Dossier Gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dossier Gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief"

Transcriptie

1 HOOFDKANTOOR Bouwfonds MAB Ontwikkeling B.V. Displayweg BT Amersfoort Postbus DA Hoevelaken T F E MULTIFUNCTIONELE PROJECTEN EN COMMERCIEEL VASTGOED Wijnhaven 60 Postbus CK Den Haag T F E REGIO NOORD-OOST Grote Voort 221 Postbus GB Zwolle T F E REGIO MIDDEN-OOST De Brand 30 Postbus AA Amersfoort T F E REGIO NOORD-WEST Schipholpoort 64 Postbus EJ Haarlem T F E REGIO ZUID-WEST Poortweg 4b Postbus AB Delft T F E REGIO ZUID-WEST, vestiging Zeeland s-heer Hendrikskinderendijk 111 Postbus AT Goes T F E REGIO ZUID Vestdijk 61 Postbus HM Eindhoven T F E BOUWFONDS MAB ONTWIKKELING DOSSIER # 24 GEBIEDSONTWIKKELING IN INTERNATIONAAL PERSPECTIEF Dossier Gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief Van monofunctioneel naar multifunctioneel Kansen voor stedelijk programma Analyse en conceptvorming noodzakelijk

2 Gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief Colofon dossier #25 zomer 2007 Uitgave Bouwfonds MAB Ontwikkelingt Productie en coördinatie Jan Boeles, Buro Wohnen Medien Kultur, Berlin-Amsterdam; Rutten Communicatieadvies, Amsterdam Ontwerp en art direction Frissewind visuele_communicatie, Amsterdam Redactie Kim van Eerde, Hans Ouwerkerk, Jan Rutten Beeld Ellen Karelse, Don Wijns, Sky Pictures and others Printer PlantijnCasparie Capelle aan den IJssel Contact Inhoud Dit dossier verscheen eerder dit jaar onder de titel Trends in area development. Deze Engelstalige uitgave werd tijdens de MIPIM, de internationale vastgoedbeurs in Cannes gepresenteerd. Visie 4 Think globally, act locally Projecten 10 Nieuwland, Amersfoort, Nederland 12 Am Ackermannbogen, München, Duitsland 14 Lyon Confluence, Lyon, Frankrijk 16 Solsikkehusene and Tulipanhaven, Vallensbæk-Nordmark, Denemarken 18 Na Dolech, Jihlava, Tjechië Meningen 20 Hans Stimmann, Berlijn dankt zijn leefbaarheid aan het rijke culturele leven 22 Christoph Wiese, Örestad biedt het beste van twee werelden 24 Jonas Lindholm, Vraag en aanbod Zweedse woningmarkt sluiten niet aan 26 Nick van Ommen, Investeren in stedelijke kwaliteit 28 Alessandro Bronda, Demografie heeft ingrijpende gevolgen

3 Bouwfonds Europese gebiedsontwikkelaar Think globally, act locally In de afgelopen zestig jaar heeft Bouwfonds Property Development zich ontplooid van een ontwikkelaar van goedkope koopwoningen in Nederland tot internationale vastgoed- en gebiedsontwikkelaar. Een bedrijf met een visie op de samenleving en wonen. Betrokken bij complexe projecten die een impuls geven aan stad en land. Financieel sterk, en onafhankelijk van andere partijen waardoor Bouwfonds flexibel kan inspelen op de wensen van de klant en opdrachtgever. Zakelijk en sociaal, commercieel en maatschappelijk betrokken; dat zijn daarbij de kernwaarden. En steeds op zoek naar een lokale verankering, zeker nu Bouwfonds Property Development steeds meer over de grenzen heen actief is. Kortom, niet voor niets is het motto think global, act local. ÄÅÄÅ In de wereld van de ruimtelijke ordening en woningbouw valt over heel Europa een trend te bespeuren van een terugtredende over heid. In de jaren na de Tweede Wereldoorlog hadden de centrale overheden een spilfunctie bij de wederopbouw van verwoeste steden en infrastructuur. Tegelijk was er sprake van een babyboom en sterk groeiende economie. Overal in Europa werden in hoog tempo nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. De rol van particuliere bouw- en ontwikkelingsbedrijven was beperkt; niet alleen in de communistische wereld, maar ook in de West- Europese landen werd het gros van de woningbouw gerealiseerd door semi-overheidsinstellingen, zoals de Nederlandse woningbouwcorporaties of de Engelse Housing Associations. Landen als België en Spanje met hun sterke traditie van particulier opdrachtgeverschap vormden een uitzondering op de regel. Marktwerking Sinds begin jaren negentig doen de centrale overheden in vrijwel alle Europese landen een stap terug. De verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van nieuwe woonwijken en stedelijke gebieden wordt neergelegd bij de lokale overheden en marktpartijen. De rol van de centrale overheden beperkt zich steeds meer tot de wet- en regelgeving (zoals op het vlak van milieuen energie) en initiator van bijzondere initiatieven op het gebied van infrastructuur en majeure openbare gebouwen. Zo kent een land als Frankrijk een lange traditie van grands travaux, toon aangevende projecten waarmee de president of lokale politici een plek in de geschiedenis willen veroveren en hun stad of land op de kaart willen zetten. De terugtrekkende beweging van de (centrale) overheden heeft te maken met de herordening van de financiële overheidshuishouding enerzijds en de toename van de particuliere welvaart anderzijds. Het gewijzigde beleid rond de overheidsfinanciën is sterk gestimuleerd door de Europese eenwording. Daarbij werden grenzen gesteld aan de staatsschuld en dus aan subsidiestromen die jarenlang de motor waren voor de woningbouwontwikkeling. De toegenomen particuliere investeringen hebben niet alleen tot gevolg dat die subsidies minder relevant zijn, maar ook dat overheidssturing minder maatgevend is. Een snelgroeiende klasse van kritische en kapitaalkrachtige woonconsumenten neemt niet langer genoegen met degelijke, maar weinig onderscheidende standaardwoningen en wijken. Noch de centrale, noch de lokale overheden hebben de kennis, en het risicodragende vermogen om dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 5

