West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "West-Friesland. Regionale Detailhandelsvisie 2008"

Transcriptie

1 Regionale Detailhandelsvisie 2008

2 Colofon Uitgave I&O Research BV Stationsplein 11 Postbus 563, 7500 AN Enschede tel. (053) Rapportnummer 2008/021 Datum april 2008 Opdrachtgevers: Gemeente Andijk Gemeente Drechterland Gemeente Enkhuizen Gemeente Hoorn Gemeente Medemblik Gemeente Koggenland Gemeente Opmeer Gemeente Stede Broec Gemeente Wervershoof Auteurs I&O Research: Ruud Esselink Inge Reijmer Seinpost Adviesbureau: René Eldering Bestellingen Exemplaren zijn verkrijgbaar bij de opdrachtgever Het overnemen uit deze publicatie is toegestaan, mits de bron duidelijk wordt vermeld.

3 Inhoud blz. Samenvatting I 1. Inleiding De start De regio Doelstelling Werkwijze Opbouw van de visie 3 2. Huidige winkelstructuur West-Friesland Inleiding Regionale hoofdstructuur op basis van koopgedrag Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Detailhandelsstructuur West-Friesland Recreatieve winkelcentra Boodschappencentra Grootschalige, perifere winkelcentra Horeca, cultuur en ontspanning Conclusie Regionale verzorgingspositie West-Friesland Koopstromen op gemeenteniveau Koopstromen op kernniveau Conclusie Mening en oordeel ondernemers Inleiding Omzetontwikkeling en -samenstelling Oordeel winkelgebied Samenwerking Conclusie Trends en beleid Inleiding Trends in detailhandel Ontwikkelingen in West-Friesland Conclusies 39

4 6. Detailhandelsvisie Doel van de visie Visie vertalen in beleid Doel: binding koopkracht behouden en zo mogelijk vergroten Strategische keuzes en uitgangspunten Het toekomstbeeld van de Westfriese verzorgingsstructuur Toetsingskader 48 Bijlagen 54 Bijlage 1. Leden begeleidingscommissie 55 Bijlage 2. Geraadpleegde bronnen 56 Bijlage 3. Branche-indeling 57 Bijlage 4. Kwalitatieve analyse winkelgebieden 58 Bijlage 5. Aanvulling mening en oordeel ondernemers 78

5 Samenvatting Samenvatting Aanleiding en werkwijze Detailhandel is voortdurend in beweging en ontwikkeling. Deze dynamiek heeft een ruimtelijk neerslag. Ook het detailhandelslandschap is veranderend. Hoewel veel aan de markt - van vraag en aanbod wordt overgelaten, is afstemming in de ruimtelijke winkelplanning belangrijk om kansen voor de Westfriese winkelcentra te pakken en bedreigingen af te slaan. In dit kader hebben de Westfriese gemeenten, in samenwerking met de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, het initiatief genomen om deze Regionale Detailhandelsvisie op te stellen. De visie sluit aan bij de ontwikkeling waarbij in toenemende mate een beroep wordt gedaan op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, regiobesturen en provincies om vorm te geven aan het ruimtelijk detailhandelsbeleid. Belangrijk kader voor het gewenste toekomstbeeld ten aanzien van de winkelstructuur in West- Friesland vormt de huidige winkelstructuur. Gekoppeld aan trends, ontwikkeling alsmede plannen en beleid is vervolgens een visie op de toekomst gepresenteerd. De totstandkoming van de regionale detailhandelsvisie is gebaseerd op de volgende onderzoeksstappen: een analyse van het huidige winkelaanbod in de regio West-Friesland; een koopstromen-analyse die de consumentenoriëntatie van inwoners van West-Friesland in beeld brengt; een enquête onder detailhandelsondernemers; workshops met bestuurders en beleidsmedewerkers van de betrokken gemeenten, alsmede vertegenwoordigers van ondernemersverenigingen; overleg met de Begeleidingscommissie, waarin deelnemende gemeenten, Kamer van Koophandel en bedrijfsleven vertegenwoordigd waren. Conclusies De belangrijkste conclusies uit de analyse, die tevens de onderlegger vormen voor de toekomstvisie, zijn als volgt samen te vatten: Winkelaanbod De regio West-Friesland beschikt over een fijnmazige winkelstructuur. Een groot deel van het winkelaanbod richt zich op de dagelijkse boodschappen waarbij winkelgebieden vooral een lokale verzorgingsfunctie hebben. Met een concentratie van winkel- en leisurevoorzieningen in Hoorn beschikt West-Friesland over een recreatief winkelgebied dat concurrerend is met andere nabijgelegen grote plaatsen. Kenmerkend voor de hoofdwinkelgebieden in met name Hoorn en Enkhuizen is de bijzondere, historische setting met karakteristieke panden, bestrating en ligging aan het IJsselmeer. Toerisme & recreatie vormen met name in deze historische winkelgebieden een sterk element. In West-Friesland zijn relatief veel zelfstandige winkeliers gevestigd. In de recreatieve centra is dit een sterk punt: zelfstandige winkeliers zorgen voor variatie en verrassing in het aanbod, voor de couleur locale. In de kleine kernen kan dit een bedreiging zijn als zij niet voldoende in staat zijn teruglopende omzetten te keren en bedrijfsoverdracht te realiseren. I

6 Samenvatting In de historische hoofdwinkelgebieden zijn weinig grote winkelunits aanwezig wat de komst van bepaalde ketens kan verhinderen. Het aanbod van grootschalige detailhandel op perifere concentraties is versnipperd. Met uitzondering van de Dr. Van Aalstweg is er overwegend sprake van verspreid, solitair gelegen aanbod. Consumentenoriëntatie De kooporiëntatie op de eigen regio is groot. Dagelijkse boodschappen doen de inwoners van West-Friesland bijna allemaal (97%) in hun eigen regio. Ook de niet dagelijkse sectoren (doelgericht en recreatief) laten relatief hoge bindingscijfers zien, met resp. 84 en 75%. Er is dus sprake van een sterke binding aan de eigen regio. Ten opzichte van 2004 is voor wat betreft niet-dagelijkse aankopen de oriëntatie op de eigen regio wel kleiner geworden, wat betekent dat meer buiten West-Friesland wordt gewinkeld. Het verzorgingsgebied van West-Friesland is beperkt door de randligging aan het IJsselmeer. De regio heeft vooral een sterke functie voor haar eigen inwoners. Door het beperkte verzorgingsgebied en sterke winkelgebieden als Lelystad (Bataviastad), Alkmaar en Heerhugowaard in de nabijheid is de toevloeiing van buiten regio beperkt. Trends en ontwikkelingen De toekomstige bevolkingsgroei zal beperkt zijn, maar per saldo wel het draagvlak voor winkelvoorzieningen in West-Friesland (beperkt) vergroten. Gemeenten in West-Friesland hebben beperkte plannen voor uitbreiding van detailhandelsvoorzieningen. Een aanzienlijk deel van de plannen bevindt zich nog in een verkennend stadium, een kleiner deel is hard. In de aangrenzende regio s hebben gemeenten forse plannen voor uitbreiding van het winkelaanbod, waarbij het zowel om reguliere als om grootschalige detailhandel gaat (al dan niet in combinatie met leisure). Leefbaarheid in kleine kernen komt verder onder druk te staan. In kernen met minder dan inwoners zullen winkelvoorzieningen steeds meer verdwijnen of geclusterd worden met andere voorzieningen en functies (o.a. cultuur, educatie, welzijn, zorg, wonen, kinderopvang). Door schaalvergroting en ontwikkelingen in de detailhandel is er meer vraag naar grotere winkelunits. Er is hierbij een spanningsveld tussen het willen faciliteren van deze vraag en het beperkte aanbod van grote winkelunits in bestaande winkelgebieden. Doel van de visie Het doel van de visie is te komen tot een positionering van de Westfriese winkelkernen die: aansluit bij de bestaande winkelstructuur; ruimte geeft aan dynamiek in de aanbod- en vraagontwikkeling in de detailhandel; een gezond economisch perspectief biedt voor ondernemers; beantwoordt aan de vraag van de consument. De visie beoogt in eerste instantie realistisch en haalbaar te zijn. De inbreng van de relevante economische actoren in het onderzoeksproces vormen hiervoor een waarborg. Haalbaar is niet alleen economisch haalbaar, maar ook handhaafbaar op basis van de beschikbare wetgeving van de overheid. Het is daarom van elementair belang dat de visie de inhoudelijke goedkeuring krijgt van de 9 Westfriese gemeenten. De gemeenten dienen zich daarbij ook uit te spreken over de beleidspunten die de provincie Noord-Holland kan overnemen of ondersteunen. II

