platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs januari 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs januari 2013"

Transcriptie

1 podium platform voor schoolbestuurders in het primair onderwijs januari 2013 DE MEERWAARDE VAN DE SCHOOLBESTUURDER Betere prestaties met Code Goed Bestuur Cijfers PO kloppen niet met imago Wim Deetman kijkt terug Arnhemse schoolbesturen innoveren samen Leren van je fouten Krachtig bestuur als antwoord op krimp

2 inhoud Betere schoolprestaties met Code Goed Bestuur Scholen van besturen die werken volgens de Code Goed Bestuur, hebben de hoogste onderwijsopbrengsten. Dat blijkt uit een in september 2012 afgerond NWO-onderzoek. Pagina 6 podium extra Cijfers PO kloppen niet met imago Den Haag wil investeren in onderwijsbestuurders, maar beleidsmakers spreken ook nog steeds van normen die borg moeten staan voor de menselijke maat in het onderwijs en voor minder overhead. Klopt het beeld dat hierover bestaat met de werkelijkheid? podium haalt de feiten voor het primair onderwijs boven water. Pagina 10 De meerwaarde van het schoolbestuur Een succesvol bestuur zit er bovenop zonder dwingend te zijn, zeggen twee schoolleiders. Hun scholen profiteren op verschillende manieren van de professionele werkwijze van hun schoolbesturen. Pagina 16 Onderwijsbestuurders werken teveel op de automatische piloot Wim Deetman was minister van Onderwijs in de jaren tachtig, toen de overheid de broekriem óók fors moest aanhalen. Tegelijkertijd moesten er ingrijpende vernieuwingen worden doorgevoerd. Hoe kijkt hij daarop terug, en hoe vindt hij dat het onderwijs er nu voor staat? Pagina 22 2 podium extra januari 2013

3 De meerwaarde van de schoolbestuurder Arnhemse schoolbesturen innoveren samen Drie po-besturen in de regio Arnhem hebben geld bij elkaar gelegd om echt te kunnen innoveren. Dat leidde bijvoorbeeld tot de oprichting van het Community Learning Center Arnhem en het ixperium, een ICT-lab waar toepassingen voor het onderwijs worden bedacht en onderzocht. Samen hopen alle partijen de kwaliteit van het basisonderwijs te verbeteren. Pagina 28 Leren van je fouten Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Dat geldt ook voor het onderwijs. En soms stralen fouten van andere onderwijssectoren negatief af op onze sector. Gelukkig verbeteren veel organisaties zich ook weer, met nieuwe inzichten. De Code Goed Bestuur is één van de middelen waarmee de po-sector wil zorgen dat het bestuur ten dienste blijft staan van goed onderwijs voor ieder kind. Pagina 34 Krachtig bestuur als antwoord op krimp Besturen kunnen voor flinke uitdagingen komen te staan. Als de organisatie onder druk staat en de kwaliteit van onderwijs wordt bedreigd, komt het erop aan. Een krachtig bestuur maakt dan duidelijke keuzes en bepaalt hoe de organisatie daar het beste op af kan koersen. Zo besloot de Stichting jong Leren in Maastricht om de toekomst in te gaan met integrale kindcentra. Pagina 40 podium is een platform van en voor leden van de PO-Raad waar meningen, ideeën, problemen en oplos singen uit de onderwijspraktijk aan bod komen. De PO-Raad onderschrijft niet noodzakelijk de in het blad verkondigde meningen. Hoofdredacteur: Marc Mathies. Eindredacteur: Marijke Nijboer. Redactieraad: Marlies van den Bel, Harm van Gerven, Onika Pinkus, Anje-Margreet Woltjer. Grafische vormgeving: Thoben Offset Nijmegen. Foto cover: Hans Roggen. Redactieadres: podium extra januari

4 Voorwoord Voor de PO-Raad is het vanzelfsprekend dat de schoolbestuurders in het primair onderwijs een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit van het onderwijs voor alle leerlingen. Toch hebben de schoolbestuurders te maken met een imago dat niet altijd positief is. In deze extra editie van podium ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van de PO-Raad zetten we daarom voorbeelden van de meerwaarde van de schoolbestuurders op een rij. We doen dat vanuit verschillende perspectieven. Omdat daar veel over te vertellen valt, is het een extra dik nummer geworden. 4 podium extra januari 2013

