Wispelweagen - Maart - Jaargang 44

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wispelweagen - Maart - Jaargang 44"

Transcriptie

1 Wispelweagen - Maart - Jaargang 44 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel Financiën & advertenties Johannes Oppersma Mounesleat 2 tel Layout Wiesje Eppinga Mounesleat 23 tel Algemene zaken Linda Pander Skeanpaed 3 tel Drukwerk Foppe Terpstra tel Jan Idzerda tel INHOUDSOPGAVE Maart 2014 Van de redactietafel - 1 Burgerlijke stand - 2 Nijs út it Doarpshûs - 3 Wurklist gearkomste Doarpshûs - 5 Wie wil er niet in de Wall of Fame - 6 Dorpssteunpunt - 7 Column - 8 Klos - 9 Plaatselijk Belang - 10 Historische Notulen - 11 Historische foto - 11 Hans Baron - 14 LDODK Nieuws - 17 T.V.C. Terwispel - 18 Recreatieloop Terwispel - 19 Protestantse Gemeente - 20 Terwispel in oorlogsjaren - 21 Aaien - 23 Extra activiteiten van Us Doarpshûs - 24 Oud ijzer inzamelactie - 25 Bitterballenparty jaren party - 27 Lentebock festival - 28 Avondvierdaagse - 29 Kom jij ook op mijn feestje - 30 Aktie Pronkmuorre - 31 Peaskebolle aksje - 33 Sizze en Dwaen - 34 Hou je van zingen? - 38 Terwispel in het nieuws - 39 Pikehokje Nijs Ambyld Nijs Kopij voor de volgende Wispelweagen: - naar KOPIJ INLEVEREN TOT 13 april 2014 Abonnementsgeld 8.50 De redactie is niet aansprakelijk voor fouten (data etc.) in de aangeleverde kopij. Ingezonden stukken worden alleen geplaatst, wanneer naam en adres bekend zijn bij de redactie. Postabonnement Wanneer de redactie het nodig acht, kan zij besluiten een ingezonden stuk niet te plaatsen. Indien kopij niet tijdig ingeleverd wordt, kan de redactie genoodzaakt zijn voor de betreffende maand niet tot plaatsen over te gaan. De redactie behoudt zich het recht voor ingeleverde kopij aan te passen ten behoeve van de opmaak van de krant. Voor kopij met een winstoogmerk heeft de redactie het recht een financiële bijdrage te vragen De Wispelweagen wordt 1 maand na verschijnen geplaatst op excl Ambyld en Pikehokje nijs. Bankrekeningnummer:

2 Het is lente. Volgens onze onvolprezen redactrice Bartsje van der Heide moest ik dat toch vooral even vermelden. Bij deze dan, want erg veel verschil merk ik niet. Van de winter die geen winter is geworden zijn we stilletjes de lente in gefriemeld. Het weer mag dan nog wisselvallig zijn maar toch altijd weer fijn dat de dagen weer lengen. Weer wat korter slapen en tijd voor actie. Hoewel, ons dorp wordt volgens een artikel in het Friesch Dagblad als slaapdorp betiteld. Er wordt alleen maar geslapen en niet gewerkt. Okee, van de werkenden onder ons zal het overgrote deel buiten de dorpsgrenzen werken, maar hier alleen maar slapen ho maar. We zijn een bruisend dorp. Het gras groeit, de wind waait. Maar er is meer. Paasbier, jaren 70 feest, bitterballen eten bij Jolke, stratenvolleybal, avondvierdaagse, kidsrun, dit jaar nog een dorpsfeest, etc. etc. Ook bij de trots van het dorp, onze legendarische Terwispel Football Club Wispolia werken ze er hard aan om nog beter te worden. Champions League is wellicht iets te ambitieus maar je moet dromen hebben in het leven niet waar. Die bitterballenavond bij Jolke op 4 april is wel intrigerend. Onbeperkt bitterballen staat er bij. Hoeveel bitterballen kan een mens verdragen en zou er worden gegooid? Persoonlijk houd ik wel van een bal die in ieder geval nog wel de prettige illusie wekt vlees te bevatten en die warm is. Niet heet zodat je je b.. verbrandt maar een lauwe bal is ook niks. Bah. En het nieuwe Doarpshûs gaat open. Tussen 31 maart en 6 april wordt de aanbouw in gebruik genomen, ijs en weder diende. Uw redactie heeft al even een sneak preview gehad en het begint er op te lijken. Hulde aan al degenen die hieraan hebben bijgedragen. En met de officiële opening daarna hebben we vast nog wel een feestje. Nu maar hopen dat de brug op tijd af is want anders krijgen we wellicht een afscheidingsbeweging net als op de Krim. In deze editie een bijdrage over evacuees tijdens de oorlog, Ilse Koetsier is de klos en weer een mooi Frysk verhaal. Volop leesplezier. Je zou er moe van worden. Hoezo slaapdorp. Red. 1

3 Maart 2014 Geboren 29 januari : Lieuwe Robin Martinus, zoon van Martijn van der Veldt en Ilse Oosterom, Alde Hiemen 3 20 februari : Jelte, zoon van Timo Tromp en Marrit Idzinga, Alde Dyk februari : Anna Baukje, dochter van Douwe en Ineke Kooistra, Bûtewei 7, Overleden Overleden: 16 maart Fokje Voolstra 90 jaar weduwe van Jan van Dijk te Gorredijk oud Terwispeler. Verhuist Germ van der Heide uit Oudehorne en Lyda de Vos van De Dûker 2 naar Alde Dyk 33a Fam. Knoop verhuist van Visserwei 25 naar Rotterdam Fam. Hielkema van Smidte 10 naar Gorredijk 2

4 Nijs út Us Doarpshûs Fuortgong ferbou It hat de lêste tiid oer it oanpassen en útwreidzjen fan it doarpshûs nei bûten ta tige stil west. It bestjoer hat wol murken dat der hieltiten mear minsken dêr fragen oer ha en hat der ek wol begryp foar. Dêrom biedt it bestjoer foar dy lange stilte har ferûntskuldigingen oan. Efter de skermen is der lykwols wol hurd oan wurke om it nije stik sa gau mooglik yn gebrûk nimme te kinnen, al wie dat mooglik net altyd te sjen. Nei t de oannimmer klear wie moast it allegearre mei frijwilligers dien wurde en dy hawwe it altyd net like goed oan tiid om yn it doarpshûs oan de slach te gean. Ek wie it jild somtiden in grutte soarch. Der moast wolris wachte wurde op it ynkommen fan taseine bydragen. It bestjoer woe har nammentlik net djip yn de skulden stekke. It begjint der op te lykjen dat de nije kantine mei koarten yn gebrûk naam wurde kin. - De muorren binne behinge en sauze. It fervjen fan de kosinen is hast klear. De tagong moat noch behinge, sauze en ferve wurde. Dat wachtet op it ferhelpen fan lekkerij troch de oannimmer. - De nije taapkast stiet op syn plak. Der wurdt no hurd oan wurke om him yn de lak te krijen. Op 25 maart sil de bierbrouwerij de taapynstallaasje der ynsette. - De keuken is safier klear dat der op it elektrys oansletten wurde kin. Der moat lykwols noch in nije ôfsûgkappe kocht wurde. By dy, dy t by Timmerfabryk De Vries wei komt sit nammentlik net in motor en de motor út de ôfsûgkappe út de besteande keuken past nammentlik net. - Yn de lêste wike fan maart wurdt ek flierbedekking lein. Der komt earst in tydlike flierbedekking yn, om t it terrein om it nije stik hinne noch net ferhurde is. Wy soene it tige spitich fine as in nije djoere flier dêr troch beskadige wurde soe. De gemeente hat dêr in bydrage foar tasein. Ek soarget de gemeente tydlik foar in tegelpaad fan it parkearterrein ôf nei de nije yngong ta. Mei de gemeente, pleatslik belang, iisklup en feestkommisje komt der oerlis oer it ynrjochtsjen fan it terrein. - De romte wie aardich opromme. Im hiele protte rommel wie nei it stoart ôffierd. Dochs stiet de kantine wer smotsfol, om t de Suiker Unie de tafels en de stuollen brocht hat. - Sa t no liket kin de nije kantine yn de rin fan de wike fan 31 maart oant 6 april yn gebrûk naam wurde. - Op in letter tiidstip folget noch it offisjele yn gebrûk nimmen fan de nije kantine. 3

