Baggerbedrijf West Friesland BV

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baggerbedrijf West Friesland BV"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO , CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-juni 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet Functie: DGA (VGM-functionaris)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen 1 2 CO 2 -FOOTPRINT Grenzen CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint UITSLUITINGEN 6 3 CO 2 -REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen reductiemaatregelen en verantwoordelijken 8 4 CO 2 -REDUCTIEPLAN Maatregelen voor CO 2 -Reductie Duurzame energie 15 5 KETENINITIATIEF 17 BIJLAGE 1: BRONNEN GEGEVENS 2012 Bedrijfsgegevens Elektriciteit Mobiele werktuigen Zakelijk verkeer Goederenvervoer BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN BIJLAGE 5: SHORTLIST ACTIES CONFORM REDUCTIEPLAN I i i i i i II III IV V

3 1 INLEIDING 1.1 O VER DIT RAPPORT Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012, de CO 2 - reductiedoelstellingen en CO 2 -reductiemaatregelen van Baggerbedrijf West Friesland BV. De directe aanleiding voor het opstellen van dit rapport is onze wens om het bedrijf te laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. We merken dat het aantoonbaar maken van de duurzaamheid steeds belangrijker wordt, onder andere richting opdrachtgevers. Met het CO 2 -bewust certificaat van de CO 2 -Prestatieladder laten wij zien dat wij ons inspannen om het energie- en brandstofverbruik in al onze projecten te verminderen. Dit doen wij niet alleen voor de klant, maar ook omdat wij vanuit de basis maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, met oog voor het milieu en de omgeving. We spannen ons in om de bewustwording voor energie- en brandstofverbruik onder onze medewerkers te vergroten en iedereen een rol geven in het verlagen van onze CO 2 -footprint. Project met gunningvoordeel We hebben een project aangenomen met gunningvoordeel op niveau 3 van de CO 2 - Prestatieladder, namelijk het project Kalverpolder. Dit betekent dat wij uiterlijk 15 december 2014 het certificaat voor niveau 3 behaald moeten hebben. Het werk is 23 september 2013 van start gegaan en loopt tot eind Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO 2 -Prestatieladder). Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor een periode van 5 jaar (tot 2017) voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2012 (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). Hoofdstuk 5 beschrijft de keteninitiatieven waarin wij participeren of die wij zelf initiëren (3.D.1 van de CO 2 -Prestatieladder). 1.2 BETROKKENEN Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Michael Komen, DGA Claudia Kiewiet, administratief medewerkster Rianne van der Veen, adviseur bij Stichting Stimular Pagina 1 van 17

4 2 CO 2 - FOOTPRINT 2012 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO GRENZEN Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, namelijk emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit. De emissies koelmiddelen, zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegverkeer zijn voor ons bedrijf niet van toepassing Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op het bedrijf en de bedrijfslocatie aan de Gedeputeerde Laanweg 47H te Andijk, dat wil zeggen: Energieverbruik van de gebouwen Energieverbruik projecten Brandstoffen materieel, in eigendom van het bedrijf of lease (schuifboten, kranen, graafmachines, heftruck, enz.) Eigen vrachtvervoer Brandstoffen voor auto s en bestelwagens in eigendom van het bedrijf of lease 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 2 van 17

5 Gemiddeld wordt 50% van het materieel en personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in de CO 2 -footprint. Baggerbedrijf West Friesland is opgericht in oktober 2007 en is voor 100% eigendom van Kom op Beheer BV (moedermaatschappij). De aandeelhouders van Kom op Beheer BV zijn: K. Kiewiet (via Grun BV) M. Komen (via Semko BV) P. Schouten (via Dregsol BV) Onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen twee handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond- en Cultuurtechniek West Friesland (sinds najaar 2013) De werkzaamheden die onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen (scope): Het aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van cultuur-, ontginnings-, bagger-, grond-, en slootreinigingswerken en waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem Hieronder is het organogram van Baggerbedrijf West Friesland BV opgenomen. Pagina 3 van 17

6 Figuur 1: Organogram Baggerbedrijf West Friesland BV 2.2 CO 2 - EMISSIEGEGEVENS De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. 2.3 CO 2 - FOOTPRINT 2012 Alle energiegegevens van het referentiejaar 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van de voertuigen en materieel die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. Bijlage 3 geeft een overzicht van het brandstofverbruik per voertuig en werktuig, voor zover deze gespecificeerd kon worden. Figuur 2 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in Figuur 3 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint referentiejaar 2012 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 24,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 7,44 ton CO2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,85 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 / liter 8,24 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 91,6 ton CO2 Propaan Brandstoffen 326 kg 3,63 kg CO2 / kg 1,18 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 6,63 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 468 liter 3,14 kg CO2 / liter 1,47 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,144 ton CO2 Subtotaal 144 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 4,56 ton CO2 Subtotaal 4,56 ton CO2 Totaal Figuur 2: CO2-footprint 2012 (=referentiejaar) Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 149 ton CO2 0 ton CO2 149 ton CO2 NB. De CO2-footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO2 is gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals opgegeven in het handboek CO2-prestatieladder 2.2. Pagina 4 van 17

