Wetboek Inkomstenbelastingen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Wetboek Inkomstenbelastingen"

Transcriptie

1 Proficiat met uw wetboek! U kan uw boek ook als Ebook installeren Ga naar klik op de tab EBOOK geef de code in die u hierna vindt De download van het e-book gebeurt automatisch, wanneer u klikt op de link. Belangrijk: controleer of u de gratis app ibooks hebt geïnstalleerd op uw ipad! De link geeft u recht op 2 downloads: één voor uw pc, één voor uw ipad of iphone. Na installatie van uw boek, vindt u uw Codex terug in de ibooks-bibliotheek. Indien u een probleem zou ondervinden bij de installatie, contacteer ons op Alle eventuele latere uitgaven kan u eenvoudig aankopen op Deze e-books installeren zich allemaal automatisch in de ibooks-bibliotheek.

2 Samengesteld door Prof. Dr. Bruno Peeters op 15 juli 2014 door een samenwerking tussen de samensteller en mijnwetboek.be. Mijnwetboek.be is een internettool in beheer van KnopsPublishing. De content komt van publieke bronnen. KnopsPublishing, mijnwetboek.be noch de samensteller zijn aansprakelijk voor de inhoud van dit wetboek. mijnwetboek.be powered by KnopsPublishing, 2014 Watervoort 85, 2200 Herentals, België Verantwoordelijke uitgever: Anne Knops, ISBN D/2014/11392/26

3 Wetboek Inkomstenbelastingen Inclusief uitvoeringsbesluiten PROF. DR. BRUNO PEETERS mijnwetboek.be advocatennet.be notarisnet.be businesslawnet.eu gerechtsdeurwaardersnet.be

4 Must have 2014 BIBF Codex BIBF Codex Rechtspracticus Josee Dreesen In goede en kwade dagen, Financiële levensvragen Ingrid Stevens, Rik Deblauwe, Jo Stremersch, Johan Verstraete Inleiding tot de Successierechten Rik Deblauwe Vastgoedcodex Koen de Puydt, Marc Loyens, Julie Lauwers Andere uitgaven van de auteur: Douane en Accijnzen Prof. dr. Bruno Peeters Europees en internationaal belastingrecht Prof. dr. Bruno Peeters Registratie en Successierechten Prof. dr. Bruno Peeters Wetgevingsbundel Fiscaal Recht Prof. dr. Bruno Peeters, Prof. dr. Nicole Plets, Anne Van de Vijver, Prof. dr. Paul Beghin, Prof. dr. Stefaan Van Crombrugge, Prof. dr. Luc De Broe Andere uitgaven: in het Nederlands: Wetboek Handelsrecht dr. Filip Bogaert, dr. Diederik Bruloot, Prof. dr. Reinhard Steennot BTW-wetgeving Guido De Wit Wetboek boekhoud- en jaarrekeningrecht - Prof. dr. Jean-Pierre Maes, Prof. dr. Yvan Stempnierwsky, Prof. Karel Van Hulle in het Frans: Code des impôts sur les revenus Prof. dr. Marc Bourgeois Douanes et accises Prof. dr. Marc Bourgeois Droit fiscal européen et international Prof. dr. Marc Bourgeois Droits d enregistrement et de succession Prof. dr. Pierre Nicaise Recueil de législation Droit fiscal Prof. dr. Bruno Peeters, Prof. dr. Marc Bourgeois, Prof. dr. Nicole Plets, Anne Van de Vijver, Prof. dr. Bart Peeters Raadpleeg alle titels op Mijnwetboek.be Bestel via fax 09/ of online op Blijf op de hoogte van de juridische actualiteit via Advocatennet.be

5 GEBRUIKSAANWIJZING Algemeen De wetgeving opgenomen in dit Wetboek is bijgewerkt tot BS Het is zowel beschikbaar in het Nederlands als in het Frans en wordt ieder jaar bijgewerkt. Annotaties In het WIB wordt verwezen naar toepasselijke bepalingen van het KB/WIB en omgekeerd. In de e-bookversie vindt u voor elk artikel een icoon met daaronder een link naar de website van Fisconetplus, waardoor u heel snel de meest actuele commentaren, circulaires, rechtspraak e.d. kunt terugvinden. Het toekomstig recht wordt aangeduid met een verticale lijn in de kantlijn.

6

7 Inhoudstafel Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel) Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Titel IV. Diverse bepalingen Hoofdstuk II. Actieplan dat tot doel heeft een doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting te waarborgen Titel V. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen Koninklijk Besluit van 17 januari 2003 tot uitvoering van artikel 22, tweede lid, van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Koninklijk Besluit van 30 januari 2003 tot uitvoering van artikel 26 van de wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken. 5 Programmawet van 27 december 2004 (Uittreksel) Hoofdstuk III. Aanwending van terug te geven of te betalen sommen Programmawet van 22 december 2008 (Uittreksel) Hoofdstuk III. Betere inning Programmawet van 27 december 2005 (Uittreksel) Hoofdstuk VI. De fiscale regularisatie... 7 Wet van 17 mei 2004 tot omzetting in het Belgisch recht van de richtlijn 2003/48/EG van 3 juni 2003 van de Raad van de Europese Unie betreffende belastingheffing op inkomsten uit spaargelden in de vorm van rentebetaling en tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake de roerende voorheffing (Uittreksel) Wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) (Uittreksel).. 11 Hoofdstuk V. Bemiddeling op fiscaal gebied Afdeling I. De fiscale bemiddelingsdienst Koninklijk besluit van 9 mei 2007 tot uitvoering van Hoofdstuk 5 van Titel VII van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (IV) Hoofdstuk I. Oprichting van de fiscale bemiddelingsdienst en aanwijzing van zijn leden Hoofdstuk II. Werking van de fiscale bemiddelingsdienst Bijlage Wet van 9 januari 2012 houdende omzetting van Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit belastingen, rechten en andere maatregelen. 14 Hoofdstuk I. Inleidende bepalingen Hoofdstuk II. Toepassingsgebied en begripsomschrijvingen Hoofdstuk III. Uitwisseling van inlichtingen zonder voorafgaand verzoek Hoofdstuk IV. Regels betreffende het verzoeken om bijstand door België aan een lidstaat Afdeling I. Verzoek om inlichtingen Afdeling II. Verzoek tot notificatie Afdeling III. Verzoek tot invordering of bewarende maatregelen Hoofdstuk V. Regels betreffende het verstrekken van bijstand door België aan een lidstaat Afdeling I. Verzoek om inlichtingen Afdeling II. Verzoek tot notificatie juli 2014 mijnwetboek.be i

