Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137"

Transcriptie

1 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van Grondslagen voor de jaarrekening 115 Algemeen 115 Grondslagen 115 Toegepaste waarderingsgrondslagen Opgave verbonden partijen 116 Geconsolideerde balans per 31 december 2013 ROC Friese Poort 119 Geconsolideerde staat van baten en lasten ROC Friese Poort 120 Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2013 ROC Friese Poort Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 124 Vlottende activa Voorraden Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden 131 Niet in de balans opgenomen verplichtingen / activa 136 Toelichting op de staat van baten en lasten over Baten Rijksbijdrage sector bve Overige overheidsbijdragen en subsidies College-, cursus, les en examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Lasten Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Financiële baten en lasten Rentebaten Rentelasten Belastingen 146 Enkelvoudige jaarrekening stichting voor christelijk bve friesland/flevoland 147 Enkelvoudige staat van baten en lasten stichting voor christelijk bve friesland/flevoland 149 Overige gegevens Gebeurtenissen na balansdatum Risicoparagraaf Voorstel bestemming exploitatiesaldo Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

2 Samenvatting Inleiding Kerngegevens van de instelling Voor u ligt de geconsolideerde jaarrekening van stichting ROC Friese Poort van het jaar Dit is de financiële aanvulling op het jaarverslag. Het jaarverslag schetst een zo volledig mogelijk beeld van de gang van zaken gedurende het verslagjaar en beschrijft alle daarbij van invloed zijnde interne en externe ontwikkelingen. De jaarrekening beperkt zich daarom tot de grondslagen en waarderingsgrondslagen, de presentatie van en toelichting op de balans, de staat van baten en lasten, waarbij een vergelijking met voorgaand jaar en begroting wordt gegeven en het kasstroomoverzicht. Verder wordt in de jaarrekening ingegaan op overige detailleringen met betrekking tot niet uit de balans blijkende verplichtingen, gebeurtenissen na balansdatum en overige informatie zoals de financiële risicoparagraaf en een toelichting op de aanwezige reserves met bijhorende voorstellen tot de verdeling van het resultaat. In de samenvatting van de jaarrekening vindt u een toelichting op enkele financiële kengetallen en een analyse van de staat van baten en lasten, vergeleken met de begroting en het vorig boekjaar. Financiën Netto resultaat (bedragen * 1.000) Totale baten (bedragen * 1.000) Solvabiliteit (eigen vermogen in % van balanstotaal) 76,5% 74,6% 74,6% 73,8% 62,9% Het behaalde resultaat 2013 bedraagt 1,7 mln. Dit is 1,0 mln. hoger dan vorig jaar en wordt vooral veroorzaakt door een incidentele rijksbijdrage vanuit het gesloten herfstakkoord. De totale baten zijn ten opzichte van 2012 gestegen met 0,2 mln., voornamelijk als gevolg van de gestegen rijksbijdrage ( 1,6 mln.) en lagere overige baten (-/- 1,3 mln.). De hogere rijksbijdrage (herfstakkoord) wordt in de komende jaren ingezet voor Focus op Vakmanschap en leeftijdsbewust personeelsbeleid. De overige baten liggen lager door een eenmalige btw-teruggave in De solvabiliteit stijgt naar 76,5 %. Dit als gevolg van het positieve resultaat en een afname van langen kortlopende schulden. De rentabiliteit, het netto resultaat uitgedrukt als percentage van de totale baten, is ten opzichte van 2012 met 1,0% gestegen en ligt op het niveau van 1,7%. De liquiditeitsratio blijft in Activa (balans) 2013 gelijk. De kortlopende vorderingen zijn gedaald, evenals de liquide middelen. Per saldo is er sprake van een stabiele operationele kasstroom. De kasstroom uit investeringsactiviteiten is 1,1 mln. negatiever dan vorig jaar. De investeringen bedragen in ,9 mln. tegenover 9,8 mln. in Hiervan is 3,8 mln. geïnvesteerd in inventaris (2012: 3,3 mln.). De investeringen in terreinen en gebouwen in 2013 bedragen 7,1 mln. (2012: 6,5 mln.). Op personeelgebied is het aantal medewerkers exclusief uitzendkrachten ultimo 2013 gestegen met 15,4 fte. De gemiddelde bezetting eigen personeel is in 2013 met 959 fte 2 fte hoger dan in 2012 en de inzet van uitzendkrachten ligt gemiddeld 4 fte hoger. In figuur 2 zijn voor 2013 de balanswaarden en de baten en lasten van ROC Friese Poort grafisch weergegeven. Baten Rentabiliteit (exploitatiesaldo in % van de totale baten) 1,7% 0,7% 2,1% 2,3% 3,0% Liquiditeit (verhouding vlottende activa t.o.v. kortlopende schulden) 2,0 2,0 2,0 1,9 1,6 Investeringen in materiële vaste activa (in mln.) 10,9 9,8 6,2 2,9 9,6 Personeel Aantal medewerkers eigen personeel in fte (ultimo jaar) 995,5 980,1 980,3 980,7 992,18 IPL ( = gemiddelde loonkosten in euro per fte) Ziekteverzuim 5,3% 4,4% 4,2% 4,3% 3,9% 34% 66% Vaste activa Vlottende activa 5% 3% 2% 1% 89% Rijksbijdrage sector BVE Overige overheidsbijdragen College- cursus- lesen examengelden Baten werk in opdracht van derden Overige baten Onderwijs 2013/ / / / /2010 Aantal studenten bol Passiva (balans) Lasten bbl + bol-deeltijd Totaal Aantal diploma s Figuur 1: Kerngegevens ROC Friese Poort 2% 4% 17% 77% Eigen vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopen schulden 8% 4% 12% 76% Personele lasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Figuur 2: Balanswaarden en baten en lasten

3 Ten opzichte van de BVE sector (cijfers 2012) ligt de solvabiliteit van ROC Friese Poort hoger. De gemiddelde solvabiliteit van de BVE sector bedraagt 50,8% in De gemiddelde rentabiliteit ligt in de sector ook lager op 0,4% en de liquiditeit ligt op 1,25. Het aandeel personele lasten in de totale lasten ligt in 2012 binnen de BVE sector op 73,1%. Dit is lager dan bij ROC Friese Poort (76,1%). Het hogere aandeel in personele lasten wordt gecompenseerd door een lager aandeel in huisvestingslasten (4,2%) dan gemiddeld in de sector (6,2%). Begroot resultaat (bedragen x 1.000) Resultaat Bijzondere posten: Aanpassing rijksbijdrage herfstakkoord Eenmalige teruggave basispremie WAO 255 Compensatie herverdeeleffecten Educatie Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting Het resultaat ligt met 1,7 mln. circa 3,3 mln. boven het begrote resultaat van -/- 1,6 mln. Het resultaat bestaat uit het resultaat ROC Friese Poort beroepsonderwijs en volwasseneneducatie van 1,5 mln. (begroot -/- 1,4 mln.) en het netto resultaat van ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen (BO) van 0,2 mln. (begroot: -/- 0,2 mln.). Het resultaat van ROC Friese Poort beroepsonderwijs en volwasseneneducatie bestaat uit het resultaat op reguliere activiteiten, huisvesting, wachtgeld en additioneel beleid zoals projecten en innovatie. In figuur 3 is het resultaat Bedrijfsopleidingen grafisch weergegeven. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt voornamelijk gerealiseerd door het resultaat op reguliere activiteiten, wat 2,6 mln. hoger ligt dan begroot. Een aantal specifieke posten hebben dit resultaat beïnvloed. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven waarin het verschil ten opzichte van de begroting wordt gespecificeerd. Met name de positieve en negatieve verschillen ten opzichte van de begroting, zoals weergegeven in tabel 2, hebben geleid tot een resultaat van 3,3 mln. hoger dan begroot. Rijksbijdrage examinering 223 Gecorrigeerd resultaat na bijzondere posten -637 Verschil exclusief bijzondere posten Tabel 1: specifieke posten die invloed hebben op het reguliere resultaat Positief mln. Negatief mln. Reguliere rijksbijdrage 1,6 Gemeentelijke bijdragen en subsidies 0,2 Geoormerkte rijksbijdrage 1,2 Overige baten 0,2 Overige overheidsbijdragen (subsidies) 0,2 Personeel niet in loondienst 0,8 Opbrengst uit contractactiviteiten 0,3 Inventaris, apparatuur en leermiddelen 0,2 Overige baten uit werk voor derden 0,3 Overige lasten 0,1 Lonen en salarissen 0,5 Belastingen 0,1 Additioneel beleid Reguliere activiteiten Wachtgeld Huisvesting Realisatie 2013 Begroting 2013 Realisatie 2012 Afschrijvingen 0,2 Administratie- en beheerlasten. 0,6 Totaal bedrag voordelen 4,9 Totaal bedrag nadelen 1,6 Tabel 2: overzicht van de voor- en nadelen ten opzichte van de begroting -1,5-1,2-0,9-0,6-0,3 0,0 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5 Figuur 3: Resultaat van de verschillende bedrijfsonderdelen

