Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus"

Transcriptie

1 Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2011

2 - 2 -

3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie Organisatiestructuur Verslaggeving en fondsenstructuur Profiel Portfolio Managers Meerjarenoverzicht Verslag van de Beheerder Terugblik Ontwikkelingen binnen het Fonds Resultaat Vooruitzichten Risicobeoordeling Fund Governance Verklaring inzake de bedrijfsvoering Jaarrekening Balans per 31 december Winst- en Verliesrekening Mutatieoverzicht Fondsvermogen Kasstroomoverzicht Toelichting op de jaarrekening Algemeen Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Waarderingsgrondslagen voor de opstelling van de balans Grondslagen voor de resultaatbepaling Toelichting bij specifieke posten in de balans Beleggingen Risico s ten aanzien van financiële instrumenten Liquiditeiten Crediteuren en overlopende passiva Fondsvermogen Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening Rentebaten Overige valutakoersverschillen Kostenparagraaf Result per participatie

4 10 Toelichting indirecte beleggingen Overige toelichtingen Overige gegevens Statutaire bepalingen inzake winstbestemming Dividenduitkeringen in het boekjaar Voorstel dividenduitkeringen Gebeurtenissen na balansdatum Belangen van de Beheerder Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Appendix - Beleggingsportefeuille per 31 december

5 Algemene informatie Organisatiestructuur Statutaire zetel Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Herengracht BV Amsterdam Telefoon: Fax: Internet: Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V. Samenstelling directie: J.J. Human P.D. Yeo Administrateur TMF FundAdministrators B.V. Westblaak 89 Postbus HC Rotterdam Accountant Ernst & Young Accountants LLP Wassenaarseweg CZ Den Haag Belastingadviseur Ernst & Young Belastingadviseurs Antonio Vivaldistraat HP Amsterdam Depotbank Bank Insinger de Beaufort N.V. Herengracht BV Amsterdam Bewaarder Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Herengracht BV Amsterdam - 5 -

6 Verslaggeving en fondsenstructuur Verslaggeving Hierbij wordt verslag uitgebracht over de ontwikkelingen in het jaar 2011 van het door Insinger de Beaufort Asset Management N.V. beheerde en naar Nederlands recht opgerichte Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus. Profiel Het Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus, hierna te noemen het Fonds, is een zogenoemd open-end Fonds voor gemene rekening. Het vermogen van het Fonds is verdeeld in participaties elk rechtgevend op een evenredig aandeel in het gemeenschappelijk vermogen. Het vermogen (intrinsieke waarde) wordt maandelijks berekend en luidt in euro s. Het Fonds is statutair gevestigd te Amsterdam. Het Fonds is geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten. Portfolio Managers Jorrit Deen, Portfolio Manager Jorrit heeft Commerciële Economie gestudeerd aan de Hogeschool Alkmaar en begon zijn carrière in 2004 bij de DSB Bank waar hij verantwoordelijk was voor de administratie en afwikkeling van aandelenlease contracten. Hij werkt sinds 2006 bij Insinger de Beaufort waar hij begon als portfolio assistant, verantwoordelijk voor fondstransacties en werkzaamheden met betrekking tot hedgefondsen. Sinds 2009 werkt hij op de afdeling Discretionary Portfolio Management en hij is in 2010 tevens benoemd tot Portfolio Risk Manager. Kobus Human, Chief Investment Officer Kobus heeft gestudeerd aan de universiteit van Stellenbosch (B Comm (Hons)) en is tevens ook een gekwalifeerde actuaris aan het Instituut van Actuarissen in Londen. Hij heeft in 1995 IdB Asset Management N.V. opgezet en werd hier ook de CIO. Sinds 2000 is hij ook lid van Raad van Bestuur van Bank Insinger de Beaufort N.V. Doelstelling De doelstelling van het Fonds is maximalisatie van lange en middellange termijn vermogensgroei met een beperkte volatiliteit. Daartoe zal de Beheerder het vermogen van het Fonds direct of indirect onderbrengen in een selectie van hedgefondsen die ieder een eigen hedgestrategie vertegenwoordigen met daaraan verbonden hun eigen risico/return karakteristieken. Deze onderliggende fondsen zijn hedgefondsen die elk beleggen volgens de betreffende hedgestrategie en zijn fondsen waarvan de Beheerder verwacht dat ze bovengemiddeld zullen presteren. Het Fonds belegt voornamelijk in de subfondsen van Absolute Return Strategy SICAV, waar Insinger de Beaufort Asset Management ook het beheer voert

7 Beleggingsbeleid Het Fonds belegt direct en/of indirect in financiële markten wereldwijd door middel van een beperkt aantal beleggingsvehikels. De beleggingsvehikels zijn onder andere open-end beleggingsfondsen, closed-end beleggingsfondsen, beleggingsmaatschappijen, andere collectieve beleggingsfondsen en individuele beleggingsrekeningen. Het is het Fonds expliciet toegestaan te beleggen in beleggingsinstellingen die tevens door de Beheerder van het Fonds worden beheerd. Zowel het Fonds als de fondsen waarin het Fonds belegt, is het toegestaan te beleggen in index opties, termijncontracten, warrants, valutaopties en liquiditeiten. De beleggingsvehikels behoeven niet officieel te zijn genoteerd aan een beurs. Het Fonds is toegestaan in beleggingsvehikels te investeren die op een zeker moment effecten op termijn verkopen ('short' gaan), die meer dan 100% zijn belegd of welke beleggen in bedrijven die in financiële moeilijkheden verkeren. Ten laste van het Fonds kunnen geldleningen worden aangegaan indien en voor zover deze in totaal niet meer bedragen dan een/tiende deel van de intrinsieke waarde van het Fonds. Deze geldleningen kunnen slechts voor kortlopende perioden, bij inkoop van participaties, worden aangegaan. Fiscaal In fiscale zin heeft het Fonds een besloten karakter. Het besloten karakter brengt met zich mee dat de activa en passiva en de opbrengsten van beleggingen en vermogensmutaties rechtstreeks worden toegerekend aan de participanten. Toezicht Door de AFM is op grond van de Wet op het financieel toezicht aan Insinger de Beaufort Asset Management N.V. per 22 juni 2006 een vergunning verleend. De Beheerder is opgenomen in het register zoals bijgehouden door de Autoriteit Financiële Markten

