Gebruikshandleiding - Proceslucht-ventilatoren Driftsinstruktion - Procesventilatorer Driftanvisning - Processfläktar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gebruikshandleiding - Proceslucht-ventilatoren Driftsinstruktion - Procesventilatorer Driftanvisning - Processfläktar"

Transcriptie

1 Uitgave 12 NL Udgave 12 DK Utgåva 12 S Gebruikshandleiding - Proceslucht-ventilatoren Driftsinstruktion - Procesventilatorer Driftanvisning - Processfläktar

2 Inhoud Indholdsfortegnelse Innehåll 1. Belangrijke informatie 1. Vigtig information 1. Viktig information 2. Veiligheidsvoorschriften 2. Sikkerhedshenvisning 2. Säkerhetsanvisningar 3. Technische beschrijving 3. Teknisk beskrivelse 3. Teknisk beskrivning 4. Transport 4. Transport 4. Transport 5. Montage/installatie 5. Montage/Installation 5. Montering / installation 6. Inbedrijfstelling 6. Igangsætning 6. Uppstart 7. Onderhoud en reparaties 7. Vedligeholdelse/reparation 7. Underhåll / reparation 8. Bedrijfsstoringen 8. Driftsforstyrrelser 8. Driftstörningar 9. Service 9. Service 9. Service 1. Belangrijke informatie Vigtig information Viktig information Gebhardt produceert uiterst moderne ventilatoren die voldoen aan alle veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van de EG- Machinerichtlijn. De ventilatoren van Gebhardt zijn ventilatoren met een grote bedrijfszekerheid. De hoge kwaliteitsnorm wordt gewaarborgd door een gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem (DIN EN ISO 9001) met een milieumanagementsyteem. Alle ventilatoren worden voordat zij de fabriek verlaten, gecontroleerd en voorzien van een keuringszegel. Toch kan iedere ventilator gevaar opleveren indien: de ventilator niet door daarvoor opgeleid personeel wordt geïnstalleerd, bediend en onderhouden; de ventilator niet volgens de voorschriften wordt gebruikt. In dat geval ontstaat er gevaar voor (dodelijk) letsel voor het personeel, kan er schade ontstaan aan materiaal en gebouwen en vermindert het rendement. Gebhardt s ventilatorer er produceret og designet, så de efterkommer kravene for sundhed og sikkerhed i EUs maskindirektiv. Gebhardt s ventilatorer tilbyder et højt niveau af operationel sikkerhed og en høj standard af kvalitet, som er garanteret gennem kvalitetsstyringssystemet (EN ISO 9001), samt et miljøvenligt produktionssystem. Alle ventilatorerne forlader først fabrikken efter en test, udstyret med et testdokument. Alle ventilatorer kan dog være farlige: Hvis de ikke installeres, bruges eller vedligeholdes af uddannet personale. Hvis de ikke bruges til godkendt anvendelse. Dette kan udsætte personalets liv og lemmer for fare, fremkalde materielle skader på bygninger og udstyr og påvirke brugen af produktet.. Gebhardts fläktar är tillverkade enligt senaste teknik och följer de grundläggande skydds- och säkerhetsföreskrifterna i EG s - maskinriktlinje. Gebhardts fläktar erbjuder en hög driftsäkerhet och en hög kvalitetsstandard, som är säkerställd genom ett certifierat kvalitetssystem (DIN EN ISO 9001), tillsammans med ett miljövänligt produktionssystem. Alla fläktar underkastas en kontroll innan de lämnar fabriken och förses med ett sigill. Risker kan dock uppstå med varje fläkt: om den inte installeras, används och underhålls av utbildad personal. om den inte används på avsett sätt. Därigenom uppstår risker för personalens liv och lem, skador på anläggningar och byggnader och påverka produktionen. N.B.! Deze handleiding dient door iedereen die gebruik maakt van de ventilator te worden gelezen en opgevolgd. Advarsel! Disse driftsinstruktioner skal være læst og forstået af alle personer der er involveret i arbejdet med ventilatorerne! Observera! Denna driftanvisning måste läsas och beaktas av alla personer som arbetar med de levererade fläktarna. 2 Deze handleiding Driftsinstruktioner Driftanvisningen beschrijft het juiste gebruik van de ventilator en waarschuwt tegen onjuist gebruik. Voor speciale uitvoeringen (b.v. met glijringafdichtingen, speciale Beskrivelse af godkendte anvendelser for ventilatorerne og beskyttelse imod forkert anvendelse. Indeholder sikkerhedshenvisninger, beskriver den normala användningen av fläkten och ger riktlinjer mot felaktig användning. För fläktar med specialutrustning som t aandrijvingen enz.) bestaan er aparte hvilke skal overholdes nøje. ex glidtätningar, ovanliga drivningar handleidingen, die u op aanvraag kunt Advarer om fare der kan eksistere osv., finns tilläggsanvisningar. verkrijgen; selv ved korrekt anvendelse. innehåller skyddsanvisningar som bevat veiligheidsvoorschriften, die Videregiver vigtig information om måste åtföljas. strikt opgevolgd dienen te worden; sikker og økonomisk brug af varnar för risker som kan uppstå waarschuwingen tegen gevaren die, ventilatorerne, for at sikre den bedst även vid normal användning. ook als de voorschriften worden

3 opgevolgd, kunnen optreden; belangrijke aanwijzingen voor een veilig en zuinig gebruik van de ventilator, zodat het volledige rendement wordt bereikt; dient rekening gehouden te worden met relevante (nationale) voorschriften en normen. mulige udnyttelse af produktet. Må kompletteres i henhold til fagmæssige og nationale standarder, regulativer og direktiver. ger viktiga anvisningar för en säker och sparsam drift av fläkten och hjälper till att säkerställa fullt produktutnyttjande. skall utökas med korrekta och landsspecifika normer, regler och direktiv. Gebhardt aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade en bedrijfsstoringen die te wijten zijn aan het niet opvolgen van de handleiding en de waarschuwingsopschriften op de ventilator! Door aanpassingen of veranderingen aan de ventilator zonder voorafgaande toestemming van de fabrikant, vervalt de fabrieksgarantie met onmiddellijke ingang. Gebhardt aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor gevolgschade. Gebhardt accepterer ikke ansvar for beskadigelse eller stop, der kan henføres til at driftsinstruktionerne ikke er overholdt. Producentens garanti gælder ikke for uautoriserede og uacceptable ændringer på ventilatoren. Der accepteres ikke noget ansvar for resulterende beskadigelser! Gebhardt ansvarar inte för skador och driftstörningar, som kan hänföras till att driftanvisningen icke har följts! Vid egenmäktig och otillåten ombyggnad och ändring av fläkten upphör genast tillverkargarantin att gälla. Tillverkaren ansvarar icke för följdskador! 2. Veiligheidsvoorschriften Sikkerhedshenvisninger Skyddsinformation Alle veiligheidsvoorschrifen met betrekking tot eventueel (dodelijk) persoonlijk letsel worden in de kantlijn gemarkeerd met dit symbool. Dit symbool vindt u op die plaatsen in de handleiding waar belangrijke aanwijzingen worden gegeven voor de juiste werkmethoden en voor het voorkomen van beschadiging van de ventilator of het defect raken daarvan Dette advarselssymbol identifiserer alle sikkerheds- og advarselshenvisninger vedrørende fare for liv og lemmer for personalet. Dette opmærksomhedstegn bruges til alle informationer for alle punkter i driftsinstruktionerne, hvilket der særligt skal fokuseres på for at sikre korrekt udnyttelse, undgå beskadigelse og dermed ødelæggelse af ventilatoren. All information om skydd och risker, som kan innebära fara för personalens liv och lem, är märkta med denna varningssymbol. Denna symbol finns på de ställen i driftanvisningen, som kräver särskilt uppmärksamhet så att arbetet utförs på rätt sätt och för att förhindra att fläkten skadas eller förstörs. 3. Technische omschrijving Teknisk beskrivelse Teknisk beskrivning 3.1 Beschrijving van het product Produktbeskrivelse Produktbeskrivning Zie de bijlage projectblad. Se bilag projektblad Se bilaga projektblad. De ventilatoren zijn bestemd voor de inbouw in installaties en apparaten en worden standaard Ventilatorerne er påtænkt for indbygning i andet udstyr og har derfor ikke deres egen berørings- Fläktarna är konstruerade för montering i anläggningar och har därför inget eget beröringsskydd zonder beschermroosters tegen beskyttelse monteret som standard. som standard. onbedoeld aanraken geleverd. De ventilatoren dienen te voldoen aan de veiligheidseisen conform EN ISO 12100! En passende beskyttelse kan udføres i henhold til EN ISO 12100! Lämpliga skyddsåtgärder skall vidtagas enligt EN ISO 12100! Centrifugaalventilatoren met huis, b.v Radialventilator med spiralhus, eksempel Radialfläktar med fläkthus t ex. Directe aandrijving / Direkte drift / Direktdrift Riemaandrijving / Remtrukket / Remdrift Koppelingsaandrijving / Direkte drift med kobling / Kopplingsdrift 3

4 Circulatieventilatoren zonder huis, b.v. Indbygningsventilator, eksempel Cirkulationsfläktar utan fläkthus t ex Directe aandrijving / Direkte drift / Direktdrift Typische constructie-elementen van ventilatoren met riemaandrijving ,8,15 1,9,14 Directe aandrijving, geïsoleerd / Direkte drift, isoleret / Isolerad direktdrift Eksempel på basiskonstruktion af en remtrukket ventilator 3 1 Beschermrooster / Berøringsbeskyttelse / Beröringsskydd 2 Luchtaanzuigopening / Indløbskonus / Inloppskona 3 Huis / Hus / Hus 4 Basisframe, voetconstructie / Bundramme / Grundram, fotkonstruktion 5 Inspectieluik / Inspektionslem / Inspektionslucka 1 6 Flexibel / Flex. forbindelse / Kompensator 7 Condenswaterafvoer / Dræn / Kondensavlopp 12 8 Koelwaaier / Køleskive, varmeisolering / Kylskiva, värmespärr 9 Lager / Lejer / Lager 10 Schoepenwiel / Rotor / Fläkthjul 11 Motor / Motor / Motor 12 Riemaandrijving / Remtræk / Remdrift 13 Trillingsdemper / Vibrationsdæmpere / Vibrationsdämpare 14 As / Aksel / Axel 15 Asafdichting / Akseltætning / Axeltätning Riemaandrijving, geïsoleerd / Remtrukket, isoleret / Isolerad remdrift Exempel på konstruktionselement i en remdriven fläkt 3.2 Technische gegevens Tekniske data Tekniska data De technische gegevens en toelaatbare grenswaarden staan vermeld op het typeplaatje, in het technische-gegevensblad of de betreffende technische catalogus. Deze gegevens moeten strikt worden aangehouden. Tekniske data og de tilladte grænser aflæses på typeskiltet, det tekniske datablad eller tilhørende tekniske katalog. Værdierne må ikke overskrides. Tekniska data och tillåtna gränsvärden skall hämtas från typskylten, det tekniska databladet eller från respektive teknisk katalog. Dessa värden får ej överskridas. 3.3 Juist gebruik Autoriseret brug Fackmässig användning Zie de bijlage projectblad, de op de ventilator aangebrachte waarschuwingsopschriften en punt 3.4. Refererer til bilag projektblad og typeskiltet på ventilatoren samt punkt 3.4. Se bilaga projektblad, anvisningar på fläkten samt punkt 3.4. Maximale omgevingstemperatuur van de aandrijfmotor: +40 C, tenzij iets anders staat vermeld onder de technische beschrijving van de ventilator. Maksimal omgivelsestemperatur for motor: +40 C, med mindre andet er angivet i de Tekniske data for ventilatoren. Maximal omgivningstemperatur för drivmotorn: +40 C, om inte annat anges i fläktens Tekniska beskrivning. 4 Ieder hiervan afwijkend gebruik wordt beschouwd als niet volgens de voorschriften; Gebhardt aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor de daaruit voortvloeiende persoonlijke of materiële schade. Ook bij juist gebruik is het mogelijk dat de ventilator en toebehoren een zodanig geluidsniveau produceren dat dit gehoorbeschadigingen kan opleveren of de communicatie verhindert. Gebhardt er ikke ansvarlig for skade på personale og/eller materiel, der kan opstå som resultat af afvigelser fra ovenstående! Selv ved autoriseret brug kan ventilator og tilbehør udsende støj, der kan medføre høreskader og besværliggøre kommunikation. Det må bemærkes, at de af Gebhardt angivne lyddata ( se Gebhardts katalog eller Tekniske driftsdata ) kan påvirkes af omgivelserne eller resonans. Varje därifrån avvikande användning är att anse som icke fackmässig. Gebhardt ansvarar inte för eventuella person- eller sakskador, som hänför sig till detta! Även vid fackmässig användning kan fläktar och tillbehör ge ifrån sig ljudnivåer, som kan leda till bullerskador eller som begränsar kommunikationen mellan människor. Man bör observera, att

5 Wij willen erop wijzen dat de Gebhardt-gegevens met betrekking tot het geluid (zie de Gebhardtcatalogus of technisch bedrijf ) ter plaatse kunnen variëren door omgevingsinvloeden of door resonantie. Indien er geen speciale Gebhardt-voorzieningen voor bescherming tegen geluidsoverlast zijn ingebouwd, moeten indien nodig op locatie maatregelen worden genomen. Er der ikke ordret lyddæmpende foranstaltninger fra Gebhardt, må disse afhjælpes af kunden på stedet. av Gebhardt angivna ljuddata (se Gebhardts katalog eller Tekniska driftdata ) kan förändras av omgivning eller resonans på driftplatsen. Är inga skyddsutrustningar beställda från Gebhardt måste vid behov åtgärder vidtas av kunden på plats. Indien gebruik gemaakt wordt van regelapparatuur met elektronische onderdelen (b.v. frequentieomvormers), moeten de aanbevelingen van de fabrikant met betrekking tot vermijding van elektromagnetische storingen (EMV) in acht worden genomen (aarding, kabellengten, kabelafscherming enz.). Skal der bruges kontroludstyr, hvor der anvendes elektroniske komponenter; såsom hastighedsregulering, bør anbefalingerne fra producenten (tilslutning jord, kabellængde, kabelafskærmning etc.) følges nøje for at undgå elektromagnetiske forstyrrelser (EMC). Om reglertekniska apparater med elektroniska komponenter (t ex frekvensomriktare) används, skall tillverkarens rekommendationer för att undvika elektromagnetiska störningar (EMV) beaktas (skyddsjord, kabellängder, kabelavskärmningar, etc.). 3.4 Onjuist gebruik Forkert installation Icke fackmässig användning Onder onjuist gebruik wordt onder andere verstaan het verplaatsen van: gassen en dampen met een temperatuur hoger of lager dan de voorgeschreven temperatuur agressieve gassen of dampen zonder geschikte ventilatorafdichting of juiste materiaalkeuze vochtige gassen of dampen, die gevaar voor schimmelvorming Forkert installation kunne f.eks. være transport af: medier med uacceptable høje eller lave temperaturer. aggressive medier uden passende ventilatortætning og materialevalg fugtige medier, med risiko for skimmeldannelse, uden dræn og inspektionslem slidende medier uden passende Icke fackmässig användning är t ex transport av: medier med otillåtet höga eller låga temperaturer aggressiva medier utan lämplig fläkttätning och materialval fuktiga medier med risk för mögelbildning, utan kondensavlopp och inspektionslucka slitande medier, utan lämpligt opleveren, zonder condenswaterafvoer beskyttelse mod slitage förslitningsskydd en inspectieluik ventilation inden for tillförsel och cirkulation av luft vid abrasieve gassen en dampen, zonder fødevareindustrien uden godkendelse tillverkning av livsmedel, utan att gebruikmaking van geschikte hertil fläkten är utförd på rätt sätt för slijtagebescherming medier med et indløbstryk, der ikke livsmedel toevoer- en omgevingsbeluchting bij er taget hensyn til ved medier med ett förtryck, som inte de productie van levensmiddelen dimensioneringen (se Tekniske togs med i beräkningen vid fläktens zonder dat de ventilatoruitvoering driftsdata ), installering i dimensionering (se Tekniska geschikt is voor gebruik bij eksplosionsfarlige områder, uden at driftdata ), installering i levensmiddelen ventilator og motor er beregnet for explosionsfarliga miljöer, utan att gassen of dampen met een inlaatdruk die niet was voorzien bij het ontwerp van de ventilator (zie technisch dette, samt drift med omdrejningstal højere end maksimalt tilladte. drift med omdrejningsmoment større fläkt och drivmotor anpassats för detta, drift vid högre varvtal än n max. bedrijf ); opstelling op end n maks. Explosionsapparater om ingen explosiegevaarlijke plaatsen zonder dat ex-udførelser, når der ikke foreligger Atex-certifiering från tillverkaren de ventilator of aandrijfmotor daarvoor et eksplosionssikringdokument fra föreligger. geschikt zijn; bedrijf bij toerental hoger producenten. dan maximaal toelaatbaar. Ex-apparaten wanneer er geen Atexattest van de fabrikant aanwezig is. Elke vorm van gebruik die niet uitdrukkelijk door Gebhardt is aangegeven (zie technische beschrijving) wordt beschouwd als niet volgens de voorschriften. Neem in geval van twijfel altijd even contact met ons op. Mogelijke gevolgen: Beschadiging van het lager, corrosieschade, onbalans, trillingen, Alle andre anvendelsesformål, der ikke udtrykkeligt er godkendt af Gebhardt (se tekniske beskrivelse), anses for ukorrekt. I tvivlstilfælde, spørg venligst Gebhardt. Resultatet er: Leje beskadigelse, korrosion, ubalance, vibrationer, deformationer, unødvendigt slid, medietilsmudsning. Alla användningssätt (se teknisk beskrivning) som inte uttryckligen bekräftats av Gebhardt gäller som icke fackmässiga. Ta gärna kontakt med Gebhardt i tveksamma fall. Möjliga följeskador kan t ex vara: Lagerskador, korrosionsskador, obalans, vibrationer, deformationer, förslitningsskador, nedsmutsning av 5

6 deformatie, scheurvorming, vervuiling van het medium. Mogelijke gevaren: Persoonlijke of materiële schade door schoepenwielbreuk, asbreuk, verstoorde werking van het schoepenwiel, vermoeidheidsbreuk, brand als gevolg van vonkvorming of schade aan het milieu. Fare punkter: Der kan opstå skade på personale og materiel ved brud på ventilatorhjul, brud på aksel, ved materialetræthed, ild frembragt af gnister eller omgivelserne. medium. Möjliga faror: Person- och sakskador pga fläkthjulsbrott, axelbrott, förstörning av fläkthjul, utmattningsbrott, bränder förorsakade av gnistbildning eller miljöskador. 3.5 Ventilatorer for transport af eksplosive luftarter = Ventilators voor transport van explosieve luchtsoorten Ventilatorer for transport af eksplosive luftarter Fläktar för transport av explosiva gaser Algemeen Generelt Allmänt Gebhardt-procesluchtventilatoren voor gebruik in bereiken met explosiegevaar en/of voor het transport van explosieve gassen of dampen voldoen aan de die richtlijn 94/9/EG (ATEX 95) en voldoen hierdoor o.a. aan de eisen van de volgende normen en richtlijnen: DIN EN en -5, VDMA , EN , EN Volgens bovengenoemde normen voldoen de ventilatoren aan de eisen van de apparatuurgroep II, ontstekingsbeveiliging c (constructieve veiligheid), voor het transport van gassen van de groep IIB, en aan de temperatuurklassen T3 resp. T4 (G) resp. T=125 C (D). De categorietoevoeging D (Stof-Ex-eisen) resp. GD (Gas- en stof Ex-eisen) is mogelijk omdat Gebhardt procesluchtventilatoren aan alle eisen zowel voor explosieve gas- als voor explosieve stofbereiken voldoen. Voorwaarde voor het gebruik in stof-ex-eisen is een inspectie-opening in de wand van het huis, zodat het schoepenwiel en de inwendige oppervlakken kunnen worden gereinigd. Explosiebeveiligde ventilatoren zijn te koop met de materialen staal coating of verzinkt en rvs van de kwaliteit (andere rvs-kwaliteiten op aanvraag). Gebhardt PVC-flexibels zijn niet bestendig tegen veroudering en ozon. Frequentere onderhoudsintervallen toepassen. Als men ziet dat er scheuren en strepen ontstaan, moeten de flexibels onmiddellijk worden vervangen. De lekkage van de ventilatoren in ATEX-uitvoering komt overeen met de eisen van ISO uit lekkagecategorie D. (lekkage-apparatuur 0,162 l/(s*m2), met betrekking tot de behuizingsoppervlakte, gemeten op een drukverschil van 2500Pa. De door GebhardtVentilatoren geleverde uitvoering (categorievermel- Gebhardt-procesventilatorer til anvendelse i eksplosionsfarlige miljøer og / eller til transport af eksplosionsfarlige medier overholder direktivet 94/9/EF (ATEX 95) og opfylder dermed kravene i følgende standarder og direktiver: DIN EN og -5, VDMA , EN , EN I henhold til de anførte standarder overholder ventilatorerne kravene i apparatgruppe II, antændelsesbeskyttelsesklasse, c (konstruktiv sikkerhed), til transport af gasser af gruppe IIB samt temperaturklasserne T3 og T4 (G) eller T=125 C (D). Kategorisupplement D (støv ex-krav) eller GD (gas- og støv ex-krav) er muligt, da Gebhardt-procesventilatorer overholder alle krav både for gas-ex og for støv-ex miljøerne. Forudsætning for anvendelse under støv-ex betingelserne er en inspektionsåbning i kabinettets væg, således at rotoren og de indvendige overflader kan gøres rene. Eksplosionsbeskyttede ventilatorer findes i versionerne belagt med stål eller forzinket samt med ædelstål af kvaliteten (andre ædelstålskvaliteter fås på forespørgsel). Gebhardt PVC-kompensatorer er ikke ældnings- og ozonfaste. Der påkræves hyppigere vedligeholdelsesintervaller. Fastslås ridser og striber skal kompensatorerne udskiftes med det samme. Lækagen i ventilatorerne i ATEXudførelsen overholder kravene iht. ISO i lækagekategorien D. (lækagerate 0,162 l/(s*m 2 ), mht. kabinettets overflade, målt ved et differenstryk på 2500Pa. På ventilatorens typeskilt samt på ordrebekræftelsen ses Gebhardtventilatormodellen (kategorioplysning og temperaturklasse). Følg oplysningerne på typeskiltet Gebhardt processfläktar för användning i explosionsfarlig miljö och / eller för transport av explosionsfarliga media överensstämmer med direktiv 94/9/EG (ATEX 95) och uppfyller därigenom bland annat bestämmelserna som ingår i följande normer och direktiv: DIN EN och -5, VDMA , EN , EN I enlighet med ovanstående normer överensstämmer fläktarna med bestämmelserna för apparatgrupp II, tändskyddsklass c (konstruktiv säkerhet), för transport av gas av grupp IIB, samt temperaturklass T3 och T4 (G) eller T=125 C (D). Kategoritillägg D (damm-exbestämmelser) eller. GD (gas- och damm-ex- bestämmelse) är möjlig eftersom Gebhardt processfläktar uppfyller alla bestämmelser både avseende gas-ex och damm-ex miljöer. Förutsättning för användning under damm-ex förhållanden är en inspektionslucka i kåpans vägg för rengöring av löphjul och de inre ytorna. Explosionsskyddade fläktar är tillgängliga i material med stålbeläggning eller är galvaniserat samt i rostfritt stål i kvaliteten (andra kvaliteter av rostfritt stål kan erhållas på begäran). Gebhardt PVC-kompensatorer är inte resistenta mot åldring och ozon. Underhållet skall därför utförasi tätare intervaller. Uppvisar kompensatorerna sprickor eller sliror måste de omedelbart bytas ut. Läckage i fläktar av ATEX-modell uppfyller kraven enligt ISO i läckagekategori D. (Läckagevärde 0,162 l/(s*m 2 ), utgående från fläkthusets yta, uppmätt vid ett differenstryck på 2500Pa. Informationer om den av GebhardtVentilatoren levererade modellen (kategori och 6

7 ding en temperatuurklasse) kan worden ontleend aan de betreffende orderbevestiging en aan het typeplaatje van de ventilator. De gegevens op het typeplaatje en in de bedieningshandleiding dienen in acht te worden genomen! og i betjeningsvejledningen!be observed. temperaturklass) står att hämta på respektive orderbekräftelse och på fläktens typskylt. Uppgifterna på typskylten och i driftsanvisningen skall beaktas! Aanduiding en evaluatie Markering og vurdering Märkning och värdering `Ventilatoren in een explosiebeveiligde uitvoering worden aangeduid door de vermelding van de apparatuurgroep, categorie, soort ontstekingsbeveiliging en temperatuurklasse op het typeplaatje (telkens voor het binnen- en buitenbereik van de ventilator) en door een CE-Ex-markering waardoor de conformiteit van het apparaat met de Europese richtlijn 94/9/CE wordt bevestigd. Daarnaast is bij de Technische Documentatie van de ventilator een CEconformiteitsverklaring gevoegd. Inbouwventilatoren (constructieseries Q2M en P9M in de huisuitvoering A ) Markeringen af ventilatorerne i eksplosionsbeskyttede modeller sker med angivelse af apparatgruppe, kategori, antændelsesbeskyttelsesklasse og temperaturklasse på typeskiltet (både indvendig og udvendigt på ventilatoren) samt med en CE-Exmærkning, som bekræfter apparatets overensstemmelse med det europæiske direktiv 94/9/EF. Derudover følger der en EFoverensstemmelseserklæring med ventilatorens tekniske dokumentation. Monteringsventilatorer (model Q2M og P9M af kabinettypen A ) overholder i opbygningen kravene i det førnævnte Märkningen av fläktar i explosionsskyddat utförande görs utgående från specificeringen av apparatgrupp, kategori, tändskyddsklass och temperaturklass på typskylten (för fläktens respektive in- och utsida) liksom även genom ett CE-ex-märke som bekräftar att apparaten överensstämmer med det europeiska direktivet 94/9/EG. Därutöver har en EC försäkran om överensstämmelse bifogats den tekniska dokumentationen. Fläktar som monteras in i en anläggning (serie Q2M och P9M i fläkthusmodell A ) överensstämmer voldoen constructief aan alle eisen van direktiv, men kan af konstruktivt med alla bestämmelser i de bovengenoemde richtlijn, maar kunnen door GebhardtVentilatoren niet worden gemarkeerd met het CE- Ex-teken en categoriegegevens, omdat deze pas door de montage in een installatie/machine tot een functionele ventilator worden gecompleteerd. Door de bij het product gevoegde gegevensbladen (o.a. Instructies over de evaluatie van inbouwventilatoren volgens EGexplosiebeveiligingsrichtlijn 94/9/EG ) kan de klant echter een conformiteitsevaluatie en een GebhardtVentilatoren ikke forsynes med CE-Ex-mærkningen samt kategorioplysninger, da ventilatoren først bliver en funktionsdygtig ventilator ved monteringen i et anlæg/en maskine. De datablade, der er vedlagt produktet (bl.a. Henvisninger til vurdering af monteringsventilatorer iht. Atexdirektivet 94/9/EF ) sikrer kunden en overensstemmelseserklæring samt kategori- og CE-Ex-mærkning efter en korrekt montering, klargøring, sikring af tæthed og kontrol af ventilatoren i ovanstående direktiv, de kan dock inte förses med CE-Ex-märket och kategoriuppgifter av Gebhardt Ventilatoren eftersom dessa inte kan kompletteras förrän de installerats som en funktionsduglig fläkt i en anläggning eller maskin. Med hjälp av databladen som medföljer produkten (som bland annat innehåller Anvisningar för vädering av inbyggnadsfläktar enligt EU explosionsskyddsriktlinje 94/9/EG ) kan kunden emellertid framställa en försäkran om överensstämmelse categorie- en CE-Ex-aanduiding maken, nadat de ventilator i.o.m. deze bedieningshandleiding gemonteerd, gecompleteerd en getest is en de dichtheid ervan is gewaarborgd. henhold til denne betjeningsvejledning. samt en kategori- och CE-Exmärkning efter en korrekt montering, komplettering, kontroll avseende täthet och inspektion av fläkten utgående från denna driftsanvisning Instructies voor een veilig gebruik in bereiken met explosiegevaar Henvisninger til sikker drift i eksplosionsfarlige miljøer Bij onze ventilatoren dient in wezen For vores ventilatorer skal der primært met de volgende ontsteklingsbronnen tages hensyn til følgende tændkilder: rekening te worden gehouden: - varme overflader, f.eks. på grund af - Hete oppervlakken, b.v. door friktion eller rivning af et leje eller når wrijvingswarmte of vastvreten van een rotoren blokeres lager of door een blokkering van een - friktions-, slid- og stødgnister, f.eks. schoepenwiel når rotoren eller roterende aksler - Vonken door wrijving, schuren en berører faste komponenter og stoten, b.v. doordat bij stof-ex het monterede luftledeplader på suge- og schoepenwiel of de roterende assen tryksiden på kompensatoren (se også vaststaande bouwonderdelen en afsnit 7.5) ved støv-ex gemonteerde luchtgeleideplaten in de - gnister som følge af afladning af compensator aan de aanzuig- en elektrostatisk opladede, ikke ledende perszijde raken (s.a. paragraaf 7.5) bij komponenter, f.eks. fra plast-flasker, stofexplosie overflader med tykt lag. - Vonken ten gevolge van ontlading Overholdelsen af kravene i førnævnte van elektrostatisch opgeladen, niet standarder og direktiver og dermed Instruktioner för en säker drift i explosionsfarliga miljöer Det är i huvudsak följande tändkällor som skall beaktas i samband med våra fläktar: - varma ytor, genom t ex friktionsvärme eller fastskurna lager eller blockering av ett löphjul - gnistor genom friktion, slipning och slag, t ex som följd av kontakt mellan löphjul eller roterande axlar med fast installerade komponenter och luftledarplåtar i kompensatorn för insugs- och trycksidan (s. a. avsnitt 7.5) vid damm-ex - gnistor genom urladdning av elektroststiskt laddade komponenter utan ledningsförmåga, t ex ytor av plastmaterial, ytor med tjocka skikt. 7

8 geleidende componenten, b.v van kunststof vlakken, oppervlakken met een dikke laag Om te voldoen aan de bovengenoemde normen en richtlijnen en zodoende te garanderen dat er een veilig gebruik is in bereiken met explosierisico en/of bij het transport van explosieve gassen of dampen wordt er verondersteld dat is voldaan aan de onderstaande eisen door de klant resp. de exploitant van de ventilator: - Zowel voor de fanrikant als voor de exploitant van een machine/installatie in bereiken met explosierisico dienen de desbetreffende normen en richtlijnen 94/9/EG (ATEX 95), 1999/92/EG3 (ATEX 137, Richtlijn voor exploitant) bindend in acht te worden genomen. - De instructies over het transport en de opslag (paragraaf 4), de montage en de installatie (paragraaf 5), de inbedrijfstelling (paragraaf 6) en het onderhoud en de reparaties (paragraaf 7) dienen in acht te worden genomen. De aansluitingen van kanalen en luchtleidingen dienen luchtdicht te worden uitgevoerd. De coating resp. de corrosiebescherming van de ventilatoren dient te worden getest op bestendigheid tegen de met de ventilatoren in contact komende gassen of dampen. Er dient hierbij rekening te worden gehouden met evtl. galvanische of chemische reacties. - Vóór de inbedrijfstelling (s.a. paragraaf 6.1) van de ventilator moet worden gewaarborgd dat de ontstekingstemperaturen resp. de temperatuurklassen van de transportof omgevingsgassen of -dampen met explosierisico minimaal overeenkomen met de temperatuurgegevens of klassengegevens op het typeplaatje van de ventilator. - De botsing van aangezogen resp. in de ventilator vallende verontreinigingen met de roterende delen van de ventialtor kan een aanzienlijk ontstekingsrisico vormen! Daarom dienen de ventilatoren te worden beveiligd met een beveiliging tegen het aanzuigen resp. naar binnen vallen van verontreinigingen (minimaal beschermingsklasse IP 20) en tegen mechanische inwerkingen van buitenaf / beschadigingen. - Elektrostatische oplading van ventilatoren en hun componenten kan een aanzienlijk intstekingsrisico vormen! Ter bescherming tegen elektrostatische oplading dienen de ventilatoren en de aardingsklem van de aandrijfmotor te worden aangesloten met een geschikte aarding. Niet-geleidende onderdelen, zoals b.v. compensatogaranti for en sikker drift i eksplosionsfarlige miljøer og/eller i forbindelse med transport af eksplosive medier forudsætter at nedenstående betingelser overholdes af kunden eller driveren af ventilatoren: - både for producenten og driveren af en maskine/et anlæg i eksplosive miljøer er de gældende standarder og direktiver 94/9/EF (ATEX 95), 1999/92/EF3 (ATEX 137, fabrikantdelen) forbindtligte. - henvisninger til transport og opbevaring (afsnit 4), montering og installation (afsnit 5), idriftsættelse (afsnit 6) og vedligeholdelse/service (afsnit 7) skal overholdes. Forbindelserne fra kanaler og luftledninger skal udføres gastæt. Belægningen eller korrosionsbeskyttelsen af ventilatorerne skal kontrolleres for holdbarhed mod de medier, ventilatoren kommer i kontakt med. Der skal tages hensyn til evt. galvaniske eller kemiske reaktioner. - Før ventilatoren sættes i drift ( se også afsnit 6.1) skal det sikres, at antændelsespunktet eller -temperaturklasser for de eksplosionsfarlige transport- eller omgivelsesmedier som et minimum svarer til temperaturoplysningerne eller klasseoplysningerne på ventilatorens typeskilt. - Kollision med indsugede fremmedlegemer eller fremmedlegemer der falder ned i ventilatorens roterende dele kan udgøre en alvorlig antændelsesrisiko! Derfor skal ventilatoren udstyres med et værn mod indsugede eller nedfaldende fremmedlegemer (mindst kapsling IP 20) samt mod mekanisk påvirkning udefra / beskadigelser. - Elektrostatisk opladning på ventilatorerne og dens komponenter kan udgøre en alvorlig antændelsesrisiko! For at beskytte apparatet mod elektrostatisk opladning skal ventilatorerne samt jordklemmen på drivmotoren jordes korrekt. Ikke ledende komponenter, som f.eks. kompensatorer, skal forbindes ledende med egnet jording (massekabel) eller forbindes med hinanden. De elastiske kompensatorer og anlægsringe (plastdele) i ATEXapplikationerne må kun rengøres med en fugtig klud, for at undgå elektrostatisk opladning! Ved kategori 2 anvendes der afledende kompensatorer og anlægsringe.- Støvaflejringer på ventilatorerne samt komponenterne kan udgøre en alvorlig En överensstämmelse med bestämmelserna i ovanstående normer och direktiv och en därigenom garanterad säker drift i explosionsfarlig miljö och/eller vid transport av explosionsfarliga medier förutsätter att kunden eller den operatör som använder fläkten beaktar nedanstående bestämmelser: - Både tillverkaren och operatören av en maskin eller anläggning i explosionsfarlig miljö är förpliktade att åtfölja gällande tillämpliga normer och dirketiv 94/9/EG (ATEX 95), 1999/92/EG3 (ATEX 137, användarriktlinje). - Instruktioner om transport och förvaring (avsnitt 4), montering och installation (avsnitt 5), driftsättning (avsnitt 6) och skötsel / underhåll (avsnitt 7) skall beaktas. Anslutningar av kanaler och luftledningar skall utföras gastäta..beläggningen eller korrosionsskyddet på fläktarna ska kontrolleras med avseende på beständighet mot de medier som kommer i kontakt med fläktarna. Härvid skall möjliga galvaniska eller kemiska reaktioner beaktas. - Före uppstart (s.a. avsnitt 6.1) av fläktarna skall säkerställas att antändningstemperaturerna eller - temperaturklasserna i explosionsfarliga transport- eller omgivningsmedier allra minst motsvarar temperaturuppgifterna eller klassuppgifterna på fläktens märkplåt. - En kollision mellan främmande föremål som sugits eller fallit in i fläkten och fläktens roterande delar kan medföra en avsevärd antändningsrisk! Fläktarna måste därför säkras med ett skyddsanordning mot att främmande föremål faller eller sugs in (minst skyddsklass IP 20) samt mot mekanisk inverkan utifrån eller annan skada. - Elektrostatisk uppladdning av fläktar och deras komponenter kan medföra en avsevärd r antändningsrisk!! Som skydd mot elektrostatisk uppladdning skall fläktarna och drivmotorns skyddsjordssplintar anslutas med lämplig skyddsjord. Icke ledande delar, som till exempel kompensatorer måste förbikopplas ledande med lämplig skyddsjord (massakabel) eller anslutas till varandra. Generellt får vid användning av ATEX de elastiska kompensatorerna och 8

9 ren, moeten met een geschikte aarding (massakabel) geleidend worden overbrugd resp. met elkaar worden verbonden. Bij ATEX-toepassing mogen in het algemeen de elastische compensators en oplegringen (kunststof onderdelen) uitsluitend met een vochtige doek worden gereinigd om elektrostatische oplading te vermijden! Bij categorie 2 worden geleidende compensators en oplegringen gebruikt. - Stofafzettingen op ventilatoren en hun componenten kunnen een aanzienlijk ontstekingsrisico vormen! Vooral bij ventilatoren voor gebruik in of voor transport van stofhoudende explosieve gassen of dampen ( Stof- Ex, categorie 2D resp. 3D) dienen de gegevens over reparaties en onderhoud (paragraaf 7) in acht te worden genomen. De inwendige huisoppervlakken en het schoepenwiel zijn door een inspectieopening toegankelijk voor reiniging. Bij de reiniging van de ventilatorcomponenten dienen o.a. ook stofafzettingen te worden verwijderd die zich in spleten tussen stilstaande en roterende onderdelen (b.v. instroomopening/ schoepenwiel, naaf schoepenwiel/huis, as/asdoorgang huis) en op de aandrijfmotor bevinden. - Grote mechanische trillingen bij ventilatoren en hun componenten, veroorzaakt door ondeskundige inbouw, kunnen een aanzienlijk ontstekingsrisico vormen! Ventilatoren voor het gebruik in of voor het transport van stofhoudende explosieve gassen of dampen (Stof-Ex, categorieën 2D) dienen op locatie te worden uitgerust met een trillingsbewaking waardoor bij onregelmatigheden in het bedrijf (b.v. optredende trillingen op grond van onbalans door stofafzettingen of materiaalaankoekingen op het schoepenwiel) de ventilator tijdig kan worden uitgeschakeld. De ventilator dient na een hierdoor veroorzaakte uitschakeling vakkundig te worden gerepareerd. - Het onderste inzetgebied, de doorstroomhoeveelheid van de ventilator, is gelimiteerd tot de in de karakteristiek weergegeven waarde. Bij kleinere doorstroomhoeveelheden is gebruik niet toegestaan! - Vóór inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden dient te worden gecontroleerd of de rustige loop veranderd is door transport, montage of bedrijf. Hiervoor moeten de slingersnelheden op de lagerassen antændelsesrisiko! For især ved ventilatorer, der anvendes i eller til transport af støvholdige eksplosive medier ( Støv-Ex, kategori 2D eller 3D), skal oplysningerne vedrørende vedligeholdelse/service (afsnit 7) overholdes. De indvendige flader i kabinettet og rotoren kan rengøres gennem inspektionsåbningen. Når ventilatorkomponenterne gøres rene skal bl.a. også støvaflejringer fjernes, som sidder i spalterne mellem stillestående og roterende komponenter (f.eks. indstrømningsdysen/rotor, rotornav/kabinet, aksel/akselgennemgang kabinet) og drivmotoren. - Høje mekaniske vibrationer på ventilatorerne og disses komponenter, forårsaget af ukorrekt montering, udgør en alvorlig antændelsesrisiko! Ventilatorer, der anvendes i eller til transport af støvholdige eksplosive medier ( støv-ex, kategorierne 2D) er allerede udstyret med en vibrationskontrol, som slår ventilatoren fra rettidigt ved uregelmæssigheder under driften (f.eks. opståede vibrationer på grund af ubalance eller på grund af støvaflejringer eller sammenklumpning af materiale på rotoren). Ventilatoren skal herefter vedligeholdes. - Den laveste anvendelseskapacitet, ventilatorens ydelse, er begrænset til værdierne på karakteristikken. Ventilatoren må ikke drives ved lavere ydelser! - Før anlægget sættes i drift og i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder skal det kontrolleres, om den rolige gang er ændret under transport, montering eller drift. Hertil måles vibrationshastigheden på lejerne. Følgende beregnede grænseværdier skal overholdes iht. ISO 14694, anvendelseskategori BV-3: stödringarna (gjorda av plastmaterial) endast rengöras med en fuktig trasa för att undvika elektrostatisk urladdning! För kategori 2 används kompensatorer med ledningsförmåga och stödringar. - Dammavlagringar på fläktar och deras komponenter kan medföra en avsevärd antändningsrisk! I synnerhet för fläktar som skall användas i eller för transport av dammhaltiga explosionsfarliga media ( damm-ex, kategori 2D eller 3D) skall instruktionerna för underhåll och skötsel (avsnitt 7) beaktas. Löphjulet och insidorna i fläkthuset kan rengöras genom en inspektionslucka. Vid rengöring av fläktkomponenter skall bl a även dammavlagringar avlägsnas som har fastnat i springorna mellan de stationära och roterande delarna (t ex. insugsdysa/ löphjul, löphjulsnav/kåpa, axel/ axelgenomföringskåpa) och på drivmotorn. - Starka mekaniska vibrationer i fläktar och deras komponenter, förorsakade genom icke fackmässig montering kan medföra en avsevärd tändningsrisk! Fläktar som används i eller för transport av dammahaltiga explosionsfarliga medier damm-ex, kategorier 2D) skall vid monteringen förses med en vibrationsvakt som gör det möjligt att stänga av fläkten i god tid vid oregelbunden drift (t ex vibrationer på grund av obalans genom dammavlagringar eller påbackning av material på löphjulet). Sedan fläkten stängts av med vibrationsvakten skall den rengöras korrekt innan den åter sätts igång. - Det undre användningsområdet,dvs fläktens inflöde, begränsas till det på kurvan visade värdet.. För mindre inflöden är ingen drift tillåten! - Kontrollera före driftsättning och vid underhållsarbeten om fläkten går tyst och lugnt och om något har förändrats vid transport, montering eller drift.. För detta bör vibrationerna vid lagren mätas. Följande medelgränsvärden är definierade enligt ISO 14694, tillämpningskategori BV-3 och måste åtföljas: 9

10 Omstandigheid / Betingelse / Förhållande Starre opstelling Stabil opstilling Styv uppställning [mm/s r.m.s.] Elastische opstelling Fleksibel opstilling Elastisk uppställning [mm/s r.m.s.] 10 worden gemeten. De volgende gemiddelde grenswaarden dienen volgens ISO 14694, toepassingscategorie BV- 3, te worden aangehouden: Opstarten / Opstart / Uppstart Alarm / Alarm / Alarm De ventilator- resp. motorlagers zijn ontworpen voor een nominale levensduur volgens DIN ISO van minstens h (categorie 3) resp h (categorie 2). Zij dienen regelmatig te worden gecontroleerd. Bij onregelmatige lagergeluiden of abnormale lagertemperaturen dient de ventilator onmiddellijk te worden uitgezet, de lagers te worden gecontroleerd en zo nodig te worden vervangen. - Asafdichtingen mogen uitsluitend door andere met dezelfde constructie worden vervangen. - Inlaat, afvoer en alle andere verbindingsplekken en gleuven van het huis moeten bij categorie 2 worden voorzien van afdichtingen. - Vóór inbedrijfstelling en bij iedere ventilatorservicebeurt moet worden gecontroleerd en gegarandeerd dat de rotor en de as resp. de motor goed vastzitten. - Indien men beneden toegestane spleetafmetingen tussen draaienede en roterende componenten komt (zie tabel beneden) kan een aanzienlijk ontstekingsrisico vormen! Vóór inbedrijfstelling en bij onderhoudswerkzaamheden moet daarom worden gewaarborgd dat de breedte van de spleet smin (zie tabel beneden) wordt gecontroleerd, en dat de ventilator uitsluitend in bedrijf wordt genomen als deze minimale spleetbreedte niet wordt onderschreden. Ter controle van de spleetafmeting tussen instroomopening en rotor dient de bij de ventilator gevoegde mal voor de spleetafmeting. De mal moet door de aanzuigopening met het U-vormige uiteinde zodanig tussen de instroomopening en de rotor worden ingebracht dat het rechthoekige, van de uitboring voorziene uiteinde (greep) naar het midden van de rotor wijst (mal parallel aan de draaias van de rotor plaatsen en niet kantelen!), zie tekeningen beneden. Ter controle van de spleetafmeting dient de mal op minimaal vier, met ca Ventilator- eller motorlejet er dimensioneret til en nominel levetid iht. DIN ISO på mindst h (kategori 3) eller h (kategori 2). De skal kontrolleres regelmæssigt. Opstår der uregelmæssig lejestøj eller anormale lejetemperaturer skal ventilatoren stoppes med det samme, lejerne skal kontrolleres og evt. udskiftes. - Akselpakninger må kun udskiftes med pakninger af samme type. - Indløb, udløb samt andre forbindelser og spalter på kabinettet skal forsynes med pakninger af kategori - Det skal kontrolleres og sikres at rotor, aksel og motor sidder fast før idriftsættelse og i forbindelse med vedligeholdelsesarbejder. - Underskridelse af det tilladte spaltemål mellem stillestående og roterende komponenter (se tabel nedenunder) kan indebære en alvorlig antændelsesrisiko! Kontroller derfor før idriftsættelse og vedligeholdelsesarbejder at spalten smin (se tabellen nedenunder) kontrolleres og at ventilatoren kun tages i drift når dette minimale spaltemål ikke underskrides. For at kontrollere spaltemålet mellem indstrømningsdysen og rotoren bruges spaltemålelæren, der er vedlagt ventilatoren. Læren skal føres ind gennem indsugningsåbningen med den U-formede ende mellem indstrømningsdysen og rotoren således, at den firkantede ende med hullet (grebet) peger mod rotorens midte (sæt læren ind parallelt med rotorens drejningsakse og sørg for at den ikke klemmer fast!), se tegningerne nedenfor. Til kontrol af spaltemålet skal læren anvendes på mindst fire punkter, der er forskudt med ca. 90 i omkredsen. Rotoren drejes så mindst en omdrejning med hånden ved hver kontrolposition. Under drejningen af rotoren må det minimale spaltemål ikke underskrides mellem faste og roterende dele. Læren må ikke klemme fast, kun en let berøring af rotoren under drejningen er tilladt! Med denne kontrol sikres det, at Uitschakeling / Nedlukning / Avstängning Fläkt- och motorlager är i enlighet med DIN ISO beräknade att ha en nominell livslängd på minst tim (kategori 3) eller tim (kategori 2). De skall genomgå regelbunden kontroll. Om oregelbundna lagerljud eller onormala lagertemperaturer skulle uppstå, skall fläkten omedelbart stängas av och bytas ut om så är nödvändigt. I fläktar av kategori 2 ("inne eller ute" eller "inne och ute") skall lagren bytas ut efter att ha uppnått 90 % av den nominella livslängden. - Axelpackningar får endast bytas ut mot identiska delar. - insug, utblås och alla andra anslutningsställen och springor i fläkthuset måste för kategori 2 förses med packningar. - Kontrollera och säkra före driftsättningen och varje gång fläkten servas att löphjul och axel eller motor sitter fast ordentligt. - Om de tillåtna spaltmåtten mellan stationära och roterande komponenter underskrids (se tabell nedan) kan en avsevärd antändnings risk uppstå! Före uppstart och vid underhållsarbeten skall därför säkerställas att spaltmåttet smin (se tabell nedan) kontrolleras och att fläkten endast tas i drift om det minsta tillåtna spaltmåttet inte underskrids. För kontroll av spaltmåttet mellan insugsdysen och löphjulet skall mättolken som bifogats löphjulet användas. Mättolken måste sättas in genom insugsöppningen med den U- formade änden mellan insugsdys och löphjul på så sätt att den rätvinkliga änden med urborrningen (handtag) pekar mot löphjulets mitt (sätt in mättolken parallellt till löphjulets vridaxel, se till att den inte sitter snett!), se skiss nedan. För kontroll av spaltmåttet skall mättolken sättas in på minst fyra punkter med en inbördes förskjutning på ca 90. Löphjulet skall vridas minst ett varv för hand vid var och en av

