PvdA Dongeradeel. It kin oars...

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PvdA Dongeradeel. It kin oars..."

Transcriptie

1 PvdA Dongeradeel It kin oars... Verkiezingsprogramma Gemeenteraad

2 Verkiezingsprogramma

3 IT KIN OARS Inhoudsopgave 1 Dongeradeel werkt Ruimtelijke ontwikkeling Binnenstad Werkgelegenheid Regiomarketing Recreatie en toerisme Dongeradeel leeft Cultuur Duurzaamheid Natuur en Landschap Sport Veiligheid Wonen Infrastructuur Dongeradeel zorgt Werk en Inkomen Jeugd en gezin Onderwijs Ouderen Volksgezondheid Wet maatschappelijke ondersteuning Taalbeleid Frysk Dongeradeel vernieuwt Bestuur Intergemeentelijke samenwerking Klantgerichtheid Financiën op orde

4 Verkiezingsprogramma

5 IT KIN OARS Voorwoord It kin oars hebben we dit verkiezingsprogramma als titel meegegeven. En dat menen wij. In de gemeentepolitiek lijkt het maar al te vaak alsof er weinig te kiezen valt. Gemeenten hebben een groot aantal wettelijke taken te vervullen. Zij moeten de scholen huisvesten, paspoorten verstrekken en het huisvuil ophalen en dan is het geld al weer zo n beetje op. Over de besteding van de magere resten praat de gemeenteraad dan vervolgens nog tot diep in de nacht. Hoe interessant. Temeer als alle partijen dan ook nog eens ongeveer hetzelfde zeggen. Iedereen vindt immers dat de bermen moeten worden gemaaid en de bibliotheek zo lang mogelijk open moet zijn. Dit verschijnsel is de afgelopen jaren alleen maar toegenomen en dreigt dat nog meer te doen. Er is immers steeds minder geld te besteden. En nu al kermen gemeenten over wat ze de komende jaren te wachten staat. De krimp, de decentralisatie, de gevolgen van de crisis. Men is al blij als de wettelijke taken, de echt noodzakelijke, op enigszins redelijk niveau uitgevoerd kunnen worden. Over franje kan iedereen kort zijn: afknippen. Wat moet je dan nog als raad, als politiek? Kunnen we de zaak niet beter gewoon overlaten aan een paar deskundige ambtenaren, zoals bij Rijkswaterstaat? Scheelt in ieder geval een hoop tijd. Wij, als PvdA, vinden wel degelijk dat het ànders kan. Dat er scherper kan worden gekozen, scherper bestuurd. Dat er alternatieven zijn. Dat de huidige coalitiepartijen te lang zijn blijven hangen aan de oude verlanglijstjes en niet weten hoe de nieuwe taken op te pakken. In dit programma kunt u lezen hoe wij vinden dat het wèl zou kunnen. It kin oars. Bert Barten, voorzitter 5

6 Verkiezingsprogramma Inleiding Alle politiek is lokaal "All Politics is Local". Met die woorden vatte de oud-voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Tip O'Neill de belangrijkste opdracht aan politici samen: snap wat er lokaal leeft, bij de mensen in je de stad, in de buurt. Omdat recht doen aan mensen, recht doen aan hun alledaagse wensen, verlangens of verzuchtingen, de essentie van onze politiek is. Daarom doet de PvdA ook lokaal wat nodig is om Nederland uit de crisis te helpen en te werken aan het land van morgen. Een land waar jong en oud de zekerheid van een baan hebben - met een fatsoenlijk inkomen. Waar ouderen en zieken zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de zorg krijgen die ze nodig hebben. Waar we waakzaam blijven tegen racisme en discriminatie. Waar banken en aandeelhouders dienstbaar zijn aan de samenleving en niet enkel aan zichzelf. En het goede is: lokale politiek ook in Dongeradeel - wordt in de komende vier jaar alleen maar belangrijker. Het doet er meer dan ooit toe welke keuzes in de komende vier jaar in Dongeradeel worden gemaakt. En door wie. Omdat in de komende jaren de verantwoordelijkheid voor essentiële publieke voorzieningen - de langdurige zorg voor ouderen en gehandicapten, de jeugdzorg, de sociale werkvoorziening in de handen van gemeenten komt. Van Den Haag naar Dongeradeel dus. Dat is een goede ontwikkeling. Want in de gemeenten - dichtbij mensen - wordt de strijd tegen de grote instellingen, tegen het vermarkten van de samenleving gewonnen. Daar wint de menselijke maat. In gemeenten worden de juiste contacten gelegd tussen werkgevers en werkzoekenden. En worden plekken vrijgemaakt voor diegenen die niet 100% productief zijn maar daarom niet minder recht hebben op een baan, gewoon bij een baas, tussen collega's. In de buurt wordt afgerekend met de stopwatch-cultuur door uitbesteding en aanbesteding en wordt de zorg op maat geleverd. Wat we precies gaan doen? Dat vindt u in dit verkiezingsprogramma. Dit alles met het doel onze gemeente sterker en socialer te maken. Lees het programma door, blader er doorheen of zoek gericht het onderwerp uit dat u het meeste interesseert. Maar onthoudt een ding: meer dan ooit doet het er straks toe wie in onze gemeente de besluiten neemt. En de keuze is aan u. Kiest u voor een partij die liever wegen en lantaarnpalen aanlegt dan het geld aan zorg, onderwijs en sociale voorzieningen besteedt? Kiest u voor partijen die al hun energie steken in het verzet tegen alle veranderingen en verantwoordelijkheden, in plaats van in het verbeteren van de zorg en verbeteren van de buurt of het dorp? Of kiest u voor een partij die zorg, werk en solidariteit in haar genen geeft, die haar verantwoordelijkheid neemt en ervoor zorgt dat heel Dongeradeel sterker en socialer wordt? Wij zouden het natuurlijk wel weten, maar de keuze is aan u op 19 maart 2014! Cootje Klinkenberg-Franken Lijsttrekker PvdA Dongeradeel Diederik Samsom Politiek leider Partij van de Arbeid 6

