Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Informatiebijeenkomst. sportverenigingen. Regio Noord. verzorgd door. de Belastingdienst"

Transcriptie

1 Informatiebijeenkomst sportverenigingen Regio Noord verzorgd door de Belastingdienst

2 Wie zijn wij???? Lokaal aanspreekpunt is: Humphrey Terpstra, Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden telefoon Theo van der Meij (Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden) Jan Mulder (Belastingdienst Noord/kantoor Heerenveen)

3 Behandeling sport Belastingdienst De lokale Belastingdienst en Belastingdienst Utrecht/Gooi. Landelijke doelgroep sport: Betaald voetbalorganisaties Spelersmakelaars Sportbonden Behandeling van: OB en LH.

4 Behandeling sport Belastingdienst Binnen de Belastingdienst: Coördinatiegroep sport Doel Coördinatiegroep: Regiocoördinatie en vraagbaak

5 Doelstelling voorlichting Juiste toepassing van de fiscale regelgeving Goede afspraken maken voor de toekomst, gezien de onderzoeken bij verenigingen in het verleden Zoveel als mogelijk eenheid in beleid voor de sportverenigingen Aanspreekpunt bij de Belastingdienst De huidige regelgeving is leidend

6 Onze bevindingen met Loonheffingen tijdens boekenonderzoeken Vergoedingen aan trainers/selectiespelers Onjuiste toepassing vrijwilligersregeling Onjuiste toepassing (vaste) onkostenvergoedingen Wel of geen dienstbetrekking aanwezig Juiste VAR verklaring overgelegd

7 Onze bevindingen met Omzetbelasting tijdens boekenonderzoeken Kantineomzet en onjuiste toepassing kantineregeling Verantwoording van sponsoring en entree-gelden Voorbelasting pro rata regeling toepassen Administratie eigen gebruik in boekhouding

8 Sportverenigingen en loonheffingen Onderwerpen: Vrijwilligersregeling Formulier IB 47 Dienstbetrekking selectiespeler Dienstbetrekking trainer Vergoedingen/verstrekkingen VAR Werkkosten regeling (facultatief, verplicht per )

9 Vrijwilligersregeling in schema vrijwilliger in de zin van de wet? nee ja vergoeding en verstrekking per maand > 150 nee ja uitsluitend vergoeding van in redelijkheid gemaakte onkosten? (fictieve) dienstbetrekking) vergoeding en verstrekking per jaar > ja nee ja nee ja nee FISCAAL GEEN INKOMEN (geen IB 47) - WET IB - IB - 47 WET LB onverkort van toepassing

10 Vrijwilligersregeling Wanneer vrijwilliger in de zin van de wet? Vrijwilligerswerk verrichten voor een sportorganisatie of een lichaam dat niet vennootschapsbelastingplichtig is Niet bij wijze van beroep Geen marktconforme beloning

11 Vrijwilligersregeling Vergoeding en verstrekking samen niet meer dan 150 per maand Vergoeding en verstrekking samen niet meer dan per jaar Vergoeding mag geen marktconforme beloning zijn Marktconforme beloning is meer dan 4,50 per uur (onder 23 jaar meer dan 2,50 per uur) Urenadministratie is niet vereist, wel aan wie? Zie brief Staatssecretaris van 20 maart 2008

12 Vrijwilligersregeling Voorbeeld 1: Peter is trainer bij voetbalvereniging X en ontvangt een vergoeding van 150 per maand gedurende 10 maanden. Daarnaast worden geen vergoedingen in geld of natura verstrekt. Vraag: Is Peter fiscaal aan te merken als vrijwilliger? Antwoord: Ja De vergoeding en verstrekking gezamenlijk is niet meer dan 150 per maand en 1500 per jaar.

13 Vrijwilligersregeling Voorbeeld 2: Jan is speler in het eerste bij voetbalvereniging X en ontvangt een vergoeding van 150 per maand gedurende 10 maanden. Daarnaast ontvangt Jan 1 x per jaar een kledingpakket en sportschoenen met een waarde van 600. Vraag: Is Jan fiscaal aan te merken als vrijwilliger? Antwoord: Nee De vergoeding en verstrekking gezamenlijk is meer dan 150 per maand en 1500 per jaar. Beoordeeld dient te worden of Jan een bron van inkomen heeft en of hij in (fictieve) dienstbetrekking van sportvereniging X is.

