke beslissingen geen toestemming meer vereist is van de investeerders in cross border leases. Bovendien nemen hierdoor de kosten en risico s verbonden aan cross border leases af. Belastinglast/(bate) Nuon boekte in 2009 een belastingbate van 8 miljoen (2008: een belastinglast van 30 miljoen). Deze bate vloeide voort uit de afronding van onze belastingaangiften voor de jaren Dit leidde tot een totale belastingbate van 70 miljoen. Bijzondere posten begrepen in het resultaat De bijzondere posten gedurende het boekjaar 2009 hebben geleid tot een nettolast van 121 miljoen (2008: een nettolast van 93 miljoen) die als volgt kan worden gespecificeerd. Overzicht van in het resultaat begrepen bijzondere posten Voor het jaar eindigend op 31 december Eenmalig effect van de gewijzigde verwerking van contracten voor eigen gebruik -411 Mutaties in reële waarde van financiële instrumenten en derivaten anders dan voor handelsdoeleinden Vrijval voorziening voor kosten uit voorgaande jaren met name verband houdend met duurzame energie 28 Kosten verbonden aan de splitsing en het strategische partneringproces Diverse andere posten -11 Totale invloed op bedrijfsresultaat (EBIT) Kosten afkoop cross border lease-contracten -18 Interestcomponent in de vrijval van een voorziening voor kosten uit voorgaande jaren verband houdend met duurzame energie -3 Bijzondere belastingposten Belastingeffect op bijzondere posten Totale invloed op nettowinst De post Eenmalig effect van de gewijzigde de verwerking van contracten voor eigen gebruik heeft betrekking op een verandering in de verwerking van dit type contracten en vloeit voort uit de synchronisatie van onze waarderingsgrondslagen met die van Vattenfall, als gevolg van de integratie van onze activiteiten en strategie op het gebied van handel en sourcing in Vattenfall. De verandering van de verwerkingswijze heeft tot een bijzondere non-cash-last van 411 miljoen geleid. Waardemutaties op instrumenten anders dan die voor handelsdoeleinden worden aangehouden weerspiegelen de mutaties op instrumenten die tegen reële waarde gewaardeerd zijn en daarmee een goede analyse van de onderliggende resultaten verstoren. In 2009 hebben we de belastingaangiften voor de jaren afgerond en ingediend. Dat leidde tot een belastingbate van 70 miljoen.

20 < Inhoudsopgave 16 Nuon Energy Jaarverslag 2009 Balans Verkorte balans Per 31 december Vaste activa Vlottende activa Liquide middelen Activa van een groep aangehouden voor verkoop 34 Totaal activa Eigen vermogen Langlopende verplichtingen Kortlopende verplichtingen Verplichtingen van een groep aangehouden voor verkoop 64 Totaal eigen vermogen en verplichtingen Vaste activa De vaste activa zijn met 8,0% of 353 miljoen gedaald tot miljoen (2008: miljoen). De daling van de post vaste activa houdt met name verband met de afname van de post langlopende derivaten als gevolg van aangehouden posities in combinatie met prijsveranderingen. De materiële vaste activa namen met 291 miljoen toe tot miljoen als gevolg van investeringen in bestaande elektriciteitscentrales en warmtenetwerken, alsmede in nieuwe projecten zoals Nuon Magnum. Vlottende activa De vlottende activa zijn met 43,3% ofwel miljoen afgenomen tot miljoen (2008: miljoen). Dat is met name het gevolg van de afwikkeling van uitstaande rekening-couranttegoeden met onze voormalige aandeelhouder ( 1,5 miljard) en de afname van kortlopende derivatenposities. Deze daling werd enigszins gecompenseerd door een toename van handels- en overige vorderingen met 326 miljoen. Activa en verplichtingen van een groep aangehouden voor verkoop De bedragen die onder dit punt zijn gepresenteerd, hebben betrekking op de activa en verplichtingen eind 2009 van onze Duitse verkoopactiviteiten. Eigen vermogen De daling van het eigen vermogen per 31 december 2009 vergeleken met eind 2008 heeft met name betrekking op de terugstorting van agio aan onze voormalige aandeelhouder n.v. Nuon ten bedrage van 405 miljoen, een dividendbetaling van 211 miljoen over het boekjaar 2008 aan onze voormalige aandeelhouder en de mutatie in de hedgereserve van 366 miljoen na belastingen als gevolg van fair value-mutaties op derivaten die gebruikt worden ter afdekking. Bovendien werd per 1 juli 2009 ten laste van het eigen vermogen een verplichting van 430 miljoen gevormd voor te betalen dividend aan Nederlandse aandeelhouders. In de share sale and purchase agreement tussen Vattenfall, de oorspronkelijke aandeelhouders en Nuon Energy is overeengekomen dat de Nederlandse aandeelhouders van Nuon Energy een jaarlijks vast preferent dividend zullen ontvangen over de waarde van hun aandelen. In overeenstemming met internationale verslaggevingstandaarden (IFRS) is de netto contante waarde van toekomstige betalingen als verplichting geclassificeerd. Deze afnames zijn enigszins gecompenseerd door het resultaat van het lopend boekjaar ( 200 miljoen).

