inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "inhoud index FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel"

Transcriptie

1

2 inhoud FWG Trendrapport De zorg terug naar de tekentafel Utrecht, november 2013

3 inhoud Het FWG Trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Geertje van de Ven, Astrid Westerbeek, Peter Andriessen Ontwerp Hollands Lof, Haarlem Druk Veenman+, Rotterdam isbn/ean:

4 Voorwoord inhoud Voor u ligt het vierde FWG Trendrapport, met als titel De zorg terug naar de tekentafel. Een veelzeggende titel, een aanmoediging wellicht, in tijden van grote verandering. Want waar zien zorgorganisaties zich voor gesteld? Met kostenbeheersing als vertrekpunt worden grote transities doorgevoerd. Organisaties in de cure en in de care trachten zich staande te houden door de zorg zo te reorganiseren dat kwaliteit en betaalbaarheid in evenwicht zijn. Zorgverzekeraars, en in toenemende mate ook gemeenten, dwingen als inkopers lage prijzen af. Voor veel zorgorganisaties loopt de druk (te) hoog op. Het eindplaatje, het ideaal, is redelijk onbetwist: zorgorganisaties streven graag op efficiënte wijze naar een integraal en samenhangend zorgaanbod waarin cliënten centraal staan. Ze staan ervoor open dit samen te doen met andere zorg- en welzijnsaanbieders, in de wijk, dicht bij de cliënt. Maar het verandermodel dat wordt opgelegd, geeft weinig ruimte voor groei en ontwikkeling. Er rijzen vragen over de haalbaarheid van de beoogde veranderingen, en over de snelheid en de zorgvuldigheid waarmee ze worden doorgezet. De noodzaak tot kostenbeheersing leidt ook tot maatschappelijke debatten over solidariteit en kwaliteit van leven. Welke zorg willen we nog met elkaar betalen? Welke verantwoordelijkheid hebben burgers zelf? Wanneer zijn we tevreden over zorg die geleverd is? Kortom: we leven in een tijd waarin we de betekenis van goede gezondheidszorg opnieuw definiëren. En het is ons inziens van belang om daarin als zorg verantwoordelijkheid te nemen, kwaliteit te bewaken én grenzen te stellen. Wat heeft het voorliggende rapport u in dat kader te bieden? In elk geval een helder overzicht van de belangrijkste trends en ontwikkelingen, met scherpe analyses, en de (verwachte) effecten op organisaties en op functies. Dat geeft u enige grip op de toekomst, op de te bepalen richting, en op de ontwikkeling van de toekomstige professional. En wellicht geeft het de eerste contouren op uw tekentafel. We wensen u veel leesplezier. Jan Fidder, voorzitter Raad van Toezicht FWG Jan Helmond, Algemeen directeur FWG voorwoord 3

5 4 de zorg terug naar de tekentafel inhoud

6 Inhoud inhoud (volgende) voorwoord 3 inleiding 7 1 kostenbeheersing gereguleerde marktwerking: een ingreep met weinig effect hervorming van het zorglandschap bezuinigingsmaatregelen op aannames gebaseerd aanpak fraude aanpak zorgverspilling zorgverzekeraar wordt (te) machtige inkoper hogere eigen bijdrage burger effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs 33 2 actief burgerschap terug naar de participatiestaat ongewijzigde missie: het stimuleren van de participerende patiënt toenemende verantwoordelijkheid van burgers voor gezonde leefstijl en gepast zorggebruik burger moet meer informele zorg gaan verlenen en ontvangen effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs 52 3 naar een nieuwe zorgorganisatie transitie van jeugdzorg en langdurige zorg: gemeenten aan zet integraal en samenhangend zorgaanbod krijgt steeds meer vorm toenemende ontschotting, binnen de zorg en tussen sectoren effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs 74 inhoud 5

7 (vorige) 4 zorg dicht bij huis opkomst zelfzorg en halvelijnszorg wijkgerichte aanpak neemt een vlucht snellere uitrol van zorg op afstand is noodzakelijk een tekort aan zelfstandige woningen dreigt inclusie in de wijk komt niet vanzelf op gang effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs 97 5 meten is weten? op zoek naar een breed gedragen definitie van kwaliteit transparantie en kwaliteitsbewaking zetten door in de cure kwaliteitsborging blijft achter in care care pleit voor loslaten controle en borging effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs de wendbare werkvloer zorgorganisaties werken aan toekomstbestendig personeels beleid organisaties en professionals laveren tussen paradoxen effecten op zorgorganisaties effecten op functies en onderwijs 136 bijlage 1 bronnen 145 bijlage 2 index 169 bijlage 3 expertgroepen 173 bijlage 4 onderzoeksmethodiek 177 bijlage 5 verklarende woordenlijst 181 bijlage 6 hervorming langdurige zorg de zorg terug naar de tekentafel

