Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dwaande-campagne wonen en werken. Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling. Strategie 2015-2018"

Transcriptie

1 Dwaande-campagne wonen en werken Investeren in verbinding, samenwerking en ontwikkeling Strategie Auteur: Eelkje Idsardi, Trainee wonen en werken Versie: 5 Burgum, 7 november 2014

2 Inhoud Introductie 3 De term regiomarketing 3 Wie kiest, wordt gekozen 4 Regionale oppak 4 Leeswijzer 4 1. Identiteit van Noordoost Fryslân Identiteit Werken in Noordoost Fryslân Wonen in Noordoost Fryslân Kernwaarden 7 2. Strategie: doelen en doelgroepen selecteren Doelstelling Doelgroep(en) Doelgroep en onderwerpen werken Doelgroep en onderwerpen wonen Doelstellingen Stichting Merk Fryslân Promotie Dwaande promotiecampagne Dwaande in provinciaal perspectief Merkdragers Website Social media Dwaande-ambassadeursnetwerk ONOF Organisatie en uitvoering Kosten en Dekking Planning 21 Bijlage 1: Cijfers wonen en werken in Noordoost Fryslân 22 Bijlage 2: Betrokken partijen bij wonen en werken in Noordoost Fryslân 25 Bijlage 3: Lopende projecten/activiteiten wonen en werken 26 Bijlage 4: Verzamelde input - gesprekken en overleggen 27 Bijlage 5: Input verzameld tijdens Regiodag 29 Bijlage 6: Verzamelde input - literatuurlijst 30 2

3 Introductie In 2030 is de kwaliteit van het leven in Noordoost Fryslân bijzonder goed. Mensen wonen en werken hier met plezier. Noordoost Fryslân ontwikkelt zich als een dynamische plattelandsregio in het noordelijk stedelijk netwerk. Door samen te werken op regionale schaal maken we onze ambities waar! Kortom: de regio moet nu, maar ook straks voor onze kinderen een mooie regio zijn. (Doelstelling Netwerk Noordoost) Noordoost Fryslân bestaat uit de gemeenten Achtkarspelen, Dantumadiel, Dongeradeel, Kollumerland c.a., Ferwerderadiel en Tytsjerksteradiel. In 2010 is het Sociaal Economisch Masterplan van Noordoost Fryslân opgesteld waarin bovenstaand beeld van de toekomst is geformuleerd. Hieruit is de Agenda Netwerk Noordoost ontstaan met regiomarketing als een prioritair project. De regiomarketingcampagne bestaat uit wonen, werken en recreëren. Het onderdeel recreëren (toerisme) wordt in 2015 opgepakt door een nieuwe organisatie voor gastheerschap en marketing, de Stichting Regiomarketing Toerisme (RMT) die begin 2014 is opgericht. In dit document wordt beschreven hoe wonen en werken zou kunnen worden vormgegeven binnen de bestaande Dwaandecontouren. Dit document schetst daarmee de strategie die verder zal worden uitgewerkt in concrete jaarplannen. Marketing op gebied van wonen en werken is veelomvattender dan toeristische marketing en behoeft daarom een andere aanpak: het omvat meerdere sectoren met verschillende belangen, er is een grote verscheidenheid aan partijen bij betrokken en een groot aantal doelgroepen waarop de marketing gericht kan worden. Maar hoe gaan we wonen en werken vormgeven, wat gaan we doen en in wiens handen komt de regiomarketing? Dit komt in dit plan van aanpak naar voren. De input bestaat voornamelijk uit gesprekken met betrokken partijen (ondernemers en ambtenaren) (zie bijlage 4 en 6). Daarnaast is tijdens de Regiobijeenkomst in het Streekhûs op 16 september gevraagd om input van aanwezigen. Deze reacties zijn te vinden in bijlage 5. De term regiomarketing Uit de gesprekken is gebleken dat de benaming regiomarketing wonen en werken nogal wat verwarring oplevert. Regiomarketing wordt vaak gezien als een activiteit om de toeristische sector te stimuleren. Daarnaast wordt regiomarketing regelmatig verward met regiopromotie, terwijl het bij regiomarketing niet alleen gaat om promotie (het uitdragen) maar ook om positioneren en productontwikkeling. Dit blijkt ook uit deze definitie: Regiomarketing is het afstemmen van gebieden en hun (toekomstige) programma op de wensen van de klant en het verankeren van de belangrijkste voordelen van een gebied en de mate waarin het zich onderscheidt van andere gebieden in het bewustzijn van de klant (Buhrs, 2008, p. 13) i Centraal staat dus afstemming tussen vraag en aanbod en afstemming tussen partijen. Het gaat niet (alleen) om de organisatie en promotie, maar juist om het stimuleren van wonen en werken in brede zin en we beter kunnen spreken van de Dwaande-campagne wonen en werken. Zoals ook in hoofdstuk 3 blijkt zullen deze activiteiten namelijk (blijvend) plaatsvinden met behulp van het merk Dwaande. 3

