Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag."

Transcriptie

1 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1

2 De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt eenmaal in de 6 à 8 weken (niet in augustus). Kopij kunt u bij de redactie inleveren volgens schema elders in dit blad. Hierbij staat ook de verschijningsdatum vermeld. Redactie Henk Hoogendoorn, van Teylingenweg 22, Kamerik. Tel adres: Redactieregels De redactie van de Kerkbrief valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing, de inhoud, de vorm en de kwaliteit van artikelen. Voor wat betreft de inhoud wil dat niet zeggen dat de redactie het eens moet zijn met de geplaatste artikelen maar er zal wel altijd worden gekeken of ze passen binnen het kader van ons blad. De artikelen onder 'ONTMOETINGSPLEIN' vallen qua inhoud niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. Maar ook voor deze artikelen geldt dat wordt bekeken of zij thuishoren in de Kerkbrief. Ten aanzien van de beschikbare plaatsingsruimte en de kwaliteit van de artikelen behoudt de redactie zich het recht voor de aangeboden artikelen in te korten en/of tekstuele aanpassingen te doen, zonder het artikel daarbij inhoudelijk te wijzigen. Oplage: 175 exemplaren. Coördinatie en verspreiding Ans van Viegen, Meent 9, tel Indien op een nieuw adres de bezorging van de Kerkbrief gewenst is, kan dit aan Ans van Viegen of aan de scriba worden opgegeven. De kosten voor het ontvangen van de Kerkbrief bedragen 12,50 per jaar. Een postabonnement kost 25,00 per jaar. Rekeningnummer: NL65RABO t.n.v. Geref. Kerk Kamerik Kopieerwerk MultiCopy Woerden, Trasmolenlaan 8c, 3447 GZ Woerden, tel Dominee : G. Polderman, Berkenlaan 3, tel Scriba s : Joke Weesjes-Vonk, van Teylingenweg 127B, tel : Geralda Heuvelman-Marissen, van Teylingenweg 127A, tel Koster : Piet en Corrie Sloof-van den Berg, Goudenregenlaan 17, tel Kerk : Hallehuis 4, tel Gebruik Kerkgebouw U kunt gebruik maken van de zalen van ons kerkgebouw, bijvoorbeeld voor het vieren van uw verjaardag. Ook verenigingen e.d. waarvoor het dorpshuis niet geschikt is, kunnen bij ons terecht. De verhuur van de zalen wordt door de koster geregeld, Piet en Corrie Sloof, tel Via de kerk kan koffie en thee worden besteld. Andere consumpties en bediening ( 11,-- per uur) gaan buiten de kerk om. Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie Sloof, tel De tarieven zijn als volgt: Grote zaal 55,00 per dagdeel, Kerkenraadkamer 35,00 per dagdeel Kerkzaal 175,00 per dagdeel (o.v.v. toestemming van het College van Kerkrentmeesters) Voor kinderfeestjes en dergelijke zijn de bovenzalen te huur voor 35,00 per dagdeel via Alfons van Leeuwen, tel Bij het huren van de grote zaal is het mogelijk ook een speelruimte op de verdieping te huren voor 10,00 per dagdeel. Website: 2

3 INTRO Saamhorigheid Tijdens Activiteiten Rond Thema Jong en oud samen kerk W E E K E N D 20 en 21 september 3

4 PASTORALIA De pastoralia staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Om dezelfde redenen staan de gemeentemutaties er ook niet op. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Voor alle zieken, en voor állen die in zorg zijn om hun gezondheid of om dat van dierbaren, bidden wij vertrouwen toe in Gods belofte: "Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat". Blijdschap was er bij Sifra en Sander Goethals Bastmeijer, vanwege de geboorte van hun zoontje op 11 oktober. Hij kreeg de mooie namen: Sean Ravi. Van harte gefeliciteerd! Veel geluk met elkaar. Vooral in moeilijke perioden in het leven kan de kerkelijke gemeenschap een enorme steun betekenen. Alleen al daarom is het belangrijk in deze gemeenschap te blijven investeren. Een mogelijkheid daartoe zijn de gemeente-avonden die, als u dit leest, van start gegaan zijn. Met elkaar willen we nadenken en praten over de toekomst van onze kerk. Ik wens u allen samenbindende en inspirerende avonden toe! Over de kerkdiensten: Op zondag 2 november is het dankstond voor gewas en arbeid. Er is veel om dankbaar voor te zijn. In deze kerkdienst wordt daar uiting aan gegeven. Een week later verzorgt de commissie Kerkinactie de zendingsdienst. Zondagochtend 16 november is er een dienst die speciaal op kinderen gericht is. De gewone kerkdienst staat nogal eens ver af van hun belevingswereld en daarom is het goed ook af en toe iets bijzonders voor hen te organiseren. En ik denk dat volwassenen er ook nog wel wat aan kunnen hebben! De Actie4kids staat centraal, voorheen Actie Schoenendoos. Iedereen wordt uitgenodigd een gevulde schoenendoos mee te nemen naar de kerk, om daar later een kind ver weg blij mee te maken. Op 23 november zullen we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken. Uit onze gemeente zijn dat: Thomas van Kesteren, Addy van Vliet-den Breejen, dhr. Lap en mw. Verweij-Rodenburg. Maar ook vele anderen moeten we missen. Het is goed om daar eens per jaar gezamenlijk bij stil te staan, hun namen te noemen en troost bij God te zoeken. De cantorij zingt deze zondag met ons mee. De jarigen: 7 nov. J.G.Burggraaf-de Jong 9 nov. P. de Groot 17 nov. J.A.Nap-Achterberg Van harte gefeliciteerd. We wensen u Gods zegen toe in uw nieuwe levensjaar. Vanaf 1 november stoppen mijn werkzaamheden in de gemeente te Woerden. Anderhalf jaar heeft mijn aanstelling daar geduurd. Vele mensen heb ik leren kennen en het afscheid op zondag 26 oktober was warm en hartelijk. Toch is het ook weer goed om me volledig op Kamerik te kunnen richten. Ik zie er naar uit en hoop weer voluit uw en jullie predikant te kunnen zijn. Met een hartelijke groet, Gilda Polderman 4

