CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN"

Transcriptie

1 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT OVERNAME VAN [ B.V.] tussen [ ] en [ ] 1

2 Inhoudsopgave Artikel 1 - Artikel 2 - Artikel 3 - Artikel 4 - Artikel 5 - Artikel 6 - Artikel 7 - ]Artikel 8 - Artikel 9 - Artikel 10- Artikel 11 - Artikel 12 - Artikel 13 - Artikel 14 - Artikel 15 - Artikel 16 - Artikel 17 - Artikel 18 - Artikel 19 - Definities Koop en overdracht Koopprijs Betaling van de Koopprijs Opschortende voorwaarden Periode tussen Overeenkomst en Overdrachtsdatum Ontrekkingen Closing Garanties Inbreuken Vrijwaringen Concurrentiebeding en geheimhouding Zekerheid Mededelingen aan derden Aanzeggingen en overige mededelingen Afstand recht op ontbinding Kosten Slotbepalingen Rechts- en forumkeuze Bijlagen 2

3 OVEREENKOMST MET BETREKKING TOT OVERNAME VAN [ B.V.] DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ ] (statutair) gevestigd [ ] [ ] (kantoorhoudende [ ] te [ ],hierna te noemen: de Koper, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [ ], 2. [ ] (statutair) gevestigd [ ] [ ] (kantoorhoudende [ ] te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [ ], 3. [ ] (statutair) gevestigd [ ] [ ] (kantoorhoudende [ ] te [ ],hierna te noemen: de Vennootschap, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar (statutair) bestuurder, de heer/mevrouw [ ], Partij onder de nummers 1 en 2 hierna ieder afzonderlijk te noemen: de Partij dan wel gezamenlijk te noemen: de Partijen ; NEMEN IN AANMERKING DAT: - Verkoper houdt de Aandelen in de Vennootschap; - Verkoper wenst de Vennootschap en de door haar gedreven onderneming, waaronder begrepen het door de onderneming sedert [Balansdatum] gegenereerde resultaat, te verkopen en over te dragen aan Koper gelijk Koper de Vennootschap en de door haar gedreven onderneming wenst te kopen en te verkrijgen door middel van koop en overdracht van de Aandelen; - Koper heeft een due diligence onderzoek op [ ] gebied uitgevoerd bij de Vennootschap teneinde zich [in algemene zin] een beeld te vormen van de Vennootschap en de door haar gedreven onderneming. Het feit dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden, en de uitkomsten van dat onderzoek, zijn door Partijen verdisconteerd in de voorwaarden voor, en de risicoverdeling in verband met de koop als neergelegd in de Overeenkomst, en doen derhalve geen afbreuk aan de voorwaarden waaronder deze Overeenkomst is aangegaan; - Partijen hebben ter zake van deze overname voldaan aan hun verplichtingen uit hoofde van de Wet op de ondernemingsraden en het SER-besluit Fusiegedragsregels 2000; 3

4 - Partijen hebben overeenstemming bereikt omtrent deze overname als hierna schriftelijk is vastgelegd. EN VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT: 1. DEFINITIES 1.1. In deze Overeenkomst hebben de met een hoofdletter geschreven woorden de daaraan in Bijlage 1 toegekende betekenis. 2. KOOP EN OVERDRACHT 2.1. Verkoper verkoopt hierbij de Aandelen aan Koper gelijk Koper hierbij van Verkoper de Aandelen koopt. De Aandelen worden verkocht met alle daaraan verbonden rechten, vrij van beslag, bezwaring of enig andere (al dan niet contractuele) beperking Verkoper zal de Aandelen op de Overdrachtsdatum leveren aan Koper en Koper zal de Aandelen op de Overdrachtsdatum aanvaarden van Verkoper, één en ander met inachtneming van het daaromtrent in deze Overeenkomst bepaalde. Levering en aanvaarding geschieden door het verlijden van de Overdrachtsakte, mede houdende erkenning van die overdracht door de Vennootschap, ten overstaan van de Notaris [eventueel: bepalingen over zekerheid, afwikkeling intercompany verhouding, financieel arrangement bij de Bank. Kunnen ook separate bepalingen zijn] 2.4. [eventueel: grondslag bepaling koopprijs vastleggen en hoogte eigen vermogen] 3. KOOPPRIJS 3.1. De Koopprijs [bedraagt [ ] (zegge: [ ] Euro])] [zal als volgt worden vastgesteld:] [is als volgt opgebouwd: ] 4. BETALING VAN DE KOOPPRIJS 4.1. Koper zal vóór of op Overdrachtsdatum [het op de Overdrachtsdatum te betalen deel van] de Koopprijs door bijgeschrijving op de kwaliteitsrekening van de Notaris betalen, op welke rekening de Koopprijs zal worden gehouden voor Koper tot het moment van het verlijden van de Overdrachtsakte. De Notaris zal daarna het bedrag op de rekening voor Verkoper houden, en na Overdracht op de rekening van Verkoper [ ], onder vermelding van [ ] laten bijschrijven. 4