8 Inleiding Een nieuw FWG Trendrapport. Een trendrapport waarin we de stormachtige ontwikkelingen vangen, analyseren en projecteren naar de toekomst: waar gaat het heen met de zorg? Nadat we in 2009, 2010 en 2011 een serie trendrapporten uitbrachten onder de titel Zicht op zorg en functies, besloten we in 2012 wel de ontwikkelingen te monitoren, maar geen trendrapport uit te brengen. Dat had als belangrijkste reden dat de ontwikkelingen binnen de meeste thema s niet zo snel gaan. Nu, in het najaar van 2013, constateren we dat een aantal grote thema s in een stroomversnelling is geraakt. Met kostenbeheersing als vertrekpunt worden grote transities doorgevoerd, die omvangrijke gevolgen hebben voor organisaties, medewerkers en burgers. Deze actuele ont wikkelingen geven meer dan voldoende aanleiding voor een nieuw rapport. terug naar de tekentafel De titel van dit rapport vat de ontwikkelingen en de effecten daarvan samen: de traditionele zorg moet omgevormd worden naar iets nieuws en de meeste partijen bevinden zich nog in het stadium van ontwikkelen en schetsen. Op basis van alle signalen die we verzamelden (inzichten van leden uit de expertgroep - zie bijlage 3 - aangevuld met uitgebreide deskresearch), destilleerden we zes hoofdthema s, die allemaal een pijler vormen van de zorg nieuwe stijl. De hoofdthema s zijn: Kostenbeheersing 2.0 Actief burgerschap Naar een nieuwe zorgorganisatie Zorg dicht bij huis Meten is weten? De wendbare werkvloer Het materiaal dat we voor het rapport analyseerden, is grotendeels afkomstig uit de periode juli augustus Voor een beschrijving van de onderzoeksmethodiek verwijzen we naar bijlage 4. inleiding 7

9 van 2011 naar 2013 Hoe verhouden de hoofdthema's zich tot eerdere trendrapporten? Kostenbeheersing was altijd een belangrijk item (maar dan geschaard onder het thema Financiering), en de beweging van Zorg dicht bij huis beschreven we ook al eerder (maar dan onder thema s als Extramuralisering, Ambulantisering, Zorg op afstand en Gezondheid 2.0). Ook het thema Kwaliteit is bekend, maar krijgt dit jaar een veel duidelijker focus: de nadruk ligt op meten, transparantie en vergelijk. De aandacht voor de rol van de burger het Actieve burgerschap is nieuw. En hoewel we altijd zijn ingegaan op ontwikkelingen binnen HR en de arbeidsmarkt, hebben we dit jaar een apart hoofdstuk gewijd aan het thema Wendbare werkvloer. Vooral de hierin geschetste paradoxen waarbinnen organisaties en medewerkers zich moeten bewegen (bijvoorbeeld tussen zorgen en ontzorgen), zijn nieuw en een duidelijk gevolg van actuele ontwikkelingen. Een opmerkelijke constatering betreft het thema innovatie. Het hoofdstuk Flexibiliteit en innovatie uit 2011 blijkt aan actualiteit (helaas) niets te hebben ingeboet. Uit de signalen konden we op het gebied van innovatie een identieke lijn destilleren, precies zoals beschreven in het FWG Trendrapport Hoewel er alweer grote veranderingen in de zorg worden doorgevoerd, zijn de problemen met opschaling van eerdere innovaties kennelijk nog niet verholpen. Nog steeds klinkt de roep om lef en leiderschap en wordt geconstateerd dat oude werkwijzen blijven domineren, ondanks bewijs dat nieuwe methodes beter zijn. Vanwege de identieke verhaallijn hebben we ervoor gekozen er in dit rapport geen apart themahoofdstuk aan te wijden. opbouw van de hoofdstukken Terug naar Zorg is niet meer de zorg zoals we die tot nog toe kenden en beschreven. We zien dat decentralisatie en ontschotting de zorg breder maken: gemeenten, jeugdzorg en welzijn komen nadrukkelijker in beeld. Door de transitie van zorg van de tweede naar de eerste lijn, kregen we dit jaar ook veel meer signalen over de eerste lijn en over anderhalvelijnszorg. De sector gezondheidszorg en de branches daarbinnen laten zich niet meer scherp afbakenen: de zorg wordt diffuser. Wat betekent dat voor het rapport? Een groot deel van de structuur is in lijn met voorgaande rapporten. Zo beginnen we ieder themahoofdstuk met de belangrijkste trends. Daarna volgt een korte, samenvattende inleiding. De belangrijkste ontwikkelingen worden vervolgens uitgewerkt en de laatste paragrafen van ieder themahoofdstuk gaan over de effecten van de ontwikkelingen op zorgorganisaties, en op functies en onderwijs. 8 de zorg terug naar de tekentafel