5 VAN DE KERKENRAAD Verslag Kerkenraadsvergadering 14 oktober 2014 De voorzitter opent met het lezen van: Gebeden in een eredienst, uit: Kerkinformatie. In een eredienst spreken we met elkaar en met God. Bidden doe je voor en met elkaar maar ook voor jezelf. Gebeden moeten zorgvuldig en eenvoudig zijn; de taal van het hart. De opening wordt besloten met het gezamenlijk hardop bidden van Het Onze Vader. De herinneringstafel is klaar en zal worden geïntroduceerd op 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gilda zal hierover schrijven in de Kerkbrief. Punten die aan de orde komen en worden besproken: Mutaties: hoe verloopt de overschrijving? Deze komt nu automatisch binnen bij de Hervormde Gemeente, hoe snel verloopt dan de overgang naar de Ontmoetingskerk? Dit zal worden besproken tijdens het gezamenlijk overleg. De wijkverdeling zal binnenkort worden besproken met de ouderlingen en pastorale bezoekers. We stemmen in met het voorstel van de diaconie over de invulling van de dankdag. Er is een voorstel vanuit de jeugdraad om na afloop van de dienst informatie te projecteren over de komende diensten en activiteiten. De KR-leden zijn positief gestemd over dit voorstel, er zal een overleg zijn met het beamteam. Er is een vraag of er op 1e kerstdag tijdens de dienst een korte musical opgevoerd mag worden door kinderen. De KR geeft enthousiast een GO en waardeert het initiatief. De gehouden diensten worden geëvalueerd. Voor de komende zondagen staan weer een aantal bijzonder diensten gepland. Pieter Timmerman zal worden bevestigd in het ambt van ouderling. 2 November is er een dankdienst waarbij de diaconie actief betrokken is. 9 November is de zendingsdienst die voorbereid wordt door de Kerkinactie en ten slotte is er 16 november de kinderdienst die in het teken zal staan van actie schoenendoos. De gemeenteavonden zijn voorbereid, de uitnodigingen worden uitgedeeld en/of verstuurd. Ook de catechesegroepen worden uitgenodigd. De 3 avonden zullen worden gehouden op: 27 oktober, 13 en 16 november. Lydia Roosendaal zal de avonden leiden. Het jaarboekje, dat door Joke en Nico Weesjes in een nieuw jasje is gestoken, is bijna klaar en zal komende week verspreid worden. Evaluatie startweekend: Het was een fantastisch weekend, zowel de invulling van de zaterdag als de startdienst. Het weer werkte enorm mee zodat alles buiten kon plaatsvinden. De activiteiten, de aankleding en het eten, alles was goed voorbereid en geregeld. Er gaat een dankwoord naar de activiteitencommissie. De startdienst werd alom gewaardeerd. Het inspirerende optreden van de band, het lied waarbij kinderen tekeningen hadden gemaakt en de bijdrage van gemeenteleden waren fijne elementen. Het college van kerkrentmeesters presenteert de begroting van de kerk en alle commissies. De financiële toestand van de Ontmoetingskerk is nu rooskleurig en gezond. Cijfers en berekeningen laten voor de toekomst een ietwat somber beeld zien, we moeten alert blijven. De begroting, met 6000,- euro tekort begroot, keuren we goed maar stimuleren en roepen de gemeenteleden wel op door te gaan met acties om het financieel tekort het hoofd te bieden. In Woerden zijn de werkzaamheden van Gilda positief ontvangen, er was waardering over de invulling van de diensten en activiteiten. Er is inmiddels een nieuwe voorganger aangesteld en dat betekent dat per 1 november het contract van onze voorganger beëindigd wordt en het dienstverband van 70% weer ingaat. Gekeken is naar het aantal preekbeurten van Gilda voor de komende tijd en het volgende voorstel wordt besproken: De PKN adviseert, met het huidig contract van Gilda, 23 zondagen voor te gaan. In plaats van de 37 zondagdiensten, die nu op het rooster staan, is het voorstel 25 zondagen in te roosteren en 5 extra diensten zoals bijvoorbeeld de oudejaarsdienst, de dienst op Goede Vrijdag of een kerstviering'. 5

6 De overige werkuren kunnen op een ander vlak worden ingezet. Hier zal een werkplan voor worden opgesteld dat we de volgende vergadering bespreken. Door een echtpaar uit de gemeente is de volgende vraag op schrift binnengekomen: Is de besluitvorming over het wel of niet openbaar zijn van KR vergaderingen correct genomen? Moet hier de gemeente niet over meestemmen? Deze vraag is gekomen na toevoeging in de Ontmoetingsbundel onlangs die als volgt is beschreven: Toegevoegd bij 2.1 Kerkenraad en Moderamen onder kopje "structureel overleg: Vergaderingen van de Kerkenraad/Moderamen zijn besloten. Willen leden of commissies iets inbrengen dan dienen zij vooraf toestemming te vragen aan de voorzitter of scriba. Voorheen stond niets vermeld in de Ontmoetingsbundel over het wel of niet openbaar zijn van Kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad heeft gemeend hier wel iets over te moeten schrijven zodat het voor iedereen duidelijk is of de vergaderingen openbaar zijn of niet. De PKN adviseert dat de KR hier zelf een beleid voor opstelt. De besluitvorming is naar onze mening correct genomen. We spreken af dat bij de mededelingen in het vervolg het volgende zal worden afgekondigd: De Kerkenraad vergadert 18 november. U kunt vooraf contact opnemen met de voorzitter of scriba indien er behoefte is om een deel van de vergadering aanwezig te zijn. Voor de volgende KR vergadering, op 18 november, zullen van het jeugdwerk worden uitgenodigd: Alfons van Leeuwen en Mariëtte van der Zouw. Het Moderamen komt op 11 november weer bijeen. Geralda sluit de vergadering met het lezen van: Ik droom van een wereld. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Wáár geen tegenstelling meer is tussen noord en zuid, tussen west en oost. Waar het verschil tussen arm en rijk is verdwenen. Waar zwart en blank, rood en geel elkaar de hand zullen geven. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Waar geen tegenstelling meer is tussen natuur en mens. Waar mens en dier elkaar niet naar het leven staan. Waar de aarde en de mens elkaar de hand zullen geven. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Waar geen oorlog en haat meer zijn Waar mensen elkaar niet naar het leven staan Waar mensen als broers en zussen door het leven gaan Waar mensen elkaar de hand zullen geven. Mijn God, wat een droom Reik ons de hand en ga mee met ons op weg naar deze werkelijkheid. Geralda Heuvelman (scriba de Ontmoetingskerk) GEDACHTENIS-PLEK Naar aanleiding van een voorstel van een gemeentelid, heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met een plek in onze kerk waar overledenen uit de gemeente herinnerd kunnen worden. Inmiddels staat er op het podium in de kerkzaal in de hoek bij de collectezakken een gedachtenis-tafel (met dank aan Piet Verlaan!), in dezelfde stijl als het overige meubilair. 6

7 Wanneer er iemand overlijdt, wordt (vanaf de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar op 30 november) zijn/haar naam gekalligrafeerd op een witte steen (zie Openbaring 2: 17 Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. (NBG-vertaling) Deze steen krijgt een plaats op de gedachtenis-tafel. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de stenen met daarop de namen op de liturgische tafel gelegd en na afloop van de dienst kan de familie de steen meenemen. Op de gedachtenis-tafel ligt verder een boek waarin de namen van de overledenen geschreven worden. En er liggen waxinelichtjes bij. Wanneer u er behoefte aan hebt, kunt u, voorafgaande aan een kerkdienst een lichtje branden op de tafel voor degene die u wilt gedenken. Ook kunt u vanzelfsprekend na afloop van een eredienst een kaarsje branden. Als u tijdens de kerkdienst zicht wil hebben op de gedachtenisplek moet u daarvoor rechts in de kerk zitten. Met een dergelijke gedachtenisplek voor onze overleden gemeenteleden geven we degenen die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid hun dierbare te herinneren, een kaarsje te branden, stil te zijn en daarmee wellicht getroost te worden in het gemis. ds. Gilda Polderman BEGROTINGEN VOOR HET JAAR COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS De penningmeesters van de diverse commissies binnen de kerk hebben de begrotingen voor 2015 opgesteld. De begrotingen zijn in de Kerkenraad besproken en goedgekeurd onder voorbehoud dat er geen bezwaren vanuit de gemeente komen. Net als vorig jaar is er voor gemeenteleden gelegenheid opmerkingen te maken over de diverse begrotingen. De bedoeling hiervan is om de gemeenteleden meer te betrekken bij het financiële reilen en zeilen van de commissies. Positieve suggesties zijn van harte welkom. Er is ook gelegenheid om bezwaar te maken. In de kerkenraadkamer liggen kopieën van deze begrotingen. Als u de digitale bestanden wilt ontvangen, laat dat dan even weten (tel of via Aangezien de begrotingen tijdig doorgestuurd moeten worden, kunt u tot twee weken na de verschijningsdatum van de kerkbrief reageren (uiterlijk 15 november 2014). Het liefst schriftelijk of via de mail naar de penningmeester. Begroting College van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheren van de financiële en materiële zaken van de kerk. Prognose Begroting 2014 Er is een prognose gemaakt met de financiële gegevens van de eerste drie kwartalen. De oorspronkelijke begroting ging uit van een tekort van 2100 euro. Thans wordt rekening gehouden met een overschot van 9495 euro. De extra inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door de terug ontvangst van salariskosten van de Geref. Kerk Woerden (tijdelijk verlagen van ons dienstverband van 70% naar 50%). Tevens een extra bate van 1100 euro wegens de opbrengst van de brocantemarkt. Lagere gaskosten van 700 euro en een hogere raming voor overige kosten in verband met de organisatie van Jong en Oud - Samen Kerk 7

8 Begroting 2015 De begroting voor 2015 heeft een tekort van 6.015,--. Voor 2015 is de vaste vrijwillige bijdrage 1100 euro lager begroot dan van het jaar 2014, dit vanwege mutaties en minder leden. Rekening wordt gehouden met een 70% dienstverband van onze predikant. In de begroting 2015 is geen opbrengst van te houden acties opgenomen. Bezien zal worden of uitgaven kunnen worden beperkt. Meegedaan wordt aan de actie Kerkbalans 2015, welke wordt gehouden van 18 t/m 31 januari De financiële verslagen staan niet op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via het contactformulier( penningmeester, dhr. B. van Viegen) op deze site. Met vriendelijke groet, Bert van Viegen penningmeester College van Kerkrentmeesters = + = + = + = + + = + = + = + = FINANCIËN: Vrijwillige bijdrage en Abonnement Kerkbrief. Van vele gemeenteleden is de vrijwillige bijdrage over het jaar 2014 ontvangen. Het college van kerkrentmeesters verzoekt u, als de vrijwillige bijdrage over het jaar 2014 nog niet (of gedeeltelijk) is voldaan de bijdrage over te maken op bankrekening NL65RABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik. Voor het abonnement op de Kerkbrief 2014 heeft u in mei een nota van 12,50 ontvangen. Als de abonnementskosten nog niet zijn voldaan wilt u deze dan alsnog overmaken. Namens het college van Kerkrentmeesters, penningmeester Bert van Viegen. 8

9 NIEUWS VAN DE DIACONIE Collecten: De extra collecte op 16 november a.s. is voor de diaconie, bestemd voor ons eigen werk. Op 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is de eerste collecte zoals gebruikelijk bestemd voor Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Om uiteenlopende redenen kan of wil men in de laatste levensfase niet altijd thuis blijven. In dat geval zou zorg verleend kunnen worden in hospice De Mantelmeeuw. De Mantelmeeuw is een 'bijna-thuis-huis'; dit betekent dat ernaar gestreefd wordt om de eigen huiselijke leefsituatie van de bewoner te handhaven en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een bijna-thuisgevoel. Als bewoner kunt u en uw familie het huis als het uwe beschouwen en het leven binnenshuis zo organiseren dat tegemoet gekomen wordt aan uw wensen. Ook de beroepsmatige thuiszorg komt in het hospice. Een aantal momenten per dag is de wijkverpleegkundige er voor de verzorging en de verpleegkundige taken. Daarnaast is er gedurende de hele nacht een medewerker van de beroepsmatige thuiszorg aanwezig. Zo dragen de vrijwilligers en de professionele thuiszorgorganisatie gezamenlijk zorg voor een 24-uurs aanwezigheid. De medische eindverantwoordelijkheid blijft, net als in de thuissituatie, in handen van de eigen huisarts. Kerstkaartenactie Elk jaar in december wordt er een kerstkaartenactie gehouden voor gevangenen en daken thuislozen door de Stichting Ark Mission. In december voelen detineerden zich vaak extra eenzaam en een kaart met een persoonlijke groet betekent veel als signaal uit de samenleving, dat er iemand is die aan hen denkt. Voor de kerstdagen bezorgt Ark Mission duizenden kaarten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils. Daar worden de kaarten bij een te houden kerkdienst op de stoelen neergelegd en vrijwel allemaal meegenomen, waaruit blijkt dat de betrokkenheid van mensen buiten de gevangenis voor de mensen binnen bijzonder waardevol is. Dit jaar willen wij als Ontmoetingskerk meedoen met deze actie: U koopt of maakt zelf een kerstkaart, schrijft er een persoonlijke boodschap op en ondertekent met alleen uw voornaam en (eventueel) woonplaats. Vanaf 9 november staat er 3 weken lang een doos klaar in de hal van de kerk om uw kaart in te doen. Wij zorgen dat alle kaarten begin december bij Ark Mission komen voor verspreiding. Doet u mee? Diaconale najaarsvakanties Wanneer het buiten weer kouder en natter wordt, verlangen veel mensen naar warmte. Tijdens de diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zullen de vakantiegasten én vrijwilligers die warmte ook ervaren. Kent u iemand die graag aan het einde van het jaar nog een weekje er tussenuit zou willen, indien gewenst met zorg of begeleiding? Vanaf 22 november t/m eind december zijn er nog vakantieweken in het F.D. Roosevelthuis in Doorn of in De Werelt in Lunteren. Museumtip De tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hoe zorgen wij in Nederland voor elkaar, van de Middeleeuwen tot aan vandaag de dag? De tentoonstelling neemt u mee in de geschiedenis van de zorg voor de armen, de 9

10 zieken, de kinderen en de ouden van dagen en is een totaalervaring van prachtige kunstwerken en persoonlijke verhalen. Te zien tot 1 maart Namens de diaconie een hartelijke groet, Joke Koster INFORMATIE KERK IN AKTIE Hierbij de informatie over de komende collecte: Zondag 2 november 2014: collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken Zondag 9 november 2014: Collecte Najaarszendingsweek - Geloof in Zambia! De landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo n dertig helpen realiseren. We willen er graag honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk. Deze landelijke collecte is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep Kerk in Actie met vriendelijke groet, Rob Verhoeve = + = + = + = + + = + = + = + = 10

11 Zendingsdienst Kom in actie door te delen Op zondag 9 november a.s. organiseert de commissie Kerk in Actie de zendingsdienst. De dienst staat in het teken van Kom in actie door te delen en er wordt stilgestaan hoe wij als christenen een verantwoordelijkheid hebben in deze wereld om te delen. Natuurlijk zijn wij als Ontmoetingskerk actief zowel intern als extern. Er is veel nood in de wereld, niet alleen ver weg maar ook dichtbij. Wat kun jij daarin betekenen? Daar willen wij graag bij stilstaan in deze dienst. De dienst wordt geleid door eigen gemeenteleden: Bert van Vreeswijk, Gerard Arendsman, Johan Langendoen en Henk van der Vliet en wordt muzikaal begeleid door William Immink, Marinus Boekelo, Wim van Selm, Menna van der Groep en Bart den Hollander. Zij hebben wel vaker in onze kerk opgetreden. Wij gaan de kinderen ook betrekken om in actie te komen. Dit zal in het teken staan van actie Schoenendoos. De collecten in deze dienst is voor Child s Destiny of Hope en beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Tijdens de collecte is een presentatie van de nieuwe sponsorkinderen en is er filmpje met een korte impressie van het bezoek van onze gemeenteleden in Chawolo afgelopen zomer. Na de dienst zullen zij hierover een presentatie geven. Kortom een dienst waarin wij als Ontmoetingskerk stil willen staan bij de wereld om ons heen en wat wij daaraan kunnen bijdragen. Wij nodigen u daarom van harte uit op zondag 9 november a.s. aanvang 10:00 uur. Commissie Kerk in Actie = + = + = + = + + = + = + = + = Kraam Wereldwinkel Aankomende zaterdag 29 november zijn er weer artikelen en spullen te koop, afkomstig van de Wereldwinkel in Woerden. Wij zullen vanaf uur t/m uur op u wachten bij de Plus in Kamerik. We hebben etenswaar, kleine presentjes voor de kinderen, maar ook aan de ouderen is er gedacht. Koop dus niet te vroeg uw Sinterklaas en- Kerstartikelen, dit is namelijk ook mogelijk die dag. Wij zouden het fijn vinden als we op die dag hulp kunnen krijgen van u/jou! Daarom hebben wij op 2 november een lijst klaar liggen in de kerk. Hopelijk kunnen wij dit samen met u/jou doen! Vorig jaar was er goed verkocht, hopelijk wordt dit opnieuw zo n jaar! Tot dan! Christiaan de Groot en Tamaike den Hollander. = + = + = + = + + = + = + = + = 11

12 KIDS & ZO Hoi allen, Hier weer een woordje van jullie jeugdouderling. Afgelopen periode hebben we met z n allen veel gedaan. Een geweldige startdag gehad, voor de jeugd was er een hele leuke vossenjacht. Hulde aan de jeugdraad voor het organiseren!!! Die dag waren er lekkere hapjes en drankjes. Daarna met plusminus 100 mensen lekker gegeten. Volgens mij hadden jullie het ook naar jullie zin?? Ook wordt er weer veel vergaderd en voorbereid. Er komt een hele leuke kinderdienst aan, met een bandje. Ook volgt er een jeugddienst die wordt voorbereid door de clubs. Erg leuk al die fanatieke mensen, fijn dat we die om ons heen hebben. Tenslotte wordt er met de kerst een bijzondere (mini) musical voorbereid door wat enthousiaste kerkleden. Hulde voor dit initiatief! Gaan jullie nog wel eens naar de clubs? Vermaken jullie je daar? Ik hoor dat het altijd gezellig is en er leuke dingen georganiseerd worden. Komt allen, daar wordt het voor geregeld. Als ik dit schrijf hebben de meesten van jullie vakantie, is het lekker om vrij te zijn? Gaan jullie liever naar school? Nee hoor, ik snap dat vakantie lekker is. Naar de koeienmart, erwtensoep eten en naar de kermis! Komende weken komt de winter weer een beetje kijken en bereiden wij ons voor op Sinterklaas en Kerst. Er is weer veel te beleven in onze kerk. Voor jong en oud is er veel te beleven, ik hoop dat ik jullie veel mag zien in de kerk. Tot gauw, Bob den Hollander Hoi Clubleden, = + = + = + = + + = + = + = + = We draaien alweer enkel weken op volle toeren op de vrijdagavond. Bijzonder dit jaar is dat alle groepen op de vrijdagavond hun club draaien en dat betekent een strakke planning, maar dat wordt door Alfons goed gecoördineerd. Wat hebben ze al gedaan? Er is gebowld, gegourmet en er zijn spelavonden geweest. Hieronder een kleine impressie + ook een inleiding die we met jullie willen delen. Groep 7 & 8 Voortgezet 3 & 4 12

13 De inleiding bij de spellenavond met als thema: Welke bril heb jij op?' Hoe ziet God ons? Groep 7 & 8 Je staat op en het is juist zo n dag dat je wilt dat je haar goed zit. Maar, het zit niet. Sterker nog er is niets mee te beginnen. Dit gebeurt mij regelmatig. Wassen zou helpen, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik moet weg. Water, gel, mousse. Het blijft matig. Dan maar met een wat minder goede look de deur uit. Het kan niet anders. Een laatste blik in de spiegel en ik ben weg. Spiegel Eigenlijk is er natuurlijk elke dag wel iets wat minder is. Het haar, een pukkeltje of je mascara zit niet optimaal. En daar kan je elke dag van balen en meer en meer op gaan letten. Maar, hoe wij onszelf zien dat komt niet overeen met de werkelijkheid zo blijkt uit onderzoek. Dat vind ik best wel schokkend. En hoe vaker je in de spiegel kijkt en met je uiterlijk bezig bent, hoe groter het verschil is tussen hoe je naar jezelf kijkt en hoe anderen je zien. Hersenen domineren Het zelfbeeld dat onze hersenen creëren is sterker dan de werkelijkheid. Er is dus niets mis met de spiegel en ook niet met de werkelijkheid. De sleutel voor hoe je naar jezelf kijkt zit in je hersenen. Je hersenen bepalen hoe jij jezelf ziet. Hoe je jezelf ziet heeft veel te maken met of je je geliefd, gewaardeerd of afgewezen voelt en maar heel weinig met de werkelijkheid. Daarom kunnen beeldschone vrouwen zich lelijk voelen. Impact Je zelfbeeld is voortdurend in ontwikkeling. Word je als kind geliefd en bevestigd dan ontwikkel je een redelijk kloppend zelfbeeld. Maar, word je gepest of juist op een voetstuk geplaatst door je ouders dan gaat je zelfbeeld zich vervormen in je hersenen. Je zelfbeeld wordt gevormd door interactie met je omgeving. Het is dus belangrijk dat je familie en vriendinnen hebt die je bevestigen. Die je vertellen dat je er goed uitziet en mooi bent. Ze corrigeren eigenlijk jouw onzekere gevoelens. En die positief corrigerende opmerkingen van familie, vrienden en klasgenoten hebben effect. Naarmate je ouder wordt, komt je zelfbeeld steeds meer overeen met de werkelijkheid. Constant Hoe kan het dan toch dat anderen je positief zien en je jezelf zo onzeker kan voelen? Dit noemen ze het spotlighteffect. Waar onze hersenen iedere blunder, pukkel, dip en bad hair day registreren, letten anderen helemaal NIET op die onregelmatigheden. Wij zijn zo met onszelf bezig dat we denken dat anderen dat opmerken. Maar, dat is niet zo. Wij zien onszelf als het ware in een cartoon, maar onze omgeving ziet een constant en waarheidsgetrouw portret. En met een regelmatige bad hair day is dat voor mij best een opluchting. Volmaakt Tot slot, hoe ziet God ons? God heeft ons gemaakt in al zijn wijsheid. Het is doordacht en we lijken op Hem. Het is niet zo dat uiterlijk onbelangrijk is. David was niet de meest krachtige kerel, maar God keek naar zijn hart en koos hem uit om koning te worden. Koningin Ester werd gekozen aan het hof vanwege haar uiterlijk, maar ze redt het volk door haar geloof en moed. God kijkt verder. Hij weet dat wij bang en onzeker kunnen zijn. Hij hoopt het meest van alles dat je met je hart hoort en met je hart ziet dat Hij je volmaaktheid wil geven. De hierboven geschreven inleiding is een mooi voorbeeld van hoe we de komende tijd de inleidingen vorm gaan geven. We willen de jongeren iets meer diepgang meegeven + stof om over na te gaan denken. 13

14 Altijd goed! Wat we de komende weken gaan doen daar schrijven we de volgende keer meer over. Groet, Mariëtte. = + = + = + = + + = + = + = + = Groetjes van Eva Vrijdag 3 oktober hadden we club. Er waren wat nieuwe kinderen bij zoals Bram en Enrico. We begonnen met een namenspel. Daarna deden we een spel waarbij je goed moest kijken en voelen. Toen gingen we naar buiten. En hebben we een jongens tegen de meiden spel gedaan waarbij je de flessen van de jongens of van de meisjes moest omgooien. Op het laatst gingen we nog even Just Dance op de Wii doen. Het was heel leuk. = + = + = + = + + = + = + = + = Kinderdienst Actie Kids 16 november 2014 Het thema van deze dienst is vieren & verbinden arm & rijk. Gerben Bisschop begeleidt ons op de piano en enkele kinderen zullen ons verrassen met een instrumentale bijdrage. Ook zingen we enkele liedjes mee die geprojecteerd worden d.m.v. de beamer (via you tube). We willen de liedjes vooraf graag met een groepje kinderen oefenen. We repeteren na de herfstvakantie op donderdagmiddag uit school op de clubzolder. Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom! De jongste clubs (in de basisschoolleeftijd) versieren en vullen een doos. En natuurlijk mag jong én oud meedoen, graag zelfs! Geen tijd/inspiratie? Voor 15,-- (incl. 5,-- verzendkosten) versieren en vullen wij een doos voor u. Laten we zo met elkaar zorgen voor zoveel mogelijk gevulde dozen! Ook kunt u losse spullen afgeven op Overzicht 3 (Ria Schaap) en/of hier kaarten kopen voor dit goede doel. Alvast bedankt! Ria Schaap (tel ) en Ria van Leeuwen = + = + = + = + + = + = + = + = 14

15 VERJAARDAGEN NOVEMBER 05 Moira Smit 11 jaar 09 Luca Timmerman 6 jaar 17 Luuk t Hart 11 jaar 17 Stef van Vreeswijk 6 jaar 24 Wiljan van Dijk 14 jaar 25 Femke van der Meer 5 jaar 26 Ruben Langendoen 13 jaar 27 Tessa Doornenbal 14 jaar DECEMBER 01 Pien van t Hoofd 4 jaar 03 Thieme Hoogerwerf 4 jaar 04 Sacha van Duijn 13 jaar ACTIVITEITENKALENDER Maand: Activiteit: November 09-11: 13-11: 16-11: 16-11: 26-11: 30-11: December 15-12: 24-12: uur: Zendingsdienst 2 e wijkavond uur: Kinderdienst. 3 e wijkavond uur: gespreksgroep jaar dorpswandeling uur: ontmoetingsmiddag: kerstfeest + Quiz uur: kerstnachtdienst Januari 18-01: 19-01: 25-01: 28-01: Februari 08-02: 15-02: 25-02: uur: muziek/popdienst uur: ontmoetingsmiddag: stamppottenbuffet uur: koken voor jongeren uur: gespreksgroep jaar uur: filmavond uur: You-Tube dienst uur: gespreksgroep jaar 15

16 Maart 02-03: 11-03: 25-03: April 05-04: 13-04: 29-04: Mei 12-05: of 28-05: 27-05: Juni 07-06: 28-06: uur: ontmoetingsmiddag: muziek/zingen Sobere maaltijd uur: gespreksgroep jaar 8.30 uur: Paasontbijt uur: ontmoetingsmiddag uur: gespreksgroep jaar 9.30 uur: ontmoetingsmiddag: jaarlijks uitje uur: Pinksteren Sportavond jong en oud uur: gespreksgroep jaar uur: Kinderdienst uur: Openluchtdienst uur: Aansluitend als afsluiting van het seizoen: elkaar ontmoeten op het Kerkplein met eten voor JONG en OUD! Er draaien 3 gespreksgroepen: 1 groep komt 's middags bij elkaar van: 13:30-15:30 uur 1 groep komt 's avonds bij elkaar van: 20:00-22:00 uur De data worden onderling afgesproken, om de beurt heeft men de leiding. Heeft u belangstelling dan kunt u informeren bij: Joke Weesjes(tel: ) 1 jongeren gespreksgroep van jaar. Contactpersoon: Anita Scherpenzeel. Gespreksgroepen Vorig jaar september was het dat ik een oproep deed om deel te nemen aan een gespreksgroep. Inmiddels zijn er 3 gespreksgroepen, 1 voor de jongeren in de leeftijd van jaar met 12 deelnemers, en 2 voor de wat "ouderen" met samen 15 deelnemers. Maar: er kunnen er altijd nog bij, zo nodig starten we een nieuwe groep. Vorig jaar schreef ik: Wat is nou eigenlijk een gesprekskring? De gesprekskring is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de gesprekskring willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel. Van elkaar leer je, en word je rijker. En zo heb ik het ook ervaren. Het zijn heel leerzame, ontspannen middagen en avonden, waarin wij veel van elkaar leren, elkaar ook kunnen steunen als iemand een moeilijke periode doormaakt, elkaar bemoedigen, kortom: er zijn voor elkaar. Dus, mocht u / jij, ook eens willen "proeven" wat een gespreksgroep is, aarzel dan niet, en neem 16

17 contact op met Joke Weesjes voor de "oudere" gesprekgroep, of met Anita Scherpenzeel voor de jongerengespreksgroep Meer informatie over de jongerengespreksgroep kun je lezen op de website van de kerk of via de QR-code. Hartelijke groet, Joke Weesjes ONTMOETING Kerkenraadsleden komen en gaan. Hoe ervaren kerkenraadsleden het ambt dat zij bekleden? Dit (en nog veel meer) kwam aan de orde toen ik op 14 oktober een gesprek had met Joke Vergunst, een ervaringsdeskundige, die na vier jaar in functie te zijn geweest, in september afgetreden is als diaken. Joke heeft in de kerk al heel wat functies vervuld: ze heeft de kindernevendienst geleid; was 2 periodes secretaris van de ZWO-commissie (thans KiA); is pastoraal bezoeker geweest en -zoals hierboven vermeld- als diaken lid van de kerkenraad. Binnen de diaconie vervulde ze de functie van penningmeester. Het werkveld van de diaconie is breder dan ze had verwacht en beperkt zich niet alleen tot de plaatselijke kerk, maar heeft ook veel contacten en samenwerking met regionale instanties, zoals o.a. de voedselbank, het hospicehuis, de commissie Diaconie van de Raad van Kerken in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen, die een noodfonds beheert voor mensen die een beroep doen op de diaconie en die jaarlijks bijdragen verstrekt voor winterschoenen voor kinderen van in aanmerking komende gezinnen en voor de kerstactie. Het is merkbaar dat er door de economisch situatie meer een beroep wordt gedaan op de diaconie. Ook het weer toenemend aantal vluchtelingen vergt aandacht en ondersteuning. Door haar periode in de diaconie heeft Joke heel veel informatie en inzicht gekregen wat er speelt op het vlak van het diaconale werk in Woerden en omgeving. Dat was voor haar heel leerzaam en als doener voelde ze zich op haar plaats in de diaconie. Wat de toekomst van de kerk betreft is Joke heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek-traject Jong en oud - samen kerk en hoe daarmee verder kan worden gegaan. Te ziiner tijd zal de huidige jeugd de kerk moeten gaan dragen. Zij moeten zich er dus wel thuis voelen. Het is belangrijk dat behoedzaam wordt omgegaan met de belevingswaarden van de jongeren en van de ouderen. De ontmoeting staat, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of HH 17

18 ROOSTER AUTORIJDEN Dirk Reijneveld, De Cope, Burg. Reijerslaan 64 tel uur aan de Burg. Reijerslaan-kant Arie Hoogendoorn Nel/Niek van Duijn Dennis Koster Bert van Viegen Thom de Kort Ton den Blanken Piet Verlaan Gerard Reijneveld Klaas de Wit Ben den Hollander svp ruilen in onderling overleg Joke Koster INZAMELEN OUD PAPIER Op zaterdag 1 november verwachten we om uur bij de kerk op: Jan van den End, John Masson, Ton Rijnbeek en Paul Alfons. Na de gezamenlijke koffiepauze (bovenverdieping) gaan verder: Dominique Bastmeijer, Edwin Bastmeijer, Dennis Koster Ton den Blanken en Marcel van Bemmel. De catering verzorgt Joke Koster. De beladers op zaterdag, 6 december, vanaf uur zijn: Aarnoud Langendoen, Rob Verhoeve, Rens Rijneveld en Arie Veenis Na de gezamenlijke koffie op de bovenverdieping gaan verder: Fabio Italiano, Piet Jan van Dijk, Jan van Vliet, Ferry Hoogerwerf en Johan Langendoen. Voor de catering zorgt Wil Hoogendoorn. 18

19 CANTORIJ Zondagsliederen Nieuwe Liedboek Sinds de invoering van het nieuwe liedboek staan op de website zondagsliederen, waarbij voor elke zondag een passend nieuw lied (zie lijst hieronder) met toelichting wordt aangegeven. Tijdens de cantorij-repetitie zullen we voortaan (sinds september) het lied voor de aankomende zondag even doorzingen en kort toelichten. Zo kunnen we nog meer vertrouwd raken met het nieuwe liedboek. De liederen kunnen dan wellicht later een keer in de kerkdienst gezongen worden. Voor geïnteresseerden: de toelichtingen zijn te vinden op genoemde website, onder zondagsliederen, lied van de week. We blijven overigens doorgaan met een lied voor de dienst, waarbij regelmatig (vaak de 1 e zondag van de maand) een nieuw lied wordt voorgezongen (zgn. lied van de maand ). Vriendelijke groet (namens de Cantorij), Ria van Leeuwen lied: datum: lied: datum: lied: datum: sept okt nov sept okt nov sept okt nov sept okt nov. Projectkoor Cantorij Voor kerst en pasen hierbij alvast een uitnodiging speciaal voor de mannen: het zou fijn zijn als we dan weer kunnen oefenen en optreden met een grotere (gemengde) cantorij! Ook vrouwen blijven natuurlijk van harte welkom. De repetities voor kerst beginnen al maandag 10 november a.s., elke week van u. WIE SCHENKT DE KOFFIE? 2 november Marieke de Groot, Joke&Dennis Koster 9 november Willy Benschop, Siena Alfons, Bob den Hollander 16 november Nely Hoogendoorn, Henny van Elten,Daniëlle Hoogerwerf. 23 november Anton&Dineke Nap, Ina van Vliet. 30 november Ben&Anita den Hollander, Cootje de Wit. 7 december Thom&Coby de Kort. 14 december Petra Eveleens&Sandra Hilgeman. 21 december Coby Kon, Petra Hoogerwerf, Yvonne Kruk. 28 december Piet Verlaan, Jan Stol, Piet-Jan van Dijk. 1 januari Piet&Corrie Sloof. 4 januari Ans van Viegen, Alie Hoogendoorn, Suzanne Kleingeld. 11 januari Gijs&Engelien de Heer, Jeannette den Blanken. 18 januari Jannette van Doorn, Tineke Maarleveld, Nan Voges. 25 januari Jan-Roel Heuvelman, Mirrijn van Eijk. 19

20 De eerstgenoemde gaat tijdens het collecteren de kerk uit om de statafels klaar te zetten, te zorgen voor het drinken van de kinderen en de thee en het koffiezetapparaat aan te zetten. Bij verhindering graag onderling ruilen. Een hartelijke groet, Coby de Kort telnr AGENDA 1 nov ophalen oud papier 11 nov vergadering moderamen 13 nov 2 e wijkavond Jongen oud samen kerk! 16 nov 3 e wijkavond Jongen oud samen kerk! 18 nov vergadering kerkenraad 23 nov wenskaartenverkoop in de kerk 1 dec ophalen oud papier 28 nov inleveren kopij Kerkbrief Inleveren kopij: Verschijningsdatum: 2014: 28 november 6 december 2015: 23 januari 31 januari 6 maart 14 maart 3 april 11 april 22 mei 30 mei 3 juli 11 juli 4 september 12 september 23 oktober 31 oktober 20

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik juni / juli 2014 jaargang 46 - nr. 7 1 K E R K B R I E F I N F O R M A T I E De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik

Nadere informatie

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014

Kerkklanken. Mijn drive. Nr. 599. Gereformeerde. Woerden en Zegveld. Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 599 Jaargang 30 16 oktober 2014 Kerk Woerden en Zegveld Al een paar weken is dominee Marianne Paas werkzaam in wijk Oost van onze gemeente. In de vorige uitgave van Kerkklanken

Nadere informatie

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014

Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 Op & Deele 8 e jaargang, nr 76 November 2014 De ruimte van de stilte Het doel van deze gebeden is dat wij, na alles wat we tegen God hebben gezegd of aan Hem hebben laten zien, in de stilte komen. In deze

Nadere informatie

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari

INHOUD. januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari 2 27 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december januari INHOUD MEDITATIE... 1ª KERKDIENSTEN... 2ª Kopij "Schakels" 3ª; Kerkelijke adressen 3ª; Autodienst 3ª;

Nadere informatie

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03

PASEN. april / mei. 44e jaargang nummer 03 PASEN 2015 april / mei 2015 44e jaargang nummer 03 Underweis No t de Hear út grêf en dea opstie yn e peaskemoarn, rint it grien oer lân en gea, komt in nije maaie oan. Hiel de ierde, út e slom, lovet Him

Nadere informatie

"Onze Kerk" november 2011

Onze Kerk november 2011 "Onze Kerk" november 2011 Inhoudsopgave Ter overweging... 5 De kerkdiensten... 6 Rooster de Bron... 8 Leesrooster bij de diensten... 8 Oproep Kinderkerstfeest... 9 Bij de diensten... 10 De laatste dingen...

Nadere informatie

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT

OVERDENKING. 1 Kerkvenster NAAM EN FEIT OVERDENKING NAAM EN FEIT Een jeugdherinnering. Op de christelijke lagere school die ik als kind bezocht hadden wij een boekje om onze Bijbelkennis te vergroten. Het heette Naam en feit. Wat ik mij er vooral

Nadere informatie

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7

aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 aranathakerk Hervormde Gemeente Lunteren PKN 8 september 2011 - Jaargang 55, nummer7 Colofon Verantwoording Uitgave van de Hervormde Gemeente Maranathakerk te Lunteren, onder verantwoordelijkheid van de

Nadere informatie

Gereformeerde Kerk Rijsoord

Gereformeerde Kerk Rijsoord >>> 36e jaargang no. 2 Inhoudsopgave Gereformeerde Kerk Rijsoord Februari 2012

Nadere informatie

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen.

Kerkklanken. onderuit iemand te volgen, maar we kunnen nog wel beslissen wie we dan volgen. Kerkklanken Gereformeerde Nr. 609 Jaargang 31 30 april 2015 Kerk Woerden en Zegveld Het Koninkrijk Op het moment dat ik dit schrijf is het Koningsdag en het moment dat deze editie van de pers rolt is op

Nadere informatie

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder

neemt u dan kontact op met: Voor Koster-beheerder Adressen Bezorging Kerkgelegenheid Indien u Open Hof Nieuws Open Hof Hesseplaats 441,3069 EA tel. 421 14 76 / 06 2557 1531 regelmatig ontvangt en er Telefoonpost Open Hof (voor informatie, vragen, doorgeven

Nadere informatie

Onderweg, oktober 2013

Onderweg, oktober 2013 Onderweg, oktober 2013 MEDITATIE Preluderen In de meditatie van het vakantienummer van Onderweg schreef ik over een lied in het Liedboek voor de kerken dat we waarschijnlijk nog nooit gezongen hadden en

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 47e Jaargang Nr.: 6-2014 ADRESSENLIJST : Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel: 050-230 9276 e-mail:

Nadere informatie

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig

Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Niet altijd zichtbaar, maar wel aanwezig Het was schrikken bij de thuiskomst van onze vakantie toen we hoorden dat twee trouwe gemeenteleden waren overleden. Wat ontzettend verdrietig. Het geeft veel te

Nadere informatie

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015

KERKBLAD. In dit nummer: Licht in de duisternis. Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 KERKBLAD JAARGANG 2 NUMMER 12 DECEMBER 2014 / JANUARI 2015 Vleuten De Meern Leidsche Rijn-Oost In dit nummer: Licht in de duisternis INHOUDSOPGAVE 04 Zeven Woorden Jan Willem van der Leest 06 Algemene

Nadere informatie

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23

Eeuwigheid. God heeft de mens immers geschapen voor de eeuwigheid, als afspiegeling van zijn eigen wezen. Wijsheid 2 : 23 Kerkklanken Gereformeerde Nr. 559 Jaargang 29 19 april 2012 Kerk Woerden en Zegveld Toegegeven, de Bijbel op zich bevat al meer dan genoeg schatten, maar toch kan een lezing in de deuterocanonieke Bijbelboeken

Nadere informatie

Inhoudsopgave Voorwoord van dominee Leen Jan Lingen... 3 Agenda 2015... 4 Activiteitencommissie... 5 Archief... 5 Autodienst... 5 BeamTeam...

Inhoudsopgave Voorwoord van dominee Leen Jan Lingen... 3 Agenda 2015... 4 Activiteitencommissie... 5 Archief... 5 Autodienst... 5 BeamTeam... Inhoudsopgave Voorwoord van dominee Leen Jan Lingen... 3 Agenda 2015... 4 Activiteitencommissie... 5 Archief... 5 Autodienst... 5 BeamTeam... 5 Beheerder... 6 Beleidsplan... 6 Bezoekmedewerkers... 7 Bijblijver...

Nadere informatie

Pasen: één groot doorgeefsysteem

Pasen: één groot doorgeefsysteem Kerk Onderweg Uitgave van de Protestantse gemeente te Santpoort en Velserbroek website: www.pknsantpoortenvelserbroek.nl 29 april tot 3 juni 2011 No. 4 Daar staat Jezus. Het bevel om hem te doden is al

Nadere informatie

Nummer 1, februari 2015

Nummer 1, februari 2015 Nummer 1, februari 2015 Stichting Kolewa - 8 12 februari: Voorjaarslezing Commissie Kerk en Israël - 15 Zwerfboeken in De Verdieping 21 UITVAARTONDERNEMING TEYLINGEN Zorgzaam en betrokken ANKIE JOCHEMSZ

Nadere informatie

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen

Kerkklanken. De kracht van de opstanding. Nr. 607 Pasen Kerkklanken Gereformeerde Nr. 607 Pasen Jaargang 31 26 maart 2015 Kerk Woerden en Zegveld De kracht van de opstanding Nog even en we vieren weer volop Pasen, het belangrijkste feest voor allen die wereldwijd

Nadere informatie

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt

Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt KerkKlanken Kerkblad van de Hervormde Gemeente te Linschoten, juli t/m half sept 2014 Open brief aan de plaatselijke gemeente(n) over het ambt Hand 2: 42-47 Beste gemeenteleden, Ze zijn er al eeuwenlang

Nadere informatie

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w.

van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. 31 januari 2013-31e jaargang no. 1 van de Protestantse Gemeente Bilthoven i.w. FEBRUARI Colofon Kerkblad van de Protestantse Gemeente Bilthoven in wording. Verschijnt tien maal per jaar in een oplage van

Nadere informatie

NIEUWS van KERK en KANSEL

NIEUWS van KERK en KANSEL NIEUWS van KERK en KANSEL ORGAAN VAN DE GEREFORMEERDE KERK VAN TEN BOER 46e Jaargang Nr.: 9-2013 ADRESSENLIJST: Predikant: Ds. P.J. Elzinga, Wigboldstraat 5 9791 CP Ten Boer Tel.:050-230 9276 e-mail: pe.elzinga@planet.nl

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3

INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 INHOUDSOPGAVE Blz. 1 TEN GELEIDE 2 ADRES- EN CONTACTGEGEVENS 3 BANKREKENINGNUMMERS 3 KERKDIENSTEN / SAMENKOMSTEN 3 BIJZONDERE DIENSTEN 4 BABY- EN KLEUTEROPPAS / KINDERNEVENDIENST 4 INZAMELING VAN DE GAVEN

Nadere informatie

Kerkdiensten in de komende periode

Kerkdiensten in de komende periode Protestantse gemeente te Eelde-Paterswolde Kosterijweg 2 9761 GE Eelde www.pkn-eelde.nl Kerkdiensten in de komende periode Datum: Tijd: Voorganger: Bijzonderheden 07 dec 10:00 uur ds. K.v.d.Plas en KK/K/C

Nadere informatie

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg

COLOFON. Voor alle in het Visnet genoemde data geldt: Deo Volente. Opmaak: Henny Grootenboer Drukwerk: Easy Copy Sjaloom Zorg COLOFON Het Visnet is een uitgave van de Hervormde Gemeente te Stellendam en zal tien keer per jaar verschijnen aan het begin van de maand. Het wordt verspreid onder alle adressen die in het kerkelijk

Nadere informatie

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag

Onderweg. Het mysterie van Pasen. Paasontbijt in de kerk. Musical: Esther die Hadassa heette. 30 jaar Marienbrunn- Den Haag Onderweg Protestantse Wijkgemeente Archipel / Benoordenhout Nummer 3, 38e jaargang, maart/april 2015 Het mysterie van Pasen Paasontbijt in de kerk Musical: Esther die Hadassa heette 30 jaar Marienbrunn-

Nadere informatie

Caleidoscoop. Neem de tijd

Caleidoscoop. Neem de tijd Caleidoscoop Kerkblad van de Protestantse (wijk)gemeente te Rotterdam-Kralingen Jaargang 11 nr 11 juli/augustus 2013 illustratie: Salvador Dali en de tijd. Hij schilderde in verschillende perioden van

Nadere informatie

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar

Kerkenwerk. Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken. Laatste zondag van het kerkelijk jaar Kerkenwerk 8e jaargang nummer 123 Vrijdag 12 november 2010 Uitgave van de Protestantse Gemeente te Winterswijk Verschijnt één keer in de drie weken Het werk van de kerkrentmeesters Laatste zondag van het

Nadere informatie

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar

De Kerk in t Midden. Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar De Kerk in t Midden Informatieblad van en voor de protestantse gemeente Oosthoek te Hulst. Verschijnt 8 maal per jaar Jaargang 26 nr. 2 oktober 2014 Colofon Redactie: José v.d. Elshout - ds. Pieter Overduin

Nadere informatie