7 IT KIN OARS 1 Dongeradeel werkt 1.1 Ruimtelijke ontwikkeling. Het specifieke karakter van het open cultuurlandschap met de stad, de verspreid liggende dorpen en buurtschappen, wordt door de PvdA als uitgangspunt gezien voor verdere ontwikkelingen. Het openbaar groen is een belangrijk goed en de onderhoudsstaat ervan is van groot belang. Natuurvriendelijk, ecologisch beheer van de plantsoenen, het openbaar groen en bermbeheer zorgen voor een aangename omgeving. De openbare ruimte mag, ook in onze dorpen, niet verstenen; er moeten voldoende speelplaatsen, groenstroken, doorsteken en wandelpaden zijn. In nieuwe dorpsplannen moet hier ruimte voor gereserveerd worden. Dorpen moeten dorpen blijven, elk met hun eigen karakter. Verder moet bij de inrichting van het openbaar gebied rekening worden gehouden met de bereikbaarheid en de veiligheid van onze inwoners. Speciale aandacht geldt hierbij voor mensen met een beperking. Co-vergisters en andere omvangrijke (agrarische) gebouwen worden op een industrieterrein gesitueerd, dit is ter bescherming van het landschap en ter voorkoming van toenemende verkeersdrukte. Ook overige be- en verbouwing vindt weloverwogen plaats, waarbij wordt aangesloten bij de aard en schaal van de bestaande omgeving. Kleinschalige bedrijvigheid handhaven en bevorderen in de dorpen, grootschaliger ontwikkelingen alleen in Dokkum. Bij de opstelling van bestemmingsplannen rekening houden met de schaal en het karakter van dorp en landschap. Daarbij wordt aandacht besteed aan duurzaam bouwen, in materiaalgebruik, ruimtebeslag, energie- en waterbeheer. Vrijkomende bouwlocaties in de dorpen die in de buurt van voorzieningen liggen worden in principe bestemd voor betaalbare 'levensloopbestendige woonvormen. Anders inrichten van het beheer van het openbaar groen. Betrokkenheid van burgers hierbij is van belang (b.v. Waterranonkel, Fûgellân). 1.2 Binnenstad De bestaande waardevolle kwaliteit van de binnenstad moet behouden blijven. De binnenstad is vooral bedoeld voor recreatief winkelen. Grootschalige winkels van meer dan 1000 m 2 moeten naar de Zuiderschans. Een strategische visie moet detailhandelsondernemingen een impuls geven het hoofd te kunnen bieden aan de huidige crisis- en krimpsituatie. Ad-hoc maatregelen moeten worden vermeden omdat deze relatief duur zijn en zelden leiden tot het gewenste succes. Het beleid naar een autoluwe binnenstad moet serieuzer worden genomen. Het doel is veilig en plezierig winkelen. Daarbij past kort en duur parkeren in de binnenstad en lang en goedkoop op de parkeerterreinen aan de randen. Een maatregel als gratis parkeren sluit hier niet bij aan. Een samenhangend beleid voor behoud van kwaliteit van historisch waardevolle panden. Een strak autoluw verkeersbeleid handhaven. Niet sjoemelen met de 1000 m 2 grens op de Zuiderschans. Flexibele bestemming van leegstaande panden. 1.3 Werkgelegenheid Onze gemeente voelt meer en meer de gevolgen van de crisis en de krimp. De regio wordt aangeduid als anticipeerregio en moet daarom het beleid gaan instellen op de realiteit van een krimpende bevolking. Overleg met hogere overheden moet intensiever. De (jeugd)werkloosheid In onze regio baart ons grote zorgen. Zowel in de sector van de zorg als bij de 7