10 Maar we hebben ons ook laten meenemen in de ontschotting. In die zin dat we vrijer met de branches zijn omgegaan. Naast de traditionele branches (ziekenhuiszorg, VVT, gehandicaptenzorg en ggz) beschrijven we bij voorbeeld ook de effecten op langdurige zorg, jeugdzorg, huisartsenzorg en eerstelijnszorg. Daarnaast hebben we de vrijheid genomen om thema s alleen uit te werken voor die branches waarbinnen actuele ontwikkelingen zichtbaar zijn. Voorheen beschreven we effecten op organisaties en functies bij elk thema, voor elke branche. tot slot Aan de totstandkoming van deze publicatie, hebben verschillende mensen hun medewerking verleend en daar willen we ze graag voor bedanken. Allereerst de experts die opnieuw hun kennis met ons wilden delen. Zonder hun medewerking zou deze publicatie er niet zijn. Daarnaast willen we R&D-collega Marieke Horjus bedanken, die met name bij het analyseproces betrokken was, en collega/fwg-deskundige Benny Bourgonje voor zijn bijdrage aan de paragrafen over effecten op functies. Dank ook aan Nelly Dijkstra voor de prettige samenwerking en de scherpe redactie op inhoud en tekst. Tot slot een woord van dank aan alle medewerkers en de directeur van FWG, voor hun steun, hun input en voor het belang dat zij aan het onderzoek hechten. Astrid Westerbeek, Geertje van de Ven en Peter Andriessen Afdeling R&D inleiding 9

11 10 de zorg terug naar de tekentafel

12

13

14 1 Kostenbeheersing 2.0 Trends: Gereguleerde marktwerking heeft nog weinig effect Toenemende aandacht voor fraude en verspilling Zorgverzekeraar wordt (te) machtige inkoper Burger moet meer bijdragen inleiding Kostenbeheersing is de belangrijkste aanjager van de huidige ontwikkelingen in de zorg. Gezondheidszorg en welzijn kostten in 2012 bijna 93 miljard euro, tegen 64 miljard in De signalen over bezuinigingen zijn niet nieuw, maar de overheid grijpt nu drastischer in om de groeiende zorgkosten te beteugelen. Dat is de reden dat we gekozen hebben voor kostenbeheersing 2.0 als titel van dit hoofdstuk. Terwijl we aan de vooravond staan van een majeure transitie, lijkt een gedegen onderbouwing te ontbreken. De grootste ingreep om kosten te besparen betreft op het hervormen van het zorglandschap. Daarnaast worden discussies gevoerd over zorgverspilling en krijgt de aanpak van fraude prioriteit. De zorgverzekeraars spelen een grote rol in het terugdringen van de zorgkosten. Hun macht neemt toe en daarmee hun rol in de herverdeling van middelen. Ook de burger wordt bij de bezuinigingen niet gespaard. Van hem wordt een gezondere leefstijl verwacht, maar ook een grotere financiële bijdrage aan de zorg. 1 kostenbeheersing

15 Nederland een van de landen met de hoogste zorgkosten 2 Nederland staat wereldwijd op de tweede plek als land dat het meeste uitgeeft aan gezondheidszorg. Alleen de Verenigde Staten geven een groter deel van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan de gezondheidszorg, namelijk 17,4 procent. Nederland komt met 14,9 procent op de tweede plaats. Landen waar het laagste percentage wordt uitgegeven aan de zorg zijn Turkije (6,1 procent), Mexico (6,4 procent), Zuid-Korea (6,9 procent) en Estland (7 procent). De totale hoeveelheid zorgkosten in Nederland stijgt nog ieder jaar: gezondheidszorg en welzijn kostten in 2012 bijna 93 miljard euro, tegen 64 miljard in Analyses van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) laten zien dat de kostenstijging in de curatieve zorg niet komt door een toename van het aantal patiënten, maar door een toename van het aantal behandelingen per patiënt en het toepassen van duurdere of meer intensieve behandeltechnieken. 3 In 2012 ging het grootste deel naar de ziekenhuiszorg ( 23,9 miljard) en de ouderenzorg ( 18,1 miljard). De uitgaven aan de andere sectoren waren aanzienlijk lager: huisartspraktijken 2,6 miljard, ggz 5,7 miljard, verstrekkers van geneesmiddelen (zoals apotheken en drogisten) 5,9 miljard en gehandicaptenzorg 9,2 miljard. Het aandeel van de verschillende sectoren in de totale uitgaven veranderde sinds 2000 niet substantieel. 4 Per volwassene geven we in 2013 gemiddeld uit aan collectief verzekerde zorg. Dit gebeurt via de nominale premie Zvw, de premie Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ), via de belastingen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en door eigen betalingen gereguleerde marktwerking: een ingreep met weinig effect Met kostenbeheersing als vertrekpunt werd in 2006 een stelsel wijziging naar gereguleerde marktwerking en de daarmee samenhangende Diagnose Behandeling Combinatie (DBC)- en later zorgzwaartepakket (ZZP)-financiering (respectievelijk 2005 en 2007) doorgevoerd. Met het opheffen van onderscheid tussen particuliere en ziekenfondsverzekerden, kwam er ruimte voor de patiënt als afnemer op de markt. In het nieuwe stelsel kregen drie partijen een belangrijke rol: de zorgverzekeraar, de zorgaanbieder en de zorgconsument. Bij de invoering van het stelsel van marktwerking werd gestreefd naar zowel kostenverlaging als kwaliteitsverbetering. 2 LVG Nieuwsbrief, 11 oktober Stand van de zorgmarkten, NZa Marktscan Zorgverzekeringsmarkt, de zorg terug naar de tekentafel

