Denkend aan Duitsland

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Denkend aan Duitsland"

Transcriptie

1 Denkend aan Duitsland Voorstudies en achtergronden Een essay over moderne Duitse geschiedenis en enige hoofdstukken over de Nederlands- Duitse betrekkingen in de jaren zeventig M.C. Brands H.J.G. Beunders H.H. Selier

2

3 WOORD VOORAF Bij de voorbereiding van het rapport nr. 23 "Onder invloed van Duitsland" bestond bij de WRR de behoefte aan een verruiming van het inzicht in de recente historische achtergronden van de relatie Nederland-Duitsland. Een overzicht hiervan is tot nu toe in Nederland niet gepubliceerd. Om aan deze behoefte tegemoet te komen heeft prof.dr. M.C. Brands, hoogler'aar nieuwste geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, een probleemanalytisch essay geschreven over de positie van de Bondsrepubliek Duitsland in de wereld in het recente verleden en in het heden. Tevens heeft hij aandacht geschonken aan de vraag hoe Nederland het best zou kunnen reageren op de zich in de Bondsrepubliek ontwikkelende situatie. In het kader van zijn onderzoek hebben twee medewerkers van prof. Brands, drs. H.J.G. Beunders en drs. H.H. Selier, materiaal verzaneld over een aantal specifieke aspecten van de Nederlands-Westduitse relaties in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Het materiaal, waarvan een gedeelte in deze studie wordt gepubliceerd, was in deze vorm niet eerder beschikbaar. De Raad heeft van deze bijdragen gebruik gemaakt bij de voorbereiding van zijn rapport en spreekt de verwachting uit dat zij de kennis zullen vergroten van dit belangrijke aspect van de Nederlandse buitenlandse betrekkingen. Prof.ir. Th. QuenE Voor zitter maart I983

4

5 INHOUDSOPGAVE I. DENKEND AAN DUITSLAND; EEN ESSAY OVER MODERNE DUITSE GESCHIEDENIS (M.C. Brands) 1. Inleiding 2. Hernomen posities, hervonden orientatie; de wissels veren terug 3. De grondslagen van de Bondsrepubliek 4. "Wir sind wieder wer", "die Deutschen sind wieder wichtig" 5. Buitenlandse bermpolitiek van Nederland: een positie terzijde? Over opties voor een Nederlands beleid die geen keuze betekenen 6. Toegift Bibliografie De PvdA, DE HORZEL VAN DE SPD (H.J.G. Beunders) NEDERLANDSE EN WESTDUITSE VAKBONDEN (H.H. Selier ) IV. DE KERKELIJKE VREDESBEWEGING IN NEDERLAND EN DE 169 BONDSREPUBLIEK (H.H. Selier) V. ONTWIKKELINGSBELEID EN HET IMAGO (H.J.G.~eunders) 205

6

7 "Schreiben woll'er, und leer war der Kopf, da besah er sich Deutschland; leer kam der Kopf zuruck, aber das Buch war gefullt". Goethe/Schiller, Xenien. INLEIDING Ofschoon het begrip 'dialectisch' vaag. en weinig zeggend is, weet ik geen betere term voor het essay dat hierna volgt. In de eerste plaats schijnt het onderwerp te verleiden tot dialectiek. Zo is de verhouding tussen de beide Duitslanden niet anders dan in dialectische termen aan te duiden: het is geen binnenlandse, maar ook geen buitenlandse relatie, deze ' innerdeutsche ' v&houding. Woorden als Zerrissenheit, gespletenheid, Doppelnatur, di- lemma, paradox, contradicties, ambivalentie, Janus-karakter, Teilung en dergelijke hebben een lange geschiedenis in het Duitse taalgebruik. Een hoofdthema van dit essay is dat ondanks veel verandering en vernieuwing traditionele basispatronen hun kracht niet verliezen. Geschiedenis blijkt taaier dan hervormers meestal willen toegeven. Adenauers breuk met de Duitse geschiedenis bleek na 1970 minder succes te hebben dan daarvoor in de Bondsrepubliek en daarbuiten was aange- nomen. Vooral daar waar het moderne asfalt begint af te brokkelen, worden de oude karresporen weer duidelijk zicht- baar, aldus een conclusie van dit betoog, en die karresporen lopen van West naar Oost. Juist de poging na de tweede Wereld- oorlog een drastische breuk in de Duitse geschiedenis te forceren heeft er toe geleid dat in het tijdvak dat erop volgde,de pendel terugslingerde. Laat er geen misverstand ontstaan: er is geen terugin de geschiedenis, de geschiedenis herhaalt, zich niet. Traditionele patronen blijken weliswaar. meer taaiheid te bezitten dan men geneigd is op grond van alle veranderingen aan te nemen, die traditionele elementen doen zich echter gelden in nieuwe verhoudingen en derhalve ook met andere gevolgen. Dat is die zo ingewikkelde dialectiek van continuyteit en discontinuiteit waarmee historici - en zij zeker niet alleen - in hun werk geconfronteerd worden. Hier moeten we volstaan met 66n aspect van dit brede vraagstuk. Ondanks het feit dat Europa, en daarmee ook Duitsland, ge- deeld zijn door het blokkensysteem, heeft de Bondsrepubliek, dat demi-duitsland, sinds 'the end of the post war era' - in toenemefide mate te maken gekregen met het tradi- tionele Duitse dilemma haar positie tussen Oost en West te

8 moeten bepalen. Nog meer dan in het geval'van andere West- europese landen blijken in de Westduitse politiek 'legitimacy, equilibrium, peace and security' als regulatieve ideeen elkaar dwars te zitten, of elkaar zelfs uit te sluiten. En dan nog een laatste rechtvaardiging van de typering 'd1.a- lectisch'. Zoals Friedrich Engels en anderen ons hebben voor- gehouden, lijkt het eindresultaat van het menselijk handelen zelden op wat een van de handelende personen of groepen na- gestreefd heeft. Deze 'Heterogonie der Zwecke' lijkt zich we1 in het bijzonder in de Duitse geschiedenis te manifesteren. Het is dan ook niet onverklaarbaar dat juist in Duitsland geschiedtheorie en geschiedfilosofie zo tot bloei gekomen zijn. Het zou te ver gaan om hier te beweren, dat Duitse politici meer dan anderen rekening hebben te houden met de ongewenste gevolgen van hun politieke streven en handelen. Zeker is echter we1 datdemoderne Duitse geschiedenis een overvloed van voorbeelden van het onverwachte gevolg biedt, die stuk voor stuk ver reikende invloed hebben gehad opdeeuropese, zelfs op de wereldgeschiedenis. In Bonn is men zich sterk bewust van het grote risico dat men door naar a te streven bij -a uitkomt. In een toegift hebben wij zo'n dialectische excercitie in de Duitse geschiedenis opgenomen. D i t essay biedt een interpretatie van de recente geschiedenis van de BRD en van mogelijke consequenties daar- van in de nabije toekomst.het is een interpretatie, die echter, zover als mogelijk, in haar consequenties is doordacht. Uiteraard zijn er andere interpretaties denkbaar, die bijvoor- beeld meer uitgaan van definitieve veranderingen en minder spreken van herstelde patronen. In dit essay is geprobeerd achter, 'kortgolvige', conjuncture-le -.invloeden de ' langgolvige ' structurele ontwikkelingen te ontdekken. Het gevaar is echter allerminst uitgesloten dat desondanks bij de extrapolaties korte. termijn-ef fecten een rol zi jn bli jven spelen. Om dat risico te beperken zijn zoveel mogelijk historische zeke- ringen toegevoegd, Een dialectische opmerking tot besluit: uit ons hoofdstuk over Nederland zou de conclusie kunnen worden getrokken dat gezien de beperkte ruimte voor een Nederlands buitenlands beleid, een terzijde-politiek, een bermpolitiek, onvermijde- lijk is. Wij hopen daarentegen met onze analyse te bereiken dat men juist de gevaren van zo'n politiek inziet en dat politici ertoe gebracht zullen worden ruimte te scheppen voor een beleid dat minder aan ongewenste gevolgen voorbijgaat. Deze studie werd in eerste aanleg afgerond v66r

9 de 'Poolse Zondag', 13 december Daardoor zijn sommige elementen achterhaald in die zin dat wat hier als mogelijke ontwikkeling aangeduid werd, ten dele reeds heeft plaats gevonden. De irritatie bi~voorbeeld over de Duitse terughoudendheid inzake Polen was na december 1981 veel sterker dan daarvoor. Steeds meer wordt er in het buitenland de nadruk gelegd op de relatie tussen deze terughoudendheid en Bonn's middenpositie. De gevolgen voor het westelijk bond- genootschap worden breder uitgemeten dan tevoren. Toch vindt men nog steeds de opvatting ver- kondigd dat een regering van andere politieke signatuur in Bonn het niet zover had laten komen met de Duits-Amerikaanse betrekkingen. Als men er echter werkelijk van overtuigd is dat de Duitse houding inzake Polen en het Russische aardgasproject met structurele ontwikkelingen te maken heeft en niet met het specifieke programma van deze coalitie, is deze opvatting onhoudbaar.

10 HERNOMEN POSITIES, HERVONDEN ORIENTATIE; DE WISSELS VEREN TERUG. "Kein Auslander solle einem Deutschen trauen, der behaupte die 'deutsche Frage' sei kein Thema mehr" (Egon Bahr in Deutsche Einheit, Hrsg. G.Knopp, blz.198). Een van de belangrijkste stellingen van dit essay is dat in deperiode eind jaren zestig en begin jaren zeventig West-Europa, hoe verdeeld het ook geweest moge zijn, zich in toenemendemate zelfstandig ten opzichte van de Verenigde Staten is gaan gedragen. De band van het weste- lijk bondgenootschap is losser geworden, de Amerikaanse hegemonie daarbinnenverzwakt, de Europese zelfstandige rol is versterkt. Dit alles hangt onder meer daarmee samen dat de bescherming die de Verenigde Staten bieden kan, niet meer zo krachtig of effectief is als in de beginfase van het bondgenootschap. Tevens wordt die bescherming door vele groepen in West-Europa niet meer in dezelfde mate als onmis- baar ervaren als een kwart eeuw geleden. Er zijn ook gelui- den die juist wijzen op de nadelen voor West-Europa, wanneer het zich te zeer vereenzelvigt met de Verenigde Staten. Daarmee komen we op het punt van de divergerende Amerikaanse en Europese belangen: een divergentie die minder tot uit- drukking gebracht werd, toen de veiligheid van West-Europa nog op het spel stond. Nu dat in de jaren zeventig veel minder het geval geacht werd, trad die divergentie sterker naar voren. Sinds het begin van de jares zestig heeft er zich geen duidelijke dreig'ing voor de westeuropese veilig- heid voorgedaan. Zelfs de bouw vandeberlijnse muur wordt nuveelmeer gezien als ean defensieve daad van het DDR- regime dan als oostduitse agressie, zoals men hec in 1961 nog beschouwde. Die muur heeft juist, zo is de voorstelling nu, veel bijgedragen tot de stabiliteit in de verhouding tussen de beide blokken, en daarmee tot wat1d6tentde' is gaan heten. Evenmin heeft de inval door de Warschau-pakt- landen in Tsjechoslowakije in 1968 een bedreiging van de westeuropese veiligheid betekend. Integendeel zelfs: kort daarna werden de belangrijkste stappen gezet die leidden tot de 'Ostvertrage' die de verhoudingen tussen de Bondsrepubliek en de DDR en andere oosteuropese landen zouden 'normaliseren'. Onze these is dus veeleer dat de periode van het hechte westelijke bondgenootschap - die overigens nimrner zonder crisis is verlopen - een van buiten opgelegde uitzondering genoemd moet worden en dat sinds het begin van

11 'd&tentel steeds meer de regel terugkeert.uiteraard is er geen sprake van terugkeer naar de toestand van vroeger: daarvoor is er te veel veranderd - hoe zou dat ook kunnen met bijvoorbeeld een gedeeld ~uitsland? - en bovendien is er nimmer een weg terug in de geschiedenis. Wat wij hier bedoelen, is dat door de Tweede Wereldoorlog en de daarop volgende Koude Oorlog traditionele ontwikkelingspatronen van de diverse westlijke landen op zeer drastische wijze afgebroken of sterk omgebogen zijn. Men kan ook zeggen dat zij - tijdelijk - onderbroken zijn of zich als amper zicht- bare stippellijnen voortgezet hebben. Een van de uitgangspunten van deze studie is dat basis-patronen zelden uit de geschiedenis verdwijnen, zelfs niet door zulke drastische ingrepen als de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog. A1 kan tijdelijk de schijn bestaan dat zij verdwenen of omgebogen zijn, de taaiheid van de 'forces profondes' blijkt zeer groot. Jarenlang is gedacht dat door de deling van Duitsland de traditionele euvelen van 'die deutsche Frage' zo niet voor de Duitsers,dan in elk geval voor de omgeving van Duitsland, weggewerkt waren. Nu de benauwenis van de Koude Oorlog na 1970 steeds meer uit het geheugen verdwijnt, is er sprake van een terugkeer van 'die deutsche Frage' in een gedaante die tijdens de 'onnatuurlijke' periode van scherpe konfrontatie tussen Oost en West,tijdelijk opgehouden had te bestaan. De Bondsrepubliek scheen niet meer tot de 'Mitte Europas' te behoren:het was een westelijke staat geworden, overeenkomstig Adenauers streven een einde te maken aan de traditionele Duitse 'Schaukelpolitik' tussen Oost en West. Adenauer voerde een drastische 'Korrektur' der deutschen Geschichte' uitmet behulp van de westelijke bezetters, vooral met steun van de Verenigde Staten. Raymond Aron heeft eens opgemerkt dat Adenauer met Europa uit vissen meende te kunnen gaan en daarbij de Duitse geschiedenis de geschiedenis te laten. Adenauer heeft doelbewust.en einde willen maken aan de traditionele Duitse tweeslachtigheden en dilemma's. Wanneer wij in de titel van dit hoofdstuk spreken van 'hervonden orientatie', bedoelen wij dat Adenauer tijdens zijn leven weliswaar in belangrijke mate.geslaagd is in zijn streven, maar dat juist door de 'Ostvertrage' de BRD weer meer opgeschoven is naar Midden- Europa met alle gevolgen van dien. Niemand kan ontkennen dat Bonn door deze verdragen een armslag heeft gekregen op het gebied van de lnternationale politiek die het onder Adenauer niet had. Daartoe behoort vooral dat de Bonds-

12 republiek veel zelfstandiger opereert ten opzichte van de Sovjet Unie dan v66r de 'ostvertrage'. Uiteraard handelt Bonn liefst met zo sterk mogelijke Amerikaanse rugdekking, die echter niet steeds te verkrijgen blijkt te zijn. De betekenis van die verbinding met Washington is echter door deze verdragen een andere geworden. In Foreign Affairs (zomer 1979) schreef Marion Donhoff van Die Zeit dat door die 'ostvertrage' "we once again assumed our traditional place in the center of Europe, Bonn must to a certain extent also take the reactions of the East into a account". Dit geldt te meer, omdat Berlijn nog altijd 'a lever in the hands of the Soviets' is waaraan zij kunnen trekken. De Bondsrepubliek is niet alleen erfgenaam van wat in het buitenland beschouwd wordt als het traditionele Duitse gevaar, zij is ook - tot voor kort tenminste - de trouwste en sterk- ste partner van de Verenigde Staten in Europa. Daarnaast is zij voor de Sovjet Unie niet alleen belangrijkste handelspartner, maar ook het westelijke land waarop de Sovjet Unie de grootste ' leverage ' heef t, meer dan..op enig ander Westeuropees land. Dat komt door het geamputeerde karakter van de BRD.Voor Bonn staat vast dat de Bondsrepubliek niets in Oost-Europa voor elkaar krijgt zonder de instemming, of tenminste een gedogen van de kant van Moskou. En Bonn hoopt nog heel veel te bereiken in zijn relatie met Oost-Europa in het algemeen en de DDR in het bijzonder. Zo is de BRD niet alleen 'frontstaat': een staat die zijn identiteit ontleent aan de Koude Oorlog, net als deddr: beider legitimatie gaat terug op een periode waarvan men zegt of hoopt dat deze voorbij is, namelijk de Koude Oorlog. Dgtente mag dan volgens AndrG Fontaine een voortzetting zijn van de Koude Oorlog met andere middelen, het probleem van de BRD is dat naarmate dgtente zich inderdaad in positieve zin onderscheidt van de Koude Oorlog, haar legitimatie zwakker wordt. Bovendien is er geen land te noemen waar traditioneel juist zoveel en zolang a1 alles onder 'Ideologieverdacht' en 'Legitimationszwang' gesteld is, als juist in Duitsland.Daar immers hebben politieke constructies niet de tijd gekregen om vanzelfsprekend te gaan lijken. Enerzijds is de BRD dus 'Frontstaat' met als overduidelijke demarcatielijnen de Berlijnse muur en de 1500 kilometer prikkeldraad en mijnenvelden die de beide Duitslanden, althans de bewoners ervan, moeten scheiden. Anderzijds ontwikkelt de BRD zich steeds meer tot 'brugstaat' ondanks alle verzekeringen van Bonn dat men onverminderd vasthoudt aan het westelijk bondgenootschap. Bonn is echter

13 enige graden naar Centraal-Europa opgeschoven; daarvoor zijn vele indicaties te noemen. Geen ander Westeuropees land heeft derhalve zo'n groot belang bij een zo ongestoord mogelijke relatie met het Oostblokals de BRD. 'Ongestoord' moet dan verstaan worden in twee betekenissen: onrust als in Polen raakt de BRD meer dan andere Westeuropese landen, om nog maar te zwijgen van de mogelijkheid dat ooit eens in de DDR zo'n politieke beweging op gang zou komen. Daarnaast is er Bonn meer dan zijn bondgenotenaan gelegen de Verenigde Staten af te houden van een konfrontatiekoers ten opzichte van de Sovjet Unie.zoln koers zou vitale Duitse belangen kunnen schaden. Was Berlijn vroeger de 'liability' die Bonn en Washington bond, zo kan de huidige positie van Berlijn ertoe leiden dat ditzelfde Bonn enige afstand probeert in acht te nemen tegenover Washington. Zo zijn er meer redenen voor Bonn om grotere afstand ten opzichte van Washington te bewaren. Maar in Bonn is men er zich ten volle van bewust dat deze afstand nooit a1 te groot mag worden, omdat in dat geval de BRD veel te kwetsbaar zou worden. Z i j zou dan object kunnen worden van vergrote Sovjet-interesse, het zou niet ondenkbaar zijn dat Moskou dan met a1 te verlokkelijke 'Sonderangebote' de bi j zondere positie van Bonn ten opzichte van zijn bondgenoten nog meer zou onderstrepen. Bonn zou kortom grotere Russische druk - positief of negatief - gaan voelen. Het is opvallend dat in de diskussie over de Oost-West problematiek in Bonn de mogelijkheid van Russische 'Sonderangebote' tot heden zo weinig aandacht heeft gekregen. Uiteraardismen zich in Moskou ook ten volle bewust van de.risico's verbonden aan dit soort 'Sonderangebote' ten opzichte van Bonn; Vandaar ook dat men hiermee tot nu toe voorzichtig is. Maar dit is minder het geval met speciale waarschuwingen, zoals enige jaren geleden bleek voor het geval er neutronenwapenen op Duits grondgebied geplaatst zouden worden. Trouwens, het is niet alleen de verhouding BRD en Sovjet Unie die gekenmerkt wordt door wisselstroom. Ook de relatie tussen de BRD en DDR wordt hierdoor bepaald. Enerzijds heeft de DDR door haar relatie met Bonn een extra greep op Moskou die andere leden van het Warschau-pakt niet hebben. Naast deze gebondenheid aan Bonn echter kan de DDR zich juist ook scherper afzetten tegen West-Duitsland om daarmee hetzij in Bonn, hetzij in Moskou meer te bereiken. "Abgrenzung" heeft bovendien ook steeds een functie ten opzichte van de eigen bevolking. Ook hier is dus sprake van een 'Sonderverhaltnis', waarbij het lijkt alsof de DDR ondanks haar grote economische afhankelijkheid van Bonn toch

14 rneer macht heeft, althans 'nuisance power' dan Bonn. Wat het Westen betreft,dient in de eerste plaats de rnilitaire aanwezigheid van de Verenigde Staten in Duitsland vermeld te worden. Deze presentie dient aan de ene kant de Westerse veiligheid in het algerneen en die van de Bondsrepubliek in het bijzonder. Maar ook hier is sprake van een dubbele functie. De vroegere geallieerde bezetters hebben nog niet hun rechten inzake de Duitse kwestie opgegeven. Nog steeds geldt hun belofte dat zij aan de Duitse hereniging zullen werken, rnaar daarrnee houden zij ook een greep op de politiek van de beide Duitslanden. De Sovjet ambassadeur in Oost-Berlijn Abrassimow rnoet eens tegen vertegenwoordigers van de westelijke mogendheden ge- zegd hebben: "Kontrolliert ihr eure Deutschen, wir kontrollieren unsere" ('I. Wordt het ook niet vaak een Russisch belang genoemd dat Arnerikaanse troepen in de BRD gelegerd zijn? Anders dan een verenigd Duitsland, zelfs onder DDR- leiding,dat voor de Sovjet Unie uiterst ongemakkelijk zou zijn, is deze vorrn van Duitse deling waarschijnlijk het beste wat Sovjet-leiders zich kunnen denken, ook a1 is het voor 1955 door de S.U. nooit doelbewust nagestreefd. Deze deling is zelfs tegen grote druk van Moskou ontstaan. Zoals te verwachten was is de Frans-Duitse relatie het toppunt van ambivalentie. Onder De Gaulle werd in 1963 het Frans-Duitse verdrag gesloten en daarmee zou de erfvi jandschap af gezworen zi jn. Anderzi jds rnocht Bonn, als het aan de Fransen lag,niets ondernemen, wat zou kunnen leiden tot verandering in de bestaande Duitse toestand. Dgtente was in Franse ogen een goede zaak, maar rnocht geen consequenties voor de relatie tussen de beide Duitslanden hebben. President Pompidou gaf openlijk toe dat hij zijn verzet tegen toetreding van Engeland tot de Europese Econornische Gemeenschap (EEG) staakte, vanwege zijn angst voor een te sterk Duitsland.Dat de door Frankrijk geeiste en door Bonn afgewezen - verwijdering van Bonn ten opzichte van Washington juist zou leiden tot verstoring van de status quo, kan men in Parijs rnoeilijk over hethoofd hebben gezien. Hier zien we echter een van die trekjes van de Franse buiten- landse politiek die rneestal als grillig worden aangeduid. Er worden meer kaarten tegelijk gespeeld. De Gaulle heeft bijvoorbeeld Adenauer bij herhaling ertoe aangezet tot een regeling met de Russen te kornen. De Franse architecten van de dgtente achtten zo'n Duits-Russische regeling onmisbaar. Toen de Duitsers net de 'Ostvertrage' ten slotte tot zo'n regeling kwamen, liet echter ook Parijs duidelijk rnerken

15 bezorgd te zi.jn over deze nieuwe Duits-Russische relatie Op de achtergrond speelt hierbij niet alleen angst voor de 'deutsche Frage' die latent bij alle buren van Duitsland bestaat, maar ook afkeer van een te sterk Duitsland. Dat de Chinese Volksrepubliek vanuit de verte de voorkeur geeft aan een zo sterk mogelijke BRD, of zelfs een verenigd Duitsland, laten we hier terzijde. Zij staat daarin vrijwel alleen. Zo heeft de Bondsrepubliek zich ontwikkeld van 'Hauptschauplatz des Kalten Krieges' tot testgebied profiterend van de dgtente. In de jaren '50 en '60 beheerste het Duitse probleem nog een groot deel van de wereldpubliciteit. De voorzitter van de Bondsdag Gerstenmaier heeft in 1961 nog eens voorgerekend dat de 'Deutschlandfrage' sinds het begin van de Conferentie van Potsdam in 1945 niet minder dan 27 conferenties van Oost en West op het hoogste niveau (totaal 315 onderhandelingsdagen) had beheerst. Daarbij kwamen nog 218 dagen van onderhandelingen waarin Oost en West afzonderlijk met Duitsland bezig waren geweest. "Das Ergebnis ist bis jetzt nicht etwa eine Lockerung der Gegensatze, sondern eine ~erhartung und ~erscharfung, die den Weltfrieden hoch gefahrdet", aldus Gerstenmaier een maand voor de bouw van de Berlijnse muur. (2 In die tijd was de BRDnogobject van wereldp'olitiek, zij het zeker geen willoos object. Nu is zij medespeler gewor- den met een gevoeligheid voor de 'Grosswetterlage' der wereldpolitiek die haar onderscheidt van haar bondgenoten. Alfred Grosser heeft erop gewezen dat Bonn het niet vaak goed doet in de ogen van zijn bondgenoten. Probeert men te veel met de Russen te regelen, dan wordt a1 gauw van een nieuw 'Rapallo' gesproken. Toen Bonn in de jaren v66r de 'Ostvertrage' weigerde zaken te doen met het Oostblok, toen waren de Duitsers onverbeterlijke 'Kalte Krieger'. En deze ambivalentie in de Westerse houding houdt uiter- aard verband met de ambiguzteit van de Duitse positie en de daarmee verbonden belangen. De Duitse 'Sonderweg' is namelijk niet ten einde: de Koude Oorlog was voor de BRD van een zeer speciaal soort met een extra lage temperatuur, de dgtente leidde tot een 'Sonderentspannung'. Die 'Sonderweg' verwijst terug naar de geopolitieke situatie die in de Duitse geschiedenis zo'n overheersende rol ge- speeld heeft: 'Mitte Europas' ( ), eeuwig grensgebied met verschuivende grenzen, qua omvang te groot sn te klein: te groot wil zeggen sinds het midden van de 19e eeuw een bedreiging voor de buren, te klein om als echte wereldmacht

16 te gelden, waarvoor men bovendien te laat was. Met deze gegevens hangt ook de rampzalige Duitse ontwikkeling e samen: enerzijds was Duitsland sinds de 19 eeuw een zeer modern land,anderzijds was het in politiek en sociaal op- zicht in grote delen nog half-feodaal. De spanningen die hieruit voortk~amen~bepaalden politiek van een land dat bovendien nimmer min of meer vanzelfsprekende grenzen heeft gehad. 'Die Unbestimmtheit der deutschen ~dentitat'is een oud thema waarover bibliotheken vol geschreven' zijn. Het Duitse Rijk heeft nimmer in de moderne tijd alle Duit- sers omvat. Duitsers woonden sinds de Middeleeuwen over ge- heel Duits. Oost-Europa verspreid en bleven daar voor een groot deel Anderzijds hebben er altijd in het Duitse Rijk vele niet- Duitse volkeren of groepen gewoond. Dat laatste is op zich niets bijzonders: vele Europese landen kennen minderheden. Weinig landen echter hebben een zo arnbivalente identiteit gekregen door een permanente spanning tussen 'Reich en Nation', als Duitsland. Mede daardoor hebben minderheids- kwesties zo'n virulentie in de moderne Duitse geschiedenis gekregen. Het is deze bijzondere cumulatie van spanningen geweest die in de Duitse geschiedenis van de lge en 2oe eeuw geleid heeft tot een 'sich iibernehmen': een zich ver- tillen.waarna een periode van verlamming volgde en daarna weer een foenixachtige opstanding. Volgens de Duitse his- toricus Friedrich Meinecke betekende het Duitse 'Schicksal' een keuze tussen "Depressionsgebiet zu bleiben, oder Macht- staat zu werden".(4) Anders gezegd: na lange tijd invasie- gebied voor anderen geweest te zijn, werd Duitsland aan het eind van de lge eeuw een-machtstaat; vroeger was Duitsland invloedsfeer van anderen, nu had het zelf grote invloed. De Dertigjarige Oorlog,met als droevig eindpunt de vrede van Westfalen in 1648, was spreekwoordelijk geworden voor Duitse onmacht en voor de bedreigdheid van het Duitse Rijk. De confessies stonden onverzoenlijk tegenover elkaar, op- deling door niet-duitse machten die bovendien nog gebieds- afstand eisten, dreigde. Het Duitse Rijk bestond uit tegen- delen, zelden was er sprake van eenheid (coincidentia oppo- sitorum was 66n van de termen waarmee het 'Reich' geken- merkt werd). Sinds de 1 6 ~ eeuw heeft, volgens Von Aretin, iedere tweede of derde generatie van een deling van Duits- land gesproken. In 1806 volgde ten slotte het einde van het oude Rijk. Het vie1 uiteen in drie gebieden: Oostenrijk, Pruisen en de Rijnbond. "Es ist die Konstellation die unter

17 ungunstigeren Bedingungen 1945 mit der ~undesrepublik als Rheinbund, der DDR als Rumpfpreussen und Oesterreich wiederkehren wird". (5) Eeuwenlang bestond de voorstelling van de Europese politiek waarin dat Duitse vacuum voorwaarde was voor het politieke evenwicht in Europa. De.'Xeichsverfassung' zou in die voor- stelling dus de garantie van de veiligheid van anderen be- tekenen, zoals onder meer Rousseau in 1756 aanduidde: "... het Duitse Rijk dat vanuit het hart van Europa alle andere machten in toom houdt en misschien we1 de veilig- 8, heid van anderen nog meer dienen kan dan zijn eigen... (6) Ook Henry Kissinger verklaarde in 1965 dat de status van Duitsland tenminste driehonderd jaar de sleutel tot de Europese stabiliteit had betekend. Duitsland is voor de vrede van Europa 6f te zwak -6fe tep-:sterk geweest. Kanselier Schmidt heeft er bij herhaling op gewezen dat de periode van Duitse eenheid na 1871 slechts kort heeft ge duurd en dat bovendien de eenheid der Duitsers nooit heeft bestaan. Daarbij citeerde hijnog we1 eens Ludwig von Gerlach die in 1871 uitriep: "Und wo ist die Einheit Deutschlands? Seit 1648 war es nicht so zerrissen als jetzt". (7 Of de Oostenrijker Grillparzer die de Noordduitse over- winnaars toeriep: "Ihr glaubt, Ihr habt ein Reich geboren, und habt nur ein Volk zerst8rtw. 'Deutsche Uneinheit' is kortom het normale, de regel; 'Einheit' de uitzondering. De historicus Von Aretin heeft op basis van deze traditie juist de nadruk gelegd op de neutraliserende werking die lange tijd voor de lge eeuw is uitgegaan van het Duitse Rijk. In 1969 verbond hij hieraan de conclusie: "..Wenn uberhaupt, konnte die deutsche Wiedervereinigung nur so verwirklicht werden wie es 1648 und 1815 gesehen ist: im Rahmen einer Neutralisierung Zentral-Europas". Van die traditionele functies van het oude Duitse Rijk was weinig over toen Bismarck in 1871 het nieuwe 'kleinduitsetrijk stichtte. Duitsland werd eindelijk iets wat leek op de nationale staten, zoals die in West-Europa a1 bestonden. Dat daarvoor een hoge prijs werd betaald in de binnenlandse politiek is symbool geworden van de knieval van de liberale burgerij voor het weinig liberale militaire succes van Bismarck t.0.v. Oostenrijk - laten wij hier verder buiten beschouwing. Het nieuwe Duitse Rijk heeft weinig eenheid onder de Duitsers gebracht. De 'nationalisering' van het ~uitse volk was in 1918 nog niet ver voortgeschreden. Eenheid en vrijheid bleken elkaar in de Duitse geschiedenis nog minder te verdragen dan in

18 de geschiedenis van andere landen. Ondanks dit alles is het Tweede Keizerrijk de Duitse geschiedenis ingegaan als de laatste 'normale' periode die Duitsers gekend hebben en waaraan men de eigen situatie meet. Daarna waren er slechts neergasg en rampen, korte tussenpozen daargelaten. Bismarclts Rijk was meteen in diverse Europese hoofdsteden gezien als een verstoring van het Europese evenwicht waar- in Engeland zo'n belangrijke rol heeft gespeeld. Engelse evenwichtspolitiek en Bismarcks verbondspolitiek bleken haaks op elkaar te staan. Bismarck, de 'witte revo- lutionair',is de geschiedenis ingegaan als de'trimmer' die er niet alleen in slaagde de buitenlandse vijanden van Duitsland uit elkaar te houden, maar ook binnenslands een eenheid wist op te leggen of af te dwingen door onder meer negatieve integratie, dat wil zeggen politieke tegenstanders buiten de wet de plaatsen of te verketteren, of onderling tegen elkaar uit te spelen. De suprematie van de buiten- landse politiek was 66n van de gangbare middelen waarmee de binnenlandse partijstrijd in bedwang werd gehouden. Meer dan in andere Westeuropese landen is de ruimte voor de binnenlandse politiek in de Duitse politiek afhankelijk van de buitenlandse situatie. Zo wordt ook nu aangenomen dat naarmate de plaats van de BRD tussen Oost en West zich wijzigt, die van grote betekenis zal zijn voor de binnen- landse politieke verhoudingen in de BRD. 'Innere' en 1 aussere'.- Staatsrason zij,n direct aan elkaar geketend. De grootste 'prestatie' van Bismarcks volgers is geweest dat zij erfvijanden als Engeland en Frankrijk, maar ook Engeland en Rusland samen in 66n kamp wisten te drijven. De eerste tien jaren van onze eeuw worden gekenmerkt door deze hergroepering die,de fronten in beide wereldoorlogen beheerst heeft. Een 'sich ubernehmen' aan Duitse kant bracht bijeen wat tevoren onverenigbaar scheen met als meest rampzalige dieptepunt het Derde Rijk van Hitler, dat opnieuw de gealllieerden bijeen bracht, ondanks hun grote tegenstellingen. De Duitse pogingen om als ',Grossmacht' de hegemonie over vooral 'Mitteleuropa' te vestigen zijn keer op keer mislukt. Deze expansie hield per definitie con- flicten met Rusland in. Het was Bismarcks verdienste ge- weest om Sn de Duitse macht in Oost-Europa drastisch uit te breiden, Sn tegelijkertijd de Russische'Ruckversiche- rung' te behouden. De 'Draht mit Petersburg' mocht niet verbroken worden.(8). In Bismarcks voorstelling zou een verbinding

19 van een oostelijk met een westelijk front, gericht tegen Duitsland, de ondergang van Duitsland betekenen. Z O ' ~ strijd ging niet alleen Duitsland's militaire macht ver te boven, zij zou ook Duitsland binnenlands uiteenrijten. Groot ver- trouwen in de Duitse eenheid heeft Bismarck nooit gehad. Volgens hem waren de centrifugale krachtea daarvoor te sterk gebleven. Katholieken, socialisten, links-liberalen en ande- ren werd ervan verdacht onder meer 'buitenlandse' partijen te zijn: een type politiek argument, respectievelijk ver- dachtmaking,dat tot de dag van,vandaag in de Duitse politiek een rol is bldjven spelen. Brandt en Bahr zijn volgens CDU-opvatting lid van de 'Moskou-partij'. Bismarck heeft door'wat we1 het meest gecom- pliceerde alliant.ie.-systeem is genoemd, geprobeerd een coa- litie van Oost en West te verhinderen. Zo was het vacuum in het hart van Europa in korte tijd tot zwaartepunt geworden. Hij zag scherp dat een Duits streven naarn hegemonie zo'n coalitie alleen maar dichterbij zou brengen. Zijn figuur is een medium "das einen tiefen Einblick in die Strukturen und Entwicklungstendenzen Deutschlands im lg.jahrhundert, in die Wendungen und Bruche seiner geschichtlichen Entwicklung zu vermitteln vermag". De discussie over Bismarck is tegelijk een "Vehikel der zentral wichtigen Diskussion uber den deutschen 'Sonderweg'". Het alles overheersende perspectief van het Derde Rijk heeft ook de geschiedschrijving over Bismarck in sterke mate bepaald. Was Bismarck een 'voorloper ' van Hitler, een voorbereider of juist het tegendeel, iemand die (bijna) alles vermeed waar- aan Hitler zich vergreep? Vragen over de continuiteit in de Duitse geschiedenis bli jven de discussie beheersen. Zeker is dat voor politici als Schmidt de Duitse traditie van 'sich ubernehmen' met alle catastrofale gevolgen een baken vormt in hun politieke zee. Rudolf Augstein drukte het on- langs als volgt uit: "Twintig jaar na de dood van Frederik de Grote van Pruisen was er weinig meer over van zijn eens zo grote schepping. Ruim twintig jaar na Bismarcks dood was er weinig meer over van zijn schepping. Hitler had niet eens twintig jaar nodig". Er is een versnelling gekomen in. deze opklimmende reeks van Duitse rampen. Van geen ander Westeuropees land is de geschiedenis zo be- paald door catastrofale mislukkingen. Grote overwinningen lagen dicht bij catastofale nederlagen. te voorkomen? Daarop bleef schuldig. De grote vraag blijft: hoe een nieuwe ronde zelfs Augstein het antwoord

20 Voor we ons richten op de Bondsrepubliek in de jaren zeventig, zullen we nagaan wat de Bondsrepubliek v66r 1970 was. Het daarover handelende hoofdstuk is het pike de r6sistance van dit essay. Daarna volgen bespiegelingen over huidige en mogelijke toekomstige ontwikkelingen.

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers

mondiger of moeilijker? v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers 22283 WRR 05-12-2002 15:33 Pagina 1 WETENSCHAPPELIJKE RAAD VOOR HET REGERINGSBELEID voorstudies en achtergronden v 115 een studie naar de politieke habitus van hedendaagse burgers Gabriël van den Brink,

Nadere informatie

De weg naar slavernij

De weg naar slavernij 1 Prof. Dr. H.A. Hayek De weg naar slavernij Ω Omega Boek / Amsterdam 2 CIP-GEGEVENS KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK, DEN HAAG Hayek, F. A. De weg naar slavernij / F.A. Hayek ; [vert. uit het Engels door H. L.

Nadere informatie

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld

Bezinning op het buitenland Het Nederlands buitenlands beleid in een onzekere wereld Recente internationale ontwikkelingen op veiligheidspolitiek, economisch, financieel, monetair en institutioneel terrein, als mede op het gebied van mensenrechten en ontwikkelingssamenwerking, dagen uit

Nadere informatie

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998

Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 Touwtrekkerij om een gezantschap De diplomatieke relatie tussen Nederland en de Heilige Stoel 1871-1998 M.J.A.Y. (Marleen) Stieger Doctoraalscriptie Geschiedenis Onder begeleiding van Prof. Dr. D.A. Hellema

Nadere informatie

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands)

De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) De gehele toespraak van Vladimir Poetin (Nederlands) (Inclusief alle vragen en antwoorden) Vladimir Poetin nam deel aan de laatste plenaire vergadering van de Valdai International Discussie Club XI. Het

Nadere informatie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie

Russische schulden aan Nederland na de revolutie Russische schulden aan Nederland na de revolutie N. A. VAN HORN Vijfenzeventig jaar en een wereldideologie geleden, veranderde Rusland in de Sovjet- Unie. In 1917 ging die omwenteling gepaard met oorlog,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 V Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2014 Nr. 73 VERSLAG VAN EEN ALGEMEEN

Nadere informatie

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis

IK EIS RESPECT! ERKENNING. Bart Voorsluis VAN DE REDACTIE Geweld in de cultuur houdt ons allen bezig. Waar komt het vandaan, wat eraan te doen, hoe ermee om te gaan? In het voorjaar van 2004 organiseerden het Blaise Pascal Instituut en VU-podium

Nadere informatie

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting

9 DE VERGADERING. Zitting 1968-1969 EERSTE KAMER. 9de vergadering - 27 november '68 127. Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting Algemene politieke en financiële beschouwingen rijksbegroting 9de vergadering - 27 november '68 127 9 DE VERGADERING VERGADERING VAN WOENSDAG 27 NOVEMBER 1968 (Bijeenroepingsuur 10.00) Ingekomen stukken.

Nadere informatie

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig?

Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? 75 HOOFDSTUK 3 Heeft Europa naast een politieke identiteit ook een culturele identiteit nodig? Marin Terpstra The first voice of the togetherness (cum) resounds in the polemos. (Massimo Cacciari 2009:

Nadere informatie

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING?

WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? WAAROM... WACHT DE ARMEENSE GENOCIDE NOG STEEDS OP ERKENNING? Scriptie door Anita Sookiasian Scriptiebegeleider: Dr. René van Swaaningen (Universitair docent criminologie) Erasmus Universiteit Rotterdam

Nadere informatie

Bekend en onbemind. Het beeld van Duitsland en Duitsers onder jongeren van vijftien tot negentien jaar. Lútsen B. Jansen

Bekend en onbemind. Het beeld van Duitsland en Duitsers onder jongeren van vijftien tot negentien jaar. Lútsen B. Jansen Bekend en onbemind Het beeld van Duitsland en Duitsers onder jongeren van vijftien tot negentien jaar Lútsen B. Jansen Maart 1993 Aan het onderzoek naar het duitslandbeeld onder jongeren van vijftien tot

Nadere informatie

Ons belang in Europa

Ons belang in Europa Ons belang in Europa Ons belang in Europa Aysel Sabahoǧlu (redactie) Met bijdragen van Wouter van den Berg, Kathalijne Buitenweg, Ben Crum, Joost Lagendijk, Ferry Nagel, Paul Pennings, Jan Rood, Aysel

Nadere informatie

Veertig jaar Frans-Duitse samenwerking in Nederlandse ogen

Veertig jaar Frans-Duitse samenwerking in Nederlandse ogen Veertig jaar Frans-Duitse samenwerking in Nederlandse ogen A.VAN STADEN IN NEDERLAND WAREN DE GEVOELENS OVER de ondertekening van het vriendschapsverdrag tussen Frankrijk en Duitsland veertig jaar geleden

Nadere informatie

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit

het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1 het zestiende sociaal en cultureel rapport kijkt zestien jaar vooruit 1.1 Op het breukvlak van twee eeuwen 47 1.2 Nadenken over de toekomst 49 1.2.1 Individualisering 53 1.2.2 Informalisering 56 1.2.3

Nadere informatie

Ons stipje op de waereldkaart

Ons stipje op de waereldkaart Ons stipje op de waereldkaart Piet de Rooy Ons stipje op de waereldkaart De politieke cultuur van Nederland in de negentiende en twintigste eeuw wereldbibliotheek amsterdam Het onderzoeksprogramma De

Nadere informatie

Conflicten in de voormalige Sovjetunie

Conflicten in de voormalige Sovjetunie Conflicten in de voormalige Sovjetunie Een vergelijking tussen Transdnestrië en Abchazië Erik van Ooyen (0290270) Rick Schukking (0349925) Begeleider: B.M. de Jong November 2005 Opleiding Europese Studies

Nadere informatie

IN DIT NUMMER: INTERNATIONAAL LEREN

IN DIT NUMMER: INTERNATIONAAL LEREN IN DIT NUMMER: INTERNATIONAAL LEREN Kees Both Schoolwerkplan 4.1 INTERNATIONAAL LEREN (1) Jenaplanscholen krijgen regelmatig buitenlandse bezoekers over de vloer. Het omgekeerde, n.l. het op bezoek gaan

Nadere informatie

De stagnerende verzorgingsstaat

De stagnerende verzorgingsstaat De stagnerende verzorgingsstaat J.A.A. van Doorn en C.J.M. Schuyt bron J.A.A. van Doorn & C.J.M. Schuyt, De stagnerende verzorgingsstaat. Boom, Meppel / Amsterdam, 1982 (derde druk) Zie voor verantwoording:

Nadere informatie

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra*

Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* Lokale zorgen om woonwagenbewoners - veranderende sociale constructies en fatale remedies - Jan Terpstra* De intrekking van de Woonwagenwet per 1 maart 1999 maakt een einde aan een periode van meer dan

Nadere informatie

De kloof, die een ravijn dreigt te worden

De kloof, die een ravijn dreigt te worden De kloof, die een ravijn dreigt te worden Door Drs. Maurice de Hond Crisis van de parlementaire democratie Bij het lezen van Geert Mak s boek over de geschiedenis van de 20 e eeuw In Europa viel me een

Nadere informatie

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis. De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen De crisis van het vertrouwen en het vertrouwen na de crisis De risico s van het vertrouwen op vertrouwen

Nadere informatie

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst

Europees ABC. Historiek van de Europese integratie sedert 1945. Overzicht van de instellingen van de Europese Unie. Verklarende begrippenlijst Europees ABC Historiek van de Europese integratie sedert 1945 Overzicht van de instellingen van de Europese Unie Verklarende begrippenlijst Deze uitgave werd gerealiseerd door Ryckevelde vzw Copyright

Nadere informatie

Antisemitisme in Nederland

Antisemitisme in Nederland Antisemitisme in Nederland 1860-1940 Waarom Nederland betrokken dient te worden bij het vergelijkend historisch racisme-onderzoek. Doctoraalscriptie: Sociale Geschiedenis Student: Paul Hendriks Inschrijfnummer:

Nadere informatie

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus)

VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003. (Applaus) 3-001 VERGADERING VAN WOENSDAG, 3 SEPTEMBER 2003 3-002 VOORZITTER: DE HEER PODESTÀ Ondervoorzitter (De vergadering wordt om 9.00 uur geopend) 3-003 Betrekkingen EU/Cuba 3-004 De Voorzitter. Aan de orde

Nadere informatie

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437

Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425. Image of politiek? M. Bakker 437 POLITIEK EN CULTUUR OKTOBER 1966 Spaarloon - surrogaat voor vrije loonvorming A. van Turnhout 425 Image of politiek? M. Bakker 437 Het Volksfront in de strijd tegen het fascisme M. Meijer 444 Vervreemding,

Nadere informatie

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo

Brieven Aan Mijn Vrienden. Silo Brieven Aan Mijn Vrienden Silo Brief 1. Beste vrienden, Sedert enige tijd ontvang ik uit diverse landen brieven waarin mij wordt gevraagd om bepaalde thema's die ik in mijn boeken behandel, nader toe te

Nadere informatie

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD

TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD 3 INHOUD TEN GELEIDE: BELGIË VOOR TWEE JAAR LID VAN DE VEILIGHEIDSRAAD DE VN-VEILIGHEIDSRAAD: EEN KENNISMAKING De Voorgeschiedenis Een Nieuwe Start De Verenigde Naties Wie zijn er Lid van de Veiligheidsraad?

Nadere informatie

NA DE BEZETTING VAN PRAAG

NA DE BEZETTING VAN PRAAG .! ~ : NA DE BEZETTING VAN PRAAG KO BEUZEMAKER Dagen van crisis verhelderen in snel tempo, wat anders nog wekenlang, ja maandenlang verborgen had kunnen blijven of onbegrepen gebleven was, zij verscheuren

Nadere informatie

9de Wereldcongres CWI Stellingen over wereldrelaties.

9de Wereldcongres CWI Stellingen over wereldrelaties. 9 de Wereldcongres CWI Stellingen over wereldrelaties - 1-9de Wereldcongres CWI Stellingen over wereldrelaties. Op het vorige wereldcongres werden de wereldrelaties nog gedomineerd door de effecten van

Nadere informatie