West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008"

Transcriptie

1 Regionale Detailhandelsvisie 2008

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Rapportnummer 2008/021 Datum april 2008 Opdrachtgevers: Gemeente Andijk Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Medemblik Gemeente Koggenland Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Gemeente Wervershoof Auteurs I&O Research: Ruud Esselink Inge Reijmer Seinpost Adviesbureau: René Eldering Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoud blz. Samenvatting I 1. Inleiding De start De regio Doelstelling Werkwijze Opbouw van de visie 3 2. Huidige winkelstructuur West-Friesland Inleiding Regionale hoofdstructuur op basis van koopgedrag Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Detailhandelsstructuur West-Friesland Recreatieve winkelcentra Boodschappencentra Grootschalige, perifere winkelcentra Horeca, cultuur en ontspanning Conclusie Regionale verzorgingspositie West-Friesland Koopstromen op gemeenteniveau Koopstromen op kernniveau Conclusie Mening en oordeel ondernemers Inleiding Omzetontwikkeling en -samenstelling Oordeel winkelgebied Samenwerking Conclusie Trends en beleid Inleiding Trends in detailhandel Ontwikkelingen in West-Friesland Conclusies 39

4 6. Detailhandelsvisie Doel van de visie Visie vertalen in beleid Doel: binding koopkracht behouden en zo mogelijk vergroten Strategische keuzes en uitgangspunten Het toekomstbeeld van de Westfriese verzorgingsstructuur Toetsingskader 48 Bijlagen 54 Bijlage 1. Leden begeleidingscommissie 55 Bijlage 2. Geraadpleegde bronnen 56 Bijlage 3. Branche-indeling 57 Bijlage 4. Kwalitatieve analyse winkelgebieden 58 Bijlage 5. Aanvulling mening en oordeel ondernemers 78

5 Samenvatting Samenvatting Aanleiding en werkwijze Detailhandel is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Deze dynamiek heeft een ruimtelijk neerslag. Ook het detailhandelslandschap is veranderend. Hoewel veel aan de markt - van vraag en aanbod wordt overgelaten, is afstemming in de ruimtelijke winkelplanning belangrijk om kansen voor de Westfriese winkelcentra te pakken en bedreigingen af te slaan. In dit kader hebben de Westfriese gemeenten, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het initiatief genomen om deze Regionale Detailhandelsvisie op te stellen. De visie sluit aan bij de ontwikkeling waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, regiobesturen en provincies om vorm te geven aan het ruimtelijk detailhandelsbeleid. Belangrijk kader voor het gewenste toekomstbeeld ten aanzien van de winkelstructuur in West- Friesland vormt de huidige winkelstructuur. Gekoppeld aan trends, ontwikkeling alsmede plannen en beleid is vervolgens een visie op de toekomst gepresenteerd. De totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie is gebaseerd op de volgende onderzoeksstappen: een analyse van het huidige winkelaanbod in de regio West-Friesland; een koopstromen-analyse die de consumentenoriëntatie van inwoners van West-Friesland in beeld brengt; een enquête onder detailhandelsondernemers; workshops met bestuurders en beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten, alsmede vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen; overleg met de Begeleidingscommissie, waarin deelnemende gemeenten, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven vertegenwoordigd waren. Conclusies De belangrijkste conclusies uit de analyse, die tevens de onderlegger vormen voor de toekomstvisie, zijn als volgt samen te vatten: Winkelaanbod De regio West-Friesland beschikt over een fijnmazige winkelstructuur. Een groot deel van het winkelaanbod richt zich op de dagelijkse boodschappen waarbij winkelgebieden vooral een lokale verzorgingsfunctie hebben. Met een concentratie van winkel- en leisurevoorzieningen in Hoorn beschikt West-Friesland over een recreatief winkelgebied dat concurrerend is met andere nabijgelegen grote plaatsen. Kenmerkend voor de hoofdwinkelgebieden in met name Hoorn en Enkhuizen is de bijzondere, historische setting met karakteristieke panden, bestrating en ligging aan het IJsselmeer. Toerisme & recreatie vormen met name in deze historische winkelgebieden een sterk element. In West-Friesland zijn relatief veel zelfstandige winkeliers gevestigd. In de recreatieve centra is dit een sterk punt: zelfstandige winkeliers zorgen voor variatie en verrassing in het aanbod, voor de couleur locale. In de kleine kernen kan dit een bedreiging zijn als zij niet voldoende in staat zijn teruglopende omzetten te keren en bedrijfsoverdracht te realiseren. I

6 Samenvatting In de historische hoofdwinkelgebieden zijn weinig grote winkelunits aanwezig wat de komst van bepaalde ketens kan verhinderen. Het aanbod van grootschalige detailhandel op perifere concentraties is versnipperd. Met uitzondering van de Dr. Van Aalstweg is er overwegend sprake van verspreid, solitair gelegen aanbod. Consumentenoriëntatie De kooporiëntatie op de eigen regio is groot. Dagelijkse boodschappen doen de inwoners van West-Friesland bijna allemaal (97%) in hun eigen regio. Ook de niet dagelijkse sectoren (doelgericht en recreatief) laten relatief hoge bindingscijfers zien, met resp. 84 en 75%. Er is dus sprake van een sterke binding aan de eigen regio. Ten opzichte van 2004 is voor wat betreft niet-dagelijkse aankopen de oriëntatie op de eigen regio wel kleiner geworden, wat betekent dat meer buiten West-Friesland wordt gewinkeld. Het verzorgingsgebied van West-Friesland is beperkt door de randligging aan het IJsselmeer. De regio heeft vooral een sterke functie voor haar eigen inwoners. Door het beperkte verzorgingsgebied en sterke winkelgebieden als Lelystad (Bataviastad), Alkmaar en Heerhugowaard in de nabijheid is de toevloeiing van buiten regio beperkt. Trends en ontwikkelingen De toekomstige bevolkingsgroei zal beperkt zijn, maar per saldo wel het draagvlak voor winkelvoorzieningen in West-Friesland (beperkt) vergroten. Gemeenten in West-Friesland hebben beperkte plannen voor uitbreiding van detailhandelsvoorzieningen. Een aanzienlijk deel van de plannen bevindt zich nog in een verkennend stadium, een kleiner deel is hard. In de aangrenzende regio s hebben gemeenten forse plannen voor uitbreiding van het winkelaanbod, waarbij het zowel om reguliere als om grootschalige detailhandel gaat (al dan niet in combinatie met leisure). Leefbaarheid in kleine kernen komt verder onder druk te staan. In kernen met minder dan inwoners zullen winkelvoorzieningen steeds meer verdwijnen of geclusterd worden met andere voorzieningen en functies (o.a. cultuur, educatie, welzijn, zorg, wonen, kinderopvang). Door schaalvergroting en ontwikkelingen in de detailhandel is er meer vraag naar grotere winkelunits. Er is hierbij een spanningsveld tussen het willen faciliteren van deze vraag en het beperkte aanbod van grote winkelunits in bestaande winkelgebieden. Doel van de visie Het doel van de visie is te komen tot een positionering van de Westfriese winkelkernen die: aansluit bij de bestaande winkelstructuur; ruimte geeft aan dynamiek in de aanbod- en vraagontwikkeling in de detailhandel; een gezond economisch perspectief biedt voor ondernemers; beantwoordt aan de vraag van de consument. De visie beoogt in eerste instantie realistisch en haalbaar te zijn. De inbreng van de relevante economische actoren in het onderzoeksproces vormen hiervoor een waarborg. Haalbaar is niet alleen economisch haalbaar, maar ook handhaafbaar op basis van de beschikbare wetgeving van de overheid. Het is daarom van elementair belang dat de visie de inhoudelijke goedkeuring krijgt van de 9 Westfriese gemeenten. De gemeenten dienen zich daarbij ook uit te spreken over de beleidspunten die de provincie Noord-Holland kan overnemen of ondersteunen. II