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland

Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Nettowinst gestegen met 53%, sterke prestaties in met name Duitsland en Nederland Kernpunten tweede kwartaal 2005 Stijging met 52% van de verwaterde winst per gewoon aandeel (WPA) in Q2 tot 0,47 (Q2 2004:

Nadere informatie

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together

Gids voor werknemers. Rexel, Building the future together Gids voor werknemers Rexel, Building the future together Editorial Beste collega s, De wereld om ons heen verandert snel en biedt ons nieuwe uitdagingen en kansen. Aan ons de taak om effectievere oplossingen

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 4

Persbericht Aantal pagina s: 4 Persbericht Aantal pagina s: 4 Brunel: sterke groei omzet en winst Kernpunten verslagjaar 2004 Omzet 313 miljoen; 27% groei EBIT 11,0 miljoen; toename van 8,1 miljoen Nettowinst 7,3 miljoen; toename van

Nadere informatie

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006

22 mei Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 22 mei 2006 Presentatie Resultaten eerste kwartaal 2006 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - uitspraken bevatten

Nadere informatie

Respect voor klanten, partners en medewerkers

Respect voor klanten, partners en medewerkers Respect voor klanten, partners en medewerkers Service : een ander woord voor het respect dat een onderneming verschuldigd is aan haar klanten, medewerkers en partners. Voertuigbeglazing KERNCIJFERS (in

Nadere informatie

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74%

Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Randstad resultaten eerste kwartaal 2006: 29% omzetgroei, nettowinst gestegen met 74% Kernpunten eerste kwartaal 2006 Verwaterde nettowinst per gewoon aandeel* in Q1 met 83% gestegen tot 0,44 (vóór aan

Nadere informatie

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang

DELTA Zakelijk. Meeting with DACT 27 oktober 2011. Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang DELTA Zakelijk Meeting with DACT 27 oktober 2011 Als energie een substantiële kostenfactor is, is energie al snel van strategisch belang Agenda Bedrijfspresentatie DELTA NV DELTA: Uw strategische gesprekspartner

Nadere informatie

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten

Persinformatie. Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen. Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Persinformatie Uitdagende marktomgeving biedt ook kansen Nieuwe directievoorzitter wil groei voortzetten Mario Mehren: strategie Wintershall blijkt succesvol 2 juni 2015 Michael Sasse Tel. +49 561 301-3301

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008

Algemene vergadering van aandeelhouders ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Algemene vergadering van aandeelhouders Nyloplast NV ROTTERDAM,23 APRIL 2008 Agenda Algemene Vergadering van Aandeelhouders 1. Opening 2. Toelichting op jaarverslag 2007 3. Jaarrekening 2007: vaststelling

Nadere informatie

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen

Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen PERSBERICHT Rotterdam, 20 april 2010 Amsterdam Commodities profiteert van volatiele prijzen Stijging nettowinst 2009 met 20% tot 10,5 miljoen Nettowinst 10,5 miljoen (2008: 8,7 miljoen) Voorstel slotdividend

Nadere informatie

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013

Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 PERSBERICHT Omzet bereikt recordhoogte van 2,5 miljard en stevige prestaties in 2013 Jaarresultaten 2013 Aliaxis N.V. Brussel, 5 april 2014 Aliaxis, een wereldleider op het vlak van de productie en distributie

