CO -emissiereductie zeevaart. voor Nederland. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM. Type hier 2 de subtitel na een wit regel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CO -emissiereductie zeevaart. voor Nederland. Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM. Type hier 2 de subtitel na een wit regel"

Transcriptie

1 Type meerdere Gevolgen hier de Market regels titel, lopen Based deze mag Measures over CO -emissiereductie zeevaart Type hier 2 de subtitel na een wit regel voor Nederland Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM

2

3 Inhoudsopgave 3 Samenvatting 5 1 Inleiding 1.1 Scope van dit onderzoek 1.2 Leeswijzer MBMs: hoe werken ze en welke bekijken we? 2.1 Doel en effecten van MBMs 2.2 De onderzochte MBM-voorstellen Analyse van gevolgen van MBMs 3.1 Het Nederlands perspectief 3.2 Milieu 3.3 Economie 3.4 Governance 3.5 Conclusie Aandachtspunten en bijstuurmogelijkheden voor beleid 4.1 Milieu 4.2 Economie 4.3 Governance Summary 41 Literatuur 47 Bijlage A - Het internaliseren van externe effecten Bijlage B - Market Based Measures: theorie en voorstellen Bijlage C - Evaluatiecriteria voor MBMs Bijlage D - Toelichting gevolgen milieu Bijlage E - Toelichting gevolgen economie Bijlage F - Toelichting governance-aspecten Colofon

4 4 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

5 Samenvatting De invoering van zogeheten Market Based Measures (MBMs) om de CO2-uitstoot van de internationale zeevaartsector terug te dringen, zal voor Nederland relatief beperkte economische effecten hebben. Deze effecten wijken bovendien niet bijzonder af van die voor andere landen. De wijze waarop de MBMs worden georganiseerd en gehandhaafd, is voor Nederland mogelijk wel van onderscheidend belang. Dit gezien het belang van de havens voor de Nederlandse economie, de relatief grote bunkersector, en de relatief kleine schepen en kleinschaligheid van de Nederlandse reders. MBMs omvatten beprijzingsmaatregelen in de vorm van een heffing of een handelssysteem, evenals andere marktgerelateerde voorstellen. In dit onderzoek analyseren het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) en CE Delft de gevolgen voor Nederland van vier internationale MBM-voorstellen. Aanleiding en opzet van het onderzoek Momenteel heeft de IMO (de VN organisatie voor de zeevaart) de invoering van zogeheten Market Based Measures (MBMs) in overweging, met als doel het terugdringen van CO2-uitstoot binnen de internationale zeevaart. Ook de EU wil in het kader van haar reductiedoelstelling voor 2020 (de zogeheten doelstelling) een bijdrage zien van de zeevaartsector. Zij geeft daarbij de voorkeur aan mondiale maatregelen in IMO-verband. MBMs omvatten maatregelen waarbij de CO2-emissies worden beprijsd, met name via CO2-emissiehandel en -heffingen. Hiernaast omvatten MBMs andere marktgerelateerde voorstellen, gericht op diverse vormen van efficiëntieverbetering in de bedrijfsvoering. De standpuntbepaling van Nederland over welke maatregel de voorkeur verdient, is nog in ontwikkeling. Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil ter voorbereiding hierop meer zicht krijgen op de gevolgen van de verschillende maatregelen voor Nederland en de mate waarin deze gevolgen afwijken van die voor andere landen. Gevolgen van invoering MBMs zeevaart MBMs veroorzaken diverse gedragsreacties die bijdragen aan het beoogde doel van emissiereductie. Door hun kostprijsverhogende effect kunnen zij echter ook gevolgen hebben voor de bedrijvigheid van de zeevaart- en havensector. Ook indirect zijn er gevolgen voor alle bedrijven en consumenten die gebruik maken van deze diensten. Vanuit de twee hoofdvormen van MBMs, een emissiehandelssysteem en een emissieheffing, is beredeneerd welke keten van effecten het invoeren van deze maatregelen zou veroorzaken. Zowel bij een emissiehandelssysteem als bij een emissieheffing kunnen de betrokken partijen deels voorkomen dat zij emissierechten moeten (bij)kopen of de heffing moeten betalen, namelijk door zelf hun emissies zo veel mogelijk te reduceren (gedragsverandering). Hierbij moeten vaak kosten worden gemaakt voor technische of operationele maatregelen, bijvoorbeeld om energiebesparende technieken alsnog in de schepen te laten inbouwen, om nieuwe, zuiniger, schepen aan te schaffen of om over te schakelen op een emissiearmere brandstof. In het geval van zuiniger schepen nemen de brandstofkosten af; bij de keuze voor een alternatieve brandstofsoort hoeft dit niet het geval te zijn. Bij gedragsverandering gaat het om maatregelen die onder de huidige marktomstandigheden niet rendabel zijn (anders zouden partijen ze ook zonder MBM-systeem al uitvoeren), maar die in de nieuwe situatie rendabel worden doordat de kosten van de emissieheffing of emissierechten kunnen worden uitgespaard. Een uitzondering hierop is de situatie dat de kosten en baten van de maatregel niet bij dezelfde partij terechtkomen we spreken dan van een split incentive, waardoor een rendabele maatregel toch niet getroffen wordt. 5 Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