8 Meerjarenoverzicht Hieronder volgt een overzicht van de kerncijfers van het Fonds over de afgelopen vijf jaar. Kerncijfers (Bedragen in EUR) Algemeen Fondsvermogen Aantal bij derden geplaatste participaties Intrinsieke waarde per participatie 1 98,03 104,05 100,83 96,33 135,57 Expense ratio 2 0,19% 0,21% 0,14% 0,10% 0,09% Rendement van het Fonds (5,79%) 3,19% 4,67% (28,94%) 1,82% Omloopsnelheid 0,26 0,02 (0,04) 0,04 0,51 Gemiddeld aantal uitstaande participaties Waardeontwikkeling Inkomsten (96.182) ( ) Waardeveranderingen ( ) ( ) Kosten (56.053) (83.841) (76.240) (84.719) ( ) Nettobeleggingsresultaat ( ) ( ) Waardeontwikkeling per participatie Inkomsten 0,12 0,01 0,01 (0,13) (0,14) Waardeveranderingen (5,84) 3,02 3,53 (37,76) 3,31 Kosten (0,20) (0,21) (0,13) (0,12) (0,12) Nettobeleggingsresultaat (5,92) 2,82 3,41 (38,01) 3,05 1 De intrinsieke waarde per participatie van het Fonds wordt maandelijks berekend. 2 De expense ratio is exclusief de expense ratio van de onderliggende fondsen. Wij verwijzen naar punt 8 in de Toelichting bij specifieke posten in de winst- en verliesrekening voor de expense ratio inclusief de onderliggende fondsen

9 Verslag van de Beheerder Terugblik 2011 Door de lawine aan publicaties over Griekenland, de ECB, Italiaanse en Spaanse staatsobligaties, Merkozy, het EFSF en het ESM, het IMF enzovoort, enzovoort, is het gemakkelijk om de grote lijn uit het oog te verliezen. Of het nu over de eurocrisis gaat of over acties van de Fed, uiteindelijk gaat het om de schuldenberg die de afgelopen 30 jaar het Westen en Japan boven het hoofd is gegroeid en die nu onder controle moet worden gebracht. Tellen we de schulden van particulieren, bedrijven, banken en overheden bij elkaar op, dan is de schuldenberg in veel landen gestegen tot meer dan vier maal het nationaal product (bbp). De VS lijkt de grootste vooruitgang te hebben geboekt in het proces van schuldvermindering, met een daling van circa 400% van het bbp tot ongeveer 340% over de laatste twee jaar. Deze daling was echter voor 86% te danken aan de stijging van het nominale bbp, welke zelf voor ongeveer de helft afkomstig was van inflatie en voor de helft van reële groei. Met meer dan 620% van het bbp lijkt de Japanse schuldenberg het meest zorgwekkend. De eurozone neemt een middenpositie in met circa 440% van het bbp. Toch maken de markten zich de meeste zorgen over dit gebied. Het is wel een monetaire eenheid met een gemeenschappelijke munt, maar geen fiscale eenheid, zodat de schulden per land worden gedragen. Het cruciale probleem in de europolitiek is het bestaan van twee zienswijzen over hoe schuldenproblemen moeten worden aangepakt. Aan de ene kant is er Duitsland (vaak gesteund door Nederland en Finland) dat niet wenst dat de schulden monetair worden gefinancierd, door ze te parkeren bij de ECB. De ECB moet in deze visie onafhankelijk zijn van de politiek en alleen zorgen voor een stabiele waarde van de euro door de inflatie te beperken. Zij mag niet worden misbruikt door politici als goedkope financieringsbron voor staatsschulden. Daar Duitsland de belangrijkste financier is van de eurozone (verantwoordelijk voor bijna 30% van de verplichtingen) kan de Duitse regering in hoge mate de ontwikkelingen bepalen: wie betaalt, bepaalt. De meeste andere landen zijn wat minder streng in de leer en eerder geneigd om de ECB actief in te zetten om de schulden te financieren. Ook landen als de VS dringen hierop aan, teneinde de crisis te bezweren. Op de meest recente Eurotop van begin december werden opnieuw hardere afspraken gemaakt over het toekomstige begrotingsbeleid van de eurolanden, die beloofden dat in de toekomst zou worden gestreefd naar begrotingsevenwicht. In de maanden voorafgaand aan deze top begonnen de markten zich grote zorgen te maken over de Italiaanse staatsschuld. De toestand werd hierdoor vrij kritiek. Het fors oplopen van de Italiaanse lange rente zou paniek kunnen veroorzaken met bankbestormingen in Zuid-Europa, waardoor het Europese bankwezen zou omvallen. Veel Europese banken konden op dat moment zo moeilijk aan liquiditeiten komen dat de ECB ingreep met liquiditeitssteun van ongekende omvang. Het stelde een onbeperkte hoeveelheid leningen ter beschikking met een (voor centrale bank leningen) zeer lange looptijd van drie jaar. De nieuwe bestuursvoorzitter van de ECB, de Italiaan Super Mario Draghi gaf hiermee een tweede visitekaartje af, nadat hij direct na zijn aantreden de korte rente met 0,25% had verlaagd tot 1,25%. Naast de onbeperkte liquiditeitssteun werd in december ook de korte rente verder verlaagd tot 1,0%

10 Door deze maatregelen lijkt het gevaar van het plotseling omvallen van banken doordat zij niet aan liquiditeiten kunnen komen, zoals enkele maanden geleden de Belgisch-Franse bank Dexia nog overkwam, voorlopig weggenomen. Met de steun heeft Draghi via een achterdeur de monetaire financiering van staatsschulden mogelijk gemaakt waartegen Duitsland en de Bundesbank zich al jaren verzetten. Dat zij zich niet krachtig hebben verzet tegen deze praktijk heeft te maken met een vreemde Duitse gedachtekronkel: directe aankoop van door de ECB is in principe verboden, maar indirecte aankoop via de ruimhartige financiering van lokale banken niet. Het is duidelijk dat de ECB zich onder Draghi weg beweegt van het Bundesbankbeleid en meer opschuift naar dat van de Fed. De liquiditeitsproblemen van het bankwezen zijn hiermee voorlopig weggenomen, maar de solvabiliteitsproblemen van zowel banken als overheden nog niet. De solvabiliteitsproblemen van de eurolanden worden onder Duitse druk de laatste jaren vooral aangepakt door bezuinigingen en belastingverhogingen. De eenzijdige nadruk op harde bezuinigingen doet sommigen vermoeden dat Duitsland er helemaal niet op uit is om de euro te redden, maar juist op het vertrek van de zwakke broeders, in de eerste plaats natuurlijk Griekenland. De zich verdiepende recessie in Zuid-Europese landen heeft een negatieve invloed op de groei van het eurogebied als geheel, ook die van Duitsland. Belangrijker nog is dat landen als Duitsland en Nederland eigenlijk pas in 2012 serieus beginnen te bezuinigen, zodat de economische groei in het eurogebied verder onder druk komt. De snel afzwakkende Europese economie lijkt een goede reden om voorzichtigheid te blijven betrachten op beleggingsgebied. Analisten verwachten nog steeds een winstgroei van bijna 10% voor het gemiddelde Europese aandeel in 2012, een groeitempo dat ons weinig realistisch overkomt in een regio die een nieuwe recessie niet lijkt te kunnen vermijden. Voor Amerikaanse aandelen wordt een vergelijkbare winstgroei verwacht in 2012, al staan ook deze verwachtingen de laatste maanden onder druk. De Amerikaanse economie zal ook in 2012 overeind worden gehouden door een relatief hoog overheidstekort van ongeveer 6,5% van het bbp, daar de echte bezuinigingen lijken te worden uitgesteld tot 2013, na de presidentsverkiezingen. De VS lijken daarmee een recessie te kunnen vermijden in 2012, maar de groei zal niet hoog zijn en waarschijnlijk onvoldoende blijken om het werkloosheidspercentage verder te doen dalen. Vastrentende markten Na de spectaculaire daling van de rente op staatsobligaties in de VS en Duitsland tot onder de 2% in het derde kwartaal, bewogen deze rentevoeten zich min of meer zijwaarts in het vierde kwartaal. Deze markten blijven vooralsnog functioneren als veilige havens in een wereld die steeds meer onveilige havens kent. Deze obligaties lijken overgewaardeerd, als men alleen kijkt naar de recente ontwikkeling van de kerninflatie in de VS. Een dergelijke overwaardering kan in een bedreigende omgeving echter lang aanhouden. Het risico van oplopende inflatie is onzes inziens op korte termijn beperkt, daar het proces van schuldvermindering of deleveraging waarin Japan en het Westen verzeild zijn geraakt in wezen sterk deflationair is

11 Aandelenmarkten Het jaar 2011 was opnieuw een slecht jaar voor de Europese aandelenmarkten die vaak meer dan 20% verloren. Ongeveer 90% van de wereldaandelenmarkten boekten verlies in 2011, met als belangrijke uitzondering de Amerikaanse aandelenmarkt, in zijn eentje nog altijd goed voor meer dan 40% van de marktwaarde van alle aandelenmarkten bij elkaar. Een ander opvallend verschijnsel in 2011 was het achterblijven van de meeste opkomende landen, met China voorop. Dit bevestigt maar weer dat hoge groei niet hoeft samen te gaan met hoge beleggingsrendementen en er vaak zelfs een negatieve samenhang is tussen groei en rendement. Op langere termijn hebben wij betere verwachtingen van de opkomende landen dan van het Westen en Japan. Hoewel het monetaire beleid van de Fed moeilijk verantwoord kan worden genoemd, blijft de dollar toch een veilige haven in onzekere tijden, een verschijnsel dat ook in 2011 weer was waar te nemen. Wij verwachten dat het gewicht van de VS in onze portefeuilles in 2012 verder zal toenemen. Eén van de lichtpuntjes was de belegging in goud, voor velen de ultieme valuta. In een wereld waarin zelfs de ECB op een verkapte manier lijkt te zijn overgegaan op monetaire verruiming, lijkt de goudprijs verder te moeten stijgen. Het vertrouwen in papieren valuta komt immers steeds verder onder druk. Waar de economische groei wereldwijd onder druk lijkt te staan, zijn alle ogen weer gericht op China dat na de kredietcrisis van 2008 het voortouw nam om de groei weer aan te zwengelen door zwaar te investeren. De Chinese regering is het afgelopen jaar echter druk bezig geweest om de groei en de inflatie weer af te remmen door steeds hogere kasreserve-eisen op te leggen aan de banken. De inflatie is nu weer snel aan het dalen, wat de mogelijkheid heeft geschapen om de banken weer wat meer ruimte te geven, zodat de economische groei in 2012 op een redelijk hoog peil kan blijven. Ook China zal echter hinder ondervinden van de teruggang in de Europese economie, daar Europa nog altijd de belangrijkste afzetmarkt is voor Chinese goederen. Ontwikkelingen binnen het Fonds 2011 was een zwaar jaar voor hedgefondsen. Volgens Hedge Fund Research, de toonaangevende leverancier van data, indices en research met betrekking tot hedge funds, was 2011 slechts het derde negatieve jaar sinds de lancering van de HFRI Weighted Composite index in Nauwelijks voorspelbare macro-economisch gedreven bewegingen, hoge volatiliteit, onrustige grondstofmarkten en toenemende correlatie tussen aandelen waren de voornaamste redenen waardoor 2011 een zeer uitdagend jaar was voor hedgefonds managers. De negatieve trend werd ingezet in mei en duurde tot en met het derde kwartaal, waarna veel managers hun strategieën aanpasten om hoofd te kunnen bieden aan de aanhoudende hoge mate van volatiliteit. Dit heeft er in veel gevallen toe geleid dat het herstel in oktober grotendeels werd misgelopen. Long/Short strategieën behoorden in 2011 tot de minst presterende van alle strategieën. Ongeveer 90% van de wereldaandelenmarkten boekten verlies in 2011, met als belangrijke uitzondering de Amerikaanse aandelenmarkt, in zijn eentje nog altijd goed voor meer dan 40% van de marktwaarde van alle aandelenmarkten bij elkaar

