Het gebruik van AWBZ-begeleiding en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een passend aanbod

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het gebruik van AWBZ-begeleiding en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een passend aanbod"

Transcriptie

1 Het gebruik van AWBZ-begeleiding en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een passend aanbod Een onderzoek onder cliënten met AWBZ-begeleiding in zorg in natura en PGB

2 Het gebruik van AWBZ-begeleiding en aanknopingspunten voor de ontwikkeling van een passend aanbod Een onderzoek onder cliënten met AWBZ-begeleiding in zorg in natura en PGB Stichting Mienskipssoarch Van Toepassing onderzoek en beleidsadvies Juli 2012

3 Inhoudsopgave 1. Inleiding 6 2. Methode van onderzoek 8 3. Resultaten begeleiding zorg in natura 13 Kenmerken van de onderzoeksgroep 13 Hoeveelheid begeleiding en waardering 16 Aansluiting begeleiding bij behoefte 21 Aanknopingspunten voor alternatieve invulling van begeleiding Resultaten begeleiding PGB 26 Kenmerken van de onderzoeksgroep 26 Hoeveelheid begeleiding en waardering 29 Aansluiting begeleiding bij behoefte 32 Aanknopingspunten voor alternatieve invulling van begeleiding Schatting gebruik in drie schatting gebruik in drie gemeenten Conclusies en aanbevelingen 38 Conclusies 38 Aanbevelingen 40 Bijlage: Schattingen gebruik begeleiding in populatie van drie gemeenten

4 1. Inleiding Het inmiddels demissionaire kabinet was voornemens in 2013 de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) -begeleiding over te hevelen naar de gemeenten en bij de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) onder te brengen. Hoewel de plannen zijn opgeschort, is het aannemelijk dat de ingeslagen beleidsrichting ook onder een nieuw kabinet wordt voortgezet. Gemeenten moeten dan bepalen hoeveel zorg ze gaan inkopen en in welke vorm. Daarbij is de verwachting dat vanwege de bezuinigingen minder dan voorheen kan worden verstrekt. Het is daarom van belang te weten hoeveel begeleiding momenteel wordt gebruikt en welke aanknopingspunten er zijn voor meer efficiënte inzet. Wanneer bekend is hoeveel begeleiding wordt gebruikt en op welke wijze, kan nagedacht worden over alternatieve vormgeving. Hierbij is het van belang mee te nemen of de huidige ondersteuning aan de behoefte van cliënten voldoet en cliënten zelf alternatieve mogelijkheden aandragen. De volgende vragen zouden daarom beantwoord moeten worden. 1. Hoeveel begeleiding is geïndiceerd; 2. Hoeveel begeleiding wordt momenteel ingezet en in welke vorm; 3. In welke combinaties met andere zorg en ondersteuning wordt de begeleiding momenteel verkregen; 4. Voldoet de huidige ondersteuning aan de behoefte van de cliënt? Voor het onderzoek zijn 126 cliënten met AWBZ begeleiding in de vorm van zorg in natura geïnterviewd en 119 cliënten met een persoonsgebonden budget (PGB). Het gaat om cliënten die wonen in de gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen en Opsterland. Uit de groep cliënten met zorg in natura is een steekproef getrokken uit het cliëntenbestand van verschillende zorgaanbieders die in Friesland individuele en/of groepsbegeleiding bieden. De groep cliënten met een PGB is benaderd door Zorgkantoor Friesland. Zorgkantoor Friesland heeft de 750 cliënten uit de drie gemeenten met een PGB voor begeleiding een brief gestuurd waarin medewerking aan het onderzoek werd gevraagd. Voor de interviews heeft Mienskipssoarch zeven interviewers geselecteerd die ervaren zijn in de omgang met de verschillende doelgroepen. Het onderzoeksverslag is als volgt opgebouwd. Allereerst wordt de wijze waarop het onderzoek is uitgevoerd uitgebreid beschreven en worden conclusies getrokken over de representativiteit van de steekproef. Vervolgens worden achtereenvolgens de resultaten voor de groep cliënten met zorg in natura en de groep met een PGB beschreven. Beide hoofdstukken worden afgesloten met conclusies over aanknopingspunten voor de ontwikkeling van alternatieve vormgeving van de begeleidingsfunctie. Op basis van de steekproefgegevens wordt in hoofdstuk 5 berekend hoeveel de drie gemeenten aan begeleiding zouden moeten inkopen voor de hele populatie bij gelijkblijvend indicatiebeleid. Tot slot worden de conclusies samengevat en aanbevelingen voor vervolg besproken. Daarbij is het interessant te weten of verschillende deelgroepen zijn te identificeren, die zich op de verschillende factoren onderscheiden. Stichting Mienskipssoarch heeft in samenwerking met onderzoeksbureau Van Toepassing onderzoek gedaan naar het gebruik van AWBZ-begeleiding om inzicht te krijgen in de hoeveelheid begeleiding die wordt gebruikt en de aansluiting van de begeleiding bij de behoefte van cliënten. Skillslab, een samenwerkingsverband van bureau HHM, Frieslab, een aantal Friese gemeenten en zorgaanbieders, zal op basis van deze gegevens concreet vorm geven aan mogelijkheden voor invulling van het toekomstige aanbod. De gegevens kunnen daarnaast als nulmeting dienen. Wanneer de transitie wordt doorgevoerd, kan na enige tijd het onderzoek worden herhaald zodat vergelijkingen op een aantal kenmerken van de begeleiding en de effectiviteit ervan kunnen worden gemaakt. 6 7