6 Zowel het kopen van emissierechten, het betalen van de emissieheffing, als een gedragsverandering om emissies te reduceren, brengen dus kosten met zich mee. Ook in het geval dat (een deel van) de emissierechten gratis worden verkregen (grandfathering). Deze gratis verkregen rechten vertegenwoordigen immers een waarde die kan worden verhandeld, de zogeheten opportunity costs. Als reders deze meerkosten doorberekenen aan hun klanten, wordt een keten van reacties in gang gezet bij onder andere de verladers en andere maritieme sectoren. Figuur S.1 geeft deze reactieketen schematisch en vereenvoudigd weer. Figuur S.1 Reactieketen effecten MBMs Verplichting emissierechten / (brandstof) heffing (a) Kosten reders (b) doorbelasten? (c) effect 1 (reders) (d) effect 2 (verladers) (e) effect 3 (bunkeraars, havens, consumenten, reders, overheid) (f) effect 4 (milieu, economie) CO2-reductie scheepvaart of offsetting overheid Inkomsten overheid (uit veiling, heffing) % kopen/betalen (veiling, markt, heffing) alternatieve CO -reductieaanwenscheep2 vaartvan of offsetting ding middelen bunkeraars afname brandstofverkoop % vermijden (gedragsverandering) out-of-pocket kosten % gratis (bij grandfathering rechten) opportunity kosten Nee winst reders haven(dienstverlening) ja CO2-reductie scheepvaart vrachtprijs vraaguitval andere havenkeuze andere emballagekeuze andere rederkeuze andere modaliteitkeuze havenaanlopen overslag in tonnen consumenten werkgelegenheid toegevoegde waarde l okale milieukwaliteit (NOx, fijn stof) consumentensurplus reders scheepsbezetting vlootsamenstelling (I.t.) Verladers kunnen ervoor kiezen om bijvoorbeeld geen of minder goederen te laten transporteren, een andere reder te kiezen die lagere vrachtprijzen rekent (omdat hij minder hoge kosten heeft en/of minder doorberekent), goederen over een andere route te vervoeren (korter, lagere vaarsnelheid), enzovoorts. De keuze die hij maakt, is afhankelijk van de prijsgevoeligheid van de verlader. De vraagreacties bij de verladers hebben op hun beurt weer effect voor de bunkeraars van scheepsbrandstoffen, de havenbeheerders en de havendienstverlening, evenals voor de consumenten van de goederen. Ook reders kunnen op de vraagreacties reageren, bijvoorbeeld door vaarten te schrappen of te bundelen, de scheepsbezetting en de vaarfrequentie aan te passen, of juist met een groter aanbod te komen, of op de lange termijn hun vlootsamenstelling te veranderen (denk aan kleinere schepen, meer containerschepen en dergelijke). Deze reactie kan op haar beurt weer leiden tot nieuwe vraagreacties bij de verladers. Door de veranderingen in de havens en bij de havendienstverlening zullen zich ook in andere sectoren economische effecten voordoen. Deze kunnen ook positief zijn, denk aan de scheepsbouwsector en de toezichthoudende ondernemingen. Het systeem van heffingen en handel kan ook inkomsten genereren voor de overheid. Afhankelijk van de besteding van deze middelen gaan zij naar de algemene middelen of naar een fonds waaruit de emissiereductie wordt betaald, kunnen er weer effecten zijn op bijvoorbeeld de emissiereductie. 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

