Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december 2014"

Transcriptie

1 Notulen van de ledenvergadering van Plaatselijk Belang Haule d.d. 1 december Opening De voorzitter, T. Frankema, opent deze najaarsvergadering en heet allen hartelijk welkom. Vanavond is een grote opkomst, de gymzaal zit vol. Een presentielijst zal rondgaan, eenieder wordt verzocht even naam en handtekening te zetten. 2.Notulen ledenvergadering De voorzitter had een powerpointpresentatie in gedachten, met hierin ook de notulen, maar gezien het niet lukt de beamer te laten werken, zal ze de notulen even verkort voorlezen. Op- en aanmerkingen kunnen dan meteen gegeven worden: Mededeling n.a.v. vraag van Mirjam over het fietspad naar het Blauwe Bos: deze weg is in eigendom van de fam. Van der Weg, er staat geen bord fietspad, omdat ze anders niet meer met de auto bij hun huis kunnen komen. A. van der Meijden vraagt of dat dan niet mogelijk is met een bordje m.u.v. aanwonenden? Wethouder S. de Boer zegt dat dat juridisch en verzekeringstechnisch niet mogelijk is. Na de privé woning staat wel een bord fietspad. Een bord met Eigen weg is ook niet mogelijk, omdat er recht van overpad is voor fietsers en wandelaars. Aan het begin van het fietspad staat wel een bord van het fietsknopennetwerk waar dit fietspad op is vermeld. Het kan helaas niet anders dan het nu is. Bankje bij de rotonde: Het bestuur is bezig met een aanvraag voor het opknappen van het bankje en een informatiebord dat er vroeger een kapel heeft gestaan. Het invullen van het formulier voor de subsidieaanvraag is een hele klus. Bij het laatste regio overleg is hier ondersteuning voor gevraagd. Wegdek fietspad bij de rotonde en diverse andere plekken in het dorp: dit is direct na de voorjaarsvergadering opgepakt en vrij snel aangepast. Waarvoor dank. Aangezicht rotonde: de rotonde is van de Provincie, dit wordt in dat overleg meegenomen. Hiermee worden de notulen vastgesteld. 3.Bestuursverkiezing PB Haule De voorzitter bedankt Gerrit Freriks voor zijn jarenlange werk aan de penningen; hij had altijd snel het totale overzicht ter tafel, het klopte altijd prima. Hartelijk bedankt hiervoor. Ze overhandigt hem een prachtige bos bloemen en een boekenbon. De voorzitter bedankt ook Anita Bijma voor het secretariaat van afgelopen jaar. Ze heeft hard gewerkt, en kan het niet meer combineren met haar andere werkzaamheden. Ook zij krijgt een prachtige bos bloemen en een boekenbon. 1