4 Toelichting op de voordelen Reguliere rijksbijdrage ( 1,6 mln.) De rijksbijdrage ligt 1,6 mln. hoger dan begroot als het gevolg van de bijstelling van de bekostiging in december Hierin zitten naast een kleine loonbijstelling, middelen uit het herfstakkoord en extra middelen die in het kader van Focus op Vakmanschap zijn verstrekt. Geoormerkte rijksbijdrage ( 1,2 mln.) De hogere geoormerkte rijksbijdragen zijn voornamelijk veroorzaakt door de hogere bestedingen van de subsidies voor Taal en Rekenen ( 0,2 mln.), Bekwaamheid en professionalisering onderwijspersoneel en management (MBO2015, 0,4 mln.), Stagebox ( 0,1 mln.), Compensatie herverdeeleffecten educatie ( 0,1 mln.) en Leerlinggebonden financiering ( 0,1 mln.). Overige overheidsbijdragen ( 0,2 mln.) De overige overheidsbijdragen liggen hoger dan begroot, als gevolg van hogere opbrengsten uit programmagelden Voortijdig SchoolVerlaten (VSV). Opbrengst uit contractactiviteiten ( 0,3 mln.) De opbrengsten uit contractactiviteiten liggen hoger dan begroot vanwege een hogere omzet van Bedrijfsopleidingen. Overige baten uit werk voor derden ( 0,3 mln.) De overige baten uit werk voor derden betreffen diverse projecten. Het hogere resultaat wordt veroorzaakt door activiteiten van Bedrijfsopleidingen, door het project Qua3vium en door regionale VSV gelden. Lonen en salarissen ( 0,5 mln.) De loonkosten liggen lager vanwege de eenmalig terugontvangen basispremie WAO ( 0,3 mln.) Daarnaast is in de begroting nog een extra post opgenomen in het kader van innovatieprojecten ( 0,3 mln.). Hiervoor was indertijd geen expliciete inzet van personeel opgenomen omdat de middelen nog niet definitief waren toegekend. Uiteindelijk is er wel een hogere personele inzet geweest voor additioneel beleid, maar minder dan in de begroting was opgenomen. Afschrijvingen ( 0,2 mln.) De afschrijvingen liggen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder investeringen in ICT. Deze investeringen zijn deels uitgesteld naar 2014 en deels zijn ze komen te vervallen. Administratie- en beheerlasten ( 0,6 mln.) De lasten voor administratie en beheer liggen lager dan begroot door het achterblijven van kosten in verband met Centrum Duurzaam. Ook de kostenreductie bij Bedrijfsopleidingen veroorzaakt de lagere kosten op gebied van administratie en beheer. Toelichting op de nadelen Gemeentelijke bijdragen en subsidies ( 0,2 mln.) De gemeentelijke en provinciale bijdragen betreffen de bijdragen voor project Duurzaam. Deze liggen lager dan begroot doordat kosten in verband met Centrum Duurzaam nog niet gemaakt zijn. Overige baten ( 0,2 mln.) De overige baten bestaan uit verhuuropbrengsten, detacheringen, verkoopopbrengsten kantines en automaten, opbrengsten uit studentenbijdragen en overige posten. De overige baten liggen 0,2 mln. lager dan begroot. De oorzaak ligt in hogere opbrengsten detacheringen ( 0,1) als gevolg van meer detachering bij projecten als Paars Partnerschap en de Politieacademie en door de incidentele vrijval in het kader van een correctie op BTW van voorgaande jaren. De opbrengst uit studentenbijdragen liggen 0,3 mln. lager. Hier staan lagere kosten door uitbesteding van de inkoop van leer- en hulpmiddelen tegenover. Personeel niet in loondienst ( 0,8 mln.) De inzet van uitzendkrachten heeft in 2013 voor hoge kosten gezorgd. De reden van een hogere inzet was het relatief hoge ziekteverzuim in het begin van het jaar. Gemiddeld werden er in ,9 fte meer uitzendkrachten ingezet, hierdoor ontstond een hoeveelheidverschil van 0,6 mln. Naast een hogere inzet waren de kosten per fte ook hoger dan begroot. Hierdoor ontstond een prijsverschil van 0,2 mln. Inventaris,apparatuur en leermiddelen (0,2 mln.) De hogere kosten voor inventaris door meer aanschaffen van goederen dan begroot, zijn de belangrijkste oorzaak voor de begrotingsoverschrijding. De aanschaf van leer- en hulpmiddelen liggen bij de ene vestiging hoger en bij een ander weer lager dan begroot. Overige lasten ( 0,1 mln.) De hogere overige lasten zijn het gevolg van de hogere kosten die Bedrijfsopleidingen heeft gemaakt. Deze kosten houden verband met een hogere omzet dan begroot. Belastingen ( 0,1 mln.) Als gevolg van het positieve resultaat van Bedrijfsopleidingen wordt er 0,05 mln. aan vennootschapsbelasting over 2013 afgedragen. De gemiddelde belastingdruk over het resultaat van Bedrijfsopleidingen is 20,1%

5 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van Overige baten Baten werk in opdracht van derden College- cursus- les- en examengelden Overige overheidsbijdragen rijksbijdrage sector BVE Figuur 4: Overzicht van de totale baten ,9 5,1 1,5 1,0 84,8 Soort subsidie Verschil in mln. Innovatiebox -0,9 Stagebox 0,2 Bekwaamheid en professionalisering 0,4 Compensatie Educatie 0,1 Taal en Rekenen -0,5 Prestatiesubsidie convenanten 0,3 Prestatiebox MBO 0,1 Totaal verschil ten opzichte van , ,2 5,4 1,2 0,7 83, ,5 3,8 1,4 0,9 79,2 Toelichting op de baten De totale baten zijn in 2013 gestegen met 0,2% ten opzichte van vorig jaar. Ter vergelijking, in 2012 waren de baten met 4,8 % gestegen ten opzichte van De stijging in 2013 betreft een bedrag van 0,2 mln. welke hieronder wordt toegelicht. Rijksbijdragen OCW ( 1,2 mln.) Binnen de rijksbijdragen is ten opzichte van 2012 een stijging van de reguliere OCW-bijdrage gerealiseerd van 1,7 mln. De stijging is het gevolg van de bijstelling van de bekostiging als gevolg van het herfstakkoord en de additionele middelen, ontvangen voor de intensivering kwaliteit MBO. De niet-geoormerkte OCW subsidies liggen 0,1 mln. hoger dan vorig jaar. De inhouding van cursusgelden ligt 0,3 mln. hoger door een stijging van het aantal deeltijd leerlingen in peiljaar 2012 ten opzichte van De geoormerkte rijksbijdragen zijn per saldo gedaald met -/- 0,3 mln. door: Overige overheidsbijdragen ( 0,3 mln.) De overige overheidsbijdragen liggen hoger dan voorgaand jaar door daling van 0,2 mln. van de bijdrage educatie en een stijging van 0,3 mln. vanwege bestede subsidie voor Centrum Duurzaam. Ook de bijdrage uit regionale arrangementen VSV ligt 0,1 mln. hoger. College- cursus- les- en examengelden ( 0,3 mln.) Deze post betreft de ontvangen cursusgelden. Deze liggen hoger dan vorig jaar door een stijging van het aantal deeltijd studenten. Baten werk in opdracht van derden (-/- 0,3 mln.) De opbrengst werken voor derden ligt 0,3 mln. lager vanwege lagere opbrengsten voor diverse projecten ( 0,3 mln.) bij de vestigingen. Bij Bedrijfsopleidingen is een verschuiving te zien in de omzet van omzet bij bedrijven naar projecten. Overige baten (-/- 1,3 mln.) De overige baten liggen lager omdat in 2012 een eenmalige terugbetaling van BTW ( 1,0 mln.) is ontvangen. De studentenbijdragen en de opbrengsten uit detacheringen liggen 0,1 mln. hoger. De overige baten liggen ook 0,4 mln. lager vanwege de overboekingrekening voor opbrengsten van bedrijfsopleidingen. Tabel 3: Verschillen in de geoormerkte rijksbijdrage ten opzichte van vorig jaar

6 Grondslagen voor de jaarrekening Algemeen De geconsolideerde balans en staat van baten en lasten 2013 bestaat uit de jaarrekening van de Stichting voor Christelijk BVE Friesland/Flevoland en van Friese Poort Opleiding & Training B.V. De consolidatie vindt plaats sinds 1 januari De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van Titel 9 Boek 2 BW en de stellige uitspraken van de Richtlijnen voor de jaarverslaggeving, die uitgegeven is door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Deze bepalingen zijn van toepassing op grond van de Regeling Jaarverslaggeving Onderwijs ,5 10,8 4,0 7,7 71, ,6 11,3 3,9 6,5 67,9 Financiële baten en lasten Overige lasten Huisvestingslasten Afschrijvingen Personelelasten Figuur 5: Overzicht van de totale lasten Toelichting op de lasten De lasten zijn in 2013 gedaald met 1,5 %. Het gaat daarbij om een bedrag van 1,5 mln. ten opzichte van Ter vergelijking, de lasten stegen in 2012 met 6,3 % ten opzichte van het jaar Personele lasten ( 1,5 mln.) De stijging van de personele lasten wordt in de eerste plaats veroorzaakt door hogere loonkosten eigen personeel van 1,2 mln. Oorzaken zijn een hogere gemiddelde bezetting van 2 fte ( 0,2 mln.) ten opzichte van 2012 en een hogere gemiddelde personele last ( 1,2 mln.). Ook is er nog een terugontvangen premie van 0,2 mln. De hogere kosten van uitzendkrachten ( 0,6 mln.) worden voornamelijk veroorzaakt door meer inzet (ruim 4 fte meer). De dotaties aan voorzieningen zijn gedaald met 0,2 door een lagere dotatie aan de wachtgeldvoorziening. De uitkeringen voor ziektevervanging liggen 0,1 mln. hoger dan vorig jaar vanwege het hogere ziekteverzuim. Afschrijvingen (-/- 0,6 mln.) De afschrijvingen liggen lager vanwege de versnelde afschrijving op de Leidijk en het Centrum Fijnmechanica in Drachten welke voornamelijk in 2012 en deels in 2013 heeft plaatsgevonden. -0,6 12,6 4,2 8,3 70,0 Huisvestingslasten (-/- 0,2 mln.) In 2013 liggen de kosten voor onderhoud 0,2 mln. lager dan in 2012 vanwege lagere huurlasten ( 0,1 mln.), lagere onderhoudskosten ( 0,2 mln.) en hogere kosten voor verzekeringen, schoonmaak, energie en water en de heffingen (samen 0,1 mln.). Overige lasten (-/- 1,8 mln.) Diverse overige lasten vallen 1,8 mln. lager uit dan vorig jaar. De kosten voor administratie en beheer zijn gedaald met 0,9 mln. Hieronder vielen in 2012 onder andere eenmalige kosten als de boete SCW vanwege het niet voldoen aan de urennorm ( 0,2 mln.) en de dubbele licentiekosten voor NOiSe. De lasten voor inventaris, apparatuur en leer- en hulpmiddelen liggen 0,6 lager dan vorig jaar. Lagere kosten zijn gemaakt voor onderhoud inventaris ( 0,1 mln.), leer- en hulpmiddelen ( 0,4 mln.) en excursies ( 0,1 mln.). De overige kosten liggen 0,2 mln. lager dan in Rentebaten en lasten ( 0,3 mln.) Het saldo van de rentebaten en lasten ligt in ,3 mln. lager vanwege een lager saldo op de rekening, daling van de rente en vanwege de in 2012 ontvangen eenmalige rentevergoeding op terugontvangen BTW. Toegepaste waarderingsgrondslagen Immateriële vaste activa De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingprijs en verminderd met de afschrijving. Afschrijving vindt lineair plaats over de periode waarin het verwachte voordeel wordt genoten. De afschrijvingsperiode van de huidige immateriële activa bedraagt 3 jaar. Materiële vaste activa De materiële vaste activa worden gewaardeerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs onder aftrek van afschrijvingen of tegen lagere bedrijfswaarde. Afschrijvingen vinden plaats volgens de lineaire methode op basis van de geschatte economische levensduur. De gebouwen en terreinen waarvan het economisch claimrecht is overgedragen aan ROC Friese Poort zijn op 1 januari 1997 gewaardeerd tegen de normatieve waarde, zoals door het Ministerie is vastgesteld. Nadien is deze waarde verhoogd met investeringen die in 1997 en de jaren daarna hebben plaatsgevonden. Materiële vaste activa in uitvoering is gewaardeerd tegen de daarop plaats gevonden investeringen; hierop vindt geen afschrijving plaats. De afschrijvingstermijnen zijn 35 jaar voor gebouwen en 15 jaar voor technische installaties. Voor verbouwingen geldt een algemene afschrijvingstermijn van 10 jaar. In verband met de sloop van het Techniekgedeelte en Centrum Fijnmechanica van de Leidijk, zijn deze versneld afgeschreven, waarbij de boekwaarde per 1 september 2013 nihil is. Op terreinen wordt niet afgeschreven. Daarnaast geldt voor aanpassingen en verbouwingen een activeringsgrens van , waarbij er sprake dient te zijn van een duurzame waardevermeerdering. In de praktijk komt dit bijna niet voor en worden bouwkundige aanpassingen in de exploitatie of ten laste van de voorziening groot onderhoud verwerkt. Afhankelijk van het soort actief wordt inventaris en apparatuur over een periode van 3, 5, 10 of 15 jaar afgeschreven. De activeringsgrens voor inventaris en apparatuur ligt op Voor Friese Poort Opleiding & Training B.V. is tevens de Wet werken aan winst, vanaf 1 januari 2007, van toepassing. Deze schrijft een minimum afschrijvingstermijn voor van 5 jaren. Voorraden De voorraden betreffende kantinevoorraad en leermiddelen worden rechtstreeks tegen inkoopprijs in de exploitatie geboekt. Van lopende projecten voor derden waarop nog geen subsidie is ontvangen, worden de gerealiseerde kosten opgenomen onder onderhanden werk. Van lopende projecten waarvoor wel subsidie is ontvangen, wordt naar de voortgang van het project gewaardeerd en wordt het deel dat in het lopende kalenderjaar is uitgevoerd, toegerekend aan het kalenderjaar, waarmee een deel van het verwachte projectresultaat tijdens de uitvoering van projecten wordt meegenomen. Investeringssubsidies Ontvangen (rijks)subsidies en bijdragen ten behoeve van investeringen in vaste activa worden ten gunste van de rekening investeringssubsidies geboekt. De vrijval in de exploitatie vindt op basis van de afschrijvingsmethodiek plaats

7 Eigen vermogen Binnen het eigen vermogen is een segmentatie naar privaat en publiek vermogen gemaakt. Het eigen vermogen van de verbonden partij Friese Poort Opleiding & Training BV wordt als private bestemmingsreserve aangemerkt. Voor het overige eigen vermogen is gekozen hierin geen verder onderscheid naar privaat en publiek te maken. Daarmee worden de overige bestemmingsreserves en de algemene reserve als publiek vermogen aangemerkt. Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd voor: Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten; Op balansdatum bestaande risico s van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen, waarvan de omvang redelijk is te schatten; Kosten die in een volgend jaar worden gemaakt, mits de kosten zijn ontstaan in het huidige jaar of eerder en de voorziening een egaliserende werking als doel heeft. De voorzieningen worden, tenzij anders aangegeven, gewaardeerd op nominale waarde. Overige activa en passiva Voor zover in het bovenstaande niet anders is aangegeven worden activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. De voorziening voor het risico van oninbaarheid van vorderingen is, voor zover van toepassing, in mindering gebracht op de vorderingen. Bepaling van het exploitatiesaldo De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Baten worden opgenomen indien ze zijn gerealiseerd op balansdatum. Lasten worden opgenomen indien zij oorspronkelijk toebehoren aan het verslagjaar. Op materiële vaste activa, behoudens terreinen, wordt afgeschreven op basis van de verkrijging- of vervaardigingprijs volgens de lineaire methode op basis van de geschatte gebruiksduur. Friese Poort Opleiding & Training BV gebruikt de percentage of completion methode voor het toerekenen van baten en lasten die direct aan scholingstrajecten verbonden zijn. Kasstroomoverzicht Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. Opgave verbonden partijen Friese Poort Opleiding & Training B.V. De Stichting voor Christelijk Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/Flevoland, handelend onder de naam ROC Friese Poort, is 100% aandeelhouder van Friese Poort Opleiding & Training B.V. De aandeelhouder wordt wettelijk vertegenwoordigd door het College van Bestuur van ROC Friese Poort. Binnen de besloten vennootschap is een statutair directeur benoemd. Friese Poort Opleiding & Training B.V. verzorgt contractonderwijs voor bedrijven en particulieren, dat voor een groot deel wordt uitgevoerd door de vestigingen van het ROC. Paars Partnerschap Coöperatief U.A. Op 30 januari 2009 is Stichting voor Christelijk Beroeps onderwijs en Volwasseneneducatie Friesland/ Flevoland (ROC Friese Poort) toegetreden als lid van een nieuw opgerichte coöperatie. Deze coöperatie heeft als doel het inschrijven op de openbare aanbesteding door Defensie voor loopbaanlint en het zelfstandig of in groepsverband ontwikkelen, aanbieden en verzorgen van opleidingen, opleidingstrajecten en onderwijsprogramma s. De coöperatie bestaat uit zeven leden die elk niet aansprakelijk zijn voor schulden van de coöperatie en niet verplicht zijn tot bijdrage in tekorten, ook bij ontbinding van de rechtspersoon. ROC Friese Poort verzorgt het penningmeesterschap. Meerderheidsdeelneming Naam ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen Juridische vorm Besloten vennootschap Statutaire zetel Leeuwarden Code Activiteit 1. contractonderwijs Eigen vermogen 31 december Exploitatiesaldo Omzet Verklaring art 2:403 BW Consolidatie Ja Percentage deelneming 100% Tabel 4: ROC Friese Poort Opleiding & Training B.V Verbonden partij ROC Friese Poort Overige verbonden partij Naam Paars Partnerschap Juridische vorm Coöperatie Statutaire zetel Leeuwarden Code Activiteit 1. contractonderwijs Eigen vermogen 31 december Exploitatiesaldo Omzet Verklaring art 2:403 BW Consolidatie nee Percentage deelneming 14% Tabel 5: Paars Partnerschap

8 Geconsolideerde balans Verbonden partijen van ROC Friese Poort Overige verbonden partij Overige verbonden partij Naam Playing for Success Leeuwarden Maritieme Academie Holland Juridische vorm Stichting Coöperatie Statutaire zetel Leeuwarden Amsterdam Code Activiteit 4. overige 1. contractonderwijs Geconsolideerde balans per 31 december 2013 ROC Friese Poort Na verwerking voorstel resultaatbestemming Bedragen * Balans Balans Eigen vermogen 31 december Exploitatiesaldo Omzet Verklaring art 2:403 BW Consolidatie nee Nee Percentage deelneming 16,67% 6,6% Tabel 5a: Overige verbonden partijen Playing for Success Leeuwarden en Maritieme Academie Holland. Playing for Success Leeuwarden en Maritieme Academie Holland. Ten behoeve van het vergroten van eigenwaarde en zelfvertrouwen en het verbeteren van (leer-) vaardigheden bij kinderen en jongeren in 2013 de stichting Playing for Success opgericht. Ten behoeve van het geven van kwalitatief onderwijs aan de maritieme sector is in 2013 de coöperatie Maritieme Academie Holland opgericht. Verbonden partijen van BO Naam Stichting roc-opleidingen.nl Naast de direct verbonden partijen aan het ROC heeft het ROC nog op indirecte wijze een verbonden partij via ROC FP Bedrijfsopleidingen (BO). Deze betreft deelname in de stichting roc-opleidingen.nl. Aangezien er geen activiteiten meer worden uitgevoerd is de Stichting ROC-opleidingen.nl in 2013 opgeheven. Overige verbonden partij Stichting roc-opleidingen.nl 1 Activa Vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa 73 Totaal vaste activa Vlottende activa 1.4 Voorraden Vorderingen Effecten Liquide middelen Totaal vlottende activa Totaal activa Passiva 2.1 Eigen Vermogen Voorzieningen Langlopende schulden Kortlopende schulden Totaal passiva Juridische vorm Statutaire zetel Code Activiteit Stichting Utrecht 1. contractonderwijs Eigen vermogen 31 december Exploitatiesaldo Omzet Verklaring art 2:403 BW Consolidatie Percentage deelneming Tabel 6: Stichting ROC-opleidingen.nl

9 Geconsolideerde staat van baten en lasten Geconsolideerde staat van baten en lasten ROC Friese Poort Geconsolideerde kasstroomoverzicht Geconsolideerd kasstroomoverzicht per 31 december 2013 ROC Friese Poort Exploitatie 2013 Begroting 2013 Exploitatie Baten 3.1 Rijksbijdrage sector BVE Overige overheidsbijdragen College- cursus- les en examengelden 3.4 Baten werk in opdracht van derden 3.5 Overige baten Totaal Baten Lasten 4.1 Personeelslasten Afschrijvingen Huisvestingslasten Overige lasten Totaal Lasten Saldo baten en lasten Financiële baten en lasten Bedragen * Euro Beginstand liquide middelen Eindstand liquide middelen Mutatie liquide middelen Kasstroom uit operationele activiteiten Saldo baten en lasten Aanpassingen voor: - afschrijvingen mutaties voorzieningen Veranderingen in vlottende middelen - voorraden vorderingen schulden Kasstroom uit bedrijfsoperaties Ontvangen interest Betaalde interest Betaalde belastingen Totaal kasstroom uit operationele activiteiten: Kasstroom uit investeringsactiviteiten Investeringen in immateriële vaste activa 0 0 Desinvesteringen in immateriële vaste activa 0 0 Investeringen in materiële vaste activa Desinvesteringen in materiële vaste activa 1 60 Investeringen in deelnemingen 0 0 en/of samenwerkingsverbanden Mutaties leningen 0 0 Overige investeringen in financiële vaste activa -3-1 Totaal kasstroom uit investeringsactiviteiten: Kasstroom uit financieringsactiviteiten Nieuw opgenomen leningen 0 0 Aflossing langlopende schulden Overige mutaties eigen vermogen 0 0 Totaal kasstroom uit financieringsactiviteiten Mutatie liquide middelen Kasstroom uit overige balansmutaties 0 0 Resultaat Belastingen Resultaat deelnemingen Resultaat na belastingen In de genoemde kasstroom uit investeringsactiviteiten bevindt zich een post van 0,2 mln. welke nog niet tot een daadwerkelijke kasstroom heeft geleid. Deze post is gecorrigeerd onder de kasstroom uit bedrijfsoperaties. Het betreffen facturen en garantietermijnen die betrekking hebben op de huisvestingsinvesteringen. 8 Aandeel derden in resultaat Netto resultaat