5 Onderwijs is een teamsport. Natuurlijk moeten de leraren in de voorhoede de doelpunten scoren. In de klas speelt zich het belangrijkste aspect van de school af: daar leren de leerlingen. De leraar kan haar of zijn werk echter niet doen als de condities niet in orde zijn. De schoolleiders en schoolbestuurders hebben daarin ieder hun eigen taken, op hun eigen niveaus. Een schoolbestuurder hoeft geen les te kunnen geven, maar zij of hij moet weten wat er nodig is om les te geven. Uiteindelijk is de schoolbestuurder verantwoordelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Zij of hij moet er voor zorgen dat de leraren het beste uit alle leerlingen weten te halen. Natuurlijk gaat dat in onderling overleg. In het primair onderwijs gaat het er nauwelijks over wie de baas is. Zoals gezegd is het een teamsport, het gaat dus over samenwerking waarbij ieder haar of zijn eigen rol en verantwoordelijkheden heeft. Deze extra podium geeft voorbeelden uit de praktijk van scholen in Amsterdam, Tijnje, Arnhem en Maastricht. Wat zijn hun ervaringen met de verschillende rollen en verantwoordelijkheden? Welke mogelijkheden biedt boven schoolse samenwerking binnen een schoolbestuur? Wat kunnen schoolbesturen bereiken door nauw samen te werken met een lerarenopleiding? Verder komt natuurlijk de Code Goed Bestuur aan bod. De PO-Raad is erg trots op deze code. Al snel na het begin van de PO-Raad hebben we met onze leden de code opgesteld en ingevoerd. Uit onderzoek komt naar voren dat de code nu door driekwart van de school besturen wordt gebruikt en uit recent NWO-onderzoek blijkt dat de leerlingen ook profiteren van het bestaan van de code: schoolbesturen die werken volgens de Code Goed Bestuur hebben hogere opbrengsten van het onderwijs. Dat is echt goed nieuws. Tot slot in het midden van dit blad een interview met oud-minister van onderwijs Wim Deetman. Hij heeft destijds een aanzet gegeven tot meer autonomie voor schoolbesturen. In deze podium kijkt hij terug naar dat proces. En wat is zijn indruk van de stand van zaken in het huidige primair onder wijs? Kortom: een nummer om te lezen, te bewaren en af en toe te herlezen. Wij wensen u er veel plezier en inspiratie mee. Het bestuur van de PO-Raad Kete Kervezee, voorzitter Simone Walvisch Wim Ludeke podium extra januari

6 NWO-onderzoek wijst uit: Betere school prestaties met Code Goed Bestuur Scholen van besturen die werken volgens de Code Goed Bestuur, hebben de hoogste onderwijsopbrengsten. Dat blijkt uit een in september 2012 afgerond NWO-onderzoek. Leerlingen blijken wel degelijk te profiteren van goed bestuur: op scholen waar wordt gewerkt volgens de code, is de gemiddelde citoscore 3 tot 5 punten hoger. Voor een leerling kan dit het verschil betekenen tussen een schooladvies voor het vmbo of de havo. TEKST MARIJKE NIJBOER 6 podium extra januari 2013

7 Roelande Hofman, universitair hoofddocent aan de Rijksuniversiteit Groningen, vergeleek samen met collega s van de Erasmus Universiteit Rotterdam de prestaties van de leerlingen op scholen die werken volgens de Code Goed Bestuur met die van de leerlingen op scholen waarvan de besturen de codeprincipes minder goed of niet volgen. De gemiddelde citoscore van de eerste groep gewicht, hoe lager de gemiddelde Citoscore. Maar het werken volgens de Code Goed Bestuur blijkt een even grote invloed te hebben op de gemiddelde Citoscore. In de praktijk geldt dit vooral voor meerpitters. Dat het werken volgens de code zoveel invloed heeft op de schoolprestaties, komt door verschillende onderliggende factoren, zegt Hofman. Zoals Roelande Hofman: Het helpt als schoolbesturen luisteren naar ouders die aangeven dat iets minder goed loopt, of juist zo goed dat de school daar meer mee zou moeten doen leerlingen bleek 3 tot 5 punten hoger te liggen dan die van de laatste groep. Voor een leerling kan dit het verschil betekenen tussen een schooladvies voor het vmbo of de havo. Scholen zijn zich doorgaans zeer bewust van de grote invloed van de aard van de leerlingenpopulatie op hun prestaties. Terecht, zo bevestigt dit onderzoek: hoe meer leerlingen met een (hoog) leerlingdat besturen goed kijken naar wat een school nodig heeft. Het helpt als zij luisteren naar ouders die aangeven dat iets minder goed loopt, of juist dat iets zo goed loopt, dat de school daar meer mee zou moeten doen. Dat noemen we responsiviteit: goed luisteren, ook naar leerkrachten en leerlingen. Weten wat er op een school gebeurt en die zaken meenemen. Daarnaast speelt ook het podium extra januari

8 hrm-beleid een rol. Zeker op scholen met veel gewichtenleerlingen, waar leerkrachten meer moeite zullen hebben om leerlingen op een goed spoor te krijgen. Tweederde besturen gebruikt code Steeds meer schoolbesturen passen de code goed toe: in 2010 was dat een derde van alle schoolbesturen, in 2012 tweederde. De onderzoekers zagen dat besturen die goede praktijken kunnen laten zien, bijvoorbeeld op het terrein van taal, rekenen, opbrengstgericht werken en kwaliteitsbeleid, vaak dezelfde besturen zijn die werken volgens de Code Goed Bestuur. Deze besturen tonen in hun brede functioneren meer kwaliteit: ze hanteren vaker een gedegen invoeringstraject, evalueren vaker aan de hand van een norm, en ontwikkelen het kwaliteitsbeleid samen met bovenschools management, directie, leerkrachten en ouders. Veel besturen die hun verantwoordingssystematiek al volgens de Code Goed Bestuur hebben ingericht, zien zichzelf vooral als opdrachtgever en toezichthouder, terwijl de schoolleiders hen vooral zien als klankbord. Men is eensgezind in de visie op de dagelijkse praktijk van het besturen van scholen. Er is een algemeen onderwijskundig kader waaraan de schoolleider een schoolspecifieke invulling geeft. Het Beleidsgericht Onderzoek Primair Onderwijs Educational Governance richtte zich op diverse aspecten van het schoolbestuur. Aan het onderdeel over de Code Goed Bestuur deden 121 besturen en 193 scholen mee. Het onderzoek is in opdracht van het NWO uitgevoerd door het GION van de Rijksuniversiteit Groningen en Risbo van de EUR. Lerende organisatie Bij schoolbesturen die werken volgens de code zijn het bestuur en de schoolleider praktisch gelijkwaardig tot het moment dat er beslissingen moeten worden genomen. Er is maandelijks formeel en informeel overleg tussen schoolbestuur en school. Schoolleiders bereiden in werkgroepen beleid voor en de schoolleider heeft veel invloed op Op scholen die werken volgens de Code Goed Bestuur blijken de gemiddelde citoscores 3 tot 5 punten hoger te liggen bestuursbeslissingen. Men werkt samen in een lerende organisatie waarbij inzichten van beide partijen elkaar verrijken. De school- en leerlingprestaties worden steeds uitgebreider geëvalueerd en het leerlingvolgsysteem is een belangrijk hulpmiddel bij opbrengstgericht werken. De schoolcultuur is ontwikkelingsgericht en er is blijvende aandacht voor de leertijdontwikkeling, 8 podium extra januari 2013

