Algemeen reglement der verrichtingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement der verrichtingen"

Transcriptie

1 Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai ANTWERPEN T Algreg NR 8 01/01/2014

2 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor te Antwerpen op 02/01/2014 deel 569 blad 74 vak 24. Dit Algemeen reglement der verrichtingen is geldig vanaf 01/01/2014 en vervangt alle voorgaande versies.

3 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN 4 1. Voorstelling ABK Bank cvba 4 2. Verhouding tussen ABK en cliënt 4 3. Identificatie 5 4. Gegevensverwerking Privacy 7 5. Bankdiscretie 8 6. Titularissen en rekeninghouders 9 7. Eenheid van rekening en compensatie, algemeen onderpand en pandschuldvorderingen en verbod van waarborgverstrekking ten gunste van derden Schriftelijke en elektronische handtekening Volmachten Briefwisseling Rekeninguittreksels Vorm en toestaan van opdrachten aan ABK Ontvangst, weigering en herroeping van opdrachten Uitvoeringstermijn en valutadatum Bewijs van uitvoering van de opdracht Aansprakelijkheden van ABK bij de uitvoering van opdrachten Overlijden - Nalatenschap Slapende tegoeden Bankoverstapdienst Beëindigen der zakenrelaties Verjaring Vergissingen en klachten Toepasselijke wetgeving en toekenning van bevoegdheid 22 HOOFDSTUK 2: BEPALINGEN BETREFFENDE DE REKENINGEN Algemeen Rentevoeten en valutering Kosten Zichtrekeningen Spaarrekeningen Termijnrekeningen, depositocertificaten en schakelrekeningen Groeirekeningen Rubriekrekeningen Huurwaarborgrekeningen 27 HOOFDSTUK 3: ANDERE VERRICHTINGEN OP REKENING 27 2

4 32. Bijzondere bepalingen betreffende cheques Bijzondere bepalingen betreffende betaalkaarten Bijzondere bepalingen betreffende grensoverschrijdende geldoverschrijvingen 29 HOOFDSTUK 4: VERRICHTINGEN VIA ABK-ONLINE Algemeen 29 HOOFDSTUK 5: EFFECTENTRANSACTIES EN VERZEKERINGEN Bewaargeving algemeen Administratief beheer van op effectenrekening geplaatste effecten Dematerialisatie Effectentransacties Geldigheidsduur Met verzet aangetekende waarden Bewaarloon en kosten Cliëntenclassificatie en afstemming op beleggersprofiel Uitvoering van verkooporders in aandelen en / of obligaties bij ABK op een effectenrekening Belangenconflicten Door ABK ontvangen vergoeding bij verdeling van deelnemingsrechten in beleggingsfondsen Verzekeringen Vermogensbeheer Bank Delen 37 HOOFDSTUK 6: DEPOSITO- EN GARANTIESTELSEL Garantiefonds 37 HOOFDSTUK 7: BEPALINGEN BETREFFENDE KREDIETOPENINGEN Algemene voorwaarden Dossierkosten 38 Volgende hoofdstukken werden (gedeeltelijk) aangepast tegenover de vorige editie van 19 mei 2013: hoofdstuk 1 subtitels 1, 3, 5 en 10 hoofdstuk 2 subtitels 23, 27 en 28 hoofdstuk 5 subtitels 44, 45, 46 hoofdstuk 6 3

5 Hoofdstuk 1: Algemene bepalingen 1. Voorstelling ABK Bank cvba 1.1. ABK Bank cvba, hierna afgekort ABK, is een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met haar maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Ledeganckkaai 7 en met het ondernemingsnummer ABK heeft een bankvergunning en staat onder het toezicht van de Nationale Bank van België (NBB en de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA biedt haar cliënten bankdiensten aan via haar kantoren. Een lijst van deze kantoren is terug te vinden op de website van ABK. ABK kan ook optreden als tussenpersoon voor verzekeringen (FSMA A). Nuttige contactgegevens: Telefoon: 03/ site: Geen enkel document dat een verbintenis of erkenning van ABK zou inhouden en meer bepaald met betrekking tot de ontvangst of de overhandiging van sommen of andere goederen, kan aan ABK worden opgeworpen dan wanneer het ondertekend is door de persoon of de personen die bevoegd zijn haar in dat geval te verbinden. De handtekeningsbevoegdheden van deze personen kunnen te allen tijde worden opgevraagd op de hoofdzetel van ABK. 2. Verhouding tussen ABK en cliënt 2.1. De verhouding tussen ABK en haar cliënt wordt beheerst door onderhavig reglement vanaf het ogenblik dat de cliënt een relatie aanknoopt met ABK. Onderhavig reglement is gestoeld op en geïnspireerd door de wettelijke bepalingen en de gedragscode van Febelfin, de Belgische Federatie van de financiële sector. Deze gedragscode bevat de regels die de banken en spaarbanken volgen in hun relatie met de particuliere cliënten. Dit reglement kan voor bepaalde betalingsdiensten worden aangevuld door bijzondere reglementen en/of overeenkomsten, die voor zover zij afwijken, voorrang genieten boven dit algemeen reglement. Al deze bepalingen maken een ondeelbaar geheel uit dat bindend is voor de betrokken partijen. De tarievenbladen maken eveneens deel uit van de reglementen en zijn bindend voor de cliënt vanaf de kennisgeving tenzij anders overeengekomen Dit reglement en alle andere van toepassing zijnde reglementen, voorwaarden, tarieven en overeenkomsten alsook de kennisgevingen en de communicatie met de cliënt in het algemeen zijn in de Nederlandse taal en zijn bindend voor alle betrokken partijen in de rechtsverhouding ABK en cliënt, ongeacht de door de cliënt gehanteerde taal. Op verzoek van franstalige cliënten, kan ABK van sommige documenten een franstalige versie bezorgen De cliënt heeft te allen tijde het recht om een exemplaar van dit Algemeen reglement, alsook van de bijzondere reglementen, voorwaarden en overeenkomsten op te vragen en te ontvangen op een papieren drager. Het Algemeen reglement der verrichtingen en de bijzondere reglementen zijn tevens raadpleegbaar op de website van ABK. De cliënt kan deze afdrukken dan wel elektronisch bewaren. 4

6 2.4. De bepalingen van onderhavig reglement, de bijzondere reglementen alsmede de voorwaarden en modaliteiten van de door haar uitgevoerde verrichtingen en tarieven kunnen door ABK te allen tijde aangevuld of gewijzigd worden. De cliënten-rekeninghouders zullen schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden over een aanvulling via een bericht bij de rekeninguittreksels of via een ander bericht. De aanvullingen treden onmiddellijk in werking. De cliënten-rekeninghouders zullen schriftelijk of elektronisch geïnformeerd worden over wijzigingen via een bericht bij de rekeninguittreksels of via een ander bericht en dit rekening houdende met een kennisgevingstermijn van 2 maanden. Bij gebrek aan verzet vóór de voorgestelde datum van inwerkingtreding, wordt de cliënt geacht de wijzigingen aanvaard te hebben voor zijn eigen rekening alsook voor zijn volmachthouders, gemachtigden en gerechtigden. In geval van uitdrukkelijk akkoord van de cliënt hetzij bij gebrek aan tijdig verzet zijn de nieuwe reglementen en bepalingen vanaf de geplande inwerkingtreding van toepassing op de cliënt. De vorige reglementen en bepalingen komen hierdoor te vervallen. In het geval de cliënt de wijzigingen niet zou aanvaarden, heeft hij het recht om deze overeenkomst kosteloos te beëindigen vóór de datum waarop de voorgestelde wijzigingen van toepassing zijn. De eventueel op gezette tijden aangerekende kosten voor de betalingsdiensten zijn slechts naar evenredigheid verschuldigd en zullen worden terugbetaald. Het eventuele batig saldo van de betaalrekening zal zonder bijkomende kost worden overgemaakt aan de cliënt. Wijzigingen aan de tarievenbladen zijn door de publicatie op de ABK-website onmiddellijk van toepassing tenzij anders gestipuleerd. 3. Identificatie 3.1. Voor de identificatie wordt onder cliënt verstaan alle rekeninghouders alsook de volmachthouders, gemachtigden, gerechtigden en vertegenwoordigers van de rekeninghouders. Door het aangaan van een cliëntenrelatie zijn alle bovengemelde partijen verbonden door dit en de overige reglementen en voorwaarden. Het cliëntacceptatiebeleid van ABK kan worden opgevraagd op de hoofdzetel van ABK ABK kan voor de opening en het beheer van de rekeningen alsook voor de uitvoering van bepaalde betalingsdiensten de cliënten te allen tijden verzoeken alle gegevens mede te delen en documenten voor te leggen die al dan niet wettelijk verplicht zijn voor ondermeer de identificatie van haar cliënteel, haar vertegenwoordigers of gemachtigden alsook alle andere gegevens en documenten vragen die zij nuttig acht en ondermeer: voor natuurlijke personen: een geldige identiteitskaart of paspoort voor niet-ingezeten buitenlanders, volledige identiteit, bewijs van woonplaats, burgerlijke staat, juridische bekwaamheid en huwelijksvermogenstelsel of het bewijs van wettelijke samenwoonst; voor rechtspersonen: de oprichtingsakte, de recentste gecoördineerde statuten, de publicatie in het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de rechtspersoon en van de benoemingen van haar zaakvoerders of bestuurders, de identiteit van de bestuurders, de zaakvoerders, de vennoten en de uiteindelijke begunstigden in het algemeen. De eventuele benoemingen of ontslagen van de bestuurders/zaakvoerders, de wijzigingen aan de statuten en aan de aandeelhoudersstructuur dienen onmiddellijk aan ABK schriftelijk te worden medegedeeld. Buitenlandse rechtspersonen moeten zich identificeren aan de hand van statuten of recente stukken die kunnen worden beschouwd als gelijkwaardig aan die van Belgische rechtspersonen. Voor een aanvaarding van een buitenlandse rechtspersoon als cliënt is steeds de goedkeuring van de afdeling Compliance van de bank vereist. Buitenlandse rechtspersonen die in België een bijkantoor of centrum van werkzaamheid hebben, moeten bovendien de publicaties voorleggen zoals voorgeschreven door het 5

7 Wetboek van Vennootschappen. De oprichter, bestuurder, zaakvoerder, syndicus e.d. die de rechtspersoon vertegenwoordigt t.o.v. ABK, moet zich identificeren zoals een natuurlijke persoon, respectievelijk rechtspersoon. als het gaat om handelaren, ambachtslieden, handelsvennootschappen of burgerlijke vennootschappen: de inschrijving in het handels-, ambachts- of burgerlijk register en het ondernemingsnummer. voor feitelijke verenigingen: de reglementen waaruit het volgende blijkt: het doel van de vereniging, de bevoegdheden van de vertegenwoordigers van de vereniging, de identiteit van de leden, de leden en bestuurders kunnen geen aanspraak maken op een aandeel in de behaalde opbrengsten, noch op de teruggave van of vergoeding voor bijdragen of inbrengen. De vereniging moet ABK op eerste verzoek een gecoördineerde versie van de statuten of het reglement verschaffen. Elke persoon die rechtsgeldig de feitelijke vereniging vertegenwoordigt, moet individueel geïdentificeerd worden zoals een natuurlijke persoon. voor onverdeeldheden en vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid: de identiteit van alle natuurlijke personen die er deel van uitmaken statuten of reglement waaruit blijkt dat het om een onverdeeldheid of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid gaat, met welk doel de onverdeeldheid of de vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid werd opgericht en dat de leden en bestuurders aanspraak kunnen maken op een aandeel in de behaalde opbrengsten en op teruggave van of vergoeding voor bijdragen en inbrengen. De onverdeeldheid of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid moet ABK op eerste verzoek een gecoördineerde versie van de statuten of het reglement verschaffen. Elke persoon die rechtsgeldig de onverdeeldheid of vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid kan vertegenwoordigen, alsook elke achterliggende uiteindelijke begunstigde moet individueel geïdentificeerd worden zoals een natuurlijke persoon. voor minderjarigen en onbekwamen: hun identiteit evenals deze van de gebeurlijke voogd(en) en of vertegenwoordiger(s) alsook van de opener(s) van de rekening. ABK kan steeds de voorlegging eisen van andere stavingstukken ter bevestiging van de voorgelegde identiteitsbewijzen. ABK kan eveneens altijd eisen dat vreemde identificatiestukken worden vertaald op kosten van de cliënt. Dit eventueel door een beëdigd vertaler, zo ABK dit nodig acht. De cliënt machtigt ABK ertoe om de authenticiteit van zijn documenten en de juistheid van de identificatiegegevens na te gaan bij publiek- of privaatrechtelijke instanties zoals o.a. het Rijksregister. De identificatie van de cliënt door ABK slaat conform de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, ook op het voorwerp en de verwachte aard van de zakenrelatie met ABK. ABK kan tevens eisen dat de cliënt een ondertekende verklaring verschaft over de oorsprong van geld of de achterliggende motivering van een bepaalde verrichting. Cliënten kunnen worden verzocht hun rechts- en handelingsbekwaamheid te bewijzen. ABK behoudt zich het recht voor de gegevens van de cliënt aan te passen conform de realiteit en waar nodig bijkomende formaliteiten op te leggen. Indien de cliënt zou weigeren de regels inzake identificatie na te leven of indien hij niet tijdig ingaat op het verzoek van ABK om te voldoen aan deze regels, is ABK gerechtigd de rekeningen van de cliënt te blokkeren, opdrachten van de cliënt niet uit te voeren en/of de samenwerking te beëindigen ABK heeft het statuut van Foreign Financial Institution (FFI), zoals voorzien door de Amerikaanse Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) en in België toegepast in het kader van een InterGovernmental Agreement (IGA) tussen België en de Verenigde Staten van Amerika. ABK zal, als FATCA compliant FFI, bepaalde verplichtingen moeten nakomen ten aanzien van de Amerikaanse belastingadministratie. Dit betreft onder andere het identificeren van cliënten die Amerikaanse belastingplichtigen zijn en waardoor ABK kan eisen dat een formulier W-8, W-9, alsook enig ander vereist document moet ingevuld en ondertekend worden om zich te identificeren zoals bepaald onder FATCA. Bij afwezigheid van de vereiste formulieren of enig ander vereist document behoudt ABK zich het recht om de relatie met de cliënt onmiddellijk te beëindigen. Als een cliënt FFI is, maar niet FATCA compliant, zal ABK verplicht zijn om een bronheffing van 30% toe te passen op bepaalde betalingen van Amerikaanse oorsprong. 6

8 Wanneer de cliënt werd geïdentificeerd door ABK als Amerikaanse belastingplichtige gebeurt er gegevensuitwisseling conform de Belgische wetgeving ter omzetting van de IGA tussen België en de Verenigde Staten van Amerika. De cliënt vrijwaart ABK voor elke schade die het gevolg zou kunnen zijn van zijn nalatigheid bij het nakomen van de verplichtingen vermeld in dit artikel, alsook de verplichtingen die voortvloeien uit de Belgische wetgeving ter omzetting van de IGA tussen België en de Verenigde Staten van Amerika. ABK kan weigeren cliënten te aanvaarden of te behouden die: staatsburgers van de Verenigde Staten van Amerika zijn ( US citizen ) in de Verenigde Staten van Amerika verblijven ( US resident ) in de Verenigde Staten van Amerika geboren zijn een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika hebben een volmacht of handtekeningbevoegdheid verlenen aan een persoon met een domicilie- of correspondentieadres in de Verenigde Staten van Amerika als enig adres een adres ten behoeve van ( in care of address ) of postadres opgeven, dan wel vragen om briefwisseling steeds te domiciliëren in een ABK-kantoor ( hold mail address ) via een bestendige opdracht of anderszins instructie geven om op regelmatige wijze gelden over te dragen naar een rekening die in de Verenigde Staten van Amerika wordt aangehouden, dan wel instructies geven vanuit een adres in de Verenigde Staten van Amerika Elke wijziging aan om het even welk gegeven opgesomd in artikel 3.2 dient onmiddellijk en schriftelijk te worden medegedeeld aan ABK. Tevens verbindt de cliënt zich ertoe, wanneer ABK hem daarom verzoekt, een bijzonder document te ondertekenen waarop ABK essentiële wijzigingen aanbrengt. Gegevens waarvan de wijziging zonder uitstel moet worden medegedeeld: wettelijke woonplaats, het verblijf- en correspondentie-adres of indien een rechtspersoon, de maatschappelijke- of correspondentiezetel de rechtstoestand, waaronder de vertegenwoordigingsbevoegdheid, de burgerlijke staat en de handelingsbekwaamheid, eventueel de feitelijke scheiding tussen echtgenoten. ABK is slechts gehouden rekening te houden met de wijzigingen van welke aard ook vanaf de derde dag na ontvangst van de mededeling, zelfs indien de wijzigingen reeds eerder werden openbaar gemaakt. ABK is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van de niet-mededeling of de niet-tijdige mededeling van wiizigingen, noch voor de inhoud van verstrekte gegevens. Niettemin kan ABK zich beroepen op de inlichtingen die zij bekomen heeft via de officiële instanties. De kosten door ABK gemaakt om deze inlichtingen te bekomen, vallen ten laste van de cliënt De cliënt is geheel aansprakelijk voor de gevolgen die kunnen voortvloeien uit het verstrekken aan ABK van onjuiste, onvolledige of niet authentieke inlichtingen of documenten. Ingeval haar in het buitenland opgestelde documenten worden overhandigd, is ABK niet aansprakelijk voor authenticiteit, geldigheid, vertaling of interpretatie daarvan. 4. Gegevensverwerking Privacy 4.1. De cliënt verklaart er zich mee akkoord dat door ABK van deze documenten een afschrift op gelijk welke wijze - wordt genomen en bijgehouden ABK kan de gegevens van de cliënt die zij bij deze cliënt zelf, bij derden met wie ABK contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is - in het bijzonder Bank Delen nv met maatschappelijke zetel te 2020 Antwerpen, Jan Van Rijswijcklaan of bij andere derden rechtmatig verzamelde, verwerken in zover deze verwerking beantwoordt aan wettige doeleinden. De gegevens waarop deze verwerkingen betrekking hebben, kunnen verband 7

9 houden met zijn persoon, zijn vermogen, zijn professionele en private financiële handelingen, alsook met zijn bancaire diensten en verrichtingen. Elke cliënt die verrichtingen toevertrouwt aan ABK gaat uit dien hoofde ermee akkoord dat alle inlichtingen over hem, vereist voor de goede uitvoering van zijn verrichtingen, in een of meer databanken, waarvan ABK de houder is, worden opgeslagen. Hij stelt ABK vrij van systematische mededeling aan hem van de aldus vastgelegde inlichtingen. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor wettige doeleinden met name centraal klantenbeheer, rekeningenbeheer, kredietverleningenbeheer, marketing, globaal overzicht en toezicht op de transacties en verzekeringen De verwerkte persoonsgegevens van de cliënt kunnen worden doorgegeven aan derden met wie ABK contractueel of via haar aandeelhoudersstructuur verbonden is, voor zover dit relevant is. Voormelde derden, in het bijzonder Bank Delen nv voornoemd, gebruiken ze voor administratieve en/of commerciële doeleinden alsook voor de uitvoering van financiële verrichtingen en dit onder dezelfde voorwaarden als ABK. Bovendien kunnen de gegevens van de cliënt, indien zijn rekening(en) debet kom(t)(en) te staan of zijn kredietlijn wordt overschreden, doorgegeven worden aan de Centrale voor Kredieten aan Particulieren of aan het Bestand van nietgereglementeerde Registraties, beide gehouden bij de Nationale Bank van België, voor zover de wettelijke voorwaarden daartoe vervuld zijn. De cliënt kan op elke moment zich gratis en op eenvoudig verzoek verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing De cliënt heeft het recht kennis te krijgen van de persoonsgegevens en de verbetering aan te vragen van de hem betreffende gegevens door een schriftelijk verzoek, vergezeld van een fotokopij van zijn identiteitskaart, te richten aan de dienst identificatie van ABK cvba, Ledeganckkaai 7, 2000 ANTWERPEN De cliënt heeft bovendien het recht om aanvullende inlichtingen te bekomen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer De lokalen van ABK waartoe cliënten toegang hebben, worden beveiligd met camera. De gegevens die via deze weg worden verzameld, worden door ABK enkel verwerkt met het oog op de veiligheid. Deze gegevens zijn niet bestemd om overgemaakt te worden aan derden, behoudens gerechtelijke overheden. De cliënt stemt er mee in om tijdens zijn bezoek aan deze lokalen gefilmd te worden. 5. Bankdiscretie 5.1. ABK zal in zijn relatie met de cliënt en met derden de nodige discretie bewaren nopens de gegevens van zijn cliënt alsook over zijn rekeningen, verrichtingen en de gegevens die ten vertrouwelijke titel werden medegedeeld De plicht tot beroepsdiscretie waartoe ABK is gehouden, geldt niet in de volgende gevallen: informatie aan de gerechtelijke overheden in burgerlijke zaken, in strafzaken, in fiscale zaken binnen de wettelijke bepalingen betreffende de opheffing van het bankgeheim of binnen de gebruikelijke afspraken ( level playing fields ) in de Belgische banksector; informatie aan de Cel voor Financiële Informatieverwerking; informatie in privaatrechtelijke aangelegenheden aan wettelijke vertegenwoordigers of beheerders van minderjarigen en/of meerderjarige onbekwamen, aan gehuwden en aan erfgenamen; uitwisseling van algemene handelsinformatie over een cliënt tussen kredietinstellingen; handelsinformatie door ABK aan derden verschaft op verzoek van de cliënt De inlichtingen van om het even welke aard die door een cliënt aan ABK worden gevraagd en waarbij ABK heeft aanvaard om deze te leveren, worden gegeven zonder enige waarborg of aansprakelijkheid. De kosten hieraan verbonden worden ten laste gelegd van de aanvrager. De door ABK verstrekte inlichtingen zijn strikt confidentieel en voor de mededeling ervan door de cliënt aan derden kan ABK nooit aansprakelijk gesteld worden. In voorkomend geval kan de cliënt in vrijwaring worden geroepen. 8

10 5.4. Conform de wettelijke verplichtingen, deelt ABK gegevens mede aan het Centraal Aanspreekpunt bij de Nationale Bank van België (CAP). Het CAP wordt door de Nationale Bank van België gehouden in uitvoering van artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Het CAP registreert, vanaf het kalenderjaar 2010, de hiernavolgende identificatiegegevens: Wat de cliënt betreft die een natuurlijke persoon is: het identificatienummer van het Rijksregister, of bij ontstentenis hiervan, de naam, de eerste officiële voornaam, de geboortedatum en de geboorteplaats of, bij ontstentenis hiervan, het geboorteland; Wat de cliënt betreft die een bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven rechtspersoon is: het inschrijvingsnummer bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; Wat de cliënten betreft die niet onder de bovenvermelde gevallen begrepen worden: de volledige benaming, de eventuele rechtsvorm en het land van vestiging. Bij elke gegevensoverdracht naar het CAP deelt ABK de hiernavolgende gegevens mede: Het inschrijvingsnummer van ABK bij de Kruispuntbank van Ondernemingen; De afsluitingsdatum van het kalenderjaar waarop de medegedeelde gegevens betrekking hebben; Per cliënt, de lijst van de rekeningen waarvan de cliënt houder of medehouder is geweest tijdens het vermelde kalenderjaar; Per cliënt, de contracten (zoals gedefinieerd in de toepasselijke wetgeving) die deze cliënt lopen heeft tijdens het vermelde kalenderjaar. De gegevens geregistreerd in het CAP mogen enkel worden gebruikt om het bedrag van de belastbare inkomsten van de cliënt vast te stellen of om de vermogenssituatie van de cliënt te bepalen met het oog op de invordering van de belastingen en voorheffingen, verschuldigd in hoofdsom en opcentiemen, van de belastingverhogingen en administratieve boeten, van de intresten en van de kosten. De cliënt heeft het recht de op zijn naam geregistreerde gegevens in te zien bij de Nationale Bank van België. Daarnaast heeft de cliënt het recht ABK te contacteren ter verbetering en verwijdering van onjuiste gegevens die door het CAP op zijn naam zijn geregistreerd. De bewaartermijn van de in het CAP geregistreerde gegevens bedraagt acht jaar vanaf de afsluitingsdatum: Wat betreft de identificatiegegevens: van het laatste kalenderjaar met betrekking tot hetwelk deze gegevens aan het CAP werden medegedeeld; Wat betreft de andere gegevens: van het kalenderjaar met betrekking tot hetwelk de rekening waarvan het IBANnummer of het laatste contract waarvan het type aan het CAP is meegedeeld, afgesloten of beëindigd is. De Nationale Bank van België wordt aangewezen als de voor de verwerking van het CAP verantwoordelijke instelling zoals bedoeld in artikel 1 4 van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. 6. Titularissen en rekeninghouders 6.1. De cliënt op wiens naam de rekening wordt geopend, wordt aanzien als eigenaar van de rekening. Het aan ABK toe te vertrouwen of toevertrouwde geld moet steeds op naam van de werkelijke eigenaar worden geplaatst. Naamlening is verboden en is niet tegenwerpbaar aan ABK. ABK is niet verplicht rekening te houden met aanspraken van derden, die ingevolge de wet, overeenkomst, huwelijksvermogensstelsel of andere, eigenaar of mede-eigenaar zijn van tegoeden die niet op hun naam zijn geplaatst. 9

11 6.2. Onder de hiernavermelde voorwaarden kunnen bij ABK rekeningen geopend worden op naam van meerdere rekeninghouders: de houders zijn hoofdelijk en ondeelbaar aansprakelijk voor alle verrichtingen op de rekening, alsook voor de terugbetaling van de eventuele schulden en kosten ontstaan in verband met deze rekeningen bij het sluiten van een dergelijke rekening worden de tegoeden geacht voor gelijke delen aan elk van de medehouders toe te behoren, tenzij aan de bank een andersluidende overeenkomst werd meegedeeld; de sluiting van een rekening maakt geen einde aan de hoofdelijke en ondeelbare aansprakelijkheid van de medehouders deze rekeningen kunnen worden beheerd door elke houder afzonderlijk, mits alle rekeninghouders wederzijdse volmacht geven aan elkaar bij onenigheid tussen de medehouders over hun handelingsbevoegdheid m.b.t.de rekening en in geval van gelijktijdige tegenstrijdige opdrachten, behoudt ABK zich het recht voor het gebruik van de rekening te schorsen of de uitvoering van de betrokken opdrachten te weigeren tot er tussen de rekeninghouders overeenstemming is bereikt. 7. Eenheid van rekening en compensatie, algemeen onderpand en pandschuldvorderingen en verbod van waarborgverstrekking ten gunste van derden 7.1. Behoudens bijzondere overeenkomst, vormen alle door ABK op naam van dezelfde titularis geopende rekeningen, ongeacht hun aard, modaliteiten of muntcode, slechts een boekhoudkundig onderdeel van een enige en ondeelbare rekening waarvan de credit- en debetsaldi elkaar voortdurend compenseren. ABK kan bijgevolg, zonder enige andere verbintenis van harentwege dan een onmiddellijke berichtgeving hiervan aan de cliënt, de rekeningen versmelten of transfers tussen deze rekeningen verrichten, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, van een debetsaldo naar een creditsaldo of omgekeerd zowel als van een debetsaldo naar een ander debetsaldo of van een creditsaldo naar een creditsaldo, waarbij het eindsaldo de positie van een partij in één rekening-courant bevat De rekeningen die een eigen individualiteit moeten bewaren krachtens wettelijke bepalingen of een speciaal akkoord tussen ABK en de titularis, worden niet opgenomen in de bovengenoemde enige rekening. Nopens deze afstand van eenheid van rekening dient een afzonderlijke overeenkomst opgesteld tussen ABK en de cliënt Alle documenten, effecten, goederen, waarden, handelspapieren en geldsommen die zich voor rekening van de cliënt bij ABK bevinden, maken van rechtswege haar bevoorrecht en ondeelbaar pand uit tot zekerheid van alle huidige en toekomstige verbintenissen van de cliënt tegenover ABK die voortvloeien uit de cliëntenrelatie, in hoofdsom, rente en bijkomende kosten. ABK heeft het recht deze waarden in portefeuille te houden of op wettelijke manier ten gelde te maken tot aanzuivering van deze schulden van de cliënt. De cliënt geeft al zijn huidige en toekomstige vorderingen op ABK wegens rekeningtegoeden of wegens bankdiensten of verrichtingen en ook al zijn huidige en toekomstige vorderingen op derden in pand. Bedoeld worden o.a. vorderingen uit hoofde van verkoop-, verhuur-, diensten-, bewaargevings- en verzekeringscontracten, vorderingen die voortvloeien uit de beroeps- of handelsactiviteit van de cliënt, vorderingen op financiële instellingen uit hoofde van rekeningtegoeden, vorderingen in contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid, vorderingen op de Staat en andere publiekrechtelijke rechtspersonen. ABK is ertoe gerechtigd de schuldenaars van de verpande vorderingen van die verpanding in kennis te stellen en alles te doen om dit pand aan derden te kunnen tegenwerpen, dit alles op kosten van de cliënt. 10

12 ABK mag eveneens een kopie of een exemplaar van de krediet- of andere akten waaruit de schulden van de cliënt tegenover haar blijken, aan de debiteuren van de verpande schuldvorderingen bezorgen. Dit pand strekt tot zekerheid van alle bedragen die de cliënt, nu of in de toekomst, al dan niet samen met anderen, aan ABK verschuldigd is of zal zijn uit hoofde van zijn cliëntenrelatie met ABK. Het feit dat één of meer welbepaalde rekeningen of vorderingen op derden het voorwerp uitmaken van een specifieke verpanding, doet daar geen afbreuk aan. De cliënt verbindt zich ertoe op het eerste verzoek van ABK alle nodige gegevens betreffende de identiteit van zijn debiteuren te verschaffen. ABK mag de bedragen, aan de cliënt verschuldigd uit hoofde van de verpande schuldvorderingen, rechtstreeks ontvangen van de debiteur tegen eenvoudige kwitantie en zonder enige andere formaliteit of ingebrekestelling van de cliënt. Zonder de schriftelijke toestemming van ABK mag de cliënt zijn vorderingen op ABK wegens tegoeden op rekeningen of wegens bankverrichtingen en bankdiensten niet overdragen, in pand geven of op enige andere wijze als waarborg laten gelden ten gunste van derden. Elk verzoek tot afwijking van dit verbod moet door de cliënt schriftelijk aan de bank worden gericht. 8. Schriftelijke en elektronische handtekening 8.1. De cliënt moet een specimen van zijn handtekening deponeren bij ABK. Voor de uitvoering van opdrachten moet ABK de handtekening op de opdracht alleen met het bij haar gedeponeerde specimen vergelijken en draagt ze geen enkele verantwoordelijkheid behalve in geval van zware fout vanwege de bevoegde personeelsleden Partijen aanvaarden dat de uit te voeren opdrachten, in het kader van hun bankrelatie, onder dekking van een elektronische handtekening van de cliënt kunnen uitgevoerd worden i.p.v. zijn gedeponeerde originele handtekening. Onder een elektronische handtekening wordt verstaan (1) de handtekening welke gerealiseerd wordt d.m.v. het inbrengen van de persoonlijke pincode van de cliënt na het inlezen van zijn elektronische identiteitskaart alsook (2) de handtekening van de cliënt geplaatst d.m.v. een daartoe speciaal voorziene pen op het scherm van de computer van ABK. Het elektronisch ondertekende document wordt samen met de elektronische handtekening versleuteld opgeslagen. ABK en de cliënt komen overeen dat de elektronische handtekening van de cliënt gelijk wordt gesteld aan de handgeschreven gedeponeerde handtekening en voldoet aan de eisen van artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek. Verder komen de partijen overeen dat de elektronische handtekening jegens ABK, de cliënt en derden in ieder geval alle rechtsgevolgen heeft die de wet eraan toekent. De relevante gegevens worden geregistreerd door ABK. De cliënt en ABK aanvaarden dat deze registratie door ABK een bindend en afdoend schriftelijk bewijs vormt dat de handeling van de cliënt (bijv. opdracht, goedkeuring, verrichting of transactie) juist werd geregistreerd en geboekt en, behoudens technische storing of een ander bewezen gebrek, voorrang heeft op andere bewijsmiddelen die de cliënt zou aanwenden, onverminderd het recht van de cliënt om het tegenbewijs te leveren met alle toegelaten wettelijke middelen. Voor het gebruik van ABK Online en debet- en kredietkaarten is een bijzondere elektronische handtekeningprocedure voorzien. U vindt deze in het ABK-Online-reglement en in de ABKkaartreglementen. 9. Volmachten 9.1. De cliënt mag volmacht geven aan een derde binnen de perken vastgesteld door de wet, de reglementen hetzij zijn statuten. ABK stelt documenten ter beschikking van de cliënten voor het verlenen van een onderhandse volmacht. Indien de volmacht op een andere wijze is verleend, behoudt de ABK zich het recht voor de instructies van de volmachthouder niet uit te voeren. 11

13 ABK is niet aansprakelijk voor de gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onnauwkeurigheid van de haar voorgelegde volmachten of de herroepingberichten van volmachten. Er zijn twee mogelijkheden om volmacht te verlenen: via een algemene volmacht (artikel 9.2) via een beperkte volmacht (artikel 9.3) 9.2. Door het verlenen van een algemene volmacht mag de volmachthouder afzonderlijk optreden en in naam en voor rekening van de volmachtgever(s) bij ABK, al dan niet beperkt tot een bepaald maximumbedrag of via een bepaald betaalkanaal bedragen storten of opvragen, betalingsopdrachten, permanente opdrachten en domiciliëringen doorgeven, ook indien de rekening(en) daardoor debiteur zou(den) komen of de kredietlijn(en) overschreden word(t)(en) en rekeningen salderen cheques, overschrijvingen, wisselbrieven, orderpapier en andere stukken ondertekenen en endosseren, deze ter discontering of ter inning aanbieden, deze accepteren of van aval voorzien kwijtingen verlenen, effecten, waarden of koopwaren in pand of in bewaring geven, deze verkopen of ruilen beursorders overmaken coupons en aflosbaar gestelde effecten verzilveren of verhandelen ontvangstbewijzen of warrants opeisen of afgeven, reportcontracten sluiten, met of zonder pand bedragen opnemen voor zover hij het nodig acht en deze opnamen vereffenen, hetzij door terugbetalingen, hetzij door verkoop van de waarborgen via ABK-Online rekeningen beheren Een algemene volmacht geldt voor alle bestaande en later te openen rekeningen (incl. depositorekeningen en effectenrekeningen) De volmachtgever kan ervoor kiezen om de volmacht te beperken tot één of meerdere rekeningen of tot een andere bankdienst (productvolmacht genoemd), al dan niet beperkt tot een bepaald maximumbedrag of via een bepaald betaalkanaal. De volmachthouder mag enkel op deze rekening(en) of voor de bankdienst afzonderlijk optreden en in naam en voor rekening van de volmachtgever(s) bij ABK alle verrichtingen doen zoals omschreven bij een algemene volmacht doch beperkt tot de aangeduide rekening(en) of andere bankdienst en in voorkomend geval tot het door de volmachtgever(s) bepaalde maximumbedrag of via het bepaalde betaalkanaal. De volmachtgever kan er eveneens voor kiezen om een volmacht te verlenen aan meerdere volmachthouders die gezamenlijk moeten optreden De volmachtgever kan de verleende volmacht op ieder ogenblik schriftelijk opzeggen. ABK houdt zo spoedig mogelijk rekening met de opzegging. De opdrachten gegeven onder de handtekening van de volmachthouder die op het ogenblik van de controle door ABK nog volmachthouder is, en die moeten uitgevoerd worden wanneer de intrekking van de volmacht reeds effect sorteert, zullen door ABK uitgevoerd worden tenzij de rekeninghouder die opdrachten inmiddels herroepen heeft en op voorwaarde dat ABK redelijkerwijs aan die intrekking gevolg heeft kunnen geven Wanneer meerdere personen, allen houder van eenzelfde rekening of safe of andere bankdienst, een algemene volmacht of beperkte volmacht (productvolmacht) geven aan elkaar (wederzijdse volmacht), brengt de intrekking van de volmacht door één partij automatisch de intrekking van de volmacht van de andere partij(en) met zich mee Wanneer de volmacht eindigt als gevolg van het overlijden, een onbekwaamverklaring of het kennelijke onvermogen van de volmachtgever of de volmachthouder of als gevolg van een soortgelijke gebeurtenis (o.a. onbekwaamheid van één van beiden), zal ABK daarmee zo spoedig mogelijk rekening houden Na de intrekking van een volmacht blijft de rekeninghouder en / of volmachtgever tegenover ABK aansprakelijk voor het gebruik van de betaalmiddelen die ter beschikking van de volmachthouders zijn gesteld, zolang niet al die betaalmiddelen aan ABK zijn terugbezorgd. 12

14 10. Briefwisseling Rekeninguittreksels De aangetekende brieven en betekeningen kunnen enkel rechtsgeldig gebeuren op de maatschappelijke zetel van ABK. Overige brieven, kennisgevingen, verzoeken en opdrachten kunnen gericht worden aan de maatschappelijke zetel en de kantoren. Onverminderd andere bepalingen kan ABK eveneens gecontacteerd worden door middel van fax dan wel per . In voorkomend geval kan ABK vragen dat opdrachten gegeven op deze wijze, voorafgaand aan uitvoering, worden bevestigd door middel van de daartoe bestemde formulieren (cfr. artikel 11.1) Tenzij elektronisch ter beschikking gesteld, wordt alle correspondentie verzonden naar het door de cliënt opgegeven verzendadres of, bij gebrek daaraan, naar de woonplaats van de cliënt (het wettelijk adres). De briefwisseling wordt altijd op geldige wijze verzonden aan het laatst gekende adres of aan de alzo aangeduide woonplaats of maatschappelijke zetel. ABK behoudt zich het recht voor om ingeval van onbestelde documenten een adreswijziging aan te vragen aan de officiële instanties. De kosten hiervoor worden ten laste gelegd van de cliënt. ABK is in geen geval verplicht om met een haar medegedeelde wijziging rekening te houden dan na de derde werkdag volgend op de aanvaarding van dit bericht. De cliënt verplicht er zich toe ABK zonder verwijl in te lichten over elke adreswijziging door middel van een geschrift door de cliënt ondertekend. ABK is niet aansprakelijk voor de eventuele schade wanneer de cliënt zijn adreswijziging niet of niet tijdig meedeelt De briefwisseling voor rekeningen op naam van meerdere personen wordt verstuurd naar het in onderling overleg opgegeven adres. Bij gebreke daarvan wordt elke mededeling, gericht aan één van deze personen, geacht geldig te zijn gedaan t.a.v. allen De rekeninguittreksels onder gelijk welke vorm die de stand van de rekening en/of de bewegingen van de rekening weergeven, worden voor de cliënten die beschikken over ABK- Online dagelijks in elektronische vorm ter beschikking gesteld. De cliënten die niet over ABK- Online beschikken en de cliënten die hierom uitdrukkelijk verzoeken, ontvangen de rekeninguittreksels maandelijks per post zoals bepaald in artikel 10.2 en artikel 10.3 van dit reglement, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen. De cliënt die over een ABK-Online-toegang beschikt, heeft de keuze om de rekeninguittreksels per post te laten overmaken dan wel deze rekeninguittreksels zelf af te drukken volgens de bestaande modaliteiten ABK behoudt zich het recht voor om de cliënt op de hoogte te stellen van alle verrichtingen, kennisgevingen, wijzigingen aan de van toepassing zijnde reglementen alsook bepaalde briefwisseling te verzenden per post (al dan niet met aangetekend schrijven), per fax, , die de cliënt heeft opgegeven of gebruikt, hetzij door een ander elektronisch middel Tenzij bij bewezen opzet of zware fout vanwege ABK, haar aangestelden of lasthebbers, gebeurt elke verzending door ABK voor risico van de cliënt. Het bewijs van de verzending van de briefwisseling aan de cliënt is op voldoende wijze gebeurd door de overlegging van een kopie van deze briefwisseling door ABK, hetzij van de elektronische logging, waarbij de kopie een andere vorm dan het origineel kan aannemen wanneer zulks voortvloeit uit het gebruik van om het even welke techniek van informatica ABK is niet verplicht onbestelde correspondentie te bewaren. 13

15 11. Vorm en toestaan van opdrachten aan ABK ABK stelt diverse formulieren en instrumenten ter beschikking van haar cliënten met het oog op het verwerken van de aan haar gegeven opdrachten. ABK heeft het recht om geen gevolg te geven aan niet-conforme formulieren of opdrachten. De cliënten zijn verplicht de ter beschikking gestelde formulieren en instrumenten zorgvuldig te bewaren. Zij zijn binnen de wettelijke beperkingen aansprakelijk voor alle mogelijke gevolgen voortvloeiend uit diefstal, verlies alsmede uit eventueel wederrechtelijk gebruik. In elk geval zullen de cliënten ABK onmiddellijk op de hoogte stellen conform artikel 10.1 wanneer zij het verlies, diefstal of onrechtmatig gebruik van een betaalinstrument vaststellen. In uitvoering van een bijzonder akkoord kan ABK in sommige gevallen haar cliënten toestaan opdrachten vastgelegd op andere formulieren of een andere informatiedrager, af te geven. In dergelijke gevallen voert zij deze opdrachten uit onder de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, die dit formulier of de informatiedrager heeft opgemaakt. Voor verrichtingen op afstand gelden bijzondere overeenkomsten De uitvoering van de opdrachten geschiedt hoofdzakelijk op grond van de rekeningnummers. Hiertoe dient de cliënt op alle opdrachten het volledige rekeningnummer van zijn betaalrekening en van de begunstigde te vermelden samen met alle nodige en nuttige gegevens. Het rekeningnummer bij ABK bestaat uit het 16-delig IBAN model (BE ). Het BIC (Bank Identifier Code) voor ABK is ABERBE21 en dient telkens gebruikt te worden wanneer gevraagd. Voor het rekeningnummer van de begunstigde zal de cliënt de rekeningstructuur gebruiken zoals van toepassing op de rekening van de begunstigde ABK behoudt zich het recht voor alle onvolledige, onnauwkeurige of de op niet-geëigende formulieren gegeven opdrachten of instructies te verwerpen of uit te stellen zonder uit dien hoofde enige verantwoordelijkheid op te lopen. Indien zij dergelijke opdrachten of instructies toch uitvoert, kan zij evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor vergissingen, vertragingen of kosten die zouden voortvloeien uit de onvolledigheid, de onnauwkeurigheid of ongeschiktheid van bovenvermelde opdrachten of instructies De instemming van de cliënt met een betalingstransactie zal, voor wat betreft de schriftelijk gegeven opdrachten, blijken uit de handtekening van de rekeninghouder, zijn volmachthouder, zijn gemachtigde of zijn gerechtigde die voorkomt op de papieren drager die de opdracht bevat. Voor de andere betaalinstrumenten zal de instemming gegeven worden conform de voor deze betaalinstrumenten van toepassing zijnde bijzondere voorwaarden en regels. Bij gebreke aan een geldige instemming zal de betalingstransactie als niet toegestaan worden geacht De instemming kan te allen tijde door de cliënt worden ingetrokken uiterlijk tot het tijdstip waarop deze instemming onherroepelijk wordt (zie artikel 12.7). In geval de herroeping slaat op een reeks van opdrachten heeft dit voor gevolg dat de toekomstige betalingstransacties als niet-toegelaten worden aangemerkt Voor een domiciliëring dient de cliënt betaler bovendien een volmacht te geven aan de begunstigde, de bank van de begunstigde, hetzij ABK. In het laatste geval zal ABK hem een exemplaar bezorgen Voor wat betreft de domiciliëring ten gunste van een cliënt van ABK zal de begunstigde blijk dienen te geven dat hij beschikt over een volmacht van zijn schuldenaar. Alvorens het betalingsverzoek door ABK zal worden geïnitieerd, kan ABK aan de begunstigde vragen om een exemplaar van de volmacht zoals bedoeld hierboven, voor te leggen. Deze volmacht dient te voldoen aan alle wettelijke voorwaarden De verdere modaliteiten van de domiciliëring maken deel uit van een bijzondere overeenkomst tussen de schuldenaar/betaler en zijn medecontractant/tegenpartij. 14

16 11.9. Een domiciliëring alsook de volmacht kunnen door elke betrokken partij worden opgezegd door een geldige kennisgeving aan de medecontractant/tegenpartij. Een door de cliënt-betaler gegeven opzegging van domiciliëring, die ter kennis gebracht wordt van ABK, is rechtsgeldig De cliënt en ABK kunnen, ongeacht van welk betaalinstrument gebruik wordt gemaakt, uitgavenlimieten bedingen. Deze limieten zijn opgenomen in de bijzondere reglementen met betrekking tot deze betaalinstrumenten dan wel in een bijzondere overeenkomst ABK kan zich het recht voorbehouden om een betaalinstrument te blokkeren om objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van het betaalinstrument, het vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik of het aanzienlijk toegenomen risico dat de betaler niet in staat is zijn betalingsplicht na te komen. ABK informeert daartoe onverwijld de cliënt en de gebruiker van het betaalinstrument, tenzij om objectief gerechtvaardigde veiligheidsredenen of een wettelijk verbod De cliënt die zich rekenschap geeft van ofwel een niet-toegestane betalingstransactie, ofwel een niet correct uitgevoerde betalingstransactie, welke aanleiding geeft tot een vordering, verkrijgt alleen rechtzetting van ABK indien hij haar onverwijld en uiterlijk dertien maanden na de valutadatum van de debitering of creditering, door middel van een aangetekende brief kennis geeft van de bewuste transactie. In geval van een niet toegestane betalingstransactie zal ABK, behoudens in geval van bedrog van de cliënt, deze laatste onmiddellijk doch enkel vergoeden door de rekening te herstellen in de vorige toestand In het geval de cliënt ontkent een opdracht te hebben gegeven voor een betalingstransactie of aanvoert dat een betalingstransactie niet correct is uitgevoerd, zal ABK het bewijs leveren dat de betalingstransactie geauthentiseerd is, juist geregistreerd en geboekt is en niet door een technische storing of enig ander falen is beïnvloed ABK dient een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie die reeds is uitgevoerd, terug te betalen aan de cliënt, ingeval op het tijdstip waarop de transactie werd toegestaan, het precieze bedrag van de betalingstransactie niet gespecificeerd werd en enkel voor zover het bedrag van de transactie zijn uitgavenpatroon, de voorwaarden van de van toepassing zijnde reglementen en relevante aspecten van de zaak overtreft. De cliënt verstrekt ABK op haar verzoek de feitelijke elementen omtrent die voorwaarden. De terugbetaling bestaat uit het volledige bedrag van de uitgevoerde betalingstransactie. ABK zal evenwel niet overgaan tot terugbetaling ingeval de cliënt zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie of een reeks betalingstransacties rechtstreeks aan ABK heeft gericht en er voorafgaande informatie betreffende de toekomstige betalingstransactie gedurende ten minste vier weken vóór de vervaldag door ABK of door de begunstigde aan de cliënt was verstrekt of ter beschikking gesteld De cliënt beschikt over een periode van acht weken na de datum waarop de geldmiddelen zijn gedebiteerd, om de in artikel bedoelde terugbetaling van een toegestane, door of via een begunstigde geïnitieerde betalingstransactie te verzoeken. Dit verzoek dient te gebeuren door middel van een aangetekend schrijven. Binnen de tien werkdagen na ontvangst van dit verzoek om terugbetaling, betaalt ABK enkel het volledige bedrag van de betalingstransactie terug of motiveert zij haar weigering. ABK zal evenwel de terugbetaling niet weigeren indien, in de gevallen voorzien in artikel 11.14, het bedrag van de betaling het betalingspatroon van de cliënt overtreft. Indien de cliënt de aangevoerde motivering niet aanvaardt, kan hij deze zaak aanhangig maken bij de diensten vermeld in artikel

17 12. Ontvangst, weigering en herroeping van opdrachten Het tijdstip van ontvangst van de betalingsopdracht is het tijdstip waarop ABK de betalingsopdracht van de cliënt-betaler hetzij van de begunstigde ontvangt, door afgifte van de betalingsopdracht. Het bewijs van ontvangst van de opdracht door ABK, wordt enkel geleverd door een gedateerd kwijtschrift ondertekend door ABK, hetzij door het aanbrengen van een ABK-datumstempel, welke evenwel geen bewijs vormen van uitvoering van de opdracht. Voor bijzondere betaalinstrumenten kan een ander bewijs van ontvangst voorzien worden Opdrachten ontvangen na 12 uur hetzij op een dag die geen werkdag is, worden evenwel geacht ontvangen te zijn op de eerstvolgende werkdag ABK aanvaardt ook opdrachten die zijn cliënt initieert voor uitvoering hetzij op een specifieke datum, hetzij aan het einde van een bepaalde termijn. In deze gevallen wordt het tijdstip van ontvangst geacht op de overeengekomen dag te vallen. Indien de overeengekomen dag geen werkdag is voor ABK, wordt de ontvangen betalingsopdracht geacht op de eerstvolgende werkdag te zijn ontvangen In geval van onvoldoende provisie op de betaalrekening van de cliënt-betaler die de opdracht initieert, wordt in afwijking van het voorgaande overeengekomen dat de dag van ontvangst samenvalt met de dag waarop er voldoende provisie is op de betaalrekening Vier werkdagen na de afgifte van de opdracht zoals bedoeld in artikel 12.1, hetzij na de overeengekomen datum of de bepaalde termijn van uitvoering zal de betalingsopdracht als niet ontvangen worden aanzien en geweigerd worden conform de volgende bepalingen. Ingeval van afgifte van de opdracht op een agentschap zal deze termijn met een werkdag worden verlengd ABK kan weigeren om een betalingsopdracht uit te voeren. De cliënt die de betalingsopdracht initieert wordt in kennis gesteld van deze weigering en voor zover er geen wettelijke beperkingen gelden - samen met de redenen daarvoor evenals de procedure voor de correctie van eventuele feitelijke onjuistheden die tot de weigering hebben geleid. De kennisgeving van deze weigering gebeurt naar keuze van ABK per brief, fax of hetzij telefonisch of door middel van het betaalinstrument zelf. De kennisgeving gebeurt ten laatste op het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst. Voor de op papier geïnitieerde transacties wordt deze termijn met een bijkomende werkdag verlengd. Ingeval de weigering gebeurt op grond van onvoldoende provisie op de betaalrekening, zal, in afwijking van het voorgaande, de kennisgeving gebeuren de werkdag na de termijn van vier werkdagen zoals bedoeld in het vorige artikel. Bij een objectieve weigering kan ABK voor deze kennisgeving kosten aanrekenen. Voor zover alle voorwaarden zijn vervuld, zal ABK de toegestane betalingsopdracht weigeren indien artikel 12 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving de uitvoering verbiedt. De betalingsopdracht waarvan de uitvoering is geweigerd, wordt geacht niet ontvangen te zijn De cliënt kan een betalingsopdracht niet herroepen zodra ABK die opdracht van de betaler ontvangen heeft. 16

18 Wanneer de betalingstransactie door of via de begunstigde is geïnitieerd, kan de cliënt-betaler de betalingsopdracht niet herroepen nadat hij de betalingsopdracht of zijn instemming met de uitvoering van de betalingstransactie aan de begunstigde heeft verstrekt. In het geval van een domiciliëring en onverminderd de rechten inzake terugbetaling kan de betaler de betalingsopdracht evenwel herroepen, ten laatste aan het einde van de werkdag die voorafgaat aan de overeengekomen dag waarop de betaalrekening wordt gedebiteerd. In de gevallen voorzien in artikel 12.3, (opdrachten met uitgestelde uitvoering) kan de cliënt een betalingsopdracht herroepen tot uiterlijk het einde van de werkdag die aan de overeengekomen dag voorafgaat. Aan herroepingen van de cliënt na de in de voorgaande leden bedoelde termijnen, dient ABK geen gevolg te geven. 13. Uitvoeringstermijn en valutadatum De navermelde uitvoeringstermijnen zijn enkel van toepassing op betalingstransacties in euro en transacties met slechts één valutawissel tussen euro en een valuta van een Europese lidstaat, die de euro niet als munt heeft, mits de vereiste valutawissel wordt uitgevoerd in de betrokken lidstaat waar de euro niet de munteenheid is en, bij grensoverschrijdende betalingstransacties, de overmaking in euro geschiedt. Voor de andere betalingsopdrachten geldt een uitvoerings- of weigeringstermijn van vier werkdagen na het tijdstip van ontvangst ABK als bank van de betaler zorgt er voor dat de rekening van de bank van de begunstigde uiterlijk aan het einde van de eerstvolgende werkdag na het tijdstip van ontvangst zoals bedoeld in artikel 12.1 en volgende wordt gecrediteerd. Deze termijn kan voor betalingstransacties die op papier worden geïnitieerd met een bijkomende werkdag worden verlengd. Voor de uitvoering van elektronisch geïnitieerde binnenlandse betalingstransacties tussen twee rekeningen binnen ABK, wordt de termijn bedoeld in het vorige lid, herleid tot het einde van dezelfde werkdag van het moment van de ontvangst De valutadatum van de debitering van de rekening van de cliënt valt niet vroeger dan het tijdstip waarop het bedrag van de betalingstransactie van die rekening is gedebiteerd ABK als bank van de begunstigde valuteert het bedrag van de transactie zodra zij het geld ontvangen heeft van de bank van de betaler en stelt onmiddellijk daarna het bedrag ter beschikking van de cliënt. Bij deponering van contanten in euro, valuteert ABK onmiddellijk na ontvangst, zoals bedoeld in artikel 12.1 en volgende, en stelt de gelden tegelijkertijd ter beschikking Voor de domiciliëringen ter inning geldt het principe dat de afwikkeling kan plaatsvinden op de overeengekomen vervaldatum, die tevens als valutadatum geldt. 14. Bewijs van uitvoering van de opdracht Als bewijs van uitvoering volstaat de vermelding van de verrichting op het rekeninguittreksel dat op de dag van de uitvoeringsdatum via ABK-online afgeleverd of per post verzonden wordt. Verder beschikt ABK over alle mogelijke bewijsmiddelen ter staving van zijn rechten en de uitvoering van zijn opdrachten. 17

19 15. Aansprakelijkheden van ABK bij de uitvoering van opdrachten Een betalingsopdracht uitgevoerd in overeenstemming met het verstrekte rekeningnummer, wordt geacht correct te zijn uitgevoerd wat betreft de volgens het rekeningnummer gespecificeerde begunstigde. ABK is enkel aansprakelijk voor de uitvoering van betalingstransacties overeenkomstig dit medegedeelde rekeningnummer en niet voor de discrepantie met de bijkomende verstrekte informatie. ABK zal evenwel alle redelijke inspanningen leveren om de met de betalingstransactie gemoeide geldmiddelen terug te krijgen. De kosten die daaraan verbonden zijn, vallen ten laste van de cliënt. Indien het rekeningnummer dat door de cliënt dan wel de begunstigde is verstrekt, onjuist is, kan ABK niet aansprakelijk worden gesteld voor de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie Wanneer een betalingsopdracht door de cliënt-betaler wordt geïnitieerd, is ABK jegens de betaler aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie. In voorkomend geval zal ABK de rekening van zijn cliënt-betaler herstellen alsof er geen gebrekkige betalingstransactie heeft plaats gevonden. Op vraag van zijn cliënt-betaler zal ABK de betalingstransactie traceren en de cliënt-betaler op de hoogte stellen van de resultaten In afwijking van artikel 15.2 is de bank van de begunstigde aansprakelijk jegens de begunstigde wanneer kan bewezen worden dat de bank van de begunstigde het bedrag van de betalingstransactie heeft ontvangen overeenkomstig artikel In voorkomend geval stelt de bank van de begunstigde onmiddellijk het bedrag van de betalingstransactie ter beschikking van de begunstigde en crediteert zij, voor zover van toepassing, de betaalrekening van de begunstigde met het overeenkomstige bedrag Wanneer een betalingsopdracht door of via de begunstigde wordt geïnitieerd, is de bank van de begunstigde aansprakelijk jegens de begunstigde voor de juiste en tijdige verzending van de betalingsopdracht aan de bank van de betaler. Wanneer ABK aansprakelijk is uit hoofde van het vorige lid, geeft zij de betrokken betalingsopdracht onmiddellijk door aan de bank van de betaler. ABK is verder aansprakelijk jegens zijn begunstigde voor het tijdig crediteren van zijn rekening zoals voorzien in artikel 13.4 en zorgt er voor dat het bedrag van de betalingstransactie onmiddellijk ter beschikking van zijn cliënt-begunstigde wordt gesteld zodra de rekening van ABK met het overeenkomstige bedrag is gecrediteerd. Op vraag van zijn cliënt-begunstigde zal ABK de betalingstransactie traceren en de cliëntbegunstigde op de hoogte stellen van de resultaten Bij een niet-uitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie waarvoor de bank van de begunstigde niet aansprakelijk is uit hoofde van artikel 15.4, is de bank van de betaler aansprakelijk jegens de betaler evenwel met uitzondering voor de weigering van de bank van de betaler om reden van het geval voorzien in artikel 12.6, 5 de lid. In voorkomend geval betaalt de bank van de betaler hem onverwijld het bedrag van de nietuitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie terug en herstelt zij onverwijld de betaalrekening die met dat bedrag was gedebiteerd, in de toestand zoals die geweest zou zijn mocht de gebrekkig uitgevoerde betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden ABK zal de gebeurlijke kosten waarvoor zij verantwoordelijk is en de intresten die zouden worden aangerekend aan haar cliënt wegens de niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering vergoeden. 18

20 De cliënt, natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden vreemd aan zijn bedrijfs- of beroepswerkzaamheden, heeft ook recht op aanvullende vergoedingen voor eventueel verdere financiële gevolgen naast die waarin deze afdeling voorziet De aansprakelijkheid van ABK is niet gevat in geval van overmacht, noch wanneer ABK uit hoofde van nationale of Europese gemeenschapswetgeving andere wettelijke verplichtingen heeft Behoudens de gevallen waarin zij uitdrukkelijk van elke aansprakelijkheid wordt bevrijd, is ABK verder slechts aansprakelijk voor grove fouten van contractuele of buitencontractuele aard ABK kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de niet-uitvoering van bepaalde opdrachten ingevolge de naleving van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme of andere toepasselijke wetgeving, hetzij gerechtelijke bevelen die de uitvoering van de opdracht verbieden. Zo zal ABK niet aansprakelijk zijn voor de niet-uitvoering van bepaalde opdrachten in geval de cliënt, zijn volmachthouder, vertegenwoordiger of gemachtigde, ondanks het verzoek van ABK, zich niet geïdentificeerd heeft conform de bestaande wetgeving ABK zal niet aansprakelijk zijn voor de uitvoering van ontvangen opdrachten, noch voor de gevolgen van deze uitvoering, indien de betaalrekening op het tijdstip van uitvoering onvoldoende provisie zou bevatten voor de uitvoering van de opdracht. 16. Overlijden - Nalatenschap Bij overlijden van een cliënt of de echtgeno(o)te, ongeacht het huwelijksstelsel, moet ABK onverwijld schriftelijk worden verwittigd door de erfgena(a)m(en), mederekeninghouder(s) of belanghebbende(n). Bij gebreke hieraan neemt ABK geen enkele verantwoordelijkheid ondermeer voor de verrichtingen die door mederekeninghouders, volmachthouders of andere gemachtigden van de overledene of de echtgeno(o)t(e) werden uitgevoerd na het overlijden Vanaf de kennisname van het overlijden, zelfs op een andere wijze dan vermeld hierboven, is ABK gehouden elke verrichting, waaronder de permanente opdrachten en domiciliëringen, die betrekking heeft op de in haar boeken op naam van de overledene of zijn (haar) echtgeno(o)t(e) ingeschreven tegoeden conform de wettelijke bepalingen op te schorten. De betaalinstrumenten op deze rekeningen worden geblokkeerd. Alle volmachten op de rekening van de overledene komen te vervallen. Ingevolge het overlijden van de cliënt kunnen de tegoeden enerzijds en de schulden van de overledene anderzijds door ABK gecompenseerd worden. In geval van aanvaarding van de nalatenschap zijn de erfgenamen jegens ABK hoofdelijk en ondeelbaar verbonden voor de nog bestaande schulden ABK kan de tegoeden van de overledene en de echtgeno(o)t(e) slechts vrijgeven nadat zij de fiscale verplichten heeft vervuld. Voor wat betreft deze wettelijke meldingsplicht ingeval van overlijden van een rijksinwoner wordt, conform de bankreglementering, uitgegaan van het tijdstip bepaald op nul uur van de dag van het overlijden. Van die regel kan niet worden afgeweken ongeacht de omstandigheden Voor de vrijgave van de tegoeden en alle andere betalingen van de rekeningen (mede) op naam van de overledene of diens echtgeno(o)t(e), dient aan ABK een door de notaris of bevoegde ontvanger van registratie opgestelde akte of attest van erfopvolging, hetzij een ander door de wet aanvaard document waaruit de erfopvolging blijkt, te worden voorgelegd, alsook alle door ABK nodig geachte documenten waaronder de identificatiestukken van de erfgenamen, zoals bedoeld in artikel 3.1 en volgende van dit reglement, samen met het schriftelijk akkoord van alle personen die geroepen worden de tegoeden van de erfenis te verkrijgen. 19

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN T. 03 233 89 35 abk@abk.be www.abk.be Algreg NR 9 01/01/2015 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK bank cvba Geregistreerd

Nadere informatie

Algemeen reglement der verrichtingen

Algemeen reglement der verrichtingen Algemeen reglement der verrichtingen ABK cvba Frankrijklei 136 2000 Antwerpen Algreg NR 6-01 november 2012 Algemeen reglement der verrichtingen van ABK cvba Geregistreerd op het 10 e registratiekantoor

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde -databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota

FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT. Verklarende nota FORMULIER TOT MEDEDELING VAN REKENINGEN IN HET BUITENLAND AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT Verklarende nota Het «Centraal aanspreekpunt» (CAP) is een geïnformatiseerde databank die door de Nationale Bank

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN

OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS SPECIMEN OVEREENKOMST VOOR DERDENREKENING GERECHTSDEURWAARDERS Tussen : En : De NATIONALE KAMER VAN GERECHTSDEURWAARDERS VAN BELGIE Henri Jasparlaan 93 1060 Brussel Vertegenwoordigd door haar Voorzitter, dhr Marcel

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor juridische constructies De volgende rechtsvormen

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en particulier cliënteel 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.2 REKENINGEN...

Nadere informatie

Verklarende nota BELANGRIJK :

Verklarende nota BELANGRIJK : WIJZIGINGSFORMULIEREN (AFSLUITING, DECUMUL, VERBETERING VAN DE GEGEVENS, SCHRAPPING) VOOR EEN REEDS AAN HET CENTRAAL AANSPREEKPUNT (CAP) MEDEGEDEELDE REKENING Verklarende nota Deze verklarende nota geeft

Nadere informatie

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van

Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Voorwaarden FBTO Spaarrekening Begripsomschrijvingen Artikel 1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. de Bank FBTO is een handelsnaam van Achmea Bank N.V., statutair gevestigd te s- Gravenhage, KvK

Nadere informatie

Extracten van het wetboek van vennootschappen

Extracten van het wetboek van vennootschappen Extracten van het wetboek van vennootschappen Art. 533bis. [ 1 1. De oproepingen tot de algemene vergadering van een vennootschap waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een markt als

Nadere informatie

ING Business Account Reglement

ING Business Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement 01/08/2015 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

NV CENTRALE KREDIETVERLENING

NV CENTRALE KREDIETVERLENING Formulier: Identificatieformulier rechtspersoon, lasthebber(s) en uiteindelijke begunstigde(n) In te vullen en te ondertekenen door de vertegenwoordigers 1. Identificatie van de rechtspersoon (RP) Maatschappelijke

Nadere informatie

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis;

van de verwerking van persoonsgegevens (hierna WVP), inzonderheid artikel 31bis; 1/8 Sectoraal comité van het Rijksregister Beraadslaging RR nr 98/2014 van 19 november 2014 Betreft: Aanvraag van de Nationale Bank van België (NBB) om toegang te krijgen tot het Rijksregister en het Rijksregisternummer

Nadere informatie

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito

Voorwaarden Credit Europe Ondernemersrekening en Credit Europe Ondernemersdeposito Definities Voorwaarden: Bank : Credit Europe Bank N.V. Rekening : Credit Europe Ondernemersrekening dan wel de die door Rekeninghouder bij de Bank wordt aangehouden overeenkomstig de Credit Europe Ondernemersrekening

Nadere informatie

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen

Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen Bijzondere voorwaarden geldend tussen Rabobank.be en cliënteel rechtspersonen 1 BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR SPECIFIEKE PRODUCTEN OF DIENSTEN... 2 1.1 TERMINOLOGIE... 2 Art. 1. Terminologie... 2 1.3 REKENINGEN...

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

ING FlexiBonus Account Reglement

ING FlexiBonus Account Reglement I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING FlexiBonus Account Reglement Het Reglement van de ING FlexiBonus Account (hierna het "Reglement" genoemd) is van toepassing op de relaties tussen de nv ING België

Nadere informatie

LEASINVEST REAL ESTATE

LEASINVEST REAL ESTATE 1 LEASINVEST REAL ESTATE Commanditaire vennootschap op aandelen Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht die een publiek beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Lenniksebaan 451,

Nadere informatie

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB

KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTEN- OVEREENKOMST BELEGGINGSCLUB KLANTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen onder het

Nadere informatie

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging

Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor wijzigingen van een feitelijke vereniging U kunt dit formulier op uw computer invullen.

Nadere informatie

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening,

Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Keytrade Bank Luxembourg SA - Voorwaarden inzake kredietopening, Artikel 1. Voorwerp van deze Algemene Voorwaarden 1.1 De Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank Luxembourg SA (hierna de Bank ), regelen

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Datum 20 Relationship Manager: F2F Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor Belgische publieke rechtspersonen U

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een feitelijke vereniging Aanvraagformulier openen abo Business Account voor een feitelijke vereniging Gegevens van de feitelijke vereniging: Sociale benaming: Oprichtingsdatum: Doel van de vereniging: BTW-nummer: ]]]]]]]]] ]]]]]]]]]

Nadere informatie

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel)

ZETES INDUSTRIES. Naamloze Vennootschap. Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel. Ondernemingsnummer Register van de rechtspersonen (Brussel) ZETES INDUSTRIES Naamloze Vennootschap Straatsburgstraat 3, 1130 Brussel Ondernemingsnummer 0425.609.373 Register van de rechtspersonen (Brussel) GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS OPROEPING

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: of 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER

FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER FORMULIER AFGIFTE VAN AANDELEN EN INSCHRIJVING IN AANDEELHOUDERSREGISTER AMONIS BEVEK NV BELEGGINGSVENNOOTSCHAP MET VERANDERLIJK KAPITAAL NAAR BELGISCH AMONIS BEVEK NV is een beleggingsvennootschap met

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 1 JUNI 2017 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen Informatie & Advies: T +32(0)2 548 28 51 info@triodos.be Relatienummer: 0200 Relationship Manager : Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor zelfstandigen U kunt dit formulier inclusief handtekeningkaart

Nadere informatie

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen

OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen OPENING VAN GELDREKENING(EN) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen CLIËNTENOVEREENKOMST TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12,

Nadere informatie

Opening van geldrekening(en)

Opening van geldrekening(en) Opening van geldrekening(en) met daaraan gekoppeld een effectenrekening natuurlijke personen Een onderneming van de KBC-groep Klantenovereenkomst TUSSEN a) KBC Securities NV, met maatschappelijke zetel

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik

Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Triodos Bank. Dit zijn onze Algemene Voorwaarden Triodos Internetbankieren voor zakelijk gebruik Vragen? Heeft u vragen over deze voorwaarden, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank via

Nadere informatie

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN

VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN VOORWAARDEN BETREFFENDE HET BEHEER EN DE BEWARING VAN GELDEN Artikel 1 INTERPRETATIE Artikel 1.1 Definities In deze Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam

Kempen & Co N.V., statutair gevestigd te Amsterdam REGLEMENT STICHTING BELEGGERSGIRO KEMPEN & CO 1. DEFINITIES 1.1 In dit Reglement wordt verstaan onder: "AFM" "Beleggingsrekening" "Bestedingsruimte" "Centrale bankrekening" "Centrale beleggingsrekening"

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen)

Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) nr. bankagentschap: 1 - Bijlage voor feitelijke verenigingen (bij de aansluitingsfiche rechtspersonen en verenigingen) Indien reeds bestaande vereniging: Naam van de vereniging:. Adres: straat + nr:. postcode

Nadere informatie

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING

REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING REGLEMENT INTERNETSPAARREKENING DEFINITIES In dit reglement wordt verstaan onder: Abonnement: Overeenkomst tussen de Bank en de Rekeninghouder om een Argenta Internetbank en/of -spaarrekening aan te gaan

Nadere informatie

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering?

1. Welke formaliteiten moet men vervullen om persoonlijk te kunnen deelnemen aan de algemene vergadering? Geachte aandeelhouders, Deze nota is bedoeld om U te begeleiden bij de toepassing en de naleving van de formaliteiten om toegelaten te worden op de bijzondere algemene vergadering van de Aannemingsmaatschappij

Nadere informatie

Gedragscode inzake bankoverstapdienst

Gedragscode inzake bankoverstapdienst switching - selfregulation - NL.docx version 2.0 Patrick Wynant 22/10/2010 Gedragscode inzake bankoverstapdienst Het European Banking Industry Committee (EBIC) heeft op vraag van de Europese Commissie

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL

ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL ALGEMENE VOORWAARDEN INHOUDSTAFEL ARTIKEL 1. TOEPASSING TEGENSTELBAARHEID WIJZIGINGEN... 3 ARTIKEL 2. AFGEVAARDIGDE AGENTEN ZAAKAANBRENGERS... 3 ARTIKEL 3. ALGEMENE BEPALINGEN... 4 3.1 DOOR DE KLANT VERSTREKTE

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier

SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier SCHULDSALDOVERZEKERING TIJDELIJKE VERZEKERING OVERLIJDEN Rechtspersoon (IPT, BLV) Onderschrijvingsformulier Tussenpersoon: Naam: Nr agent CRELAN Bank Nr producent CRELAN INSURANCE: E-mail: FSMA-nr: Opmaakdatum:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL WORDEN GEHOUDEN OP 12 AUGUSTUS 2014 TiGenix Naamloze vennootschap die een openbaar beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Romeinse straat 12 bus 2 3001 Leuven BTW BE 0471.340.123 RPR Leuven OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies

Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies Verklaring m.b.t. de identiteit van de uiteindelijke begunstigde(n) van rechtspersonen en andere juridische constructies De wet ter voorkoming van witwassen van geld en terrorismefinanciering, verplicht

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van

Het recht van uittreding kan slechts worden uitgeoefend voor zover het om aandelen gaat waarmee de aandeelhouder tegen het voorstel van 1 CARE PROPERTY INVEST Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Maatschappelijke zetel: Plantin en Moretuslei 220, 2018 Antwerpen

Nadere informatie

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS:

OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TITULARIS: OPENING VAN GELD REKENING(EN) MET DAARAAN GEKOPPELD EEN EFFECTENREKENING RECHTSPERSONEN TUSSEN, met maatschappelijke zetel te 1080 Brussel, Havenlaan 12, ingeschreven in het register voor rechtspersonen

Nadere informatie

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.

Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig. Eckert & Ziegler BEBIG NV Industriezone C, 7180 Seneffe BTW 457.288.682 (Charleroi) Rechtspersonenregister 0457.288.682 www.bebig.eu (de "Vennootschap") AANKONDIGING VAN DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

SPAARREKENING MET DERDENBEDING

SPAARREKENING MET DERDENBEDING CENTRALE KREDIETVERLENING NV Uw vertrouwensspaarbank sedert 1956 Spaarbank van Belgische oorsprong Kredietinstelling erkend door NBB Deelnemer aan het Belgisch depositogarantiestelsel SPAARREKENING MET

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld

A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld PPB-2007-4-CPB-2 BIJLAGE II : OVERZICHT VAN DE REGLEMENTERING INZAKE HET BIJHOUDEN VAN GEDEMATERIALISEERDE EFFECTEN A. Gedematerialiseerde effecten van de overheidsschuld 1 Erkenning voor het bijhouden

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-ON LINE Definities Artikel 1 ABK-ONLINE: ABK: DE CLIËNT: DE REKENINGHOUDER:

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS naamloze vennootschap Researchdreef 60, 1070 Brussel Ondernemingsnr. 0403.053.608 (RPR Brussel) ("UCB NV") OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS De aandeelhouders worden

Nadere informatie

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx )

ABLYNX NV. (de Vennootschap of Ablynx ) ABLYNX NV Naamloze Vennootschap die een openbaar beroep heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Technologiepark 21, 9052 Zwijnaarde Ondernemingsnummer: 0475.295.446 (RPR Gent) (de Vennootschap

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST SAMENWERKINGSOVEREENKOMST Gesloten tussen: Knooppunt vzw, Met maatschappelijke zetel te 2140 Borgerhout, Te Boelaerlei 37, KBO 0818.484.416 Hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door [naam], [functie] Hierna:

Nadere informatie

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel)

naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) naamloze vennootschap Paepsem Business Park, Boulevard Paepsem 20 B-1070 Brussel, België BTW BE 0876.488.436 (Brussel) VOLMACHT gewone en buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders die zal worden

Nadere informatie

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren

Aanvraag voor het openen van een Triodos-rekening voor particulieren Customer Services: T +32 (0)2 548 28 51 info@triodos.be 20 Relatienummer 1: 0200 Relatienummer 2: 0200 Relatienummer 3: 0200 Relatienummer 4: 0200 Relationship Manager: Aanvraag voor het openen van een

Nadere informatie

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VGP NV Spinnerijstraat 12 9240 Zele Ondernemingsnummer 0887.216.042 (RPR Gent, afdeling Dendermonde) BTW BE 0887.216.042 www. vgpparks.eu (de Vennootschap ) OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Nadere informatie

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3

HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 Inhoudstafel HOOFDSTUK I - DEFINITIES... 3 HOOFDSTUK II VOORWERP VAN DE VERZEKERING... 3 1. Voorwerp van het contract... 3 2. Inwerkingtreding van het contract... 3 3. Grondslagen van het contract... 3

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum:

VOLMACHT. Verklaart dat de volgende aandelen geregistreerd zijn op de Registratiedatum: VOLMACHT Dit behoorlijk ingevulde, gedateerde en ondertekende papieren formulier moet door de Vennootschap worden ontvangen ten laatste op donderdag 23 april 2015 op volgend adres: VASTNED RETAIL BELGIUM,

Nadere informatie

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00

FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 FORMULIER 29 augustus 2014 vóór opening van de markten Onder embargo tot 08u00 AEDIFICA Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel: Louizalaan 331-333, 1050

Nadere informatie

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV

INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES NV Naamloze vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Uitbreidingstraat 18 2600 Berchem-Antwerpen Ondernemingsnummer 0458.623.918 FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer

DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer DoubleDividend Management B.V. Algemene voorwaarden vermogensbeheer Amsterdam, 15 september 2015 DoubleDividend Management B.V. Herengracht 252 1016 BV Amsterdam Tel: +31 20 520 7660 contact@doubledividend.nl

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Algemeen reglement voor verrichtingen

Algemeen reglement voor verrichtingen Algemeen reglement voor verrichtingen Geregistreerd te Antwerpen, 10de kantoor, op 2/1/2015. Bank J.Van Breda & C ǀ www.bankvanbreda.be Naamloze vennootschap ǀ Ledeganckkaai 7 ǀ BE-2000 Antwerpen ǀ BTW

Nadere informatie

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005

BERAADSLAGING RR Nr 32 / 2005 VAN 15 JUNI 2005 KONINKRIJK BELGIE Brussel, Adres : Hoogstraat, 139, B-1000 Brussel Tel. : +32(0)2/213.85.40 E-mail : commission@privacy.f gov.be Fax. : +32(0)2/213.85.65 http://www.privacy.fgov.be/ COMMISSIE VOOR DE BESCHERMING

Nadere informatie

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013)

Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Triodos Bank. Dit zijn onze Bepalingen inzake de Europese Incasso-overeenkomst (per 1 september 2013) Vragen? Heeft u vragen over deze bepalingen, neemt u dan contact op met de mensen van Triodos Bank

Nadere informatie

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring

Artikel 2 Toepassingsgebied van de privacyverklaring Privacyverklaring ITLB Juli 2016 versie nl 1.0 Artikel 1 Algemene beginselen De bescherming van uw persoonlijke levenssfeer is voor het ITLB van het hoogste belang. Deze privacyverklaring beschrijft welke

Nadere informatie

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering

Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Mededeling FSMA_2013_06 dd. 27 februari 2013 Aanbevelingen in verband met de oproepingen tot de algemene vergadering Toepassingsveld: De Belgische emittenten waarvan de aandelen zijn toegelaten tot de

Nadere informatie

Productvoorwaarden. MoneYou

Productvoorwaarden. MoneYou Productvoorwaarden MoneYou INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMEEN 3 2 SOORTEN MONEYOU REKENINGEN 3 3 REKENINGAFSCHRIFTEN 5 4 DEBETSALDI 5 5 CONTACT MONEYOU 6 1 ALGEMEEN a. Elke Klant kan bij de Bank één of meerdere

Nadere informatie

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement

ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement ING Groen Boekje & ING Oranje Boekje Reglement I VOORWERP Artikel 1 Dit Reglement van het ING Groen Boekje en ING Oranje Boekje (hierna het Reglement ) legt de relaties vast tussen ING België nv (hierna

Nadere informatie

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017

VOLMACHT VOOR DE BIJZONDERE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN 22 MEI 2017 Naamloze vennootschap, openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België), RPR Brussel: 0434.797.847 (de Vennootschap ) VOLMACHT VOOR

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT

EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT EXCLUSIEVE VERKOOPOPDRACHT GESLOTEN BUITEN DE ONDERNEMING, MET STILZWIJGENDE VERLENGING Buiten verkoopruimten gesloten overeenkomst : iedere overeenkomst tussen de vastgoedmakelaar en de opdrachtgever

Nadere informatie

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap

Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Identiteit van de uiteindelijk begunstigden van een vennootschap Argenta Spaarbank nv Dienst Personenbeheer Belgiëlei 49-53, 2018 ANTWERPEN FSMA 27316 RPR Antwerpen btw BE 0404.453.574 Kenmerk: PBUBOA

Nadere informatie

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen

Deutsche Bank www.deutschebank.nl. Voorwaarden Internetbeleggen Deutsche Bank www.deutschebank.nl Voorwaarden Internetbeleggen 02 Voorwaarden Internetbeleggen 2012.04.26 Inhoudsopgave 1. Definities 4 2. Toegang 4 3. Aansprakelijkheid en vrijwaring 5 4. Waarborgen bij

Nadere informatie

VASTNED RETAIL BELGIUM

VASTNED RETAIL BELGIUM VOLMACHT Ondergetekende, 1. Rechtspersoon: of Maatschappelijke benaming en rechtsvorm: Maatschappelijke zetel: Geldig vertegenwoordigd door: Wonende te: 2. Natuurlijke persoon: Familienaam: Voornaam: Woonplaats:

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VOORGESTELDE BESLUITEN VOOR DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING Econocom Group SA/NV Naamloze vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel)

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen

Reglement voor de toekenning van renteloze leningen. aan erkende culturele verenigingen Reglement voor de toekenning van renteloze leningen aan erkende culturele verenigingen Goedgekeurd in de gemeenteraad van 28 januari 2002 Bekendgemaakt op 31 januari 2002 Artikel 1 Hoofdstuk I - Algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Privacyreglement EVC Dienstencentrum

Privacyreglement EVC Dienstencentrum PRIVACYREGLEMENT Privacyreglement EVC Dienstencentrum De directie van het EVC Dienstencentrum: Overwegende dat het in verband met een goede bedrijfsvoering wenselijk is een regeling te treffen omtrent

Nadere informatie

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul

Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul Wedstrijdreglement 30 jaar IKEA Hognoul ARTIKEL 1: Organisator Dit wedstrijdreglement is van toepassing op de wedstrijd georganiseerd ter gelegenheid van 30 jaar IKEA Hognoul ( de Wedstrijd ) door IKEA

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk

1 Retail Estates / GVV Formulier voor de uitoefening van het recht van uittreding Vertrouwelijk 1 Naamloze Vennootschap Openbare vastgoedbevak naar Belgisch recht Maatschappelijke zetel te Industrielaan 6, 1740 Ternat (België) Ondernemingsnummer: 0434.797.847 (RPR Brussel) FORMULIER VOOR DE UITOEFENING

Nadere informatie

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE

MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE ANTWERPS BEROEPSKREDIET coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Frankrijklei 136 2000 ANTWERPEN MODALITEITEN EN REGLEMENT ABK-TELBANKING ON LINE Definities Artikel 1 ABK-TELBANKING ON

Nadere informatie

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012

GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 GIDS M.B.T. DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN SOLVAY NV OP 8 MEI 2012 Deze Gids is opgesteld met als doel om bepaalde nieuwe bepalingen toe te lichten die van toepassing zijn op de volgende gewone algemene

Nadere informatie

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd.

Voornoemde gegevens zijn slechts beschikbaar of worden slechts beschikbaar gesteld voor zover dit nodig is voor het doel waartoe zij worden beheerd. Dit reglement beoogt het juiste gebruik van alle persoonsgegevens waarvan PMT Ground Crew Training Centre BV of een van haar medewerkers kennis draagt alsmede alle tot een persoon te herleiden gegevens

Nadere informatie

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING LOTUS BAKERIES NV OPROEPING GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING De raad van bestuur heeft het genoegen de aandeelhouders en de houders van warrants van Lotus Bakeries NV uit te nodigen tot de Gewone

Nadere informatie