16 In de jaren daarna was er onrust in de politiek. Met de val van het kabinet Balkenende brak er een periode aan waarin veel beslissingen werden uitgesteld en er vragen rezen over de komende koers. Daarnaast was er veel aandacht voor de besparings-inventarisaties van de ambtelijke werkgroepen en de bezuinigingsscenario s die daaruit rolden. In aanloop naar de vorming van een nieuw kabinet, was er veel kritiek op het stelsel van geregu leerde marktwerking. Tegelijk met de inbedding van het systeem, vonden er wijzigingen plaats die het systeem zouden moeten optimaliseren, zoals de overgang van DBC s naar DBC s op weg naar transparantie (DOT s) (zie kader hieronder). 6 Van DBC naar DOT 7 Tot 1 januari 2012 werkten ziekenhuizen met Diagnose Behandeling Combinaties (DBC). Een DBC is een omschrijving van de zorgprestatie die een ziekenhuis aan een cliënt gaat leveren. Ofwel: een weergave van alle activiteiten en verrichtingen die een patiënt in het ziekenhuis doorloopt gedurende een vastgestelde periode. Op 1 januari 2012 zijn DBC s vervangen door DOT s. DOT staat voor DBC s Op weg naar Transparantie. Doel is vereenvoudiging van het DBC-systeem. Er waren teveel DBC s en de medische herkenbaarheid was onvoldoende. De DBC s zijn teruggebracht naar DBC-zorgproducten. Transparantie en medische herkenbaarheid zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zegt in haar rapport Stand van de zorgmarkten 2013 dat de effecten van de stelselwijzigingen van 2006 nu, in 2013, zichtbaar worden en concreet merkbaar voor zorgaanbieders en verzekerden. Sinds vorig jaar lopen zorgverzekeraars meer financieel risico. Dit heeft effect op de zorginkoop: zorgverzekeraars kopen niet alle behandelingen meer overal in, maar gaan scherper selecteren met welke zorgaanbieders ze voor bepaalde behandelingen contracten afsluiten. Het effect van deze scherpere zorginkoop is vooral te zien bij de eerstelijnssectoren met vrije tarieven en/of vrije prestaties: de fysiotherapie, oefentherapie, dieet advisering, farmacie en eerstelijns psychologische zorg. Daar zorgen de verzekeraars dat de kosten dalen of stabiel blijven, terwijl de patiënttevredenheid hoog is en de toegang tot zorg goed blijft. 8 Ondanks de scherpere inkoop door zorgverzekeraars, concluderen we dat de besparingen waarop werd ingezet uitblijven. Ondanks, of misschien juist dankzij deze conclusie, gaat er nog steeds veel aandacht uit naar het 6 FWG Trendrapport NZa Stand van de zorgmarkten, 2013 kostenbeheersing

17 perfectioneren van het systeem en het terugdringen van de ongewenste bijeffecten. De kritiek lijkt zich hierbij steeds meer te richten op de basis van het systeem. Het onderliggende principe, waarbij zorgverleners betaald krijgen voor productie van zorg, zou niet deugen en steeds vaker rijst de vraag of niet het hele financieringssysteem weer op de schop moet. een systeem met perverse prikkels Veelgehoorde kritiek op het systeem, zowel van onze experts als uit de literatuur, heeft betrekking op de perverse prikkels, zoals winstgevendheid voor medisch specialisten als mede-eigenaren van een ziekenhuis en het feit dat het systeem artsen en ziekenhuizen beloont als ze meer zorg verlenen. Een andere kritiekpunt is dat de wijze van bekostiging een extra drempel opwerpt bij het aangaan van samenwerkingsverbanden. De vraag wie voor wat betaald krijgt, is niet altijd eenduidig te beantwoorden en het feit dat toekenning van geld gekoppeld is aan een bepaalde handeling, kan professionals terughoudend maken in het onbaatzuchtig delen van kennis en expertise. Dit is stevige kritiek op een stelsel waarvan de verwachtingen hooggespannen waren. Er gaan stemmen op voor het kritisch onder de loep nemen van de onderliggende rationale van het systeem. Marktwerking drijft de productie op, en paradoxaal genoeg doe je het in de zorg pas echt goed wanneer mensen geen zorg meer nodig hebben. Maar ziekenhuizen profiteren in het huidige systeem niet van het geld dat daarmee wordt bespaard. Laurent de Vries, lid van de Raad van Bestuur bij Viattence, schrijft als gasthoofdredacteur in het tijdschrift Voor Ondernemers in de Zorg dat het paradigma zou moeten veranderen van beter maken van zieken naar gezonde mensen gezond houden. Om dit te kunnen bereiken, pleit hij ervoor om het financieringssysteem hiermee in lijn te brengen. Volgens De Vries moeten we ons hierbij ook realiseren dat veel ziekten worden veroorzaakt door sectoren buiten de zorg. Een nieuw financieringssysteem zou volgens hem om die reden sectoroverstijgend moeten worden ingericht. Ondanks de forse kritieken verwachten we niet dat het financieringsstelsel op korte termijn op de schop gaat. Volgens velen zouden we dan het kind met het badwater wegspoelen. Het systeem van marktwerking brengt zo blijkt uit de signalen - ook veel positieve dingen, zoals samenwerkingsverbanden. Daarbij zou de kwaliteit van zorg zichtbaar zijn verbeterd door inzicht in prestatie-indicatoren, toegenomen klantvriendelijkheid en kortere wachtlijsten. Marktwerking zorgt er tevens voor dat de sector veel meer in beweging is. Onze verwachting is dan ook dat er voorlopig vooral ingezet zal worden op initiatieven die pogen de perverse productieprikkel bij zorgverleners terug te dringen. Voorbeelden hiervan zijn het feit dat een arts vanaf 2014 een 16 de zorg terug naar de tekentafel

