Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Regeling voortzetting experimenten individuele. leerrekening; Algemeen verbindend voorschrift. Bestemd voor: Besluit. Artikel 2."

Transcriptie

1 OCenW-Regelingen individuele leerrekening Bestemd voor: regionale opleidingscentra (ROC s); vertegenwoordigers van het bedrijfsleven; kennisinstellingen; scholingsmakelaars. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 12 juni 2002 Kenmerk: BVE/B-2002/19730 Datum inwerkingtreding: zie artikel 13 Geldigheidsduur beleidsregel: n.v.t. Juridische grondslag: art. 4 WOOS Relatie tot eerdere mededelingen: n.v.t. Informatie verkrijgbaar bij: CFI/ICO/BVH, De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, Handelende in overeenstemming met de minister van sociale zaken en werkgelegenheid, b. subsidieontvanger: de rechtspersoon die in 2001 projectsubsidie heeft ontvangen op grond van de Regeling experimenten individuele leerrekening; c. CINOP: het Centrum voor innovatie van opleidingen te s- Hertogenbosch; d. : een spaarrekening voor werkenden en werkzoekenden, die uitsluitend ingezet kan worden voor scholing; e. werkzoekende: een persoon die als werkloze werkzoekende staat ingeschreven bij de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, en door die organisatie op grond van de administratieve indeling, bedoeld in artikel 26, eerste lid, van voornoemde wet is ingedeeld in fase 1, 2 of 3 als bedoeld in artikel 2.1, onderdelen a, b en c, van de Regeling SUWI, alsmede een persoon die arbeid verricht als bedoeld in artikel 4 van de Wet inschakeling werkzoekenden, de artikelen 2 en 7 van de Wet sociale werkvoorziening of artikel 6 van het Besluit in- en doorstroombanen. Gelet op: artikel 4 van de Wet overige OCenW-subsidies (WOOS); Besluit Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. minister: de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen; Artikel 2 Doelstelling van de regeling 1. De regeling heeft ten doel subsidieontvangers in staat te stellen tot verlenging van de experimenten ten behoeve waarvan in 2001 subsidie is ontvangen op grond van de Regeling experimenten, met het oog op het openen van extra leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden, alsmede voor het beheer en het instandhouden van bestaande leerrekeningen. 2. De minister verstrekt daartoe in 2002 op aanvraag aan subsidieontvangers projectsubsidie. NUMMER juni 2002