5 2. Methode van onderzoek Twee steekproeven Voor het onderzoek naar het gebruik van de begeleidingsfunctie in de AWBZ is een steekproef getrokken uit het cliëntenbestand van verschillende aanbieders van zorg in natura die individuele en/of groepsbegeleiding bieden in Friesland, namelijk: Talant (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking), Noorderbrug (zorg voor mensen met niet aangeboren hersenletsel), Meriant (ouderenzorg), Thuiszorg de Friese Wouden, Thuiszorg Het Friese Land (thuiszorg), ZuidOostZorg (verpleeghuiszorg, ouderenzorg en thuiszorg) en Mienskipssintrum Leppehiem (thuiszorg en ouderenzorg). Het streven was om in totaal 150 cliënten van deze organisaties te interviewen. Het gaat om cliënten die wonen in de gemeenten Boarnsterhim, Heerenveen en Opsterland. Medewerkers van de zorgaanbieders overhandigden de brief waarin om medewerking werd gevraagd aan de cliënten en gaven verdere toelichting. Als de cliënt geïnterviewd wilde worden, werd vervolgens een afspraak gemaakt. De steekproef die getrokken kon worden was bewust zeer ruim genomen, omdat bekend is dat het om kwetsbare mensen gaat die niet altijd medewerking kunnen verlenen aan onderzoek. Dat is ook naar voren gekomen in dit onderzoek. Een deel van de geselecteerde cliënten bleek niet mee te kunnen doen omdat de situatie bij deze cliënten veranderd was (cliënten waren bijvoorbeeld opgenomen of overleden). Er zijn uiteindelijk 126 cliënten geïnterviewd. Een aantal cliënten wilde nadat de afspraak was gemaakt alsnog niet meedoen of heeft de afspraak voor een interview om onbekende redenen afgezegd. Er zijn bij de benadering van respondenten geen aanwijzingen naar voren gekomen dat er systematische verschillen zijn tussen de cliënten die aan het onderzoek hebben meegewerkt en de cliënten die niet hebben meegewerkt. Omdat verder geen specifieker inzicht is in de redenen van het niet willen meewerken en de kenmerken van deze cliënten, bestaat er een kans dat specifieke deelgroepen ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef. Cliënten die gebruik maken van een PGB zijn door Zorgkantoor Friesland benaderd. Het Zorgkantoor heeft de 750 cliënten uit de drie gemeenten met een PGB voor begeleiding een brief gestuurd waarin medewerking aan het onderzoek werd gevraagd. Cliënten konden met Mienskipssoarch bellen om een afspraak te maken. 119 cliënten zijn geïnterviewd. Omdat de groep PGB-houders door zelfselectie tot stand is gekomen, kunnen specifieke groepen ondervertegenwoordigd zijn in de steekproef, waardoor de resultaten vertekend kunnen zijn. Van de cliënten die gebruik maken van zorg in natura, maken 5 ook gebruik van een PGB. Van de cliënten met een PGB maken 16 ook gebruik van zorg in natura. Er is dus enige overlap tussen beide groepen. Representativiteit Doordat de steekproef uit de populatie van cliënten met een PGB door zelfselectie tot stand is gekomen, moet er rekening mee worden gehouden dat bepaalde categorieën cliënten of situaties niet of niet representatief in beeld zijn gekomen. De aanmeldingen voor medewerking aan het onderzoek vanuit de organisaties van zorg in natura bleven achter bij de verwachting. Ook voor deze steekproef geldt dat bepaalde categorieën cliënten of situaties mogelijk niet of niet representatief in beeld zijn gekomen. Het is daarom zinvol om met een aantal deskundigen na te gaan of, en zo ja welke, categorieën ontbreken. Omdat het onderzoek in plattelandsgemeenten is gehouden is het niet representatief voor de populatie in steden. In steden is een grotere concentratie van zwaardere problematiek. Betrouwbaarheid schatting gebruik Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) biedt via de website Begeleiding in beeld de mogelijkheid om gegevens van AWBZ-cliënten met een indicatie voor begeleiding op verschillende gebiedsniveaus te bekijken. Voor de drie onderzochte gemeenten zijn de CIZ-gegevens van peildatum 1 januari 2012 vergeleken met de gegevens uit de steekproef om inzicht te krijgen in de representativiteit van de gegevens. Hierbij zijn de cliënten die jonger zijn dan 18 jaar en een indicatie hebben met de hoofdgrondslag psychiatrische aandoeningen en gedragsproblematiek buiten beschouwing gelaten, omdat deze groep door Bureau Jeugdzorg wordt geïndiceerd. Het CIZ heeft hier geen gegevens over. Het gaat hierbij in de steekproef om 27 jongeren. Als het gaat om de gemeente waar cliënten wonen, dan blijkt dat de groep geïnterviewde cliënten (exclusief jeugdzorg) en de CIZ-populatie gelijk verdeeld zijn over de die gemeenten (tabel 1). De verdeling van cliënten over de hoofdgrondslagen verschilt bovendien niet significant tussen de drie gemeenten. 8 9