Nadere informatie

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015

Resultaten 2014. Goede voortgang in transformatiejaar. Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO. Den Haag, 4 februari 2015 Resultaten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Eelco Blok, CEO Jan Kees de Jager, CFO Den Haag, 4 februari 2015 Hoofdpunten 2014 Goede voortgang in transformatiejaar Operationele en financiële positie

Nadere informatie

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2-

Halfjaarcijfers 2004. Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO. Agenda. 1 e halfjaar 2004. Ambitie. Financieel overzicht. -pag 2- Halfjaarcijfers 2004 Henk Bierstee, CEO Jan Slootweg, CFO Agenda 1 e halfjaar 2004 Ambitie Financieel overzicht -pag 2- Samenstelling groep Nederland België / Luxemburg Athlon Car Lease Nederland Wagenplan

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Voor publicatie: 5 augustus 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2015 Rotterdam, 5 augustus 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Voor publicatie: 14 maart 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN 2011 Rotterdam, 14 maart 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1.

Netto-omzet 63.789 1.099 Kostprijs van de omzet (61.047) (640) Bruto-omzetresultaat 2.741 458 EBITDA 1.666 22. Bedrijfsresultaat 1. Persbericht Willemstad, Curaçao, 5 mei 2011 AamigoO Group NV maakt voorlopige jaarcijfers 2010 bekend Omzet Source+ NV 128,7 miljoen Brutomarge Source+ NV 5,6 miljoen Source+ slechts halfjaar meegenomen

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013

Strategische review 2013-2017. 14 mei 2013 Strategische review 2013-2017 14 mei 2013 Samenvatting Duidelijke keuze voor positionering als gespecialiseerde, onafhankelijke wealth manager Ons doel is behoud en opbouw van vermogen voor klanten Wij

Nadere informatie

Geothermie. traditioneel energiebedrijf?

Geothermie. traditioneel energiebedrijf? 31 maart 2010 T&A Survey Congres Geothermie Duurzame bron voor een traditioneel energiebedrijf? Hugo Buis Agenda Duurzame visie & ambities Waarom kiest Eneco voor Geothermie? Stand van zaken Markten Pro

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - December 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Voor publicatie: 10 mei 2012 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2012 Rotterdam, 10 mei 2012 - Hunter Douglas, wereldmarktleider op het gebied van raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent

Nadere informatie

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11

USD / 1.16 1.15 1.14 1.13 1.12 1.11 Energiemarktanalyse Groenten & Fruit door Powerhouse Marktprijzen Macro-economie Markten in mineur Afgelopen week De angst voor een wereldwijde economische vertraging is weer toegenomen na een slechte

Nadere informatie

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010

Algemene vergadering van aandeelhouders. Hydratec Industries NV. Amersfoort 20 mei 2010 Algemene vergadering van aandeelhouders Hydratec Industries NV Amersfoort 20 mei 2010 Agenda 1. Opening door de Voorzitter 2. Toelichting Directie 2009 3. Goedkeuring Jaarrekening 2009 besluit 4. Vaststelling

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel. 010 4869911, Telefax 010-4850355 HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Voor publicatie: 13 mei 2014 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2014 Rotterdam, 13 mei 2014 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i.

#kpnjaarcijfers2011. Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #kpnjaarcijfers2011 Eelco Blok CEO KPN Eric Hageman CFO KPN a.i. #hoofdpunten Turbulent 2011 Financiële doelen grotendeels gehaald Strategie neergezet voor komende jaren Internationaal gaat heel goed Nederland

Nadere informatie

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland

Punch Graphix. AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Punch Graphix AVA 15/05/2008, Eede, Nederland Herman olde Bolhaar (Voorzitter RvC) OPENING 3 AGENDA Opening Verslag van de Raad van Bestuur over het jaar 2007 Bespreking Jaarrekening 2007 Trading update

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Voor publicatie: 3 augustus 2016 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2016 Rotterdam, 3 augustus 2016 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007

13 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 13 augustus 2007 Presentatie Resultaten tweede kwartaal 2007 2 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen - zonder beperking - verwachtingen

Nadere informatie

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien

Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kwartaalbericht 2002: Randstad Holding laat beter tweede kwartaal zien Kernpunten tweede kwartaal 2002 Bedrijfsresultaat 25,2 miljoen en WPA 0,11 Autonome omzetgroei 6% lager (-13% in Q1) Indirecte kosten

