Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Deel B1 - Basisplan. Dit deel behandelt de volgende onderwerpen:"

Transcriptie

1 B1 Inleiding en leeswijzer Deel B1 - Basisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer naar de normale gang van zaken. De technische uitvoeringsaspecten zijn terug te vinden in deelplannen en draaiboeken. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Zie hoofdstuk Coördinatie en gezagsstructuur 1 Bestuurlijk 1.1. Operationeel 1.2. Schema 1.3. Samenstelling van staven en teams 2 Bestuurlijk 2.1. Operationeel 2.2. Opsomming van hoofdprocessen 3 B1 - Basisplan Versie

2 B1-1.1 Coördinatie- en gezagsstructuur: bestuurlijk Uitgangspunten De bestuurlijke coördinatie- en gezagsstructuur is zoveel mogelijk gebaseerd op de normale werkwijze van deze organisaties en gemeentelijke sectoren. Burgemeester Taken en verantwoordelijkheden van de burgemeester zijn vastgelegd in de Gemeentewet en de Wrzo, deze zijn: Opperbevel bij rampen en zware ongevallen of vrees voor het ontstaan daarvan (art Wrzo) Opperbevel bij brand en ongevallen waarbij brandweer een taak heeft (art. 173 Gemeentewet) Handhaving openbare orde (art. 172 Gemeentewet) Is bevoegd tot het geven van noodbevelen en noodverordeningen in bepaalde omstandigheden (art. 175 en 176 Gemeentewet). Voortvloeiende uit de wettelijke taken heeft de burgemeester ook de volgende taken: fungeert als bestuurlijk aanspreekpunt voor de voorzitter ROT, de provincie, het rijk en het hoogheemraadschap geeft leiding aan het gemeentelijk beleidsteam. Coördinerend burgemeester Bij een grootschalig incident waarbij meer dan één gemeente betrokken raakt of dreigt te raken, treden er meerdere burgemeesters op. Een coördinerend burgemeester wordt dan aangewezen die toeziet op de (uitvoering van de) bestuurlijke coördinatie. De coördinerend burgemeester: functioneert als een bestuurlijk aanspreekpunt voor de gemeenten, de Voorzitter ROT, de provincie, het rijk en het hoogheemraadschap ziet toe op de bestuurlijke coördinatie tussen de bij de ramp betrokken gemeenten geeft leiding aan het regionaal beleidsteam. Opmerking De coördinerend burgemeester: werkt in beginsel vanuit het Regionaal Coördinatiecentrum. Hij wordt ondersteund en geadviseerd door een Regionaal Beleidsteam houdt nauw contact met de overige betrokken burgemeesters middels een Overleg van Burgemeesters (OvB). Opmerking De instelling van een coördinerend burgemeester tast in geen enkele zin het opperbevel van de afzonderlijke burgemeesters aan of de bevoegdheden van de Commissaris van de Koningin. Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

3 B1-1.1 Coördinatie- en gezagsstructuur: bestuurlijk, Vervolg Commissaris van de Koningin De Commissaris van de Koningin (CdK) speelt in de bestuurlijke afstemming tussen burgemeesters onderling en in de lijn burgemeester - CdK - minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een cruciale rol, die is vastgelegd in de Wrzo. De CdK heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: geeft de burgemeesters, zo nodig, aanwijzingen over de samenwerking met elkaar, alsmede met de besturen van waterschappen, provincie en andere overheidsorganen bij rampen, zware ongevallen of ordeverstoringen van meer dan plaatselijke betekenis afstemmen van het beleid op bestuurlijk niveau met en tussen de gemeenten, de rijksdiensten en andere overheidsorganisaties (waterschappen, politie, brandweer, geneeskundige organisaties, enz.) verzorgen van de informatievoorziening tussen overheden en instanties die daarvoor in aanmerking komen regelen van de bijstandsverlening op verzoek van de burgemeesters en / of korpsbeheerders in de provincie of van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, volgens bestaande procedures. Dijkgraaf De bevoegdheden van de dijkgraaf zijn vastgelegd in de Waterschapswet, de Waterstaatswet en de Wet op de Waterhuishouding. De dijkgraaf heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: waterkering: voorkomen van (dreigende) overstroming waterkwaliteitsbeheersing: voorkomen en bestrijden van wateroverlast waterkwaliteitsbeheer: waarborgen van de waterkwaliteit wegbeheer: bestrijden van verkeerscalamiteiten. Opmerking: Bij waterstaatkundige calamiteiten bestaat er een nauw raakvlak tussen de bevoegdheden van de dijkgraaf en de burgemeester (zie deel C). Hoofdofficier van Justitie De hoofdofficier van justitie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: het opsporen en vervolgen van strafbare feiten het leiding geven aan het opsporingsonderzoek. Opmerking De bevoegdheden van de Hoofdofficier van Justitie zijn vastgelegd in het Wetboek van Strafvordering, de Politiewet en de Wet RO. B1 - Basisplan Versie

4 B1-1.2 Coördinatie- en gezagsstructuur: operationeel Operationele leiding primair De functie van operationeel leider is op grond van artikel 11 lid 2 Wrzo neergelegd bij de regionaal commandant van de brandweer, tenzij de burgemeester anders besluit. De regionaal commandant heeft de functie van (multidisciplinair) operationeel leider gemandateerd aan de voorzitter van het regionaal operationeel team (ROT). Operationele leiding secundair Indien de burgemeester hiertoe beslist wordt de functie van operationeel leider neergelegd bij: In GRIP 3: de districtschef van politie of de RGF in het GBT In GRIP 4: de korpschef van politie of de RGF in het RBT Noot: de door de burgemeester aangewezen functionaris: voorziet in een invulling van de functies van voorzitter ROT en leider CoPI die in overeenstemming is met de aard van het incident mandateert de functie van (multidisciplinair) operationeel leider aan de voorzitter van het regionaal operationeel team (ROT). Voorzitter ROT De Voorzitter ROT heeft krachtens mandaat als operationeel leider de volgende taken en verantwoordelijkheden: coördineert de algehele uitvoering van de operationele diensten geeft bindende aanwijzingen aan de operationele diensten in het regionaal operationeel team met betrekking tot de afstemming van de inzet van de operationele diensten geeft bindende aanwijzingen aan de leider(s) commando plaats incident met betrekking tot de afstemming van de inzet van de operationele diensten informeert de (coördinerend) burgemeester over de voortgang van de operationele rampenbestrijding adviseert de (coördinerend) burgemeester met betrekking tot beleidsmatige aspecten van de operationele rampenbestrijding. Opmerking De operationeel leider treedt niet in de bevoegdheid van de hoofden van de operationele diensten aangaande de wijze van uitvoeren van de taken. Referentie: Zie Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure (GRIP) NHN 2010 Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

5 B1-1.2 Coördinatie- en gezagsstructuur: operationeel, Vervolg Leider CoPI (GRIP 1) De Leider CoPI heeft in GRIP 1 de volgende taken en verantwoordelijkheden: treedt op als technisch voorzitter van het Commando Plaats Incident leidt het overleg van de operationele staf ter plaatse en bewaakt het besluitvormingsproces informeert de burgemeester over de voortgang van de operationele rampenbestrijding adviseert de burgemeester met betrekking tot beleidsmatige aspecten van de operationele rampenbestrijding onderhoudt contacten met andere overheidsinstanties en externe deskundigen geeft voorlichting over de operationele aspecten van de rampenbestrijding ter plaatse. Leider CoPI (GRIP 2 t/m 4) De Leider CoPI heeft in GRIP 2, 3 en 4 de volgende taken en verantwoordelijkheden: coördineert de uitvoering van de operationele diensten ter plaatse geeft bindende aanwijzingen aan de operationele diensten in het Commando Plaats Incident met betrekking tot de inzet van operationele diensten informeert de Voorzitter ROT over de voortgang van de operationele rampenbestrijding voert bindende aanwijzingen van de Voorzitter ROT uit met betrekking tot de inzet van operationele diensten geeft voorlichting over de operationele aspecten van de rampenbestrijding ter plaatse. B1 - Basisplan Versie

6 B1-1.3 Coördinatie- en gezagsstructuur: schema Schema Hieronder ziet u een schematische afbeelding van de coördinatie- en gezagsstructuur op bestuurlijk en operationeel niveau. Gezagslijn Ondersteunende staf Minister van BZK Commissaris van de Koningin Nationaal Coördinatie Centrum (NCC) Provinciaal Coördinatie Centrum (PCC) Landelijk Operationeel Coordinatiecentrum (LOCC) Coördinerend burgemeester Regionaal Beleidsteam Burgemeester Opperbevelhebber Operationeel Leider Burgemeester Opperbevelhebber Gemeentelijke Rampenstaf Gemeentelijke Rampenstaf Leider CoPI Regionaal Operationeel Team Commando Plaats Incident Ingezette operationele eenheden = bestuurlijke coördinatieniveaus = operationele coördinatieniveaus = gezagslijn = coördinatie- / informatielijn B1 - Basisplan Versie

7 B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk Opmerking De in dit hoofdstuk genoemde teams en centra zijn samengebundeld in de Gemeentelijke Rampenstaf (GRS) die onder leiding van de burgemeester staat. Gemeentelijk beleidsteam (GBT) samenstelling Het GBT bestaat uit: Burgemeester Gemeentesecretaris Ambtenaar openbare veiligheid Hoofd communicatie Directeur van Dienst Veiligheidsregio Districtschef politie Plotter Notulist evt. overige adviseurs Opmerking: Samenstelling GBT is afhankelijk van beschikbaarheid van personeel (schaarste van functionarissen). Bij GRIP 4 verdwijnen de vertegenwoordigers van de operationele diensten uit de gemeente en nemen plaats in het Regionaal Beleidsteam. (zie deel B2). In het GBT neemt vervolgens een liaison van de operationele diensten plaats. Zie: Werkwijze GBT zie deel C3. Gemeentelijk beleidsteam taken en verantwoordelijk heden Het GBT heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: informeren van de burgemeester aangaande de bestrijding van de ramp of zwaar ongeval op beleidsmatig niveau adviseren van de burgemeester bij de te nemen beleidsbeslissingen voorbereiden van de (wijze van) informatie aan en de voorlichting van de bevolking aanvragen van personele en materiële hulp van elders, voor zover dit niet is gemandateerd aan de diensten toezicht houden op de uitvoering van de genomen beslissingen doorlopend volgen van de ontwikkelingen opstellen van de totale verslaglegging van de ramp. Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

8 B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk, Vervolg Team Bevolkingszor g (Team BevZ) Samenstelling Het Team Bevolkingszorg bestaat uit: Gemeentesecretaris Procesverantwoordelijke gemeentelijk actiecentrum Opvang en verzorging Procesverantwoordelijke gemeentelijk actiecentrum CRIB Procesverantwoordelijke gemeentelijk actiecentrum Operationele Ondersteuning Procesverantwoordelijke gemeentelijk actiecentrum Nazorg Communicatieadviseur CMT Plotter Notulist Zie: Werkwijze Team Bevolkingszorg zie deel C3 Team Bevolkingszor g Taken en verantwoordelijk heden Het Team Bevolkingszorg heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: vertalen van de besluiten van het GBT in werkopdrachten voor de actiecentra coördineren (onder voorzitterschap van de gemeentesecretaris) van werkzaamheden van de gemeentelijke actiecentra informeren van de burgemeester over resultaten van de werkzaamheden van de gemeentelijke actiecentra adviseren van de burgemeester. Gemeentelijke actiecentra De samenstelling van de gemeentelijke actiecentra is uitgewerkt in de gemeentelijke deelplannen: CRIB, Opvang en Verzorging, Waarschuwing en Communicatie, Operationele Ondersteuning, Nazorg (deel B3 en deel B6). Gemeentelijke actiecentra De GAC s hebben de volgende taken en verantwoordelijkheden: dienen als een coördinatiecentrum van bepaalde gemeentelijke activiteiten zijn belast met de uitvoering van de werkopdrachten van het Team Bevolkingszorg informeren het Team Bevolkingszorg over de resultaten van hun werkzaamheden. Zie: de diverse deelplannen en draaiboeken. Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

9 B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk, Vervolg Gemeentelijk Actiecentrum Communicatie Samenstelling Het gemeentelijk actiecentrum Communicatie bestaat uit: Hoofd Communicatie Communicatieadviseur Team Bevolkingszorg Coördinator gemeentelijk actiecentrum Communicatie Teamleider publiekvoorlichting Teamleider persvoorlichting Teamleider interne communicatie Media watcher Zie: Werkwijze GAC Communicatie zie deel C4-2 Taken communicatie Het gemeentelijk actiecentrum communicatie heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: publieksvoorlichting interne communicatie persvoorlichting media watching Zie: deelplan Waarschuwen en Communicatie (B6-2) voor een verdere uitwerking. Gemeentelijk Verbindingsen Ondersteuningsteam (GVOT) samenstelling Het gemeentelijk verbindings- en ondersteuningsteam bestaat uit: Coördinator GVOT Telefoniste(s) Notuliste(s) Ordonnans Plotters Juridisch medewerker Facilitair medewerker Medewerker ICT n Zie: Werkwijze GVOT zie deel C3 Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

10 B1-2.1 Samenstelling van staven en teams: bestuurlijk, Vervolg Verbinding en ondersteuning Taken en verantwoordelijk heden Het gemeentelijk Verbindings en Ondersteuningsteam heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: verzorgen van in- en uitgaand berichtenverkeer verslagleggen en verzorgen van een logboek plotten en bijhouden van gegevens op kaarten verzorgen van relevante documentatie verzorgen van hulpmiddelen (audiovisuele, telecommunicatie en andere hulpmiddelen) intern verspreiden van bereikbaarheidsgegevens verzorgen van de catering voor leden van de GRS juridische ondersteuning. Zie: draaiboek Gemeentelijke Rampenstaf (C3) voor een verdere uitwerking. Regionaal Beleidsteam (RBT) samenstelling Het RBT bestaat uit: Coördinerend Burgemeester Gemeentesecretaris Directeur van Dienst Veiligheidsregio Korpschef politie Regionale voorlichter Plotter Voorlichter Evt. externen/ adviseurs Opmerking: Bij GRIP 4 verdwijnen de vertegenwoordigers van de operationele diensten uit de gemeente en nemen plaats in het Regionaal Beleidsteam. (zie deel B2). In het GBT kan vervolgens een liaison van de operationele diensten plaatsnemen. Regionaal Beleidsteam Het RBT adviseert en informeert de coördinerend burgemeester en afzonderlijke burgemeesters aangaande de bestrijding van de ramp of zwaar ongeval op beleidsmatig niveau. B1 - Basisplan Versie

11 B1-2.2 Samenstelling van staven en teams: operationeel Regionaal Operationeel Team (ROT) Het ROT bestaat uit: Plaats in team Multidisciplinair Brandweer Politie GHOR Gemeente Communicatie Overige organisaties Functionaris Voorzitter ROT / Operationeel Leider Plotter Notulist Operationeel Commandant Brandweer Algemeen commandant (Staf Grootschalig & Bijzonder Optreden) Hoofd Sectie GHOR Algemeen Commandant Bevolkingszorg Adviseur communicatie N.B.: ter zake deskundigen, afhankelijk van de aard van het incident Regionaal Operationeel Team Het ROT heeft de volgende taken en verantwoordelijkheden: ondersteunt de operationeel leider in zijn taken geeft leiding namens de operationeel leider aan de operationele diensten en organisaties, die aan de rampenbestrijding deelnemen coördineert de uitvoering van alle maatregelen van de actiecentra van de operationele diensten plant de behoefte aan bijstand, zowel personeel als materieel voor de rampbestrijding en het namens bevoegd gezag aanvragen daarvan bij provincie of rijk verzamelt en verstrekt relevante gegevens betreffende de omvang van de ramp, de voortgang van de rampbestrijding en de genomen maatregelen van de bij de ramp betrokken organisaties doet voorstellen aan de (coördinerend) burgemeester over het waarschuwen, alarmeren, verplaatsen en opvangen van de bevolking creëert de randvoorwaarden voor het functioneren van de hulpverleningsdiensten verzorgt de ingezette eenheden geeft voorlichting over de operationele aspecten van de rampenbestrijding zorgt voor voldoende assistentie (actiecentra) om genomen besluiten te kunnen vastleggen, verwerken en doorgeven aan vertegenwoordigers van de eigen diensten. Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

12 B1-2.2 Samenstelling van staven en teams: operationeel, Vervolg Commando Plaats Incident (CoPI) Het CoPI bestaat uit: Plaats in team Multidisciplinair Brandweer Politie GHOR Gemeente Communicatie Overige organisaties die op het rampterrein zijn ingezet Functionaris Leider CoPI Plotter (afhankelijk van incident) Persvoorlichter (afhankelijk van incident) Officier van Dienst Brandweer Officier van Dienst Politie Officier van Dienst Geneeskundig Officier van Dienst Gemeente N.B.: afhankelijk van de aard van het incident Commando Plaats Incident Taken en verantwoordelijk heden Het CoPI is in hoofdlijnen verantwoordelijk voor de volgende taken: Het bepalen van de te volgen tactiek om te komen tot een snelle en gecoördineerde hulpverlening en/of rampenbestrijding Het gevraagd en ongevraagd periodiek informeren van de Voorzitter ROT over de ontwikkelingen op het incidentterrein Het inzetten van, coördineren van en leiding geven aan de ingezette eenheden en de aan de incidentbestrijding deelnemende disciplines in de directe omgeving van het incident Het treffen van maatregelen gericht op het voorkomen en beperken van slachtoffers op de plaats van het incident Het coördineren en aansturen van de hulpverlening aan slachtoffers Het vanaf GRIP 2-situaties aanvragen van personeel, (bijzonder) materieel en bijstandspotentieel bij het regionaal operationeel team Het bepalen van de inzet van gemeentelijke diensten bij (tijdelijke) ontruimingen en/of registratie van slachtoffers (vanaf GRIP 2 via het regionaal operationeel team) Het verstrekken van informatie over de rampenbestrijding aan de voorzitter regionaal operationeel team, de op het incidentterrein opererende eenheden en vanaf GRIP-2-situaties aan het regionaal operationeel team. B1 - Basisplan Versie

13 B1-3 Opsomming van de hoofdprocessen Inleiding Rampbestrijding kent vijf hoofdprocessen: Coördinatie en commandovoering (B2) Bron- en effectbestrijding (B3) Geneeskundige hulpverlening (B4) Politietaken (B5) Bevolkingszorg (B6) N.B.: De uitwerking van de hoofdprocessen (zie B2 t/m B6) laat zien: welke organisaties hierbij betrokken zijn in welke verschillende processen en activiteiten de hoofdprocessen uiteen vallen in welke deelplannen de taken en verantwoordelijkheden van de activiteiten nader zijn uitgewerkt welke diensten procesverantwoordelijk zijn. Coördinatie en commandovoering (B2) Het hoofdproces Coördinatie en commandovoering maakt duidelijk wie waarover kan beslissen. De coördinatie en afstemming tussen die processen vindt op 3 óf 4 niveaus plaats: in het Regionaal Beleidsteam (alleen bij GRIP 4) in het Gemeentelijke Beleidsteam en Team Bevolkingszorg in het Regionaal Operationeel Team in het CoPI. Bron- en effectbestrijding (B3) De daadwerkelijke acties op de plaats van het incident of het rampterrein vallen onder de noemer bron- en effectbestrijding. Het proces omvat het voorkomen van uitbreiding en het terugdringen van de oorzaak en de daarmee samenhangende fysieke effecten van een ramp. Gemeentelijke deelplannen: Operationele ondersteuning Geneeskundige hulpverlening (B4) De organisatie van de hulpverlening is gericht op het daadwerkelijke redden van slachtoffers door geneeskundige hulpverlening. Hulpverlening omvat het geheel van handelen tot het moment dat verdere behandeling niet meer noodzakelijk is. Politietaken (B5) Ten tijde van een ramp kan grote maatschappelijke onrust ontstaan. De politie heeft als taak om bewegingen van de bevolking in goede banen te leiden om zeker te stellen dat de hulpverleningsdiensten hun werk kunnen blijven uitvoeren. Vervolg op volgende pagina B1 - Basisplan Versie