6 Tabel 1: Verdeling cliënten met AWBZ-begeleiding, geïndiceerd door CIZ, over de drie gemeenten in de populatie en in de steekproef Gemeente CIZ Steekproef Boarnsterhim 17% 19% Heerenveen 55% 48% Opsterland 28% 33% 100% (n=1355) 100% (n=192) In de steekproef zitten relatief veel cliënten van 65 jaar en ouder (tabel 2). Tabel 2: Verdeling cliënten met AWBZ-begeleiding, geïndiceerd door CIZ, naar leeftijd in de populatie en in de steekproef Leeftijd CIZ Steekproef < 18 jaar 15% 10% jaar 64% 56% > 65 jaar 21% 34% (Sign. p=.00) 100% (n=1355) 100% (n=197) Tabel 3: Verdeling cliënten met AWBZ-begeleiding, geïndiceerd door CIZ, naar hoofdgrondslag in de populatie en in de steekproef Hoofdgrondslag CIZ Steekproef SOM, LB, ZB 24% 37% PG 5% 13% PSY 32% 22% VB 39% 28% 100% (n=1345) 100% (n=195) (Sign. p=.00) SOM=somatische aandoening, LB=lichamelijke beperking, ZB=zintuiglijke beperking, PG=psychogeriatrische problematiek, PSY=psychiatrische problematiek, VB=verstandelijke beperking Interviews Voor de interviews heeft Mienskipssoarch zeven interviewers geselecteerd die ervaren zijn in de omgang met de verschillende doelgroepen. De interviews omvatten de volgende onderdelen: In de steekproef zitten relatief veel cliënten met aandoeningen op psychogeriatrisch gebied en lichamelijke aandoeningen (waarbij de hoofdgrondslagen somatische aandoening, lichamelijke en zintuiglijke beperking zijn samengenomen) en minder cliënten met een verstandelijke beperking en psychiatrische aandoeningen dan in de CIZ populatie (tabel 3). Dat er relatief veel cliënten met psychogeriatrische problematiek in de steekproef zitten komt overeen met de leeftijdsverdeling, namelijk relatief veel 65-plussers. Als een aantal deelgroepen mogelijk niet (voldoende) in beeld zijn, kunnen daar geen conclusies over getrokken worden. De conclusies over aanknopingspunten voor ontwikkeling van aanbod voor de groepen die wel vertegenwoordigd zijn, zijn echter wel betrouwbaar. De schattingen van het gebruik van de begeleiding moeten met voorzichtigheid worden gehanteerd. Er wordt daarom met betrouwbaarheidsintervallen gewerkt. - Persoonsgegevens - Leefsituatie, dagbesteding, uitkering - Aantal sociale contacten en activiteiten - Indicatie en grondslag - Individuele begeleiding: doel/functie, hoeveelheid gebruik, evt. oorzaak minder gebruik dan indicatie, frequentie, aantal begeleiders, wie geeft begeleiding, organisatie, aansluiting begeleiding bij behoefte - Groepsbegeleiding: idem - Logeren: idem (niet doel/functie) - Andere hulpverlening - Gebruik videobegeleiding en activiteitenhorloge - Tevredenheid met begeleiding als geheel en verbeteringsmogelijkheden - Ervaren zelfstandigheid/autonomie - Reden voorkeur PGB/zorg in natura 10 11

7 Daarbij hebben de interviewers aantekeningen gemaakt en voor elke cliënt nog eens kort samengevat waarvoor de begeleiding wordt gebruikt en wat de betekenis van de begeleiding voor de cliënt is. Hierdoor konden goede casusbeschrijvingen worden gemaakt, bijvoorbeeld voor het vervolgtraject van Skillslab. Bij de meeste gesprekken was een mantelzorger of begeleider aanwezig. De cliënt heeft in 21% van de interviews zelfstandig de vragen beantwoord en in 49% van de gevallen samen met een begeleider of mantelzorger. In 30% van de gevallen heeft de begeleider of mantelzorg de vragen voor de cliënt beantwoord. Er is bij de interviews aangetekend als begeleider en cliënt van mening verschilden. Dit kwam niet vaak voor. Het is echter van belang te realiseren dat begeleiders en mantelzorgers, vaak onbedoeld, deels vanuit een ander perspectief vragen zullen beantwoorden dan de cliënten zelf. Een aantal interviews is bij de dagbesteding gedaan, waardoor de indicatie niet bij de hand was. Bij de cliënten van Talant is deze naderhand opgevraagd. 3. Resultaten begeleiding zorg in natura Kenmerken van de onderzoeksgroep De groep geïnterviewde cliënten die begeleiding krijgt uit de AWBZ in de vorm van zorg in natura bestaat uit 126 personen. De woonplaats van de cliënten is evenredig verdeeld naar de inwonersaantallen van de drie geselecteerd gemeenten. De cliënt heeft in 23% van de interviews zelfstandig de vragen beantwoord en in 56% van de gevallen samen met een begeleider of mantelzorger. In 21% van de gevallen heeft de begeleider of mantelzorg de vragen voor de cliënt beantwoord. De gemiddelde leeftijd is 59 jaar. Tabel 4: Leeftijd cliënten met zorg in natura Aantal Percentage < 18 jaar 5 4,00% jaar 11 8,70% jaar 39 31,00% jaar 35 27,80% > 75 jaar 36 28,60% Totaal ,00% Ongeveer de helft van de cliënten woont samen met familie of partner. Van de cliënten tot 65 jaar met een uitkering, heeft 44% een Wajong uitkering en 33% een Wet arbeidsongeschiktheidsuitkering (WAO). Bij tweederde van de interviews was er een indicatiebesluit voorhanden waar gegevens uit konden worden gehaald. De verdeling naar hoofdgrondslag komt niet helemaal overeen met de verdeling van de totale aantallen indicaties in de drie gemeenten volgens de CAK-gegevens. Vooral de cliënten met een psychiatrische grondslag voor de indicatie zijn in deze steekproef ondervertegenwoordigd