7 Deze conversiefactoren zijn gekoppeld aan de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld. Figuur 3: CO2-footprint 2012 (% per thema) 2.4 ANALYSE CO 2 - FOOTPRINT In referentiejaar 2012 is in totaal 149 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 53,9 kg CO 2 per euro omzet (61,5% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 14,4 kg CO 2 per euro omzet (16,4% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 9,12 kg CO 2 per vierkante meter (3,1% van de totale CO 2 -footprint) Specificatie naar projecten Van onze totale CO 2 -uitstoot houdt 95% verband met de projecten. In bijlage 4 is de toerekening van emissies overhead en projecten uitgewerkt. De emissies van propaan en oplosmiddelen zijn hierin niet meegenomen, omdat deze verwaarloosbaar klein zijn (minder dan 1% van de totale CO 2 -footprint). In 2012 hadden wij nog geen projecten met gunningvoordeel voor de CO 2 - Prestatieladder. In 2013 hebben wij één project met gunningvoordeel verkregen, het gunningsvoordeel bestond uit het uitspreken/behalen van een CO 2 -niveau 3. Tot dusver hebben zich nog geen andere projecten voorgedaan met gunningvoordeel voor de CO 2 -Prestatieladder. Pagina 5 van 17

8 Kengetallen Voor de analyse van de CO 2 -footprint, het opstellen van doelen en monitoring daarvan hebben we de volgende kengetallen gekozen: Elektriciteitsverbruik: Aantal kg CO 2 per vierkante meter vloeroppervlak gebouw Brandstoffen voor verwarming Aantal kg CO 2 per kubieke meter gebouwinhoud Mobiele werktuigen, zakelijk verkeer, goederenvervoer: Aantal kg CO 2 per euro omzet. Waarbij omzet is: eigen omzet, exclusief inkoop en uitbesteding Totaal: Aantal kg CO 2 per euro omzet Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig. Het effect van besparende maatregelen in het gebouw zal terug te zien zijn in de CO2-emissie per m 2 c.q. m 3. Het kengetal per omzet voor vervoer en werktuigen is naar ons idee de meest geschikte, maar niet geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO 2 -emissie in de projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van het project, type werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de projectlocatie, de dikte van de te baggeren laag, de weersomstandigheden en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn teveel variabelen om de CO 2 -emissie van de jaren onderling te kunnen vergelijken. Onze inschatting is dat de meest nauwkeurige vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden. Andere kengetallen die we hebben overwogen zijn: Per gebaggerde kubieke meter Per gereden kilometer Per vervoermiddel Dit jaar zullen we de CO 2 -footprint van 2013 ten opzichte van 2012 bekijken en onderzoeken welk kengetal het meest geschikt is. Ook gaan we meer gegevens registreren over de diverse variabelen, voor zover dit administratief haalbaar is. 2.5 UITSLUITINGEN Koudemiddelen worden in slechts zeer beperkte mate toegepast binnen Baggerbedrijf West Friesland BV. Diverse kranen zijn uitgerust met een airco-unit; deze wordt alleen gebruikt bij het werken met een overdrukinstallatie in geval van waterbodemsaneringen. Aangezien deze projecten slechts 1 tot 2 keer per jaar voorkomen is het gebruik verwaarloosbaar klein en daarom niet meegenomen in de CO2-footprint. CO2-uitstoot als gevolg van verbanding van biomassa is niet van toepassing bij Baggerbedrijf West Friesland. De opslag en verwijdering van CO 2 maken geen deel uit van de CO 2 -prestatieladder en zijn niet opgenomen. Pagina 6 van 17

9 3 CO 2 - REDUCTIEBELEID 3.1 B ELEIDSVERKLARING VAN DIRECTIE Baggerbedrijf West Friesland heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 14% CO 2 -reductie per euro omzet ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark, materieel en vervoer projecten Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directie-overleg. 3.2 K WANTITATIEVE DOELEN 2017 De kwantitatieve doelen voor 2017 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2012 (hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (hoofdstuk 4). Omdat we voor relatieve kengetallen hebben gekozen (zie paragraaf 2.4), kunnen we de doelen alleen in percentages aangeven en niet in aantal kg CO 2. De kengetallen zijn berekend met de Milieubarometer. Scope 1 reductie besparing op totale CO 2 -uitstoot 5 % op brandstof voor verwarming (per m 3 0,1 % gebouwinhoud) 10 % op brandstof van zakelijk verkeer (per euro omzet) 2,73 % 8 % op brandstof van mobiele werktuigen (per euro 4,92 % omzet) 5 % op brandstof van goederenvervoer (per euro omzet) 0,25 % Scope 2 reductie besparing op totale CO 2 -uitstoot 5 % op elektriciteit (per m 2 vloeroppervlak) 0,15 % Duurzame energie 5 % op brandstofverbruik door gebruik van alternatieve brandstoffen 95 % op elektriciteitsverbruik door overstappen op groene stroom TOTAAL besparing op totale CO 2 -uitstoot 3 % 3 % besparing op totale CO 2 -uitstoot 14,15 % In 2017 is de CO 2 -uitstoot gereduceerd met 14,15%, ofwel gemiddeld 2,83% per jaar. Pagina 7 van 17

