Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2."

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen individuele leerrekening Bestemd voor: regionale opleidingscentra (ROC s); vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; kennisinstellingen; scholingsmakelaars. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 12 juni 2002 Kenmerk: BVE/B-2002/19730 Datum inwerkingtreding: zie artikel 13 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: art. 4 WOOS Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/BVH, De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Handelende in overeenstemming met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, b. subsidieontvanger: de rechtspersoon die in 2001 projectsubsidie heeft ontvangen op grond van de Regeling experimenten individuele leerrekening; c. CINOP: het Centrum voor innovatie van opleidingen te s- Hertogenbosch; d. : een spaarrekening voor werkenden en werkzoekenden, die uitsluitend ingezet kan worden voor scholing; e. werkzoekende: een persoon die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en door die organisatie op grond van de administratieve indeling, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van voornoemde wet is ingedeeld in fase 1, 2 of 3 als bedoeld in artikel 2.1, onderdelen a, b en c, van de Regeling SUWI, alsmede een persoon die arbeid verricht als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden, de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 6 van het Besluit in- en doorstroombanen. Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies (WOOS); Besluit Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen; Artikel 2 Doelstelling van de regeling 1. De regeling heeft ten doel subsidieontvangers in staat te stellen tot verlenging van de experimenten ten behoeve waarvan in 2001 subsidie is ontvangen op grond van de Regeling experimenten, met het oog op het openen van extra leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden, alsmede voor het beheer en het instandhouden van bestaande leerrekeningen. 2. De minister verstrekt daartoe in 2002 op aanvraag aan subsidieontvangers projectsubsidie. NUMMER juni 2002

2 Artikel 3 Subsidieplafond Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van maximaal ,- beschikbaar. 4. In de begroting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de projectkosten, de kosten van de individuele leerrekeningen en de kosten voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen. Artikel 4 Subsidieaanvraag 1. De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus 2002 bij het CINOP. Een aanvraag die na 1 augustus 2002 wordt ingediend, wordt afgewezen. 2. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een projectplan dat de looptijd van het project beslaat, een begroting en indien van toepassing een samenwerkingsovereenkomst. 3. Het projectplan omvat: a. een duidelijke en concrete beschrijving van de opzet, fasering en uitvoering van het project, waarbij wordt aangegeven hoe de ervaringen uit het eerste experiment zijn verwerkt en wordt aangegeven hoe het daar reeds ontwikkelde draagvlak in stand wordt gehouden en de wijze waarop dit naar andere actoren wordt uitgebreid; b. een duidelijke en concrete beschrijving van de voorgestelde opbrengsten van het project, die betrekking hebben op de instandhouding en verbreding van het draagvlak, op een toepasbaar model voor de invoering van de en op het aantal te openen leerrekeningen en de daarmee te volgen scholing; c. het aantal te openen leerrekeningen, een beschrijving van de doelgroep van het project, het type scholing dat met de gevolgd kan worden en de vormgeving van de begeleiding van de deelnemer bij onder meer de keuze van het type scholing/scholingsinstituut; d. een beschrijving van de bij het project betrokken partijen; e. de beoogde bijdragen van deelnemers en derden; f. de beschrijving van het beheer van de individuele leerrekeningen, waaronder in ieder geval de te hanteren methodiek en de zeggenschap en de wijze van verantwoording van de deelnemer over de inzet van de leerrekening en de wijze waarop is geregeld dat tegoeden die niet zijn ingezet voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld worden teruggevorderd; g. een beschrijving van de activiteiten ten behoeve van het beheer en de instandhouding van bestaande leerrekeningen en rapportage en evaluatie van de gevolgde scholing in termen van kwaliteit en resultaat, alsmede voor zover van toepassing de wijze waarop het beheer van de leerrekeningen na afloop van het experiment zal worden gecontinueerd. Artikel 5 Voorwaarden voor het project Het project voldoet aan de volgende voorwaarden: a. het project is gericht op de doelstelling, bedoeld in artikel 2; b. de aanvrager beschikt over de vereiste capaciteit om het project succesvol te kunnen uitvoeren; c. de aanvrager werkt bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk samen met andere partijen die in de regio of branche relevant zijn op het gebied van scholing en arbeid en streeft cofinanciering na; d. wat betreft werkzoekenden worden in voorkomend geval de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, betrokken; e. de subsidieaanvrager opent minimaal 115 en maximaal 175 leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden; f. indien meer dan 115 leerrekeningen worden geopend, is in elk geval het aantal leerrekeningen dat meer is dan 115 bestemd voor werkzoekenden; g. de leerrekeningen voor werkenden worden geopend in nieuwe branches of sectoren of, indien het een opleidingsfonds betreft, in nieuwe bedrijven; h. per wordt een bedrag van 450,- ingezet, aangevuld met bijdragen van deelnemers en derden; i. de leerrekening dient aangewend te worden voor individuele scholing; j. het project start uiterlijk 1 september 2002 en is uiterlijk 31 december 2003 afgerond. Artikel 6 Subsidiebedrag per subsidieontvanger 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 750 per nieuw te openen leerrekening, vermeerderd met ten hoogste ,- voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen. 2. Het subsidiebedrag per subsidieontvanger is tenminste ,- en ten hoogste ,-. 3. Indien het totaal van de gevraagde subsidiebedragen meer is dan het bedrag, genoemd in artikel 3, worden de gevraagde subsidiebedragen verlaagd naar rato van de hoogte van de gevraagde subsidiebedragen. NUMMER juni 2002

3 Artikel 7 Advies voorafgaand aan subsidieverlening 1. De minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van het CINOP. 2. Het CINOP beoordeelt de aanvragen aan de hand van de eisen, gesteld bij deze regeling. Artikel 8 Informatieplicht De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid. Artikel 9 Tussentijdse rapportage De subsidieontvanger legt voor 1 april 2003 een tussentijdse rapportage over, waarin de stand van zaken van het project wordt uiteengezet. Artikel 10 Aanvraag tot subsidievaststelling De aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen dertien weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend ingediend bij de minister. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een verslag van activiteiten. mede een evaluatie van het experiment op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden over de geschiktheid van de ontwikkelde systematiek voor bredere invoering van de voor werkenden en werkzoekenden. Bij deze evaluatie wordt specifiek aandacht besteed aan de redenen voor deelname, de begeleiding van de deelnemer bij de opzet en de inzet van de en de afstemming van de met het eventuele reïntegratietraject van de werkzoekende. 2. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het projectplan. 3. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie. Artikel 13 Voorschotten De minister verleent de subsidieontvanger een voorschot van 100% van het subsidiebedrag uiterlijk in de maand oktober Artikel 14 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst. Artikel 11 Financieel verslag en accountantsverklaring 1. Het financieel verslag wordt opgesteld met gebruikmaking van een door de minister vastgesteld formulier en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. `2. De verklaring van de accountant bevat tevens een oordeel over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger. Artikel 15 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voortzetting experimenten. Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.M.A. Hermans Artikel 12 Verslag van activiteiten 1. Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder ten aanzien van de ontwikkelde systematiek en van het aantal geopende leerrekeningen en de daarmee gevolgde soort scholing, de organisaties die het leeraanbod hebben verzorgd en de resultaten ten aanzien van de instandhouding van de bestaande leerrekeningen, als- NUMMER juni 2002

4 Toelichting zoekende. Van deze spaarrekening kan de werknemer of werkzoekende gebruik maken voor het bekostigen van een cursus of opleiding. De leerrekening kan worden gevuld Algemeen door de werknemer, de werkzoekende, de werkgever en wellicht andere belanghebbenden. In de pilotfase stimuleert de overheid het gebruik van de leerrekening door een Inleiding bedrag op de leerrekeningen te storten. De leerrekening kan worden gecombineerd met kortingsafspraken met De Regeling experimenten (Uitleg scholingsinstellingen en bestaande fiscale maatregelen. In OCenW-Regelingen nr. 27 van 22 november 2000) is een de pilotfase kan de leerrekening verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld een spaarrekening bij bank of verze- succes geweest. De regeling werd uitgevoerd binnen 8 projecten. In totaal hebben 123 bedrijven deelgenomen en zijn keringsinstelling en voucherachtige constructies. er 1100 leerrekeningen geopend. Er was een grote spreiding over branches en sectoren. Van de deelnemende gevolgd. Het gaat daarbij om scholing met duidelijke leer- Met de kan scholing worden bedrijven had eenderde minder dan 10 werknemers en momenten, die niet gericht is op vrijetijdsbesteding of eenderde tussen 10 en 100 werknemers. Van de deelnemers had 35% een opleiding op lbo/mavo niveau (of lager) recreatieve doeleinden. en 55% maximaal mbo/havo/vwo. Veel bedrijven geven te kennen door te willen gaan met de en. Als een van de nadelen van de individuele leerre- Het karakter van de regeling keningen kwam naar voren dat de (administratieve) procedures nogal omslachtig waren. De overwegend positieve OCenW-subsidies (WOOS). Deze wet is een uitwerking van Deze regeling is gebaseerd op artikel 4 van de Wet overige resultaten zijn aanleiding geweest om de experimenten en een aanvulling op de subsidietitel van de Algemene wet voort te zetten en uit te breiden naar andere bedrijven en bestuursrecht (AWB). Daarmee is meteen gegeven dat de sectoren. voorschriften die in deze regeling gegeven zijn, niet op zichzelf staan, maar in samenhang met de bepalingen van Deze regeling is een voortzetting van de Regeling experimenten. Hoofddoel van de voort- die al in de AWB of in de WOOS afdoende geregeld zijn, genoemde wetten moeten worden gelezen. Onderwerpen gezette regeling is verfijning van de binnen de eerste regeling ontwikkelde systematieken en verdere verbreding van Bijvoorbeeld: in deze regeling komt het begrip subsidie- komen niet opnieuw in deze regeling aan de orde. het draagvlak door het openen van leerrekeningen in vaststelling niet voor. Dat betekent niet dat subsidievaststelling niet aan de orde zou zijn. Volgens de AWB andere branches en bedrijven en intensivering van het aantal leerrekeningen voor werkzoekenden, waarvoor de geschiedt subsidieverstrekking in twee fasen: de subsidieverlening, voorafgaand aan het project, en de subsidievast- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Tevens zullen binnen deze stelling, na afloop van het project. De AWB bepaalt dat een regeling specifieke activiteiten worden ondernomen voor verzoek om subsidievaststelling moet worden gedaan, instandhouding van de bestaande leerrekeningen. Omdat onder overlegging van activiteitenverslag en financiële verantwoording; de WOOS bepaalt daarenboven dat het ver- de voortgezette regeling voortbouwt op de ervaringen opgedaan in de eerste regeling is er voor gekozen de voortzetting te realiseren binnen de bestaande uitvoeringska- weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is zoek om subsidievaststelling dient te geschieden binnen 13 ders. verleend. Na subsidievaststelling volgt betaling van het subsidiebedrag, onder verrekening van het betaalde voorschot. De De is een instrument om werkenden en werkzoekenden te helpen hun eigen leren te plannen en te organiseren en daarin te investeren om hun loopbaanperspectieven en competentieontwikkeling te bevorderen. De leerrekening geeft individuen de kans om hun eigen employability en mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. De leerrekening gaat uit van individuele verantwoordelijkheid en keuze, een toename van deelname aan leren en gedeelde kosten. Een is een spaarrekening op naam van de werknemer of werk- Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 De subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de projectuitvoerders die subsidie hebben ontvangen op grond van de regeling Experimenten individuele leerrekening. Het betreft de volgende opleidingsfondsen, RBO s en ROC s: NUMMER juni 2002

5 AGF Centrum voor kennis en ontwikkeling Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie Sectorfondsen Zorg en Welzijn Deltion College Training & Advies ROC Westerschelde RBO Groningen RBO Rijnmond Kennis Connect Artikel 2 Het doel van de regeling is drieledig: het verder ontwikkelen van modellen voor de invoering van de individuele leerrekening, het daadwerkelijk scholen van werkenden en werkzoekenden met gebruik van de en het instandhouden van bestaande leerrekeningen. In de projecten wordt de rol van de verschillende actoren gedefinieerd, wordt een structuur opgezet tussen werkgevers, scholingsinstellingen, banken, overheid of andere rechtspersonen waarbinnen de optimaal kan worden gebruikt, wordt getest hoe de gekozen structuur het leren van mensen bevordert, wordt getest hoe de kosten van leren kunnen worden gedeeld, en worden en geopend. Tevens worden bedrijven en deelnemers geadviseerd over het verder benutten van de bestaande leerrekeningen en over de wijze waarop de leerrekening kan worden ingebed in het scholingsbeleid van de onderneming. Ook het beheer van de moet in het projectplan worden uitgewerkt. Daarbij moet in ieder geval duidelijk zijn welke vorm de krijgt en welke afspraken er met de deelnemer worden gemaakt over het inzetten van de leerrekening en het afleggen van verantwoording daarover. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er voor de deelnemer grote administratieve lasten gemoeid zijn met deelname aan het project, maar er moet wel kunnen worden bewaakt dat de leerrekening ook daadwerkelijk wordt besteed aan scholing en nagegaan welke leerresultaten zijn behaald met de scholing. Voor zover het projectplan overeenstemt met het projectplan op basis waarvan in 2001 subsidie werd verleend, kan uiteraard worden volstaan met verwijzing daarnaar. De aanvraag moet worden gezonden aan: CINOP t.a.v. dr. C. Doets Postbus BP s-hertogenbosch Artikel 5i Er dient uit te worden gegaan van de specifieke wensen van het individu. Het aanbieden van collectieve scholing gaat in tegen het karakter van de. Eventueel kan in geval van gelijksoortige individuele scholingswensen wel een gemeenschappelijk aanbod worden georganiseerd. Artikel 4 Artikel 6 De subsidie dient te worden aangevraagd, vergezeld van een projectplan en een begroting. Het projectplan dient duidelijkheid te geven over de opzet en uitvoering van het project en de wijze waarop de systematiek van de wordt vormgegeven. Ook dient de betrokkenheid en de rol van de verschillende partijen te worden uitgewerkt. Uitdrukkelijke bedoeling van het project is ook het sparen voor scholing door de werknemer/werkzoekende zelf. Dit spaarbedrag kan laag zijn om de drempel niet te hoog te leggen. Daarnaast ligt het voor de hand dat de werkgever, het scholingsfonds van een branche en in voorkomende gevallen de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ook een bijdrage aan de leerrekening leveren. De subsidie wordt als volgt berekend. Per te openen leerrekening bedraagt de subsidie maximaal 750 ( 450 in te zetten voor de leerrekening zelf en 300 voor de kosten van de uitvoering van het project). Voorts bedraagt de subsidie voor het in stand houden van bestaande leerrekeningen maximaal De totale subsidie per project kan de echter niet overschrijden. Artikel 7 Over de aanvragen wordt mede op advies van het CINOP beslist. Het CINOP selecteert de projecten en adviseert de minister over toekenning. Bij zijn advies bekijkt het CINOP of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5. NUMMER juni 2002

6 Artikel 8 Het gaat hier om een experiment. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de resultaten van dit experiment te evalueren. Uiteraard kan dat niet zonder de medewerking van de subsidieontvangers. Ook de ervaringen van de deelnemers (voor wie een leerrekening is geopend) zullen daarbij betrokken worden. Artikelen 10 tot en met 13 Deze artikelen vormen een aanvulling op datgene wat al in WOOS en AWB geregeld is (zie ook het algemene deel van de toelichting). Vanzelfsprekend moeten in het financieel verslag zowel de kosten van de uitvoering van het project als de kosten van de leerrekeningen worden verantwoord. Wat betreft de inhoudelijke verslagen geldt, dat deze zodanig moeten zijn ingericht dat ze ook bruikbaar zijn om op basis daarvan een vergelijking te maken tussen de verschillende ontwikkelde systemen en hun geschiktheid voor bredere invoering van de. De informatie zal betrekking hebben op de opzet, verloop en resultaten van de projecten, alsmede gegevens van deelnemers en andere betrokkenen bij het project. Door CINOP zal hiertoe een format worden ontwikkeld. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.M.A. Hormans, NUMMER juni 2002

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie

Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie Januari 2010 2 Inhoudsopgave Voorbeeld Stimuleringsregeling Regionale Vraaggerichte Re-integratie...5 Annotaties bij de voorbeeld Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 11613 3 augustus 2009 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 10 juli 2009, nr. HO&S/Prog/139873,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 15826 13 augustus 2012 Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

Evalueren om te leren

Evalueren om te leren Evalueren om te leren Voorwoord Voor u ligt het rapport van de Rekenkamercommissie Leiden naar de effectiviteit van subsidieverlening door de gemeente Leiden. De Rekenkamercommissie wil met dit onderzoek

Nadere informatie

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland

Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Handreiking 2008-2013 juli 2012 Europees Vluchtelingenfonds Nederland Uitleg met voorbeelden over de procedures, de regels en de projectadministratie EVF: Ruimte voor innovatieve projecten. Colofon De

Nadere informatie

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek

Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Uitvoeringskader Subsidieregeling ondersteuning zelfstandig vertrek Versie 2015 Datum 15 januari 2015 Status Definitief Colofon Afzendgegevens Contactpersoon Projectnaam Ons kenmerk Auteurs Directie Internationale

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2010 788 Besluit van 18 november 2010 tot het stellen van nadere regels betreffende het vinden van passende arbeid voor gewezen politieke ambtsdragers

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 34064 26 november 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 24 november 2014, nr. WJZ / 14058179,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groningen 2015 De raad van de gemeente Groningen gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en nummer]; gelet op

Nadere informatie

Provinciaal blad 2010, 43

Provinciaal blad 2010, 43 Provinciaal blad 2010, 43 ISSN 0920-105X Verordening van provinciale staten van 27 september 2010, nr. 2010BEM13, houdende regels voor subsidieverstrekking (Algemene subsidieverordening provincie Utrecht)

Nadere informatie

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu

Human Resource Management Plus 2009. Regelingentekst en toelichting. www.snn.eu HRM+ 2009 Human Resource Management Plus 2009 Regelingentekst en toelichting www.snn.eu Inhoudsopgave Voorwoord............................................4 Verordening...........................................7

Nadere informatie

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek

Regeling beleggen en belenen door instellingen voor onderwijs en onderzoek OCenW-Regelingen Regeling beleggen en belenen Bestemd voor: de bevoegde gezagen van de instellingen voor onderwijs en onderzoek verbindend voorschrift Datum: 13 juli 2001 Kenmerk: FVE 2001/57965N Datum

Nadere informatie

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot de besteding van gelden uit het Europees Sociaal Fonds Investeringprioriteit B. Actief en gezond ouder worden Duurzame inzetbaarheid

Nadere informatie

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010)

VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) VERORDENING HUMAN RESOURCE MANAGEMENT PLUS 2010 (HRM+ 2010) Artikel 1, Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. onderneming: duurzame organisatie die: - erop is gericht met behulp

Nadere informatie

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer,

3. Inventarisatie inspraak bij de verschillende agendapunten. Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken. Geachte mevrouw/heer, Aan de leden van de commissie Samenlevingszaken datum 23 augustus 2006 verzonden bijlage(n) Div. uw brief van ons kenmerk contactpersoon onderwerp S/Sa/har Harry Roenhorst Vergadering Geachte mevrouw/heer,

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Groesbeek 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen

gemeente Eindhoven Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van gemeentelij ke subsidieregelingen wfâż gemeente Eindhoven Dienst Algemene en Publiekszaken Raadsbijlage nummer x4 Inboeknummer oxjorr BB4 Beslisdatum BikW 22 januari zooz Dossiernummer zo4.xo6 Raadsbijlage Voorstel tot het aanpassen van

Nadere informatie

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA)

Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds Haven Amsterdam (DIHA) 1. Algemene bepalingen Artikel 1 1. Voor de toepassing van de Bijzondere Subsidieverordening Duurzaamheid- én Innovatiefonds

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van 17 september 2014; Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 De raad van de gemeente Doetinchem; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem van

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2015 171 Besluit van 23 april 2015, houdende regels met betrekking tot de voorwaarden waaronder kosten in mindering gebracht mogen worden op de transitievergoeding

Nadere informatie

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001.

Artikel 1 Deze regeling berust op de artikelen 3.33, tweede en derde lid, en 3.42b, vijfde lid, van de Wet inkomstenbelasting 2001. Regeling aanwijzing filminvesteringen 2006 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 28 april 2006, nr DK/B&B/2006/18785, tot aanwijzing van films als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 24293 30 augustus 2013 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. DL/537302

Nadere informatie

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET

Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET Tegemoetkomingen in de loonkosten van specifieke groepen (Wet tegemoetkomingen loondomein) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen

Nadere informatie

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV

Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Inzet reïntegratieinstrumenten en -voorzieningen door UWV Inspectie Werk en Inkomen Inzet reïntegratie-instrumenten en -voorzieningen door UWV Aan deze rapportage hebben meegewerkt: Dhr. A. Lucas Dhr.

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van gemeenschappelijke regeling Regionale uitvoeringsdienst Zeeland. Nr. 102 12 juni 2015 Regeling Jaargesprekkken RUD Zeeland Het Algemeen Bestuur van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 10581 8 juli 2010 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2010, Z/M-3009481, houdende

Nadere informatie

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002;

Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede lid, van de Algemene subsidieverordening Arnhem 2002; Doc.nummer: 2012.0.060.869 Zaaknummer: 2012-05-01072 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem; Gelet op artikel 4:23 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4, eerste en tweede

Nadere informatie

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013

Toetsingskader OP-Zuid. behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Toetsingskader OP-Zuid behorende bij Operationeel programma voor Zuid-Nederland Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 2007-2013 Versie 3.0 Oorspronkelijk vastgesteld op 20 juni 2007 (versie 1.0),

Nadere informatie