8 Deze hoofdgrondslag komt meer voor in de groep PGB-houders. Dit geldt tevens voor de groep jongeren met een verstandelijke beperking en jongeren met psychiatrische stoornissen of gedragsproblematiek. Tabel 5: Verdeling cliënten naar hoofdgrondslag Frequentie Percentage somatisch 27 21,60% psychogeriatrisch 20 16,00% psychiatrische stoornis/gedragsproblematiek 17 13,60% verstandelijke beperking 38 30,40% lichamelijke beperking 22 17,60% jeugdzorg 1 0,80% Totaal ,00% onbekend 1 Totaal 126 Als wordt gekeken naar de cliënten met meerdere grondslagen, dan komt de combinatie psychogeriatrische aandoening met somatische aandoening het meest voor. Daarnaast komen de combinaties verstandelijke beperking met psychiatrische aandoening, psychiatrische stoornis met somatische aandoening en somatische aandoening met lichamelijke aandoening vaker voor. Somatische aandoening, leeftijd jaar: in deze categorie is een groep te onderscheiden die zelfstandig woont en gebruik maakt van dagbesteding of dagbehandeling. Leeftijd 65+: verschillende aandoeningen, geen ernstige beperkingen: deze groep cliënten maakt vaak gebruik van dagbesteding. Drie jonge mannen met een licht verstandelijke beperking, die alle drie een volledige werkweek hebben, wonen zelfstandig bij een steunpunt van een zorgaanbieder. Zij gaan zelfstandig naar hun werk met een auto of scooter. Zij krijgen gemiddeld 3,5 uur begeleiding per week en hebben een indicatie voor huishoudelijke hulp. Hun huis wordt schoongemaakt als ze aan het werk zijn. Het is de bedoeling dat ze zelf eten maken. Lukt dat niet dan is het mogelijk om bij het steunpunt te koken en te eten. Financiën worden bij alle drie door familie gedaan. Twee van de jongeren kunnen niet echt goed aangeven waar de begeleiding uit bestaat die zij krijgen. Zij gaan eigenlijk hun gang en geven aan dat ze het wel fijn vinden dat er af en toe even iemand komt om te vragen hoe het is en dat ze contacten hebben binnen de woonvorm. Bij één van hen gaat de begeleiding mee boodschappen doen. De derde jongere kan ook niet goed aangeven waar de begeleiding uit bestaat, hij geeft wel heel duidelijk aan dat hij hier goed zelfstandig kan wonen omdat er altijd iemand is. Deelgroepen De interviews zijn op basis van hoofdgrondslag, leeftijd en woonsituatie gegroepeerd. Daarbij is gezocht naar groepen met gelijksoortige problematiek en begeleiding. 1 Het is duidelijk dat ze alle drie belang hebben bij een aanspreekpunt, hun verhaal even kwijt kunnen. Alle drie geven ze aan het wonen op deze manier fijn te vinden. Licht verstandelijke beperking, leeftijd 18+: het gaat hier om cliënten met een licht verstandelijke beperking die zelfstandig wonen en gebruik maken van een steunpunt van Talant. Verstandelijke beperking, leeftijd 18+, sociaal-emotionele problematiek: bij deze groep cliënten met een verstandelijke beperking is sprake van sociaal-emotionele of psychiatrische problematiek. Er is behoefte aan individuele begeleiding om cliënt te ondersteunen bij het verwerken van ervaringen en oplossen van problemen. Psychiatrische stoornissen en gedragsproblematiek, leeftijd 18+: bij deze groep cliënten is vaak naast individuele begeleiding ook ondersteuning vanuit de GGZ. Psychogeriatrische problematiek, leeftijd 65+, en somatische aandoening, leeftijd 65+: het gaat hier om twee groepen cliënten die samenwonen met de partner. Er wordt gebruik gemaakt van groepsbegeleiding, vooral om de mantelzorger te ontlasten. Activiteiten, sociale netwerk en autonomie Uit tabel 6 blijkt dat de cliënten met zorg in natura het meeste contact hebben met familie. Meer dan drie kwart van de cliënten heeft minimaal eens per week contact met familie. Hierin zijn meegenomen de cliënten die nog bij hun ouders wonen en dus dagelijks familie zien. De jongeren tot 18 jaar zijn hierin echter niet meegenomen. 21% van de cliënten heeft minder dan één keer per week contact met familie