10 3.3 REDUCTIEMAATREGELEN EN VERANTWOORDELIJKEN De komende 5 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Scope 1 Brandstof en verwarming: Verwarming gebouwen Inkoop schone en zuinige personen- en bestelauto s en mobiele werktuigen. Zuinig rijden en draaien. Auto s, schuifboten en ander materieel goed onderhouden. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Scope 2 Elektriciteit: Verlichting. ICT en overig kantoorapparatuur. Apparatuur werkplaats. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Duurzame Energie: Groene stroom in overleg met De Toekomst Groep. Alternatieve brandstoffen. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Pagina 8 van 17

11 4 CO 2 - REDUCTIEPLAN De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol Dit hoofdstuk geeft per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen, inclusief de verwachte CO 2 -reductie. De benoemde CO 2 - reductie betreft een indicatie. Baggerbedrijf West Friesland kiest voor een focus op maatregelen op het gebied van zakelijk verkeer en mobiele werktuigen, omdat dit de grootste energieverbruikers zijn (samen bijna 95% van de CO 2 -footprint). Wat betreft het gebouw: wij huren ons pand (kantoor + werkplaats) van De Toekomst Groep. 4.1 MAATREGELEN VOOR CO 2 - REDUCTIE Brandstoffen voor verwarming (scope 1) Het brandstofverbruik voor verwarming vormt slechts 3,1% van de totale CO 2 - footprint. Dit betekent dat we op dit thema terughoudend zijn met investeringen en ons vooral zullen richten op besparing door gedrag, vermindering van verbruik en vervanging op een natuurlijk moment. In onderstaande tabel zijn de verbruikers van brandstof voor verwarming opgenomen, met daarnaast de geschatte CO 2 -reductie in CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Verwarming kantoor en loods Verwarming op projecten (propaan) CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per m 3 gebouwinhoud Reductie in % van totale CO 2 -emissie 2,85 ton 5% 0,1% 1,18 ton verwaarloosbaar Verwarming van gebouwen Reeds genomen reductiemaatregelen: We hebben in 2011 een nieuwe hoogrendement CV-ketel aangeschaft. Bij de bouw van het kantoor hebben we de wanden goed geïsoleerd. Hierdoor hebben we 's winters weinig verwarming nodig. Pagina 9 van 17

12 De verwarming is geregeld met een thermostaat in de werkplaats en op kantoor. In de werkplaats hangt een kachel met thermostaat op 10 graden. De thermostaatklok in kantoor staat op werkdagen ingesteld op 19 graden en op vrije dagen op 16 graden. Geplande reductiemaatregelen: We verwachten weinig meer te kunnen besparen op het gasverbruik. Toch gaan we kijken wat er nog mogelijk is. Verwachte CO 2 -reductie 5%. Continue aandacht, eea mede-afhankelijk van CO2-cijfers 2013 (ACTIE 2014 MK) Brandstof zakelijk verkeer en goederenvervoer (scope 1) Bijlage 2 geeft een overzicht van het materieel en de voertuigen die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. In bijlage 3 is het brandstofverbruik per voertuig en werktuig opgenomen, voor zover hier gegevens van beschikbaar waren. Ons werkgebied is tussen de 20km en 200km. Met de vrachtwagens / bussen worden alleen materialen vervoerd die nodig zijn bij de projecten. Het transport van de bagger besteden we uit of wordt door de opdrachtgever geregeld. Transport van de rupskraan wordt uitbesteed. Diverse transporteurs worden daarvoor ingeschakeld. Zij gebruiken geen gasolie van ons. In onderstaande tabel is het brandstofverbruik van zakelijk verkeer en goederenvervoer opgenomen, met daarnaast de geschatte CO 2 -reductie in CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Personenwagens benzine Personenwagens diesel Personenwagens LPG Bestelwagens diesel Totaal Zakelijk verkeer CO 2 -emissie in ,63 ton 1,47 ton 8,24 ton 24,4 ton Reductie in 2017, per euro omzet 10% 2,73% Reductie in % van totale CO 2 -emissie Vrachtwagen diesel 7,44 ton 5% 0,25% Inkoop van voertuigen Reeds genomen reductiemaatregelen: In oktober 2012 zijn een auto, een bestelbus en een jeep verkocht (VW Pheaton uit 2005, Jeep Cherokee uit 2006, VW Transporter uit 2007). Hiervoor in de plaats zijn in 2012 een andere auto (Volvo) en een BE-trailer (Iveco Daily) aangeschaft. In 2013 zijn er nieuwe caddy s aangeschaft. Geplande reductiemaatregelen: Inkoop schone en zuinige personenauto s: Bij aanschaf van een nieuwe personenauto of bestelauto laten we de keuze bepalen door brandstofverbruik, Pagina 10 van 17