8 Verkiezingsprogramma ondernemingen loopt de werkgelegenheid enorm terug. Steeds meer inwoners worden afhankelijk van een lager inkomen en de werkgelegenheid in het MKB staat onder druk. Het aantal Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP ers) neemt toe. Niet iedereen heeft deze keuze echter uit vrije wil gemaakt. ZZP ers lopen grote risico s als gevolg van een forse afname van de sociale bescherming. De Participatiewet die per 1 januari 2015 ingaat, zet de Sociale Werkvoorziening verder op losse schroeven. Verdringing van werk ligt op de loer. Wij zijn voorstander van een snelle digitale infrastructuur, dit biedt kansen voor (agrarische) ondernemers en thuiswerkers. Duurzaamheid, innovatie, maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) en toerisme blijven belangrijke pijlers voor de werkgelegenheid waarbij zowel de bedrijvigheid in de dorpen als in de stad moet blijven. Ook zullen nieuwe coöperatieve energiebedrijven de nodige werkgelegenheid kunnen opleveren. Hiervoor doen we een financieel beroep op de provincie, bijvoorbeeld door middel van een Revolving Fund. Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: Onze gemeente het goede voorbeeld geeft met b.v. stage- en opleidingsplaatsen en een aanbestedingsprocedure zo inzet dat MKB en ZZP ers (netwerken) ook een kans maken. Overleg met hogere overheden over anticipeerregio en werkgelegenheid moet worden geïntensiveerd. Onze gemeente voor jongeren zonder baan een zinvol aanbod van passende scholing moet doen of dat leer/werk banen worden gecreëerd. Elk huishouden in de gemeente aangesloten wordt op het glasvezelnetwerk of een gelijkwaardige digitale verbinding. Duurzame investering voor volkshuisvesting d.m.v. Revolving Fund 1 wordt opgestart. De PvdA zich inzet voor startende ondernemers. Dit kan o.a. door versoepeling van regels. De PvdA de mogelijkheid ondersteunt van Social Return 2. De samenwerking met werkgevers, opleidingsorganisaties en andere partners beïnvloed de ontwikkelingen op de lokale arbeidsmarkt. Initiatieven om te komen tot een koopzondag kritisch worden benaderd. Er in de haven van Lauwersoog gewerkt wordt aan een balans tussen visserij en recreatie/ toerisme, zodat een win- win situatie voor werkgelegenheid en ondernemers ontstaat. Niet alleen de Provincie Groningen, maar ook de Provincie Fryslân stelt financiële middelen beschikbaar. 1.4 Regiomarketing Begin 2011 is Dongeradeel als onderdeel en opmaat van Agenda Netwerk Noordoost gestart met de campagne Dwaande. De parels van de regio waaronder het Nationaal Park Lauwersmeer, het werelderfgoed Waddenzee, de elf-steden en regiostad Dokkum worden daarmee gepromoot. In deze campagne werken ondernemers, organisaties en overheid samen om de regio op de kaart te zetten. De PvdA ondersteunt dit initiatief van harte en juicht dergelijke samenwerkingen toe. Deze campagne viel anders uit dan verwacht. Hier uit moeten lessen voor toekomstige campagnes worden getrokken. Een koppeling met overzeese buurgemeenten is handig en verstandig omdat a) meegelift kan worden op het positieve gevoel bij mensen m.b.t. de Waddeneilanden en b) in deze gemeenten organisaties en bedrijven zijn die heel graag op het economische en toeristische vlak willen 1 Revolving Fund Herinvesteringsfonds waarbij opbrengsten terugvloeien in het fonds en weer aangewend worden voor nieuwe investeringen en dus nooit bij de originele verstrekkers terugkomen 2 Social Return staat voor het gebruik maken van de rol van opdrachtgever/subsidiegever door gemeenten (of andere organisaties) om sociale doelstellingen te verwezenlijken, zoals het creëren van werkplekken voor (laagopgeleide) werkelozen en leerlingen 8

9 IT KIN OARS samenwerken om zo met een breder palet aan diensten en producten de concurrentie aan te kunnen. Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: De PvdA inzet op een duidelijke campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven. Agenda Netwerk Noordoost (ANNO) tot en met 2015 daarvoor ingezet wordt. De campagne niet alleen meer toeristen naar de regio moet trekken maar ook meer bedrijvigheid. De campagne minimaal verbreed wordt met Ameland en Schiermonnikoog. De PvdA de ambitie ondersteunt te inspireren tot nieuwe initiatieven, samenwerking en nieuw ondernemerschap. 1.5 Recreatie en toerisme De sector Toerisme kan in Dongeradeel nog veel meer groeien. Daarbij denken wij niet alleen aan watersport en cultuurtoerisme, maar ook aan natuur-, zorg-, eco- en bezinningstoerisme. Wandelen, fietsen en wadlopen sluiten naadloos aan bij de rust en ruimte, die zo karakteristiek zijn voor onze regio. Van de kwelders, het Wad, de Bantpolder en het Lauwersmeer met hun rijke flora en fauna kan en mag volop genoten worden. Recreatie Het Lauwersmeer trekt veel natuurliefhebbers. Dokkum moet haar kwaliteit als watersportstad en tulpenstad nog verder uitbouwen door gerichte promotie. Initiatieven in de dorpen zoals b.v. Holwerd aan Zee verdienen uiteraard de nodige steun. Het vestigingsklimaat voor nieuwe inwoners en bedrijven in onze gemeente wordt hierdoor versterkt. Toerisme Het toeristisch imago van de gehele regio moet worden versterkt. De samenwerking tussen Groningse en Friese gemeenten in Lauwersland moet daarom gecontinueerd worden. De samenhang en verbinding tussen het Werelderfgoed, het authentieke landschap en de stad moet worden versterkt. Dokkum kan haar kwaliteit als watersportstad nog verder uitbouwen. Door gerichte promotie moet Dokkum als merk nog sterker worden geprofileerd ook benamingen als Bonifatius-, Tulpen- en Elfstedenstad komen daarbij goed van pas. Activiteiten en attracties hebben bewezen mensen naar de regio te kunnen trekken. De horeca, toeristische ondernemers en de detailhandel leveren een belangrijke bijdrage aan de levendigheid en het toeristisch imago van de regio en stad. Nieuwe initiatieven vanuit deze bedrijfstakken, liefst in combinatie met andere kernkwaliteiten van onze gemeente, worden van harte ondersteund. De mogelijkheden van arrangementen tussen de agrarische sector of Waddeneilanden met de toeristische sector in onze gemeente moeten worden gestimuleerd. Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: De PvdA hoge prioriteit toekent aan het versterken van de recreatieve en toeristische sector. Toerisme een sector is die van onder af tot bloei komt en daarom gefaciliteerd moet worden. Verdere professionalisering van de toeristische bedrijven om ondersteuning en actie vraagt. Dit wordt samen met de sector opgepakt b.v. door meer inhoud te geven aan de term gastheerschap. De PvdA het Súd Ie-project een mooi plan vindt, maar dat het geen financiële molensteen mag worden. Voor de realisatie van dit project is er óf binnen de gemeente zelf voldoende geld óf betalen andere partijen voldoende mee. Er alternatieve (slecht weer) voorzieningen nodig zijn om de komst en het verblijf van toeristen te behouden en te verlengen. Dit kan door uitbreiding van het aanbod in de dagrecreatie. Er ingezet moet worden op initiatieven die dezelfde toerist vaker naar deze regio doet komen. 9