9 Tabel 6: Aantal contacten cliënten met zorg in natura Frequentie Contact familie (n=115) Contact vrienden (n=118) Contact kennissen/ buren (n=112) Percentage Minder dan 1 keer per week 21% 55% 52% 21,60% 1 tot 3 keer per week 38% 33% 38% 16,00% Vaker 41% 12% 10% 13,60% Bijna 60% van de cliënten heeft elke week dezelfde activiteiten en ontmoet daarbij dezelfde mensen. 20% van de cliënten heeft nauwelijks activiteiten waarbij hij/zij anderen ontmoet. Tabel 7: Activiteiten waarbij cliënten contacten hebben met anderen Activiteiten en contacten Frequentie Percentage verschillende activiteiten per week, contact met veel mensen 11 8,7 elke week een andere activiteit, redelijk veel mensen 8 6,3 dezelfde activiteiten, dezelfde mensen 74 58,7 nauwelijks activiteiten 25 19,8 Totaal ,7 onbekend 8 6,3 Totaal De schaal voor zelfstandigheid bleek vooral geschikt voor cliënten met een lichamelijke aandoening. Voor de andere deelgroepen had de schaal weinig onderscheidend vermogen. De resultaten worden daarom niet gebruikt. Hoeveelheid begeleiding en waardering Individuele begeleiding Tweederde van de cliënten met zorg in natura heeft individuele begeleiding. De indicatie is gemiddeld 4,3 uur per week (het gemiddelde van de indicatieklasse). Er wordt gemiddeld 4,1 uur individuele begeleiding ontvangen; gemiddeld tussen de 2 en 3 keer per week. In 60% van de gevallen wordt de maximale indicatie gebruikt. In ruim 10% van de gevallen wordt de indicatie niet gebruikt of minder dan de minimumgrens van de geïndiceerde klasse. Als de indicatie niet (volledig) wordt gebruikt, wordt meestal aangegeven dat het niet nodig is of dat het wisselend nodig is en op het moment wat minder. Een derde van de cliënten ontvangt de begeleiding van thuiszorgorganisaties, waaronder organisaties die tevens intramurale zorg bieden, en een derde van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking. De begeleiding wordt verder gegeven door (al dan niet in combinaties): een zorgorganisatie voor mensen met niet aangeboren hersenletsel, GGZ en andere organisaties. Soms wordt de individuele begeleiding niet zozeer gebruikt voor de cliënt, maar meer om de mantelzorger te steunen. Dit is vooral het geval bij psychogeriatrische cliënten. Het komt een aantal keer voor dat het niet duidelijk is in hoeverre taken op persoonlijke verzorging of individuele begeleiding worden weggeschreven. Dit is vaak het geval bij cliënten met ernstiger lichamelijke aandoeningen waar veel persoonlijke verzorging is geïndiceerd en waar de individuele begeleiding gecombineerd wordt met persoonlijke verzorging. Cliënt is een vrouw van 78 jaar. Zij woont samen met haar echtgenoot. Zij heeft 3 jaar geleden een CVA (beroerte) gehad en is daardoor rechtzijdig verlamd. Zij kan nauwelijks meer praten (af en toe een paar woordjes). Ze krijgt logopedie en fysiotherapie. Het echtpaar heeft voornamelijk contact met kinderen en kleinkinderen. Er komt weinig bezoek, omdat er bijna geen gesprek te voeren is. Ze is veel thuis, leest, borduurt en kijkt tv. Er is een indicatie voor 3 dagen in de week voor groepsbegeleiding (met vervoer). Bij de dagopvang ontmoet ze andere mensen. Ze gaat er met plezier naar toe. Dagopvang biedt haar man ook gelegenheid om andere dingen te doen. De thuiszorg komt s ochtends en s avonds voor persoonlijke verzorging, verder helpt haar man haar met alles. Er is overal hulp bij nodig. Er is eveneens een alarmbel en tafeltje dekje. Bij problemen komt de thuiszorg. De thuiszorg kan vaker komen (de indicatie voor persoonlijke verzorging maakt hulp tot 4x per dag mogelijk), maar haar man doet het graag zolang het kan. Zij zijn tevreden met de ondersteuning. Bij tweederde van de cliënten zijn de doelen van begeleiding vooral praktisch gericht en bij ruim 60% op de regievoering. Bij de helft van de cliënten zijn beide doelen aan de orde. Het is opvallend dat een aantal keer (13%) geen duidelijkheid bestond over het doel van de individuele begeleiding en/of de frequentie waarmee de begeleiding wordt gegeven (12%). Op basis hiervan kan de vraag gesteld worden of er methodisch wordt gewerkt aan de hand van doelen en evaluaties. Vrijwel alle cliënten, al dan niet verwoord door een begeleider of mantelzorger, zijn tevreden met de individuele begeleiding