7 Samenvatting Strategische uitgangspunten Voorgesteld wordt om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij de bestaande winkelstructuur en daarnaast ruimte creeren om (dreigende) gaten in de structuur te dichten. Hierbij staande volgende uitgangspunten centraal: a. Ruimtelijke concentratie van voorzieningen vormt de drager voor de winkelstructuur, basis voor beleid en toetsing van initiatieven. b. Ruimte voor dynamiek in centra met een bovenlokale of regionale verzorgingsfunctie vormt een essentieel onderdeel van het beleid. Het zijn bij uitstek de centra, waar door de menging van functies sprake is van een economische meerwaarde. c. Centra richten zich in hun ontwikkeling primair naar de eisen die passen bij hun functie als: boodschappencentrum, recreatief winkelcentrum of perifeer (PDV) centrum. De centra / winkelgebieden met een meer lokaal verzorgende functie moeten zich primair ontwikkelen tot efficiënte boodschappencentra. d. Alle vormen van detailhandel, die niet passen in de als zodanig omschreven centra, vragen extra zorgvuldigheid voor zover het gaat om locatie, omvang en effecten op de winkelstructuur. Beleidskeuzes toekomstige winkelstructuur West-Friesland De regionale verzorgingsstructuur die wordt nagestreefd is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: 1. Dagelijkse boodschappen: in de toekomstige winkelstructuur beschikken alle inwoners van West-Friesland over een compleet, dagelijks winkelaanbod op acceptabele afstand. 2. Recreatief winkelen: het recreatief winkelen vindt plaats in de (historische) hoofdcentra van de Westfriese gemeenten. Modisch aanbod, in combinatie met een historische setting en leisurevoorzieningen, speelt in op het kijken, vergelijken en verblijven. 3. Doelgerichte aankopen: doelgerichte aankopen vinden plaats in ruimtelijk geconcentreerde en herkenbare winkelgebieden. Ad 1. Boodschappencentra Voortzetting en versterken van de bestaande hiërarchie in de verzorgingsstructuur met het accent op boodschappen doen op lokaal- en wijkniveau. Herstructurering van centra - waar noodzakelijk - tot kwalitatief sterke winkelcentra met een hoogwaardig karakter. Kiezen voor concentratie voorzieningen. Bundeling van voorzieningen (bijv. school, kinderdagverblijf, apotheek, bank). Investeren in de kwaliteit van de winkelstraat/-strip en de openbare ruimte. Inzetten op sterke warenmarkten (eventueel concentreren) als aanvulling op het voorzieningenaanbod. Beleid voor boodschappencentra vraagt om een lokale visie, waarbij intensief wordt samengewerkt met ondernemers en vastgoedeigenaren. Ad 2. Recreatieve winkelcentra Geen uitbreiding van het aantal detailhandelsconcentraties in de regio West-Friesland. Versterken binnenstad van Hoorn. Uitbouwen regionale verzorgingsfunctie Enkhuizen en Medemblik in relatie met toerisme. III

8 Samenvatting Het Streekhof positioneren als efficiënt boodschappencentrum met een aanvullend recreatief aanbod. De bestaande winkelstructuur: waarbinnen Hoorn, Enkhuizen, Medemblik en Het Streekhof elkaar functioneel aanvullen en zich verder ontwikkelen zonder ontwrichtende gevolgen. Garanderen van goede parkeervoorzieningen en bereikbaarheid. Meer accent op de eigen identiteit en sterke punten van West-Friesland en maak dit zichtbaar. Aandacht voor kwaliteit en diversiteit van het winkelaanbod. Binnenstedelijke herontwikkeling met specifieke aandacht voor grootschalige winkelformules van 600 tot m² wvo. Versterken van functies: horeca, winkels, toerisme, cultuur; met behoud van compact en beloopbaar centrumgebied. Ad 3. Grootschalige centra voor doelgerichte aankopen PDV-locaties mogen aanvullend, niet concurrerend zijn met stads- en dorpscentra. PDV-clusters moeten een helder profiel hebben dat aansluit bij het vigerende PDV-beleid. Naast de PDV/GDV concentratie aan de Dr. Van Aalstweg in Hoorn is er in West-Friesland geen ruimte voor een tweede grootschalig cluster met hetzelfde profiel. Om aantrekkelijk te blijven is de (ruimtelijke) uitstraling en omvang (massa) van de Dr. Van Aalstweg een aandachtspunt. Nieuwe grootschalige ontwikkelingen (> m² wvo) dienen aan te sluiten bij bestaande concentraties. Kleinschalige detailhandel buiten winkelgebieden, is onder voorwaarden toegestaan. De omvang mag maximaal 100 m² wvo zijn. Voor initiatieven in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector met gemeenteoverschrijdende effecten is regionale toetsing door de regionale Commissie voor Winkelplanning vereist. Het gaat hierbij om nieuwe initiatieven als om uitbreidingen van m² wvo of meer. Toetsingskader Afstemming op regionaal niveau creëert ruimte voor dynamiek, want de regionale schaal biedt meer ruimte voor marktontwikkelingen. Daarnaast voorkomt regionale afstemming ongewenste of concurrerende ontwikkelingen die de verzorgingsstructuur kunnen verstoren en leidt daarmee tot een sterke winkelstructuur met de juiste ontwikkelingen op de juiste locatie. Afstemming in de regio West-Friesland vraagt om heldere criteria, een eenduidig toetsingskader en ook politieke bereidheid. Hiermee kunnen: initiatieven snel en efficiënt getoetst worden; gemeenten zelf beoordelen of er sprake is van gemeenteoverstijgende effecten en dus regionale afstemming nodig is; regio West-Friesland en Provincie Noord-Holland uitwerking geven aan hun regisseursrol. Om ook daadwerkelijk als toetsingskader te kunnen functioneren is het noodzakelijk dat de regionale detailhandelsvisie wordt vastgesteld door de negen gemeenteraden en de regio West- Friesland. Uitvoering en toetsing kan middels regionaal overleg worden vormgegeven. Een in te richten regionale Commissie voor Winkelplanning is hiervoor een geschikt instrument. In de Commissie zijn naast de negen Westfriese gemeenten ook de ondernemers en marktpartijen vertegenwoordigd. IV

9 Samenvatting Deze commissie toetst aanvragen voor (nieuwe) detailhandelsprojecten op basis van de geformuleerde uitgangspunten. Toetsing vindt plaats op basis van de ruimtelijk-economische aspecten van initiatieven. Dit betekent dat het economisch functioneren van de verzorgingsstructuur beoordeeld wordt, evenals de ruimtelijke inpassing in de bestaande structuur. Daarnaast is regionale afstemming noodzakelijk bij initiatieven met effecten die het gemeentelijk niveau overschrijden. Bij deze initiatieven is voor de regio West-Friesland eveneens een belangrijke toetsende rol weggelegd. De regio West-Friesland verwacht dat de provincie Noord-Holland in haar provinciale detailhandelsvisie aansluit bij de kaders zoals deze zijn neergelegd in deze regionale visie. De rol van de Provincie is met name toetsend en beperkt regisserend. Belangrijke uitgangspunten zijn: het overnemen van de gewenste winkelstructuur: geen uitbreiding van het aantal detailhandelsconcentraties. provinciale richtlijnen voor de vestiging van grootschalige winkelcentra en solitaire vestigingen: grootschalige ontwikkelingen (> m² wvo) aansluiten bij bestaande winkelgebieden. faciliteren van samenwerking als in de regio geschillen ontstaan. instellen van een provinciale adviescommissie en opnemen advies regionale Commissie voor Winkelplanning in beleidsproces provincie. V

10 Inleiding 1. Inleiding 1.1 De start Het initiatief Trends en ontwikkelingen in de vraag- en aanbodzijde van de detailhandel, nieuw ruimtelijk locatiebeleid en decentralisering maakt dat gemeenten, regiobesturen en provincies meer verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van detailhandelsbeleid. Naar aanleiding hiervan heeft de regio West-Friesland, samen met het bedrijfsleven en de Kamer van Koophandel, het initiatief genomen om te komen tot een regionale detailhandelsvisie. Met opstellen van de visie verwacht de regio tevens een goed voorbereide gesprekspartner te kunnen zijn in het bespreken van het provinciale beleid. De regionale visie schetst een beeld van het koopgedrag van inwoners van West-Friesland alsmede de omvang en samenstelling van de winkelstructuur in de regio. Het project sluit hiermee aan bij het in 2003 door het toenmalige Sociaal-wetenschappelijk Bureau van het Samenwerkingsorgaan Westfriesland uitgevoerde onderzoek Consument en Winkels. Veranderingen in de winkelstructuur De spectaculaire opmars van online shoppen gaat onvermijdelijk ten koste van de traditionele winkels. Traditionele winkels zullen meer moeten doen om de klanten aan hun zaak te binden om het hoofd boven water te houden. Zomaar één ontwikkeling die - zo wordt verwacht - de winkelstructuur in Nederland de komende jaren zal doen veranderen. Naast deze zijn er nog diverse andere trends die de ontwikkeling van de detailhandel de komende jaren kleuren. De hiërarchische winkelstructuur, die uitgaat van een evenredige opbouw van de voorzieningenstructuur, zal onder invloed hiervan steeds minder vindbaar zijn in het Nederlandse winkellandschap. Een goed functionerende detailhandelsstructuur sluit aan bij de kooporiëntatie van consumenten. Het landelijk beeld laat een opschaling van de oriëntatie zien, waarbij consumenten vaker kiezen voor centra waarin een totaalaanbod voorhanden is. De consequentie is dat minder complete centra geconfronteerd worden met een geringere oriëntatie van consumenten. Deze ontwikkelingen doen in toenemende mate een beroep op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten, regiobesturen en provincies ten aanzien van het vormgeven en uitvoeren van ruimtelijk detailhandelsbeleid. En dit natuurlijk in samenspraak met marktpartijen, winkeliers en hun vertegenwoordigers. Consumenten kennen geen bestuurlijke grenzen als het gaat om hun winkelgedrag. De regio is de natuurlijke schaalgrootte als het gaat om boodschappen doen en winkelen. Elke regio heeft dan ook een regionaal beleid nodig. Voor het voeren van een regionaal detailhandelsbeleid zijn adequate gegevens nodig. Door gegevens over kooporiëntatie, winkelstructuur, plannen en trends is het mogelijk een regiospecifiek beleid vorm te geven zonder hierbij de gemeentelijke belangen uit het oog te verliezen. 1