13 milieubelasting, benodigd vermogen, grootte en gewicht van de auto en CO 2 - emissie. We kiezen een personenauto met label A of B en een bestelauto Euro 5 of hoger. Qua type brandstof nemen we in de overweging mee: benzine, diesel, elektrisch, hybride, gas en biobrandstof. en Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Inkoop schone en zuinige vrachtauto s: Voor aanschaf van een nieuwe vrachtauto bepalen we eerst welke grootte en welk vermogen we nodig hebben, zodat het voertuig zo min mogelijk brandstof verbruikt. We kiezen een vrachtauto die voldoet aan de geldende wettelijke Euro-norm (vanaf 2014 Euro 6). Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO 2 -reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. Bij te grote afstanden tot de projectlocatie overnachten de medewerkers ter plaatse. Carpoolen en keuze van inzet medewerkers op projecten. Geplande reductiemaatregelen: In de toolboxen en projectoverleggen is energiebesparing en zuinig omgaan met brandstof een vast thema. Medewerkers worden aangemoedigd met eigen ideeën en voorstellen te komen. Elk jaar (2013 tm 2016) houden van een toolbox op het gebied van CO2(besparing) (ACTIE MK) Standaard agendapunt CO2-prestatieladder invoeren bij de diverse overleggen (ACTIE KK) Chauffeurs worden geïnstrueerd om de motor niet onnodig te laten draaien. Via toolboxen en/of cursus het nieuwe rijden Zuinig rijden Geplande reductiemaatregelen: Banden op de juiste spanning houden: Iedere maand worden de banden van alle wagens gecontroleerd en zo nodig bijgepompt. CO 2 -reductie 2 tot 3%. Kosten geen (alleen tijd). Minder vervanging van de banden, dus kostenbesparing. Controle opzetten vanaf 3 e /4 e kwartaal 2014 (ACTIE MK) Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden): Alle medewerkers krijgen een cursus Het Nieuwe Rijden, zodat ze tips en oefening krijgen voor een zuinige rijstijl. We geven hier opvolging aan door monitoring van het verbruik per kilometer en terugkoppeling en beloning van goede resultaten (waardebon). CO 2 -reductie 5%. Uiterlijk in 2015 (gefaseerd) het personeel op cursus laten gaan (ACTIE CK: in 2014 cursus uitzoeken en inplannen) Cijfers verbruik per kilometer verzamelen (ACTIE CK: 3 e /4 e kwartaal 2014) Pagina 11 van 17

14 4.1.3 Brandstof mobiele werktuigen (scope 1) Bijlage 2 geeft een overzicht van het materieel en de voertuigen die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. In bijlage 3 is het brandstofverbruik per voertuig en werktuig opgenomen, voor zover hier gegevens van beschikbaar waren. We hebben eigen dieseltanks (containers), die mee gaan mee naar de projecten, om de boten en het materieel te voorzien van brandstof. Voor het baggeren worden deze methodes gebruikt: 60% mobiele kraan en schuifboot 30% rupskraan, sleper en ponton 10% rupskraan op de kant. CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per euro omzet Diesel 91,6 ton 8% 4,92% Reductie in % van totale CO 2 -emissie Inkoop van materieel Reeds genomen reductiemaatregel: We hebben een geperforeerde baggerbak laten maken, zodat tijdens het baggeren het water uit de bagger kan stromen. Hierdoor hoeft minder volume te worden getransporteerd, wat minder brandstof kost. Geplande reductiemaatregelen: Inkoop zuinige en schone mobiele werktuigen: Bij aanschaf of vervanging van materieel laten we de keuze bepalen door een combinatie van factoren: brandstofverbruik, CO 2 -emissie, milieubelasting (fijn stof), geluid, benodigd vermogen en kosten. Naast diesel als brandstof kijken we ook naar hybride, elektrische en gasaangedreven machines. en Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO 2 -reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. Geplande reductiemaatregelen: Bij het opstarten van het project richten we de projectlocatie zo energiezuinig mogelijk in: korte afstanden, zo min mogelijk hoogteverschillen, etc. Continue aandacht (ACTIE: alle werknemers) Chauffeurs en machinisten worden geïnstrueerd om de motor niet onnodig te laten draaien. Als extra hulpmiddel wordt in machines waarvoor dit zinvol is Auto-idle systeem geïnstalleerd. Via toolboxen en/of cursus het nieuwe rijden Pagina 12 van 17