2 Als nieuwe bestuursleden worden unaniem gekozen Lammy Dijkstra-Dijkstra voor de functie van penningmeester, en Dick Vermeulen voor de functie van secretaris. Naar beiden gaat dank uit, dat zij zich voor het bestuur willen inzetten. Aangezien Dick in de kascommissie zit, moet er iemand in zijn plaats hiervoor gekozen worden. Agnes van der Meijden geeft zich hiervoor op. Waarvoor dank. 4.Ingekomen stukken en mededelingen De datum voor de komende rommelmarkt 2015 is gezet op: 11 april Zoals afgesproken gaat de opbrengst hiervan in zijn geheel naar het financieren van het Dorpsfeest Fietspad Blauwe Bos oost-west: hier zit weinig schot in, P. Akkerman van PB Haulerwijk heeft zelfs de Provincie hierbij ingeschakeld, iedereen wil hier heel graag weer een mooi fietspad hebben, maar financiering is nog niet gevonden. Dit blijft een aandachtspunt. Kruising Zwetteweg/Kruisweg: er ligt nu een definitief plan. De twee grote bomen worden verwijderd, hiervoor komen twee boompjes terug op een iets andere plaats. De kruising wordt een T-splitsing, met rood verdrijvingsvlak, rechts heeft voorrang. De Zwetteweg wordt ter plekke niet versmald. Het fietspad wordt daar nu ook iets veiliger, met meer overzicht. Punten vanuit gemeente overleg: normaal wordt dit in juni gehouden, i.v.m. de verkiezingen werd dat nu pas eind oktober. Vanuit het Rijk worden er een aantal taken overgeheveld naar de gemeenten, waaronder in de Zorg. In Ooststellingwerf zijn hiervoor 3 gebiedsteams benoemd voor aansturing van de gehele zorg in de gemeente. In de beleidsvoornemens staat dat er een steeds groter beroep komt op zelfzorg, mantelzorg en burenzorg, zodat mensen zolang mogelijk in eigen huis kunnen blijven. De voorzitter vind dat als de lijnen kort blijven hier een mooie kans ligt, maar het is nieuw, je weet het niet, het kan ook een bedreiging worden. Volgend jaar komen de gebiedsteams bij alle PB s langs om een toelichting te geven. Voorstel Hans Suyling inzake gebiedsteams/zorg: ons plaatselijk belang heet Helpt Elkander. Wat kunnen we als bewoners van het dorp voor elkaar betekenen, hulp met boodschappen doen, eten rondbrengen, centraal adres voor een hulpvraag hebben. Hij denkt dat er een schakel moet komen naar de gebiedsteams, van mensen die veel in het dorp zijn en weten wat er leeft, die een werkgroep vormen, hij geeft zich daarvoor alvast op. (Later in de vergadering wordt nog opgemerkt dat de leden van de Zonnebloem een goed overzicht hebben van mensen met een zorgvraag in het dorp). De voorzitter vindt dit een goed idee, misschien nog wat te vroeg, eerst de gebiedsteams informatie afwachten die in de voorjaarsvergadering zal komen. Alle gebiedsteams starten per 1 januari Nynke van der Zijl vraagt of de gebiedsteams al ervaring hebben met werkgroepen. Volgens weth. S. de Boer is dit inmiddels opgestart. Eén gebiedsteam werkt vanuit het gezondheidscentrum in Oosterwolde, één vanuit de Samensprong in Haulerwijk en één vanuit het Sociaal plein in Appelscha. De gemeente heeft inmiddels een brief rondgestuurd aan zorgvragers, naar aanleiding hiervan krijgt men een gesprek met gebiedsteam. 2

3 Inschatting van weth. De Boer is dat er het eerste half jaar niets veranderd in de voorzieningen die men heeft. De gemeente heeft alle PB s een extra geldbedrag voor lokale activiteiten gegeven (wijk- en dorpsbudgetten). Voortgang basisscholen Ooststellingwerf: Waskemeer en Donkerbroek fuseren, hier ligt misschien een kans op extra leerlingen voor school in Haule. Onze school heeft een hele goede naam! Zie verder onder punt 6. Sportaccomodaties : er was even commotie vanwege een onderzoeksrapport dat beoogde het korfbalveld/evenemententerrein achter het Dorpshuis weg te halen. Er is een brief van het PB/dorpshuis/korfbal/gym/school naar de Raad gestuurd waarin duidelijk wordt gemaakt dat dit niet alleen een korfbalveld is. Al deze partijen zijn ook naar de gemeentelijke informatieavond geweest, het advies is nu om het veld te behouden. Volgens weth. S.de Boer waren de gegevens van sportjaar , ze gaan opnieuw kijken naar Er is in 2008 vastgesteld dat elk dorp over een dorpshuis en een evenemententerrein moet beschikken. Anne Hoekstra zegt dat er veel foute aannames in zaten, het nieuwe rapport is nog niet ontvangen. S. de Boer vermeldt dat het nieuwe rapport van de Korfbalbond nog moet worden geïntegreerd, dan wordt het opgestuurd. Vanuit het OPO overleg en het regio overleg hebben alle plaatselijke belangen bij de gemeente aangegeven dat een goed huurwoningenaanbod van groot belang is voor alle dorpen. Aandachtspunt voor de gemeente. Belijning op de wegen in het buitengebied: alle plaatselijke belangen hebben nu hun wegen aangegeven, de gemeente is hier nu mee bezig. Weth. Veenhouwer heeft hiervoor eigenlijk beperkt budget, maar wil nu toch zoveel mogelijk alle buitenwegen in het voorjaar laten belijnen, de grondtemperatuur is nu te koud om het nog voor de winter te doen. Fenneweg: het asfalt is hier erg slecht, hier wordt nog naar gekeken. Stemming over aantal ledenvergaderingen PB per jaar: in de statuten staat vermeld dat er minimaal één verplichte zakelijke ledenvergadering per jaar gehouden moet worden, waar dan de officiële en financiële zaken worden afgehandeld. Daarnaast mag dan een informatieve ledenvergadering gehouden worden. Gezien de voorbereidingstijd voor de ledenvergaderingen stelt het bestuur voor om nog alleen in het voorjaar de zakelijke ledenvergadering te houden. Vanuit de vergadering stuit dit op grote weerstand, de leden vinden de vergaderingen heel zinvol en informatief. Het bestuur handhaaft derhalve 2 ledenvergaderingen, een in het voorjaar en een in het najaar. Er wordt een voorstel gedaan om indien nodig ad hoc voor bepaalde projecten oud-bestuursleden in te schakelen. Zij kennen de weg, het werk en de organisatorische lijnen. 5.Werkgroep Duurzaamheid De werkgroep heeft via de Dorpskrant een enquête, i.s.m. dhr. Jan Gropstra van de gemeente, rondgestuurd en hoopt op grote deelname. Ze gaan op 18 april 2015 een inloopmarkt in dorpshuis de Mande organiseren om bijv. subsidieregelingen bekend te maken en te informeren. Lokale aannemers worden aangeschreven op 3