11 Inleiding Kader, strategische keuzen en toekomstbeeld In deze visie staat de inhoudelijke context centraal en wordt, voorafgaande aan de toekomstvisie op de winkelstructuur in de regio West-Friesland, het kader uiteengezet waarbinnen dit toekomstbeeld gevormd wordt. Om het toekomstbeeld in te kunnen vullen, is het huidige beeld in kaart gebracht en zijn strategische beleidskeuzes en opgaven bepaald. De strategische keuzes, opgaven en plannen zijn ontleend aan besproken analyses met leden van de begeleidingscommissie, interviews met gemeentelijke beleidsmedewerkers en gehouden ambtelijke en bestuurlijke workshops. De huidige situatie vormt het vertrekpunt; de trends en ontwikkelingen en de strategische keuzes en opgaven de beïnvloedende factoren op weg naar het eindpunt, de regionale detailhandelsvisie West- Friesland. 1.2 De regio De regio West-Friesland ligt het noorden van de provincie Noord-Holland en wordt deels omsloten door de Westfriese Omringdijk. Het is een samenwerkingsregio waarin negen gemeenten op bestuurlijk en op beleidsniveau samenwerken. In West-Friesland zijn veel (jacht)havens, musea en monumenten te vinden. Hierdoor speelt (watersport)toerisme een belangrijke rol in de diverse gemeenten. De regio herbergt diverse toeristische trekkers. Naast het toerisme is ook land- en tuinbouw belangrijk voor de gemeenten in de samenwerkingsregio West-Friesland. Verspreid over negen gemeenten heeft de regio circa inwoners. De gemeente Hoorn heeft het grootste aantal inwoners (bijna ), gevolgd door Medemblik (circa ). Kaart 1 Regio West-Friesland. Aantal inwoners per gemeente. Andijk Drechterland Enkhuizen Hoorn Koggenland Medemblik Opmeer Stede Broec Wervershoof totaal

12 Inleiding 1.3 Doelstelling Het doel van de visie is te komen tot een positionering van de Westfriese winkelkernen die: aansluit bij de bestaande winkelstructuur; ruimte geeft aan dynamiek in de aanbod- en vraagontwikkeling in de detailhandel; een gezond economisch perspectief biedt voor ondernemers; beantwoordt aan de vraag van de consument. De visie beoogt in eerste instantie realistisch en haalbaar te zijn. De inbreng van de relevante economische actoren in het onderzoeksproces vormen hiervoor een waarborg. Haalbaar is niet alleen economisch haalbaar, maar ook handhaafbaar op basis van de beschikbare wetgeving van de overheid. Het is daarom van elementair belang dat de visie de inhoudelijke goedkeuring krijgt van de 9 gemeenten die gezamenlijk de regio West-Friesland vormen. De gemeenten dienen zich daarbij ook uit te spreken over de beleidspunten die de provincie Noord-Holland kan overnemen of ondersteunen. 1.4 Werkwijze Het onderzoek bestaat uit twee fases - een inventarisatiefase en een adviesfase - en deze zijn gezamenlijk verwerkt in voorliggend rapport. De belangrijkste uitkomsten uit de inventarisatiefase worden hierbij als onderlegger gebruikt voor de geformuleerde visie op de meest wenselijke detailhandelstructuur in de regio West-Friesland. Belangrijkste doel van de inventarisatiefase was inzicht te krijgen in het huidig functioneren van de winkelstructuur in West-Friesland. Tijdens de inventarisatiefase zijn diverse deelonderzoeken uitgevoerd: kwantitatieve en kwalitatieve analyse huidige winkelaanbod; kooporiëntatie inwoners West-Friesland; oordeel en wensen detailhandelsondernemers; huidig detailhandelsbeleid. Met de informatie uit de inventarisatiefase als basis zijn vervolgens twee workshops gehouden. Op 16 januari 2007 vond een workshop plaats met bestuurders en ambtenaren van de negen Westfriese gemeenten. Ook vond op dezelfde dag aansluitend een workshop met vertegenwoordigers van detailhandelsondernemers plaats. Ambities van gemeenten, ontwikkelings- en samenwerkingsmogelijkheden, regionale kansen en bedreigingen kwamen in deze workshop naar voren. De uitkomsten van inventarisatiefase en de workshops zijn vervolgens in de adviesfase getoetst op trends, ontwikkelingen en beleid, wat resulteert in het opstellen van een toekomstperspectief voor alle winkelgebieden in West-Friesland. Bespreking en terugkoppeling hiervan met de begeleidende partijen heeft uiteindelijk geresulteerd in een detailhandelsstructuurvisie West-Friesland. De begeleidingscommissie Detailhandelsvisie West-Friesland heeft het onderzoek begeleid en is gedurende het traject diverse malen bij elkaar geweest (voor deelnemers zie bijlage 1). 1.5 Opbouw van de visie Voor het opstellen van een visie is inzicht in de huidige situatie belangrijk. 3

13 Inleiding Dit vormt het vertrekpunt voor een visie. In de rapportage wordt dan ook in diverse hoofdstukken aandacht besteed aan het huidig functioneren van de detailhandelsstructuur in West-Friesland. Zo is in hoofdstuk 2 het huidige aanbod in de regio geanalyseerd, terwijl hoofdstuk 3 vanuit consumentenperspectief (koopgedrag) het huidig functioneren in beeld brengt. Hoofdstuk 4 toont vervolgens aan wat de mening en het oordeel van detailhandelsondernemers is over detailhandel in West-Friesland. Alle drie hoofdstukken sluiten af met een beknopt overzicht van sterke en zwakke punten. Nadat een overzicht gegeven is van de huidige winkelstructuur in West-Friesland wordt doorgekeken naar de toekomst. Zo komen in hoofdstuk 5 landelijke trends en ontwikkelingen aan bod en wordt de regionale planvorming (harde en zachte plannen) op een rij gezet. Op basis hiervan vindt een vertaling naar kansen en bedreigingen plaats. Gezamenlijk vormen deze ingrediënten de bouwstenen voor de regionale detailhandelsvisie West-Friesland (hoofdstuk 6). Schema 1.1 Opbouw en bouwstenen van de visie. Huidig functioneren Aanbod: winkelstructuur (hoofdstuk 2) Vraag: verzorgingsstructuur (hoofdstuk3) Ondernemersperspectief (hoofdstuk 4) Toekomstig functioneren Trends en ontwikkelingen (hoofdstuk 5) Regionale plannen & projecten (hoofdstuk 5) Sterke en zwakke punten winkelstructuur Kansen en bedreigingen Detailhandelsvisie West-Friesland (hoofdstuk6) Belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de visie is het koopgedrag van de consument. Zo wordt in de afzonderlijke hoofdstukken daar waar mogelijk en relevant onderscheid gemaakt tussen de dagelijkse boodschappen, doelgerichte niet-dagelijkse aankopen en recreatief nietdagelijkse aankopen. In hoofdstuk 2 wordt deze typologie nader uiteengezet. 4

14 Huidige winkelstructuur West-Friesland 2. Huidige winkelstructuur West-Friesland 2.1 Inleiding Voor een visie op de detailhandelsstructuur is inzicht nodig in het huidig functioneren van de detailhandel in West-Friesland. De start van het project richt zich op het fotograferen van de winkelconcentraties in de regio. Een foto van de huidige situatie maakt het mogelijk een visie te formuleren op hoe in de toekomst de foto van de winkelstructuur er uit zou kunnen dan wel moeten zien. Om de positie van winkelgebieden in West-Friesland in kaart te brengen, is zowel een aanbod- en vraaginventarisatie nodig. 2.2 Regionale hoofdstructuur op basis van koopgedrag De analyses van de winkelstructuur, de dynamiek in de markt, de ontwikkelingen in draagvlak en kooporiëntatie en de kwalitatieve uitgangspunten hebben geleid tot een gewenste regionale hoofdstructuur die er op basis van de verschillende typen koopgedrag als volgt uitziet: Dagelijkse boodschappen: in de toekomstige winkelstructuur beschikken alle inwoners van West- Friesland over een nabijgelegen compleet, dagelijks winkelaanbod. Hoewel consumenten met name voor de dagelijkse boodschappen er duidelijk voor kiezen deze dicht bij huis te doen, is de perceptie van dichtbij de laatste jaren wel veranderd. De kritische consument wil namelijk snel en efficiënt boodschappen doen. Consumenten kiezen hiervoor een nabijgelegen winkelcentrum wat aan hun wensen en voorwaarden voldoet (wat dus niet automatisch het dichtstbijzijnde winkelcentrum is). Een beperkt en onvolledig winkelaanbod zal vaker worden gepasseerd ten kosten van grotere centra met een breder assortiment waar alle dagelijkse en frequent benodigde niet-dagelijkse inkopen kunnen worden gedaan. Voor het behoud van de dagelijkse verzorgingsfunctie in kleine kernen is schaalvergroting en modernisering van groot belang. West-Friesland is een overwegend dun bevolkt gebied met grotendeels een landelijk karakter. Dit betekent dat de regio veel kleine kernen (minder dan inwoners) herbergt. Recreatief winkelen: het recreatieve winkelen vindt plaats in de hoofdcentra van grote gemeenten. Voor de regio West-Friesland geldt dit voor de binnenstad van Hoorn en in iets mindere mate ook Enkhuizen. Bij recreatief winkelen bezoeken consumenten doorgaans een groot aantal winkels en het gezellig rondlopen in een winkelgebied staat centraal. Het doen van aankopen geldt bij het winkelen niet als de belangrijkste activiteit. Recreatief winkelen kenmerkt zich door kijken, vergelijken en verblijven. Recreatieve winkelgebieden zijn compact opgezet, bieden een gevarieerd (met name modisch) winkelaanbod in een vaak historische omgeving. Winkels zijn voor het functioneren sterk afhankelijk van de passantenstromen. De kwaliteit en attractiviteit van het recreatieve winkelgebied vormen belangrijke peilers alsmede ook investeringsgronden. De veelal kleinschalige opzet van deze winkelgebieden geeft enerzijds ruimte voor de ontwikkeling van snuffelmilieu, maar laat anderzijds grootschalig winkelaanbod buiten. 5

15 Huidige winkelstructuur West-Friesland Doelgerichte niet-dagelijkse aankopen: kleine doelgerichte aankopen worden gedaan in combinatie met de dagelijkse boodschappen en dus in de kernverzorgende winkelcentra. Grootschalige, volumineuze doelgerichte aankopen vinden plaats in ruimtelijk geconcentreerde winkelgebieden. Consumenten zijn in toenemende mate erop gericht het gros van de boodschappen één keer per week te doen op één winkellocatie (one-stop-shopping). Vraaggerichte winkelcentra bevatten niet alleen een supermarkt maar herbergen een compleet dagelijks en flankerend niet-dagelijks aanbod. Kleine niet-dagelijkse aankopen zoals bijvoorbeeld strijkijzer, sokken of cd s, worden toenemend gecombineerd met dagelijkse aankopen. In de regio West-Friesland is er een relatief omvangrijk grootschalig detailhandelsaanbod dat niet is ingepast in de bestaande winkelgebied maar meer verspreid gelegen is. Grootschalig doelgericht winkelaanbod met een lage bezoekintensiteit kunnen in beginsel goed samengebracht worden op een perifere winkellocatie. Aanwijzing van dergelijke concentratiegebieden moet echter wel afgestemd zijn op de huidige winkelstructuur en het hieraan gekoppelde verzorgingsniveau. Niet-winkelaankopen winkelaankopen: naast detailhandelsaankopen, gedaan in winkels, kunnen consumenten ook via andere aankoopkanalen consumentenartikelen aanschaffen. Een van de niet-winkel aankoopkanalen vormt internet. De verkoop van producten en diensten via internet is de afgelopen jaren gegroeid en zal zich de komende jaren verder doorzetten. Internetwinkelen is de laatste jaren sterk toegenomen. Ten opzichte van de totale detailhandelsomzet is deze online omzet bescheiden met 1,5 à 2%. Naar verwachting zal in 2012 ongeveer 10% van de detailhandelsaankopen via internet worden gedaan. Via internet worden onder meer tweedehandsartikelen, boeken, cd s, dvd s, vakantiereizen, vliegtickets en bruin- en witgoed aangeschaft. Een sterke doorgroei van internetwinkelen zal van invloed zijn op de winkelstructuur. Garageverkoop Naast internet vormt de warenmarkt een ander niet-winkel aankoopkanaal. Markten en winkels zijn niet alleen concurrerende kanalen, maar tevens ook complementair en toegevoegde waarde creërend. Afhankelijk van de situering en ligging ten opzichte van elkaar profiteren markten, winkels en horeca van elkaars nabijheid. Winkels en horeca profiteren doordat bezoekers die speciaal voor de markt komen ook winkels en horeca bezoeken. Uit lokaal marktonderzoek blijkt de interactie tussen de verschillende publieksfuncties. Mede afhankelijk van het omliggende winkelaanbod kan geconstateerd worden dat van alle marktbezoekers tweederde deel tot driekwart de markt combineert met een bezoek aan omliggende winkels. Ook is er de meerwaarde van de nabijgelegen winkels voor de markt. 6

16 Huidige winkelstructuur West-Friesland Bezoekers die voor de winkels en/of horeca naar de binnenstad komen (marktgevoelige bezoekers) én aanvullend ook de markt bezoeken, besteden ook op de markt. In West-Friesland heeft Hoorn een grote en complete markt. Daarnaast is in Enkhuizen, Medemblik en Bovenkarspel een kernverzorgende markt aanwezig. Voor de overige kernen geldt dat indien er een (kleine) markt aanwezig is, deze met name een aanvulling vormt op het aanwezige winkelaanbod. Groente- en fruitteelt vormt een belangrijke bedrijfstak in West-Friesland. Een deel van de telers verkoopt ook verse producten aan huis. Uit onderzoek van het LEI blijkt dat ruim 6% van de landbouwbedrijven in Nederland producten aan huis verkoopt 1. Soms in een echte winkelruimte, soms in een kistje langs de weg. Gemiddeld halen ze met al deze vormen van verkoop een omzet van ,-. Op bedrijven met een boerderijwinkel ligt dit veel hoger, met een gemiddelde van iets boven de ,-, aldus het onderzoek. Volgens de thuisverkopers komen de klanten vooral af op de versheid en smakelijkheid van de producten. Net als bij verkoop via internet geldt echter vanuit handhavingsperspectief dat er vrijheid van vestiging is met het voorbehoud dat er geen koopwaren getoond worden aan consumenten en dat de opslag en distributiefuncties in een woonhuis ondergeschikt blijven aan de woonfunctie. Als er wel verkoopwaar getoond wordt, is er feitelijk sprake van detailhandel en dat mag alleen op plaatsen met een detailhandelsbestemming. 2.3 Ruimtelijk kwaliteitsbeeld Een fijnmazige voorzieningenstructuur blijft voor de regio West-Friesland het uitgangspunt. Dit betekent dat gestreefd wordt inwoners van West-Friesland een zo compleet mogelijk winkelaanbod aan te bieden. Het toekomstig functioneren van winkelcentra is naast de kwantitatieve component van vraag en aanbod ook mede bepaald door de functioneel-ruimtelijke omgevingskwaliteit. Zo zijn veel flankerende factoren van invloed op het functioneren van winkelcentra: kwaliteit winkelaanbod (presentatie, uitstraling, aanwezigheid & situering trekkers, leegstand); aanvullende voorzieningen (horeca, ambulante handel, overige publieksdiensten); toegankelijkheid (ligging, bereikbaarheid, parkeer- en stallingsmogelijkheden, routing); fysieke omgeving (onderhoud, sfeer, veiligheidsbeleving). 1 LEI, i.s.m. Wageningen Universiteit en Researchcentrum: Wat je vers haalt is lekker; Thuisverkoop op het Platteland (juni 2006). 7

17 Huidige winkelstructuur West-Friesland Schema 2.1 Functioneel-ruimtelijke factoren en functioneren winkelcentra. Toegankelijkheid Fysieke omgeving Vraag Winkelcentrum Aanbod Kwaliteit winkelaanbod Aanvullende voorzieningen Het belang en gewicht van deze functioneel-ruimtelijke kenmerken varieert met de verzorgingsfunctie van winkelcentra. Zo hebben winkelkernen met voornamelijk een boodschappenfunctie andere voorwaarden voor goed functioneren dan winkelkernen met meer recreatief winkelaanbod. Tabel 2.1 Ruimtelijk functionele kenmerken type winkelcentra. Boodschappencentrum Functionele uitstraling Trekker: supermarkt van voldoende omvang Doelgerichte en kernverzorgende voorzieningen Compact, overzichtelijke opzet Makkelijk bereikbaar Gratis en nabij parkeren Recreatief winkelcentrum Attractieve, sfeervolle uitstraling Sterk modisch segment Complementaire leisurevoorzieningen Breed en divers toeristisch-recreatief aanbod Groter winkelgebied met routing Ruim (betaald) parkeeraanbod met parkeerrouting Aandacht voor onderhoud, sfeer en veiligheid Grootschalig, perifeer winkelcentrum Functionele uitstraling Variatie in volumineus winkelaanbod Doelgerichte voorzieningen Compact, overzichtelijke opzet Makkelijk bereikbaar Gratis en nabij parkeren 8

18 Huidige winkelstructuur West-Friesland De regio West-Friesland herbergt veel kleinere kernen met lokale verzorgingsfunctie, waar vooral dagelijkse en doelgerichte niet-dagelijkse winkelaankopen worden gedaan. Daarnaast is er een beperkt aantal kernen waar de toeristisch-recreatieve functie sterk(er) is, zoals Hoorn, Enkhuizen en Medemblik. In dit hoofdstuk beschrijven we de belangrijkste winkelcentra in West-Friesland vanuit een kwalitatief perspectief, opdat inzicht wordt verschaft in de sterke en zwakke punten. 2.4 Detailhandelsstructuur West-Friesland Groot deel van de winkelmeters in Hoorn West-Friesland telt ruim m² wvo. Exclusief leegstand wordt hiervan ruim m² wvo gebruikt. De meerderheid van de meters behoort tot het niet-dagelijkse winkelsegment. Figuur 2.1 laat een verdeling van de m²s winkelvloeroppervlak (wvo) naar sector (zie bijlage 2 voor sectorindeling) per Westfriese gemeente zien. Hoorn is de grootste gemeente binnen de regio. Binnen de regio heeft de gemeente Hoorn, waar bijna m² wvo gebruikt wordt, ook het grootste winkelaanbod van de negen Westfriese gemeenten. Stede Broec komt op de tweede plaats met circa m² wvo. Met bijna m² wvo is het winkelaanbod in de gemeente Andijk het kleinst. In Enkhuizen is het aandeel m² wvo in de sectoren recreatief relatief groot in vergelijking met andere gemeenten. In de meer landelijke gemeenten is het recreatieve winkelaanbod beperkt. Figuur 2.1 Winkelaanbod West-Friesland per gemeente (m² wvo, exclusief leegstand). Hoorn Stede Broec Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Koggenland Wervershoof Andijk Dagelijks Doelgericht Recreatief Het gemiddelde aantal winkelmeters per inwoners in West-Friesland bedraagt m². Landelijk is dit ongeveer m². Binnen de regio herbergen Medemblik en Koggenland in relatie tot het inwonertal het geringste detailhandelsaanbod (maximaal m² wvo per inwoner). Andijk, Wervershoof en Opmeer hebben per inwoners aanzienlijk meer m² wvo ter beschikking (minimaal m² wvo per inwoner). 9

19 Huidige winkelstructuur West-Friesland Voor deze gemeenten geldt dat dit hoge aantal winkelmeters voornamelijk verklaard wordt door de aanwezigheid van een beperkt aantal grootschalige winkels in de branches woninginrichting, doehet-zelf en tuincentra. Deze nemen dan een groot deel van het gemeentelijk wvo voor rekening. De gemiddelde winkelomvang is hierdoor ook groter dan in de overige Westfriese gemeenten. De gemiddelde winkelgrootte in West-Friesland is 290 m² wvo. Landelijk is dit ongeveer 250 m². Regio West-Friesland vergeleken Interessant is om het winkelaanbod in de gemeenten in West Friesland te vergelijken met het landelijke gemiddelde. Hiervoor wordt een referentiegroep genoemd, gebaseerd op het inwoneraantal van de gemeente. Figuur 2.2 laat een benchmark zien van het aantal m² s wvo in gemeenten in West-Friesland in vergelijking met referentiegemeenten. In ongeveer de helft van de Westfriese gemeenten is het aantal m² wvo groter dan in vergelijkbare gemeenten. Dit geldt voor Hoorn, Stede Broec, Opmeer, Wervershoof en Andijk. Met name in Opmeer is het aantal m² vloeroppervlak aanzienlijk meer dan in vergelijkbare gemeenten. In Medemblik en Koggenland is het aantal m² wvo minder dan in qua omvang vergelijkbare gemeenten. Een in vergelijking tot de referentiegemeente groter winkelaanbod betekent overigens niet dat er sprake is van overaanbod. De specifieke verzorgingsfunctie van gemeenten bepaalt mede het draagvlak en daarmee ook de ruimte voor detailhandel. Met name recreatie en toerisme creëert additioneel draagvlak. Figuur 2.2 Winkelaanbod gemeenten West-Friesland en referentiegemeenten (aantal m² wvo (exclusief leegstand)). Hoorn Stede Broec Opmeer Enkhuizen Drechterland Medemblik Koggenland Wervershoof Andijk NB: referentiegemeenten geselecteerd o.b.v. inwonertal. gemeente referentiegemeente In het voorgaande is beknopt ingegaan op het winkelaanbod per gemeente. Wanneer we bij de huidige en toekomstige winkelstructuur in West-Friesland het koopgedrag van consumenten als uitgangspunt hanteren dan zijn niet zozeer de gemeenten maar veeleer de winkelcentra centrale elementen in vertaling naar een regionale detailhandelsvisie. In tabel 2.2 zijn winkelcentra in West-Friesland gerangschikt naar omvang, met daaraan gekoppeld de typologie van winkelgebieden. 10

20 Huidige winkelstructuur West-Friesland Tabel 2.2 Winkelgebieden West-Friesland. Typologie winkelgebieden Plaats Gemeente Winkelaanbod in m² wvo Regionaal recreatief winkelcentrum Hoorn-centrum Hoorn Bovenlokaal recreatief winkelcentrum Enkhuizen-centrum Enkhuizen Lokaal recreatief winkelcentrum Medemblik-centrum Medemblik Bovenlokaal verzorgend boodschappencentrum Streekhof - Bovenkarspel Stede Broec Lokaal verzorgend boodschappencentrum Andijk-centrum Hoogkarspel-centrum Obdam-centrum Opmeer-centrum Wognum-centrum Spanbroek-centrum Venhuizen-centrum Vijverhof-Avenhorn Wervershoof-centrum Andijk Drechterland Koggenland Opmeer Medemblik Opmeer Drechterland Koggenland Wervershoof Wijk-/buurtverzorgend boodschappencentrum De Huesmolen De Kersenboogerd Grote Beer Hoorn Hoorn Hoorn Koperwiekplein Enkhuizen Grootschalig, perifeer winkelcentrum Dr. Van Aalstweg Woon- en Autostraat Hoorn Stede Broec Figuur 2.3 Winkelcentra West Friesland naar type en verzorgingsfunctie. Centrum Medemblik Centrum Andijk Centrum Wervershoof Centrum Opmeer Centrum Spanbroek Woon- en autostraat Grootebroek Centrum Bovenkarspel Centrum Enkhuizen Centrum Hoogkarspel Centrum Wognum Centrum Obdam Centrum Venhuizen De Huesmolen De Kersenboogerd Dr van Aalstweg Centrum Hoorn Centrum Avenhorn Recreatief w inkelcentrum Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend Boodschappencentrum Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend Grootschalige concentratie Regionaal Bovenlokaal Lokaal/w ijkverzorgend 11

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoogvliet. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Winkelcentrum - Binnenban 4 2.2 In de Fuik 5 2.3 Lengweg 5 2.4

Nadere informatie

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven

Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE. Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Samenvatting Eindhoven Regionaal koopstromenonderzoek SRE Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Rapportnummer:

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Hoek van Holland. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Centrum 4 2.2 Verspreide bewinkeling 5 3 Koers detailhandelsstructuur

Nadere informatie

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle

Detailhandelsvisie A2-gemeenten. Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Detailhandelsvisie A2-gemeenten Lokale sessie Heeze-Leende 10 februari 2015 Stefan van Aarle Vraagstelling visie en uitvoering Regionale visie: Welke kansen zijn aanwezig om de detailhandelsstructuur in

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraad

Advies aan de gemeenteraad Advies aan de gemeenteraad Postregistratienummer *16.0001261* 16.0001261 Raadsvergadering: 17 maart 2016 Voorstel: 2.41 Agendapunt: 8 Onderwerp Vaststelling Regionale detailhandelsvisie West-Friesland.

Nadere informatie

Hillegersberg - Schiebroek

Hillegersberg - Schiebroek Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Hillegersberg - Schiebroek Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in Hillegersberg-Schiebroek 4 2.1 Bergse Dorpsstraat

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Overschie. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Burgemeester Baumannlaan 4 2.2 Abtsweg 4 2.3 Park Zestienhoven

Nadere informatie

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/

snel dan voorzien. In de komende jaren zal, afhankelijk van de (woning)marktontwikkeling/ 2 Wonen De gemeente telt zo n 36.000 inwoners, waarvan het overgrote deel in de twee kernen Hellendoorn en Nijverdal woont. De woningvoorraad telde in 2013 zo n 14.000 woningen (exclusief recreatiewoningen).

Nadere informatie

Heerhugowaard Stad van kansen

Heerhugowaard Stad van kansen Raadsvergadering Heerhugowaard Stad van kansen Besluit: Voorsteinummer: (2x3 CLo l) OSL( Agendanr. : 7 Voorstelnr. : RB2011054 Onderwerp : Vaststelling detailhandelsvisie Regio Alkmaar Aan de Raad, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder

Actualisering PDV/GDVbeleid. FoodValley. Raadsinformatiebijeenkosmt. 23 november Guido Scheerder Actualisering PDV/GDVbeleid FoodValley Raadsinformatiebijeenkosmt 23 november 2016 Guido Scheerder 2 Inhoud presentatie Doel actueel PDV / GDV beleid Projectaanpak Definities Actuele aanbodstructuur Vraag

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : P.J. Beers : Beleid en Projecten : S. Meinsma Voorstel aan de raad Onderwerp : Detailhandel Structuurvisie

Nadere informatie

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013

Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners. Gemeente Drechterland Augustus 2013 Zondagopenstelling Drechterland Peiling onder inwoners Gemeente Drechterland Augustus 2013 Colofon Uitgave : I&O Research BV Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel. (0229) 282555 www.ioresearch.nl Rapportnummer

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Noord. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 erboulevard (Zwartjanstraat en molenstraat) 4 2.2 Zwaanshalsgebied

Nadere informatie

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt

Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt Bijlage 2: afwegingskader locatiekeuze supermarkt In deze bijlage is het afwegingskader opgenomen voor de locatiekeuze van de supermarkt in Geertruidenberg. De locaties Venestraat en Schonckplein zijn

Nadere informatie

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014

Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 Noordoost-Brabant, Agri Food capital Regionale detailhandelsfoto Felix Wigman 19 februari 2014 204X00472 Opzet presentatie 1. Aanpak en resultaten regionale detailhandelsfoto 2. Algemene trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015

Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Leegstand detailhandel: oorzaken en wat doen we ermee? Peter ter Hark Lectoraat Fontys Hogescholen Vastgoed en Makelaardij 22 april 2015 Onderwerpen: Wat is er gebeurd de afgelopen jaren? Wat gaat er gebeuren

Nadere informatie

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN

MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN MEMO CENTRUMPLAN REUSEL ADVIES RUIMTELIJK- FUNCTIONELE CONSTELLATIE SUPERMARKTEN 13 OKTOBER 2017 Status: Definitief Datum: 13 oktober 2017 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013

Nadere informatie

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook

Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook Quickscan beoordeling inpassing discountsupermarkt Mook datum: 1-12-2015 projectnummer: 1639.0915 Aanleiding Vorig jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. en JAVO Vastgoed een plan gepresenteerd

Nadere informatie

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle

Analyses detailhandelsvisie. 10 september 2015 Stefan van Aarle Analyses detailhandelsvisie 10 september 2015 Stefan van Aarle BRO Sinds 1962 Programma Ontwerp Ordenen Regionale en lokale Visies: samenwerking tot ontwikkelplan Supermarkten, PDV / GDV, internethandel,

Nadere informatie

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO.

Perspectief Kerkelanden. 1 Inleiding. 2 Actuele situatie. 2.1 Actueel winkelaanbod Hilversum. Blauwhoed Vastgoed. Actueel DPO. Blauwhoed Vastgoed Perspectief Kerkelanden Actueel DPO Datum 28 juni 2006 BLH006/Sdg/0004 Kenmerk 1 Inleiding Voor Kerkelanden worden plannen ontwikkeld die voorzien in een renovatie en upgrading van dit

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie

Raadsvoorstel. Bevoegdheid Raad. Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9. Onderwerp Detailhandelsvisie Raadsvoorstel Bevoegdheid Raad Vergadering Gemeenteraad Oirschot Vergaderdatum: 20 oktober 2015 Registratienummer: 2015/61 Agendapunt nummer: 9 Onderwerp Detailhandelsvisie Voorstel 1. Vaststellen regionale

Nadere informatie

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen

Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam

Gebiedskoers Detailhandel Prins Alexander. Gemeente Rotterdam Gebiedskoers Detailhandel 2017-2020 Gemeente Rotterdam Datum Juni 2017 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Situatie van de detailhandel in 4 2.1 Alexandrium 4 2.2 Binnenhof 5 2.3 Hesseplaats 5 2.4 Lage Land

Nadere informatie

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten

Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Beleidsregel Detailhandel A2-gemeenten Aanleiding In de Verordening ruimte 2014 van de provincie Noord-Brabant is de sector detailhandel nadrukkelijk aanwezig. De provincie verplicht gemeenten om de programmering

Nadere informatie

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00

Amersfoort. Euterpeplein. ruimtelijk-economisch onderzoek 04-07-2013 081530.17896.00 Amersfoort Euterpeplein ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 081530.17896.00 04-07-2013 projectleider: opdrachtgever: drs. G. Welten Hoorne Vastgoed R.008/04 gecertificeerd

Nadere informatie

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook

Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook Quick scan haalbaarheid en effecten discountsupermarkt Mook datum: 2-2-2015 projectnummer: 1515.1114 Aanleiding Eerder dit jaar heeft de ontwikkelcombinatie Progres Real Estate B.V. & JAVO Vastgoed een

Nadere informatie

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland

winkelruimte oost-nederland Overijssel en Gelderland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Katwijk

Detailhandelsvisie Katwijk Detailhandelsvisie Katwijk Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Katwijk de heer R. van der Poel Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer W. Frielink Projectnummer: 1114.1211 Datum: 15 mei 2012

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede- fase 2 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

2 Trends en ontwikkelingen

2 Trends en ontwikkelingen 2 Trends en ontwikkelingen 2.1 Landelijke ontwikkelingen Bij winkelbezoek hangt het gedrag van de consument vooral samen met het bezoekmotief. Globaal kunnen we een onderscheid maken tussen boodschappen

Nadere informatie

Aanleiding. beeld te brengen

Aanleiding. beeld te brengen Opbouw presentatie Aanleiding Het veranderende winkellandschap Winkelstructuur en beleidskader Neerijnen Marktruimtebepaling 2017 Marktruimtebepaling 2027 Kwantitatieve argumenten voor vestiging supermarkt

Nadere informatie

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011

MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep aan Dreef Beheer. Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 MARKTRUIMTE EN EFFECTEN UITBREIDING DEKAMARKT ORDENPLEIN Stec Groep B.V. Guido Scheerder Januari 2011 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 1 1.1 Uw situatie en vragen 1 1.2 Onze aanpak 1 1.3 Leeswijzer 1 2. ADVIES

Nadere informatie

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein

Oosterhout, visie boodschappenstructuur. Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Oosterhout, visie boodschappenstructuur Presentatie gemeenteraad, 6 december 2016 Aiko Mein Achtergrond Detailhandel sterk in beweging Opkomst e-commerce Dalende bestedingen Omvallende ketens Leegstand

Nadere informatie

Groesbeek DPO Plan Dorpsstraat Groesbeek Opdrachtgever: Gemeente Groesbeek Projectnummer: 896.1109 Datum: 2 december 2009 DPO plan Dorpsstraat DROOGH TROMMELEN EN PARTNERS Voorstadslaan 254 6542 TG Nijmegen

Nadere informatie

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag

Raadsvoorstel. 1. Samenvatting. 2. Voorstel. 3. Inleiding. 3.1 Aanleiding, achtergrond. 3.2 Centrale vraag Raadsvoorstel Agenda nr. 4 Onderwerp: Regionale en subregionale visie detailhandel Soort: Kaderstellend en besluitvormend Opsteller: G. Hoeben Portefeuillehouder: W.L.G. Hanssen Zaaknummer: SOM/2015/015010

Nadere informatie

winkelcentra kennen de wijk

winkelcentra kennen de wijk P. 210 Slimme Bas Buvelot winkelcentra kennen de wijk P. 211 Veel naoorlogse wijken in Nederland worden momenteel vernieuwd omdat de woningvoorraad niet meer aansluit bij de woonwensen van de hedendaagse

Nadere informatie

Actieplan binnenstad Maassluis

Actieplan binnenstad Maassluis Actieplan binnenstad Maassluis 1 Inleiding De dynamiek in de detailhandel is bijzonder groot en kent vele trends en ontwikkelingen. Een aantal trends is al jaren zichtbaar, zoals schaalvergroting. Andere

Nadere informatie

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO

Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO Afsprakenkader Detailhandelsontwikkelingen REGIONALE DETAILHANDELSFOTO 1. Inleiding De provincie Noord-Brabant heeft in januari 2013 een symposium georganiseerd over de ontwikkelingen in de detailhandelssector.

Nadere informatie

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015

Detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 15 juli 2015 Detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 15 juli 2015 Het verschaffen van inzicht op welke haalbare wijze Nederweerteen sterk en bestendig vitaal centrum gericht op de toekomst kan realiseren,

Nadere informatie

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail

Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Beleidsnota 4.2 Bedrijven en werklocaties, onderdeel Retail Inleiding Deze nota bevat de beleidsuitgangspunten voor retail in de gemeente Peel en Maas. Daarnaast wordt in de nota ingegaan hoe de uitgangspunten

Nadere informatie

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015

Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert. Stefan van Aarle 25 november 2015 Scenario s detailhandelsvisie centrum Nederweert Stefan van Aarle 25 november 2015 AGENDA 19:30 uur presentatie scenario s 20:30 uur korte pauze 20:45 uur vragenronde 21:15 uur afronding Inleiding Even

Nadere informatie

Begeleidingscommissie

Begeleidingscommissie Bijlage 1 Begeleidingscommissie Bijlage 2 Begrippenlijst mevrouw D. Bogers mevrouw E. Lambooy mevrouw S.N. MinkemaWedzinga de heer J.S. Nota de heer A. van Wanroij Gemeente Soest KvK Gooi en Eemland Gemeente

Nadere informatie

Retailvisie Leidse regio

Retailvisie Leidse regio Retailvisie Leidse regio Welkom bij het RMC Werkatelier Leidse regio Twitter: @economie071 2-4-2015 Copyright RMC 2012 1 Programma 18:00 Inloop 18:30 Opening door Robert Strijk Voorzitter stuurgroep Economie071

Nadere informatie

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant VLAAMS-BRABANT Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in Vlaams-Brabant Detailhandel zorgt voor een sterke economische dynamiek wat zich vertaalt in 55 miljard euro omzet in 2013

Nadere informatie

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1

Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur. Werkatelier 1 Welkom! Gemeente Purmerend Visie op de boodschappenstructuur Werkatelier 1 Stelling 1 Een supermarkt in het centrum van Purmerend voorziet in een consumentenbehoefte en is ook goed voor de positie van

Nadere informatie

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand.

Voorstellen. Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015. Aanleiding en doel. Proces Afsprakenkader. Toename leegstand. Voorstellen Rik Eijkelkamp DTNP (Droogh Trommelen en Partners) Ellis Koenders Afsprakenkader detailhandel regio Achterhoek 22 april 2015 EZ gemeente Aalten Proces Afsprakenkader Voorbereid door PoHo DE

Nadere informatie

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017

bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar ) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 Bijlage bij Raadsvoorstel Regionale Detailhandelsvisie Regio Alkmaar 2025 1) Verslag regionale bijeenkomst ondernemers d.d. 29 mei 2017 2) Verslag bijeenkomst ondernemers Alkmaar d.d. 15 mei 2017 1) Verslag

Nadere informatie

Notitie Definitie perifere detailhandel

Notitie Definitie perifere detailhandel Notitie Definitie perifere detailhandel Gemeente Apeldoorn Eenheid Ruimtelijke Leefomgeving Mei 2013 2 Inleiding In februari 2010 is door de gemeenteraad het nieuwe beleidskader voor perifere en grootschalige

Nadere informatie

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur

Herijking Nota Detailhandel Eindhoven. Marco Karssemakers Economie & Cultuur Herijking Nota Detailhandel Eindhoven Marco Karssemakers Economie & Cultuur Tot zover.. Nieuwe foto stand van zaken detailhandel Eindhoven door extern bureau Gesprekken met marktpartijen Bijeenkomst met

Nadere informatie

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp

Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Samenvatting Ruimte om te Ondernemen integrale economische visie Pijnacker- Nootdorp Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid, innovatie en productiviteit en dragen daarmee bij aan de welvaart en welzijn

Nadere informatie

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp

Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers Velp Ruimtelijk-economische onderbouwing Goossens Tweewielers te Velp In opdracht van: Goossens Tweewielers Velp Apeldoorn, 9 juli 2012 Copyright MKB Reva 2012 Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd

Nadere informatie

Oplegnotitie behorend bij Actualisering Regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland.

Oplegnotitie behorend bij Actualisering Regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland. Oplegnotitie behorend bij Actualisering Regionale structuurvisie detailhandel Midden-Holland. 1. Inleiding In juli 2002 heeft het REO Midden-Holland (provincie Zuid-Holland, Kamer van Koophandel Rotterdam

Nadere informatie

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld)

PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) PDV/GDV cluster Eijsden (Gronsveld) Effecten op winkelgebieden in omgeving Opdrachtgever: Wyckerveste Adviseurs BV. Rotterdam, 4 november 2010 Over Ecorys Met ons werk willen we een zinvolle bijdrage leveren

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Koggenland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-246 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden

Amsterdam, 2 april 2015. Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Amsterdam, 2 april 2015 Verslag RMC Werkatelier Retailvisie Leidse Regio, Level Leiden Op 1 april 2015 vond het werkatelier in de Leidse regio plaats onder begeleiding van Retail Management Center (RMC).

Nadere informatie

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg

POL-uitwerking werklocaties - Regionale visie detailhandel Noord Limburg Agendapuntnummer : Documentnummer : (cc 2 t Raadsvergadering d.d. : 8 juni 201 Raadscommissie : Commissie Grondgebied Commissie d.d. 31 mei 2017 Programma Economische zaken Onderwerp POL-uitwerking werklocaties

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1 1.2

Nadere informatie

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal!

Gemeente Assen Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Gemeente Assen 23-09-2011 Oplegnotitie Detailhandel Assen Kwaliteit en beleving centraal! Inleiding In de periode van 1997 tot en met 2010 is in de gemeente Assen de detailhandelsmonitor uitgevoerd om

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen

Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Demografische ontwikkeling Gemeente Enkhuizen Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas.

Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Pagina 1 van 7 Raadsvoorstel tot het vaststellen van een Retail Structuur Visie 2020 gemeente Peel en Maas. Inleiding Op 16 juni 2008 heeft de gemeenteraad van een Startnotitie detailhandelstructuur en

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec

Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Demografische ontwikkeling Gemeente Stede Broec Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente

Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente 1 Bewoners regio kopen minder in eigen gemeente Fact sheet augustus 15 Net als Amsterdammers kopen bewoners in de Amsterdamse regio steeds meer niet-dagelijkse producten (kleding, muziek, interieurartikelen)

Nadere informatie

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum

KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum KoopstromenMonitor Gemeente Hilversum Detailhandel in zwaar weer De marktomstandigheden voor de gevestigde detailhandel zijn er de afgelopen jaren niet beter op geworden. Tussen 2008 en 2012 is de totale

Nadere informatie

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven

Zijdelwaard Uithoorn. Winkelen Wonen Verblijven Zijdelwaard Uithoorn Winkelen Wonen Verblijven Uithoorn is een aantrekkelijke, landelijke woongemeente. Direct gelegen aan de Amstel en onderdeel van het Groene Hart, maar toch ook op een steenworpafstand

Nadere informatie

Winkelleegstand: dilemma of kans?

Winkelleegstand: dilemma of kans? Winkelleegstand: dilemma of kans? Enkele landelijke trends en ontwikkelingen 1. Schaalvergroting (food) en schaalverkleining (modisch) 2. Branchevervaging 3. Toenemende problematiek PDV clusters 4. Filialisering

Nadere informatie

LEESWIJZER FACTSHEETS

LEESWIJZER FACTSHEETS LEESWIJZER FACTSHEETS 1 LEESWIJZER FACTSHEETS KSO2016 Algemeen Voor het Randstad Koopstromenonderzoek 2016 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten

Nadere informatie

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

CONCEPT advies. Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00) CONCEPT advies Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rboi.nl Onderwerp: Overwegingen bij toestaan verplaatsing Vomar naar bedrijventerrein (039700.17302.00)

Nadere informatie

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee

Detailhandelsvisie. Goeree-Overflakkee Detailhandelsvisie Goeree-Overflakkee 2 trends en ontwikkelingen in de detailhandel (algemeen)! Economische stagnatie! Omzetverschuivingen van offline naar online winkels (internet winkelen)! Overcapaciteit

Nadere informatie

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING

5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING B i j l a g e 3 : A c t u a l i s a t i e D P O, m a a r t 2 0 1 5 5 MAART 2015 ACTUALISATIE DPO NIET- DAGELIJKSE SECTOR HEERENVEEN BROEKHUIS RIJS ADVISERING 1. Inleiding De gemeente Heerenveen is de afgelopen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-247 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering

Zuidlaren. Toelichting op distributieve berekeningen. Broekhuis Rijs Advisering. Juli Broekhuis Rijs Advisering Zuidlaren Toelichting op distributieve berekeningen Juli 2013 Hieronder geven we in chronologische volgorde een overzicht van hoe de verschillende uitkomsten tot stand komen en zijn gekomen, en welke aannames