10 1 Vaste activa 1.1. Immateriële vaste activa 1.2. Materiële vaste activa 1.1 Immateriële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde primo huidig jaar Investeringen Desinvestering 1.2 Immateriële vaste activa Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde primo huidig jaar Investeringen Desinvestering Ontwikkelingskosten Consessies en dergelijke Goodwill Terreinen Gebouwen Inventaris en apparatuur Vooruitbetaling Totaal immateriële vaste activa Andere vaste bedrijfsmiddelen In uitvoering en vooruitbetalingen Overig Immateriële vaste activa Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde ultimo huidig jaar 1.2 Totaal immateriële vaste activa Ontwikkelingskosten Consessies en dergelijke Goodwill Vooruitbetaling Totaal immateriële vaste activa Immateriële vaste activa Afschrijvingen desinvesteringen Afschrijvingen Aanschafprijs Cumulatieve afschrijvingen en waardeverminderingen Boekwaarde ultimo huidig jaar Terreinen Gebouwen Inventaris en apparatuur De immateriële vaste activa betreft de in 2010 en 2011 ontwikkelde website, voor dat deel welke conform de regelgeving voor activering in aanmerking komt Andere vaste bedrijfsmiddelen In uitvoering en vooruitbetalingen Overig Totaal immateriële vaste activa Waarde ultimo (bedragen x 1.000) WOZ-waarde gebouwen en terreinen Verzekerde waarde gebouwen

11 Vlottende activa Terreinen en gebouwen De investering betreft de nieuwbouw Techniek in Drachten ( 7,5 mln.) en de desinvesteringen in de Units in Drachten ( 0,2 mln.) Inventaris en apparatuur In 2013 is 3,8 mln. in inventaris geïnvesteerd. In 2012 bedroegen de investeringen in inventaris nog 3,3 mln Financiële vaste activa 1.3 Financiële vaste activa Boekwaarde primo huidig jaar In uitvoering en vooruitbetalingen De boekwaarde van de gebouwen in uitvoering en vooruitbetalingen betreft de bouw van Centrum Duurzaam ( 0,2 mln.) en Zorg en Welzijn Drachten ( 0,7 mln.), alsmede de investeringen in het campusterrein ( 0,7 mln.) Het negatieve saldo onder investeringen wordt veroorzaakt door de activering van de nieuwbouw Techniek. WOZ-waarde De WOZ-waarde van alle gebouwen en terreinen is gebaseerd op peildatum 1 januari Deze peildatum is financieel bepalend voor het kalenderjaar Verzekerde waarde De verzekerde waarde is per 1 januari 2014 (ultimo 2013). De stijging van de waarde is veroorzaakt door indexeringen en toevoeging van de nieuwbouw Techniek. Investeringen en verstrekte leningen Des- investeringen en afgeloste leningen Resultaat deelnemingen Boekwaarde ultimo boekjaar Groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Vorderingen op groepsmaatschappijen Vorderingen op andere deelnemingen Vorderingen op OCW Overige effecten Overige vorderingen Totaal financiële vaste activa Overige In het kader van secundaire arbeidsvoorwaarden worden de projecten fietsplan en bedrijfsfitness uitgevoerd, waarbij de openstaande vordering op personeel op balansdatum is opgenomen Voorraden 1.4 Voorraden Huidig jaar Vorig jaar Gebruiksgoederen Vooruitbetaald op voorraden Onderhanden werk Totaal voorraden De voorraden betreffen de nog te ontvangen gelden van Cibap. Het saldo eind 2012 bevatte ondermeer Cibap, internationaliseringtrajecten en Sport en Beweging Vorderingen 1.5 Vorderingen Huidig jaar Vorig jaar Debiteuren Waarvan vordering op de belastingdienst: waarvan overige debiteuren OCW Groepsmaatschappijen Andere deelnemingen Studenten/deelnemers/cursisten Overige overheden Overige vorderingen Overlopende activa Voorzieningen wegens oninbaarheid Totaal Debiteuren Het openstaande saldo debiteuren ligt 35% lager dan in De daling komt doordat in 2012 een hoge vordering van 1,1 mln. op de belastingdienst in dit saldo zat. In 2013 bevat het saldo openstaande debiteuren een vordering op de belastingdienst van 0,3 mln Overlopende activa Onder de overlopende activa zijn begrepen de nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen en de overige activa. De vooruitbetaalde bedragen betreffen transitorische posten, kosten welke in 2013 zijn vastgelegd maar, al dan niet gedeeltelijk, betrekking hebben op De overige overlopende activa betreffen voornamelijk reeds ontvangen subsidies, onder andere de subsidie voor Centrum Duurzaam. Deze post daalt, doordat een deel van deze subsidie inmiddels is besteed Voorziening wegens oninbaarheid Het verloop van de voorziening wegens oninbaarheid is als volgt: Huidig jaar Vorig jaar Stand per 1 januari Onttrekking Dotatie Stand per 31 december

12 1.7. Liquide middelen 1.7 Liquide middelen Huidig jaar Vorig jaar Kasmiddelen Banken Deposito's Overige Totaal liquide middelen 2.1. Eigen vermogen 2.1 Eigen Vermogen Saldo primo huidig jaar Resultaat Onttrekking Overige mutaties Saldo ultimo huidig jaar Algemene reserve Bestemmingsreserve publiek De liquide middelen bestaan uit kasgelden, het saldo van de lopende rekeningen en uitstaande spaargelden en 2 Passiva deposito s bij banken, welke onder overige zijn liquide middelen zijn gegroepeerd. Afhankelijk van de markt worden deze middelen conform het treasury statuut van ROC Friese Poort weggezet op spaar- dan wel depositorekeningen. De afname van de liquide middelen met 2,6 mln. is het gevolg van enerzijds een positieve operationele kasstroom ( 8,5 mln., resultaat bedrijfsvoering en resultaat op interest) en anderzijds een negatieve kasstroom uit investeringsactiviteiten (-/- 10,9 mln.) en uit financieringsactiviteiten (-/- 0,2 mln.). Huisvesting Inventaris Beleidsontwikkeling / projecten Focus op Vakmanschap Vestigingen Educatie Totaal Bestemmingsreserve privaat Bestemmingsfonds publiek Bestemmingsfonds privaat Herwaarderingsreserve Andere wettelijke reserves Statutaire reserves Minderheidsbelang derden Resultaat SBL Totaal eigen vermogen Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve, bestemmingsreserve publiek en de bestemmingsreserve privaat, welke het eigen vermogen van Friese Poort Opleiding & Training B.V. betreft. De voorgestelde bestemming van het exploitatiesaldo 2013 is opgenomen in de kolom resultaat. Een uitgebreide toelichting is te vinden in onderdeel 3 van Overige gegevens. De bijdrage van vestiging Drachten aan de nieuwbouw aldaar is opgenomen in de kolom overige mutaties. Dit betreft de overheveling van 1,5 mln. vanuit de inventarisreserve naar de huisvestingsreserve Algemene reserve De algemene reserve is bedoeld als risicobuffer voor onvoorziene tekorten in de exploitatie. Op basis van de gemaakte risicoanalyse 2013, dient de risicobuffer 5,6 mln. te bedragen. Dit betekent dat 0,3 mln. van het resultaat aan de algemene reserve wordt toegevoegd Bestemmingsreserve publiek Voor de financiering van het masterplan Huisvesting wordt het jaarlijkse resultaat huisvesting toegevoegd aan de huisvestingsreserve en de reserve inventaris. Het resultaat op huisvesting bedraagt dit jaar 0,6 mln. Hiervan wordt 0,18 mln. toegevoegd aan de reserve inventaris en het overige aan de huisvestingsreserve. De reserve van de vestigingen wordt verhoogd dan wel verlaagd met het individuele resultaat. Hetzelfde geldt voor de reserve Educatie. Het resterende deel, namelijk het resultaat op wachtgeld, centrale diensten en uitgaven beleidsprojecten, wordt toegevoegd aan de reserve beleidsontwikkeling / projecten. In 2013 is een aparte bestemmingsreserve ingesteld voor de uitvoering van Focus op Vakmanschap. Het deel dat hiervoor al bestemd was uit de beleidsontwikkelingreserve is, samen met de extra ontvangen middelen in 2013, in deze reserve geplaatst Bestemmingsreserve privaat De private bestemmingsreserve bestaat uit het eigen vermogen van de private partij Friese Poort Opleiding & Training B.V. waaraan het resultaat 2013 van is toegevoegd. Er zal aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders worden voorgesteld het dividend ten laste van de winst van 2013 vast te stellen op Dit is 375 per gewoon aandeel. Na vaststelling van het voorstel voor winstbestemming zal over worden toegevoegd aan de algemene reserves. Dit is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht

13 2.2. Voorzieningen Personeelsvoorzieningen Saldo vorig jaar Dotaties Onttrekkingen Vrijval Voorziening wachtgeld Voorziening spaarverlof ADV Voorziening pré FPU Voorziening WGA Voorziening Jubileum Overige personele voorzieningen Totaal Voorziening verlieslatende contracten Overige voorzieningen (onderhoud) Totaal voorzieningen Personeelsvoorzieningen Rente mutaties (bij CW) Stand ultimo boekjaar Kortlopend deel (<1 jaar) Langlopende deel (>1jaar) Voorziening wachtgeld Voorziening spaarverlof ADV Voorziening pré FPU Voorziening WGA Voorziening Jubileum Overige personele voorzieningen Totaal Voorziening verlieslatende contracten Overige voorzieningen (onderhoud) Totaal voorzieningen Personeelsvoorzieningen De personele voorzieningen bestaan uit de voorziening wachtgeld, spaarverlof ADV, pré FPU, WGA, jubileum en overige. De wachtgeldvoorziening is ten behoeve van de kosten voor wachtgeld welke voor rekening van de werkgever komen. Het gaat hier om 60% van de kosten van wachtgeld van voor 1 augustus 2005 en 100% van de kosten van instromers in de wachtgeldregeling na 1 augustus De onttrekking uit deze voorziening is op basis van de werkelijke kosten. De dotatie wordt gebaseerd op een inschatting van de te verwachten kosten. De verwachting is dat de wachtgelduitkeringen het komende jaar stabiel blijven. Dit heeft geleid tot een lagere voorziening vanwege de afloop van oudere wachtgeldregelingen. De onttrekking in 2013 ligt op 0,24 mln. Voor de voorzieningen spaarverlof ADV en pré FPU geldt dat deze regelingen zijn komen te vervallen of zijn vervangen. Dit houdt in dat er geen nieuwe instroom is in deze regelingen. De onttrekkingen en dotaties binnen deze voorzieningen gelden voor bestaande gevallen en mensen die onder de overgangsregelingen vallen, zoals deze zijn opgenomen in de CAO. De WGA voorziening is gevormd in 2009 vanwege het eigen risicodragerschap voor de WGA. De onttrekking betreft de kosten voor WGA uitkeringen. Het aantal WGA ers ligt dit jaar op 3. De WGA voorziening wordt voor 50% gevuld vanuit de inhouding WGA op de personeelssalarissen en voor 50% door de werkgever. De dotatie is daarmee afhankelijk van de loonkosten. Het premiepercentage wordt jaarlijks vastgesteld op basis van de te verwachten WGA kosten. op een functie gekomen die niet overeenkomt met hun salaris. In deze voorziening worden de meerkosten opgenomen. Uitgangspunten zijn daarbij dat voor de betreffende personen een pensioenleeftijd en blijfkans is vastgesteld. Daarnaast is hier een voor ziening opgenomen ten behoeve van het geplande lustrumfeest in Hiervoor zal een totale voorziening van 0,1 mln., gebaseerd op ervaringscijfers, worden opgebouwd in de periode van 3 jaar. De personele voorzieningen worden niet contant gemaakt. Hierbij wordt als uitgangspunt genomen dat de potentiële invloed van de indexering van de lonen het niet contant maken van de voorzieningen compenseert Overige voorzieningen Onder de overige voorzieningen wordt begrepen de voorziening onderhoud gebouwen. Deze is bestemd voor egalisatie van uitgaven inzake onderhoud aan gebouwen en terreinen die een onregelmatig verloop kennen over een aantal jaren. De dotatie aan deze voorziening is gebaseerd op het meerjarenonderhoudplan (MOP) uit De dotatie bedroeg in ,3 mln. De onttrekking bedroeg 0,1 mln. Vanwege wijzigingen in het gebouwenbestand is de benodigde voorziening (tot 2026) aangepast. Voor panden die gesloopt of afgestoten zijn, is de voorziening verminderd en voor de (geplande) nieuwe panden is een bedrag per vierkante meter opgenomen, welke gebaseerd is op de onderhoudskosten voor het pand aan de Harste te Sneek. Dit heeft een daling van de dotatie tot gevolg gehad. De stijging van de jubileumvoorziening wordt veroorzaakt door een toename van de gemiddelde personele last. Onder de overige voorzieningen valt de voorziening voor de reorganisatie, welke is gevormd in Als gevolg van de reorganisatie zijn een aantal mensen

