Baggerbedrijf West Friesland BV

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Baggerbedrijf West Friesland BV"

Transcriptie

1 Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO , CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, februari-juni 2014 Auteurs: M. Komen C. Kiewiet Geaccordeerd door: K. Kiewiet Functie: DGA (VGM-functionaris)

2 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING Over dit rapport Betrokkenen 1 2 CO 2 -FOOTPRINT Grenzen CO 2 -emissiegegevens CO 2 -footprint Analyse CO 2 -footprint UITSLUITINGEN 6 3 CO 2 -REDUCTIEBELEID Beleidsverklaring van directie Kwantitatieve doelen reductiemaatregelen en verantwoordelijken 8 4 CO 2 -REDUCTIEPLAN Maatregelen voor CO 2 -Reductie Duurzame energie 15 5 KETENINITIATIEF 17 BIJLAGE 1: BRONNEN GEGEVENS 2012 Bedrijfsgegevens Elektriciteit Mobiele werktuigen Zakelijk verkeer Goederenvervoer BIJLAGE 2: VOERTUIGEN EN MATERIEEL IN EIGENDOM OF LEASE BIJLAGE 3: BRANDSTOFVERBRUIK PER VOERTUIG EN WERKTUIG BIJLAGE 4: SPECIFICATIE NAAR PROJECTEN BIJLAGE 5: SHORTLIST ACTIES CONFORM REDUCTIEPLAN I i i i i i II III IV V

3 1 INLEIDING 1.1 O VER DIT RAPPORT Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012, de CO 2 - reductiedoelstellingen en CO 2 -reductiemaatregelen van Baggerbedrijf West Friesland BV. De directe aanleiding voor het opstellen van dit rapport is onze wens om het bedrijf te laten certificeren voor de CO 2 -Prestatieladder. We merken dat het aantoonbaar maken van de duurzaamheid steeds belangrijker wordt, onder andere richting opdrachtgevers. Met het CO 2 -bewust certificaat van de CO 2 -Prestatieladder laten wij zien dat wij ons inspannen om het energie- en brandstofverbruik in al onze projecten te verminderen. Dit doen wij niet alleen voor de klant, maar ook omdat wij vanuit de basis maatschappelijk verantwoord willen ondernemen, met oog voor het milieu en de omgeving. We spannen ons in om de bewustwording voor energie- en brandstofverbruik onder onze medewerkers te vergroten en iedereen een rol geven in het verlagen van onze CO 2 -footprint. Project met gunningvoordeel We hebben een project aangenomen met gunningvoordeel op niveau 3 van de CO 2 - Prestatieladder, namelijk het project Kalverpolder. Dit betekent dat wij uiterlijk 15 december 2014 het certificaat voor niveau 3 behaald moeten hebben. Het werk is 23 september 2013 van start gegaan en loopt tot eind Leeswijzer Hoofdstuk 2 beschrijft onze CO 2 -footprint van het referentiejaar 2012 (3.A.1 van CO 2 -Prestatieladder). Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO Hoofdstuk 3 bevat onze kwantitatieve reductiedoelen voor een periode van 5 jaar (tot 2017) voor scope 1 & 2 emissies van ons bedrijf en onze projecten, uitgedrukt in percentages ten opzichte van 2012 (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in projecten (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). Hoofdstuk 5 beschrijft de keteninitiatieven waarin wij participeren of die wij zelf initiëren (3.D.1 van de CO 2 -Prestatieladder). 1.2 BETROKKENEN Bij de totstandkoming van dit rapport zijn betrokken: Michael Komen, DGA Claudia Kiewiet, administratief medewerkster Rianne van der Veen, adviseur bij Stichting Stimular Pagina 1 van 17

4 2 CO 2 - FOOTPRINT 2012 Deze CO 2 -footprint is opgesteld op basis van de eisen van ISO GRENZEN Scopes De CO 2 -footprint in deze rapportage heeft betrekking op scope 1 en 2 zoals gedefinieerd in de CO 2 -Prestatieladder van SKAO 1. Dit is toereikend voor certificering op niveau 3 van de CO 2 -Prestatieladder. Scope 1 (directe emissies): emissies door de eigen organisatie, namelijk emissies door verbruik van brandstoffen voor verwarming en emissies door het eigen wagenpark. Scope 2 (indirecte emissies): emissies ten gevolge van het gebruik van elektriciteit. De emissies koelmiddelen, zakelijk verkeer met privé-auto s en vliegverkeer zijn voor ons bedrijf niet van toepassing Organisatorische grens De CO 2 -footprint heeft betrekking op het bedrijf en de bedrijfslocatie aan de Gedeputeerde Laanweg 47H te Andijk, dat wil zeggen: Energieverbruik van de gebouwen Energieverbruik projecten Brandstoffen materieel, in eigendom van het bedrijf of lease (schuifboten, kranen, graafmachines, heftruck, enz.) Eigen vrachtvervoer Brandstoffen voor auto s en bestelwagens in eigendom van het bedrijf of lease 1 Omdat de CO 2-footprint alleen betrekking heeft op scope 1 en 2, is in dit rapport het vereenvoudigde scopediagram opgenomen. Bij eventuele stijging op de ladder naar niveau 4 en 5, zullen wij het scopediagram uit het Handboek CO 2-Prestatieladder pag. 52 gebruiken, vanwege de uitsplitsing van scope 3-emissies naar upstream en downstream activities. Pagina 2 van 17

5 Gemiddeld wordt 50% van het materieel en personeel ingehuurd. Deze inhuur valt onder scope 3 en is niet meegenomen in de CO 2 -footprint. Baggerbedrijf West Friesland is opgericht in oktober 2007 en is voor 100% eigendom van Kom op Beheer BV (moedermaatschappij). De aandeelhouders van Kom op Beheer BV zijn: K. Kiewiet (via Grun BV) M. Komen (via Semko BV) P. Schouten (via Dregsol BV) Onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen twee handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond- en Cultuurtechniek West Friesland (sinds najaar 2013) De werkzaamheden die onder Baggerbedrijf West Friesland BV vallen (scope): Het aannemen, onderaannemen, uitvoeren en doen uitvoeren van cultuur-, ontginnings-, bagger-, grond-, en slootreinigingswerken en waterbodemsaneringen en ingrepen in de waterbodem Hieronder is het organogram van Baggerbedrijf West Friesland BV opgenomen. Pagina 3 van 17

6 Figuur 1: Organogram Baggerbedrijf West Friesland BV 2.2 CO 2 - EMISSIEGEGEVENS De CO 2 -footprint is opgesteld met behulp van de Milieubarometer van Stichting Stimular. De gebruikte CO 2 -emissiefactoren komen overeen met de eisen van de CO 2 -Prestatieladder. 2.3 CO 2 - FOOTPRINT 2012 Alle energiegegevens van het referentiejaar 2012 zijn ingevoerd in de Milieubarometer. In bijlage 1 staan de bronnen van deze energiegegevens. In bijlage 2 staat een overzicht van de voertuigen en materieel die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. Bijlage 3 geeft een overzicht van het brandstofverbruik per voertuig en werktuig, voor zover deze gespecificeerd kon worden. Figuur 2 geeft een overzicht van de energiestromen van het bedrijf en de bijbehorende CO 2 -uitstoot in Figuur 3 geeft de bijdrage van de energiestromen in percentages van de totale CO 2 -emissie weer. Baggerbedrijf West Friesland BV CO2-footprint referentiejaar 2012 Milieugegeven CO2-parameter CO2-equivalent CO2 scope 1 Bestelwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer liter 3,14 kg CO2 / liter 24,4 ton CO2 Vrachtwagen (in liters) diesel Goederenvervoer liter 3,14 kg CO2 / liter 7,44 ton CO2 Aardgas voor verwarming Brandstoffen m3 1,83 kg CO2 / m3 2,85 ton CO2 Personenwagen (in liters) LPG Zakelijk verkeer liter 1,86 kg CO2 / liter 8,24 ton CO2 Diesel Mobiele werktuigen liter 3,14 kg CO2 / liter 91,6 ton CO2 Propaan Brandstoffen 326 kg 3,63 kg CO2 / kg 1,18 ton CO2 Personenwagen (in liters) benzine Zakelijk verkeer liter 2,78 kg CO2 / liter 6,63 ton CO2 Personenwagen (in liters) diesel Zakelijk verkeer 468 liter 3,14 kg CO2 / liter 1,47 ton CO2 Oplosmiddelen Emissies 20,0 liter 7,20 kg CO2 / liter 0,144 ton CO2 Subtotaal 144 ton CO2 CO2 scope 2 Ingekochte elektriciteit Elektriciteit kwh 0,455 kg CO2 / kwh 4,56 ton CO2 Subtotaal 4,56 ton CO2 Totaal Figuur 2: CO2-footprint 2012 (=referentiejaar) Totaal Compensatie Netto CO2-uitstoot 149 ton CO2 0 ton CO2 149 ton CO2 NB. De CO2-footprint (emissie-inventaris) is niet geverifieerd door een CI maar in eigen beheer opgesteld en biedt voldoende zekerheid voor een juiste weergave. Voor het bepalen van de hoeveelheid uitgestoten CO2 is gebruik gemaakt van de conversiefactoren zoals opgegeven in het handboek CO2-prestatieladder 2.2. Pagina 4 van 17