2 Artikel 3 Subsidieplafond Voor subsidieverlening op grond van deze regeling is een bedrag van maximaal ,- beschikbaar. 4. In de begroting wordt duidelijk onderscheid gemaakt tussen de projectkosten, de kosten van de individuele leerrekeningen en de kosten voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen. Artikel 4 Subsidieaanvraag 1. De subsidieaanvraag wordt ingediend voor 1 augustus 2002 bij het CINOP. Een aanvraag die na 1 augustus 2002 wordt ingediend, wordt afgewezen. 2. De subsidieaanvraag gaat vergezeld van een projectplan dat de looptijd van het project beslaat, een begroting en indien van toepassing een samenwerkingsovereenkomst. 3. Het projectplan omvat: a. een duidelijke en concrete beschrijving van de opzet, fasering en uitvoering van het project, waarbij wordt aangegeven hoe de ervaringen uit het eerste experiment zijn verwerkt en wordt aangegeven hoe het daar reeds ontwikkelde draagvlak in stand wordt gehouden en de wijze waarop dit naar andere actoren wordt uitgebreid; b. een duidelijke en concrete beschrijving van de voorgestelde opbrengsten van het project, die betrekking hebben op de instandhouding en verbreding van het draagvlak, op een toepasbaar model voor de invoering van de en op het aantal te openen leerrekeningen en de daarmee te volgen scholing; c. het aantal te openen leerrekeningen, een beschrijving van de doelgroep van het project, het type scholing dat met de gevolgd kan worden en de vormgeving van de begeleiding van de deelnemer bij onder meer de keuze van het type scholing/scholingsinstituut; d. een beschrijving van de bij het project betrokken partijen; e. de beoogde bijdragen van deelnemers en derden; f. de beschrijving van het beheer van de individuele leerrekeningen, waaronder in ieder geval de te hanteren methodiek en de zeggenschap en de wijze van verantwoording van de deelnemer over de inzet van de leerrekening en de wijze waarop is geregeld dat tegoeden die niet zijn ingezet voor het doel waarvoor zij beschikbaar zijn gesteld worden teruggevorderd; g. een beschrijving van de activiteiten ten behoeve van het beheer en de instandhouding van bestaande leerrekeningen en rapportage en evaluatie van de gevolgde scholing in termen van kwaliteit en resultaat, alsmede voor zover van toepassing de wijze waarop het beheer van de leerrekeningen na afloop van het experiment zal worden gecontinueerd. Artikel 5 Voorwaarden voor het project Het project voldoet aan de volgende voorwaarden: a. het project is gericht op de doelstelling, bedoeld in artikel 2; b. de aanvrager beschikt over de vereiste capaciteit om het project succesvol te kunnen uitvoeren; c. de aanvrager werkt bij de uitvoering van het project zoveel mogelijk samen met andere partijen die in de regio of branche relevant zijn op het gebied van scholing en arbeid en streeft cofinanciering na; d. wat betreft werkzoekenden worden in voorkomend geval de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, betrokken; e. de subsidieaanvrager opent minimaal 115 en maximaal 175 leerrekeningen voor werkenden en werkzoekenden; f. indien meer dan 115 leerrekeningen worden geopend, is in elk geval het aantal leerrekeningen dat meer is dan 115 bestemd voor werkzoekenden; g. de leerrekeningen voor werkenden worden geopend in nieuwe branches of sectoren of, indien het een opleidingsfonds betreft, in nieuwe bedrijven; h. per wordt een bedrag van 450,- ingezet, aangevuld met bijdragen van deelnemers en derden; i. de leerrekening dient aangewend te worden voor individuele scholing; j. het project start uiterlijk 1 september 2002 en is uiterlijk 31 december 2003 afgerond. Artikel 6 Subsidiebedrag per subsidieontvanger 1. De subsidie bedraagt ten hoogste 750 per nieuw te openen leerrekening, vermeerderd met ten hoogste ,- voor beheer en instandhouding van bestaande leerrekeningen. 2. Het subsidiebedrag per subsidieontvanger is tenminste ,- en ten hoogste ,-. 3. Indien het totaal van de gevraagde subsidiebedragen meer is dan het bedrag, genoemd in artikel 3, worden de gevraagde subsidiebedragen verlaagd naar rato van de hoogte van de gevraagde subsidiebedragen. NUMMER juni 2002

3 Artikel 7 Advies voorafgaand aan subsidieverlening 1. De minister beslist over de subsidieverlening mede op basis van het advies van het CINOP. 2. Het CINOP beoordeelt de aanvragen aan de hand van de eisen, gesteld bij deze regeling. Artikel 8 Informatieplicht De subsidieontvanger werkt mee aan door of namens de minister ingestelde onderzoekingen die erop gericht zijn de minister inlichtingen te verschaffen ten behoeve van de ontwikkeling van het beleid. Artikel 9 Tussentijdse rapportage De subsidieontvanger legt voor 1 april 2003 een tussentijdse rapportage over, waarin de stand van zaken van het project wordt uiteengezet. Artikel 10 Aanvraag tot subsidievaststelling De aanvraag tot subsidievaststelling wordt binnen dertien weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend ingediend bij de minister. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een verslag van activiteiten. mede een evaluatie van het experiment op basis waarvan conclusies getrokken kunnen worden over de geschiktheid van de ontwikkelde systematiek voor bredere invoering van de voor werkenden en werkzoekenden. Bij deze evaluatie wordt specifiek aandacht besteed aan de redenen voor deelname, de begeleiding van de deelnemer bij de opzet en de inzet van de en de afstemming van de met het eventuele reïntegratietraject van de werkzoekende. 2. De inrichting van het verslag komt overeen met de inrichting van het projectplan. 3. Het verslag bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan, en de feitelijke realisatie. Artikel 13 Voorschotten De minister verleent de subsidieontvanger een voorschot van 100% van het subsidiebedrag uiterlijk in de maand oktober Artikel 14 Inwerkingtreding Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW- Regelingen, waarin deze regeling wordt geplaatst. Artikel 11 Financieel verslag en accountantsverklaring 1. Het financieel verslag wordt opgesteld met gebruikmaking van een door de minister vastgesteld formulier en gaat vergezeld van een verklaring omtrent de getrouwheid, afgegeven door een accountant als bedoeld in artikel 393, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek. `2. De verklaring van de accountant bevat tevens een oordeel over de naleving van de subsidievoorwaarden door de subsidieontvanger. Artikel 15 Citeertitel Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling voortzetting experimenten. Deze regeling zal met de toelichting in Uitleg OCenW- Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.M.A. Hermans Artikel 12 Verslag van activiteiten 1. Het verslag van activiteiten bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor subsidie is verstrekt en van de daarmee bereikte resultaten, in het bijzonder ten aanzien van de ontwikkelde systematiek en van het aantal geopende leerrekeningen en de daarmee gevolgde soort scholing, de organisaties die het leeraanbod hebben verzorgd en de resultaten ten aanzien van de instandhouding van de bestaande leerrekeningen, als- NUMMER juni 2002

4 Toelichting zoekende. Van deze spaarrekening kan de werknemer of werkzoekende gebruik maken voor het bekostigen van een cursus of opleiding. De leerrekening kan worden gevuld Algemeen door de werknemer, de werkzoekende, de werkgever en wellicht andere belanghebbenden. In de pilotfase stimuleert de overheid het gebruik van de leerrekening door een Inleiding bedrag op de leerrekeningen te storten. De leerrekening kan worden gecombineerd met kortingsafspraken met De Regeling experimenten (Uitleg scholingsinstellingen en bestaande fiscale maatregelen. In OCenW-Regelingen nr. 27 van 22 november 2000) is een de pilotfase kan de leerrekening verschillende vormen aannemen: bijvoorbeeld een spaarrekening bij bank of verze- succes geweest. De regeling werd uitgevoerd binnen 8 projecten. In totaal hebben 123 bedrijven deelgenomen en zijn keringsinstelling en voucherachtige constructies. er 1100 leerrekeningen geopend. Er was een grote spreiding over branches en sectoren. Van de deelnemende gevolgd. Het gaat daarbij om scholing met duidelijke leer- Met de kan scholing worden bedrijven had eenderde minder dan 10 werknemers en momenten, die niet gericht is op vrijetijdsbesteding of eenderde tussen 10 en 100 werknemers. Van de deelnemers had 35% een opleiding op lbo/mavo niveau (of lager) recreatieve doeleinden. en 55% maximaal mbo/havo/vwo. Veel bedrijven geven te kennen door te willen gaan met de en. Als een van de nadelen van de individuele leerre- Het karakter van de regeling keningen kwam naar voren dat de (administratieve) procedures nogal omslachtig waren. De overwegend positieve OCenW-subsidies (WOOS). Deze wet is een uitwerking van Deze regeling is gebaseerd op artikel 4 van de Wet overige resultaten zijn aanleiding geweest om de experimenten en een aanvulling op de subsidietitel van de Algemene wet voort te zetten en uit te breiden naar andere bedrijven en bestuursrecht (AWB). Daarmee is meteen gegeven dat de sectoren. voorschriften die in deze regeling gegeven zijn, niet op zichzelf staan, maar in samenhang met de bepalingen van Deze regeling is een voortzetting van de Regeling experimenten. Hoofddoel van de voort- die al in de AWB of in de WOOS afdoende geregeld zijn, genoemde wetten moeten worden gelezen. Onderwerpen gezette regeling is verfijning van de binnen de eerste regeling ontwikkelde systematieken en verdere verbreding van Bijvoorbeeld: in deze regeling komt het begrip subsidie- komen niet opnieuw in deze regeling aan de orde. het draagvlak door het openen van leerrekeningen in vaststelling niet voor. Dat betekent niet dat subsidievaststelling niet aan de orde zou zijn. Volgens de AWB andere branches en bedrijven en intensivering van het aantal leerrekeningen voor werkzoekenden, waarvoor de geschiedt subsidieverstrekking in twee fasen: de subsidieverlening, voorafgaand aan het project, en de subsidievast- minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid extra middelen beschikbaar heeft gesteld. Tevens zullen binnen deze stelling, na afloop van het project. De AWB bepaalt dat een regeling specifieke activiteiten worden ondernomen voor verzoek om subsidievaststelling moet worden gedaan, instandhouding van de bestaande leerrekeningen. Omdat onder overlegging van activiteitenverslag en financiële verantwoording; de WOOS bepaalt daarenboven dat het ver- de voortgezette regeling voortbouwt op de ervaringen opgedaan in de eerste regeling is er voor gekozen de voortzetting te realiseren binnen de bestaande uitvoeringska- weken na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is zoek om subsidievaststelling dient te geschieden binnen 13 ders. verleend. Na subsidievaststelling volgt betaling van het subsidiebedrag, onder verrekening van het betaalde voorschot. De De is een instrument om werkenden en werkzoekenden te helpen hun eigen leren te plannen en te organiseren en daarin te investeren om hun loopbaanperspectieven en competentieontwikkeling te bevorderen. De leerrekening geeft individuen de kans om hun eigen employability en mobiliteit op de arbeidsmarkt te vergroten. De leerrekening gaat uit van individuele verantwoordelijkheid en keuze, een toename van deelname aan leren en gedeelde kosten. Een is een spaarrekening op naam van de werknemer of werk- Artikelsgewijze toelichting Artikel 1 De subsidie op grond van deze regeling kan worden aangevraagd door de projectuitvoerders die subsidie hebben ontvangen op grond van de regeling Experimenten individuele leerrekening. Het betreft de volgende opleidingsfondsen, RBO s en ROC s: NUMMER juni 2002

5 AGF Centrum voor kennis en ontwikkeling Stichting Opleidingsfonds Levensmiddelenindustrie Sectorfondsen Zorg en Welzijn Deltion College Training & Advies ROC Westerschelde RBO Groningen RBO Rijnmond Kennis Connect Artikel 2 Het doel van de regeling is drieledig: het verder ontwikkelen van modellen voor de invoering van de individuele leerrekening, het daadwerkelijk scholen van werkenden en werkzoekenden met gebruik van de en het instandhouden van bestaande leerrekeningen. In de projecten wordt de rol van de verschillende actoren gedefinieerd, wordt een structuur opgezet tussen werkgevers, scholingsinstellingen, banken, overheid of andere rechtspersonen waarbinnen de optimaal kan worden gebruikt, wordt getest hoe de gekozen structuur het leren van mensen bevordert, wordt getest hoe de kosten van leren kunnen worden gedeeld, en worden en geopend. Tevens worden bedrijven en deelnemers geadviseerd over het verder benutten van de bestaande leerrekeningen en over de wijze waarop de leerrekening kan worden ingebed in het scholingsbeleid van de onderneming. Ook het beheer van de moet in het projectplan worden uitgewerkt. Daarbij moet in ieder geval duidelijk zijn welke vorm de krijgt en welke afspraken er met de deelnemer worden gemaakt over het inzetten van de leerrekening en het afleggen van verantwoording daarover. Het is uiteraard niet de bedoeling dat er voor de deelnemer grote administratieve lasten gemoeid zijn met deelname aan het project, maar er moet wel kunnen worden bewaakt dat de leerrekening ook daadwerkelijk wordt besteed aan scholing en nagegaan welke leerresultaten zijn behaald met de scholing. Voor zover het projectplan overeenstemt met het projectplan op basis waarvan in 2001 subsidie werd verleend, kan uiteraard worden volstaan met verwijzing daarnaar. De aanvraag moet worden gezonden aan: CINOP t.a.v. dr. C. Doets Postbus BP s-hertogenbosch Artikel 5i Er dient uit te worden gegaan van de specifieke wensen van het individu. Het aanbieden van collectieve scholing gaat in tegen het karakter van de. Eventueel kan in geval van gelijksoortige individuele scholingswensen wel een gemeenschappelijk aanbod worden georganiseerd. Artikel 4 Artikel 6 De subsidie dient te worden aangevraagd, vergezeld van een projectplan en een begroting. Het projectplan dient duidelijkheid te geven over de opzet en uitvoering van het project en de wijze waarop de systematiek van de wordt vormgegeven. Ook dient de betrokkenheid en de rol van de verschillende partijen te worden uitgewerkt. Uitdrukkelijke bedoeling van het project is ook het sparen voor scholing door de werknemer/werkzoekende zelf. Dit spaarbedrag kan laag zijn om de drempel niet te hoog te leggen. Daarnaast ligt het voor de hand dat de werkgever, het scholingsfonds van een branche en in voorkomende gevallen de Centrale organisatie werk en inkomen, genoemd in hoofdstuk 4 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, Burgemeester en Wethouders van de betrokken gemeente en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, zoals genoemd in hoofdstuk 5 van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen, ook een bijdrage aan de leerrekening leveren. De subsidie wordt als volgt berekend. Per te openen leerrekening bedraagt de subsidie maximaal 750 ( 450 in te zetten voor de leerrekening zelf en 300 voor de kosten van de uitvoering van het project). Voorts bedraagt de subsidie voor het in stand houden van bestaande leerrekeningen maximaal De totale subsidie per project kan de echter niet overschrijden. Artikel 7 Over de aanvragen wordt mede op advies van het CINOP beslist. Het CINOP selecteert de projecten en adviseert de minister over toekenning. Bij zijn advies bekijkt het CINOP of de aanvragen voldoen aan de voorwaarden gesteld in artikel 5. NUMMER juni 2002

6 Artikel 8 Het gaat hier om een experiment. Het is nadrukkelijk de bedoeling om de resultaten van dit experiment te evalueren. Uiteraard kan dat niet zonder de medewerking van de subsidieontvangers. Ook de ervaringen van de deelnemers (voor wie een leerrekening is geopend) zullen daarbij betrokken worden. Artikelen 10 tot en met 13 Deze artikelen vormen een aanvulling op datgene wat al in WOOS en AWB geregeld is (zie ook het algemene deel van de toelichting). Vanzelfsprekend moeten in het financieel verslag zowel de kosten van de uitvoering van het project als de kosten van de leerrekeningen worden verantwoord. Wat betreft de inhoudelijke verslagen geldt, dat deze zodanig moeten zijn ingericht dat ze ook bruikbaar zijn om op basis daarvan een vergelijking te maken tussen de verschillende ontwikkelde systemen en hun geschiktheid voor bredere invoering van de. De informatie zal betrekking hebben op de opzet, verloop en resultaten van de projecten, alsmede gegevens van deelnemers en andere betrokkenen bij het project. Door CINOP zal hiertoe een format worden ontwikkeld. De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen, drs. L.M.L.M.A. Hormans, NUMMER juni 2002

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen

Regeling begeleiding studenten universitaire lerarenopleidingen OCenW-Regelingen Bestemd voor: c universiteiten met een universitaire lerarenopleiding. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 19 oktober 1999 Kenmerk: WO/B-1999/16107 Datum inwerkingtreding: zie artikel

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006

Regeling Nationaal Agentschap Leonardo da Vinci 2000-2006 OCenW-Regelingen Regeling Nationaal Vinci 2000-2006 Bestemd voor: CINOP; NUFFIC; instellingen voor beroepsonderwijs; instellingen voor hoger onderwijs. verbindend voorschrift Datum: 10 november 2000 Kenmerk:

Nadere informatie

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ])

(Tijdelijke stimuleringsregeling regulier maken ID-banen [Versie geldig vanaf: ]) Staatscourant 14-02-2003, 37. Regeling houdende regels met betrekking tot verstrekking van een eenmalige subsidie aan werkgevers die een dienstbetrekking als bedoeld in het Besluit in- en doorstroombanen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool

Regeling verdiepingsslag academische opleidingsschool Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie SenterNovem Primair Onderwijs 070-373.59.41 Voorgezet onderwijs Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie en Hoger onderwijs Regeling

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant

Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Beleidsregels subsidieverstrekking voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid West-Brabant Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan)

gemeente Eindhoven Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding en opstapbaan) gemeente Eindhoven gemeente Eindhoven Raadsnummer Inboeknummer Beslisdatum B&W Dossiernummer Raadsvoorstel Wijziging Subsidieverordening Gemeente Eindhoven 2002 inzake gesubsidieerde arbeid (flexvergoeding

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; -./ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Gelet op de artikelen 3 en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies en 32d, eerste lid, van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 29 april 2016, nr. 2016-0000105285, tot vaststelling van een regeling voor subsidiëring van scholing richting een kansberoep (Tijdelijke

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Heerhugowaard Officiële naam regeling Verordening individuele studietoeslag gemeente Heerhugowaard 2015 Citeertitel Verordening

Nadere informatie

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties; b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel. Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2015, nr. 2015-, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel

Nadere informatie

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004

Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 OCenW-Regelingen Regeling Cultuur en School voor de bve-sector 2003-2004 Bestemd voor: bekostigde bve-insellingen voor beroepsonderwijs. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 11 augustus 2003 Kenmerk:

Nadere informatie

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Vastgesteld bij besluit van de Regioraad van 26 juni 2007, nr. ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING STADSREGIO AMSTERDAM 1 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen

Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling loonkostensubsidie ondersteunend personeel basisscholen Bestemd voor bevoegde

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 9829 28 februari 2017 Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 februari 2017, nr. MBO/1147339,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 77 2 januari 2018 Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 15 december 2017, nr. 1276903,

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van gemeente Amersfoort; besluit vast te stellen de volgende regeling:

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2002

Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de examenpraktijk in het beroepsonderwijs 2002 OCenW-Regelingen Regeling stimulans verbetering en vernieuwing van de Bestemd voor: regionale opleidingscentra (roc s); agrarische opleidingscentra (aoc s); overige bekostigde BVE-instellingen; niet bekostigde

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer /c; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING WESTSTELLINGWERF 2016 De raad van de gemeente Weststellingwerf; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 4 augustus 2015, nummer 006042/c; gelet op artikel 149 van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13497 4 juli 2012 Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 juni 2012, nr. IENM/BSK-2012/107338, tot

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 5380 9 april 2010 Beleidsregels UWV pilot plaatsingssubsidie 30 maart 2010 Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001

Regeling vaststelling model financiële verantwoording en controleprotocol inburgering nieuwkomers 2001 OCenW-Regelingen financiële verantwoording Bestemd voor: gemeenten, die inburgeringscursussen verzorgen. 2. Het model voor de verklaring omtrent de getrouwheid wordt vastgesteld volgens bijlage 3 bij deze

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente.

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Gemeente. De raad van de gemeente.; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders..; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Lingewaard 2015 Raadsbesluit 4 december 2014 Naam opsteller M. Huberts Datum vaststelling 4 december 2014 Afdeling Dienstverlening Vastgesteld

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen

HOOFDSTUK 1 Algemene bepalingen 1998,nr. De raad van de gemeente Emmen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van..., nr..., gelet op artikel 105a1/105a2 van de Wet op het basisonderwijs, artikel 102a1/102a2 van de Interimwet

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572

Gelezen het voorstel van gedeputeerde staten van 12 februari 2008, nr. 2008int217572 PS2008WMC06 bijlage2 Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 31 maart 2008, 2008int217674 tot subsidiëring van kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie (Subsidieverordening kleinschalig

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS,

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op de artikelen 1.3 en 2.1 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS, STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3953 20 januari 2017 Besluit van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 januari 2017, nr. VO/1112830,

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers

Subsidieregeling zij-instromers OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen en scholen/instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de Expertisecentra of de Wet op het voortgezet onderwijs van toepassing is. verbindend

Nadere informatie

"VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015".

VERORDENING INDIVIDUELE STUDIETOESLAG 2015. De raad van de gemeente Loppersum; gelezen het voorstel van het college van 2 december 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, van de Participatiewet; b e s l u i t : vast te stellen de "VERORDENING

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Harlingen Onderwerp: Participatiewet De raad van de gemeente Harlingen Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 oktober 2014 gelet op gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Castricum 2015 De raad van de gemeente Castricum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014 [nummer]; gelet

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul

Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Verordening materiële en financiële gelijkstelling onderwijs gemeente Valkenburg aan de Geul Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. het college: het

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008

Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling versterking cultuureducatie in het primair onderwijs 2007-2008 Bestemd voor

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie

Hoofdstuk 2. Loonwaarde en loonkostensubsidie De raad van de gemeente gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet; besluit vast te stellen de gemeente.. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID;

DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID; Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 14 december 2004, Directie Arbeidsmarktbeleid Bijzondere Groepen, nr. ABG/GA/2004/85773

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein 2015 De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015

Verordening. individuele studietoeslag. gemeente Borsele 2015 Verordening individuele studietoeslag gemeente Borsele 2015 1 De raad van de gemeente Borsele; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014, gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet gemeente Renkum 2015 De raad van de gemeente Renkum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014; gelet op artikel 8, eerste

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT 'Verordening rnateriele financiele gelijkstelling gemeente Deurne:

eurne DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE BESLUIT 'Verordening rnateriele financiele gelijkstelling gemeente Deurne: Nr 73a DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE gelezen het voorstel van het college van 4 augustus 2015, inzake de verordening rnateriele financiele gelijkstelling onderwijs; gelet op artikel 140 van de Wet op het

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017

SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Provinciaal Blad van Zuid-Holland SUBSIDIEREGELING BEVORDEREN INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING ZUID-HOLLAND 2017 Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015. Dienst SoZaWe Nw. Fryslân Het algemeen bestuur van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Fryslân; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel c, en derde lid, van de Participatiewet; overwegende dat het van belang

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Gelet op artikel 32b van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 14028 1 augustus 2011 Beleidsregels subsidiëring UWV 2011 19 juli 2011 Het Uitvoeringsinsituut werknemersverzekeringen,

Nadere informatie

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector)

Regeling Investeren in voorsprong voor de sector beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve-sector) Regeling Investeren in (bve-sector) OCenW-Regelingen Bestemd voor: c scholen en instellingen voor. Algemeen verbindend voorschrift Datum: 20 mei 1998 Kenmerk: WJZ-1998/20673 Datum inwerkingtreding: zie

Nadere informatie

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten;

Gelet op artikel 50a van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten; (Tekst geldend op: 20-10-2009) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september 2005, Directie Sociale Verzekeringen, nr. SV/R&S/2005/73174, houdende regels met betrekking

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 7154 12 maart 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 5 maart 2014, nr. DT&V/beleid/2013/UIT-1108,

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 15 MAART 2016, NR. 25819, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING JOURNALISTIEKE INNOVATIE RONDE 11 2016 Het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; Versie: 03-12-2014 De Raad van de gemeente Littenseradiel; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 november 2014; gelet op artikel 6, tweede lid, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica...

wetten.nl - Wet- en regelgeving printen - Subsidieregeling scholing jonggehandica... pagina 1 van 6 Subsidieregeling scholing jonggehandicapten met ernstige scholingsbelemmeringen (Tekst geldend op: 29-09-2014) Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 september

Nadere informatie

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee

*Z03761839F6* Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee *Z03761839F6* Registratienummer: Z -13-03431 / 29210 Verordening individuele studietoeslag gemeente Goeree-Overflakkee De raad van de gemeente Goeree-Overflakkee; gelezen het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO

Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO Wettelijke basis cliëntenparticipatie WWB, WIJ, WSW en WMO WWB Art. 47. Verordening cliëntenparticipatie De gemeenteraad stelt bij verordening regels over de wijze waarop de personen, bedoeld in artikel

Nadere informatie

Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA

Subsidieregeling beurzenprogramma DELTA OCenW-Regelingen Subsidieregeling beurzenprogramma Bestemd voor: Instellingen voor hoger onderwijs (als bedoeld in artikel 1.8 van de WHW) Algemeen verbindend voorschrift Datum: 26 januari 2001 Kenmerk:

Nadere informatie

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging

Subsidieregeling zij-instromers voor primair onderwijs en voortgezet onderwijs met declaratiebekostiging Subsidieregeling zij-instromers 2002-2003 voor primair onderwijs met declaratiebekostiging OCenW-Regelingen Bestemd voor: besturen van scholen of instellingen waarop de Wet op het primair onderwijs of

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein

Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein Verordening individuele studietoeslag gemeente Stein De raad van de gemeente Stein; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Stein; gelet op artikel 8, eerste lid onderdeel c, van de Participatiewet;

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet Urk 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland; Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe: gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten gelet op de Algemene wet bestuursrecht, de Provinciewet en de Gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 2958 13 februari 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 februari 2012, nr. R&P/RA/2012/1738,

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake de Algemene subsidieverordening Gemeente Hoom 2015; Registratie nummer: 1128707 Algemene subsidieverordening gemeente Hoorn 2015 De raad van de gemeente Hoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoom, inzake

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; Verordening individuele studietoeslag Westerveld 2015 De raad van de gemeente Westerveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8, eerste lid, onderdeel

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag

Verordening individuele studietoeslag Gemeenteblad 546 Verordening individuele studietoeslag Gemeente Voorst november 2014-1 - Verordening individuele studietoeslag De raad van de gemeente Voorst; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 24 AUGUSTUS 2016, NR. 26108, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING JOURNALISTIEKE INNOVATIE RONDE 12 2016 Het Stimuleringsfonds

Nadere informatie

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, REGELING VAN HET STIMULERINGSFONDS VOOR DE JOURNALISTIEK VAN 1 MAART 2015, NR. 24805, TOT VASTSTELLING VAN EEN TIJDELIJKE SUBSIDIEREGELING PERSINNOVATIE 2015 Het Stimuleringsfonds voor de journalistiek,

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet 2015 gemeente Midden-Drenthe 1 De raad van de gemeente Midden-Drenthe; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 8 derde lid van de Participatiewet;

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 12358 21 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 5 juni 2012, nr. DL/407295,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 724 18 januari 2011 Beleidsregels UWV onderzoek interne jobcoach Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Gelet

Nadere informatie

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015

Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 Verordening individuele studietoeslag Participatiewet BMWE 2015 De raad van de gemeente De Marne; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 december 2015; gezien de adviezen van de stichting

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân:

PROVINCIAAL BLAD. vast te stellen de Subsidieregeling gedragsbeïnvloeding verkeersveiligheid Fryslân: PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Fryslân. Nr. 152 12 januari 2016 Uitvoeringsregeling van 1 januari 2016, houdende regels betreffende de subsidiëring vanactiviteiten waarmee de verkeersveiligheid

Nadere informatie

Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie (ict-projecten) in het

Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie (ict-projecten) in het OCenW-Regelingen Subsidieregeling projecten informatie- en communicatietechnologie in het onderwijs Regeling houdende regels voor het verstrekken van subsidies voor de uitvoering van projecten in het kader

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân

Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Beleidsregels tegemoetkoming eigen bijdrage kinderopvang Gemeente Súdwest-Fryslân Artikel 1. Doel van de regeling Deze regeling heeft als doel te voorzien in een tegemoetkoming in de kosten van de eigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Nr. 13-3 De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18 juni 2015, nr. 15.05.13.; gezien het advies van de gezamenlijke Wmo-adviesraden van de Westerkwartiergemeenten

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE HOUTEN De raad van de gemeente Houten; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 16 juni 2014, nummer 2014-046; (gewijzigd n.a.v. de raadsvergadering van 7 oktober 2014) overwegende dat - het juridisch

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt)

Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging bekostiging onderwijs allochtone levende talen (oalt) Regeling bijdrage kosten personele gevolgen wegens beëindiging allochtone levende talen (oalt) OCenW-Regelingen Bestemd voor: gemeentebesturen en schoolbesturen van scholen in het primair onderwijs, die

Nadere informatie

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost;

gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c van de Participatiewet en artikel 7 lid 1 van de gemeenschappelijke regeling 2010 ISD Noordoost; Gemeente Appingedam Raadsbesluit De raad van de gemeente Appingedam; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2014; gelet op artikel 8 eerste lid onderdeel c

Nadere informatie

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente;

gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet en gelet op de Verordening Loonkostensubsidie Participatiewet gemeente; Beleidsregels loonkostensubsidie Participatiewet 2015 gemeente Castricum Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente [Castricum]; gelet op de artikelen 10c, 10d, 10da en 10e van de Participatiewet

Nadere informatie