10 Verkiezingsprogramma

11 IT KIN OARS 2 Dongeradeel leeft 2.1 Cultuur Kunst en cultuur Naast bestaande cultuuruitingen stimuleert de PvdA nieuwe culturele uitingen, die voor iedereen toegankelijk moeten zijn. Om leerlingen in contact te brengen met kunst en cultuur is cultuuronderwijs een essentieel onderdeel van het onderwijsaanbod. De muziekschool, musea, onze regio-bibliotheek en het streekarchief spelen hierin een belangrijke rol. De PvdA ondersteunt het aanbieden van cursussen, leescafé, voorstellingen voor scholen en multimediatoepassingen, waardoor de bibliotheek een laagdrempelig kenniscentrum wordt. De verschillende zanggroepen, koren, korpsen, (drum-)bands, ensembles en toneelverenigingen vertegenwoordigen een bloeiend verenigingsleven in onze gemeente. Wij vinden daarnaast dat multiculturele activiteiten belangrijk zijn in onze samenleving. Monumenten De bescherming van ons culturele erfgoed is waardevol voor het behoud van karakteristieke en monumentale (straat)beelden, ook als toeristische trekpleister. Restauratie van monumenten en beeldbepalende panden heeft en houdt hoge prioriteit. Een gevarieerde wandeling door dorpskernen en de binnenstad van Dokkum moet mogelijk blijven of worden. Wij vinden het belangrijk dat er weer een goed beleid komt dat recht doet aan onze gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden. De PvdA ondersteunt daarom initiatieven, zoals Dorp Ontwikkeling Maatschappijen (DOM), om ons erfgoed te behouden. Deze ontwikkeling maatschappijen worden aangetroffen in de vier dorpen met een beschermd dorpsgezicht en hebben o.a. tot doel de verpaupering van panden in de dorpskernen aan te pakken en de leefbaarheid te bevorderen. Vanuit het diepere besef dat cultuur in zijn breedste vorm onze regio aantrekkelijk houdt voor bewoners en gasten. Stimuleren van nieuwe culturele uitingen die voor iedereen toegankelijk zijn. Daarnaast blijft er aandacht voor bestaande amateurverenigingen. Onze gemeente benut de kansen die voortvloeien uit de status van culturele hoofdstad. Steun aan multiculturele activiteiten. De mogelijkheden van kortingsregelingen voor minima onderzoeken. De PvdA is van mening dat het gemeentelijk monumentenfonds weer op de begroting hoort te staan en ondersteunt experimenten als Dorp Ontwikkeling Maatschappijen. 2.2 Duurzaamheid Alle beleidsterreinen hebben invloed op de toestand en de duurzaamheid van onze leefomgeving. Duurzaamheid moet daarom geïntegreerd worden in alle beleidsterreinen. De PvdA is voorstander van een duurzame samenleving en wil zich daar ook op lokaal niveau voor inzetten. Het beleid moet er op gericht zijn de economische aspecten in onze gemeente duurzaam te versterken of duurzaam te ontwikkelen zoals biologische landbouw, ecologisch verantwoorde geïntegreerde visserij, Waddenproducten, hergebruik van ruimte in bebouwd gebied (inbreiding) en het herstructureren van bestaande bedrijfsterreinen. Technisch / Economisch Duurzaamheidsbeleid is o.a. een milieusparend en klimaatbestendig beleid. Een gemeentelijk belang in de energiemaatschappij Eneco past hierbij, maar ook het stimuleren van duurzame opwekking, opslag en besparing van energie zoals het gebruik van aardwarmte. Lokale duurzame initiatieven moeten worden ondersteund. De PvdA ziet, met beleid, toekomst in vergisting van (lokale) 11