7 Deze conversiefactoren zijn gekoppeld aan de inkoopgegevens zoals deze intern zijn verzameld. Figuur 3: CO2-footprint 2012 (% per thema) 2.4 ANALYSE CO 2 - FOOTPRINT In referentiejaar 2012 is in totaal 149 ton CO 2 uitgestoten. Belangrijkste energieverbruikers In scope 1 zijn de belangrijkste energieverbruikers: Mobiele werktuigen: 53,9 kg CO 2 per euro omzet (61,5% van de totale CO 2 -footprint) Bestelwagen (diesel): 14,4 kg CO 2 per euro omzet (16,4% van de totale CO 2 - footprint). In scope 2 is de belangrijkste (en enige) energieverbruiker: Ingekochte elektriciteit: 9,12 kg CO 2 per vierkante meter (3,1% van de totale CO 2 -footprint) Specificatie naar projecten Van onze totale CO 2 -uitstoot houdt 95% verband met de projecten. In bijlage 4 is de toerekening van emissies overhead en projecten uitgewerkt. De emissies van propaan en oplosmiddelen zijn hierin niet meegenomen, omdat deze verwaarloosbaar klein zijn (minder dan 1% van de totale CO 2 -footprint). In 2012 hadden wij nog geen projecten met gunningvoordeel voor de CO 2 - Prestatieladder. In 2013 hebben wij één project met gunningvoordeel verkregen, het gunningsvoordeel bestond uit het uitspreken/behalen van een CO 2 -niveau 3. Tot dusver hebben zich nog geen andere projecten voorgedaan met gunningvoordeel voor de CO 2 -Prestatieladder. Pagina 5 van 17

8 Kengetallen Voor de analyse van de CO 2 -footprint, het opstellen van doelen en monitoring daarvan hebben we de volgende kengetallen gekozen: Elektriciteitsverbruik: Aantal kg CO 2 per vierkante meter vloeroppervlak gebouw Brandstoffen voor verwarming Aantal kg CO 2 per kubieke meter gebouwinhoud Mobiele werktuigen, zakelijk verkeer, goederenvervoer: Aantal kg CO 2 per euro omzet. Waarbij omzet is: eigen omzet, exclusief inkoop en uitbesteding Totaal: Aantal kg CO 2 per euro omzet Onzekerheid kengetal werktuigen en vervoer De kengetallen voor elektriciteitsverbruik en brandstoffen voor verwarming zijn vrij nauwkeurig. Het effect van besparende maatregelen in het gebouw zal terug te zien zijn in de CO2-emissie per m 2 c.q. m 3. Het kengetal per omzet voor vervoer en werktuigen is naar ons idee de meest geschikte, maar niet geheel eenduidig. Dat komt doordat de CO 2 -emissie in de projecten gerelateerd is aan diverse factoren, zoals de omvang van het project, type werkzaamheden, welke machines in een project worden ingezet, de reisafstand van kantoor naar de projectlocatie, de dikte van de te baggeren laag, de weersomstandigheden en de verhouding inzet eigen materieel en inkoop. Er zijn teveel variabelen om de CO 2 -emissie van de jaren onderling te kunnen vergelijken. Onze inschatting is dat de meest nauwkeurige vergelijking op basis van de omzet gemaakt kan worden. Andere kengetallen die we hebben overwogen zijn: Per gebaggerde kubieke meter Per gereden kilometer Per vervoermiddel Dit jaar zullen we de CO 2 -footprint van 2013 ten opzichte van 2012 bekijken en onderzoeken welk kengetal het meest geschikt is. Ook gaan we meer gegevens registreren over de diverse variabelen, voor zover dit administratief haalbaar is. 2.5 UITSLUITINGEN Koudemiddelen worden in slechts zeer beperkte mate toegepast binnen Baggerbedrijf West Friesland BV. Diverse kranen zijn uitgerust met een airco-unit; deze wordt alleen gebruikt bij het werken met een overdrukinstallatie in geval van waterbodemsaneringen. Aangezien deze projecten slechts 1 tot 2 keer per jaar voorkomen is het gebruik verwaarloosbaar klein en daarom niet meegenomen in de CO2-footprint. CO2-uitstoot als gevolg van verbanding van biomassa is niet van toepassing bij Baggerbedrijf West Friesland. De opslag en verwijdering van CO 2 maken geen deel uit van de CO 2 -prestatieladder en zijn niet opgenomen. Pagina 6 van 17

9 3 CO 2 - REDUCTIEBELEID 3.1 B ELEIDSVERKLARING VAN DIRECTIE Baggerbedrijf West Friesland heeft zich ten doel gesteld om haar energieverbruik te reduceren. De doelstelling voor 2017 is 14% CO 2 -reductie per euro omzet ten opzichte van Deze doelstelling is gericht op het totale energiegebruik van de organisatie: bedrijfsgebouwen wagenpark, materieel en vervoer projecten Alle medewerkers hebben de taak om bij hun werkzaamheden energie te besparen. Het thema energiebesparing is vast onderdeel van alle vormen van werkoverleg en het directie-overleg. 3.2 K WANTITATIEVE DOELEN 2017 De kwantitatieve doelen voor 2017 zijn gebaseerd op de CO 2 -footprint van 2012 (hoofdstuk 2) en het CO 2 -reductieplan (hoofdstuk 4). Omdat we voor relatieve kengetallen hebben gekozen (zie paragraaf 2.4), kunnen we de doelen alleen in percentages aangeven en niet in aantal kg CO 2. De kengetallen zijn berekend met de Milieubarometer. Scope 1 reductie besparing op totale CO 2 -uitstoot 5 % op brandstof voor verwarming (per m 3 0,1 % gebouwinhoud) 10 % op brandstof van zakelijk verkeer (per euro omzet) 2,73 % 8 % op brandstof van mobiele werktuigen (per euro 4,92 % omzet) 5 % op brandstof van goederenvervoer (per euro omzet) 0,25 % Scope 2 reductie besparing op totale CO 2 -uitstoot 5 % op elektriciteit (per m 2 vloeroppervlak) 0,15 % Duurzame energie 5 % op brandstofverbruik door gebruik van alternatieve brandstoffen 95 % op elektriciteitsverbruik door overstappen op groene stroom TOTAAL besparing op totale CO 2 -uitstoot 3 % 3 % besparing op totale CO 2 -uitstoot 14,15 % In 2017 is de CO 2 -uitstoot gereduceerd met 14,15%, ofwel gemiddeld 2,83% per jaar. Pagina 7 van 17