9 instructiemethoden, leermethoden, kwaliteitszorg en de professionele ontwikkeling van het personeel. Men verwacht daardoor betere schoolprestaties. Grotere besturen hebben iets vaker een Code Goed Bestuur. Hofman: Bij sommige eenpitters zou kunnen meespelen dat zij een weinig professioneel bestuur hebben en het dan lastig is om de zaak goed in te richten. Ik wil echter geen conclusies trekken over eenpitters, omdat er minder bij dit onderzoek zijn betrokken dan ik zou wensen. Eenpitters die stabiel zijn, meerdere mensen hebben die de kar kunnen trekken en nieuwe mensen goed inwerken, zullen goed functioneren. Wij willen graag nader onderzoeken waarom bepaalde scholen de code minder of helemaal niet toepassen. Met die kennis kunnen we ook betere aanbevelingen doen voor hoe die besturen nog beter kunnen worden. De leden van de PO-Raad hebben in januari 2010 de Code Goed Bestuur vastgesteld, met als einddoel goed onderwijs voor ieder kind. De uitkomsten van dit onderzoek, concluderen de onderzoekers, bevestigen ook het belang van de doelen van het Bestuursakkoord Primair Onderwijs. De onderzoekers vinden dat kwaliteitsbeleid en het professionaliseren van besturen, schoolleiding en leerkrachten gericht op opbrengstgericht werken, hoog op de agenda moeten staan van overheid en besturen. Dat geldt ook voor de ontwikkeling van een specifiek mobiliteitsbeleid. Zie voor de tekst van het onderzoeksrapport: BOPOFunctioneren.pdf podium extra januari

10 Schaalvergroting lastig aan te tonen Overhead extreem laag Salarissen volgens de norm Cijfers PO kloppen niet met imago Teveel heren op leeftijd d dat toezicht doe ik er wel Politiek schiep 10 podium extra januari 2013 Zelfverrijking bij

11 Tussen politiek en professionals zit bureaucratie en bestaan leemlagen van managers die voortdurend verder uitdijen. Hoogleraar Publiek Management Mirko Noordegraaf schetst in 2008 het heersende beeld van de in zijn ogen onterecht veroordeelde manager in NRC Handelsblad. Vijf jaar later lijkt de sfeer nog niet veranderd. Wel hinkt het tweede kabinet Rutte op twee gedachten. Enerzijds wil Den Haag investeren in onderwijsbestuurders. Het Regeerakkoord noemt hen letterlijk in het rijtje van mannen en vrouwen van wie we het moeten hebben. Anderzijds spreken beleidsmakers nog steeds van normen die borg moeten staan voor de menselijke maat in het onderwijs en voor minder overhead. Klopt het beeld dat hierover bestaat met de werkelijkheid? podium haalt de feiten voor het primair onderwijs boven water. Tekst Joëlle Poortvliet enken: even bij Ik had strenger moeten zijn de onderwijsmoloch podium top Amarantis extra januari

12 Over schaalvergroting In 1996 telt Nederland nog schoolbesturen in het primair onderwijs 1, in 2012 zijn dat er Dat is 62 procent minder in 17 jaar tijd. Het aantal besturen neemt al af sinds in 1985 de kleuter- en lagere school zijn samengevoegd en vanaf 1991 door het relateren van de opheffingsnorm aan de leerlingendichtheid per gemeente. Vervolgens wordt tussen 1997 en 2002 de Stimuleringsbijdrage bestuurlijke krachtenbundeling uitgedeeld, een jaarlijkse subsidie van voor bestuurlijke samenwerkingsverbanden van minimaal tien scholen of leerlingen 3. Tot grofweg 2008 zet de rappe daling van het aantal besturen zich voort. Tegelijk blijft het primair onderwijs een sector van veel kleine organisaties. In 2010 zijn nog altijd 458 po-schoolbesturen, bijna de helft van het totaal, eenpitter 4. Reinier Goedhart, beleidsadviseur bekostiging voor de PO-Raad, legt uit dat een daling van het aantal besturen niet automatisch betekent dat er veel grote onderwijsorganisaties voor in de plaats zijn gekomen. Het precieze aantal is niet te achterhalen, maar vaak ging het om fusies van eenpitters. Veel grote schoolbesturen kenden bovendien die omvang al voor de lumpsum in werking trad, legt hij uit: Het openbaar onderwijs in grotere steden had ook voor de verzelfstandiging al een groot aantal scholen onder zich. Onder andere krimp heeft aan de randen van Nederland een paar nieuwe besturen met meer dan 30 scholen doen ontstaan, maar die zijn op één hand te tellen. Daarnaast is de gemiddelde schoolgrootte bijna gelijk gebleven. In 1996 zaten gemiddeld 210 leerlingen op een basisschool. In 2011 is dat 223 5, een verschil van slechts 13 leerlingen. Is schaalvergroting al lastig vast te stellen, nog moeilijker wordt het om een Reinier Goedhart: De cultuur is: alles wat tussen politiek en leerkrachten in staat is overbodig. Daarmee doe je veel mensen tekort die met een groot onderwijshart een wezenlijke bijdrage leveren aan de prestaties 12 podium extra januari 2013