7 Samenvatting Strategische uitgangspunten Voorgesteld wordt om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande winkelstructuur en daarnaast ruimte creeren om (dreigende) gaten in de structuur te dichten. Hierbij staande volgende uitgangspunten centraal: a. Ruimtelijke concentratie van voorzieningen vormt de drager voor de winkelstructuur, basis voor beleid en toetsing van initiatieven. b. Ruimte voor dynamiek in centra met een bovenlokale of regionale verzorgingsfunctie vormt een essentieel onderdeel van het beleid. Het zijn bij uitstek de centra, waar door de menging van functies sprake is van een economische meerwaarde. c. Centra richten zich in hun ontwikkeling primair naar de eisen die passen bij hun functie als: boodschappencentrum, recreatief winkelcentrum of perifeer (PDV) centrum. De centra / winkelgebieden met een meer lokaal verzorgende functie moeten zich primair ontwikkelen tot efficiënte boodschappencentra. d. Alle vormen van detailhandel, die niet passen in de als zodanig omschreven centra, vragen extra zorgvuldigheid voor zover het gaat om locatie, omvang en effecten op de winkelstructuur. Beleidskeuzes toekomstige winkelstructuur West-Friesland De regionale verzorgingsstructuur die wordt nagestreefd is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Dagelijkse boodschappen: in de toekomstige winkelstructuur beschikken alle inwoners van West-Friesland over een compleet, dagelijks winkelaanbod op acceptabele afstand. 2. Recreatief winkelen: het recreatief winkelen vindt plaats in de (historische) hoofdcentra van de Westfriese gemeenten. Modisch aanbod, in combinatie met een historische setting en leisurevoorzieningen, speelt in op het kijken, vergelijken en verblijven. 3. Doelgerichte aankopen: doelgerichte aankopen vinden plaats in ruimtelijk geconcentreerde en herkenbare winkelgebieden. Ad 1. Boodschappencentra Voortzetting en versterken van de bestaande hiërarchie in de verzorgingsstructuur met het accent op boodschappen doen op lokaal- en wijkniveau. Herstructurering van centra - waar noodzakelijk - tot kwalitatief sterke winkelcentra met een hoogwaardig karakter. Kiezen voor concentratie voorzieningen. Bundeling van voorzieningen (bijv. school, kinderdagverblijf, apotheek, bank). Investeren in de kwaliteit van de winkelstraat/-strip en de openbare ruimte. Inzetten op sterke warenmarkten (eventueel concentreren) als aanvulling op het voorzieningenaanbod. Beleid voor boodschappencentra vraagt om een lokale visie, waarbij intensief wordt samengewerkt met ondernemers en vastgoedeigenaren. Ad 2. Recreatieve winkelcentra Geen uitbreiding van het aantal detailhandelsconcentraties in de regio West-Friesland. Versterken binnenstad van Hoorn. Uitbouwen regionale verzorgingsfunctie Enkhuizen en Medemblik in relatie met toerisme. III

8 Samenvatting Het Streekhof positioneren als efficiënt boodschappencentrum met een aanvullend recreatief aanbod. De bestaande winkelstructuur: waarbinnen Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Het Streekhof elkaar functioneel aanvullen en zich verder ontwikkelen zonder ontwrichtende gevolgen. Garanderen van goede parkeervoorzieningen en bereikbaarheid. Meer accent op de eigen identiteit en sterke punten van West-Friesland en maak dit zichtbaar. Aandacht voor kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod. Binnenstedelijke herontwikkeling met specifieke aandacht voor grootschalige winkelformules van 600 tot m² wvo. Versterken van functies: horeca, winkels, toerisme, cultuur; met behoud van compact en beloopbaar centrumgebied. Ad 3. Grootschalige centra voor doelgerichte aankopen PDV-locaties mogen aanvullend, niet concurrerend zijn met stads- en dorpscentra. PDV-clusters moeten een helder profiel hebben dat aansluit bij het vigerende PDV-beleid. Naast de PDV/GDV concentratie aan de Dr. Van Aalstweg in Hoorn is er in West-Friesland geen ruimte voor een tweede grootschalig cluster met hetzelfde profiel. Om aantrekkelijk te blijven is de (ruimtelijke) uitstraling en omvang (massa) van de Dr. Van Aalstweg een aandachtspunt. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen (> m² wvo) dienen aan te sluiten bij bestaande concentraties. Kleinschalige detailhandel buiten winkelgebieden, is onder voorwaarden toegestaan. De omvang mag maximaal 100 m² wvo zijn. Voor initiatieven in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector met gemeenteoverschrijdende effecten is regionale toetsing door de regionale Commissie voor Winkelplanning vereist. Het gaat hierbij om nieuwe initiatieven als om uitbreidingen van m² wvo of meer. Toetsingskader Afstemming op regionaal niveau creëert ruimte voor dynamiek, want de regionale schaal biedt meer ruimte voor marktontwikkelingen. Daarnaast voorkomt regionale afstemming ongewenste of concurrerende ontwikkelingen die de verzorgingsstructuur kunnen verstoren en leidt daarmee tot een sterke winkelstructuur met de juiste ontwikkelingen op de juiste locatie. Afstemming in de regio West-Friesland vraagt om heldere criteria, een eenduidig toetsingskader en ook politieke bereidheid. Hiermee kunnen: initiatieven snel en efficiënt getoetst worden; gemeenten zelf beoordelen of er sprake is van gemeenteoverstijgende effecten en dus regionale afstemming nodig is; regio West-Friesland en Provincie Noord-Holland uitwerking geven aan hun regisseursrol. Om ook daadwerkelijk als toetsingskader te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat de regionale detailhandelsvisie wordt vastgesteld door de negen gemeenteraden en de regio West- Friesland. Uitvoering en toetsing kan middels regionaal overleg worden vormgegeven. Een in te richten regionale Commissie voor Winkelplanning is hiervoor een geschikt instrument. In de Commissie zijn naast de negen Westfriese gemeenten ook de ondernemers en marktpartijen vertegenwoordigd. IV