10 3.3 REDUCTIEMAATREGELEN EN VERANTWOORDELIJKEN De komende 5 jaar voeren we de volgende reductiemaatregelen uit. Deze maatregelen zijn uitgewerkt in hoofdstuk 4. Scope 1 Brandstof en verwarming: Verwarming gebouwen Inkoop schone en zuinige personen- en bestelauto s en mobiele werktuigen. Zuinig rijden en draaien. Auto s, schuifboten en ander materieel goed onderhouden. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Scope 2 Elektriciteit: Verlichting. ICT en overig kantoorapparatuur. Apparatuur werkplaats. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Duurzame Energie: Groene stroom in overleg met De Toekomst Groep. Alternatieve brandstoffen. Verantwoordelijk voor de implementatie: M. Komen, K. Kiewiet en administratief medewerkster Pagina 8 van 17

11 4 CO 2 - REDUCTIEPLAN De CO 2 -uitstoot beperken is het meest (kosten)effectief in de volgende volgorde: 1. Energie besparen door: efficiëntere apparatuur/voertuigen gebruiken apparatuur efficiënter instellen apparatuur/voertuigen minder uren laten maken 2. Duurzame energie gebruiken: zelf opwekken met bijv. zonnecellen, houtkachel, zonneboiler of windmolen duurzame energie inkopen zoals groene stroom (met Milieukeur), biogas of ethanol Dit hoofdstuk geeft per scope een overzicht van de belangrijkste energieverbruikers, reeds genomen maatregelen en de geplande reductiemaatregelen, inclusief de verwachte CO 2 -reductie. De benoemde CO 2 - reductie betreft een indicatie. Baggerbedrijf West Friesland kiest voor een focus op maatregelen op het gebied van zakelijk verkeer en mobiele werktuigen, omdat dit de grootste energieverbruikers zijn (samen bijna 95% van de CO 2 -footprint). Wat betreft het gebouw: wij huren ons pand (kantoor + werkplaats) van De Toekomst Groep. 4.1 MAATREGELEN VOOR CO 2 - REDUCTIE Brandstoffen voor verwarming (scope 1) Het brandstofverbruik voor verwarming vormt slechts 3,1% van de totale CO 2 - footprint. Dit betekent dat we op dit thema terughoudend zijn met investeringen en ons vooral zullen richten op besparing door gedrag, vermindering van verbruik en vervanging op een natuurlijk moment. In onderstaande tabel zijn de verbruikers van brandstof voor verwarming opgenomen, met daarnaast de geschatte CO 2 -reductie in CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Verwarming kantoor en loods Verwarming op projecten (propaan) CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per m 3 gebouwinhoud Reductie in % van totale CO 2 -emissie 2,85 ton 5% 0,1% 1,18 ton verwaarloosbaar Verwarming van gebouwen Reeds genomen reductiemaatregelen: We hebben in 2011 een nieuwe hoogrendement CV-ketel aangeschaft. Bij de bouw van het kantoor hebben we de wanden goed geïsoleerd. Hierdoor hebben we 's winters weinig verwarming nodig. Pagina 9 van 17

12 De verwarming is geregeld met een thermostaat in de werkplaats en op kantoor. In de werkplaats hangt een kachel met thermostaat op 10 graden. De thermostaatklok in kantoor staat op werkdagen ingesteld op 19 graden en op vrije dagen op 16 graden. Geplande reductiemaatregelen: We verwachten weinig meer te kunnen besparen op het gasverbruik. Toch gaan we kijken wat er nog mogelijk is. Verwachte CO 2 -reductie 5%. Continue aandacht, eea mede-afhankelijk van CO2-cijfers 2013 (ACTIE 2014 MK) Brandstof zakelijk verkeer en goederenvervoer (scope 1) Bijlage 2 geeft een overzicht van het materieel en de voertuigen die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. In bijlage 3 is het brandstofverbruik per voertuig en werktuig opgenomen, voor zover hier gegevens van beschikbaar waren. Ons werkgebied is tussen de 20km en 200km. Met de vrachtwagens / bussen worden alleen materialen vervoerd die nodig zijn bij de projecten. Het transport van de bagger besteden we uit of wordt door de opdrachtgever geregeld. Transport van de rupskraan wordt uitbesteed. Diverse transporteurs worden daarvoor ingeschakeld. Zij gebruiken geen gasolie van ons. In onderstaande tabel is het brandstofverbruik van zakelijk verkeer en goederenvervoer opgenomen, met daarnaast de geschatte CO 2 -reductie in CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Personenwagens benzine Personenwagens diesel Personenwagens LPG Bestelwagens diesel Totaal Zakelijk verkeer CO 2 -emissie in ,63 ton 1,47 ton 8,24 ton 24,4 ton Reductie in 2017, per euro omzet 10% 2,73% Reductie in % van totale CO 2 -emissie Vrachtwagen diesel 7,44 ton 5% 0,25% Inkoop van voertuigen Reeds genomen reductiemaatregelen: In oktober 2012 zijn een auto, een bestelbus en een jeep verkocht (VW Pheaton uit 2005, Jeep Cherokee uit 2006, VW Transporter uit 2007). Hiervoor in de plaats zijn in 2012 een andere auto (Volvo) en een BE-trailer (Iveco Daily) aangeschaft. In 2013 zijn er nieuwe caddy s aangeschaft. Geplande reductiemaatregelen: Inkoop schone en zuinige personenauto s: Bij aanschaf van een nieuwe personenauto of bestelauto laten we de keuze bepalen door brandstofverbruik, Pagina 10 van 17

13 milieubelasting, benodigd vermogen, grootte en gewicht van de auto en CO 2 - emissie. We kiezen een personenauto met label A of B en een bestelauto Euro 5 of hoger. Qua type brandstof nemen we in de overweging mee: benzine, diesel, elektrisch, hybride, gas en biobrandstof. en Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Inkoop schone en zuinige vrachtauto s: Voor aanschaf van een nieuwe vrachtauto bepalen we eerst welke grootte en welk vermogen we nodig hebben, zodat het voertuig zo min mogelijk brandstof verbruikt. We kiezen een vrachtauto die voldoet aan de geldende wettelijke Euro-norm (vanaf 2014 Euro 6). Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO 2 -reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. Bij te grote afstanden tot de projectlocatie overnachten de medewerkers ter plaatse. Carpoolen en keuze van inzet medewerkers op projecten. Geplande reductiemaatregelen: In de toolboxen en projectoverleggen is energiebesparing en zuinig omgaan met brandstof een vast thema. Medewerkers worden aangemoedigd met eigen ideeën en voorstellen te komen. Elk jaar (2013 tm 2016) houden van een toolbox op het gebied van CO2(besparing) (ACTIE MK) Standaard agendapunt CO2-prestatieladder invoeren bij de diverse overleggen (ACTIE KK) Chauffeurs worden geïnstrueerd om de motor niet onnodig te laten draaien. Via toolboxen en/of cursus het nieuwe rijden Zuinig rijden Geplande reductiemaatregelen: Banden op de juiste spanning houden: Iedere maand worden de banden van alle wagens gecontroleerd en zo nodig bijgepompt. CO 2 -reductie 2 tot 3%. Kosten geen (alleen tijd). Minder vervanging van de banden, dus kostenbesparing. Controle opzetten vanaf 3 e /4 e kwartaal 2014 (ACTIE MK) Cursus energiezuinig rijden (Het Nieuwe Rijden): Alle medewerkers krijgen een cursus Het Nieuwe Rijden, zodat ze tips en oefening krijgen voor een zuinige rijstijl. We geven hier opvolging aan door monitoring van het verbruik per kilometer en terugkoppeling en beloning van goede resultaten (waardebon). CO 2 -reductie 5%. Uiterlijk in 2015 (gefaseerd) het personeel op cursus laten gaan (ACTIE CK: in 2014 cursus uitzoeken en inplannen) Cijfers verbruik per kilometer verzamelen (ACTIE CK: 3 e /4 e kwartaal 2014) Pagina 11 van 17