5 5. OPSCHORTENDE VOORWAARDEN 5.1. De verplichting tot het meewerken aan en/of het verrichten van de handelingen als omschreven in artikel [ ] treedt niet in voordat alle in dit lid genoemde voorwaarden zijn vervuld: a. [vervulling mededingingsrechtelijke voorwaarden] b. [interne goedkeuring Verkoper en/ of Koper] c. [verkrijgen van financiering van een financiële instelling] d. [positief advies OR, due diligence bevredigende resultaten bevat] e. [koopovereenkomst voor beide partijen bevredigende bepalingen be vat] 5.2. Beide Partijen zullen zich ervoor inspannen dat de voorwaarden als omschreven in artikel 5.1 worden vervuld. Indien een Partij kennis neemt van een omstandigheid die vervulling van een voorwaarde belemmert of verhindert, dan zal zij de overige Partij(-en) dit onverwijld schriftelijk mededelen Indien op de Overdrachtsdatum niet alle voorwaarden in vervulling zijn gegaan, heeft Koper, onverminderd haar recht op schadevergoeding en/of nakoming indien en voor zover daartoe gronden bestaan, het recht door middel van een schriftelijke mededeling aan de andere Partijen: a. de niet-vervulde voorwaarden te doen vervallen; of b. de overdracht van de Aandelen uit te stellen tot een door haar te bepalen datum, in welk geval het bepaalde in deze Overeenkomst zal gelden alsof die datum de Overdrachtsdatum is, met dien verstande dat Koper niet de mogelijkheid heeft de overdracht van de Aandelen nogmaals uit te stellen; of c. de Overeenkomst te ontbinden, in welk geval de andere Partij(-en) hoofdelijk aansprakelijk is (zijn) voor de door Koper ter voorbereiding van de beoogde transactie gemaakte kosten, welke zij op diens eerste schriftelijk verzoek aan Koper zullen voldoen; deze aansprakelijkheid bestaat evenwel slechts voor zover de niet-vervulling van enige voorwaarde buiten de risicosfeer van Koper ligt; in geval Koper gebruik maakt van deze mogelijkheid tot ontbinding, zal deze ontbinding geen betrekking hebben op dit artikel 5.3 sub (iii) noch op de artikelen [ ] en [ ] (Geheimhouding), [ ] (Mededelingen aan derden) en [ ] (Rechts- en forumkeuze), die tussen Partijen onverminderd van kracht zullen blijven. 5

6 6. PERIODE TUSSEN ONDERTEKENING OVEREENKOMST EN OVERDRACHTSDA- TUM 6.1. Indien in de periode tussen ondertekening van deze Overeenkomst en de levering van de Aandelen: a. de bedrijfsvoering van de Vennootschap niet op de gebruikelijke wijze is voortgezet of er zich belangrijke nadelige veranderingen in haar commerciele, financiële en/of vermogenspositie hebben voorgedaan; en/of b. de Vennootschap verplichtingen is aangegaan waarvan hetzij de duur meer dan [ ] maanden bedraagt, hetzij het belang meer dan [ ] (zegge: [ ] Euro) bedraagt en/of (des) investeringen heeft gedaan met een belang van meer dan [ ] (zegge [ ] Euro), zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper; en/of c. één of meer Garanties zijn geschonden of dreigen te worden geschonden; heeft Koper het recht haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden, onverminderd eventuele overige rechten die in dat geval aan Koper mochten toekomen. Het bepaalde in artikel 5.3 sub (iii) is alsdan van overeenkomstige toepassing. OF 6.2. Onverminderd het bepaalde in artikel 6.1 en behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Koper, welke de Koper niet op onredelijke gronden zal weigeren, zal de Verkoper ervoor zorgen dat de Vennootschap [en Groepsmaatschappijen] in de periode tussen de datum van deze Overeenkomst en de Overdracht, geen rechtshandelingen verricht - of besluiten daartoe neemt die met inachtneming van de in artikel 6.1 sub b aangegeven drempelbedragen betrekking hebben op: a. het verkrijgen, verkopen, bezwaren, huren, verhuren of op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen of geven van registergoederen of andere goederen; b. het beëindigen, wijzigen of aangaan van overeenkomsten die relevant voor de bedrijfsvoering zijn; 6

7 c. het aangaan van samenwerkingsovereenkomsten met andere ondernemingen van welke aard dan ook; d. [ etc. ] Verkoper zal op Overdrachtsdatum schriftelijk bevestigen dat geen van de omstandigheden als bedoeld in artikel 6.1 [of 6.2] zich heeft/hebben voorgedaan Het bepaalde in artikel 6.1 laat onverlet de rechten van Koper uit hoofde van de Garanties. 7. GEEN ONTTREKKINGEN 7.1. Verkoper staat er jegens Koper voor in dat geen Onttrekkingen hebben plaatsgevonden tot en met de Ondertekeningsdatum, en dat er geen Onttrekkingen plaats zullen vinden vanaf Ondertekeningsdatum tot en met de Overdrachtsdatum. Toegestane Onttrekkingen zullen niet worden beschouwd als een inbreuk op het bepaalde in dit Artikel Indien er in strijd met het bepaalde in Artikel 7.1 Onttrekkingen hebben plaatsgevonden, zal Verkoper Koper daarvoor vrijwaren en het bedrag van de betreffende Onttrekking(en) in verhouding tot het evenredige deel op een euro-voor-euro basis aan Koper op eerste verzoek van Koper onverwijld vergoeden. 8. CLOSING 8.1. Op de Overdrachtsdatum zullen ten kantore van de Notaris de volgende handelingen worden verricht: De Pre-Closing-handelingen a. Partijen constateren dat de opschortende voorwaarden zoals bedoeld in artikel 5.1 zijn vervuld of door Koper vervallen zijn verklaard; b. Partijen constateren dat Verkoper schriftelijk heeft bevestigd dat geen van de omstandigheden als bedoeld in artikel 6.1 zich heeft/hebben voorgedaan, conform het bepaalde in artikel 6.2; c. Partijen constateren dat de Koopprijs door Koper is overgemaakt op de kwaliteitsrekening van de Notaris, conform het bepaalde in artikel 4; 7

8 d. [verstrekken zekerheid, bankgarantie of escrow] e. [in te vullen, bijvoorbeeld besluitvorming ontslag bestuur, vrijgave zekerheden bank, afwikkeling rekening courant verhoudingen]. De Closing f. Overdracht en aanvaarding van de Aandelen, kwijting ter zake van betaling van de Koopprijs, en erkenning van de overdracht door middel van het verlijden van de Overdrachtsakte ten overstaan van de Notaris, gevolgd door aantekening daarvan in het register van aandeelhouders van de Vennootschap; g. [zekerheid]; h. [De Vennootschap aanvaardt het onherroepelijk ontslagverzoek van [betreffende leden van bestuur/raad van commissarissen], waarin wordt bevestigd dat betrokkenen niets meer van de Vennootschap te vorderen hebben en benoemt [betreffende nieuwe leden van bestuur/raad van commissarissen], een en ander door middel van daartoe strekkende besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap;] i. [De [ ]overeenkomst is door beide Partijen ondertekend;] j. [ondertekening van formulieren betreffende de registratie van muta ties i bestuur/gevolmachtigden/raad van commissarissen en wijziging aandeelhouder bij het Handelsregister] De closing zal plaatsvinden, indien en zodra de Pre-Closing-handelingen zijn voltooid. De Pre-Closing-handelingen zullen pas geacht worden te zijn voltooid indien en zodra alle Pre-Closing-handelingen zijn verricht Indien Verkoper en/of de Vennootschap niet aan alle op haar/hen rustende verplichtingen uit hoofde van artikel 8.1 voldoet, heeft Koper het recht de andere Partijen schriftelijk te sommeren alsnog op een door Koper te bepalen moment aan hun verplichtingen te voldoen, onverminderd haar recht op schadevergoeding indien en voor zover daartoe gronden bestaan. Indien de andere Partijen als bedoeld in de vorige volzin niet aan deze sommatie voldoen, heeft Koper het recht de Overeenkomst te ontbinden. Het bepaalde in artikel 5.3 sub (iii) is in dat geval van overeenkomstige toepassing. 8

9 8.4. Indien Koper niet aan alle op haar rustende verplichtingen uit hoofde van artikel 8.1 voldoet, heeft Verkoper het recht Koper schriftelijk te sommeren alsnog op een door Verkoper te bepalen moment aan haar verplichtingen te voldoen, onverminderd haar recht op schadevergoeding indien en voor zover daartoe gronden bestaan. Indien Koper niet aan deze sommatie voldoet, heeft Verkoper het recht de Overeenkomst te ontbinden. In dat geval is Koper aansprakelijk voor de door de andere Partijen ter voorbereiding van de beoogde transactie gemaakte kosten, welke zij op hun eerste schriftelijke verzoek aan de andere Partijen zal voldoen In geval Koper of Verkoper gebruik maakt van het recht tot ontbinding als bedoeld in artikel 8.3 respectievelijk artikel 8.4, zal deze ontbinding geen betrekking hebben op dat artikel 8.3 respectievelijk 8.4, noch op de artikelen 12.2 en 12.3 (geheimhouding), artikel 14 (mededelingen aan derden) en artikel 19 ( rechts- en forumkeuze), die tussen Partijen onverminderd van kracht zullen blijven. 9. GARANTIES 9.1. Verkoper garandeert jegens Koper dat de in Bijlage [ ] opgenomen Garanties zowel heden als op het moment van overdracht van de Aandelen juist, volledig en niet misleidend zijn respectievelijk zullen zijn Verkoper garandeert aan Koper dat Verkoper op de datum van ondertekening van deze Overeenkomst en op de Leveringsdatum geen feiten of omstandigheden bekend zijn die niet aan Koper ter kennis zijn gebracht en waarvan moet worden aangenomen dat de kennisneming daarvan door Koper van invloed zou zijn geweest op haar bereidheid om de Transactie aan te gaan, de hoogte van de Koopprijs en/of de bepalingen, voorwaarden, Garanties en Vrijwaringen zoals vervat in deze Overeenkomst Indien Koper overweegt van Verkoper schadevergoeding wegens schending van de Garantie(s) te vorderen, zal Koper met bekwame spoed, dat wil zeggen binnen 60 dagen na ontdekking van de feiten en omstandigheden die tot een dergelijke vordering leiden, daarvan mededeling aan Verkoper doen Het door Koper verrichte due dilligence onderzoek laat onverlet dat de juistheid en niet-misleidendheid van iedere Garantie voor rekening en risico van de Verkoper blijft, in de zin dat daardoor aan de verplichting van Verkoper tot betaling van schadevergoeding dan wel nakoming als bedoeld in artikel 9.2 geen afbreuk wordt ge- 9

10 daan, tenzij Verkoper aantoont dat er aan de zijde van Koper sprake is van grove nalatigheid Iedere Garantie opgenomen in Bijlage [ ] is een afzonderlijke garantie en wordt niet beperkt door enige verwijzing naar een andere Garantie of paragraaf van Bijlage [ ]. De Garanties zijn de enige garanties die door Verkoper worden verstrekt Verkoper is zich ervan bewust dat de Garanties wezenlijk zijn voor het besluit van Koper om deze Overeenkomst aan te gaan [Koper verklaart hierbij dat haar en haar indirecte aandeelhouders, waaronder de Betrokken Managers, op de datum van deze Overeenkomst geen schending van de Garanties bekend is. Koper zal eventuele schendingen van de Garanties in de periode tot de Leveringsdatum zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 30 dagen na ontdekking, aan Verkoper melden en op de Leveringsdatum verklaren dat haar geen andere schendingen van de Garanties bekend zijn. 10. INBREUKEN In geval van een inbreuk op enige door Verkoper verstrekte Garantie ( Inbreuk ), zal Verkoper Koper schadeloos stellen met inachtneming van het bepaalde in dit Artikel, een en ander laat overigens onverlet de aan Koper toekomende wettelijke rechten In geval één of meer van de Garanties onjuist of misleidend zal blijken te zijn, zal Verkoper ter vrije keuze van Koper (i) aan Koper alle hieruit voor haar voortvloeiende schade vergoeden danwel (ii) de Vennootschap in een positie brengen als waarin zij zou zijn geweest indien de betreffende Garantie(s) wel juist en niet misleidend zouden zijn geweest, onverminderd eventuele overige rechten die aan Koper en/of de Vennootschap mochten toekomen vanwege zulke schending. Bij de vaststelling van de omvang van de schade zal rekening worden gehouden met de waardering van de door de Vennootschap gedreven onderneming die Koper op basis van de door Verkoper verstrekte informatie heeft gemaakt, welke waardering de grondslag vormt van de bereidheid van Koper tot het aangaan van deze Overeenkomst, met name tot het betalen van de Koopprijs. Een vergoeding uit te betalen aan Koper als bedoeld onder (i) van dit lid zal dan ook worden aangemerkt als een correctie op de Koopprijs. 10