18 gesprek over de laatste levensfase als een verrichting mag declareren 9 en dat geïndiceerde preventie van diabetes type 2 grotendeels verzekerde zorg is geworden. 10 Ook zijn er in dit kader proeftuinprojecten waarin aandacht is voor het shared savings model. Bij dit model worden de middelen die vrijkomen door minder onnodige zorg en een lager totaalvolume van zorg, tussen zorgverleners en zorgverzekeraars gedeeld hervorming van het zorglandschap Terwijl verder wordt geschaafd aan het systeem van gereguleerde marktwerking, heeft de overheid besloten tot een andere grote ingreep in het zorgstelsel, namelijk de hervorming van het zorglandschap. Over de transities en de noodzaak ervan bestond binnen alle partijen in de zorgsector al langere tijd consensus. Het afgelopen jaar zien we dat de concrete uitwerking van deze transities vorm begint te krijgen. Daarnaast zien we dat de overheid het afgelopen jaar veel drastischer heeft ingegrepen in het zorglandschap, in een poging de kosten beheersbaar te maken. Momenteel bevinden we ons midden in een overgangsfase als het om de (organisatie van de) gezondheidszorg gaat. Een boeiende en enerverende fase, waarvan het einde voorlopig nog niet in zicht is. De belangrijkste hervormingen die momenteel plaatsvinden zijn: 1. Decentralisatie van zorgtaken van de overheid naar gemeenten. Al eerder was er aandacht voor de versobering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Met het uitgangspunt dat de AWBZ bedoeld is voor langdurige onverzekerbare zorg, werd stapsgewijs ingegrepen om de regeling te versoberen. Het afgelopen jaar heeft het kabinet een zeer omvangrijk besluit genomen: op het brede terrein van jeugdzorg, werk en zorg aan langdurig zieken en ouderen, kiest het kabinet voor decentralisatie van taken naar gemeenten. Een deel van deze taken hebben gemeenten nu al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid. Er wordt verwacht dat deze transitie kosten bespaart, omdat gemeenten dichterbij burgers staan en om die reden deze taken het beste kunnen organiseren. De transitie gaat echter gepaard met grote bezuinigingen. Gemeenten komen voor een enorme opgave te staan en volgens het veld zal deze transitie voor de nodige opschudding zorgen bij zowel zorg organisaties, gemeenten als burger. In hoofdstuk 3 gaan we uitgebreid in op deze transitie en de effecten hiervan op zorgorganisaties. 9 Medisch Contact, 5 september Skipr, 29 januari IQ healthcare. Minder zorg, meer kwaliteit. Naar minder onnodige zorg en ongepaste praktijkvariatie in de ziekenhuiszorg, 2012 kostenbeheersing