9 Samenvatting Deze commissie toetst aanvragen voor (nieuwe) detailhandelsprojecten op basis van de geformuleerde uitgangspunten. Toetsing vindt plaats op basis van de ruimtelijk-economische aspecten van initiatieven. Dit betekent dat het economisch functioneren van de verzorgingsstructuur beoordeeld wordt, evenals de ruimtelijke inpassing in de bestaande structuur. Daarnaast is regionale afstemming noodzakelijk bij initiatieven met effecten die het gemeentelijk niveau overschrijden. Bij deze initiatieven is voor de regio West-Friesland eveneens een belangrijke toetsende rol weggelegd. De regio West-Friesland verwacht dat de provincie Noord-Holland in haar provinciale detailhandelsvisie aansluit bij de kaders zoals deze zijn neergelegd in deze regionale visie. De rol van de Provincie is met name toetsend en beperkt regisserend. Belangrijke uitgangspunten zijn: het overnemen van de gewenste winkelstructuur: geen uitbreiding van het aantal detailhandelsconcentraties. provinciale richtlijnen voor de vestiging van grootschalige winkelcentra en solitaire vestigingen: grootschalige ontwikkelingen (> m² wvo) aansluiten bij bestaande winkelgebieden. faciliteren van samenwerking als in de regio geschillen ontstaan. instellen van een provinciale adviescommissie en opnemen advies regionale Commissie voor Winkelplanning in beleidsproces provincie. V

10 Inleiding 1. Inleiding 1.1 De start Het initiatief Trends en ontwikkelingen in de vraag- en aanbodzijde van de detailhandel, nieuw ruimtelijk locatiebeleid en decentralisering maakt dat gemeenten, regiobesturen en provincies meer verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van detailhandelsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft de regio West-Friesland, samen met het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel, het initiatief genomen om te komen tot een regionale detailhandelsvisie. Met opstellen van de visie verwacht de regio tevens een goed voorbereide gesprekspartner te kunnen zijn in het bespreken van het provinciale beleid. De regionale visie schetst een beeld van het koopgedrag van inwoners van West-Friesland alsmede de omvang en samenstelling van de winkelstructuur in de regio. Het project sluit hiermee aan bij het in 2003 door het toenmalige Sociaal-wetenschappelijk Bureau van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland uitgevoerde onderzoek Consument en Winkels. Veranderingen in de winkelstructuur De spectaculaire opmars van online shoppen gaat onvermijdelijk ten koste van de traditionele winkels. Traditionele winkels zullen meer moeten doen om de klanten aan hun zaak te binden om het hoofd boven water te houden. Zomaar één ontwikkeling die - zo wordt verwacht - de winkelstructuur in Nederland de komende jaren zal doen veranderen. Naast deze zijn er nog diverse andere trends die de ontwikkeling van de detailhandel de komende jaren kleuren. De hiërarchische winkelstructuur, die uitgaat van een evenredige opbouw van de voorzieningenstructuur, zal onder invloed hiervan steeds minder vindbaar zijn in het Nederlandse winkellandschap. Een goed functionerende detailhandelsstructuur sluit aan bij de kooporiëntatie van consumenten. Het landelijk beeld laat een opschaling van de oriëntatie zien, waarbij consumenten vaker kiezen voor centra waarin een totaalaanbod voorhanden is. De consequentie is dat minder complete centra geconfronteerd worden met een geringere oriëntatie van consumenten. Deze ontwikkelingen doen in toenemende mate een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, regiobesturen en provincies ten aanzien van het vormgeven en uitvoeren van ruimtelijk detailhandelsbeleid. En dit natuurlijk in samenspraak met marktpartijen, winkeliers en hun vertegenwoordigers. Consumenten kennen geen bestuurlijke grenzen als het gaat om hun winkelgedrag. De regio is de natuurlijke schaalgrootte als het gaat om boodschappen doen en winkelen. Elke regio heeft dan ook een regionaal beleid nodig. Voor het voeren van een regionaal detailhandelsbeleid zijn adequate gegevens nodig. Door gegevens over kooporiëntatie, winkelstructuur, plannen en trends is het mogelijk een regiospecifiek beleid vorm te geven zonder hierbij de gemeentelijke belangen uit het oog te verliezen. 1

11 Inleiding Kader, strategische keuzen en toekomstbeeld In deze visie staat de inhoudelijke context centraal en wordt, voorafgaande aan de toekomstvisie op de winkelstructuur in de regio West-Friesland, het kader uiteengezet waarbinnen dit toekomstbeeld gevormd wordt. Om het toekomstbeeld in te kunnen vullen, is het huidige beeld in kaart gebracht en zijn strategische beleidskeuzes en opgaven bepaald. De strategische keuzes, opgaven en plannen zijn ontleend aan besproken analyses met leden van de begeleidingscommissie, interviews met gemeentelijke beleidsmedewerkers en gehouden ambtelijke en bestuurlijke workshops. De huidige situatie vormt het vertrekpunt; de trends en ontwikkelingen en de strategische keuzes en opgaven de beïnvloedende factoren op weg naar het eindpunt, de regionale detailhandelsvisie West- Friesland. 1.2 De regio De regio West-Friesland ligt het noorden van de provincie Noord-Holland en wordt deels omsloten door de Westfriese Omringdijk. Het is een samenwerkingsregio waarin negen gemeenten op bestuurlijk en op beleidsniveau samenwerken. In West-Friesland zijn veel (jacht)havens, musea en monumenten te vinden. Hierdoor speelt (watersport)toerisme een belangrijke rol in de diverse gemeenten. De regio herbergt diverse toeristische trekkers. Naast het toerisme is ook land- en tuinbouw belangrijk voor de gemeenten in de samenwerkingsregio West-Friesland. Verspreid over negen gemeenten heeft de regio circa inwoners. De gemeente Hoorn heeft het grootste aantal inwoners (bijna ), gevolgd door Medemblik (circa ). Kaart 1 Regio West-Friesland. Aantal inwoners per gemeente. Andijk Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Wervershoof totaal