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - oktober 2014 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Presentatie halfjaarcijfers 2012

Presentatie halfjaarcijfers 2012 Logistics Healthcare Automotive Industrial Automation Machine & Systems Energy & Utilities Presentatie halfjaarcijfers 2012 Amsterdam, 27 augustus 2012 Agenda Kerncijfers eerste helft 2012 Operationele

Nadere informatie

Licht op energie (2014 - februari)

Licht op energie (2014 - februari) Licht op energie (2014 - februari) Macro-economische ontwikkelingen Beleggers halen hun geld terug uit opkomende economieën nu het opkoopprogramma van schuldpapier in de Verenigde Staten verder wordt ingeperkt.

Nadere informatie

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s

Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s Samenvatting Flanders DC studie Internationalisatie van KMO s In een globaliserende economie moeten regio s en ondernemingen internationaal concurreren. Internationalisatie draagt bij tot de economische

Nadere informatie

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013

Jaarcijfers 2012. 6 maart 2013 Jaarcijfers 2012 6 maart 2013 Overzicht Klantbelang gediend met stevig financieel fundament Resultaat 255 miljoen Dividendvoorstel 88 miljoen Solvabiliteit 293% Kosten verder verlaagd met 6% Eigen Vermogen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015

HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Voor publicatie: 12 mei 2015 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2015 Rotterdam, 12 mei 2015 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald.

De afnemende vrees voor een Amerikaanse interventie in Syrië zorgde voor lagere olieprijzen. Ten opzichte van vorige week is de prijs 1,7 % gedaald. Energiemarktanalyse Powerhouse Olie Olie (volgende maand) De afgelopen week waren de ogen van beleggers vooral gericht op een eventuele aanval van de VS op Syrië. Omdat het lijkt dat Obama steeds meer

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010

Algemene vergadering van Aandeelhouders. 20 mei 2010 Algemene vergadering van Aandeelhouders 20 mei 2010 Agenda Terugblik 2009 Algemene financiën Brutomarge per BU Resultaten Prestatie indicatoren Terugblik 2009 Zeer sterke afname van het aantal opdrachten

Nadere informatie

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken;

De Europese lidstaten in het kader van de Lissabon-afspraken de EU tot de meest innovatieve economie ter wereld willen maken; INTENTIEVERKLARING CO 2 AFVANG, TRANSPORT en OPSLAG Partijen 1. De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, vertegenwoordigd door de heer ir. J. van der Vlist, Secretaris-Generaal

Nadere informatie

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009

Persbericht. CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen, 28 oktober 2009 CSM nv Corporate Communications Postbus 349 1000 AH Amsterdam Nienoord 13 1112 XE Diemen T +31 (0)20 590 62 16 F +31 (0)20 590 62 17 E communications@csm.nl Persbericht CSM: TRADING UPDATE Q3 2009 Diemen,

Nadere informatie

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille

Zwakke start 2010 als verwacht; eerste tekenen verbetering orderportefeuille Grontmij N.V. De Bilt, 18 mei 2010 Persbericht De Holle Bilt 22 3732 HM De Bilt Postbus 203 3730 AE De Bilt T +31 30 220 79 11 F +31 30 220 01 74 www.grontmij.com - Grontmij eerste kwartaal 2010 trading

Nadere informatie

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen

Met deze sportieve succes namen ook de verwachtingen bij de achterban toe. Het bovengenoemde traject was intensief en het spanningsveld tussen Financiële positie FC Twente heeft in de periode 2007 t/m 2013 op alle functionele gebieden een sterke groei doorgemaakt. De ambitie om de stap te maken van middenmoter naar top 5 club is, door te investeren

Nadere informatie

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten

Inhoud. 3 Kerncijfers 1e halfjaar Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Inhoud 3 Kerncijfers 1e halfjaar 2009 4 Verslag van de directie 6 Geconsolideerde tussentijdse financiële overzichten Dit rapport bevat gereguleerde informatie zoals bedoeld in de artikelen 1.1 en 5.25

Nadere informatie

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010

Keuzes voor de toekomst. Nuon Energy Jaarverslag 2010 Keuzes voor de toekomst Nuon Energy Jaarverslag 2010 Profiel Nuon is een energieonderneming met 5.800 FTE s die ongeveer 2,6 miljoen consumenten, bedrijven en (publieke) organisaties bedient in Nederland

Nadere informatie

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results.

IBM PERFORMANCE EVENTS. Smarter Decisions. Better Results. Smarter Decisions. Better Results. 1 Beat the business case Nuon Heat Esther Sanders, Rob Caarls 2 Agenda Nuon Heat De situatie voorafgaand aan het project Primaire doelstelling(en) De aanpak De uitkomsten

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Tariefontwikkeling Energie 08 2015

Tariefontwikkeling Energie 08 2015 In dit bericht geeft Ploos Energieverlening (Ploos) haar visie op verschenen nieuwsberichten aangaande ontwikkelingen energietarieven van de afgelopen maand. Het betreft de analyses van verschillende partijen

Nadere informatie

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429

OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896 9.885 45.090 39.429 Verkorte geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar (geen accountantscontrole toegepast) (x ( 1.000) 1e halfjaar 2010 1e halfjaar 2009 OMZET Nederland 32.194 29.544 Duitsland 12.896

Nadere informatie

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen

Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Onder Embargo tot 18/08/2016-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hoge activiteitsgraad hogere kosten die gepaard gaan met investeringen Hoogtepunten eerste halfjaar 2016 De opbrengsten voor

Nadere informatie

Persbericht Aantal pagina s: 9

Persbericht Aantal pagina s: 9 Persbericht Aantal pagina s: 9 Brunel verdubbelt winst in eerste halfjaar Highlights eerste halfjaar 2005 Omzet Brunel International stijgt met 32% naar 184 miljoen Absolute bruto marge groeit met 25%

Nadere informatie

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken.

Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein. Informerende Commissie. Bespreken. Raad VOORBLAD Onderwerp Verkoop Nuon-aandelen Agendering x Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken Commissie Sociaal en Economisch Domein Informerende

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - april 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juni 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008

4 augustus Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 4 augustus 2008 Presentatie Resultaten tweede kwartaal en eerste halfjaar 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking-

Nadere informatie

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei

Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Persbericht Hilversum, 19 maart 2012 Resultaten Vivenda Media Groep 2011 Aangescherpte focus legt fundament voor toekomstige groei Vivenda Media Groep NV (VMG) publiceert vandaag haar kerncijfers 2011.

Nadere informatie

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008

Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 PERSBERICHT Thenergo levert sterke groei en stijgende recurrente EBITDA marge in eerste half jaar 2008 28 augustus 2008 18u00 CET Gereguleerde informatie Antwerpen Thenergo (Euronext Brussels: THEB en

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - mei 2012 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in %

Mutatie ( miljoen) Mutatie 2009* in % Tweede kwartaal/eerste halfjaar 2010 26 augustus 2010 Halfjaarbericht Hoofdpunten Omzet met 10,8% gestegen naar 7,1 miljard (stijging van 4,4% tegen constante wisselkoersen) Bedrijfsresultaat met 17,6%

Nadere informatie

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017

Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Algemene vergadering van Aandeelhouders 7 september 2017 Disclaimer Deze presentatie kan op de toekomst gerichte uitspraken bevatten. Deze uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen, schattingen

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Voor publicatie: 14 mei 2013 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN Q1 2013 Rotterdam, 14 mei 2013 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand producent van bouwproducten,

Nadere informatie

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011

HUNTER DOUGLAS N.V., Piekstraat 2, 3071 EL Rotterdam, Nederland, Tel , Telefax HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Voor publicatie: 11 augustus 2011 08.00 uur HUNTER DOUGLAS RESULTATEN EERSTE HALFJAAR 2011 Rotterdam, 11 augustus 2011 - Hunter Douglas, wereldmarktleider in raambekleding (Luxaflex ) en een vooraanstaand

Nadere informatie

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008

3 november Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 3 november 2008 Presentatie Resultaten derde kwartaal 2008 Disclaimer Onderdelen van deze presentatie bevatten vooruitzichten op de toekomst. Deze onderdelen kunnen -zonder beperking- verwachtingen bevatten