8 Inhoudstafel Afdeling III. Verzoek tot invordering of bewarende maatregelen Afdeling IV. Begrenzing van de verplichtingen van de Belgische autoriteit Hoofdstuk VI. Algemene bepalingen Afdeling I. Geschillen Afdeling II. Verjaring Afdeling III. Kosten Afdeling IV. Standaardformulieren en wijze van communicatie Afdeling V. Taalregeling Afdeling VI. Verstrekken van inlichtingen en documenten Hoofdstuk VII. Slotbepalingen Inkomstenbelastingen Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 Aanslagjaar 2015 (Inkomsten 2014) Titel I. De verschillende inkomstenbelastingen definities Titel II. Personenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting 31 Afdeling I. Algemene bepaling van het belastbare inkomen Afdeling II. Inkomen van onroerende goederen 31 Onderafdeling I. Belastbare inkomsten Onderafdeling II. Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen 33 Onderafdeling IV. Woningaftrek Afdeling III. Inkomen van roerende goederen en kapitalen Onderafdeling I. Bepaling Onderafdeling II. Niet als inkomsten van roerende goederen en kapitalen belastbare inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen 38 Afdeling IV. Beroepsinkomen Onderafdeling I. Belastbare inkomsten Onderafdeling II.Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling III. Vaststelling van het netto-inkomen 55 Onderafdeling IV. Toekenning en toerekening van een deel van de beroepsinkomsten aan de echtgenoot 69 Afdeling V. Diverse inkomsten Onderafdeling I. Bepaling Onderafdeling II. Vaststelling van het netto-inkomen 73 Onderafdeling III. Aftrekbare verliezen Afdeling VI. Aftrekbare bestedingen Afdeling VII. Gemeenschappelijke aanslag voor echtgenoten en wettelijke samenwonenden Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafdeling I. Belastingtarief Onderafdeling II. Belastingvrije som Onderafdeling IIbis. Vermindering voor het lange termijnsparen Onderafdeling IIter. [...] Onderafdeling IIquater. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Onderafdeling IIquinquies. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning Onderafdeling IIsexies. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Onderafdeling IIsepties. [ ] Onderafdeling IIocties. [ ] Onderafdeling IInonies. Vermindering voor uitgaven met het oog op de verwerving van een elektrisch voertuig of met het oog op de installatie van een oplaadpunt voor elektrische voertuigen Onderafdeling IIdecies. [ ] Onderafdeling IIundecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Onderafdeling IIduodecies. Vermindering voor uitgaven ter beveiliging van woningen tegen inbraak of brand Onderafdeling IIterdecies. Vermindering voor uitgaven voor een ontwikkelingsfonds terugname van de vermindering Onderafdeling IIquaterdecies. Vermindering voor giften Onderafdeling IIquinquedecies. Vermindering voor bezoldigingen voor een huisbediende [Onderafdeling IIsexdecies. Belastingvermindering voor kinderoppas] Onderafdeling IIseptdecies. Vermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen [Onderafdeling IIoctodecies. Belastingverminderingen voor de eigen woning] [Onderafdeling IInovodecies. Belastingvermindering voor uitgaven voor dakisolatie] Onderafdeling III. Vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten ii mijnwetboek.be 15 juli 2014

9 Inhoudstafel Onderafdeling IIIbis. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Onderafdeling IV. Vermindering voor inkomsten uit het buitenland Onderafdeling IVbis. Omzetting van verminderingen in een terugbetaalbaar belastingkrediet Onderafdeling V. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Afdeling II. Bijzondere stelsels van aanslag Onderafdeling I. Omzetting van sommige kapitalen, vergoedingen en afkoopwaarden in lijfrente Onderafdeling II. Afzonderlijke aanslagen Onderafdeling III. Bijkomende heffing op roerende inkomsten Afdeling III. Bonificatie voor voorafbetaling van de belasting Afdeling IV. Jaarlijkse indexatie [Afdeling V. Aanrekening van de belastingverminderingen en de kortingen] Titel III. Vennootschapsbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen vennootschappen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting 120 Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Belastinggrondslag Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten Onderafdeling I. Meerwaarden Onderafdeling Ibis. Vrijgestelde gewestelijke steunmaatregelen Onderafdeling II. Ondernemingen die in België afzettingen van vloeibare of gasachtige koolwaterstoffen ontginnen Onderafdeling III. Technische voorzieningen van verzekeringsondernemingen Onderafdeling IV. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Onderafdeling V. Investeringsreserve Afdeling IV. Vaststelling van het netto-inkomen 137 Onderafdeling I. Beroepskosten Onderafdeling II. Aftrek van vrijgestelde inkomsten 144 Onderafdeling III. Aftrekken van de belastbare winst 145 Onderafdeling IIIbis. Aftrek voor octrooi-inkomsten 151 Onderafdeling IIIter. Aftrek voor risicokapitaal Onderafdeling IV. Vorige Verliezen Onderafdeling V. Gemene bepalingen betreffende de in de artikelen 199 tot 206 omschreven aftrekken 156 Afdeling V. Ontbinding en vereffening Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Afdeling I. Gewoon stelsel van aanslag Onderafdeling I. Belastingtarief Onderafdeling II. [ ] Onderafdeling III. Vermeerdering ingeval geen of ontoereikende voorafbetalingen zijn gedaan Afdeling II. Afzonderlijke aanslagen Titel IV. Rechtspersonenbelasting Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen rechtspersonen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting 166 Hoofdstuk III. Berekening van de belasting Titel V. Belasting van niet-inwoners Hoofdstuk I. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk II. Grondslag van de belasting 168 Afdeling I. Belastbare inkomsten Afdeling II. Vrijgestelde inkomsten Hoofdstuk III. Samenvoeging van sommige inkomsten Afdeling I. Maatstaf van belastingheffing Afdeling II. Vaststelling van het nettobedrag van de samen te voegen inkomsten Afdeling III. Aftrekbare bestedingen Hoofdstuk IV. Berekening van de belasting [Hoofdstuk V. Toepassing van de gewestelijke belastingregels] Titel VI. Aan de vier belastingen gemene bepalingen Hoofdstuk I. Storting van de belasting door voorheffing Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Onderafdeling I. Schuldenaars van de voorheffing. 188 Onderafdeling II. Vrijstelling en verzaking van de voorheffing Onderafdeling III. Opeisbaarheid van de voorheffing 194 Onderafdeling IV. Berekening van de voorheffing. 194 Afdeling IV. Bedrijfsvoorheffing Hoofdstuk II. Verrekening van de voorheffingen Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Onroerende voorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing Afdeling IIIbis. [ ] Afdeling IV. Forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting juli 2014 mijnwetboek.be iii