14 B1-3 Opsomming van de hoofdprocessen, Vervolg Bevolkingszorg (B6) De gemeentelijke actiecentra zijn verantwoordelijk voor het brede takenpakket dat onder de noemer van zorg voor de bevolking valt. Gemeentelijke deelplannen: Opvang en verzorging (B6-1) Waarschuwing en communicatie (B6-2) Centraal Registratie en Inlichtingenbureau (B6-3) Nazorg (B6-4) B1 - Basisplan Versie

15

16 GRIP Noord-Holland Noord Inhoud Deze publicatie bevat de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie pagina Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Op- en afschalen 14 Hoofdstuk 3 Leiding en coördinatie per GRIP fase 18 DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

17 Hoofdstuk 1 Inleiding Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie pagina 1.1 Over dit document Algemeen Basisvereisten Monodisciplinaire operationele stafsecties 9 DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

18 1.1 Over dit document Documentinformatie Dit document is : onderdeel van het digitale kwaliteitshandboek dat geïntegreerd is in het intranet van de Veiligheidsregio vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 31 maart 2010 heeft de documentcode: DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie 1.0 wordt geëvalueerd 24 maanden na vaststelling en vervolgens iedere 24 maanden Doel Het doel van dit document is het vastleggen van de multidisciplinaire coördinatie en opschalingprocedure bij incidenten in de regio Noord-Holland Noord. Voor wie Dit document is bestemd voor alle betrokken functionarissen in de incident bestrijdingsorganisatie en wordt bekend gemaakt door middel van plaatsing op de site van de veiligheidsregio: TVB De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden bij dit document zijn: Wie Algemeen bestuur NHN Veiligheidsbureau TVB Vaststellen van dit document als onderdeel van het Regionaal Crisisplan. Beheren van dit document Andere documenten Dit document heeft een relatie met de volgende documenten: Referentiekader Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan NHN (Nog niet beschikbaar) Handboeken CoPI, ROT, GBT en RBT (Nog niet allen beschikbaar) Regelingen Stafsecties (Nog niet allen beschikbaar) Rampenbestrijdingsplannen Convenant samenwerkingspartners (o.a. KNRM/Kustwacht, Defensie) Competentieprofielen crisisfunctionarissen DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

19 1.2 Algemeen Inleiding In dit hoofdstuk wordt de Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) algemeen besproken. Er is aandacht voor uitgangspunten, fasering en operationele leiding. Landelijke terminologie In de GRIP NHN wordt de landelijke terminologie gebruikt voor het benoemen van crisisteams en crisisfunctionarissen. Zo wordt er monodisciplinair opgeschaald met taakorganisaties, stafsecties met een algemeen commandant (AC) aan het hoofd. Multidisciplinair worden de termen coördinatieteam plaats incident (CoPI), regionaal operationeel team (ROT) gemeentelijk beleidsteam (GBT) en regionaal beleidsteam (RBT) gebruikt. Het gebruik van landelijke terminologie bevordert de interregionale uitwisselbaarheid van functionarissen. Definitie GRIP GRIP is een procedure waarin de afspraken staan over multidisciplinaire operationele en bestuurlijke opschaling bij incidenten aan de hand van de basisvereisten crisisbeheersing: melding en alarmering, op- en afschalen, leiding en coördinatie en informatiemanagement. Doel GRIP GRIP heeft tot doel het waarborgen van een effectief en efficiënt gecoördineerde multidisciplinaire hulpverlening bij rampen, crises en grootschalige incidenten. Uitgangspunt GRIP Het uitgangspunt van GRIP is dat de fasen aanvullend zijn op de voorgaande fase. Dit betekent dat er bij iedere hogere GRIP fase iets wordt toegevoegd in aanvulling op de organisatie in de voorgaande fase. De verschillende crisisteams fungeren elk op een eigen niveau: operationeel, tactisch of strategisch. GRIP fasen GRIP kent de volgende fasen: GRIP fase GRIP 0 GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 GRIP 4 Reikwijdte van het incident Dagelijkse routine Multidisciplinaire incidenten die ter plaatse worden bestreden Omvangrijke multidisciplinaire incidenten Omvangrijke multidisciplinaire incidenten met bestuurlijke impact Omvangrijke multidisciplinaire incidenten die de grenzen van één gemeente overschrijden Maatwerk GRIP is op te vatten als 4 standaard inzetvoorstellen voor het bestrijden van incidenten. De aard en omvang van het incident en de mate van inzet van eenheden, kan aanleiding geven tot maatwerk. Conform het referentiekader Regionaal Crisisplan is het incident maatgevend voor de omvang en samenstelling van de incidentbestrijdings organisatie. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

20 Burgemeester De burgemeester speelt bij rampen, crises en grootschalige incidenten meerdere rollen: Neemt strategische besluiten (heeft het opperbevel); Is het boegbeeld van de crisisorganisatie in de communicatie naar buiten; Vervult rol als burgervader in de zorg naar de bevolking. Opperbevel De burgemeester heeft het opperbevel ingeval van een ramp of zwaar ongeval, of van ernstige vrees voor het ontstaan daarvan. Opperbevel duidt enerzijds op de politieke en bestuurlijke verantwoordelijkheid, anderzijds op de zeggenschap (gezag) over een ieder die aan de (ramp)bestrijding deelneemt, In GRIP 1 en 2 situaties wordt dit gezag namens hem/haar uitgevoerd door leidinggevenden van de hulpverleningsdiensten (operationele aansturing). In GRIP 3 trekt de burgemeester daadwerkelijk het gezag (opperbevel) naar zich toe. Vanaf GRIP 3 is er sprake van bestuurlijke aansturing. Operationele leiding Operationele leiding is de bevoegdheid tot het, in opdracht van de burgemeester, geven van bindende aanwijzingen aan commandanten/hoofden van de bij de bestrijding van het incident samenwerkende operationele diensten, zonder daarbij te treden in de bevoegdheden van deze functionarissen over de wijze van uitvoeren van de taken. Ieder multidisciplinair incident kent éénhoofdige operationele leiding: In GRIP 1 is sprake van coördinatie van brandweerzorg, politiezorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg op operationeel niveau door het CoPI en ligt de eenhoofdige operationele leiding bij de leider CoPI. In GRIP 2, 3 en 4 is sprake van coördinatie van brandweerzorg, politiezorg, geneeskundige zorg en bevolkingszorg op operationeel niveau (CoPI) en tactisch niveau (ROT) en ligt de eenhoofdige operationele leiding in de handen van de operationeel leider in het ROT. Operationeel kader De leider CoPI en de operationeel leider geven leiding aan de operationele uitvoering van de incidentbestrijding binnen de voor hen geldende operationele kaders. Het CoPI en het ROT zijn daarmee binnen deze kaders zelfsturende teams. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

21 1.3 Basisvereisten Inleiding Voor het uitvoeren van GRIP vormen 4 processen een basisvereiste. Deze processen worden benoemd in "Basisvereisten crisismanagement, de centrale normen benoemd" (LBCB 2006). Deze processen worden in dit hoofdstuk beschreven. Melding en alarmering Onder melding en alarmering wordt verstaan: alle activiteiten gericht op een bedrijfszeker, effectief en tijding aannemen, verwerken en registreren van gegevens over een incident en het alarmeren en informeren van de juiste eenheden, functionarissen, instanties en andere hulpbronnen. In de regio Noord-Holland Noord ligt de uitvoering van dit proces in handen van de gezamenlijke meldkamer. De uitvoering van dit proces is beschreven in het kwaliteitshandboek van de Veiligheidsregio. Op- en afschalen Onder op- en afschalen wordt verstaan: alle activiteiten gericht op het bedrijfszeker, effectief en tijdig beschikbaar hebben van de juiste hoeveelheid bestrijdingspotentieel (mensen en middelen) om een incident optimaal te bestrijden. De totaal benodigde organisatie moet door op- en afschaling worden op- en afgebouwd. In de regio Noord-Holland Noord staat de wijze van multidisciplinair op- en afschalen beschreven in deze GRIP regeling. Leiding en coördinatie De definitie van leiding en coördinatie is als volgt: het optimaal bestrijden van een incident door het borgen van een effectieve aansturing en besluitvorming rondom alle processen, sleutelfunctionarissen en eenheden. In de regio Noord-Holland Noord wordt de multidisciplinaire leiding en coördinatie bij een incident beschreven in deze GRIP regeling. Informatie management Informatiemanagement tijdens crisissituaties is een cyclisch proces van het effectief en efficiënt organiseren van de informatievoorziening binnen en tussen crisisteams. Doel is dat iedereen binnen de crisisorganisatie kan beschikken over tijdige, actuele en geverifieerde informatie om op zijn of haar niveau leiding te kunnen geven, af te stemmen, te controleren en bij te sturen. Dit om de incidentbestrijdingsorganisatie vanuit één gesynchroniseerd beeld te laten werken. In de regio Noord-Holland Noord wordt de netcentrische wijze van informatiemanagement apart beschreven. Regionaal crisisplan Het regionaal crisisplan beschrijft naast de basisvereisten voor de crisisbeheersing ook de hoofdstructuren van de operationele processen voor bevolkingszorg, brandweerzorg, geneeskundige zorg en politiezorg. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

22 Schema Samenhang Regionaal Crisisplan GRIP Melding en Op- en Leiding en Informatie Inrichting alarmering afschalen coördinatie management hoofdstructuren Monodisciplinaire Monodisciplinaire Handboeken Handboek Monodisciplinaire alarmerings opschalings CoPI, ROT, informatie uitwerkingen regelingen regelingen GBT, RBT management stafsecties DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

23 1.4 Monodisciplinaire operationele stafsecties Inleiding Voor een goed begrip van multidisciplinaire samenwerking en coördinatie is kennis over de deelnemende operationele stafsecties noodzakelijk. In dit hoofdstuk worden de stafsecties voor brandweerzorg, politiezorg, geneeskundige zorg, bevolkingszorg en water- en scheepvaartzorg beschreven Brandweer zorg Voor de uitvoering van de brandweerzorg bestaan de volgende taakorganisaties: Bron en emissiebestrijding Redding Ontsmetting Daarnaast twee ondersteunende taakorganisaties: Informatiemanagement, bijvoorbeeld waarnemen en meten Resourcemanagement (ondersteuning mensen en middelen) Stafsectie brandweerzorg Binnen de stafsectie brandweerzorg worden alle taakorganisaties aangestuurd door een hoofd. De algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf. In de regio Noord-Holland Noord worden bij opschaling in ieder geval de volgende functies (kernstaf) geactiveerd: Algemeen commandant (AC). Hoofd bron/emissiebestrijding tbv brandbestrijding, ongevalbestrijding gevaarlijke stoffen en decontaminatie. Hoofd Ondersteuning (HON). In kernstaf uitgevoerd door Hoofd bron- en emissiebestrijding. Hoofd informatie (HIN) Indien noodzakelijk kan de AC Brandweerzorg besluiten de stafsectie uit te breiden met de volgende hoofden: Redding tbv redding, technische hulpverlening en (urban) search & rescue Ontsmetting tbv ontsmetting van mens en dier, voertuigen en infrastructuur. Uitvoering brandweerzorg De taken brandweerzorg worden uitgevoerd door operationele eenheden onder leiding van de algemeen commandant brandweerzorg. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de officieren van dienst en daarbuiten door de stafsectie. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

24 Politiezorg Voor de uitvoering van de politiezorg bestaan de volgende taakorganisaties: Ordehandhaving en of Opsporing Mobiliteit Bewaken en beveiligen Opsporingsexpertise Handhaven netwerken (Speciale) Interventie Daarnaast twee ondersteunende taakorganisatie: Informatiemanagement Resourcemanagement (ondersteuning mensen en middelen) Stafsectie politie Binnen de stafsectie politie worden alle taakorganisaties aangestuurd door een hoofd. De algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf. In de regio Noord-Holland Noord bestaat de kernstaf politie in ieder geval uit de volgende personen: Algemeen commandant (AC) Hoofd ordehandhaving en/of opsporing Hoofd informatie (HIN) Hoofd ondersteuning (HON) De stafsectie Politiezorg kan door de AC worden uitgebreid met Hoofden van de taakorganisaties voor: Bewaken beveiligen ten behoeve van Bewaking en beveiligen Objecten of diensten en subjecten Mobiliteit ten behoeve van statisch en dynamisch verkeersmanagement Handhaven Netwerken Uitvoering politiezorg De taken politiezorg worden uitgevoerd door operationele eenheden onder leiding van de algemeen commandant politiezorg. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de officier van dienst en daarbuiten door de stafsectie. Geneeskundige zorg Voor de uitvoering van de geneeskundige zorg bestaan de volgende taakorganisaties: Spoedeisende Medische Zorg Psychosociale hulpverlening Publieke Gezondheidszorg Daarnaast twee ondersteunende taakorganisaties: Informatiemanagement, bijvoorbeeld waarnemen en meten Resourcemanagement (ondersteuning mensen en middelen) DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

25 Stafsectie geneeskundige zorg Binnen de stafsectie geneeskundig worden alle taakorgansaties aangestuurd door een hoofd. De algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf. In de regio Noord-Holland Noord worden bij opschaling in ieder geval de volgende functies (kernstaf) geactiveerd Algemeen commandant (AC) Hoofd spoedeisende medische zorg Hoofd Ondersteuning (HON). In kernstaf uitgevoerd door Hoofd spoedeisende medische zorg. Hoofd informatie (HIN) De stafsectie geneeskundige zorg kan door de AC worden uitgebreid met Hoofden van de taakorganisaties voor: Psychosociale hulpverlening Publieke Gezondheidszorg Uitvoering geneeskundige zorg De taken geneeskundige zorg worden uitgevoerd door operationele eenheden onder leiding van de algemeen commandant geneeskundige zorg. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de officier van dienst en daarbuiten door de stafsectie. Bevolkingszorg Voor de uitvoering van de bevolkingszorg blijft de huidige structuur voorlopig bestaan. In deze structuur zijn de gemeentelijke processen, bevolkingszorg, als volgt georganiseerd 1 : Communicatie (pers- en publiekvoorlichting, verwanteninformatie) Opvang&Verzorgen Operationele Ondersteuning CRIB Nazorg&IAC Daarnaast zijn er twee ondersteunende taakorganisaties: Informatiemanagement Resourcemanagement (ondersteuning mensen en middelen) Stafsectie bevolkings zorg Binnen de stafsectie bevolkingszorg van het ROT worden alle taakorganisaties aangestuurd door een hoofd. De algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf. In de regio Noord-Holland Noord bestaat de kernstaf van de stafsectie bevolkingszorg in ieder geval uit de volgende personen: Algemeen commandant (AC) Hoofd stafsectie bevolkingszorg Hoofd informatie (HIN) Adviseur communicatie De stafsectie bevolkingszorg ondersteunt de algemeen commandant bevolkingszorg bij de aansturing van de lokale teams bevolkingszorg. 1 De structuur van de bevolkingszorg wordt in de loop van 2010 aangepast aan het referentiekader Regionaal Crisisplan. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

26 Uitvoering bevolkings zorg De processen bevolkingszorg worden uitgevoerd door gemeentelijke actiecentra onder leiding van hun eigen hoofden. De uitvoering wordt ter plaatse aangestuurd door de officier van dienst en daarbuiten door het team bevolkingszorg. Het team bevolkingszorg wordt in iedere betrokken gemeente ingericht. In dit team (of deze teams) zijn alle processen vertegenwoordigd. Team Bevolkingszorg Het team bevolkingszorg is het lokale onderdeel van de stafsectie bevolkingszorg en verantwoordelijk voor de lokale uitvoering van de taken bevolkingszorg. Het team bevolkingszorg bestaat in Noord-Holland noord ten minste uit: Voorzitter team bevolkingszorg Procesverantwoordelijke Communicatie (pers- en publiekvoorlichting, verwanteninformatie) Procesverantwoordelijke Opvang&Verzorgen Procesverantwoordelijke CRIB Procesverantwoordelijke Operationele Ondersteuning Procesverantwoordelijke Nazorg&IAC Hoofd Informatie (HIN) Verslaglegger Plotter Het team kan door de voorzitter worden uitgebreid met het volgende lid: Hoofd Ondersteuning (HON) Lokale actiecentra Het team bevolkingszorg stuurt de volgende gemeentelijke actiecentra aan: Actiecentrum Communicatie Actiecentrum Opvang&Verzorgen Actiecentrum CRIB Actiecentrum Operationele Ondersteuning Actiecentrum Nazorg&IAC Voor de coördinatie van de activiteiten in de lokale actiecentra kunnen bij gemeentegrens overschrijdende incidenten regionale actiecentra worden ingericht. Water- en scheepvaart zorg Water en Scheepvaartzorg kent de volgende taakorganisaties: Nautisch verkeersmanagement Search and Rescue (SAR) Beheer waterkwaliteit Beheer waterkwantiteit en keringen Daarnaast zijn er twee ondersteunende processen: Informatiemanagement Resourcemanagement (ondersteuning mensen en middelen) DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

27 Stafsectie water en scheepvaart zorg Binnen de stafsectie water- en scheepvaart 2 worden alle taakorganisaties aangestuurd door een hoofd. De algemeen commandant bepaalt de omvang en de samenstelling van de staf.. In de regio Noord-Holland Noord worden bij opschaling in ieder geval de volgende functies (kernstaf) geactiveerd Algemeen commandant (AC) Hoofd Nautisch verkeersmanagement (tevens HON) Hoofd Informatie De stafsectie kan aangevuld worden met: Hoofd Search en Rescue Hoofd Beheer waterkwaliteit Hoofd Beheer waterkwantiteit en waterkeringen Hoofd Ondersteuning (HON) Uitvoering water en scheepvaart zorg De taken water- en scheepvaartzorg worden uitgevoerd door operationele eenheden of diensten onder leiding van hun eigen commandanten of diensthoofden. Dit kunnen eenheden of diensten van de KNRM, Rijkswaterstaat of het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier zijn. Ze worden ter plaatse aangestuurd door de officier van dienst en daarbuiten door de stafsectie. 2 Deze stafsectie bestaat naar verwachting medio 2011 DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

28 Hoofdstuk 2 Op- en afschalen Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie pagina 2.1 Opschalen Afschalen 17 DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

29 2.1 Opschalen Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven op welke wijze multidisciplinair wordt opgeschaald door middel van GRIP. Wanneer opschalen Het opschalen naar een volgende GRIP fase geschiedt als dit een toegevoegde waarde heeft ten opzichte van de voorgaande GRIP fase. Iedere GRIP fase kent een opschalingreden, zoals beschreven in de onderstaande tabel: GRIP fase Opschalingreden GRIP 1 Multidisciplinaire incidentbestrijding ter plaatse, waarbij: Multidisciplinaire afstemming met eenhoofdige aansturing nodig is. GRIP 2 Omvangrijke multidisciplinaire incidentbestrijding, waarbij: Het ROT taken van het CoPI moet overnemen Het ROT meerdere CoPI's inzet; Multidisciplinaire logistieke ondersteuning noodzakelijk is. GRIP 3 Strategische besluitvorming op bestuurlijk niveau noodzakelijk (burgemeester in de rol van beslisser); Burgemeester heeft behoefte aan ondersteuning van een strategische staf (burgemeester in de rol van boegbeeld of burgervader). GRIP 4 Strategische besluitvorming op bovengemeentelijk niveau noodzakelijk. Coördinerend burgemeester wenst ondersteuning van strategische staf. Ook in GRIP1 of 2 kan de burgemeester in zijn rol als boegbeeld of burgervader optreden. Besluit tot opschalen Het besluit tot multidisciplinair opschalen kan genomen worden door de burgemeester of door functionarissen die: Handelen op basis van een vooraf beschreven inzetvoorstel (centralist gemeenschappelijke meldkamer NHN) Uit hoofde van hun functie bevoegd zijn (calamiteitencoördinator GMK, leider CoPI, operationeel leider) Behoefte hebben aan eenhoofdige multidisciplinaire leiding van de Leider CoPI (officieren van dienst) Overleg Indien mogelijk vindt voor het besluit tot opschalen overleg plaats: Opschalen naar GRIP 1 GRIP 2 GRIP 3 en 4 Overleg met Leider CoPI Operationeel leider Operationeel leider en (coördinerend) burgemeester DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

30 Activeren van sirenes De leider CoPI of de operationeel leider kan de burgemeester adviseren de sirenes te activeren. Bij een acute dreiging voor de bevolking mag de officier van dienst brandweer, de leider CoPI of de operationeel leider de sirenes laten activeren. Direct daarna informeert hij of zij direct de burgemeester van de betrokken gemeente daarover. Indien de sirenes worden geactiveerd, betekent dit automatisch het opschalen naar GRIP 3 Opschalingscenario's In sommige gevallen vindt opschaling plaats aan de hand van vastgestelde planvorming of voorbereide inzetvoorstellen. Voorbeelden hiervan zijn rampenbestrijdingsplannen. Mono en multi disciplinair Naast het multidisciplinair opschalen kunnen de hulpverleningsdiensten ook monodisciplinair opschalen. Iedere discipline beschikt hiervoor over een stafsectie. Als voor één incident door twee of meer disciplines wordt opgeschaald naar een stafsectie, betekent dit automatisch het instellen van GRIP 2. Dreigende incidenten en evenementen In geval van een dreiging van een crisis bestaat er geen aanleiding om op te schalen met behulp van GRIP. Er is immers (nog) geen incident. Toch is het vanwege de dreiging noodzakelijk om de te nemen (voorzorgs) maatregelen multidisciplinair af te stemmen. Bijvoorbeeld in geval van een dreigende terreuraanslag, dreigende stroomuitval, een dreigende grieppandemie of een dreigende overstroming. In dergelijke gevallen komt het pre-rot bijeen. Ook voor het begeleiden van (risicovolle) evenementen kan bijvoorbeeld een pre-copi of een pre-rot worden ingezet. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

31 2.2 Afschalen Inleiding In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe multidisciplinair wordt afgeschaald door middel van GRIP. Wanneer afschalen Als een incident onder controle is ontstaat naar verloop van tijd de behoefte de organisatie die in het leven is geroepen om het incident te bestrijden af te schalen. Afhankelijk van de stand van zaken wordt besloten om af te schalen naar een lagere GRIP fase of in één keer naar GRIP 0. Onafhankelijk van de multidisciplinaire afschaling kunnen één of meerdere eenheden nog actief zijn in de afhandeling van het incident, maar dit wordt in de reguliere werkzaamheden meegenomen. Bevoegdheid tot afschalen De bevoegdheid om af te schalen varieert per GRIP fase. Bij bestuurlijke afschaling vanuit GRIP 4 besluit de coördinerend burgemeester om af te schalen. Hij of zij overlegt daartoe met de burgemeesters van de betrokken gemeenten en laat zich door de operationeel leider adviseren over de nieuw te hanteren GRIP fase. Bij bestuurlijke afschaling vanuit GRIP 3 besluit de burgemeester om af te schalen. Hij of zij laat zich door de operationeel leider adviseren over de nieuw te hanteren GRIP fase. Bij operationele afschaling vanuit GRIP 2 besluit de operationeel leider om af te schalen. Hij of zij laat zich daarbij adviseren door de leider CoPI en informeert de burgemeester van de betrokken gemeente hierover. Bij operationele afschaling vanuit GRIP 1 besluit de leider CoPI om af te schalen. Hij of zij informeert de burgemeester van de betrokken gemeente hierover. Maatwerk Afschalen hoeft niet van boven naar beneden te lopen. Het kan zo zijn dat er voor een CoPI geen werk meer is, terwijl het ROT nog volop bezig is. Het opheffen van een crisisteam is alleen mogelijk, als het crisisteam daarboven daar toestemming voor geeft. Evalueren Direct na de afschaling zorgt de voorzitter van een multidisciplinair team (CoPI, ROT, GBT, RBT) voor een debriefing van het incident. Hiervan wordt een verslag gemaakt. Hiernaast levert de voorzitter nog een eigen inzetrapportage aan. Het verslag van de debriefing en de inzetrapportage worden gebruikt voor een quickscan van het incident. In het handboek van de Veiligheidsregio wordt de multidisciplinaire evaluatieprocedure en de quick scan procedure beschreven. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

32 Hoofdstuk 3 Leiding en coördinatie per GRIP fase Inhoud Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen. Onderwerp Zie pagina 3.1 GRIP GRIP GRIP GRIP GRIP 4 29 DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

33 3.1 GRIP 0 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de fase GRIP 0 beschreven. Hierin is geen sprake van multidisciplinaire opschaling. Kenmerk De fase GRIP 0 wordt gekenmerkt door: Routinematig werken; de bestrijding van het incident valt binnen de normale dagelijkse werkwijzen van de betrokken operationele diensten; Multidisciplinaire afstemming vindt indien noodzakelijk plaats in een motorkapoverleg. Betrokkenen Bij het incident zijn de operationele functionarissen betrokken, die volgens de monodisciplinaire richtlijnen nodig zijn voor de bestrijding. Motorkap overleg Indien de betrokkenen hun optreden multidisciplinair met elkaar afstemmen heet dit een motorkapoverleg. In een motorkapoverleg kunnen ook meerdere officieren van dienst betrokken zijn. Leiding en coördinatie De operationele diensten hanteren hun eigen monodisciplinaire bevelsstructuren. Informatie management De calamiteitencoördinator van de meldkamer NHN is verantwoordelijk voor het totaalbeeld van incidenten die zich voordoen. De operationele diensten gebruiken hun eigen monodisciplinaire informatielijnen. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

34 3.2 GRIP 1 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de fase GRIP 1 beschreven. Hierin is sprake van multidisciplinaire opschaling naar een commandoteam plaats incident (CoPI). Reden voor opschaling De reden voor opschaling naar GRIP1 is: Eenhoofdige aansturing is nodig voor multidisciplinaire incidentbestrijding ter plaatse. Kenmerk De fase GRIP 1 wordt gekenmerkt door: Incidenten die ter plaatse worden bestreden. Multidisciplinaire coördinatie van incidentbestrijding ter plaatse; Eenhoofdige leiding onder een leider CoPI. CoPI De samenstelling van het CoPI wordt bepaald door de leider CoPI, maar bestaat ten minste uit: Functie Leider CoPI OvD Brandweerzorg OvD Geneeskundige zorg OvD Politiezorg OvD Bevolkingszorg Voorlichter Informatiemanager CoPI Plotter Beschikbaar binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten binnen 30 minuten Uitbreiding van het CoPI kan bijvoorbeeld met: OvD-Water en scheepvaartzorg Andere OvD's Deskundige adviseurs Wenselijk: binnen 30 minuten Wenselijk: binnen 30 minuten n.v.t. Taak CoPI De taak van het CoPI is het inzetten, coördineren en aansturen van eenheden in en nabij een brongebied met het doel om de oorzaak en/of de effecten van een incident te bestrijden of te beperken. Leiding en coördinatie De bevelslijnen in GRIP 1 lopen als volgt: Leider CoPI geeft leiding aan de leden van het CoPI (WAT moet er gebeuren); Officieren van dienst geven leiding aan hun eenheden (HOE gaan we dat doen). DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

35 Schema GRIP 1 Ter plaatse CoPI Leider CoPI OvD Brandweerzorg OvD Politiezorg OvD Geneeskundige zorg OvD Bevolkingszorg Voorlichter Informatiemanager Plotter Eventueel toevoegen: OvD Water en scheepvaartzorg Andere OvD's Eenheden brandweer, politie, geneeskundig, gemeentelijk Informatie management In GRIP 1 is de informatiemanager in het CoPI verantwoordelijk voor het totaalbeeld van het incident. De operationele diensten zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen beeld. De volgende informatielijnen worden gebruikt: Leider CoPI overlegt met operationeel leider; De leider CoPI informeert de burgemeester; OvD's gebruiken hun eigen monodisciplinaire informatielijnen; De OvD's en de leider CoPI leveren en ontvangen al hun relevante informatie bij de informatiecoördinator. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

36 3.3 GRIP 2 Inleiding In dit hoofdstuk wordt de fase GRIP 2 beschreven. In deze fase wordt naast een CoPI multidisciplinair opgeschaald naar een regionaal operationeel team (ROT) en de stafsecties. Reden voor opschaling De reden voor opschaling naar GRIP2: Omvangrijke incidentbestrijding waarbij: het ROT taken van het CoPI moet overnemen; meerdere CoPI's zijn ingezet die het ROT aanstuurt; multidisciplinaire logistieke ondersteuning noodzakelijk is. Kenmerk De fase GRIP 2 wordt gekenmerkt door: Omvangrijke multidisciplinaire incidentbestrijding Eenhoofdige leiding door operationeel leider;. ROT Het ROT is als volgt samengesteld: Functie Operationeel leider AC Brandweerzorg AC Geneeskundige zorg AC Politiezorg AC Bevolkingszorg Informatiemanager Resourcemanager Verslaglegger Beschikbaar 45 minuten 45 minuten 45 minuten 45 minuten 45 minuten 30 minuten Optioneel 45 minuten Andere AC's Aan het ROT kunnen andere Algemeen Commandanten of liasions worden toegevoegd als dit nodig is voor het incident. Voor incidenten op het water kan bijvoorbeeld een AC Water- en scheepvaartzorg aan het ROT worden toegevoegd. Stafsecties De Algemeen Commandanten worden vanaf GRIP2 ondersteund door tenminste de kernbezetting van hun stafsecties. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