10 85% vindt dat er genoeg individuele begeleiding is; 10 respondenten (13%) geven aan dat het te weinig is. Enkele cliënten geven hierbij aan meer behoefte aan begeleiding te hebben om meer naar buiten te kunnen en voor bijvoorbeeld artsenbezoek. Het gaat hierbij om cliënten die door lichamelijke beperkingen of psychiatrische problematiek niet zonder begeleiding naar buiten kunnen. Een aantal respondenten heeft behoefte aan iemand om samen wat mee te doen en/of voor het sociale contact. Groepsbegeleidingen kortdurend verblijf Tweederde van de cliënten met zorg in natura maakt gebruik van groepsbegeleiding. Daarvan heeft 10% dagbehandeling. Er zijn gemiddeld 6,0 dagdelen geïndiceerd, waarvan gemiddeld 5,1 dagdelen worden gebruikt. Ook hier geldt dat als de indicatie niet volledig wordt benut, dat aangegeven wordt dat het niet of wisselend nodig is. Ook is het soms te druk voor de cliënt. Dit geldt bijvoorbeeld soms voor cliënten met niet aangeboren hersenletsel, die snel teveel prikkels krijgen. Mogelijk zijn hier ook alternatieve oplossingen voor te vinden die beter aansluiten bij de behoefte. Cliënt is een vrouw met een licht verstandelijk beperking en zij heeft veel meegemaakt. Ze zegt wat ze denkt, dat geeft wel eens spanningen. Ze krijgt 3 tot 5 uur per week individuele begeleiding voor de administratie en om haar hart te kunnen luchten. Ze gaat 1 dag in de week naar een zorgboerderij. Ze heeft een indicatie voor 9 dagdelen, maar dat kan ze niet aan; geeft teveel stress. Met 1 dag per week gaat het goed. Het gaat momenteel niet zo goed met haar. Ze heeft daarom 1 keer per maand een gesprek met maatschappelijk werk. Ze zou graag een vriendin hebben om samen dingen mee te doen. Ze zou ook in een woonvorm willen wonen, maar niet met laag verstandelijk beperkten. Dat sluit niet aan bij haar niveau. Kortom, de cliënten geven aan voor het merendeel tevreden zijn met de individuele begeleiding. Als gekeken wordt naar onvervulde wensen, dan gaat het om enkelingen en om uiteenlopende vragen. De situaties die wat regelmatiger voorkomen zijn de volgende: - Behoefte om meer naar buiten te kunnen - Behoefte aan meer sociaal contact - Onduidelijke doelstelling De aangegeven tevredenheid zegt overigens niet dat geen verbeteringen of alternatieven mogelijk zijn. Vaak heeft de klant geen of onvoldoende alternatieven aangeboden gekregen en wordt het bestaande aanbod van aanbieders aangeboden. De klant heeft bij de vraag naar tevredenheid dus een beperkt referentiekader. De meeste cliënten vinden het aantal dagdelen voldoende. Vrijwel alle cliënten zijn verder tevreden met de begeleiding. Cliënt is een man van 40 jaar. Hij heeft een hersenbeschadiging gekregen na operatie aan een tumor. Na deze operatie heeft hij zware epileptische aanvallen gekregen. Kan weinig stress aan, omdat hij anders vaker epileptische aanvallen krijgt. Woont alleen. Heeft goede contacten met vrienden en familie. Moeder helpt met administratie en communicatie. Zij belt hem elke morgen om hem te wekken, maar ook om te checken of het goed met hem is. De dagbesteding bevalt goed: hij gaat daar elke middag naar toe. Zo kan hij s morgens in zijn eigen tempo opstarten. De dagbesteding van de man bestaat uit: een spelletje doen met mede-cliënten, elkaar ontmoeten en zo nu en dan een andere activiteit (schilderen, timmeren etc). De activiteiten moeten hem vooral geen stress opleveren vanwege de epilepsie. Daarnaast doet hij aan sport. Als er geen dagbesteding zou zijn, zou hij dat heel erg vinden. Hij zou niet weten wat hij dan moest doen. Van kortdurend verblijf in de vorm van logeren maakt zes procent van de respondenten gebruik. Gemiddeld zijn 46,5 dagen per jaar geïndiceerd, deze worden ook gebruikt. De respondenten die hier gebruik van maken hebben een verstandelijke beperking of zijn jonger dan 18 jaar en hebben een indicatie op hoofdgrondslag psychiatrische stoornis of gedragsproblematiek. Twee moeders van ernstig beperkte kinderen (meervoudig) hebben nog geen geschikte logeervoorziening kunnen vinden

11 Combinatie met andere begeleiding Naast de begeleiding wordt vrijwel altijd andere zorg en ondersteuning geboden. De cliënten met een verstandelijke beperking hebben in een derde van de gevallen een indicatie die gebaseerd is op meerdere grondslagen. Zij maken veel gebruik van zowel individuele begeleiding (meer dan 90%) als groepsbegeleiding. De cliënten die zelfstandig wonen en gebruik maken van zowel individuele begeleiding als dagbesteding vormen meer dan de helft van de groep. Daarnaast is er soms budgetbeheer, zoals schuldhulpverlening of bewindvoering, maar budgetbeheer wordt ook vaak door de mantelzorg gedaan. Bijna de helft van de cliënten heeft mantelzorg. In enkele gevallen wordt de individuele begeleiding ook door de GGZ gegeven, naast de begeleiding van een organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking of vanuit een PGB. Aansluiting begeleiding bij behoefte Cliënt met een verstandelijke beperking woont bij zijn broer. Dit verloopt soms moeizaam, omdat zijn broer graag de baas speelt. De begeleider komt 1 keer per week. Daarnaast komt zijn zus hem 1 keer in de week helpen met het financiële gedeelte van de administratie. Zij geeft hem ook steun. De steun van de begeleider en de zus is naar zijn zeggen hard nodig. Hij kan bij de begeleider terecht met problemen die hij zelf niet kan oplossen. De begeleider zorgt ervoor dat hij praat. Als hij dat niet doet kropt hij teveel op en wordt hij kwaad en zenuwachtig. Ook wat het werk betreft zou het niet goed gaan zonder de individuele begeleiding; hij zou er met de pet naar gooien. Cliënten met een somatische aandoening hebben minder vaak individuele begeleiding, maar wel vaak groepsbegeleiding. Daarnaast maken ze vaak gebruik van huishoudelijke hulp (HH1 of HH2) en persoonlijke verzorging. De cliënten met psychiatrische problematiek maken minder gebruik van groepsbegeleiding, maar wel van individuele begeleiding (ruim 90%). Ook wordt gebruik gemaakt van huishoudelijke hulp (HH1 of HH2) en budgetbeheer. De GGZ geeft vaak ook ambulante begeleiding. De cliënten met een psychogeriatrische aandoening maken vooral gebruik van groepsbegeleiding en minder vaak van individuele begeleiding. Daarnaast maken zij gebruik van huishoudelijke hulp (HH1) en persoonlijke verzorging (meer dan 90%). Een deel van de cliënten maakt daarbij gebruik van AWBZ- of Wmo-vervoer. Van overige zorg en ondersteuning wordt minder gebruik gemaakt. Opvallend is dat er nauwelijks gebruik wordt gemaakt van vrijwilligers voor begeleiding (gezelschap, maatje, praktische ondersteuning). Keuze voor zorg in natura De cliënten die de begeleiding in de vorm van zorg in natura hebben, hebben daar niet altijd voor gekozen (ruim een derde van de cliënten) en weten soms ook niet dat er alternatieven zijn. Tweederde heeft er wel voor gekozen. Vaak wordt genoemd dat het makkelijk is omdat alles geregeld is. Om inzicht te krijgen in de aansluiting van de begeleiding bij de behoefte van cliënten is gevraagd wat er zou gebeuren als de begeleiding weg zou vallen. De cliënten met zorg in natura (en/of hun begeleider of mantelzorger) hebben op deze wijze aangegeven wat zij de belangrijkste functies vinden van de begeleiding die zij krijgen. Voor de individuele begeleiding zijn 5 soorten behoeften te onderscheiden. Hieronder staan de vijf categorieën genoemd met voorbeelden uit de interviews. Tussen haakjes staat de hoofdgrondslag van de indicatie vermeld: verstandelijke beperking (VB), niet aangeboren hersenletsel (NAH) of overige somatisch (SOM), psychogeriatrisch (GER) en psychiatrische problematiek (PSY). Overigens bestaan er vaak verschillende behoeften naast elkaar. Behoeften individuele begeleiding Sociaal-emotionele ondersteuning: helpen bij verwerken van ervaringen en oplossen van problemen, zodat cliënt niet uit balans raakt Bijvoorbeeld: - Dan krijgt hij zijn leven niet op de rit. Hij heeft hulp nodig bij het verwerken van dingen (VB) - Dan blijven problemen in zijn hoofd rondtollen (VB) - Dan raakt cliënt in de war en de controle over zichzelf kwijt. Uiteindelijk kan er een psychose ontstaan (PSY) - Begeleider zorgt voor rust in het hoofd. Anders blijft hij malen en raakt hij overspannen (NAH) 20 21

Beleidsidealen in de praktijk

Beleidsidealen in de praktijk Beleidsidealen in de praktijk Kansen en risico s vanuit het perspectief van cliënten bij de decentralisatie zorg en ondersteuning Auteur(s) Datum MOVISIE Marjet van Houten, Wilco Kruijswijk en Anita Peters

Nadere informatie

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties.

Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport. Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties. Zelf kiezen voor zorg? Eindrapport Een onderzoek in opdracht van Samenwerkende cliënten- en ouderenorganisaties Marieke Hollander Projectnummer: B3826 Zoetermeer, 22 maart 2011 De verantwoordelijkheid

Nadere informatie

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN

STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN STARTFOTO ONDERSTEUNINGSBEHOEFTEN Heeft u opmerkingen of vragen naar aanleiding van dit rapport? Mail dan naar wmo@gg-v.nl INHOUD 1 STARTFOTO, MENSEN MET VERSTANDELIJKE BEPERKING.. 3 2 STARTFOTO, MENSEN

Nadere informatie

Randvoorwaarden zorg thuis

Randvoorwaarden zorg thuis Randvoorwaarden zorg thuis Een onderzoek naar de voorwaarden waaronder cliënten met ZZP VV4 of VG3 thuis zorg kunnen ontvangen Enschede, 21 november 2013 NV/13/1796/ztvg ir. Nienke van Vliet dr. Patrick

Nadere informatie

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ

Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ Wie is de cliënt? Veranderingen in de AWBZ CIZ werkt mee De toegang tot zorg in Nederland verandert. Het CIZ zet zich in om gemeenten en zorgverzekeraars te onder steunen bij hun nieuwe taken op dit gebied.

Nadere informatie

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs

Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Verkenning naar de AWBZ-begeleiding in het onderwijs Schets van de doelgroep die gebruik maakt van AWBZ-begeleiding in het onderwijs Opgesteld in opdracht van het Ministerie van VWS en de VNG Den Haag,

Nadere informatie

Langer zelfstandig leven en opgroeien

Langer zelfstandig leven en opgroeien kans Ontwikkeling Maatschappelijke Ontwikkeling Stadskantoor Lübeckplein 2 Postbus 10007 8000 GA Zwolle Telefoon (038) 498 24 86 O.Rachtchoupkina@zwolle.nl www.zwolle.nl Kader diensten in en aan huis Versie

Nadere informatie

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen

Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Kosten en baten Thuisbegeleiding voor gezinnen Amsterdam, oktober 2011 In opdracht van ActiZ Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de Centrale Raad voor Gezinsverzorging Kosten en baten Thuisbegeleiding

Nadere informatie

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht.

Mantelzorgondersteuning in Utrecht. Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Mantelzorgondersteuning in Utrecht Resultaten van een onderzoek onder aanbieders in Utrecht. Addi van Bergen en Petra Welboren Afdeling Gezondheid en Zorg GG&GD Utrecht Maart 2007 Voorwoord Mantelzorg

Nadere informatie

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN

ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN ZORGNETWERKEN VAN KWETSBARE OUDEREN Onderzoeksrapportage voor hulpverleners, onderzoekers en (beleids)medewerkers in de ouderenzorg Ilse Zwart-Olde Marianne Jacobs Marjolein Broese van Groenou Zorgnetwerken

Nadere informatie

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken

Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken College voor zorgverzekeringen Kleinschalige wooninitiatieven: financieel bekeken augustus 26 6.66/OSV/ln 26 KPMG Business Advisory Services B.V., lid van KPMG International, een Zwitserse coöperatie.

Nadere informatie

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn Tevredenheidsonderzoek onder vrijwilligers in de sector Zorg en Welzijn Gemeente Aalsmeer en Uithoorn

Nadere informatie

Je hebt iemand nodig

Je hebt iemand nodig Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Onderzoek naar eenzaamheid in de gemeenten Loppersum en Eemsmond Je hebt iemand nodig Je hebt

Nadere informatie

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten

Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten Beleidsplan decentralisatie AWBZ Wmo A2-gemeenten 1 2 Inhoudsopgave 1. Leeswijzer p. 4 2. Inleiding p. 5 3. Verkenning, analyse en vernieuwingsmogelijkheden p. 6 4. Visie en uitgangspunten p.11 5. Keuzes

Nadere informatie

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017

Hof van Twente. Mantelzorgbeleid. Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente Mantelzorgbeleid Richtlijn voor 2014-2017 Hof van Twente 2013 Auteur: Afdelingshoofd: Wethouder: Nora Yilmaz Adrie Ouwehand Pieter van Zwanenburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Mantelzorg

Nadere informatie

Wat wil de mantelzorger?

Wat wil de mantelzorger? Een onderzoek naar behoeften van mantelzorgers in Rotterdam Wat wil de mantelzorger? Dertien steunpunten in Rotterdam bieden hulp aan die zij genomen hebben om een vragenlijst in te vullen en aan ons terug

Nadere informatie

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers

KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers KAN DE MANTELZORGER DIT AAN? Quickscan naar gevolgen van de pakketmaatregel Begeleiding in de AWBZ voor mantelzorgers Expertisecentrum Mantelzorg (MOVISIE en Vilans) In opdracht van het ministerie van

Nadere informatie

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen

M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven. Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen Een ander leven M.H. Kwekkeboom (Avans Hogeschool) C.M.C. van Weert (SCP) Een ander leven Een onderzoek naar de leefsituatie van op zichzelf wonende mensen met een verstandelijke beperking of chronisch

Nadere informatie

Eigen kracht in gemeente Leiden

Eigen kracht in gemeente Leiden Eigen kracht in gemeente Leiden Een exploratieve studie naar de opvattingen van ambtenaren in de Wmo- praktijk over het aanspreken van eigen kracht Lisanne Visser Nadine Raaphorst Jeannette Boiten Laurence

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Groningen Utrecht, oktober 2010 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie voor de Gezondheidszorg

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek

Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Advies Kinderen en Jeugdigen GGZ in de ZZP-systematiek Twee varianten februari 2010 2 Inhoud Vooraf 5 Managementsamenvatting 7 1. Inleiding 9 1.1 Geschiedenis GGZ kinderen en jeugdigen 9 1.2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag

Cliënten in beeld. Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag COLOFON Cliënten in beeld Portretten van burgers met een hulpvraag Cliënten in beeld 2 Uitgave Gemeente Leiden Afdeling Sociaal en Economisch

Nadere informatie

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme,

NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, NVA enquête 2013: Allemaal Autisme, Allemaal Anders Sander Begeer, Marlies Wierda en Stance Venderbosch In opdracht van de Nederlandse Vereniging voor Autisme Voorwoord De Nederlandse Vereniging voor Autisme

Nadere informatie

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman

EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM. M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM M. Boendermaker A. Kruize B. Bieleman EVALUATIE AMBULANTE WOONBEGELEIDING (Z)ONDERDAK ROTTERDAM Januari 2014 INTRAVAL Groningen-Rotterdam COLOFON

Nadere informatie

Geïntegreerde zorg voor ouderen

Geïntegreerde zorg voor ouderen Geïntegreerde zorg voor ouderen Het oordeel van zorggebruikers en zorgverleners over twee voorbeeldmodellen Dr. Nasrin Tabibian Dr. Klaas Gorter Mei 2005 Inhoud Deel 1: Inleiding 1 Inleiding 7 1.1 Het

Nadere informatie

SAMEN UIT, SAMEN THUIS

SAMEN UIT, SAMEN THUIS SAMEN UIT, SAMEN THUIS Cliëntenmonitor Langdurige Zorg Onderzoek naar de gevolgen van de pakketmaatregelen AWBZ voor oudere migranten die gebruik maken van dagactiviteiten BUREAU BROM Drs. Hans Schellekens

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

Uitval project Door!

Uitval project Door! Uitval project Door! Uitval project Door! mevrouw drs. T. Rietveld P. van Daal PON Instituut voor advies, onderzoek en ontwikkeling in Noord-Brabant mei 2007 Het PON heeft dit onderzoek verricht in opdracht

Nadere informatie

e ondersteuning voor elkaar

e ondersteuning voor elkaar e ondersteuning voor elkaar Informatiekrant over de verandering in de zorg 17 december 2014 Wat kun je zelf, wat heb je nodig Vanaf 1 januari 2015 krijgt de gemeente er nieuwe taken bij om inwoners te

Nadere informatie