12 Inleiding 1.3 Doelstelling Het doel van de visie is te komen tot een positionering van de Westfriese winkelkernen die: aansluit bij de bestaande winkelstructuur; ruimte geeft aan dynamiek in de aanbod- en vraagontwikkeling in de detailhandel; een gezond economisch perspectief biedt voor ondernemers; beantwoordt aan de vraag van de consument. De visie beoogt in eerste instantie realistisch en haalbaar te zijn. De inbreng van de relevante economische actoren in het onderzoeksproces vormen hiervoor een waarborg. Haalbaar is niet alleen economisch haalbaar, maar ook handhaafbaar op basis van de beschikbare wetgeving van de overheid. Het is daarom van elementair belang dat de visie de inhoudelijke goedkeuring krijgt van de 9 gemeenten die gezamenlijk de regio West-Friesland vormen. De gemeenten dienen zich daarbij ook uit te spreken over de beleidspunten die de provincie Noord-Holland kan overnemen of ondersteunen. 1.4 Werkwijze Het onderzoek bestaat uit twee fases - een inventarisatiefase en een adviesfase - en deze zijn gezamenlijk verwerkt in voorliggend rapport. De belangrijkste uitkomsten uit de inventarisatiefase worden hierbij als onderlegger gebruikt voor de geformuleerde visie op de meest wenselijke detailhandelstructuur in de regio West-Friesland. Belangrijkste doel van de inventarisatiefase was inzicht te krijgen in het huidig functioneren van de winkelstructuur in West-Friesland. Tijdens de inventarisatiefase zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd: kwantitatieve en kwalitatieve analyse huidige winkelaanbod; kooporiëntatie inwoners West-Friesland; oordeel en wensen detailhandelsondernemers; huidig detailhandelsbeleid. Met de informatie uit de inventarisatiefase als basis zijn vervolgens twee workshops gehouden. Op 16 januari 2007 vond een workshop plaats met bestuurders en ambtenaren van de negen Westfriese gemeenten. Ook vond op dezelfde dag aansluitend een workshop met vertegenwoordigers van detailhandelsondernemers plaats. Ambities van gemeenten, ontwikkelings- en samenwerkingsmogelijkheden, regionale kansen en bedreigingen kwamen in deze workshop naar voren. De uitkomsten van inventarisatiefase en de workshops zijn vervolgens in de adviesfase getoetst op trends, ontwikkelingen en beleid, wat resulteert in het opstellen van een toekomstperspectief voor alle winkelgebieden in West-Friesland. Bespreking en terugkoppeling hiervan met de begeleidende partijen heeft uiteindelijk geresulteerd in een detailhandelsstructuurvisie West-Friesland. De begeleidingscommissie Detailhandelsvisie West-Friesland heeft het onderzoek begeleid en is gedurende het traject diverse malen bij elkaar geweest (voor deelnemers zie bijlage 1). 1.5 Opbouw van de visie Voor het opstellen van een visie is inzicht in de huidige situatie belangrijk. 3

13 Inleiding Dit vormt het vertrekpunt voor een visie. In de rapportage wordt dan ook in diverse hoofdstukken aandacht besteed aan het huidig functioneren van de detailhandelsstructuur in West-Friesland. Zo is in hoofdstuk 2 het huidige aanbod in de regio geanalyseerd, terwijl hoofdstuk 3 vanuit consumentenperspectief (koopgedrag) het huidig functioneren in beeld brengt. Hoofdstuk 4 toont vervolgens aan wat de mening en het oordeel van detailhandelsondernemers is over detailhandel in West-Friesland. Alle drie hoofdstukken sluiten af met een beknopt overzicht van sterke en zwakke punten. Nadat een overzicht gegeven is van de huidige winkelstructuur in West-Friesland wordt doorgekeken naar de toekomst. Zo komen in hoofdstuk 5 landelijke trends en ontwikkelingen aan bod en wordt de regionale planvorming (harde en zachte plannen) op een rij gezet. Op basis hiervan vindt een vertaling naar kansen en bedreigingen plaats. Gezamenlijk vormen deze ingrediënten de bouwstenen voor de regionale detailhandelsvisie West-Friesland (hoofdstuk 6). Schema 1.1 Opbouw en bouwstenen van de visie. Huidig functioneren Aanbod: winkelstructuur (hoofdstuk 2) Vraag: verzorgingsstructuur (hoofdstuk3) Ondernemersperspectief (hoofdstuk 4) Toekomstig functioneren Trends en ontwikkelingen (hoofdstuk 5) Regionale plannen & projecten (hoofdstuk 5) Sterke en zwakke punten winkelstructuur Kansen en bedreigingen Detailhandelsvisie West-Friesland (hoofdstuk6) Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de visie is het koopgedrag van de consument. Zo wordt in de afzonderlijke hoofdstukken daar waar mogelijk en relevant onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse boodschappen, doelgerichte niet-dagelijkse aankopen en recreatief nietdagelijkse aankopen. In hoofdstuk 2 wordt deze typologie nader uiteengezet. 4