13 link te leggen tussen de grootte van een bestuur en de geleverde onderwijskwaliteit. In het Onderwijsverslag 2010/2011 zegt de inspectie voorzichtig: Als meer scholen samenwerken onder één bestuur, vergroot dit het vermogen om een beter beleid te voeren. Dit schooljaar doet de inspectie onderzoek naar de relatie tussen bestuur en schoolleider en naar de rol van de schoolleider bij kwaliteitsverbetering. Over bestuurdersbeloningen Een ander vooroordeel: bestuurders zouden door exorbitante beloningen enorme hoeveelheden gemeenschapsgeld opslokken. Maar wat verdient een voorzitter van het College van Bestuur, of een algemeen directeur van een po-bestuur eigenlijk? Excessen kent het primair onderwijs nauwelijks. In de meest recente lijst van grootverdieners 6, opgesteld door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), komen geen po-organisaties voor. Wel is bekend dat salarissen van algemeen directeuren en bestuurders tot de dag van vandaag niet hoger mogen zijn dan schaal 14: maximaal ongeveer per jaar. In 2012 heeft OCW op basis van de Wet normering topinkomens (WNT) het beloningsmaximum voor het po vastgesteld op per jaar. Men gaat er dan wel van uit dat bestuurders afzien van de secundaire arbeidsvoorwaarden binnen de CAO. Als zij dat niet doen, geldt een lager maximum van ongeveer Hans Schwartz, manager werkgeverszaken voor de PO-Raad: De minister Hans Schwarz: Het beloningsmaximum in het primair onderwijs is nog steeds het laagste van alle onderwijssectoren erkent hiermee dat maximering van de bestuurdersbeloning op schaal 14 niet meer past bij de ontwikkeling van de sector. Ook schaal 15 en 16 worden bereikbaar, uiteraard alleen voor de grotere schoolbesturen. Schwartz geeft aan dat het beloningsmaximum in het primair onderwijs nog steeds het laagste is van alle onderwijssectoren. Er is rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de schoolbesturen, maar ook met de aansluiting bij het sectorale loongebouw. Eigenlijk zou het podium extra januari

14 beter zijn wanneer er één normering was voor alle onderwijssectoren. Nu kan het zo zijn dat een schoolbestuurder van een middelgroot po-bestuur evenveel verdient als een eenpitter in het vo. Ook de gouden handdruk is een gevoelig punt als het gaat om het imago van de bestuurder. De WNT heeft deze eenmalige ontslagvergoeding per januari 2013 vastgesteld op maximaal Als een schoolbestuur al een vertrekregeling afspreekt, moet het daarover rapporteren aan BZK. Over zijn 176 overschrijdingen gemeld. In twee gevallen gaat het om het primair onderwijs, waarbij Schwartz nuanceert: Melding van zo n overschrijding in de BZK-rapportage zegt nog niet alles. Belangrijk is om na te gaan waarom de ontslagvergoeding is verstrekt. Een van de twee genoemde schoolbesturen moest die specifieke ontslagvergoeding bijvoorbeeld verstrekken vanwege een rechterlijke beslissing. Over overhead Het salaris van de bestuurder vormt maar een deel van de totale overhead van een po-schoolbestuur. In 2010 is de gemiddelde begroting van een bestuursbureau bijna ,7 procent daarvan gaat op aan overhead. Een ander veel genoemd cijfer is nog In de lijst van grootverdieners komen geen po-organisaties voor lager: 2,7 procent. Daarbij gaat het om sectorspecifieke overhead zoals de leerlingadministratie. Bovendien is gerekend in personen: 2,7 is hier een percentage van de formatie 9. Verschillen in overheadcijfers hebben doorgaans met de definitie te maken. Onderzoek van ITS (2011) gaat uit van alles wat op bestuursniveau is georganiseerd. Als een school bijvoorbeeld zelf een administratief medewerker heeft, is dat geen overhead. Maar welke definitie men ook hanteert, het primair onderwijs scoort laag. Ter vergelijking: in 2009 had het po 5 procent minder overhead dan het vo en 10 procent minder dan het hbo. 9 Volgens Goedhart van de PO-Raad bestaat er geen ideale norm: Het gaat erom dat besturen bij het inrichten van de bovenschoolse organisatie navolgbare keuzes maken gericht op verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Over managers bashen Goedhart concludeert dat er voor het po maar weinig harde cijfers zijn die het slechte imago van de bestuurder ondersteunen. Het doet het in Nederland nog steeds goed om bestuur en management te bashen. Er is een cultuur van: wij als politiek en als maatschappij willen iets van het onderwijs. De leerkrachten voeren dat uit en alles daartussen zou overbodig zijn. Maar daarmee doe je veel mensen die met een groot onderwijshart een wezenlijke bijdrage leveren aan de prestaties, enorm tekort. Of zoals Mirko Noordegraaf het uitdrukt in zijn Leve de manager-betoog in NRC Handelsblad 10 : 14 podium extra januari 2013