4 Wie kiest, wordt gekozen Bij de Dwaande campagne wonen en werken is het, net als bij marketing op andere terreinen, van belang keuzes te maken. Op basis van de kwaliteiten van de regio dienen we te kiezen wat we willen bereiken en welke doelgroep(en) we op basis hiervan willen behouden of trekken, met welke producten we deze doelgroep(en) bereiken, welke promotieactiviteiten hierbij passen en hoe we dit alles organiseren en financieren. Onder de Dwaande campagne wonen en werken zou veel geschaard kunnen worden, vrijwel alles wat in een regio gebeurt past op een bepaalde manier wel onder wonen of werken. Daarom is bij de totstandkoming van deze strategie voortdurend gediscussieerd over wat wel en wat niet met behulp van deze strategie zou moeten worden opgepakt. Hierin zijn duidelijke keuzes gemaakt die in hoofdstuk 2 aan de orde komen. Kiezen is niet eenvoudig, want kiezen betekent ook uitsluiten. Echter, nu kiezen voor een doel en doelgroep betekent niet dat deze voor altijd vast liggen. Als na verloop van tijd, of in het geval dat de markt verandert, de wens ontstaat om de focus te leggen op een andere doelgroep of op een ander doel, hoeft dat geen probleem te zijn. Echter, als we niet kiezen is de marketing ongericht, voelt niemand zich aangesproken en komen promotieactiviteiten niet aan. Gert Jan Hospers, hoogleraar op gebied van city- en regiomarketing, zegt maar al te vaak: wie kiest, wordt gekozen. Regionale oppak De vraag die gesteld kan worden is of regionale schaal waarop wonen en werken nu opgepakt wordt de juiste is. Waarom niet kiezen voor een gemeentelijke of provinciale schaal? Vanuit de regio is gebleken dat er een sterke behoefte is aan deze regionale oppak. Maar ondanks dat de focus ligt op afgebakende thema s (wonen en werken) en een afgebakende regio dient de blik ook naar buiten gericht te zijn. Zo is het van belang de verbinding te leggen met de marketing op gebied van recreatie en toerisme (Stichting RMT): wonen, werken en toerisme zijn met elkaar verweven en kunnen volop van elkaars succes profiteren. Daarnaast dient afgestemd te worden met de provinciale marketingorganisatie Stichting Merk Fryslân, die de marketing naar buiten de provincie op zich neemt. Leeswijzer In de volgende hoofdstukken wordt een voorstel gedaan op welke manier de Dwaande campagne wonen en werken vormgegeven zou kunnen worden (figuur 1). Eerst wordt een beeld gegeven van wat Noordoost Fryslân te bieden heeft, ofwel waarin deze regio sterk is en waar kansen liggen. Het hoofdstuk dat hierop volgt gaat in op de doelen en de doelgroepen waarop de regio inzet. In hoofdstuk 3 wordt de wijze van promotie vormgegeven. Hoofdstuk 4 gaat over de organisatie. Wie neemt de Dwaande campagne wonen en werken op zich? Hoofdstuk 5 brengt het financiële gedeelte in kaart. De planning van de verdere stappen voor de organisatie van wonen en werken in wordt gegeven in hoofdstuk 6. Figuur 1: te nemen stappen om tot strategie te komen 4

5 1. Identiteit van Noordoost Fryslân 1.1 Identiteit Er zijn verschillende documenten voorhanden waarin de kenmerken van Noordoost Fryslân op het gebied van wonen en werken naar voren komen. Het is overbodig en onwenselijk soortgelijk onderzoek opnieuw uit te voeren. Door het combineren en samenvoegen van deze gegevens is onderstaand overzicht tot stand gekomen. De informatie is dus niet nieuw, maar vormt de basis van waaruit verdere keuzes gemaakt worden. Met behulp van de SWOT-analyse uit het SEM ii en de SWOT-analyse uit het startdocument-anticipeerregio Noordoost Fryslân iii is hieronder een overzicht gegeven van de positie en de trends op gebied van wonen en werken. Sterktes: Zwaktes: Strategische ligging in de driehoek Leeuwarden- Lage sociaal-economische positie Drachten-Groningen IJle economie Veel rust en ruimte Beperkte werkgelegenheidsgroei Aanwezigheid Nationaal Landschap, Nationale Relatief veel laag opgeleiden Parken en Werelderfgoed Relatief laag inkomen van bewoners Aanwezigheid van sterke regiokernen/regiostad Krimp, vergrijzing en ontgroening met een goed voorzieningenniveau Perifere ligging Natte infrastructuur Geen duidelijk imago Sociale cohesie en samenhang, sterke mentaliteit Innovatiegehalte totale bedrijvigheid Flexibiliteit en sterke economie door kleinschaligheid bedrijfsleven Focus op minder kansrijke sectoren (industrie, landbouw) Dynamisch en betrokken bedrijfsleven Financiële positie overheden Aanwezigheid eigen kabelbedrijf Bescheidenheid leidt tot introverte houding Aanwezigheid van samenwerkingsverbanden op verschillende gebieden. Kansen: Bedreigingen: Krimp en vergrijzing Krimp, vergrijzing en ontgroening Toenemende integratie stedelijke knooppunten Schaalvergroting Noord-Nederland Tekort aan beroepsbevolking, m.n. vaklui en Toenemend belang kwaliteit wonen en leven bij hogeropgeleiden en personeel in de zorg arbeidsmarktkeuzen Veel bedrijven in sector landbouw, waardoor Toenemende behoefte aan rust, ruimte en bezinning hervorming in het Europese landbouwbeleid grote impact kunnen hebben op de regio. Meer werkgelegenheid door toenemende zorgvraag Concurrentie en kannibalisme t.o.v. andere regio s Digitalisering Vervagende grens tussen wonen en werken Opkomst van de netwerkeconomie Samenwerkingsverbanden bieden kansen voor clusteren van voorzieningen Groeiende behoefte aan eigen kwaliteitsproducten Groeiende behoefte aan alternatieve energie Opkomst cradle-to-cradle principe Leegstaande gebouwen bieden nieuwe kansen voor wonen, ontspannen en bedrijvigheid Europese financiering Figuur 2: SWOT-analyse Noordoost Fryslân. Bron: Van Werven, 2010; Public Result 5