4 think globally Bouwfonds heeft zich ontwikkeld tot internationale, integrale gebiedsontwikkelaar een adequaat antwoord te geven op de toenemende dynamiek van de marktvraag. Ook willen zij niet langer het risico dragen wanneer de politiek geen extra middelen vrijmaakt. Samenwerking noodzakelijk De trend van een terugtredende overheid leidt in veel Europese landen tot vergelijkbare ontwikkelingen bij de ontwikkeling van (woon)gebieden. Aan de kant van de overheid is er sprake van afbouwen dan wel decentraliseren van bevoegdheden en subsidies richting regionale en lokale overheden. De resterende subsidiestromen bij gebiedsontwikkelingen beperken zich vooral tot investeringen in infrastructuur en openbaar vervoer en tot sociale doelen (bevordering sociale cohesie, veiligheid, integratie en dergelijke). Door de afname van de subsidiestromen verandert de positie van de lokale overheden bij de ontwikkeling van nieuwe wijken en de vernieuwing van bestaande wijken. Anders dan in het verleden hebben de publieke grondbedrijven vaak onvoldoende mogelijkheden bij de grondverwerving en daarmee ook een zwakkere positie bij gebiedsontwikkelingen. Samenwerking met sterke marktpartijen, vroegtijdig overleg over stedenbouw en marktconforme kwaliteit zijn onvermijdelijk. Daardoor is er bij gebiedsontwikkelingen in toenemende mate sprake van publiek private partnerships; overheden, projectontwikkelaars, aannemers en andere partijen trekken gezamenlijk op. Die samenwerking beoogt zowel de grondverwerving als het stedenbouwkundig ontwerp, het bouwrijp maken en de gronduitgifte. Andere partijen kunnen vervolgens op de bouwrijpe grond hun opstallen ontwikkelen. De grotere bijdrage van marktpartijen wil overigens niet zeggen dat de rol van de lokale overheden is uitgespeeld. Door hun publiekrechtelijke bevoegdheden hebben de lokale overheden nog steeds veel zeggenschap over de ruimtelijke ontwikkeling. Dit betekent dat zij hun eigen beleidsdoelen kunnen inbrengen en de ruimtelijke en sociale kaders voor de markt kunnen beïnvloeden. Tevens kunnen zij een deel van de inkomsten uit de grondexploitatie gebruiken voor publieke voorzieningen en de bouw van sociale woningen. Zo hebben de overheid en lokale politici via een omweg toch de zekerheid dat maatschappelijke doelen en politieke keuzes ook gerealiseerd worden. Nieuwe uitdagingen Voordelen van deze nieuwe ordening zijn dat niet langer de overheid, maar de markt grote risico s draagt voor gebieds ontwikkelingen en dat er sneller dan via de traditionele beleidsprocessen ingespeeld wordt op de grote maatschappelijke veranderingen die de komende jaren op ons afkomen. In dit NAW-nummer gaat een aantal deskundigen van naam in op belangrijke trends op gebied van het wonen. Zo is over heel Europa sprake van ingrijpende demografische ontwikkelingen, zoals vergrijzing, gezinsverdunning en migratie. Allesandro Bronda wijst op de gevolgen van demografische ontwikkelingen; in sommige Europese landen is er sprake van bevolkingsgroei (Ierland, Engeland, Turkije), terwijl andere landen geconfronteerd worden met stagnatie dan wel krimp van de bevolking (Zuid- en Oost- Europa). Nick van Ommen en Jonas Lindholm benadrukken dat veel senioren en dynamische, jongere één- en tweepersoons huishoudens behoefte hebben aan een stedelijk milieu met comfortabele woningen en voorzieningen in de buurt. Christoph Wiese en Hans Stimann wijzen op de gevolgen van het ontstaan van een creatieve- en kenniseconomie; hoogopgeleide huis houdens willen vaak niet meer uit de stad verhuizen, maar wonen in verbouwde huizen of op getransformeerde, voormalige haven- en industriegebieden. Duurzame kwaliteit van woningen en wijken vormt een sleutelwoord. Tegelijk is er, aldus Van Ommen, ook een blijvende behoefte aan goedkopere woonmilieus al dan niet in de periferie van de stad voor jongeren en andere groepen die een minder ruime portemonnee hebben. Maar ook nieuwe steden op afstand van de stad, mits goed ontsloten via openbaar vervoer, zijn voor een deel van de woonconsumenten een aantrekkelijke optie. Kortom, de traditionele suburb in het groen is door demografische en economische ontwikkelingen voor een toenemend aantal groepen woon consumenten niet langer alleen zaligmakend. Er is behoefte aan een breed palet van woonmilieus die aansluiten bij veranderende leefstijlen. Lissabon-agenda De toenemende welvaart en differentiatie van woonmilieus maken het voor veel groepen mogelijk om hun woonwensen ook daadwerkelijk te realiseren. Tegelijk waarschuwt onder andere Van Ommen voor het gevaar van gettovorming en maatschappelijke onrust, met name in wijken met veel allochtone bewoners. Allochtonen vormen echter niet alleen een (tijdelijk) probleem door lagere scholing en gebrekkige integratie, maar ook een enorm potentieel voor economische innovatie en groei; het hoofddoel van de Lissabon-agenda van de Europese Unie. De realisatie van de Lissabon-agenda is op lokaal niveau alleen mogelijk door een nauwe samenwerking van overheden en sterke marktpartijen bij ruimtelijke processen. De rol van de overheid is daarbij die van hoeder van het publieke belang en maatschappelijke cohesie. Grote en internationaal opererende ontwikkelaars zoals Bouwfonds, kunnen op hun beurt risicodragend vermogen, managementcapaciteit, creativiteit, kennis van de markt en internationale expertise inbrengen. Door continu marktonderzoek en langdurige ervaring met de afzet van hun producten houdt Bouwfonds steeds de vinger aan de pols en is daarom optimaal in staat om snel in te spelen op de dynamiek van de vraag en kunnen wij nieuwe concepten en producten ontwikkelen. Van Vastgoedontwikkelaar tot gebiedsontwikkelaar Bouwfonds heeft zich in de laatste decennia ontwikkeld van grootste Nederlandse woningontwikkelaar tot internationale, integrale gebieds ontwikkelaar. Er zijn inmiddels eigen lokale vestigingen in landen als Spanje, Frankrijk, Duitsland, in de Scandinavische landen en in Oost-Europa. Deze ontwikkeling is niet toevallig. Bouwfonds is opgericht door de Nederlandse gemeenten en heeft als projectontwikkelaar altijd geopereerd op het snijvlak van publiek en privaat. Maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor collectieve belangen zit ons als het ware in de genen. Zie de doelstelling bij de oprichting in 1946: de verbetering van de volkshuisvesting en meer in het bijzonder bevordering van het eigenwoningbezit voor mensen met een kleine beurs. De bouw van goede en betaalbare woningen is nog steeds een kernactiviteit van Bouwfonds. De activiteiten in Europa zijn Niet langer de overheid, maar de markt draagt grote risico s voor gebiedsontwikkelingen 6 dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 7

5 act locally ÄÅ echter steeds meer verbreed: van de bouw van goedkope én dure woningen naar de integrale ontwikkeling van nieuwe woonwijken en van centrumgebieden met een mix van wonen, werken en recreatie. In dit nummer passeert een aantal gebiedsontwikkelingen in Europa kort de revue. Zo won Bouwfonds een prijsvraag voor het spoorwegeiland Confluence in Lyon (Frankrijk) en zijn zij momenteel bezig met de planuitwerking. Voor de wijk Nieuwland in Amersfoort was Bouwfonds verantwoordelijk voor de hele ontwikkeling van een duurzame wijk met woningen. In de wijk Am Ackermannbogen in München ontwikkelt Bouwfonds Immobilienentwicklung samen met de gemeente negen deelgebieden. Voor de ontwikkeling van de wijk Vallensbæck bij Kopenhagen haalde Bouwfonds de selectie om een gebied uit te werken conform een Hollands concept. Het Tsjechische Na Dolech in Jihlava is een voorbeeld van een gebiedsontwikkeling waar Bouwfonds ook verantwoordelijk is voor de aanleg van het openbaar groen en alle voorzieningen. Lokaal verankerd Bouwfonds is eigendom van de Rabobank, één van de grotere Triple-A banken die wereldwijd actief is. Met Rabobank als moedermaatschappij wordt de slagkracht als standvastige lange-termijn partij aanzienlijk versterkt ten opzichte van andere ontwikkelaars in Europa. Daardoor kan Bouwfonds Property Development een voortrekkersrol vervullen bij complexe, risicovolle projecten. Er kan langjarige zekerheid worden geboden aan regionale en lokale overheden en aan private organisaties als beleggers, sociale ontwikkelaars en bouwers. Als integrale gebiedsontwikkelaar kan het een breed palet aan competenties inzetten, variërend van strategische vaardigheden tot technische expertise, kennis van financiën, marketing, ontwerp en procesmanagement. Deze internationale werkwijze sluit aan bij de vraag van internationale bedrijven en beleggers die zaken willen doen met solide partijen met een lange-termijn oriëntatie en een brede scope en die tevens lokaal aanwezig zijn. Als ontwikkelaar die geen onderdeel is van een productieconcern, heeft Bouwfonds bovendien een onafhankelijke positie; gedwongen winkelnering is uit den boze. Daardoor kan het bedrijf flexibel inspelen op lokale wensen, zoals bij de selectie van ontwerpers, makelaars, bouwers en andere partijen. De afgelopen jaren heeft Bouwfonds zich ontwikkeld tot een internationaal vastgoedbedrijf. De genen zijn echter hetzelfde gebleven: zakelijk én sociaal, commercieel én maatschappelijk betrokken. Steeds op zoek naar een lokale verankering: bij woonconsumenten, ondernemers, beleggers, vastgoedexploitanten, agrariërs, politici en andere partijen. En tegelijk volop operationeel in meer dan tien Europese landen. Kortom, think global, act local is het centrale motto. Grote ontwikkelaars brengen kennis van de markt en internationale expertise in 1 In de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog werd het gros van de woningbouw in Europa gerealiseerd door semi-overheden, zoals de Nederlandse corporaties of Engelse Housing Assciations. Landen als België en spanje met een sterke traditie van particulier opdracht geversschap vormden uitzonderingen. 2 Sinds begin jaren negentig krijgen lokale overheden en marktpartijen een steeds grotere rol. Dit mede door de toegenomen welvaart en herordening van de overheids-financiën, mede gestimuleerd door de Europese een wording. De centrale overheden beperken zich in vrijwel heel Europa steeds meer tot wet- en regelgeving en investeringen in infrastructuur, openbaar vervoer en realisatie van sociale doelen (veiligheid, sociale cohesie e.d.). 3 Door de afname van subsidies verandert de positie van de lokale overheden. Publieke grondbedrijven in Europa hebben minder mogelijkheden bij grondverwerving. Bovendien willen zij vaak niet de risico s voor plan ontwikkeling dragen. Samenwerking met marktpartijen wordt daardoor gemeengoed. De samenwerking betreft zowel grond verwerving als stedenbouwkundig ontwerp, bouw rijp maken en gronduitgifte. Door hun publiek rechtelijke bevoegd - heden hebben lokale overheden overigens nog steeds veel zeggenschap over de ruimtelijke ontwikkeling. 4 Gezinnensverdunning, vergrijzing en migratie zijn over heel Europa een trend op het gebied van wonen. In sommige landen (Ierland, Turkije) is er nog sprake van bevolkings groei; andere landen (met name Zuid- en Oosteuropa) worden geconfronteerd met krimp van de bevolking en de economie. Dat dwingt tot een heel ander ruimtelijk beleid dan in het verleden. 5 Door demografische ontwikkelingen en congestie beleven veel binnensteden een revival. Tegelijk blijft er behoefte aan woonmilieus langs de stadsranden. Ook nieuwe steden op zekere afstand van de stad zijn voor sommige groepen interessant, mits goed ontsloten per openbaar vervoer. De traditionele suburb in het groen is niet meer alleen zaligmakend. 6 Toenemende welvaart maakt het voor veel groepen mogelijk om hun woonwensen te realiseren. Tegelijk dreigt in veel Europese steden een gevaar van gettoïsering en maatschap pelijke onrust, met name in wijken met veel allochtonen. Allochtonen vormen echter ook een enorm potentieel voor economische innovatie en groei, het hoofddoel van de Lissabon-agenda. 7 De overheden blijven de hoeder van maatschappelijke belangen. Grote, internationaal opererende ontwikkelaars als Bouwfonds Mab kunnen bij gebiedsontwikkeling risicodragend vermogen, managementcapacitiet, creativi teit, kennis van de markt en internationale expertise inbrengen. Met Rabobank als moeder wordt onze slag kracht als langetermijn partij aanzienlijk versterkt ten opzichte van ander ontwikkelaars in Europa. 8 De afgelopen jaren heeft Bouwfonds MAB zich ontwikkeld tot een internationaal vastgoedbedrijf. De genen zijn echter hetzelfde gebleven: zakelijk én sociaal, commercieel én maatschappelijk betrokken, en steeds op zoek naat lokale verankering. Think global, act local is ons motto. 8 dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 9

6 Nieuwland, Amersfoort Een woongebied met een lange houdbaarheidsdatum Amersfoort als forenzenstad staat momenteel voor een bouwopgave van circa duizend woningen per jaar. Deze bouwopgave voor de stad en haar omgeving wordt uitgevoerd in samenwerking met verschillende bedrijven, zoals het samen werkingsverband voor Nieuwland V.O.F. Overeem met onder andere Bouwfonds MAB Ontwikkeling, die de handen ineen sloegen voor de ontwikkeling van deze nieuwe woonwijk. Een publiek privaat partnerschap avant la lettre. De doelstelling van de V.O.F. Overeem was het ontwikkelen van nieuwe ideeën op het vlak van duurzaam bouwen, suburbane vormgeving, bouwkwaliteit en klassieke architectuur. De resultaten mogen er zijn: de kwaliteit van het project wordt in de sector alom geprezen en nog belangrijker de bewoners zijn meer dan tevreden. De start van de bouw van de nieuwe Amersfoortse woonwijk Nieuwland bestaande uit tot nieuwe woningen en gerelateerde voorzieningen stond gepland voor Het project liep echter een grote vertraging op als gevolg van een gebrek aan financiële middelen, marktrisico s en beperkingen veroorzaakt door nieuwe regelgeving op het vlak van geluidsnormen en duurzaam bouwen. Bouwfonds heeft op dit gebied haar sporen verdiend met de ontwikkeling van dergelijke projecten, zoals Ecolonia in Alphen aan den Rijn. In 1993 werd besloten dat een publiek private samenwerking tussen de gemeente Amersfoort en drie financieel draagkrachtige projectontwikkelaars Bouwfonds (50%), Mabon (25%) en VSOM (25%) de best denkbare oplossing was. Als onderdeel van de samenwerkingsovereenkomst had Bouwfonds de regie in handen en organiseerde het projectmanagement. Drie thema s stedelijke ontwikkeling Het realiseren van grote woonwijken als Nieuwland is erg gecompliceerd en de verwachtingen waren hooggespannen. Bovendien moest de grondexploitatie vanwege de hoge kosten minimaal in evenwicht zijn. In nauwe samenwerking met grote partijen als stedenbouwkundig adviesbureau Wissing, Grontmij, internationale architecten en de gemeente Amersfoort in de rol van leidinggevende, slaagde Bouwfonds erin de vastgestelde basisdoelen te halen. Het nieuwe woongebied is tussen 1993 en 2000 opgeleverd. De Woonveste, de Landschappelijke Stad and de Tuinwijk; de drie stedelijke ontwikkelingsthema s van Nieuwland zijn vertaald in een woonwijk met een grote variëteit aan woningen. Het duurzame karakter van de wijk zal zich de komende decennia pas echt gaan bewijzen. Nieuwland heeft het met haar gevarieerde doch helder gestructureerde kwartieren, groene karakter, tuinen en watervoorzieningen in zich, om uit te groeien tot een geliefde woonwijk in Amersfoort. dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 11

7 Am Ackermannbogen, München Nieuw stadskwartier in het centrum In het hart van München realiseert Bouwfonds Immobilienentwicklung samen met een lokale joint venture partner een deelplan van 340 woningen in een nieuw stadskwartier. Het gerenommeerde architectenbureau van Professor Otto Steidle maakte het ontwerp voor onder meer bijzondere atriumwoningen. Als één van de belangrijkste wijken van München, breidt Schwabing zich in razend tempo uit. De wijk München in weet voornamelijk jonge mensen aan te trekken. Zij worden aangetrokken door een rijk cultureel aanbod, grote diversiteit aan cafés en restaurants en innovatieve woonconcepten. Am Ackermannbogen ligt nabij het Olympisch park, een populaire plek om te wandelen, te hardlopen, te fietsen en te skeeleren. De gemeente schreef eind jaren negentig een ideeënwedstrijd uit voor de inrichting van het terrein. Het plan van architect Christian Vogel kwam als winnaar uit de bus. Vanaf 1999 is aan de hand van de resultaten van de wedstrijd, een raamplan opgesteld. In de volgende jaren werden vijf deelplannen gemaakt voor in totaal circa 2300 woningen en appartementen. De benodigde grond was in eigendom van de Bund, de Gemeente en Duitse Post AG. In 2001 kon het DAWO Planbureau de grond van de Duitse Post AG aankopen en die vervolgens in de joint venture van Bouwfonds en Schwabing GmbH inbrengen. Voor het ontwerpen van de woningen werd het gerenommeerde architectenbureau van Prof. Otto Steidle aangetrokken. Het gemeenschappelijke projectteam van Bouwfonds Schwabing GmbH kocht eind 2003 nog meer grond van Duitse Post AG. In dat jaar ging ook de verkoop van de eerste woningen van start. Eind 2006 waren er 230 woningen verkocht en 160 opgeleverd. Het project wordt in negen fases gerealiseerd en is 2009 gereed. dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 13

8 Confluence, Lyon Van vervallen wijk tot bloeiend centrum In Lyon komen midden in de stad twee rivieren,de Rhône en de Saône, samen. In het zuidelijke puntje van het Presqu île, het schiereiland dat het centrum vormt, ligt de oud-industriële wijk Confluence. Ooit gonsde het daar van de activiteiten maar in de loop der jaren verloor de wijk haar functie en raakte in verval. Tot een doortastende burgemeester besloot de herstructurering ter hand te nemen. De Franse Bouwfondsdochter Bouwfonds Marignan neemt een belangrijk deel voor hun rekening. In 2009 heeft Lyon een nieuw bruisend centrum met woningen, winkels en leisurevoorzieningen. Daar waar de rivieren samenvloeien was in het verleden een belangrijke binnenhaven. De locatie werd ontsloten door de A6 (Route de Soleil) en een spoorweg. Bedrijven als Gaz de France, Electricité de France, de Franse spoorwegmaatschappij SNCF en het havenbedrijf Compagnie du Rhône waren er gevestigd, evenals een belangrijke groothandel. In de schaduw van de bedrijven stonden woningen die toen al hun beste tijd hadden gehad én een gevangenis. In de loop der jaren verloor de haven haar functie, bedrijven vertrokken en de wijk raakte in verval. Diverse burgemeesters lieten plannen maken voor de herontwikkeling van het gebied maar tot uitvoering kwam het niet. Nu is het toch eindelijk zover. Lyon is één van de weinige steden waarvan de bevolking groeit en waar bedrijven zich graag willen vestigen. Een kans om midden in de stad op zo n grote schaal te kunnen bouwen kan dan ook niet onbenut blijven. Bouwfonds Marignan heeft veel ervaring met multifunctionele projecten en werd daarom gevraagd om een belangrijk deel van de herstructurering ter hand te nemen. Woningen, winkels en leisurevoorzieningen Een voordeel bij de herstructurering is dat de wijk al goed ontsloten is. Er is een tram- en metroverbinding en dankzij de boulevard Charlemagne is de wijk ook met de auto goed bereikbaar. De A6, die langs de Rhône-oever loopt, moet op termijn uit de stad verdwijnen. Bouwfonds Marignan bouwt aan de Saône-zijde van het schiereiland driehonderd woningen (twintig procent sociale woningbouw) en ongeveer tien winkels. In totaal gaat het om vierkante meter woonruimte en 1800 vierkante meter winkelruimte. De geselecteerde architecten zetten zwaar in op de duurzame ontwikkeling van het woongebied. De appartementen hebben straks een prachtig uitzicht op de Saône en een groots opgezet park aan de overkant van de rivier. De eerste projecten worden vanaf volgend jaar in fases opgeleverd. Als alles volgens de planning verloopt, is Confluence medio 2009 gereed en heeft Lyon er een bruisend centrum bij. dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 15

9 Solsikkehusene en Tulipanhaven, Vallensbæk-Nordmark Deens concept met Nederlands karakter Niet ver van Kopenhagen ligt Vallensbæk. De gemeente schreef in 2005 een prijsvraag uit voor de ontwikkeling van een woningbouwproject. Het planvoorstel van Bouwfonds kwam als winnaar uit de bus. In nauwe samenwerking met haar Deense joint venture-partner en de gemeente, ontwikkelt en realiseert Bouwfonds een bijzonder project dat zowel Deense als Nederlandse karakteristieken heeft. Bouwfonds heeft de ontwikkelingsopgave primair als gebiedsontwikkeling opgevat. In het planvoorstel wordt een verbinding gelegd tussen enerzijds een traditioneel en eigentijds Deens ontwikkelingsconcept, en anderzijds de toepassing van enkele specifieke Nederlandse ontwerpkarakteristieken op het gebied van stedenbouw en architectuur. Het resultaat: twee deelprojecten die worden gescheiden door een groen overgangsgebied. Het eerste deelplan, Solsikkehusene (Sunflow Houses), bestaat uit 59 grondgebonden woningen van twee bouwlagen. Zowel het stedenbouwkundig ontwerp als de architectuur van beide woningtypes is afkomstig van het gerenommeerde, Deense architectenbureau Vandkunsten. De bouw van deze woningen is inmiddels van start gegaan. Het tweede deelplan, Tulipanhaven (Tulip Garden) bestaat uit circa 120 voornamelijk grondgebonden woningen en is ontworpen door het Nederlandse architectenbureau BBHD uit Amsterdam. Het architectuurbeeld refereert aan traditionele en typische Hollandse gevelbeelden, wat het plan al de bijnaam Hollaender Byen ( Hollands buurtje ) heeft opgeleverd. Als alles volgens de planning verloopt, gaat de realisatie in de tweede helft van 2007 van start. dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 17

10 Na Dolech, Jihlava, Tjechië Integrale gebiedsontwikkeling op Hollandse leest In de tweede helft van de jaren negentig verwierf Bouwfonds CR een perceel grond ter grootte van circa veertien hectare in Jihlava, Tsjechië. In overleg met de gemeente werd besloten om er een woningbouwproject te realiseren. Gezien de versplinterde eigendomsverhoudingen in Tsjechië, geen eenvoudige opgave. Bouwfonds zag het echter als uitgelezen kans om de Nederlandse deskundigheid op het gebied van integrale gebiedsontwikkeling nu ook eens in het buitenland toe te passen. Bouwfonds maakte in samenwerking met de gemeente een stedenbouwkundig plan dat in fasen wordt gerealiseerd. Het eerste deelplan bestond uit zo n twintig twee-onder-één-kap woningen naar beproefd Nederlands ontwerp. In samenwerking met een lokale woningbouwvereniging zijn vervolgens vijf vrijstaande woningen gerealiseerd en daarna een aantal verschillende grondgebonden woningen, die vrij snel werden verkocht. Na dit succes werd in nauw overleg met de gemeente besloten om ruim honderd gesubsidieerde appartementen te bouwen. Kopers werden verplicht zich in een woningcorporatie te verenigen maar kregen als tegenprestatie dertig procent van de koopprijs gesubsidieerd. Inmiddels heeft Bouwfonds alweer zo n tweehonderd nieuwe appartementen opgeleverd en zijn de plannen voor nog eens circa honderd appartementen in verschillende appartementengebouwen goedgekeurd. Ook zijn er ongeveer honderd rijenwoningen gerealiseerd waarbij veel aandacht is besteed aan verscheidenheid in architectuur. Daar komen nog rond de honderd grondgebonden woningen bij en er is tevens een aantal bouwkavels verkocht waar kopers zelf een woning op zullen realiseren. De gemeenschappelijke voorzieningen beperken zich nu nog tot de infrastructuur en het openbaar groen. Openbaar groen dat voor Tsjechische begrippen overigens wel van een opzienbarend goede kwaliteit is. In een later stadium zullen er ook kleinschalige winkelvoorzieningen worden gerealiseerd. dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 19

11 Hans Stimmann, directeur stadsontwikkeling van Berlijn Berlijn dankt zijn leefbaarheid aan het rijke culturele leven Sommigen zien hem als de redder van de stad: een politiek gewiekste, koelbloedige meesterbouwer die Berlijn in hoog tempo en met overtuiging een nieuw aanzien heeft gegeven. Hij laat een visueel erfgoed achter dat even omstreden als blijvend is. Zijn invloed is zichtbaar voor iedereen die door het centrum van Berlijn wandelt, van het Adlon Hotel en Frank Gehry s DZ Bank bij de Brandenburger Tor tot de vernieuwde Potsdamer Platz. De projecten die hij leidde beslaan meer dan driehonderd hectare in het centrum van het Berlijn van na de Muur. Dit is Hans Stimmann, directeur stadsontwikkeling van Berlijn aldus de Herald Tribune. Kort voor zijn pensionering praat hij nog eenmaal over zijn geliefde stad. Stimmann begint in algemene lijnen: Vergeleken met de megasteden van Azië en Zuid-Amerika zijn de Europese steden niet erg indrukwekkend. Die enorme stedelijke gebieden groeien explosief en sommige hebben meer dan dertig miljoen inwoners. Daarmee vergeleken is Berlijn een stad die is blijven stilstaan. Onze bevolking schommelt al decennia rond de 3,4 miljoen. Berlijn is anders dan andere Europese steden. Door haar vroegere status als geïsoleerd, ommuurd eiland in de vroegere DDR gaat de stad aan haar grenzen snel over in weidse landerijen, bossen en meren. Een groot verschil met steden als Londen en Parijs met hun uitgestrekte buitenwijken of Amsterdam, dat ingebed ligt in de conglomeratie van de Randstad. Berlijn mag dan nog steeds dezelfde naam dragen, volgens Stimmann is het tegenwoordig een andere stad: Terwijl er vroeger in de hoofdstad 1,5 miljoen industriële banen waren, zijn er daar nu nog geen van over. Het tempo waarmee de economische revolutie om zich heen heeft gegrepen is bijna onvoorstelbaar. In 1938, toen er in Berlijn vier miljoen mensen woonden, stond het aantal banen in de stad op 1,4 miljoen. Gedurende de jaren voor de oorlog was Berlijn het belangrijkste Europese centrum voor dienstverlening en industrie. Naast industriële reuzen als AEG, Borsig en Siemens, had elke grote Duitse bank en verzekerings- maatschappij er zijn hoofdkantoor. In de dagen vlak voor de Duitse hereniging boden de fabrieken in de stad werkgelegenheid aan nog maar mensen. Het eind van het communistische regime in 1989 betekende ook dat het afgelopen was met de door de staat gesubsidieerde industrie in zowel Oost- als West-Duitsland. Grote leegstand Werknemers in de industrie hebben vijf keer zoveel ruimte nodig als die in de creatieve bedrijfstakken, waardoor het postindustriële Berlijn nu te maken heeft met een overvloed van leegstaande voormalige industriële en zakelijke gebouwen. De beschikbaarheid van deze gebouwen was een belangrijke factor bij de radicale architectonische veranderingen die de stad na het einde van het communistische tijdperk onderging. Stimmann: Het tempo waarin de nieuwe infrastructuur werd ontworpen kan grotendeels worden toegeschreven aan de vroegere Muurstrook in het stadscentrum (Potsdamer Platz, Centraal Station en Noord-Zuidtunnel) en aan de royale subsidies die beschikbaar werden gesteld om de inspanningen van de hereniging te ondersteunen. Hoewel analisten verwachtten dat het einde van de Oost-Duitse staat zou worden gevolgd door een bevolkingsexplosie en een ongekende economische groei, is het inwonertal van Berlijn stabiel gebleven doordat de komst van toonaangevende Duitse en internationale bedrijven uitbleef. Gedurende de jaren negentig waren veel ontwikkelaars door zulke verwachtingen te ambitieus bij hun bouwplannen, wat heeft geleid tot aanmerkelijke financiële verliezen. Stimmann: In deze beginjaren van de 21e eeuw zijn de huizenprijzen, hoewel zij stijgen, nog steeds bijzonder redelijk, zeker als je ze vergelijkt met steden als München, Madrid, Parijs en Londen. Als gevolg daarvan kopen buitenlandse investeerders nu overal in de stad grote aantallen huurwoningen op. Berlijn heeft nog steeds te kampen met veel leegstand en er zijn op dit moment meer dan onverhuurde huizen, een fenomeen dat je in geen enkele andere Europese stad aantreft. Een categorie woningen die met name door dit probleem getroffen wordt, zijn de zogenaamde Ostplatte, huurwoningen in de nieuwe woonwijken die in de communistische tijd werden gebouwd en nu worden bedreigd door sociale en economische desintegratie. Stimmann betreurt deze ontwikkeling en legt uit dat onder het communistische regime deze buurten bolwerken van de middenklasse waren, voornamelijk bewoond door leraren, ambtenaren en geschoolde arbeiders: Veel van deze professionals raakten hun baan kwijt en daarmee ook hun sociale status na de ineenstorting van het Oost-Duitse regime. In een poging om te De stad is erin geslaagd haar hoogopgeleide gezinnen vast te houden voorkomen dat deze wijken nog verder achter- uitgaan, worden tienduizenden van deze woningen nu gesloopt en gedeeltelijk vervangen door koophuizen. De bevolking van Berlijn onderging een radicale transformatie toen veel van de vroegere inwoners zich na de omwenteling van 1989 in het westen van het land vestigden. De zogenaamde Wüstenrodegezinnen (het prototype van het gezin, genoemd naar een Duitse bouwonderneming, met ouders, 2 of 3 kinderen en een hond) grepen hun kans om te verhuizen naar koopwoningen in de terrasvormige appartementengebouwen in de Spekgordel van Berlijn, waarvan sommige werden gebouwd door Nederlandse projectontwikkelaars. Berlijn heeft een enorm hoog sterftecijfer als gevolg van het relatief grote aantal oudere inwoners. Creatieve stad Volgens Stimmann heeft de UNESCO Berlijn terecht uitgeroepen tot de eerste Europese stad in haar Netwerk van Creatieve Steden en het de titel City of Design verleend: De hoofdstad heeft honderdduizenden hoogopgeleide jonge mensen, studenten, ambtenaren en werkenden in de academische en creatieve bedrijfstakken uit heel Europa aangetrokken, terwijl ook een toenemend aantal mensen van boven de vijftig met een bovengemiddeld inkomen zijn weg naar de stad vindt. Deze demografische trend verklaart het toenemende aantal luxe appartementen dat te koop wordt aangeboden. Berlijn maakt de opkomst mee van een nieuw, blank multicultureel bevolkingssegment, waarin inwoners afkomstig uit Duitsland, Oost-Europa (met name Rusland en Polen), Frankrijk, Nederland, Italië en Groot-Brittannië een nieuwe creatieve klasse vormen. Een buitenstaander zou het standscentrum makkelijk kunnen aanzien voor een blanke enclave, want de gemeenschap van niet-europese immigranten, in het bijzonder Turken, concentreert zich voornamelijk in de buitenwijken Neukölln en Wedding. Het door velen hardnekkig aangehangen idee dat Berlijn-Kreuzberg de grootste Turkse populatie buiten Istanboel huisvest berust echter niet op waarheid. De wortels van de creatieve stad kunnen worden teruggevoerd naar de jaren zestig en zeventig toen honderdduizenden ruime vooroorlogse appartementen werden getransformeerd tot WG s (Wohngemeinschaften, oftewel woongemeenschappen). Een groot aantal jongeren is sindsdien in staat geweest om een leven op te bouwen in deze gemeenschappen in trendy wijken als Prenzlauer Berg, Kreuzberg, Schöneberg en Friedrichshain. Tegelijkertijd zorgt de lauwe woningmarkt van Berlijn ervoor dat mensen uit de creatieve klasse in groten getale naar de stad blijven komen. In 2004 waren er in Berlijn meer eenpersoonshuishoudens dan enige andere vorm van samenwonen, een trend die steeds meer aan kracht wint. Stimmann is er trots op dat de stad erin geslaagd is haar hoogopgeleide gezinnen met kinderen vast te houden door de bouw van stadswoningen op centrale locaties aan te moedigen: Geïnspireerd door vergelijkbare projecten in Groot-Brittannië en Nederland, omvat het initiatief de bouw van smalle huizen van drie of vier verdiepingen, waarvan vele zijn voorzien van een kleine tuin of hof. Campagne om bedrijven aan te trekken Berlijn heeft zijn benijdenswaardige leefbaarheid gedeeltelijk te danken aan wat Stimmann zijn bijna onfatsoenlijk rijke culturele leven noemt: De stad kent meer theaters dan regenachtige dagen, aldus één van de toeristensites van de hoofdstad, en beschikt daarnaast over twee vermaarde operagebouwen. De status van Berlijn als culturele gigant is bijna op eigen kracht verantwoordelijk voor de toegenomen werkgelegenheid: de afgelopen jaren heeft de stad een tweecijferige procentuele toename gekend van het aantal toeristen en congressen. Als erkenning van deze ontwikkeling heeft de nieuwe senaat besloten haar cultuurbudget niet te verlagen, ondanks de gedwongen bezuinigingen op andere terreinen. Met haar campagne om bedrijven uit de creatieve bedrijfstak naar Berlijn te lokken heeft de senaat nauw samengewerkt met Stimmanns bestuursraad. De snelle transformatie van het oostelijke Spree in Media Spre aangevoerd door prestigieuze projecten als het O2 entertainmentcentrum bij het oostelijke treinstation, de mediastad van Osthafen en het Adlershof media- en wetenschapspark is het resultaat van een goed gecoördineerd beleid voor stadsplanning. Deze reeks ambitieuze projecten wordt gecompleteerd door de toekomstige internationale luchthaven Berlin Brandenburg International (het huidige vliegveld Schönefeld), die in 2011 operationeel zal worden. In opdracht van de nieuwe senaat schreef Stimmann een politieke verhandeling waarin de status van het oude stadscentrum van West-Berlijn als een gebied in opkomst werd afgeschilderd: De aantrekkelijkste wijk van het district is nog steeds Charlottenburg met zijn beroemde Kurfürstendamm, terwijl de uitgestrekte campus van de Technische Universiteit van Berlijn, de grootste Duitse onderwijsinstelling van zijn soort, niet alleen zeer centraal gelegen, maar ook een potentiële nieuwe drijvende kracht achter de snelgroeiende, zeer gespecialiseerde hightech- en creatieve bedrijfstakken is. Ik geloof dat dit nog meer mogelijkheden voor de stad Berlijn met zich mee zal brengen. 20 dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief dossier gebiedsontwikkeling in internationaal perspectief 21

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven

STARTERS EN WOONRUIMTE TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN RISICOCOMMUNICATIE, ZOMER 2007 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven FOCUS HAAGLANDEN jaargang 4 [ THEMA: WONEN] STARTERS EN WOONRUIMTE Minister Vogelaar aan het woord TWEEDE LEVEN VOOR LEEGSTAANDE KANTOORPANDEN Wonen in een leeg kantoor RISICOCOMMUNICATIE, een verplichte

Nadere informatie

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020

Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Woonvisie Rotterdam koers naar 2030 aanpak tot 2020 Concept 30 juni 2015 (consultatieversie) Voorwoord Voor u ligt de consultatieversie van de Woonvisie Rotterdam, koers naar 2030, aanpak tot 2020 (concept

Nadere informatie

Dossier Trends in wonen

Dossier Trends in wonen Dossier Trends in wonen adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres woonplaats naam adres

Nadere informatie

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014

Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Toekomst Stedelijke Vernieuwing na 2014 Redactie: Bram Heijkers Jeroen van der Velden (KEI) Frank Wassenberg (NICIS Institute) Eindrapport, maart 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting vooraf...

Nadere informatie

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden

De Uitvoeringsagenda van New Towns. Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van achterstanden De Uitvoeringsagenda van New Towns Van het wegwerken van achterstanden naar het voorkomen van

Nadere informatie

Mixed use als uitdaging voor de stadsregio Rotterdam. In opdracht van de stadsregio Rotterdam. November 2009

Mixed use als uitdaging voor de stadsregio Rotterdam. In opdracht van de stadsregio Rotterdam. November 2009 In opdracht van de stadsregio Rotterdam Mixed use als uitdaging voor de stadsregio Rotterdam November 2009 Stadsregio Rotterdam Postbus 21051, 3001 AB Rotterdam telefoon: 010-4172389; fax: 010-4047347

Nadere informatie

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken

WONEN EN WERKEN. Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken. Jaar: 2014. De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken WONEN EN WERKEN IN DE WESTAS Auteurs: Bilal Amajjoud & Marlot van Dijken Jaar: 2014 De transformatie van bedrijventerreinen en kantorenparken naar een stedelijk woon-werkmilieu 1 INHOUDSOPGAVE Inhoud 1.

Nadere informatie

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033

De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 De toekomst is mooi dichtbij ANWB-visie op recreatie in 2033 Voorwoord Vanaf de tijd dat de eerste Nederlanders het rijwiel bestegen voor een recreatief toertochtje in de omgeving van hun dorp of stad,

Nadere informatie

Krimpgebied = Kansgebied

Krimpgebied = Kansgebied Krimpgebied = Kansgebied Index Voorwoord 3 Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Hoofdstuk 2 De NVM over bevolkingskrimp 7 7 2.2 Aanbevelingen 9 2.3 Condities 12 Hoofdstuk 3 Het aanbod van de NVM-makelaars 13 3.1 Marktadviseur

Nadere informatie

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11

Voor huurwoningen. te ontwikkelen. 04 Boodschap verkondigen. 20 Opvallend. 09 Momentum. 24 In beweging. jaargang 4 juni 2014 11 jaargang 4 juni 2014 11 04 Boodschap verkondigen 09 Momentum 20 Opvallend 24 In beweging Buitenlandse investeerders laten kansen in Nederland liggen Tekort aan huurwoningen biedt beleggers perspectief

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11

Inhoudsopgave. Voorwoord... 3. Visie op nieuwbouw... 5. Aanbevelingen... 11 Inhoudsopgave Voorwoord......................................................................................................................... 3 Visie op nieuwbouw...........................................................................................................