14 2.3. Langlopende schulden 2.3 Langlopende schulden Hoofdsom primo boekjaar opname aflossing Hoofdsom ultimo boekjaar Looptijd > 1 jaar Looptijd > 5 jaar Kredietinstellingen Het saldo onder kredietinstellingen betreft de aflossingsverplichtingen van de langlopende leningen in het jaar na balansdatum. subsidie van 0,2 mln en een afname doordat er in de bouwprojecten minder nog te betalen garantietermijnen zijn. In de huidige projecten worden risico s afgedekt met een bankgarantie Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan overige deelnemingen Kredietinstellingen OCW Overige Totaal langlopende schulden Onder overige zijn de afgesloten leningen opgenomen voor de financiering van gebouwen en terreinen. De jaarlijkse rente en aflossing worden betaald uit de jaarlijkse huisvestingvergoeding. Het bedrag waarvoor de looptijd < 1 jaar is, is opgenomen onder de kortlopende schulden aan kredietinstellingen (2.4.1). De rentevoet betreft de gemiddelde rente die over de leningen verschuldigd is. Deze bedraagt 6% Kortlopende schulden 2.4 Kortlopende schulden Huidig jaar Vorig jaar Kredietinstellingen Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen OHW Crediteuren OCW Schulden aan groepsmaatschappijen Schulden aan overige deelnemingen Belastingen en premies sociale verzekeringen Loonheffing Omzetbelasting Premies sociale verzekeringen Totaal schulden terzake van pensioenen Overige kortlopende schulden Werk door derden 0 0 Overige Totaal Overlopende passiva vooruitontvangen college- en lesgelden vooruitontvangen subsidies OCW geoormerkt Vooruitontvangen investeringssubsidies Vooruitontvangen termijnen Vakantiegeld en -dagen Accountants- en administratiekosten Rente 0 0 Overig Totaal Totaal kortlopende schulden Vooruitgefactureerde en ontvangen termijnen OHW Het per ultimo 2013 openstaand saldo onderhanden werk bestaat uit vooruit gefactureerde opbrengsten en vooruit ontvangen kosten Bedrijfsopleidingen OCW Het saldo van de schulden aan OCW betreffen de terug te betalen middelen uit de innovatiebox welke niet besteed zijn ( 0,1 mln.) en de eventueel terug te betalen diplomavergoeding vanwege diplomastapeling. Over deze terugbetaling loopt nog correspondentie met het Ministerie OCW Belastingen en premies sociale verzekeringen De belastingen en premies betreffen de af te dragen loonbelasting en premies over de laatste maand van het boekjaar en enkele nog te vorderen posten uit Hiervoor zal in 2014 een suppletie worden ingediend Overlopende passiva De geoormerkte vooruitontvangen subsidies van OCW betreffen de overlopende passiva zoals aangegeven in het overzicht (zie model G op de volgende pagina). De vooruitontvangen investeringssubsidies betreffen subsidies voor materiële activa, zoals gebouwen. De afname is het gevolg van de vrijval in het resultaat. Deze vrijval loopt evenredig met de afschrijvingen van de betreffende activa en wordt gepresenteerd onder toerekening investeringssubsidies OCW en overige overheidsbijdragen. Onder de overige overlopende passiva valt onder andere de vooruitontvangen subsidie voor het centrum Duurzaam van 0,3 mln. De daling van 0,4 mln. wordt veroorzaakt door de uitgaven van deze

15 Model G Overlopende subsidies OCW Verantwoording van subsidies zonder verrekeningsclausule Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum Bedrag toewijzing Saldo Ontvangen t/m verslagjaar. Geheel uitgevoerd en afgerond Lasten in verslag jaar Totale kosten Nog niet geheel afgerond Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar Bekwaamheid & Professionalisering Bekwaamheid & Professionalisering Bekwaamheid & Professionalisering Compensatie Educatie Leerlinggebonden financiering BEK-11/37020M Leerlinggebonden financiering BEK-13/23551M Leerlinggebonden financiering MBO tot augustus 2012 BEK-11/37020 M Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) MEVA/ABA/ Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) MEVA/ABA/ Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) MEVA/DBV/ Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) MEVA/DBV/ Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) MEVA/ DBV/ Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg (VWS) SP/61379/ Visueel gehandicapten 2012/2/ Visueel gehandicapten Subtotaal Aflopend per ultimo verslagjaar Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum Bedrag toewijzing Ontvangen t/m verslagjaar Totale kosten Te verrekenen ultimo jaarverslag Stagebox beroepsonderwijs tranche 2008 BHV/BVE- 2008/54423 M Stagebox beroepsonderwijs tranche 2012 BEK-12/10936M Stagebox beroepsonderwijs tranche 2011 BEK-11/12889 M Subtotaal

16 Doorlopend tot in volgend verslagjaar Omschrijving Kenmerk toewijzing Datum Bedrag toewijzing Saldo Ontvangen t/m verslagjaar. Lasten in verslag jaar Totale kosten Saldo nog te besteden ultimo verslagjaar Lerarenbeurs Lerarenbeurs Lerarenbeurs Prestatiebox MBO vast PM3M BEK-12/64563M Prestatiebox MBO vast PM4M 2012/2/ Prestatiesubsidie voor convenanten 2012 VSP2 BEK-11/54818M Prestatiesubsidie voor de conventanten 2013 VSP-3 (VSV) vaste deel BEK-2012/64563M Prestatiesubsidie voor convenanten 2013 VSP3 BEK-12/64563M Schoolmaatschappelijk werk BEK-11/80123M Schoolmaatschappelijk werk BEK-2013/135M Studieverlof BVE /2/ Subsidie Mobiliteitsregistratie en opleidingsadv. (School Ex) Subsidie zij-instroom Subsidie zij-instroom Taal en Rekenen BEK-12/77479M Verrekening Zij-instroom Innovatiebox beroepsonderwijs tranche 2011 BEK-11/25914 M Prestatiesubsidie voor de conventanten 2011 (VSV) BEK-2011/54818M Subtotaal

17 3 Baten Niet in de balans opgenomen verplichtingen / activa ROC Friese Poort is aangesloten bij de stichting Waarborgfonds BVE. Het waarborgfonds stelt zich borg ten gunste van geldgevers van geldleningen die voor huisvesting worden verstrekt aan bve-instellingen. Het borgen heeft veelal een rentevoordeel tot gevolg. Zo heeft ROC Friese Poort ultimo leningen bij het fonds geborgd. Elke aangesloten instelling kan jaarlijks aangesproken worden tot maximaal 2% van de rijksbijdrage indien het eigen vermogen van het fonds onder 9,98 mln. daalt. Dit kan geschieden indien individuele instellingen hun financiële verplichtingen voor geborgde leningen niet meer kunnen voldoen. De maximaal latente claim bedraagt voor ROC Friese Poort jaarlijks circa 1,7 mln. (prijsniveau 2013). ROC Friese Poort heeft de volgende huurverplichting die langer is dan 1 jaar vanaf balansdatum. Badweg 2 te Leeuwarden loopt tot 1 januari 2016 met een tussentijdse opzegmogelijkheid per 1 januari De huurprijs 2013, exclusief servicekosten, bedroeg Met ingang van 1 juli 2012 wordt voor de opleidingen Maritiem te Sneek jachtwerf Abma aan t Ges gehuurd tot 1 juli De huurverplichting bedraagt per jaar. Voor de opleiding Bijzondere Trajecten Zorg wordt de locatie Alferhof te Drachten gehuurd. De huurverplichting bedraagt per jaar en loopt tot 1 januari Daarnaast bestaan een aantal (ver)huurverplichtingen voor met name sportactiviteiten die jaarlijks opzegbaar zijn. Voor twee auto s is een leasecontract afgesloten. Voor de nieuwbouw van Centrum Duurzaam te Leeuwarden is voor aan verplichtingen aangegaan, waarvan op balansdatum is betaald. Voor de nieuwbouw Zorg & Welzijn te Drachten is voor aan verplichtingen aangegaan, waarvan op balansdatum is betaald. Voor de ontwikkeling van het Campusterrein in Drachten is voor verplichtingen aangegaan, waarvan op balansdatum is betaald Rijksbijdrage sector BVE Rijksbijdrage OCW Huidig jaar Begroting Vorig jaar Vergoeding studenten Vergoeding diploma's Vergoeding VOA Huisvestingsvergoeding Vergoeding gehandicapten Inhouding cursusgelden Totaal Rijksbijdrage OCW Overige subsidies OCW Geoormerkte OCW subsidies Niet-geoormerkte OCW subsidies Toerekening investerings subsidies OCW Totaal overige subsidies OCW Af: inkomensoverdrachten Totaal Rijksbijdrage Rijksbijdrage OCW De rijksbijdrage bestaat uit de deelnemer-, diploma-, huisvesting- en gehandicaptenvergoeding en VOAmiddelen. De rijksbijdrage valt ten opzichte van de begroting 1,6 mln. hoger uit. De stijging is het gevolg van de bijstelling van de bekostiging in december Hierin zitten naast een kleine loonbijstelling, middelen uit het herfstakkoord en extra middelen die in het kader van Focus op Vakmanschap zijn verstrekt. De inhouding cursusgelden betreffen de aan het ministerie af te dragen cursusgelden Overige subsidies OCW De geoormerkte OCW subsidies betreffen de bestedingen in het kader van onder andere Taal en Rekenen, schoolmaatschappelijk werk, Bekwaamheid en professionalisering onderwijspersoneel en management, Stagebox, Compensatie herverdeeleffecten educatie en Leerlinggebonden financiering. Een volledig overzicht van de besteding van geoormerkte subsidies is terug te vinden onder overlopende passiva. De niet geoormerkte OCW vergoeding betreft de wachtgeldvergoeding, welke iets hoger ligt dan begroot