4 gebied van glas, isolatie, verwarming e.d., bijvoorbeeld ook om inkoop van kleine stukjes glas met meerdere mensen te combineren. M. Jansma vraagt of op deze markt ook mensen met informatie over/verkoop van LED verlichting kunnen komen. Vanuit deze werkgroep is besloten om ons aan te sluiten bij De Eendracht in Makkinga, daar zijn nu 44 leden. Us Kooperaasje is opgericht, leden kunnen dan via Greenchoice of NLD energie inkopen, duurzame initiatieven kunnen dan lokaal gedaan worden. Deel van de winst wordt dan lokaal uitgekeerd, zo kunnen we weer zeggenschap krijgen over onze energie, weer een lokale kringloop krijgen waar verspilling wordt tegengegaan, en tegelijk lokale economie een boost geven. Dus 18 april in Haule! 6. Stichting Dorpshuis Renovatieplan: Henk Kuipers, secretaris, doet het woord i.v.m. vakantie van de voorzitter J.R. van Weperen. Deze week wordt de vloer in het hele dorpshuis gelegd, half december wordt verwacht dat alles klaar is. De officiële opening van het dorpshuis wordt gehouden op met een receptie van tot uur en daarna een feest voor alle vrijwilligers. Op 10-1 is dan de opening voor alle Haulenaren. Het is een succesvol verlopen project, ook financieel zeer gezond. De voorzitter vraagt of met Oud en Nieuw het Dorpshuis ook gebruikt gaat worden? H. Kuipers beantwoordt dit met een volmondig Ja. Bestuurswisseling: in de statuten wordt gewerkt met een zittingstermijn van 5 jaar, hier moet een schema voor gemaakt worden. Ze overwegen om het aantal bestuursleden terug te brengen van 7 naar 5. Evert van der Akker wordt vervangen door Bets de Jong. In verband met 2x 5 jaar zittingstermijn zwaait Aly van Weperen helaas af. Ook zij krijgen applaus. 7.Stand van zaken bij o.b.s. de Trede De nieuwe directeur, Nynke van der Zijl, stelt zich hierbij voor aan de aanwezigen van ledenvergadering. Sinds anderhalf jaar werkt er nu een bijna geheel nieuw team in de school, zij werken heel prettig samen als collega s, met MR en Oudervereniging en ouders. Het was een warm welkom. Momenteel staat de school op de teldatum op 43 kinderen, inmiddels is er alweer een kind bij. Nynke heeft een actieve acquisitie, ook gezinnen in grensgebieden worden benaderd. Er is een leerkrachten-enquête, leerlingen- en ouderenquête de deur uitgegaan. Hierbij wordt ook gevraagd naar wensen op gebied van voor- en naschoolse opvang en continurooster. Dit jaar is gestart met een handvaardigheidscircuit m.m.v. leerkrachten en ouders, momenteel ook 3x een muziekcircuit, piano- en gitaarles, met een uitvoering tijdens de school-kerstavond. Het team is nu bezig met implementatie van een nieuwe methode voor Engels, school breed. In groepen 1 t/m 4 is dit heel speels, voor groepen 5 t/m 8 is hier meer tijd voor ingeruimd. De huidige maatschappij vraagt om goed Engelstalige kinderen, onze school loopt hier mee vooruit. Ook komen er mooie, nieuwe rapporten, met school logo, ook goed voor de PR. In het eerste jaar is er qua 4

5 huisvesting het nodige gedaan; nieuw in de verf, de pleintegels zijn beter gelegd, de toestellen op het plein zijn weer opnieuw geverfd. Het plan is om activiteiten te organiseren om meer peuters de school in te krijgen, dit gebeurt nu alleen tijdens de Sinterklaasviering. Er is namelijk een landelijke teruggang in het leerlingenaantal. Comperio moet helaas de scholen in Ravenswoud, Langedyke en Ter Idzard sluiten. Om een school instant te houden met minder dan 35 leerlingen zal er bij gefinancierd moeten worden door Comperio. Deze bekostiging komt bij de grotere scholen vandaan, waardoor de klassen daar groter worden. In verhouding zijn er veel meer kleine scholen bijgekomen door de leerlingenkrimp. Dit kan niet allemaal bekostigd worden. Kwaliteit is heel belangrijk, maar het moet ook financieel wel uit kunnen, vandaar de grens van 35 leerlingen. Hier in Haule zitten we de komende jaren rond de 40 leerlingen. Momenteel zitten er grote groepen in de bovenbouw die de komende jaren onze school gaan verlaten. Dit kunnen we compenseren met de kleuters die we verwachten, een positief gegeven! Mond op mond reclame is heel belangrijk, dit heeft in het verleden ook een aantal kinderen opgeleverd. In maart is er een Open Dag, iedereen is van harte welkom! 8.Ondernemersbelang De Open Bedrijvendag van 14 juni 2014 was een succesvolle dag, met veel mensen op de been, ook van buiten het dorp. Ook contacten met de gemeente verliepen goed. De ondernemers hebben elkaar beter leren kennen, wat de opzet was. We kunnen samen snel iets organiseren, dat is heel prettig. De eerstvolgende activiteit wordt op zaterdag 17 januari 2015 een nieuwjaarsbijeenkomst voor alle ondernemers. We zullen dan gaan bespreken wat de verdere activiteiten voor 2015 gaan worden. 9.Rondvraag Weth.S.deBoer: In Langedyke is een pilot breedband uitgerold, met name in het buitengebied wordt dit steeds belangrijker. Witte vlekken rond kernen in gemeenten invullen. Op komt er een informatieavond met Ring Friesland en mensen van Langedyke, m.n. voor het buitengebied van Haule en bedrijventerrein Haulerwijk. In Langedyke zijn een aantal mensen aangewezen om een werkgroep op te zetten (buiten PB bestuur om), provincie stelt hiervoor geld beschikbaar, gemeente heeft met de aanleg hiervan wel al met loze leidingen rekening gehouden. Je krijgt dan een kabel waar geen 3 maar 50 mb doorheen gaat. De voorzitter wil graag een overzicht van de bekabeling van S.de Boer ontvangen. Anita Bijma geeft aan hier wel heen te gaan voor het Ondernemersbelang, iemand uit het bestuur zal hier ook naar toe gaan. Het bestuur heeft een brief ontvangen van 3 oud-inwoners van Haule die een Historische Vereniging Haule oprichten. Een van hen is Henk de Jong, die al eerder de facebooksite op de Haule had opgericht. Het lidmaatschap van deze vereniging zal gratis zijn, ze willen eenmaal per jaar een middag in het dorpshuis een bijeenkomst organiseren voor alle Haulenaren en oud-haulenaren. Uitnodiging om oude foto s, krantenknipsels of andere interessante zaken op te 5