37 RVOT Het ROT wordt ondersteund door het regionaal verbindings- en ondersteuningsteam (RVOT), hierin is de stafsectie informatie en stafsectie ondersteuning bijeengebracht. Deze sectie bestaat uit de volgende personen: Functie Informatiecoördinator Plotter Verbindingsmedewerker Algemeen ondersteuner Beschikbaar 30 minuten 30 minuten 30 minuten 30 minuten Taken ROT Het ROT heeft de volgende taken: Coördineren en aansturen totale operationele inzet door eenhoofdige leiding; Bewaken continuïteit multidisciplinaire operationele inzet; Beslissen over verdelen van schaarse operationele middelen; Regie op het totaalbeeld; Scenariodenken op de middenlange termijn. Leiding en coördinatie De bevelslijnen in GRIP 2 lopen als volgt: De operationeel leider geeft leiding aan de leden van het ROT (WAT); De algemeen commandanten (AC's) in het ROT geven leiding aan hun stafsecties (HOE); De operationeel leider stuurt de leider CoPI aan. De leider CoPI is zelfsturend binnen de operationele kaders die zijn aangegeven door de operationeel leider; De leider CoPI geeft leiding aan de leden van het CoPI (WAT); De OvD's sturen hun eenheden aan (HOE). De OvD's zijn zelfsturend binnen de operationele kaders die worden aangegeven door de AC's. Informatie management Vanaf GRIP 2 is de informatiemanager in het ROT verantwoordelijk voor het multidisciplinair totaalbeeld. Het CoPI en de stafsecties zijn ieder verantwoordelijk voor hun eigen beeld. Door middel van het totaalbeeld worden alle bij de bestrijding van het incident betrokken team gelijktijdig geïnformeerd. De volgende informatielijnen worden gebruikt: De operationeel leider informeert de burgemeester van de betrokken gemeente De hoofden informatie en de informatiemanager CoPI leveren relevante informatie aan bij de informatiemanager in het ROT; De informatiemanager van het ROT informeert het LOCC. OvD's gebruiken hun eigen monodisciplinaire informatielijnen; De OvD's en de leider CoPI leveren en ontvangen relevante informatie bij de informatiecoördinator. Resource management De resource manager is verantwoordelijk voor het multidisciplinair coördineren van de ingezette mensen en middelen. Hij of zij wordt indien noodzakelijk aan het ROT toegevoegd. 3 3 In een pilot wordt onderzocht of deze taak kan worden weggezet bij defensie. DOC-VB GRIP Noord-Holland Noord, versie van 30

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer

B1 - Basisplan en hoofdprocessen Inleiding en leeswijzer B1 - Basisplan en hoofdprocessen B1 0 Inleiding en leeswijzer Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp

Nadere informatie

GRIP-teams en kernbezetting

GRIP-teams en kernbezetting GR P Wat is GRIP? GRIP is de afkorting van Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure en staat voor: het snel en multidisciplinair organiseren van de juiste mensen en middelen die nodig

Nadere informatie

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord

B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2 - Hoofdproces Coördinatie en Commandovoering: GRIP Noord-Holland Noord B2-0 Overzicht Samenvatting In dit deel is de Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings- Procedure (GRIP) Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure (GRIP) Inleiding Een goede coördinatie tussen betrokken hulpdiensten is bij de bestrijding van complexe incidenten van groot belang. Het model voor

Nadere informatie

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Inhoudsopgave Grip op hulpverlening 4 Routinefase 6 GRIP 1 8 GRIP 2 12 GRIP 3 18 GRIP 4 24 Gebruikte afkortingen 30 4 Grip op hulpverlening Dit boekje bevat de samenvatting

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijding Procedure (GRIP) Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1 Niveaus in de incident- en crisismanagementorganisatie... 1 1.1 Operationeel niveau...

Nadere informatie

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen

De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht. 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen De Veiligheidsregio NHN in vogelvlucht 28-03-2011 Commissie Bestuur en middelen Welkom Veiligheidsregio NHN Wet veiligheidsregios Bezuinigingen Regionalisering brandweer Praktijk Veiligheidsregio Noord-Holland

Nadere informatie

1 De coördinatie van de inzet

1 De coördinatie van de inzet 1 De coördinatie van de inzet Zodra zich een incident voordoet of dreigt voor te doen, wordt de rampenbestrijdingsorganisatie via het proces van opschaling opgebouwd. Opschalen kan worden gedefinieerd

Nadere informatie

GR Pop crisissituaties

GR Pop crisissituaties GR Pop crisissituaties De spil in crisisbeheersing Slagvaardig Tijdens een ramp of crisis moeten de inwoners van Fryslân kunnen rekenen op professionele hulp verleners, die snel paraat staan en weten wat

Nadere informatie

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. Beschrijving van de organisatie, verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden in het kader van de rampenbestrijding en crisisbeheersing. 1 Inhoud Processen per kolom / hulpdienst Netcentrisch werken GRIP-opschaling

Nadere informatie

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen

REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009. Procesmodellen REFERENTIEKADER REGIONAAL CRISISPLAN 2009 Het Referentiekader Regionaal Crisisplan 2009 Leeswijzer Begin vorig jaar is het projectteam Regionaal Crisisplan, in opdracht van de Veiligheidskoepels, gestart

Nadere informatie

Crisismanagement Groningen. Basismodule

Crisismanagement Groningen. Basismodule Crisismanagement Groningen Basismodule Doel van de module Kennismaken met crisismanagement Groningen Inzicht krijgen in rollen en taken Beeld krijgen bij samenwerken in de crisis-organisatie Programma

Nadere informatie

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD

AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD AGP 13 REGIONAAL CRISISPLAN VEILIGHEIDSREGIO BRABANT-NOORD 2012 Inhoudsopgave Inleiding...2 Bedrijfsprocessen...2 Regionaal Beleidsteam...6 Gemeentelijk Beleidsteam...10 Regionaal Operationeel Team...12

Nadere informatie

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure

in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure in samenwerking met de 21 gemeenten in de Regio Zuidoost-Brabant 2011 Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure Someren Son en Breugel Valkenswaard Veldhoven Waalre Helmond Laarbeek Nuenen

Nadere informatie

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s

Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s Kennispublicatie Referentiekader GRIP en eisen Wet veiligheidsregio s 1 Infopunt Veiligheid In 2006 heeft de toenmalige Veiligheidskoepel een landelijk Referentiekader GRIP opgesteld. De op 1 oktober 2010

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011

Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord Vastgesteld door Algemeen Bestuur 30 juni 2011 DOC-VB Regionaal crisisplan Noord-Holland Noord, versie 1.0 110701 1 van 37 Regionaal Crisisplan Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Functies en teams in de rampenbestrijding

Functies en teams in de rampenbestrijding B Functies en teams in de rampenbestrijding De burgemeester - De burgemeester heeft de eindverantwoordelijkheid voor en de algehele leiding bij het bestrijden van incidenten in de eigen gemeente; - De

Nadere informatie

Introductie rampenplan Overzicht

Introductie rampenplan Overzicht Introductie rampenplan Overzicht Inleiding Dit deel vormt een introductie op het rampenplan. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp Voorwoord en leeswijzer Onderdelen rampenplan:

Nadere informatie

Beschrijving GRIP 0 t/m 4

Beschrijving GRIP 0 t/m 4 RCP pocket Beschrijving GRIP 0 t/m 4 GRIP GRIP 0 Kenmerken incident Normaal dagelijkse werkwijzen van de hulpdiensten Afstemming in motorkapoverleg Dreigingsfase Preparatiestaf Aanwijzingen voor het ontstaan

Nadere informatie

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010

Handboekje crisisorganisatie. Versie: oktober 2010 Handboekje crisisorganisatie Versie: oktober 2010 2 Crisisorganisatie 3 Voor het bestrijden en beheersen van grootschalige incidenten of rampen moet de hulpverleningsorganisatie binnen korte tijd kunnen

Nadere informatie

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013

Crisismodel GHOR. Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Crisismodel GHOR Landelijk model voor de invulling van het geneeskundige deel van het regionaal crisisplan. Versie 1.0 Datum 4 juni 2013 Status Definitief Besluit Raad DPG d.d. 26 april 2013 Beheer PGVN

Nadere informatie

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave

Rampenplan gemeente Heerhugowaard. Inhoudsopgave Rampenplan gemeente Heerhugowaard Inhoudsopgave Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders op 08-07-2008 0. Inhoudsopgave Inhoud Dit document bevat de volgende onderwerpen. DEEL A RAMPENPLAN:

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.1, 7 juli 2011 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg

Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant. Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Regionaal crisisplan Regio Zuidoost-Brabant Deel 2: Deelplan Bevolkingszorg Colofon Opdrachtgever dhr. H.A.M. Arkesteijn Auteur(s) mw. D. Aarts dhr. B.M.J. Peute Versie geschiedenis: Versiedatum Veranderingen

Nadere informatie

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp

Deel BI - Basisplan. Dit hoofdstuk behandelt de volgende onderwerpen: Onderwerp I- O Inleiding en inhoudsopgave Deel I - asisplan Inleiding In het basisplan ligt het accent op de bestuurlijke, organisatorische en coördinerende elementen bij het bestrijden van een ramp en de terugkeer

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio Haaglanden 1 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Haaglanden Door: Bureau Gemeentelijke Crisisbeheersing Haaglanden Brandweer Haaglanden Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Haaglanden Politie Haaglanden

Nadere informatie

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1

Regionaal crisisplan. Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Gelderland-Zuid 1 Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 1.2, 27 januari 2014 In opdracht van: et algemeen bestuur van de Veiligheidsregio

Nadere informatie

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN

VRHM REGIONAAL CRISISPLAN VRHM REGIONAAL CRISISPLAN Inhoud 1. Inleiding 4 2. Voorwaardenscheppende processen 6 2.1 Melden en alarmeren 6 2.2 Op- en afschalen 7 2.3 Leiding en coördinatie 8 2.4 Informatiemanagement 9 3. Beschrijving

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012

Regionaal Crisisplan 2012 Regionaal Crisisplan 2012 ------------- 2016 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van de veiligheidsdirectie van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Adres: Veiligheidsregio Midden-

Nadere informatie

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe

Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Kaders voor de GRIP in Groningen, Friesland en Drenthe Johan Haasjes Vakspecialist Expertise Veiligheidsregio Groningen Versie 1.5 16 april 2014 (definitief) Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 De opschalingsniveaus

Nadere informatie

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk

GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk GRIP-regeling 1 t/m 5 en GRIP Rijk Al jaren is het de dagelijkse praktijk om bij grote, complexe incidenten op te schalen binnen de GRIP-structuur. Deze structuur beschrijft in vier fasen de organisatie

Nadere informatie

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Omgevingszorg. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Omgevingszorg Handboek Bevolkingszorg Deel D Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 12 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Deel 1

Regionaal Crisisplan. Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Regionaal Crisisplan Deel 1 Veiligheidsregio Hollands Midden Datum: Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Voorwaardenscheppende processen... 3 2.1 Melden en alarmeren... 3 2.2 Op- en afschalen...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016

Regionaal Crisisplan 2012-2016 VRMWB. Regionaal Crisisplan 2012-2016 Regionaal Crisisplan 2012-2016 1 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant omvat een gebied met veel uiteenlopende risico s. Veel ramp- en crisisscenario s kunnen zich potentieel in onze

Nadere informatie

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen

Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen Beschrijving Incident- en crisismanagementorganen Drenthe/Assen 25 juni 2007 Inhoudsopgave: Inleiding... 2 1 Motorkapoverleg (MKO)... 2 2 Commando Plaats Incident (CoPI)... 2 2.1 Taken... 3 2.2 Bemensing...

