Reizen & Projecten. Schooljaar havo & 5 vwo

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reizen & Projecten. Schooljaar 2014-2015. 4 havo & 5 vwo"

Transcriptie

1 Reizen & Projecten Schooljaar havo & 5 vwo

2 VOORWOORD Net als voorgaande jaren worden er ook dit schooljaar weer REIZEN EN PROJECTEN (R&P) georganiseerd voor de leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO. De R&P starten op zaterdag 11, zondag 12 of maandag 13 april en eindigen op 16, 17 of 18 april, afhankelijk van de reis of het project dat men gekozen heeft. Op maandag 20 april beginnen de reguliere lessen weer. Alle leerlingen van 4 HAVO en 5 VWO maken een keuze uit dit programmaboekje. Behalve de reizen zijn er ook een aantal thuisprojecten, met een lagere prijszetting. De gevraagde bijdrage is bedoeld om het betreffende project kostendekkend te maken. De R&P zijn onderdeel van de Tweede Fase. Voor de R&P activiteiten is een studielast van 40 uur ingeruimd. Dit betekent dat er een prestatie verwacht wordt van de deelnemers, waarna beoordeeld zal worden door de begeleiders of deze prestatie naar behoren is geleverd. Uiteraard zijn de criteria waaraan voldaan moet worden in grote mate afhankelijk van de aard van de reis of het project dat gekozen wordt. Het sociale aspect, het omgaan met elkaar, speelt in deze week ook een belangrijke rol. In dit boekje wordt allereerst uitgelegd aan welke criteria de R&P moeten voldoen en wat er globaal van de deelnemers verwacht wordt. Vervolgens wordt per reis of project aangegeven hoe hier in de praktijk invulling aan wordt gegeven. Als je een keuze gaat maken, spelen de kosten ook een belangrijke rol. Als je aan een buitenlandse reis wilt deelnemen, moet je weten dat wij, lang voordat zo n reis plaatsvindt, aan onze financiële verplichtingen van aanbetalingen moeten voldoen. Vandaar dat we vragen de hele reissom in één keer te betalen. Mocht dit problemen geven, dan kun je de betaling in drie termijnen doen. Als de betaling op 18 maart 2015 niet volledig bij ons binnen is, kan een leerling worden uitgesloten van deelname. De genoemde reissommen zijn onder voorbehoud van onverwachte kostenstijgingen en gebaseerd op een minimum aantal deelnemers (tenzij nadrukkelijk anders vermeld). Bij grotere groepen wordt de prijs voordeliger, maar als er minder deelnemers zijn dan verwacht, bestaat de kans dat er geld bijbetaald moet worden om de reis door te kunnen laten gaan. Na afloop van de R&P worden eventuele tegoeden terugbetaald aan de deelnemers. De reissommen omvatten reis- en verblijfkosten, aanvullende reisverzekering, entrees etc. Zakgeld is niet inbegrepen. Er wordt door de school GEEN ANNULERINGSVERZEKERING afgesloten. Dit kun je desgewenst zelf doen. Als je nog geen geldig paspoort of identiteitskaart hebt, maar je gaat wel mee met een reis naar het buitenland, zorg er dan voor dat je tijdig één van deze legitimatiebewijzen in je bezit hebt. Iedere Nederlander is in het buitenland verplicht deze legitimatie bij zich te hebben. Geef een kopie hiervan aan je hoofdbegeleider. Al deze activiteiten vormen een onderdeel van het lesprogramma. Een serieuze aanpak en deelname wordt van elke deelnemer verwacht. Maar het belangrijkste motief is en blijft: samen met leerlingen en docenten in een informele sfeer andere dingen doen, andere mensen ontmoeten, andere waarden en andere landen leren kennen, en daardoor een ruimere kijk op het leven te krijgen. Voor meer inlichtingen kun je je richten tot de coördinator van de reizen: Dhr. K. van Donderen

3 DOELSTELLING VOOR SPORTIEVE REIZEN Er is binnen de tweede fase een aantal doelstellingen waaraan het onderwijs, dus ook de reizen en projecten, moet voldoen. Kies je voor een sportieve reis, dan wordt er van je gevraagd dat je: * een actieve en een zelfstandige rol gaat vervullen * respect en tolerantie hebt naar medereizigers * leert samenwerken * leert hulpverlenen * leiding accepteert * zelf leiding durft te geven * tegenslagen kan incasseren Daarnaast vinden wij het van belang dat ook de aspecten als leren uitvoeren, leren leren, leren reflecteren (d.w.z. nadenken over datgene wat je gedaan hebt) en leren communiceren, goed tot hun recht moeten komen. Ook relaties naar andere vakgebieden worden gelegd. Wat te denken van verbanden leggen tussen gletsjerskiën en hartslagmeting (biologie), geologische uitleg over het ontstaan van gletsjers, lawines, rivieren (aardrijkskunde), voedingspakketten samenstellen (verzorging). OUTDOOR-sport kun je zien als een way of life, waarbij je leert inzien dat beweging en inspanning invloed hebben op je gezondheid en fitheid. Bovendien kan het ook nog erg veel plezier geven, hetgeen wij eveneens als een heel belangrijk aspect beschouwen. DOELSTELLING VOOR STEDENREIZEN Als je op reis gaat naar een stad in het buitenland, staan je een aantal doelstellingen voor ogen, zowel op onderwijskundig terrein als op het gebied van de omgang met elkaar en met anderen. Bij het eerste denken we aan het zien, beleven en verwerken van belangrijke aspecten van de betreffende stad, met name in cultureel en historisch opzicht. Bij het tweede aan: in contact komen met mensen met een andere levenswijze, daarover met elkaar van gedachten wisselen, en op die manier inzicht krijgen in de verschillen en overeenkomsten met ons eigen leven in Nederland. Welke stad je ook bezoekt, er zijn relaties te leggen met allerlei vakgebieden: geschiedenis, aardrijkskunde, CKV, en je zult jezelf ook verstaanbaar moeten kunnen maken door gebruik te maken van één van de moderne vreemde talen. Bovendien is het kennismaken met een onbekende stad op zich al een prachtige leerervaring. Enige zelfredzaamheid zal ook geboden zijn, omdat je immers de weg moet leren te vinden in die nieuwe stad. Ook bestaat er de mogelijkheid om een (groeps) opdracht te moeten uitvoeren, waarvoor je een goede voorbereiding moet treffen. DOELSTELLING VOOR PROJECTEN Voor alle projecten geldt, dat er vijf dagen lang gewerkt wordt om te komen tot een eindproduct. Tijdens die vijf dagen ben je bezig met het jezelf aanleren van nieuwe vaardigheden en het toepassen van die vaardigheden, en ben je volop aan het samenwerken met anderen. Ook zal er een groot beroep worden gedaan op je eigen creativiteit. Uit het resultaat zal blijken of je erin geslaagd bent de specifieke doelstelling van het project te halen. Op grond hiervan zullen de begeleiders kunnen aangeven of je die vijf dagen naar behoren gewerkt hebt. INSCHRIJVING Je kunt maar aan één van de genoemde activiteiten deelnemen; toch moet je op het inschrijfformulier ook een tweede en derde keuze aangeven, omdat het ieder jaar voorkomt dat er mensen bij een project niet geplaatst kunnen worden, omdat dit bijvoorbeeld al vol is of bij gebrek aan belangstelling niet doorgaat. De tweede en derde keuze dienen uiteraard anders te zijn dan de eerste keuze.