14 Huidige winkelstructuur West-Friesland 2. Huidige winkelstructuur West-Friesland 2.1 Inleiding Voor een visie op de detailhandelsstructuur is inzicht nodig in het huidig functioneren van de detailhandel in West-Friesland. De start van het project richt zich op het fotograferen van de winkelconcentraties in de regio. Een foto van de huidige situatie maakt het mogelijk een visie te formuleren op hoe in de toekomst de foto van de winkelstructuur er uit zou kunnen dan wel moeten zien. Om de positie van winkelgebieden in West-Friesland in kaart te brengen, is zowel een aanbod- en vraaginventarisatie nodig. 2.2 Regionale hoofdstructuur op basis van koopgedrag De analyses van de winkelstructuur, de dynamiek in de markt, de ontwikkelingen in draagvlak en kooporiëntatie en de kwalitatieve uitgangspunten hebben geleid tot een gewenste regionale hoofdstructuur die er op basis van de verschillende typen koopgedrag als volgt uitziet: Dagelijkse boodschappen: in de toekomstige winkelstructuur beschikken alle inwoners van West- Friesland over een nabijgelegen compleet, dagelijks winkelaanbod. Hoewel consumenten met name voor de dagelijkse boodschappen er duidelijk voor kiezen deze dicht bij huis te doen, is de perceptie van dichtbij de laatste jaren wel veranderd. De kritische consument wil namelijk snel en efficiënt boodschappen doen. Consumenten kiezen hiervoor een nabijgelegen winkelcentrum wat aan hun wensen en voorwaarden voldoet (wat dus niet automatisch het dichtstbijzijnde winkelcentrum is). Een beperkt en onvolledig winkelaanbod zal vaker worden gepasseerd ten kosten van grotere centra met een breder assortiment waar alle dagelijkse en frequent benodigde niet-dagelijkse inkopen kunnen worden gedaan. Voor het behoud van de dagelijkse verzorgingsfunctie in kleine kernen is schaalvergroting en modernisering van groot belang. West-Friesland is een overwegend dun bevolkt gebied met grotendeels een landelijk karakter. Dit betekent dat de regio veel kleine kernen (minder dan inwoners) herbergt. Recreatief winkelen: het recreatieve winkelen vindt plaats in de hoofdcentra van grote gemeenten. Voor de regio West-Friesland geldt dit voor de binnenstad van Hoorn en in iets mindere mate ook Enkhuizen. Bij recreatief winkelen bezoeken consumenten doorgaans een groot aantal winkels en het gezellig rondlopen in een winkelgebied staat centraal. Het doen van aankopen geldt bij het winkelen niet als de belangrijkste activiteit. Recreatief winkelen kenmerkt zich door kijken, vergelijken en verblijven. Recreatieve winkelgebieden zijn compact opgezet, bieden een gevarieerd (met name modisch) winkelaanbod in een vaak historische omgeving. Winkels zijn voor het functioneren sterk afhankelijk van de passantenstromen. De kwaliteit en attractiviteit van het recreatieve winkelgebied vormen belangrijke peilers alsmede ook investeringsgronden. De veelal kleinschalige opzet van deze winkelgebieden geeft enerzijds ruimte voor de ontwikkeling van snuffelmilieu, maar laat anderzijds grootschalig winkelaanbod buiten. 5

15 Huidige winkelstructuur West-Friesland Doelgerichte niet-dagelijkse aankopen: kleine doelgerichte aankopen worden gedaan in combinatie met de dagelijkse boodschappen en dus in de kernverzorgende winkelcentra. Grootschalige, volumineuze doelgerichte aankopen vinden plaats in ruimtelijk geconcentreerde winkelgebieden. Consumenten zijn in toenemende mate erop gericht het gros van de boodschappen één keer per week te doen op één winkellocatie (one-stop-shopping). Vraaggerichte winkelcentra bevatten niet alleen een supermarkt maar herbergen een compleet dagelijks en flankerend niet-dagelijks aanbod. Kleine niet-dagelijkse aankopen zoals bijvoorbeeld strijkijzer, sokken of cd s, worden toenemend gecombineerd met dagelijkse aankopen. In de regio West-Friesland is er een relatief omvangrijk grootschalig detailhandelsaanbod dat niet is ingepast in de bestaande winkelgebied maar meer verspreid gelegen is. Grootschalig doelgericht winkelaanbod met een lage bezoekintensiteit kunnen in beginsel goed samengebracht worden op een perifere winkellocatie. Aanwijzing van dergelijke concentratiegebieden moet echter wel afgestemd zijn op de huidige winkelstructuur en het hieraan gekoppelde verzorgingsniveau. Niet-winkelaankopen winkelaankopen: naast detailhandelsaankopen, gedaan in winkels, kunnen consumenten ook via andere aankoopkanalen consumentenartikelen aanschaffen. Een van de niet-winkel aankoopkanalen vormt internet. De verkoop van producten en diensten via internet is de afgelopen jaren gegroeid en zal zich de komende jaren verder doorzetten. Internetwinkelen is de laatste jaren sterk toegenomen. Ten opzichte van de totale detailhandelsomzet is deze online omzet bescheiden met 1,5 à 2%. Naar verwachting zal in 2012 ongeveer 10% van de detailhandelsaankopen via internet worden gedaan. Via internet worden onder meer tweedehandsartikelen, boeken, cd s, dvd s, vakantiereizen, vliegtickets en bruin- en witgoed aangeschaft. Een sterke doorgroei van internetwinkelen zal van invloed zijn op de winkelstructuur. Garageverkoop Naast internet vormt de warenmarkt een ander niet-winkel aankoopkanaal. Markten en winkels zijn niet alleen concurrerende kanalen, maar tevens ook complementair en toegevoegde waarde creërend. Afhankelijk van de situering en ligging ten opzichte van elkaar profiteren markten, winkels en horeca van elkaars nabijheid. Winkels en horeca profiteren doordat bezoekers die speciaal voor de markt komen ook winkels en horeca bezoeken. Uit lokaal marktonderzoek blijkt de interactie tussen de verschillende publieksfuncties. Mede afhankelijk van het omliggende winkelaanbod kan geconstateerd worden dat van alle marktbezoekers tweederde deel tot driekwart de markt combineert met een bezoek aan omliggende winkels. Ook is er de meerwaarde van de nabijgelegen winkels voor de markt. 6