19 2. Verschuiving van zorg naar de eerste lijn. De transitie van tweedelijns- naar eerstelijnszorg is de afgelopen jaren in gang gezet en zet stevig door. Volgens de experts is deze verschuiving een van de belangrijkste ontwikkelingen voor de komende tijd en er wordt hoog ingezet op het kostenbesparende effect. Naast kostenbesparing zou de substitutie naar de eerste lijn de kwaliteit van zorg moeten verbeteren en de zelfredzaamheid van de burger moeten vergroten. Het verschuiven van zorg naar de eerste lijn, komt tegemoet aan de behoefte van cliënten om gebruik te maken van zorg dicht bij huis. In lijn met deze verschuiving zien we veel initiatieven om de eerste lijn, en met name de huisartsenpraktijk, te versterken en uit te breiden. Het openen van poli s binnen huisartsenpraktijken zijn hiervan een duidelijk voorbeeld. Een ingrijpende verandering waar de ggz in dit kader vanaf 2014 mee te maken krijgt, is de wijziging van het ggz-verwijsmodel. Hiermee wordt beoogd zo veel mogelijk patiënten in de eerste lijn, oftewel basis-ggz, te behandelen. De huisarts krijgt een zwaardere rol als verwijzer en behandelaar. In paragraaf 8 van dit hoofdstuk gaan we hier dieper op in, bij de bespreking van de effecten op ggz-organisaties. 3. Concentratie van specialistische zorg. De concentratie van specialistische zorg is een ontwikkeling die doorzet onder invloed van strengere kwaliteits- en volumenormen van verzekeraars en de medische beroepsgroep. Zorgverzekeraars stellen in toenemende mate minimumkwaliteitsnormen aan met name de ziekenhuiszorg, wat een extra impuls geeft aan de ontwikkeling van concentratie van zorg. Ook willen zorgverzekeraars de complexe spoedeisende zorg concentreren in minder ziekenhuizen. Spoedeisende hulpen (SEH s) kunnen zich gaan profileren, waarbij zij voor één of meer omschreven patiëntencategorieën aanvullende gespecialiseerde spoedeisende zorg bieden. Het aantal SEH s en huisartsenposten voor basiszorg blijft hetzelfde. De herinrichting moet de komende jaren geleidelijk gestalte krijgen via de zorginkoop. 12 Onder beleidsmakers, verzekeraars en patiëntenorganisaties is er nog steeds veel optimisme over de bijdrage die concentratie van zorg levert aan de kwaliteit ervan. Wel hoorden we het afgelopen jaar veel geluiden die het optimisme over deze ontwikkeling wat nuanceren. Zo concluderen drie onder zoekers van de Erasmus Universiteit, het UMC St Radboud en het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) in een artikel op de site van Medisch Contact, dat voor het positieve verband tussen concentratie en kwaliteit van zorg veel minder bewijs is dan wordt aangenomen. 13 Verschillende experts pleiten dan ook voor een kritische beoordeling van de volume-initiatieven; de meerwaarde moet vooraf duidelijk worden 12 Skipr, 12 februari Medisch Contact, 13 december de zorg terug naar de tekentafel

20 aangetoond. Ondanks deze geluiden zet de ontwikkeling van concentratie van specialistische zorg door. Sommige experts verwachten dat hierdoor het aantal ziekenhuizen zal afnemen. Anderen verwachten dat er per saldo niet minder ziekenhuizen zullen overblijven, maar dat er een scheiding komt tussen basisziekenhuizen voor brede, minder complexe zorg, en specialistische centra voor hoogcomplexe zorg. De basisziekenhuizen krijgen dan een andere vorm, zoals de rol van anderhalvelijnscentra. Bij anderhalvelijnszorg wordt tweedelijns-expertise geïntegreerd met eerstelijns-functies, waardoor er een verbinding tussen cure en care ontstaat bezuinigingsmaatregelen op aannames gebaseerd De grootste ingreep om kosten te besparen, betreft de hervorming van het zorglandschap zoals beschreven in paragraaf 1.2. Deze hervormingen zijn gestoeld op de aanname dat ze kosten gaan besparen. Hoewel de onderliggende rationale van de maatregelen door de meeste partijen wordt gedragen, zijn er kritische geluiden omtrent de fundering van deze aanname. Veel maatregelen zouden vooraf onvoldoende zijn onderzocht op effectiviteit en het is nog maar de vraag of ze het gewenste effect gaan opleveren. Uit onderzoek van de Algemene Rekenkamer blijkt dat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bij driekwart van de beleidsuitgaven, ruim 4,5 miljard euro, geen effectiviteitsonderzoek heeft uitgevoerd. Bij het grootste deel hiervan, 3,2 miljard euro, kon het ministerie niet uitleggen waarom er geen effectiviteitsonderzoek was verricht. Ook op de website sociale vraagstukken verbazen onderzoekers zich over het gebrek aan onderzoek waaruit bewijs naar voren komt dat de transities naar gemeenten de gewenste efficiencywinst gaan opleveren. De uitspraken die hierover zijn gedaan, zijn volgens hen zeer matig onderbouwd. 15 Het gebrek aan bewijs is op z n minst opmerkelijk, gezien de omvang van de bezuinigingsmaatregelen: gemeenten investeren in de grote transitie, zorgorganisaties ontslaan medewerkers en een grote groep patiënten verliest toegang tot het verpleeghuis. Daarnaast komt het regelmatig voor dat maat regelen op het laatste moment weer worden ingetrokken, uitgesteld of aangepast. Zo is de geplande overheveling van de persoonlijke verzorging naar de gemeenten weer van de baan. Ook de geplande bezuinigingen van 89 miljoen euro op de thuiszorg voor 2014 zijn in september weer terug gedraaid. De onvoldoende gefundeerde bezuinigingsmaatregelen, in combinatie met de veranderende beleidsmaatregelen, maken het voor zorgorganisaties erg lastig om beleid te maken. Het roept de vraag op of we hier niet meer te maken hebben met een grootschalig experiment dan met een 14 Ervaringen met anderhalvelijnszorg zeer positief, 20 juni Website Sociale Vraagstukken, september 2013 kostenbeheersing

21 degelijk onderbouwde beleidsverandering. Verschillende bronnen geven aan bang te zijn dat de kwetsbare groepen in onze samenleving hiervan de rekening gepresenteerd krijgen. Het roept de vraag op of we hier niet meer te maken hebben met een grootschalig experiment dan met een degelijk onderbouwde beleidsverandering De aanname dat de hervorming de zorg goedkoper maakt, wordt door sommigen expliciet betwist. Zo verwachten enkele experts dat door de substitutie van zorg naar de eerste lijn de totale zorgkosten zullen toenemen, omdat ziekenhuizen hun productie alsnog willen halen. Ook vanuit de ggz zijn er kritische geluiden: zo zou het aantal crisisopnames (en de daarmee gepaard gaande kosten) toegenomen zijn. Als mogelijke verklaring voor deze toename ziet GGZ Nederland het aantal patiënten dat met hun behandeling stopt vanwege de extra kosten door de eigen bijdrage. Deze trend gaat lijnrecht in tegen de visie van deze sector, die mensen met psychische klachten zo veel mogelijk in de eerste lijn behandeld ziet worden. Ondanks de kritische geluiden worden de transities doorgezet; de toekomst zal moeten uitwijzen in hoeverre de transities het gewenste effect hebben. 1.4 aanpak fraude Naast grote structuuringrepen, wordt er ook naar andere besparingsmogelijk heden gekeken. Zo is er steeds meer aandacht voor de aanpak van fraude en verspilling. Patiënten die onterecht voor tienduizenden euro s aan persoons gebonden budgetten opstrijken, ziekenhuizen die massaal onterechte declaraties indienen: we zien dit jaar een bulk aan signalen met betrekking tot fraude in de zorg. Er zijn verschillende verklaringen voor de plotselinge aanzwelling van de aandacht voor fraude. Zo kan de marktwerking zorg instellingen in zwaar weer brengen, wat onterechte declaraties in de hand zou kunnen werken. Het feit dat er een steeds groter beslag op het besteedbaar inkomen van burgers wordt gedaan, kan ook een rol spelen. Ook is het zeer waarschijnlijk dat de aandacht voor fraude is toegenomen, omdat in tijden van grote bezuinigingen de aanhoudende stroom berichten over fraude extra verontwaardiging wekt. Dat fraude moet worden aangepakt, is iets waar alle partijen het over eens zijn. In de discussie over fraude gaat vaak de vinger richting zorgaanbieder, die zou opportunistisch declareren. Maar ook de complexiteit van het declaratiesysteem kan onbedoelde declaraties in de hand werken. Zorgverzekeraars vinden dat het huidige systeem om medische behandelingen te declareren transparanter en eenvoudiger moet. Het huidige systeem van DOT s is volgens hen een doolhof dat fraude in de hand werkt. 20 de zorg terug naar de tekentafel

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies

fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies fwg trendrapport 2009 zicht op zorg en functies FWG trendrapport 2009 Zicht op zorg en functies Utrecht, september 2009 Het FWG trendrapport is een uitgave van FWG Tekst Peter Andriessen, Astrid Westerbeek

Nadere informatie

Stand van de zorgmarkten 2014

Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 Stand van de zorgmarkten 2014 De zorg in 2014 De uitdagingen voor 2015 nederlandse zorgautoriteit 2 Inhoud De zorg in 2014 6 Decentralisatie in de langdurige zorg 8 Toezicht

Nadere informatie

over de rol van hr-management in de zorg

over de rol van hr-management in de zorg over de rol van hr-management in de zorg inhoud inhoud inhoud LiNK Over de rol van HR-management in de zorg Utrecht, mei 2014 inhoud Het rapport LiNK, over de rol van HR-management in de zorg is een uitgave

Nadere informatie

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg

Samen werken aan een gezond en waardig leven. Werkgroep Zorg Samen werken aan een gezond en waardig leven Werkgroep Zorg WBS Cahier Den Haag, november 2012 Colofon Wiardi Beckman Stichting Den Haag, november 2012 Vormgeving: Jaap Swart WBS Cahier Samen werken aan

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt

Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Ontwikkelingen in de zorgverzekeringsmarkt Versie van 12 oktober 2011 Aon Hewitt Consulting Corporate Wellness Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1 Inleiding... 1 2 De zorgverzekeringsmarkt per 1 januari

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016

Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 Kaders Zorginkoopbeleid Wijkverpleging 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7

Nadere informatie

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens...

De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... De rol van kwaliteit in de zorginkoop: hoe vat je een koe zonder horens... Barry Popma Rob van de Ven MBA-Health 2010-2012 Erasmus CMDZ INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 6 HOOFDSTUK 1 INLEIDING... 7 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg combineert. Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd

Nadere informatie

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016

Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 Kaders Zorginkoopbeleid GGZ 2016 1 april 2015 Inhoudsopgave 1. Voorwoord... 3 2. De zorg in Nederland... 4 3. Visie Menzis... 5 4. Speerpunten Zorginkoop 2016... 6 4.1 Substitutie van zorg...7 4.2 Doelmatigheid...8

Nadere informatie

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG

Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wlz) NOTA NAAR AANLEIDING VAN HET NADER VERSLAG Ontvangen p.m. juni 2014 Inhoudsopgave blz. 0. Algemeen 1 1. Inleiding

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 28 828 Fraudebestrijding in de zorg Nr. 75 BRIEF VAN DE MINISTER EN STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGE- ZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter

Nadere informatie

NZa in beeld. jaarverslag 2007

NZa in beeld. jaarverslag 2007 NZa in beeld jaarverslag 2007 Kopstukken in de zorg De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) staat midden in de samenleving en wil in alle openheid haar werk doen. In dit eerste publieke jaarverslag gaat de

Nadere informatie

Basispakket zorgverzekering

Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Basispakket zorgverzekering Algemene Rekenkamer Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 2015 Basispakket zorgverzekering Uitgavenbeheersing in de zorg deel 3 De tekst van het rapport Basispakket

Nadere informatie

Instrumenten voor gepast zorggebruik

Instrumenten voor gepast zorggebruik Instrumenten voor gepast zorggebruik Drs. B.J.C. van de Gevel Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Den

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg

Kosten & Kwaliteit. Kosten & Kwaliteit. Werken aan de Zorg Werken aan de Zorg 1 Voorwoord Voor u ligt de inventarisatie van kwaliteit en kosten van de Nederlandse zorg in het kader van het project Werken aan de Zorg. Onder invloed van beleid is de Nederlandse

Nadere informatie

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop

Monitor en beleidsbrief. Zorginkoop Monitor en beleidsbrief Zorginkoop februari 2014 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 11 1.1 Aanleiding en doelstelling 11 1.2 Scope 12 1.3 Aanpak 12 1.4 Leeswijzer 14 2. Beleidscontext

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Beweging. Natuurlijk in

Beweging. Natuurlijk in Natuurlijk in Beweging is een initiatief van Biomet Nederland BV, gevestigd in Dordrecht. Deze uitgave is een nieuwsbrief, die belangrijke ontwikkelingen met leuke wetenswaardigheden in de gezondheidszorg

Nadere informatie

Zorginkoopgids AWBZ 2012

Zorginkoopgids AWBZ 2012 Zorginkoopgids AWBZ 2012 Praktisch én vooruitstrevend maart 2011 Inhoud Voorwoord... 3 1. Inleiding...4 2. Achtergrond en politieke context (uitvoering) AWBZ... 7 3. Uitgangspunten voor goede zorg... 9

Nadere informatie

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB

Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB Rapportage Werken aan de Zorg November 2010 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Plexus en BKB M eer T ijd voor de C liënt Meer Tijd voor de Cliënt Werken aan de Zorg 2 1 Voorwoord Deze inventarisatie

Nadere informatie

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg

Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg Inkoopdocument 2016 Medisch specialistische zorg 1 Inhoudsopgave Voorwoord 4 1 Missie CZ groep en visie op zorg 6 2 Middellange termijnvisie medisch specialistische zorg 8 3 Kwaliteitsbeleid 16 4 Inkoopbeleid

Nadere informatie

Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken

Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken Besturingsfilosofie Complexe Zorg Netwerken Coöperatief organiseren van regionaal geordende waardenetwerken voor Concentratie & Spreiding Bijlagen Theoretisch Kader Erasmus Universiteit Rotterdam MBA-Health

Nadere informatie

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars

De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars De stem van verzekerden Advies over de legitimiteit en governance van zorgverzekeraars Advies uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg Den Haag, 2014 Adviseur in gezondheid en zorg De Raad

Nadere informatie

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie?

Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? RappoRt Ziekenhuisrekeningen: op weg naar transparantie? EEn onderzoek naar inzicht in kosten van medische behandelingen Datum: 23 januari 2015 Rapportnummer: 2015/009 Ziekenhuisrekeningen: op weg naar

Nadere informatie

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ

Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ 08 03 Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ advies Langdurige zorg verzekerd: Over de toekomst van de AWBZ Uitgebracht aan de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer

Nadere informatie

Naar beter betaalbare zorg. Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven

Naar beter betaalbare zorg. Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Naar beter betaalbare zorg Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Naar beter betaalbare zorg Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Datum Juni 2012 Rapport Taskforce Beheersing Zorguitgaven Pagina

Nadere informatie

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd?

Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Evaluatie Zorgstelsel en Risicoverevening Acht jaar na invoering Zorgverzekeringswet: succes verzekerd? Dr. Richard van Kleef Prof.dr. Erik Schut Prof.dr. Wynand van de Ven instituut Beleid & Management

Nadere informatie

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ

E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ E-health: Face-to-Facebook Over e-health en zelfredzaamheid van patiënten in de GGZ Prof.dr. Kim Putters Maarten Janssen MSc Thomas van der Wel BSc Mathijs Kelder BSc instituut Beleid & Management Gezondheidszorg

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 891 Regels inzake de verzekering van zorg aan mensen die zijn aangewezen op langdurige zorg (Wet langdurige zorg) Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie