Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK"

Transcriptie

1 C nr Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK De ondergetekenden: De besloten vennootschap Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V., statutair gevestigd te s- Hertogenbosch en kantoorhoudende te s-hertogenbosch aan de Brabantlaan 1, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. Fiers, directeur, en Hierna te noemen: "de verkoper"; 2. * [en *], geboren te * op * en wonende te * aan de * [of: statutair gevestigd te * en kantoorhoudende te * aan de *, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door *, *], KvK nummer: *, BSN nummer: *, hierna te noemen: "de koper"; De verkoper en de koper hierna gezamenlijk ook te noemen: partijen ; IN AANMERKING NEMENDE DAT: de verkoper van de provincie Noord-Brabant opdracht heeft gekregen het Natuur Netwerk Brabant te realiseren. de verkoper hiertoe onder met de provincie Noord-Brabant overeengekomen voorwaarden kan beschikken over gronden welke ***eigendom zijn van de provincie Noord-Brabant. de hieronder genoemde onroerende zaak onderdeel uitmaakt van de gronden waarover de verkoper aldus kan beschikken. de verkoper de hieronder genoemde onroerende zaak wenst te verkopen om deze onroerende zaak te doen inrichten zodanig dat daarop het van toepassing zijnde natuurbeheertype wordt gerealiseerd. de verkoper een openbare verkoopprocedure heeft georganiseerd, hierna te noemen: de verkoopprocedure, met de bedoeling om naast een zo hoog mogelijke opbrengst ook een zo hoog mogelijke meerwaarde voor de realisatie van natuur te realiseren. de verkoper hiertoe een verkoopbrochure met bijbehorende bijlagen heeft gepubliceerd ***op de website hierna te noemen: de brochure en voorts ***een nota van inlichtingen beschikbaar heeft gesteld. Paraaf koper Paraaf provincie 1 /10

2 de koper naar aanleiding van en onder de voorwaarden als opgenomen in de brochure een inschrijving heeft gedaan bestaande uit een prijsaanbieding en een plan van aanpak voor de inrichting en ontwikkeling van de hieronder genoemde onroerende zaak als hierboven genoemd, hierna te noemen: het plan van aanpak. de inschrijving van de koper na beoordeling van de ontvangen inschrijvingen de winnende inschrijving in deze openbare verkoopprocedure is gebleken op grond waarvan de verkoper de verkoop van de hieronder genoemde onroerende zaak aan de koper heeft gegund en derhalve de hieronder genoemde onroerende zaak aan de koper wenst te verkopen, gelijk de koper de hieronder genoemde onroerende zaak wenst te kopen van de verkoper. VERKLAREN ALS VOLGT TE ZIJN OVEREENGEKOMEN: Artikel 1 Onroerende zaak De koper verklaart van de verkoper te hebben gekocht, gelijk de verkoper aan de koper heeft verkocht: de onroerende zaak: gelegen te Uden, kadastraal bekend gemeente UDEN, sectie Q, nummers 426, 441, 825, 826 en 1654, nader aangegeven op de aan deze overeenkomst gehechte kadastrale kaart, welke uitsluitend dient ter oriëntatie van partijen. Artikel 2 Bijbehorende vergunningen Behoudens in het geval partijen anders overeenkomen, maken de eventueel bij de onroerende zaak behorende vergunningen geen deel uit van deze overeenkomst. Artikel 3 Verkoopprijs De verkoopprijs van de onroerende zaak bedraagt: *** * (zegge: * euro). Artikel 4 Levering: 4.1. De akte van levering zal gepasseerd worden op een nader door partijen te bepalen datum, gelegen binnen ***6 (zegge: ***zes) weken nadat: a. deze overeenkomst door beide partijen is ondertekend; b. of, indien sprake is van een subsidieaanvraag bij het Groen Ontwikkelfonds Brabant voor de verwerving en inrichting van de gronden, de subsidie-beschikking door het Groen Ontwikkelfonds Brabant is afgegeven; c. doch uiterlijk op *** 1 februari De akte van levering zal gepasseerd worden ten overstaan van ***een door koper aan te wijzen notaris of diens plaatsvervanger. 4.3 De verkoper staat in voor haar bevoegdheid tot verkoop of tot eigendomsoverdracht van de onroerende zaak ten tijde van het passeren van de akte van levering. Paraaf koper Paraaf provincie 2 /10

3 Artikel 5 Kosten en belasting: 5.1. Alle kosten van de overdracht, waaronder begrepen het kadastraal tarief en de overige verschotten zoals onderzoeks- en inschrijfkosten van de Dienst voor het Kadaster en de Openbare Registers alsmede de onderzoekskosten van de overige (openbare) registers en het verificatie-informatiesysteem en de over die kosten verschuldigde omzetbelasting zijn voor rekening van de koper Partijen gaan er vanuit dat de verkoopprijs exclusief eventuele BTW is De eventueel verschuldigde overdrachtsbelasting is voor rekening van de koper. Artikel 6 Betaling: 6.1. De betaling van de verkoopprijs en de in artikel 5 genoemde kosten en belastingen vindt plaats via de notaris bij het passeren van de akte van levering De koper zal het verschuldigde voldoen voor de ondertekening van de akte van levering Betaling aan de verkoper zal eerst plaatsvinden zodra de betreffende notaris is gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen in de openbare registers die bij het verlijden van de akte tot levering niet bekend waren. De verkoper is ermee bekend dat, in verband met dit onderzoek, tussen de dag van ondertekening van de akte van levering en de betaling, een of meer werkdagen verstrijken De verkoper verleent kwijting voor de betaling op grond van de gemelde storting van de verkoopprijs en de te verrekenen heffingen en verschuldigde belasting(en). Artikel 7 Bankgarantie/waarborgsom. 7.1 Tot zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van de koper voortvloeiende uit de verkoop en eigendomsoverdracht van de onroerende zaak zal deze uiterlijk ***binnen 30 (zegge: dertig) dagen na gunning een schriftelijke door een in Nederland gevestigde bankinstelling afgegeven bankgarantie doen stellen voor een bedrag van ***10 (zegge: tien) procent van de koopsom. Deze bankgarantie moet onvoorwaardelijk zijn, voortduren tot tenminste één maand na de in artikel 4.1 bedoelde uiterste datum van eigendomsoverdracht, en de clausule bevatten dat de desbetreffende bankinstelling op eerste verzoek van de verkoper tot uitkering van de bankgarantie zal overgaan. 7.2 In plaats van de in artikel 7.1 genoemde bankgarantie te stellen, kan de koper een waarborgsom storten ter grootte van het in artikel 7.1 genoemde bedrag in handen van de notaris via diens kwaliteitsrekening. Deze waarborgsom moet uiterlijk op de in artikel 7.1 genoemde dag zijn bijgeschreven op genoemde rekening. Deze waarborgsom zal met de verkoopprijs worden verrekend voor zover de verkoopprijs en het overige door de koper uit hoofde van de verkoop en eigendomsoverdracht van de onroerende zaak verschuldigde niet uit een door de koper aangegane geldlening kan worden voldaan. Het gedeelte van de waarborgsom dat niet wordt verrekend, wordt aan de koper terugbetaald zodra hij aan zijn verplichtingen voortvloeiende uit de verkoop en Paraaf koper Paraaf provincie 3 /10

4 eigendomsoverdracht van de onroerende zaak heeft voldaan. Over de waarborgsom wordt door de verkoper geen rente vergoed. 7.3 Indien de koper in staat van faillissement wordt verklaard en de curator de overeenkomst [of: de koop en eigendomsoverdracht van de onroerende zaak] niet gestand wenst te doen, zal het bedrag van de in artikel 7.1 genoemde bankgarantie respectievelijk van de in artikel 7.2 genoemde waarborgsom van rechtswege aan de verkoper zijn verbeurd. Artikel 8 De staat van de onroerende zaak: 8.1 De onroerende zaak zal aan de koper in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich bij het tot stand komen van deze overeenkomst bevindt met alle daarbij behorende rechten en plichten, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende erfdienstbaarheden en kwalitatieve rechten, vrij van hypotheken, beslagen en inschrijvingen daarvan. 8.2 Koper aanvaardt uitdrukkelijk alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere lasten en beperkingen, afzonderlijke zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen, blijkens en/of voortvloeiend uit de laatste en voorafgaande akte(n) van levering en/of vestiging van het recht van erfpacht en/of opstal en/of afzonderlijke akte(n). 8.3 De onroerende zaak zal door de koper worden gebruikt voor de inrichting en ontwikkeling overeenkomstig het bepaalde in artikel *** De verkoper staat niet in voor de afwezigheid van gebreken die gebruik als bedoeld in lid 3 belemmeren en die aan de koper kenbaar zijn of hadden kunnen zijn op het moment van totstandkoming van deze overeenkomst. 8.5 Er is onderzoek gedaan naar verontreiniging van de onroerende zaak zoals beschreven in de bijgaande brochure. De resultaten van deze onderzoeken zijn in het kader van de verkoopprocedure openbaar gemaakt. De koper heeft de gelegenheid gehad om van de rapporten van deze onderzoeken tijdens de verkoopprocedure kennis te nemen. Op grond van deze rapporten is aan de verkoper niet bekend dat de onroerende zaak verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het in lid 3 omschreven gebruik of die heeft geleid of zal kunnen leiden tot een verplichting tot schoning van de onroerende zaak dan wel tot het nemen van andere maatregelen. 8.6 Aan de verkoper is niet bekend of ten aanzien van de onroerende zaak beschikkingen of bevelen in de zin van art. 55 van de Wet Bodembescherming zijn genomen door een bevoegd gezag. 8.7 De koper heeft het recht voor het passeren van de akte van levering de onroerende zaak te inspecteren. 8.8 Op de onroerende zaak rusten blijkens de basisregistratie Kadaster en het gemeentelijk beperkingenregister geen publiekrechtelijke beperkingen. 8.9 Blijkens het gemeentelijk beperkingenregister rust er geen voorkeursrecht ingevolge de Wet voorkeursrecht gemeenten op de onroerende zaak. Paraaf koper Paraaf provincie 4 /10

5 8.10 Het verschil tussen de opgegeven en de werkelijke grootte van de onroerende zaak verleent aan geen der partijen enig recht. Artikel 9 Feitelijke levering, overdracht: 9.1 De feitelijke levering van de onroerende zaak zal geschieden op 1 januari 2017, in de staat waarin het zich alsdan bevindt. De verkoper verplicht zich voor de onroerende zaak zorg te dragen als een zorgvuldig schuldenaar tot aan het tijdstip van feitelijke levering, alles behoudens het hierna bepaalde. 9.2 In deze overeenkomst is voor zover mogelijk begrepen de overdracht van alle aanspraken die de verkoper ten aanzien van de onroerende zaak kan of zal kunnen doen gelden tegenover derden, waaronder begrepen de bouwer, de aannemer, de installateur, de architect en de leverancier wegens verrichte werkzaamheden of ter zake van aan de onroerende zaak toegebrachte schade, zonder dat de verkoper tot vrijwaring gehouden is. Artikel 10 Hoofdelijkheid: 10.1 Indien meerdere personen als koper betrokken zijn bij deze overeenkomst, zijn deze personen hoofdelijk verbonden aan en kunnen deze personen slechts gezamenlijk de voor hen als de koper uit deze overeenkomst voortvloeiende rechten uitoefenen respectievelijk de voor hen als de koper uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen nakomen met dien verstande dat deze personen elkaar bij deze onherroepelijk volmacht verlenen om mee te werken aan de eigendomsoverdracht van de onroerende zaak Bij een tekortkoming in de nakoming van één of meerdere uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als bedoeld in lid 1 zijn de aldaar genoemde personen hoofdelijk aansprakelijk voor de daaruit voor de verkoper voortvloeiende kosten en schaden. Artikel 11 Risico-overgang: 11.1 De onroerende zaak is met ingang van het moment van feitelijke levering voor rekening en risico van de koper Indien de onroerende zaak door overmacht vóór het tijdstip voor risico-overgang geheel of gedeeltelijk verloren gaat, is deze overeenkomst van rechtswege ontbonden. Artikel 12 Planologische procedure: 12.1 Voor de inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak in overeenstemming met het plan van aanpak als bedoeld in artikel 22 dient een planologische procedure tot wijziging van de bestemming naar Natuur als bedoeld in de Wet ruimtelijke ordening doorlopen te worden De koper laat binnen 3 (zegge: drie) maanden na het passeren van de akte van levering van deze overeenkomst ten behoeve van de planologische procedure voor de inrichting en ontwikkeling van de Paraaf koper Paraaf provincie 5 /10

6 onroerende zaak als bedoeld in lid 1 voor zijn rekening en risico een (voor)ontwerp-bestemmingsplan opstellen en de daartoe benodigde onderzoeken uitvoeren De koper stemt de totstandkoming van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan als bedoeld in lid 2 af met verkoper De koper dient binnen 1 (zegge: één) maand na de totstandkoming van en op grond van het (voor)ontwerp-bestemmingsplan als bedoeld in lid 2 en 3 een ontvankelijk verzoek tot het verlenen van planologische medewerking in bij het bevoegde bestuursorgaan van de gemeente waarbinnen de onroerende zaak is gelegen en verleent voorts alle benodigde medewerking om te bewerkstelligen dat de bestemmingsplanprocedure voortvarend kan worden doorlopen om te komen tot een onherroepelijk bestemmingsplan voor de inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak als bedoeld in lid 2 en lid In geval van door derden te treffen rechtsbeschermingsmaatregelen in het kader van de bestemmingsplanprocedure dient de koper de verkoper hierover terstond te informeren om tijdig in overleg te treden over de afwikkeling daarvan De kosten in verband met en voortvloeiende uit de totstandkoming van een (onherroepelijk) bestemmingsplan als bedoeld in dit artikel zijn voor rekening van de koper. Artikel 13 Inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak 13.1 De koper zal binnen de hiertoe in het plan van aanpak opgenomen planning doch uiterlijk binnen 2 (zegge: twee) jaar nadat het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 12 onherroepelijk is geworden zorgdragen voor: a. de inrichting van de onroerende zaak zodanig dat daarop de natuurbeheertypen worden gerealiseerd overeenkomstig het plan van aanpak en met adequate maatregelen langdurig in stand kan worden gehouden; 13.2 De koper zal al datgene nalaten dat het gestelde in lid 1 belemmert, bemoeilijkt of verhindert en zal de onroerende zaak niet voor andere doeleinden dan voor de inrichting en instandhouding respectievelijk ontwikkeling als bedoeld in dit artikel gebruiken De kosten in verband met en voortvloeiende uit de inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak als bedoeld in dit artikel zijn voor rekening van de koper. Artikel 14 Verkrijging van vergunningen e.a De koper draagt zorg en is verantwoordelijk voor de verkrijging van besluiten en vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, vaststellingen en goedkeuringen die nodig zijn voor de inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 13 en zal daartoe tijdig ontvankelijke aanvragen indienen bij de daartoe bevoegde bestuursorganen De koper draagt zorg en is verantwoordelijk voor de correcte nakoming van de voorschriften die voortvloeien uit de besluiten en vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, vaststellingen en goedkeuringen als bedoeld in lid 1 en vrijwaart de verkoper dienaangaande De kosten in verband met en voortvloeiende uit de verkrijging van (onherroepelijke) besluiten en vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen, vaststellingen en goedkeuringen als bedoeld in dit artikel zijn voor rekening van de koper. Paraaf koper Paraaf provincie 6 /10

7 Artikel 15 Kwalitatieve verplichting 15.1 De koper zal de onroerende zaak niet voor andere doeleinden gebruiken dan voor de inrichting en ontwikkeling als bedoeld in artikel 13 lid 1 en zal daartoe al datgene nalaten dat dit gebruik belemmert, bemoeilijkt of verhindert. De koper zal voorts de effecten op de onroerende zaak dulden die ontstaan door hydrologische maatregelen in zijn omgeving ten behoeve van natuurdoelen, Natura2000 en de Kaderrichtlijn Water Indien de koper één of meer van de in lid 1 genoemde verplichtingen niet nakomt, kan verkoper, zonder tot ingebrekestelling verplicht te zijn en onverminderd de verplichting van de koper om de niet-nakoming op eerste aanzegging te staken en de onroerende zaak in de staat te herstellen waarin het verkeerde vóór de niet-nakoming, overgaan tot invordering van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare dwangsom ten bedrage van 1.000,00 (zegge: duizend euro) voor iedere week dat de koper, één of meer van de in lid 1 genoemde verplichtingen niet nakomt De verkoper bedingt bij deze van de koper dat de in lid 1 en lid 2 genoemde verplichtingen bij wege van een kwalitatieve verplichting als bedoeld in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek ten laste van de onroerende zaak worden gevestigd overeenkomstig het bepaalde in artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek. Deze kwalitatieve verplichting zal worden opgenomen in de akte van levering van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 4. Voor zover nodig verleent de koper hiertoe een machtiging aan de verkoper. Deze volmacht is als onderdeel van deze overeenkomst en alsmede ten bate van de gemachtigde van verkoper gemaakt, onherroepelijk en vervalt niet door overlijden of onbekwaamheid van de verkoper. Artikel 16 Overdracht aan derden 16.1 Het is de koper niet toegestaan om de rechten en verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze overeenkomst, geheel of gedeeltelijk over te dragen aan derden of anderszins te vervreemden of met beperkte rechten te bezwaren of overeenkomsten aan te gaan die tot een dergelijke overdracht, vervreemding of bezwaring zou kunnen leiden, zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de verkoper. De verkoper is gerechtigd voorwaarden aan zijn toestemming te verbinden Het is de koper voorts niet toegestaan om de onroerende zaak geheel noch gedeeltelijk gedurende de periode tot de totstandkoming van een onherroepelijk bestemmingsplan als bedoeld in artikel 12 en vervolgens de periode tot de realisering van de inrichting als bedoeld in artikel 13 te verkopen en in eigendom over te dragen dan wel anderszins te vervreemden zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van de verkoper Indien de koper één of meer van de in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt zal de koper ten behoeve van de verkoper een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van (zegge: driehonderd duizend euro) verbeuren, onverminderd het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal. Artikel 17 Ingebrekestelling, ontbinding 17.1 Indien een van de partijen na in gebreke te zijn gesteld gedurende 8 (zegge: acht) dagen nalatig blijft in de nakoming van een of meer voor haar uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, kan de wederpartij van de nalatige partij deze overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring aan de nalatige partij. Paraaf koper Paraaf provincie 7 /10

8 17.2 Ontbinding van deze overeenkomst op grond van tekortkoming is slechts mogelijk na voorafgaande ingebrekestelling. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van tekortkoming zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij een zonder rechterlijke tussenkomst terstond opeisbare boete van (zegge: vijftig duizend euro) verbeuren, onverminderd anderszins op grond van deze overeenkomst verschuldigde boeten en/of dwangsommen, het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal Indien de wederpartij geen gebruik maakt van zijn recht de overeenkomst te ontbinden en nakoming verlangt, zal de nalatige partij ten behoeve van de wederpartij na de afloop van de in lid 1 vermelde termijn van 8 (zegge: acht) dagen voor elke sedertdien verstreken week tot aan de dag van nakoming een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd zijn van 1.000,00 (zegge: duizend euro), onverminderd anderszins op grond van deze overeenkomst verschuldigde boeten en/of dwangsommen, het recht op aanvullende schadevergoeding en vergoeding van kosten van verhaal De notaris wordt bij deze verplicht, voor zover nodig door partijen onherroepelijk gemachtigd, om: a. indien de koper een boete is verschuldigd, het bedrag van deze boete uit het aan de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie dan wel uit de bij de notaris gestorte waarborgsom als bedoeld in artikel 7, aan de verkoper te betalen; b. indien beide partijen tekortschieten of de notaris onvoldoende kan beoordelen wie van beide partijen tekort schiet, het aan de notaris uitgekeerde bedrag van de bankgarantie of de bij de notaris gestorte waarborgsom als bedoeld in artikel 7 onder zich te houden totdat bij in kracht van gewijsde gegane uitspraak of het uitvoerbaar bij voorraad verklaarde vonnis beslist is aan wie de notaris het bedrag moet afdragen De koper verklaart voor zover nodig te handelen met toestemming van zijn echtgenoot/partner, die aan de koper toestemming en volmacht geeft de onroerende zaak te bezwaren en zich onthoudt van activiteiten die de koper tegenwerken bij het verkrijgen van de benodigde vergunning en/of financiering en/of nationale hypotheekgarantie en/of toezegging en/of andere zaken en die als bewijs van een en ander deze akte mede-ondertekent. Artikel 18 Recht van (terug)koop 18.1 Indien uiterlijk op 1 juni 2019 geen sprake is van een onherroepelijk bestemmingsplan voor de inrichting en ontwikkeling van de onroerende zaak als bedoeld in artikel ***13, heeft verkoper het recht om de onroerende zaak op eerste aanspraak terug te kopen voor de actuele marktwaarde, te bepalen door middel van taxatie door twee gecertificeerde taxateurs. Beide partijen mogen hiervoor een taxateur aanwijzen. De taxatiewaarde is bindend voor beide partijen Partijen zullen elkaar onmiddellijk door een schriftelijke mededeling aan de andere partij informeren omtrent de totstandkoming van een onherroepelijk bestemmingsplan. Artikel 19 Ontbindende voorwaarde 19.1 Deze overeenkomst kan voorts door de koper worden ontbonden indien uiterlijk op 1 januari 2017 aan de koper op grond van een daartoe tijdig, dat wil zeggen binnen 6 weken na wederzijdse ondertekening van de overeenkomst, en ook correct en volledig ingediende aanvraag geen subsidie is verleend door de verkoper voor de verwerving van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 1 en de inrichting van de onroerende zaak als bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a. zoals nader omschreven in hoofdstuk 5 van de verkoopbrochure. Paraaf koper Paraaf provincie 8 /10

9 19.2 Deze overeenkomst kan voorts door de verkoper zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden door een schriftelijke mededeling aan de koper, indien koper op de datum van aktepassering niet beschikt over het certificaat afgegeven door de Stichting Certificering SNL respectievelijk de Stichting Part-Ner EN indien koper op de datum van aktepassering de certificering niet aantoonbaar in gang heeft gezet.de koper zal de verkoper onmiddellijk informeren omtrent de verkrijging van het certificaat Ontbinding op grond van het bepaalde in dit artikel geeft aan geen der partijen recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook. Artikel 20 Onvoorziene omstandigheden 20.1 Indien zich omstandigheden voordoen die bij het aangaan van deze overeenkomst niet waren voorzien en die een ongewijzigde voortzetting van deze overeenkomst niet rechtvaardigen, treden partijen in overleg over wijziging van deze overeenkomst Partijen plegen overleg, gericht op het bereiken van overeenstemming, om een vervangende regeling te treffen, waaraan op zodanige wijze inhoud wordt gegeven dat de strekking van het desbetreffende voorschrift van deze overeenkomst zoveel mogelijk in stand blijft. Artikel 21 Aanvulling en/of wijziging van de overeenkomst 21.1 Deze overeenkomst kan alleen met instemming van beide partijen worden gewijzigd Elke partij kan de andere partij schriftelijk verzoeken deze overeenkomst te wijzigen. Partijen treden binnen 2 (zegge: twee) weken na een dergelijk verzoek in overleg over wijziging van deze overeenkomst De wijziging van deze overeenkomst behoeft schriftelijke toestemming van beide partijen. De wijziging en de verklaring van toestemming wordt in afschrift als bijlage aan deze overeenkomst gehecht. Artikel 22 Geschillen, toepasselijk recht 22.1 Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit deze overeenkomst zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te s-hertogenbosch Onderhavige overeenkomst wordt beheerst door Nederlands recht. Artikel 23 Bijlagen 23.1 De navolgende documenten zijn als bijlage aan deze Overeenkomst toegevoegd: a. Verkoopbrochure; b. Nota van inlichtingen; c. Inschrijving; d. Plan van Aanpak De bijlagen als bedoeld in lid 1 maken integraal onderdeel uit van deze overeenkomst en dienen door de verkoper bij uitvoering van deze overeenkomst in acht te worden genomen. Paraaf koper Paraaf provincie 9 /10

10 23.3 Bij tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en de bijlagen, prevaleert de overeenkomst. De verkoper verklaart onherroepelijk last en volmacht te geven aan alle kandidaat-notarissen en/of medewerkers werkzaam bij het kantoor van de in deze overeenkomst genoemde notaris om met recht van substitutie voor en namens de verkoper de op grond van deze overeenkomst te verlijden notariële akte van levering te ondertekenen en verder alles te verrichten wat terzake voorgeschreven mocht nodig zijn, nadat het ontwerp van die akte de goedkeuring van de verkoper zal hebben verkregen. Deze overeenkomst is in viervoud getekend te s-hertogenbosch op * te * op * Groen Ontwikkelbedrijf B.V. Koper (en eventueel echtgenoot) Paraaf koper Paraaf provincie 10 /10

C VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK

C  VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK C nr. @ Casenr. @ VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ONBEBOUWDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De PROVINCIE NOORD-BRABANT, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam vertegenwoordiger, domicilie

Nadere informatie

Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK

Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK C nr. 15.662 Casenr. VERKOOPOVEREENKOMST VAN EEN ONROERENDE ZAAK De ondergetekenden: 1. 1. De besloten vennootschap Groen Ontwikkelfonds Brabant B.V., statutair gevestigd te s- Hertogenbosch en kantoorhoudende

Nadere informatie

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van:

Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: Verkoopvoorwaarden voor de verkoop bij inschrijving van: De kavel gemeente Oirschot, sectie H, nummer 710 (Nieuwedijk) 1. Verkoopvoorwaarden 1. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om, indien

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK LAAN NAAR EMICLAER 2/2A/2B AMERSFOORT De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, kantoorhoudende 3811 LM te Amersfoort, Stadhuisplein

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK GERARD DOUSTRAAT 43 AMERSFOORT

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK GERARD DOUSTRAAT 43 AMERSFOORT KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK GERARD DOUSTRAAT 43 AMERSFOORT De ondergetekenden: De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Amersfoort, kantoorhoudende 3811 LM te Amersfoort, Stadhuisplein 1, te dezen

Nadere informatie

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008

Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Algemene Bepalingen voor de verkoop en levering van bloot eigendom van gronden der gemeente s-gravenhage 2008 Verkoopvoorwaarden bloot eigendom: Vastgesteld door burgemeester en wethouders van s-gravenhage

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN bloot eigendom van gronden GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art.

Nadere informatie

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden

Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden Koopovereenkomst De Bleek 13 te Woerden 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Robeco Structured Properties I Limited, gevestigd te Caymaneilanden, rechtsgeldig vertegenwoordigd door naam/namen, als

Nadere informatie

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox

Parkeerplekken.nl (ver)huren & ver(kopen) van parkeerplekken. Koopakte Parkeerplaats / Autobox Parkeerplekken.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor nadelige gevolgen van het gebruik van de tekst van deze koopovereenkomst. De ondergetekenden: Koopakte Parkeerplaats / Autobox 1. Verkoper 1 Naam:...

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft:

Verkoper verkoopt aan Koper die van Verkoper koopt *ieder voor de onverdeelde helft: KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: (A) (i) Rabohypotheekbank N.V., een naamloze vennootschap met zetel te Amsterdam en met adres: Croeselaan 18, 3521 CB Utrecht, mede kantoorhoudende te Fellenoord 15, 5612

Nadere informatie

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt:

Verkoper verkoopt aan koper, die van verkoper koopt: KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Verkoper: de heer Cornelis Johan Schoonen, wonende op Curacao, Boebiweg 6, geboren te Curacao op 29 mei 1949, ten deze handelende als bestuurder van de te Bonaire

Nadere informatie

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND Tel.: +31 (0)883040304 Fax: +31 (0)8830403 05 E-mail: info@metisnotarissen.nl Internet: www.metisnotarissen.nl VOORWAARDEN BEHORENDE BIJ DE UITNODIGING TOT HET UITBRENGEN VAN EEN BOD OP PERCE(E)L(EN)CULTUURGROND

Nadere informatie

Concept Koopovereenkomst Middelhoeve 11 te Nieuwegein

Concept Koopovereenkomst Middelhoeve 11 te Nieuwegein Concept Koopovereenkomst Middelhoeve 11 te Nieuwegein KOOPOVEREENKOMST BEDRIJFS-ONROERENDGOED Bij deze koopovereenkomst behoren: - kadastrale gegevens, voorgaande akte van levering; - hoofdsplitsing in

Nadere informatie

De koopprijs van de onroerende zaak bedraagt koopsom zegge koopsom in letters

De koopprijs van de onroerende zaak bedraagt koopsom zegge koopsom in letters 1 Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM KOOPAKTE BEDRIJFS-ONROERENDGOED Bij deze koopovereenkomst behoren: - lijst van zaken; - (bijlage ); - Model koopovereenkomst

Nadere informatie

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij.

Verkoper of de Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen 'Partijen en ieder voor zich ook wel Partij. PARTIJEN: Gemeente Barneveld Raadhuisplein 2 3771 ER Barneveld ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer L.E. Morren, gemandateerde, hierna te noemen Verkoper of Gemeente en De Bunte Vastgoed

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente"

KOOPOVEREENKOMST. 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: de Gemeente KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De gemeente Rotterdam, mede kantoorhoudende: Galvanistraat 15, 3029 AD Rotterdam, hierna te noemen: "de Gemeente" En 2. @ hierna (tezamen) te noemen de Koper De

Nadere informatie

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner *

FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) Burgerlijke staat : gehuwd / ongehuwd / geregistreerd partner * blad 1 FORMULIER OVERDRACHT AANDE(E)L(EN) De ondergetekende(n): 1. Achternaam Voorna(a)m(en) voluit Adres Postcode/woonplaats E-mail adres Geboortedatum en -plaats Houder van : paspoort / rijbewijs / identiteitskaart

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen

KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK. 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen KOOPOVEREENKOMST ONROERENDE ZAAK De ondergetekenden: 1. De heer mr. K.T.W.H. van den Dungen en de heer mr. P.R. Dekker te dezen handelend in hun hoedanigheid van curatoren in het faillissement van de vennootschap

Nadere informatie

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht:

*verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: die *verklaart/verklaren van verkoper te hebben gekocht: - 1 - KOOPOVEREENKOMST WEIVER 117 TE WESTZAAN 10181/ak De ondergetekende*: 1. * hierna *tezamen genoemd: verkoper; *verklaart/verklaren te hebben verkocht aan de mede-ondergetekende*: 2. * hierna *(tezamen)

Nadere informatie

hierna te noemen "verkoper"/hierna samen te noemen "verkoper" *)

hierna te noemen verkoper/hierna samen te noemen verkoper *) KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model september 2003). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n):

KOOPOVEREENKOMST. Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten. De ondergetekende(n): KOOPOVEREENKOMST Bedrijfsgebouw en bedrijfsinventaris Vikariën B.V. te Putten De ondergetekende(n): A. Verkoper(s) De heer mr. L.J. Steenbergen, geboren te IJhorst, gemeente Staphorst op 3 november 1969

Nadere informatie

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193

Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 Laarberg Notarissen en Scheidingsbemiddelaars Marsweg 2 6941 BJ Didam tel 0316-221243 fax 0316-221193 CONCEPT d.d. 12-02-2014 Indien er onjuistheden voorkomen in uw personalia of elders in de tekst verzoek

Nadere informatie

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper

Koopovereenkomst. Hierna (samen) te noemen koper Koopovereenkomst De ondergetekenden: A. Verkoper(s) Stichting DOMESTA, statutair gevestigd te Emmen en kantoorhoudende aan Westeind 50 (postadres: Postbus 1120, 7801BC EMMEN) ingeschreven in het handelsregister

Nadere informatie

Bedrijvenpark Weuste Noord

Bedrijvenpark Weuste Noord Bedrijvenpark Weuste Noord VERKOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden: 1. De heer, hierna te noemen: koper ; en 2. de, voor en namens welke de ondergetekende, de heer G.H.M. Robben, ten deze handelend als burgemeester

Nadere informatie

Koopovereenkomst Molensteijn 60 te De Meern

Koopovereenkomst Molensteijn 60 te De Meern Koopovereenkomst Molensteijn 60 te De Meern 1 KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. Melexis Nederland B.V., gevestigd te 3454 PT, De Meern, Molensteijn 60, ingeschreven in het handelsregister van de

Nadere informatie

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de,

2. Naam, geboren op te, wonende te aan de, Gemeente Culemborg, september 2012 KOOPOVEREENKOMST Partijen: 1. De Gemeente Culemborg, kantoorhoudende te Culemborg, Ridderstraat 250 (postadres: Postbus 136, 4100 AC Culemborg), ingevolge artikel 171

Nadere informatie

koopovereenkomst ref: jt/jt/ betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden,

koopovereenkomst ref: jt/jt/ betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden, koopovereenkomst ref: jt/jt/2014.003165.01 betreft: grond bij Groeneweg 162 in Bunnik Ondergetekenden, als verkoper de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Bulk Finance B.V., statutair

Nadere informatie

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap]

Overeenkomst van (ver)koop van aandelen. [naam vennootschap] Overeenkomst van (ver)koop van aandelen in [naam vennootschap] Tussen: 1. [Statutaire naam], statutair gevestigd en kantoorhoudende te [plaatsnaam] aan de [adres], hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn

Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Algemene en Bijzondere Inschrijvings- en verkoopvoorwaarden Prof. Einthovenstraat 35, 7316 LW Apeldoorn Wijze van bieden Artikel 1 De biedingen kunnen uitsluitend schriftelijk en in een gesloten enveloppe

Nadere informatie

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + :

Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : KOOPCONTRACT Verkavelingsplan Harmonie Kavel nummer + : Koper: De ondergetekenden: 1. Edouard Joseph Halabi, vennootschapsdirecteur, wonende op Curaçao met als kantooradres Schottegatweg Oost 82, geboren

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN SERVICEOVEREENKOMST SERVICEOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid [NAAM], statutair gevestigd en kantoorhoudende aan de [adres] te [(postcode)] [plaats], ten deze rechtsgeldig

Nadere informatie

MEI 2013. KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden:

MEI 2013. KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47. De ondergetekenden: MEI 2013 KOOPOVEREENKOMST Van Slichtenhorststraat 43/ 45 / 47 De ondergetekenden: 1. Gemeente Arnhem, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw drs. Y. van der Graaf, daartoe bevoegd op grond

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM

Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM Koopakte appartementsrecht Model koopovereenkomst voor een (bestaand) appartementsrecht (model juli 2004). Vastgesteld

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper

KOOPOVEREENKOMST. betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs. als verkoper 1 KOOPOVEREENKOMST betreft: percelen bouwgrond nabij de Rodenrijseweg 104 in Berkel en Rodenrijs Ondergetekenden, als verkoper - de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: DiFra Agro Projecten

Nadere informatie

Postbus BJ Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) KOOPOVEREENKOMST

Postbus BJ Groningen T: +31 (0) F: +31 (0) KOOPOVEREENKOMST Postbus 1389 9701 BJ Groningen T: +31 (0) 50 521 43 33 F: +31 (0) 50 521 39 39 groningen@pbnotarissen.nl KOOPOVEREENKOMST 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boer Vastgoed Groep

Nadere informatie

Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als partijen.

Verkoper en koper worden hierna gezamenlijk ook wel aangeduid als partijen. KOOPOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFS-ONROERENDGOED Model koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Verenging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST CONCEPT KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: De ondergetekenden: de Provincie Zuid-Holland, gevestigd te Den Haag, kantoorhoudende aan het Zuid-Hollandplein 1, te dezen vertegenwoordigd op grond van artikel

Nadere informatie

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening

Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening Anterieure exploitatieovereenkomst zoals bedoeld in artikel 6.24 Wet ruimtelijke ordening De partijen: I. De gemeente Asten, ter zake van deze overeenkomst rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester,

Nadere informatie

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO

C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO C O N C E P T KOOPOVEREENKOMST VRIJE BOUWKAVEL VIVERO Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN ONROERENDE ZAKEN DOOR DE GEMEENTE BEDUM Bedingen die van toepassing zijn op de verkoop van alle onroerende zaken. HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1.1 :

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN O P T I E O V E R E E N K O M S T De ondergetekenden: 1. [ ] B.V., gevestigd te en kantoorhoudende te [ ], aan [ ], hierna te noemen: Optieverlener, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar statutair

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFS-ONROERENDGOED Model koopovereenkomst voor bedrijfs-onroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Verenging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014

Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Moerdijk 2014 Artikel 1: Geldigheid 1. Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij en zijn onderdeel van de koopovereenkomst tussen de gemeente

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op

KOOPOVEREENKOMST. 2. a) de heer.., wonende te aan de., geboren te.. op KOOPOVEREENKOMST Ondergetekenden, 1. de rechtspersoon naar publiek recht Gemeente Nieuwkoop, zetelend te Ter Aar, op grond van artikel 171, eerste lid Gemeentewet vertegenwoordigd door haar burgemeester,

Nadere informatie

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:.

Verkoper verklaart aan koper te hebben verkocht, die verklaart van verkoper te hebben gekocht: KOOPPRIJS De koopprijs van het verkochte bedraagt:. Blad 1. KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. De heer mr. R.A.L. Severijns, burgemeester van Oirschot, te dezen handelend ter uitvoering van het besluit van het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE KOOPOVEREENKOMST GROND VOOR EENGEZINSHUIZEN, VERSIE 1-1-2010 Bij deze algemene voorwaarden horen: - Koopovereenkomst Grond voor eengezinshuizen, versie 1-1-2010 Definities

Nadere informatie

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden)

Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) Concept-Koopovereenkomst (het betreft een concept koopovereenkomst, hier kunnen geen rechten aan ontleent worden) De ondergetekenden: 1. ####, gevestigd aan ####, #### te ####, ten dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en)

KOOPOVEREENKOMST Blok D, Parkeerplaats(en) Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft Barbarasteeg 2 2611 BM Delft Postbus 3137 2601 DC Delft Project Nieuw Delft Coendersbuurt, CB xxx Delft datum: xx-xx-xxxx De ondergetekenden: KOOPOVEREENKOMST Blok

Nadere informatie

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING

KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING KOOPAKTE BESTAANDE EENGEZINSWONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model juli 2004). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie

Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie Mantelovereenkomst voor de levering van Elektrische Energie De ondergetekenden: Stichting Bedrijventerreinen Ede, gevestigd te Ede, verder te noemen: SBE, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door R.

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST VOOR DORPSSTRAAT 75 TE CASTRICUM Model koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Verenging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL

12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL 12 VOORBEELD OVEREENKOMST VAN EEN RECHT VAN OPSTAL Ondergetekenden, Coöperatie Zonnepark X, te PLAATS, ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door NAAM / NAMEN, hierna te noemen: de Opstalhouder, en

Nadere informatie

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen

Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Versie 3 dd. 21 maart 2017 Model verkoopovereenkomst legakker te Vinkeveen Partijen, 1... hierna te noemen koper, verklaart te hebben gekocht van: 2. Recreatieschap Vinkeveense plassen, gevestigd op het

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, de navolgende registergoederen:

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, de navolgende registergoederen: Pagina 1 van 8 2014D41408BJ KOOPOVEREENKOMST 1. Verkoper ***gegevens verkoper hierna genoemd; de verkoper 2. Koper ***gegevens koper hierna (tezamen) genoemd: de koper. Koop De ondergetekenden verklaren

Nadere informatie

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek

CONCEPT KOOPOVEREENKOMST. Kavel <nummer> van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek De ondergetekenden: CONCEPT KOOPOVEREENKOMST Kavel van Kavel 6, De Neel West te Prinsenbeek 1. De gemeente Breda, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer C.I. Koffeman, hoofd afdeling

Nadere informatie

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres:

A. Verkoper(s) Echtgeno(o)t(e) of partner. Naam: Voornamen: Geboorteplaats: Geboortedatum: Beroep: Woonplaats: Postcode: Straat: E-mailadres: MODEL KOOPOVEREENKOMST VOOR EEN BESTAAND APPARTEMENTSRECHT VASTGESTELD DOOR DE NEDERLANDSE VERENIGING VAN MAKELAARS EN VASTGOEDDESKUNDIGEN NVM, DE CONSUMENTENBOND EN VERENIGING EIGEN HUIS Bij deze koopovereenkomst

Nadere informatie

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door

.., wonende, en (bij rechtspersoon noemen) ten deze vertegenwoordigd door K O O P O V E R E E N K O M S T (Bouwkavel Meerser Eindstraat) Ondergetekenden: de verkoopster: de gemeente Stein, ten deze vertegenwoordigd door haar burgemeester, de heer drs. A. C. Barske, handelende

Nadere informatie

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS - BESLUIT OPSCHRIFT Vergadering van 12 februari 2013 nummer: 2013_BW_00098 Onderwerp Aankoop grond ten behoeve van centralisatie Milieustraat - vormend Beknopte samenvatting

Nadere informatie

Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist

Recht van eerste koop Vrije Kavel + te Kerckebosch Zeist Recht van eerste koop Vrije Kavel "+" te Kerckebosch Zeist De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Wijk Ontwikkelings Maatschappij Kerckebosch B.V., gevestigd te Zeist, kantoorhoudende te 3708

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST VOOR BEDRIJFSONROEREND GOED Model koopovereenkomst voor bedrijfsonroerend goed (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Verenging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST DE ONDERGETEKENDEN: 1. De heer mr. Cornelis van de Meent q.q., kantoorhoudende te Amsterdam aan het adres Van Eeghenstraat 98 (1071 GL), te dezen handelend in zijn hoedanigheid van curator

Nadere informatie

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer)

nabij hultenhoek 12 GRoeninGen (Gem. boxmeer) nabij hultenhoek 12 GROENINGEN (gem. boxmeer) te koop per inschrijving Nodigt u uit Geachte mevrouw, mijnheer, Voor U ligt de brochure met informatie over het door U opgevraagde object waar U intresse

Nadere informatie

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V.

OVEREENKOMST. tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN. in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. OVEREENKOMST tot KOOP EN VERKOOP VAN AANDELEN in het kapitaal van GRONINGEN AIRPORT EELDE N.V. Concept d.d. 30 november 2003 DE ONDERGETEKENDEN: 1. De STAAT DER NEDERLANDEN (Ministerie van Verkeer en Waterstaat),

Nadere informatie

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING

Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Download contract KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ;

Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID. Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: ; Concept raamovereenkomst (bedoelt voor discussie doeleinden) BLUSLAARZEN VEILIGHEIDSREGIO ZUID-HOLLAND ZUID Perceel: 1. bluslaarzen, CPV: 18830000-6; Juni 2016 De ondergetekenden: De Gemeenschappelijke

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, het navolgende registergoed:

KOOPOVEREENKOMST. Koop De ondergetekenden verklaren dat verkoper aan koper verkoopt, die van verkoper koopt, het navolgende registergoed: Pagina 1 van 8 2015D44522 KOOPOVEREENKOMST 1. Verkoper ***gegevens verkoper hierna (tezamen) genoemd; de verkoper 2. Koper ***gegevens koper hierna (tezamen) genoemd: de koper. Koop De ondergetekenden

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Gemeente Hoorn, Nieuwe Steen 1, 1625 HV Hoorn, te deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door..., hierna te noemen: "verkoper"; en 2.

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GEMEENTE 'S-GRAVENHAGE Blad 1 INHOUD Art. 1. Art. 2. Art. 3. Art. 4. Art. 5. Art. 6. Art. 7. Art. 8. Art. 9. Art. 10. Art. 11. Art. 12. Art. 13. Art. 14 Art. 15. Art. 16. Art.

Nadere informatie

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper';

2. de heer L.L.A.M. Geurts, wonende Koepas 2 te (5808 AB Oirlo), hierna verder te noemen: 'de koper'; Gemeente VeKITOy Pagina 1 van 4 20170829 gemeente venray Casenr : afdeling 3(X KOOPOVEREENKOMST De ondergetekenden: -i^sep 2017 Poststuknr.; Kepie Hati: MPdPWUrkfJt Afashanöeld Datum 1. de gemeente Venray,

Nadere informatie

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING

Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) LEVERING Blad 1 van 5 Dos : 28003899 Ref : VO (310708.1) 1 LEVERING Heden, vier augustus tweeduizend en acht, verschijnen voor mij, mr. Pieter Cornelis Johannes Mulder, notaris te Utrecht: 1. de heer Adriaan Marinus

Nadere informatie

[MODEL VERKOOP VRIJWILLIG] KOOPOVEREENKOMST (*** te ***) De ondergetekenden: 1. [verkoper]; 2. [koper], in aanmerking nemende:

[MODEL VERKOOP VRIJWILLIG] KOOPOVEREENKOMST (*** te ***) De ondergetekenden: 1. [verkoper]; 2. [koper], in aanmerking nemende: [MODEL VERKOOP VRIJWILLIG] KOOPOVEREENKOMST (*** te ***) De ondergetekenden: 1. [verkoper]; en 2. [koper], in aanmerking nemende: (i) In opdracht van Verkoper heeft Troostwijk Vastgoed Verkoop B.V. een

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WONING

KOOPOVEREENKOMST WONING KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM

KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM KOOPOVEREENKOMST WOONKAVEL EN BOUWCLAIM TUSSEN DE GEMEENTE MIDDEN - DELFLAND EN DE HEER L.W. JANSEN Concept: 20 april 2011 DE ONDERGETEKENDEN 1. De gemeente Midden-Delfland, zetelende aan de Keenenburgweg

Nadere informatie

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper;

Intentie koopovereenkomst roerende zaak. De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper. hierna te noemen Koper; Intentie koopovereenkomst roerende zaak De ondergetekenden: hierna te noemen: Verkoper en hierna te noemen Koper; verklaren te zijn overeengekomen als volgt: Koper en Verkoper hierna te noemen Partijen

Nadere informatie

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING

VERKOOP BIJ INSCHRIJVING VERKOOP BIJ INSCHRIJVING In opdracht van: de gemeente Raalte, Zwolsestraat 16, Raalte (hierna ook te noemen "de verkoper" en/of "de gemeente Raalte"). Object: Een perceel grond met bedrijfshal gelegen

Nadere informatie

BL 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Omschrijving leveringsverplichting Artikel I

BL 1 ALGEMENE BEPALINGEN. Omschrijving leveringsverplichting Artikel I 113272.01.BL 1 ALGEMENE BEPALINGEN Omschrijving leveringsverplichting Artikel I 1. Verkoper is verplicht Koper eigendom dan wel erfpacht of recht van opstal te leveren, die/dat: a. onvoorwaardelijk is

Nadere informatie

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is.