11 [4] Opening afdekplaat / Rotorens overdækning / Täckplåtsdysa [5] Instroomopening / Indstrømningsdyse / Insugsdysa [6] Mal spleetafmeting / Spaltemållære / Mättolk för spaltmått [6] [4] [5] Opening Rotor verspringende punten, aan de rand te worden geplaatst. De rotor wordt hierbij op iedere controlepositie met de hand met minimaal één omdraaiing gedraaid. Tijdens de draaiing van de rotor mag geen onderschrijding van de minimale spleetafmeting tussen het vaststaande en het bewegende gedeelte optreden. De mal mag niet klemmen, de rotor mag bij de draaiing alleen maar licht langsstrijken! Door deze controle wordt bereikt dat veranderingen in de spleetafmeting die na de levering kunnen zijn ontstaan, bijvoorbeeld door ondeskundig transport of montage (zie ook punt 4 en 5, vooral 5.3), herkend en verhinderd worden, en dat de ventilator aajn de richtlijnen voldoet, als hij in bedrijf wordt genomen. Als bij deze controle blijkt dat de spleet te klein is, dient eerst te worden gecontroleerd en gewaarborgd dat de ventilator onbeschadigd is, egaal en spanning gemonteerd en aangesloten is. Attentie: de bijgesloten mal is speciaal op de geleverde ventilator afgestemd, en mag uitsluitend hierbij worden gebruikt! Vóór de inbedrijfstelling van de ventilator dient te worden gewaarborgd dat de mal verwijderd is, en niet kon worden aangezogen, resp. in de rotor kan terechtkomen! De mal bewaren voor overige onderhoudswerkzaamheden! Wanneer er ventilatoren met los bijgevoegde instroomopening worden geleverd, dan gelden ook hiervoor de bovengenoemde testvoorschriften na de door de opdrachtgever geleverde montage van de instroomopening. Ook in dit geval dient te worden gegarandeerd dat met het gebruik van de ventilator uitsluitend wordt begonnen wanneer de minimale spleetafmeting voldoet aan de eisen van de tabel. De volgende waarden dienen te worden aangehouden voor de minimale spleetafmeting en de overdekking van de opening: Düse Dyse Dyse Rotor [1] Rotor / Rotor / Rotor [2] Instroomopening / Indstrømningsdyse / Insugsdys [3] Mal spleetafmeting / Spaltemål-lære / Mättolk för spaltmått ændringer i spaltemålet, som kan være opstået efter leveringen, for eksempel pga. forkert transport eller montering (se også punkt 4 og 5, især 5.3), registreres og afhjælpes, og at ventilatoren overholder direktiverne, når den sættes i drift. Bliver det ved kontrollen fastslået at spalten er for lille, skal det dernæst kontrolleres og sikres, at ventilatoren er ubeskadiget, og er monteret og tilsluttet jævnt og spændingsfrit. NB: Den vedlagte lære er konstrueret specielt til den leverede ventilator og må derfor kun anvendes til denne! Før ventilatoren tages i brug skal det sikres, at læren blev fjernet og ikke kan suges ind eller komme ind i rotoren! Opbevar læren til yderligere vedligeholdelsesarbejder! Leveres ventilatorerne med løst vedlagt indstrømningsdyse, så skal monteringen af dysen også kontrolleres iht. kontrolforskrifterne. Ligeledes skal det i dette tilfælde kontrolleres at driften af ventilatoren kun startes, når det minimale spaltemål svarer til angivelserne i tabellen. Overhold de følgende værdier for det minimale spaltemål samt dyseoverdækningen: kontrollpunkterna. Under rotationen av löphjulet får det minst tillåtna spaltmåttet mellan stationära och roterande delar inte underskridas. Mättolken får inte sitta fast, utan endast vidröra löphjulet lätt under rotationen! Genom denna kontroll skall förändringar i spaltmåttet som eventuellt har uppstått efter leveransen, till exempel genom felaktigt genomförd transport eller montering (se även punkt 4 och 5, i synnerhet 5.3) upptäckas och åtgärdas, och säkerställas att fläkten motsvarar tillämpliga riktlinjer när den tas i drift. Visar det sig vid denna kontroll att spaltmåttet är för litet skall först kontrolleras och säkerställas att fläkten inte är skadad, samt att den monterats och anslutits korrekt och spänningsfritt. Observera: Den bifogade mättolken är speciellt utformad för den levererade fläkten och får endast användas för denna! Före uppstart av fläkten skall säkerställas att mättolken har tagits bort och att den inte kan sugas in eller på annat sätt hamna inne i löphjulet! Förvara mättolken på säkert ställe för framtida underhållsarbeten! Även för fläktar som levereras med löst bifogad insugsdysa gäller ovan beskrivna inspektionsbestämmelser sedan insugsdysan monterats in genom kunden. Även i detta fall skall säkerställas att fläkten endast tas i drift om minsta tillåtna spaltmåttet överensstämmer med bestämmelserna i tabellen. De nedanstående värdena för minsta tillåtna spaltmått och dysöverlappningen skall åtföljas: ü / Overlap NW D1 Smin norm min max

12 NW: Nominale breedte (opening)) / Nom. diameter (dyse)/ Nominal bredd (dysa) D1: Inwendige diameter (afdekplaat opening)/ Indvendig diameter (rotorens overdækning)/ Inre diameter (löphjulets täckplåtsdysa) D2: Externe diameter (opening) / Udvendig diameter (dyse)/ Yttre diameter (insugsdysa) smin: Met pasmal te waarborgen spleetbreedte / Spaltebredde, kontrolleret med kontrolværktøj / med mättolk för garanterad spaltbredd ü: Overlapping / Overdækning / Överlappning Bij ventilatoren in rvs uitvoering dient bij een aandrijfmotorvermogen van meer dan 5,5 kw een door de opdrachtgever geleverde, regelmatige controle van de spleet tussen de roterende en stilstaande componenten (b.v. tussen het schoepenwiel en het huis) te worden uitgevoerd. Dit kan b.v. worden uitgevoerd in de vorm van een handmatige of continue trillingscontrole bij de lagerpunten, waardoor de ventilator bij onregelmatigheden in het bedrijf (b.v. optredende onbalans of huisvervorming door uitwendige inwerkingen) tijdig kan worden uitgeschakeld. - Ontoelaatbaar lage of hoge tempuratoren en hun componenten kunnen een aanzienlijk ontstekingsrisico vormen! Het aangegeven gebruikstemperatuurbereik voor het transportgas of -dampvan de ventilator (-20 C tot +60 C, max. druk 1.1 bar) dient zo nodig door een door de opdrachtgever geleverde temperatuurcontrole te worden gewaarborgd waardoor de ventilator tijdig kan worden uitgeschakeld, indien men beneden of boven deze grenzen komt.. Hierbij moet er rekening mee worden gehouden dat de temperatuur van het transportgas of de transportdamp bij het uitlaatpunt van de ventilator op grond van de drukstijging een grotere waarde kan hebben dan aan het inlaatpunt. Wanneer het werkpunt zich ten opzichte van de order, de orderbevestiging of gevevens op het typeplaatje wijzigt, dan moet worden gewaarborgd dat de maximale temperatuurverhoging door de genoemde ventilator de genoemde grenswaarden niet overschrijdt. - Men mag in geen geval beneden het op het typeplaatje aangegeven maximale toerental van het schoepenwiel komen! - Indien het transportgas of de transportdamp of de omgeving van de ventilator stof of nevel in een concentratie bevat die hoger is dan de normale luchtverontreiniging, dan moeten er geleidende materialen voor door gas of damp aangeraakte delen worden ingezet. - Met de ventilator geleverde en hierop gemonteerde, bewegende - Ved ventilatorer i ædelstål skal der regelmæssigt udføres en overvågning af spalten på ventilatoren ved en motoreffekt på mere end 5.5 kw mellem de roterende og faste komponenter (f.eks. mellem rotor og kabinet). Dette kan udføres i manuel eller kontinuerlig form af en vibrationskontrol på lejerne, som slår ventilatoren fra rettidigt når der opstår uregelmæssigheder i driften (f.eks. opstået ubalance eller kabinetsforvridning på grund af ydre påvirkninger). - Ikke tilladte lave eller høje temperaturer på ventilatorerne og deres komponenter kan udgøre en alvorlig antændelsesrisiko! Den anførte anvendelsestemperatur for transportmediet (-20 C til +60 C, maks. tryk 1.1 bar) skal sikres med en temperaturkontrol på ventilatoren, som slår ventilatoren fra rettidigt, hvis disse grænser under- eller overskrides. I den forbindelse skal der tages hensyn til at mediets temperatur ved ventilatorens udblæsningsstudser på grund af trykforøgelsen kan være højere end ved indløbsstudserne. Ændres driftspunktet i forhold til bestillingen, ordrebekræftelsen eller oplysningerne på typeskiltet, så skal det kontrolleres, at ventilatorens maksimale temperaturforhøjelse ikke overskrider grænseværdierne. - Den maksimale rotorhastighed, der er angivet på typeskiltet, må under ingen omstændigheder overskrides! - Indeholder mediet eller ventilatorens omgivelse støv eller tåge i en koncentration, der overstiger den normale luftforurening, skal der anvendes ledende materialer for de komponenter, der er berøring med mediet. - De bevægelige tilbehørskomponenter, der er leveret sammen med ventilatoren og som er monteret på denne (f.eks. drosselspjæld) skal fikseres med mekanismer under driften, så ingen komponentdele (f.eks. håndtag eller drosselspjældets lameller) kan løsne sig og bevæges eller forskydes under driften. Justering/forskydning af de bevægelige komponenter (f.eks. ændring i droslens tilstand) er kun - För fläktar gjorda av rostfritt stål med en motoreffekt på mer än 5.5 kw skall kunden genomföra en regelbunden kontroll av spalten mellan roterande och stationära komponenter (t ex mellan löphjul och fläkthus). Detta kan till exempel vara i form av en manuell eller kontinuerlig vibrationskontroll på kullagren som gör det möjligt att stänga av fläkten i god tid vid oregelbunden drift (t ex vid vibrationer som uppstår pga en obalans eller en deformation av fläkthuset förorsakad av yttre inverkan) - Otillåtna låga eller höga temperaturer vid fläktarna och deras komponenter kan medföra en avsevärd antändningsrisk! Det angivna temperaturområdet för fläktens transportmedium (-20 C till +60 C, max. tryck 1.1 bar) skall om så är nödvändigt säkerställas med en byggsidigt installerad temperaturövervakningsanordning med vilken det är möjligt att i god tid stänga av fläkten om gränserna över- eller underskrids. Härvid skall beaktas att transportmediets temperatur på grund av tryckökningen kan vara högre på fläktens utblåssida än vid inflödet. Om driftpunkt skulle förändras gentemot uppgifterna vid beställningen, orderbekräftelsen eller typskylten, måste säkerställas att den maximala temperaturökningen förorsakad av fläkten inte överskrider ovan nämnda gränsvärden! - Det på typskylten angivna maximala varvtalet för löphjulet får på ingar villkor överskridas! - Om transportmedium eller fläktens omgivning skulle innehålla damm eller dimma i en koncentration som överstiger en normal luftförorening, måste ledande material användas för delar som kommer i kontakt med medium. - Rörliga komponenter som levereras tillsammans med fläkten och som är monterade på den (t ex strypventiler) skall när fläkten är i drift vara fästa med lämpliga anordningar på ett sätt att inga delar från komponen-

13 accessoirecomponenten (b.v. smoorklep) dienen tijdens het gebruik van de ventilator met de betreffende voorzieningen te worden gearrêteerd, zodat geen kleine onderdelen van de componenten (b.v. de hendel of de bladen van een smoorklep) tijdens het bedrijf losgaan en in beweging gebracht of verzet kunnen worden. Een omzetting / bijstelling van dergelijke bewegende componenten (b.v. wijziging van de smoorstatus) dient uitsluitend te worden uitgevoerd wanneer de ventialtor stilstaat en er geen explosieve sfeer is. - Maatregelen ter bescherming van de aandrijfmotor dienen te worden ontleend aan de bijgevoegde bedieningshandleiding van de motorfabrikant. - Aandrijfmotoren met het soort ontstekingsbeveiliging EEx na (in gas- Ex-uitvoering) en EEx e zijn niet voor gebruik met een frequentieomvormer toegelaten. Uitsluitend motoren met een drukbestendige inkapseling (ontstekingsbeveiliging EEx de in combinatie met een temperatuurcontrole door geteste koude draden) en motoren van de categorieën 3D en 2D kunnen met een frequentieomvormer worden gebruikt. Uitzondering: "EEx na"-motoren van fabrikant Siemens mogen in combinatie met een Siemens-frequentieomvormer worden gebruikt. - Er dient te worden gegarandeerd dat de aandrijfmotor altijd over voldoende koelluchttoevoer beschikt. - Indien ventilatoren met een verticale motor worden gemonteerd, dan dient er bij de order reeds uitdrukkelijk naar te worden verwezen; dan moeten motoren met een beveiligingsdak worden ingezet. - Indien het de bedoeling is de ventilator toerentalgeregeld te laaten lopen met een frequentieomvormer, dan moet dit eveneens bij de bestelling worden aangegeven. - Riemaandrijvingen dienen op locatie van een temperatuurcontrole te worden voorzien, waardoor wordt verhinderd dat de aandrijfcomponenten oppervlaktetemperaturen bereiken die tot een ontsteking kunnen leiden (b.v. door niet in lijn liggen, doorglijden van aandrijfriemen). Er mogen uitsluitend elektrostatisch geleidende riemen te worden gebruikt. Er mogen uitsluitend compacte bloklagers worden gebruikt. - Koppelingen en andere verbindingen in de aandrijfeenheid dienen op locatie te worden voorzien van een overbelastings-/ tilladt når ventilatoren står stille og under ikke eksplosionsfarlige atmosfære. - Foranstaltninger som f.eks. motorværn skal udføres som beskrevet i producentens vejledning. - Drivmotorer af antændelsesbeskyttelsesklasse EEx na (i gas-ex-udførelse) og EEx e må ikke drives med en frekvensomformer. Kun motorer med trykfast kapsling (antændelsesbeskyttelsesklasse EEx de sammen med en temperaturovervågning gennem den kontrollerede PTC-modstand og et ATEX-relæ) samt motorer af kategorierne 3D og 2D kan drives med en frekvensomformer. Undtagelse: "EEx na"-motorer fra firmaet Siemens kan drives sammen med en Siemens-frekvensomformer "Micromaster". - Der skal sørges for tilstrækkelig tilførsel af køleluft hele tiden. - Monteres ventilatorerne med en vertikal motoraksel, så skal motorerne anvendes med en skærm. - Remdrev skal forsynes med en temperaturkontrol på apparatet, så det forhindres at drivkomponenternes overflader opnår temperaturer, som kan medføre en antænding (f.eks. på grund af positioneringsfejl, drivremmene glider igennem). Der må kun anvendes elektrostatisk ledende remme. Der anvendes kun kompakte bloklagringer. - Koblinger og øvrige forbindelser i drivmotoren skal forsynes med en overbelastnings- /overtemperaturbeskyttelse på apparatet eller med en styring, hvormed driveffekten slås fra, hvis drivkomponenterne har nået den maksimalt tilladte overfladetemperatur eller når koblingen glider igennem eller hvis kraftstrømmen afbrydes. Der anvendes kun kompakte bloklagringer. - For at beskytte ventilatorens aksellejer og drivmodulet anbefales det at der monteres en vibrationskontrol på apparatet. - Opstår der uregelmæssigheder under driften, f.eks. ved udefinerbar støj, forhøjede vibrationer eller temperaturer, skal der slukkes for ventilatoren med det samme, årsagen skal findes og ventilatoren repareres! - Reparationer på de eksplosionsbeskyttede ventilatorer må kun udføres af egnet personalet under anvendelse af originale reservedele. Ved levering og montering af terna (t ex spak eller blad från en styrpventil) kan lossa, sättas i rörelse eller ändras under driften. En ändring eller justering av sådana rörliga komponenter (t ex förändring av drosseltillståndet) får endast utföras när fläkten står stilla och i en icke explosionsfarlig atmosfär. - Åtgärder till skydd för drivmotorn står att hämta i motortillverkarens bifogade driftsanvisning. - Drivmotorer i tändskyddsklass EEx na (i gas-ex-utförande) och EEx e får inte drivas med en frekvensomformare. Endast motorer med trycksäker kapsling (tändskyddsklass EEx de i förbindelse med en temperaturövervakning genom provad termistor och ett ATEXutlösningsrelä) samt motorer av kategori 3D och 2D får användas med en frekvensomformare. Undantag: "EEx na"-motorer från Siemens får användas i förbindelse med Siemensf frekvensomformare "Micromaster". - En tillräcklig kylluftstillförsel till drivmotorn måste hela tiden vara säkerställd. - Vid inbyggnad av fläktar med vertikal motoraxel - Remdrivningar ska utrustas med en byggsidig temperaturövervakning vilken förhindrar att drivningskomponenterna uppnår yttemperaturer som skulle kunna leda till antändning (t ex genom riktningsfel, sliring av drivremmar). Endast elektrostatiskt ledande remmar skall användas. Endast kompakta blocklagringar kommer till användning. - Kopplingar och övriga kopplingar i drivenheten skall av kunden utrustas med ett överbelastnings- /övertemperaturskydd eller med en styrenhet som verkställer en frånslagning av driveffekten om en drivkomponent uppnår den maximalt tillåtna yttemperaturen, kopplingen slirar eller om inflödet avbryts.. Endast kompakta blocklagringar skall användas. - Till skydd för fläktens axellager och drivenheten rekommenderar vi en byggsidig installation av ett vibrationsvaktsystem. - Vid oregelbunden drift, t ex odefinierbara ljud, starkare vibrationer eller temperaturökningar, skall fläkten omedelbart stängas av, orsaken fastställas och fläkten repareras! - Underhållsarbeten på explosionsskyddade fläktar får endast utföras av auktoriserad personal 13