15 Andere technische middelen die we overwegen toe te passen in ons huidige of nieuw aan te schaffen materieel: boordcomputers, inzet juiste hydraulische slangen; inzet juiste filters; onderhoud roetfilters; intelligent sensorsysteem (Eco-mode) om de optimale afstemming van toerental/koppel te bepalen, voorzieningen voor brandstofmonitoring en toepassing van start- en stopsystemen. Continue aandacht (actie MK) Zuinig draaien Geplande reductiemaatregelen: Banden op de juiste spanning houden: Met enige regelmaat worden de banden van alle werktuigen gecontroleerd en zo nodig bijgepompt. We nemen hierbij de geadviseerde bandenspanning uit het handboek van de machines als richtlijn. CO 2 -reductie 2 tot 3%. Kosten geen (alleen tijd). Minder vervanging van de banden, dus kostenbesparing. Controle opzetten vanaf 3 e /4 e kwartaal 2014 (ACTIE MK) Dagelijks onderhoud van de werktuigen: o De machinist kan het energieverbruik van de machine beperken door dagelijks te controleren op eventuele lekkages van de hydrauliek, olie of diesel en schades aan de machine. o De leidinggevende van de machinist heeft invloed op het energieverbruik door het registreren van het onderhoud aan de machine en het voorstellen van eventuele aanpassingen aan de machine. Continue aandacht (ACTIE: alle werknemers) Cursus Het Nieuwe Draaien: De chauffeurs krijgen training in efficiënt gebruik van mobiele werktuigen d.m.v. de Cursus Het Nieuwe Draaien (bij de BMWT) en opvolging daarvan. Resultaat zal zijn: brandstofbesparing door o.a. een slimme inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. CO2-reductie 10%, kosten euro voor 10 personen. en Uiterlijk in 2015 (gefaseerd) het personeel op cursus laten gaan (ACTIE CK: in 2014 cursus uitzoeken en inplannen) Heftruck Zet de heftruck zuiniger en hef slim, Instructie via toolbox (uiterlijk in 2015) (ACTIE MK) Schuifboten Reeds genomen reductiemaatregelen: Wordt er niet gewerkt dan wordt de motor uitgeschakeld. Als er wel gewerkt wordt, dan wordt het toerental afgestemd met het soort werk. Geplande reductiemaatregelen: Toerental aanpassen in de schuifboten? (on)mogelijkheden uitzoeken (ACTIE MK, uiterlijk 2014) De juiste boot voor het juiste project. Continue aandacht in werkvoorbereidingsfase Cursus Voortvarend Besparen: Uitgezocht wordt of de cursus Voortvarend Besparen zinvol is voor schippers van onze schuifboten. In het algemeen kan door efficiënter te varen een besparing behaald wordt van 7% op het brandstofverbruik. Aandachtspunten zijn: zuinig varen, op laag vermogen, laag Pagina 13 van 17

16 toerental, motor uit zetten tijdens pauzes, route efficiënt uitzetten. en Nut van de voorgestelde cursus bepalen (ACTIE MK, uiterlijk 2015) Elektriciteit (scope 2) Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door verlichting, ICT, overige kantoorapparatuur en machines in de werkplaats. Het elektriciteitsverbruik vormt slechts 3,1% van de totale CO 2 -footprint. Dit betekent dat we op dit thema terughoudend zijn met investeringen, maar ons vooral zullen richten op besparing door gedrag, vermindering van verbruik en vervanging op een natuurlijk moment. CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Elektriciteitsverbruik kantoor Elektriciteitsverbruik op projecten CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per m 2 vloeroppervlak 4,56 ton 5% 0,15% 0 Nvt Nvt Reductie in % van totale CO 2 -emissie Verlichting Reeds genomen reductiemaatregelen: De verlichting in de werkplaats wordt zuinig gebruikt: de verlichtingsgroepen zijn apart geschakeld. De lampen worden alleen aangezet als het nodig is en dan meestal alleen boven de werkbank. Geplande reductiemaatregel: De TL-verlichting in het kantoor en de werkplaats is laagfrequent. Het is niet rendabel om deze nu in het geheel te vervangen door hoogfrequente TLverlichting. Vervanging zal gebeuren als lampen kapot gaan. Aanpassen verlichting bij vervanging (ACTIE MK) Licht uit als niemand in een ruimte aanwezig is. Handmatig of met bewegingsmelders. Continue aandacht voor het kantoorpersoneel Inzet/mogelijkheden van bewegingsmelders nagaan (ACTIE MK, uiterlijk 2015) Het aantal TL-balken aanpassen aan de benodigde hoeveelheid licht: een deel van de TL s kunnen we uit draaien. Continue aandacht voor het werkplaatspersoneel ICT en overige kantoorapparatuur Reeds genomen reductiemaatregelen: De computers worden einde dag uitgezet met uitzondering de computer van degene die thuis werkt. Om de verbinding tot stand te brengen. Geplande reductiemaatregelen Koffiezetapparaat, printers, kopieerapparaat uit zetten buiten kantoortijden, eventueel met tijdschakelaar Toepassen tijdschakelaars (ACTIE MK, uiterlijk 2 e kwartaal 2015) Pagina 14 van 17