11 10.3. Verkoper is over de schadevergoeding als bedoeld in artikel 10.2 wettelijke rente verschuldigd, vermeerderd met [25] basispunten, met ingang van de dag waarop Koper de schriftelijke mededeling als bedoeld in artikel 10.4 heeft verzonden. Duur van aansprakelijkheid Onverminderd met het bepaalde in artikel 10.1 en 10.2 geldt de aansprakelijkheid van Verkoper voor Inbreuken vanaf de Leveringsdatum: k. voor onbepaalde tijd ten aanzien van de Garanties opgenomen in Bijlage [ ] onder artikel [ ] ( Aandelen ); l. tot zes maanden na de laatste dag dat een vordering als bedoeld in artikel [ ] ( Belastingen ) van de Garanties opgenomen in Bijlage [ ] tegen de Vennootschap kan worden ingesteld; m. tot [ ] jaar na de Leveringsdatum ten aanzien van de Garanties opgenomen in de overige paragrafen van Bijlage [ ]. Maximum aansprakelijkheid De aansprakelijkheid van Verkoper zal met betrekking tot een Inbreuk op de Garanties opgenomen in Bijlage [ ] onder Artikel [ ] ( Aandelen ) het bedrag van de totale Koopprijs niet te boven gaan. De minimis Voor mogelijke overige Inbreuken zal de aansprakelijkheid van Verkoper beperkt zijn tot een bedrag van [ ]. Verkoper is slechts aansprakelijk voor Inbreuken indien de Schade ten gevolge van een of meer Inbreuken een bedrag van [ ] te boven gaat en iedere afzonderlijke Inbreuk een bedrag van [ ] te boven gaat. Indien de totale Schade een bedrag van [ ] te boven gaat, is Verkoper aansprakelijk voor alle Schade en niet slechts voor het bedrag van de overschrijding. Dit Artikel [ ] is niet van toepassing in geval van fraude, dan wel bedrog of misleiding van c.q. door Verkoper. Dreigende inbreuk/ overleg In geval van een (dreigende) Inbreuk zal Koper in contact treden met Verkoper ten einde haar in staat te stellen de Inbreuk met Koper te bespreken. Verkoper zal Koper waar nodig en mogelijk assisteren bij het zoveel mogelijk beperken van de Inbreuk. Indien zich een Inbreuk voordoet, zal Koper Verkoper daarvan zo spoedig mogelijk in kennis stellen. Ter zake van de aldus gemelde Inbreuk komt de aanspra- 11

12 kelijkheid van Verkoper niet te vervallen door het verstrijken van de termijn(en) als vermeld in artikel [De beperkingen van de aansprakelijkheid zoals genoemd in artikel 10.5 en artikel 10.6 zijn echter niet van toepassing indien de schending van de desbetreffende Garanties ten tijde van de overdracht van de Aandelen bij Verkoper bekend was of in redelijkheid bekend had kunnen of moeten zijn.] Indien enig feit ander blijkt te zijn dan gegarandeerd op grond van meer dan één Garantie, staat het Koper te allen tijde vrij te bepalen welke Garantie(s) zij zal inroepen of zich, voor zover van toepassing, ter zake op een vrijwaring te beroepen De Garanties worden mede gegeven ten behoeve van rechtsopvolgers van Koper Voor rekening van Verkoper komen alle kosten die Koper respectievelijk de Vennootschap in redelijkheid maken: a. ter voorkoming van een schending van de Garanties of van enige andere verplichting van Verkoper uit hoofde van deze Overeenkomst; dan wel b. in verband met het voorkomen of beperken van schade; dan wel c. anderszins in verband met de uitoefening, in of buiten rechte, van de rechten van Koper uit hoofde van deze Overeenkomst. 11. VRIJWARINGEN Verkoper zal Koper en de Vennootschap volledig vrijwaren ter zake van: a. [bijv.: b. in te vullen:] Binnen [90] dagen na ontvangst van een daartoe strekkend schriftelijk verzoek van Koper respectievelijk de Vennootschap zal Verkoper het bedrag van de op grond van het bepaalde in artikel 11.1 te vergoeden schade aan Koper respectievelijk de Vennootschap voldoen De artikelen 10.3, en van deze Overeenkomst zijn van overeenkomstige toepassing op het bepaalde in dit artikel. 12

13 12. CONCURRENTIEBEDING EN GEHEIMHOUDING Mede in verband met de in de Koopprijs vervatte goodwill [en knowhow] en het behoud en de uitbouw daarvan, zal Verkoper en [ ] gedurende een periode van [ ] jaar na de Overdrachtsdatum niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Koper, direct of indirect, a. voor eigen rekening of voor rekening van derden, zelfstandig of samen met, dan wel ten behoeve van, anderen werkzaamheden verrichten welke (kunnen) concurreren met of vergelijkbaar zijn aan de activiteiten van de Vennootschap; b. (anders dan als belegger voor een belang van niet meer dan 5% in beursgenoteerde fondsen) meer dan 10% belang hebben in een onderneming die werkzaamheden als hierboven onder (i) bedoeld verricht, tenzij de Verkoper de aandelen(c.q. certificaten) slechts voor investeringsdoeleinden heeft, zonder dat haar rechtstreeks of zijdelings, een managementpositie of anderszins een wezenlijke invloed in de concurrerende onderneming worden toegekend; c. in dienst zijn van, diensten verlenen of adviezen geven aan enige persoon, rechtspersoon, (personen)vennootschap of organisatie die werkzaamheden als hierboven onder (i) bedoeld verricht; d. werknemers, afnemers, leveranciers of andere bij de Vennootschap betrokken (rechts) personen, (personen) vennootschappen of organisaties ertoe bewegen of trachten te bewegen hun contacten met de Vennootschap geheel of gedeeltelijk te verbreken Behoudens voor zover wettelijk vereist, zal Verkoper gedurende een periode van drie (3) jaar na de Overdrachtsdatum geen enkele informatie welke betrekking heeft op een (mogelijk) vertrouwelijk of geheim aspect van het bedrijf van de Vennootschap direct of indirect publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken, dan wel, ongeacht of deze informatie vertrouwelijk dan wel geheim is, enige lijst van afnemers of leveranciers of andere informatie met betrekking tot afnemers of leveranciers of personen of instanties die met de Vennootschap zaken doen of hebben gedaan direct of indirect gebruiken, publiceren, vrijgeven of anderszins voor derden toegankelijk maken. 13

14 12.3. Bij overtreding van de verplichtingen als opgenomen in de voorafgaande leden van dit artikel zal, zonder dat daarvoor een aankondiging of ingebrekestelling noodzakelijk is, Verkoper ten gunste van Koper danwel de rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel van Koper, een direct opeisbare boete verbeuren van [ ] (zegge: [ ] Euro) voor elke overtreding en van [ ] (zegge: [ ] Euro) voor elke dag dat die overtreding heeft voortgeduurd en voortduurt, een en ander onverminderd het recht van Koper en/of de Vennootschap om van Verkoper bovendien nakoming en/of vergoeding van de geleden en nog te lijden schade te vorderen Verkoper staat er jegens Koper voor in dat de verplichtingen als opgenomen in artikel 12.1 en artikel 12.2 eveneens door alle met haar Verbonden Personen zullen worden nagekomen als hadden zij zich daartoe rechtstreeks jegens Verkoper verbonden. Bij overtreding van deze verplichtingen door één of meer Verbonden Personen, zal Verkoper eveneens de boete als bepaald in artikel 12.3 verbeuren. 13. ZEKERHEID Verkoper aanvaardt en verleent hierbij in verband met de nakoming van de verplichtingen onder deze overeenkomst gedurende een periode van [ ] maanden na de Overdrachtsdatum de volgende zekerheid ten gunste van Koper: [ ] 14. MEDEDELINGEN AAN DERDEN Behoudens voor zover vereist op grond van een wettelijke bepaling, beurs- of andere reglementen, in welk geval de betrokken partij zich verplicht met de andere partijen vooraf te overleggen, zal Koper noch Verkoper noch de Vennootschap enige informatie verstrekken aan derden of enige openbare mededeling doen dan wel anderszins informatie verstrekken met betrekking tot deze Overeenkomst zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere Partijen bij deze Overeenkomst. 15. AANZEGGINGEN EN OVERIGE MEDEDELINGEN Onverminderd de wettelijke bepalingen ter zake dienen aanzeggingen en overige mededelingen aan Partijen verband houdende met deze Overeenkomst te worden gedaan aan de hieronder genoemde adressen (of aan een zodanig ander adres als met inachtneming van dit artikel door een partij aan de andere partij is meegedeeld) per aangetekende brief, per koerier of per telefax, als volgt geadresseerd: a. indien gericht aan Koper: 14

15 [ ]; met kopie naar: Mr. [ ] Advocaten Postbus Amsterdam Telefax: 020 b. indien gericht aan Verkoper: [ ]; c. indien gericht aan de Vennootschap: [ ]; Aanzeggingen en overige mededelingen welke op de hierna genoemde wijzen zijn verzonden worden geacht door de geadresseerde te zijn ontvangen op de volgende momenten: I. indien per koerier verzonden: op het moment van afgifte door koerier aan geadresseerde; II. indien verzonden per aangetekende brief: op de dag vermeld op het bericht van ontvangst; III. indien verzonden per telefax: op de dag waarop het bericht werd verzonden, zoals vermeld op het verzendrapport. 16. AFSTAND RECHT OP ONTBINDING Partijen doen hierbij onherroepelijk afstand van het recht om, nadat overdracht van de Aandelen heeft plaatsgevonden, ontbinding van deze Overeenkomst te vorderen. 17. KOSTEN Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, draagt ieder der Partijen haar eigen kosten, waaronder begrepen de kosten betreffende het verstrekken van opdrachten aan externe adviseurs, voortvloeiend uit of betrekking hebbende op de totstandkoming en uitvoering van deze Overeenkomst. De kosten die de Notaris in verband met de overdracht van de Aandelen in rekening zal brengen komen ten laste van Koper. 15

16 18. SLOTBEPALINGEN De inhoud van de Bijlagen en Annexen vormt een integraal onderdeel van deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst kan slecht worden gewijzigd of aangevuld door middel van door alle Partijen ondertekende stukken Partijen stemmen ermee in dat een advocaat verbonden aan [ ] Advocaten in de onderhavige transactie ten behoeve van Koper optreedt terwijl de Notaris aan [ ] verbonden is. Verkoper stemt er voorts mee in dat Koper in alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst dan wel enige in verband daarmee gesloten overeenkomst door [ ] Advocaten zal kunnen worden bijgestaan Deze Overeenkomst bevat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de onderhavige transactie en treedt in de plaats van alle eerdere schriftelijke en mondelinge afspraken welke Partijen ter zake hebben gemaakt. Behoudens voor zover in deze Overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, doet deze Overeenkomst evenwel geen afbreuk aan de rechten die de wet aan een Koper toekent Indien een bepaling van deze Overeenkomst nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven partijen gebonden aan de overige bepalingen van deze Overeenkomst. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking/gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen Indien een Partij enig recht uit hoofde van deze Overeenkomst, waaronder begrepen het recht te vorderen dat een andere Partij haar verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst nakomt, niet of niet tijdig uitoefent, wordt zij niet geacht daarmee van dat recht afstand te hebben gedaan. Indien een Partij in een specifiek geval afstand doet van enig recht dat zij jegens de andere Partij heeft uit hoofde van het feit dat die Partij enige verplichting uit hoofde van de Overeenkomst niet, niet juist of niet volledig is nagekomen, wordt zij niet geacht daarmee afstand te hebben gedaan van enig ander recht dat haar in dat specifieke geval toekomt, noch van de mogelijkheid zich in andere gevallen op het desbetreffende recht te beroepen. 19. RECHTS- EN FORUMKEUZE Op deze Overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 16

17 19.2. Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze Overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te [ ]. Aldus overeengekomen en in drievoud ondertekend te [ ] op [ ] Alle pagina s dienen van een paraaf te worden voorzien. [naam kopende partij] [naam verkopende partij] [naam vennootschap] 17

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN Overeenkomst met betrekking tot overname van [ B.V.] tussen [ ] en [ ] 1 Inhoudsopgave Artikel 1 - Definities [1] Artikel 2 - Koop en overdracht [2] Artikel 3 - Koopprijs [2] Artikel 4 - Betaling van de

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper,

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: de Verkoper, te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN JOINT VENTURE OVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 Doel... 4 2 Oprichting en inbreng...

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST AANDEELHOUDERSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: (1) [ ] B.V., gevestigd en kantoorhoudende te [ ], hierna te noemen "[ ], ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer; (2) [ ] B.V., gevestigd en

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen

LEDEN INBRENG OVEREENKOMST. Datum: (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen Concept d.d. 27-01-2014 VERSIE 1.0 Datum: 2014 (1) Stimuleringsfonds Duurzame Energie Regio Alkmaar U.A. (2) GEMEENTE Bergen LEDEN INBRENG OVEREENKOMST Paraaf gemeente: INHOUDSOPGAVE Artikel Pagina 1 DEFINITIES...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Inhoudsopgave algemene voorwaarden IT-People Inhuur Artikel 11 Artikel 12 Artikel 13 Artikel 14 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel 9 Artikel 10 Definities Toepasselijkheid

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN

KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN KOOPOVEREENKOMST INZAKE OVERNAME VAN ACTIVITEITEN VAN BV KOOPOVEREENKOMST OP HOOFDLIJNEN Ondergetekenden: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid..bv. te. ( KvK nummer ) vertegenwoordigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs

Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs Algemene Voorwaarden Autobedrijf Severs ARTIKEL 1 DEFINITIES 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities De hierna volgende termen worden in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: (a) Opdrachtnemer: Joosen Re-integratie & Advies

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN LEVERANCIERSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] LEVERANCIERSOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. [ ], een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd en kantoorhoudende te, hierna

Nadere informatie

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt.

De opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die de opdracht aan Homelyrentals verstrekt. Artikel 1: Toepasselijkheid Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt.

De Opdrachtgever: de (rechts)persoon die de opdracht aan RandstadMakelaars verstrekt. Artikel 1 - Toepasselijkheid Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tot dienstverlening en/of bemiddeling, alsmede de daaruit voortvloeiende aanvullende en/of

Nadere informatie

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever.

Kandidaat Degene die door YoungConsult wordt geselecteerd voor een passende functie bij de Opdrachtgever. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden De onderhavige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op iedere Opdracht en Overeenkomst tot Arbeidsbemiddeling welke door tussenkomst van YoungConsult tot

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N):

DISCLAIMER. Pagina 1 van 5. verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp DE ONDERGETEKENDE(N): Pagina 1 van 5 DE ONDERGETEKENDE(N): DISCLAIMER verkoop van registergoederen van de Stichting Kenter Jeugdhulp Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres: Nummer Kamer van Koophandel: e-mailadres:

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Artikel 1 definities In deze algemene voorwaarden gelden de volgende definities: a) Opdracht: de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan diensten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen.

Kroket. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Valuas B.V. voor de ontwikkeling en/of levering van kroketten en /of aanverwante artikelen. DEFINITIES 1.1 Valuas terie is een handelsnaam van Valuas B.V.,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

DISCLAIMER. verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te. Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep

DISCLAIMER. verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te. Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep Pagina 1 van 5 DISCLAIMER verkoop van het registergoed Claudius Civilislaan 40 te Vlaardingen van de Stichting Argos Zorggroep DE ONDERGETEKENDE(N): Naam rechtspersoon: Plaats statutaire zetel: Kantooradres:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V.

Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Algemene Voorwaarden Dockbite B.V. Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. -

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: a. Opdrachtgever: de partij die Opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden; b. Opdrachtnemer:

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie

Algemene voorwaarden SpaaQ versie Algemene voorwaarden SpaaQ versie 1.0 2016 Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening van een beroep

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats)

(2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) LICENTIEOVEREENKOMST VOOR TOURINGCARBEDRIJVEN. (datum van erkenning) (1) STICHTING KEURMERK TOURINGCARBEDRIJF EN (2).. (Touringcarbedrijf en standplaats) 1 INHOUD ARTIKEL 1. Definities 2. Verlening licentie

Nadere informatie

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten.

3.Offerte: de door LABEL ME gedane offerte voor het leveren van Diensten. Algemene Voorwaarden LABEL ME Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.LABEL

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN Opgesteld door: 2 ALGEMENE VOORWAARDEN FRIETFEEST.NL, gevestigd te Sint-Oedenrode, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 17223508 verder te noemen FF. Artikel 1: Definities.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Definities: Algemene Voorwaarden A: Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Training Centre Holland handelsnaam van Wijvan10 B.V.,

Nadere informatie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst

Contractsduur, uitvoering en wijziging overeen-komst artikel 1. Algemeen 1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Juncto juridisch advies en training, hierna te noemen: Juncto, en een Opdrachtgever waarop

Nadere informatie

2. Koper: Voorna(a)m(en)

2. Koper: Voorna(a)m(en) Bladzijde 1 KOOPOVEREENKOMST VAN DE AANDELEN IN: UTC WATCHES B.V. (tevens volmacht tot levering aandelen en sluiten overeenkomst van geldlening) 1130593/fkv De ondergetekenden: 1. Verkoper en de vennootschap:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam

ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam ALGEMENE VOORWAARDEN KKamsterdam Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01. Algemene Voorwaarden. Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst Kreeksehaven 61 3077 AG Rotterdam The Netherlands KVK: 53596285 BTW: NL850942135B01 Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1.1 Anno 90: Besloten Vennootschap, gevestigd te Rotterdam en ingeschreven

Nadere informatie

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012

AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST. tussen. Stichting Taxaties en Validaties. «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 AANGESLOTENEN-OVEREENKOMST tussen Stichting Taxaties en Validaties en «Validatieinstituut» d.d. 15 november 2012 DE ONDERGETEKENDEN: 1. Stichting Taxaties en Validaties, een stichting, gevestigd te Utrecht

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK

KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK CONCEPT Dossiernummer: Mk/kp 16069 KOOPOVEREENKOMST OP GROND VAN ARTIKEL 3:268 LID 2 BURGERLIJK WETBOEK Lloydtoren te Rotterdam De ondergetekenden: 1. FGH Bank N.V., een naamloze vennootschap, gevestigd

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN INVESTERINGSOVEREENKOMST tussen [ ] en [ ] 1 INVESTERINGSOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht:

Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: Dit is een voorbeeld van Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zoals gegenereerd met de Arbeidsovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische- generatoren/arbeidsovereenkomst-

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht.

ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. ALGEMENE VOORWAARDEN Voor het verrichten van werkzaamheden door MOOTIO in het kader van een overeenkomst van opdracht. 1. Algemene bepalingen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten

Nadere informatie

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN

LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN LICENTIEOVEREENKOMST/VOORWAARDEN De ondergetekenden: 1. Licentiegever; en 2. de besloten vennootschap ilearn Company B.V, gevestigd en kantoorhoudende te Ede, aan de Wiek 121, in deze rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. Algemene voorwaarden van den Boorn Financieel Advies B.V. Betrekking hebbende op het gebied van advisering in financiële diensten in de ruimste zin des woord evenals het besturen en deelnemen van management-

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN OPDRACHT De ondergetekenden: 1. [ ], gevestigd en kantoorhoudende te [ ] aan [ ], hierna te noemen: Opdrachtgever, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door [ ]; 2. [ ], woonachtig en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT

ALGEMENE VOORWAARDEN VANSTOKKOM MANAGEMENT Artikel 1 - Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: de wederpartij van VanStokkom Management bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1; Opdrachtnemer: VanStokkom

Nadere informatie

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5

I. ALGEMENE BEPALINGEN... 1 II. DIENSTEN INZAKE TOT STAND KOMEN VAN OVEREENKOMSTEN... 2 III. OVERIGE VOORWAARDEN... 5 Algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. Per juli 2013 De algemene voorwaarden Schoeman consultants B.V. zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V.

Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Algemene voorwaarden van de CWO Consultancy & Marketing B.V. Op alle opdrachten verstrekt aan de CWO Consultancy & Marketing B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Barendrecht aan de Voordijk 490-A onderstaande

Nadere informatie

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408

Algemene bepalingen voor geldleningen NEF0408 NEF0408 Algemene bepalingen voor geldleningen Inhoudsopgave Begripsbepalingen.... 2 Algemeen.... 2 Het bedrag van de lening.... 2 De looptijd van de lening.... 2 Rentepercentage en rente... 3 De aflossing;

Nadere informatie

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S

A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S A L G E M E N E V O O R W A A R D E N S C H E E P V A A R T B E D R I J F V E R S L U I S ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Versluis: Scheepvaartbedrijf Versluis; de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd

Nadere informatie

FACILITATIEOVEREENKOMST

FACILITATIEOVEREENKOMST FACILITATIEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. Raedthuys Energie B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht, statutair gevestigd te Enschede, kantoorhoudende aan

Nadere informatie

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten.

De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. ALGEMENE VOORWAARDEN De onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Fruit in Bedrijf afgesloten verkoop- en leverovereenkomsten. De complete algemene voorwaarden: Artikel 1 - Algemeen

Nadere informatie

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen

XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland. 1. Algemeen XL Ontwerp gevestigd in Didam Gelderland 1. Algemeen De onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door XL Ontwerp en haar opdrachtgevers te sluiten overeenkomsten, hierna tevens te noemen

Nadere informatie

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te

INTENTIEVERKLARING. [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ], hierna te noemen: [ y] te INTENTIEVERKLARING DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht [ ], (statutair) gevestigd [ ], [ ], (kantoorhoudende [ ], te [ ],hierna te noemen: [ X], te dezen rechtsgeldig

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1

Algemene voorwaarden. Algemeen Artikel 1 Algemene voorwaarden ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP DE RECHTSVERHOUDING TUSSEN OPDRACHTGEVER EN ADMINISTRATIEKANTOOR KAANDORP & MOOIJ Algemeen Artikel 1 1.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Van de besloten vennootschap KlasseStudent B.V. Statutair gevestigd te Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht, Nederland Contact Nieuwegracht 1 3512 LB Utrecht info@klassestudent.nl T: +31(0)6-33

Nadere informatie

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend.

a. Alle door Dividino gedane aanbiedingen, offertes en prijsopgaven, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend. Algemene Voorwaarden Dividino Group B.V. 1. Toepasselijkheid a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die worden gesloten tussen Dividino Group

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. 1. Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Office Support SG Arnhem B.V. gevestigd en kantoorhoudende te Arnhem, gedeponeerd ter Griffie van de arrondissementsrechtbank

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit.

Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten. A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een Overeenkomst sluit. Algemene Voorwaarden Van de Ven Uitvaarten Artikel 1 - Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: A. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Van de Ven Uitvaarten een

Nadere informatie

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen:

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT. Tussen: Dordrecht r«-^ \j SAMENWERKINGSOVEREENKOMST LOCATIE SMITSWEG DORDRECHT Tussen: Gemeente Dordrecht AM Wonen B.V. Amvest Projectontwikkeling Samenwerking met Derden B.V. Definltieve versie d.d. 6 juni 2005

Nadere informatie

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Algemene Voorwaarden Interim Recruitment Recruvisie Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden

Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Leveringsvoorwaarden Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Felixx. Pensioen Consultants B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden

Nadere informatie

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden worden mede afgesloten ten behoeve van (voormalige) bestuurders en werknemers van het Financieel Intermediair. ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN 1. Definities 1.1.1. De gebruiker van deze algemene voorwaarden betreft de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A en S Financieel Adviseurs bv, gevestigd te

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder:

ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT. 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: ALGEMENE VOORWAARDEN DEKONINGSCHRIJFT 1. Begrippen In deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten van DeKoningschrijft wordt verstaan onder: Persoon: Klant: Opdrachtnemer: Opdracht: Overeenkomst: iedere

Nadere informatie

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER

W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER W E B S H O P V O O R W AARDEN BRAAIMASTER ARTIKEL 1. DEFINITIES 1. Braaimaster: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Medemblik, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer

Nadere informatie

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP

ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP ALGEMENE VOORWAARDEN RAYMAKERSVDBRUGGEN ONDERDEEL VAN DE BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID RAYMAKERSKAYSER B.V. GEVESTIGD TE WEESP 1. Gelding algemene voorwaarden 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.

Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Algemene Voorwaarden Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V. Artikel 1 Algemene bepalingen a. Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland B.V.: Het Innovatiecentrum b. Gebruiker: Degene met

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden @dministratorz Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle contractuele relaties van @dministratorz. Artikel 1 Algemeen In de algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp

Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Algemene voorwaarden PLUS Schuldhulp Artikel 1. Begripsbepaling 1.1 Opdrachtnemer: PLUS Schuldhulp gevestigd te Venlo-Tegelen. Kamer van Koophandel nummer: 65310004, BTW nummer: NL8560.60.288B01 1.2 Klant:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING JOHN VAN VLIET FINANCIEEL ADVIES OP HET TERREIN VAN VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING FINANCIEEL ADVIESBUREAU KARIN BLOTT OP HET TERREIN VAN HYPOTHEKEN / VERZEKERINGEN / OVERIG FINANCIEEL ADVIES. 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST.

1. ALGEMEEN. 2. OVEREENKOMST. ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN SCHRIJVER ASSURANTIE MANAGEMENT OP HET TERREIN VAN RISK MANAGEMENT, VERZEKERINGEN, PENSIOENEN EN ANDERE EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS ALGEMENE VOORWAARDEN ADVISERING VAN NL PENSIOEN OP HET TERREIN VAN PENSIOENEN EN EMPLOYEE BENEFITS 1. ALGEMEEN. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten waarbij door NL Pensioen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014

Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Algemene Voorwaarden Bergwijkstadspark B.V 28 november 2014 Deze Algemene Voorwaarden van Bergwijkstadspark B.V. zijn op 16 december 2014 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.. 1. Definities

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort. Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Algemene Leveringsvoorwaarden van frans heijmans te Zandvoort Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen frans heijmans en een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties van Wouters Belastingadvies, welke belastingadviespraktijk uitgeoefend wordt in de vorm van een besloten vennootschap

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: NVG: de Nederlandse

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V.

Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. Algemene voorwaarden Orangedotcom B.V. 1. Algemeen In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 Opdrachtgever; de natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan Orangedotcom B.V. (hierna Orangedotcom)

Nadere informatie

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut

Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Modelovereenkomst Stichting SCOOR - te certificeren opleidingsinstituut Overeenkomst met betrekking tot de samenwerking tussen de Stichting Certificering Opleiding Ondernemingsraden (Stichting SCOOR) en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement

- Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement Algemene Voorwaarden Betterbasics VAN: - Betterbasics Organisatieadvies, Project- en Interimmanagement - gevestigd en kantoorhoudende te Leeuwarden, Bilderdijkstraat 34 - ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten

Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten Model-overeenkomst voor onderzoeksopdrachten De ondergetekenden: Het College voor zorgverzekeringen, gevestigd te Diemen, aan de Eekholt 4, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer drs. R.G.P.

Nadere informatie

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst

Algemeen Aanbiedingen en bestellingen Uitvoering van de overeenkomst Algemeen Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Adviesbureau KAP b.v., alsmede op de uitvoering van alle werkzaamheden door Adviesbureau KAP b.v. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V.

Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Algemene voorwaarden Eigen Huis Hypotheekservice B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtgever: degene die, alleen of gezamenlijk en niet in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie

Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Algemene Voorwaarden van de dienst Werving & Selectie Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Technicians: handelend inzake personeelsbemiddeling, die ten behoeve van een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant

Algemene Voorwaarden. Algemene voorwaarden Social Elephant Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden Social Elephant 1. Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die opdrachtgevers van Social Elephant aan Social Elephant

Nadere informatie