14 overtemperatuurbeveiliging met een besturing waardoor het aandrijfvermogen wordt uitgeschakeld wanneer een aandrijfcomponent de maximaal toegestane oppervlaktetemperatuur bereikt of de koppeling doorglijdt of de krachtstroom onderbroken wordt. Er mogen uitsluitend compacte bloklagers worden gebruikt. - Ter bescherming van de lagers van de ventilatoras en van de aandrijfeenheid adviseren wij op locatie een trillingscontrolesysteem te installaeren. - Bij onregelmatigheden tijdens het gebruik, b.v. bij ondefinieerbare geluiden, verhoogde trillingen of temperaturen, dient de ventilator onmiddellijk te worden uitgeschakeld, dient de oorzaak te worden vastgesteld en dient de ventilator te worden gerepareerd! - Onderhoudswerkzaamheden aan explosierbeveiligde ventilatoren mogen uitsluitend door geschikt vakpersoneel met gebruikmaking van originele onderdelen worden uitgevoerd. Bij levering en montage van onderdelen vervalt de conformiteit met de ATEX - richtlijnen niet als aan alle door de fabrikant gedane specificaties en controles vóór inbedrijfstelling is voldaan. De toepassing van de op het Internet op "www.gebhardt.de" staande Checklist voor de reparatie en onderhoud van procesluchtventilatoren in ATEXuitvoering voor categorie 2 en 3 vormt hierbij een wezenlijk onderdeel! Neem derhalve ingeval van schade contact op met GebhardtVentilatoren! - Richt u tot ons als u andere vragen hebt of er bijzondere bedrijfsomstandigheden heersen! reservedele bortfalder overensstemmelsen med ATEX - direktivet ikke, hvis alle anvisninger og kontrolarbejder, som producenten har anført, overholdes og udføres før maskinen tages i brug. På Internettet under "www.gebhardt.de" findes der en Checkliste für die Instandsetzung und Wartung an Prozessluftventilatoren in ATEX- Ausführung für Kategorie 2 und 3 ( checkliste til istandsættelse og vedligeholdelse på procesluftventilatorer i ATEXudførelse for kategori 2 og 3 ), som skal overholdes i den forbindelse! Kontakt derfor GebhardtVentilatoren i forbindelse med reparationer! - Du er velkommen til at kontakte os, hvis du skulle have yderligere spørgsmål eller når der er særlige driftsforhold i virksomheden! under användning av original reservdelar. Vid leverans och inmontering av reservdelar fortsätter konformitet med ATEX -riktlinjer att gälla om alla av tillverkaren angivna instruktioner och kontroller uppfyllts före uppstart. En viktig del av detta är att användaren beaktar Checklista för reparation och underhåll av processfläktar i ATEX-utförande för kategori 2 och 3 som kan hämtas från internet under "www.gebhardt.de"! Vänligen kontakta därför Gebhardt- Ventilatoren i skadefall! - Tag gärna kontakt med oss vid ytterligare frågor eller om särskilda driftförhållanden råder på firman! Controleer of de ontstekingsbeveiliging en de temperatuurklasse van de flensmotor voldoen aan de vereisten van de opstellingszone resp. de ter plaatse geldende voorschriften. Kontroller, at beskyttelsesklasse og temperaturklasse på den monterede motor modsvarer kravene for den installerede zone eller de lokale forskrifter. Kontrollera att art av tändskydd och temperaturklass på monterad motor motsvarar kraven på vald uppställningsplats och de lokala föreskrifterna. 3.6 Trillingsbewaking Overvågning af vibrationer Vibrationsvakt Bedrijfskritische ventilatoren, vooral die voor stof Ex-toepassingen met een hoog aandrijfvermogen, die opgesteld Hvis ventilatorer især støveksplosionsanvendelserne, er monteret inde i en lydisolerende För driften viktiga fläktar, speciellt sådana för damm-ex-användningar med stora effekter och uppställda i worden in geluiddempende cabines, of kabine eller, hvis der er risiko for ljuddämpade utrymmen eller sådan, die ventilatoren waarbij als gevolg van de toepassing de kans op onbalans bestaat, moeten worden uitgerust met ubalance bør de forsynes med vibrationsovervågning. (må bestilles som ekstra tilbehør). där man pga användningssättet måste räkna med obalans, bör utrustas med en vibrationsvakt (kan een trillingsbewaking (deze is apart als Dette gør sig specielt gældende, hvis beställas separat som tillbehör.) toebehoren verkrijgbaar). ventilatoren er vigtig for driften eller har meget høj ydelse. 14

15 4. Transport Transport Transport 4.1 Transportschade Transportskader Transportskador Er moet onmiddellijk en in het bijzijn van Leveringerne skal checkes i Kontrollera omgående och i närvaro de leverancier worden gecontroleerd of nærværelse af fragtmanden; at av leverantören att leveransen är de levering onbeschadigd en volledig is. varerne er intakte og at leverancen er felfri och komplett. Raadpleeg bij transportschade het bijgeleverde informatieblad. komplet. Hvis transporten er beskadiget, skal den medfølgende Använd bifogade formulär vid transportskador. De ventilatoren dienen voorzichtig te worden getransporteerd! Ondeskundig transport, bijvoorbeeld door te hard of gekanteld neerzetten, kan ertoe leiden dat: de schoepenwielen van de ventilator vast komen te zitten de assen vervormen de lagers beschadigd worden instruktion observeres. Ventilatorerne skal transporteres hensynsfuldt! Upassende transport såsom skæv opstilling under kørslen kan betyde: Ventilatorhjulet bliver skævt. Akslen kan blive deformeret. Lejebeskadigelse kan opstå. Transportera fläktar med omsorg! Icke fackmässig transport såsom t ex hård sned nedsättning kan leda till att: Fläkthjul kläms fast. Axlar deformeras. Lagerskador uppstår. 4.2 Transportbeveiliging Transportsikkerhed Transportsäkerhet Het transportmiddel moet geschikt zijn voor het gewicht en de verpakking van de ventilator Transportmåden skal vælges i forhold til emballagen og vægten, se typeskilt eller datablad. Välj transportsätt efter fläktens vikt och förpackning (typskylt, datablad). Säkra lasten enligt föreskrifter. (zie typeplaatje en gegevensblad). Se til at lastningen udføres efter Använd fyrpunktupphängning vid De lading moet volgens de forskrifterne. lyftning med kran ( 2 lyftstroppar). voorschriften worden gestuwd. Skal kran benyttes til transport Bij verplaatsing met behulp van een vælges fire løftepunkter (2 stropper). kraan moet gebruik gemaakt worden van een vierpuntsophanging (2 pakstroppen). Als bevestigingspunten van de ventilator kunnen dienen: Løftepunkter på ventilatoren er: Fästpunkter på fläktar är: - ophangogen - basisframe - basisconstructie - montageplaat bij circulatieventilatoren - Løfteøjer - Bundramme - Konsol - Ramme på ventilatorhus - Lyftöglor - Grundram - Grundplatta - Uppställningsplan för fläktar Ongeschikt als bevestigingspunten zijn: Følgende er ikke løftepunkter: Icke tillåtna fästpunkter är: - ventilatoras - transportogen van de motor - flenzen aan de aanzuig- en perszijde - Aksel på ventilatoren - Løfteøjer på motoren - Indløb og udløbsflanger - Fläktaxel - Motorns lyftögla - insugs- och utloppsflänsar 4.3 Tussentijdse opslag Midlertidig opbevaring Mellanlagring Bij tussentijdse opslag van de ventilator moeten onderstaande punten strikt in acht worden genomen: De ventilator moet in de transportverpakking blijven en, indien de externe omstandigheden dit vereisen, dient er extra bescherming te For midlertidig opbevaring af ventilatorer må følgende punkter overholdes: Ventilatoren opbevares i transportindpakningen. Kompletter med en ekstra beskyttelse med hensyntagen til omgivelserne Opbevaringsstedet skal være tørt og worden aangebracht. støvfrit og ikke for høj fugtighed ( 70 De plaats van opslag moet droog en %) stofvrij zijn en de Max. tilladelig luchtvochtigheidsgraad moet <70 % opbevaringstemperatur: zijn. -25 C til +40 C. De temperatuur van de opslagruimte Ved midlertidig opbevaring ud over 6 moet tussen -25 C en +40 C liggen. måneder gælder andre regler (se også Voor tussentijdse opslag van langer dan punkt 7.9). 6 maanden, gelden speciale voorschriften (zie ook punt 7.9). Beakta följande punkter vid mellanlagring: Lagra fläkten i transportförpackningen och skydda denna mot yttre påverkan. Lagringsplatsen måste vara torr och dammfri och får ej ha hög luftfuktighet (<70 %). Max. tillåten temperatur i lagringslokalen: -25 C till +40 C. Fråga efter separata föreskrifter vid längre mellanlagring än 6 månader (se även punkt 7.9). 15

16 5. Montage / Installatie Montage / Installation Montering / installation 5.1 Veiligheidsvoorschriften Sikkerhedshenvisninger Skydds- och säkerhetsinformation De montage mag uitsluitend door deskundig personeel worden verricht, waarbij deze handleiding en de geldende voorschriften in acht moeten worden genomen. Als er door het soort gebruik van de ventilator roterende onderdelen vrij toegankelijk zijn, dan moeten beveiligingsvoorzieningen i.o.m. DIN EN 294 aangebracht worden. Monteringen må kun udøves af faglig kompetent personale, der efterkommer kravene i forskrifterne, som beskrevet i driftsvejledningerne. Er roterende dele frit tilgængelige som følge af ventilatorens anvendelsesmåde, skal der anvendes beskyttelsesanordninger i henhold til DIN EN 294. Monteringen får bara utföras av kompetent personal under beaktande av denna driftanvisning och gällande föreskrifter. Skall fläkten användas på ett sätt att dess roterande delar ligger fritt åtkomliga måste skyddsanordningar vilka motsvarar DIN EN 294 installeras. Levensgevaar! Bij vrij aanzuigend gebruikte ventilatoren (ondanks aanzuigbeschermrooster) absoluut letten op: - geen toegang voor personen of voorwerpen in de zone met de hoge stromingsenergie toegestaan - passende zone afgrendelen Livsfare! Følgende skal ubetinget overholdes ved anvendelsen af frit sugende ventilatorer (på trods af indsugningsbeskyttelsesgitre): - der må ikke opholde sig personer eller være genstande inden for området af den høje indstrømningsenergi - et rimeligt område skal afspærres Livsfara! För fläktar med öppen insugning skall (trots skyddsgaller för inlopp) följande punkter ovillkorligen beaktas: - inga personer eller föremål inom området för den höga strömningsenergin - avspärra ifrågakommande område Gevaren - Kledingstukken of voorwerpen worden aangezogen - er ontstaat zware personele of materiële schade Risici - Klædningsstykker eller genstande indsuges - der kan opstå alvorlige personeller tingsskader Risker - klädesplagg eller föremål kan sugas in - det uppstår svåra person- eller sakskador 16 Beschermroosters e.d. die voor de montage gedemonteerd moeten worden, dienen onmiddellijk na de montage (en vóór de aansluiting op het net) weer aangebracht te worden. De gebruikte materialen en hulpstoffen moeten geschikt zijn voor het betreffende gebruik en geen gevaar voor mensen opleveren. Asafdichting en medium moeten elkaar kunnen verdragen. Zorg ervoor dat er niet zonder meer werkzaamheden worden uitgevoerd aan ventilatoronderdelen die een veiligheidsrisico inhouden (b.v. boren in het huis). Asafdichtingen met een aansluiting voor spergas- of lekgasafzuiging moeten overeenkomstig de voorschriften worden aangesloten. Als de gasdichtheid b.v. door de rotatie van het schoepenwiel of door een hulptoevoer (b.v. spergas) tot stand komt, moet, indien er de kans bestaat op het vrijkomen van gevaarlijke stoffen, gezorgd worden voor een redundant systeem of andere veiligheidsmaatregelen. Als de temperatuur van de buitenkant van de toegankelijke ventilatoronderdelen hoger is dan +70 Sikkerhedsudstyr som må flyttes under monteringen, skal placeres korrekt igen før eltilslutning. Vælg materialer og hjælpemidler, der er egnede for den pågældende opgave, så de er uden fare for personer. Spærgasser for tætning må være kompatible med transportmediet. Kontroller at alle sikkerhedsrelevante komponenter på ventilatoren ikke får en begrænset funktion, f.eks. boring af huller i ventilatorhuset. Akseltætninger med tilslutning for spærgas- / lækgasudsugning tilsluttes forskriftsmæssigt. Hvis gastætheden sikres f.eks. ved rotation af ventilatorhjulet eller ved hjælp af ekstra udstyr (f.eks. spærgas), må der ved fare for udtrængning af farlige stoffer etableres et afværge system eller et andet passende sikkerhedssystem. Hvis overfladetemperaturen på ventilatordele, der kan berøres, overstiger +70 C eller kommer under -10 C, må disse beskyttes, isoleres eller forsynes med advarselsskilte. (DIN EN 563). Hvis beskyttelsesisoleringen bliver bestilt gennem Gebhardt, vil Montera på nytt (och före elinkopplingen) alla skydd, som demonterats för installationen. Välj drift- och hjälpmedel på sådant sätt, att de är lämpliga för driften och inte skadar människor. Spärrgas måste fungera tillsammans med transportmediet. Säkerställ att alla för säkerheten relevanta delar i fläkten inte oavsiktligt skadas, t ex genom hålborrning i kåpan. Koppla in axeltätningar med anslutning för spärrgas- / läckgasavsugning Säkerställs gastätheten t ex genom fläkthjulets rotation eller med en reservutrustning (t ex spärrgas), måste vid risk för läckage av skadliga gaser skyddsåtgärder vidtas mot detta. Överskrider yttemperaturen på åtkomliga fläktdelar +70 C eller underskrides -10 C, måste fläktdelarna skyddas, isoleras eller förses med varningstext (DIN EN 563). Beställs en värmeskyddsisolering från Gebhardt, uppfylls skyddskraven. Man måste dock beakta att av konstruktiva skäl risk

17 ºC of lager dan -10 ºC, moet hierover bescherming of isolatie worden aangebracht of moeten ze voorzien worden van waarschuwings-opschriften (DIN EN 563). Warmtebeschermingsisolatie die u bij Gebhardt bestelt, voldoet aan alle veiligheidsnormen. Daarbij dient u zich er echter van bewust te zijn dat ook als er isolatie is aangebracht, het risico op verbranding of afstraling als gevolg van de constructie nooit helemaal te voorkomen is. Zo veroorzaken de verbindingsstukken tussen de isolatielaag en het ventilatorhuis warmtebruggen. Ook de bescherming van de koelwaaier kan zo warm worden dat er gevaar voor verbranding ontstaat. Op de ventilator zijn de benodigde waarschuwingsopschriften aangebracht. Wij raden aan voordat iemand een ventilator met dergelijke opschriften aanraakt, de oppervlaktemperatuur te meten en de drempelwaarden inzake verbranding overeenkomstig DIN EN 563 in acht te nemen. Indien de ventilatoren zonder isolatie worden geleverd en zij bestemd zijn voor gebruik bij temperaturen van meer dan +80 ºC, moeten er op locatie de juiste waarschuwingen op het apparaat worden aangebracht of voor de juiste beschermingsmaatregelen worden gezorgd (zie ook 3.1). Als een dergelijke ventilator beschikt over een inspectieluik, moet er eveneens op locatie een waarschuwing op aangebracht worden waarop staat vermeld dat het luik alleen geopend mag worden als de ventilator is uitgeschakeld en het schoepenwiel stilstaat, dat bij aanraking van het luik gevaar voor verbranding bestaat en dat mogelijke risico s als gevolg van het soort verplaatste medium dienen te worden uitgesloten. Bij Gebhardt zijn (zelfklevende) waarschuwingsopschriften verkrijgbaar voor ventilatortemperaturen van meer dan +80 ºC. Onder druk staande hulpuitrusting, zoals pneumatische servomotoren, waarop de richtlijnen voor drukuitrusting van toepassing zijn, moet voldoen aan die richtlijnen en moet zodanig worden gemonteerd of gedemonteerd dat er geen gevaar ontstaat als gevolg van de te verwachten externe invloeden. Tegen gevaar dat hierdoor ontstaat, moeten op locatie maatregelen worden genomen. De ventilatoren moeten zodanig worden gemonteerd dat de stabiliteit sikkerhedsforskrifterne blive overholdt. Det bør dog bemærkes, at risiko for forbrænding og varmeudstråling selv ved isolering er vanskelig fuldstændig at undgå på grund af konstruktionsmæssige årsager. For eksempel kan forbindelsesdetaljer mellem isoleringslaget og ventilatorhuset danne varmebroer. Selv køleskiven kan opvarmes, så der opstår fare for forbrænding. Vi anbefaler derfor, at man inden berøring af disse typer ventilatorer, måler overfladetemperaturen og observerer forbrænding grænseværdierne i henhold til DIN EN 563. Leveres ventilatorerne uisolerede og er de udlagt for mere end +80 C, må kunden selv på stedet forsyne dem med forskriftsmæssige advarselsskilte eller beskyttelsesmidler (se også 3.1) Hvis ventilatoren er forsynet med en inspektionslem, må kunden ligeledes på stedet gøre opmærksom på, at denne ikke må åbnes før ventilatoren er stoppet og ventilatorhjulet står helt stille. Ligeledes skal der gøres opmærksomhed på, at der ved berøring af inspektionslemmen kan opstå forbrændingsfare. Det må også sikres, at mulige farer fra transportmediet er udelukket. Egnede advarselsskilte, selvklæbende stickers, for overfladetemperaturer op til +80 C kan rekvireres fra Gebhardt. Trykluftforbrugende udstyr, som for eksempel pneumatiske reguleringsmotorer der er underkastet retningslinierne for trykluftsudstyr, skal opfylde reglerne. Disse skal være ind- eller påbygget på en sådan måde, at de ikke på grund af ydre påvirkninger udgør en fare. Foranstaltninger for at undgå dette skal foretages på stedet. Monter ventilatoren på en måde, der hele tiden sikrer stabiliteten under drift Monter ventilatoren på fodkonstruktionen, den tilhørende montageplade eller bundramme. se også afsnit 3.5 Eksplosiv atmosfære ATEX 95. för brännskador och värmestrålning även med isolering inte helt kan undvikas. Exempelvis ger förbindningsdelar mellan isoleringsmantel och fläktkåpa värmebryggor. Även skyddet för kylfläkten kan värmas upp så att risk för brännskador uppstår.på fläkten finns varningstext påsatt. Vi rekommenderar därför att, innan de berörs, yttemperaturen mäts upp på fläktar som märkts på detta sätt och att risken för brännskador enligt DIN EN 563 beaktas. Levereras fläktarna i icke isolerat skick och är de byggda för över +80 C, måste kunden sörja för lämplig varningstext på utrustning eller för lämpliga skyddsåtgärder (se även 3.1). Har en sådan fläkt en inspektionslucka, så måste kunden även påpeka, att denna inte får öppnas, innan fläkten har stängts av och fläkthjulet står stilla. Dessutom måste påpekas att risk för brännskador finns vid beröring av luckan och att eventuella risker med transportmediet måste beaktas och uteslutas. Lämpliga varningsskyltar, utförda som klisterbilder för yttemperatur upp till +80 C, kan erhållas från Gebhardt. Utrustning, som står under tryck, som t ex pneumatiska ställmotorer och som faller under riktlinjerna för tryckutrustning, måste motsvara dessa krav och monteras och demonteras på sådant sätt att inga risker kan uppstå med dessa. Härigenom uppkommande risker måste rättas till av kunden. Montera fläktar så att stabiliteten under drift alltid säkerställs. Fäst fläktar på fotkonstruktion, inbyggnads-, bock eller grundram. se även avsnitt 3.5 explosiva atmosfärer ATEX 95 17

18 bij bedrijf te allen tijde gewaarborgd is. De ventilatoren dienen op de voetconstructie, de montageplaat of het basisframe te worden bevestigd. Zie ook paragraaf 3.5 Explosieve atmosferen ATEX 95. Ondersteuning van de massa op andere plaatsen leidt tot beschadiging van de ventilator en kan de veiligheid in gevaar brengen. Ophænges ventilatoren i andre punkter, kan ventilatoren beskadiges og farlige situationer kan opstå. Uppfångande av fläktens massa på andra ställen leder till fläktskador och riskerar säkerheten. 5.2 Het plaatsen Installationssted Uppställning De opstellingsplaats moet qua conditie, omgevingstemperatuur en Stedet hvor ventilatoren placeres må være passende i henhold til type og Uppställningsplatsens typ, beskaffenhet, omgivningsmedie och omgevingsmedium geschikt zijn voor de sammensætning, temperatur måste vara lämplig för betreffende ventilator (zie ook punt 3.3, 3.4, 3.5). De basisconstructie moet vlak zijn en voldoende draagkracht hebben. Als de ventilator buiten wordt neergezet of als er zeer vochtige lucht moet worden verplaatst, kan zich in het huis regen- of condenswater verzamelen. Er moet dan een condenswaterafvoer (verkrijgbaar als omgivelsestemperatur, mediet (se pkt. 3.3, 3.4 og 3.5). Understøtningen må være plan og have en tilfredsstillende bæreevne. Ved installering udendørs eller i meget fugtigt miljø, hvor kondens kan opstå i ventilatorhuset, kan et dræn leveres som tilbehør. Dette monteres i det laveste punkt af ventilatorhuset. Kan driftsforstyrrelser ikke fastlås respektive fläkt (beakta punkt 3.3, 3.4, 3.5 ). Fundamentet måste vara plant och ha tillräcklig bärighet. Vid uppställning i det fria eller vid transport av mycket fuktig luft kan regn eller kondensvatten ansamlas i kåpan. Kondensvattenavlopp (finns som tillbehör) bör monteras på kåpans lägsta punkt. toebehoren) in het laagste punt van het ved synskontrol som følge af Har fläkten monterats på ett sätt att huis worden aangebracht. ventilatormonteringen, skal der en driftstörning inte kan fastställas Als door het soort montage van de ventilator door visuele controle geen bedrijfsstsoring valt te constateren, dan moeten controlevoorzieningen worden aangebracht. anvendes overvågningsanordninger. genom en visuell kontroll, skall en kontrollanordning installeras. 5.3 Installatie/bevestiging Installering/fastgørelse Uppställning/fastsättning De ventilator of het basisframe spanningsloos op de basisconstructie bevestigen. Ventilatoren eller bundramme skal fastgøres uden at vridninger opstår. Montera fläkt respektive grundram spänningsfritt på fundamentet. Door spanning kunnen de lagers beschadigen en vermoeidheidsbreuken ontstaan, waardoor de werking van de ventilator verstoord wordt. Vridninger kan føre til beskadigelse af lejer og materialetræthed! De kan også påvirke funktionen af ventilatoren. Monteringsspänningar orsakar lagerskador och utmattningsbrott! De påverkar fläktens funktion. 18 Er mogen geen krachten of trillingen via onderdelen van de installatie op de ventilator worden overgebracht. Gebruik voor de kanaalaansluiting flexibels (trillingsontkoppeling, spanningsloze opstelling); deze moeten correct worden afgesteld, uitgelijnd, en zij moeten in stroomrichting kunnen trillen. Zorg dat de afdichting geschikt is voor het verplaatste medium. Als er sterke uitzetting als gevolg van warmte is te verwachten moet dit ongehinderd kunnen gebeuren; hiervoor kunnen schuifverbindingen worden gebruikt of hittebestendige flexibels. Zorg dat de trillingsdempers gelijkmatig verdeeld zijn om het zwaartepunt. Ingen kræfter eller vibrationer må overføres fra andre maskindele. Brug fleksible forbindelser ved kanaltilslutninger (forhindrer vibrationsoverførsel samt vridninger). Monteres uden forsætninger, centreret i strømningsretningen. Anvend egnede tætningsmidler for transportmediet. Hvis store udvidelser på grund af varme kan forventes, bør der anvendes forskydelige forbindelser eller varmebestandige forbindelser. Udvidelserne må uhindret kunne optages. Svingningsdæmpere fordeles ligeligt omkring tyngdepunktet. Tyngdepunktet kan findes ved balancering oven på et rør. Alternativ : placer Från anläggningens delar får inga krafter eller vibrationer överföras till fläkten. Använd elastiska stosar vid kanalanslutning, (vibrationsfritt, spänningsfri uppställning), montera denna utan mellandel, i rak linje och i strömningsriktning. Gör lämplig tätning mot transportmediet. Om stark värmeutvidgning kan förväntas måste denna kunna ske utan hinder genom användning av förskjutbara förbindningar eller värmebeständiga kompensatorer. Fördela vibrationsdämpare jämnt omkring tyngdpunkten. Bestäm tyngdpunkten genom avvägning på ett rör under fläkten. Alternativ: Placera

19 Bepaal het zwaartepunt door uitbalancering op een onderliggende buis. Of: plaats op de vier hoeken trillingsdempers en verdeel de andere gelijkmatig. Inveer- verschillen kan men opheffen door de trillingsdempers ten opzichte van elkaar te verschuiven. Als het in het projectblad wordt vermeld, vindt de verdeling op de fabriek plaats en worden de benodigde gaten aangegeven op het basisframe (zie ook de bijlage typespecifieke aanwijzingen ). svingningsdæmperne under de fire hjørner og fordel resten ligeligt mellem dem. Opnå ens nedbøjning ved at flytte rundt på dæmperne. Hvis det er anført i projektbladet, bliver vibrationsdæmper arrangementet foretaget på fabrikken. De respektive huller er markeret på bundrammen (se også type specifikke anvisninger ). vibrationsdämpare i de 4 hörnen och fördela övriga jämnt. Utjämna fjädringsdifferenser genom att förskjuta vibrationsdämparna mellan varandra. För så vitt omnämnt i projektbladet, utförs en tyngdpunktsbalansering i fabrik och motsvarande hål utmärkts på grundramen (se även bilagan Typspecifika anvisningar ). 5.4 Elektrische aansluiting Elektrisk tilslutning Elektrisk inkoppling Veiligheidsvoorschriften Sikkerhedshenvisninger Skydd- och säkerhetsinformation De elektrische installatie van de ventilator en de onderdelen mag uitsluitend uitgevoerd worden door speciaal daarvoor opgeleide vakmensen, met inachtneming van deze handleiding en de geldende voorschriften. De volgende normen en richtlijnen moeten in acht worden genomen: IEC 364/DIN VDE 0100; DIN / VDE ; DIN EN / VDE pr EN / VDE 0165, DIN EN De elektriske installationer til ventilatoren og komponenterne må kun udføres af trænet personale efter driftsinstruktionerne og kravene i regulativerne. Følgende standarder og henvisninger bør følges: IEC 364 / DIN VDE 0100; DIN / VDE ; DIN EN / VDE pr EN / VDE 0165 for Exudførelse. De lokale elværkers regulativer. Den elektriska installationen av fläktar med komponenter får endast utföras av därför utbildad personal under beaktande av driftanvisning och gällande föreskrifter. Följande normer och föreskrifter måste beaktas: IEC 364 / DIN VDE 0100; DIN / VDE ; DIN EN / VDE pr EN / VDE 0165, DIN EN bij ventilatoren in ex-uitvoering Udstyr i overensstemmelse med EN för fläktar i Ex utförande Voorschriften van het plaatselijke / DIN VDE 0113 installeres som Lokala föreskrifter från energiebedrijf, NEN 1010 beskyttelse med henblik på uforudsete elleverantörer och myndigheter Ter beveiliging tegen onverwachte aanloop dienen inrichtingen conform hændelser (f.eks. sikkerhedsafbryder). Er der risiko for statisk elektricitet i Som skydd mot oväntad inkoppling skall utrustning enligt EN / EN / DIN VDE 0113 ventilatorkomponenterne, må disse DIN VDE 0113 installeras (t ex geïnstalleerd te worden (b.v. afsluitbare forskriftsmæssigt jordes. Hvis der arbetsbrytare) inspectieschakelaar). tilsluttes elektronisk udstyr (eks. Vid risk för elektrostatisk Als er gevaar bestaat voor elektrostatische lading, moeten de ventilatoronderdelen afdoende worden geaard. Als er elektronische frekvensomformer), skal der afskærmes i henhold til DIN EN eller -2 Beskyttelsessystem med tilbehør uppladdning måste fläktens delar jordas. Finns elektroniska utrustningar anslutna (t ex frekvensomformare) måste apparatuur is aangesloten (b.v. skal være konstrueret således, at uppkommande störningsfält uppfylla frequentieomvormers), moeten de ingen farlige driftssituationer kan opstå bestämmelserna i DIN EN ontstane storingsvelden voldoen aan som følge af f.eks. kortslutning, eller -2. de vereisten van DIN EN of - mekaniske chok, Skyddssystemen och tillhörande 2. spændingsvariationer, jordfejl, utrustning måste konstrueras på Het beveiligingssysteem en de uitrusting hiervan moeten zodanig zijn gemaakt dat in geval van storingen (b.v. als gevolg van kortsluiting, mechanische stoten, spanningswisselingen, blikseminslag of elektromagnetische velden) er geen gevaarlijke bedrijfssituatie ontstaat of kan ontstaan. Gevaarlijke bedrijfssituaties kunnen bijvoorbeeld ontstaan door het uitvallen van elektrische beveiligingsapparatuur, door ongecontroleerde herstart na het uitvallen van de voeding, door ongedefinieerd bedrijf waarvoor de ventilator niet geschikt is als gevolg van storingsinvloeden op de besturing of door het uitvallen van de voeding. lynnedslag eller elektromagnetiske felter. Farlige driftssituationer kan eksempelvis opstå ved fejlbetjening af de elektriske funktioner, ukontrolleret opstart efter strømsvigt, ved ukontrolleret drift med forkert belastning, der får styringen til at falde ud. Normalt er det kundens ansvar, at levere og montere dette sikkerhedsudstyr. Det indgår normalt ikke i leverancen fra Gebhardt, med mindre det udtrykkeligt er inkluderet i kontrakten. sådant sätt, att inget farligt drifttillstånd kan uppkomma på grund av störningar, exempelvis kortslutning, mekaniska slag, spänningsfall, kortslutning, blixtöverslag eller elektromagnetiska fält. Farliga drifttillstånd kan t ex uppkomma genom att elektrisk skyddsutrustning inte fungerar, genom okontrollerad uppstart efter ett strömavbrott, genom ostyrd drift med icke lämplig gastransport pga störningar i reglering eller genom ernergiavbrott. Ett lämpligt skyddssystem ordnas normalt av kunden och ingår inte i Gebhardts leverans, för så vitt detta inte uttryckligt har fastlagts i köpeavtalet. 19

20 Een dergelijk beveiligingssysteem kan indien gewenst op locatie worden aangebracht en behoort niet standaard tot het product dat Gebhardt levert, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen Motor / motoraansluiting Motor / Motortilslutning Motor / motorinkoppling De motoraansluiting moet plaatsvinden overeenkomstig het bijgevoegde aansluitschema in de klemmenkast. Tilslutning af motor udføres efter det medfølgende eldiagram. Gör motorinkoppling i kopplingslådan enligt bifogat schema Motorbeveiliging Motorbeskyttelse Motorskydd De motoren moeten overeenkomstig EN / DIN VDE 0113 tegen overbelasting zijn beveiligd. Motorerne beskyttes imod overbelastning i overensstemmelse med EN / DIN VDE Motorer skall skyddas mot överbelastning i enlighet med EN / Standaardmotoren moeten voorzien Standard udstyr for motorbeskyttelse DIN VDE zijn van een motorveiligheidsschakelaar indstilles til motorens nominelle Standardmotorer i serie RDM skall en op de nominale stroom van de motor (zie typeplaatje) zijn fuldlast. Højere indstilling er ikke tilladt. förses med motorskydd med bimetall-utlösning och ställas in på Ved eksplosionssikrede motorer skal ingesteld. Een hogere waarde is niet udstyr for motorbeskyttelse vælges märkström (se typskylt). toegestaan! afstemt med te-tiden som angivet på Ett högre värde är inte tillåtet! Bij explosiebeveiligde motoren moet bij het gebruik van motorens typeskilt. Motorer med indbyggede termistorer På explosionsskyddade motorer måste te-tiden på motorns typskylt overbelastingsbeveiligingen de op het eller lignende skal beskyttes gennem beaktas vid användning av typeplaatje van de motor aangegeven et særskilt relæ! överbelastningsskydd. te-tijd in acht worden genomen. Regulerbare, tryksikre indkapslede Motorer med inbyggda Motoren met ingebouwde PTCweerstandsensoren moeten via een modstande skal anvendes ved ett utlösningsrelä! motorer med kontrollerede PTC- termistorsensorer skall skyddas med ontkoppelingsinrichting met PTCweerstand worden beveiligd! ATEX-testet relæ! motorer med kalibrerade termistorer eksplosionssikret anvendelse med et Reglerbara, tryckfast kapslade Regelbare, drukbestendig ingekapselde motoren met geteste koude draden dienen bij måste drivas med ett ATEX-testat utlösningsrelä om de används för en explosionsskyddad applikation! explosiebeveiligde toepassing te worden gebruikt met een ATEX-getest uitschakelapparaat! Smeltveiligheden of contactverbrekers voldoen niet als motorbeveiliging. Bij schade als gevolg van onvoldoende beveiliging van de motor vervalt de fabrieksgarantie Sikringer eller ledningsafbrydere giver ikke tilstrækkelig motorbeskyttelse. Ved skader på grund af utilstrækkelig motorbeskyttelse bortfalder garantien. Smältsäkringar eller säkringsautomater utgör inget tillräckligt motorskydd. Vid skador pga otillräckligt motorskydd bortfaller tillverkargarantin Motoraanloop Opstart af motor Motorstart Motoren met een nominaal vermogen tot 4kW kunnen in het algemeen direct worden ingeschakeld. Motorer med nominel effekt på 4 kw kan generelt starte direkte. Motorer med nominel effekt 4 kw Motorer med en märkeffekt upp till 4 kw kan i allmännhet direktstartas. På motorer med märkeffekt >4 kw Motoren met een nominaal vermogen startes med stjerne/trekant eller softstarter. stjärnkoppling eller mjukstart. sker starten vanligtvis med >4kW moeten in sommige gevallen worden voorzien van een I alle tilfælde skal der tages hensyn Beakta alltid föreskrivna sterdriehoekaanloop of een "zachte" til de lokale elkraftværkers krav til effektbegränsningar från aanloop. begrænsninger i elforbruget. ansvariga elleverantörer. In alle gevallen moet de geldende I tilfældet hvor betingelserne Om det är nödvändigt att direktstarta vermogensbegrenzing van het nødvendiggør en direkte start, bør fläkten i anläggningen, skall fläktens betreffende energiebedrijf worden Gebhardt godkende om ventilatoren er konstruktiva lämplighet för aangehouden. designet for det. applikationen bekräftas av Gebhardt. Indien door het soort installatie een Ventilatorer med ventilatorhjul, der har På fläktar med ett högt directe aanloop nodig is, moet et højt inertimoment, kan bevirke at tröghetsmoment på fläkthjulet kan nagegaan worden of de Gebhardtventilatoren daar wel geschikt voor sekunder. I så fald skal motorerne till max varvtal. Starttider för opstartstiden varer længere end 6 det behövas mer än 6 sekunder upp zijn. Bij ventilatoren waarvan het udstyres med tung starts- eller direktinkoppling av Siemens-motorer schoepenwiel een hoog bimetalsrelæer. kan erhållas ur katalog eller bilagan massatraagheidsmoment heeft, Opstartstiden for Siemens motorer Tekniska data.

Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756

Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756 Serie SCK MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Glijringpakking dubbelwerkend, overeenkomstig DIN EN 12756 Bewaren voor toekomstig gebruik! Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel. 08751/74-0

Nadere informatie

Installatie en bedieningsvoorschriften

Installatie en bedieningsvoorschriften Installatie en bedieningsvoorschriften Luchtbehandelingskast KG / KGW in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing Belangrijke informatie voor de gebruiker (Vertaling van het orgineel) Wolf GmbH Postfach 1380

Nadere informatie

Glijringpakking RG-4 stationair, enkelwerkend

Glijringpakking RG-4 stationair, enkelwerkend Serie SCK MONTAGE- EN GEBRUIKSAANWIJZING Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing Glijringpakking RG-4 stationair, enkelwerkend Bewaren voor toekomstig gebruik! Deze gebruiksaanwijzing voor

Nadere informatie

TECHNISCHE HANDLEIDING

TECHNISCHE HANDLEIDING Pagina 1 van 6 Pagina 2 van 6 INHOUDSOPGAVE 1. OMSCHRIJVING... 3 2. ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES... 3 3. TECHNISCHE GEGEVENS... 3 4. INSTALLATIE EN BEDIENING... 3 5. ONDERHOUD... 5 6. ALGEMENE VOORWAARDEN...

Nadere informatie

Adapters en verloopmoeren van metaal

Adapters en verloopmoeren van metaal Adapters en verloopmoeren van metaal Bedieningshandleiding Extra talen www.stahl-ex.com Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...3 1.1 Fabrikant...3 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...3 1.3 Andere

Nadere informatie

HANDLEIDING ATEX Explosionproof

HANDLEIDING ATEX Explosionproof Nederlands Versie10/2016 Blz. 1/16 393165.00 Inhoudsopgave 1. Fabrikant 3 2. Voorwoord 3 3. Beschrijving 4 4. Certificering en Markering 4 5. Voorwaarden voor veilig gebruik 4 6. Typesleutel 5 7. Omschrijving

Nadere informatie

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding.

User guide. Bedienungsanleitung. Guide d utilisation. Manual del usuario. Guia do utilizador. Istruzioni d uso. Gebruikershandleiding. User guide Bedienungsanleitung Guide d utilisation Manual del usuario Guia do utilizador Istruzioni d uso Gebruikershandleiding Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje UK D F ES P I NL DK S FIN 2 8 14

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV4500 HP Dryfast Kreekweg 22 NL - 3133 AZ - Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: + 31-(0)104730011 Website: www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Dryfast Klein Siberiëstraat

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding TTV 4500 Dryfast BV Kreekweg 22 3133AZ Vlaardingen Tel: +31-(0)10-4261410 Fax: +31- (0)104730011 www.dryfast.nl E-mail: info@dryfast.nl Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. Veiligheid

Nadere informatie

Montage- en bedieningshandleiding

Montage- en bedieningshandleiding Montage- en bedieningshandleiding Luchtverhitter LH in ATEX-uitvoering voor Ex-toepassing (Vertaling van het orgineel) Belangrijke informatie voor de gebruiker Wolf GmbH Postfach 1380 84048 Mainburg Tel.

Nadere informatie

Explosieveilige ventilatoren

Explosieveilige ventilatoren 0 I lijst Explosieveilige ventilatoren De lijn van explosiebeveiligde ventilatoren is één van onze sterke punten. ant ons productportfolio voldoet aan de hoogste eisen als het gaat om de ventilatie van

Nadere informatie

LED signaallamp. Reeks 8010. Bedieningshandleiding NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL

LED signaallamp. Reeks 8010. Bedieningshandleiding NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL NL LED signaallamp Bedieningshandleiding Additional languages www.stahl-ex.com Algemene gegevens Inhoudsopgave 1 Algemene gegevens...2 1.1 Fabrikant...2 1.2 Gegevens over de bedieningshandleiding...2 1.3

Nadere informatie

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80

Providing sustainable energy solutions worldwide. Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 162 201 89-1 Providing sustainable energy solutions worldwide Installations- och skötselanvisning/ Installation- and Maintenance Manual CTC VT 80 2015-09-09 För ditt eget minne Fyll i uppgifterna nedan.

Nadere informatie

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften

PDM-8-MB POM (VOEDING OVER MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften POM ( MODBUS) Montage & gebruiksvoorschriften Inhoudstafel VEILIGHEIDS - & VOORZORGSMAATREGELEN 3 PRODUCTBESCHRIJVING 4 GEBRUIKSTOEPASSING 4 TECHNISCHE GEGEVENS 4 STANDAARDEN 4 OPERATIONELE DIAGRAMMEN

Nadere informatie

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht

MOD-I-XP. Vooraanzicht. Kenmerken. MOD-I-XP_ _NL Technische wijzigingen voorbehouden Pagina 1 van 8. Modem voor externe gegevensoverdracht Vooraanzicht Kenmerken ISDN-industriemodem (digitaal gebruik) voor externe gegevensoverdracht in systeemoplossingen met de Frigodata XP-software Aansluiting op de gateway GTW-XP via lintkabel Aansluiting

Nadere informatie

Tuincontactdoos met piket

Tuincontactdoos met piket NL Handleiding GS 2 DE GS 4 DE Belangrijk! Lees deze handleiding en bewaar ze. Neem de veiligheidsaanwijzingen in acht. Inhoudsopgave pagina 1 Inleiding... 29 2 Leveringsomvang... 29 3 Conform gebruik...

Nadere informatie

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI2-EM12-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M12 x 1 roestvaststaal, 1.4301 DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator

Bestnr Toerentalregelaar voor ventilator Bestnr. 53 73 73 Toerentalregelaar voor ventilator Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een automatische gegevensbestand, of openbaar

Nadere informatie

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler

Voor de gebruiker. Gebruiksaanwijzing. allstor. Bufferboiler Voor de gebruiker Gebruiksaanwijzing allstor Bufferboiler NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Aanwijzingen bij de documentatie... 3 1.1 Aanvullend geldende documenten... 3 1.2 Documenten bewaren... 3 1.3

Nadere informatie

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies

Inhoud. 1. Veiligheidsinstructies 1 2 Inhoud 1. Veiligheidsinstructies... 3 2. Gebruik volgens de voorschriften... 4 3. Omschrijving... 4 4. Toepassingstabel... 4 5. Montage... 4 5.1 Omschrijving van de onderdelen... 5 5.2 Meeneemring

Nadere informatie

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN

ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN ALGEMENE AANWIJZINGEN VOOR VERLICHTINGSARMATUREN VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK VEILIGHEIDSINSTRUCTIES De fabrikant adviseert een juiste toepassing van de verlichtingsarmaturen!

Nadere informatie

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar

Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Fiche 23 (Expertise): Artikels van het AREI aangaande het explosie gevaar Bepalen op welke plaatsen een explosie zich kan voordoen. Dit moet gebeuren in samenwerking met een erkend organisme. Het rapport

Nadere informatie

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.

Handleiding RE-70. N.P.Cruz. Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160. RE-70 N.P.Cruz Radarstraat 12 Tel: +31 (0) 10 450 05 00 Capelle aan den IJssel Fax:+31 (0) 10 451 10 40 Artikel nummer : 050.0160.003193 VERSIE 2.0.0 1 Woord vooraf De handleiding van de hijseindschakelunit

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-10P. Deze hand leiding

Nadere informatie

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11

Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Handleiding Ventilatorbox UT VENT 200 MD.11 Brevo B.V. Dokwerkerstraat 3 2984 BJ Ridderkerk Voor 1 Alsident afzuigarm diameter 50, 63 of 75 mm Inhoud Voorwoord / Algemeen 03 Inzet en toepassing 03 Veiligheid

Nadere informatie

Het ombouwen of aanbrengen van welke modificatie aan de ventilator dan ook is niet toegestaan.

Het ombouwen of aanbrengen van welke modificatie aan de ventilator dan ook is niet toegestaan. Toepassing : De UT ventilatorbox is een universeel inzetbare geluidsgeïsoleerde box met ingebouwde middeldruk afzuigventilator. De box is inzetbaar als individuele afzuigunit of als booster -ventilator

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014

Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 02 / 2014 Gebruiksaanwijzing Schakelversterker N00..A N05..A 80009130 / 00 0 / 014 Aanwijzingen voor een veilig gebruik in explosiegevaarlijke bereiken 1 Gebruik Apparaten die stroomkringen met intrinsieke veiligheid

Nadere informatie

Productnietlangerleverbaar'

Productnietlangerleverbaar' Speciale veiligheidsinstructie Tankmeetsysteem Speciale veiligheidsinstructie ATEX Productnietlangerleverbaar' www.rosemount-tg.com Speciale veiligheidsinstructie Rosemount TankRadar REX Inhoudsopgave

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx

Gebruikershandleiding. Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx II 3GD Gebruikershandleiding Explosieveilig LED signaallicht Type serie AR-047/xxx ATEX markering II 3GD Beschermingswijze tegen ontsteking Ex na IIC T4 Gc; Ex tc IIIC T135ºC Dc ARTIDOR Explosion Safety

Nadere informatie

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur

NE1.1. Neutralisatie-eenheid. Voor gebruik bij condensatieketels voor gas. Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Installatie- en onderhoudshandleiding voor de installateur Neutralisatie-eenheid NE1.1 Voor gebruik bij condensatieketels voor gas 6 720 643 494 (2010/01) BE/NL Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Toelichting

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman. Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 90 tot 560 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8. 2

INHOUD. CE Verklaring van Overeenstemming 8.  2 INHOUD 1. Algemene veiligheid 3 2. Kenmerken 3 3. Beperkingen 3 4. Algemene informatie 3 5. Installatie 4 6. Werking 5 7. Elektrische specificaties 6 8. Rendement 6 9. Probleemoplossing 6 10. Onderdelenlijst

Nadere informatie

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Alarmsirene. Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36. Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 75 00 08 75 00 09 75 01 36 Alarmsirene Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten, ook vertalingen, voorbehouden. Niets uit deze uitgave

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING

GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING GASTRO BUFFET - SALADEBAR GEBRUIKSAANWIJZING EN ONDERHOUDSHANDLEIDING SBM3 / 125.505 SBM4 / 125.510 SBM6 / 125.520 INHOUDSOPGAVE 1. DOEL en BEREIK 2. AANSPRAKELIJKHEID 3. AANWIJZINGEN 4. BASISEIGENSCHAPPEN

Nadere informatie

4.2 Inwendige reiniging. 4 Reiniging van het weegplateau. 4.1 Uitwendige reiniging

4.2 Inwendige reiniging. 4 Reiniging van het weegplateau. 4.1 Uitwendige reiniging 4 Reiniging van het weegplateau Het onderhoud van het weegplateau is beperkt tot een regelmatige reiniging. De procedure is hierbij enerzijds afhankelijk van het type oppervlak (poedergecoate/gelakte uitvoering

Nadere informatie

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding

JALOUZIËN. Bedienings- en montagehandleiding Bedienings- en montagehandleiding Woord vooraf Deze handleiding geeft inzicht in de werking, de montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. U dient zich tijdens plaatsing en montage

Nadere informatie

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN

Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Heteluchtkanon HP18 / HP 30 / HP 45 RVS BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN 1G:\002 Leverancier\030 Producten\005 Onderhoudsinstructies\TECHNISCHE GEGEVENS EN ONDERDELEN BOEKJES\BEDRIJFSVOORSCHRIFTEN Belangrijk Alvorens

Nadere informatie

Verwarmingselement. Building Technologies Division

Verwarmingselement. Building Technologies Division 7 923 Verwarmingselement AGA63 Verwarmingselement voor toepassing op SKP... en SKL servomotoren. De AGA63 breidt het toepassing gebied uit voor de servomotoren bij lage of sterk wisselende omgevingstemperaturen.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS

Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS Gebruikershandleiding Woonhuisventilator MVS type: MVS-8p MVS-8/14P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van het type MVS-8P en MVS-8/14P.

Nadere informatie

DE VEILIGE EN BETROUWBARE MINDERVALIDE LIFT. liftforce. mindervalide lift

DE VEILIGE EN BETROUWBARE MINDERVALIDE LIFT. liftforce. mindervalide lift DE VEILIGE EN BETROUWBARE MINDERVALIDE LIFT liftforce mindervalide lift liftforce Even voorstellen.. Lift Force BV is een allround leverancier in de lifttechniek, waarbij het hele traject van ontwerp,

Nadere informatie

Elektrische servomotoren

Elektrische servomotoren 4 573 SQS35.53, SQS65.5 met nulspanningsterugloop, zonder handbediening SQS35.00, SQS65, SQS85.00 zonder nulspanningsterugloop, met handbediening Elektrische servomotoren voor afsluiters met 5,5 mm slag

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-UNT-AY1X/S1139 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 Voor cilinder met T-gleuf zonder montagetoebehoren Optionele toebehoren voor de montage op andere cilinderbouwvormen montage met één hand

Nadere informatie

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16

Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 16 36 Doorstroomafsluiter met buitendraad, PN 6 VVG... Armatuur brons CC9K (Rg5) DN 5...DN 0 k vs 5...25 m 3 /h Vlak afdichtende buitendraadaansluiting G B volgens ISO 228/ Koppelingsets ALG 2 met draadaansluiting

Nadere informatie

Magneetveld-sensor magneetinductieve naderingssensor BIM-EG08-Y1X

Magneetveld-sensor magneetinductieve naderingssensor BIM-EG08-Y1X ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M8 x 1 roestvast staal, 1.4427 SO nominale schakelafstand 78 mm, in combinatie met magneet DMR31-15-5

Nadere informatie

Universele Werklamp GT-AL-02

Universele Werklamp GT-AL-02 Universele Werklamp GT-AL-02 GEBRUIKSAANWIJZING V/09/09 Lees deze handleiding voor het eerste gebruik van deze werklamp door en leef voor uw eigen bescherming in ieder geval de veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19

ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19. ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19. WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING Blz. 20 REINIGING EN ONDERHOUD VAN

Nadere informatie

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 20/50/75/120 R. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 20/50/75/120 R NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS R -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKR643GY. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKR643GY Gebruiksaanwijzing 3Nl33014.fm5 Page 16 Monday, August 27, 2001 4:45 PM GEBRUIKSAANWIJZING VOOR DE INGEBRUIKNEMING MILIEUTIPS ALGEMENE VOORZORGSMAATREGELEN EN ADVIEZEN BEDIENING ONDERHOUD

Nadere informatie

Bell-control GEBRUIKERSHANDLEIDING (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29,

Bell-control GEBRUIKERSHANDLEIDING (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29, GEBRUIKERSHANDLEIDING Bell-control (IP66) IDTechnology BV (Bellmarine) Meridiaan 29, NL-2801DA Gouda The Netherlands Tel.: +31-85-4868530 e-mail: info@bellmarine.nl www.bellmarine.nl Copyright 2016 IDTechnology,

Nadere informatie

GLAUNACH. A l g e m e n e H a n d l e i d i n g U i t l a a t g e l u i d d e m p e r GLAUNACH GMBH Uitgave Pag.

GLAUNACH. A l g e m e n e H a n d l e i d i n g U i t l a a t g e l u i d d e m p e r GLAUNACH GMBH Uitgave Pag. GLAUNACH A l g e m e n e H a n d l e i d i n g U i t l a a t g e l u i d d e m p e r Pag. 1 van 8 INHOUDSOPGAVE Bladzijde 1. ALGEMEEN... 3 1.1 Inleidende opmerking... 3 1.2 Toepassingsgebied... 3 2. BELANGRIJKE

Nadere informatie

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-IKT-Y1X-H1141

Magneetveld-sensor voor pneumatische cilinders BIM-IKT-Y1X-H1141 ATEX categorie II 2 G, Ex zone 1 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 rechthoekig, hoogte 28 mm metaal, GD-Zn magneet-inductieve sensor DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN

Nadere informatie

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies

HANDLEIDING. Sesame. Thermoplastic Tank Technologies HANDLEIDING Sesame Thermoplastic Tank Technologies INSTALLATIE- EN GEBRUIKSAANWIJZING INHOUD 1. ALGEMEEN 3 2. BELANGRIJK 3 3. INSTALLATIE EXPANSIEVAT 4 4. GEBRUIK EXPANSIEVAT 5 5. VERVANGEN LUCHTCEL 5

Nadere informatie

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K

afsluitkleppen Serie AK-Ex voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX 10/2015 NL/nl K . X X testregistrierung afsluitkleppen Serie ATEX-conforme onderdelen voor luchtdichte afsluiting in zones met explosiegevaar volgens ATEX Ronde afsluitkleppen voor afsluiten van luchtkanalen, volgens

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door stof van installaties en arbeidsplaatsen Installatie: Arbeidsplaats: Beschrijving van de installatie en arbeidsplaats Verantwoordelijke: (1) Brandbare Stoffen (2) Gegevens van de meest kritische stof Ontstekingstemperatuur: Ontstekingsenergie:

Nadere informatie

Woonhuisventilator type: Compact-10P

Woonhuisventilator type: Compact-10P Gebruikershandleiding Compact-10P Gebruikershandleiding Woonhuisventilator type: Compact-10P Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem van

Nadere informatie

Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS

Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS Aanvullende handleiding overeenkomstig ATEX 94/9/EG Geluiddemper RS/RSM MWK/MWS/MBK/MBS Ferdinand Schad KG Steigstraße 25-27 D-78600 Kolbingen Telefoon +49 (0) 74 63-980 - 0 Fax +49 (0) 74 63-980 - 200

Nadere informatie

Scha tschra Hei u g E c sure heater R sista ces chauffa tes Scha e astverwar i ge. Risca dat re a tic de sa Resiste cia ca efact ra 3105 XXX

Scha tschra Hei u g E c sure heater R sista ces chauffa tes Scha e astverwar i ge. Risca dat re a tic de sa Resiste cia ca efact ra 3105 XXX Scha tschra Hei u g E c sure heater R sista ces chauffa tes Scha e astverwar i ge V r ee e e t f r apparats p Risca dat re a tic de sa Resiste cia ca efact ra 305 XXX tage I sta ati s u d Bedie u gsa eitu

Nadere informatie

Rütteltisch voor betonverdichting

Rütteltisch voor betonverdichting Rütteltisch voor betonverdichting Modell VT Gebruikshandleiding 1. Inhoudsopgave 2. Algemeen... 5 2.1. Voorwoord... 5 2.2. Waarschuwingen en Symbolen... 6 2.3. Apparatuurtypen... 6 3. Veiligheidsvoorschriften...

Nadere informatie

H-TRONIC pendeltreinautomaat

H-TRONIC pendeltreinautomaat G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr. 21 65 24 H-TRONIC pendeltreinautomaat Belangrijk! Beslist lezen! Deze gebruiksaanwijzing is een integraal onderdeel van dit product. Er staan belangrijke aanwijzingen

Nadere informatie

ISO Ventilationbox

ISO Ventilationbox ISO Ventilationbox 207027 DU ESP ITA FRA UK 2 Gebrauchsanweisung 3 Instrucciones de uso 23 Manuale d istruzione 33 Instructions d utilisation 43 User Manual 53 Type 6-6-250, 6-6-550, 6-6-750, 7-7-900,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING Jaarlijks onderhoud verplicht conform Europese norm EN14637! Voor meer informatie zie pag. 3 GEBRUIKERSHANDLEIDING Brand- en/of rookwerend rolscherm + Firescreen Control Type: Bouwjaar: Fabrikant / leverancier

Nadere informatie

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier

Tijdschakelklok. Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Omwille van het milieu 100% recyclingpapier G E B R U I K S A A N W I J Z I N G Bestnr.: 61 00 57 (groen) 61 00 58 (oranje) 61 00 82 (transparant) 61 00 83 (blauw) Tijdschakelklok Omwille van het milieu 100% recyclingpapier Impressum Alle rechten,

Nadere informatie

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD VAN HOROS LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN

ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD VAN HOROS LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN Algemeen. ALGEMENE VOORSCHRIFTEN VOOR BEDIENING EN ONDERHOUD VAN HOROS LUCHTBEHANDELINGSAPPARATEN Voor een bedrijfszekere werking van de apparatuur is het noodzakelijk de controle- en onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht.

Handleiding. Bij het installeren en / of samenbouwen van de apparatuur moet voor de ingebruikname alle veiligheidscomponenten zijn aangebracht. Woord vooraf Handleiding Het doel van deze handleiding is de gebruiker een inzicht te geven in de werking, montage en het onderhoud van de door Geha bv geleverde apparaten. Voordat u begint met de plaatsing

Nadere informatie

Elektrische kippengrills

Elektrische kippengrills Elektrische kippengrills met afzonderlijk aangedreven, boven elkaar geplaatste spiesen Mod. E-6P 215.035 Mod. E-8P-S2 215.036 Mod. E-12P-S3 215.037 AANWIJZINGEN VOOR INSTALLATIE, BEDIENING EN ONDERHOUD

Nadere informatie

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV

Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV Gebruikers- en montagehandleiding Pijpdakventilator MPV type: MPV-7W MPV-7WR MPV-7/14W MPV-7/14WR Deze handleiding is bedoeld voor de gebruikers en de installateurs van het mechanisch ventilatiesysteem

Nadere informatie

Handleiding. Radiale ventilatoren. Standaardmotoruitvoering

Handleiding. Radiale ventilatoren. Standaardmotoruitvoering Handleiding Radiale ventilatoren Standaardmotoruitvoering Printed in Germany Wijzigingen door verdere technische ontwikkeling ten opzichte van de in deze handleiding vermelde gegevens en afbeeldingen moeten

Nadere informatie

Komme i gang med QuarkXPress 10.1

Komme i gang med QuarkXPress 10.1 Komme i gang med QuarkXPress 10.1 INHOUDSOPGAVE Inhoudsopgave Sammanhörande dokumentation...3 Systeemeisen...4 Systemkrav: Mac OS X...4 Systeemvereisten: Windows...4 Installeren: Mac OS...5 Bestanden toevoegen

Nadere informatie

MegaBox radiaalventilatoren

MegaBox radiaalventilatoren MegaBox radiaalventilatoren De MegaBox-serie overtuigt door haar uitstekende eigenschappen: Geluidarme hogecapaciteitsradiaal ventilatoren Uitdraaibare ventila toreenheid voor eenvoudige reiniging en onderhoud

Nadere informatie

Montagehandleiding voor H-Air

Montagehandleiding voor H-Air Montagehandleiding voor H-Air De mechanische installatie van de kachel, frontlijst e.d. wordt hier beschreven Elektrische montage van de ventilatorbak: De ventilator mag alleen door een erkend elektricien

Nadere informatie

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage en onderhoud ATEX terugslagkleppen Type AF JULY NL

Ontstoffingstechniek & Productieoptimalisatie. Montage en onderhoud ATEX terugslagkleppen Type AF JULY NL Montage en onderhoud ATEX terugslagkleppen Type AF23060-01JULY05 1005NL Veiligheidsvoorschriften Het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften kan ernstige risico s met zich meebrengen. Onderhoud

Nadere informatie

Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk

Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk Betrouwbaar, Technisch, Vriendelijk Stofexplosiegevaar Thema avond PREBES Aquafin Harelbeke 08/06/2017 G. Cailliau, sectormanager BTV West Vlaanderen Inhoud Wanneer is er explosiegevaar? Wettelijk kader.

Nadere informatie

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman

VIESMANN. Montagehandleiding VITOPLEX 200. Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl. voor de vakman Montagehandleiding voor de vakman Voor meer informatie: www.kuiperzn.nl VIESMANN Vitoplex 200 type SX2A, 700 tot 1950 kw Olie-/gasketel VITOPLEX 200 5/2011 Na montage deze handleiding recyclen! Veiligheidsvoorschriften

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK

GEBRUIKSAANWIJZING EIGENSCHAPPEN VOOR HET GEBRUIK Hartelijk dank voor de aankoop van dit product van JB Systems. Lees deze gebruiksaanwijzing zeer zorgvuldig door, om volledig van alle mogelijkheden te kunnen profiteren. EIGENSCHAPPEN Gebruikersvriendelijke

Nadere informatie

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing

WHIRLPOOL AKM331. Gebruiksaanwijzing WHIRLPOOL AKM331 Gebruiksaanwijzing NL INHOUD ALVORENS DE KOOKPLAAT TE GEBRUIKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR MILIEUBESCHERMING Blz. 19 WAARSCHUWINGEN EN ALGEMENE WENKEN Blz. 19 ADVIEZEN VOOR ENERGIEBESPARING

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN

GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN GEBRUIKSAANWIJZING WAND AFZUIGKAPPEN 2 GARANTIE Op het apparaat is 24 maanden garantie vanaf koopdatum. Uitgesloten van garantie zijn: verlichting, schade en gevolgschade ontstaan door een gebrekkig gemonteerde

Nadere informatie

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor

Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Rub-Block RB100DN met PT100 sensor Inhoudsopgave 1. Toepassing 3 2. Waarschuwingen en symbolen in deze gebruiksaanwijzing 3 3. Functie 3 3.1 Rub-Block met PT100 sensor 3 3.2 Meetomvormer optioneel 4 4.

Nadere informatie

RADAR-NIVEAUMETER SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE

RADAR-NIVEAUMETER SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE Speciale veiligheidsinstructie du RADAR-NIVEAUMETER SPECIALE VEILIGHEIDSINSTRUCTIE Inhoudsopgave Informatie over de Europese ATEX-richtlijn voor de TankRadar Pro.................... 2 ATEX-markering en

Nadere informatie

TTW S / TTW S

TTW S / TTW S TTW 25000 S / TTW 35000 S NL BEDIENINGSHANDLEIDING WINDMACHINEE TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-NL INHOUDSOPGAVE 01. Algemene beschrijving............. 01 02. Veiligheidsinstructies................. 01 03.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50

GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer PCE-IR 50 PCE Brookhuis B.V. Institutenweg 15 7521 PH Enschede The Netherlands Telefoon: +31 (0)900 1200 003 Fax: +31 53 430 36 46 info@pcebenelux.nl www.pce-instruments.com/dutch GEBRUIKSAANWIJZING Thermometer

Nadere informatie

Betonkabel Vloerverwarming

Betonkabel Vloerverwarming Überschrift beperkte Installatiehandleiding Warmup Betonkabel Vloerverwarming BELANGRIJK: Lees eerst deze handleiding alvorens u uw verwarming gaat installeren. Foutieve installatie kan de verwarming beschadigen

Nadere informatie

Moeller schakelschemaboek 02/05. Nokkenschakelaar

Moeller schakelschemaboek 02/05. Nokkenschakelaar Moeller schakelschemaboek / Blz. Overzicht - AAN-UIT schakelaar, hoofdschakelaar, werkschakelaar - Omschakelaar, omkeerschakelaar - (Omkeer-) sterdriekhoekschakelaar - Poolomschakelaar - Vergrendelingsschakelingen

Nadere informatie

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen

EXPLOSIEVEILIGHEIDSDOCUMENT Beoordeling van explosiegevaren door gas en damp van binnen arbeidsplaatsen Explosiegevaarlijke ruimte: Arbeidsplaats: Beschrijving van gas en/of damp Veiligheidsinformatieblad aanwezig (1) Vlampunt Vlampunt beneden 21 C Vlampunt boven 21 C Beschrijving van de installatie (2)

Nadere informatie

Explosieveilige Ribbenbuiskachels Type ERB (RVS)

Explosieveilige Ribbenbuiskachels Type ERB (RVS) Explosieveilige Ribbenbuiskachels Type ERB (RVS) Explosieveilige Ribbenbuiskachels typ ERB zijn ontworpen om ruimten te verwarmen waar explosiegevaar kan ontstaan door gebruik van brandbare gassen, dampen

Nadere informatie

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave)

Technische handleiding Versie 11/11. PLC-INTERFACE (slave) Technische handleiding Versie 11/11 PLC-INTERFACE (slave) Deze handleiding voor het installeren en bedienen van de PLC-interface (slave) zorgvuldig doorlezen en navolgen. Deze handleiding binnen handbereik

Nadere informatie

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding

FACILA DP091, DP092. Buitenpost opbouw met camera. Montage- en gebruikershandleiding FACILA DP091, DP092 Buitenpost opbouw met camera Montage- en gebruikershandleiding Inhoud 1. Voorzorgsmaatregelen... 2 2. Gebruik volgens de voorschriften... 3 3. Omschrijving... 3 4. Installatie... 4

Nadere informatie

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM

EMC. Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM EMC Geen probleem voor machinefabrikanten? Rinus Simonis Trainer / Coach machineveiligheid en vicevoorzitter Vereniging FME-RNCM Machinefabrikant vroeger en nu elektrotechnicus werktuigbouwkundige elektricien

Nadere informatie

Inductieve sensor BI10-M30-Y1X-H1141

Inductieve sensor BI10-M30-Y1X-H1141 ATEX categorie II 1 G, Ex zone 0 ATEX categorie II 1 D, Ex zone 20 SIL2 volgens IEC 61508 schroefdraad, M30 x 1,5 messing verchroomd DC 2-draads, nom. 8,2 VDC uitgang volgens DIN EN 60947-5-6 (NA- MUR)

Nadere informatie

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer

TDS 75. NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TDS 75 NL Gebruikshandleiding Elektrische warmeluchtblazer TRT-BA-TDS 75 -TC-001-NL TROTEC GmbH & Co. KG Grebbener Straße 7 D-52525 Heinsberg Tel.: +49 2452 962-400 Fax: +49 2452 962-200 www.trotec.com

Nadere informatie

Roll Up 28 RTS Installationsanleitung Installatiegids L N Installationsvejledning A D Installationsanvisning V S Asennusohje I F

Roll Up 28 RTS Installationsanleitung Installatiegids L N Installationsvejledning A D Installationsanvisning V S Asennusohje I F Roll Up 8 RTS Installationsanleitung Installatiegids Installationsvejledning Installationsanvisning Asennusohje FI SV DA NL DE Ref. 53048A Installasjonsguide NO Copyright 03 Somfy SAS. All rights reserved

Nadere informatie

IP65 (1) AXIALE BUISVENTILATOREN COMPACT TCBB / TCBT (ALUMINIUM WAAIERS)

IP65 (1) AXIALE BUISVENTILATOREN COMPACT TCBB / TCBT (ALUMINIUM WAAIERS) Beschermd tegen corrosie. Montageplaat, motorsteun en beschermrooster behandeld met een cataforische en een zwarte polyester coating. Modellen /4-71 en 8 Brandwerende aansluitdoos met wartel. PG-11 (m.u.v.

Nadere informatie

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging

Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Criteria voor de selectie van een aardlekbeveiliging Gebruik van aardlekbeveiliging bij SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL en SUNNY TRIPOWER Inhoud Bij de installatie van omvormers bestaat er vaak onzekerheid

Nadere informatie

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107

Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT. Modelnr.: *688.107 Professional Supplies EIERKOOKAPPARAAT Modelnr.: *688.107 GEBRUIKSAANWIJZING Om volledig gebruik te maken van de mogelijkheden en storingen tot het minimum te beperken raden wij u aan om de gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK

VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK INSTALLATIE INSTRUCTIES 12-2015 VEILIGHEID EN CORRECT GEBRUIK Om veiligheid en een lange levensduur van dit product te garanderen, zal u de bijgesloten instructies strikt in acht moeten nemen. Uw garantie

Nadere informatie

Babyweegschaal Bedieningshandleiding

Babyweegschaal Bedieningshandleiding BABYWEEGSCHAAL 7725 BEDIENINGSHANDLEIDING Edition V1.0 Date: 21.05.2010 Page 1 of 7 Ingebruikneming / wegen + tarreren Edition V1.0 Date: 21.05.2010 Page 2 of 7 Instellen van de automatische uitschakeltijd

Nadere informatie

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel

Technische Handleiding Versie 08/06. CompTrol Signal 3. Signaalkabel Technische Handleiding Versie 08/06 CompTrol Signal 3 Signaalkabel Deze handleiding voor het installeren van de optionele printplaat en bediening van de airconditioner zorgvuldig doorlezen. De voorschriften

Nadere informatie

Handleiding Enfan. Pagina 1 van 18

Handleiding Enfan. Pagina 1 van 18 19-1-2017 Versie 1.2 Handleiding Enfan Pagina 1 van 18 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Woord vooraf... 3 1. Identificatie... 4 1.1 Algemeen... 4 1.1.1 Beschrijving van het systeem... 4 1.1.2 Specificaties...

Nadere informatie