4 Er wordt natuurlijk naar gestreefd iedereen bij zijn eerste keuze in te delen. Ook kan je aangeven met wie je graag geplaatst wilt worden. Ook hierbij gaan we proberen aan deze wens te voldoen, maar biedt dit geen garantie. Bedenk bij het inschrijven echter wel dat de mogelijkheid bestaat dat die eerste keuze niet gehonoreerd kan worden! Denk dus ook goed na over je tweede en derde keuze! Ook wat je dáár invult moet je leuk vinden om te doen! Bedenk ook dat je in staat moet zijn aan de financiële verplichtingen van je tweede en derde keuze te kunnen voldoen! Na het lezen van de informatie heb je tot uiterlijk 21 november de tijd om na te denken over wat je in april wilt gaan doen en je volledig ingevulde keuzeformulier in te leveren bij de balie. Zorg ervoor dat het ondertekend is, en dat je drie keuzes hebt ingevuld! Niet ondertekende of niet volledig ingevulde formulieren worden niet geaccepteerd. Bij over-inschrijving wordt door de commissie een zo optimaal mogelijke indeling opgemaakt waarbij rekening wordt gehouden met de keuze van de reis en de voorkeur van je eventuele reisgenoot. Doubleurs en overstappers van 5 havo naar 5 vwo komen in eerste instantie niet aanmerking voor de buitenlandse reizen. Zij hebben als eerste en tweede keuze de kookcursusweek of de sportweek. Als derde keuze kunnen zij kiezen voor een buitenlandse reis. Indien er voldoende plaats is bij de desbetreffende buitenlandse reis, kan deze derde keuze gehonoreerd worden. Formulieren ingeleverd na 21 november worden pas behandeld na het vaststellen van de groepen. In de week van 8 of 15 december worden lijsten opgehangen, waarop je kunt zien bij welke activiteit je bent ingedeeld. Je ontvangt dan ook een acceptgiro waarmee je de betaling moet doen. Je dient er dan voor te zorgen dat de (eerste) betaling zo snel mogelijk (uiterlijk 18 januari 2015) bij ons binnen is. BELANGRIJK: INSCHRIJVING VOOR EEN REIS OF PROJECT IS VERPLICHT!! Slechts bij grote uitzondering en uitsluitend in overleg met de schoolleiding, t.w. dhr. J. Groen, kan hier eventueel van worden afgeweken. Als je eenmaal ergens bent ingedeeld, kun je niet zomaar overstappen naar iets anders; je zit dan ook aan de financiële gevolgen van je inschrijving vast. Hooguit kun je nog proberen met iemand anders te ruilen. ZIEKTE / ONGEVAL / RESTITUTIE Wanneer een leerling door ziekte of een ongeval niet kan deelnemen aan een reis, kan in principe slechts het bedrag worden terugbetaald dat in de reissom is gereserveerd voor uitgaven ter plekke. Dit geldt ook wanneer een leerling om enigerlei reden op eigen initiatief de school verlaat. Nogmaals: In verband met de hoge kosten wordt er geen annuleringsverzekering door de school afgesloten! De school kan niet zorg dragen voor de restitutie van de gemaakte reiskosten. Wanneer je ervan verzekerd wilt zijn dat je bij ziekte of ongeval toch de hele reissom terugkrijgt, dan raden we je aan zelf een annuleringsverzekering af te sluiten. Dit dien je te doen zodra je zekerheid hebt over je indeling en de reissom (officieel binnen 7 dagen). REISVERZEKERING De ouder/verzorger is zelf wettelijk verplicht een WA-verzekering en een ziektekostenverzekering te hebben afgesloten. De school heeft een aanvullende collectieve verzekering afgesloten, waaronder ook een reis- en ongevallenverzekering. Deze verzekering is inbegrepen in de reissom. Deelnemers aan de survival, sportweek en de ski-reis zijn verzekerd voor wintersport- en risicosporten. We willen er met nadruk op wijzen, dat het zeer onverstandig is dure kleding en apparatuur mee te nemen: verzekeringsmaatschappijen waarschuwen niet voor niets voor de activiteiten van zakkenrollers in de grote steden. Ook contactlenzen blijken elk jaar verlies-gevoelige objecten. Neem liever voor een weekje je bril mee! Bij verlies of diefstal gaat er veel tijd verloren met het doen van aangifte. Bedenk ook dat alle bagage slechts verzekerd is tegen dagwaarde!