14 4.1.3 Brandstof mobiele werktuigen (scope 1) Bijlage 2 geeft een overzicht van het materieel en de voertuigen die in eigendom of lease zijn bij het bedrijf. In bijlage 3 is het brandstofverbruik per voertuig en werktuig opgenomen, voor zover hier gegevens van beschikbaar waren. We hebben eigen dieseltanks (containers), die mee gaan mee naar de projecten, om de boten en het materieel te voorzien van brandstof. Voor het baggeren worden deze methodes gebruikt: 60% mobiele kraan en schuifboot 30% rupskraan, sleper en ponton 10% rupskraan op de kant. CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per euro omzet Diesel 91,6 ton 8% 4,92% Reductie in % van totale CO 2 -emissie Inkoop van materieel Reeds genomen reductiemaatregel: We hebben een geperforeerde baggerbak laten maken, zodat tijdens het baggeren het water uit de bagger kan stromen. Hierdoor hoeft minder volume te worden getransporteerd, wat minder brandstof kost. Geplande reductiemaatregelen: Inkoop zuinige en schone mobiele werktuigen: Bij aanschaf of vervanging van materieel laten we de keuze bepalen door een combinatie van factoren: brandstofverbruik, CO 2 -emissie, milieubelasting (fijn stof), geluid, benodigd vermogen en kosten. Naast diesel als brandstof kijken we ook naar hybride, elektrische en gasaangedreven machines. en Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Organisatie en planning Reeds genomen reductiemaatregelen: Middels toolboxen is het personeel geïnformeerd en geïnstrueerd over de geplande maatregelen voor CO 2 -reductie en brandstofbesparing, en de rol die eenieder hierin heeft. Geplande reductiemaatregelen: Bij het opstarten van het project richten we de projectlocatie zo energiezuinig mogelijk in: korte afstanden, zo min mogelijk hoogteverschillen, etc. Continue aandacht (ACTIE: alle werknemers) Chauffeurs en machinisten worden geïnstrueerd om de motor niet onnodig te laten draaien. Als extra hulpmiddel wordt in machines waarvoor dit zinvol is Auto-idle systeem geïnstalleerd. Via toolboxen en/of cursus het nieuwe rijden Pagina 12 van 17

15 Andere technische middelen die we overwegen toe te passen in ons huidige of nieuw aan te schaffen materieel: boordcomputers, inzet juiste hydraulische slangen; inzet juiste filters; onderhoud roetfilters; intelligent sensorsysteem (Eco-mode) om de optimale afstemming van toerental/koppel te bepalen, voorzieningen voor brandstofmonitoring en toepassing van start- en stopsystemen. Continue aandacht (actie MK) Zuinig draaien Geplande reductiemaatregelen: Banden op de juiste spanning houden: Met enige regelmaat worden de banden van alle werktuigen gecontroleerd en zo nodig bijgepompt. We nemen hierbij de geadviseerde bandenspanning uit het handboek van de machines als richtlijn. CO 2 -reductie 2 tot 3%. Kosten geen (alleen tijd). Minder vervanging van de banden, dus kostenbesparing. Controle opzetten vanaf 3 e /4 e kwartaal 2014 (ACTIE MK) Dagelijks onderhoud van de werktuigen: o De machinist kan het energieverbruik van de machine beperken door dagelijks te controleren op eventuele lekkages van de hydrauliek, olie of diesel en schades aan de machine. o De leidinggevende van de machinist heeft invloed op het energieverbruik door het registreren van het onderhoud aan de machine en het voorstellen van eventuele aanpassingen aan de machine. Continue aandacht (ACTIE: alle werknemers) Cursus Het Nieuwe Draaien: De chauffeurs krijgen training in efficiënt gebruik van mobiele werktuigen d.m.v. de Cursus Het Nieuwe Draaien (bij de BMWT) en opvolging daarvan. Resultaat zal zijn: brandstofbesparing door o.a. een slimme inzet van het benodigde vermogen, het tijdig uitschakelen van de machines en een slimme werkaanpak en planning. CO2-reductie 10%, kosten euro voor 10 personen. en Uiterlijk in 2015 (gefaseerd) het personeel op cursus laten gaan (ACTIE CK: in 2014 cursus uitzoeken en inplannen) Heftruck Zet de heftruck zuiniger en hef slim, Instructie via toolbox (uiterlijk in 2015) (ACTIE MK) Schuifboten Reeds genomen reductiemaatregelen: Wordt er niet gewerkt dan wordt de motor uitgeschakeld. Als er wel gewerkt wordt, dan wordt het toerental afgestemd met het soort werk. Geplande reductiemaatregelen: Toerental aanpassen in de schuifboten? (on)mogelijkheden uitzoeken (ACTIE MK, uiterlijk 2014) De juiste boot voor het juiste project. Continue aandacht in werkvoorbereidingsfase Cursus Voortvarend Besparen: Uitgezocht wordt of de cursus Voortvarend Besparen zinvol is voor schippers van onze schuifboten. In het algemeen kan door efficiënter te varen een besparing behaald wordt van 7% op het brandstofverbruik. Aandachtspunten zijn: zuinig varen, op laag vermogen, laag Pagina 13 van 17

16 toerental, motor uit zetten tijdens pauzes, route efficiënt uitzetten. en Nut van de voorgestelde cursus bepalen (ACTIE MK, uiterlijk 2015) Elektriciteit (scope 2) Ons elektriciteitsverbruik wordt grotendeels bepaald door verlichting, ICT, overige kantoorapparatuur en machines in de werkplaats. Het elektriciteitsverbruik vormt slechts 3,1% van de totale CO 2 -footprint. Dit betekent dat we op dit thema terughoudend zijn met investeringen, maar ons vooral zullen richten op besparing door gedrag, vermindering van verbruik en vervanging op een natuurlijk moment. CO 2 -EMISSIE IN 2012 EN REDUCTIE IN 2017 DOOR MAATREGELEN Elektriciteitsverbruik kantoor Elektriciteitsverbruik op projecten CO 2 -emissie in 2012 Reductie in 2017, per m 2 vloeroppervlak 4,56 ton 5% 0,15% 0 Nvt Nvt Reductie in % van totale CO 2 -emissie Verlichting Reeds genomen reductiemaatregelen: De verlichting in de werkplaats wordt zuinig gebruikt: de verlichtingsgroepen zijn apart geschakeld. De lampen worden alleen aangezet als het nodig is en dan meestal alleen boven de werkbank. Geplande reductiemaatregel: De TL-verlichting in het kantoor en de werkplaats is laagfrequent. Het is niet rendabel om deze nu in het geheel te vervangen door hoogfrequente TLverlichting. Vervanging zal gebeuren als lampen kapot gaan. Aanpassen verlichting bij vervanging (ACTIE MK) Licht uit als niemand in een ruimte aanwezig is. Handmatig of met bewegingsmelders. Continue aandacht voor het kantoorpersoneel Inzet/mogelijkheden van bewegingsmelders nagaan (ACTIE MK, uiterlijk 2015) Het aantal TL-balken aanpassen aan de benodigde hoeveelheid licht: een deel van de TL s kunnen we uit draaien. Continue aandacht voor het werkplaatspersoneel ICT en overige kantoorapparatuur Reeds genomen reductiemaatregelen: De computers worden einde dag uitgezet met uitzondering de computer van degene die thuis werkt. Om de verbinding tot stand te brengen. Geplande reductiemaatregelen Koffiezetapparaat, printers, kopieerapparaat uit zetten buiten kantoortijden, eventueel met tijdschakelaar Toepassen tijdschakelaars (ACTIE MK, uiterlijk 2 e kwartaal 2015) Pagina 14 van 17

17 Bij aankoop van nieuwe apparatuur laten we de keuze afhangen van onder andere het energieverbruik (energielabel). Op het moment van (her)investeren de diverse mogelijkheden/alternatieven op het gebied van CO2 nagaan (ACTIE MK) Computers niet op standby-stand, maar helemaal uit, bijvoorbeeld met een tijdschakelknop. (on)mogelijkheden bespreken met ICT-beheer (ACTIE KK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Degene die thuiswerkt moet de computer op het bedrijf niet aan hoeven houden. (on)mogelijkheden bespreken met ICT-beheer (ACTIE KK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Apparatuur in werkplaats Reeds genomen reductiemaatregelen: Jaarlijkse controle op elektrische gereedschappen Geplande reductiemaatregelen Compressor: controle op lekkages Overleg met Toekomstgroep (ACTIE MK: uiterlijk 4 e kwartaal 2014) 4.2 D UURZAME ENERGIE Groene stroom inkopen Geplande maatregelen: Overleg met De Toekomst Groep over inkoop groene stroom. ACTIE is per ingevoerd, Certificaten van groene stroom en groen gas achterhalen bij de Toekomstgroep (ACTIE KK: uiterlijk 3 e kwartaal 2014) Alternatieve brandstoffen gebruiken Reeds genomen maatregelen: Schone brandstof inkopen, is minder verbruik. Geplande reductiemaatregel: We gaan onderzoeken in hoeverre ons bedrijf alternatieve brandstoffen en technieken kan toepassen in onze huidige of nog aan te schaffen materieel, zoals: elektrische motoren, hybride voertuigen, bijmengen biodiesel, aardgas of LPG, overstappen op euro 6 dieselmotoren, gasmotoren of waterstof. Om dit te kunnen bepalen brengen we de huidige technieken in kaart, overleggen we met leveranciers en houden we de ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Overleg met dieselleveranciers (ACTIE KK/MK, uiterlijk 4 e kwartaal 2014) Onderzoeken alternatieve technieken (ACTIE MK, op moment van investeren) Toelichting: LPG en elektriciteit zijn (nog) niet of beperkt toepasbaar in zwaardere heftrucks en andere mobiele werktuigen. Hybride machines zijn voor -meerdere toepassingen in ontwikkeling (bijv. graafmachines en heimachines) en zullen schoner zijn. Voorbeelden: Brandstofcel-aggregaat: Indien er bio-ethanol wordt gebruikt is de CO 2 -besparing ongeveer 80%, omdat er nog Pagina 15 van 17

18 wel CO 2 vrijkomt bij de verwerking en het transport van de brandstof. De kosten van een stroomaggregaat op waterstof zijn 40 euro per draaiuur. Dit is vergelijkbaar met het dagtarief van de huur van een dieselaggregaat. Elektrische cutterzuiger (Kurstjens) Dual fuel-motor op binnenvaartschepen (80% aardgas en 20% diesel) Bijmenging biodiesel, frituurvet: voertuigen op Schiphol Elektrisch of hybride aangedreven mobiele machines staan op de milieulijst 2014 en komen daarmee in aanmerking voor de fiscale stimuleringsregelingen MIA (milieu investeringsaftrek) en VAMIL (willekeurige afschrijving milieu investeringen). Zie Pagina 16 van 17

19 5 KETENINITIATIEF 1. Energiezuinige inrichting baggerproject Voorafgaand aan de uitvoering is het van belang om het baggerwerk, in alle fases (ontgraven, transport, overslag, bewerking, toepassing) zo energiezuinig mogelijk in te richten. Bijvoorbeeld: afstand tussen ontgravingslocatie en toepassingslocatie beperken het aantal overslagpunten en bewerkingen beperken gesloten grondbalans: toepassing van de partij in de directe omgeving van de projectlocatie (binnen de kwaliteitseisen van het Besluit Bodemkwaliteit) Met name de fase transport is bepalend voor de CO 2 -emissie van hele baggerproject. Het is in beginsel een taak voor de opdrachtgever (bijv. Waterschap) om de meest geschikte en energiezuinige baggermethode te kiezen, rekening houdend met locatie specifieke omstandigheden (bereikbaarheid, kwaliteit en eigenschappen bagger en waterbodem, bewoning). Overheden dienen bij de aanbesteding gebruik te maken van de duurzaamheidscriteria van Agentschap NL. Sommige waterschappen hebben aanvullend hierop beleid ontwikkeld voor duurzaam baggeren, met bijvoorbeeld de eis dat de bagger zo lokaal mogelijk moet worden afgezet. Baggerbedrijf West Friesland zal de opdrachtgever gevraagd of ongevraagd adviseren bij de inrichting van het baggerwerk en de keuze voor een baggermethode. We betrekken hier ook de bedrijven bij waar wij materieel inhuren, evenals de vervoerders en verwerkers van de bagger. De CO 2 -reductie die hiermee wordt behaald zal deels bij Baggerbedrijf West Friesland liggen (mobiele werktuigen, goederenvervoer, zakelijk verkeer) en deels in de keten. Daarom zien wij dit als keteninitiatief. Zoveel mogelijk gebruik maken van gecertificeerde bedrijven met nieuwe en zuinige machines. 2. Uitwisseling kansrijke maatregelen We zijn aangesloten bij de Vereniging van Waterbouwers. Binnen de vereniging bestaat het Platform Kleinschalig Baggeren, met daarin een aantal bedrijven die kleinschalige baggerprojecten uitvoeren. Ook heeft de vereniging een Werkgroep Duurzaamheid, die de leden adviseert over zaken rondom o.a. de CO 2 - Prestatieladder. Wij gaan ons inspannen om samen met branchegenoten: Kennis en ervaring te delen over onze CO 2 -footprint en reductiemaatregelen (benchmarken, monitoring); Technische ontwikkelingen in de markt te volgen, bijvoorbeeld op het gebied van zuinige machines en voertuigen; Eventueel gezamenlijk iets ontwikkelen of in te kopen. 3. Deelname duurzaamheidskring Hoorn, project 463 De duurzaamheidskring Hoorn is een groep bedrijven in de regio West-Friesland, die regelmatig bij elkaar komt, onder leiding van een adviseur van Stichting Stimular, de officiele naam van is Platform Milieubarometer Hoorn. In de bijeenkomsten worden praktische tips en trucs uitgewisseld op het gebied van duurzaam ondernemen. De eigenaar van ons kantoorpand, De Toekomst, participeert in deze kring. Baggerbedrijf West Friesland gaat aan deze kring deelnemen. Pagina 17 van 17

20

Emissie-inventaris 2013 (managementreview)

Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Emissie-inventaris 2013 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni-juli 2014 Auteurs: M.

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2014 (managementreview)

Emissie-inventaris 2014 (managementreview) Emissie-inventaris 2014 (managementreview) Baggerbedrijf West Friesland BV Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, mei-juni 2015 Auteurs: M.

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2015 en voortgang CO 2 -reductie. (managementreview)

Emissie-inventaris 2015 en voortgang CO 2 -reductie. (managementreview) Emissie-inventaris 2015 en voortgang CO 2 -reductie (managementreview) Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, juni 2016 Auteurs: K.Kiewiet C.

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -Footprint conform ISO-14064-1 CO 2 -Reductiedoelstellingen CO 2 -Reductiemaatregelen 2.A.3-3.A.1 3.B.1-3.B.2 Opdrachtgever Van der Waal & Partners B.V. Colofon Opdrachtgever Van der

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Groningen, 03 november 2014 Auteur: F. Bakker Geaccordeerd door: G.R. Beks Algemeen Directeur Inhoud

Nadere informatie

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen

CO 2-reductiedoelen en CO 2-reductiemaatregelen CO 2 -reductiedoelen en reductiemaatregelen Roosendaal, 20-06-2014. Auteur(s): H. Schrauwen, Energie & Technisch adviseur. Geaccordeerd door: M. Soenessardien, Organisatie INHOUDSOPGAVE 1. CO 2 -REDUCTIEBELEID

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder).