6 1.2 Werken in Noordoost Fryslân Noordoost Fryslân telt ongeveer 9300 bedrijfsvestigingen (17% van Fryslân totaal) iv. In bijlage 1 zijn tabellen opgenomen met nog meer cijfers over de kenmerken van de regio v. Veel van deze cijfers bevestigen het beeld dat van Noordoost Fryslân bestaat. Zo blijkt uit tabel 1 dat de sector landbouw en visserij ten opzichte van de andere regio s in Friesland relatief omvangrijk is (7,4% van het totaal aantal banen in de regio). Ook de sector bouwnijverheid is relatief groot (9,8%). Uit tabel 2 (bijlage 1) blijkt dat de regio in absolute zin beschikt over het kleinst aantal bedrijfsvestigingen (m.u.v. de Waddeneilanden). Daarbij komt dat de bedrijven relatief klein zijn: uit tabel 3 (bijlage 1) blijkt dat bedrijfsvestigingen in Noordoost Fryslân uit gemiddeld 3,4 fulltime banen bestaan. Dit gegeven wordt ondersteund door het imago onderzoek dat is uitgevoerd in Noordoost Fryslân vi. Hierin kwam naar voren dat bijna 84% van de bedrijven in Noordoost Fryslân bestaat uit minder dan zes werknemers. Tabel 3 geeft ook een overzicht van het aantal startende ondernemingen. Als dit aantal afgezet wordt tegen de totale bevolkingsomvang wordt duidelijk dat in Noordoost Fryslân het aantal startende ondernemingen laag is ten opzichte van andere Friese regio s. Anderzijds geeft het lage aantal faillissementen (absoluut dan wel relatief) aan dat de bedrijvenpopulatie relatief sterk is, ofwel, de bedrijven die beginnen zijn verhoudingsgewijs erg levensvatbaar. In dezelfde tabel is te zien hoe groot het aantal parttime banen is ten opzichte van het totaal aantal banen. Het grote percentage deeltijdbanen in Noordoost Fryslân laat zien dat de regio sterk is in woon-werkcombinaties, zoals ook naar voren komt in het SEM (2010, p.15). Door de aanleg van glasvezel kan de regio op trends inspelen en voorloper worden op het gebied van woonwerkcombinaties: kleine ondernemingen vanuit huis gerund in een netwerkeconomie met kleinere entiteiten, waarbij in veel gevallen beide ouders werken. 1.3 Wonen in Noordoost Fryslân Noordoost Fryslân telt ongeveer inwoners (20% van Fryslân totaal). Deze inwoners wonen voornamelijk in dorpen: de regio kent 89 dorpen en 1 stad (Dokkum). De totale voorraad woningen is 52690, waarvan 65% een koopwoning betreft (zie tabel 5, bijlage 1) vii. Binnen de regio zijn de volgende woningcorporaties actief: Elkien, Mooiland (Ferwerderadiel), Prot. St. Bejaardenwoningen, Stichting Woningbouw Achtkarspelen, Thús Wonen, Wonen Noordwest Friesland en Woonfriesland viii. Zij hebben gezamenlijk zo n (sociale) huurwoningen in bezit (zie ook tabel 6, bijlage 1). Zoals ook uit bovenstaande SWOT-analyses blijkt, is Noordoost Fryslân als woonlocatie kansrijk omdat de regio goed gelegen is: vrijwel geheel Noordoost Fryslân ligt binnen het Daily Urban System van de noordelijke steden (Drachten, Leeuwarden, Groningen, Heerenveen). Ondanks dat de regio relatief centraal ligt zal de totale bevolking in Noordoost Fryslân, net als een aantal andere regio s in Nederland, krimpen en vergrijzen (SEM 2010, zie ook tabel 4 in bijlage 1). Door huishoudensverdunning neemt het aantal huishoudens in de periode tot 2025 nog licht toe, maar daarna zal ook dit aantal afnemen. 6