15 Rond de 3 procent gaat op aan overhead De simpele voorstelling van politiek plus professionals beweegt misschien mee met nostalgische verlangens naar eenvoud, echtheid en bezieling, maar bevat ook vele onwaarheden, én ze is onverstandig. [ ] De dwingende anti-managerdebatten gaan er te zeer van uit dat publieke managers bewust problemen veroorzaken; dat professionals per definitie goedbedoelend en effectief zijn; en dat uitvoerenden enkel last hebben van zakelijke methoden. Die veronderstellingen moeten stuk voor stuk weerlegd worden. Noten 1 Kerncijfers onderwijs DUO, bevoegde gezagen basisonderwijs en speciaal (basis)onderwijs peildatum 3 december Rapport: Economische reden fusietoets 4 Onderwijsverslag 2010/ Kerncijfers onderwijs Overzicht van overschrijdingen WOPT Overzicht van overschrijdingen met ontslagvergoedingen WOPT Bestuur en management, onderzoek naar eenpitters en meerpitters in het onderwijs 9 Onderzoek door adviesbureau Berenschot onder 23 schoolbesturen in het (speciaal) basisonderwijs, Leve de manager! NRC Handelsblad podium extra januari

16 Professionalisering is een zegen voor het onderwijs De meerwaarde van het schoolbestuur Een succesvol bestuur zit er bovenop zonder dwingend te zijn, zeggen twee schoolleiders. Zonder het bestuur had ik het hier niet gered. TEKST IRENE HEMELS 16 podium extra januari 2013

17 Van links naar rechts Anne de Visch Eybergen, bestuurder van AWBR; Marjon Eijgensteijn, leerkracht op de Leonardo da Vinci en (g)mr-lid; en schooldirecteur Bouwien van Weringh. podium extra januari

18 Vijf jaar geleden nog regelde elke school van haar bestuur materiële zaken op een eigen manier, vertelt Bouwien van Weringh, directeur van de Amsterdamse basisschool Leonardo da Vinci. Neem bijvoorbeeld de inkoop. De gezamenlijke inkoop van zonnepanelen had ik in mijn eentje niet kunnen bereiken. Ik heb de tijd niet om uit te zoeken hoe het allemaal werkt. Door uniformering van de aanpak en het samen optrekken worden de kosten gedrukt. Van Weringh: Maar je weet nu ook dat er overal een zelfde kwaliteitsstandaard is. Het maakt voor kinderen niet uit op welke school zij zitten. Dat vind ik een belangrijk uitgangspunt. In de onderwijskwaliteit mag geen verschil zitten. De Leonardo da Vinci (bijna 200 leerlingen) valt met nog zestien andere openbare basisscholen sinds 2007 onder de stichting Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR). Van Weringh werkt al jaren in het onderwijs. De professionalisering in besturen vind ik een zegen voor het onderwijs. De mensen van het stafbureau zitten er niet omdat ze toevallig lid zijn van de juiste partij, maar omdat ze deskundig zijn op het gebied van huisvesting of personeelsbeleid. Voorzieningen Een eerste voordeel van een professioneel schoolbestuur is de beschikbaarheid van allerlei voorzieningen die het bestuur faciliteert. Naast de gezamenlijke inkoop zijn dat bijvoorbeeld de verzorging van ICT, een vervangingspool en de beschikbaarheid van deskundigen en specialisten van het stafbureau. Dat Schooldirecteur Bouwien van Weringh: De professionalisering in besturen vind ik een zegen voor het onderwijs bespaart niet alleen geld maar ook tijd. Ook bij conflicten met ouders kan het bestuur een belangrijke neutraliserende rol spelen. Van Weringh: Samen sta je sterker. Wij hadden eens problemen met een ouder, die klaagde over ons schoolbeleid rond douchen. Dat dreigde uit de hand te lopen. Op het schoolplein leek het verhaal groter te worden dan het was. Het is dan prettig om een schoolbestuur te hebben dat je naar ieders tevredenheid kunt inschakelen. Steun ervaart Van Weringh ook op andere momenten. Zo legt AWBR jaar- 18 podium extra januari 2013

19 lijks tijdens een openbare bijeenkomst publiekelijk verantwoording af. Die transparantie over de financiële handel en wandel van de organisatie sterkt mij als directeur. Dat geeft mij een prettig gevoel waardoor ik als directeur ook een goed verhaal kan vertellen naar ouders toe. Wij hebben als school combinatiegroepen moeten maken vanwege het afnemen van onze inkomsten. Daardoor ontstaat onrust op het schoolplein. Ik kan nu beter aan ouders uitleggen waar het geldtekort vandaan komt en hoe we dat oplossen. Beheer Een schoolbestuur stimuleert je ook om een stapje verder te zetten in het beheer van de school, zegt Van Weringh. De adviseur huisvesting van ons stafbureau heeft het totaaloverzicht van zeventien scholen. Normaliter heb je alleen je eigen cijfers en heb je geen idee of je hoog of laag zit in de kosten in vergelijking met anderen. Wij zitten bijvoorbeeld in een relatief nieuw schoolgebouw, terwijl onze energiekosten gemiddeld zijn. Dat moeten de laagste zijn, denk ik dan. Daarvan krijg ik een drive. Ik denk nu nog meer na over hoe ik er meer voordeel kan uithalen. Het geeft mij veel inzicht. Als directeur vind ik het fijn om te weten hoe ik ervoor sta. Ik kan nu echt slagen maken en gericht sturen. Kwaliteit De belangrijkste meerwaarde speelt zich af op nog een ander niveau. Een podium extra januari