16 Huidige winkelstructuur West-Friesland Bezoekers die voor de winkels en/of horeca naar de binnenstad komen (marktgevoelige bezoekers) én aanvullend ook de markt bezoeken, besteden ook op de markt. In West-Friesland heeft Hoorn een grote en complete markt. Daarnaast is in Enkhuizen, Medemblik en Bovenkarspel een kernverzorgende markt aanwezig. Voor de overige kernen geldt dat indien er een (kleine) markt aanwezig is, deze met name een aanvulling vormt op het aanwezige winkelaanbod. Groente- en fruitteelt vormt een belangrijke bedrijfstak in West-Friesland. Een deel van de telers verkoopt ook verse producten aan huis. Uit onderzoek van het LEI blijkt dat ruim 6% van de landbouwbedrijven in Nederland producten aan huis verkoopt 1. Soms in een echte winkelruimte, soms in een kistje langs de weg. Gemiddeld halen ze met al deze vormen van verkoop een omzet van ,-. Op bedrijven met een boerderijwinkel ligt dit veel hoger, met een gemiddelde van iets boven de ,-, aldus het onderzoek. Volgens de thuisverkopers komen de klanten vooral af op de versheid en smakelijkheid van de producten. Net als bij verkoop via internet geldt echter vanuit handhavingsperspectief dat er vrijheid van vestiging is met het voorbehoud dat er geen koopwaren getoond worden aan consumenten en dat de opslag en distributiefuncties in een woonhuis ondergeschikt blijven aan de woonfunctie. Als er wel verkoopwaar getoond wordt, is er feitelijk sprake van detailhandel en dat mag alleen op plaatsen met een detailhandelsbestemming. 2.3 Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Een fijnmazige voorzieningenstructuur blijft voor de regio West-Friesland het uitgangspunt. Dit betekent dat gestreefd wordt inwoners van West-Friesland een zo compleet mogelijk winkelaanbod aan te bieden. Het toekomstig functioneren van winkelcentra is naast de kwantitatieve component van vraag en aanbod ook mede bepaald door de functioneel-ruimtelijke omgevingskwaliteit. Zo zijn veel flankerende factoren van invloed op het functioneren van winkelcentra: kwaliteit winkelaanbod (presentatie, uitstraling, aanwezigheid & situering trekkers, leegstand); aanvullende voorzieningen (horeca, ambulante handel, overige publieksdiensten); toegankelijkheid (ligging, bereikbaarheid, parkeer- en stallingsmogelijkheden, routing); fysieke omgeving (onderhoud, sfeer, veiligheidsbeleving). 1 LEI, i.s.m. Wageningen Universiteit en Researchcentrum: Wat je vers haalt is lekker; Thuisverkoop op het Platteland (juni 2006). 7

17 Huidige winkelstructuur West-Friesland Schema 2.1 Functioneel-ruimtelijke factoren en functioneren winkelcentra. Toegankelijkheid Fysieke omgeving Vraag Winkelcentrum Aanbod Kwaliteit winkelaanbod Aanvullende voorzieningen Het belang en gewicht van deze functioneel-ruimtelijke kenmerken varieert met de verzorgingsfunctie van winkelcentra. Zo hebben winkelkernen met voornamelijk een boodschappenfunctie andere voorwaarden voor goed functioneren dan winkelkernen met meer recreatief winkelaanbod. Tabel 2.1 Ruimtelijk functionele kenmerken type winkelcentra. Boodschappencentrum Functionele uitstraling Trekker: supermarkt van voldoende omvang Doelgerichte en kernverzorgende voorzieningen Compact, overzichtelijke opzet Makkelijk bereikbaar Gratis en nabij parkeren Recreatief winkelcentrum Attractieve, sfeervolle uitstraling Sterk modisch segment Complementaire leisurevoorzieningen Breed en divers toeristisch-recreatief aanbod Groter winkelgebied met routing Ruim (betaald) parkeeraanbod met parkeerrouting Aandacht voor onderhoud, sfeer en veiligheid Grootschalig, perifeer winkelcentrum Functionele uitstraling Variatie in volumineus winkelaanbod Doelgerichte voorzieningen Compact, overzichtelijke opzet Makkelijk bereikbaar Gratis en nabij parkeren 8

18 Huidige winkelstructuur West-Friesland De regio West-Friesland herbergt veel kleinere kernen met lokale verzorgingsfunctie, waar vooral dagelijkse en doelgerichte niet-dagelijkse winkelaankopen worden gedaan. Daarnaast is er een beperkt aantal kernen waar de toeristisch-recreatieve functie sterk(er) is, zoals Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste winkelcentra in West-Friesland vanuit een kwalitatief perspectief, opdat inzicht wordt verschaft in de sterke en zwakke punten. 2.4 Detailhandelsstructuur West-Friesland Groot deel van de winkelmeters in Hoorn West-Friesland telt ruim m² wvo. Exclusief leegstand wordt hiervan ruim m² wvo gebruikt. De meerderheid van de meters behoort tot het niet-dagelijkse winkelsegment. Figuur 2.1 laat een verdeling van de m²s winkelvloeroppervlak (wvo) naar sector (zie bijlage 2 voor sectorindeling) per Westfriese gemeente zien. Hoorn is de grootste gemeente binnen de regio. Binnen de regio heeft de gemeente Hoorn, waar bijna m² wvo gebruikt wordt, ook het grootste winkelaanbod van de negen Westfriese gemeenten. Stede Broec komt op de tweede plaats met circa m² wvo. Met bijna m² wvo is het winkelaanbod in de gemeente Andijk het kleinst. In Enkhuizen is het aandeel m² wvo in de sectoren recreatief relatief groot in vergelijking met andere gemeenten. In de meer landelijke gemeenten is het recreatieve winkelaanbod beperkt. Figuur 2.1 Winkelaanbod West-Friesland per gemeente (m² wvo, exclusief leegstand). Hoorn Stede Broec Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Koggenland Wervershoof Andijk Dagelijks Doelgericht Recreatief Het gemiddelde aantal winkelmeters per inwoners in West-Friesland bedraagt m². Landelijk is dit ongeveer m². Binnen de regio herbergen Medemblik en Koggenland in relatie tot het inwonertal het geringste detailhandelsaanbod (maximaal m² wvo per inwoner). Andijk, Wervershoof en Opmeer hebben per inwoners aanzienlijk meer m² wvo ter beschikking (minimaal m² wvo per inwoner). 9

