12 december: overgangsregeling aanvragen SEW/BEW/KEW?

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "12 december: overgangsregeling aanvragen SEW/BEW/KEW?"

Transcriptie

1 Website voor deze tijd van t jaar: Per 1 januari 2013 is het weer mogelijk om eenvoudig te veranderen van ziektekostenverzekeraar! Op ziektekostennavigator.nl vindt u informatie, voorwaarden, dekkingsvergelijking met alle in Nederland actieve verzekeraars, premieberekening en gelijk de online aanvraag! Voor het aanvragen van de Extrafit en de Benfit voorwaarden gelden geen gezondheidswaarborgen! ONVZ treed op als verzekeraar en kan de premies van 2012 handhaven voor ONVZ stelt geen zorgverplichting, maar legt de inkoop bij uzelf. Ook zorg in het buitenland wordt zonder dat u vooraf toestemming moeten vragen, binnen 50km van de grens met Nederland altijd toegestaan! Brandax Geld en Verzekeren treed op als uw adviseur als u vragen of ondersteuning bij uw aanvraag/premieberekening nodig heeft! Bel ons gerust: of mail 12 december: overgangsregeling aanvragen SEW/BEW/KEW? Naar aanleiding van kamervragen is het volgende overgangsrecht ontstaan: Voor het aanvragen van een SEW/BEW/KEW is een overgangsregeling getroffen door de overheid. Deze overgangsregeling houdt in dat tot 1 april 2013 een SEW/BEW/KEW aangevraagd kan worden. In kamervragen is aangegeven wat geldt als een aanvraag bijvoorbeeld 31 maart 2013 ingediend wordt. Met dit antwoord is het fiscaal dan ook mogelijk voor banken/verzekeraars de aanlevertermijnen op te rekken. * overgangstermijn voor 31 december 2012 eigenwoningschuldenaren * eerste betaling na maart 2013 (bijvoorbeeld SEW, enkel per eerste van de maand inleg) * aanvraagformulier ingeleverd voor 1 april 2013, openen rekening na 1 april 2013) Onderstaand is een citaat uit de vragen en antwoorden, zoals deze gesteld zijn in de Kamer. "De leden van de fractie van het CDA vragen of een aan de woning gekoppelde spaarrekening nog kwalificeert als een in box 1 vrijgestelde SEW indien er in 2012 een getekende onherroepelijke schriftelijke SEW-overeenkomst is maar als gevolg van het standaardproces bij aanbieders pas op 1 januari 2013 de SEW-rekening wordt geopend. Door de in deze memorie aangekondigde overgangstermijn geldt voor belastingplichtigen die op 31 december 2012 een eigen woning en een eigenwoningschuld hebben dat zij tot 1 april 2013 de tijd krijgen om een kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning aan te gaan. Het is mogelijk dat bij een kapitaalverzekering eigen woning, een spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning die eind maart 2013 wordt aangegaan de eerste betaling van de premie of inleg pas na het verstrijken van maart 2013 plaatsvindt. Dit hoeft een box 1 vrijstelling in beginsel niet in de weg te staan, mits die eerste betaling na maart 2013 niet ongebruikelijk zou zijn (en dus in verleden in vergelijkbare situaties dezelfde gang van zaken zou zijn gehanteerd). Gelijk aan deze insteek is ook bij het openen van de SEW-rekening de lijn dat indien de onherroepelijke schriftelijke SEW-overeenkomst voor 1 april 2013 is gesloten en de opening van de rekening pas plaatsvindt na 31 maart 2012, dit een kwalificatie als in box 1 vrijgestelde SEW niet in de weg hoeft te staan. Voorwaarde is weer wel dat dat niet ongebruikelijk zou zijn (en dus in verleden in

2 vergelijkbare situaties dezelfde gang van zaken zou zijn gehanteerd). Deze leden vragen verder of in het algemeen voor toepassing van het overgangsrecht voor het aangaan van een kapitaalverzekering eigen woning of een SEW en voor de omzetting van een kapitaalverzekering in box 3 naar een kapitaalverzekering eigen woning of SEW, wordt aangesloten bij het moment dat de schriftelijke overeenkomst onherroepelijk is, dus het moment waarop de klant de offerte heeft getekend. Bepalend voor het antwoord op deze vraag voor belastingplichtigen met een op 31 december 2012 bestaande eigenwoningschuld is dat sprake moet zijn van een onherroepelijke schriftelijke overeenkomst op uiterlijk 31 maart 2013 waaruit de contractuele plicht volgt om jaarlijks premies of inleg naar de aanbieder over te maken waarbij de premie of inleg wordt geïnd op een manier die in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is. Indien de getekende offerte inhoudelijk aan deze eisen voldoet, kan deze worden gezien als de genoemde onherroepelijke schriftelijke overeenkomst. Daarnaast dient bij een BEW en een SEW zoals geschetst uiterlijk op 31 maart 2012, dan wel indien gebruikelijk op een later moment, een rekening te zijn geopend voor de BEW of SEW." 26 nov: Maak omzetten naar bankspaar ook volgend jaar mogelijk! In een persbericht doet Vereniging Eigen Huis een oproep voor het invoeren van een overgangsregeling in 2013 tot 1 juni. Meer dan 2,5 miljoen huiseigenaren hebben een (deels)aflossingsvrije hypotheek. Volgens VEH kan het verstandig zijn aflossingsvrije hypotheken om te zetten naar een veilige (bank)spaarhypotheek. Zij raden huiseigenaren wel aan hierover eerst bij een financieel adviseur advies te vragen. Vereniging Eigen Huis wil dat eigenwoningbezitters met een aflossingsvrije hypotheek een eerlijke kans krijgen om hun aflossingsvrije lening binnen de huidige regels om te zetten in een (bank)spaarhypotheek. Door de verandering van de regels per 1 januari aanstaande, waartoe de Tweede Kamer pas afgelopen week heeft besloten, wordt huiseigenaren de kans ontnomen om dit onder het bestaande fiscale regiem nog te doen. De deadline van 1 januari is voor banken te kort dag om dergelijke omzettingen nog te realiseren. De loketten zijn hiervoor in feite reeds gesloten. Het gevolg is dat een huiseigenaar die zijn aflossingsvrije hypotheek wil omzetten min of meer verplicht wordt een veel duurdere annuïteitenhypotheek te sluiten. Velen zullen om deze reden hier vanaf zien. Dit is ongewenst vanuit het risico dat klanten en banken met aflossingsvrije hypotheken lopen. Besluitvorming Omdat de besluitvorming in de Tweede Kamer zo lang op zich heeft laten wachten kunnen financiële instellingen bovendien niet voldoen aan hun zorgplicht tegenover klanten. Deze behoren door hen geïnformeerd te worden over de gevolgen van belangrijke fiscale wijzigingen en de mogelijkheden om hierop te anticiperen. Daarom wil de vereniging dat huizenbezitters die een aflossingsvrije hypotheek willen omzetten naar een (bank)spaarhypotheek voor 2013 gebruik kunnen maken van een overgangsregeling, waardoor zij dit ook volgend jaar kunnen doen met behoud van het huidige fiscale regiem. Gerelateerd aan de bestaande situatie is dit een maatregel die de schatkist niets kost.

3 21 nov Tweede kamer en het regeerakkoord: Het regeerakkoord dat VVD en PvdA hebben samengesteld doet de gemoederen van velen oplaaien. Zoals u weet zijn mede daardoor zelfs enkele voorgestelde wijzigingen (zorgpremie) weer ingetrokken. De wet Herziening fiscale behandeling eigen woning is gisteren 20 november 2012 door de Tweede Kamer aangenomen met enige wijzigingen. Nu is de Eerste Kamer aan bod. De belangrijkste voorstellen van het nieuwe kabinet zijn onder meer: - Met ingang van 1 januari 2014 gaat het percentage waartegen de rente kan worden afgetrokken jaarlijks een half procent omlaag. De aftrek in de schijf van 52%, gaat in het eerste jaar omlaag naar 51,5 %. Consumenten die op dit moment maximaal 42% belasting betalen, worden pas over 20 jaar met de gevolgen van deze maatregel geconfronteerd; - De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een half procent per jaar, teruggebracht naar 38%; - Indien bij verkoop van de woning een restschuld overblijft, mag de rente gedurende de eerste tien jaar na de verkoop toch van het belastbaar inkomen worden afgetrokken; - De directe beloning van de financieel dienstverlener voor lijfrente en arbeidsongeschiktheidsverzekering is voor de consument niet langer aftrekbaar op het belastbaar inkomen; - Vanaf 1 januari 2013 geldt alleen een renteaftrek bij nieuw afgesloten hypotheken als deze in maximaal 30 jaar volledig en minimaal annuïtair worden afgelost. Ook aan bestaande hypotheken kan vanaf 2013 geen nieuwe KEW, BEW of SEW worden gekoppeld. Alleen bestaande KEW s, BEW s of SEW s worden met een overgangsrecht gerespecteerd. De peildatum is ; - Met een inkomen boven (drie keer modaal) kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd; - De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting; - Er komt een verplichte bankierseed met strenge sancties bij overtreding; - Producten die niet in het belang zijn van de klant mogen niet worden verkocht. De zorgplicht van banken wordt wettelijk verankerd; - De hoogte van de maximale variabele beloning binnen de financiële sector wordt wettelijk vastgelegd op 20 procent van de vaste beloning; - Het toezicht door AFM en DNB wordt doorbelast aan de partijen die actief zijn op de financiële markten. Voor het toezicht op de BES-eilanden blijft, vanwege de bijzondere omstandigheden aldaar, de bestaande situatie gehandhaafd. Bij de vaststelling van de nieuwe (hogere) tarieven zullen kleinere partijen zoveel mogelijk worden ontzien; - AFM en DNB screenen niet alleen topbankiers, maar ook bankmedewerkers verantwoordelijk voor transacties met hoge risico s. De eerste kamer stemt 20 december aanstaande! 15 nov geactiveerd! Als eerste tussenpersoon in Nederland, is Brandax Geld en Verzekeren uit Zuiddorpe trots met deze mijlpaal! Een website met het volledige privé-pakket van de Zeeuwse

4 Verzekeringen uit Middelburg, die optreed als verzekeraar! Zowat de meest uitgebreide voorwaarden tegen een zeer scherpe premie! Vlotte afhandeling van uw schade als het eens fout mocht gaan, met persoonlijke begeleiding van Brandax Geld en Verzekeren om uw belangen te behartigen! Het loont zeker de moeite een vergelijking met uw huidige verzekeringspakket te maken! 13 nov TIP! Koop nog dit jaar een woning: Rente op een eigen woningschuld is voor nieuwe gevallen vanaf 1 januari 2013 alleen aftrekbaar als er een contractuele verplichting bestaat om de lening gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten minste 360 maanden af te lossen. De rente op een zogenoemde aflossingsvrije hypotheek is dus niet meer aftrekbaar. Er geldt onder voorwaarden wel een overgangsregeling voor de eigenwoningschuld per 31 december Vanuit dat perspectief kan het dus interessant zijn om als u toch op het punt staat een woning te kopen- dat nog dit jaar te doen. Intussen is in het tussen VVD en PvdA gesloten Regeerakkoord een nieuwe maatregel opgenomen die de aftrekbaarheid van hypotheekrente beperkt: Vanaf 2014 wordt het tarief waartegen in de hoogste tariefschijf de aftrek wordt geëffectueerd jaarlijks met 0,5 procent teruggebracht. Dit gaat door tot het tarief is bereikt dat geldt voor de derde tariefschijf: 42 procent. Tip Staat u op het punt een woning te kopen? Dan kan het vanwege de aftrekbaarheid van de eigenwoningrente aantrekkelijk zijn dat nog dit jaar te doen! 12 nov Bekendmaking dat de coalitiepartners het veel bekritiseerde regeerakkoord van 29 oktober jongstleden hebben herzien. De belangrijkste wijzigingen zijn: - de inkomensafhankelijke zorgpremie is geschrapt; - de zorgtoeslag blijft gehandhaafd; - de inkomstenbelastingtarieven over de 4 tariefschijven blijven gelijk, maar de 3e schijf wordt verlengd, waardoor het voor meer mensen langer duurt voordat ze het hoogste belastingtarief betalen; - de algemene heffingskorting en de arbeidskorting worden verhoogd met respectievelijk 75 euro en 388 euro; - de algemene heffingskorting wordt met 3 procent afgebouwd voor inkomens tussen euro en euro; - de arbeidskorting voor de hoogste inkomens wordt afgebouwd tot 0 bij ruim euro; - er komt 250 miljoen euro extra voor het verzachten van de ingrepen bij WW en ontslagrecht. 29 okt Naar aanleiding van de formatie tussen de VVD en de PvdA is er een (voorlopig) regeerakkoord bekend gemaakt. Wij geven u een

5 overzicht van de belangrijkste fiscale maatregelen uit dit akkoord: Sociale zekerheid en inkomensbeleid De AOW-leeftijd wordt geleidelijk verhoogd tot 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Er komt een doorwerkbonus voor werknemers van 61 tot 65 jaar met een laag inkomen. De arbeidskorting neemt toe met een bedrag dat oploopt tot 500 euro per werkende per jaar in Met het inkomen boven euro kan niet langer fiscaal gunstig pensioen worden opgebouwd. Duurzaam groeien en vernieuwen De verschillen in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers zijn de afgelopen jaren toegenomen. Om meer evenwicht te bereiken, wordt een winstbox ingevoerd in Het kleinschalig, duurzaam opwekken van (zonne-)energie waarvoor geen rijkssubsidie wordt ontvangen, wordt fiscaal gestimuleerd door invoering van een verlaagd tarief in de eerste schijf van de energiebelasting op elektriciteit die afkomstig is van coöperaties van particuliere kleinverbruikers, aan deze verbruikers geleverd wordt en in hun nabijheid wordt opgewekt. Om misbruik, fraude, constructies en witwassen effectiever aan te kunnen pakken, krijgen de belastingdienst en de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst/economische controledienst meer capaciteit. Kunst en cultuur Cultuur moet toegankelijk blijven. De btw-verhoging voor podium- en beeldende kunsten gaat definitief niet door. Zorg dichtbij Financiering van zorg wordt in hoofdzaak inkomensafhankelijk. De zorgtoeslag verdwijnt. Woningmarkt De hypotheekrenteaftrek blijft bestaan om de aanschaf van een eigen woning te stimuleren, maar wordt aangepast. Voor bestaande en nieuwe hypothecaire leningen wordt vanaf 2014 het maximale aftrektarief (vierde schijf), in stappen van een 0,5 procent per jaar, teruggebracht naar het tarief van de derde schijf. De opbrengst van de beperking van het aftrektarief voor hypotheekrente wordt voor 50 procent teruggesluisd in verlaging van het toptarief en voor 50 procent via een verlenging van de derde belastingschijf. De problemen met restschulden worden gericht aangepakt. De rente betaald op restschulden kunt u tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven aftrekken. De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden. Ruimte en mobiliteit Er komt geen kilometerheffing. De vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting voor oldtimers wordt vanuit milieuoverwegingen afgeschaft. Bestuur Het btw-compensatiefonds wordt afgeschaft.

6 18 sept Het kabinet heeft op Prinsjesdag zijn fiscale plannen voor het jaar 2013 bekend gemaakt. Wij zetten de belangrijkste punten omtrent de woningmarkt en onroerende zaken voor u op een rij: Aftrek van hypotheekrente beperkt De veelbesproken aftrek van hypotheekrente wordt nu echt beperkt. Alleen als er daadwerkelijk wordt afgelost op een hypotheeklening, is de hypotheekrente aftrekbaar. De nieuwe regeling geldt alleen voor nieuwe (hypotheek)leningen, vanaf 1 januari Voor bestaande hypotheken blijft de oude regeling gelden gedurende de resterende looptijd van die hypotheekleningen. Het overgangsrecht bevat complexe details. Voor nieuwe hypotheken is de rente alleen aftrekbaar als er in (maximaal) 30 jaar ten minste op annuïtaire basis wordt afgelost. De nettowoonlasten stijgen hierdoor aanzienlijk. Kapitaalverzekering eigen woning De vrijstelling in box 1 wordt afgeschaft voor nieuwe, na 31 december 2012 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning. Hetzelfde geldt voor beleggings- en spaarrekening eigen woning producten. Doorverkoopregeling overdrachtsbelasting Om de woningmarkt verder te steunen, wordt de regeling in de overdrachtsbelasting voor het doorverkopen per 1 januari 2013 versoepeld. De termijn wordt 3 jaar. Via een besluit is deze maatregel al toepasbaar sinds 1 september Zodoende kan een koper die een pand binnen 3 jaar weer doorverkoopt, besparen op de overdrachtsbelasting. Een termijn van 3 jaar moet voldoende zijn om bijvoorbeeld een pand aan te kopen, op te knappen en door te verkopen. Ook voor iemand die kort na aanschaf van een pand toch gedwongen wordt om het weer te verkopen, kan zo de overdrachtsbelasting gunstig worden afgewikkeld. De regeling geldt niet alleen voor woningen, maar ook voor bedrijfspanden. De regeling werkt dus als volgt: bij de tweede transactie (de doorverkoop) wordt de verschuldigde overdrachtsbelasting verminderd met de overdrachtsbelasting die is betaald bij de eerste transactie (de aankoop). Latere aankoop van aanhorigheid bij eigendom woning Voorgesteld wordt om dergelijke aankopen, zoals bijvoorbeeld een garage bij de woning, ook onder het lage 2 procenttarief te brengen. Verhuurderheffing Deze al eerder aangekondigde heffing wordt meer gedetailleerd uitgewerkt. Iedereen die 11 of meer woningen verhuurt in de gereguleerde sector, wordt voor deze nieuwe belasting een belastingplichtige. De belasting wordt berekend over het aantal verhuurde woningen min 10. Vervolgens wordt de gemiddelde WOZ-waarde genomen maal dat aantal woningen. Over die grondslag wordt het tarief toegepast. In 2013 is dat tarief nog bescheiden (0,0014 procent). Echter, in 2014 stijgt het tarief naar 0,231 procent (165 maal hoger dan het tarief in 2013!). Woon-werkverkeer Op dit gebied worden grote wijzigingen voorgesteld, ook wel de forensentaks' genoemd. Woon-werkverkeer wordt voortaan als privé aangemerkt in plaats van zakelijk. Deze principiële verandering heeft grote gevolgen. Voor zakelijke reizen blijft de mogelijkheid om onbelaste vergoedingen te geven (maximaal 0,19 euro per kilometer) in 2013 gehandhaafd.

7 Invulling woon-werkverkeer Daarnaast is het begrip woon-werkverkeer anders ingevuld, zowel voor werknemers als voor ondernemers. Vanaf 2013 geldt dat sprake moet zijn van een vaste werkplaats die in het kader van een arbeidsovereenkomst is overeengekomen. Het begrip vaste werkplaats speelt dus een cruciale rol. Ambulante werknemers zoals een loodgieter of thuiszorgmedewerker maken in principe alleen zakelijke kilometers, omdat zij geen vaste werkplaats hebben. Echter, op deze regel worden allerlei uitzonderingen voorgesteld, waardoor soms toch weer sprake is van woonwerkverkeer. Een arbeidsplaats die langer dan één jaar bezocht wordt of een arbeidsplaats waar op regelmatige basis in belangrijke mate werkzaamheden worden verricht, kan toch leiden tot woon-werkverkeer in plaats van zakelijke reizen! In de praktijk zal deze regeling voor allerlei afbakeningsproblemen zorgen waarbij de fiscale belangen zeer groot kunnen zijn. Bijtelling privégebruik auto van de zaak Ook de bijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak wijzigt. Omdat woonwerkverkeer als privé wordt aangemerkt, wordt de bekende 500-km grens bijna in alle gevallen overschreden. Gevolg: volledig bijtellen! Overgangsrecht Er is sprake van overgangsrecht, waarbij 25 mei 2012 de vastgestelde datum is. Zo geldt voor OV-abonnementen die vóór 25 mei 2012 zijn verstrekt, dat deze voor de resterende looptijd (inzake de periode vanaf 1 januari 2013) fiscaal onder de oude regels blijven vallen. Hetzelfde geldt voor de regeling inzake reisaftrek openbaar vervoer. Ook voor de auto van de zaak wordt voorzien in overgangsrecht. Auto s die zijn aangeschaft vóór 25 mei 2012 of waarvan het leasecontract vóór 25 mei 2012 is gesloten, vallen gedurende de periode 1 januari 2013 tot 1 januari 2017 onder een lagere bijtelling. De bijtelling is dan 1/4e deel van het bedrag van de normale bijtelling (die 25, 20 of 14 procent van de cataloguswaarde bedraagt). Aan dit overgangsrecht is verbonden dat de werknemer onder de 500 km-grens blijft op basis van de oude regels. Een sluitende kilometeradministratie is en blijft dus belangrijk! Tot slot is van belang dat een nieuwe regering deze voorstellen wellicht drastisch gaat wijzigen of zelfs intrekt. Assurantiekantoor Van den Branden vof Geld en Verzekeren Nederland Geld en Verzekeren Zeeuws Vlaanderen Brandax Geld en Verzekeren Dorpsplein 3, 4574 RD, Zuiddorpe T: F: E: W:

De Miljoenennota voor u samengevat.

De Miljoenennota voor u samengevat. De Miljoenennota voor u samengevat. Samenvatting Miljoenennota 2013 1 Prinsjesdag 2012: Weinig nieuws onder de zon? Ieder jaar is Prinsjesdag bijzonder. De rijtoer door Den Haag, de hoedjes, de koetsen

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging

Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging accountants adviseurs oktober 2012 Belastingplan 2013 Verhuurderheffing Digitale registratie akten BTW-verhoging MILJOENENNOTA Belastingplan 2013 Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING VERSIE 10 APRIL 2013 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

_ACCOUNTANCYGROEP_ _ACCOUNTANCYGROEP_ Bezoekadres: Postadres:

_ACCOUNTANCYGROEP_ _ACCOUNTANCYGROEP_ Bezoekadres: Postadres: Nieuwsbrief _ okt 2012 MILJOENENNOTA Belastingplan 2013 Het jaarlijkse Belastingplan omvat voor 2013 meer wetsvoorstellen dan in voorgaande jaren het geval was. Een groot deel van de voorgestelde maatregelen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave:

Prinsjesdag 2012. Inhoudsopgave: Prinsjesdag 2012 Op dinsdag 19 september 2012 hebben demissionair minister De Jager en staatssecretaris Weekers van Financiën het Belastingplan 2013 en de Miljoenennota gepresenteerd in de Tweede Kamer.

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep

Nieuwsbrief. Inhoud. Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep oktober 2012 Nieuwsbrief Tweemaandelijkse nieuwsbrief van de Zirkzee-groep Inhoud Belastingplan 2013 - Beperking hypotheekrenteaftrek Belasten van woon-werkverkeer Afstempelen pensioen eigen beheer Overige

Nadere informatie

Kleintjes worden groot

Kleintjes worden groot Kleintjes worden groot oktober 2012 INLEIDING Bijgevoegd ontvangt u onze nieuwsbrief van dit kwartaal, met informatie over ontwikkelingen op accountancy/fiscaal gebied. Mochten uw adresgegevens niet juist

Nadere informatie

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen

Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Inkomstenbelastingtips voor alle belastingplichtigen Loop uw verzekeringsportefeuille na Per 1 januari 2013 betaalt u als particulier en als ondernemer 21% assurantiebelasting over uw premie en over de

Nadere informatie

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden.

Van Esch Belastingadvies wenst u veel leesplezier en is graag bereid om te kijken welke fiscale zaken er voor u nog geregeld dienen te worden. Disclaimer: Hoewel uiterste zorg is besteed aan de inhoud, aanvaardt Van Esch Belastingadvies geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan. Beste klant/relatie, Door

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inhoudsopgave 1 Maatregelen voor de particulier 1.1 Algemene heffingskorting en de arbeidskorting 2 1.1.1 Algemene heffingskorting 2 1.1.2 Arbeidskorting 2 1.2 Fiscale inkorting

Nadere informatie

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012

Nieuwsflits 2012. Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Eindejaarstips 2012 Nieuwsflits 2012 Rente van Starterslening ook na 2012 nog aftrekbaar als eigenwoningrente? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25

Nadere informatie

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics.

De Blok-hypotheek. Lastenverlichting voor de starter? ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN. Erasmus School of Economics. ERASMUS UNIVERSITEIT ROTTERDAM NADRUK VERBODEN Erasmus School of Economics Bachelorscriptie De Blok-hypotheek Lastenverlichting voor de starter? Naam: Qing Ying Chen Studentnummer: 320592 Begeleider: J.E.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2012

RB Prinsjesdagspecial 2012 Het aan de Tweede Kamer aangeboden pakket Belastingplan 2013 bestaat uit de volgende zes wetsvoorstellen: (I) Belastingplan 2013, (II) Wet herziening fiscale behandeling woonwerkverkeer, (III) Wet herziening

Nadere informatie

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers

KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012. Tips voor ondernemers KvK Overzicht Fiscale eindejaarstips 2012 Tips voor ondernemers 1. Stel uw winst uit tot volgend jaar! Probeer dit jaar nog uw winst te minimaliseren door de vrijval van bijvoorbeeld uw herinvesteringsreserve

Nadere informatie

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012

NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 NIEUWSOVERZICHT KABINETSPLANNEN DECEMBER 2012 Dat er een nieuwe regering is zal niemand zijn ontgaan. En dat de voorstellen verstrekkende gevolgen hebben ook niet. Het vervelende is dat we nu in een periode

Nadere informatie

Nieuws Financieel/economische informatie op maat

Nieuws Financieel/economische informatie op maat Nieuws Financieel/economische informatie op maat onderneming loonheffi ng personeel subsidie administratie auto van de zaak omzetbelasting C.J. van Beek & Co accountants-administratieconsulenten MILJOENENNOTA

Nadere informatie

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers

2/13. Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt. Beberkte schade bij uitvoering. Hogere kosten bij zieke flexwerkers 2/13 Infobulletin van Flantua accountants en adviseurs - 25e jaargang nummer 2 juli 2013 Fors aantal ingrepen op de arbeidsmarkt Op 11 april 2013 heeft het kabinet nieuwe afspraken over de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave

Memorie van toelichting. Inhoudsopgave Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning) Memorie

Nadere informatie

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning

Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Overzicht gevolgen Wet Herziening fiscale behandeling Eigen Woning Versie: December 2012 Uitgever: Welten Opleiding & Organisatieontwikkeling

Nadere informatie

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve.

Tip Als uw financiële situatie het toelaat, doteer dan dit jaar nog maximaal aan uw oudedagsreserve. 1. Inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen 1.1 Forse verhoging van eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting De eerste tariefschijf in de inkomstenbelasting wordt fors verhoogd. Bent u jonger dan

Nadere informatie

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014!

Nieuwsflits 2014. Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Nieuwsflits 2014 Handige eindejaartips op de valreep van 2014! Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014

DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 DECEMBERBRIEF 2013: BELASTINGPLANNEN 2014 De Belastingplannen 2014 begeven zich momenteel aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft de plannen aangenomen en de verwachting is dat de

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start!

Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Administratiekantoor Van der Wardt Biedt iedere ondernemer een goede start! Decemberbrief 2012 De méést ingrijpende maatregelen per 1 januari 2013 December 2012 In deze digitale decemberbrief is de stand

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Administratiekantoor Van der Wardt

Administratiekantoor Van der Wardt BELASTINGPLANNEN 2014 Administratiekantoor Van der Wardt In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving tot 10 december 2013. Hoewel ten aanzien van de inhoud de uiterste zorg

Nadere informatie

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011

Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 Fiscale Eindejaarsactualiteiten 2011 De ondernemer en de directeur-grootaandeelhouder met zijn BV 1. Vennootschapsbelastingtarief Het vennootschapsbelastingtarief blijft voor belastbare winsten boven 200.000

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Kapitaalverzekeringen

Kapitaalverzekeringen Gids Productfiscaliteiten 2015 HOOFDSTUK 3 3.1 Algemeen 3.2 Overgangsrecht bestaande kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning (KEW/ SEW/BEW) 3.3 Oude

Nadere informatie