14 Vrijwilligersregeling Voorbeeld 3: Paula is begeleidster/trainster van het B1 elftal bij voetbalvereniging X ontvangt een vergoeding van 150 per maand gedurende 10 maanden. Daarnaast ontvangt zij haar gedeclareerde kilometervergoeding á 0,25 per kilometer in totaal 800. Vraag: Is Paula fiscaal aan te merken als vrijwilliger? Antwoord: Nee De vergoeding en verstrekking gezamenlijk is meer dan 150 per maand en per jaar. Beoordeeld dient te worden of Paula een bron van inkomen heeft bij voetbalclub X en of zij in (fictieve) dienstbetrekking van sportvereniging X is. uitgaande van totaal

15 Vrijwilligersregeling?? Stel: Uitsluitend vergoeding van in redelijkheid gemaakte onkosten Voorbeelden: werkelijk gemaakte autokosten per kilometer ( 0,25 per kilometer) kleding, schoenen, maaltijden e.d. op declaratiebasis, dan Geen toepassing vrijwilligersregeling en geen formulier IB 47 Wel bonnen in administratie bewaren

16 Vrijwilligersregeling?? Geen vrijwilliger maar wat dan wel? Toetsen: - Is er sprake van een bron van inkomen? - Echte dienstbetrekking (persoonlijke arbeid, gezag, loon)? - Fictieve dienstbetrekking (min. 2 dagen per week tegen min 2/5 min. loon)?

17 Wanneer een bron van inkomen Deelname in het economisch verkeer Geldelijk voordeel is beoogd Geldelijk voordeel redelijkerwijs te verwachten Bij alleen verstrekken van onkosten om werkzaamheden te verrichten voor vereniging is geen sprake van een bron Voorbeeld: kilometervergoeding voor de auto van 0,25 per kilometer voor gereden kilometers voor de vereniging

18 Vrijwilligersregeling in schema vrijwilliger in de zin van de wet? nee ja vergoeding en verstrekking per maand > 150 nee ja uitsluitend vergoeding van in redelijkheid gemaakte onkosten? (fictieve) dienstbetrekking) vergoeding en verstrekking per jaar > ja nee ja nee ja nee FISCAAL GEEN INKOMEN (geen IB 47) - WET IB - IB - 47 WET LB onverkort van toepassing

19 IB 47 Indien geen (fictieve) dienstbetrekking en geen vrijwilliger dan: Per kalenderjaar melden van totaal uitbetaalde bedrag van vergoedingen per persoon aan Belastingdienst via opgaaf uitbetaalde bedragen aan derden d.m.v. formulier IB 47. 1e keer aanmelden, zie website Belastingdienst Beoordelen door degene die uitbetaalt.

20 IB 47 Voorbeeld: Een vereniging besluit om de kantine opnieuw te schilderen Hiervoor nodig 3 vrijwilligers á Het werk vindt plaats in 2 maanden Er is geen gezagsverhouding Oplossing: - Vrijwilligersregeling niet van toepassing - IB 47 invullen en opsturen(voor 1 februari)

21 Formulier IB 47 Kopie bewaren bij administratie

22 Wanneer dienstbetrekking? Persoonlijk arbeid verrichten gedurende enige tijd: - geen willekeurige vervanging mogelijk Loon betalen: - zowel uur als prestatiebeloning of in natura (o.a. wedstrijdpremie) Gezagsverhouding: - recht heeft toezicht uit te oefenen, leiding te geven en door aanwijzingen of instructies een nadere taakomschrijving te geven

23 Wanneer fictieve dienstbetrekking Persoonlijke arbeid op minimaal 2 dagen per week en bruto inkomen doorgaans 2/5 deel van het minimum loon Arbeidsverhouding aangaan voor minimaal één maand

24 VAR verklaring VAR verklaring WUO = winst uit onderneming Geen arbeidsverhouding aanwezig Geen loonheffingen toepassen VAR verklaring ROW = resultaat overige werkzaamheden Wel arbeidsverhouding toetsen door vereniging Eventueel loonheffingen toepassen

25 Administratie bij dienstbetrekking Loonadministratie bijhouden Digitaal aangifte doen Bij aanvang dienstbetrekking geldig ID checken (+ kopie ID) Aangifte loonheffingen dus: LB, ZVW en Premie Volksverzekeringen en Premies Werknemersverzekeringen

26 Vergoedingen en verstrekkingen bij dienstbetrekking Zie Handboek loonheffingen voor fiscale aanvaardbaarheid Door werknemer gemaakte kosten i.v.m. de uitoefening van de werkzaamheden Let op bij het eventueel verstrekken van de volgende vergoedingen: kleding werkkleding verstrekken van maaltijden sportschoenen vakliteratuur (b.v.niet het blad Voetbal International) telefoonkosten vrij wonen, gebruik auto

27 Vaste kostenvergoedingen Alleen voor kleine regelmatig terugkerende onkosten (incl. reiskosten voor woon-werk) Eerst een steekproef houden door de werkgever, gedurende 3 tot 6 maanden Per kostensoort en per groep (trainers en spelers) naar aard en omvang voor toekenning specificeren Zekerheid voor toekomst: Ter goedkeuring voorleggen aan inspecteur

28 Ondernemerschap sportverenigingen Sportverenigingen zijn ondernemer voor de btw, maar...

29 Sportverenigingen en ontvangsten Sportverenigingen zijn voor het gelegenheid geven tot sport aan hun leden van rechtswege vrijgesteld voor de heffing van btw (contributie) Subsidies in principe niet belast Overige inkomsten, zoals de exploitatie van de eigen kantine, sponsoring en entree-gelden, zijn belast Maar.

30 Sportverenigingen en ontvangsten Al deze bijkomende inkomsten worden aangemerkt als fondswerving Fondswerving is binnen bepaalde grenzen verplicht vrijgesteld

31 FONDSWERVING LEVERINGEN DIENSTEN > per jaar nee ja > per jaar nee ja totale leveringen vrijgesteld totale leveringen belast totale diensten vrijgesteld totale diensten belast Kantineregeling? ja

32 Kantineregeling? kantineomzet > nee ja opbrengst kantine vrijgesteld opbrengst kantine belast overige diensten: voorgaand schema

33 Vrijstelling fondswerving Grenzen fondswerving: Leveringen: per jaar bijvoorbeeld: - merchandising Diensten: per jaar bijvoorbeeld: - kantine-opbrengsten, sponsoring en entree-gelden

34 Kantine en kantineregeling Uitzondering: kantine Goedkeuring, de vereniging kan onder bepaalde voorwaarden gebruik maken van de kantineregeling Deze regeling kent een grens van voor alle kantine-opbrengsten

35 Kantine en kantineregeling Voordeel: extra vrijstelling Vrijstelling kantine: Vrijstelling overige diensten: Totale vrijstelling diensten circa

36 Kantine en kantineregeling Voorbeeld 1 Voetbalvereniging heeft aan inkomsten omzet kantine sponsoring Zonder kantineregeling: omzet kantine en sponsoring > dus belast Met kantineregeling: omzet kantine < dus vrijgesteld sponsoring < dus verplicht vrijgesteld

37 Kantine en kantineregeling Voorbeeld 2 Voetbalvereniging heeft aan inkomsten: omzet kantine sponsoring omzet kantine en sponsoring < dus verplicht vrijgesteld keuze voor kantineregeling niet mogelijk

38 Kantine en kantineregeling Voorbeeld 3 Voetbalvereniging heeft aan inkomsten: omzet kantine sponsoring Zonder kantineregeling: omzet kantine en sponsoring > dus belast Met kantineregeling: omzet kantine < dus vrijgesteld sponsoring < dus verplicht vrijgesteld

39 Kantine en kantineregeling Voorbeeld 4 Voetbalvereniging heeft aan inkomsten: omzet kantine sponsoring Zonder kantineregeling: omzet kantine en sponsoring > dus belast Met kantineregeling: omzet kantine < dus vrijgesteld sponsoring > dus belast

40 Kantine en kantineregeling Voorbeeld 5 Voetbalvereniging heeft aan inkomsten: omzet kantine sponsoring Zonder kantineregeling: omzet kantine en sponsoring > dus belast Toepassing kantineregeling is niet mogelijk, omdat omzet kantine >

41 Bijzonderheden kantineregeling Keuze voor al dan niet toepassen van de kantineregeling is niet vrijblijvend Geen bruiloften en partijen Incidentele grensoverschrijding toegestaan

42 Administratie eigen gebruik Gratis consumpties voor bestuur, commissies, scheidsrechters en bezoekende teams Is de kantine belast voor de omzetbelasting, dan is de BTW op de inkoop aftrekbaar en over dit eigen gebruik is de vereniging BTW verschuldigd over inkoopwaarde Dit laatste geldt niet voor eigen gebruik kantinepersoneel

43 Verpachten kantine Kantineregeling is niet van toepassing

44 Meerdere verenigingen Bij meerdere gebruikers van een kantine rekent iedere gebruiker zijn deel van de omzet tot zijn inkomsten Kantineregeling kan worden toegepast

45 11 % Regeling Is de kantine belast voor de omzetbelasting dan kan gekozen worden voor de 11% regeling administratieve lastenverlichting omzet kantine hoeft niet te worden gesplitst in hoog en laag tarief te betalen BTW is dan 11% van de kasontvangsten Voorbelasting aftrekbaar

46 FONDSWERVING LEVERINGEN DIENSTEN > per jaar nee ja > per jaar nee ja totale leveringen vrijgesteld totale leveringen belast totale diensten vrijgesteld totale diensten belast Kantineregeling? ja

47 Kantineregeling? kantineomzet > nee ja opbrengst kantine vrijgesteld opbrengst kantine belast overige diensten: voorgaand schema

48 Aftrek van voorbelasting Belaste prestaties -> aftrek Vrijgestelde prestaties -> geen aftrek Gemengd gebruik -> pro rata

49 Voorbelasting en belaste prestaties Volledige aftrek van BTW die toe te rekenen is aan belaste activiteiten, zoals sponsoring Als de kantine in de heffing van de omzetbelasting is terechtgekomen, is de voorbelasting aftrekbaar Dit ziet op de inkopen kantine maar ook op de kosten van het gebouw dat als kantine dienst doet

50 Voorbelasting en vrijgestelde prestaties Geen aftrek van BTW die toe te rekenen is aan vrijgestelde activiteiten, zoals sportbeoefening. Denk hierbij aan: aanleg velden, materialen en sportkleding zonder reclameopdruk

51 Voorbelasting bij gemengd gebruik BTW op kosten die zijn toe te rekenen aan zowel belaste als vrijgestelde activiteiten is gedeeltelijk aftrekbaar: pro-rata Bijvoorbeeld: gas, water en electra

52 Berekening pro rata Hoofdregel: omzetverhoudingen Uitzondering: werkelijk gebruik als dit een betere afspiegeling is van de praktijk Bijvoorbeeld op basis van oppervlakte Degene die afwijkt van de hoofdregel (vereniging of Belastingdienst) moet aantonen

53 Voorbeeld pro-rata Voetbalvereniging heeft de volgende inkomsten: Contributie Omzet kantine Subsidie Voorbelasting gemengd gebruik: Subsidie niet belast, niet in pro-rata Contributie vrijgesteld en omzet kantine belast Aftrekbaar volgens pro-rata? / * = 3.750

54 Bartering Sponsoring in natura Vereniging ontvangt sportmaterialen van sponsor Vereniging maakt reclame voor sponsor Verrekening met gesloten beurzen (=bartering) Wederzijds factureren!!!!!

55 Bartering bij belaste vereniging Voetbalvereniging ontvangt van een bouwbedrijf volledige uitrusting voor de selectie ter waarde van (inclusief BTW) Bouwbedrijf factureert voor levering uitrusting en draagt BTW af Vereniging factureert voor reclamedienst ter waarde van (inclusief BTW) en draagt deze op aangifte af BTW op inkoopfactuur bij beide aftrekbaar als voorbelasting (let op pro rata bij vereniging)

56 Bartering bij vrijgestelde vereniging Voetbalvereniging ontvangt van een bouwbedrijf volledige uitrusting voor de selectie ter waarde van (inclusief BTW) Bouwbedrijf factureert voor levering uitrusting en draagt BTW af Vereniging factureert voor reclamedienst ter waarde van (zonder BTW) BTW op inkoopfactuur bij de vereniging is niet aftrekbaar als voorbelasting

57 Tot slot Specifieke situaties voorleggen Voorkomen is beter dan genezen Voorbeelden: - bouw kantine - aanleg kunstgrasveld - bijzondere subsidies - bartering

58 Behandelde onderwerpen OB-ondernemerschap voor verenigingen Kantineomzet en toepassing kantineregeling Voorbelasting Vergoedingen aan selectiespelers Vrijwilligersregeling Wel of geen dienstbetrekking Vaste onkostenvergoedingen

59 Wat vind ik waar op de website Open de website Belastingdienst.nl en type in het zoekkader: sportevenementen en belastingen sportclubs, belastingen en socialeverzekeringen handboek loonheffingen vrijwilligers beoefenen van sport kantineregeling fondswerving

60 Heeft u nog vragen?????? Aanspreekpunt voor uw regio zijn: Belastingdienst Noord/kantoor Leeuwarden Humphrey Terpstra telefoon Theo van der Meij