Hoofdstuk 4 beschrijft ons plan van aanpak, inclusief de te nemen maatregelen in het bedrijf en vervoer (3.B.1 van CO 2 -Prestatieladder). 1 I N L E I D I N G 1. 1 O v e r d i t r a p p o r t Dit rapport beschrijft de CO 2 -footprint, de CO 2 -reductiedoelstellingen en CO 2 - reductiemaatregelen van OBO BETTERMANN. OBO BETTERMANN werkt met

Nadere informatie

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma

CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energiemanagement programma Heerenveen, 10 maart 2012 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur COLOFON Het format

Nadere informatie

Emissie-inventaris 2016 en voortgang CO 2 -reductie. (managementreview)

Emissie-inventaris 2016 en voortgang CO 2 -reductie. (managementreview) Emissie-inventaris 2016 en voortgang CO 2 -reductie (managementreview) Gebruikte handelsnamen: Baggerbedrijf West Friesland Grond & Cultuurtechniek West Friesland Andijk, 14 april 2017 Auteurs: K.Kiewiet

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

CO-2 Rapportage 2014. Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede CO-2 Rapportage 2014 Aann. bedr. H. van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden in welke vorm dan ook is ten allen tijde

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2012-2013. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, M. Jousma - Oudshoorn A. van der

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, januari 2013 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X.

Nadere informatie

VAN DE BULT G.W.W. B.V.

VAN DE BULT G.W.W. B.V. Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen VAN DE BULT G.W.W. B.V. Heerhugowaard, juli 2015 Auteur(s): T.X. pouwels Geaccordeerd door: T.X. Pouwels

Nadere informatie

Energie Beoordeling Co2 reductie

Energie Beoordeling Co2 reductie Energie Beoordeling Co2 reductie Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 2.A.3 Energie Beoordeling 2016 Van Beek Infra Groep B.V. Conform Co2 Prestatieladder 3.0 Datum: 13-5-2016 Inhoud 1. Inleiding...

Nadere informatie

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede

Aann.bedrijf H.van Haarst B.V. Kanaalstraat 329 Enschede Plan van Aanpak CO 2 -footprint, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Aann.bedrijf. Kanaalstraat 329 Enschede Het vermenigvuldigen van deze documentatie en/of verstekken van gegevens aan derden

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e+2e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder 2014. Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Van Schoonhoven Infra BV

Van Schoonhoven Infra BV Plan van Aanpak CO 2 -footprint 2012 conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Van Schoonhoven Infra BV Leusden, 2 december 2013 Auteurs: D.J. van Boven G.J. van Schoonhoven

Nadere informatie

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder

Voortgangsrapportage 5 CO 2 -Prestatieladder CO 2 -Prestatieladder Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. BRANDSTOF... 4 REDUCTIEDOELSTELLING... 4 RESULTATEN... 4 3. ELEKTRICITEIT... 5 4. GROENAFVAL... 6 KETENANALYSE... 6 REDUCTIEDOELSTELLING... 6 HOEVEELHEID

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint.

CO₂-nieuwsbrief. De directe emissie van CO₂ - vanuit scope 1 is gemeten en berekend als 1.226 ton CO₂ -, 95% van de totale footprint. Derde voortgangsrapportage CO₂-emissie reductie Hierbij informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO₂ -emissie inventarisatie, betreffende de periode van juni 2014 tot en

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2014 Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de energiestromen binnen het bedrijf,

Nadere informatie

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078

CO-2 Rapportage 2014. Inhoudsopgave. Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 CO-2 Rapportage 2014 Electrotechnische Industrie ETI bv Vierde Broekdijk 16 7122 JD Aalten Kamer van koophandel Arnhem 09080078 Aalten 28-04-2015 Versie 2.2 J.Nannings Directeur Inhoudsopgave 1. Inleiding

Nadere informatie

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014

CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 CO2-prestatieladder Periodieke voortgangsrapportage 1e helft 2014 Verheij Infra b.v. Prisma 89 3364 DJ Sliedrecht Tel : 0184-433095 Getekend: Email Site : info@verheijsliedrecht.nl : www.verheijsliedrecht.nl

Nadere informatie

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M

CO2-reductieplan. Samen zorgen voor minder CO2. Rapportage M CO2-reductieplan Samen zorgen voor minder CO2 Rapportage 2016-6M 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op de totale bedrijfsvoering

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag februari 2017

Energie beoordelingsverslag februari 2017 Energie beoordelingsverslag 2016 15 februari 2017 Datum:... Paraaf directie:... Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik

Nadere informatie

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie.

Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Derde voortgangsrapportage CO2-emissiereductie. Graag informeren wij u over de uitkomsten van onze Carbon Footprint en de derde CO 2 Emissie-inventarisatie, dit alles over 2014. Hierin zijn de hoeveelheden

Nadere informatie

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1

14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Energie Management Actieplan 2013 14 april 2013 (JF) Energie Management Actieplan 2013 1 Inhoudsopgave 6.1 Reductiedoelstellingen 3 6.2 Plan van aanpak 3 6.3 Samenvatting 6 Energie Management Actieplan

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015

Energiemanagement actieplan. 24 september 2015 Energiemanagement actieplan 24 september 2015 Energie Management Actieplan 2014 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 2.4 Scope

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015

Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit verslag 2014 Energie Management Actieplan 2015 Energie Audit Verslag 2014/Energie Management Actieplan 2015 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik en energiegebruikers

Nadere informatie

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen

Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Voortgang CO 2 Reductie doelstellingen Abbink Boekelo Wegenbouw B.V. Enschede, 27 maart 2017 C. Slotman. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net

Nadere informatie

Energiemanagement plan

Energiemanagement plan Energiemanagement plan Overzicht energiestromen / -verbruikers en CO2-emissie inventarisatie 2015 - halfjaarlijkse rapportage Aannemingsbedrijf B.V. 1 Inleiding Het inventariseren en analyseren van de

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2015

Milieubarometerrapport 2015 Milieubarometerrapport 2015 DARETRONICS B.V. Milieubarometer - 2015 DARETRONICS B.V. Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1

kwh 28,2 ton CO2 15,0 personenwagen in km km 0,22 kg CO2 / km 28,3 ton CO2 15,1 Subtotaal 56,5 ton CO2 30,1 CO₂-Prestatieladder Hoogstraten Wegenbouw is sinds 2014 gecertificeerd op niveau 3 voor de CO₂ - Prestatieladder. Er is een plan van aanpak geschreven conform de norm ISO 14064-1. Hieruit is over 2013

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016

Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie beoordelingsverslag 2015 11-02-2016 Energie Beoordelingsverslag 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer D. Slothouber 23 oktober 2013 (revisie 1.0) Definitief rapport Inhoudsopgave:

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2014

Periodieke rapportage 2014 Periodieke rapportage 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie 4 2. Afbakening

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2

Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 Periodieke rapportage 2015 H1 + H2 17-02-2016 Periodieke rapportage 2015 H2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar

Nadere informatie

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13

Carbon footprint Van Raaijen Groep BV. Carbon Footprint 2014. Van Raaijen Groep BV. Mei 2015. Pagina 1 van 13 Carbon Footprint 2014 Van Raaijen Groep BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint Van Raaijen Groep B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Van Raaijen Groep BV Bezoekadres: De Binderij 54 Postcode en plaats: 1321 EK

Nadere informatie

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV.