Nadere informatie

'&! " #( " # * +, % # $ "+ " - '#. / $

'&!  #(  # * +, % # $ +  - '#. / $ ' 5 $ % ( 6 & $, 754 % 5$ 55 m.val@dordrecht.nl! " # $ % & ' '&! " #( " # # #! " # * +, % # $ "+ " - '#. / $ # / # ( % & " " # / % & & # ( % & ' 0#1 2 0 #3 /4 #4 # pagina 2, agendapunt # # # - 8 9 #. "

Nadere informatie

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden

Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden INHOUD dertiende jaargang nummer 69 / april / 2010 8 Wie niet aan marketing doet gaat honger lijden De vastgoedsector verkeerde tot voor kort in een luxepositie. Wat werd gemaakt, werd ook verkocht. De

Nadere informatie

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam

Amsterdam. Groei en krimp Demografie als motor. Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam PLAN 05 2011 Amsterdam Van leegloop naar magneet Dubbele aantrekkingskracht van Amsterdam De roltrap Voordelen van wonen in een metropool Internationaal perspectief De kracht van stad en land 04 16 22

Nadere informatie

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi

Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Kansen voor particuliere huur in Nederland Tineke Lupi Marieke Jonker-Verkaart en Frank Wassenberg (Platform31) Uitgave Platform31 Postbus 30833, 2500 GV Den Haag www.platform31.nl Inhoudsopgave 1 Samenvatting

Nadere informatie

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting

Het nieuwe seniorenwonen De transformatie van ouderenhuisvesting Een uitgave van de Nederlandse Vereniging van Makelaars november 2014 zie ook: www.nvm.nl SPECIAL OUDERENHUISVESTING inhoudsopgave Pagina 2 NVM-makelaar Albrecht Kok: Nu anticiperen op toekomstige woonwensen

Nadere informatie

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak

De gevolgen. verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen. argumenten voor een andere aanpak De gevolgen van de verkoop van een grote portefeuille overheidsgebouwen en de argumenten voor een andere aanpak Het College van Rijksadviseurs (CRA) biedt u bij gelegenheid van het symposium De diversiteit

Nadere informatie

WOONESSAY. De Woonhub MENSELIJKE MAAT TERUG IN NIEUWE WOONVORM

WOONESSAY. De Woonhub MENSELIJKE MAAT TERUG IN NIEUWE WOONVORM PRIJSVRAAG WONEN IN DE TOEKOMST WOONESSAY De Woonhub MENSELIJKE MAAT TERUG IN NIEUWE WOONVORM INTRODUCTIE Het concept wonen is decennialang in feite nauwelijks vernieuwd. Er zijn grofweg maar twee smaken

Nadere informatie

TREND SCAN WONING MARKT 2025

TREND SCAN WONING MARKT 2025 TREND SCAN WONING MARKT 2025 IN OPDRACHT VAN: Sjors de Vries, februari 2012 2 Colofon. Auteur: Sjors de Vries (BSDV), Arnhem, www.bsdv.nl Tekstredactie: Christine van Eerd, Amsterdam, www.christinevaneerd.nl

Nadere informatie

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties

DORPEN ONDER DRUK. Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties DORPEN ONDER DRUK Een verkenning naar de maatschappelijke rol van plattelandscorporaties Auteurs: Matthijs Uyterlinde, Silke van Arum, Ard Sprinkhuizen (MOVISIE) Dit is een publicatie uit het SEV-programma:

Nadere informatie

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling

Organische Groei Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling Naar een nieuwe vorm van stedelijke ontwikkeling VERENIGING DELTAMETROPOOL PM PRE MEMO 09 2011 VERENIGING DELTAMETROPOOL VERKENT OP ONREGELMATIGE BASIS ACTUELE METROPOLI- TANE VRAAGSTUKKEN OM MET HAAR

Nadere informatie

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam

Slimme haven. Havenvisie gemeente Amsterdam Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Slimme haven Havenvisie gemeente Amsterdam 2008 2020 Vastgesteld in de raadsvergadering van 19 november 2008 (Gemeenteblad afd.1 nr. 532) Inhoud Voorwoord

Nadere informatie

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management

Jaarverslag. Rabo Bouwfonds. Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Jaarverslag 2007 Rabo Bouwfonds Bouwfonds Property Development FGH Bank Bouwfonds Asset Management Rabo Bouwfonds Inhoudsopgave 1 Jaarverslag 2007 Voorwoord Rabo Bouwfonds in 2007 Kerngegevens Bestuur

Nadere informatie

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014

Werken aan wonen. Bedrijfsplan 2010-2014 Werken aan wonen Bedrijfsplan 2010-2014 1 Inhoudsopgave VOORWOORD 4 1 DE WERELD OM ONS HEEN 6 2 MISSIE, VISIE, POSITIE EN DOELEN 9 2.1 ONZE MISSIE 9 2.2 ONZE VISIE 9 2.3 ONZE POSITIE 9 2.3.1 Maatschappijgedreven

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Goed Wonen in Noord-Holland

Goed Wonen in Noord-Holland Goed Wonen in Noord-Holland Ontwerp Provinciale Woonvisie 2010 2020 In college van Gedeputeerde Staten op 25 mei 2010 VOOR OORWOORD Voor u ligt de Provinciale Woonvisie 2010-2020. Met deze visie slaan

Nadere informatie

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0

stec groep rapport succesvol veranderen versie 1.0 De laatste jaren is een zeer duidelijke verandering in de markt te zien, veroorzaakt door de crisis én krimp en vergrijzing in Nederland. Dat hoeft volgens ons niet tot doemdenken te leiden, integendeel.

Nadere informatie

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011

FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 FGH Vastgoedbericht 2011 FGH Real Estate Report 2011 Duurzaam voldoen aan de vraag Sustainably meeting demand Welkom bij FGH Bank, specialist in het financieren van commercieel vastgoed. Met kennis van

Nadere informatie

Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland

Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland Wat kan de dure huurwoningmarkt in Nederland leren van de situatie in Florida? Een inventarisatie Lodewijk Zweers Afstudeerscriptie ter afronding van de MSRE opleiding aan de Amsterdam School of Real Estate

Nadere informatie

sturen op woonlasten

sturen op woonlasten sturen op woonlasten Leonie van der Steen en Klaas Vegter uitgave van Stedennetwerk G32 en Energiesprong Platform 31 Huur Energie Verzekeringen Belastingen en heffingen Onderhoud inhoudsopgave introductie

Nadere informatie