20 slagvaardig schoolbestuur daagt schoolleiders uit de kwaliteit van het onderwijs op peil te houden, is de ervaring van directeur Jeltsje Lieuwes van basisschool De Pols in het Friese Tijnje (75 leerlingen). Haar schoolbestuur, PRIMO- Opsterland met zeventien basisscholen, werkt sinds 2011 met een auditteam dat alle scholen tweejaarlijks doorlicht. Lieuwes, die net als Van Weringh lid is van de Schoolleiderskamer van de PO-Raad: Een initiatief van het bestuur: met inspectieogen wordt gekeken of de school als het ware inspectieproof is. Dat houdt je scherp. AWBR heeft een eigen academie voor de professionalisering van leerkrachten. Zo volgden de leerkrachten van de Leonardo da Vincischool enkele bijeenkomsten over coördinerende werkvormen die werden gegeven door leerkrachten van een andere AWBRschool. Het is prettig om je als schoolteam te laten informeren door een school die daar al ver mee is. Zij lieten heel concreet zien hoe het werkt. Voor een individuele school is zo n uitwisseling lastiger te organiseren. Het levert niet alleen onze school veel kennis en inzichten op, maar ook AWBR-breed. Door regelmatige uitwisseling tussen diverse teams en leerkrachten, breng je elkaar verder in je ontwikkeling. Schooldirecteur Jeltsje Lieuwes: Het schoolbestuur heeft gezorgd voor een stevige structuur waardoor het mogelijk is om goed onderwijs neer te zetten Op koers blijven Ook in mindere tijden kan een slagvaardig schoolbestuur een school op koers houden, is de ervaring van Lieuwes van De Pols. Enkele jaren geleden ging De Pols door een diep dal: naast krimp had de school ook met slechte inspectierapporten te maken. De staat waarin Lieuwes, sinds 2009 directeur, de school aantrof was niet mis. Alles wat ik ooit vanzelfsprekend vond, heb ik hier over boord gegooid. Toen ik aantrad was het predicaat zeer zwak er net afgehaald, maar functioneerde de school in feite nog steeds niet. De Cito eindscores waren nèt voldoende, maar verder had de school nog een rode kaart. De rest was nog heel zwak. 20 podium extra januari 2013

21 Twee jaar eerder was een krachtig schoolbestuur aangetreden om het tij te keren. Zonder dat bestuur had ik het hier niet gered, vertelt Lieuwes. Het bestuur heeft gezorgd voor een stevige structuur waardoor het mogelijk is om goed onderwijs neer te zetten. Het was een goede stap om deze school weer een eigen directeur te geven en voor alle scholen één algemeen directeur. Het bestuur is heel oplossingsgericht en heeft mij altijd ondersteund om de onderwijskwaliteit op poten te zetten. Financieel, maar ook door mij steeds de goede vragen te stellen zodat ik de juiste richting aanhoud. Van Weringh prijst de pogingen van haar bestuur om de blik van het personeel te verruimen. Het is bij AWBR heel gewoon geworden dat leerkrachten van verschillende scholen een kijkje bij elkaar in de klas nemen. Dat was vijf jaar geleden echt niet mogelijk. Sinds kort mogen leerkrachten ook een half jaar op een andere school van AWBR werken. Van Weringh: Een nieuwe leerkracht die met een andere blik bij ons komt werken en met meer afstand kijkt naar hoe wij werken, en een leerkracht die na een half jaar met een frisse blik weer terugkomt op school. Ik kan niet wachten! podium extra januari

22 Wim Deetman: Onderwijsbestuurders werken teveel op de automatische piloot 22 podium extra januari 2013

23 De overheid moet verstandig bijsturen Wim Deetman (67) was minister van Onderwijs in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Een periode waarin, net als nu, de overheid de broekriem zeer fors moest aanhalen. Heilige huisjes moesten eraan geloven. Maar tegelijkertijd moesten er ingrijpende vernieuwingen worden doorgevoerd. Het meest verregaand waren het decentraliseren van bevoegdheden en vermindering van de regeldruk. Hoe kijkt hij terug op die tijd, en hoe vindt hij dat het onderwijs er nu voor staat? TEKST EN FOTO S: EMMANUEL NAAIJKENS podium extra januari

24 U hebt de aanzet gegeven tot meer autonomie voor besturen. Waarom moest het roer om? Er was terecht kritiek op de grote regeldichtheid in het onderwijs. Tot in detail werden in Den Haag de zaken geregeld. Daar zat een grote ondoelmatigheid in, in middelen en menskracht. Uitzonderingen waren niet mogelijk, ook al was dat in het belang van het onderwijs. Ambtenaren waarschuwden: dat geeft een geweldige precedentwerking met grote financiële gevolgen. Dus gebeurde het niet. Wij hebben toen de aanzet gegeven voor autonomievergroting, te beginnen in het hoger onderwijs. In een notitie stelden we voor om dat ook te gaan doen voor het basis- en voortgezet onderwijs. Daar kwam kritiek op, de Kamer was er aarzelend over. Waar kwam die terughoudendheid vandaan? Op de eerste plaats: als je iets decentraal doet, dan heb je er landelijk minder greep op. Dat kan voor een departement een nadeel zijn, maar ook voor belangenorganisaties. Ten tweede de rechtsgelijkheid. Het idee dat er verschillen zijn tussen gemeenten of regio s, riep bij sommigen verzet op. Voorzieningen moesten overal van hetzelfde niveau zijn. Nadeel daarvan was dat je bijna geen maatwerk kon leveren. Denk bijvoorbeeld aan het Londo bekostigingsstelsel. Dat was gebaseerd op het idee van centrale sturing, heel precies en zorgvuldig. Maar dat systeem bleek niet zonder meer houdbaar. Het declaratiestelsel was handig. Je stuurde als school de rekening naar Den Haag en je had er geen omkijken naar. Zo simpel lag het niet. Je had twee systemen: declareren achteraf, met het risico als gemeente of als schoolbestuur dat je iets niet vergoed kreeg en het dus uit eigen zak moest betalen. Of je vroeg vooraf toestemming en dan moest je soms heel lang wachten, ook voor simpele dingen. Het was een hele bureaucratie en niet meer van deze tijd. Je belandt zó in de berm We zien nu een keerzijde van autonomievergroting. Besturen die in grote problemen komen. Is dat een fout in het model, of zit het in de uitvoering? Nee, het is geen fout. Ik heb wel de indruk dat men bestuurt op de automatische piloot. Zo van we hebben het goed geregeld en we hoeven ons geen zorgen te maken. Ik maak wel eens de vergelijking met het besturen van een auto op de snelweg. Als je niet zo nu en Tot in detail werden in Den Haag de zaken geregeld. Daar zat een grote ondoelmatigheid in 24 podium extra januari 2013

J A A R V E R S L A G

J A A R V E R S L A G Lucas Onderwijs JA A R V E R S L AG 2 0 1 2 Inhoud Voorwoord 1 Organisatie 4 Verbeterprogramma financiën en control 4 Omvang 4 Organisatiestructuur 4 Bestuur en toezicht 4 Missie 5 Visie 5 Strategisch

Nadere informatie

Kader Primair. alleen opleiden. thema _ Professionaliseren, meer dan

Kader Primair. alleen opleiden. thema _ Professionaliseren, meer dan jaargang 19 _ nummer 8 _ april 2014 8 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ Professionaliseren, meer dan alleen opleiden Erkenning voor informeel netwerkleren _ Van

Nadere informatie

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17.

De PO-Raad 5. De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11. De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17. Jaarverslag 2013 Inhoud Jaarverslag 2013 Voorwoord 1 2 3 4 5 De PO-Raad 5 De PO-Raad in de praktijk Landelijke invloed 11 De PO-Raad in de praktijk Activiteiten en resultaten 17 Blik vooruit 31 Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine

Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt. VO-magazine Magazine voor voortgezet onderwijs december 2010 jaargang 5 Het heeft zoveel meerwaarde als een ander over je schouder meekijkt Wim Littooij» CVO Rotterdam VO-magazine 3 Verder na 5 jaar VO-raad»!mpulse

Nadere informatie

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs

Toezicht houden onder de loep. Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs Toezicht houden onder de loep Het intern toezicht in het primair onderwijs 2 toezicht houden onder de loep Inhoudsopgave Voorwoord

Nadere informatie

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat

VO magazine. Ook benoemen wat goed gaat Magazine voor voortgezet onderwijs mei 2012 jaargang 6 Ook benoemen wat goed gaat Hoofdinspecteur Rick Steur over het nieuwe toezicht VO magazine 6 Leermiddelenbeleid helpt bij integratie ICT» Opwaartse

Nadere informatie

Monitor strategisch personeelsbeleid

Monitor strategisch personeelsbeleid Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Monitor strategisch personeelsbeleid Stand van zaken in het primair en voortgezet onderwijs Tom Fluitsma Caroline

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / januari februari 2014 / jaargang 8 MAGAZINE 4 k Ilja Klink wil met het Hyperion Lyceum naar de top k Chinese taal en cultuur: vak met karakter k Klein beginnen en dan

Nadere informatie

SBM. februari 2008 nummer 6. Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9. Kwaliteit is de beste reclame 10. Baas over eigen geld 13

SBM. februari 2008 nummer 6. Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9. Kwaliteit is de beste reclame 10. Baas over eigen geld 13 SBM Maandblad van de Besturenraad voor managers, bestuurders en toezichthouders februari 2008 nummer 6 Ledencongres christelijk onderwijs 2008 9 Kwaliteit is de beste reclame 10 Baas over eigen geld 13

Nadere informatie

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2.

Op weg. naar goed management. Basisboek bij het project Eerst kiezen, dan delen. Routekaart. naar goed financieel management. 2. Hoe gaat men binnen de organisatie het gesprek aan over deze evaluatie? Naar wie verantwoordt de organisatie zich over de geleverde kwaliteit en opbrengsten? Welke consequenties heeft dit voor afspraken

Nadere informatie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie

Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Artikelen naar aanleiding van de conferentie Colofon Deze reader is samengesteld naar aanleiding van de conferentie Onderzoek de school in!? op 25 september

Nadere informatie

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk

Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk Het jonge kind De rol van het schoolbestuur bij vroegschoolse educatie Verhalen uit de praktijk 1 PO-RAAD SPECIAL HET JONGE KIND COLOFON Deze uitgave is gemaakt in opdracht van de PO-Raad. Auteurs: Oberon

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ De school als onderneming

Kader Primair. thema _ De school als onderneming jaargang 16 _ nummer 3 _ november 2010 3 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ De school als onderneming Ondernemerschap en school kunnen niet zonder elkaar _ Een

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7

Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7. magazine 7 Magazine voor voortgezet onderwijs / juni 2013 / jaargang 7 magazine 7 k Wiebe Wieling (Piter Jelles) over schooladviezen k Omgaan met krimp k Roadmap leermiddelen: de sector stuurt k Leraar is moreel

Nadere informatie

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1

JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 JAARGANG 1 N R 1 1 J A N U A R I 2 0 1 1 Talent Het Metamorfose van een school Kinderen op de eerste plaats Als elk talent echt telt Samen werkt het beter Meervoudige intelligentie als basis School moet

Nadere informatie

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs

magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs nummer 5 mei 2013 maandelijkse uitgave van Dyade Dienstverlening Onderwijs magazine Vakblad voor bedrijfsvoering het onderwijs > Personeelsmanagement, een nieuwe kijk op integraal personeelsbeleid > Wijzigingen

Nadere informatie

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel

Public Class. Magazine. Controlling your future. Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes. NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel December 2014 Public Class Magazine Jeugdzorg Rotterdam kleurt buiten de lijntjes NHTV Breda niet nerveus dankzij besturingsmodel Controlling your future Governance bij stichtingen en verenigingen Schuiv

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan

Jaarverslag 2009. Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan Jaarverslag 2009 Stichting Primair Openbaar Onderwijs in de Regio Waterland & Oostzaan 1 2 Inhoud Jaarverslag 2009 Voorwoord 5 1 SPOOR 7 2 De organisatie 9 3 De missie 10 4 Beleidsontwikkeling 13 5 Ontwikkeling

Nadere informatie

Kader Primair. thema Personeelsbeleid

Kader Primair. thema Personeelsbeleid jaargang 16 nummer 10 mei 2011 10 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema Personeelsbeleid Faseer de loopbaan van een leerkracht Goede gesprekscyclus voorkomt ziekteverzuim:

Nadere informatie

Kader Primair. thema _ Passend onderwijs

Kader Primair. thema _ Passend onderwijs jaargang 15 _ nummer 4 _ december 2009 4 Kader Primair vakblad voor leidinggevenden in het primair onderwijs thema _ Passend onderwijs Hoe verder na koerswijziging? _ Samenwerken én leerkracht centraal

Nadere informatie

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4

Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7. magazine 4 Magazine voor voortgezet onderwijs / februari 2013 / jaargang 7 magazine 4 k Chris van Meurs (Scholen aan Zee) zet deuren open k Dossier pesten: onderzoek, ervaringen, programma s k Aandacht voor jongensachtig

Nadere informatie

Resultaten Enquête Broodfondsen

Resultaten Enquête Broodfondsen Resultaten Enquête Broodfondsen Behorend bij MA Thesis Masterprogramma: Politiek en maatschappij in historisch perspectief Student: Jonathan Fink Jensen Studentnummer: 3483649 Scriptiebegeleider: prof.

Nadere informatie

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld

Kader Primair. WRR pleit voor wettelijke ondersteuning gemengde scholen Protocol bewegingsonderwijs ontwikkeld 2 Kader Primair > thema zeden > Waar ligt de grens? > Onterecht beschuldigd van seksuele intimidatie > Overeenkomsten groter dan verschillen op DE Brede School > Een school vol kleine Lolita s > Hoe vertrouwelijk

Nadere informatie

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken

Jaargang 10 November 2009. CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken CVOpen 1 Jaargang 10 November 2009 CVO-scholen gaan bezuinigen op extra taken Calvijnrector Diny Roodvoets neemt afscheid Maatregelen voor meer leraren in Rotterdam en Rijnmond Betere positie voor docenten

Nadere informatie

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar

Kader Primair Plasterk nieuwe minister van Onderwijs Regeerakkoord maakt gewekte verwachtingen niet waar 6 Kader Primair > thema leiding geven met het oog op morgen > Leiden en managen: een wereld van verschil > Horizontale verantwoording > Leiding geven binnen een beurs genoteerde multinational > Interim-management

Nadere informatie

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress

Besturen in het HBO: een sector met keuzestress Besturen in het HBO: een sector met keuzestress De keuzes die bestuurders in de HBO sector maken, hangen samen met hun visie op de bredere maatschappelijke taak van het hoger beroepsonderwijs en hoe die

Nadere informatie

JAARGANG 11 NUMMER 2 MEI 2009. Gaming geschikt als leermiddel. Het jaarverslag als pr-document. Onderwijshuisvesting verdient meer

JAARGANG 11 NUMMER 2 MEI 2009. Gaming geschikt als leermiddel. Het jaarverslag als pr-document. Onderwijshuisvesting verdient meer JAARGANG 11 NUMMER 2 MEI 2009 Gaming geschikt als leermiddel Het jaarverslag als pr-document Onderwijshuisvesting verdient meer Hoe haal je het beste uit iedere leerling? In iedere groep zitten leerlingen

Nadere informatie

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen

Bioritme van tieners: beter leren door later te beginnen MAgAZINE VOOR HET OPENBAAR ONDERWIJS Nummer 1, februari 2015 EXTRA! SPECIAL SCHOOL!WEEK 10 pagina s inspiratie De eindtoets vernieuwd. Beter of toch niet? De digitale plusklas, een slimme oplossing Bioritme

Nadere informatie

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda

DE GEMEENTE 2020. Verenigingsstrategie en collectieve agenda DE GEMEENTE 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda De Gemeente 2020 Verenigingsstrategie en collectieve agenda Inhoudsopgave Voorwoord 5 Een krachtige lokale overheid 7 De Gemeente 2020 13 Verenigingsagenda

Nadere informatie