12 Verkiezingsprogramma reststromen. Dit levert energie en meststoffen op die (her)gebruikt kunnen worden in b.v. de landbouw. Lokale duurzame initiatieven waar huishoudens en de lokale middenstand in kunnen participeren worden gestimuleerd. Uitzondering hierop zijn de initiatieven m.b.t. de plaatsing van megawindturbines omdat dit strijdig is met de kernkwaliteit rust en ruimte in onze gemeente. Het verduurzamen van de bedrijfsinterne processen van onze gemeente dient als voorbeeld en spekt de kas. De stimulering van carpooling, het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer binnen de eigen organisatie moet blijven. Een goed en meetbaar klimaatprogramma wordt opgezet en, indien mogelijk, met de omliggende gemeenten afgesproken. Duurzaam aanbesteden moet een speerpunt blijven. Naast de aanbesteding blijft onze gemeentelijke organisatie zich inzetten om haar producten en diensten 100% duurzaam in te kopen. Dit betekent voor de komende raadsperiode dat: Onze gemeente een voorbeeld moet willen zijn om, d.m.v. klimaatbestendige en energiebesparende maatregelen, onze samenleving te verduurzamen. Dit draagt zij ook uit in haar beleid. Onze gemeente lokale duurzame energie initiatieven stimuleert, met uitzondering van megawindturbines. Verduurzaming wordt geïntegreerd in alle beleidsterreinen. In samenspraak met de andere gemeenten in ANNO verband. De PvdA zich blijft inzetten voor recycling en hergebruik van goederen. Daarom steunt het van harte het kringloopbedrijf De Wissel. De gemeente, waar mogelijk, gebruik maakt van fair trade producten. 2.3 Natuur en Landschap Het open landschap is karakteristiek voor deze regio en één van de kernkwaliteiten van de gemeente Dongeradeel. Natuur, landschap en cultuurhistorie zijn hier nog volop te beleven. Een waardevol terpengebied, met 28 fraaie dorpen op de klei en een monumentale stad als centrum, dat verdient om behouden te blijven. Het bijzondere oude zeedijken-landschap verdient speciale aandacht, als laatste kenmerk van eeuwenoude zeeweringen aan de waddenkust. Fiets- en wandelpaden maken het voor inwoners en bezoekers mogelijk volop te genieten van alles wat landelijk Dongeradeel heeft te bieden. Dit houden we in stand door een zorgvuldig beheer en zorg voor de ecologische verbindingszones. De vogeltrek ( 'tussenstop' in het Waddengebied) is kenmerkend voor het noordelijk deel van Dongeradeel en trekt veel belangstellenden. Het aantal intensieve veehouderijen neemt niet toe, de biologische land- en tuinbouw wordt daarentegen gestimuleerd. Er is een verantwoorde balans tussen natuur, economie en recreatie. In overleg met de omringende gemeenten en de verantwoordelijke instellingen wordt bij de waterkwaliteit en het waterpeilbeheer voortdurend gezocht naar een evenwicht tussen de belangen van natuurbeheer en landbouw. Dongeradeel is groen en duurzaam. Het gemeentelijk beleid is hierop gericht en geeft op praktische wijze inhoud aan het schoon en leefbaar houden van de omgeving. Zwerfafval treffen we niet aan. Gemeentelijk groen wordt zo ecologisch mogelijk beheerd. In Dongeradeel wordt geen schaliegas gewonnen. Verdere gasboringen vinden slechts plaats wanneer er geen nadelige effecten voor het landschap, bewoning en de natuurlijke biotoop optreden. Eventueel gedupeerde bewoners worden gecompenseerd door de NAM. Voor kernafvalof CO 2 -opslag is in onze gemeente geen plaats. Het aantal solitaire windmolens wordt stapsgewijs ingeperkt. 12

13 IT KIN OARS Het organiseren van kleinschalige natuurevenementen. Versterken en uitbreiden van het fiets-, wandel- en ruiterpadennet. Meer aandacht voor bestemmingsplannen m.b.t. bouwen in specifieke cultuurhistorische omgevingen. Het situeren van grote co-vergistings- en agro-installaties op een industrieterrein. Dat ingezet wordt op het zoveel mogelijk beperken van de geluidsoverlast door JSF. Terugdringen van het aantal kleinere windmolens. Stimuleren van biologische land- en tuinbouw. Stimuleren van initiatieven tot behoud van het karakter van het landschap binnen onze gemeente door benutting van financiële regelingen (bijv. Europese fondsen voor Plattelandsontwikkeling). 2.4 Sport Sport verbroedert, het schept een gevoel van saamhorigheid, zorgt voor teamspirit en onderling respect. Door te investeren in sport en beweging investeren we niet alleen in de gezondheid van mensen, maar ook in het meedoen door verschillende groepen in sociale samenhang. Het is daarom van groot belang dat sport voor iedereen toegankelijk is. Het inkomen mag daarbij geen drempel vormen. Meer aandacht voor sportstimulering voor verschillende doelgroepen, vooral voor jongeren. Een tegemoetkoming voor de contributie van een sportvereniging voor minima. Sportaccommodaties die bruisende activiteitencentra worden waar buurtbewoners en wijkorganisaties terecht kunnen (naschoolse opvang). Wij zijn voor kwalitatieve, betaalbare sportvoorzieningen. 2.5 Veiligheid De gemeente dient zich in te spannen om het gevoel van veiligheid en het imago van veilige gemeente te blijven behouden. De veiligheid wordt gewaarborgd door verkeerstechnische maatregelen die er voor zorgen dat het doorgaande auto- en snelverkeer langs hoofdverkeersaders wordt geleid. De brandweer zal steeds van een goede uitrusting moeten worden voorzien. Proactief en preventief beleid zorgen voor het samen tot uitvoering brengen van regels en vergunningen. De belangrijkste en/of gevaarlijkste activiteiten zijn bekend en het personeel is voor calamiteiten hiermee opgeleid. Calamiteiten scenario s zijn bijgewerkt en worden regelmatig geoefend. Veilige fietsroutes voor woon-werkverkeer en naar school. Bewustwording eigen gedrag in het verkeer. Verkeersveiligheidsplan. Duidelijke handhaving drank- en horecawet. Veilige opslag van gevaarlijke stoffen en controle hierop. 2.6 Wonen De inwoners van Dongeradeel hebben recht op een fatsoenlijke, betaalbare woning in een goede, leefbare buurt. Dit geldt voor zowel de huur- als de koopsector. De huidige realiteit is dat de corporaties geen proportionele bijdrage meer leveren op het maatschappelijke vlak zoals voorzieningen, leefbaarheid, welzijn & zorg. 13