6 zoeken en contact op te nemen met Henk de Jong, tel , of via Het bestuur heeft ook een uitnodiging ontvangen van stichting de Marrekrite voor een bijeenkomst op 3-12 a.s. aangaande aanvullingen op een wandelnetwerk. Ze hebben al wandelroutes uitgezet, maar weten niet alle paadjes. Vraag is of er wandelaars zijn die naar deze bijeenkomst willen gaan. Lammy Dijkstra geeft zich hiervoor op. Zwaantje Stelling: merkt op dat het bosje bij de rotonde zo mooi opgeknapt is. PB is hier bezig om de picknickplaats te herstellen. Zij biedt een aantal grote stenen aan waar eventueel op de verhoging aldaar een bordje aan gemaakt zou kunnen worden. (in de verhoging liggen de fundamenten van het oude kapelletje). Het bestuur houdt dit mooie aanbod in gedachten. Buurtschap of brink van maken? Meine Jansma neemt dit mee. Anne Hoekstra: de kerstfeestverlichting ophangen is ieder jaar weer een behoorlijk zwaar karwei, hij vraagt zich af of het misschien mogelijk is om op de mooie nieuwe entree van het Dorpshuis kerstverlichting aan te brengen? De beheerdersgroep van het dorpshuis wordt gevraagd hier voor volgend jaar alvast even over na te denken. Anne hangt de bol dit jaar nog wel op. In de voorjaarsvergadering van 2015 zullen we hierover van gedachten wisselen. Opslag en ophangen van feestverlichting moet gemakkelijker worden. Misschien ook feestverlichting bij de straat langs? Thea Veenstra brengt de kalender van de Vrienden van Haulewelle met veel oude en nieuwe foto s van Haule onder de aandacht. Hij is te koop. Anita Bijma vraagt aandacht voor de herdenking van 4 mei, volgend jaar de 70 e keer. Afgelopen jaar is er een kleine bijeenkomst geweest met ook familieleden van oorlogsslachtoffers die dat zeer op prijs hebben gesteld. Voorstel is om met een klein comité deze herdenking te organiseren, dit hoeft vast niet veel tijd te kosten. Vraag is of ook school hier medewerking aan wil verlenen. Nynke van der Zijl is hier positief over. Meine Jansma en Lammy Dijkstra geven zich op om mee te denken over de organisatie. 10.Sluiting De voorzitter sluit de vergadering af met waardering voor de grote opkomst van de leden. Ze wenst eenieder veilig thuis A.Bijma (not.). 6

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 65 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 22 maart 2011 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST

VERENIGING PEELBELANG LANDHORST UITNODIGING 67 e ALGEMENE JAARVERGADERING VERENIGING PEELBELANG LANDHORST Datum: dinsdag 2 april 2013 Plaats: Aanvang: Dorpshuis De Stek Landhorst 20.00 uur Agenda: 1. Opening en inleiding door de voorzitter.

Nadere informatie

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014

Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Notulen algemene ledenvergadering ADCA vereniging 2014 Datum: 24 mei 2014 Locatie: Hotel Bergse Bossen in Driebergen Voorzitter: Ewout Brunt Notulist: Willemien Uijl 1. Opening door de voorzitter dhr.

Nadere informatie

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord

UITNODIGING. Inhoudsopgave: Redactiewoord 1 Redactiewoord De kop van het nieuwe competitiejaar is er af en hoewel de eerste twee wedstrijden verloren werden heeft de peptalk van onze nieuwe trainer, Bert Jan Heins, kennelijk zijn werk gedaan.

Nadere informatie

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015

SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19e jaargang/ maart 2015 SCHEERWOLDER NIEUWS Uitgave van de vereniging Plaatselijk Belang Scheerwolde 19 e jaargang/ maart 2015 BESTUURSLEDEN PLAATSELIJK BELANG Monique Bos Leonie de Vos Jeanet van Weert Alex Mooiweer Marco van

Nadere informatie

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd

Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Bewonersvereniging www.kern-schoorl.nl Nieuwsbrief nr 14 april 2010 Schoorl-Centrum secretariaat@kern-schoorl.nl Uitnodiging Jaarvergadering op dinsdag 20 april, 20.00 uur in De Blinkerd Het bestuur nodigt

Nadere informatie

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA).

de wethouders H. Kuipers (VVD), H. Klap (GB) en S. Lok (CDA). 1 V E R S L A G * * * * * ** * * * van de meningsvormende vergadering van de raad van de gemeente Vlagtwedde, gehouden op dinsdag 9 april 2013 om 20.00 uur in het gemeentehuis in Sellingen. Voorzitter:

Nadere informatie

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013.

Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Verslag van het bestuur voor de ledenvergadering van 22 mei, inclusief plan van aanpak 2013, terugblik en vooruitblik 2013. Inhoud: - Voorwoord met agenda voor de ALV van 22 mei 2013 - Terugblik: - Waarom

Nadere informatie

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp

Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp Uitgave voor en door Teugenaren Jaargang 09 Editie 3 Januari 2015 Oudheidkundige kring zoekt trekkers Door Marten Brascamp De Oudheidkundige Kring Voorst bestaat in 2015 40 jaar en organiseert daarom een

Nadere informatie

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010

NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 NOTULEN DEELNEMERSVERGADERING STICHTING GLAZENKAMP 27 MEI 2010 Aanvang 20:00, De Klokkentoren, Slotemaker de Bruïneweg 272 Aanwezig 49 deelnemers, 20 machtigingen Bestuursleden aanwezig: Jean Popma (voorzitter),

Nadere informatie

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie.

Van de Voorzitter. Mevr. D. Troost Tel: 420101 Voorzitter bovengenoemde verenging. Van de redactie. Van de Voorzitter. De zomer is weer ten einde, een mooie zomer: tenminste wat het weer betreft. Een lange winter staat ons weer te wachten. De dagen worden steeds korter, dus eerder het licht aan. Voor

Nadere informatie

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits

Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1. Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor. In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits Maart 2014 Jaargang 18, nummer 1 De doorgeefpen lag bij Jan Meijerink Thijmen Boonstra en Maartje Bosch stellen zich voor In de jeugdrubriek Thijmen Putter en Teun Gerrits De eerste informatie van de feestcommissie

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014

Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Notulen Algemene Ledenvergadering Bouwvereniging Onze Woning (BVOW/Onze Woning) d.d. 18 december 2014 Tijd Plaats : 20.00 uur tot 22.30 uur : Speeltuinvereniging 110-Morgen, Minosstraat 6 te Rotterdam

Nadere informatie

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl

Heeft of krijgt u een nieuwe mail adres, geef het door aan: secretariaat@vtv-huizen.nl Jaargang 34 nummer 1 Februari 2015 1 Beste leden, Dit exemplaar van het infoblad staat volledig in het teken van de komende ledenvergadering op 19 maart aanstaande in de Meentkerk aan de Bovenmaatweg.

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S.

Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. EVBV-Octopus Uitnodiging ALV Geachte leden, Hierbij nodig ik u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze vergadering vindt plaats op WOENSDAG 26 JUNI A.S. OM 19:30 UUR IN MARTINIHAL

Nadere informatie

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010

NieuwsHeft. Accommodatie onder de loep. In dit NieuwsHeft: Informatiemagazine voor gemeenschapshuizen. Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Jaargang 14 - nummer 1 - maart 2010 Accommodatie onder de loep In dit NieuwsHeft: Themabijeenkomsten 3 Jaarverslag / Werkplan Grote delen van de binnenstad van Helmond zijn herstructureringsgebieden. Te