10 Inhoudstafel Afdeling IVbis. Belastingkrediet[en] Onderafdeling I. Belastingkrediet voor belastingplichtigen natuurlijke personen Onderafdeling II. Belastingkrediet voor belastingplichtigen vennootschappen Afdeling V. [Mate van verrekening van de roerende voorheffing, het forfaitair gedeelte van de buitenlandse belasting en de belastingkredieten] 216 Afdeling VI. Bedrijfsvoorheffing Titel VII. Vestiging en invordering van de belastingen Hoofdstuk I. Algemene Bepalingen Hoofdstuk II. Aangifte Afdeling I. Aangifte inzake personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting en belasting van niet-inwoners Afdeling II. Aangifte inzake roerende voorheffing en bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Vrijstelling van de verplichting om bepaalde inkomsten uit kapitalen en bepaalde diverse inkomsten aan te geven Afdeling IV. Identificatie van de belastingplichtige Afdeling V. Bewijskracht van aangiften Hoofdstuk III. Onderzoek en controle Afdeling I. Plichten van de belastingplichtige Afdeling Ibis. Bijzondere plicht van collectieve beleggingsinstellingen Afdeling II. Plichten van derden Afdeling III. Plichten van openbare diensten, instellingen en inrichtingen Afdeling IV. Gemene bepalingen inzake recht van onderzoek ten aanzien van de belastingplichtige en van derden Afdeling V. Aan alle belastingen gemene bepalingen Afdeling VI. Beroepsgeheim Afdeling VII. Wederzijdse bijstand Hoofdstuk IV. Bewijsmiddelen van de administratie Hoofdstuk V. Aanslagprocedure Afdeling I. Wijziging van de aangifte Afdeling II. Aanslag van ambtswege Hoofdstuk VI. Aanslag Afdeling I. Aanslagtermijnen Afdeling II. Aanslagjaar en belastbaar tijdperk 243 Afdeling III. Aanslag in hoofde van de overnemende of verkrijgende vennootschap Hoofdstuk VII. Rechtsmiddelen Afdeling I. Administratief beroep Afdeling II. Bijzondere bepalingen inzake rechtsmiddelen Hoofdstuk VIII. Invordering van de belasting Afdeling I. Belastingschuldigen Afdeling II. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Afdeling III. Betwiste belastingen Afdeling IV. Betaaltermijn van voorheffingen en belastingen Afdeling IVbis. Onbeperkt uitstel van de invordering van directe belastingen Afdeling V. Interesten Onderafdeling I. Nalatigheidsinteresten Onderafdeling II. Moratoriuminteresten Hoofdstuk IX. Rechten en voorrechten van de Schatkist inzake invordering Afdeling I. Door sommige belastingschuldigen te stellen waarborg Afdeling II. Voorrecht van de Schatkist Afdeling III. Wettelijke hypotheek Afdeling IV. Aansprakelijkheid en plichten van sommige ministeriële officieren, openbare ambtenaren en andere personen Afdeling V. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Hoofdstuk IXbis. Verjaring van de rechten van de schatkist Hoofdstuk X. Strafbepalingen Afdeling I. Administratieve sancties Onderafdeling I. Belastingverhogingen Onderafdeling II. Administratieve boete Onderafdeling III. Verval van het recht om belastingplichtigen te vertegenwoordigen Afdeling II. Strafrechtelijke sancties Titel VIIbis. Aanvullende Crisisbijdrage Titel VIII. Toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk I. Algemene bepalingen Hoofdstuk II. Aanvullende belastingen Hoofdstuk III. Bijzondere invorderingsregels Titel IX. Het kadastraal inkomen van onroerende goederen Hoofdstuk I. Bepaling van het kadastraal inkomen Hoofdstuk II. Vaststelling van het kadastraal inkomen iv mijnwetboek.be 15 juli 2014

11 Inhoudstafel Afdeling I. Algemene bepalingen Afdeling II. Aangifte van de belastingplichtigen en recht van onderzoek van de administratie Afdeling III. Gebouwde onroerende goederen Afdeling IV. Ongebouwde onroerende goederen 273 Afdeling V. Materieel en outillage Afdeling VI. Referentietijdstip Hoofdstuk III. Tijdstip van vaststelling en invoegetreding van de kadastrale inkomens Afdeling I. Algemene perekwatie van de kadastrale inkomens Afdeling II. Herzieningen van de kadastrale inkomens Afdeling III. Schatting en herschatting van de kadastrale inkomens Hoofdstuk IV. Betekening van de kadastrale inkomens Hoofdstuk V. Bezwaar tegen het kadastraal inkomen Afdeling I. Recht van bezwaar Afdeling II. Voorwaarden van geldigheid van het bezwaar Afdeling III. Procedure bij het onderzoek van de bezwaren Afdeling IV. Uitwerking van de bezwaren Hoofdstuk VI. Bewaring en bijhouding van de kadastrale bescheiden Titel X. Overgangsbepalingen Koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de Inkomstenbelastingen Hoofdstuk I. Grondslag en berekening van de belastingen Afdeling I. Kadastraal inkomen Revalorisatiecoëfficiënt Afdeling Ibis. Bepaling van het percentage per jaar met het oog op het berekenen van het belastbaar inkomen uit rechten van deelneming in bepaalde instellingen voor collectieve beleggingen als de rentecomponent niet vastgesteld is Afdeling II. Fiscale voorwaarden inzake spaardeposito's Afdeling III. Forfaitaire raming van de kosten die aftrekbaar zijn van het bruto-inkomen uit verhuring, verpachting, gebruik en concessie van roerende goederen en auteursrechten Afdeling IV. Vaststelling van het nettobedrag van de beroepsinkomsten Afdeling V. Optiestelsel van landbouwvennootschappen Afdeling VI. Bezoldigingen van volledig, hoofdzakelijk of bijkomend met fooien bezoldigde werknemers Belastbare minimumbezoldiging 298 Afdeling VII. Forfaitaire raming van anders dan in geld verkregen voordelen van alle aard Afdeling VIII. PC-Privé-plannen Afdeling VIIIbis. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde bedrijfsvoertuigen 302 Afdeling VIIIter. Vrijstelling van de meerwaarden gerealiseerd op bepaalde binnenvaartuigen 303 Afdeling IX. Grenzen en voorwaarden voor belastingvrijstelling van waardeverminderingen en voorzieningen voor risico's en kosten Afdeling IXbis. Vrijstelling van de winst die voortvloeit uit minderwaarden die zijn opgetekend ten gevolge van de homologatie van een reorganisatieplan of ten gevolge van de vaststelling van een minnelijk akkoord Afdeling X. Forfaitaire aftrek voor uitzonderlijke beroepskosten ten gevolge van de afstand tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling. 305 Afdeling XI. [...] Afdeling XII. Verantwoording van sommige beroepskosten Afdeling XIII. Werkgeversbijdragen en -premies bedoeld in artikel 52, 3, b Afdeling XIV. Degressieve afschrijvingen Afdeling XIVbis. Beroepskosten met betrekking tot de verplaatsing tussen de woonplaats en de plaats van tewerkstelling Afdeling XV. Vrijstelling voor bijkomend personeel dat voor [ ] uitvoer en integrale kwaliteitszorg wordt tewerkgesteld in België Afdeling XVbis. Stage in de onderneming [Afdeling XVter. Sociaal passief ingevolge het eenheidsstatuut] Afdeling XVI. Investeringsaftrek Afdeling XVII. [...] Afdeling XVIII. Belastingvrijstelling van prijzen en subsidies betaald of toegekend aan geleerden, schrijvers of kunstenaars Afdeling XIX. Meerwaarden op onroerende goederen Afdeling XX. [...] Afdeling XXI. Aanrekening van de van het totale netto-inkomen aftrekbare bestedingen Afdeling XXII. Instellingen die giften ontvangen juli 2014 mijnwetboek.be v