14 Verkiezingsprogramma Deze realiteit verandert onze ambities niet. De gemeentelijke overheid formuleert een huisvestingsbeleid, ook voor de huursector, waarin zaken als herstructurering, voorkomen en bestrijden van leegstand en verpaupering, energieverbruik, woonlasten en duurzaamheid daadkrachtig worden opgepakt. Speciale aandacht krijgt het doelgroepenbeleid. Mensen die niet of slechts gedeeltelijk zelfredzaam zijn worden ondersteund in hun woon- en leefomstandigheden. Ouderen, jongeren en mensen met een beperking krijgen speciale aandacht. Daarvoor worden woningen levensloopbestendig gemaakt, worden er kangoeroe-woningen ontwikkeld en betaalbare starterswoningen aangeboden. Voor de middeninkomens, die nu tussen de wal van kopen en het schip van huren vallen, ontwikkelt de gemeente beleid, zodat deze groep in Dongeradeel kan blijven wonen. Invoering van een erfpachtconstructie of woonschepenkade maken de realisering van een eigen woning voor startende kopers mogelijk. Renovatie geniet de voorkeur boven sloop met vervangende nieuwbouw. Waar dit laatste wel plaats vindt gaat het om inbreiding in de bestaande bebouwde omgeving. Hierbij wordt aansluiting gevonden bij het landschap of de (historische) kenmerken van de dorpsstructuur. Voor leegkomende bedrijfsgebouwen in woongebieden wordt een bestemmingswijziging doorgevoerd, waardoor deze panden voor andere doeleinden kunnen worden gebruikt. Het volkshuisvestingsbeleid van de gemeente is transparant, maar houdt haar dynamiek. Dat wil zeggen dat er een continue aanpassing aan veranderende omstandigheden plaats vindt, waardoor kansen die zich aandienen worden benut. Hiervoor zijn actuele gegevens nodig, die worden verkregen door het voortdurend monitoren van alle relevante informatie (demografische ontwikkelingen, werkgelegenheid, vraag en aanbod van woningen enz.). Regelmatig vindt bestuurlijk overleg met de diverse Verenigingen voor Dorpsbelang plaats. De ambtelijke functie 'dorp- en wijkcoördinator' wordt uitgebreid. Indien nodig wordt de mogelijkheid onderzocht tot het oprichten van een 'dorpscorporatie' of het herinvoeren van een gemeentelijk woningbedrijf. Schaalvergrotingen van woningen, bedrijven en kunstwerken vindt op dusdanige wijze plaats, dat ze passen in het landschap. Versnippering van industrieterreintjes moet worden voorkomen. Industriële activiteiten worden geconcentreerd op een klein aantal zorgvuldig geselecteerde locaties. De dorpsranden vertonen geen witte schimmel, eventuele nieuwbouw vindt plaats via inbreiding en het opvullen van holle kiezen. De komende raadsperiode zet de PvdA zich in voor: Het behoud van de sociale huursector, vooral in de dorpen. Het ontwikkelen van een praktijkgericht huisvestingsbeleid voor bijzondere doelgroepen. Behoud van voorzieningen in dorpen en wijken. Het verbouwen van bestaande woningen tot levensloopbestendige woningen. Het tegengaan van leegstand en verpaupering. Het versneld tot stand komen van flexibele bestemmingswijzigingen van leegstaande panden. Een gematigd woonlastenbeleid met inzet op energiebesparing en duurzaamheid. Het beschikbaar stellen van gelden voor startersleningen. Leefbaarheid De ontmoetingscentra kunnen deel uit maken van een multifunctioneel geheel, waarin ook sportvoorzieningen, medische voorzieningen, zorginstellingen, jeugdhonken, zaalruimte, horeca e.d. aanwezig zijn. In de kleinere dorpen van Dongeradeel, waar een dergelijk multifunctioneel centrum niet haalbaar is, dient op de een of andere wijze aan tenminste de dorpshuisfunctie te zijn voldaan. Deze ruimten fungeren als sociale knooppunten voor de plaatselijke verenigingen. Bij 14

15 IT KIN OARS multifunctionele centra en dorpshuizen wordt waar mogelijk aansluiting gezocht bij de plaatselijke horeca (dorpscafé) en horecaondernemers. Initiatieven vanuit de bevolking die de leefbaarheid ten goede komen zijn voor de PvdA van grote waarde. De komende raadsperiode zet de PvdA zich in voor: Centra in dorpen met minimaal een dorpshuisfunctie. Belangrijke ingrediënten voor de leefbaarheid zoals scholen, winkels, ontmoetingscentra en sportvoorzieningen. 2.7 Infrastructuur Voor een leefbaar platteland is een goede infrastructuur een voorwaarde. Openbaar vervoer is van primair belang. Wat het openbaar vervoer betreft zet de PvdA zich in voor de ontsluiting van alle dorpen. Vooral ouderen en scholieren moeten de grotere centra met een bepaalde vorm van openbaar vervoer kunnen bereiken, eventueel als een afgeleide van de hoofdverbinding. De digitale infrastructuur wordt meer en meer van belang. Het trekt nieuwe bedrijvigheid aan, het kan de zelfredzaamheid verhogen en helpen zorgkosten te beteugelen. Inzetten op een glasvezelnetwerk in de gehele gemeente is daarmee investeren in de toekomst. Betrouwbare wegen, bruggen, fiets- en wandelpaden zijn een gegeven. Het onderhoud aan deze kapitaalgoederen moet waar nodig preventief plaatsvinden om hogere kosten in de toekomst te vermijden. Onze gemeente maakt zich sterk voor goed openbaar vervoer en een goede ontsluiting van alle dorpen. Dat ingezet wordt op een kwalitatief hoogwaardige digitale infrastructuur in de gehele gemeente. Dat bij het onderhoudsbeleid van wegen en bruggen ingezet wordt op basiskwaliteit. 15