5 Aktiviteiten yn en rûnom it doarpshûs 26 maart fan oere ôf Itentsje 60+-ers en allinne geanden 29 maart jûns Gimmestykútfiering UDA 31 maart jûns Ledegearkomste Pleatslik Belang 3 april jûns Follybalwedstriid TVC 4 april oant 23 maaie jûns op freed clinic hurdrinnen 6 april middeis Fuotbaljen Wispolia 1 Houtigehage 1 12 april jûns Seventies Party 16 april jûns Gearkomste oanslettenden Us Doarpshûs 18 april jûns Priuwen peaskebieren 17 april jûns Follybalwedstriid TVC 19 april jûns Bingo Fuotbalferiening Wispolia 19 april jûns Klaverjassen (Let op: gewijzigde datum) 4 maaie middeis Fuotbaljen Wispolia 1 Oldeholtpade 1 9 maaie jûns Follybalwedstriid TVC 12 o/m 15 maaie jûns Avondvierdaagse 31 maaie oerdei Famyljedei fuotbalferiening Wispolia 1 juny oerdei Prestaasjerin en Kids-run It bestjoer. Inspiratiecentrum Joëlle Benieuwd of het inspiratiecentrum iets voor jou kan betekenen? Neem een kijkje op de website: Of nog beter: kom eens langs. Tijdens de openingstijden van de winkel kun je altijd vrijblijvend langskomen. Je kunt de producten in de winkel bekijken en als je wilt, de ruimte waar de QiGong en meditatie plaats vindt. En uiteraard ben ik beschikbaar om uitleg of toelichting te geven. Zijn de openingstijden van de winkel voor jou niet geschikt om langs te komen, neem dan even contact op dan spreken we een ander tijdstip af. De openingstijden van de winkel: woensdag en donderdag van uur; zaterdag van uur. NB: het inspiratiecentrum is gesloten op 2 en 3 april. Wil je deelnemen aan het rustmoment op de donderdagavond? Of aan de eerstvolgende stiltemiddag op zaterdag 5 april? Laat het even weten, je bent van harte welkom. Elly Doorduyn, Koaibosk 3 Tijnje, , 4

6 Oan de bestjoeren fan de oansletten ferienigingen, Terwispel, maart 2013 It bestjoer fan Us Doarpshûs noeget jimme út foar de gearkomste fan de oanslettenden op: tiisdei 15 april 2014 jûns om oere yn ús Doarpshûs Wurklist: 1. Iepenjen 2. Meidielings en ynkommen stikken 3. Oantekens fan de gearkomste fan 16 april Jierferslach Finansjeel ferslach 2013 en begrutting Bestjoersferkiezing Ofgeand binne Joke Bosma en Evert Wind. Joke is wer beskikber. Evert hat him net werkiesber steld. Oeds de Vos is tuskentiids ôfgeand en net werkiesbier. Oeds hie him yn 2013 yn ferbân mei it ferbouwen en útwreidzjen fan it doarpshûs noch werkiesber steld. Meinte Albada Jelgersma is gadingmakker foar de funksje fan ponghâlder. It is noch net slagge foar de oare fakatuere in gadingmakker te finen. Sadree t dat wol it gefal is sil it bestjoer dat berjochtsje. 7. Ferbouwen en útwreidzjen 8. Omfreegjen 9. Sluten Dyjingen, dy t net in oansletten ferieniging fertsjintwurdigje, binne ek fan herte wolkom. De fergaderstikken kinne jo opfreegje troch in berjochtsje te stjoeren nei It bestjoer 5

7 Aan de raad De burger heeft gesproken. Nou ja, gestemd. Sjamme ook. Maar dat ging niet vanzelf, bliksem. De gemeente moet steeds meer regelen. Vooral sociale voorzieningen. En dat waarschijnlijk met minder geld. Dat roept om nieuwe denkbeelden en uitgangspunten. Steeds minder mensen hebben iets met de politiek. Burgers nemen afstand, geen vertrouwen meer. Hoe krijg je de burger er weer bij? Door een eigen verantwoor-delijkheid te geven. Dat is participeren nieuwe stijl. Mijn voorstel aan de raadsleden is om de burgers van het dorp meer te betrekken bij de leefomgeving. Via Plaatselijk Belang kan veel meer geregeld worden. De Dorpsspiegels waren een eerste aanzet, nu doorgaan met nieuwe plannen. Geef elk dorp een budget van ongeveer euro (30 euro per inwoner) om zelf kleine klussen aan te pakken. Het gaat niet om het bedrag maar om eigen keuzes te maken. Terwispel kan ervoor kiezen om het dit jaar te besteden aan het dorpsplein of zelfs het Doarpshûs. Onderwerpen zoals gezamenlijk inkopen van zonnepanelen, dorpstuintjes voor groente en fruit, aanleggen van eigen ommetjes in het dorp, glasvezel internet voor buitengebieden, allemaal te kiezen via Plaatselijk Belang. Natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen te bedenken. Dat moet de gemeentepolitiek nu mogelijk maken. Meer keuzes laten maken door het dorp zelf, met de gemeente die ondersteund. Dat betrekt de inwoners bij de eigen leef-omgeving. De inwoners van Terwispel spreken af dat alle buurtcommissies en andere platformen gaan vergaderen in Us Doarpshûs. Goed voor de omzet en betrokkenheid. Ook dat is verantwoordelijkheid. Iedereen blij. Sjamme Bûzeman 6

8 Wie wil er niet in The Wall of Fame...oftewel : Jo wolle dochs ek yn de pronkmuorre! Op het moment dat de gemeente bekend heeft gemaakt te willen inzetten om het gebied rondom het dorpshuis aan te pakken (Leeuwarder Courant en Omrop Fryslân), wordt er nog steeds hard gewerkt aan de inrichting en aankleding van de nieuwe vleugel van Us Doarpshûs. Een groep vrijwilligers is bijna dag en nacht in de weer om de nieuwbouw te verven en te behangen; vloeren worden gelegd, de keuken geplaatst, de bar ingericht enzovoort enzovoort. Al die klussen kosten geld en de activiteitencommissie is al tijden in touw om de benodigde financiën bijeen te sprokkelen. Zo werd er wijn, appelflappen, paraplu's verkocht, er werd een verhalentocht (Fertel my wat) en een Kerstmarkt georganiseerd, er werd oud ijzer ingezameld. Ook anderen lieten zich niet onbetuigd met de organisatie van onder meer de sensationele en zeer geslaagde Pingpongballen-race. In april staat er weer een oud ijzer inzamelactie op het programma, maar eerst kan iedere Terwispeler zelf nog een steentje bijdragen en wel met de ' Actie Pronkmuorre'. Deze Pronkmuorre komt op een prominente plaats bij Us Doarpshûs en wordt gebouwd met stenen waarin in u uw naam kunt laten graveren. Voor 40,- per steen kunt u duidelijk maken dat ook u Us Doarpshûs een warm hart toedraagt! In deze Wispelweagen vindt u een bestelformulier waarop alle relevante informatie te vinden is. Laten wij er met elkaar een geweldige muur neerzetten! Het bestuur De collecte van Jantje Beton heeft in ons dorp 429,35 opgeleverd, de helft van dit bedrag blijft in het dorp en is dit jaar voor de peuterspeelzaal. Namens alle pykjes van t Pikehokje willen wij u bedanken voor uw gulle gift! 7