12 Een ander opvallend verschijnsel in 2011 was het achterblijven van de meeste opkomende landen, met China voorop. De hoge volatiliteit en politieke onzekerheid maakten het voor Long/Short managers moeilijk om de markt te timen en de toenemende correlatie tussen aandelen leidde tot een lastig klimaat voor fundamentele stock pickers. Defensieve aandelen sectoren presteerden relatief goed, terwijl sectoren als materialen, energie en financiële dienstverlening het hardst werden getroffen. In 2011 hadden de meeste fundamenteel gedreven fondsen long posities in laatstgenoemde sectoren. Macromanagers ondervonden, vooral door de overheidsschuldenproblematiek in de Eurozone en in de Verenigde Staten, een hoge mate van volatiliteit in alle marktsegmenten. In deze context was het voor macromanagers zeer moeilijk om beleggingsideeën met een goed risico-rendementsprofiel te vinden. Commodity Trading Advisors (CTA s) zijn vooral in het tweede en derde kwartaal geraakt door abrupte omkeringen in trends. De hevige marktbewegingen deden zich voornamelijk voor op de markten waar CTA s grote posities in aanhouden, namelijk valuta's en aandelen. Voor Event Driven strategieën bleek het afgelopen jaar lastig om goede hedges te vinden. Vanwege een afname van herfinanciering handel lag de focus van Distressed managers meer op reorganisatie-aandelen dan op kredieten. Er waren weinig kansen voor Merger & Arbitrage managers gezien de nauwe spreads gedurende het jaar. Relative Value was in 2011 de enige strategie die een (bescheiden) positief resultaat behaalde. De beste resultaten werden geboekt op het gebied van rentestrategieën, waar de volatiliteit zeer goede mogelijkheden bracht met een beperkt risico, terwijl de substrategieën Convertible Arbitrage, Corporate Credit en Capital Structure Arbitrage een moeizaam jaar hadden. De investeringen van Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus bestonden ook in 2011 uit twee onderliggende multi-manager hedgefondsen, te weten Absolute Return Strategy SICAV Directional Managers en Absolute Return Strategy SICAV - Market Neutral. In de loop van 2011 zijn zes nieuwe fondsen aangekocht in ARS Directional Managers: Altis Global Futures, Black River Global Trading, Brevan Howard Macro FX, Graham K4D15, Northwest Market Neutral en Walker Smith International. Het Goodhart Partners Horizon fonds en het Ionic Capital International fonds werden verkocht en de managers van de fondsen Black River Global Trading, Global Trading Strategies en Tell besloten in 2011 om uiteenlopende redenen om hun fondsen op te heffen. In ARS Market Neutral werden ook zes nieuwe namen toegevoegd: Green T G2, Henderson Credit Alpha, Ivory Offshore, Northwest Asia, Winton Futures Fund en Zaxis Offshore. De fondsen Goodhart Partners Horizon, Ionic Capital International en JPMorgan Highbridge Statistical Market Neutral werden verkocht. ARS Market Neutral had net als ARS Directional Managers posities in de eerdergenoemde opgeheven fondsen Black River Global Trading en Global Trading Strategies

13 Aan het eind van 2011 was ARS Directional Managers geïnvesteerd in 18 en ARS Market Neutral in 20 individuele hedgefondsen met een gedeeltelijke overlapping van namen tussen de twee ARS fondsen. De best presterende fondsen van 2011 binnen de ARS fondsen waren het Winton Futures Fund en Comac Global Macro Fund. Winton profiteerde het meest van de onderliggende obligatieposities, met een respectabele positieve bijdrage van edelmetalen. Ook Comac behaalde de meeste winst middels handel in obligaties. Daarnaast behaalde Comac tevens een positief resultaat in de onderliggende aandelenportefeuille en waren er kleine verliezen als gevolg van posities in grondstoffen en valuta. De minst presterende onderliggende fondsen waren de CTA s Altis Global Futures en Graham K4D15. De marktomgeving, die werd gekenmerkt door extreme volatiliteit op korte termijn, bleek een zware uitdaging voor de modellen van deze fondsen. In veel situaties begonnen de korte termijn modellen een positie te bepalen net wanneer de markt begon te draaien, met verliezen als resultaat. Resultaat De koers van het Fonds van per 31 december 2011 was EUR 98,03. Het Fonds behaalde een resultaat van -5,79% voor De meest geschikte benchmark voor vergelijking is de HFRX Global Hedge EUR index, die een rendement noteerde van -8,70%. Vooruitzichten Het Fonds is momenteel zowel op het gebied van strategieën als het aantal verschillende managers goed gediversifieerd. Wij verwachten dan ook het Fonds in 2012 de prestaties van gediversifieerde fund of hedge fund benchmarks (HFRX Equal Weighted Strategies EUR index and HFRX Global Hedge EUR index) zal weerspiegelen, waarbij verschillende managers alpha zullen toevoegen. Aan het begin van 2012 geven we de voorkeur aan minder directionele strategieën en zijn we positief op Event Driven en Relative Value. We zijn neutraal op Long/Short Equity en Global Macro strategieën. Tevens stelt de beheerder van ARS SICAV zich ten doel in de onderliggende portefeuilles van de subfondsen van ARS SICAV, waar mogelijk, een focus aan te brengen op hedgefondsen met een relatief grote liquiditeit en regelmatige verhandelbaarheid. Risicobeoordeling Wij verwijzen naar punt 2 in de Toelichting bij specifieke posten in de balans voor de specificatie van de risico's van het Fonds. Fund Governance De Nederlandse wetgever heeft in artikel 17 lid 5 Besluit gedragstoezicht financiële ondernemingen ( Bgfo ) het voorschrift opgenomen dat de fondsbeheerder, de (zelfstandige) beleggingsinstelling of de bewaarders daarvan moeten zorg dragen voor onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid en de procedures en maatregelen van de organisatie van de fondsbeheerder. Binnen de brancheorganisatie Dufas heeft de sector zich ingezet voor zelfregulering op dit gebied wat geresulteerd heeft in de Dufas Principles of Fund Governance. Hiermee wordt gericht invulling gegeven aan de wettelijke bepalingen voor integere -13 -

14 bedrijfsvoering als genoemd in de Wet op het financieel toezicht, waarvan artikel 17 lid 5 Bgfo een nadere uitwerking vormt. De heer P.G. Sieradzki en de heer R. Mooij als leden van de Raad van Commissarissen ('RvC ) voor Insinger de Beaufort Asset Management N.V., de Beheerder van het Fonds zijn tenminste twee keer per jaar aanwezig bij de kwartaal directievergaderingen van Insinger de Beaufort Management N.V. In deze vergadering worden beleidsplannen inzake de Insinger de Beaufort fondsen behandeld en besloten. In 2011 zijn er geen specifieke punten besloten met betrekking tot Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus. Middels de Principles of Fund Governance, die de Beheerder heeft gepubliceerd op de website geeft Insinger de Beaufort Asset Management N.V. invulling aan haar governance beleid. Verklaring inzake de bedrijfsvoering Wij beschikken over een beschrijving van de administratieve organisatie en interne controle, die voldoet aan de eisen van de Wet op het financieel toezicht. De verschillende aspecten van de bedrijfsvoering hebben wij in het afgelopen boekjaar beoordeeld. Bij onze werkzaamheden hebben wij geen constateringen gedaan op grond waarvan zou moeten worden geconcludeerd dat de beschrijving van de opzet van de administratieve organisatie en interne controle als bedoeld in artikel 121 van het Bgfo niet voldoet aan de vereisten zoals opgenomen in de Wet op het financieel toezicht en daaraan gerelateerde regelgeving. Op grond hiervan verklaren wij als beheerder van Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus te beschikken over een beschrijving van de bedrijfsvoering als bedoeld in artikel 121 Bgfo, die voldoet aan de eisen van het Bgfo. Ook hebben wij niet geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet effectief en niet overeenkomstig de beschrijving functioneert. Derhalve verklaren wij met een redelijke mate van zekerheid dat de bedrijfsvoering gedurende het jaar 2011 effectief en overeenkomstig de beschrijving heeft gefunctioneerd. Amsterdam, 25 april 2012 De Beheerder Insinger de Beaufort Asset Management N.V

15 Jaarrekening Balans per 31 december (Bedragen in EUR, en vóór resultaatbestemming) Beleggingen Aandelen Overige activa Liquide middelen Kortlopende schulden Schulden aan kredietinstellingen 3 ( ) - Crediteuren en overlopende passiva 4 (17.228) (19.201) ( ) (19.201) Uitkomst van vorderingen en overige activa minus verplichtingen ( ) Uitkomst van activa minus verplichtingen Fondsvermogen Fondsvermogen participaties Uitkeringsrekening Resultaat lopend boekjaar ( )

16 Winst- en verliesrekening (Bedragen in EUR) Resultaat uit beleggingen Direct resultaat Rentebaten Rentelasten (4.786) - Transactiekosten (513) (2.082) Overige inkomsten Indirect resultaat Waardeveranderingen van beleggingen ( ) Gerealiseerd resultaat uit overige koersverschillen ( ) Totaal resultaat beleggingen ( ) Kosten 8 Beheervergoeding (5.049) (4.066) Bewaarloon - (1.348) Vergoeding voor administratieve diensten (32.200) (48.700) Accountants- en fiscale advieskosten (8.449) (20.096) Overige operationele kosten (10.355) (9.631) Totaal kosten (56.053) (83.841) Netto beleggingsresultaat ( ) Resultaat per participatie (5,92) 2,

17 Mutatieoverzicht Fondsvermogen (Bedragen in EUR) Fondsvermogen participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Eindstand Uitkeringsrekening Beginstand Resultaatbestemming vorig boekjaar Eindstand Resultaat lopend boekjaar Beginstand Resultaatbestemming vorig boekjaar ( ) ( ) Saldo baten en lasten ( ) Eindstand ( ) Totaal Fondsvermogen Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties ( ) ( ) Saldo baten en lasten ( ) Eindstand Aantal participaties Beginstand Uitgifte participaties Inkoop participaties (58.076) ( ) Eindstand

18 Kasstroomoverzicht (Bedragen in EUR) Kasstroom uit beleggingsactiviteiten Ontvangsten uit hoofde van beleggingen Aankopen van beleggingen ( ) - Verkopen van beleggingen Betaalde beheerkosten (5.454) (3.908) Betaalde organisatie- en operationele kosten (53.427) (75.519) Totaal kasstroom uit beleggingsactiviteiten Kasstroom uit financieringsactiviteiten Ontvangen bij plaatsing eigen participaties Betaald bij inkoop eigen participaties ( ) ( ) Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten ( ) ( ) Netto kasstroom ( ) Liquiditeiten van het begin van het jaar ( ) Netto kasstroom ( ) Overige valutakoersverschillen Liquiditeiten aan het einde van het jaar 3 ( ) De liquiditeiten bestaan uit de liquide middelen en de schulden aan kredietinstellingen, indien aanwezig

19 Toelichting op de jaarrekening Algemeen De jaarrekening van Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus is ingericht overeenkomstig de modellen zoals deze krachtens Titel 9, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek voor beleggingsmaatschappijen van toepassing zijn verklaard. Ten tijde van het opmaken van deze jaarrekening was de datum van het meest recente prospectus juli De jaarrekening is opgesteld conform de eisen van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening Hieronder volgt een samenvatting van de waarderingsgrondslagen van het Fonds. Deze waarderingsgrondslagen zijn consistent toegepast in het huidige en het voorgaande boekjaar. De jaarrekening is opgesteld op basis van nominale waarde, met dien verstande dat voor de aangehouden beleggingen en alle derivaten, indien van toepassing, op reële waarde worden gewaardeerd. In de paragraaf over de toelichting op de beleggingen staat weergegeven hoe de reële waarde per financieel instrument wordt bepaald. Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de directe methode. Presentatievaluta Aangezien de participaties van het Fonds luiden in de euro en het Fonds overwegend belegt in effecten die zijn uitgedrukt in de euro, is de jaarrekening van het Fonds opgesteld in de euro. Hiermee wordt de economische essentie van de onderliggende gebeurtenissen en omstandigheden die voor het Fonds van belang zijn adequaat weergegeven. Opname op de balans Het Fonds neemt financiële instrumenten in de balans op zodra zij de bevestiging van de contractuele bepalingen van het financiële instrument heeft ontvangen. De reële waarde van de financiële instrumenten bij eerste opname is gelijk aan de kostprijs van de financiële instrumenten. Een financieel instrument wordt niet langer in de balans opgenomen indien een transactie ertoe leidt dat alle of nagenoeg alle rechten op economische voordelen en alle of nagenoeg alle risico s met betrekking tot het financieel instrument aan een derde worden overgedragen

20 Vreemde valuta Activa en passiva luidend in valuta anders dan de euro worden omgerekend in euro's tegen de koersen die gelden per balansdatum. Transacties in vreemde valuta worden omgerekend tegen de koersen die gelden op de datum van de transactie. Verschillen in wisselkoersen van vreemde valuta die zich voordoen bij omrekening, en gerealiseerde winsten en verliezen bij vervreemding of afwikkeling van financiële activa en passiva worden opgenomen in de winst- en verliesrekening. Waarderings rondslagen voor de opstelling van de balans Beleggingen De beleggingen worden aangehouden voor handelsdoeleinden en zijn om die reden onderdeel van de handelsportefeuille van het Fonds. Effecten met een regelmatige beursnotering worden tegen de slotkoers op de hoofdbeurs van het desbetreffende effect gewaardeerd. Voor beleggingen zonder frequente marktnotering geldt dat de reële waarde bepaald wordt met inachtneming van de voor de betreffende beleggingen laatst bekende marktnoteringen en gangbare waarderingsmethoden; investeringen in effecten waarvoor niet dagelijks een prijs wordt berekend, zullen worden gewaardeerd aan de hand van de laatst officiële koers, tenzij de Beheerder van mening is dat deze prijs niet in overeenstemming is met de reële waarde van het betreffende effect, in welk geval de Beheerder zelf de waarde van het effect kan vaststellen op basis van de beschikbare informatie. In 2011 heeft de Beheerder geen prijzen zelf vastgesteld. De Beheerder zal maandelijks de waarde van het vermogen vaststellen, behoudens indien zich omstandigheden voordoen die een betrouwbare waardebepaling naar het oordeel van Beheerder belemmeren. Bij hoge uitzondering wordt - ter beoordeling van de Beheerder - de intrinsieke waarde per participatie gedurende de maand herberekend. Derivaten, waaronder valutacontracten, worden in eerste instantie tegen kostprijs opgenomen op de balans en vervolgens geherwaardeerd op marktwaarde. De marktwaarde van een derivaat wordt bepaald op basis van de laatst genoteerde bied/laatkoers. Alle derivaten worden verantwoord als beleggingen aan de activazijde van de balans als het Fonds bedragen te vorderen heeft, en als beleggingen aan de passivazijde van de balans als het Fonds bedragen verschuldigd is

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Halfjaarverslag 2013...- 5

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Vereffeningsverslag 24/04/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni)

Insinger de Beaufort Income Plus Fund. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) Insinger de Beaufort Income Plus Fund Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag...- 5 - Balans...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Vereffeningsverslag 03/06/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2011 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag 2011...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Halfjaarverslag 2012 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Vereffeningsverslag 22/07/2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...- 5 - Vereffeningsverslag...- 7 - Balans...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Halfjaarverslag 2014 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - 3 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Halfjaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...4 Organisatiestructuur... 4 Halfjaarverslag 2008 Insinger de Beaufort Alchemy N.V....5 Balans... 5 Winst- en

Nadere informatie

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds

Halfjaarbericht 2015. Bright LifeCycle Fonds Halfjaarbericht 2015 Bright LifeCycle Fonds Periode: 19 december 2014 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave HALFJAARBERICHT BRIGHT LIFECYCLE FONDS... 3 BALANS PER 30 JUNI 2015... 3 WINST- EN VERLIESREKENING

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni)

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund. Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Halfjaarverslag 2013 (over de periode eindigend 30 juni) - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 4 - Organisatiestructuur... - 4 - Verslag van de Beheerder...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio Managers...

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 -

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity. Jaarverslag 2012-2 - Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2012-2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel...

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II

BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II BNP Paribas Fund IV -BNP Paribas Rente Gigant Garantie Fonds II Vereffeningsverslag 31 maart 2014 BNP Paribas Fund IV besloten fonds voor gemene rekening met een open-end structuur Beheerder BNP Paribas

Nadere informatie

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014

BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 BEWAARBEDRIJF AMEURO N.V. Jaarverslag 31 december 2014 Jaarrekening is vastgesteld door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 24 april 2014 R. Mooij Jaarverslag 2014 31 december 2014 JAARVERSLAG

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS FONDSEN BEHEER B.V. JAARVERSLAG 2011 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA AMSTELVEEN Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARVERSLAG 3 JAARREKENING Balans per 31 december 2011

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Jaarverslag december 2015 Jaarverslag 2015 31 december 2015 JAARVERSLAG 2015 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2015 - Balans per 31 december 2015 3 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2015 4 - Algemene

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014

Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2014 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2014 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2014 30 juni 2014 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad

Nadere informatie

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening

BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening BNP Paribas Garantie Fondsen -BNP Paribas Best of World Garantie Fonds Vereffeningsverslag 18-12-2012 BNP Paribas Garantie Fondsen besloten fondsen voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment

Nadere informatie

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Investment Management B.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda

Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Ophorst Van Marwijk Kooy Vermogensbeheer N.V. Gouda Rapport inzake de tussentijdse cijfers per 30 juni 2016 Inhoudsopgave Pagina Tussentijdse cijfers 1 Balans per 30 juni 2016 3 2 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013

Jaarverslag Stichting Optimix Beleggersgiro 2013 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemene gegevens 2 Bestuurverslag 3 Jaarrekening 2013 4 - Balans per 31 december 2013 5 - Winst en verliesrekening over de periode 1 januari t/m 31 december 2013 6 - Toelichting

Nadere informatie

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013

Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Tussentijds bericht Staalbankiers Beleggingsfondsen Beheer B.V. per 30-06-2013 Inhoudsopgave 1. Verslag van de directie 3 2. Jaarrekening 5 Balans per 30 juni 2013 Winst- en verliesrekening over 26 april

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012

RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 RFM Regulated Fund Management BV HALFJAARBERICHT 2012 Inhoudsopgave pagina Algemeen Directieverslag 2 Halfjaarrekening Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Kasstroomoverzicht 6 Toelichting algemeen en

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 6 - Meerjarenoverzicht...-

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2010 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi-Manager Zeus Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...-

Nadere informatie

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V.

Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Insinger de Beaufort European Mid Cap Fund N.V. Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE - 5 - Algemene informatie... Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi- Manager Zeus

Insinger de Beaufort Multi- Manager Zeus Insinger de Beaufort Multi- Manager Zeus Jaarverslag 2009 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... -

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015

Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2015 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2015 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Income Plus Fund

Insinger de Beaufort Income Plus Fund Insinger de Beaufort Income Plus Fund Jaarverslag 2012 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Portfolio

Nadere informatie

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013

HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 HALFJAARBERICHT 2013 1 januari 30 juni 2013 Oyens & Van Eeghen Beheer B.V. Zuidplein 124 1077 XV AMSTERDAM INHOUD 1 INLEIDING 1 1.1 Algemeen 1 1.2 Doelstelling 1 1.3 Directie 1 1.4 Wft-vergunning 1 2 HALFJAARCIJFERS

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2013 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

SynVest Beleggingsfondsen N.V.

SynVest Beleggingsfondsen N.V. Financiële berichten SynVest Beleggingsfondsen N.V. Halfjaarverslag 2015 SynVest. Ondernemend vermogen. Synvest Beleggingsfondsen N.V. INHOUDSOPGAVE HALFJAAR CIJFERS 2015 1 Halfjaar cijfers Synvest Beleggingsfondsen

Nadere informatie

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012

Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL. te Amsterdam. Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder BNP Paribas Beleggingsfondsen NL te Amsterdam Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Blad Verslag van het Bestuur 2 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 4 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6

- Algemene toelichting 3. - Balans per 31 december Winst- en verliesrekening over het jaar Toelichting op de balans 6 Inhoudsopgave Verslag van de directie 2 Jaarrekening 2012 - Algemene toelichting 3 - Balans per 31 december 2012 4 - Winst- en verliesrekening over het jaar 2012 5 - Toelichting op de balans 6 - Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP INSINGER DE BEAUFORT BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011

Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 Halfjaarcijfers per 30 juni 2011 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE pagina Balans per 30 juni 2011 2 Staat van baten en lasten eerste halfjaar 2011 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Alchemy N.V.

Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Insinger de Beaufort Alchemy N.V. Jaarverslag 2009 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............- 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht............-

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012

Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 Halfjaarcijfers per 30 juni 2012 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2012 2 Winst en verliesrekening over het eerste halfjaar 2012 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013

ABN AMRO Basic Funds N.V. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Pagina 1 van 12 INHOUD Pagina Directieverslag 3 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening 2013 5 Toelichting algemeen 6 Toelichting op de balans per 31 december 2013 8 Toelichting

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2014. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2014 Balans per 30 juni 2014 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2014 31 december 2013 Vlottende activa Handelsdebiteuren 1.624

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2014 3 - Winst- en Verliesrekening over eerste halfjaar 2014 4 - Toelichting 5 - Overige gegevens 10-2 - Balans per 30 juni 2014 in euro s 30-06-2014 30-06-2013

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2014 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005

Bewaarbedrijf Ameuro N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 1 Bewaarbedrijf Am N.V. Eindhoven Jaarverslag 2005 Inhoudsopgave Verslag van de directie 3 Jaarrekening 2005 Algemene toelichting 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 30 juni 2012 3 - Winst- en verliesrekening over eerste halfjaar 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst- en Verliesrekening

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010

Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 W:\370 FI(financien)\396 begroting - jaarrekening\2011\jr - SBONF\2011 halfjaarcijfers SBONF\2010 halfjrcijfers SBONF.doc Halfjaarcijfers per 30 juni 2010 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006. Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. JAARREKENING 2006 Polarisavenue 85 - Postbus 2007-2130 GE Hoofddorp Telefoon 023-5685800 - Fax 023-5685806 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015

BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 BEWAARDER RE WONINGFONDS VI BV DIRECTIEVERSLAG 2015 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Balans per 30 juni 2016 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2016 31 december 2015 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010

Rotterdams Vastgoedfonds VI CV. Halfjaarcijfers 2010 Halfjaarcijfers 2010 INHOUDSOPGAVE Blad Balans per 30 juni 2010 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni 2010 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2010 t/m 30 juni

Nadere informatie

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090

IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007. Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 IBUS ASSET MANAGEMENT UK B.V. HALFJAARVERSLAG 2007 Krijgsman 6 - Postbus 8010-1180 LA Amstelveen Telefoon 020-7559000 - Fax 020-7559090 INHOUDSOPGAVE Vennootschappelijke Balans 3 Vennootschappelijke Winst-

Nadere informatie

Eagle Fund Beheer B.V.

Eagle Fund Beheer B.V. Eagle Fund Beheer B.V. Halfjaarbericht 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Verslag van de directie Algemeen 4 Opzet van de bedrijfsactiviteiten 4 Fiscale positie 4 Activiteiten in het eerste halfjaar

Nadere informatie

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief

Halfjaarverslag 2015. BND Paraplufonds Collectief Halfjaarverslag 2015 BND Paraplufonds Collectief Inhoud Samengestelde balans per 30 juni 2015 en samengestelde winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2015 30 juni 2015 2 Toelichting op de

Nadere informatie

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956)

2. STrUCTUUr 3. De BeHeerDer Michiel Goris (1956) 1. profiel Het MM Fortune Fund ( hierna: het fonds) is een open-end beleggingsfonds voor gemene rekening, opgericht op 15 april 2008 en gevestigd te Rijswijk. Een fonds voor gemene rekening is geen rechtspersoon

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011

Rotterdams Vastgoedfonds I CV. Halfjaarcijfers 2011 Halfjaarcijfers 2011 INHOUD Blad Balans per 30 juni 2011 3 Winst- en verliesrekening over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011 4 Kasstroomoverzicht over de periode 1 januari 2011 t/m 30 juni 2011

Nadere informatie

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V.

AANVULLEND PROSPECTUS. Allianz Holland Fund. aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. AANVULLEND PROSPECTUS Allianz Holland Fund aandelen serie 4 in Allianz Holland Paraplufonds N.V. 1 augustus 2008 Belangrijke informatie Dit aanvullend prospectus moet worden gelezen in samenhang met, en

Nadere informatie

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010

American Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Halfjaarverslag over de periode 5 november 2009 (datum van oprichting) tot en met 30 juni 2010 Algemene informatie American Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe

Nadere informatie

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013

BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 BEWAARDER RFM WONINGFONDS IV BV JAARVERSLAG 2013 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de beheerder JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity

Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Insinger de Beaufort Multi-Manager International Equity Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel...

Nadere informatie

BNP Paribas Groen Fonds

BNP Paribas Groen Fonds BNP Paribas Groen Fonds Vereffeningsverslag 30/05/2013 BNP Paribas Groen Fonds fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Burgerweeshuispad 201, Tripolis

Nadere informatie

Sustainable Values Fund

Sustainable Values Fund Sustainable Values Fund Jaarverslag 2013 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 - Meerjarenoverzicht...

Nadere informatie

ABN AMRO Strategie Fondsen

ABN AMRO Strategie Fondsen ABN AMRO Strategie Fondsen Halfjaarverslag 2015 30 juni 2015 ABN AMRO Strategie Fondsen Besloten fonds voor gemene rekening Beheerder BNP Paribas Investment Partners Funds (Nederland) N.V. Herengracht

Nadere informatie

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011

Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 Safe Harbour Fund Management B.V. Halfjaar bericht boekjaar 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina Halfjaar-bericht 2011 Verslag van directie 1 Halfjaarrekening 4 Balans 5 Winst-en-verliesrekening 6 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax:

Halfjaarcijfers Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat DR Amsterdam. Tel: Fax: Halfjaarcijfers 2014 Add Value Fund Management B.V. Johannes Vermeerstraat 14 1071 DR Amsterdam Tel: 020-570 30 57 Fax: 020-570 30 50 Inhoud Halfjaarcijfers 2014 Balans per 30 juni 2014 3 Winst- en verliesrekening

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2015 3 Winst en Verliesrekening over eerste halfjaar 2015 4 Toelichting 5 Overige informatie 9 2 Balans per 30 juni 2015 in euro s 30062015 30062014 Activa Vlottende

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2011 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie... - 5 - Organisatiestructuur... - 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur... - 6 - Profiel... - 6 -

Nadere informatie

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012

ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam. Halfjaarbericht per 30 juni 2012 ACTIVINVESTOR MANAGEMENT B.V. Amsterdam Halfjaarbericht per 30 juni 2012 Profiel ActivInvestor Management B.V. is 16 december 2004 opgericht en heeft als doel het opzetten en beheren van niche vastgoedbeleggingsfondsen

Nadere informatie

Elite Fund Management B.V. te Naarden

Elite Fund Management B.V. te Naarden Elite Fund Management B.V. te Naarden Halfjaarbericht 2015 30 juli 2015 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 4 Balans per 30 juni 2015 5 Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Emerging Companies

Insinger de Beaufort Emerging Companies Insinger de Beaufort Emerging Companies Jaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 5 - Organisatiestructuur...- 5 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 6 - Meerjarenoverzicht...-

Nadere informatie

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011

HEK Asian Value Fund. Halfjaarverslag. over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Halfjaarverslag over de periode 1 januari 2011 tot en met 30 juni 2011 Algemene informatie HEK Asian Value Fund Kantooradres Fonds : Javastraat 24 2585 AN Den Haag Beheerder : Safe Harbour Fund Management

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2013 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2013 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Kengetallen

Nadere informatie

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag

Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag Geen accountantscontrole toegepast op dit halfjaarverslag Insinger de Beaufort Umbrella Fund N.V. Halfjaarverslag 2010 - 2 - INHOUDSOPGAVE Algemene informatie...- 4 - Organisatiestructuur...- 4 - Verslaggeving en fondsenstructuur...- 6 - Profiel...- 7 - Halfjaarverslag

Nadere informatie

Essentiële Beleggersinformatie

Essentiële Beleggersinformatie Essentiële Beleggersinformatie Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld

Nadere informatie

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008

FalcInvest Interest/Bond Fund. Halfjaarverslag 2008 FalcInvest Interest/ Halfjaarverslag 2008 Beheerder: Bewaarder: FalcInvest Fund Management B.V. Vereenigd Trusteekantoor B.V. Plesmanstraat 62 Claude Debussylaan 24 Postbus 1047 Postbus 11063 3900 BA VEENENDAAL

Nadere informatie

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast

HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN. Halfjaarcijfers per 30 juni 2015. Geen accountantscontrole toegepast HOLLAND IMMO GROUP BEHEER B.V. TE EINDHOVEN Halfjaarcijfers per 30 juni 2015 Balans per 30 juni 2015 Vóór resultaatbestemming ACTIVA 30 juni 2015 31 december 2014 Vaste activa Immateriële vaste activa

Nadere informatie

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013

Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 Trustee VermogensParaplu B.V. Amsterdam, Nederland JAARREKENING 2013 ADRES: Amstelplein 1 Rembrandttoren 30 etage 1096 HA Amsterdam Kamer van Koophandel Inschrijvingsnummer: 34237112 Inhoudsopgave Bestuursverslag

Nadere informatie

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016

Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 Halfjaarcijfers per 30 juni 2016 STICHTING BEHEER OIKOCREDIT NEDERLAND FONDS INHOUDSOPGAVE Balans per 30 juni 2016 2 Staat van baten en lasten over het eerste halfjaar 2016 3 Toelichting op de halfjaarcijfers

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2014 Tot en met 30 juni 2014 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2014 5 Balans per 30 juni 2014 6

Nadere informatie

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund

Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Berk Insinger de Beaufort Private Equity Fund Jaarverslag 2008 2 INHOUDSOPGAVE Algemene informatie............5 Organisatiestructuur... 5 Verslaggeving en fondsenstructuur... 7 Profiel... 7 Meerjarenoverzicht

Nadere informatie

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM. Rapport inzake de jaarrekening 2015 Global Opportunities (GO) Capital Asset Management BV gevestigd te AMSTERDAM Rapport inzake de jaarrekening 2015 Inhoudsopgave Pagina Opdracht 1 Algemeen 1 Resultaten 1 Financiële positie 2 Fiscale positie

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2016 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening (x 1.000)... 3 2.1 Balans per 31 12 2016 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst

Nadere informatie

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015

Commodity Discovery Fund. Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Commodity Discovery Fund Halfjaarverslag Over de periode 1 januari 2015 tot en met 30 juni 2015 Inhoudsopgave Algemene informatie 3 Page Kerncijfers 4 Halfjaarrekening 2015 5 Balans per 30 juni 2015 6

Nadere informatie

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012

Today s Paraplufonds. Halfjaarverslag. over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Halfjaarverslag over de periode 5 april 2012 tot en met 30 juni 2012 Algemene informatie Today s Paraplufonds Kantooradres Fonds : Frederiksplein 1 1017 XK Amsterdam Beheerder : Today s Tomorrow B.V. Frederiksplein

Nadere informatie