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal

Regionaal Crisisplan Haaglanden. Regionaal Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Door: Brandweer Haaglanden GHOR Haaglanden

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Haaglanden

Regionaal Crisisplan Haaglanden Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing Regionaal Crisisplan Haaglanden 2016-2019 t.b.v. multidisciplinaire

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Zaaknummer: BVJL11. Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Zaaknummer: BVJL11 Onderwerp Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Brabant-Noord Collegevoorstel Inleiding Met de vaststelling van de Wet veiligheidsregio s heeft de veiligheidsregio Brabant-Noord de verplichting

Nadere informatie

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Rapport. Crisisbeheersing. Datum 29 maart 2013. Status Definitief REGIONAAL CRISISPLAN. Versie 1.0. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Rapport Crisisbeheersing REGIONAAL CRISISPLAN Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost Datum 29 maart 2013 Status Definitief Versie 1.0 Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Deel

Nadere informatie

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage.

Voor de inhoud van het Regionaal Crisisplan en de aanpassingen, wordt u verwezen naar de bijlage. Voorstel AGP 10 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 3 november 2014 Bijlagen : 1 Steller : Christel Verschuren Onderwerp : Regionaal Crisisplan 2014 Algemene toelichting Aanleiding Voor u ligt het. Veiligheidsregio

Nadere informatie

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP)

GRIP Zeeland. Veiligheidsregio Zeeland. Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure. (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Veiligheidsregio Zeeland Vijf V s van Veiligheid Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure GRIP Zeeland (afgeleid van het landelijke referentiekader GRIP) Voorkomen Wij signaleren risico

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement u. Functie officier van dienst Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub u Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal crisisplan Regionaal beleidsplan. Regionaal risicoprofiel. Regionaal crisisplan

Regionaal crisisplan Regionaal beleidsplan. Regionaal risicoprofiel. Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan 2016-2019 Regionaal risicoprofiel Regionaal beleidsplan Regionaal crisisplan Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Gelderland-Zuid Versie: 2.0, 13 april 2017 In opdracht van: et algemeen

Nadere informatie

1 Organisatiestructuur opschaling

1 Organisatiestructuur opschaling Deel B Hoofdstuk 1 Organisatiestructuur opschaling 1 Organisatiestructuur opschaling 1.1 Inleiding Bij een ongeval met mogelijk verstrekkende gevolgen zullen veel activiteiten tegelijkertijd moeten plaatsvinden.

Nadere informatie

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren.

Alle activiteiten zijn op maat te maken in overleg met de opdrachtgever. Ook kunt u activiteiten combineren. Introduceren en in gebruik nemen Regionaal Crisisplan: Wij zijn gespecialiseerd in de rampenbestrijding en crisisbeheersing en uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Regionaal CrisisPlan

Nadere informatie

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg

Ondersteuning. Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Regionaal Crisisplan - Bevolkingszorg Ondersteuning Handboek Bevolkingszorg Deel F Datum: Kenmerk: Auteurs: Werkgroep Regionaal Crisisplan Bevolkingszorg Pagina 2 van 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding...

Nadere informatie

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES

CONVENANT. SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES CONVENANT SLOTERVAART ZIEKENHUIS VEILIGHEIDSREGIO Amsterdam-Amstelland SAMENWERKINGSAFSPRAKEN VOOR RAMPEN EN CRISES 2012 Ondergetekenden: 1. Het Slotervaart, gevestigd te Amsterdam, in deze rechtsgeldig

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente

Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GRIP) bijlage van het Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Twente Autorisatie OPSTELLERS: Barrett,Annelies Voorde ten, Jaqueline BIJDRAGE IN DE

Nadere informatie

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten.

De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband tussen 26 gemeenten. BELEIDSPLAN 2011-2015 VEILIGHEIDSREGIO MIDDEN- EN WEST-BRABANT Bijlage 3. Sturing en organisatie De veiligheidsregio Midden- en West-Brabant is gebaseerd op verlengd lokaal bestuur en is een samenwerkingsverband

Nadere informatie

Crisis besluit vorming / GRIP

Crisis besluit vorming / GRIP Crisis besluit vorming / GRIP Deze app beschrijft de crisisbesluitvormings structuur (GRIP-procedure) gezien vanuit standpunt OvD-P en SGBO/Actiecentrum politie. Bronnen: Infopunt Veiligheid/IFV Reacties

Nadere informatie

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland

Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland Zeeuwse GRIP 2011 Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure Veiligheidsregio Zeeland versie 3.0 28 sep 2011 definitief i Versie- en wijzigingsbeheer Opsteller Projectleider Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo)

Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Regionaal Crisisplan Uitwerking calamiteitencoördinator (CaCo) Erratum Calamiteitencoördinator (CaCo) Dit erratum geeft invulling aan de huidige taakopvatting en werkwijze van de CaCo en dient

Nadere informatie

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas

In the hot seat. NIBHV Ede 24 november 2015. de crisis samen de baas In the hot seat NIBHV Ede 24 november 2015 de crisis samen de baas Programma: Inleiding workshop Film: Samenwerking tijdens een GRIP incident Sitting in the hot seat: CoPI Even voorstellen Ymko Attema

Nadere informatie

GEMEENTE VALKEN SWAARD

GEMEENTE VALKEN SWAARD GEMEENTE VALKEN SWAARD Postbus 10100 aan de leden van de raad van de gemeente Valkenswaard (040) 208 34 44 (040) 204 58 90 Kenmerk: Onderwerp: Behandeld door. Bijlage: Datum: 10uit07530 brand 21 juli 2010

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan

Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan Titel : Regionaal Crisisplan Bestandslocatie : G:\Staf\Vastgestelde documenten Versie : 3.0 Datum : 14 november 2011 Samenstellers : Projectgroep Regionaal Crisisplan Status : definitief

Nadere informatie

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP)

Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND. (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdings Procedure (GRIP) ZEELAND (afgeleid van de uniforme landelijke GRIP) Opsteller : Werkgroep Multidisciplinaire Planvorming Goedkeuring Revisienr. Datum Omschrijving

Nadere informatie

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04.

Aan Regiegroep 17.02.2014. Aan Veiligheidsdirectie 27.02.2014. Goedkeuring Dagelijks bestuur 26.03.2014. Vaststelling Algemeen Bestuur 09.04. Voorstel CONCEPT AGP 12 Aan : Algemeen Bestuur Datum : 9 april 2014 Bijlage : 1 Steller : Ruud Huveneers Onderwerp : Continuïteitsplan sleutelfunctionarissen hoofdstructuur Algemene toelichting De Veiligheidsregio

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Algemeen Referentie: Regionaal Crisisplan VRZHZ Opgesteld door: Projectteam RCP Status: Versie 1.0 Datum: 16 juni 2011 Pagina 1/50 Inhoudsopgave 1. Algemeen... 3 1.1 Doel...

Nadere informatie

PLAN CRISISMANAGEMENT

PLAN CRISISMANAGEMENT PLAN CRISISMANAGEMENT Rampenplan van de gemeente Tilburg Vastgesteld door het college op 19 juli 2005 Productie: Informatie: Gemeente Tilburg, Concernstaf, afdeling Bestuursadvisering Johan Geijsels, bestuursadviseur

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN

REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN REGIONAAL CRISISPLAN FRYSLÂN Maart 2012 Autorisatie Opdrachtgever Opsteller AB S. Ververs Versiegegevens Versie Datum Verzonden aan Met als doel 0.2 10 oktober Werkoverleg Brandweer & Veiligheid vaststelling

Nadere informatie

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015

CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 CRISISPLAN Veiligheidsregio Kennemerland 2015 VASTGESTELD DOOR AB 16 FEBRUARI 2015 INGANGSDATUM 1 APRIL 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 4 1. Crisisbeheersing... 7 1.1. Kaders... 7 1.2.

Nadere informatie

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht

Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Deel I Crisisbestrijdingsorganisatie 0. Overzicht Inleiding De operationele aspecten van de crisisbestrijding worden beschreven. Inhoud Dit deel behandelt de volgende onderwerpen: Hoofdstuk Onderwerp Pagina

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord

Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord 2011 2012 Colofon Multidisciplinaire werkgroep Regionaal Crisisplan Regionaal Crisisplan 2011-2012 Versie: 0.9 Vaststellingsdata: Algemeen bestuur 18-11-2011 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen...4 1.1 Inleiding...