18 3.2. Overige overheidsbijdragen en -subsidies 3.4. Baten werk in opdracht van derden Gemeentelijke bijdragen en subsidies Huidig jaar Begroting Vorig jaar 3.2.1a Gemeentelijke bijdrage Educatie b Gemeentelijke bijdrage inburgering c Overige gemeentelijke bijdragen en subsidies Totaal gemeentelijke bijdragen en subsidies Overige overheidsbijdragen Totaal overige overheidsbijdragen Totaal Rijksbijdrage Gemeentelijke bijdragen en -subsidies Het resultaat op educatie bedraagt in / Er is sprake van een afname door daling van het landelijk budget Overige overheidsbijdragen Hieronder zijn de niet van OCW afkomstige investeringssubsidies opgenomen ( ). Hieronder valt de bijdrage aan de gebouwen voor CVO en de parkeerplaatsen in Leeuwarden en Emmeloord. Daarnaast vallen hieronder de programmagelden VSV Contractonderwijs Huidig jaar Begroting Vorig jaar Internationale organisaties Overige niet naar winst strevende organisaties Bedrijven Inburgeringscontracten Totaal contractonderwijs Contractonderzoek Overige Participatiebudget Overige Totaal contractonderwijs Totaal baten werk in opdracht van derden College-, cursus, les en examengelden 3.3 College-, cursus, les en examengelden Huidig jaar Begroting Vorig jaar Cursusgelden sector BE Examengelden Contractonderwijs De baten voor contractonderwijs liggen hoger dan begroot. Ten opzichte van vorig jaar is kleine daling te zien doordat een project onder de overige baten werk in opdracht van derden (3.4.3) is opgenomen Overige De overige baten liggen 0,3 mln. hoger dan begroot. De hogere opbrengst wordt veroorzaakt door meer projectactiviteiten en activiteiten in het kader van inter nationalisering. Ten opzichte van vorig jaar is daling te zien van 0.2 mln. 3.3 Totaal College- cursus- les en examengelden Cursusgelden sector BE Ondanks een lichte daling in het studentenaantal (BBL + BOL-deeltijd) in 2013 zijn door een hoger cursusgeld de baten uit cursusgelden gestegen

19 4 Lasten 3.5 Overige baten 3.5 Overige Baten Huidig jaar Begroting Vorig jaar Verhuur Detacheringen personeel Schenking Sponsoring Personele lasten Lonen en salarissen Bruto lonen en salarissen Sociale lasten Pensioenpremies Totaal Lonen en salarissen Ouderbijdragen Overige personele lasten Overige Verkopen kantine Studentenbijdragen Boekwinst/ -verlies activa Overige Totaal overige Totaal overige baten a Dotaties personele voorzieningen b personeel niet in loondienst c overig d Vrijval uit personele voorzieningen Totaal Overige personele lasten Af: Uitkeringen Totaal personeelslasten De overige baten liggen 0,2 mln. lager dan begroot en 1,3 mln. lager dan vorig jaar. De inkomsten uit deta cheringen liggen 0,2 mln. hoger dan begroot door meer detacheringactiviteiten en incidentele vrijval in het kader van een correctie op BTW van voorgaande jaren. De overige baten liggen lager dan begroot omdat via deze post opbrengsten voor detacheringen en leer- en hulpmiddelen zijn overgeboekt. Deze laatste opbrengsten liggen weer hoger dan begroot. In 2012 was onder de overige baten nog de teveel betaalde BTW in het kader van de pro-rata regeling opgenomen ( 1,0 mln.) Lonen en salarissen De loonkosten liggen in mln. hoger dan in Ten opzichte van de begroting liggen de kosten 0,5 mln. lager. De stijging ten opzichte van vorig jaar wordt veroorzaakt door een hogere gemiddelde inzet van 2 fte en stijging van de gemiddelde kosten ( per fte), als gevolg van gestegen pensioenpremies en de doorstroom naar hogere loonschalen. Ten opzichte van de begroting liggen de loonkosten lager vanwege de eenmalig terugontvangen basispremie WAO ( 0,3 mln.) Daarnaast is in de begroting nog een extra post opgenomen in het kader van innovatieprojecten ( 0,3 mln.). Hiervoor was indertijd geen expliciete inzet van personeel opgenomen omdat de middelen nog niet definitief waren toegekend. Uiteindelijk is er wel een hogere personele inzet geweest voor additioneel beleid, maar minder dan in de begroting was opgenomen Overige personele lasten Onder de overige personele lasten vallen de dotaties aan personele voorzieningen, kosten voor uitzend krachten en overige werknemer gerelateerde kosten zoals scholing en vestigingsactiviteiten. De toename van de kosten voor personeel niet in loondienst is het gevolg van een hogere inzet (7,9 fte) van uitzendkrachten, met name voor ziektevervanging. De huidige wetgeving heeft tot gevolg dat de beloning volgens 2 loonbegrippen dient te worden berekend en door de accountant gecontroleerd. Dit leidt tot de volgende 2 tabellen met verschillende loonberekeningen. Bezoldiging van bestuurders en toezichthouders Conform artikel 383c van het BW 2 dient er een opgave te komen van de bezoldigingen en andere uitkeringen van de (gewezen) bestuurders en voor de commissarissen en gewezen commissarissen. In onderstaand overzicht worden de gegevens met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders en Raad van Toezicht gemeld

20 Bestuurders Dhr. Sj. Tuinier Totaal Bestuurders Toezichthouders Duur arbeidsovereenkomst / werzaamheden Duur arbeidsovereenkomst / werkzaamheden tot einddatum Ingangsdatum dienstverband Taak omvang fte Dienstbetrekking (D) of op Interim basis (I) D of I Periodiek betaalde beloningen/gratificatie 2013 (in ) D Fokkema 4+4 jaar D Imhof 4+4 jaar D Mulder 4+4 jaar D Hoekstra 4+4 jaar D Olivier 4+4 jaar D 736 Paas 4+4 jaar D Renkema 4+4 jaar D Tabak beeindigd D Totaal toezichthouders Tabel 7: overzicht bezoldiging bestuurders en toezichthouders Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Het normenkader rondom de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen Publieke en Semipublieke Sector (hierna: WNT) is bekrachtigd in het Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr en de Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 februari 2014, nr De Aanpassingswet WNT is als onderdeel van dit normenkader nog niet formeel aangenomen door de Eerste Kamer. Voor het opmaken van de jaarrekening is in lijn met de mededeling van de minister van BZK d.d. 12 februari 2014, gepubliceerd in de Staatscourant d.d. 18 februari 2014, de Aanpassingswet WNT wel als onderdeel van het normenkader gehanteerd. In het kader van de WNT wordt gemeld dat er in 2013 verder geen bezoldigingen zijn uitgekeerd aan topfunctionarissen die boven het in artikel 2.3 van deze wet vastgestelde bedrag uitkomen. Het College van Bestuur heeft een arbeidscontract op basis van de beloningsregeling voor bestuurders van MBO-instellingen. Vanwege de keuze voor een eenhoofdig College van Bestuur, is het salaris met ingang van 2012 verhoogd. Het salaris past binnen de Code Beloning voor bestuurders, doch door bijtelling van een leaseauto valt het in een hogere salarisgroep. Bestuurders Dhr. Sj. Tuinier Totaal Bestuurders Toezichthouders Bezoldinging in het kader van de WNT bestaande uit de componenten: Beloning Onkosten vergoeding Beloningen betaalbaar op termijn Uitkeringen wegens beëindigen dienstverband Totaal Wettelijke limiet 2013 (in ) 2013 (in ) 2013 (in ) 2013 (in ) 2013 (in ) 2013 (in ) Fokkema Imhof Mulder Hoekstra Olivier Paas Renkema Tabak Tabel 8: WNT overzicht bezoldiging topfunctionarissen. De beloningen betaalbaar op termijn betreffen de werkgeverslasten voor het ABP. Aan de leden van Raad van Toezicht (2013: 7 personen) is in totaal excl. BTW uitbetaald als vaste vergoeding. Voor alle leden van de Raad van 4.2. Afschrijvingen Toezicht geldt dat zij onafhankelijk zijn in de zin van de branchecode governance. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vaste vergoeding, gebaseerd op de branche code voor goed bestuur. 4.2 Afschrijvingen Huidig jaar Begroting Vorig jaar Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Totaal afschrijvingen Immateriële vaste activa De afschrijvingen voor immateriële vaste activa betreffen afschrijvingen op de website, welke in 2011 als immaterieel vast actief is opgenomen Materiële vaste activa De afschrijvingen liggen lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door minder investeringen in ICT. Deze investeringen zijn deels uitgesteld naar 2014 en deels zijn ze komen te vervallen

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137

Jaarrekening. Toelichting op de staat van baten en lasten over 2013 137 Jaarrekening Samenvatting 106 Inleiding 106 Kerngegevens van de instelling 106 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van de begroting 107 Analyse van het resultaat 2013 ten opzichte van 2012 112

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening R i c h t l i j n J a a r v e r s l a g O n d e r w i j s V o l l e d i g u i t g e w e r k t m o d e l v o o r d e j a a r r e k e n i n g Volledig uitgewerkt model voor de jaarrekening tekst is slechts

Nadere informatie

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening

Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening Volledig uitgewerkt EFJ model voor de jaarrekening BV Bestuursverslag Toelichting op onderdelen van het jaarverslag Verslag Raad van Toezicht Kerngegevens Kernactiviteiten Juridisch structuur Organisatiestructuur

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # "$%! &'() !$*$!+,!! -.!!

5 # 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! '#.!*$ 1 )! $% / 0##%  # $%! &'() !$*$!+,!! -.!! 5 # 6$ 7 "! 2!$# 3 )$)*!$# 3 )$)* 7#.$% 3 )$)* 4 $%!$%! 4 $%!$%!!) '#.!*$ 1 )! $% / 0##% " # & "$%! &'()!$*$!+,!! -.!!!! Versie: 1.0 2 BESTUURSVERSLAG Versie: 1.0 3 ! "# "!$%!& ' ( ')"*' +, & -# &'##./0-1

Nadere informatie

FK Financiële Kengetallen

FK Financiële Kengetallen FK Financiële Kengetallen Financiële kengetallen 2011 2010 Solvabiliteit 1 38 36 Solvabiliteit 2 65 59 Liquiditeit (current ratio) 17 132 Liquiditeit (quick ratio) 17 132 Rentabiliteit (%) -8-19 Financiële

Nadere informatie

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014

Stichting Instituut Fondsenwerving. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Stichting Instituut Fondsenwerving gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave Pagina Bestuursverslag 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 5 Staat van baten en lasten over

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM

FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012. Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM FINANCIEEL VERSLAG OVER HET BOEKJAAR 2012 Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM INHOUDSOPGAVE Pagina BESTUURSVERSLAG 1 Balans per 31 december 2012 3 2 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2

LTOC Jaarrekening 2 0 1 2 LTOC Jaarrekening 2012 LTOC 2 Jaarrekening 2012 - LTOC Jaarrekening 2012 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard B.V. Maastricht, 14 mei 2013 Leeuwenborgh Training- en Opleidingscentrum Sittard

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2016 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Ref. Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.429.561

Nadere informatie

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens 2014. Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2014 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 488.106 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 104.201 Liquide

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014

Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM. Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 Rafael gemeente De Rank T.a.v. het bestuur Ringvaartweg 123 3065 AC ROTTERDAM Jaarrekening 2014 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3

Jaarrekening: Overige gegevens: Jaarrekening 2010 van Permar Energiek BV I N H O U D S O P G A V E : -Balans per 31 december 2010 3 I N H O U D S O P G A V E : PAGINA Jaarrekening: -Balans per 31 december 2010 3 -Resultatenrekening 2010 5 -Kasstroomoverzicht per 31 december 2010 6 -Toelichting op de Balans per 31 december 2010 7-13

Nadere informatie

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam

Stichting Schiedamse Theaters Stadserf DZ Schiedam Stadserf 1 3112 DZ INHOUDSOPGAVE Pagina Jaarverslag 1 Jaarrekening Balans per 31 december 2015 2 Staat van baten en lasten over 2015 3 Kasstroomoverzicht 2015 4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012.

Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over 2012. FINANCIEEL VERSLAG BESTUURSVERSLAG OVER Ingevolge artikel 396 lid 7 Titel 9 Boek 2 BW is afgezien van het opstellen van een bestuursverslag over. Ondertekening van de jaarrekening Schipluiden, 6 november

Nadere informatie

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie)

Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam. Financieel verslag 2015 (verkorte versie) Stichting Centrum Wiskunde & Informatica Amsterdam Financieel verslag (verkorte versie) 1 Enkelvoudige balans per 31 december (na resultaatbestemming) Activa Vaste activa Materiële vaste activa 1 13.433.910

Nadere informatie

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2013. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2013 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 2013 3 Staat van baten en lasten over 2013 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013

Stichting Stad & Natuur Almere gevestigd te Almere. Jaarrekening 2013 Jaarrekening 2013 Nummer Kamer van Koophandel: 32148926 Datum: Opgesteld door: 28 mei 2014 Saskia van Haga Aantal exemplaren: 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Bespreking

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek

Financieel verslag 2012. Stichting Tuin Laag Oorsprong. Oosterbeek Financieel verslag 2012 Stichting Tuin Laag Oorsprong Oosterbeek Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2011 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Toelichting op de balans en staat van baten en

Nadere informatie

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG

FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG OVERZICHT JAARVERSLAG 2014 FINANCIEEL ECONOMISCH VERSLAG Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2014 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens

Nadere informatie

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard

Financiele gegevens Stichting Hospice Hoeksche Waard Financiele gegevens 2013 Stichting Hospice Hoeksche Waard BALANS PER 31 DECEMBER 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 515.767 Vlottende activa Vorderingen en overlopende activa 43.733 Liquide

Nadere informatie

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.

Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A. Financieel verslag 2012 Building Breda Vereniging onderwijshuisvesting voortgezet onderwijs Breda en omstreken in coöperatief verband met uitsluiting van aansprakelijkheid (U.A.) Breda Inhoud Algemeen

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7

Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur 4 342.500 4 1.027.500 7 Balans per 31 december 2012 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa 31 december 2012 31 december 2011 Ref Vaste activa Materiële vaste activa 4 Inventaris 585.400 Transportmiddelen 4 99.600 3 Apparatuur

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2014 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2014 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2014 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2014 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2013 , SOEST inzake de jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2013 2 Winst- en verliesrekening over 2013 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2016 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER (na verwerking van het verlies) 31 december 31 december ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.731 27.897 Vlottende activa 27.731

Nadere informatie

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2.

Profielen stellen. Profielen stellen. Colofon. Colofon. Jaarverslag 2011. ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012. auteur Building Breda versie 2. Profielen stellen Jaarverslag 2011 Profielen stellen Jaarverslag 2011 Colofon ons kenmerk B040412 datum 4 april 2012 auteur Building Breda versie 2.0 status Definitief Colofon ons kenmerk B040412 datum

Nadere informatie

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam

123WatEenSite C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam C. van de PC Teststraat 1 3351 ZZ Alblasserdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Voorwoord 4 Resultaten 5 Financiële positie 7 Ondertekening van de accountantsrapportage 9 Jaarstukken 2008 Jaarrekening

Nadere informatie

Financieel verslag 2015

Financieel verslag 2015 Financieel verslag 2015 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2015 3 Winst- en verliesrekening 2015 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 10 Statutaire regeling

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK

FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK FINANCIEEL VERSLAG 2015 STG. TUIN LAAG OORSPRONG OOSTERBEEK JAARREKENING 2015 1 BALANS PER 31 OKTOBER 2015 (na resultaatbestemming) 31 december 2014 31 oktober 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016

Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Amsterdam. Jaarverslag 2016 Stichting Jazz Orchestra of the Concertgebouw gevestigd te Jaarverslag 2016 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december 2016 3 1.2 Staat van baten en lasten over 2016 5 1.3 Grondslagen

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 1 juli 2010 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 1 juli 2010 7 juli 2010 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 1 juli 2010 2 Winst- en verliesrekening over de periode

Nadere informatie

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg

Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg Financieel verslag 2010 van Zeeland Investments Beheer BV te Middelburg INHOUDSOPGAVE bij het financieel verslag 2010 pagina JAARVERSLAG Algemeen 4 JAARREKENING 1. Balans per 31 december 2010 7 en 8 2.

Nadere informatie

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015

STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK. Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 STICHTING HOOP VOOR ALBANIË TE MAASDIJK Rapport inzake jaarstukken 2014 30 juni 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina VERKORTE JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3

Nadere informatie

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC

jaar rekening 2016 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC jaar rekening 216 LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 LTOC Colofon Ontwerp & opmaak: Mockus i.s.m. PR&C ROC Leeuwenborgh Redactie: Financieel Economische Zaken (FEZ) Drukwerk: ANDI

Nadere informatie

Stichting Omroep Landgraaf

Stichting Omroep Landgraaf Stichting Omroep Landgraaf T.a.v. Het Bestuur Felix Ruttenstraat 16 6372KV Landgraaf KvK-nummer: 4172374 RAPPORT INZAKE DE JAARSTUKKEN 215 Inhoud JAARREKENING Financiële positie JAARSTUKKEN 215 JAARREKENING

Nadere informatie

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen

Financieel verslag 2011/2012. Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Vlissingen Financieel verslag 2011/2012 Mixed Hockeyclub Voorbeeld Sportpark Hoefslag 12 2342 KM Voorblad 0 Inhoud Bestuursverslag 2 Algemeen 3 Resultaatvergelijk 4 Financiele positie 5 Jaarrekening 7 Balans 8 Staat

Nadere informatie

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede

J A A R STUKKEN 2 0 12. Energiek BV. Permar Energiek BV Ede J A A R STUKKEN 2 0 12 Energiek BV Permar Energiek BV Ede Opmaakdatum:31 mei 2013 Jaarstukken 2012 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 31 mei 2013 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt

Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt Jaarverslag 2014 stichting theater het Kruispunt - 1 - BALANS PER 31-12-2014 (bedragen in euro s) ACTIEF 31 december 2014 31 december 2013 Toelichting Vaste

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart

Jaarverslag. Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Jaarverslag 2016 Wij staan graag tot uw dienst! Duurzaam ondernemen met hoofd en hart Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West

Jaarverslaggeving 2014. Stichting Steun Thuis in West Jaarverslaggeving 2014 Stichting Steun Thuis in West Inhoudsopgave Bladzij Onderwerp 1 Bestuursverslag 2 Vaststelling van het jaarverslag 3 Balans 4 Rekening van baten en lasten 5 Kasstroomoverzicht 6

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2017 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-22 mei 2017 1.1 Balans per 31 december 2016 (Na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Immateriële vaste

Nadere informatie

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016

Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg ZP ROTTERDAM. Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Aan het bestuur van Stichting Theater op Katendrecht Sumatraweg 9-11 3072 ZP ROTTERDAM Rapport inzake de jaarstukken over 2016 Inhoudsopgave Accountantsrapport Pagina 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring

Nadere informatie

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens

Jaarstukken 2011 van Permar Energiek BV. Jaarstukken 2011. - Jaarrekening - Overige gegevens Jaarstukken 2011 - Jaarrekening - Overige gegevens Opmaakdatum: 20 april 2012 1 Jaarrekening - Balans - Winst-en-verliesrekening - Toelichting 2 Balans per 31 december 2011 (Bedragen x 1.000) (na resultaatbestemming)

Nadere informatie

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015

Akyazili Diergaardesingel AC Rotterdam. Jaarrekening 2015 Diergaardesingel 56-58 3014 AC Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage Algemeen 5 Financieel verslag Bestuursverslag 7 Jaarstukken 2015 Balans per 31 december 2015 9 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem

Stichting ENUM Nederland Arnhem Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2013 Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2013

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda

Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Jaarrekening 2014 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda Datum: 17-03-2015 Balans per 31 december 2014 Vaste activa 31 december 2014 31 december 2013 Materiële vaste activa Inventaris en inrichting 753.767

Nadere informatie

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016

1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland mei 2016 1. JAARREKENING Stichting Beeldende Kunst Noord-Kennemerland - 1-3 mei 2016 1.1 Balans per 31 december 2015 (Na resultaatbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten

Jaarrekening 2014 Stichting Museum Drachten, Drachten Jaarrekening 2014 1 Balans per 31 december 2014 2 Exploitatierekening over 2014 3 Toelichting op balans en exploitatierekening Overige gegevens 2 Balans per 31 december 2014 Activa 2014 2013 Materiële

Nadere informatie

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014

STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG. Rapport inzake jaarstukken 2014 STICHTING LOKALE OMROEP IN DE GEMEENTE ELBURG TE ELBURG Rapport inzake jaarstukken INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG 1 Algemeen 3 2 Resultaat vergelijking en analyse 4 3 Meerjarengegevens 5 4 Financiële

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland

Stichting ENUM Nederland Stichting ENUM Nederland Jaarverslaggeving over 2016 Rechtsvorm: Stichting Statutaire vestigingsplaats: Arnhem Feitelijk adres en vestigingsplaats: Meander 501, Arnhem KvK Arnhem: 09163163 1 Inhoud Jaarrekening

Nadere informatie

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V.

JAAR REKENING LTOC LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. JAAR 2015 REKENING LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. LTOC JAARREKENING 2015 - LTOC - LEEUWENBORGH TRAINING- EN OPLEIDINGSCENTRUM SITTARD B.V. 1 Colofon Ontwerp & opmaak: Redactie:

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande

Jaarrekening Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg MT 's-gravenzande Jaarrekening 2013 Stichting Vrije Christelijke School Westerlee Galgeweg 57 2671MT Voorblad 0 Inhoud Opdracht 2 Resultaatvergelijk 3 Financiele positie 5 Grondslagen 7 Balans 9 V en W 11 Materiele activa

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d.

SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. SynVest Fund Management B.V. gevestigd te Amsterdam Rapport inzake de Publicatiebalans 2016 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 26 juni 2017 Inhoudsopgave 1. Jaarrekening 1.1 Balans per 31 december

Nadere informatie

Financieel economisch verslag

Financieel economisch verslag Financieel economisch verslag Voor de overzichtelijkheid zijn in het jaarverslag 2016 uitsluitend de kerncijfers en de balans en de winst- en verliesrekening opgenomen. De gegevens van dochteronderneming

Nadere informatie

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011

Stichting Kringloopcentrum Spullenhulp, SOEST inzake de jaarrekening 2011 , SOEST inzake de jaarrekening 2011 INHOUDSOPGAVE Pagina JAARREKENING Balans per 31 december 2011 2 Winst- en verliesrekening over 2011 4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling 5 Toelichting op

Nadere informatie

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV

Jaarbericht. Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV Jaarbericht Weller Vastgoed Ontwikkeling Secundus BV 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 1. Algemeen... 2 2. Jaarrekening... 3 2.1 Balans per 31 12 2015 (voor winstbestemming)... 3 2.2 Winst en verliesrekening

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2012 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2012 28 augustus 2012 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2012 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012

Stichting Zorgboerderij Den Hoet. gevestigd te Utrecht. Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Stichting Zorgboerderij Den Hoet gevestigd te Utrecht Rapport inzake de Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per 31 december 2012 3 Staat van baten en lasten over 2012 5 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2015 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013

Twiki RoboticsR. Jaarverslag 2013 R Jaarverslag 2013 inhoudsopgave Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 4 Balans 4 Winst- en verliesrekening 5 Toelichting op de jaarrekening 2013 6 Verwijzingen jaarrekening 2013 7 Overige gegevens 10 Controleverklaring

Nadere informatie

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697

Vorderingen (2) Debiteuren 25.947 23.609 Pensioenen 1.244 - Overlopende activa 18.213 7.088 45.404 30.697 Balans per 31 december 2014 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2014 (na winstbestemming) 31 december 2014 31 december 2013 ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa (1) Machines en inventaris 18.985 14.171 VLOTTENDE

Nadere informatie

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2014 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 17 maart 2015 Balans per 31 december 2014 Activa 31-12-2014 31-12-2013 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1

Jaarverslaggeving 2011 van. Stichting Marianne Center. te Hardenberg. Inhoudsopgave. Pagina. Accountantsverklaring. Samenstellingsverklaring 1 Jaarverslaggeving 2011 van Stichting Marianne Center te Hardenberg Inhoudsopgave Pagina Accountantsverklaring Samenstellingsverklaring 1 Jaarrekening 1. Jaarverslag 2 2. Jaarrekening 2011: 3 2.1 Balans

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2014 Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 15-07-2015. Hogehilweg 5 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2014 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK

Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013. Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Rapport Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten 2013 Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Stichting Beit Jiddi Beerseweg 4 5431 LC CUIJK Jaarrekening 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina 1.

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me

Jaarrekening 2013. Stichting Shoot Me Stichting Shoot Me vastgesteld op 3 juni 2014 inhoud Samenstellingsverklaring pagina 3 Bedrijfsgegevens en grondslagen pagina 4 Balans pagina 6 Staat van baten en lasten pagina 8 Toelichting op de Balans

Nadere informatie

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014

Stichting Kennisbank Filantropie Hilversum. Jaarrapport 2014 Hilversum Jaarrapport 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 2 Resultatenanalyse 3 JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2014 4 2 Staat van baten en lasten over 2014 5 3 Grondslagen voor waardering

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen. versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Kempen versie t.b.v. het voldoen aan publicatieplicht ANBI 16 maart 2016 Balans per 31 december 2015 Activa 31-12-2015 31-12-2014 Vaste activa Materiële vaste

Nadere informatie

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND'

STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM TE HATTEM RAPPORT 2013 'HET WARME LAND' STICHTING NEDERLANDS BAKKERIJMUSEUM 'HET WARME LAND' TE HATTEM RAPPORT 2013 INHOUDSOPGAVE Blz. Inhoudsopgave 1 I Algemene toelichting 2 II Financiering 4 III Kasstroomoverzicht 4 Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen

Jaarrekening Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan LM Amstelveen Jaarrekening 2016 Stichting Chabad Central Amsterdam Max Havelaarlaan 87 1183LM Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014

Stichting Ankh Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam. Jaarrekening 2014 Antwoordkerk Kruisnetlaan 200 3192 KD Hoogvliet Rotterdam INHOUDSOPGAVE Pagina Rapportage Samenstellingsverklaring 4 Voorwoord 5 Resultaten 6 Ondertekening van de rapportage 7 Jaarstukken 2014 Jaarrekening

Nadere informatie

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen

Jaarrekening 2015. Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen Jaarrekening 2015 Stichting Chabad Central Amsterdam Dr. Eijkmanstraat 1 1181 WG Amstelveen INHOUD JAARREKENING 1 Samenstellingsverklaring 4 2 Balans 5 3 Winst en verliesrekening 6 4 Toelichting op de

Nadere informatie

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012

STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG. Rapport inzake jaarstukken 2012 STICHTING EDUCATIE VOOR ALLOCHTONEN TE DEN HAAG Rapport inzake jaarstukken 2012 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Algemeen 2 2 Resultaat 3 3 Financiële positie 4 4 Samenstellingsverklaring 6 FINANCIEEL

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Staat van baten en lasten over 2013 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2013 (na verwerking resultaat) 31.12.2013

Nadere informatie

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld

Jaarrekening. Stichting Nederlands Museum voor de Pluimveehouderij Barneveld Jaarrekening Balans per 31 december 2014 Staat van baten en lasten over 2014 Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten 1 Balans per 31 december 2014 (na verwerking resultaat) 31.12.2014

Nadere informatie

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto

Financieel Verslag 2014 Stichting Mama Watoto Financieel Verslag 214 Stichting Mama Watoto 1 Inhoud Jaarrekening Balans per 31 december 214 5 Winst-en-verliesrekening over 214 7 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 1 Overige gegevens

Nadere informatie

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015

SynVest Fund Management B.V. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM. Publicatiebalans 2015 Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Vastgesteld door de Algemene Vergadering d.d. 29 juni 2016. Hogehilweg 5-Z 1101 CA AMSTERDAM Publicatiebalans 2015 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010

Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV te Naarden Halfjaarbericht 2010 28 juli 2010 Inmaxxa BV Halfjaarbericht 2010 1 Inhoudsopgave Algemeen 3 Jaarverslag van de directie 4 Halfjaarbericht over de periode 1 januari 2010 tot en met

Nadere informatie

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045.

Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur 17.140.275 17.700.145 MVA in ontwikkeling 348.225-56.122.950 57.045. Balans per 31 december 2010 na verdeling van het nettoresultaat Activa 31 december 2010 31 december 2009 Vaste activa Materiële vaste activa Gebouwen en terreinen 38.634.450 39.345.377 Inventaris en apparatuur

Nadere informatie

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT

Voorbeeld Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT Kapsalon Mevrouw J.A. Speld Markplein 45 3361 EA SLIEDRECHT INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 3 Resultaten 4 Financiële positie 5 Jaarstukken 2008 Jaarrekening 7 Balans per 31 december 2008 8

Nadere informatie

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa

Materiële vaste activa (1) Inventaris Vorderingen (2) Overige vorderingen Overlopende activa JAARREKENING Balans per 31 december 2015 Winst-en-verliesrekening over 2015 Kasstroomoverzicht 2015 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelichting op de balans per 31 december 2015 Toelichting

Nadere informatie

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal

Financieel verslag 2014. Nederlandse Bowling Federatie Veenendaal Financieel verslag 2014 Veenendaal Datum: 26 maart 2015 Inhoud Jaarrekening Pagina: Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Algemene toelichting op de balans en staat van baten

Nadere informatie

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016

STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 STICHTING MUSEUM VAN DE TWINTIGSTE EEUW KRENTENTUIN 24 1621 DG HOORN PUBLICATIERAPPORT 2016 Handelsregister Kamer van Koophandel Nederland, dossiernummer 41235850 Het RSIN-nummer is 801310830. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207

Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 Jaarrekening 2013 Stichting Borderline KvK nr. 8098272207 1 van16 Inhoudsopgave Onderwerp Pagina 1.0 Samenstellingsverklaring 3 1.1 Resultaatvergelijking 2013 4 2.1 Balans per 31 december 2013 5 2.2 Winst-

Nadere informatie

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART

JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART JAARREKENING 2015 STICHTING REIS MET JE HART 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na verwerking van het verlies) 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) 27.897 27.897 Vlottende activa

Nadere informatie

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer

Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer Publicatierapport 2015 Coöperatie Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe U.A Handelsregister Kamer van Koophandel te Plaats KvK, dossiernummer 57197911 Vastgesteld door de Vergadering van de ledenraad

Nadere informatie

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014

Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Jaarbericht Weller Wonen Holding BV 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Jaarrekening 3 2.1 Balans per 31-12-2014 (voor winstbestemming) 3 2.2 Winst en verliesrekening over 2014 4 2.3 Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

Financieel verslag 2014

Financieel verslag 2014 Financieel verslag 2014 Inhoud Jaarrekening 2 Balans per 31 december 2014 3 Winst- en verliesrekening 2014 4 Toelichting op de balans en winst- en verliesrekening 5 Overige gegevens 11 Statutaire regeling

Nadere informatie