9 Wat kun je doen als je thuiszorg of verpleging nodig hebt? Wie door ziekte, ouderdom of handicap thuis verzorging of verpleging nodig heeft, wil dit graag zelf in de hand houden. En of je nu voor korte of langere tijd hulp wenst, van iemand uit je naaste omgeving of van een thuiszorgorganisatie: je wilt dat je persoonlijke wensen en (eigen)aardigheden altijd worden gerespecteerd. De vraag en persoonlijke situatie vormen altijd het uitgangspunt voor passende zorg en ondersteuning. Denk aan persoonlijke verzorging, zoals hulp bij het wassen en aan- of uitkleden of verpleging. Thuiszorgorganisaties kunnen helpen bij het huishouden, begeleiden mensen die het moeilijk vinden om hun dagelijks leven goed in te richten. Zij hebben van alles in huis om ervoor te zorgen dat u zolang mogelijk thuis kunt wonen en vanuit uw vertrouwde plek deelneemt aan de samenleving. Er is geen fijnere plek dan thuis. De thuiszorgorganisaties bieden u zorg en ondersteuning waar en wanneer u dit nodig heeft. Naast de professionele huishoudelijke hulp en de persoonlijke verzorging en verpleging kun u ook ondersteuning krijgen met handige (technische) oplossingen. U kunt dan denken aan beeldbellen met behulp van een Ipad of hulp bij het innemen van uw medicijnen met een medicatieverstrekker. Deze hulpmiddelen zijn door hun grote bedieningsgemak eenvoudig te gebruiken. Voor wat de huishoudelijke hulp betreft is er een indicatie nodig van de WMO. Zij kijken naar uw beperkingen en mogelijk naar andere oplossingen. Zoals wat is er mogelijk binnen uw eigen netwerk. De WMO biedt u ondersteuning op maat. Mocht er een indicatie zijn voor huishoudelijke hulp dan betaalt u een eigen bijdrage. De hoogte van de eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Hebt u geen indicatie via de WMO dan kunt u particuliere zorg aanvragen. De gemeente heeft met drie thuiszorgorganisaties mbt tot de huishoudelijke hulp een contract. Dit zijn de ZuidOostZorg, de Friese Wouden en TSN. Kom je er zelf niet uit dan kun je contact opnemen met je buurtcontactpersoon, iemand van de werkgroep of met het Wmo informatiepunt in Gorredijk: in de bibliotheek op maandagmiddag van 13:30 16:30 uur of bellen met Dorpssteunpunt Terwispel Annegien Smit, Hettie Visser, Wim Buding, Roel Veenstra 8

10 De Klos Nou bedankt hoor Nienke, nu ben ik de klos! Maar goed, daar gaat ie dan Ik ben dus Ilse Koetsier en woon samen met Arie en onze 3 kinderen Tijn (7 jaar), Jasper (5 jaar) en Marin (2 jaar) aan de Harnemoune in Terwispel. Een heerlijk vrij plekje tussen de weilanden met de vaart vlak voor de deur, we wonen hier op een boerderij waar we zo n 70 koeien melken. Buiten de koeien hebben we nog tal van andere beesten waaronder 2 ezels, 8 duiven, 7 kippen, een konijn, wat katten en onze lieve hond Noa. Ik ben geboren en opgegroeid in Oud Ade, een klein plaatsje vlakbij Leiden in het westen van het land, samen met mijn vader, moeder en broer. Op mijn 18 e leerde ik Arie kennen en toen ik 20 was, kochten we de boerderij hier in Terwispel. Een grote stap voor ons, erg jong en dan al zo n grote verantwoordelijkheid maar Arie wilde boer worden en dat kon niet in Rotterdam, waar hij op dat moment woonde, dus gingen we ervoor! Arie is dus boer maar ik werk, buiten de boekhouding dan, niet op de boerderij, ik werk bij Talant in Beetsterzwaag. Op dit moment 2 weekenden in de maand maar de bedoeling is dat ik langzaam weer wat uit ga breiden qua uren. Ook ben ik actief in het dorp, ik ben secretaris bij Plaatselijk Belang, zit in de ouderraad van het pikehokje, ben penningmeester van onze buurtvereniging en iedere vrijdagochtend vrijwilliger bij de peuterspeelzaal. Tussendoor probeer ik ook nog iedere woensdagavond te volleyballen, iedere week een flinke wandeling te maken en nu het mooie weer er weer aan komt rondjes op de racefiets te rijden. Buiten al mijn eigen bemoeienissen in het dorp, rij ik ook heel wat heen en weer om de kinderen naar school, peuterspeelzaal, gym, voetbal, zwemles, vriendjes en vele andere activiteiten te brengen. Ik verveel me dus niet ;-) Tja, en wat verder ik zou het niet weten! De klos rol ik verder af naar onze buurtgenoten, Rein en Marijke Reitzema. Succes buurtjes! 9

11 UITNODIGING LEDENVERGADERING PLAATSELIJK BELANG Maandag 31 maart UUR MIDDENZAAL DORSPHUIS Plaatselijk Belang Bestuur: Keimpe Vlietstra Voorzitter Yldau de Boer - Vice voorzitter Ilse Koetsier - Secretaris Annegien Smit Penningmeester Arnold Bolhuis - Lid Zwanet Reijn - Lid Contact: Postadres: Plaatselijk Belang Postbus AC Gorredijk Lidmaatschap: 4,50 voor alleenstaanden 5,50 voor gezinnen Website: Politie/Brandweer: Alarm : 112 Politie (geen spoed) : Buurtagent : Henk Liemburg, bereikbaar via Brandweer (geen spoed) : (0513) Gemeente: Gemeentehuis, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag. Tel. (0512) Website : Openbaar vervoer (Buurtbus): Arriva, lijn 104, Allardsoog Luxwoude, overstappen mogelijk in Gorredijk en Wijnjewoude. Richting Gorredijk, Jonkersland, Langezwaag en Luxwoude: Maandag t/m vrijdag : en uur. Om alleen op verzoek. Zaterdag : en uur. Om alleen op verzoek. Richting Gorredijk, Lippenhuizen, Hemrik, Wijnjewoude, Bakkeveen en Allardsoog: Maandag t/m zaterdag : en uur.. Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse ledenvergadering van Plaatselijk Belang, op maandag 31 maart 2014 in de middenzaal van ûs Doarpshûs. Agenda: 1. Opening 2. Vaststellen agenda 3. Notulen algemene vergadering 28 oktober 2013, zoals gepubliceerd in de Wispelweagen van december Mededelingen en ingekomen stukken 5. Jaarverslag 6. Financieel verslag, benoeming reservelid kascommissie 7. Verslag speeltuincommissie en financieel verslag speeltuinen 8. Bestuursverkiezing: Aftredend en niet verkiesbaar: Annegien Smit Kandidaat: Kandidaten kunnen zich tot aanvang van de vergadering bij het bestuur bekend maken. 9. Pauze 10.Presentaties van de verschillende ideeën voor de besteding van het dorpsbudget. Een ieder die een leuk idee heeft dat de leefbaarheid van het dorp vergroot, kan dit idee in 2 minuten presenteren. Vertel wat uw idee is en wat er nodig zou zijn om dit te realiseren. Na de presentaties stemmen we met alle aanwezigen of dit idee op een financiële steun uit het dorpsbudget kan rekenen. We hopen op vele leuke ideeën! 11.Rondvraag 12.Sluiting 10

12 Vergadering Pl. Belang Terwispel op vrijdag 19 Nov in Cafe Hofstra. De Voorz. deelt mede dat T de Ruiter bericht heeft in gestuurd en alzoo danig bedankt als lid van Pl. Belang. In Maart een onderhoud gehad met de Burgemeester door twee van onze bestuursleden. De Burgemeester deed toen toezegging een bezoek te zullen brengen aan Terwispel. Hiervan was tot voor een poosje niets van gekomen zoodat de Burgemeester er nog eens werd aan herinnerd. Nadien mochten wij het genoegen smaken dat onze Burgemeester ons Maandag jongsleden met een bezoek vereerde. Wij zijn aldus de Voorz. de Bos en mijn persoon toen een rondgang door Terwispel begaan bij de Burgemeester in zijn wagen. Verschillende punten zijn met de Burgemeester besproken en geïnspecteerd. O.a. het snoeien van de bomen langs de weg, Plantsoen, Lichtpunt Plantsoen, lichtpunt viersprong Oude Dijk, Bruggelaan, Waterleiding of bouwen van een Transformator. Gemeentereiniging. Dit is in behandeling over de geheele Gemeente aldus de Burgemeester. De Peerebomen zullen allen wel uitgeroeid moeten worden ten minste het lijkt wel dat ze allen dood gaan. Driesprong Oude dijk, Moeweg zal ook verbetering komen aangaande de veiligheidsborden. Door trekking pad langs het kanaal vraagt ook nodig verbetering, is in zeer slechte toestand daar. Bestuur van Pl. Belang zal een onderhoud met Jonkman hebben en hiervan verslag naar B en W sturen. In de bestuursverg. kwam ter sprake van het stichten van een Kleuterschool. Hiervoor ben ik, aldus de Voorz. iets huiverig omdat ik vrees dat er alleen uit de buurt hiervoor eenige gebruik zullen maken. G. Leffering meent dat het in Lippenhuizen ook al wankelend staat met de Kleuterschool aldaar. Ten slotte is men van oordeel dat het praktisch onuitvoerbaar is hier in Terwispel. Naaischool komt in bespreking. De Voorz. meent dat vele meisjes die van de lagere school komen een gelegenheid moeten hebben om het dagelijkse naaiwerk te kunnen leren. Vroeger meende hij was hier toch ook wel gelegenheid voor. Tenslotte werd besloten contact te zoeken met de B.V.O.L vereeniging hier ter plaatse. Het bouwplan voor uitbreiding Terwispel is bezichtigd door twee bestuursleden en hebben een schets van dit plan mee genomen. Dit is ter vergadering en gaat bij de aanwezigen langs te bezichtigen. Hieruit vindt een gezellige bespreking over het uitbreidings bouwplan. Ontwikkelingsavond Het bestuur meent dat er deze winter weer een avond op dat gebied moet worden gegeven. De Voorz. vraagt of er onder de aanwezigen ook zijn die iets dien aangaande naar voren weten te brengen. Daar er niemand met een geschikt onderwerp voor den dag komt vraagt de Voorz. aan de 11

13 vergadering machtiging om het door het bestuur te laten oplossen. Dit werd goed gevonden en alzoo besloten. Als dan die ontwikkelingsavond zal plaats hebben krijgt ieder lid hiervan bericht en is toegankelijk ook voor dames. Rondvraag Herman van Zwol opent de rondvraag. Hij vraagt of er ook nog kans is voor electrisch licht. De Voorz. komt even in herhaling en zegt dat dit altijd nog afstuit op materiaal schaarste. A. Meijerhof vraag of het nieuwe bouwplan op het land van Van der Veen komt. Nogmaals wordt het plan besproken en toegelicht. M. van Seijen merkt op dat het bij de brug zeer gevaarlijk is. Hij geeft hiervan een tafereeltje wat hij daar mee gemaakt heeft. De Voorz.merkt hierover op dat onze secretaris zoo spoedig mogelijk rapporteren moet bij Gem Werken hier over. Sluiting. Historische Foto 12

14 Eindelijk is die lange winter, wat eigenlijk geen echte winter was voorbij. Wat zullen veel mensen blij zijn nu de temperaturen stijgen en al die regendagen overgaan in zonneschijn. Een echte winter was het niet, maar terug kijkend naar het vorige jaar was de winter ook niet zoals het hoorde, er is geen ijs geweest waar je over vaarten en meren, over het ijs mooie tochten op schaatsen kon maken. Wat er al aan ijs is geweest was onbetrouwbaar. Enkele waaghalzen die het toch probeerden hebben het met de dood moeten bekopen. Al heb ik in mijn leven veel gewaagd, dat heb ik verleden jaar maar niet gedaan. Enkele jaren geleden lag er ook onbetrouwbaar ijs op de vaarten en meren. Toch zou ik het op een zondag maar proberen. Niet zo ver van huis lag er elk jaar als het vroor een wak in de vaart, maar daar was omheen te schaatsen. Ik reed de Beetstervaart op, en vervolgens over het Ouddiep tot de Sweachsterwei. Onder de brug doorkruipen was niet mogelijk, daar was het nog open, dus maar terug. En zo kwam ik weer langs de Beetstervaart terug op de Nieuwe vaart. Ik besloot maar om terug te gaan naar huis, misschien morgen maar weer het ijs op. Helaas, het ging anders. Ik was nog maar net midden op de Nieuwe vaart of het ijs begon te kraken, te scheuren en ik zakte er door. In paniek ben ik nooit geraakt. Ik kon met mijn voeten de bodem niet bereiken, het was te diep. Even naar beide kanten kijken. Ik schatte dat beide oevers even ver waren, maar om uit het water te komen leek de linker oever mij de meest geschikte. Door met mijn armen op het ijs te leunen en mijn lichaam omhoog te heffen brokkelde het ijs af. Zo ben ik aan de oever toe gekomen waar ik wel met mijn voeten de grond kon bereiken om daar bij de oever op te klauteren. Ik ben een eindje langs de oever op mijn schaatsen gaan lopen en toen weer op het ijs. Zo kwam ik weer thuis, we woonden toen vlak bij de vaart aan de Alde Dyk. Het vroor hard, mijn kleren waren hard bevroren om mijn lichaam toen ik thuis kwam en het was moeilijk om die uit te krijgen. Meintje hielp me. Na een warm bad was ik weer zo fit als een hondje. Dat was een van de laatste winters dat het ijs betrouwbaar was, na een paar dagen natuurlijk, dat je nog mooie tochten kon maken wat ik natuurlijk ook gedaan heb. Zak je door het ijs, ga niet schreeuwen om hulp tenzij je iemand dichtbij ziet, maar leg je armen voor je op het ijs en hijs je lichaam omhoog. Het ijs brokkelt wel af en je komt vooruit. Zo doorgaan kom je wel bij de oever. Veel vogels of dieren komen in de winter om in het verkeer, vaak zijn ze totaal stuk gereden, jammer want als ze nog goed zijn kun je er nog wat mee doen. Vaak wil men ze bij een museum graag hebben voor leerzame doeleinden. In het Fries Natuur Museum in Leeuwarden heb ik als vrijwilliger veel gedaan zoals kinderen van scholen rond te leiden en te vertellen over hetgeen wat er allemaal opgesteld is tot een skelet van en potvis, een grote walvissoort. Deze is niet door walvisjagers 13

15 gedood, maar levenloos aangespoeld op het strand van Terschelling. Door de preparateur is ter plaatse het skelet uit elkaar gehaald, schoon gemaakt en overgebracht naar Leeuwarden waar het helmaal weer in elkaar is gezet. Het is opgehangen aan het plafond. Vaak heb ik verteld over de potvis, maar ook over andere walvissen en grote dieren die in de zee en oceanen leven. Maar ook over ander natuurleven van klein tot groot, en dan leg ik het vooral aan op bescherming en behoud van de natuur. Maar het waren niet alleen jonge kinderen, ook grote en volwassen groepen. En dan krijg je ook de indruk hoe weinig veel mensen eigenlijk weten van het natuurleven. Vaak heb ik ze tegen elkaar horen zeggen, dat heb ik nog nooit geweten. In het museum heb ik een paar keer een groep blinden rond geleid, en ook in het natuurgebied het Drents-Friese Wold waar ik excusieleider ben. Dan denken sommige mensen, wat hebben blinden daar aan want ze kunnen toch niks zien. In het museum zijn enkele vogels en dieren waar men toch aan mag komen, en blinden doen dat ook heel serieus als je ze er op wijst. Blinden tonen veel belangstelling, dat is ook heel dankbaar publiek. Tijdens excursies zal ik nooit iets uit de grond plukken of afsnijden. Ik heb tijdens een excursie nooit een mes bij me, maar met blinden wel. Dan snij ik wel eens een takje af met bladeren en laat het hen bevoelen. Ook laat ik ze aan de bast van bomen voelen en vertel de naam van de boom, Maar bij een andere boom voelen ze maar al te goed dat het een andere soort is Die mensen zijn daar erg scherp in. Al weer een dode das. Een paar weken geleden kreeg ik op een morgen een telefoontje van de Bûtewei dat er een dode Das in de berm lag die aangereden was door een auto. Wat moeten we er mee was de vraag. Ik weet wel wat er mee moet gebeuren, ik zal hem wel halen en naar het Natuurmuseum in Leeuwarden brengen was mijn antwoord. Maar ik kon hem niet eerder halen dan aan het einde van de middag. Het kwam niet slecht uit want onze zoon van de Parket Boerderij had een stand in het Fec in Leeuwarden waar ik ook hielp. Zo heb ik hem aan het einde van middag gehaald, de conservator van het museum ingelicht, en de volgende dag meegenomen en afgeleverd. Het was heel toevallig dat het dier aangereden was aan de Bûtewei voor het huis waar we zelf twaalf jaar gewoond hebben. Het was een beer, (mannetje) en wel een hele zware. Ik heb vaker een das ergens vandaan gehaald en naar het museum gebracht, maar zo n forse had ik nog niet eerder gezien. En wat doen ze daar met die dode dieren, want ik heb daar veel meer dieren en vogels heen gebracht. Toen ik daar voor de zoveelste keer een dode spreeuw heen bracht, ook een verkeersslachtoffer wat ik vond op een weg vroeg ik aan de conservator, heb je zo langzamerhand genoeg spreeuwen? Al zou je me nog honderd brengen zou ik er nog blij mee zijn was het antwoord. Ze maken er balgen van, dat is prepareren zoals ze ook vogels en dieren opzetten, maar zo ver komt het niet. Het vel wordt zo behandeld dat het niet kan bederven en dan worden ze opgeborgen in ladekasten., alles soort bij soort met een label er bij met naam, vindplaats datum en jaartal, en coördinaten. Dit alles komt in een grote kelder die onder het museum is. Hier is klimaatbeheersing, en ook het vochtgehalte wordt op een vast peil gehouden. Hier komen wetenschappers die soms dagen in de kelder zitten om studie te verrichten. Aan de balgen kunnen ze aan het vel, beharing van dieren en veren van vogels vinden wat de conditie is 14

16 geweest. Zo krijgen ze veel gegevens over het natuurleven. Ook komen vaak buitenlanders naar het Natuurmuseum - Fryslân in Leeuwarden om kennis op te doen. Balgen nemen veel minder ruimte in dan wanneer men een dier of vogel opzet. Van dieren worden de poten naar achter gezet, ook bij vogels gebeurt het zelfde. Aan het museum is een preparateur werkzaam, dagelijks als het museum open is kan men de werkzaamheden bekijken. Het is wel aardig om te zien hoe ze dat doen, het zijn echte kunstenaars. Heb je zelf een vogel of dier wat je graag wilt laten opzetten, dan kun je het daar heen brengen om het te laten opzetten. Als je het terug haalt heeft de preparateur bij een vogel een ring om een poot bevestigd, als het een beschermde soort is. Bij een dier wordt er meestal een plaatje op het grondplankje gezet. Dit zijn bewijzen dat ze door een erkende preparateur opgezet zijn, Iemand die vogels en dieren wil gaan opzetten moet vooraf een proef afleggen waar zo iemand er een bewijs voor krijgt dat hij of zij er voor geslaagd is. Let wel dat het prepareren zeer ongezond werk is, er wordt gewerkt met zwaar gif. Ik heb zelf ook geprobeerd om op te zetten, het begin was al moeilijk om de spullen te krijgen wat je nodig bent. Ik kreeg een boek van een huisschilder die het ook geprobeerd had, maar was er al gauw mee gestopt. Eigenlijk was dat met mij ook het geval. Vooreerst moest ik zien om aan verschillende soorten ogen te komen grote en kleine en nog kleiner, maar dat lukte. Een boer had een jong biggetje wat dood was geboren, dat was mijn eerste proef. Het gif wat ik met groene zeep moest mengen mocht niet geleverd worden, maar toch heb ik het gekregen. Met het papje wat ik volgens het boek had bereid waar ik het vel mee moest prepareren, daar ben ik heel secuur mee geweest. De ogen heb ik ook met zorg uit mijn voorraad gezocht en het inzetten ging gesmeerd. Ik heb het nog steeds, het is heel goed geslaagd het is nog steeds een mooi biggetje. Toen heb ik het met een mol geprobeerd, ook dat ging heel goed, maar ik heb hem later toch weg gedaan. Een mol is een beest waar eigenlijk maar weinig vorm aan zit. Later heb ik èèn door een echte preparateur laten opzetten. Toen kwam er iemand met een dode kievit, dat zou ik zelf maar proberen. Dat werd wel moeilijk, maar ik had er een boek bij. Toen dat karwei klaar was en gedroogd leek het net een kreupele krielkip het was niet weer een echte kievit geworden. Dat was mijn laatste proef, ik ben er mee gestopt en heb alles weg gedaan. Ik was er ook niet mee begonnen om er mee door te gaan. Ik weet zo n beetje hoe het moet, maar heb de ervaring opgedaan dat het erg moeilijk is. Er wordt ons vaak een dode vogel of dier gebracht, vooral verkeerslachtoffers. Sommige heb ik voor ons zelf laten opzetten. Meestal belanden ze eerst in de diepvries en als ik weer naar Leeuwarden moet neem ik ze mee. Trouwens onze hele verzameling zal in verloop van tijd wel in het Natuurmuseum- Fryslân in Leeuwarden komen. We hebben een mooie verzameling aan vondsten uit de natuur waaronder ook veel schelpen en stenen. Een eigen museum op twee slaapkamers op de zolder. Af en toe ga ik naar Drente om stenen te verzamelen. Een paar keer de laatste tijd ben ik het Balloërveld heen en terug over gelopen, dat is een heel eind. De beste tijd is dan na hevige regen. Het grote probleem is dan dat mijn rugzak steeds zwaarder wordt met al die keien, en ben ik blij als ik terug ben op de parkeerplaats maar dat heb ik er voor over. Hans Baron 15

17 LDODK NIEUWS LDODK/AH Gorredijk handhaaft zich opnieuw LDODK speelt ook volgend seizoen in de Korfbal League. Voor de tweede keer op rij eindigde de ploeg van Jan Sjoerd Pool op een achtste plaats op de ranglijst, goed voor directe handhaving. De beslissende thuiswedstrijd tegen OVVO/De Kroon werd eenvoudig gewonnen. Dorpsgenoot André Zwart speelde onverwacht mee, ondanks een gebroken teen. Het leverde de eigen ploeg extra energie en bracht de tegenstander in verwarring. Volgens coach Pool heeft LDODK dit seizoen opnieuw grote stappen gezet. We korfballen beter dan een jaar geleden en maakten in de meeste wedstrijden kans op de overwinning. Volgend seizoen moeten we alleen meer wedstrijden ook daadwerkelijk naar de overwinning leiden. Op veld op voor kampioenschap LDODK hervat de veldcompetitie als koploper. Het seizoen is dus nog niet voorbij. Een kampioenschap in de Hoofdklasse betekent op het veld ook promotie naar het landelijk hoogste niveau, de Ereklasse. Een belangrijke stap in de seizoensopbouw. De competities van de League en de Ereklasse zijn beter op elkaar afgestemd en bieden meer belangrijke rustmomenten in het seizoen. C1 naar NK in Goes LDODK/AH Gorredijk C1 speelde op zaterdag 22 maart in het Zeeuwse Goes op het officieuze NK voor C-ploegen. Een lange dag met gerenommeerde tegenstanders. Hoe de C1, met Terwispelers Ran Faber en Menno Berga, het er van af heeft gebracht is te lezen op Ambyld op schoolkorfbal LDODK organiseerde op de maandagen 17 en 24 maart in Gorredijk weer een schoolkorfbaltoernooi voor de basisscholen in Gorredijk, Lippenhuizen en Terwispel. Het Ambyld was op beide dagen ook weer van de partij. Twee zaalkampioenen Het zaalseizoen bracht LDODK twee kampioenen. Naast de C1 werd ook de F1 kampioen. Beide ploegen verdienen de volle felicitaties. 16

18 Volleybal toernooi 2014 Organisatie: T.V.C. - Terwispeler Volleybal Combinatie Evenals de voorgaande jaren organiseert T.V.C. ook nu weer het jaarlijkse volleybaltoernooi en wel op Woensdag 11 juni a.s. Aanvang uur exact. Voorwaarden voor deelname zijn: 1 - Ieder team bestaat uit 3 dames en 3 heren. Er mogen in een team wel meer dames zitten, maar niet meer heren. 2 - Inschrijfgeld bedraagt 15 euro per ploeg, te betalen bij opgave of voor aanvang toernooi. 3 - ledere ploeg levert 1 scheidsrechter. 4 - Deelname vanaf 12 jaar of groep 8 van de lagere school. 5 - Deelname is geheel op eigen risico. 6 - Ook wanneer men niet meespeelt, maar wel kan fluiten, graag opgeven! 7 Deelname is alleen toegestaan voor personen die woonachtig zijn of gewoond hebben in Terwispel of op een of andere manier een binding hebben met Terwispel (werkzaam of lid van één van de verenigingen) 8 Jeugdteams mogen alleen spelers bevatten uit groep 8 of ouder, maar tot 16 jaar. De poule-indeling is er op gebaseerd dat alle ploegen de gehele avond spelen. Wij vragen ieders medewerking voor het verzamelen van de wedstrijdgegevens, zodat de doorloop naar de volgende serie vlot kan verlopen. De ploegen worden om uur verwacht op het sportveld "De Puster". Het inschrijfgeld dient bij opgave of uiterlijk voor de start door de contactpersoon betaald te worden. Opgave van de ploegen, onder vermelding van contactpersoon kan tot en met 23 mei bij: Arie Steenwijk of via de mail: 17

19 Recreatieloop Terwispel, klaar voor de start? Op zondag 1 juni organiseert een commissie van inwoners uit Terwispel de eerste Recreatieloop Terwispel. De organisatie is onderdeel van sportvereniging Wispolia. De gemeente Opsterland, Sport Fryslân en Y&S Sports Events ondersteunen dit evenement vanuit het project Zuidoost Friesland in beweging! Inwoners van Terwispel e.o. kunnen zich voorbereiden op de 4 Mijl van Terwispel en de Kidsrun via diverse hardlooplessen. Tophardloopster Andrea Deelstra bezoekt enkele basisscholen in Opsterland ter promotie van de loopsport en de Recreatieloop Terwispel. Start met hardlopen Volwassenen en jongeren (vanaf 12 jaar) kunnen zich in acht weken goed voorbereiden op het (hard)lopen van de vier Engelse mijlen. Vanaf vrijdag 4 april start de Commissie Recreatieloop Terwispel, in samenwerking met gemeente Opsterland, atletiekvereniging Heerenveen, Y&S Sports Events en Sport Fryslân, de cursus Start met hardlopen. Mensen die al hardlopen en een prestatie willen neerzetten tijdens de recreatieloop, kunnen hieraan deelnemen. De cursus is ook dé manier voor beginners om de stap richting loopsport te zetten. Op een laagdrempelige manier maakt de sporter kennis met het hardlopen in zijn eigen omgeving. Vanuit Us Doarpshûs bij het sportveld van Wispolia in Terwispel organiseert hardlooptrainer Sietse van der Mei van uur acht weken lang de hardlooplessen (tot en met 23 mei). Deelname aan de hardlooplessen is gratis, deelnemers moeten zelf geschikte sportkleding meenemen. Informatiebijeenkomst Op vrijdagavond 4 april wordt vanaf uur in Ús Doarpshûs informatie verstrekt over de opbouw van het programma en de trainingen. Aansluitend is de eerste training. Aanmelden Wil je starten met hardlopen? Neem voor meer informatie en/of inschrijven contact op met: Commissie Recreatieloop Terwispel via E: 18

20 Protestantse Gemeente Tijnje/Terwispel Rolbrêgedyk AN Tijnje Predikant : Ds. C. K. J. Pronk Kerkdiensten 23 maart 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 30 maart 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 6 april 9.30 uur Ds Sytsema Heerenveen Terwispel 13 april 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Terwispel 17 april uur Ds C.K.J. Pronk Witte donderdag HA Terwispel 18 april uur Ds C.K.J. Pronk Goede Vrijdag Terwispel 19 april uur Ds C.K.J. Pronk Stille Zaterdag Terwispel 20 april 9.30 uur Ds C.K.J. Pronk Pasen Terwispel In verband met de restauratie van de kerk in Tijnje worden de diensten voorlopig in de kerk van Terwispel gehouden. Gemeenteavond wordt gehouden op 28 maart in de Utkomst. Aanvang uur Zingen met hart en ziel, voor jong t/m oud, op weg naar Pasen, leren van nieuwe liederen uit het Liedboek. Kom gerust langs en zing mee op maandag 17, 24 en 31 maart en 7 april in de Utkomst van uur uur. Geef kleur aan je geloof Schilderen op weg naar Pasen. Dinsdag 18 en woensdag 19 maart op de Hein Voswei 22 met mevrouw Reinskje Lageveen, van uur t/m uur. Kosten 7.50 pp. Geloven met je handen Beeldhouwen met speksteen, woensdag 26 en zaterdag 29 maart van 9.00 uur uur op Hein Voswei 22, kosten 10,- pp incl lunch thee/koffie excl speksteen. Info en opgave bij mevrouw Lageveen tel

21 Uit kerkarchief Terwispel in oorlogsjaren Door aanleg Atlantikwall evacuees naar Opsterland ( 1942 ) Dagelijks zien wij op de televisie vluchtelingenstromen die uit oorlogsgebieden proberen weg te komen. Zo n 70 jaar geleden hadden wij bij ons een soort gelijke situatie In het kerkarchief kwam ik lijsten tegen met alle huisnummers van Terwispel. Terwispel had toen nog geen straatnamen evenals de meeste dorpen in de gemeente Opsterland. De huizen in Terwispel waren genummerd van 2 tot en met 345. Nummer 1 is waarschijnlijk afgebroken. Achter de huisnummers staan de namen van de bewoners. Bij vrijwel alle namen werd het beroep van de bewoner vermeld. Op nummer 2 woonde Roel Hoogeveen, hij was boer aan de Tolheksleane en op nr. 345 woonde B. de Groot, fouragehandelaar. Deze lijsten waren in 1942 opgesteld door het gemeentebestuur. Vrijwillig? Of onder dwang van de bezetter? Ik denk het laatste. 20

22 In augustus 1942 gaf Hitler opdracht tot het aanleggen van de Atlantikwall. Dit is de verdedigingslinie die zich uitstrekte van Esbjerg in Noorwegen tot Spanje. Voor de bouw van deze verdedigingslinie werden bunkers gebouwd en mijnenvelden aangelegd. De kuststrook moest hiervoor ontruimd worden. De bewoners uit de kuststrook werden gedwongen te vertrekken. Zo hoorde ik kortgeleden op de radio dat half Den Helder hiervoor is afgebroken. Verschillende gemeentebesturen, waaronder ook Opsterland moest voor de opvang van deze mensen zorgen. In ieder dorp was een plaatselijke commissie aangesteld bestaande uit 2 of 3 personen. Voor Terwispel waren dat de predikant, ds. Roelofsen, en de directeur van de zuivelfabriek, de heer Visser. Deze commissie was belast met de organisatie en bij conflicten moesten zij als bemiddelaars optreden. Uit bijgevoegde brief blijkt dat op 29 december 1942 een transport met 200 evacuees met de trein in Heerenveen zal aankomen. Het transport werd vervolgd met de tram door de gemeente Opsterland. De eerste halteplaats was in Langezwaag, daarna reed de tram door naar Gorredijk. De evacuees bestemd voor Terwispel, stapten uit bij de halteplaats te Lippenhuizen. Vervolgens ging de tram door naar Beetsterzwaag. Veldwachter J. Slot kreeg de opdracht te zorgen voor een ordelijk vervoer van de mensen met hun bagage naar de kwartiermakers (gastgezinnen). Hiervoor moest hij paarden en wagens regelen. Ik weet niet of er meerdere transporten geweest zijn. De evacuees van genoemd transport van 29 december 1942 zijn over meerdere dorpen verdeeld. Uit de lijst met huisnummers en namen blijkt dat er in Terwispel ruim 300 adressen in aanmerking konden komen voor de opvang van evacuees. Bij enkele oudere inwoners heb ik nagevraagd of ze nog ( jeugd )herinneringen hadden aan deze gedwongen evacuatie. Men wist soms wel dat er evacuees geweest waren, maar of dat nu betrekking had op deze evacuatie of op de hongerwinter van 1944/ 45 was niet meer bekend. Na de oorlog wilde iedereen graag zo spoedig mogelijk naar huis. Maar in een brief van de Substituut Commissaris Afvoer Burgerbevolking werd ten strengste verboden zich op weg te begeven. Ze zouden door het Militair Gezag onverbiddelijk worden teruggezonden. In veel woningen zijn door de Duitschers mijnen en andere helsche machines geplaatst. Eerst na zuivering van de woningen was terugkeer mogelijk.. Deze brief is verzonden door het gemeentebestuur en was ondertekend door de waarnemend burgemeester H.G.W. van der Wielen. Interessant is dat de beroepen van ieder vermeld waren. Het dorpsleven was overzichtelijk. Iedereen verdiende toen zijn brood in eigen dorp. Er waren 68 veehouders, 14 middenstanders waarvan 8 bakkers. Verder arbeiders, zuivelbewerkers en 2 scheepsbouwers A. en P. van der Werf. De kassier was H. Hemkes. Op een na waren het allemaal mannelijke beroepen. T. van der Berg was naaister. Werkende vrouwen kende men nog niet, er waren alleen maar meewerkende vrouwen. Veel van de in de lijst vermelde namen kunt u op het kerkhof vinden. Tijnje, Hendrik Span 21