Nadere informatie

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord

Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding. Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Rol van de veiligheidsregio bij terrorismegevolgbestrijding Paul Verlaan, Directeur Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Brandweer Brabant-Noord Inhoud Veiligheidsregio algemeen Rol van de veiligheidsregio

Nadere informatie

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I

Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I Factsheet Regionaal Crisisplan Zaanstreek-Waterland Deel I ALGEMEEN 1. Wat is het regionaal crisisplan? Het regionaal crisisplan (RCP) is één van de drie nieuwe verplichte plannen uit de Wet veiligheidsregio's

Nadere informatie

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost

Colofon. Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Colofon Opdrachtgever Veiligheidsbureau Brabant-Zuidoost Auteur(s) Projectgroep crisisplan Anton Aerts, vertegenwoordiger Politie Henk Arkesteijn, vertegenwoordiger Gemeenten Paul van Dooren, vertegenwoordiger

Nadere informatie

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid.

Voorstel aan de raad. Nummer: B11-18866. Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Voorstel aan de raad Nummer: B11-18866 Punt 10 van de agenda voor de vergadering van 10 april 2012. Onderwerp Voorstel inzake Kadernota Veiligheid. Wordt nagezonden. 1 Inhoud Over dit document... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler)

Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) gemeente Eindhoven Raadsnummer og.rzoso.ooz Inboeknummer osbstoooo3 Classificatienummer Do ssiernummer 439.102 2I december 2004 Raads informatiebrief (Bestuurlijke pijler) Betreft vaststelling van het

Nadere informatie

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna

Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Crisiscommunicatie: wie neemt de lead? Door: Roy Johannink & Eveline Heijna Als het misgaat bij de communicatie in een crisis, dan is dit vaak een gebrek aan duidelijkheid op de vragen: wie doet wat, wie

Nadere informatie

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid

Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van Het bestuur van Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl Druk: versie 3.0 september 2013 Beheer: Het

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND

GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND GECOÖRDINEERDE REGIONALE INCIDENTENBESTRIJDINGSPROCEDURE ROTTERDAM-RIJNMOND Colofon Dit document is tot stand gekomen onder regie van de afdeling Crisisbeheersing. Adres Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018

Regionaal Crisisplan. Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Regionaal Crisisplan Rotterdam-Rijnmond 2014 2018 Succesvolle crisisbeheersing staat of valt met een goede en eenduidige samenwerking tussen alle betrokken partijen. et geactualiseerde Regionaal Crisisplan

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Veiligheidsregio Drenthe Datum: juli 2014 2/37 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 Wettelijk en procedureel kader regionale crisisbeheersing... 3 1.3 Definitie crisis...

Nadere informatie

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen

DOEN WAAR JE GOED IN BENT. De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DOEN WAAR JE GOED IN BENT De crisisorganisatie in Drenthe op hoofdlijnen DIT MOET ANDERS In 2009 besloot het bestuur van de Veiligheidsregio Drenthe om crisisbeheersing op een andere manier vorm te geven

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W-nr. 07.0754, d.d. 10 juli 2007 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Wijziging gemeentelijke rampenbestrijdingsorganisatie: (GRIP-procedure en Alarmeringsverantwoordelijkheid) BESLUITEN Behoudens advies

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid

Regionaal Crisisplan We werken vanuit de behoefte. Zorg voor veiligheid Regionaal Crisisplan 2016-2019 We werken vanuit de behoefte Zorg voor veiligheid Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Uitgangspunten...3 2. Bevoegdheden...4 2.2 Bestuurlijke verantwoordelijkheden binnen

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017

Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU Het beheer van

Nadere informatie

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK

Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Risico- en crisisbeheersing Brandweer Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) Gemeenschappelijke Meldkamer Zeeland (GMK) Introductie GRIP GRIP1 GRIP2 GRIP3 GRIP4 GRIP5 + GRIP RIJK Wie

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Utrecht

Regionaal Crisisplan Utrecht Regionaal Crisisplan Utrecht 2014-2017 Regionaal Crisisplan Utrecht Opgesteld door: projectteam crisisplan, samengesteld uit deelnemers vanuit gemeenten, politie, RMC, waterschappen, VRU. Het beheer van

Nadere informatie

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan:

06-20094781. Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014. Nummer: 14A.00335. Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid. Tekenstukken: Nee Afschrift aan: VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Van: S. Kempink Tel.nr. : Datum: 6 mei 2014 Tekenstukken: Nee Afschrift aan: N.a.v. (evt. briefnrs.): N.v.t. 06-20094781 Team: Jeugd, leefbaarheid en veiligheid

Nadere informatie

Handboek Bevolkingszorg

Handboek Bevolkingszorg Handboek Bevolkingszorg Opzet Handboek Bevolkingszorg Dit hoofdstuk is opgedeeld in vijf delen. Deel A bevat de samenvattingen van de vijf taakorganisaties bevolkingszorg. De delen B tot en met F bevatten

Nadere informatie

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8

Over dit document... 4. Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 1 Inhoud Over dit document... 4 Hoofdstuk 1 Inleiding... 6 Landelijke en regionale uitgangspunten... 8 Hoofdstuk 2 Uitgangspunten... 8 Processen rampenbestrijding en crisisbeheersing... 9 Processen en

Nadere informatie

Nota van B&W. Onderwerp Crisisplan Kennemerland

Nota van B&W. Onderwerp Crisisplan Kennemerland Onderwerp Crisisplan Kennemerland Nota van B&W Portefeuille mr. B. B. Schneiders Auteur Het college van burgemeester en wethouders, Telefoon 4489 E-mail: jvdhoek@haarlem.nl PD/VHT Reg.nr. 2007/190051 bijlage

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015

Regionaal Crisisplan. Veiligheidsregio. Zuid-Limburg 2012-2015 Regionaal Crisisplan Veiligheidsregio Zuid-Limburg 2012-2015 Documentbeheer Opdrachtgever Algemeen Bestuur (conform artikel 16 Wet veiligheidsregio's) Portefeuillehouder J. Som Proceseigenaar G. v. Klaveren

Nadere informatie

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013

Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 Bijlage A bij voorstel Systeemoefening VRU 2013 1 Rapportage Systeemoefening VRU 4 december 2013 2 Inleiding Voor u ligt het ingevulde toetsingskader van de Inspectie Veiligheid & Justitie (IV&J). De gegevens,

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRZHZ

Regionaal Crisisplan VRZHZ Regionaal Crisisplan VRZHZ Versie 4.0 2015 Colofon: Dit document is tot stand gekomen in opdracht van het bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Adres: Postbus 350 3300 AJ Dordrecht www.vrzhz.nl

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Nr. 420 14 december 2015 Organisatiebesluit Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014

Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Regionaal Crisisplan Definitief vastgesteld op 04-07-2014 Pagina 2 van 25 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Inleiding 3 1.1 Een levend document voor een dynamische wereld 3 1.2 Doel en kader van het Regionaal

Nadere informatie

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005.

Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Rampenplan Gemeente Schouwen-Duiveland 2005-2009 Vastgesteld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland op 28 juni 2005. Goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

REGIONAAL CRISISPLAN

REGIONAAL CRISISPLAN REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant REGIONAAL CRISISPLAN 2012-2016 Versie juli 2014 - Deze pagina is bewust leeg gelaten - 2 Voorwoord De Veiligheidsregio Midden- en

Nadere informatie

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik

GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik GRIP 2, brand bedrijfsverzamelgebouw 10 maart 2016, gemeente Medemblik Quickscan brand bedrijfsverzamelgebouw Medemblik, 10 maart 2016 Incident 10 maart 2016 Brand in een bedrijfsverzamelgebouw aan de

Nadere informatie

Regionaal Crisisplan VRD

Regionaal Crisisplan VRD Regionaal Crisisplan VRD Werkgroep MOV Datum: mei 2011 Versienummer 0.7 (concept) 2/29 1. INLEIDING 1.1 Inleiding De Wet veiligheidsregio s stelt eisen aan de regionale crisisbeheersing. Om daaraan te

Nadere informatie

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen

Fase 1: Alarmeren. Stap 1. Stap 2. Stap 3. Actie. Toelichting. Betrokken partijen. Betrokken partijen. Actie. Toelichting. Betrokken partijen Draaiboek Brand 2016 Het Draaiboek Brand is onderdeel van het Protocol Grootschalige calamiteiten van het Verbond van Verzekeraars. In het draaiboek is beschreven hoe de coördinatie vanuit de branche Brand

Nadere informatie

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio

crisis bestuurders ramp netcentrisch werken CoPI crisismanagement informatiemanager informatie delen regionaal veiligheidsregio regionaal interactief operationeel netwerk team netcentrisch werken veiligheidsregio plotter informatievoorziening crisismanagement bestuurders informatie delen CoPI informatiemanager ramp meldkamer crisis

Nadere informatie

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen

Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen Rampenplan van de gemeente Deel I Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen 10 maart 2005 1 Versie 3.5 Inhoudsopgave Deel I: Organisatie voor de bestrijding van rampen en zware ongevallen...4

Nadere informatie

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman

DE NIEUWE GHOR. 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman DE NIEUWE GHOR 24 NOVEMBER 2011 Jan Woldman De GHOR komt in de pubertijd 13 jaar WAT NU? Andere omgeving Nieuwe Rector Nieuwe conrectrice De werelden van zorg en veiligheid Wetgeving Departement Sturing

Nadere informatie

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling

GRIP regeling VRMWB. Grip-regeling Grip-regeling 2012-2016 1 2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Wet- en regelgeving 6 1.1.1 Regionaal Crisisplan 6 1.2 Doelgroep 6 2. GRIP 7 2.1 Introductie 7 2.2 Uitgangspunten 7 2.3 Organieke structuur

Nadere informatie

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan

Regionaal Risicoprofiel. Regionaal Beleidsplan. Regionaal Crisisplan Crisisplan Samen werken aan een veilige leefomgeving Regionaal Crisisplan Noord- en Oost-Gelderland 2012-2015 Concept 27 mei 2011 Revisie: 1 jaar na datum van vaststelling Over dit document Het Regionaal

Nadere informatie

Toelichting Rampenplan

Toelichting Rampenplan Toelichting Rampenplan De gemeente Stein heeft tot taak rampen te voorkomen en te bestrijden. Hoe de gemeente Stein dit denkt te doen staat beschreven in het Rampenplan gemeente Stein 2007. Het rampenplan

Nadere informatie