5 AANSPRAKELIJKHEID EN REGELS TIJDENS REIS OF PROJECT De leerlingen kunnen bij ontstane schade aansprakelijk worden gesteld. De leerlingen en/of ouders zijn verantwoordelijk voor eventuele financiële gevolgen die voortvloeien uit wangedrag, voor zover niet gedekt door de verzekering. Voorafgaande aan de reis dienen de leerling en zijn of haar ouders het gedragsprotocol Reizen en Projecten te ondertekenen. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Als de begeleiders van mening zijn dat een leerling zich niet naar deze regels gedraagt zullen ze in overleg met de schoolleiding, passende maatregelen nemen. Onder wangedrag wordt onder meer verstaan: gebruik van alcohol, dronkenschap, gebruik of bezit van drugs, schade toebrengen aan private en openbare eigendommen. Leerlingen die betrapt worden op het bezit of gebruik van drugs, kunnen per direct geschorst of van school verwijderd worden. Zij zullen in voorkomende gevallen bovendien onmiddellijk en op kosten van de ouders naar huis gestuurd worden. VOORBEREIDING Ter voorbereiding voor iedere reis en elk project worden informatiebijeenkomsten gehouden. Iedere deelnemer is verplicht hierbij aanwezig te zijn. Tevens wordt per reis een ouderavond georganiseerd, waar de ouders informatie krijgen over de inhoud, opzet en afspraken bij de betreffende reis. Deze ouderavond is gepland op woensdag 18 maart De ouder/verzorger wordt verzocht hierbij aanwezig te zijn! BETALINGEN Als de inschrijving rond is, ontvangt u een rekening voor het volledige bedrag. Voor de betaling hiervan zijn er twee mogelijkheden: 1: u betaalt het hele bedrag in eens vóór 18 januari 2015; of: 2: u betaalt in drie termijnen: - het inschrijfgeld vóór 18 januari e termijn: 8 februari e termijn: 1 maart 2015 Het bankrekeningnummer is: IBAN NL28 RABO t.n.v. Petrus Canisius College, Alkmaar. - voor- en achternaam van de leerling(e) - voor welke reis of welk project betaald wordt - klas van de betreffende leerling(e) - bij elke termijn het bankrekeningnummer en factuurnummer vermelden

6 NB. Als na afloop blijkt dat de reis minder gekost heeft (bijvoorbeeld door een groter aantal deelnemers), wordt dit overschot hoofdelijk aan de deelnemers terugbetaald indien dit bedrag 10 of meer is, eventueel verhoogd met telkens 5. Mocht een buitenlandse reis op financiële bezwaren stuiten, dan wordt u verzocht om uw zoon/dochter toch in te laten schrijven voor één van de twee thuisprojecten. Mocht ook dit een financieel probleem opleveren, dan kunt u contact opnemen met dhr. Groen inzake het kostentechnische aspect. INSCHRIJFGELD EN VOLLEDIGE BEDRAGEN 1: KOKEN inschrijven 70,00 vóór 18 januari : SPORTWEEK inschrijven 70,00 vóór 18 januari : LONDEN inschrijven 250,00 vóór 18 januari ,00 vóór 8 februari ,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 445,00 4: PRAAG: inschrijven 255,00 vóór 18 januari e termijn 35,00 vóór 8 februari e termijn 35,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 325,00 5: ARDENNEN inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 65,00 vóór 8 februari e termijn 60,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 375,00 6: SKI-REIS inschrijven 250,00 vóór 18 januari 2015 ALPENDORF 2 e termijn 155,00 vóór 8 februari e termijn 150,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 555,00 7: BARCELONA inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 150,00 vóór 8 februari e termijn 150,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 550,00

7

8 8: BERLIJN inschrijven 250,00 vóór 18 januari e termijn 100,00 vóór 8 februari e termijn 100,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 450,00 9: ROME inschrijven 300,00 vóór 18 januari e termijn 200,00 vóór 8 februari e termijn 170,00 vóór 1 maart 2015 Totaal 670,00 1: KOOKCURSUS 5 dagen, Kosten: 70,-. Maximaal 20 deelnemers Nee hoor, wij hoeven niet ver te reizen met het Openbaar Vervoer of met de bus, wíj reizen in de keuken. Het kookproject vindt plaats in De Eenhoorn, aan de gracht in Alkmaar. In de prachtig gerenoveerde keuken van dit buurthuis gaan we met z n allen de meest fantastische recepten uitproberen. Onder deskundige begeleiding leer je de fijne kneepjes van het vak kennen en aan het einde van de week, ben je zo volleerd dat je thuis in no time een volledig menu kunt serveren. Iedere dag staat in het teken van een ander land; Italië, Frankrijk, China jouw ideeën zijn natuurlijk ook welkom! Tijdens deze week gaan we ook met z n allen een kijkje nemen bij groothandel Sligro; we maken samen zoetigheid, knabbelen huiverend op gebakken sprinkhaan, schrobben een visje en leren hoe we verantwoord moeten tillen. Natuurlijk hoort het doen van de inkopen tot één van je taken. Aan het eind krijg je alle recepten mee naar huis in een boekje. We maken er iets gezelligs van. Voor nadere informatie kan je terecht bij Albert Dekker en Ludovie Ploemmen 2: SPORTWEEK 5 dagen, 13 t/m 17 april Kosten: 70,- Minimaal 15, maximaal 25 deelnemers

9 Deze sportweek zal plaats vinden in en rond het PCC Het Lyceum. De week wordt speciaal georganiseerd voor leerlingen die zin hebben om in deze week met verschillende sporten in aanmerking te komen. Daarnaast is sporten gezond en goed voor je sociale contacten! In overleg met de deelnemers selecteren we een aantal sporten waarmee we de week vullen. Afgelopen jaren hebben we, om maar wat te noemen, op mountainbikes door de duinen gefietst, golf gespeeld, geklommen in het klimpark, getennist, gevoetbald, gedanst, geskied, trampoline gesprongen, gekanood en gekart. Alle sporten door deskundige instructeurs begeleid zodat je veilig kennis kunt maken met een aantal voor jou nieuwe sporten. Kortom deze week bestaat uit diverse takken van sporten waarin veel aandacht wordt besteed aan de eigenvaardigheid. Laat je verborgen talenten zien tijdens deze sportweek en meld je aan!. Nadere informatie bij Paul van Schagen. 3: LONDEN schooljaar Maandag 13 april t/m donderdag 16 april, vierdaagse bus reis Kosten: 445,00 op basis van logies, ontbijt en avondeten Maximaal aantal deelnemers: 30 Waarom Londen? Wie zich afvraagt waarom je juist naar Londen moet reizen, kunnen we meerdere redenen daarvoor geven. Allereerst is Londen gewoonweg anders. Het links rijden op straat en de typische iconen zoals de rode dubbeldekker bussen, de zwarte Londense taxi s en de vele pubs geven Londen een straatbeeld waardoor je de stad direct herkent op foto s en video s. Alleen al het gevoel om in zo n kenmerkend decor te lopen is een reden om naar Londen te reizen. Londen is ook erg populair onder liefhebbers van musicals. Britten hechten enorm veel waarde aan hun eigen cultuur en karakter en dat is voor ons de reden Londen te bezoeken. Het programma De reis start op maandagmorgen. Een luxe touringcar brengt ons naar het Franse Calais. We varen vanuit Calais met de veerboot naar Dover en vervolgen de reis naar Londen waar we in de loop van de middag arriveren. We logeren in Lords, een eenvoudige maar verzorgd budget hotel in de wijk

10 Bayswater. Je slaapt in eenvoudige meerpersoonskamers voorzien van douche, toilet, televisie en telefoon. De volgende dagen staan in het teken van de taal en cultuur. We doen een theater workshop, maken kennis met de wereld van de welbekende William Shakespeare en de Globe Theatre, bezoeken een musical in West End en maken een ritje in het fameuze reuzenrad The London Eye, deze mag natuurlijk in deze reis niet ontbreken. Voor de kooplustigen is er ook tijd vrij gemaakt voor een bezoek aan Covent Garden. Een bezoek naar een museum in hartje Londen maakt deze culturele reis helemaal compleet. We zullen elke avond gezamenlijk eten in o.a. Planet Hollywood of Belushi s en een traditionele Fish and Chips maaltijd nuttigen in een typische Engelse pub. Jullie mogen zelfstandig in tweetallen of in kleinere groepen jullie lunches kopen. We gaan heel veel lopen in Londen maar maken natuurlijk ook gebruik van de Londense Underground. Voorafgaand aan de reis worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden er verdere afspraken gemaakt. Wil je cultuursnuiven in Londen? Schrijf je in voor deze reis. Contact persoon: Salome Kesoemoarso 4 : PRAAG 13 t/m 17 april, 5-daagse busreis Kosten: 325,- op basis van logies + ontbijt Minimum aantal deelnemers: 30 Maximum aantal deelnemers: 45 Praag is de laatste tien jaar één van de meest populaire steden van Europa geworden. Er heerst vrijwel het gehele jaar een gezellige drukte. Gezellig zal het daarom ongetwijfeld worden. Maar er zal ook gewerkt moeten worden, maar daarover later meer. Wat maakt Praag zo bijzonder? Overal in de stad kom je tekenen van het verleden tegen. Alle belangrijke bouwperioden hebben hun sporen nagelaten. Het stadsbeeld is door de Tweede Wereldoorlog nauwelijks aangetast en heeft veel van haar middeleeuwse karakter behouden. Voordat Praag 40 jaar lang bedolven was onder de grauwsluier van het communisme was de stad een brandpunt van culturen (Tsjechische, Duitse en Joodse invloeden). We logeren in een eenvoudig hotel met douche en toilet op de kamer.

11 Programma (onder voorbehoud) We vertrekken maandagochtend vroeg. De busreis per luxe touringcar zal ongeveer 13 uur duren. We hebben 3 overnachtingen op basis van logies & ontbijt. De terugreis vindt plaats in de nacht van donderdag op vrijdag en de aankomst in Alkmaar zal in de loop van vrijdagmorgen zijn. Tijdens ons verblijf zullen we o.a. een aantal (vrij lange) stadswandelingen maken. De belangrijkste bezienswaardigheden zullen de revue passeren zoals het Oude Stadsplein, de Joodse begraafplaats, de Karelsbrug, Mala Strana (het Barokke stadsdeel), de Praagse Burcht en het beroemde Wenceslasplein. Tijdens de eerste rondleiding geven de leerlingen zelf een korte presentatie over één van de bezienswaardigheden. Er staan verschillende activiteiten gepland waaronder een mountainbiketocht en een bezoek aan het voormalig doorvoerkamp Terezin. Ook zullen we een voorstelling bezoeken van het typisch Tsjechische Blacklight theater. Vooraf zijn er twee verplichte bijeenkomsten. Begin maart is er nog een ouderavond met alle (laatste) informatie over deze reis. Voor verdere informatie over de reis kun je terecht bij Richard Blommaart of Erna Haasert. 5 : ARDENNEN - EEN SURVIVAL 13 t/m 17 april daagse reis Kosten: 375,- (all-in) Minimaal 24, maximaal 36 deelnemers Niet inbegrepen: zakgeld (hoeft niet veel te zijn) Heb je zin in een gezellige, sportieve week in de Belgische Ardennen? Dan is deze reis wat voor jou! Vervoer en gebied We reizen per luxe touringcar naar België. We bevinden ons in de Belgische Ardennen in het stroomgebied van de Ourthe, rondom de plaatsen Durbuy, Barvaux en Hotton, ca. 50 km ten zuiden van Luik. Ter plekke werken we samen met kleinschalige outdoor organisatie. organisatie er alles aan doet om er onvergetelijke week van te maken. een professionele, Onze ervaring is dat deze samen met ons een Wat staat er op het programma? - Mountainbiken - Kanoën

12 - Wandeling met bepakking - Touwklimmen - Boogschieten - Abseilen - Een nacht op bivak - Vlotten bouwen en varen - Touwbrug maken - Wandelen - Grottentocht Het programma staat van tevoren nooit helemaal vast. We zijn onder andere afhankelijk van weersomstandigheden. Verblijf Ons uitvalsbasis is in een typisch Belgisch dorpje in een prachtige verbouwde boerderij. De outdoor organisatie zorgt voor alle boodschappen, elke avond koken een aantal groepsleden daarmee de maaltijd. Vanuit de accommodatie ondernemen we activiteiten. s Avonds zitten we gezellig bij het zelfgemaakte kampvuur of in de recreatiezaal in de accommodatie. Bagage Als je je aanmeldt voor deze reis krijg je een paklijst waarop staat wat je mee moet nemen. Aangezien we onder andere een wandeling maken met volledige bepakking zijn een goede rugzak en goede wandelschoenen onmisbaar. Groepsreis De Ardennenweek is een echte groepsreis: De gezelligheid met de hele groep staat voorop. Tot slot Heb je zin in een gezellige week waarin je sporten beoefent die je niet vaak doet, meld je dan aan! Voor verdere vragen en informatie kun je terecht bij Gerrit van den Boogaard of Koos van Donderen.

13 6 : GLETSJERSKIËN in ALPENDORF / KAPRUN. Zondag 12 april t/m zaterdag 18 april 2015, 7-daagse busreis met een luxe bus. Aantal deelnemers: max. 52 ( alleen beginners!!) Kosten: 555,- (all-in) Skigebied: Sportwelt AMADÉ, St Johann im Pongau/Kaprun Bij de prijs inbegrepen: ontbijt, lunchpakket, diner, 5 dagen skiles, skischoenen en ski s, helm (verplicht), skipas en eigen bus (vervoer van en naar de piste). Het enige wat je nog eventueel zelf moet betalen is een reisverzekering, drankje, souvenirs en telefoon. Skiën op een gletsjer is een uitdaging! Heb je zin in een sportieve uitdaging dan kun je mee! De dag begint met een lekker ontbijt (7.45) waarna je met de bus naar het skigebied wordt gebracht. Boven in de bergen krijg je 4 dagen lang gemiddeld 4 uur les. Op de laatste dag mag je vrij skiën. We houden ook de lunch in het bergrestaurant en na het skiën genieten we nog even in het zonnetje en bespreken we (wel of niet lachend) onze ski-prestaties. We zullen verblijven in een Jugendgästehaus Schlosshof in St Johann im Pongau. Je zult slapen in een prachtige 4-6 persoonskamer met douche en toilet. De avonden zullen na het diner in het Gasthaus zelf gevuld worden met allerlei sociale en groepsvormende activiteiten, gezelschapsspelen, videofilm kijken, gewoon lekker zitten kletsen etc. De ervaring leert dat dit heel gezellig is! Het is geen reis waarin disco, veel drank en uitgaan centraal staan, maar waarin naast het plezier een grote lichamelijke inspanning vereist wordt. We zoeken dan ook voor twaalven onze heerlijke Oostenrijkse dekbedden op, want je zult merken dat je een goede nachtrust nodig hebt! Aan het eind van de week kan je een middelzware afdaling maken met gebruikmaking van de volgende technieken: de Pflug, Rutschen, Ausstemmen en beginnende parallel. Je zult van jezelf versteld staan hoe goed je al na 5 dagen skiën kunt! Van de hele reis wordt ook een videofilm gemaakt.let op!! De reis is niet bedoeld voor diegenen die al eerder geskied hebben. Het is een reis die alleen bedoeld is voor leerlingen die nooit de mogelijkheid gehad hebben om te leren skiën. Dit betekent dus: dat je iets anders moet kiezen als je al kunt skiën! Indien er plekken over zijn, mogen leerlingen die ervaring hebben met skiën zich ook aanmelden. Voor verdere informatie over deze reis en het programma kun je terecht bij: Anita Man

14 7: BARCELONA Zondag 12 t/m zaterdag 18 april Busreis: min/ max 43 deelnemers Kosten: 550,- Barcelona, de Stad der Wonderen, is de tweede stad van Spanje en de hoofdstad van Catalonië, een autonome gemeenschap binnen Spanje. De stad is rijk aan geschiedenis, traditie en cultuur. We verblijven in een hotel in het centrum, dicht bij de Ramblas. Programma: We vertrekken met de bus vanaf school. De busrit duurt ongeveer 22 uur. Onderweg zorgen de leerlingen zelf voor de maaltijden. We komen maandag voor de middag bij het hotel aan. Op de eerste dag maken we een verkenning door de stad. Tijdens ons verblijf zullen we een bezoek brengen aan de Sagrada Familia, wellicht de meest uitzonderlijke kerk ter wereld die nog steeds niet af is, het Parc Guell, Casa Mila, het Hospital de la Creu I Sant Pau en Palau de la Música, allemaal ontworpen door de Modernistische Architecten zoals Gaudi en Puig i Cadafalch en Domenech i Montaner. Via de historische wijk Barri Gotic komen we bij de Gotische kathedraal en wandelen verder door de trendy wijken rond de Rambla naar Port Vell. Er staat een leuke fietstocht door Barcelona en een workshop flamencodansen op het programma. We gaan ook een dag naar het Dalí museum in Figueres, een stad noordelijk van Barcelona. Naast bezoeken aan al deze culturele hoogstandjes blijft wel wat tijd over voor ontspanning: een bezoekje aan Camp Nou, een beetje winkelen, op een terras van de zon te genieten of tapas eten in een klein restaurantje (geen alcoholgebruik, zie convenant). De leerlingen gaan 2 avonden zelfstandig in groepjes eten. De overige 2 avonden eten we gezamenlijk. Vrijdagmiddag na de lunch vertrekken we weer naar huis. We komen zaterdag in de loop van de ochtend thuis. Deze reis is in eerste instantie bedoeld voor leerlingen, die nog nooit in Barcelona zijn geweest. Je komt met deze reis in aanraking met veel cultuur en krijgt een prima indruk van de stad Barcelona. Vooraf zijn er twee verplichte bijeenkomsten. Bij de eerste bijeenkomst krijg je een opdracht waar je een presentatie over moet houden. Deze opdracht en je functioneren tijdens deze reis zullen naar behoren beoordeeld moeten worden. Ook voor de ouders zal er een bijeenkomst zijn. Wij stellen uw aanwezigheid daarbij zeer op prijs. Voor verdere informatie over deze reis en het programma kun je terecht bij: Colette Bakkes en Kathelijne v.d. Putten

15 8: BERLIJN Maandag 13 april tot vrijdag 17 april, 5-daagse treinreis. Aantal deelnemers: max. 40 Kosten: 450,- bij voldoende deelnemers. Bij deze prijs zijn inbegrepen: de reiskosten, de overnachtingkosten in een hostel, de entreeprijzen van de bezienswaardigheden, het ontbijt en zakgeld voor de lunch en het diner. BERLIJN: MONUMENTAAL EN TRENDY Berlijn laat zich het beste omschrijven als een stad met een groot verleden, gegoten in een nieuw jasje. Op de plaats waar vroeger de Berlijnse muur heeft gestaan, staan nu moderne gebouwen die niet meer herinneren aan vroegere tijden. Toch is de geschiedenis nog goed voelbaar. Berlijn is een stad vol tegenstellingen. Naast monumentale gebouwen en musea kent Berlijn een trendy en levendig centrum. Met beide gezichten maak je tijdens de reis kennis. Het Berlijn van toen In de hoofdstad van Duitsland zal je veel grote gebouwen, standbeelden en monumenten tegenkomen die herinneren aan de geschiedenis van Duitsland. De klassieke Pruisische gebouwen uit de tijd van Frederik de Grote en Frederik II zijn rond 1700 ontworpen. Toen in 1806 Napoleon Berlijn bezette bloeide de economie verder op en werden meer prachtige klassieke gebouwen ontworpen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog verkeerde Berlijn in een diepe crisis. Mede door de economische crisis nam in 1933 Hitler de macht over. Joden, Communisten, homoseksuelen en oppositieleden werden vervolgd en velen kwamen terecht in de concentratiekampen. Tijdens onze reis bezoeken we Sachsenhausen, een voormalig werk- en concentratiekamp uit deze tijd. Aan het einde van de Tweede Wereldoorlog was Berlijn grotendeels verwoest en werd de stad opgedeeld in vier delen: het oosten werd bestuurd door de Sovjet Unie, het zuidwesten door de Verenigde Staten, het westen door Groot-Brittannië en het noordwesten door Frankrijk. Met de Berlijn-Blokkade in 1948 werd de stad het onderwerp van de Sovjet-Amerikaanse conflicten. De Amerikanen en Britten voorzagen de drie Westelijke gedeeltes van voedsel via een luchtbrug. Het oosten kreeg echter geen hulp en verwaarloosde. De sporen van Berlijn na de Tweede Wereldoorlog, zoals de Berlijnse muur, kom je nog overal in de stad tegen. Het Berlijn van nu. Berlijn is in beweging en dat kun je zien! In voormalig oost Berlijn is bijvoorbeeld het indrukwekkende Sony Center neergezet. Een bezoek aan de IMAXX bioscoop in het Sony Center is een onderdeel uit het slecht-weer-programma. Exclusief shoppen kan uitstekend in de KaDeWe aan de Kurfürstendamm. Maar ook de betaalbare modewinkels zoals de Hennes zijn in deze straat te vinden Berlijn is tevens één van de groenste steden van Europa: 18% van Berlijn bestaat uit natuur en parken. Bovendien geldt Berlijn anno 2015 als dé uitgaansstad van Europa. Er zijn talloze cafés, restaurants, clubs, discotheken en cocktailbars. De reis Tijdens de Berlijn reis overnachten we in een hostel in de wijk Friedrichshain. Voorafgaand aan de reis bereiden leerlingen in tweetallen een presentatie voor over de bezienswaardigheden. We verkennen Berlijn te voet, houd er dus rekening mee dat je heel wat kilometers zal moeten lopen.

16 Verdere informatie Voorafgaand aan de reis worden de ouders en leerlingen uitgenodigd voor een voorlichtingsbijeenkomst. De twee bijeenkomsten voor de leerlingen zijn verplicht. Tijdens deze bijeenkomst worden er verdere afspraken gemaakt en het programma uitgebreid doorgenomen. Contactpersoon is Wanda Hoogenhout. ROME zaterdag 11 april - vrijdag 17 april, 7-daagse vliegreis. Kosten: 670,- op basis van halfpension Maximum aantal: 22 Een dure reis, maar iedere euro voor de volle 100% waard. Bovendien een heel bijzondere reis, want sinds het jaar 2000 door de Paus tot speciaal Jubileumjaar is uitgeroepen, heeft dit als gevolg gehad dat nu vrijwel alle gebouwen en bezienswaardigheden in Rome een grondige opknapbeurt hebben gehad, en de stad zich op zijn mooist vertoont. Reden te meer om juist nu voor Rome te kiezen. In Rome zullen we verblijven in een eenvoudig hotel. Tijdens onze reis blijven we als groep bij elkaar. Programma (onder voorbehoud) Op zaterdagmiddag vertrek vanaf Schiphol. In de loop van de avond komen we aan in het hotel. Afhankelijk van het tijdstip eventueel een kleine wandeling door de omgeving. In de loop van de week zullen we de belangrijkste bezienswaardigheden van Rome aandoen: het Forum Romanum en de Palatijn, het Colosseum, de Sint Pieter, het Pantheon, de Spaanse Trappen, de Trevi fontein, het Capitool en de Capitolijnse Musea, de archeologische opgraving Ostia (de oude havenstad van Rome), en, niet te vergeten, de Catacomben (vroeg-christelijke, ondergrondse begraafplaatsen). Bij iedere bezienswaardigheid uit de Klassieke Oudheid, Renaissance of welke tijd dan ook zal een van de begeleiders toelichting geven. Daarnaast zal je kennismaken met nog heel veel andere, mooie plekjes van Rome, kronkelende pittoreske straatjes, schilderachtige gebouwen, vergezichten, klaterende fonteinen enzovoort. Bovendien zal je merken dat Rome ook een heel gezellige stad is, waarbij vooral het avondgebeuren op Piazza Navona of bij de Spaanse Trappen heel veel mensen trekt. Bij mooi weer gaan we ook een middag naar het strand bij Ostia. Tijdens de reis luister je niet alleen naar de verhalen van je gids. Je gaat ook zelf aan het werk. Vooraf kies je een onderwerp dat je verder gaat uitdiepen voordat we vertrekken. In Rome geef je ter plekke een presentatie aan de groep. Je werk en je functioneren tijdens de reis zullen naar behoren

17 beoordeeld moeten worden. Wanneer dit niet het geval is, zul je een aanvullende opdracht moeten doen (het schrijven van een uitvoerig opstel over de gehele reis, of een nog nader te bepalen opdracht). Er zullen tenminste twee voorbereidende, verplichte bijeenkomsten zijn. Op deze bijeenkomsten krijg je een informatieboekje, zullen we een aantal onderwerpen aandragen om uit te kiezen, en zul je voorzien worden van de praktische informatie die je nodig hebt voor de vliegreis naar Rome. Op de laatste dag (vrijdag) vertrekken we in het begin van de ochtend weer naar het vliegveld. Als alles goed gaat, zullen we in de loop van de middag weer op Schiphol arriveren. Het avondeten gebruiken we gezamenlijk in een eenvoudig restaurant in de buurt van het hotel. Het menu zal sober zijn, en je zult echt van pasta moeten houden, want dat zal als eerste gang waarschijnlijk elke avond geserveerd worden. Mocht je vegetariër zijn, verwacht dan niet teveel van de Italiaanse keuken. De laatste avond van ons verblijf ga je zelf een restaurantje uitzoeken. Voor verdere informatie over de reis en het programma kun je terecht bij Leny van de Kerke.

18 INSCHRIJFFORMULIER REIZEN EN PROJECTEN PCC Het Lyceum, april 2015 Ondergetekende, ouder/verzorger van klas Verklaart dat genoemde zoon/dochter wil deelnemen aan één van onderstaande reizen & projecten: eerste keuze:. tweede keuze: derde keuze:.(alle keuzes verplicht invullen) De naam van de leerling (voor- en achternaam vermelden) met wie uw zoon/dochter graag op werkweek wil (maximaal 1 naam) (niet verplicht te vermelden) Ondergetekende, ouder of verzorger van bovengenoemde leerling(e), verklaart zich akkoord met de deelname van zoon/dochter aan de door hem/haar gekozen reis of project, en met de daaraan verbonden voorwaarden en kosten, zoals vermeld in de brochure Reizen & Projecten Ondergetekende gaat de verplichting aan de vereiste betalingen te voldoen, zoals omschreven in de brochure Reizen & Projecten Plaats: Datum: Handtekening: Let op: de uiterste inleverdatum is 21 november

INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN

INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN 0 INFORMATIE OVER DE MEERDAAGSE REIZEN Algemeen Elk jaar nemen de leerlingen van havo-4 en vwo-5 in het voorjaar deel aan een meerdaagse reis. Dit jaar hebben de leerlingen de keuze uit zes reisbestemmingen:

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014

BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 BROCHURE LOOPBAANORIËNTATIE HAVO-VWO 2013-2014 VOORWOORD Deze brochure gaat over loopbaanoriëntatie. Onder loopbaanoriëntatie valt alles wat te maken heeft met je (studie-)loopbaan op het PCC en met je

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS 2011-2012

INFORMATIEGIDS 2011-2012 INFORMATIEGIDS 2011-2012 Picasso Lyceum Paletsingel 38c 2718 NT Zoetermeer T: (079) 347 17 00 F: (079) 347 17 99 E: info@picasso-lyceum.nl I: www.picasso-lyceum.nl Inhoud Voorwoord 3 Het Lyceum 6 Talenten

Nadere informatie

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders,

Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo. Venlo, 7 november 2014. Beste leerlingen, geachte ouders, Betreft: Berlijn voor de leerlingen van 4 havo, 4 vwo en 5 vwo Venlo, 7 november 2014 Beste leerlingen, geachte ouders, Sinds jaar en dag organiseert het Valuascollege jaarlijks een reis naar Berlijn.

Nadere informatie

havo/vwo Schoolgids 2014-2015

havo/vwo Schoolgids 2014-2015 havo/vwo Schoolgids 2014-2015 1 havo/vwo Het Lyceum Rotterdam voor kunst, wetenschap en ondernemen Van harte welkom! Alle leerlingen en ouders/verzorgers heet ik van harte welkom op Het Lyceum Rotterdam,

Nadere informatie

1. Voorwoord van de rector

1. Voorwoord van de rector Nassausingel 7, 4811 DE Breda 1. Voorwoord van de rector Geachte lezers, Hierbij stuur ik u de tweede digitale nieuwsbrief van onze school. De vorige is net voor de zomervakantie verschenen. Met deze nieuwsbrief

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het

Schoolgids 2012-2013 Zo was het Zo is het Schoolgids 2012-2013 Sint op school 2011 Kerst 2011 Kerst 2011 Carnaval 2011 IJspret 2011 Schoolgids 2012-2013 van de St. Odradaschool School voor R.K. basisonderwijs St. Odradastraat 14 5335 LL Alem Telefoon:

Nadere informatie

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten

Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten Nr. 18-NL Augustus 2013 Deelnemen aan een High School Exchange Program in de Verenigde Staten In Nederland biedt een aantal organisaties de mogelijkheid om een jaar naar een Amerikaanse high school te

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Een vrijwilliger maakt het verschil!

Een vrijwilliger maakt het verschil! Een vrijwilliger maakt het verschil! Informatie voor vrijwilligers bij Markant centrum voor mantelzorg / www.markant.org / T. 020 886 88 00! Welkom bij Markant, Centrum voor Mantelzorg! Fijn dat je je

Nadere informatie

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1

Financiële brochure Zuyderzee College. Schooljaar 2013-2014. Financiële Brochure. Zuyderzee College 2.0 1 Financiële Brochure Zuyderzee College 2.0 1 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Vrijwillige Ouderbijdragen... 4 Categorie 1: Ouderbijdrage algemene kosten 52,00... 4 Categorie 2: Verzekering 5,00... 4 Categorie

Nadere informatie

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010

Leerlingwijzer van het Stelle College Schooljaar 2009-2010 Leerlingwijzer van het Stelle College Naam school: Stelle College Adres: Mr. Treublaan 1-3 1097 DP Amsterdam Telefoon: (020) 579 71 30 Fax: (020) 694 53 51 Opleidingsmanager onderbouw: de heer I. Oostvriesland

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Lyceum

Schoolgids 2014-2015. Lyceum Schoolgids 2014-2015 Lyceum @anna Vooraf De schoolgids en de website bevatten foto s van leerlingen van onze school. Ouders die bezwaar hebben tegen het publiceren van foto s waar hun kinderen op staan,

Nadere informatie

Comenius Lijstersingel

Comenius Lijstersingel comenius college / COMENIUS LIJSTERSINGEL < 01 VESTIGINGSGIDS 2012/2013 Comenius Lijstersingel DIRECTEUR mevrouw J.H. Verbeij LIJSTERSINGEL 18 2902 JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL POSTBUS 554 2900 AN CAPELLE

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014

Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 Cornelis Haak School Schoolgids 2013 2014 locatieleider: L. de Roo meerschoolse directeur: J. Ligthart bezoekadres: Adenstraat 29, 3067 MN Rotterdam postadres: Postbus 84071, 3009 CB Rotterdam telefoon:

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE STAGES 2015

INFORMATIEBROCHURE STAGES 2015 INFORMATIEBROCHURE STAGES 2015 Wij zijn dromers. Een jong team, gepassioneerd, ambitieus en dynamisch. Iedere dag proberen we onze dromen met iedereen te delen. Dat doen we met veel energie en plezier,

Nadere informatie

SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING

SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE BEPERKING Vakanties met aandacht 2015 MINIMUMINKOMEN? VRAAG KORTING AAN UIT ONS VAKANTIEFONDS! SENIOREN MENSEN MET ZORG MANTELZORGERS EN PARTNER MET DEMENTIE MENSEN MET VISUELE BEPERKING MENSEN MET LICHT VERSTANDELIJKE

Nadere informatie

Schoolgids o.b.s De Hietweide

Schoolgids o.b.s De Hietweide Schoolgids o.b.s De Hietweide Schooljaar 2013-2014 Schoolgids 2013 2014 VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2013 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van o.b.s. De Hietweide. Basisschool De

Nadere informatie

EXTRA REISINFORMATIE CUBA 16-daagse avontuurlijke rondreis langs cultuur en tropische stranden

EXTRA REISINFORMATIE CUBA 16-daagse avontuurlijke rondreis langs cultuur en tropische stranden EXTRA REISINFORMATIE CUBA 16-daagse avontuurlijke rondreis langs cultuur en tropische stranden Ben je al enthousiast over de reis, maar wil je nog meer weten? In deze extra reisinformatie Rondreis Cuba

Nadere informatie

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer

Voor jullie ligt het eerste exemplaar van de MER Nieuwsbrief. Zes jaar na het uitkomen van het laatste nummer M(e)ER weten 11/08 nieuwsbrief voor studenten en alumni van de opleiding Management, Economie en Recht In deze nieuwsbrief o.a. inleiding Interview Delon Carilho MER-student, ondernemer en topsporter p.4

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool

Schoolgids 2014-2015. Koos Meindertsschool Schoolgids 2014-2015 Koos Meindertsschool 1 Introductie Geachte ouders / verzorgers De basisschool een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. In de loop der jaren vertrouwt u uw kind voor een

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Praktische informatie TransAlp Tirol

Praktische informatie TransAlp Tirol Praktische informatie TransAlp Tirol Beste mountainbikeliefhebber, Ontzettend leuk dat je van plan bent om deel te nemen aan de TransAlp Tirol 2015. Met dit document geven we je verdere informatie die

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger

Shelter Ministries. Richtlijnen voor de vrijwilliger Shelter Ministries Richtlijnen voor de vrijwilliger Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij diegene met wie je een kennismakingsgesprek hebt gehad. 1 Richtlijnen voor de vrijwilliger Vrijwilliger...

Nadere informatie

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep.

Wij hopen dat uw contact met Scouting prettig zal zijn en wensen u, uw zoon(s)/dochter(s) een fijne tijd toe bij de Buys Ballotgroep. Juni 2015. Inhoudsopgave 1 Voorwoord... 3 2 Wat geschiedenis... 4 3 Organisatiestructuur... 5 4 Taken binnen de groep... 6 5 Proefperiode en lidmaatschap... 7 6 Speltakken en leeftijden... 8 7 Opkomsttijden...

Nadere informatie

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening

Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening Informatiebrochure Stichting Wassenaarse Zorgverlening SWZ Sophieke Van Zuylen van Nijeveltstraat 313 2242 LJ Wassenaar Tel: 070-5121111 Fax: 070-5141500 SWZ Willibrord Poortlaan 20 2242 GN Wassenaar Tel:

Nadere informatie