Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kerkbrief. uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik. oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2. Startzaterdag. 20 september. Startzondag."

Transcriptie

1 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik oktober november 2014 jaargang 47 - nr. 2 Startzaterdag 20 september Startzondag 21 september K E R K B R I E F I N F O R M A T I E 1

2 De kerkbrief is een uitgave van de Gereformeerde Ontmoetingskerk te Kamerik en verschijnt eenmaal in de 6 à 8 weken (niet in augustus). Kopij kunt u bij de redactie inleveren volgens schema elders in dit blad. Hierbij staat ook de verschijningsdatum vermeld. Redactie Henk Hoogendoorn, van Teylingenweg 22, Kamerik. Tel adres: Redactieregels De redactie van de Kerkbrief valt onder de verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De redactie is verantwoordelijk voor de plaatsing, de inhoud, de vorm en de kwaliteit van artikelen. Voor wat betreft de inhoud wil dat niet zeggen dat de redactie het eens moet zijn met de geplaatste artikelen maar er zal wel altijd worden gekeken of ze passen binnen het kader van ons blad. De artikelen onder 'ONTMOETINGSPLEIN' vallen qua inhoud niet onder verantwoordelijkheid van de redactie. Maar ook voor deze artikelen geldt dat wordt bekeken of zij thuishoren in de Kerkbrief. Ten aanzien van de beschikbare plaatsingsruimte en de kwaliteit van de artikelen behoudt de redactie zich het recht voor de aangeboden artikelen in te korten en/of tekstuele aanpassingen te doen, zonder het artikel daarbij inhoudelijk te wijzigen. Oplage: 175 exemplaren. Coördinatie en verspreiding Ans van Viegen, Meent 9, tel Indien op een nieuw adres de bezorging van de Kerkbrief gewenst is, kan dit aan Ans van Viegen of aan de scriba worden opgegeven. De kosten voor het ontvangen van de Kerkbrief bedragen 12,50 per jaar. Een postabonnement kost 25,00 per jaar. Rekeningnummer: NL65RABO t.n.v. Geref. Kerk Kamerik Kopieerwerk MultiCopy Woerden, Trasmolenlaan 8c, 3447 GZ Woerden, tel Dominee : G. Polderman, Berkenlaan 3, tel Scriba s : Joke Weesjes-Vonk, van Teylingenweg 127B, tel : Geralda Heuvelman-Marissen, van Teylingenweg 127A, tel Koster : Piet en Corrie Sloof-van den Berg, Goudenregenlaan 17, tel Kerk : Hallehuis 4, tel Gebruik Kerkgebouw U kunt gebruik maken van de zalen van ons kerkgebouw, bijvoorbeeld voor het vieren van uw verjaardag. Ook verenigingen e.d. waarvoor het dorpshuis niet geschikt is, kunnen bij ons terecht. De verhuur van de zalen wordt door de koster geregeld, Piet en Corrie Sloof, tel Via de kerk kan koffie en thee worden besteld. Andere consumpties en bediening ( 11,-- per uur) gaan buiten de kerk om. Hiervoor kunt u contact opnemen met Corrie Sloof, tel De tarieven zijn als volgt: Grote zaal 55,00 per dagdeel, Kerkenraadkamer 35,00 per dagdeel Kerkzaal 175,00 per dagdeel (o.v.v. toestemming van het College van Kerkrentmeesters) Voor kinderfeestjes en dergelijke zijn de bovenzalen te huur voor 35,00 per dagdeel via Alfons van Leeuwen, tel Bij het huren van de grote zaal is het mogelijk ook een speelruimte op de verdieping te huren voor 10,00 per dagdeel. Website: 2

3 INTRO Saamhorigheid Tijdens Activiteiten Rond Thema Jong en oud samen kerk W E E K E N D 20 en 21 september 3

4 PASTORALIA De pastoralia staan, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Om dezelfde redenen staan de gemeentemutaties er ook niet op. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of Voor alle zieken, en voor állen die in zorg zijn om hun gezondheid of om dat van dierbaren, bidden wij vertrouwen toe in Gods belofte: "Ik ben met u en Ik zal u behoeden overal waar gij gaat". Blijdschap was er bij Sifra en Sander Goethals Bastmeijer, vanwege de geboorte van hun zoontje op 11 oktober. Hij kreeg de mooie namen: Sean Ravi. Van harte gefeliciteerd! Veel geluk met elkaar. Vooral in moeilijke perioden in het leven kan de kerkelijke gemeenschap een enorme steun betekenen. Alleen al daarom is het belangrijk in deze gemeenschap te blijven investeren. Een mogelijkheid daartoe zijn de gemeente-avonden die, als u dit leest, van start gegaan zijn. Met elkaar willen we nadenken en praten over de toekomst van onze kerk. Ik wens u allen samenbindende en inspirerende avonden toe! Over de kerkdiensten: Op zondag 2 november is het dankstond voor gewas en arbeid. Er is veel om dankbaar voor te zijn. In deze kerkdienst wordt daar uiting aan gegeven. Een week later verzorgt de commissie Kerkinactie de zendingsdienst. Zondagochtend 16 november is er een dienst die speciaal op kinderen gericht is. De gewone kerkdienst staat nogal eens ver af van hun belevingswereld en daarom is het goed ook af en toe iets bijzonders voor hen te organiseren. En ik denk dat volwassenen er ook nog wel wat aan kunnen hebben! De Actie4kids staat centraal, voorheen Actie Schoenendoos. Iedereen wordt uitgenodigd een gevulde schoenendoos mee te nemen naar de kerk, om daar later een kind ver weg blij mee te maken. Op 23 november zullen we de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar herdenken. Uit onze gemeente zijn dat: Thomas van Kesteren, Addy van Vliet-den Breejen, dhr. Lap en mw. Verweij-Rodenburg. Maar ook vele anderen moeten we missen. Het is goed om daar eens per jaar gezamenlijk bij stil te staan, hun namen te noemen en troost bij God te zoeken. De cantorij zingt deze zondag met ons mee. De jarigen: 7 nov. J.G.Burggraaf-de Jong 9 nov. P. de Groot 17 nov. J.A.Nap-Achterberg Van harte gefeliciteerd. We wensen u Gods zegen toe in uw nieuwe levensjaar. Vanaf 1 november stoppen mijn werkzaamheden in de gemeente te Woerden. Anderhalf jaar heeft mijn aanstelling daar geduurd. Vele mensen heb ik leren kennen en het afscheid op zondag 26 oktober was warm en hartelijk. Toch is het ook weer goed om me volledig op Kamerik te kunnen richten. Ik zie er naar uit en hoop weer voluit uw en jullie predikant te kunnen zijn. Met een hartelijke groet, Gilda Polderman 4

5 VAN DE KERKENRAAD Verslag Kerkenraadsvergadering 14 oktober 2014 De voorzitter opent met het lezen van: Gebeden in een eredienst, uit: Kerkinformatie. In een eredienst spreken we met elkaar en met God. Bidden doe je voor en met elkaar maar ook voor jezelf. Gebeden moeten zorgvuldig en eenvoudig zijn; de taal van het hart. De opening wordt besloten met het gezamenlijk hardop bidden van Het Onze Vader. De herinneringstafel is klaar en zal worden geïntroduceerd op 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Gilda zal hierover schrijven in de Kerkbrief. Punten die aan de orde komen en worden besproken: Mutaties: hoe verloopt de overschrijving? Deze komt nu automatisch binnen bij de Hervormde Gemeente, hoe snel verloopt dan de overgang naar de Ontmoetingskerk? Dit zal worden besproken tijdens het gezamenlijk overleg. De wijkverdeling zal binnenkort worden besproken met de ouderlingen en pastorale bezoekers. We stemmen in met het voorstel van de diaconie over de invulling van de dankdag. Er is een voorstel vanuit de jeugdraad om na afloop van de dienst informatie te projecteren over de komende diensten en activiteiten. De KR-leden zijn positief gestemd over dit voorstel, er zal een overleg zijn met het beamteam. Er is een vraag of er op 1e kerstdag tijdens de dienst een korte musical opgevoerd mag worden door kinderen. De KR geeft enthousiast een GO en waardeert het initiatief. De gehouden diensten worden geëvalueerd. Voor de komende zondagen staan weer een aantal bijzonder diensten gepland. Pieter Timmerman zal worden bevestigd in het ambt van ouderling. 2 November is er een dankdienst waarbij de diaconie actief betrokken is. 9 November is de zendingsdienst die voorbereid wordt door de Kerkinactie en ten slotte is er 16 november de kinderdienst die in het teken zal staan van actie schoenendoos. De gemeenteavonden zijn voorbereid, de uitnodigingen worden uitgedeeld en/of verstuurd. Ook de catechesegroepen worden uitgenodigd. De 3 avonden zullen worden gehouden op: 27 oktober, 13 en 16 november. Lydia Roosendaal zal de avonden leiden. Het jaarboekje, dat door Joke en Nico Weesjes in een nieuw jasje is gestoken, is bijna klaar en zal komende week verspreid worden. Evaluatie startweekend: Het was een fantastisch weekend, zowel de invulling van de zaterdag als de startdienst. Het weer werkte enorm mee zodat alles buiten kon plaatsvinden. De activiteiten, de aankleding en het eten, alles was goed voorbereid en geregeld. Er gaat een dankwoord naar de activiteitencommissie. De startdienst werd alom gewaardeerd. Het inspirerende optreden van de band, het lied waarbij kinderen tekeningen hadden gemaakt en de bijdrage van gemeenteleden waren fijne elementen. Het college van kerkrentmeesters presenteert de begroting van de kerk en alle commissies. De financiële toestand van de Ontmoetingskerk is nu rooskleurig en gezond. Cijfers en berekeningen laten voor de toekomst een ietwat somber beeld zien, we moeten alert blijven. De begroting, met 6000,- euro tekort begroot, keuren we goed maar stimuleren en roepen de gemeenteleden wel op door te gaan met acties om het financieel tekort het hoofd te bieden. In Woerden zijn de werkzaamheden van Gilda positief ontvangen, er was waardering over de invulling van de diensten en activiteiten. Er is inmiddels een nieuwe voorganger aangesteld en dat betekent dat per 1 november het contract van onze voorganger beëindigd wordt en het dienstverband van 70% weer ingaat. Gekeken is naar het aantal preekbeurten van Gilda voor de komende tijd en het volgende voorstel wordt besproken: De PKN adviseert, met het huidig contract van Gilda, 23 zondagen voor te gaan. In plaats van de 37 zondagdiensten, die nu op het rooster staan, is het voorstel 25 zondagen in te roosteren en 5 extra diensten zoals bijvoorbeeld de oudejaarsdienst, de dienst op Goede Vrijdag of een kerstviering'. 5

6 De overige werkuren kunnen op een ander vlak worden ingezet. Hier zal een werkplan voor worden opgesteld dat we de volgende vergadering bespreken. Door een echtpaar uit de gemeente is de volgende vraag op schrift binnengekomen: Is de besluitvorming over het wel of niet openbaar zijn van KR vergaderingen correct genomen? Moet hier de gemeente niet over meestemmen? Deze vraag is gekomen na toevoeging in de Ontmoetingsbundel onlangs die als volgt is beschreven: Toegevoegd bij 2.1 Kerkenraad en Moderamen onder kopje "structureel overleg: Vergaderingen van de Kerkenraad/Moderamen zijn besloten. Willen leden of commissies iets inbrengen dan dienen zij vooraf toestemming te vragen aan de voorzitter of scriba. Voorheen stond niets vermeld in de Ontmoetingsbundel over het wel of niet openbaar zijn van Kerkenraadsvergaderingen. De kerkenraad heeft gemeend hier wel iets over te moeten schrijven zodat het voor iedereen duidelijk is of de vergaderingen openbaar zijn of niet. De PKN adviseert dat de KR hier zelf een beleid voor opstelt. De besluitvorming is naar onze mening correct genomen. We spreken af dat bij de mededelingen in het vervolg het volgende zal worden afgekondigd: De Kerkenraad vergadert 18 november. U kunt vooraf contact opnemen met de voorzitter of scriba indien er behoefte is om een deel van de vergadering aanwezig te zijn. Voor de volgende KR vergadering, op 18 november, zullen van het jeugdwerk worden uitgenodigd: Alfons van Leeuwen en Mariëtte van der Zouw. Het Moderamen komt op 11 november weer bijeen. Geralda sluit de vergadering met het lezen van: Ik droom van een wereld. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Wáár geen tegenstelling meer is tussen noord en zuid, tussen west en oost. Waar het verschil tussen arm en rijk is verdwenen. Waar zwart en blank, rood en geel elkaar de hand zullen geven. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Waar geen tegenstelling meer is tussen natuur en mens. Waar mens en dier elkaar niet naar het leven staan. Waar de aarde en de mens elkaar de hand zullen geven. Ik droom van een wereld waar het goed is om te wonen. Waar geen oorlog en haat meer zijn Waar mensen elkaar niet naar het leven staan Waar mensen als broers en zussen door het leven gaan Waar mensen elkaar de hand zullen geven. Mijn God, wat een droom Reik ons de hand en ga mee met ons op weg naar deze werkelijkheid. Geralda Heuvelman (scriba de Ontmoetingskerk) GEDACHTENIS-PLEK Naar aanleiding van een voorstel van een gemeentelid, heeft de kerkenraad zich bezig gehouden met een plek in onze kerk waar overledenen uit de gemeente herinnerd kunnen worden. Inmiddels staat er op het podium in de kerkzaal in de hoek bij de collectezakken een gedachtenis-tafel (met dank aan Piet Verlaan!), in dezelfde stijl als het overige meubilair. 6

7 Wanneer er iemand overlijdt, wordt (vanaf de eerste zondag van het nieuwe kerkelijk jaar op 30 november) zijn/haar naam gekalligrafeerd op een witte steen (zie Openbaring 2: 17 Wie overwint, hem zal Ik geven van het verborgen manna, en Ik zal hem een witte steen geven en op die steen een nieuwe naam geschreven, welke niemand weet, dan die hem ontvangt. (NBG-vertaling) Deze steen krijgt een plaats op de gedachtenis-tafel. Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar worden de stenen met daarop de namen op de liturgische tafel gelegd en na afloop van de dienst kan de familie de steen meenemen. Op de gedachtenis-tafel ligt verder een boek waarin de namen van de overledenen geschreven worden. En er liggen waxinelichtjes bij. Wanneer u er behoefte aan hebt, kunt u, voorafgaande aan een kerkdienst een lichtje branden op de tafel voor degene die u wilt gedenken. Ook kunt u vanzelfsprekend na afloop van een eredienst een kaarsje branden. Als u tijdens de kerkdienst zicht wil hebben op de gedachtenisplek moet u daarvoor rechts in de kerk zitten. Met een dergelijke gedachtenisplek voor onze overleden gemeenteleden geven we degenen die daar behoefte aan hebben de mogelijkheid hun dierbare te herinneren, een kaarsje te branden, stil te zijn en daarmee wellicht getroost te worden in het gemis. ds. Gilda Polderman BEGROTINGEN VOOR HET JAAR COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS De penningmeesters van de diverse commissies binnen de kerk hebben de begrotingen voor 2015 opgesteld. De begrotingen zijn in de Kerkenraad besproken en goedgekeurd onder voorbehoud dat er geen bezwaren vanuit de gemeente komen. Net als vorig jaar is er voor gemeenteleden gelegenheid opmerkingen te maken over de diverse begrotingen. De bedoeling hiervan is om de gemeenteleden meer te betrekken bij het financiële reilen en zeilen van de commissies. Positieve suggesties zijn van harte welkom. Er is ook gelegenheid om bezwaar te maken. In de kerkenraadkamer liggen kopieën van deze begrotingen. Als u de digitale bestanden wilt ontvangen, laat dat dan even weten (tel of via Aangezien de begrotingen tijdig doorgestuurd moeten worden, kunt u tot twee weken na de verschijningsdatum van de kerkbrief reageren (uiterlijk 15 november 2014). Het liefst schriftelijk of via de mail naar de penningmeester. Begroting College van Kerkrentmeesters Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheren van de financiële en materiële zaken van de kerk. Prognose Begroting 2014 Er is een prognose gemaakt met de financiële gegevens van de eerste drie kwartalen. De oorspronkelijke begroting ging uit van een tekort van 2100 euro. Thans wordt rekening gehouden met een overschot van 9495 euro. De extra inkomsten worden voornamelijk veroorzaakt door de terug ontvangst van salariskosten van de Geref. Kerk Woerden (tijdelijk verlagen van ons dienstverband van 70% naar 50%). Tevens een extra bate van 1100 euro wegens de opbrengst van de brocantemarkt. Lagere gaskosten van 700 euro en een hogere raming voor overige kosten in verband met de organisatie van Jong en Oud - Samen Kerk 7

8 Begroting 2015 De begroting voor 2015 heeft een tekort van 6.015,--. Voor 2015 is de vaste vrijwillige bijdrage 1100 euro lager begroot dan van het jaar 2014, dit vanwege mutaties en minder leden. Rekening wordt gehouden met een 70% dienstverband van onze predikant. In de begroting 2015 is geen opbrengst van te houden acties opgenomen. Bezien zal worden of uitgaven kunnen worden beperkt. Meegedaan wordt aan de actie Kerkbalans 2015, welke wordt gehouden van 18 t/m 31 januari De financiële verslagen staan niet op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via het contactformulier( penningmeester, dhr. B. van Viegen) op deze site. Met vriendelijke groet, Bert van Viegen penningmeester College van Kerkrentmeesters = + = + = + = + + = + = + = + = FINANCIËN: Vrijwillige bijdrage en Abonnement Kerkbrief. Van vele gemeenteleden is de vrijwillige bijdrage over het jaar 2014 ontvangen. Het college van kerkrentmeesters verzoekt u, als de vrijwillige bijdrage over het jaar 2014 nog niet (of gedeeltelijk) is voldaan de bijdrage over te maken op bankrekening NL65RABO ten name van de Gereformeerde Kerk Kamerik. Voor het abonnement op de Kerkbrief 2014 heeft u in mei een nota van 12,50 ontvangen. Als de abonnementskosten nog niet zijn voldaan wilt u deze dan alsnog overmaken. Namens het college van Kerkrentmeesters, penningmeester Bert van Viegen. 8

9 NIEUWS VAN DE DIACONIE Collecten: De extra collecte op 16 november a.s. is voor de diaconie, bestemd voor ons eigen werk. Op 23 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, is de eerste collecte zoals gebruikelijk bestemd voor Hospice De Mantelmeeuw in Woerden. Om uiteenlopende redenen kan of wil men in de laatste levensfase niet altijd thuis blijven. In dat geval zou zorg verleend kunnen worden in hospice De Mantelmeeuw. De Mantelmeeuw is een 'bijna-thuis-huis'; dit betekent dat ernaar gestreefd wordt om de eigen huiselijke leefsituatie van de bewoner te handhaven en zoveel mogelijk tegemoet te komen aan een bijna-thuisgevoel. Als bewoner kunt u en uw familie het huis als het uwe beschouwen en het leven binnenshuis zo organiseren dat tegemoet gekomen wordt aan uw wensen. Ook de beroepsmatige thuiszorg komt in het hospice. Een aantal momenten per dag is de wijkverpleegkundige er voor de verzorging en de verpleegkundige taken. Daarnaast is er gedurende de hele nacht een medewerker van de beroepsmatige thuiszorg aanwezig. Zo dragen de vrijwilligers en de professionele thuiszorgorganisatie gezamenlijk zorg voor een 24-uurs aanwezigheid. De medische eindverantwoordelijkheid blijft, net als in de thuissituatie, in handen van de eigen huisarts. Kerstkaartenactie Elk jaar in december wordt er een kerstkaartenactie gehouden voor gevangenen en daken thuislozen door de Stichting Ark Mission. In december voelen detineerden zich vaak extra eenzaam en een kaart met een persoonlijke groet betekent veel als signaal uit de samenleving, dat er iemand is die aan hen denkt. Voor de kerstdagen bezorgt Ark Mission duizenden kaarten in gevangenissen en opvangcentra van het Leger des Heils. Daar worden de kaarten bij een te houden kerkdienst op de stoelen neergelegd en vrijwel allemaal meegenomen, waaruit blijkt dat de betrokkenheid van mensen buiten de gevangenis voor de mensen binnen bijzonder waardevol is. Dit jaar willen wij als Ontmoetingskerk meedoen met deze actie: U koopt of maakt zelf een kerstkaart, schrijft er een persoonlijke boodschap op en ondertekent met alleen uw voornaam en (eventueel) woonplaats. Vanaf 9 november staat er 3 weken lang een doos klaar in de hal van de kerk om uw kaart in te doen. Wij zorgen dat alle kaarten begin december bij Ark Mission komen voor verspreiding. Doet u mee? Diaconale najaarsvakanties Wanneer het buiten weer kouder en natter wordt, verlangen veel mensen naar warmte. Tijdens de diaconale vakanties van Hetvakantiebureau.nl zullen de vakantiegasten én vrijwilligers die warmte ook ervaren. Kent u iemand die graag aan het einde van het jaar nog een weekje er tussenuit zou willen, indien gewenst met zorg of begeleiding? Vanaf 22 november t/m eind december zijn er nog vakantieweken in het F.D. Roosevelthuis in Doorn of in De Werelt in Lunteren. Museumtip De tentoonstelling Ik geef om jou! Naastenliefde door de eeuwen heen in het Museum Catharijneconvent in Utrecht. Hoe zorgen wij in Nederland voor elkaar, van de Middeleeuwen tot aan vandaag de dag? De tentoonstelling neemt u mee in de geschiedenis van de zorg voor de armen, de 9

10 zieken, de kinderen en de ouden van dagen en is een totaalervaring van prachtige kunstwerken en persoonlijke verhalen. Te zien tot 1 maart Namens de diaconie een hartelijke groet, Joke Koster INFORMATIE KERK IN AKTIE Hierbij de informatie over de komende collecte: Zondag 2 november 2014: collecte Missionair Werk en Kerkgroei: Op naar honderd pioniersplekken Zondag 9 november 2014: Collecte Najaarszendingsweek - Geloof in Zambia! De landelijke collecte van de Protestantse Kerk bestemd voor missionair werk en kerkgroei. Uit onderzoek is gebleken dat met de traditionele vormen van kerkzijn maar een klein deel van de Nederlanders wordt bereikt. De Protestantse Kerk stimuleert daarom nieuwe vormen van kerkzijn, zodat meer mensen kunnen ontdekken wat het Evangelie inhoudt. Pioniersplekken noemen we deze nieuwe vormen. Van Bijbelverhalen bespreken in een café tot een klooster nieuwe stijl, een huiskerk of een internetkerk: het kan en mag allemaal. De Protestantse Kerk heeft er inmiddels zo n dertig helpen realiseren. We willen er graag honderd! Door uw bijdrage aan deze collecte maakt u dat mogelijk. Deze landelijke collecte is bestemd voor het zendingswerk van Kerk in Actie. Centraal staat het werk van de uitgezonden medewerkers van Kerk in Actie Hermen en Johanneke Kroesbergen, die als docent werkzaam zijn aan de theologische universiteit in Lusaka, Zambia. De laatste jaren groeien de kerken in Zambia snel en de vraag naar goede predikanten, vooral op het platteland, neemt toe. Op de theologische universiteit, Justo Mwale theological University College, leren aanstaande predikanten om zelfstandig theologie te bedrijven en op hun eigen, Afrikaanse manier hun geloof inhoud te geven. Het is belangrijk dat predikanten dit leren en doorgeven aan hun gemeenteleden, want er leven veel geloofsvragen bij de Zambiaanse bevolking. Omdat veel vragen voortkomen uit situaties van extreme armoede, leren de studenten ook hoe ze gemeenteleden kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen dorpsgemeenschappen. Met deze collecte wordt de universiteit in Zambia en andere zendingsprojecten van Kerk in Actie ondersteund. Van harte aanbevolen. Namens de werkgroep Kerk in Actie met vriendelijke groet, Rob Verhoeve = + = + = + = + + = + = + = + = 10

11 Zendingsdienst Kom in actie door te delen Op zondag 9 november a.s. organiseert de commissie Kerk in Actie de zendingsdienst. De dienst staat in het teken van Kom in actie door te delen en er wordt stilgestaan hoe wij als christenen een verantwoordelijkheid hebben in deze wereld om te delen. Natuurlijk zijn wij als Ontmoetingskerk actief zowel intern als extern. Er is veel nood in de wereld, niet alleen ver weg maar ook dichtbij. Wat kun jij daarin betekenen? Daar willen wij graag bij stilstaan in deze dienst. De dienst wordt geleid door eigen gemeenteleden: Bert van Vreeswijk, Gerard Arendsman, Johan Langendoen en Henk van der Vliet en wordt muzikaal begeleid door William Immink, Marinus Boekelo, Wim van Selm, Menna van der Groep en Bart den Hollander. Zij hebben wel vaker in onze kerk opgetreden. Wij gaan de kinderen ook betrekken om in actie te komen. Dit zal in het teken staan van actie Schoenendoos. De collecten in deze dienst is voor Child s Destiny of Hope en beheer en onderhoud van de kerkelijke gebouwen. Tijdens de collecte is een presentatie van de nieuwe sponsorkinderen en is er filmpje met een korte impressie van het bezoek van onze gemeenteleden in Chawolo afgelopen zomer. Na de dienst zullen zij hierover een presentatie geven. Kortom een dienst waarin wij als Ontmoetingskerk stil willen staan bij de wereld om ons heen en wat wij daaraan kunnen bijdragen. Wij nodigen u daarom van harte uit op zondag 9 november a.s. aanvang 10:00 uur. Commissie Kerk in Actie = + = + = + = + + = + = + = + = Kraam Wereldwinkel Aankomende zaterdag 29 november zijn er weer artikelen en spullen te koop, afkomstig van de Wereldwinkel in Woerden. Wij zullen vanaf uur t/m uur op u wachten bij de Plus in Kamerik. We hebben etenswaar, kleine presentjes voor de kinderen, maar ook aan de ouderen is er gedacht. Koop dus niet te vroeg uw Sinterklaas en- Kerstartikelen, dit is namelijk ook mogelijk die dag. Wij zouden het fijn vinden als we op die dag hulp kunnen krijgen van u/jou! Daarom hebben wij op 2 november een lijst klaar liggen in de kerk. Hopelijk kunnen wij dit samen met u/jou doen! Vorig jaar was er goed verkocht, hopelijk wordt dit opnieuw zo n jaar! Tot dan! Christiaan de Groot en Tamaike den Hollander. = + = + = + = + + = + = + = + = 11

12 KIDS & ZO Hoi allen, Hier weer een woordje van jullie jeugdouderling. Afgelopen periode hebben we met z n allen veel gedaan. Een geweldige startdag gehad, voor de jeugd was er een hele leuke vossenjacht. Hulde aan de jeugdraad voor het organiseren!!! Die dag waren er lekkere hapjes en drankjes. Daarna met plusminus 100 mensen lekker gegeten. Volgens mij hadden jullie het ook naar jullie zin?? Ook wordt er weer veel vergaderd en voorbereid. Er komt een hele leuke kinderdienst aan, met een bandje. Ook volgt er een jeugddienst die wordt voorbereid door de clubs. Erg leuk al die fanatieke mensen, fijn dat we die om ons heen hebben. Tenslotte wordt er met de kerst een bijzondere (mini) musical voorbereid door wat enthousiaste kerkleden. Hulde voor dit initiatief! Gaan jullie nog wel eens naar de clubs? Vermaken jullie je daar? Ik hoor dat het altijd gezellig is en er leuke dingen georganiseerd worden. Komt allen, daar wordt het voor geregeld. Als ik dit schrijf hebben de meesten van jullie vakantie, is het lekker om vrij te zijn? Gaan jullie liever naar school? Nee hoor, ik snap dat vakantie lekker is. Naar de koeienmart, erwtensoep eten en naar de kermis! Komende weken komt de winter weer een beetje kijken en bereiden wij ons voor op Sinterklaas en Kerst. Er is weer veel te beleven in onze kerk. Voor jong en oud is er veel te beleven, ik hoop dat ik jullie veel mag zien in de kerk. Tot gauw, Bob den Hollander Hoi Clubleden, = + = + = + = + + = + = + = + = We draaien alweer enkel weken op volle toeren op de vrijdagavond. Bijzonder dit jaar is dat alle groepen op de vrijdagavond hun club draaien en dat betekent een strakke planning, maar dat wordt door Alfons goed gecoördineerd. Wat hebben ze al gedaan? Er is gebowld, gegourmet en er zijn spelavonden geweest. Hieronder een kleine impressie + ook een inleiding die we met jullie willen delen. Groep 7 & 8 Voortgezet 3 & 4 12

13 De inleiding bij de spellenavond met als thema: Welke bril heb jij op?' Hoe ziet God ons? Groep 7 & 8 Je staat op en het is juist zo n dag dat je wilt dat je haar goed zit. Maar, het zit niet. Sterker nog er is niets mee te beginnen. Dit gebeurt mij regelmatig. Wassen zou helpen, maar daar heb ik geen tijd voor. Ik moet weg. Water, gel, mousse. Het blijft matig. Dan maar met een wat minder goede look de deur uit. Het kan niet anders. Een laatste blik in de spiegel en ik ben weg. Spiegel Eigenlijk is er natuurlijk elke dag wel iets wat minder is. Het haar, een pukkeltje of je mascara zit niet optimaal. En daar kan je elke dag van balen en meer en meer op gaan letten. Maar, hoe wij onszelf zien dat komt niet overeen met de werkelijkheid zo blijkt uit onderzoek. Dat vind ik best wel schokkend. En hoe vaker je in de spiegel kijkt en met je uiterlijk bezig bent, hoe groter het verschil is tussen hoe je naar jezelf kijkt en hoe anderen je zien. Hersenen domineren Het zelfbeeld dat onze hersenen creëren is sterker dan de werkelijkheid. Er is dus niets mis met de spiegel en ook niet met de werkelijkheid. De sleutel voor hoe je naar jezelf kijkt zit in je hersenen. Je hersenen bepalen hoe jij jezelf ziet. Hoe je jezelf ziet heeft veel te maken met of je je geliefd, gewaardeerd of afgewezen voelt en maar heel weinig met de werkelijkheid. Daarom kunnen beeldschone vrouwen zich lelijk voelen. Impact Je zelfbeeld is voortdurend in ontwikkeling. Word je als kind geliefd en bevestigd dan ontwikkel je een redelijk kloppend zelfbeeld. Maar, word je gepest of juist op een voetstuk geplaatst door je ouders dan gaat je zelfbeeld zich vervormen in je hersenen. Je zelfbeeld wordt gevormd door interactie met je omgeving. Het is dus belangrijk dat je familie en vriendinnen hebt die je bevestigen. Die je vertellen dat je er goed uitziet en mooi bent. Ze corrigeren eigenlijk jouw onzekere gevoelens. En die positief corrigerende opmerkingen van familie, vrienden en klasgenoten hebben effect. Naarmate je ouder wordt, komt je zelfbeeld steeds meer overeen met de werkelijkheid. Constant Hoe kan het dan toch dat anderen je positief zien en je jezelf zo onzeker kan voelen? Dit noemen ze het spotlighteffect. Waar onze hersenen iedere blunder, pukkel, dip en bad hair day registreren, letten anderen helemaal NIET op die onregelmatigheden. Wij zijn zo met onszelf bezig dat we denken dat anderen dat opmerken. Maar, dat is niet zo. Wij zien onszelf als het ware in een cartoon, maar onze omgeving ziet een constant en waarheidsgetrouw portret. En met een regelmatige bad hair day is dat voor mij best een opluchting. Volmaakt Tot slot, hoe ziet God ons? God heeft ons gemaakt in al zijn wijsheid. Het is doordacht en we lijken op Hem. Het is niet zo dat uiterlijk onbelangrijk is. David was niet de meest krachtige kerel, maar God keek naar zijn hart en koos hem uit om koning te worden. Koningin Ester werd gekozen aan het hof vanwege haar uiterlijk, maar ze redt het volk door haar geloof en moed. God kijkt verder. Hij weet dat wij bang en onzeker kunnen zijn. Hij hoopt het meest van alles dat je met je hart hoort en met je hart ziet dat Hij je volmaaktheid wil geven. De hierboven geschreven inleiding is een mooi voorbeeld van hoe we de komende tijd de inleidingen vorm gaan geven. We willen de jongeren iets meer diepgang meegeven + stof om over na te gaan denken. 13

14 Altijd goed! Wat we de komende weken gaan doen daar schrijven we de volgende keer meer over. Groet, Mariëtte. = + = + = + = + + = + = + = + = Groetjes van Eva Vrijdag 3 oktober hadden we club. Er waren wat nieuwe kinderen bij zoals Bram en Enrico. We begonnen met een namenspel. Daarna deden we een spel waarbij je goed moest kijken en voelen. Toen gingen we naar buiten. En hebben we een jongens tegen de meiden spel gedaan waarbij je de flessen van de jongens of van de meisjes moest omgooien. Op het laatst gingen we nog even Just Dance op de Wii doen. Het was heel leuk. = + = + = + = + + = + = + = + = Kinderdienst Actie Kids 16 november 2014 Het thema van deze dienst is vieren & verbinden arm & rijk. Gerben Bisschop begeleidt ons op de piano en enkele kinderen zullen ons verrassen met een instrumentale bijdrage. Ook zingen we enkele liedjes mee die geprojecteerd worden d.m.v. de beamer (via you tube). We willen de liedjes vooraf graag met een groepje kinderen oefenen. We repeteren na de herfstvakantie op donderdagmiddag uit school op de clubzolder. Wil je meedoen, dan ben je van harte welkom! De jongste clubs (in de basisschoolleeftijd) versieren en vullen een doos. En natuurlijk mag jong én oud meedoen, graag zelfs! Geen tijd/inspiratie? Voor 15,-- (incl. 5,-- verzendkosten) versieren en vullen wij een doos voor u. Laten we zo met elkaar zorgen voor zoveel mogelijk gevulde dozen! Ook kunt u losse spullen afgeven op Overzicht 3 (Ria Schaap) en/of hier kaarten kopen voor dit goede doel. Alvast bedankt! Ria Schaap (tel ) en Ria van Leeuwen = + = + = + = + + = + = + = + = 14

15 VERJAARDAGEN NOVEMBER 05 Moira Smit 11 jaar 09 Luca Timmerman 6 jaar 17 Luuk t Hart 11 jaar 17 Stef van Vreeswijk 6 jaar 24 Wiljan van Dijk 14 jaar 25 Femke van der Meer 5 jaar 26 Ruben Langendoen 13 jaar 27 Tessa Doornenbal 14 jaar DECEMBER 01 Pien van t Hoofd 4 jaar 03 Thieme Hoogerwerf 4 jaar 04 Sacha van Duijn 13 jaar ACTIVITEITENKALENDER Maand: Activiteit: November 09-11: 13-11: 16-11: 16-11: 26-11: 30-11: December 15-12: 24-12: uur: Zendingsdienst 2 e wijkavond uur: Kinderdienst. 3 e wijkavond uur: gespreksgroep jaar dorpswandeling uur: ontmoetingsmiddag: kerstfeest + Quiz uur: kerstnachtdienst Januari 18-01: 19-01: 25-01: 28-01: Februari 08-02: 15-02: 25-02: uur: muziek/popdienst uur: ontmoetingsmiddag: stamppottenbuffet uur: koken voor jongeren uur: gespreksgroep jaar uur: filmavond uur: You-Tube dienst uur: gespreksgroep jaar 15

16 Maart 02-03: 11-03: 25-03: April 05-04: 13-04: 29-04: Mei 12-05: of 28-05: 27-05: Juni 07-06: 28-06: uur: ontmoetingsmiddag: muziek/zingen Sobere maaltijd uur: gespreksgroep jaar 8.30 uur: Paasontbijt uur: ontmoetingsmiddag uur: gespreksgroep jaar 9.30 uur: ontmoetingsmiddag: jaarlijks uitje uur: Pinksteren Sportavond jong en oud uur: gespreksgroep jaar uur: Kinderdienst uur: Openluchtdienst uur: Aansluitend als afsluiting van het seizoen: elkaar ontmoeten op het Kerkplein met eten voor JONG en OUD! Er draaien 3 gespreksgroepen: 1 groep komt 's middags bij elkaar van: 13:30-15:30 uur 1 groep komt 's avonds bij elkaar van: 20:00-22:00 uur De data worden onderling afgesproken, om de beurt heeft men de leiding. Heeft u belangstelling dan kunt u informeren bij: Joke Weesjes(tel: ) 1 jongeren gespreksgroep van jaar. Contactpersoon: Anita Scherpenzeel. Gespreksgroepen Vorig jaar september was het dat ik een oproep deed om deel te nemen aan een gespreksgroep. Inmiddels zijn er 3 gespreksgroepen, 1 voor de jongeren in de leeftijd van jaar met 12 deelnemers, en 2 voor de wat "ouderen" met samen 15 deelnemers. Maar: er kunnen er altijd nog bij, zo nodig starten we een nieuwe groep. Vorig jaar schreef ik: Wat is nou eigenlijk een gesprekskring? De gesprekskring is een vorm van gemeenteopbouw waarbij het gaat om het groeien in geloof, in gemeenschap en in gastvrijheid. In de gesprekskring willen we het geloofsgesprek stimuleren. Het is geweldig als gemeenteleden intensief met elkaar meeleven, onderling pastoraat en diaconaat beoefenen en groeien in geloof rond een open Bijbel. Van elkaar leer je, en word je rijker. En zo heb ik het ook ervaren. Het zijn heel leerzame, ontspannen middagen en avonden, waarin wij veel van elkaar leren, elkaar ook kunnen steunen als iemand een moeilijke periode doormaakt, elkaar bemoedigen, kortom: er zijn voor elkaar. Dus, mocht u / jij, ook eens willen "proeven" wat een gespreksgroep is, aarzel dan niet, en neem 16

17 contact op met Joke Weesjes voor de "oudere" gesprekgroep, of met Anita Scherpenzeel voor de jongerengespreksgroep Meer informatie over de jongerengespreksgroep kun je lezen op de website van de kerk of via de QR-code. Hartelijke groet, Joke Weesjes ONTMOETING Kerkenraadsleden komen en gaan. Hoe ervaren kerkenraadsleden het ambt dat zij bekleden? Dit (en nog veel meer) kwam aan de orde toen ik op 14 oktober een gesprek had met Joke Vergunst, een ervaringsdeskundige, die na vier jaar in functie te zijn geweest, in september afgetreden is als diaken. Joke heeft in de kerk al heel wat functies vervuld: ze heeft de kindernevendienst geleid; was 2 periodes secretaris van de ZWO-commissie (thans KiA); is pastoraal bezoeker geweest en -zoals hierboven vermeld- als diaken lid van de kerkenraad. Binnen de diaconie vervulde ze de functie van penningmeester. Het werkveld van de diaconie is breder dan ze had verwacht en beperkt zich niet alleen tot de plaatselijke kerk, maar heeft ook veel contacten en samenwerking met regionale instanties, zoals o.a. de voedselbank, het hospicehuis, de commissie Diaconie van de Raad van Kerken in Woerden, Kamerik, Zegveld en Harmelen, die een noodfonds beheert voor mensen die een beroep doen op de diaconie en die jaarlijks bijdragen verstrekt voor winterschoenen voor kinderen van in aanmerking komende gezinnen en voor de kerstactie. Het is merkbaar dat er door de economisch situatie meer een beroep wordt gedaan op de diaconie. Ook het weer toenemend aantal vluchtelingen vergt aandacht en ondersteuning. Door haar periode in de diaconie heeft Joke heel veel informatie en inzicht gekregen wat er speelt op het vlak van het diaconale werk in Woerden en omgeving. Dat was voor haar heel leerzaam en als doener voelde ze zich op haar plaats in de diaconie. Wat de toekomst van de kerk betreft is Joke heel benieuwd naar de uitkomsten van het onderzoek-traject Jong en oud - samen kerk en hoe daarmee verder kan worden gegaan. Te ziiner tijd zal de huidige jeugd de kerk moeten gaan dragen. Zij moeten zich er dus wel thuis voelen. Het is belangrijk dat behoedzaam wordt omgegaan met de belevingswaarden van de jongeren en van de ouderen. De ontmoeting staat, vanwege privacy redenen, niet in z n geheel op de website. Alle gemeenteleden van onze Ontmoetingskerk kunnen deze gegevens altijd opvragen via: of HH 17

18 ROOSTER AUTORIJDEN Dirk Reijneveld, De Cope, Burg. Reijerslaan 64 tel uur aan de Burg. Reijerslaan-kant Arie Hoogendoorn Nel/Niek van Duijn Dennis Koster Bert van Viegen Thom de Kort Ton den Blanken Piet Verlaan Gerard Reijneveld Klaas de Wit Ben den Hollander svp ruilen in onderling overleg Joke Koster INZAMELEN OUD PAPIER Op zaterdag 1 november verwachten we om uur bij de kerk op: Jan van den End, John Masson, Ton Rijnbeek en Paul Alfons. Na de gezamenlijke koffiepauze (bovenverdieping) gaan verder: Dominique Bastmeijer, Edwin Bastmeijer, Dennis Koster Ton den Blanken en Marcel van Bemmel. De catering verzorgt Joke Koster. De beladers op zaterdag, 6 december, vanaf uur zijn: Aarnoud Langendoen, Rob Verhoeve, Rens Rijneveld en Arie Veenis Na de gezamenlijke koffie op de bovenverdieping gaan verder: Fabio Italiano, Piet Jan van Dijk, Jan van Vliet, Ferry Hoogerwerf en Johan Langendoen. Voor de catering zorgt Wil Hoogendoorn. 18

19 CANTORIJ Zondagsliederen Nieuwe Liedboek Sinds de invoering van het nieuwe liedboek staan op de website zondagsliederen, waarbij voor elke zondag een passend nieuw lied (zie lijst hieronder) met toelichting wordt aangegeven. Tijdens de cantorij-repetitie zullen we voortaan (sinds september) het lied voor de aankomende zondag even doorzingen en kort toelichten. Zo kunnen we nog meer vertrouwd raken met het nieuwe liedboek. De liederen kunnen dan wellicht later een keer in de kerkdienst gezongen worden. Voor geïnteresseerden: de toelichtingen zijn te vinden op genoemde website, onder zondagsliederen, lied van de week. We blijven overigens doorgaan met een lied voor de dienst, waarbij regelmatig (vaak de 1 e zondag van de maand) een nieuw lied wordt voorgezongen (zgn. lied van de maand ). Vriendelijke groet (namens de Cantorij), Ria van Leeuwen lied: datum: lied: datum: lied: datum: sept okt nov sept okt nov sept okt nov sept okt nov. Projectkoor Cantorij Voor kerst en pasen hierbij alvast een uitnodiging speciaal voor de mannen: het zou fijn zijn als we dan weer kunnen oefenen en optreden met een grotere (gemengde) cantorij! Ook vrouwen blijven natuurlijk van harte welkom. De repetities voor kerst beginnen al maandag 10 november a.s., elke week van u. WIE SCHENKT DE KOFFIE? 2 november Marieke de Groot, Joke&Dennis Koster 9 november Willy Benschop, Siena Alfons, Bob den Hollander 16 november Nely Hoogendoorn, Henny van Elten,Daniëlle Hoogerwerf. 23 november Anton&Dineke Nap, Ina van Vliet. 30 november Ben&Anita den Hollander, Cootje de Wit. 7 december Thom&Coby de Kort. 14 december Petra Eveleens&Sandra Hilgeman. 21 december Coby Kon, Petra Hoogerwerf, Yvonne Kruk. 28 december Piet Verlaan, Jan Stol, Piet-Jan van Dijk. 1 januari Piet&Corrie Sloof. 4 januari Ans van Viegen, Alie Hoogendoorn, Suzanne Kleingeld. 11 januari Gijs&Engelien de Heer, Jeannette den Blanken. 18 januari Jannette van Doorn, Tineke Maarleveld, Nan Voges. 25 januari Jan-Roel Heuvelman, Mirrijn van Eijk. 19

20 De eerstgenoemde gaat tijdens het collecteren de kerk uit om de statafels klaar te zetten, te zorgen voor het drinken van de kinderen en de thee en het koffiezetapparaat aan te zetten. Bij verhindering graag onderling ruilen. Een hartelijke groet, Coby de Kort telnr AGENDA 1 nov ophalen oud papier 11 nov vergadering moderamen 13 nov 2 e wijkavond Jongen oud samen kerk! 16 nov 3 e wijkavond Jongen oud samen kerk! 18 nov vergadering kerkenraad 23 nov wenskaartenverkoop in de kerk 1 dec ophalen oud papier 28 nov inleveren kopij Kerkbrief Inleveren kopij: Verschijningsdatum: 2014: 28 november 6 december 2015: 23 januari 31 januari 6 maart 14 maart 3 april 11 april 22 mei 30 mei 3 juli 11 juli 4 september 12 september 23 oktober 31 oktober 20

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een

Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een Zondag 2 november, alle kerken 1 e collecte Najaarszendingsweek van Kerk in Actie met als thema : Geloof in Zambia! Vandaag collecteren we voor een theologische universiteit in Zambia. De laatste jaren

Nadere informatie

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld

Welkom. in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom in de PKN Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld Welkom Welkom in de Gereformeerde Kerk Giessendam-Neder-Hardinxveld, aangesloten bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn één van

Nadere informatie

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen

Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen Suggesties voor de naamopgave van de kandidaat-vormelingen In de brochure Pastoraal bij het vormsel. Catechese en gemeenschap, wordt de eerste zondag van de advent gesuggereerd als een geschikt moment

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse

VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse VIERINGEN VOOR 4 DECEMBER Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. J.B. Diermanse OM TE BEGINNEN - Orgelspel - Welkom - Stil worden - Kind ontsteekt Tweede Adventskaars: Vandaag steek ik de tweede kaars

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Echteld Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016

Protestantse Gemeente Echteld  Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Protestantse Gemeente Echteld www.kerkechteld.nl Liturgie van de Schoenmaatjes-dienst (incl. De Zondagsbrief) 2 e Adventszondag 4 december 2016 Thema: liefde = zegen Voorganger Ds. Wya de Kam - Diepeveen

Nadere informatie

informatieboekje zondagsschool God zij met ons

informatieboekje zondagsschool God zij met ons informatieboekje zondagsschool God zij met ons Index Inleiding Doel van de zondagsschool Immanuël Stukje historie Wat doen we zondagmorgen Leiding Materiaal keuze Activiteiten Inleiding Voor u ligt het

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 6 september 2015 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK 12 e Zondag van de Zomer Kleur: groen De kleur groen drukt nieuw leven, hoop, toekomst en groeikracht uit. Voorganger: Organist: Da. Geke

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf.

VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. VIERINGEN VOOR 15 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur. Voorganger: Ds. H.E.J. de Graaf. DIENST VAN VOORBEREIDING Welkom en mededelingen Stilte Aanvangslied: lied. 221:1,3 Groet en bemoediging Vg: de Heer zij

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen?

WELKOM IN DE KRUISKERK. van de. Vrije Evangelische Gemeente HEERDE. mogen wij ons aan u voorstellen? WELKOM IN DE KRUISKERK van de Vrije Evangelische Gemeente HEERDE mogen wij ons aan u voorstellen? Wie zijn wij? Deze gemeente is de oudste Vrije Evangelische gemeente in ons land. Als stichtingsdatum staat

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse.

VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. VIERINGEN VOOR 18 SEPTEMBER Morgendienst: 09.30 uur, Voorgangers: Ds. G.T. Wijnstok en Ds. J.B Diermanse. OM TE BEGINNEN Welkom Stil worden Zingen: LB 288, Goedemorgen, welkom allemaal Bemoediging en groet

Nadere informatie

13 december 2015 Derde zondag van Advent

13 december 2015 Derde zondag van Advent 13 december 2015 Derde zondag van Advent Dienst met de catechesegroep gehandicapten Bevestiging van Trudy van Wijngaarden tot diaken 9.30 uur Organist: Jan Quakkelaar Muzikale medewerking: fam. Blom -

Nadere informatie

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO

SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO SAAMHORIG ONDERWEG WERKPLANNEN VOOR SEIZOEN 2015-2016 BIJ BELEIDSPLAN 2015-2019 VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TWELLO 2 Voorwoord In oktober 2014 is het beleidsplan 2015-2019 van de Protestantse Gemeente

Nadere informatie

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM

ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM ACTIVITEITENPLAN 2013 GEREFORMEERDE KERK GAMEREN-ZUILICHEM Inleiding Op 14 maart 2012 is het beleidsplan 2012-2015 vastgesteld. In het beleidsplan is vastgelegd wat we als gemeente de komende jaren willen

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Bilthoven

Protestantse Gemeente Bilthoven Protestantse Gemeente Bilthoven WIJKGEMEENTE OOST / WEST zondag 9 augustus 2015 Noorderkerk, 10.30 uur Voorganger Ouderling Diakenen Lector Organist Koster Collecte ds. Benedikte L. Bos Ria Foeken en Tjitske

Nadere informatie

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat.

In de Apostolische Geloofsbelijdenis worden de hoofdzaken van het christelijk geloof kort samengevat. BELEIDSPLAN PROTESTANTSE KERK OLDELAMER/OLDETRIJNE VISIE Wij zien onze gemeente als een huis waarvan de deuren wijd open staan naar buiten toe. Het is ons streven om als gemeente in de wereld te staan

Nadere informatie

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten

Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Zondag 13 december 3e Advent Thema: Tijd om op weg te gaan en te ontmoeten Orgelspel Begroeting De gemeente gaat staan Intochtslied: Lied 601 Stilte om ons voor te bereiden op de dienst Bemoediging o.

Nadere informatie

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is.

Alleen in Nisse is nog een zondagsschool, waar ook een paar kinderen uit 's-heer Abtskerke opzitten. We zijn blij dat er nog een zondagsschool is. BELEIDSPLAN NISSE EN S-HEER ABTSKERKE herziening beleidsplan 6 mei 2014 VOORAF: Dit beleidsplan is vooral een beschrijving van wat we als gemeenten doen en in ieder geval zo willen houden. Dat is niet

Nadere informatie

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde

Zo blijven dan geloof, hoop en liefde Zo blijven dan geloof, hoop en liefde 1 Kor. 13, vers 13a DUINZICHTKERK zondag 23 november 2014 Wijkgemeente Archipel-Benoordenhout voorganger ds C. van Duinen; ouderling van dienst L. Fijn van Draat;

Nadere informatie

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen

Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Hierheen, naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijt, en ík zal u rust geven! Duinzichtkerk, zondag 20 november 2016 Gedachtenis van de gestorvenen Wijkgemeente Archipel- Benoordenhout voorganger

Nadere informatie

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649

3. RSIN of fiscaal nummer: 001005649 1. Formele naam kerkelijke gemeente Protestantse Gemeente te Haarlem De Protestantse Gemeente te Haarlem maakt deel uit van de Protestantse Kerk Nederland. 2. Onderdelen Protestantse Gemeente te Haarlem

Nadere informatie

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5

uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5 Kerkbrief uitgave van de Ontmoetingskerk Kamerik maart / april 2014 jaargang 46 - nr. 5 40-dagen- of lijdenstijd - 5 maart tot en met 19 april 2014 Wekenlang - veertig dagen - wordt naar Pasen, hét centrale

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN

NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN NIEUWSBRIEF MET EEN LACH EN EEN TRAAN Na een lange zomer met zon en regen is het weer tijd voor een nieuwe nieuwsbrief. Het is misschien een beetje gek maar onze nieuwsbrief lijkt een beetje op de zomer,

Nadere informatie

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7 Groep 8 16 Benjamin 16 Sander 21 Anne-Tjitske. 29 Jeltsje 14 Nynke 15 Steven DE BASISKRANT 9 oktober 2015 Jaargang 18 Nummer 4 Agenda. 16-10-2015 Speurtocht (groep 1-2) & Vossenjacht (groep3-8) 19/23-10-2015 Herfstvakantie 27-10-2015 LOT van 14.00 t/m 15.00 uur 29-10-2015 Gastlessen

Nadere informatie

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag

GEMEENTEBRIEF. 4 oktober 2015. nr. 1718 DE GOEDE REEDE. Israëlzondag GEMEENTEBRIEF 4 oktober 2015 nr. 1718 DE GOEDE REEDE Derde zondag van de herfst Voorganger Ds. Tineke Wielstra-Ensing Ouderling van dienst Henk Wijnberger Diaken Jeroen Lamers Organist Ytsen Wielstra Lector

Nadere informatie

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok.

VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. VIERINGEN VOOR 8 JANUARI Morgendienst: 10.00 uur, Voorganger: Ds. G.T. Wijnstok. OM TE BEGINNEN Stil worden Zingen: Zie de zon, zie de maan (LB 8b) Stilte Bemoediging en groet Gebed Zingen: Hoe helder

Nadere informatie

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN.

Jaarverslag Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp AX RIJSSEN. Jaarverslag 2016. Diaconie Gereformeerde Kerk Rijssen. p/a Boomkamp 4 7461 AX RIJSSEN. 1 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2016 van de diaconie van de Gereformeerde Kerk Rijssen, Ontmoetingskerk. Mochten

Nadere informatie

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl

ENQUÊTE ENQUÊTE. De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE ENQUÊTE De enquête is ook online in te vullen op: www.onzekerkonzetoekomst.nl ENQUÊTE UW MENING TELT! Wie in Kloosterhaar of Sibculo woont weet ongetwijfeld waar de kerk staat. Duidelijk zichtbaar

Nadere informatie

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Koningsdag. Nieuwsbrief april. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief april TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl U bent voor eeuwig Koning. Door alle eeuwen heen zult U regeren. Psalm 145:13 Koningsdag.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek

BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek BELEIDSPLAN Gereformeerde Goede Herder Kerk Oldebroek Beleidsplan 2016-2020 INHOUD BELEIDSPLAN 1. Inleiding / aanleiding 2. Visie 3. Beschrijving kerkelijke organisatie 4. Inventarisatie kerkelijke activiteiten

Nadere informatie

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom

Gemeenteavond De Hoeksteen 15 oktober De Toekomst van De Hoeksteen. Welkom De Toekomst van De Hoeksteen Welkom Opening Lied 276 Zomaar een dak, boven wat hoofden deur die naar stilte open staat Gebed Agenda De plaatselijke regeling van De Hoeksteen Ruud Heijloo De financiële

Nadere informatie

Zeg maar 'ja' tegen het leven!

Zeg maar 'ja' tegen het leven! Israël - Zondag 5 oktober 2014 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Zeg maar 'ja' tegen het leven! Dienst van bevestiging van ambtsdragers en medewerkers. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling

TOV! Ik ben de Heer, jullie God! Nieuwsbrief oktober. Geplande activiteiten. Belangrijke mededeling Nieuwsbrief juni.docx Nieuwsbrief oktober TOV! Weerstraat 26, 4001LD Tiel, www.toveten.nl T: 0344-751223 info@toveten.nl Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker

Nadere informatie

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere

Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom. Zondag Reminiscere Kerkbrief Hervormde gemeente Wijk 2&3 Bennekom Zondag 21 februari 2016 kleur: paars Zondag Reminiscere Dienst: Oude kerk om 10.30 uur Voorganger: mevr. Ds. M.A. de Hoog, Doorn Organist: dhr. Sjoerd Meijer

Nadere informatie

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen

MaS-vacaturebank. Protestante Gemeente Vaassen MaS-vacaturebank Protestante Gemeente Vaassen Inleiding Hieronder is de maatschappelijke stagevacaturebank te vinden van de Protestante Gemeente Vaassen. De kerk is een bijzondere plek om je maatschappelijke

Nadere informatie

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD

PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD PROTESTANTSE GEMEENTE DAMSTERBOORD orde voor de dienst op 21 juni 2015 in de Stefanuskerk te Noorddijk voorganger: ds. Jan Wilts, organist: dhr. Gerard van Reenen ouderling van dienst: dhr. Dennis van

Nadere informatie

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN

E R E D I E N S T. 25 december 2014 Kerstmorgen. KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN E R E D I E N S T 25 december 2014 Kerstmorgen KERSTFEESTVIERING met de KINDEREN Protestantse gemeente Brielle Sint-Catharijnekerk voorganger ds. Anke Dekker ouderling Rienk Koopmans organist Marco t Hart

Nadere informatie

Jaarthema NGK Dalfsen

Jaarthema NGK Dalfsen Jaarthema NGK Dalfsen Seizoen 2015-2016 Breng ons samen Verbonden van hart tot hart Aanvaard elkaar daarom ter ere van God, zoals Christus u heeft aanvaard Romeinen 15 vers 7 Jaarthema 2015-2016: Leven

Nadere informatie

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk

Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Zondag Quasimodo geniti (als pasgeboren kinderen) Protestantse Gemeente te Angerlo-Doesburg 3 april 2016, Galluskerk Orgelspel Stilte Om te beginnen De kaarsen worden aangestoken Gemeente gaat staan Zingen'

Nadere informatie

Wat is een kerkdienst?

Wat is een kerkdienst? Inhoudsopgave Welkom...3 Wat is een kerkdienst?... 4 Liturgie...5 Schema liturgie... 6 Begrippen... 8 Ruimte voor uw aantekeningen... 9 Contact...10 Routebeschrijving... 11 2 Welkom Allereerst hartelijk

Nadere informatie

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) o o Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Per 1 januari 2014 is door de Belastingdienst voorgeschreven dat een ANBI een officiële erkenning moet hebben. De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) heeft

Nadere informatie

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2)

Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Contactblad van de Protestantse Gemeente te Nigtevecht www.kerknigtevecht.nl Zaterdag 2 februari 2013 (57e jaargang, nr. 2) Zondag 3 februari 10.00 uur Ds. H. Eschbach, Terschuur Collecten : Evangelisch

Nadere informatie

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding:

Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Beleidsplan TOV eten en stichting Jij bent TOV! Inleiding: Voor u ligt het beleidsplan van TOV eten en Stichting Jij bent TOV! Dit plan beschrijft de doelstellingen en acties van de stichting voor de komende

Nadere informatie

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp

Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Liturgie voor de viering op 24 april 2016 om 10.00 uur in de Lichtkring met de Catechesegroep Gehandicapten Hoofddorp Ouderling van dienst is Burg Anker Diaken is Alma van Hengel De piano wordt bespeeld

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2012

Planning JWC Augustus/September 2012 Planning Augustus/September 2012 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 3

Nadere informatie

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017

ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 ZONDAGSBRIEF 5 februari 2017 WELKOM Van harte welkom in de Lindtse kerk. Wij wensen u en jou een goede dienst toe. Vandaag vieren we de Maaltijd van de Heer. Voel je welkom om te komen en mee te vieren.

Nadere informatie

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal.

Denkt u bij de uitgang aan de Zendingsbus? De opbrengst is dit jaar bestemd voor de Voedselbank Veenendaal. Liturgie voor 6 november 2016 Thema: WIE IS JOUW HELD? Deze dienst is voorbereid met kinderen en personeel van CBS t Speel-Kwartier Voorganger: ds. John Boogaard Ouderling van dienst: Mineke van Beek Organist:

Nadere informatie

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.)

Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Zondag 4 oktober 2015 3e zondag van de Herfst Thema: Wie zijn we? Orgelspel Begroeting (ouderling van dienst) De gemeente gaat staan Intochtslied: Verhef o Zon (melodie lied 978 Aan u behoort.) Verhef,

Nadere informatie

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018

Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk. te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 Samenvatting beleid/visie Gereformeerde Kerk te Wagenborgen voor de komende jaren tot 2018 januari 2015 Waarom dit 'beleidsplan'? We kunnen discussiëren over het nut, maar dat heeft niet zoveel zin. Wel

Nadere informatie

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen

Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen 1 Orde van dienst voor de viering van zondag 2 oktober 2016 Wijkgemeente Ambacht-Oost Bethelkerk Vlaardingen voorganger orgel : ds. Neely Kok : Guus Korpershoek De kaarsen worden aangestoken Wij bereiden

Nadere informatie

Planning JWC Augustus/September 2011

Planning JWC Augustus/September 2011 Planning Augustus/September 2011 Agenda opstellen voor de website en bijblijver Uiterlijke inleverdata Kopij Bijblijver: Agenda opstellen voor vergadering en verspreiden 25 sept (verschijnt 29 sept) 27

Nadere informatie

Samen op weg naar één PKN gemeente

Samen op weg naar één PKN gemeente Federatie Samen op weg naar één PKN gemeente Na vele jaren van nadenken, overleggen en voorstellen is op 30 september 2012 een federatieovereenkomst getekend, die de samenwerking tussen de Hervormde gemeente

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons

Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Johannes 6,1-15 - We danken God, want Jezus zorgt voor ons Dankdag voor gewas en arbeid Liturgie Voorzang LB 448,1.3.4 Stil gebed Votum Groet Zingen: Gez 146,1.2 Gebed Lezen: Johannes 6,1-15 Zingen: Ps

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde

Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Protestantse Gemeente Lichtenvoorde Jaarwerkplan voor kerkenraad, predikant en kerkelijk werker voor 2015 I. Procedure 1. Dit Jaarwerkplan is een afgeleide van het (meerjarig) beleidsplan van onze kerkelijke

Nadere informatie

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden

Jaargang 37 Uitgave juni. Protestantse Gemeente van Rijnwaarden k Jaargang 37 Uitgave juni Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV,

Nadere informatie

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst

Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Welkom in de Menorah bij de Kerk, school en gezinsdienst Voorganger Ouderling v. dienst Organist : ds. A. H Boschma : mw. F. Hovius : dhr. P. de Jong M.v.v. Kinderen en personeel van Het Mozaïek Thema

Nadere informatie

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk.

Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012. Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Zondagsbrief voor zondag 23 december 2012 Hartelijk welkom in deze dienst in de Dorpskerk. Bij de dienst Vanmorgen vertelt het evangelie van Lucas over de ontmoeting vol Geestdrift tussen twee vrouwen:

Nadere informatie

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze

Startzondag 2014. Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Startzondag 2014 Protestantse Kerk Oosterbeek Wolfheze Op weg naar een vertrouwensvolle gemeente Welkom door ouderling van dienst Intochtslied: Tussentijds 3: 1, 6 en 2 Hier is de plaats waar God ons wil

Nadere informatie

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk?

ZONDAG 17 november 2013. Wie is arm wie is rijk? ZONDAG 17 november 2013 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Thema: Wie is arm wie is rijk? Dienst van bevestiging: mw. Aaltje Timmerman tot ouderling Eredienst. Voorganger: ds. Bram Bregman Organist: dhr.

Nadere informatie

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011

Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 Orde van de dienst op de eerste zondag van de Voleinding 6 november anno Domini 2011 VOORBEREIDING Inleidend orgelspel Koraalvoorspel over Es ist gewisslich an der Zeit (gez. 279) van J.S. Bach Welkom

Nadere informatie

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder.

De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. {tab=pastoraat} Binnen de gemeente zijn we geroepen om te zien naar elkaar. De oudsten van de gemeente zijn herders onder Jezus, de Opperherder. Zij hebben de opdracht de kudde Gods te hoeden (1 Petr.

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja

Protestantse Gemeente Biddinghuizen. Gezinsdienst. Thema: Ja is ja Zondag 25 oktober 205 Protestantse Gemeente Biddinghuizen Gezinsdienst Thema: Ja is ja Voorganger: ds. Sifra Baayen - Op t Land Meevoorbereid door WJV Muzikale medewerking: True Colors Welkom - door de

Nadere informatie

Beleidsplan Kinderkerk

Beleidsplan Kinderkerk Beleidsplan Kinderkerk Grote Kerk Hoogeveen, hervormde wijkgemeenten 1 en 2 Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 1.1 Bijbelse opdracht... 2 1.2 Doelgroep... 2 1.3 Beleidsplan... 2 2 Leiding kinderkerk... 3

Nadere informatie

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk

Enquête. Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête Hervormde gemeente te Broek op Langedijk Enquête De kerk van nu is niet meer te vergelijken met de kerk van 25 jaar geleden. De dagelijkse informatiegolf die we vanuit allerlei media over ons heen

Nadere informatie

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost

Pagina 1. Profielschets van de wijkgemeente Oost Profielschets van de wijkgemeente Oost 1. Kenmerken van de kerkelijk gemeente De Gereformeerde Kerk van Woerden en Zegveld is gesticht in 1887 en telt globaal 2.000 doop- en belijdende leden. Onze kerk

Nadere informatie

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018

Beleidsplan. Gemeente. Steenwijkerwold 2014-2018 Beleidsplan van de Protestantse Gemeente te Steenwijkerwold 2014-2018 1 Inhoud 1. Beleidsvoornemens 2. Algemene beschrijving van de gemeente 3. Prioriteiten voor de komende jaren 4. Werkvelden a. Pastoraat

Nadere informatie

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een

Reguliere taken In de beschreven taken is soms voor de diaconie een coördinerende rol weggelegd. Door de betrokkenheid van gemeenteleden wordt een Beleid De diaken staat in het snijvlak van een kerk en samenleving waarin mensen proberen om het leven voor elkaar en anderen zo goed mogelijk te laten zijn. Maar in dit leven lijken de minder goede dingen

Nadere informatie

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK

HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK zondagsbrief 28 februari 2016 HARTELIJK WELKOM IN DE PETRAKERK Derde zondag van de Veertigdagentijd- Oculi Kleur: Paars Het paars wil inkeer geven in passie en advent. Wij hebben in ons leven ons van God

Nadere informatie

Zijsprong. Kind en kerk. Over de plaats van kinderen in de geloofsgemeenschap. Opzet van een avond. Werkvormen

Zijsprong. Kind en kerk. Over de plaats van kinderen in de geloofsgemeenschap. Opzet van een avond. Werkvormen Kind en kerk Over de plaats van kinderen in de geloofsgemeenschap Kind en kerk is een themaboekje uit de serie Zijsprong. Deze serie hoort bij het bewaarmagazine Spring, opvoeden en geloven (zie blad 4

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar..

Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Nieuwsbrief 17 december 2015 Het einde van het jaar.. Dit is alweer de laatste donderdagbrief van het jaar 2015. Wat is het allemaal snel gegaan. Wat hebben de kinderen goed hun best gedaan. Iedereen kan

Nadere informatie

handreiking om de kerkdienst te volgen

handreiking om de kerkdienst te volgen Uitgave: oktober 2006 Evangelisatiecommissie Chr. Geref. Kerk De Zaaier Foto s: Jaco Reijgersberg Als pdf te downloaden van www.cgkdezaaier.nl handreiking om de kerkdienst te volgen Inhoudsopgave Welkom

Nadere informatie

VERLANGEN NAAR VREDE

VERLANGEN NAAR VREDE Eerste Advent 2016 samen met mensen met een verstandelijke beperking VERLANGEN NAAR VREDE Troon van vrede symbool van hoop Zij zullen hun zwaarden en speren laten smelten in vuur, en ze zullen er gereedschap

Nadere informatie

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis

Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Johannes 14:1-3 en 28 - Hemelvaart: op weg naar thuis Voor preeklezers: ik hoor graag als mijn preek ergens gelezen wordt. Neem dan even contact met mij op: hmveurink@gmail.com. Dan stuur ik ook de bijbehorende

Nadere informatie

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN

DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN DE WEEK VOOR WE HET AV0NDMAAL VIEREN AVONDMAAL VIEREN Het Avondmaal is meer dan zomaar een maaltijd. Om dat te begrijpen, is dit boekje gemaakt. Vooral is daarbij gedacht aan de kinderen, omdat zij met

Nadere informatie

Liturgie. Zondag 13 december 2015

Liturgie. Zondag 13 december 2015 Liturgie Zondag 13 december 2015 3 e zondag van advent Voorganger Organist m.m.v. ds. Dirk Neven Ko Zwanenburg Jan Wiebe Kloosterman, trompet Berit van der Velden, piano Maaike Zuurmond, dwarsfluit Maartje

Nadere informatie

20 december 2015, 10.00 u.

20 december 2015, 10.00 u. Liturgie 20 december 2015, 10.00 u. Grote Kerk op de Markt Vierde advent. Kleur: paars Voorganger: Organist: Pastor Jos van der Steen Caroline Schaap m.m.v. de cantorij olv Wijnand Kramer Lector: Annemarie

Nadere informatie

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper

Zondag 21 mei Zesde zondag van Pasen. Een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Zondag 21 mei 2017 Zesde zondag van Pasen Een dienst van Schrift en Tafel Kees de kort: wijs en dwaas Voorganger: ds. Willemijn van Dijk-Heij Organist: Patrick Hopper Voor het eerst hier in de kerk? Welkom

Nadere informatie

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost

Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Zondag 8 mei 2016 Wezenzondag Bethelkerk Wijkgemeente Ambacht-Oost Voorganger Organist : ds. Guus A.V. Fröberg : Kees van den Berg Iedereen kan elke zondag voorafgaande aan of na de dienst een lichtje

Nadere informatie

Zondagmorgen 30 oktober

Zondagmorgen 30 oktober Zondagmorgen 30 oktober 7 e zondag van de herfst, kleur groen, viering HA, Voorganger: Ds. J.E. Schelling Organist: Dhr. Scott Baks Piano: Pieter Blokland Ouderling van dienst: Cees Verhoeff Lector: Nel

Nadere informatie

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool

Kerstfeest 2015. Ds. W.E. den Hertogschool Kerstfeest 2015 Ds. W.E. den Hertogschool Lichtjes, lichtjes overal Kerstfeest is het nu Jezus is geboren Zeggen zij aan U Groep 1/2 Welkom Kim & Jake Openingsgebed Gebed door groep 6 (1) Lieve Here God,

Nadere informatie

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken

zondag 12 februari uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken zondag 12 februari 2017 9.30 uur Bevestiging van Arie de Moes tot diaken Organist: Joop van Oordt Voorganger: ds. Adri van der Wal Intocht De kerkenraad komt binnen. We worden stil. Welkom door de ouderling

Nadere informatie

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan

RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART. hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan RONDOM LEVENSEINDE EN UITVAART hoe te handelen bij een begrafenis of crematie en hoe de kerkelijke gemeente daarbij helpen kan Uitgave ten dienste van de Gereformeerde Kerk te Ermelo/ gemeente van de Protestantse

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Tweestromenland

Protestantse Gemeente Tweestromenland Protestantse Gemeente Tweestromenland Beleidsplan jaren 2013-2016 1. ALGEMEEN EN INLEIDING 3 2. PROFIEL VAN DE PG TWEESTROMENLAND 3 3. EREDIENSTEN 3 4. KERKENRAAD 4 5. PASTORAAT 4 6. DIACONIE 5 7. COLLEGE

Nadere informatie

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente

leren omgaan met Diversiteit In je gemeente Geloven kun je niet alleen! Stap 1 Jouw kijk op de wereld 15 min. Kijken in de spiegel naar jezelf Wat vind je van je eigen lichaam? Wat vind je mooi? Als je zou mogen kiezen, welk deel zou je dan weghalen?

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016

Erediensten. Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Nieuwsbrief De Lichtbron 29 april 6 mei 2016 Lichtbron-inspiratie Een gebed op weg naar Hemelvaart; kom Heilige Geest Kom, heilige Geest wanneer het me niet meer kan schelen, wanneer het genoeg is geweest,

Nadere informatie

zondag 25 oktober 2015

zondag 25 oktober 2015 ORDE VAN DIENST zondag 25 oktober 2015 Voorganger: Ds. Evert Jan de Wijer Organist: Anco Vahl Ouderling van dienst: Leo Endedijk Diaken van dienst: Jitske de Jong PROTESTANTSE WIJKGEMEENTE Prinses Irenestraat

Nadere informatie

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk

Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk Alles is genade en Stel, ik zoek een kerk De Werkgroep Vorming en Toerusting ontwikkelde een programma voor de parochies om te benutten bij de promotie dvd en het artikel Alles is genade uit het Identiteitsnummer

Nadere informatie

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga.

Welkom in de Menorah. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist. M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Welkom in de Menorah M.m.v. de Overstappers Elise Akkerman, Melanie Schutter en Marrit Tuinenga. Voorganger Ouderling v. dienst Lectrice Organist : Ds. A.H. Boschma : mw. L. van der Veen : De Kinderen

Nadere informatie

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten

Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Kinder-, jeugd- en jongerenactiviteiten Hervormde Gemeente Kapelle... 2 Crèche... 2 Kinderkerk... 2 Jeugdkerk... 3 KK(Koken en Kletsen)... 4 Kindercantorij "Parels"... 4 Belijdeniskring... 4 Gezamenlijke

Nadere informatie

Protestantse Gemeente Rijnwaarden

Protestantse Gemeente Rijnwaarden Jaargang 38 Uitgave juni Protestantse Gemeente Rijnwaarden Informatie Protestantse Gemeente van Rijnwaarden Postadres : Markt 15, 6915 AH, Lobith Scriba : Mevr. T. Edink, Dahliastraat 14, 6915 SV, Lobith

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012

Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 Op reis met God Liturgie voor de dienst op zondag 5 februari 2012 ter afsluiting van het project Kerk, School en Gezin 2012 in de Grote- of Andreaskerk te Hattem Hervormde gemeente Hattem - wijkgemeente

Nadere informatie

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur

Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: uur Philadelphiadienst Zondag 6 november 2016 Dorpskerk Bodegraven Aanvang: 17.00 uur 2 Voorganger: Organist: Pianist: Kosters: Ds. J.A.C. Olie Jan-Kees Hartog Peter van Lunteren Dirk Bouwman en Domingo Meijers

Nadere informatie

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst

Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst Liturgie voor de vierde zondag van Advent en bevestigingsdienst 18-12-2016 Voorganger: Organist: Locatie: Bevestiging van: Thema: ds. Nita van der Horst - Kattenberg Marco 't Hart Dorpskerk te Oostvoorne

Nadere informatie

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer

Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Naar een beleidsplan voor de PG Lemmer Inleiding In de komende maanden willen we als kerkenraad een beleidsplan opstellen voor de komende vijf jaar. Iedereen die op dit moment op de één of andere manier

Nadere informatie

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari

december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender Januari CBS De Regenboog Mars 1 Postbus 285 9600AG Hoogezand 0598-321031 december ------------------------------------------------------------------------------------------------ ------- kalender december Kalender

Nadere informatie

Internationaal convivium Groningen

Internationaal convivium Groningen Internationaal convivium Groningen Stichting Ruimzicht 1 biedt met het internationale convivium in Groningen onderdak aan buitenlandse en Nederlandse studenten tezamen. Een convivium is een woongemeenschap

Nadere informatie

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING!

Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk. in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Kerk- en Schooldienst in de Maranathakerk in samenwerking met de Protestants Christelijke Basisschool Samen op Weg VERWONDERING! Voorganger: ds. Peter Smilde Pianist en organist: Bas van Viegen Met medewerking

Nadere informatie