1 e half jaar 2015. Carbon Footprint. J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening BV. Carbon Footprint 1 e half jaar 2015 J.M. de Wit Groenvoorziening BV Pagina 1 van 13 Carbon footprint J.M. de Wit Groenvoorziening B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: J.M. de Wit Groenvoorziening BV Bezoekadres:

Nadere informatie

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur

CO 2 -halfjaarrapportage 2013. januari - juni. Heerenveen, 30 december 2013. Auteur: G. Schoemaker. Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur CO 2 -halfjaarrapportage 2013 januari - juni Heerenveen, 30 december 2013 Auteur: G. Schoemaker Geaccordeerd door: G.A. van Dalen Directeur C O L O F O N Het format voor deze rapportage is opgesteld door

Nadere informatie

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern

Energie Management Actieplan 2014 tot Extern Energie Management Actieplan 2014 tot 2017 -Extern Conform niveau 3 op de CO2-prestatieladder Opgesteld door: G.J. Bos (Directie) E. Drijfhout (CO2-functionaris) CO2-Prestatieladder Niveau 3 Energie Management

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

Energie Management ACTIE Plan

Energie Management ACTIE Plan 1. Inleiding Het Energie Management ACTIE Plan (EMAP) geeft weer hoe binnen Schulte en Lestraden B.V. de zogenaamde stuurcyclus (Plan-Do-Check-Act) wordt ingevuld om de prestaties en doelstellingen van

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, oktober 2013 Auteur: Sabine Droog Geaccordeerd door: Leo Droog Directeur Edwin Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk 1 1. Reductiebeleid

Nadere informatie

CO2-reductiedoelstellingen

CO2-reductiedoelstellingen CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Boskoop 20-02-2017 P. van t Wout Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO 2 -reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem,

Nadere informatie

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten

Scope 1 doelstelling Scope 2 doelstelling Scope 1 en 2 gecombineerd 5% CO 2- reductie. 30% CO 2- reductie in 2016 6% CO 2 -reductie in 2016 ten B. Kwantitatieve doelstellingen & beleid 1 INLEIDING Verhoef wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2017 H1

Periodieke rapportage 2017 H1 Periodieke rapportage 2017 H1 20-07-2017 Periodieke rapportage 2017 H1 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4

Nadere informatie

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies

Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies Plan van Aanpak reductie scope 3-emissies CO2-Prestatieladder eis 5.B.1 Almere, 30 november 2015 Contactpersoon: Mevr. J. den Braber Postbus 30248 1303 AE ALMERE t 036-538 88 00 e jdbraber@a-hak.nl i www.a-hak.nl

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint 2013 conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Appingedam, 15 november 2014 Auteur: A. Akkerman Panterra Consultans Geaccordeerd door: J.J. Kooi Directeur

Nadere informatie

Energiemanagement actieplan 2017

Energiemanagement actieplan 2017 Energiemanagement actieplan 2017 Energie Management Actieplan 2017 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Reductiedoelstellingen 4 2.1 Bedrijfsdoelstelling 4 2.2 Scope 1 4 2.3 Scope 2 4 3. Plan van Aanpak 5 3.1

Nadere informatie

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H.

CO₂ Reductieplan. CO₂ Reductieplan. Datum 13-5-2015. Versie 1.1. Rapportnr 3B.RED-PLAN2015-1.1. Opgesteld door. A. van de Wetering & H. 1 van 9 Datum Rapportnr Opgesteld door Gedistribueerd aan A. van de Wetering & H. Buuts 1x Directie 1x KAM Coördinator 1x Handboek CO₂ Prestatieladder 1 2 van 9 INHOUDSOPGAVE 1. CO₂ REDUCTIEBELEID Het

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport 2013 Verheij Infra b.v Milieubarometer - 2013 Verheij Infra b.v Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken en tabellen

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag

Energie beoordelingsverslag Energie beoordelingsverslag 2016 14-02-2017 Energie Beoordelingsverslag 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden

Nadere informatie

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief)

Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Energie beoordelingsverslag 2015 20 januari 2016 (definitief) Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 2.1 Activiteiten 4 2.2 Bedrijfsonderdelen 4 2.3 Factoren die het energieverbruik beïnvloeden 4 3.

Nadere informatie

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen

CO 2 Nieuwsbrief Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen Eerste voortgangsrapportage scope 3 doelstellingen September 2017 Eerste voortgangsrapportage CO 2 -emissiereductie. Graag informeren wij u over de voortgang van onze scope 3 doelstellingen. Recent hebben

Nadere informatie

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid

Eis 3.B.1 CO2 Reductiebeleid CO2 Reductiebeleid 1 INLEIDING Ons bedrijf wil concreet en aantoonbaar maken dat we ons inspannen om CO 2 te reduceren. Daarvoor hebben wij dit reductiebeleid opgesteld. 2 HET CO 2 REDUCTIE BELEID VAN

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder (eis 3A1 en 3B1)

Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder (eis 3A1 en 3B1) Voortgangsrapportage CO2-Prestatieladder (eis 3A1 en 3B1) Tjaden Rotterdam, 26 augustus 2016 Auteurs: Rianne van der Veen, Stichting Stimular Claudia Holthausen, Tjaden Geaccordeerd door: Dhr. H.G.A.M.

Nadere informatie

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer

Carbon footprint. Aannemingsbedrijf van der Meer Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer Datum: 12 december 2012 Status: Definitief Carbon footprint Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Bedrijfsgegevens Bedrijf: Aannemingsbedrijf van der Meer

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2013

Milieubarometerrapport 2013 Milieubarometerrapport Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar grafieken

Nadere informatie

Plan van aanpak :

Plan van aanpak : Plan van aanpak 2016-2018: CO 2 -footprint 2015 Eis 3.A.1 CO 2 -reductiedoelen Eis 3.B.1 CO 2 -reductiemaatregelen Eis 3.B.1 Barendrecht, 26 juni 2016 Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015

PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 PERIODIEKE RAPPORTAGE 2015 Inhoud 1. INLEIDING... 2 2 BASISGEGEVENS... 3 2.1 Beschrijving de organisatie... 3 2.2 Verantwoordelijkheden... 3 2.3 Basisjaar... 3 2.4 Rapportageperiode... 3 2.5 Verificatie...

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 7 februari 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen

3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen 3.B.1 CO 2 Reductie doelstellingen J.M. de Wit Groenvoorziening BV Hazerswoude-Rijndijk 28 mei 2016 Marco Hoogenboom. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5

5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 5.B.1 CO2 reductiedoelstellingen niveau 5 Aannemingsbedrijf van der Meer B.V. Benthuizen 10 november 2016 J. van der Meer. Afdeling KAM Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan

Nadere informatie

Periodieke rapportage 1 e helft 2014

Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Periodieke rapportage 1 e helft 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode 4 1.5 Verificatie

Nadere informatie

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1)

Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Reductiebeleid en (kwantitatieve) doelstellingen (3.B.1) Directie: K.J. de Jong Handtekening: KAM-Coördinator: D.T. de Jong Handtekening: Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Het CO 2 -reductiebeleid van

Nadere informatie

CO2-reductieplan 2015

CO2-reductieplan 2015 CO2-reductieplan 2015 Samen zorgen voor minder CO2 Tussentijdse rapportage januari juni 2015 1 Inleiding Dit CO₂-reductieplan heeft, net zoals het volledige energiemanagementsysteem, zowel betrekking op

Nadere informatie

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf

Carbon footprint. M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Datum: 3 oktober 2011 Status: definitief Carbon footprint M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bedrijfsgegevens Bedrijf: M. Van der Spek Hoveniersbedrijf Bezoekadres:

Nadere informatie

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik

Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Klever Boor- en Perstechniek BV Postbus 72 3410 CB Lopik Bezoekadres: Batuwseweg 43 3411 KX Lopikerkapel Tel: 0348-554986 Fax: 0348-550611 E-mail: info@kleverbv.nl CO₂ Footprint 2014 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot

De maatregelen bestaan in hoofdlijnen uit: Betrekken medewerkers bij reduceren energieverbruik en reduceren CO2-uitstoot Beleidsverklaring Co2 Deze beleidsverklaring met betrekking tot de CO2 uitstoot is onderdeel van het door M, van der Spek Hoveniersbedrijf B.V. gevoerde milieubeleid. M. van der Spek Hoveniersbedrijf B.V.

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016

Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m oktober 2016 Energie Audit verslag 2016 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 25 oktober 2016 1 Energie Audit Verslag 2016/Energie Management Actieplan 2016-2020 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Bedrijf 4 3. Energieverbruik

Nadere informatie

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2014 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies juni 2015 Opgesteld door: M. Kelger Rapportage 2014 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2010, 2011 en 2012 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2015 G.R.M. Maassen 2-9-2015 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14

CO 2 Prestatieladder. Energie- / CO 2 -reductieplan. Van de Haar Groep. Wekerom, 10-12- 14 CO 2 Prestatieladder Energie- / CO 2 -reductieplan Van de Haar Groep Wekerom, 10-12- 14 Inhoudsopgave 1 - Doel, inhoud en structuur energie- / CO2 reductieplan... 3 2 Beleid en doelstellingen op gebied

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 17 maart 2014 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6

Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Handboek CO 2 prestatieladder versie 2015-01-21 Pagina 1 van 6 Voor organisatiestructuur wordt verwezen naar het gecertificeerde K.A.M. systeem van het bedrijf. Dit handboek is gebaseerd op de norm 20140404_Handboek_CO_2_Prestatieladder_2_2.

Nadere informatie

Milieubarometerrapport 2014

Milieubarometerrapport 2014 Milieubarometerrapport 2014 Verheij Integrale groenzorg Milieubarometer - 2014 Verheij Integrale groenzorg Inhoud De Milieubarometer vertaalt gegevens zoals elektriciteitsverbruik en afvalproductie naar

Nadere informatie

Document: Energiemanagementplan

Document: Energiemanagementplan Energiemanagementplan Certificering op CO 2 -prestatieladder CO 2 -prestatieladder Niveau 3 Auteur(s): Mevrouw C.K. Kloens De heer H. Hooftman De heer D. Slothouber 12 september 2014 Definitief rapport

Nadere informatie

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V.

Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Rapportage 2015 S1 Swietelsky Rail Benelux B.V. Energieverbruik en CO 2 emissies december 2015 Opgesteld door: E. Goudvis Rapportage 2015 S1 Energieverbruik en CO2 emissies Inhoud 1 Inleiding... 2 2 Energieverbruik

Nadere informatie

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020

Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 Energie Audit verslag 2017 Energie Management Actieplan 2016 t/m 2020 15-08-2017 Parafen van alle MT-leden: Onnafhankelijke interne controle door Planner: 1 Energie Audit Verslag 2017/Energie Management

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens

Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag. Koninklijke Bammens Plan van Aanpak CO 2 -footprint conform ISO 14064-1, CO 2 -reductiedoelen en CO 2 -reductiemaatregelen Energie audit verslag Koninklijke Bammens Maarssen, 25 maart 2014 Auteur(s): Niels Helmond Geaccordeerd

Nadere informatie

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief

Periodieke rapportage 2 e helft 2014. 18 maart 2015 versie definitief Periodieke rapportage 2 e helft 18 maart 2015 versie definitief Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Basisgegevens 4 1.1 Beschrijving van de organisatie 4 1.2 Verantwoordelijkheden 4 1.3 Basisjaar 4 1.4 Rapportageperiode

Nadere informatie

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep

3.B.1 Energiereductieprogramma 2011 ten behoeve van de CO2-Prestatieladder. Hollandridderkerk Groep 3.B. Energiereductieprogramma 0 ten behoeve van de CO-Prestatieladder Hollandridderkerk Groep Documentnummer Versienummer Datum Status ERP0.0 september 0 Gereed voor certificatie Opgesteld door: M. Waarts

Nadere informatie

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen

3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen 3.B.1 CO2-reductiedoelstellingen Samen zorgen voor minder CO2 Renesse, 26 april 2016 dhr. T.T. Nieuwenhuizen Akkoord directie: Datum: Handtekening: 1 Inleiding Dit CO2-reductieplan heeft, net zoals het

Nadere informatie

Inhoud. Pagina 2 van 7

Inhoud. Pagina 2 van 7 Energie Audit 2014 Inhoud 1. Introductie... 3 2. Doelstelling... 3 3. Energie-aspecten... 3 Uitstoot door procesemissies... 3 Uitstoot door fabriek installaties... 3 Uitstoot vanuit de kantoorpanden...

Nadere informatie

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1

3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen. Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 3B1 Reductiebeleid en Doelstellingen Datum : 3 jul. 2014 Door : Sandra Kleef Functie : KAM-manager Versie : 2014.1 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 2 INLEIDING 3 01. HET CO2-REDUCTIEBELEID VAN ONS BEDRIJF 3

Nadere informatie

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015

Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Periodieke CO₂ Rapportage januari juni 2015 Scherrenberg B.V. Versie d.d. 4-8-2015 Geactualiseerd d.d. 6-8-2015 Opgesteld door: J. Niezen Goedgekeurd door: N. Veenendaal Functie: KAM-Coördinator Functie:

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 2014 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 30 januari 2015 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie... 2 2.2

Nadere informatie

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder

Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder Energie audit verslag Certificering op CO 2 -prestatieladdder CO 2 -prestatieladder Niek Konijn Holding B.V. Niveau 3 Auteur(s): J.N. Bruinsma (Niek Konijn Holding B.V.) M. de Lange (Nedcon Organisatieadvies

Nadere informatie

Energie Management Actieplan

Energie Management Actieplan Energie Management Actieplan Nistelrode, februari 2016 Opgesteld door: M. Schakenraad (intern) A. Heerkens (extern) Akkoord directie: Dhr. A. Strijbosch Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Reductiedoelstellingen...

Nadere informatie

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014

Arnold Maassen Holding BV. Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 Arnold Maassen Holding BV Voortgangsrapportage scope 1 en 2 1e halfjaar 2014 G.R.M. Maassen 24-10-2014 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Scope 1 en 2... 3 2.1 Voortgang in relatie tot reductiedoelstellingen....

Nadere informatie

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur

Plan van aanpak B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak. Cheryl de Vette VGMK coördinator. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Plan van aanpak 2016 Opgesteld door: Cheryl de Vette VGMK coördinator 4.B.1_1, 3.B.1_1 Plan van Aanpak Van Beek Infra Groep B.V. Geaccordeerd door : Peter van Beek Directeur Datum: Juni 2016 Van Beek Infra

Nadere informatie

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld

Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen. Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Plan van Aanpak CO2- Footprint CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Wegenbouw Lansink bv Te Saasveld Saasveld, 27 mei 2013 Auteur: Karin Koopman Geaccordeerd door: Martine Kleizen Directeur Wegenbouw

Nadere informatie

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen

Jaarrapportage CO2 prestatieladder Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO , CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Plan van Aanpak CO2-footprint conform ISO 14064-1, CO2-reductiedoelen en CO2-reductiemaatregelen Oudshoorn Holding B.V. Zuiderweg 6 1741 NA Schagen Auteurs: S. Oudshoorn, J. Oudshoorn - Rutsen A. van der

Nadere informatie

Reductie doelstellingen (B: Reductie)

Reductie doelstellingen (B: Reductie) Reductie doelstellingen (B: Reductie) Eis 3.B.1. Barendrecht, 28 oktober 2014 Auteur: E. Oudshoorn Geaccordeerd door: L.A. Droog Directeur E. Oudshoorn Bedrijfsleider/ MVO Verantwoordelijk CO 2 prestatieladder

Nadere informatie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie

CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie CO2 prestatieladder Overzicht mogelijkheden energie reductie Projectgegevens Opsteller TAJ van Versie 2014-1 Status Definitief CO2 verantwoordelijke Directievertegenwoordiger TAJ van WPA van Datum Paraaf

Nadere informatie

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013

Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 Voortgangsrapportage CO 2 reductie 1 e helft 2013 CO 2 Prestatieladder - Niveau 3 Datum: 1 november 2013 Versie: 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 1 2. Basisgegevens... 2 2.1 Beschrijving van de organisatie...

Nadere informatie