17 Bij aankoop van nieuwe apparatuur laten we de keuze afhangen van onder andere het energieverbruik (energielabel). Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Computers niet op standby-stand, maar helemaal uit, bijvoorbeeld met een tijdschakelknop. (on)mogelijkheden bespreken met ICT-beheer (ACTIE KK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Degene die thuiswerkt moet de computer op het bedrijf niet aan hoeven houden. (on)mogelijkheden bespreken met ICT-beheer (ACTIE KK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Apparatuur in werkplaats Reeds genomen reductiemaatregelen: Jaarlijkse controle op elektrische gereedschappen Geplande reductiemaatregelen Compressor: controle op lekkages Overleg met Toekomstgroep (ACTIE MK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) 4.2 D UURZAME ENERGIE Groene stroom inkopen Geplande maatregelen: Overleg met De Toekomst Groep over inkoop groene stroom. ACTIE is per ingevoerd, Certificaten van groene stroom en groen gas achterhalen bij de Toekomstgroep (ACTIE KK: uiterlijk 3 e kwartaal 2014) Alternatieve brandstoffen gebruiken Reeds genomen maatregelen: Schone brandstof inkopen, is minder verbruik. Geplande reductiemaatregel: We gaan onderzoeken in hoeverre ons bedrijf alternatieve brandstoffen en technieken kan toepassen in onze huidige of nog aan te schaffen materieel, zoals: elektrische motoren, hybride voertuigen, bijmengen biodiesel, aardgas of LPG, overstappen op euro 6 dieselmotoren, gasmotoren of waterstof. Om dit te kunnen bepalen brengen we de huidige technieken in kaart, overleggen we met leveranciers en houden we de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Overleg met dieselleveranciers (ACTIE KK/MK, uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Onderzoeken alternatieve technieken (ACTIE MK, op moment van investeren) Toelichting: LPG en elektriciteit zijn (nog) niet of beperkt toepasbaar in zwaardere heftrucks en andere mobiele werktuigen. Hybride machines zijn voor -meerdere toepassingen in ontwikkeling (bijv. graafmachines en heimachines) en zullen schoner zijn. Voorbeelden: Brandstofcel-aggregaat: Indien er bio-ethanol wordt gebruikt is de CO 2 -besparing ongeveer 80%, omdat er nog Pagina 15 van 17

18 wel CO 2 vrijkomt bij de verwerking en het transport van de brandstof. De kosten van een stroomaggregaat op waterstof zijn 40 euro per draaiuur. Dit is vergelijkbaar met het dagtarief van de huur van een dieselaggregaat. Elektrische cutterzuiger (Kurstjens) Dual fuel-motor op binnenvaartschepen (80% aardgas en 20% diesel) Bijmenging biodiesel, frituurvet: voertuigen op Schiphol Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines staan op de milieulijst 2014 en komen daarmee in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie Pagina 16 van 17

19 5 KETENINITIATIEF 1. Energiezuinige inrichting baggerproject Voorafgaand aan de uitvoering is het van belang om het baggerwerk, in alle fases (ontgraven, transport, overslag, bewerking, toepassing) zo energiezuinig mogelijk in te richten. Bijvoorbeeld: afstand tussen ontgravingslocatie en toepassingslocatie beperken het aantal overslagpunten en bewerkingen beperken gesloten grondbalans: toepassing van de partij in de directe omgeving van de projectlocatie (binnen de kwaliteitseisen van het Besluit Bodemkwaliteit) Met name de fase transport is bepalend voor de CO 2 -emissie van hele baggerproject. Het is in beginsel een taak voor de opdrachtgever (bijv. Waterschap) om de meest geschikte en energiezuinige baggermethode te kiezen, rekening houdend met locatie specifieke omstandigheden (bereikbaarheid, kwaliteit en eigenschappen bagger en waterbodem, bewoning). Overheden dienen bij de aanbesteding gebruik te maken van de duurzaamheidscriteria van Agentschap NL. Sommige waterschappen hebben aanvullend hierop beleid ontwikkeld voor duurzaam baggeren, met bijvoorbeeld de eis dat de bagger zo lokaal mogelijk moet worden afgezet. Baggerbedrijf West Friesland zal de opdrachtgever gevraagd of ongevraagd adviseren bij de inrichting van het baggerwerk en de keuze voor een baggermethode. We betrekken hier ook de bedrijven bij waar wij materieel inhuren, evenals de vervoerders en verwerkers van de bagger. De CO 2 -reductie die hiermee wordt behaald zal deels bij Baggerbedrijf West Friesland liggen (mobiele werktuigen, goederenvervoer, zakelijk verkeer) en deels in de keten. Daarom zien wij dit als keteninitiatief. Zoveel mogelijk gebruik maken van gecertificeerde bedrijven met nieuwe en zuinige machines. 2. Uitwisseling kansrijke maatregelen We zijn aangesloten bij de Vereniging van Waterbouwers. Binnen de vereniging bestaat het Platform Kleinschalig Baggeren, met daarin een aantal bedrijven die kleinschalige baggerprojecten uitvoeren. Ook heeft de vereniging een Werkgroep Duurzaamheid, die de leden adviseert over zaken rondom o.a. de CO 2 - Prestatieladder. Wij gaan ons inspannen om samen met branchegenoten: Kennis en ervaring te delen over onze CO 2 -footprint en reductiemaatregelen (benchmarken, monitoring); Technische ontwikkelingen in de markt te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van zuinige machines en voertuigen; Eventueel gezamenlijk iets ontwikkelen of in te kopen. 3. Deelname duurzaamheidskring Hoorn, project 463 De duurzaamheidskring Hoorn is een groep bedrijven in de regio West-Friesland, die regelmatig bij elkaar komt, onder leiding van een adviseur van Stichting Stimular, de officiele naam van is Platform Milieubarometer Hoorn. In de bijeenkomsten worden praktische tips en trucs uitgewisseld op het gebied van duurzaam ondernemen. De eigenaar van ons kantoorpand, De Toekomst, participeert in deze kring. Baggerbedrijf West Friesland gaat aan deze kring deelnemen. Pagina 17 van 17

20

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak. CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen CO 2 -footprint conform ISO 14064-1 CO 2 -reductiedoelen CO 2 -reductiemaatregelen Vandervalk+degroot-groep Waalwijk, 24 december 2013 Auteur(s): Arend-Jan Costermans Ed den Breejen Antoine Steentjes Joni

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715

CO 2-rapportage Aann.mij. Daniël Pijnacker B.V. v2 010715 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Over dit rapport... 3 1.2 Betrokkenen... 3 1.3 Over het bedrijf... 3 1.4 MVO-beleid... 3 2 Scope... 4 2.1 Organisatorische afbakening... 4 2.2 CO2-emissies... 5 2.3 Periode...

Nadere informatie

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfrapportage 2014. Januari - Juni. Heerenveen, 28 oktober 2014. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfrapportage 2014 Januari - Juni Heerenveen, 28 oktober 2014 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door Stichting

Nadere informatie

CO 2 -prestatieladder

CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder 1 2 Titel: Toelichting C0 2-prestatieladder Brondatum : 18-02-2015 (versie 1.0) Versie: 1.1 Datum: 13-07-2015 Organisatie: Schotpoort Traffic Center BV Opgesteld door: B. Stokman

Nadere informatie

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V.

CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. CO 2 -emissie rapportage 2013 Centercon B.V. Prestatieladder 2.2 Versie 1.0 Versie datum Opgesteld door Geaccordeerd door 1.0 1 augustus 2014 J. Vreeburg Kwaliteitscoördinator Directie Centercon B.V. Inhoudsopgave

Nadere informatie

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV

Energiemanagement plan. Jos Scholman BV Jaarrapportage Energiemanagement plan Jos Scholman BV CO 2 Prestatieladder trede 5 opgesteld, 11-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 11-05-2015 H. ZONDAG JOS SCHOLMAN BEDRIJVEN Namens de

Nadere informatie

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar)

Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) Energiemanagement plan Jaarrapportage (Basisjaar) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 30-07-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-07-2015 WIM LASSCHE KAM Namens de directie, 30-07-2015

Nadere informatie

Energiemanagement plan Florijn BV

Energiemanagement plan Florijn BV Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Florijn BV t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 20-05-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 20-05-2015 G. FLORIJN Namens de directie, 20-05-2015

Nadere informatie

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr.

Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam. rapport 4GDJ-CO2.EEI.R. Opdrachtgever : Gebr. Energie efficiency onderzoek conform ISO 50.001 voor Gebr. de Jongh B.V. te Rotterdam rapport 4GDJ-CO2.EEI.R Opdrachtgever : Gebr. de Jongh BV Rapportnummer : 4GDJ-CO2.EEI.R Auteur : drs. ing. J.A. van

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening:

Harmelen, 12 november 2014. Akkoord namens directie. Datum: Handtekening: Emissie inventaris Van Vliet Conform ISO 14064-1 ID 3A Harmelen, 12 november 2014 Akkoord namens directie Datum: Handtekening: 0. Inhoud 0. Inhoud... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Over dit document... 3 1.2

Nadere informatie

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V.