12 Inhoudstafel Afdeling XXIII. Aftrek van uitgaven voor kinderoppas Afdeling XXIV. Aftrek voor enige woning Afdeling XXV. Aanrekening van de verliezen van één van de echtgenoten op de inkomsten van de andere echtgenoot Afdeling XXVbis. Persoonlijke bijdragen en premies betaald door de werkgever of de onderneming Afdeling XXVter. Voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringen en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen Afdeling XXVquater. Vermindering voor pensioensparen Maximumbedrag Inlichtingen te verstrekken betreffende betalingen voor pensioensparen Afdeling XXVquinquies. Voorwaarden tot toekenning en behoud van de erkenning van pensioenspaarfondsen Afdeling XXVsexies. Vermindering voor uitgaven betaald voor prestaties in het kader van plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen en voor prestaties betaald met dienstencheques Afdeling XXVsepties. Vermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning Afdeling XXVocties. Vermindering voor uitgaven voor vernieuwing van woningen gelegen in een zone voor positief grootstedelijk beleid Afdeling XXVnonies. Vermindering voor de uitgaven met het oog op het verwerven in nieuwe staat van een elektrisch voertuig Afdeling XXVdecies. Vermindering voor uitgaven gedaan voor vernieuwing van tegen een redelijke huurprijs in huur gegeven woningen Afdeling XXVundecies. Vermindering voor uitgaven voor beveiliging van een woning tegen inbraak of brand [Afdeling XXVundecies/3. Belastingvermindering voor onderhoud en restauratie van beschermde monumenten en landschappen] [Afdeling XXVundecies/4. Belastingverminderingen voor de eigen woning] [Afdeling XXVundecies/5. Belastingvermindering voor dakisolatie] Afdeling XXVduodecies. Vermindering voor bezoldigingen ingevolge het presteren van overwerk dat recht geeft op een overwerktoeslag Afdeling XXVI. Voorafbetalingen Belastingvermeerdering Bonificatie Afdeling XXVII. Omzetting in rente van kapitalen en afkoopwaarden Afdeling XXVIIbis. Voorwaarden en grenzen van de vrijstelling van de technische voorzieningen. 335 Afdeling XXVIIter. Investeringsmodaliteiten in het kader van de investeringsreserve ingeval van inbreng van een tak van werkzaamheid of een bedrijfsafdeling of van een algemeenheid van goederen of ingeval van fusie of splitsing Afdeling XXVIIquater. Definitief belaste inkomsten Afdeling XXVIIquater/1. Aftrek voor risicokapitaal Afdeling XXVIIquinquies. Erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effectenverrichtingen moet voldoen en periode gedurende dewelke de erkenning kan worden verleend Afdeling XXVIII. Vaststelling van het belastbare inkomen inzake vennootschapsbelasting Afdeling XXIX. Opcentiemen op de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) Afdeling. XXX. Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling Hoofdstuk II. Voorheffingen en verrekening van voorheffingen Afdeling I. Roerende voorheffing Afdeling II. Bedrijfsvoorheffing Afdeling IIbis. Vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing Afdeling III. Roerende voorheffing op inkomsten van roerende goederen en kapitalen en op sommige diverse inkomsten Onderafdeling I. Inkomsten van vreemde waarden, van schuldvorderingen op of van gelddeposito's in het buitenland en inkomsten bedoeld in artikel 90, 11 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ten laste van een schuldenaar niet rijksinwoner Controlemaatregelen Onderafdeling II.Vrijstelling van de roerende voorheffing Onderafdeling III. Volledige of gedeeltelijke verzaking van de inning van roerende voorheffing vi mijnwetboek.be 15 juli 2014

13 Inhoudstafel Onderafdeling IV. In België in open bewaring gegeven aandelen of aandelen op een effectenrekening in België uitgegeven vanaf 1 januari 1994 Voorwaarden en toepassingswijze voor het verkrijgen van een verlaagd tarief inzake roerende voorheffing Afdeling IV. Verrekening van voorheffingen Onderafdeling I. Fictieve onroerende voorheffing. 367 Onderafdeling II. Fictieve roerende voorheffing Onderafdeling III. Mate van verrekening Hoofdstuk III. Vestiging en invordering van de belasting Afdeling I. Aangiften [Afdeling Ibis. Modaliteiten betreffende de indiening van de aangifte in de vennootschapsbelasting, de rechtspersonenbelasting, de belasting niet-inwoners/vennootschappen en de belasting niet-inwoners/rechtspersonen] Afdeling II. Kohieren Afdeling IIbis. Aanbieding van aanslagbiljetten door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt Afdeling III. Betalingen en kwitanties Afdeling IIIbis. Aandeel van iedere belastingplichtige in de gemeenschappelijke aanslag Afdeling IV. Verjaring Afdeling V. Vervolgingen Onderafdeling I. Inleidende bepaling Indeling van de vervolgingen Onderafdeling II. Rechtstreekse vervolgingen Onderafdeling III. Onrechtstreekse vervolgingen. 376 Onderafdeling IV. Met de vervolgingen belaste personen Onderafdeling V. Vervolgingskosten Onderafdeling VI. Algemene bepalingen Afdeling VI. Opsporing van inbreuken Afdeling VII. Vestiging en invordering door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, van de belasting van niet-inwoners op meerwaarden op onroerende goederen Afdeling VIII. Vrijstelling van aangifteplicht in de personenbelasting Afdeling VIIIbis. Aangifteplicht betreffende betalingen die zij rechtstreeks of onrechtstreeks hebben gedaan aan personen gevestigd in Staten zonder of met een lage belasting Afdeling IX. Aanwijzing van derden om mededeling te verkrijgen van informatiegegevens voor de uitvoering van een opdracht van algemeen belang Afdeling IXbis. Aanwijzing van ambtenaren van andere fiscale administraties die bevoegd zijn om onderzoekingen uit te voeren Afdeling X. Minimum van de belastbare winst of baten van ondernemingen of beoefenaars van een vrij beroep Afdeling XI. [ ] Afdeling XII. Bepaling van het belastbare tijdperk voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, belasting van niet-inwoners en voorheffingen, en van de inkomsten die daartoe behoren Afdeling XIII. Hoofdelijke aansprakelijkheid voor de belastingschulden van een aannemer Afdeling XIIIbis. Inning door de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen, van de bedrijfsvoorheffing op meerwaarden verwezenlijkt op onroerende goederen door niet-inwoners in het kader van hun beroepswerkzaamheid Afdeling XIV. Zakelijke zekerheid en persoonlijke borgstelling Afdeling XV. Verplichtingen van kredietinstellingen of -inrichtingen Afdeling XVI. Schaal van de belastingverhogingen [Afdeling XVII. Schaal van de administratieve geldboetes en hun toepassingsmodaliteiten] Hoofdstuk IV. Belastingwezen van de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Afdeling I. Provinciale belastingen Afdeling II. Aanvullende agglomeratie- en gemeentebelastingen Hoofdstuk IVbis. Bijzondere invorderingsregels inzake de toekenningen aan de provincies, de agglomeraties en de gemeenten Hoofdstuk V. Overgangsbepalingen Afdeling I. Inhouding van een gedeelte van de roerende voorheffing Afdeling II. Herschatting voor de berekening van de afschrijving van bepaalde activa die zijn verkregen of tot stand gebracht vóór de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 december 1940 en die nog in gebruik waren op de normale datum van afsluiting van de laatste jaarbalans opgemaakt vóór 31 december juli 2014 mijnwetboek.be vii

14 Inhoudstafel Afdeling III. Aftrek van interest van hypothecaire leningen aangegaan voor het vernieuwen van een woning Afdeling IV. Voorwaarden en wijze waarop de vermindering voor het lange termijnsparen wordt toegepast met betrekking tot premies van individuele levensverzekeringen en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van hypotheekleningen Afdeling V. PC-privé-plannen Bijlage I Afdeling I. Maandelijkse referteïndexen voor hypothecaire leningen, toegestaan vanaf 1 januari 1995, waarin een veranderlijke rentevoet is bedongen Afdeling II. Maandelijks lastenpercentage voor niet-hypothecaire leningen gesloten tijdens de jaren 1981 tot 1984 met een vaste looptijd van meer dan 60 maanden Afdeling III. [...] Bijlage II. Lijst van activa die bedoeld zijn in artikel 69, eerste lid, 2, c. van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en die dienen voor een rationeler energieverbruik, de verbetering van de industriële processen uit energetische overwegingen en de terugwinning van energie in de industrie Bijlage IIbis. Verplichte vermeldingen die moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven die in artikel 145/24, 1 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 opgesomd zijn met het oog op een rationeler energiegebruik in een woning (KB/WIB 92, artikel 63/11). 406 Bijlage IIter. Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de uitgaven opgesomd in artikel 145/31 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 met het oog op het beveiligen van een woning tegen diefstal of brand (KB/WIB 92, artikelen 63/15 tot 63/18) Bijlage IIquater. Vermeldingen die verplicht moeten voorkomen op de factuur betreffende de materiële vaste activa opgesomd in artikel 69, 1, eerste lid, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 inzake investeringsaftrek Bijlage III. Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari Hoofdstuk I. Algemeen Afdeling I. Grondslag Afdeling II. Verminderingen wegens gezinslasten 411 Afdeling III. Afronding Hoofdstuk II. Bezoldigingen van werknemers en ermede gelijkgestelde inkomsten 412 Afdeling I. Maandelijkse bruto bezoldigingen tot EUR Afdeling II. Maandelijkse bruto bezoldigingen boven EUR Afdeling III. Bijzondere regels Hoofdstuk III. Bezoldigingen van bedrijfsleiders Afdeling I. Maandelijkse bruto bezoldigingen tot EUR Afdeling II. Maandelijkse bruto bezoldigingen boven EUR Afdeling III. Bijzondere regels Hoofdstuk IV. Pensioenen, renten, kapitalen, afkoopwaarden en ermede gelijkgestelde inkomsten Afdeling I. Maandelijkse pensioenen of renten tot EUR Afdeling II. Maandelijkse pensioenen of renten boven EUR Afdeling III. Bijzondere regels Hoofdstuk V. Inkomsten van andere nietinwoners dan diegenen vermeld in de nrs. 2.1, B en C en 3.1, B [ ] Afdeling I. Bezoldigingen van werknemers en ermede gelijkgestelde inkomsten Onderafdeling I. Maandelijkse bruto bezoldigingen tot EUR Onderafdeling II. Maandelijkse bruto bezoldigingen boven EUR Onderafdeling III. Bijzondere regels Afdeling II. Werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag Afdeling III. Bezoldigingen van bedrijfsleiders. 431 Onderafdeling I. Maandelijkse bruto bezoldigingen tot EUR Onderafdeling II. Maandelijkse bruto bezoldigingen boven EUR Onderafdeling III. Bijzondere regels viii mijnwetboek.be 15 juli 2014

15 Inhoudstafel Afdeling IV. Onderhoudsuitkeringen en kapitalen vermeld in artikel 90, 3 en 4, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, die aan niet-inwoners worden betaald Afdeling V. In artikel 87, 5, a tot c, e en f, van dit besluit vermelde inkomsten, betaald of toegekend aan niet-inwoners vermeld in die bepaling Afdeling VI. Inkomsten van podiumkunstenaars die niet-inwoners zijn Afdeling VII. Winst en baten van niet-inwonende vennoten of leden van burgerlijke vennootschappen of van verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, vermeld in artikel 229, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Afdeling VIII. In artikel 87, 8, van dit besluit vermelde meerwaarden, verwezenlijkt door nietinwoners in het kader van hun beroepswerkzaamheid Hoofdstuk VI. Inkomsten van sportbeoefenaars, scheidsrechters, opleiders, trainers en begeleiders Hoofstuk VII. Diverse Afdeling I. Presentiegelden Afdeling II. Prijzen, subsidies, renten of pensioenen vermeld in artikel 90, 2, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Afdeling III. Persoonlijke vergoedingen als vermeld in artikelen 90, 12, en 228, 2, 9, k, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk VIII. Aanvullende inhoudingen 435 Schaal I Schaal II Schaal III Bijlage IIIbis. Lijst van de codes met betrekking tot de aard van de inkomsten in toepassing van artikel 952, 3, a, KB/ WIB Bijlage IIIter. Modaliteiten na te leven door de in artikel 95/ 2, 1 KB/Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing Bijlage IIIquater. Lijst van de erkende instellingen voor wetenschappelijk onderzoek (artikel 275/3, tweede lid, WIB 92) 454 Bijlage IV. [...] Bijlage V. [...] Bijlage. Overeenstemmingstabellen Wet van 26 maart 1999 betreffende het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid 1998 en houdende diverse bepalingen (Uittreksel) Hoofdstuk II. Omzetting van het Belgisch actieplan voor de werkgelegenheid Afdeling VII. Aandelen met décote stock options 464 Onderafdeling I. Aandelenopties Onderafdeling II. Uitgifte van aandelen met prijsreductie Hoofdstuk IV. Inwerkingtreding Programmawet van 2 augustus 2002 (Uittreksel) Titel V. Financiën Hoofdstuk I. Zeescheepvaart Afdeling I. Winst uit zeescheepvaart aan de hand van de tonnage Afdeling II. Bijzonder keuzestelsel van afschrijvingen Afdeling III. Vrijstelling van meerwaarden op zeeschepen Afdeling IV. Investeringsaftrek Afdeling V. Winst op basis van de tonnage uit het beheer van zeeschepen voor rekening van derden Afdeling VI. Vermindering van het registratierecht op vestiging van hypotheek op zee- en binnenschepen Koninklijk besluit van 25 februari 2005 tot uitvoering van de artikelen 413bis tot 413sexies van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Programmawet van 22 juni 2012 (Uittreksel) Afdeling II. Ontmoediging van het aanleggen binnen de onderneming van provisies voor aanvullende pensioenen Afdeling III. Taks op het lange termijnsparen juli 2014 mijnwetboek.be ix

16

17 Algemeen 15 juli 2014 mijnwetboek.be 1

18

19 Algemeen W. 24/12/2002 Voorafg. Besl. WET VAN 24 DECEMBER 2002 TOT WIJZIGING VAN DE VENNOOTSCHAPSREGELING INZAKE INKOMSTENBELASTINGEN EN TOT INSTELLING VAN EEN SYSTEEM VAN VOOR- AFGAANDE BESLISSINGEN IN FISCALE ZAKEN (UITTREKSEL) (Tekstbijwerking tot ) (Opgenomen: art , en 35) Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Art. 20. De Federale Overheidsdienst Financiën spreekt zich bij voorafgaande beslissing uit over alle aanvragen betreffende de toepassing van de belastingwetten die onder zijn bevoegdheid vallen of waarvan hij de inning en de invordering verzekert. Onder voorafgaande beslissing wordt verstaan de juridische handeling waarbij de Federale Overheidsdienst Financiën overeenkomstig de van kracht zijnde bepalingen vaststelt hoe de wet wordt toegepast op een bijzondere situatie of verrichting die op fiscaal vlak nog geen uitwerking heeft gehad. De voorafgaande beslissing mag geen vrijstelling of vermindering van belasting tot gevolg hebben. Art. 21. De aanvraag om voorafgaande beslissing wordt schriftelijk gericht aan de Federale Overheidsdienst Financiën. Zij moet gemotiveerd zijn. Zij moet bevatten: - de identiteit van de aanvrager en, in voorkomend geval, die van de betrokken partijen en derden; - de beschrijving van de activiteiten van de aanvrager; - de volledige beschrijving van de bijzondere situatie of verrichting; - de verwijzing naar de wettelijke of reglementaire bepalingen waarop de beslissing moet slaan. De aanvraag bevat, in voorkomend geval, een volledige kopie van de aanvragen die voor hetzelfde onderwerp werden ingediend bij de fiscale overheden van de Lid-Staten van de Europese Gemeenschappen of van derde Staten waarmee België een overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting heeft gesloten, en van de beslissingen met betrekking tot deze aanvragen. Zolang er geen beslissing is genomen, moet de aanvraag worden aangevuld met elk nieuw element dat betrekking heeft op de voorgenomen situatie of verrichting. De voorafgaande beslissing wordt meegedeeld aan de aanvrager binnen een termijn van drie maanden vanaf de datum van indiening van de overeenkomstig de vorige leden opgestelde aanvraag. De Federale Overheidsdienst Financiën en de aanvrager kunnen in onderlinge overeenstemming deze termijn wijzigen. Ten laatste binnen vijftien werkdagen vanaf het ogenblik dat de aanvraag volledig is, licht de Federale Overheidsdienst Financiën de aanvrager in over de overeenkomstig het vorige lid vastgestelde antwoordtermijn. Art. 22. Een voorafgaande beslissing kan niet worden gegeven wanneer: 1 de aanvraag betrekking heeft op situaties of verrichtingen die identiek zijn aan die welke op fiscaal vlak reeds gevolgen hebben ten name van de aanvrager of op fiscaal vlak het voorwerp uitmaken van een administratief beroep of gerechtelijke handeling tussen de Belgische Staat en de aanvrager; 2 het treffen van een voorafgaande beslissing niet aangewezen is of zonder uitwerking is op grond van de in de aanvraag aangevoerde wettelijke of reglementaire bepalingen; 3 de aanvraag betrekking heeft op elke toepassing van een belastingwet betreffende invordering en vervolgingen. De Koning bepaalt, bij een na overleg in de Ministerraad vastgesteld besluit, de in het eerste lid, 2 bedoelde materies en bepalingen. Inzake inkomstenbelastingen kan bovendien geen voorafgaande beslissing worden gegeven wanneer: 1 bij het indienen van de aanvraag, essentiële elementen van de beschreven verrichting of situatie betrekking hebben op een vluchtland dat niet samenwerkt met de OESO; 2 de beschreven verrichting of situatie geen economische substantie heeft in België. Art. 23. Behoudens in de gevallen waarin het voorwerp van de aanvraag zulks rechtvaardigt, wordt de beslissing getroffen voor een termijn die niet langer mag zijn dan vijf jaar. De Dienst voor voorafgaande beslissingen verleent, als administratieve overheid, de voorafgaande beslissing. De voorafgaande beslissing bindt de Federale Overheidsdienst Financiën voor de toekomst, behalve: 1 indien de voorwaarden waaraan de voorafgaande beslissing is onderworpen, niet vervuld zijn; 2 indien blijkt dat de situatie of de verrichtingen door de aanvrager onvolledig of onjuist omschreven zijn, of indien essentiële elementen van de verrichtingen niet werden verwezenlijkt op de door de aanvrager omschreven wijze; 3 in geval van wijziging van de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht die van toepassing zijn op de door de voorafgaande beslissing beoogde situatie of verrichting; 4 indien blijkt dat de voorafgaande beslissing niet in overeenstemming is met de bepalingen van de verdragen, van het gemeenschapsrecht of van het interne recht. Bovendien bindt de voorafgaande beslissing de Federale Overheidsdienst Financiën niet meer wanneer de voornaamste gevolgen van de situatie of de verrichtingen gewijzigd zijn door één of meer ermee verband houdende of erop volgende elementen, die recht- 15 juli 2014 mijnwetboek.be 3

20 Algemeen W. 24/12/2002 Voorafg. Besl. streeks of onrechtstreeks zijn toe te schrijven aan de aanvrager. In dat geval heeft de intrekking van de voorafgaande beslissing uitwerking vanaf de dag van de aan de aanvrager ten laste gelegde feiten. Elke aanvraag ingediend bij de fiscale overheden van een Lid-Staat van de Europese Gemeenschappen of een derde Staat als bedoeld in artikel 21, derde lid, tijdens de periode gedurende dewelke de voorafgaande beslissing wordt toegepast, alsmede elke beslissing die ermee verband houdt, moeten onverwijld worden medegedeeld aan de Federale Overheidsdienst Financiën met het oog op de toepassing van dit artikel. W , art. 4; Inwerkingtreding: Art. 24. De voorafgaande beslissingen worden op anonieme wijze gepubliceerd, onder naleving van de bepalingen inzake het beroepsgeheim. Art. 25. De minister van Financiën zendt elk jaar een verslag over de toepassing van artikel 20 naar de Kamer van volksvertegenwoordigers. De identiteit van de aanvragers en de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën mag niet in het verslag worden vermeld. Het verslag wordt door de Kamer van volksvertegenwoordigers openbaar gemaakt. Art. 26. De Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad: - richt de dienst op als bedoeld in artikel 23, tweede lid, en bepaalt zijn werkingsmodaliteiten; - benoemt na advies van het Directiecomité een college van leidinggevenden van de voormelde dienst en bepaalt zijn werkingsmodaliteiten; - bepaalt de wijze waarop de bepalingen van deze titel moeten worden toegepast. W , art. 5; Inwerkingtreding: Art. 27. De artikelen 18, 3 tot 6, van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, en 345 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, worden opgeheven. Art. 28. Artikel 106, tweede lid, van het Wetboek der successierechten wordt vervangen door de volgende bepaling: "Paragraaf 2 van artikel 18 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten is mutatis mutandis van toepassing." Titel IV. Diverse bepalingen Hoofdstuk II. Actieplan dat tot doel heeft een doeltreffende inning van de vennootschapsbelasting te waarborgen Art. 31. Binnen de Federale Overheidsdienst Financiën wordt een cel opgericht die belast is met het uitwerken en het opvolgen van een actieplan om: - de verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven, die zich met een exploitatie of met verrichtingen van winstgevende aard bezighouden, onverminderd de uitzonderingen vermeld in de artikelen 181 en 182 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, daadwerkelijk te onderwerpen aan de vennootschapsbelasting; - de strijd op te voeren tegen de praktijken die werden vastgesteld ten name van kasgeldvennootschappen; - en de strijd tegen de misbruiken op het stuk van de rechtspersoonlijkheid te versterken. Titel V. Inwerkingtreding en overgangsbepalingen Art De artikelen 2 tot 5, 15 tot 17 en 19 zijn van toepassing op de inkomsten die zijn toegekend of betaalbaar gesteld, of als dusdanig aan te merken, vanaf 1 januari 2002 en voor zover, wanneer het gaat om verrichtingen als bedoeld in artikel 209 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, de vereffening niet is afgesloten vóór 25 maart (Bij arrest nr. 109/2004 van (BS , p ), heeft het Arbitragehof artikel 32, 1, L1 vernietigd in zoverre het de vereffenings- en verkrijgingsuitkeringen die zijn toegekend of betaalbaar zijn gesteld vóór 1 januari 2003 aan de roerende voorheffing onderwerpt) De artikelen 6, 8 tot 13 en 18 treden in werking met ingang van het aanslagjaar Artikel 7 is van toepassing op de vaste activa die zijn verkregen of tot stand gebracht tijdens een belastbaar tijdperk dat is verbonden aan het aanslagjaar 2004 of aan een later aanslagjaar. Artikel 14 is van toepassing op de vennootschappen waarvan het eerste boekjaar is verbonden aan het aanslagjaar 2004 of aan een later aanslagjaar. De Koning bepaalt, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de datum van inwerkingtreding van de artikelen 20 tot 28 van deze wet. (artikelen 20 tot 28 treden in werking op ; KB , art. 1) Artikel 31 treedt in werking op de dag van de bekendmaking van deze wet in het Belgisch Staatsblad. 2. Elke wijziging die vanaf 25 maart 2002 aan de datum van afsluiting van de jaarrekening wordt aangebracht, is zonder uitwerking voor de toepassing van de bepalingen als vermeld in de artikelen 6 tot 13 en 18 tot 22 van deze wet. Art. 35. Het Rekenhof wordt ermee belast een evaluatie te maken van de budgettaire gevolgen van de maatregelen vervat in onderhavige wet met het oog op het garanderen van de budgettaire neutraliteit. 4 mijnwetboek.be 15 juli 2014

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).....................

Nadere informatie

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling

Algemeen. Wet van 24 december 2002 tot wijziging. tot wijziging van de vennootschapsregeling Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel).........

Nadere informatie

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale

Algemeen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)....................

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken

Algemeen. Inkomstenbelastingen. Titel III. Voorafgaande beslissingen in fiscale zaken Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken (Uittreksel)........

Nadere informatie

Wetgeving betreffende BIBF

Wetgeving betreffende BIBF Wetgeving betreffende BIBF Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen............ 3 Titel I. Algemene bepalingen....................... 3 Titel II. Het instituut van de accountants

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten.

Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. Deel 3. Registratierechten. Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel................ Gedetailleerde inhoudstafel............ Algemeen Wet van 24 december 2002 tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning. Inhoudstafel J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Aanhef Verslag aan de Koning Inhoudstafel Franstalige versie Raad van State belgiëlex. be - Kruispuntbank Wetgeving Titel 17 JANUARI

Nadere informatie

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april

I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN Wetboek van de inkomstenbelastingen april Algemene inhoud I. WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 1 Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 10 april 1992............. 3 II. KONINKLIJK BESLUIT TOT UITVOERING VAN HET WIB 1992 415 Koninklijk

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten - Vlaams Gewest....... 3 Titel I. Registratierecht............... 3 Hoofdstuk I. Formaliteit Der Registratie En Vestiging

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden.

J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden. J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Parlementaire werkzaamheden Inhoudstafel 5 uitvoeringbesluiten 2 gearchiveerde versies Franstalige versie Raad

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Algemene inhoudstafel

Algemene inhoudstafel Algemene inhoudstafel Ten Geleide In memoriam Prof. dr. Jos J. Couturier Algemene inhoudstafel Inhoudstafel deel I Lijst van afkortingen Inleiding Boek I. Deel I. Staatsbelastingen Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Titel 1. Inleidende bepalingen... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit.. 1 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 1 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities........................... 1 Titel 2. Belastingheffing.............

Nadere informatie

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965

Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen 23 november 1965 INHOUD I. BIJZONDERE FISCALE WETGEVING Wet tot wijziging van de vennootschapsregeling inzake inkomstenbelastingen en tot instelling van een systeem van voorafgaande beslissingen in fiscale zaken 24 december

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen

De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen Hoofdstuk 9 De vestiging en de invordering van de inkomstenbelastingen 9.1 Aangifteverplichting Belastingplichtigen die onderworpen zijn aan de P.B., de Ven. B., de R.P.B. en de meeste B.N.I.'ers zijn

Nadere informatie

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING

TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING TWEEDE PROTOCOL TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN DE REGERING VAN BELGIE EN DE REGERING VAN NIEUW-ZEELAND TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT HET VOORKOMEN VAN HET ONTGAAN VAN BELASTING

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen Boekdeel I Algemene inhoudstafel - Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I...... Algemene inhoudstafel Boekdeel II..... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel...........

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities.

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities. Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting.... 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel)..................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen......... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)...

Percen- tage. 8. TOTAAL (nrs. 1 tot 7)... (A)... Afschrijfbare aanschaffings- of beleggingswaarde. 3. TOTAAL (nrs. 1 en 2)... (B)... Identiteit: Ondernemingsnr. of nationaal nr.:........ INVESTERINGSAFTREK van toepassing voor NATUURLIJKE PERSONEN AANSLAGJAAR 0 I. Berekening van de investeringsaftrek A. Eenmalige aftrek Percen- Afschrijfbare

Nadere informatie

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent

Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Codex van de Accountant en van de Belastingconsulent Dit wetboek is bijgewerkt tot en met het Belgisch Staatsblad van 6 april 2012. Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk # 2012 Wolters Kluwer Belgium

Nadere informatie

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde

Koninklijke Besluiten Belasting over de Toegevoegde Waarde BTW-Wetboek Wetboek waarde................ 5 Hoofdstuk I. Invoering van de belasting. 5 Hoofdstuk II. Belastingplicht......... 6 Hoofdstuk III. Werkingssfeer.......... 8 Afdeling I. Levering van goederen..........

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I

Boekdeel I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen. Deel 2. Met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. zie afzonderlijk Boekdeel I Boekdeel I zie afzonderlijk Boekdeel I Algemene inhoudstafel Boekdeel I Algemeen Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten................. 5 Wet

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981)

Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers (BS 02.07.1981) Gewijzigd bij : (1) Programmawet van 22 december 2003 (BS 31.12.2003) Gewijzigd bij : (2) Programmawet

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn...

INHOUD. Voorwoord... v DEEL 1. DE AANGIFTE. Inleiding Hoofdstuk 1. De aangifteplichtigen Hoofdstuk 2. De aangiftetermijn... INHOUD Voorwoord............................................................ v DEEL 1. DE AANGIFTE Inleiding............................................................. 3 De aangifteplichtigen..................................................

Nadere informatie

Inleiding in het Belgische belastingrecht

Inleiding in het Belgische belastingrecht in het Belgische belastingrecht drs ing. H.T.P.M. van den Hurk Gouda Quint bv (S. Gouda Quint - D. Brouwer en Zoon) Arnhem 1992 Inhoudsopgave Lijst van gebruikte afkortingen 15 HOOFDSTUK 1 rerscmendeiasung

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

AANVULLENDE OVEREENKOMST

AANVULLENDE OVEREENKOMST AANVULLENDE OVEREENKOMST TOT WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST TUSSEN HET KONINKRIJK BELGIË EN DE FEDERATIEVE REPUBLIEK BRAZILIË TOT HET VERMIJDEN VAN DUBBELE BELASTING EN TOT REGELING VAN SOMMIGE ANDERE AANGELEGENHEDEN

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (vennootschappen, verenigingen, enz.) AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave

Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE. BTW-Wetboek. Uitvoeringsbesluiten. Inhoudsopgave Inhoudsopgave BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE BTW-Wetboek Wet 3 juli 1969 tot invoering van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, zoals gewijzigd bij wet 28 december 1992 (B.S.,

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen

BOEKDEEL I. Algemeen. Deel 1. Inkomstenbelastingen BOEKDEEL I Algemene inhoudstafel Boekdeel I........... Algemene inhoudstafel Boekdeel II.......... zie afzonderlijk verkrijgbaar Boekdeel II Algemeen Gedetailleerde inhoudstafel........... 3 Wet van 24

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels

PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006. (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels PROGRAMMAWET (I) VAN 27 DECEMBER 2006 (B.S. 28 december 2006, 3e editie) Uittreksels Aangevuld, gewijzigd of aangepast door: - de wet van 21 december 2007 houdende diverse bepalingen (I) (B.S. 31 december

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2015 (Inkomsten van het jaar 2014) De aangifte moet,

Nadere informatie

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities...

Vlaamse Gewest. Erf- en registratiebelasting Titel 1. Inleidende bepalingen... 3 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen en definities... Vlaamse Gewest Erf- en registratiebelasting........ 3 Decreet van 13 december 2013 houdende de Vlaamse Codex Fiscaliteit (Uittreksel).................... 3 Titel 1. Inleidende bepalingen........ 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen.

SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. SAMENWERKINGSAKKOORD tussen de Federale Overheid en het Vlaamse Gewest met betrekking tot de regularisatie van niet uitsplitsbare bedragen. Gelet op de grondwet, de artikelen 1, 33, 35, 39 en 134; Gelet

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.421/620.779 (AAFisc Nr. 19/2013). Belastbare grondslag in de Ven.B. Meerwaarde. Verwezenlijkte meerwaarde.

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur...

Inhoudsopgave. Deel I Huurprincipes... 17. 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17. Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17. Titel VIII Huur... Inhoudsopgave Deel I Huurprincipes... 17 1.1 Burgerlijk Wetboek... 17 Boek III Wijze van eigendomsverkrijging... 17 Titel VIII Huur... 17 Hoofdstuk I Algemene bepalingen... 17 Hoofdstuk II Huur van goederen...

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum van ontvangst van de aangifte:.. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING

Nadere informatie

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV)

VAK I. - BEREKENING VAN DE TE BETALEN ROERENDE VOORHEFFING (RV) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Bestemd voor de Administratie Datum ontgst de aangifte:... AANGIFTE IN DE ROERENDE VOORHEFFING INKOMSTEN VAN

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001

Overgangsrecht Wet inkomstenbelasting 2001 hcersgnagreovewt nitsalebnetsmoknit 102g Overgangsrecht inhaal pensioentekorten (Besluit van 20 december 2000, Stb. 2000, 640, zoals laatstelijk gewijzigd bij besluit van 13 december 2002, Stb. 2002, 635)

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... iii Inhoudstafel Voorwoord.................................................. i Deel 1. Gemeenrechtelijke implicaties........................... 1 Antoine DOOLAEGE Inleiding....................................................

Nadere informatie

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131)

Wetgeving. De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art. 116-131) Didier Reynders, Vice-premier Ministre et Ministre des Finances Vice-eersteminister en Minister van Financiën Wetgeving De fiscale bemiddelingsdienst: Wet van 25.04.2007 houdende diverse bepalingen (Art.

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting

Personenbelasting en aanvullende belastingen - Belasting Federale verheidsdienst FINANCIEN Afz.: Team Inning Antwerpen 2 Kruisbogenhofstraat 24 2500 Lier Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : pagina : 1 / 5 Personenbelasting en aanvullende belastingen

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

Inhoudstafel. Algemene inleiding

Inhoudstafel. Algemene inleiding Tiberghn.JB.11001.book Page VII Friday, December 9, 2011 2:14 PM VII Woord vooraf bij editie 2011-2012..................................I Lijst van de voornaamste afkortingen........................xxxix

Nadere informatie

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010

Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 Belgische bijlage bij het uitgifteprospectus 4 januari 2010 ARGENTA FUND OF FUNDS De vennootschap ARGENTA FUND OF FUNDS (hierna de vennootschap genoemd) is een beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering

Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Wijze van conflictoplossing / -benadering Een geschil met de federale belastingadministratie? De Fiscale Bemiddelingsdienst helpt u! Federale Overheidsdienst FINANCIEN Geert Callaert Fiscaal Bemiddelaar International Fiscal Association Brussel

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting

HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting DEEL 1 Inleiding 31 HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting HOOFDSTUK 1 Situering van de vennootschapsbelasting In België onderscheiden we vier belastingstelsels, namelijk: 1 De directe belastingen

Nadere informatie

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende

1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende 1. Titel 1: inleiding a. H1: begrippen i. Begrip belasting ii. Essentiële kenmerken 1. Publiekrechtelijke schuldvordering a. Tot belastingheffende bevoegde overheden 2. Financieel doel a. Bestemmingsheffingen

Nadere informatie

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci

BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci BIJLAGE 1 FEDERALE BEPALINGEN Ci. 705.247 Art. WIB 92 Omschrijving 1. INKOMSTEN VAN ONROERENDE GOEDEREN 13 Revalorisatiecoëfficiënt (art. 1, KB/WIB 92) : 4,19 4,23 4,23 518, derde lid, en 16, Woningaftrek

Nadere informatie