19 Huidige winkelstructuur West-Friesland Voor deze gemeenten geldt dat dit hoge aantal winkelmeters voornamelijk verklaard wordt door de aanwezigheid van een beperkt aantal grootschalige winkels in de branches woninginrichting, doehet-zelf en tuincentra. Deze nemen dan een groot deel van het gemeentelijk wvo voor rekening. De gemiddelde winkelomvang is hierdoor ook groter dan in de overige Westfriese gemeenten. De gemiddelde winkelgrootte in West-Friesland is 290 m² wvo. Landelijk is dit ongeveer 250 m². Regio West-Friesland vergeleken Interessant is om het winkelaanbod in de gemeenten in West Friesland te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Hiervoor wordt een referentiegroep genoemd, gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. Figuur 2.2 laat een benchmark zien van het aantal m² s wvo in gemeenten in West-Friesland in vergelijking met referentiegemeenten. In ongeveer de helft van de Westfriese gemeenten is het aantal m² wvo groter dan in vergelijkbare gemeenten. Dit geldt voor Hoorn, Stede Broec, Opmeer, Wervershoof en Andijk. Met name in Opmeer is het aantal m² vloeroppervlak aanzienlijk meer dan in vergelijkbare gemeenten. In Medemblik en Koggenland is het aantal m² wvo minder dan in qua omvang vergelijkbare gemeenten. Een in vergelijking tot de referentiegemeente groter winkelaanbod betekent overigens niet dat er sprake is van overaanbod. De specifieke verzorgingsfunctie van gemeenten bepaalt mede het draagvlak en daarmee ook de ruimte voor detailhandel. Met name recreatie en toerisme creëert additioneel draagvlak. Figuur 2.2 Winkelaanbod gemeenten West-Friesland en referentiegemeenten (aantal m² wvo (exclusief leegstand)). Hoorn Stede Broec Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Koggenland Wervershoof Andijk NB: referentiegemeenten geselecteerd o.b.v. inwonertal. gemeente referentiegemeente In het voorgaande is beknopt ingegaan op het winkelaanbod per gemeente. Wanneer we bij de huidige en toekomstige winkelstructuur in West-Friesland het koopgedrag van consumenten als uitgangspunt hanteren dan zijn niet zozeer de gemeenten maar veeleer de winkelcentra centrale elementen in vertaling naar een regionale detailhandelsvisie. In tabel 2.2 zijn winkelcentra in West-Friesland gerangschikt naar omvang, met daaraan gekoppeld de typologie van winkelgebieden. 10

20 Huidige winkelstructuur West-Friesland Tabel 2.2 Winkelgebieden West-Friesland. Typologie winkelgebieden Plaats Gemeente Winkelaanbod in m² wvo Regionaal recreatief winkelcentrum Hoorn-centrum Hoorn Bovenlokaal recreatief winkelcentrum Enkhuizen-centrum Enkhuizen Lokaal recreatief winkelcentrum Medemblik-centrum Medemblik Bovenlokaal verzorgend boodschappencentrum Streekhof - Bovenkarspel Stede Broec Lokaal verzorgend boodschappencentrum Andijk-centrum Hoogkarspel-centrum Obdam-centrum Opmeer-centrum Wognum-centrum Spanbroek-centrum Venhuizen-centrum Vijverhof-Avenhorn Wervershoof-centrum Andijk Drechterland Koggenland Opmeer Medemblik Opmeer Drechterland Koggenland Wervershoof Wijk-/buurtverzorgend boodschappencentrum De Huesmolen De Kersenboogerd Grote Beer Hoorn Hoorn Hoorn Koperwiekplein Enkhuizen Grootschalig, perifeer winkelcentrum Dr. Van Aalstweg Woon- en Autostraat Hoorn Stede Broec Figuur 2.3 Winkelcentra West Friesland naar type en verzorgingsfunctie. Centrum Medemblik Centrum Andijk Centrum Wervershoof Centrum Opmeer Centrum Spanbroek Woon- en autostraat Grootebroek Centrum Bovenkarspel Centrum Enkhuizen Centrum Hoogkarspel Centrum Wognum Centrum Obdam Centrum Venhuizen De Huesmolen De Kersenboogerd Dr van Aalstweg Centrum Hoorn Centrum Avenhorn Recreatief w inkelcentrum Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend Boodschappencentrum Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend Grootschalige concentratie Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend 11

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder'

Perspectief detailhandel Doetinchem. 'De kern weer bijzonder' Perspectief detailhandel Doetinchem 'De kern weer bijzonder' 27 november 2006 Perspectief detailhandel Doetinchem De kern weer bijzonder 27 november 2006 Inhoudsopgave 1. Introductie 1 1.1 Aanleiding 1

Nadere informatie

Beleid Detailhandelsstructuur

Beleid Detailhandelsstructuur Beleid Detailhandelsstructuur 2012 bouwen aan samenhang Beleid Detailhandelsstructuur stadsregio Rotterdam 2012 Vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 4 juli 2012 2 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 2 Samenvatting

Nadere informatie

Albert Heijn in Voorthuizen

Albert Heijn in Voorthuizen Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport maart 2011 Albert Heijn in Voorthuizen Eindrapport dossier : BA4560-101-100 registratienummer : versie : definitief maart 2011 INHOUD BLAD 1 UITBREIDING ALBERT HEIJN

Nadere informatie

Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1. Gezamenlijk PDV/GDV-beleid. WERV+B gemeenten. Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld

Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1. Gezamenlijk PDV/GDV-beleid. WERV+B gemeenten. Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten 1 Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B gemeenten Beleidsplan gemeenten WERV + Barneveld Vastgesteld door BO WERV op 6 oktober 2010 Gezamenlijk PDV/GDV-beleid WERV+B

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012

Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Detailhandelsvisie Hengelo 2006 2016 Geactualiseerde beleidsvisie 2012 Gemeente Hengelo Januari 2012 Sector Beleid en Projecten Afdeling Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling Digitale plan ID: NL.IMRO.0164.SV0001-0301

Nadere informatie

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011

Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Integrale detailhandelsvisie gemeente Heerenveen 2011 Gemeente Heerenveen, afdeling Visie en Beleid Vastgesteld door gemeenteraad d.d 2011-03-07 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1 2. Bestaand beleid 2 3. Kenmerken

Nadere informatie

Dynamiek van winkelgebieden

Dynamiek van winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters nrw taskforce dynamische winkelgebieden Dynamiek van winkelgebieden van meer naar betere meters 14 september 2010 nrw taskforce dynamische winkelgebieden

Nadere informatie

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR

FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR FEITENONDERZOEK FACTORY OUTLET ZEVENAAR Studie naar de kansen en bedreigingen voor de regio Januari 2015 www.ioresearch.nl COLOFON Uitgave I&O Research Zuiderval 70 Postbus 563 7500 AN Enschede Rapportnummer

Nadere informatie

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak

Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg. Plan van Aanpak Lintenmanagement Besterdring en Korvelseweg Plan van Aanpak Januari 2011 Inhoudsopgave Managementsamenvatting 3 1 Inleiding 5 1.1 Achtergrond 5 1.2 Project Lintenmanagement 6 1.3 Afbakening projectgebied

Nadere informatie

De noodzaak van structurele vernieuwing van de

De noodzaak van structurele vernieuwing van de De noodzaak van structurele vernieuwing van de Vitaliteit en transitie binnen heldere kaders winkelstructuur taskforce dynamische retailontwikkeling 2014 winkelstructuur Inhoud 1 Aanleiding 3 1.1 Dynamiek

Nadere informatie

Actualisatie distributieve mogelijkheden wonen en sport & spel Melmerpark

Actualisatie distributieve mogelijkheden wonen en sport & spel Melmerpark Gemeente Kampen Actualisatie distributieve mogelijkheden wonen en sport & spel Melmerpark Eindversie Rapportnummer: 203X00483.047337_2 Datum: 22 september 2008 Contactpersoon opdrachtgever: de heer R.

Nadere informatie

DPO centrumplan Emmeloord

DPO centrumplan Emmeloord DPO centrumplan Emmeloord Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden De Deel en gevolgen voor bestaand centrumgebied Waalwijk, februari 2013 DPO centrumplan Emmeloord Onderzoek naar uitbreidingsmogelijkheden

Nadere informatie

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004

I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000. Etourah 2004/71. december 2004 Resultaten van landelijk marktonderzoek 2004 COLOFON Uitgave: I&O Research Langestraat 37 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) 4825000 Project: Etourah Rapportnummer: 2004/71 Datum: december 2004 Opdrachtgever:

Nadere informatie

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt

Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector. Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier vraagt om uitgekiend verkooppunt Hoofdbedrijfschap Detailhandel eindrapport juni 2009 Ruimte voor ondernemerschap in de Dibevo-sector Gezelschapsdier

Nadere informatie

Huis- en Tuinboulevard Geleen

Huis- en Tuinboulevard Geleen Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking rapport Gemeente Sittard - Geleen oktober 2013 Huis- en Tuinboulevard Geleen toets aan de Ladder voor Duurzame Verstedelijking

Nadere informatie

Winkelgebied 2025. Samen in beweging

Winkelgebied 2025. Samen in beweging Winkelgebied 2025 Samen in beweging Colofon Auteur Max Erich ING Economisch Bureau max.erich@ing.nl Redactieraad Edse Dantuma ING Economisch Bureau edse.dantuma@ing.nl Jan van der Doelen ING Sectormanagement

Nadere informatie

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies

DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking. Achtergrondstudies DETAILHANDEL EN BELEID: een continue wisselwerking Achtergrondstudies Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking David Evers Detailhandel en beleid: een continue wisselwerking Planbureau voor

Nadere informatie

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden

Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden Wijk- en buurtwinkelcentra: kansen benutten! Een verkennend onderzoek naar de kansen van Omni Channel Commerce voor ondersteunende winkelgebieden COLOFON Naam: J.F.S. (Hannes) de Bruijn MSc Adres: Sumatrakade

Nadere informatie

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN:

Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Centrumvisie Uden 2016 BIJ ONS IN UDEN: Als je een schip wil bouwen, roep dan geen mannen bij elkaar om hout te verzamelen, het werk te verdelen en orders te geven. In plaats daarvan, leer ze verlangen

Nadere informatie

De markt heeft toekomst

De markt heeft toekomst De markt heeft toekomst Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 De markt heeft toekomst! Trends en toekomstbeelden van de warenmarkt in 2015 Colofon Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan

Nadere informatie

Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches. Gemeente Weert

Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches. Gemeente Weert Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Gemeente Weert Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01075.078041_4 Datum: 3 februari 2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches. Gemeente Weert

Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches. Gemeente Weert Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Gemeente Weert Weert, Marktmogelijkheden PDV- en GDV-branches Gemeente Weert Rapportnummer: 203X01075.078041_4 Datum: 3 februari 2014 Contactpersoon opdrachtgever:

Nadere informatie

De strijd om de harde A1

De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 De strijd om de harde A1 Veranderende voorkeuren van retailers voor steden Veranderende voorkeuren van retailers voor steden drs. K. Strijker RT Utrecht, maart 2014 Amsterdam School

Nadere informatie

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit

Structuurvisie. Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied....van kwantiteit naar kwaliteit Structuurvisie Nieuw - Amsterdam / Veenoord Centrumgebied...van kwantiteit naar kwaliteit VOORWOORD Geachte lezer(es), Voor u ligt het resultaat van ruim een jaar hard werken, veel overleg en presentaties.

Nadere informatie

bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente

bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente Onderzoek bedrijventerreinen EN arbeidsmarkt Gemeente Hoogezand-Sappemeer Gemeente Hoogezand-Sappemeer Gemeente Hoogezand-Sappemeer DE OMMELANDER REKENKAMERCOMMISSIE DE OMMELANDER REKENKAMER De Ommelander

Nadere informatie

De zelfstandige ondernemer in binnenstedelijke planmatige winkelcentra: Een lust of last?

De zelfstandige ondernemer in binnenstedelijke planmatige winkelcentra: Een lust of last? De zelfstandige ondernemer in binnenstedelijke planmatige winkelcentra: Een lust of last? Een onderzoek naar de (financiële) meerwaarde van zelfstandige ondernemers in de branche- en huurdersmix van binnenstedelijke

Nadere informatie

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030

AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 AFDELING RMO Maart 2013 PARAPLUNOTA ECONOMISCH KLIMAAT MOERDIJK 2012-2030 2 INHOUDSOPGAVE 1 de context... 4 1.1 INLEIDING... 4 1.2 WAT VERSTAAN WE ONDER ECONOMISCH KLIMAAT?... 5 1.3 WAAROM DOELEN VOOR

Nadere informatie

Meerwaarde van beleggers voor modeketens

Meerwaarde van beleggers voor modeketens Meerwaarde van beleggers voor modeketens Theoretische verkenning en empirisch onderzoek naar de beperking van de winkelleegstandsproblematiek in Nederland. 1 Thesis: Meerwaarde van winkelvastgoedbeleggers

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten?

Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Het winkellandschap vraagt om regie Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Colofon Titel Winkelleegstand vraagt om regie Ondertitel Welke rol is weggelegd voor gemeenten? Bureau KuiperCompagnons (Rotterdam)

Nadere informatie