Nadere informatie

E.ON Cleaner & better energy

E.ON Cleaner & better energy E.ON Cleaner & better energy Onze strategie Van Europese energieproducent naar internationale aanbieder van & Minder kapitaal, meer waarde effectieve organisatie Van Geïntegreerd in hele waardeketen centraal

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - juli 2013 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek

Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Onder Embargo tot 19/08/2014-17.45 CET Gereglementeerde informatie Persbericht Hogere winstgevendheid eerste jaarhelft hoog orderboek Hoogtepunten eerste halfjaar 2014 Ondanks een daling van het orderboek

Nadere informatie

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces

ALLIANDER. Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces ALLIANDER Neemt de wind in de zeilen en transformeert het inkoopproces Alliander NV beheert energie netwerken die gas en elektriciteit distribueren naar grote delen van Nederland voor huizen, transport,

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE

TUSSENTIJDSE MANAGEMENTVERKLARING VOOR DE PERIODE VOOR DE PERIODE EINDIGEND OP 30 SEPTEMBER 2011 Gezien de verkoop van Avis Europe, die op 3 oktober 2011 van kracht werd, heeft deze mededeling enkel betrekking op de voortgezette activiteiten. SAMENVATTING

Nadere informatie

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009

4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest maakt resultaten bekend voor de periode van 12 maanden afgesloten op 31 December 2009 4Energy Invest, de onderneming voor hernieuwbare energie die gefocust is op de valorisatie van biomassa

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Augustus 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012

Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV. 26 april 2012 Welkom Algemene Vergadering van Aandeelhouders Attero Holding NV 26 april 2012 Agenda 1. Opening 2. Ingekomen stukken en mededelingen 3. Boekjaar 2011 4. Realisatie strategie 5. Benoemingen 6. Opdracht

Nadere informatie

Hernieuwbare energie in Nederland

Hernieuwbare energie in Nederland Hernieuwbare energie in Nederland Nieuwe business modellen Amsterdam, 25 juni 2015 Rapport over hernieuwbare energie in Nederland Accenture en Climex onderzoeken kansen binnen het veranderende energielandschap

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V.

HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. HALFJAARBERICHT 2015 BNG VERMOGENSBEHEER B.V. Inhoud 1 Profiel 1 2 Directieverslag 2 2.1 Beheerd vermogen 2 2.2 Financieel resultaat 2 2.3 Financiële markten 2 2.4 Personeel en organisatie 2 3 Financiële

Nadere informatie

Shell lijdt onder lage olieprijs, maar schrijft wel miljarden bij

Shell lijdt onder lage olieprijs, maar schrijft wel miljarden bij Shell lijdt onder lage olieprijs, maar schrijft wel miljarden bij 4 februari 2016 - Energeia's stemming behandelt achtereenvolgens de prijsontwikkeling op de markt voor olie, steenkool, CO2-emissierechten,

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - september 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK

CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK CTAC SLAAT DE BRUG TUSSEN MENS EN TECHNIEK JAARCIJFERS 2011 14 maart 2012 Agenda 1. Ctac Solution Provider 2. Hoofdpunten 2011 3. Financiële details 4. Strategie en vooruitblik 2 Ctac Solution Provider

Nadere informatie

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010

Persbericht ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Persbericht HAL ONTWIKKELINGEN EERSTE KWARTAAL 2010 Nettovermogenswaarde De nettovermogenswaarde, waarbij de beursgenoteerde investeringen en de liquiditeitenportefeuille tegen marktwaarde zijn opgenomen

Nadere informatie

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA

STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA UPDATE 2016 SAMENVATTING STRATEGIE DUURZAME ENERGIETRANSITIE GEMEENTE BREDA Opdrachtgever Gemeente Breda Afdeling Mobiliteit en Milieu Opdrachtnemer Evert

Nadere informatie

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013

Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 Persbericht 27 februari 2014 Rabobank boekt 2,0 miljard euro nettowinst in 2013 De Rabobank Groep boekte in 2013 een nettowinst van 2.012 miljoen euro. Dit is 46 miljoen euro of 2% minder dan in 2012.

Nadere informatie

- Resultaten halfjaar 2010 -

- Resultaten halfjaar 2010 - HALFJAARVERSLAG 2010 Amsterdam, 27 augustus 2010 Highlights eerste halfjaar 2010 De omzet DPA Group in het eerste halfjaar was 19,8 miljoen zijnde een afname met 29% in vergelijking tot het eerste halfjaar

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Februari 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Uitgebreide samenvatting

Uitgebreide samenvatting Uitgebreide samenvatting Bereik van het onderzoek De Nederlandse minister van Economische Zaken heeft een voorstel gedaan om het huidig toegepaste systeem van juridische splitsing van energiedistributiebedrijven

Nadere informatie

Enquête rond het familiebedrijf in België

Enquête rond het familiebedrijf in België www.pwc.be Enquête rond het familiebedrijf in België December 2010 Kernbevindingen 1. 1 op 2 respondenten ziet overheidsbeleid en regulering als één van de voornaamste externe uitdagingen voor hun onderneming.

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu

Beleggen in de toekomst. de kansen van beleggen in klimaat en milieu Beleggen in de toekomst de kansen van beleggen in klimaat en milieu Angst voor de gevolgen? Stijging van de zeespiegel Hollandse Delta, 6 miljoen Randstedelingen op de vlucht. Bedreiging van het Eco-systeem

Nadere informatie

Smit Internationale N.V. heeft de wind mee

Smit Internationale N.V. heeft de wind mee ROTTERDAM, 8 MAART 2007 Smit Internationale N.V. heeft de wind mee Goede resultaten Divisie Harbour Towage Groei Divisie Terminals blijft achter Hoog werkaanbod met uitzonderlijk resultaat Divisie Salvage.

Nadere informatie

trends en ervaringen

trends en ervaringen 5 "ntwi''elingen op de energiemar't in het 3uitenland trends en ervaringen 1 "ondiale trends van marktmacht naar staatsmacht "e sterk gestegen vraag en onvoldoende 0itbreiding van de prod04tie- 4apa4iteit

Nadere informatie

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft

Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Brussel, 22 september 2017 Aliaxis rapporteert solide resultaten voor eerste jaarhelft Aliaxis NV ( Aliaxis, de Groep of het bedrijf ), een wereldleider op het vlak van de productie en distributie van

Nadere informatie

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008

Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Persbericht ABP, eerste halfjaar 2008 Hoofdpunten Rendement over eerste helft 2008 is 5,1%. De dekkingsgraad is medio 2008 uitgekomen op 132%. De kredietcrisis eist zijn tol. Vooral aandelen en onroerend

Nadere informatie

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33%

Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Aanhoudend sterke groei; omzet gestegen met 24%, nettowinst met 33% Kernpunten tweede kwartaal 2006 Verwaterde winst per gewoon aandeel*

Nadere informatie

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt.

Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. 27 mei 2015 Persbericht Eerste kwartaal 2015 Zaandam Ahold heeft vandaag haar resultaten over het eerste kwartaal van 2015 bekendgemaakt. Omzet K1: 11,3 miljard, een stijging van 14,9% gedreven door valuta-effecten

Nadere informatie

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad.

ALFA-BETA. naar 66.075 m 2. De 5 nieuwe winkels die in 2000 hun deuren openden, zijn gesitueerd in Athene en de voorsteden van de Griekse hoofdstad. ALFA-BETA In heeft Alfa-Beta een belangrijke stap gezet in zijn groei door het bereiken van een overeenkomst over de overname van Trofo, de zesde grootste voedingsdistributeur in Griekenland. Nadat deze

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn:

De belangrijkste kenmerken van het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur zijn: Remuneratierapport 2015 Dit Remuneratierapport is opgesteld door de Raad van Commissarissen van Ordina N.V. In dit kader is rekening gehouden met de uitgangspunten op het gebied van bezoldiging van leden

Nadere informatie

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER

VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER VERKLARING OMTRENT MENSENRECHTENBELEID VAN UNILEVER Wij zijn ervan overtuigd dat bedrijven alleen succesvol kunnen zijn in maatschappijen waarin mensenrechten beschermd en gerespecteerd worden. Wij erkennen

Nadere informatie

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40%

Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Stijging toegevoegde waarde in lijn met stijging volumes van 11% Stijging ebitda met meer dan 15% Stijging Resultaat na belasting met meer dan 40% Toegenomen verlies Airolux Verder verhoging dividend Kerncijfers

Nadere informatie