23 Aaien Ik stonk as in mud sei Wobbe, hij siet yn e kantine efter in gleske bier en klokte it nediche focht mei gulziche slokken nei binnen. As kieper fan t fjirde hie der de nul hâlde kent en dus, hij hoefde diskear net te fiskjen, dat wie bij oare wedstriiden wolris oars. Hij gong eris rjocht foar sitten en seach ris om him hinne. It omsittend laech hie yn e gaten dat der in smeuich ferhael komme soe, dêr stie der om bekend, en skowden om e tafel.tsjin syn gehoar beguon Wobbe: Jim witte dat wij der in stikmannich tamme guozzen yn de feartskânte sitten ha, dy rotsakken skiete myn paad ûnder de stront., dêr moatte we mei auto en fyts altyd trochhinne" Hij hie my syn húshâldinkje in daalders plakje oan de polderdyk. Healwei hiene de gouzzen hun domisylje. Die keppel guozzen moat net greater, dat ik ha de nêsten goed yn e gaten hâlden. sei der. Else dei strúnde ik de omjouwing ôf, de grouwe aaien naam ik mei, die wiene foar de hûn, die slobberde se lekker op. Nei it folgjende rondsje bier gie der fierder, lykwols hie ik mij ferdulleme in wyfke oer de kop sjoen, die siet goed ferskûle yn de feartskânte tsjin de wâlbeskoaiing tusken de reiden mei in moai nust aaien. Mar foar it opromjen fan dat nêst moatte je my ferdrach te wurk gean, der meie op e oare kânt fan de feart gjin frjemde eagen oer gean want oars ha je troch it omwenjent laach de kat yn 'e gerdinen. Se stjoere je sa de dierebeskerming op it dak. Dus de operaasje moast pleats fiene yn it tsjuster. Wobbe ferskode op syn stoel en gie fierder, ús Jan gie mei foar de oflieding fan it wyfke, in grouwe kneppel yn e hân, nei dat der it wyfke mei it nediche kabaal, foar safier it mogelijk wie, foart jage hie wiene de aaien foar mei. Fiif fan die grouwe dingen leinen yn it nêst. Ik hie de jekker oan, lykwols de bûsen rekken fol. Mei it lêste aai yn e bûse en in raem troch it nêst sa dat ik it ferballe hie, wie it karwei klear. Amper hie ik de knibbels rjocht of der wie een doffe knal yn ien fan e bûsen. It harkjende ploegje manlju wie sa stadich wei grutter wurden en it oansittend laach hie no de grutste wille en wie foar hunderd prosint oanwêzich. Wobbe: Nei alle gedachten siet yn it lêste aai de grutste pyke, it knapte, de spanning wie krekt efkes te great, ik flokte âlderheislik en die in raem yn e bûse, de bedoarne djerre rûn mei tusken de fingers troch, ik hie de pyke yn e holte fan de hân en it stjonkte ofgryslik, ús Jan wie slop fan laitsjen en bliuw op in ôfstân want die hie de stank ek al yn e noas". Ik ha efkes stikem temûk nei de oare kânt fan de feart sjoen of it hiele spektakel ek opfâllen wie. We binne nei hûs tarekke, ik ha de klean hommels útstrûpt en op in bulte foar it hok gooit. Yn e underbroek nei binnen en linea recta ûnder de brûs. Ik ha op dat stuit it wiif mar yn it ungewisse litten. It ein fan it ferhaal kaam yn t sicht en Wobbe ferfette, de oare moarns ha ik de prakke klean oan de lyne hong en ha de wetterspuit der op set, mar skjin wie oars. J.B. 22

24 Extra activiteiten van Us Doarpshus 10 mei rommelmarkt ON TOUR Wat is dit nu weer? In plaats van een rommelmarkt op het sport terrein te organiseren, kan een ieder nu thuis zijn/haar handelswaar uitstallen. We houden dit van uur. Je moet je opgeven bij In het Dorpshuis kun je een route beschrijving ophalen waar iedereen zijn/haar waar verkoopt, de opbrengst van deze routebeschrijving ( 1,00) is voor het Dorpshuis. Voor meer informatie kun je contact opnemen met Anja ( ) 13 september OOGSTMARKT Voor 5,- per standplaats kun je je eigen oogstprodukten verkopen, bloemen, fruit groente enz. Opgave en informatie bij Anja 31 december eindejaars gebeuren Wegens groot succes van de verkoop van de appelbeignets gaan we het dit jaar groot aanpakken. Oliebollen, appelbeignets, salades en soep kunnen op deze dag worden afgehaald bij het Dorpshuis. In december komt hier informatie over in de Wispelweagen. Patat Aktie Naast de bestaande patat aktie hebben we nog wat extra: Elke laatste zaterdag van de maand kunnen de kinderen vanaf uur genieten van een maaltijd: patat met kroket/frikandel en drinken meteen verrassing voor 3,75 Anja Minkes Wie mist een krielhaantje? Er is een haantje aankomen lopen bij de familie Wijninga, streek 91. Het is een mooi goudbruin krielhaantje, dat bij de 4 kippen in de ren zit. Eruit zetten helpt niet hij vindt steeds wel een manier om binnen te komen. Mist iemand hem? Dan kan hij afgehaald worden op de Streek 91, Fam. Wijninga, tel:

25 Doch it foar Us Doarpshûs!! Oud ijzer inzameling 12 april Op zaterdag 12 april kun je in de speciaal hiervoor geplaatste container bij Us Doarpshûs je oud ijzer brengen. Dus staat die oude kapotte fiets je al tijden in de weg, is je wasmachine niet meer te gebruiken of eet je heel veel soep uit blik? Verzamel al je oud ijzer en gooi het in de container. (geen koelkasten en geen auto- en tractorbanden) Uiteraard mag iedereen zijn oud ijzer in de container doen. Hoe meer, hoe beter! Dus schakel ook je vrienden, familie, kennissen, buren, collega s enzovoort in om zoveel mogelijk oud ijzer voor Us Doarpshûs te verzamelen! 24

26 met live muziek van Entree 7,50 incl. onbeperkt bitterballen eten Aanvang uur. Café Spaltenbrêge Terwispel 25

27 26

28 Op vrijdag 18 april organiseert: Us Doarpshûs het 4e paasbierfestival. Vanaf uur kun je de keuze maken uit meer dan 10 verschillende lente/paasbieren. 27

29 28

30 29

31 Aktie Pronkmuorre De áller-állerlaatste mogelijkheid om een gegraveerde steen voor onze 'Pronkmuorre' te bestellen. Laatste ronde!!! Op zaterdag 29 maart houden we een állerlaatste veegronde. Wij komen bij u langs om de briefjes op te halen*. Wilt u uw eigen naam of die van uw (klein)kinderen vereeuwigen in Terwispel? Zorg dan dat u dit briefje volledig ingevuld en samen met het totaalbedrag heeft klaarliggen. Let op: Alleen contante betaling mogelijk. Voor 40,00 per steen wordt er een steen met de door u gekozen naam in de Pronkmuorre gemetseld. Met deze aankoop draagt u uw steentje bij aan de inrichting van de nieuwbouw van Us Doarpshûs. De steen waarop uw naam gegraveerd wordt, is 20 bij 5 cm. Er is ruimte voor 20 leestekens per steen. Hou rekening met spaties en punten, deze tellen ook mee als leesteken. Voor het mooiste resultaat wordt de gekozen naam in één regel op de steen gegraveerd. Enkele voorbeelden staan hierboven alvast afgebeeld. 30

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44

Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Wispelweagen FEBRUARI 2014 Jaargang 44 Voorzitter REDACTIE: Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties Johannes Oppersma

Nadere informatie

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42

STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 STICHTING DOARPSKRANTE TERWISPEL NOVEMBER 2011 - Jaargang 42 REDACTIE: Voorzitter Jelle van der Meulen De Streek 33 tel. 466558 Secretariaat Bartsje van der Heide Smidte 50 tel. 463196 Financiën & advertenties

Nadere informatie

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl

D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl Redactie: R.P. de Hoog Leijesterpaed 5 Tel: 0518-431801 E-mail: R.Hoog@chello.nl D. de Vries Skoallestrjitte 8 Tel: 0518-432383 E-mail: D.de.Vries84@kpnplanet.nl K. Hoekstra Poelhuizen 1 Tel.06-12813360

Nadere informatie

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.

Fan e redaksje. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong. Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid. Maart 155 Nûmer 2/ 2012 Twaentritichste Jiergong Redaksje: Baudy Cuperus-Sijtsma Grienewei 34 Tel. 242048 baudycuperus@knid.nl Dieta Holwerda (Lay-out) Langgrousterwei 12 Tel. 242212 dieta@knid.nl Pieter

Nadere informatie

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014

DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 -8045- DE KOEKOEK 28 e jaargang nr. 6 februari 2014 Beste dorpsgenoten, Tijdens de redactievergadering van 10 februari zijn de Olympische Winterspelen in Sotsji in volle gang. De Nederlandse schaatsploeg

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Maart 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

Het is een bewaarexemplaar!

Het is een bewaarexemplaar! Het is een bewaarexemplaar! Het achtste nummer ligt nu voor u open en hiermee is het tweede jaar alweer vol. Zijn dit samen acht nummers op úw boekenplank? De productie van het eerste nummer weet de redactie

Nadere informatie

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong

Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong Berltsum kriget skoalle foar de takomst De Foarútgong De skoalbern fan Berltsum hawwe freedtemoarn 18 oktober 2013 tsjûge west fan it ûntbleatsjen fan de namme fan harren nije skoalle. Wethâlder Lute Pen

Nadere informatie

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets.

Colofon. Kopij voor de volgende Nijs Beetster aanleveren voor donderdag 14 mei bij Tine. Kriebels. De Nijs Beetster online op www.nijbeets. de dorpskrant van Nij Beets jaargang 10 - nr 8- april 2015 Colofon Redactie Bart Ledegang Peppel 4 T: 462063 E: ledegang@home.nl Tine de Kleine DN-wei 43 T: 461520 E: tinedekleine@gmail.com Advertenties

Nadere informatie

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1

41e jaargang nr. 164 - juni 2013. De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 41e jaargang nr. 164 - juni 2013 De oude kazerne DOARPSBEL JUNI 2013 1 INHOUDSOPGAVE Agenda...2 Bestuur dorpsbelang Holwerd...2 Nijs fan doarpsbelang...3 De natoer yn en om Holwert...6 Notulen van de Algemene

Nadere informatie

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013

DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 -7876- DOARPSAGENDA (onder voorbehoud) -7859- DE KOEKOEK 27 e jaargang nr. 10 juni 2013 28-06 Oud-papier-actie gez. scholen 06-07 Beachvolleybaltoernooi op de Greate Buorren, 13.00 uur 08-07 Kopij inleveren

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003

t Pompebled Doarpskrante mei it nijs fan 11 jaargang Nr.: november 2003 t Pompebled e 11 jaargang Nr.: 114 november 2003 Doarpskrante mei it nijs fan Fryske Peallen Sigerswâld 1 Colofon t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar Oplage: ±900 exemplaren Uitgave en advertenties:

Nadere informatie

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks

Officieel orgaan van Plaatselijk Belang Mildam Jaargang 8 - nr. 3 Verschijnt 4 x per jaar Oplage: 320 stuks Mildamster Brêge Colofon Redactie: Sietse van Dijk Henk Hidding Henk v.d. Kam Ab Slager Michiko Sugawara Lily Tola Renske de Vries Willy Wiersma (lay-out) Penningmeester: Grietus Brouwer Linoleumsnede

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum April 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak heel

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Februari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie "de Bân

Een praatje bij het plaatje. Van de redactie. Opening bedrijventerrein. Redactie de Bân Van de redactie Redactie "de Bân Jan Lammert Sijtsema jr., Merkebuorren 39a tel: 48 12 00 Annie Posthumus, Weinterp 40. tel: 48 13 81 Klaasje v.d. Woude, Te Nijenhuiswei 10, tel: 48 13 91 Durk van der

Nadere informatie

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138

Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 Sneon 4 juli 2015 52e Jiergong nû. 2138 2 DOARPSNIJS Dorpskrant voor Exmorra en Allingawier Jaargang 52, Nr. 2138 Juli 2015 Redactie: Petra Tolsma 0515-576911 Griet Reitsma 0515-574408 Willem de Boer 0515-851040

Nadere informatie

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan

t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan t Pompebled 7 e jaargang nummer 77 februari 2000 Doarpskrante mei it nijs fan 1 t POMPEBLED verschijnt 10 keer per jaar OPLAGE: 900 exemplaren Uitgave: Drukkerij Canrinus De Rusken 44 Frieschepalen Tel.:

Nadere informatie

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen

Dit had toch een leuke plaats geweest voor uw advertentie. Neem snel contact op met: Doarpsbelang - Boudina Rijpma - van der Meulen maaitiid 2014 Beste ynwenners, Foar jim leit al wer it Maaitiidsnûmmer fan de Nijsbriif. Wylst ik op de bank sit om dit stikje te skriuwen, skynt it foarjierssintsje my lekker op de rêch. In Nijsbriif

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 35 ste jiergong nûmer 2 oktober 2003 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 40ste jiergong nûmer 10 Juny 2009 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Prot. Gemeente van

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Januari 2015 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004

De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 De Doarpsomropper fan Skearnegoutum 36 ste jiergong nûmer 3 novimber 2004 Meidielingsblêd fan: Doarpsbelangen, Oranje feriening, Krite It Pompeblêd, Muzykfer. Excelsior, Martens Cantorij, Herv. en Geref.

Nadere informatie

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013.

24 juni Inleveren bij: Sonja Boltjes, De Geasten 14, Jistrum of mail naar: oksenijs@gmail.com YNHÂLD KOLOFON. Juni 2013. t Oksenijs Juni 2013 Doarpskrante Jistrum - Skûlenboarch Jiergong 33 nûmmer 6. Oantal 440 YNHÂLD KOLOFON Mededelingen Dorpsbelangen 2 Oksenijskes 3 Fysiotherapie Yn it Doarp 5 Verslag VV Jistrum - Follega

Nadere informatie

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014

Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 Dorpskrant voor Ternaard e.o. Juni 2014 . 35 e jaargang nummer 2 juni 2014 Bestuur Dorpsbelangen Ellen Tabak, voorzitter/externe contacten voorzitter@ternaard.nu tel. 221207 Thea van der Kooi-Akkerman

Nadere informatie

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum

de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum de tuorkefretter Utjefte fan Doarpsbelang Wurdum/Swichum Oktober 2014 APK KeurIng 19,95 all In uw Peugeot EN haaima elly Hofstede - Peugeot 208,,Voor mijn werk als mediator moet ik veel rijden. Ik maak

Nadere informatie

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko

Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Maandeditie: Woensdag 15 april 2015 Stichting Doarpsblêd De Harkema, jaargang 33 Courant-editie: 8 Oplage: 3000 stuks Jongereintoaniel Kom mar op! Harkema speelt In grinttegel yn e disko Heidefolk Warberfolk

Nadere informatie

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior

VAKMANSCHAP G J. Jaarlijkse cheque plaatselijk belang voor Excelsior NO. 299 DONDERDAG 25 NOVEMBER 2004 Plaatselijk Belang wil volgend jaar groot vuurwerk in oudejaarsnacht Jubbega- Enkele leden van het bestuur van Plaatselijk Belang Jubbega en Hoornsterzwaag willen proberen

Nadere informatie