Nadere informatie

Detailhandelsvisie Regio Alkmaar

Detailhandelsvisie Regio Alkmaar Detailhandelsvisie Regio Alkmaar Opdrachtgever: Contactpersoon: Samenwerkingsverband Regio Alkmaar de heer S. Diepbrink Projectteam DTNP: de heer D.J. Droogh de heer R. Eijkelkamp Projectnummer: 867.0709

Nadere informatie

West-Friesland Regionale detailhandelsvisie

West-Friesland Regionale detailhandelsvisie West-Friesland Regionale detailhandelsvisie 3 september 2015 concept Status: concept Datum: 3 september 2015 Een product van: Bureau Stedelijke Planning bv Silodam 1E 1013 AL Amsterdam 020-625 42 67 www.stedplan.nl

Nadere informatie

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721

*Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 *Z01533A7999* documentnr.: INT/M/16/23764 zaaknr.: Z/M/14/10721 Raadsvoorstel Onderwerp : Regionale Detailhandelsvisie Land van Cuijk Datum college : 26 april 2016 Portefeuillehouder : J.G.M. van den Boogaart

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer

Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Demografische ontwikkeling Gemeente Opmeer Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners 1

Nadere informatie

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek

Uden. wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid. ruimtelijk-economisch onderzoek Uden wijkwinkelvoorziening Uden-Zuid ruimtelijk-economisch onderzoek identificatie planstatus projectnummer: datum: 085600.18534.00 06-06-2014 projectleider: drs. G. Welten opdrachtgever: gemeente Uden

Nadere informatie

Detailhandel in Nederland

Detailhandel in Nederland Planbureau voor de Leefomgeving De wetenschap van het winkelen Randstad Koopstromonderzoek Haarlem, 8 februari 2017 www.pbl.nl Onderzoeksinstituut voor de Rijksoverheid Kennis voor beleid Milieu Natuur

Nadere informatie

Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Westfriesland. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011.

Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Westfriesland. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011. Koopstromen regio Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport Colofon Opdrachtgever 7 Westfriese gemeenten Titel rapport Koopstromen Westfriesland Randstad Koopstromenonderzoek 2011 Regiorapport

Nadere informatie

Detailhandelsvisie gemeente Meppel

Detailhandelsvisie gemeente Meppel [2] Inhoud 1 Inleiding 5 2 Huidige structuur 7 2.1 Algemeen 7 2.2 Centrum 9 2.3 Wijk- en buurtcentra 11 2.4 Perifere locaties 12 2.5 Conclusie 13 3 Ontwikkelingen 15 3.1 Consumentengedrag 15 3.2 Beleidsontwikkelingen

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Drechterland Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-243 Datum Juli 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW)

Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties (RPW) gemeente Overbetuwe 0 INFORMATIEMEMO RAAD Kenmerk: 16INF00162 Datum advies: 21 november 2016 Onderwerp: Regionaal en lokaal Koopstromenonderzoek 2016 in het kader van het proces Regionaal Programma Werklocaties

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik

Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Demografische ontwikkeling Gemeente Medemblik Andijk Opmeer Medemblik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

Factsheets Leeswijzer

Factsheets Leeswijzer Factsheets Leeswijzer Voor het Koopstromenonderzoek Randstad 2011 zijn naast een hoofdrapport en een internetapplicatie factsheets ontwikkeld om de onderzoeksresultaten overzichtelijk en helder te presenteren.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen.

GEMEENTEBLAD. Nr. 71764. Beleidsnotitie Detailhandel 2014. 5 augustus 2015. Officiële uitgave van gemeente Wijchen. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wijchen. Nr. 71764 5 augustus 2015 Beleidsnotitie Detailhandel 2014 Detailhandelstructuur en supermarktbeleid Wijchen, vastgesteld 9 juli 2015 1. Aanleiding

Nadere informatie

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland

winkelruimte zuidwest-nederland Zuid-Holland en Zeeland Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking

memo Toetsing ontwikkeling Land van Matena aan ladder voor duurzame verstedelijking memo Postbus 150, 3000 AD Rotterdam Telefoon: 010-2018555 Fax: 010-4121039 E-mail: info@rho.nl Aan: T.a.v.: Onderwerp: Gemeente Papendrecht Mevr. M.A.G. van t Verlaat Toetsing ontwikkeling Land van Matena

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk

Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Demografische ontwikkeling Gemeente Andijk Andijk Opm eer Medem blik Wervershoof Enkhuizen Stede Broec Koggenland Hoorn Drechterland Inhoud blz. Colofon 1. Bevolkingsontwikkeling 1 1.1 Aantal inwoners

Nadere informatie

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO

De binnenstad in 2020. Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO De binnenstad in 2020 Binnenstadsdebat Nijmegen 25 juni 2012 Felix Wigman Directeur BRO Trends & Ontwikkelingen Consument Mobiel Goed geïnformeerd (internet) Kritisch, hoge verwachtingen Zoekt beleving,

Nadere informatie

Actualisatie Centrumvisie Rhenen

Actualisatie Centrumvisie Rhenen Actualisatie Centrumvisie Rhenen Vanavond: naar een actuele visie Visie 2009, stand 2016 Trends en middelgrote centrumgebieden Marktruimte Actualisatie van de visie In gesprek over het vervolg, hoe realiseren

Nadere informatie

Van centrummanagement naar winkelmanagement

Van centrummanagement naar winkelmanagement Gemeente LIEDEKERKE Toelichting op 9 juni 2011 Waarom is dit onderzoek nodig? Gemeentelijk handelsapparaat zit in een negatieve tendens. Het gemeentebestuur wenst op basis van het RUP Kerngebied delen

Nadere informatie

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015.

Vitaliteitsbenchmark. Centrumgebieden. Zutphen. De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden. 1 juli 2015. Vitaliteitsbenchmark Centrumgebieden Zutphen De economische vitaliteit van de 100 grootste centrumgebieden 1 juli 2015 Tim van Huffelen 2 Inhoud Aanleiding en doel De benchmark De resultaten voor Zutphen

Nadere informatie

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus

Alles blijft Anders. Het winkellandschap 2003-2011-2020. Gerard Zandbergen CEO Locatus Alles blijft Anders Het winkellandschap 2003-2011-2020 Gerard Zandbergen CEO Locatus Enkele begrippen Dagelijks aankopen Winkels / Detailhandel Mode & Luxe Wel oppervlak: Vrije Tijd WVO = In en om het

Nadere informatie

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen

Drenthe, Friesland en Groningen. Landelijke marktontwikkelingen Landelijke marktontwikkelingen Veel consumenten nemen een afwachtende houding aan. De economische vooruitzichten zijn immers niet goed en de dalende koopkracht zorgt ervoor dat klanten alleen maar langer

Nadere informatie

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014

Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 2014 Demografische ontwikkeling Gemeente Hoorn Augustus 214 Colofon Uitgave I&O Research Van Dedemstraat 6c 1624 NN Hoorn Tel.nr. 229-282555 Rapportnummer 214-245 Datum Augustus 214 Opdrachtgever De Westfriese

Nadere informatie

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in de provincie Antwerpen

Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in de provincie Antwerpen ANTWERPEN Visiekrachtlijnen voor een gezonde detailhandelsontwikkeling in de provincie Antwerpen Detailhandel zorgt voor een sterke economische dynamiek in de provincie. Dit vertaalt zich in o.a. de consumentenomzet

Nadere informatie

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver

Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Distributieplanologisch onderzoek supermarkten Reuver Opdrachtgever: Contactpersoon: Gemeente Beesel De heer T. van Loon Projectteam DTNP: De heer W. Frielink Projectnummer: 1145.0212 Datum: 21 juni 2012

Nadere informatie

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase)

Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) Startnotitie Visie winkelcentra Heemstede (eerste fase) 1. Inleiding In het collegeakkoord voor de periode 2014-2018 is als één van de doelstellingen geformuleerd: Het college zet zich in voor een florerende

Nadere informatie

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT

BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT BEHOEFTE AAN BEOOGDE SUPERMARKT Aldi is enige discounter in het Bildt De Aldi speelt een specifieke rol vervult binnen het koopgedrag van consumenten. Bij discounters doen consumenten vooral aanvullende

Nadere informatie

Detailhandel klaar voor de toekomst

Detailhandel klaar voor de toekomst GEMEENTE MEDEMBLIK Detailhandel klaar voor de toekomst Detailhandelsbeleid Medemblik 2013-2022 IO-13-08996 10-3-2013 De detailhandel staat voor grote uitdagingen. Niet langer is sprake van een groeimarkt,

Nadere informatie

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte

Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Beoordeling uitbreidingsplan Aldi centrum Raalte Droogh Trommelen en Partners (DTNP) Adviseurs voor Ruimte en Strategie Graafseweg 109 6512 BS Nijmegen T 024-379 20 83 E info@dtnp.nl W www.dtnp.nl Opdrachtgever:

Nadere informatie