7 De onderzochte MBM-voorstellen Er bestaan verschillende internationale voorstellen voor MBMs. Vier voorstellen zijn nader bekeken op hun effecten. Zij zijn geselecteerd op basis van verschillen in het ontwerp van de maatregelen en de verwachte verschillen in effecten. Het Marine Emission Trading System (METS) voorstel van Noorwegen. Het belangrijkste instrument van het METS is het beprijzen van emissies in de zeescheepvaart via een cap en het veilen van de emissierechten. Een cap is de afgesproken hoeveelheid emissierechten die aan de sector wordt toebedeeld; de sector kan deze op een veiling kopen. De IMO heeft de hoogte van de cap nog niet besproken, laat staan vastgesteld. De emissierechten zijn vrij verhandelbaar. Als de scheepvaart meer emissies uitstoot dan de cap, kan de sector het tekort aan emissierechten buiten de scheepvaartsector bijkopen. Dit heet offsetting; de gekochte rechten heten offsets. De omvang van de emissies wordt bepaald aan de hand van het brandstofgebruik. De scheepvaartsector mag ook offsets inzetten als ze nog niet alle emissierechten heeft gekocht die via de veiling te koop zijn; dit is aantrekkelijk wanneer offsets goedkoper zijn dan de veilingprijs, ofwel de prijs van de eigen emissierechten van de sector. Het METS-voorstel laat de mogelijkheid open dat een deel van de rechten gratis wordt gegeven; ook in dat geval kan de sector een tekort aan emissierechten oplossen door offsets te kopen. Het Greenhouse Gas (GHG) Fund voorstel van Denemarken en andere landen. Dit voorstel belast niet de emissies maar het brandstofverbruik, namelijk via een heffing op brandstof: de zogeheten GHG Fund-contributie. De opbrengsten in het GHG Fund worden gebruikt om offsets te kopen voor emissies boven een vooraf vastgestelde reductienorm voor de sector. Wie het beheer heeft over het fonds, is nog nader te bepalen. De hoogte van de heffing wordt zodanig afgesteld dat er voldoende opbrengsten zijn om de benodigde hoeveelheid offsets te kunnen kopen: dit in tegenstelling tot het METS, waarin de sector emissierechten (al dan niet in de vorm van offsets) nodig heeft voor alle emissies, en dus kosten moet maken. Het Ship Efficiency and Credit Trading (SECT) voorstel van de VS. In het SECT-voorstel is er sprake van een reductienorm per schip, in plaats van sectorbreed zoals bij het GHG Fund-voorstel. Deze norm is gekoppeld aan de Energy Efficiency Design Index van schepen. Schepen die aan deze technische maatstaf voldoen, ontvangen credits die binnen de sector kunnen worden verkocht aan eigenaren of operators van schepen met een te hoge indexwaarde. Het voorstel van de Bahamas. Dit voorstel van koppelt CO2-reductienormen binnen de zeescheepvaart aan het bouwjaar van schepen. Het gaat, net als bij het VS-voorstel, om een reductienorm per schip. Dit bevordert de ingebruikname van nieuwere, en doorgaans efficiëntere, schepen. Omdat de precieze invulling van de voorstellen nog niet bekend is, gebruiken we in deze studie voor het METS- en het GHG Fund-voorstel twee scenario s voor de prijs van offsets om de invloed van deze twee MBMs kwantitatief te kunnen inschatten. Voor zowel het Bahamas- als het SECT-voorstel blijft de beschrijving van de gevolgen kwalitatief van aard. Hun invloed op de kosten van en de vraag naar zeevaart is niet in te schatten zonder informatie over het doel van de voorstellen. Maar zelfs als de precieze vormgeving van de maatregelen bekend zou zijn, is het moeilijk om van alle maatschappelijke effecten een goed en volledig beeld te schetsen. Gevolgen invoering MBMs voor Nederland In overleg met de opdrachtgever, het ministerie van IenM, is een aantal aspecten geselecteerd waarmee de gevolgen van de vier MBMs in kaart zijn gebracht. Het gaat hierbij om een combinatie van indicatoren van de belangrijkste milieu- en economische gevolgen en van de governance-aspecten van de MBMs. Niet alleen een bruikbaar inzicht in de mogelijke effecten van de MBMs was een belangrijke overweging bij de keuze van de indicatoren, maar ook de vraag of de Nederlandse situatie op deze punten zou kunnen afwijken van andere landen. Tabel S.1 vat de gevolgen van de vier MBMs op de onderzochte aspecten samen. 7 Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

8 Tabel S.1 Gevolgen MBMs voor milieu, economie en governance aspecten METS 1. Milieubelang Emissiereductiepotentieel GHG Fund Binnen de sector: 40 à 60% in 2050 t.o.v. business-as-usual (BAU) Buiten de sector: geen maximum (daarmee elk emissiedoel bereikbaar) Binnen de sector: 5 à 30% in 2050 t.o.v. BAU. Dit betekent maximaal een beperking van de toename van emissies Buiten de sector: n.v.t. Binnen de sector: 40 à 60% in 2050 t.o.v. BAU. Dit betekent maximaal gelijkblijvende emissies Buiten de sector: n.v.t. Redelijk zeker Het efficiëntiedoel is zeker, maar door verandering in activiteit en de omvang van de vloot is er geen zekerheid over het emissiedoel Kosteneffectiviteit (vanuit maatschappelijk perspectief) Meest kosteneffectief Minder kosteneffectief dan METS omdat een deel van de goedkopere reductieopties in de zeescheepvaart onbenut blijft Minder kosteneffectief dan METS, omdat alleen wordt ingezet op technische en niet op operationele maatregelen, en er geen beperking is van de vraag Lokale luchtkwaliteit Kleine positieve effecten door grotere brandstofefficiëntie zeevaart en mogelijk schonere brandstoffen (kan beperkt worden bij inzet van offsets in METS en GHG Fund) Impact op kosten zeevaart +0,9 tot +4,4%2 Niet kwantificeerbaar. Kosten kunnen zowel stijgen als dalen Beperkt maar niet kwantificeerbaar Maximaal -0,1 tot -0,6%2 Maximaal -0,1 tot -0,4%2,3 Spoor en weg (modal shift) +0,0% tot +0,2% +0,0% tot +0,1% Havenoverslag Toename van de overslag van oceaanvaart op kustvaart Bunkeraars Maximaal -0,1 tot -0,6%2 Maximaal -0,1 tot -0,4%2,3 Economische gevolgen voor zeevaartsector (toegevoegde waarde en werkgelegenheid) Maximaal -0,1 tot -0,6%2 Maximaal -0,1 tot -0,4%2,3 Economische gevolgen voor havensector (toegevoegde waarde en werkgelegenheid) Maximaal -0,1 tot -0,6%2 Maximaal -0,1 tot -0,4%2,3 Administratieve lasten: door MBMs veroorzaakte kosten van extra administratie Enkele procenten van de opbrengst, vooral vanwege monitoring en reporting Handhaafbaarheid. In hoeverre kan het systeem handhavingsverschillen corrigeren? Goed Beperkt wanneer brandstofleveranciers verantwoordelijk zijn voor afdragen contributie, anders goed Goed Besteding van middelen Opbrengsten door veiling. Besteding wellicht aan compensatie ontwikkelingslanden, kan marktverstorend werken. Opbrengsten alleen indien contributie hoger is dan nodig voor kopen offsets. Besteding wellicht aan compensatie ontwikkelingslanden, kan marktverstorend werken. N.v.t. 2 Minder kosteneffectief dan METS. Verhouding ten opzichte van SECT onbekend +0,5 tot + 2,6%2,3 Zeevaart Verandering in vraag 3. Governance Bahamas1 Meest zeker Zekerheid van behalen emissiereductiedoel 2. Economisch belang SECT1 2,3 Onbekend Omdat de precieze invulling van deze maatregelen onbekend is, kan slechts een beperkt deel van de onderzochte aspecten (kwalitatief) ingevuld worden. Bandbreedte op basis van een offsetprijsscenario van USD 10 of 50 per ton CO2 in Er is verondersteld dat niet wordt overgeschakeld op gedestilleerde brandstoffen. In dat geval zullen de brandstofkosten toenemen en daarmee ook de totale kosten. De relatieve prijsstijging valt dan lager uit. Onder de aanname dat de sectorbrede reductienorm in 2025 ligt op 80% van de emissies uit Ministerie van Infrastructuur en Milieu

9 Op basis van een literatuuranalyse schatten we in dat in 2050, ten opzichte van het business as usualscenario, het METS- en GHG Fund-voorstel een CO2-reductie van circa 40-60% in de scheepvaart kunnen realiseren, plus de effecten van offsets (die in andere sectoren optreden). De reductie van het Bahamasvoorstel is vergelijkbaar, alleen zonder de effecten van offsetting. Het SECT-voorstel van de VS kan volgens de inschatting een maximale emissiereductie van circa 5 tot 30% bereiken. Dit alles onder de aanname dat de MBMs zo strikt zijn dat ze resulteren in de implementatie van alle in aanmerking komende maatregelen. Met de inzet van offsetting kan in principe elk gewenst emissiedoel bereikt worden. De economische gevolgen van MBMs voor Nederland zijn voor de sector als geheel beperkt. Deze conclusie is in overeenstemming met andere onderzoeken naar de economische impacts van MBMs. Nieuw in deze studie is dat voor een groot aantal aspecten in detail is vastgesteld dat het effect beperkt is. Omdat we in deze studie zijn uitgegaan van de vereenvoudigende veronderstelling dat alle extra kosten worden doorgegeven aan verladers en dat alle economische effecten zich op dezelfde manier op basis van een prijselasticiteit verhouden tot de kostenverhoging, gaat het bij de ingeschatte omvang van de effecten vaak om hetzelfde percentage. De inschatting van de economische effecten hangt sterk af van de offsetprijs en de elasticiteit van de vraag naar zeevaart. Beide zijn onzeker. De onzekerheid in de offsetprijs is in de analyse meegenomen door te werken met twee offsetprijsscenario s: USD 10 en USD 50 per ton CO2. In beide scenario s ligt de offsetprijs ruimschoots boven de huidige offsetprijs (minder dan USD 1 per ton CO2). Bij een lagere CO2-prijs zijn de economische effecten van de onderzochte MBMs kleiner of even groot, maar niet groter. De prijselasticiteit van de vraag naar zeevaart is een puntschatting. Als die twee keer zo hoog is als op basis van beschikbare literatuur is ingeschat, zou ook het effect op de havenaanlopen, de werkgelegenheid en de toegevoegde waarde van de zeevaart- en havensector verdubbelen. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat de berekeningen een gemiddelde voor de sector als geheel betreffen. Voor individuele ondernemingen kunnen de consequenties van een MBM harder aankomen. Dit is bijvoorbeeld het geval voor kleinere ondernemingen die geconfronteerd worden met verhoudingsgewijs veel administratieve lasten of voor ondernemingen met schepen die verhoudingsgewijs minder brandstofefficiënt zijn. Aandachtspunten voor de Nederlandse positie In de meeste gevallen zijn de effecten voor Nederland vergelijkbaar met die voor andere landen. In enkele gevallen kunnen de gevolgen voor Nederland verhoudingsgewijs echter groter zijn. Dit is met name het geval bij indicatoren gericht op de organisatie en de handhaving van het systeem: 1. Administratieve lasten. Nederland loopt het risico relatief veel uit te moeten geven aan monitoring, reporting and verification. Dit heeft te maken met het feit dat administratieve lasten vaak schaalvoordelen hebben terwijl Nederlandse reders vaak kleine emittenten zijn en ook kleiner dan gemiddelde schepen hebben. 2. Handhaving. Zou de handhaving niet zowel door vlaggenstaten als door havenstaten worden uitgevoerd, dan vergroot dit het risico op ontduiking van het systeem. Nederland heeft een verhoudingsgewijs grote bunkersector. Het risico voor Nederland is vooral dat bunkerleveranciers in andere landen geen contributie afdragen aan het GHG Fund, terwijl het systeem in Nederland wel goed gehandhaafd wordt. Hierdoor zou de concurrentiepositie van bunkerleveranciers in de haven van Rotterdam kunnen verslechteren. In het algemeen is er echter sprake van goede (wereldwijde) handhaving van de IMO-regelgeving en is de kans op de geschetste situatie klein. Elk van deze risico s kan ondervangen worden door regelgeving. De administratieve lasten voor kleine emittenten kunnen bijvoorbeeld worden beperkt door hen minder strenge eisen op te leggen voor monitoring, reporting and verification. De handhaving kan worden versterkt door de vlaggen- en havenstaten een duidelijker rol te geven in het GHG Fund, waarbij de brandstofleverancier verantwoordelijk is voor het afdragen van de contributie. 9 Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

10 10 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

11 1 Inleiding 1.1 Scope van dit onderzoek Momenteel heeft de VN-organisatie voor de zeevaart, de International Maritime Organization (IMO), zogeheten Market Based Measures (MBMs) gericht op reductie van de CO2-uitstoot in overweging. Deze MBMs omvatten beprijzingsmaatregelen in de vorm van een heffing of een handelssysteem maar ook andere marktgerelateerde voorstellen. Ook de Europese Unie (EU) overweegt dergelijke maatregelen maar geeft de voorkeur aan mondiale maatregelen in IMO-verband. Er liggen bij de IMO tien voorstellen op tafel. Deze variëren van een fonds, te voeden met contributies per schip naar rato van de getankte hoeveelheid brandstof, met uiteenlopende bestemmingen van de opbrengst, tot en met verschillende vormen van een emissiehandelssysteem. De standpuntbepaling van Nederland over MBMs in de zeevaart is nog in ontwikkeling. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) wil ter voorbereiding hiervan meer zicht krijgen op de gevolgen van verschillende maatregelen voor Nederland en op de mate waarin deze gevolgen afwijken van die voor andere landen. Er is al veel geschreven over MBMs maar slechts in beperkte mate vanuit een Nederlands perspectief. Meer zicht op wat vanuit Nederlands perspectief het beste of meest realistische systeem kan zijn, ontstaat door: Inzicht in de onderscheidende eigenschappen van de beschikbare systemen; Te weten welke aspecten of gevolgen van de MBMs voor Nederland het meest van belang zijn en deze effecten inzichtelijk te maken; Te weten welke knoppen de systemen hebben, dat wil zeggen: te weten wat de keuzemogelijkheden zijn binnen het ontwerp van een systeem. In dit rapport beogen we zo goed mogelijk het gewenste inzicht te bieden. 1.2 Leeswijzer Aan de opzet en invulling van MBMs ligt economische theorie ten grondslag. De huidige MBMvoorstellen zijn complexe maatregelen waarvan de precieze werking en vormgevingsaspecten veel toelichting vergen. Niet iedere lezer zal deze diepgang zoeken. Ook achtergronden over het waarom van het internaliseren van externe effecten en een toelichting op het meten van effecten zal niet voor iedereen interessant zijn. Deze publicatie bestaat daarom uit twee delen. In het hoofdrapport beschrijven we de onderzochte MBMs, geven we aan hoe de MBMs scoren op een aantal criteria en geven we aan wat de aandachtspunten zijn voor het Nederlands beleid. Waar meer achtergrondinformatie of onderzoeksverantwoording beschikbaar is, wordt dit aangegeven met een (in de digitale versie) aanklikbare verwijzing naar de desbetreffende bijlage. Ook is het mogelijk om via onderstaande routekaart naar andere hoofdstukken of bijlagen te navigeren. 11 Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

12 Figuur 1.1 Aanklikbare routekaart met rapportindeling Hoofdrapport Verdiepingsmodules H1. Inleiding H2. MBMs, hoe werken ze en welke bekijken we? Bijlage A: Het internaliseren van externe effecten H3. Analyse van gevolgen van MBMs Bijlage C: Evaluatiecriteria MBMs H4. Aandachtspunten en bijstuurmogelijkheden voor beleid Bijlage D: Toelichting gevolgen milieu Bijlage B: MBMs: theorie en voorstellen Bijlage E: Toelichting gevolgen economie Bijlage F: Toelichting governance aspecten In de bijlagen plaatsen we de MBMs gericht op de CO2-reductie in de zeevaart in de bredere context van doelen en mogelijkheden van het internaliseren van externe effecten (bijlage A). We geven verder een overzicht van uiteenlopende vormen van MBMs en de voorstellen in IMO-verband met hun voor- en nadelen (bijlage B). Bijlage C gaat in op mogelijke beleidscriteria voor MBMs vanuit het perspectief van het Nederlands belang. Bijlagen D, E en F bevatten een toelichting op de berekening van de gevolgen van de MBMs op de onderwerpen milieu, economie en governance. 12 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

13 13 Gevolgen Market Based Measures CO 2 -emissiereductie zeevaart voor Nederland

14 2 MBMs: hoe werken ze en welke bekijken we? 2.1 Doel en effecten van MBMs MBMs voor de zeevaartsector zijn gericht op het internaliseren van externe effecten. Externe effecten van mobiliteit zijn effecten die bij derden voelbaar (zullen) zijn maar die niet worden meegenomen door reizigers en verladers in hun afweging om aan het verkeer deel te nemen of door consumenten in hun keuze om een bepaald product te kopen. Externe effecten bestaan naast de gevolgen van CO2-uitstoot voor de klimaatverandering onder andere uit kosten van luchtvervuiling, ongevallen, geluidsoverlast en aantasting van de landschapskwaliteit. Bijlage A [ì] beschrijft hoe de externe effecten geïnternaliseerd kunnen worden, en welke doelen hiermee nagestreefd worden. Een belangrijke manier om externe effecten te internaliseren is met behulp van prijsmaatregelen. In pure vorm zijn MBMs maatregelen waarbij CO2-emissies worden beprijsd. Hieronder vallen twee hoofdvormen: de maatregelen emissiehandel en CO2-heffing. Daarnaast omvatten MBMs voor de zeevaart ook andere voorstellen, gericht op diverse vormen van efficiëntieverbetering in de bedrijfsvoering. MBMs bieden derhalve flexibiliteit in de manier waarop de CO2-emissiereductie wordt bereikt. Voor de hoofdvormen van MBMs wordt beredeneerd welke keten van effecten het invoeren van deze maatregelen zou kunnen veroorzaken. Bij een emissiehandelssysteem moeten partijen beschikken over emissierechten om te mogen uitstoten. Deze emissierechten kunnen ze in theorie (deels) gratis hebben gekregen, (deels) hebben bijgekocht op (nationale) veilingen die door overheden worden georganiseerd of (deels) op de markt voor emissierechten hebben gekocht van marktpartijen die emissierechten over hebben (als gevolg van een vermindering van emissies ergens in het systeem). In het geval van een emissieheffing betalen partijen een heffing die gerelateerd is aan hun CO2-uitstoot, bijvoorbeeld via hun brandstofverbruik. De inkomsten komen terecht bij overheden (algemene middelen) of bijvoorbeeld in een speciaal fonds. Zowel bij een emissiehandelssysteem als bij een emissieheffing kunnen partijen het (bij)kopen van emissierechten of het betalen van de heffing deels voorkomen door zelf zo veel mogelijk emissies te reduceren (gedragsverandering). Hierbij moeten vaak kosten worden gemaakt voor technische of operationele maatregelen, bijvoorbeeld om energiebesparende technieken alsnog te laten inbouwen, nieuwe zuinige schepen aan te schaffen of over te schakelen op een emissiearmere brandstof. In het geval van zuiniger schepen nemen de brandstofkosten af, bij een keuze voor een alternatieve brandstofsoort hoeft dit niet het geval te zijn. Bij deze gedragsverandering gaat het om maatregelen die onder de huidige marktomstandigheden niet rendabel zijn (anders zouden partijen deze ook zonder MBM-systeem al uitvoeren), maar die in de nieuwe situatie rendabel worden doordat de kosten van de emissieheffing of de emissierechten uitgespaard kunnen worden. Een uitzondering hierop is de situatie waarin kosten en baten van de maatregel niet bij dezelfde partij terechtkomen we spreken dan van een 14 Ministerie van Infrastructuur en Milieu

15 split incentive, waardoor een rendabele maatregel toch niet wordt getroffen. Zowel het kopen van emissierechten, het betalen van de emissieheffing als de gedragsverandering om emissies te reduceren brengen dus kosten met zich mee. Ook in het geval dat (een deel van) de emissierechten gratis zijn verkregen (grandfathering), is er sprake van kosten. Deze gratis verkregen rechten vertegenwoordigen een waarde die mogelijk verhandeld kan worden, de zogeheten opportunity costs. Als een bedrijf deze rechten zelf niet gebruikt, kan het ze doorverkopen. Dat is de waarde van het beste alternatieve gebruik. Uitgaande van de situatie waarin de plicht voor het hebben van emissierechten en het betalen van de emissieheffing bij de reders ligt,4 wordt de volgende reactieketen in gang gezet (vereenvoudige weergave): Figuur 2.1 Reactieketen effecten MBMs. Bron: KiM. Verplichting emissierechten / (brandstof) heffing (a) Kosten reders (b) doorbelasten? (c) effect 1 (reders) (d) effect 2 (verladers) (e) effect 3 (bunkeraars, havens, consumenten, reders, overheid) (f) effect 4 (milieu, economie) CO2-reductie scheepvaart of offsetting overheid Inkomsten overheid (uit veiling, heffing) % kopen/betalen (veiling, markt, heffing) alternatieve CO -reductieaanwenscheep2 vaartvan of offsetting ding middelen bunkeraars afname brandstofverkoop % vermijden (gedragsverandering) out-of-pocket kosten % gratis (bij grandfathering rechten) opportunity kosten Nee winst reders haven(dienstverlening) ja CO2-reductie scheepvaart vrachtprijs vraaguitval andere havenkeuze andere emballagekeuze andere rederkeuze andere modaliteitkeuze havenaanlopen overslag in tonnen consumenten werkgelegenheid toegevoegde waarde l okale milieukwaliteit (NOx, fijn stof) consumentensurplus reders scheepsbezetting vlootsamenstelling (I.t.) a. De kosten van reders nemen toe. Als reders emissierechten kopen bij andere marktpartijen of op een nationale veiling, of wanneer ze een emissieheffing betalen, ontstaan er financiële middelen bij de ontvangende partij. Afhankelijk van de besteding van deze middelen gebruiken overheden de inkomsten uit de veiling of heffing bijvoorbeeld voor de algemene middelen of voor een fonds waaruit emissiereductie wordt betaald (zie e, tweede regel) is er al dan niet een aanvullend CO2-effect. De emissiereductie die zo ontstaat, kan zowel binnen als buiten (dit laatste heet offsetting ) de scheepvaartsector plaatsvinden (zie f, eerste regel). b. Het is een strategische keuze van de reders om hun kostenstijging niet/wel/deels door te berekenen in de vrachtprijzen. Deze keuze zal een reder over het algemeen laten afhangen van de mate van concurrentie in de betreffende markt, van de mate waarin concurrenten dezelfde kostenstijging hebben, en van de verwachte prijsgevoeligheid van klanten. c. Afhankelijk van de mate van doorbelasting treedt er een effect op in de vrachtprijzen en/of de winst van de reders. 4 Deze plicht zou bijvoorbeeld ook bij de bunkeraars kunnen liggen. In dat geval verandert de reactieketen in geringe mate: de reders moeten dan geen emissierechten kopen of zelf een heffing betalen, maar kopen brandstof waarin al een heffing is verwerkt. 15 Gevolgen Market Based Measures CO2-emissiereductie zeevaart voor Nederland

De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem

De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem De luchtvaart in het EUemissiehandelssysteem Gevolgen voor de luchtvaartsector, consumenten en het milieu Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid Gevolgen voor de luchtvaartsector, consumenten en het milieu

Nadere informatie

De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem. Joost Kolkman Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 1

De luchtvaart in het EU-emissiehandelssysteem. Joost Kolkman Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 1 TVW Tijdschrift Vervoerswetenschap Jaargang 49, nummer 2 juli 2013 pp. 92-107 ISSN:1571-9227 www.vervoerswetenschap.nl Joost Kolkman Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) 1 Saeda Moorman Kennisinstituut

Nadere informatie

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s

Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee. Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming rond windenergie op zee Mogelijkheden en beperkingen van MKBA s Argumenten in het maatschappelijke debat en politieke besluitvorming

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 22 NUMMER 1 FEBRUARI 2008 INHOUD OVERHEID 1.1 Adviesraden pleiten voor intensivering en verbreding van klimaatbeleid verkeer en

Nadere informatie

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen

Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport Opdrachtgever: Agentschap NL Rotterdam, 30 november 2012 Marktimpactanalyse flexibiliteit carry-over biobrandstoffen Eindrapport

Nadere informatie

Ver weg maar toch dichtbij

Ver weg maar toch dichtbij Ver weg maar toch dichtbij De positie van de zeevaartsector in de Nederlandse maritieme cluster Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM 2 Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inhoud Samenvatting

Nadere informatie

Doorrekening van drie voorstellen in het kader van de Green Tax Battle

Doorrekening van drie voorstellen in het kader van de Green Tax Battle Doorrekening van drie voorstellen in het kader van de Green Tax Battle Rapport Delft, 19 september 2011 Opgesteld door: Arno Schroten (CE Delft) Colofon Bibliotheekgegevens rapport: Arno Schroten (CE Delft)

Nadere informatie

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs

De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs De vaste boekenprijs voor schoolboeken in het voortgezet onderwijs Een evaluatie Barbara Baarsma Jules Theeuwes Corine Zijderveld Onderzoek in opdracht van het Centraal Planbureau en het Sociaal en Cultureel

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 24 NUMMER 5 DECEMBER 2010 INHOUD OVERHEID 5.1 Energie- en klimaatbeleid in tijden van bezuinigingen (PBL) 5.2 De klimaateffecten

Nadere informatie

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland

EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland EU-doelen klimaat en energie 2030: Impact op Nederland Bert Daniëls (ECN) Robert Koelemeijer (PBL) Francesco Dalla Longa (ECN) Gerben Geilenkirchen (PBL) Jamilja van der Meulen (ECN) Koen Smekens (ECN)

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven

Nieuwsbrief. Milieu & Economie. Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven Nieuwsbrief Milieu & Economie Overheid, Onderzoek, Bedrijfsleven JAARGANG 18 NUMMER 4 OKTOBER 2004 INHOUD OVERHEID 4.1 Europese Milieu- en Natuurbalans (MNP en EEA) ONDERZOEK 4.2 Groene belastingopbrengsten

Nadere informatie

Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage-

Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden. -eindrapportage- Verhandelbare automobiliteitsrechten: een zoektocht naar mogelijkheden -eindrapportage- "Mensen hebben recht op mobiliteit;ïdat Hóèft:êèhter niet per definitie automobiliteit te zijn" Opgesteld in opdracht

Nadere informatie

Duurzame energie naar 16 procent

Duurzame energie naar 16 procent Duurzame energie naar 16 procent Amsterdam, mei 2013 In opdracht van Greenpeace Duurzame energie naar 16 procent Kosten en baten van een ambitieus energieprogramma Bert Tieben Roetersstraat 29-1018 WB

Nadere informatie

MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid

MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid MILIEUBELASTINGEN EN GROENE GROEI Verkenning van de mogelijkheden in het kader van het energieen klimaatbeleid Achtergrondstudies Milieubelastingen en Groene Groei Verkenning van de mogelijkheden in het

Nadere informatie

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse

Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen. Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Investeren in energiebesparing en duurzame energie op bedrijventerrein t Heen Een maatschappelijke kosten-batenanalyse Rapport Delft, april 2010 Opgesteld door: M.H. (Marisa) Korteland H.J. (Harry) Croezen

Nadere informatie

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam

Investeringen bereikbaarheid. Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio Amsterdam Investeringen bereikbaarheid Handreiking onderbouwing effectiviteit en efficiëntie in de Stadsregio

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2006 2007 31 028 Subsidieregeling «Milieukwaliteit Elektriciteitsproductie» (MEP) Nr. 1 BRIEF VAN DE ALGEMENE REKENKAMER Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen

Green Tax Battle electric. Beoordeling van de vijf voorstellen Green Tax Battle electric Beoordeling van de vijf voorstellen Rapport Delft, april 2015 Opgesteld door: A. (Arno) Schroten (CE Delft) H.P. (Huib) van Essen (CE Delft) N.E. (Niels) Muller (Loyens & Loeff)

Nadere informatie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie

Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Prijsbeleid voor een versnelde energietransitie Ecofys Netherlands BV Kanaalweg 16-G P.O. Box 8408 3503 RK Utrecht The Netherlands T: +31 (0) 30 66 23 300 F: +31 (0) 30 66 23 301 E: info@ecofys.com W:

Nadere informatie

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu

Analyse Routekaart 2050 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu CPB Notitie 6 november 211 Analyse Routekaart 25 Op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. CPB Notitie Aan: Ministerie van Infrastructuur en Milieu Centraal Planbureau Van Stolkweg 14

Nadere informatie

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen

Autobrief. Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Autobrief Fiscale stimulering van (zeer) zuinige auto s en enkele andere onderwerpen op het gebied van de autobelastingen Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding... 4 Hoofdstuk 2. De autogerelateerde belastingen

Nadere informatie

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010

MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 April 2004 ECN-C--04-040 MILIEUKOSTEN ENERGIEMAATREGELEN 1990-2010 Overzicht kosten en mogelijke verbeteringen in de monitoring P.G.M. Boonekamp J.P.M. Sijm R.A. van den Wijngaart, RIVM Verantwoording

Nadere informatie

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN

LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN LOKAAL ENERGIEK: DECENTRALE DUURZAME ELEKTRICITEIT BUSINESS CASE EN MAATSCHAPPELIJKE KOSTEN-BATENANALYSE VERENIGING NEDERLANDSE GEMEENTEN 16 januari 2013 076879014:0.5 - Definitief C03031.000448.0100 Inhoud

Nadere informatie

Balans van de Leefomgeving 2010

Balans van de Leefomgeving 2010 Balans van de Leefomgeving 2010 Balans van de Leefomgeving 2010 Met medewerking van: Wageningen Universiteit & Researchcentrum (WUR) Balans van de Leefomgeving 2010 Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)

Nadere informatie

De mogelijke impact van maritieme emissiehandel op de Europese havens

De mogelijke impact van maritieme emissiehandel op de Europese havens Academiejaar 2011 2012 UNIVERSITEIT ANTWERPEN FACULTEIT TOEGEPASTE ECONOMISCHE WETENSCHAPPEN UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT RECHTSGELEERDHEID De mogelijke impact van maritieme emissiehandel op de Europese

Nadere informatie

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen

Berekening van externe kosten van emissies voor verschillende voertuigen CE Delft Oplossingen voor Oplossingen voor milieu, economie milieu, economie en technologie en technologie Oude Oude Delft 180 180 2611 HH Delft 2611 HH Delft tel: 015 2 150 150 tel: fax: 015 2 150 151

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 800 Maatregelen op het gebied van autobelastingen («Autobrief») Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector

Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector Financiële Standaardproducten Studie naar de effecten van standaardproducten op de marktwerking in de financiële sector Monitor Financiële Sector Autoriteit Consument & Markt Februari 2015 2/33 Over de

Nadere informatie

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant

Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant Leidraad actief en passief beleggen in het belang van de klant 1 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn de onafhankelijke gedragstoezichthouder

Nadere informatie

Stimulering van duurzame

Stimulering van duurzame Algemene Rekenkamer Stimulering van duurzame energieproductie Algemene Rekenkamer (SDE+) Haalbaarheid en betaalbaarheid van de beleidsdoelen 2015 Stimulering duurzame energieproductie (SDE+) Haalbaarheid

Nadere informatie