Nadere informatie

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com

Notulen. Wijkkerngroep Weidevenne. p/a Andesstraat 9 Telefoon: 0299 452452 1448 TV Purmerend e-mail: kerngroepweidevenne@gmail.com Datum : 25 augustus 2010 Locatie : Voormalig Wijkkantoor Weidevenne Nijlstraat Aanwezig: Gerard Schotsman- voorzitter Conny Dijkstra Loes van Vlijmen Henk Oostra Mehmet Uygun Fons Spaaij Afwezig : Edwin

Nadere informatie

Praktijkboek voor de verkeersouder

Praktijkboek voor de verkeersouder Praktijkboek voor de verkeersouder Het Praktijkboek voor de verkeersouder is een uitgave van Veilig Verkeer Nederland in het kader van het project Verkeersouders. Het praktijkboek vormt samen met het startwerkplan

Nadere informatie

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014

Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Notulen: MR vergadering van maandag 15 september 2014 Locatie; Aanvang; De Driesprong 20.30 uur Leerkrachten MR Aanwezig de Swart (groep 8) Esther de Rooij (groep 1 2B) Myriam Picard (groep 3A) Carla Snijders

Nadere informatie

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009

Vastgesteld verslag commissie Werk en Diversiteit d.d. 31 maart 2009 Aanwezig Voorzitter Commissiegriffier Commissieleden Portefeuillehouder Afwezig Verslag : mw. M. Tiggelaven (plv. vz) : mw. A. Jhinkoe-Rai : mw. A. Alcántara/PvdA, mw. M. Arnhem/PvdA, mw. A. Carr/PvdA,

Nadere informatie

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014

ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 ATLETIEKVERENIGING WIJCHEN JAARSTUKKEN 2013-2014 Secretariaat: E-mail: secretariaat@avwijchen.nl Postbus 332, 6600 AH Wijchen Kamer van Koophandel nummer: 40145771 Telefoon: 024 645 18 03 ABN-AMRO: NL

Nadere informatie

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004

Monitor informele zorg. Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 Monitor informele zorg Projecten ingediend in 2004 mevrouw drs. T. Rietveld PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant oktober

Nadere informatie

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6

W E I D E P R A A T. Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 W E I D E P R A A T Nieuwsbrief van de Tennisclub WTC Beukersweide Uitgave: December 2014, Jaargang 3 nr. 6 Van de redactie: Voor u ligt de zesde uitgave van de Weidepraat 2014. In tegenstelling tot de

Nadere informatie

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013

Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Notulen Algemene Ledenvergadering Reddingsbrigade Oss d.d. 20 maart 2013 Aanwezig: J. van Antwerpen, B. van Avezaath, A. Bakker, C. Bast, T. Bast, D. Bek, H. van den Berg, R. van Dam, R. van Dijk, R. van

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Contributie/Aanmelden nieuwe leden. Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg

Nieuwsbrief. Contributie/Aanmelden nieuwe leden. Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg Datum nieuwsbrief Jaargang, nr. 10 Maart 2012 Nieuwsbrief Uitnodiging Ledenvergadering Dinsdagavond 27 maart 2012. Als gastspreker: Hart Veilig Hardenberg In dit nummer: Uitnodiging ledenvergadering 1

Nadere informatie

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre

Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Startnotitie 3 decentralisaties Oost Gelre Augustus 2013 0 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Aanleiding... 2 1.2 Doel van deze startnotitie... 2 2. Uitgangspunten gemeente Oost Gelre... 3 2.1 Inleiding...

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1

Afdeling Dalfsen. Jaarverslag 2014. 13 januari 2015. Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Afdeling Dalfsen Jaarverslag 2014 13 januari 2015 Jaarverslag 2014 VVN afdeling Dalfsen Pagina 1 Inleiding Voor u ligt het derde jaarverslag van VVN afdeling Dalfsen in deze vorm. In dit jaarverslag kijken

Nadere informatie

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl

Website Maaskanters: www.maaskanters.nl BELANGRIJKE ADRESSEN EN TELEFOONNUMMERS KORFBALVERENIGING DE MAASKANTERS TE WELL Clubgebouw Maaijenstraat 9, Well Telefoon: 073-5994337 Secretariaat E-mail: secretariaat@maaskanters.nl Penningmeester Geertrude

Nadere informatie