Gebruik van dit model is uitsluitend toegestaan indien de ingevulde, de toegevoegde of de afwijkende tekst duidelijk als zodanig herkenbaar is. KOOPOVEREENKOMST WONING Model koopovereenkomst voor een bestaande eengezinswoning (model 2014). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM,

Nadere informatie

ANTERIEURE OVEREENKOMST WINDPARK. Ondergetekenden:

ANTERIEURE OVEREENKOMST WINDPARK. Ondergetekenden: ANTERIEURE OVEREENKOMST WINDPARK Ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap Windpark Noord-Beveland B.V., ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar bestuurder die alleen/zelfstandig bevoegd is:

Nadere informatie

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: "koper".

KOOPCONTRACT. 2. **, hierna te noemen: koper. KOOPCONTRACT De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: J.W. Orij Holding B.V., statutair gevestigd te Egmond-Binnen, feitelijk adres: Herenweg 87, 1935 AH Egmond-Binnen,

Nadere informatie

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg

Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Bloemstraat 5-5a 8081 CV Elburg Woonhuis Voor de meest actuele veilinginformatie kijkt u op KoopeenVeilinghuis.nl. Objectomschrijving Het woonhuis annex bedrijfsruimte, erf, tuin en ondergrond. Prachtig

Nadere informatie

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende

: feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende Artikel 1 Definities In deze Algemene Verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder, Aflevering : feitelijke overdracht of inbezitstelling van de onroerende zaak. Algemene Verkoopvoorwaarden : deze voorwaarden

Nadere informatie

- 1 - Mobers & Dings notarissen

- 1 - Mobers & Dings notarissen Mobers & Dings notarissen - 1 - J.F. Kennedylaan 6 5981 XC Panningen 077-3071490 INSCHRIJVINGSVOORWAARDEN Object: weiland en cultuurgrond aan de Lorbaan en Venweg te Grashoek kadastraal bekend gemeente

Nadere informatie

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK

Bijlage * Modelakte derde recht van hypotheek 2014 HYPOTHEEK HYPOTHEEK Heden, *, verschenen voor mij, *, notaris te *: 1. * hierna te noemen: hypotheekgever; 2. * hierna te noemen: hypotheekhouder. De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaarden als volgt:

Nadere informatie

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE

BIJLAGE 2 SINT-OEDENRODE BIJLAGE 2 ALGEMENE VOORWAARDEN VERKOOP WONINGBOUWTERREIN SINT-OEDENRODE Artikel 1 Begripsbepalingen 1. aflevering: de bouwgrond in het bezit stellen van de koper. 2. algemene voorwaarden: deze voorwaarden,

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept

KOOPOVEREENKOMST. Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD. Object : glastuinbouwbedrijf. Kenmerk : 1346(A)/K14-concept CONCEPT d.d. 2014 KOOPOVEREENKOMST Locatie : Schoutenbosweg 10 1704 PM HEERHUGOWAARD Object : glastuinbouwbedrijf Kenmerk : Datum : 2014 -pag. 1 van 14- Comparanten: 1. De heer ALOYSIUS JOZEPHUS MARIA

Nadere informatie

KOOPOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Urk. Verkoper [ ] Koper. d.d. [ ]

KOOPOVEREENKOMST. tussen. De Gemeente Urk. Verkoper [ ] Koper. d.d. [ ] KOOPOVEREENKOMST tussen De Gemeente Urk Verkoper en [ ] Koper d.d. [ ] I De ondergetekenden: Het openbaar lichaam de Gemeente Urk, zetelend te Urk voor deze aangelegenheid rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST

O N T W E R P. eerste blad KOOPOVEREENKOMST O N T W E R P eerste blad WILT U ELKE PAGINA PARAFEREN? KOOPOVEREENKOMST mr. J.P. Mensink notaris Terschelling Vlieland 0562-442500 De ondergetekenden: 1. Bernard Haantjes, wonende te 8894 KK Formerum,

Nadere informatie

gevestigd aan hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door in zijn hoedanigheid van hierna te noemen: en/of Koper

gevestigd aan hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door in zijn hoedanigheid van hierna te noemen: en/of Koper CONCEPT KOOPOVEREENKOMST SARONIXLOCATIE DOETINCHEM ONDERGETEKENDEN: De publiekrechtelijke rechtspersoon Gemeente Doetinchem, gevestigd aan de Raadhuisstraat 2, 7001 EW in Doetinchem, ingeschreven in het

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP

HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP HOOFDSTUK 1 - ALGEMENE BEPALINGEN VOOR KOOP Artikel 1.1 a. De onroerende zaak wordt afgeleverd in de toestand waarin zij zich bevindt op de datum van de notariële akte. Bij eerdere ingebruikname wordt

Nadere informatie

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT BESTEMD VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING tussen en [ ] OVEREENKOMST VAN ACHTERGESTELDE GELDLENING DE ONDERGETEKENDEN: (1), een besloten vennootschap statutair gevestigd en kantoorhoudende te, aan de,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN BEDRIJVENTERREINEN VAN DE GEMEENTE HARDENBERG 2001 Artikel 1 ALGEMEEN Deze algemene verkoopvoorwaarden behoren bij iedere koopovereenkomst van grond met een bedrijfsmatige bestemming

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden B.R. Consultancy, gevestigd en kantoorhoudend te Rotterdam, 16Hoven Business Park,, 3045PC Rotterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder KVK-nummer 61549592. Artikel 1 Definities

Nadere informatie

KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT

KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT KOOPAKTE APPARTEMENTSRECHT Model koopovereenkomst voor een (bestaand) appartementsrecht (model september 2003). Vastgesteld door de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen

Nadere informatie

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden

BESLUITEN. B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005. Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden B&W-nr.: 05.1539 d.d. 23-12-2005 Onderwerp Verkoop grond grenzend aan perceel Fuchsiadal 15 te Leiden BESLUITEN 1. Te verkopen een perceel grond, grenzend aan het perceel plaatselijk bekend als Fuchsiadal

Nadere informatie

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN

CONCEPT UITSLUITEND VOOR DISCUSSIEDOELEINDEN OVEREENKOMST VAN GELDLENING tussen [ ] en [ ] OVEREENKOMST VAN GELDLENING De ondergetekenden: 1 [ ] B.V., statutair gevestigd te ( ) [ ] en aldaar kantoorhoudende aan [ ], hierna te noemen: de "Geldgever",te

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden Algemene Verkoopvoorwaarden LET OP! Bij het uitbrengen van een bod op één van onderstaande woningen wordt u geacht met onderstaande voorwaarden bekend te zijn en daarmee akkoord te zijn. Bij eventuele

Nadere informatie