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt

Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Weten wat er speelt en doen wat nodig is! Verkiezingsprogramma PvdA De Bilt Vastgesteld door Ledenvergadering PvdA De Bilt op 27 november 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord PvdA, weten wat er speelt en doen

Nadere informatie

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving

Samen. Inhoud. Leven in. Bronckhorst. Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018. Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Samen Leven in Bronckhorst Verkiezingsprogramma raadsperiode 2014-2018 Inhoud Van vrijblijvend naar betrokken: mensen maken hun leefomgeving Van grenzen naar ruimte: minder regels en meer mogelijkheden

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma

Verkiezingsprogramma Verkiezingsprogramma Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Financiën... 4 3 Economie en Ondernemerschap... 5 4 Milieu en Duurzaamheid... 7 5 Sociaal domein... 9 6 Onderwijs...13 7 Wonen en Ruimtelijke Ordening...16

Nadere informatie

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS

Midden Tussen De Mensen. Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Midden Tussen De Mensen Verkiezingsprogramma 2014 2018 CDA-BINNENMAAS Inhoudsopgave INLEIDING... 3 1. RUIMTE VOOR DE JEUGD... 4 BELEIDSPUNTEN BINNENMAAS - RUIMTE VOOR DE JEUGD... 6 JONGEREN... 6 GEZINNEN...

Nadere informatie

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis!

Fractie Franssen. Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen Partijprogramma 2014-2018 Gulpen- Wittem daar ben ik thuis! Fractie Franssen 2014-2018 Gulpen-Wittem daar ben ik thuis! Inleiding: Woensdag 19 maart 2014 zijn de gemeenteraadsverkiezingen.

Nadere informatie

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9

INHOUD. 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3. 2. Werk, inkomen en economie 5. 3. Zorgen voor meedoen 7. 4. Onderwijs, jeugd en zorg 9 OUDE IJSSELSTREEK STERKER & SOCIALER VERKIEZINGS PROGRAMMA INHOUD 1. De Partij van de Arbeid staat voor de gemeente 3 2. Werk, inkomen en economie 5 3. Zorgen voor meedoen 7 4. Onderwijs, jeugd en zorg

Nadere informatie

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014

EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 EEN STAD DIE WERKT Verkiezingsprogramma van de Partij van de Arbeid in Arnhem Gemeenteraadsverkiezingen 2014 INHOUD VOORWOORD (2) 1. WERK EN INKOMEN (3) 1.1 Werken in Arnhem: iedereen moet mee (kunnen)

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT Nu Vooruit VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 DELFT VOORWOORD Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 Delft, zonder luchtkastelen maar met realistische doelen tot 2018. In een tijd van minder publiek

Nadere informatie

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF

VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF VERKIEZINGSPROGRAMMA 2014-2018 D66 OUDE IJSSELSTREEK KRITISCH EN CONSTRUCTIEF Definitieve versie 12 november 2013 1 Inhoudsopgave Storm en frisse wind in Oude IJsselstreek... 3 Kritisch en constructief?

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer.

Inhoud. Inleiding. Sociaal-liberale richtingwijzers. Gemeente en inwoners. Wonen in een groen Veenendaal. Verkeer & Vervoer. Inhoud Inleiding Sociaal-liberale richtingwijzers Gemeente en inwoners Wonen in een groen Veenendaal Verkeer & Vervoer Veiligheid Economie en Werk Onderwijs Cultuur, sport & recreatie Zorg en Welzijn Onze

Nadere informatie

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Van waarde voor Eindhoven. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven Verkiezingsprogramma 2014-2018 Van waarde voor Eindhoven De slimste regio ter wereld, Brainport, creatieve magneet, de economische motor van Nederland... Eindhoven staat op de

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder

Verkiezingsprogramma D66 Raalte 2014-2018. VoorRaalte Nu vooruit... En verder VoorRaalte Nu vooruit... En verder 1 DEMOCRATIE EN TRANSPARANTIE VOOR RAALTE Voorwoord 3 1. Jeugd, Werk, Zorg 4 2. Onderwijs 8 3. Economie & Werkgelegenheid 12 4. Kunst & Cultuur 15 5. Duurzaamheid 18

Nadere informatie

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid

Gemeente Gulpen-Wittem. Coalitieprogramma 2014-2018. Samen bouwen aan leefbaarheid Gemeente Gulpen-Wittem Coalitieprogramma 2014-2018 Samen bouwen aan leefbaarheid 15 april 2014 Inhoudsopgave Coalitie akkoord 2014 Inleiding/voorwoord... 2 1. Algemeen bestuur... 3 1.1. Dienstverlening...

Nadere informatie

KIEST VOOR VERBONDENHEID

KIEST VOOR VERBONDENHEID KIEST VOOR VERBONDENHEID Verkiezingsprogramma 2014-2018 Trilokaal heeft de afgelopen raadsperiode duidelijk karakter getoond. Onze koers vervolgen we met de focus op verbondenheid. Verbondenheid in de

Nadere informatie

De bloeiende gemeente

De bloeiende gemeente Concept versie De bloeiende gemeente Verkiezingsprogramma 2010-2014 ChristenUnie Kampen De ChristenUnie is er voor u! Als christelijk-sociale partij willen we de handen uit de mouwen steken en ons inzetten

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave

Verkiezingsprogramma D66 Haarlem 2014-2018. Inhoudsopgave Nu vooruit Haarlem Inhoudsopgave VOORWOORD ALEXANDER PECHTOLD, PARTIJLEIDER... 3 VOORWOORD MAAIKE PIPPEL, LIJSTTREKKER D66 HAARLEM... 4 1.1 VERTROUWEN EN BOUWEN OP HAARLEMMERS... 6 1.2 WERKEN AAN EEN DUURZAAM

Nadere informatie

Respectvol samen-leven

Respectvol samen-leven Respectvol samen-leven Verkiezingsprogramma CDA WAALWIJK 2010-2014 1 Grondslag Het CDA is een moderne christen-democratische volkspartij. Voor het CDA staat de totale gemeenschap centraal. Daarom vindt

Nadere informatie

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018

Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Bestuursakkoord Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Emmen, mei 2014 2 Aanpakken en Doen! Bestuursakkoord 2014-2018 Preambule Wakker Emmen, de PvdA en het CDA hebben elkaar gevonden in de vorming

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland

Verkiezingsprogramma 2010 2014. Woord houden! SGP-Zwartewaterland Verkiezingsprogramma 2010 2014 Woord houden! SGP-Zwartewaterland Inhoudsopgave Woord houden! 2 1. Bestuur en Dienstverlening 3 2. Veiligheid 5 3. Welzijn en WMO 6 4. Locale economie, werk en inkomen 8

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten

Verkiezingsprogramma D66 Groningen 2014-2018. Nu vooruit. Open stad Ruimte maken Ruimte laten Nu vooruit Open stad Ruimte maken Ruimte laten Inhoudsopgave 04 Nu vooruit Voorwoord Alexander Pechtold 06 Open stad Ruimte maken, ruimte laten 08 Burger en Stad Minder inspraak, meer samenspraak 24 Gezondheid

Nadere informatie

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF

GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF MEERJARENPROGRAMMA GEMEENTE HARDENBERG STAPT STEVIG OP DE TOEKOMST AF een nadere uitwerking van de toekomstvisie en het collegeprogramma 2014 2018 Hardenberg September 2014 I N LEIDING Op 23 april 2013

Nadere informatie

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019

Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 1 FRYSLÂN FRYSLÂN Meer voor Fryslân! Verkiezingsprogramma Provinciale Staten Fryslân 2015-2019 Verkiezingsprogramma Provinciale

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Inleiding 4

Inhoudsopgave. Inleiding 4 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1. Burger en bestuur 5 Bestuur in contact met de burger 5 Bestuur mét de samenleving 5 Duidelijkheid 5 Samenwerken 6 Hoofdstuk 2. Veiligheid 7 Overlast, vernieling en

Nadere informatie

Verkiezingsprogramma 2014 2018

Verkiezingsprogramma 2014 2018 Verkiezingsprogramma 2014 2018 Altijd op zoek naar het beste voor alle Zwollenaren Inzet heeft geen zin als God je er niet bij helpt en ondersteunt. Thomas à Kempis Passie voor Zwolle. Dat is wat ons,

Nadere informatie

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018

Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Omzien naar elkaar. Verkiezingsprogramma 2014-2018 Het CDA is een brede volkspartij die midden tussen de mensen staat. Via de lokale politiek zet het CDA zich met de burgers van Midden-Drenthe in om zaken

Nadere informatie

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN

SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN SOCIAAL INVESTEREN GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 SP EINDHOVEN Inhoudsopgave Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 Inhoudsopgave Sociaal investeren 3 De afgelopen periode 3 Economie en Werkgelegenheid

Nadere informatie

DIENSTBARE OVERHEID...

DIENSTBARE OVERHEID... Inhoud 1. FUNDAMENT... 2 1.1. GELOVEN DOEN WE ALLEMAAL... 2 1.2. GELOOF EN POLITIEK... 2 1.3. DE CHRISTENUNIE - SGP IN DE POLITIEK... 2 1.4. DE STAD EN DE MENSEN... 3 2. DIENSTBARE OVERHEID... 4 2.1. VEILIGHEID...

Nadere informatie

Begroting 2015. Deel 1

Begroting 2015. Deel 1 Begroting 2015 Deel 1 Inhoudsopgave inhoud Inleiding en leeswijzer 3 1 2015 in vogelvlucht 6 2 Programma s 9 1. Programma Openbare orde en veiligheid 10 2 Programma Burgerrelaties 15 3. Programma Fysieke

Nadere informatie

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018

Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Denken in groei, niet in krimp Verkiezingsprogramma D66 Valkenburg aan de Geul 2014-2018 Pagina 1 van 33 Inhoudsopgave Voorwoord Lijsttrekker Lloyd Wagemans: Denken in groei, niet in krimp... 3 Wat wil

Nadere informatie

Bijlagen Duurzaam Rood

Bijlagen Duurzaam Rood Bijlagen Duurzaam Rood UITWERKINGEN EN IDEEËN DIE DE FRACTIE KAN GEBRUIKEN VOOR DE PERIODE 2010 2014. Behorend bij definitief PvdA verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen Almere Periode 2010-2014

Nadere informatie