Energiemanagement plan (EMP) Eijkelboom B.V. Jaarrapportage m.b.t. Energiemanagement plan Eijkelboom B.V. t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 4 opgesteld, 30-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 30-03-2015 J. TEUNISSEN KAM Namens de directie,

Nadere informatie

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven

Praktische handleiding. -Prestatieladder voor bedrijven Praktische handleiding -Prestatieladder voor bedrijven 2 inhoud Voorwoord 4 1 Inleiding 6 2 De -Prestatieladder 10 3 Inschrijven met -gunningvoordeel en niveaukeuze 18 4 Implementatie van de -Prestatieladder

Nadere informatie

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2.

CARBON FOOTPRINT RAPPORTAGE 2014 CO 2 -EMISSIE INVENTARIS 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. 3.A.1. - 2.A.3. - 1.B.2. CARBON FOOTPRINT -EMISSIE INVENTARIS 4 DOCUMENTNAAM AUTEUR: VERSIE: DATUM: STATUS: 3A1-2A3-1B2 CO2-VERSLAG 2014 Hakkers KAM B 21-05-2015 DEFINITIEF AUTORISATIE OPGESTELD DOOR:

Nadere informatie

CO 2 Management Goudappel Groep BV

CO 2 Management Goudappel Groep BV GOUDAPPEL %J GROEP EXPERTS IN MOBILITEIT CO 2 Management Goudappel Groep BV CO 2 Footprint Rapportage 2011 CO 2 Reductiedoelstellingen en -aanpak Energiemanagementsysteem Keteninitiatieven CO 2 reductie

Nadere informatie

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013

~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013. Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 ~~Ç KrceFi; 1.B.1. Energiemanagementprogramma Kreeft 2013 er T e - 4 bf/ S-.; WE 1 Auteur Ve rsien u mm er: Versie datum: Jan ten Cate en Gerda de Raad 3 19 september 2013 Inhoudsopgave : - 1.. ~1 ~..

Nadere informatie

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.)

Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) Energiemanagement plan (Systeembeoordeling m.b.t.) t.b.v. CO 2 Prestatieladder trede 3 opgesteld, 10-03-2015 J. HENKEL M.ED.SEN AUDITOR Gecontroleerd, 10-03-2015 WIEBE TOLMAN KAM Namens de directie, 10-03-2015

Nadere informatie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie

Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Energie management actieplan 2014 Certificering CO 2-Prestatieladder - Invalshoek B: Reductie Verantwoording Titel Energie management actieplan 2014 Invalshoek B: Reductie Revisie 1.0 (definitief) Datum

Nadere informatie

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma

Jansen Venneboer te Wijhe. Ondernemende partner in techniek. Jaar 2014. Energiemanagementprogramma Jansen Venneboer te Wijhe Ondernemende partner in techniek Jaar 2014 Energiemanagementprogramma Auteur: A.T. Buitenhuis Eindverantwoordelijke: A.T. Buitenhuis Jansen Venneboer Datum: april 2014 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

VOF Van der Heijden & Zn

VOF Van der Heijden & Zn Energie Management Actieplan 2014-2024 Conform 3.B.1 & 3.B.2 en ISO 50001 April 2014 VOF Van der Heijden & Zn VOF Van der Heijden & Zn. Roodakker 4 4016 DB Kapel-Avezaath Managementverklaring Terugdringen

Nadere informatie

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO

ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO ENERGIEMANAGEMENTPLAN ISTIMEWA ELEKTRO Opgesteld door : D. Plaisier, KAM-Functionaris Datum : 02-03-2015 Revisie : Revisie 11 Autorisatie : F.G.A. Lelieveld, Directeur Handtekening : F.G.A Lelieveld Inhoudsopgave

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2

Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Voortgangsrapportage 2013 Q1+Q2 Inhoud INLEIDING... 3 1_EMISSIE-INVENTARIS... 4 V OORTGANG: 2013 Q1+Q2... 4 Optimalisatie uitstootwaarden groene stroom 2012... 4 Emissie-inventaris 2013 Scope I en II...

Nadere informatie

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1

Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Jade Beheer B.V. 3.A.1 Inventaris conform ISO 14064-1 Inhoud INLEIDING... 5 BELEIDSVERKLARING... 6 RAPPORTERENDE ORGANISATIE... 8 VERANTWOORDELIJKE PERSOON... 8 ORGANISATIEGRENZEN... 8 ORGANOGRAM... 9

Nadere informatie

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.

CO2-prestatieplan. Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht. Tel : 0184-433095. : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht. CO2-prestatieplan Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl Versie : 2.0 Datum : 24-10-2014 Inleiding Organisatie

Nadere informatie