7 Als gevolg van deze ontwikkelingen zal de vraag naar bepaalde typen woningen en woonmilieus veranderen. Zo zal de vraag naar appartementen door toenemende gezinsverdunning en vergrijzing toenemen en zal er minder vraag zijn naar eengezinswoningen. Het verkopen van een woning zal door veranderende en afnemende vraag steeds lastiger worden. Ook zal op termijn sprake zijn van leegstand, als huidig beleid ongewijzigd blijft. Deze veranderingen doen zich zowel voor op de woonmarkt als in de huursector. Een andere trend is het ontstaan van meer vraag naar landelijk wonen. Door herbestemming van gebouwen met agrarische functies (omzetten in woondoeleinden) zou hierop ingespeeld kunnen worden. ix 1.4 Kernwaarden Zoals in het Sociaal Economisch Masterplan beschreven wordt kunnen kansen en sterke punten gecombineerd worden om de regio als geheel te versterken. Maar het is belangrijk te realiseren dat veel van datgene wat Noordoost-Fryslân te bieden heeft, ook te vinden is in andere regio s. In bovenstaande analyse is ingegaan op de cijfers en meetbare kenmerken van Noordoost Fryslân. Een andere benadering is de regio te typeren op basis van gevoel, ofwel de mentaliteit die in de regio aanwezig is. Volgens het SEM zit het bijzondere van Noordoost Fryslân onder meer in de wil tot samenwerking, de kracht om zelf met elkaar de problemen op te lossen, met een behoorlijke dosis creativiteit. Ondernemers overheden, instellingen en burgers slaan de handen ineen en gaan samen de uitdagingen voor de toekomst aan. Gezamenlijk en niet gehinderd door al te veel regels en structuren trekken zij op en bouwen aan de toekomst van Noordoost Fryslân. ( ) Noordoost Fryslân kenmerkt zich door een enorme betrokkenheid en verbondenheid van haar inwoners met de regio. Door de eeuwen heen heeft het gebied uitgeblonken in weerbaarheid en zelfredzaamheid. ( ) Ideeën worden niet tot de laatste komma uitgekauwd, maar het devies luidt: Doe meer met ongeveer! x Uit verschillende gesprekken blijkt echter ook dat inwoners en bedrijven in Noordoost Fryslân niet te koop lopen met wat ze kunnen. Er heerst een mentaliteit van bêst genôch, ofwel doe maar gewoon. Dit kan er weliswaar toe leiden dat binnen de regio geen (over-)ambitieuze plannen worden gemaakt, maar het kan ook de reden zijn dat bewoners en bedrijven datgene wat ze toezeggen ook waarmaken. Dit laatste zorgt ervoor dat ondernemers uit Noordoost Fryslân graag worden gezien in andere delen van (Noord-) Nederland. Deze gezamenlijkheid, het verbonden zijn met elkaar en de resultaatgerichtheid kan goed worden geduid als Dwaande, de slogan waarmee de regio zich profileert. 7

8 2. Strategie: doelen en doelgroepen selecteren Waar willen we ons op richten bij het stimuleren van wonen en werken in Noordoost Fryslân? Wat is het doel en op welke doelgroepen richten we ons? En welke activiteiten horen hierbij? Dit hoofdstuk geeft hier antwoord op. 2.1 Doelstelling De Dwaande-campagne Wonen en Werken in Noordoost Fryslân moet leiden tot samenwerking van partijen in Noordoost Fryslân om de promotiekracht te vergroten, een voorkeurspositie te krijgen in het hoofd en hart van de doelgroepen, door middel van het verbeteren van het aanbod en het verkrijgen van de gewenste merkassociaties onder huidige (en toekomstige) bewoners en bedrijven. 2.2 Doelgroep(en) Bij het nastreven van het gekozen doel kan ingezet worden op verschillende doelgroepen. Ansoff (1963) xi geeft in dit kader de klassieke marketingtheorie met vier marketingstrategieën waarbij producten (bestaande en nieuwe) en markten, ofwel doelgroepen (bestaande en nieuwe), langs de assen staan (zie figuur 3). Als de marketing gericht is op gevestigde markten (doelgroepen) is sprake van warme regiomarketing. Bij koude regiomarketing wordt getracht nieuwe doelgroepen aan te trekken. Diversificatie is het meest complex, omdat hierbij ingezet wordt op zowel nieuwe doelgroepen en als nieuw aanbod. Figuur 3: Marketingstrategieën volgens Ansoff. Bron: Ansoff (1963) Uit de literatuur blijkt dat het trekken van nieuwe bedrijvigheid of bewoners weinig zinvol is, omdat deze groepen honkvast zijn en niet eenvoudig te verleiden zijn zich in de regio te vestigen door middel van regiomarketing: {e]lk jaar verhuist 10% van de Nederlanders, wat neerkomt op ruim anderhalf miljoen mensen. Tweederde van hen verhuist binnen de gemeente; slechts een derde vertrekt naar een andere woonplaats. Een kwart van deze intergemeentelijke verhuizingen vindt plaats binnen een afstand van 10 kilometer.[ ] De meeste mensen verhuizen dus over een korte afstand. Bij bedrijven is eenzelfde patroon waarneembaar: Maar liefst 94% van de bedrijvenpopulatie verhuist binnen de arbeidsmarktregio (meestal de provincie, terwijl 75% van de verhuizende ondernemingen binnen de eigen gemeente blijft) (p.82). xii 8

9 Het devies is daarom niet in te zetten op het trekken van deze doelgroepen, maar op het behouden van deze groepen, ofwel activiteiten gericht op marktpenetratie en productontwikkeling. Dit type beleid wordt ook wel kwalitatief beleid genoemd: waarbij de huidige gebruikers ruimere en/of betere faciliteiten worden geboden (dus een aanpassing van de aanbodzijde zonder verandering van de vraagzijde na te streven). xiii Koude marketing is daarnaast complex omdat het voor veel regio s moeilijk is zich daadwerkelijk te onderscheiden: zo profileert 46% van de gemeenten in Nederland zich met rust en ruimte om doelgroepen aan te trekken xiv. Naast de discussie of het loont om bewoners of bedrijven van buiten te trekken bestaat de discussie of wonen werken volgt, of andersom. Zo vereist het aantrekken van zzp ers en eenmansbedrijven een goede leefomgeving: niet (alleen) de plek van het werk, maar (vooral) de kwaliteit van de woonomgeving geeft de doorslag bij de woonbeslissing van huishoudens. Hierbij hoeft het werk zich niet in de directe woonomgeving te bevinden, maar moet het wel goed bereikbaar zijn xv. Het algemene beeld werken volgt wonen is vooral een Randstedelijk fenomeen xvi en uit de praktijk blijkt maar al te vaak dat een goede woonomgeving niet per definitie voldoende is (bijv. BlauweStad). Bovendien zal werkgelegenheid in verschillende sectoren zoals industrie, distributie en handel niet aantrekken alleen door de aanwezigheid van inwoners xvii. Door toenemende digitalisering vervaagt de grens tussen wonen en werken. Het is aannemelijk dat bovenstaande trends hierdoor beïnvloed worden. Zoals al eerder is benadrukt is de bereikbaarheid van steden (werklocaties) vanuit Noordoost Fryslân goed en is de regio aantrekkelijk als woongebied. In combinatie met de verglazing en vervagende grenzen tussen wonen en werken biedt dit kansen voor de regio. Hieronder volgt een overzicht van de doelgroepen waarop de regio zich richt bij het stimuleren van wonen en werken. De doelgroepen zijn gekozen op basis van overleggen, gesprekken en bestaande documenten. Daarnaast wordt aangegeven welke activiteiten ontplooid zouden kunnen worden om zo goed mogelijk in te spelen op de doelgroep. Met activiteiten worden niet (alleen) promotieactiviteiten bedoeld, juist het ontwikkelen van een zo goed en volledig mogelijk aanbod voor de doelgroep staat centraal. Het kan hierbij gaan om nieuwe activiteiten, maar ook om het verbeteren of het op een andere manier in de markt zetten van activiteiten/producten/diensten. Als hypothetisch voorbeeld: als de regio de Dwaande campagne wil richten op het trekken van internetbedrijven is de aanwezigheid van glasvezel cruciaal. De schoen wringt als volledig ingezet wordt op promotie (het communiceren dat de regio ideaal is als vestigingslocatie voor internetbedrijven), maar het aanbod (het daadwerkelijk aanleggen van glasvezel) geen prioriteit heeft. 2.3 Doelgroep en onderwerpen werken Op het gebied van werken is op basis van de kenmerken van de regio, de huidige trends en de kennis over bedrijfsverplaatsingen gekozen om in te zetten op het behouden van bestaande bedrijven. Hierbij worden de bedrijven die al aanwezig zijn ondersteund zodat zij graag in de regio blijven, ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren en economische vooruitgang boeken. Het behouden van bedrijven wordt nagestreefd door middel van de vier onderstaande onderwerpen. Bij elk onderwerp zijn voorbeelden van activiteiten genoemd die ontplooid zouden kunnen worden. 9

10 Het bewustzijn van de Dwaande-mentaliteit en omgevingskwaliteit van Noordoost Fryslân benadrukken (imagoversterking) - Verankeren van het Dwaande-gevoel. De bedrijven die in deze regio actief zijn (regio-) bewust maken van de mentaliteit van Noordoost Fryslân en de kwaliteit van de omgeving benadrukken. Als deze (ondernemende) mentaliteit constant benadrukt wordt, geeft dat de mogelijkheid voor bedrijven om meer opdrachten binnen te halen. Hierbij speelt promotie (zie h.3) een belangrijke rol; - Het vergroten van het besef bij bedrijven dat de regio niet geïsoleerd ligt, maar juist centraal; - Afnemers (bedrijven of consumenten), zowel binnen als buiten de regio, laten zien dat in Noordoost-Fryslân een goede ( Dwaande ) werkmentaliteit heerst. Hiermee kan gestimuleerd worden dat zij (meer) producten afnemen van bedrijven in Noordoost Fryslân. Samenwerking overheid-ondernemers verbeteren - Doelgerichtere samenwerking overheid-ondernemers. Gehoorde kritiek van ondernemers op de overheid is dat ondernemers veel bij projecten of bijeenkomsten betrokken worden, maar nadien niet geinformeerd worden over het verloop/vervolg; - Informatievoorziening voor ondernemers vanuit overheid verbeteren - Serviceverlening vanuit overheid vergroten: verminderen wet-en regelgeving - Aanbestedingsbeleid uitbouwen en versterken; - Communicatieplan opstellen (hoe worden betrokken partijen geïnformeerd en hoe blijven ze enthousiast over de vorming van netwerken en de behaalde resultaten). Netwerken (al dan niet fysiek) tussen bestaande bedrijven versterken - Bedrijven elkaar (beter) laten leren kennen, waardoor ze elkaar kunnen versterken door van elkaar te leren (complementariteit); - Gezamenlijke voorzieningen voor zzp ers en kleinbedrijf faciliteren; - Vergroten van de toegang tot informatietechnologie (glasvezel). Koppeling onderwijs-bedrijfsleven verbeteren - Positioneren Gouden Driehoek/ Kenniswerkplaats. Bijv. Career Center/ Stage Center opzetten (matching tussen bedrijven en arbeidskrachten/stagiairs vergroten, scholingstrajecten aanbieden); - Zorgen dat geschikt personeel aanwezig is en blijft in de regio (braindrain tegengaan/koppeling met wonen); - Zorgen dat zoveel mogelijk trainees uit het project Talint foar Fryslân na hun arbeidscontract van een jaar in de regio werkzaam blijven en daardoor beschikbaar blijven voor bedrijven in de regio. 10

11 Stimuleren lokaal ondernemerschap - Startersavonden: de startersavonden (informatieverstrekking over het starten van een eenmansbedrijf georganiseerd door ONOF/EZ) die al in de regio gehouden worden hebben een speciale positie: hierbij gaat het om inwoners in de regio die een bedrijf willen starten. Het is hiermee wel warme marketing (gericht op dat wat al in de regio is), maar is niet specifiek gericht op het gevestigde bedrijfsleven. Omdat de startersavonden als succesvol worden beschouwd blijft hier op ingezet worden. Ter stimulering van werken worden, al dan niet in het kader van regiomarketing, al veel activiteiten ontplooid (zie bijlage 3). Zo houden de Gouden Driehoek en de Kenniswerkplaats NOF zich bezig met de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. De werkgeversteams/werkpleinen zijn betrokken bij talint foar Fryslân. Gemeenten en ONOF organiseren startersavonden. Daarnaast is er het project Ondernemersnetwerken (ONOF), met als doelstelling het versterken van de ondernemersstructuur en het bereiken van specifieke doelgroepen om hen te ondersteunen en een aantal belangrijke thema s verder te ontwikkelen. Innovatiehuis Lauwersdelta en Netwerk Noordoost organiseren het maandelijkse KafeeNOF en de gemeenten brengen gezamenlijk het magazine Ondernemend Noordoost Fryslân uit. 2.4 Doelgroep en onderwerpen wonen Wonen en werken zijn verweven met elkaar, maar verschillen op grond van betrokken partijen en visievorming: waar bij het onderwerp werken veel ideeën wat betreft doelgroep-keuze en productontwikkeling naar voren komen, is het onderwerp wonen minder belicht. Wanneer wordt gevraagd hoe de regio zich op gebied van wonen en werken zou moeten ontwikkelen, wordt voornamelijk ingegaan op het onderdeel werken. In hoofdstuk 5, waarin de organisatie aan bod komt, zal dan ook duidelijk worden dat hoofdzakelijk ingezet wordt op werken. Wat betreft wonen dienen inspanningen te worden verricht om een prominente plek op de toekomstige gezamenlijke regionale agenda te krijgen (ANNO 2.0), omdat de (toekomstige) problematiek (passende woningvoorraad, leegstandproblematiek) meer omvat dan met behulp van de Dwaande campagne wonen en werken is op te pakken. Net als op het gebied van werken zijn ook op het gebied van wonen verschillende doelen en doelgroepen waarop ingezet kan worden om de overkoepelende doelstelling te behalen. Net als bij werken is ook bij wonen uitgesproken in de eerste plaats in te zetten op warme marketing: het behouden van bewoners. Dit zou kunnen door de onderstaande onderwerpen te belichten. Ook hierbij zijn voorbeelden gegeven van activiteiten waarop ingezet kan worden. Deze voorbeelden dienen wederom ter inspiratie en er wordt geen compleetheid gepretendeerd. Dwaande mentaliteit en omgevingskwaliteit van Noordoost Fryslân benadrukken (Imagoversterking) - Dwaande-mentaliteit en omgevingskwaliteit van Noordoost Fryslân benadrukken bij huidige bewoners; - Het vergroten van het besef bij bewoners dat de regio centraal ligt. 11

12 Maar anders dan bij werken worden voor wonen wel mogelijkheden gezien voor koude regiomarketing. De regio onderscheidt zich op woongebied sterk van andere regio s, met name door het goede woonklimaat en door de goede ligging ten opzichte van de steden Groningen, Leeuwarden en Drachten. Dit biedt kansen voor het aantrekken van inwoners van buiten de regio. Het is nog niet duidelijk op welke doelgroepen in dit geval ingezet wordt, maar de volgende doelgroepen zijn denkbaar: Jonge gezinnen aantrekken (zoals voorgesteld in SEM) - Woningaanbod koppelen aan vacatures (laten zien dat er naast baankansen ook veel mogelijkheden zijn op woongebied); - Dwaande-mentaliteit en omgevingskwaliteit van Noordoost Fryslân benadrukken bij doelgroepen buiten de regio (relatie met toeristische marketing); - Proefwonen (aspirant bewoners de mogelijkheid bieden om kennis te maken met wonen in Noordoost Fryslân). Ouderen trekken door middel van zorgtoerisme - Dwaande-mentaliteit en omgevingskwaliteit van Noordoost Fryslân benadrukken bij doelgroepen buiten de regio (relatie met toeristische marketing) Inzetten op retourmigratie - Hierbij gaat het om mensen die in de regio opgegroeid zijn en de regio verlaten hebben om te studeren, maar die nu overwegen terug te gaan naar geboorteregio. Als zij bijvoorbeeld een eigen bedrijf hebben waardoor ze footloose geworden zijn, biedt dit kansen voor de regio. 2.5 Doelstellingen Stichting Merk Fryslân In dit plan ligt de nadruk op procesmatige onderwerpen (bv. verbeteren samenwerking), terwijl op provinciaal niveau meer ingegaan wordt op thema s (sectoren). Hierbij is een van de doelstellingen het verbreden van het imago van Fryslân, waarbij Fryslân ook geassocieerd wordt met begrippen zoals kennis, innovatie, watertechnologie en duurzaamheid. Noordoost Fryslân sluit aan bij deze thema s en haakt aan: de regio zal producten aanleveren die Stichting Merk Fryslân vervolgens in de etalage kan zetten. 12

13 3. Promotie De Dwaande campagne wonen en werken bestaat uit meer dan promotie: het bestaat uit de inhoud (product) en de verpakking (promotie), zoals te zien is in figuur 4 xviii. Hiertussen is sprake van een wisselwerking: het imago van de regio straalt af op het commerciële merk en omgekeerd. Als de regio het gestelde doel wil behalen, is het van belang dat het huidige imago verandert. Dit kan door middel van promotie (zoals in dit hoofdstuk besproken wordt), maar ook het aanbod dient op peil te zijn (waarop in het vorige hoofdstuk is ingegaan). Een sterke slogan en een mooi logo is dus niet gelijk aan succesvolle regiomarketing. Hospers: om bewoners en bedrijven te binden moet een regio niet zéggen dat ze aantrekkelijk is, ze moet aantrekkelijk zijn. xix Hieronder volgen een aantal voorstellen van promotieactiviteiten. Figuur 4: Relatie tussen promotie en inhoud 3.1 Dwaande promotiecampagne Bij alle benaderde partijen bestaat de wens om de communicatie wat betreft wonen en werken door middel van het merk Dwaande voort te zetten. De Ambassadeurs (raad van advies) en overheden zien de Dwaande-campagne als een geschikt middel om het gevoel binnen de regio onder bewoners, bedrijven en overheden te communiceren en uit te dragen. Ook de cijfers tonen dit aan: figuur 5 geeft een diagram uit het Dwaande Imago Onderzoek xx. Hieruit blijkt dat 32,3% van de ondernemers van mening is dat de Dwaande-regiomarketingcampagne een positieve invloed kan hebben op de economie in Noordoost Fryslân. 32,3 % denkt dat Dwaande misschien bijdraagt aan de economie van Noordoost Fryslân en slechts 8,3% geeft aan geen effect te verwachten. Daarnaast leeft sterk het besef dat de campagne door middel van Dwaande een langetermijnproces is, waarbij het veel tijd kost voordat een merk bekendheid krijgt. Nu er jarenlang veel in het merk Dwaande is geïnvesteerd en het steeds meer bekendheid krijgt, bij voornamelijk de eigen bewoners en bedrijven in de regio, zou het geheel verdwijnen van het merk Dwaande als kapitaalvernietiging worden gezien. 13

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012

Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Startnotitie Uitdagingen Achterhoek 2020 September, 2012 Opgesteld door Public Result op verzoek van de regio Achterhoek en het ministerie van BZK. Voorwoord Voor de Achterhoek Agenda 2020 trekken we als

Nadere informatie

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035!

GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte evaluatie van het Groningse Energiebeleid 1 Rekenkamercommissie gemeente Groningen Eindrapport GRONINGEN ENERGIENEUTRAAL IN 2035! Realisatiegerichte

Nadere informatie

VISIE RECREATIE & TOERISME

VISIE RECREATIE & TOERISME VISIE RECREATIE & TOERISME Gemeente Wijdemeren, november 2009 Inhoudsopgave Inleiding 3 1 Marktanalyse 5 1.1 trends en ontwikkelingen 5 1.2 ontwikkelingen in dagtoerisme 5 1.3 ontwikkelingen in verblijfstoerisme

Nadere informatie

citymarketing Terneuzen mei 2014

citymarketing Terneuzen mei 2014 Citymarketingplan citymarketing Terneuzen mei 2014 mei 2014 Projectgroep Citymarketing Gemeente Terneuzen Klankbordgroep citymarketing Brandaris Placemarketing 7 mei 2014 Projectgroep citymarketing Gemeente

Nadere informatie

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014

Welkom bij WVH. Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 Welkom bij WVH Missie, visie en strategische doelen 2012-2014 September 2011 Inhoudsopgave Voorwoord 1 1 Inleiding 2 2 Kernwaarden WVH 4 2.1 Inleiding 4 2.2 Kernwaarden 4 3 WVH: onze missie 5 3.1 Inleiding

Nadere informatie

Woonplan Assen 2010-2030

Woonplan Assen 2010-2030 Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Gemeente Assen 28 januari 2010 Gemeente Assen Woonplan Assen 2010-2030 Een stad voor iedereen Vastgesteld door de raad in de openbare vergadering van 28

Nadere informatie

De Hoef weer op één!

De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! De Hoef weer op één! 2 De Hoef weer op één! Eindconcept, 15 maart 2011 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Waarom een visie op De Hoef ontwikkelen?...5 Hoofdstuk 2: Vijf speerpunten...7 Hoofdstuk

Nadere informatie

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?]

[ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] 2010 Gemeente De Marne Hanzehogeschool Groningen J.A. van Dijk [ULRUM LEEFBAAR DOOR MIDDEL VAN BEDRIJVIGHEID?] De invloed van bedrijvigheid op de leefbaarheid in Ulrum Ulrum leefbaar door middel van bedrijvigheid?

Nadere informatie

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018

Coalitieprogramma. Gemeente Weert. Raadsperiode 2014 2018 Met iedereen aan boord verder! Coalitieprogramma Gemeente Weert Raadsperiode 2014 2018 Definitieve versie: 30 april 2014 Coalitieprogramma Het coalitieprogramma geldt voor de raadsperiode van 2014-2018.

Nadere informatie

Wold & Waard. Visitatierapport

Wold & Waard. Visitatierapport Wold & Waard Visitatierapport Utrecht, april 2011 Colofon Raeflex Catharijnesingel 56 3511 GE Utrecht E: w.dewater@raeflex.nl W: www.raeflex.nl Visitatiecommissie De heer drs. R. Rijntjes (voorzitter)

Nadere informatie

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling

Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Oplossingsrichtingen bij het begeleiden van bevolkingsdaling Nirov BMC Ministerie van Binnenlandse Zaken: Kennisplatform Intergemeentelijke Samenwerking Programma Bevolkingsdaling P-10 Stimuleringsfonds

Nadere informatie

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland

BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland BOUWEN AAN DE STAD over citymarketing in Nederland Afstudeeronderzoek Arnoud van der Kolk (9809643) TCW- corporate communication In opdracht van de gemeente Zaanstad Afstudeercommissie: M.D.T. de Jong

Nadere informatie

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum

Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Betaalbaar en duurzaam wonen in Bussum Prestatieafspraken Gemeente Bussum en woningcorporaties 2013-2016 DEFINITIEF CONCEPT Maart 2012 Prestatieafspraken Bussum 2013-2016 definitief concept 2 van 52 1

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Inhoudsopgave. M a g i k d i t m e t u D e e l e n? S u s a n n e H e r d e r 1

Inhoudsopgave. M a g i k d i t m e t u D e e l e n? S u s a n n e H e r d e r 1 Inhoudsopgave Lijst van bijlagen... 3 Lijst van afkortingen... 3 1. Inleiding... 5 1.1 Aanleiding tot het onderzoek... 5 1.2 Doelstelling en probleemstelling van het onderzoek... 5 1.3 Onderzoeksmethode...

Nadere informatie

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND

NATIONAAL NETWERK PLATTELAND OFFERTE NATIONAAL NETWERK PLATTELAND Juni 2007 EG-PUBLICATIENUMMER 2007 / S 22-02634 LNV Aanvraagnummer com / 2007 / 03 / 03 Inleiding 1 1. Visie op de structuur van het Netwerk 2 1.1 De context 2 1.2

Nadere informatie

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren.

PROJECTPLAN. Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. PROJECTPLAN Een gezamenlijke aanpak van bedrijfsleven en overheid om het ondernemerschap in de werkgelegenheid in Noord Groningen te stimuleren. GEINITIEERD DOOR IN SAMENWERKING MET Stichting DBF Anno

Nadere informatie

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen

Advies: - Economisch actieprogramma voorleggen aan de raad, inclusief benodigde financiële middelen VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: M. van Luyt Tel nr: 8836 Nummer: 15A.00071 Datum: 10 februari 2015 Team: Ruimtelijk beleid en projecten Tekenstukken: Nee Bijlagen: 1

Nadere informatie

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte

De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte De Rode Loper Groningen biedt ondernemers de ruimte Een nieuwe visie en strategie op de werklocaties in Groningen Visie Werklocaties, maart 2014 Inhoudsopgave Publiekssamenvatting 3 1. Inleiding 5 2. Visie

Nadere informatie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie

Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Wonen voor jong en oud Uitdagingen voor een gemeente in transitie Concept, september 2013 Projectnr. Woonvisie Achtkarspelen Boulevard Heuvelink 104 6828 KT Arnhem Postbus 1174 6801 BD Arnhem Telefoon

Nadere informatie

Economische visie Nieuw-West

Economische visie Nieuw-West Economische visie Nieuw-West Een agenda voor ondernemen in Nieuw-West Inhoud 1 Inleiding -4-4.3.6 Actielijnen samengevat 1.1 Een economische visie voor Nieuw- West 5 Arbeidsmarkt en scholing -- 28 4 --

Nadere informatie

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015

Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 Koersdocument Duurzame Energie Aanzet beleid duurzame energie 2012-2015 1 Voorwoord Voor u ligt het Koersdocument Duurzame Energie. Noord-Holland kiest onder het in 2011 aangetreden college van Gedeputeerde

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum

Marketing/Communicatie Plan. ten behoeve van de promotie van. Leidschendam - Centrum Marketing/Communicatie Plan ten behoeve van de promotie van Leidschendam - Centrum Door : Tekst en fotografie Preneurl. BV Aakwerf 2, 2725 CN Zoetermeer, T:079 3433996 E:info@preneurl.com Van : Ing. Datum

Nadere informatie

Ondernemend met krimp!

Ondernemend met krimp! !! Handreiking economische bedrijvigheid bij bevolkingsdaling Colofon Het onderzoeksteam van Berenschot bestond uit: Marinka van Vliet Bastiaan Staffhorst Holmer Doornbos Hessel Heins Maaike Zunderdorp

Nadere informatie

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio

Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Def. versie 120315 De Achterhoek geeft je de ruimte! Regionale Woonagenda Achterhoek 2015-2025 Werken aan vitale kernen in een krachtige regio Want alles wat verdwijnt geeft ruimte aan wat komt Stef Bos,

Nadere informatie

Werken aan Werk. Samen aan de slag

Werken aan Werk. Samen aan de slag Werken aan Werk Samen aan de slag 1 Uitwerkingsnota Participatie en Inkomen 2 Inhoudsopgave Toekomstbeeld 3 Inleiding: Utrecht Werkt aan Werk 4 Wat is de Utrechtse uitdaging? De 030-strategie Over deze

Nadere informatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie

kan een subtitel komen Voorstel voor organisatie Hier Platform31 De Dorpsontwikkelingsmaatschappij kan een subtitel komen kan een rapport titel komen Hier (DOM) Voorstel voor organisatie De Dorpsontwikkelingsmaatschappij (DOM) Voorstel voor organisatie

Nadere informatie