61 Bedankt voor uw aandacht

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen

Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen 12345 Sportclubs, belastingen en sociale verzekeringen Voor bestuursleden van sportverenigingen Uw sportclub of vereniging kan te maken krijgen met belastingen. Als uw vereniging sponsors heeft, dan moet

Nadere informatie

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr

S por tv er enigingen en fiscus en fiscus s c s i f n eniging g n i g i n ere r tve v sport r o er r agen ov o n ra Vr Sportvereniging en fiscus Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partner in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF en Ernst & Young en Holland

Nadere informatie

12 Omzetbelasting. 12.1 Wat u moet weten. 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie

12 Omzetbelasting. 12.1 Wat u moet weten. 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie 12 Omzetbelasting 12.1 Wat u moet weten 12.2 Vragen en praktijkvoorbeelden 12.3 Extra informatie 12.1 Wat u moet weten Omzetbelasting staat in de praktijk beter bekend als BTW. Vrijwel elke ondernemer

Nadere informatie

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124

Belastingheffing. van stichting en vereniging. VWGNijhof accountants en belastingadviseurs 1 Versie 20100124 Belastingheffing van stichting en vereniging 1 Versie 20100124 VWGNijhof accountants en belastingadviseurs is een handelsnaam van VWGNijhof Accountants en Belastingadviseurs B.V. De algemene voorwaarden

Nadere informatie

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n

Wet We - t - en e n re r g e e g l e g l e g v e i v n i g voo vo r or spo sp r ortve v r e e r nigi enig nge ing n Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Colofon Deze uitgave is ontwikkeld vanuit de samenwerking van NOC*NSF en Ernst & Young als partners in sport. Verantwoordelijk voor de inhoud zijn NOC*NSF, Ernst

Nadere informatie

Nieuwsbrief FinQ Accountants

Nieuwsbrief FinQ Accountants Nieuwsbrief FinQ Accountants Utrecht, 10 december 2010 Werkkostenregeling (WKR), ingaande 1 januari 2011 Inhoudsopgave 1. In het kort 2. Algemeen 3. Gebruikelijkheidstoets 4. Inventarisatie 5. Keuze 6.

Nadere informatie

loon belasting en premies 2011

loon belasting en premies 2011 Handboek loonbelasting en premies 2011 Loonbelasting en premies Bonaire: Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. 715 8585 /Douane/Zeehaven Plasa Wilhelmina 3, Kralendijk tel. 717 8206 /Douane/ Bonaire

Nadere informatie

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen

Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Breedtesport Wet- en regelgeving voor sportverenigingen Deze uitgave is ontwikkeld in het kader van het project 'Wet- en regelgeving' van NOC*NSF, CiviQ en IOS. De uitgave is samengesteld op basis van

Nadere informatie

Caribisch Nederland Belastingdienst

Caribisch Nederland Belastingdienst Caribisch Nederland Belastingdienst Loonbelasting en premies 2015 Bonaire: Belastingdienst/Caribisch Nederland Kaya L.D. Gerharts # 12, Kralendijk tel. (00599) 715 8585 Belastingdienst/Caribisch Nederland/Douane/Zeehaven

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. Aan: De relaties van NAHV Accountants Datum 21 november 2014 Onderwerp Werkkostenregeling (WKR) Beste relatie, Wij vinden het belangrijk u te informeren over de werkkostenregeling. Deze nieuwe regeling

Nadere informatie

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte.

De gevolgen van de keuzes en vastleggingen in de administratie komen tot uiting in de loonaangifte. Loonheffingen Werkkostenregeling Voor wie geldt de werkkostenregeling? De werkkostenregeling kan door de inhoudingsplichtige (hierna: werkgever) worden toegepast voor de werknemers. Het gaat daarbij dus

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011

Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 Aangifte inkomstenbelasting 2011 voor journalisten en schrijvers met een zelfstandige beroepspraktijk 2011 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV.

Nadere informatie

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer!

Werkkostenregeling 2014/2015. Uitstellen kan niet meer! Werkkostenregeling 2014/2015 Uitstellen kan niet meer! Augustus 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Jozef Israëlskade 46 NL-1072 SB AMSTERDAM T +31 (0)20 570 02 00 F +31 (0)20 676 44 78 Heemstede/Haarlem

Nadere informatie

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders

Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders www.pwc.nl Fiscale positie van commissarissen, andere toezichthouders en bestuurders Tax & HRS Deze notitie is samengesteld door: Cees van Ballegooijen Jeroen Bijl September 2012 Disclaimer. Deze publicatie

Nadere informatie

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant:

STARTERSKRANT. Ondernemingsvorm. In deze starterskrant: STARTERSKRANT Markt 102 4875 CH Etten-Leur T: (076) 88 92 722 E: info@bd-accountancy.nl W: www.bd-accountancy.nl KvK-nummer: 20145506 Oktober 2013 Beste starter, Met de beslissing om voor uzelf te beginnen,

Nadere informatie

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten.

Naast de vrije ruimte blijven er toch ook nog vrijstellingen bestaan voor bepaalde zakelijke kosten. INFORMATIEBRIEF WERKKOSTENREGELING Winterswijk, 13 november 2014 Geachte relatie, Er is veel over gezegd en geschreven. Maar met ingang van 1 januari 2015 moet elke werkgever de werkkostenregeling gaan

Nadere informatie

Ondernemerschap op drie sporen

Ondernemerschap op drie sporen Ondernemerschap op drie sporen Door Ton Lamers 1 www.musiconomie.nl 5 mei 2013 De doctrine in de fiscale wetenschap onderscheidde altijd twee vormen van ondernemerschap; ondernemerschap voor de Inkomstenbelasting

Nadere informatie

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst

Handboek. Loonheffingen. Uitgave van de Belastingdienst Handboek Loonheffingen Uitgave van de Belastingdienst 12345 2009 Handboek Loonheffingen Voorwoord Geachte lezer, Dit handboek bevat informatie voor 2009 over de heffing van loonbelasting/premie volksverzekeringen,

Nadere informatie

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004

HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 HANDLEIDING LOONBELASTING 2004 Inhoudsopgave 1. INLEIDING 4 1.1. ALGEMENE AANWIJZINGEN 4 2. FORMULIEREN EN TABELLEN 4 2.1. LOONBELASTINGVERKLARING 5 2.2. LOONSTAAT 5 2.3. LOONBELASTINGKAART 6 2.4. ARTIKEL

Nadere informatie

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR

Vereniging van Openbare Bibliotheken. Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Vereniging van Openbare Bibliotheken Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking WKR Werkkostenregeling in de Bibliotheek Handreiking Den Haag, december 2014 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1 Algemeen

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

De werkkostenregeling

De werkkostenregeling Definitief van kracht met ingang van 1 januari 2015 De werkkostenregeling Timo Bakker TiBa Administratieve & Fiscale Dienstverlening BV 5 12 2014 dossier werkkostenregeling oktober 2014 Pagina 1 van 54

Nadere informatie

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben

DGA in de Pocket. Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Kennisdocument DGA in de Pocket Alle informatie die elke DGA op zak moet hebben Als directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft u meerdere petten op: niet alleen bent u directeur en aandeelhouder, maar ook

Nadere informatie

SCHEMA WERKKOSTENREGELING

SCHEMA WERKKOSTENREGELING SCHEMA WERKKOSTENREGELING CapsNobel loongroep - loonadministratie & advies Bennekom - Bergen op Zoom - Breda - Goes - Halsteren Inhoudsopgave 1. Nieuw loonbegrip; vergoedingen belast loon 1. Intermediaire

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking Werkkostenregeling Versie: 11 maart 2015 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

SRA-Praktijkhandreiking

SRA-Praktijkhandreiking SRA-Praktijkhandreiking FAQ werkkostenregeling Versie: december 2014 SRA-Vaktechniek Postbus 335 3430 AH NIEUWEGEIN T 030 656 60 60 F 030 656 60 66 E vaktechniek@sra.nl W www.sra.nl SRA-Vaktechniek Inhoudsopgave

Nadere informatie

NOTITIE WERKKOSTENREGELING

NOTITIE WERKKOSTENREGELING NOTITIE WERKKOSTENREGELING SPORTSECTOR PGGM HR Advies Judith van Vlijmen Senior adviseur 24 december 2010 Inleiding Per 1 januari 2011 wordt de werkkostenregeling ingevoerd met een overgangsperiode van

Nadere informatie

Advieswijzer Werken als zzp'er

Advieswijzer Werken als zzp'er pagina 1 van 7 Advieswijzer Werken als zzp'er Bron: SRA - Publicatiedatum: 21-07-2015 De zzp er staat volop in de belangstelling, met name de fiscale behandeling van de zzp er en daaraan gekoppeld de vraag

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie