Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie. bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie. bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen"

Transcriptie

1 review Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting september 2008 Inleiding Hypertensie of verhoogde bloeddruk komt in Nederland voor bij 25% van de volwassenen in de leeftijd van 20 tot 70 jaar. In de leeftijdsgroep van 65 tot 85 jaar wordt bij ca. 40% van de mensen een verhoogde bloeddruk gevonden (VTV 2005).Daarnaast heeft 48% van de personen met angina pectoris of een hartinfarct een verhoogde bloeddruk en 61% van de patienten met een TIA of herseninfarct (Kaasjager and van Dis 2008). Hypertensie wordt gedefinieerd als een systolische bloeddruk (bovendruk) van 140 mmhg of hoger en/of een diastolische bloeddruk (onderdruk) van 90 mmhg of hoger en/of het gebruik van bloeddrukverlagende medicijnen (Grobbee et al. 2001). Hypertensie is een belangrijke risicofactor voor het ontstaan van hart- en vaatziekten, zoals beroerte, hartinfarct en perifeer vaatlijden (Prospective studies collaboration; Lawes et al. 2002; Lewington et al. 2002). Hart- en vaatziekten zijn al jaren de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Het is dan ook belangrijk maatregelen te treffen om risicofactoren zoals hoge bloeddruk te voorkomen of te behandelen. Verbetering van de leefgewoonten speelt daarbij een belangrijke rol. In de richtlijn Cardiovasculair Risicomanagement van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO en in de nieuwste Europese richtlijn voor preventie van hart- en vaatziekten (Mancia et al. 2007), die in 2007 is uitgekomen, wordt aanbevolen om bij alle patiënten te beginnen met leefstijladviezen, ook bij personen die medicamenteuze behandeling nodig hebben. Bovendien wordt aangeraden om aan personen met een hoog-normale bloeddruk die ook nog andere risicofactoren hebben leefstijladviezen te geven om de kans op het ontstaan van hoge bloeddruk te verlagen. De bijdrage van leefstijlfactoren aan het vóórkomen van hypertensie kan uitgedrukt worden in het population attributable risk percentage (PAR%). Het PAR% van een leefstijlfactor geeft aan welk percentage van de gevallen van hypertensie in een bevolkingsgroep te wijten is aan die leefstijlfactor. Eliminatie van de leefstijlfactor leidt dan theoretisch tot een evenredige daling in het aantal gevallen van hypertensie. De belangrijkste leefstijlfactoren die verantwoordelijk zijn voor het ontstaan van hypertensie in Nederland zijn overgewicht (19%), hoge natriumconsumptie (17%), lage consumptie van visvetzuren (15%) en lichamelijke inactiviteit (10%) (Geleijnse et al. 2005). Overige factoren zijn hoge koffieconsumptie (9%), geringe consumptie van kalium (9%), magnesium (7%) en calcium (4%) en overmatig alcoholgebruik (3%). Doel van deze review is het beschrijven van effecten van leefstijlinterventies bij zowel patiënten met hart- en vaatziekten als hoog-risicogroepen, met name personen met hypertensie. Omdat er echter geen studies bij patiënten gevonden zijn in de

2 literatuur heeft deze review betrekking op hoogrisicogroepen. Methoden Om een overzicht te kunnen maken van wetenschappelijke artikelen waarin de effectiviteit van leefstijlinterventies op bloeddruk wordt beschreven, werd gezocht in Pubmed. Er is gezocht met combinaties van de volgende termen: cardiovascular (disease), coronary artery disease, myocardial infarction, stroke, cerebrovascular accident, hypertension, high blood pressure, lifestyle (interventions), sodium reduction/restriction, diet, calcium supplementation, potassium supplementation, magnesium supplementation, exercise, physical activity, weight loss/reduction, cardiovascular disease prevention, blood pressure lowering/ reduction, review, meta-analysis, clinical trial. Daarnaast werden referentielijsten van gevonden artikelen geraadpleegd en werd gebruik gemaakt van de link related articles in Pubmed. Ten slotte werd ook de Cochrane database geraadpleegd. Als eerste werd gekeken naar studies met harde eindpunten zoals optreden van hart- en vaatziekten en sterfte. Daarnaast is ook gezocht naar studies die effecten op intermediaire eindpunten, zoals bloeddruk beschrijven. Er werd onderscheid gemaakt tussen studies bij patiëntengroepen (personen met reeds doorgemaakte hart- en vaatziekten), studies bij groepen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, d.w.z. personen met hypertensie eventueel in combinatie met andere risicofactoren en studies bij personen zonder verhoogd risico. De search werd beperkt tot publicaties van na 1990 en indien mogelijk tot meta-analyses en reviews. De gevonden studies zijn opgenomen in bijlage 1. Resultaten Hierna volgt per type interventie een korte bespreking van de resultaten. Er zijn geen studies gevonden bij patiëntengroepen. Er zullen om die reden alleen effecten bij hoog-risicogroepen worden besproken. In een aantal meta-analyses zijn ook resultaten bij personen met een normale bloeddruk opgenomen. Hoewel de review gericht is op hoog-risicogroepen hebben wij deze resultaten toch vermeld. De resultaten bij personen met normale bloeddruk zijn echter niet compleet, omdat er niet specifiek op interventies bij normotensieven is gezocht. Achtereenvolgens worden besproken: elektrolyten (natriumbeperking, calciumsuppletie, kaliumsuppletie, magnesiumsuppletie), gewichtsverlies, lichaamsbeweging, vezels, visolie, DASH-dieet en een combinatie van maatregelen. Elektrolyten In de overzichtstabel (bijlage 1) zijn negen reviews en meta-analyses naar het effect van natriumbeperking op de bloeddruk opgenomen (Cook et al. 2007; Cutler et al. 1997; Fodor et al. 1999; Geleijnse et al. 2003; Graudal et al. 1998; He and MacGregor 2004; Hooper et al. 2004;Hooper et al. 2002; Jurgens and Graudal 2004; Midgley et al. 1996), gebaseerd op studies in hoogrisicogroepen (personen met hypertensie) en in groepen zonder verhoogd risico. Daarnaast worden in de bijlage 11 artikelen (meta-analyses en reviews) genoemd die effecten van calcium, kalium, magnesium of combinaties van deze elektrolyten beschrijven op de bloeddruk bij personen met hoge of normale bloeddruk (Allender et al. 1996; Beyer et al. 2006; Bucher et al. 1996; Burgess et al. 1999; Dickinson et al. 2006a; Dickinson et al. 2006b; Dickinson et al. 2006c; Geleijnse et al. 2003; Griffith et al. 1999; van Mierlo et al. 2006; Whelton et al. 1997). Natriumbeperking Van de negen studies in de tabel die effecten van natriumbeperking beschrijven is er slechts één die effecten op cardiovasculaire eindpunten beschrijft (Cook et al. 2007). In deze studie werd van 2415 deelnemers aan de TOHP-trials na 5-10 jaar opnieuw informatie verzameld. In de TOHP- trials werden diverse leefstijlinterventies getest waaronder natriumbeperking. De natriumbeperkende maatregelen leidden tot een daling in natriumexcretie van ca mmol per 24 uur. De interventies duurden 18 maanden (TOHP-I) tot 3 à 4 jaar (TOHP-II). De deelnemers waren personen van 2 Nederlandse Hartstichting

3 middelbare leeftijd met een diastolische bloeddruk tussen 80 en 90 mmhg. Uit de hier genoemde vervolgstudie bleek dat het risico op hart- en vaatziekten in de interventiegroep significant lager lag (25-30%) dan in de controlegroep. De overige studies in de bijlage naar verminderde natriumconsumptie rapporteren uitsluitend effecten op de bloeddruk. Alle studies vinden een significant effect op de systolische bloeddruk van -3,9 tot -5,9 mmhg bij personen met hypertensie en -1,1 tot -1,9 mmhg bij personen zonder hypertensie. Ook het effect op de diastolische bloeddruk was voor hypertensieven significant, -1,9 tot -3,8 mmhg. Bij normotensieven was het effect op de diastolische bloeddruk (-0,3 tot -1,1 mmhg) niet altijd significant. In de review van Fodor uit 1999 (Fodor et al. 1999) wordt aangegeven dat er geen hard bewijs is dat zoutbeperking hypertensie kan voorkomen bij personen met een normale bloeddruk. Bovendien vermeldt de review dat zoutbeperking vooral effect heeft bij hypertensieven van 45 jaar en ouder. De inname van natrium is moeilijk te meten met voedingsvragenlijsten omdat de hoeveelheid zout die tijdens het koken aan het eten wordt toegevoegd moeilijk is vast te stellen. De meeste studies gebruiken de afname in natriumuitscheiding in de urine als maat. De uitscheiding van natrium in de urine gedurende 24 uur is op dit moment de gouden standaard om de inname vast te stellen. 95% van de hoeveelheid natrium die wordt gegeten wordt via de urine uitgescheiden. In Nederland wordt de gemiddelde natriuminname geschat op 3,9 gram per dag (Ocké and Hulshof 2004). Dit komt overeen met een zoutconsumptie van 9-10 gram per dag. In de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad wordt als aanbeveling een consumptie van maximaal 6 gram keukenzout per dag gegeven, met als kanttekening dat deze aanbeveling gebaseerd is op wat praktisch haalbaar is in Nederland (Gezondheidsraad 2006). Idealiter zou de consumptie rond de 3 gram liggen. Calciumsuppletie Voor calciumsuppletie wordt in alle meta-analyses een significante verlaging van de systolische bloeddruk gevonden met bijna 3 mmhg bij personen met hypertensie. Voor personen zonder hypertensie lijkt het effect van dezelfde omvang (Griffith et al. 1999; van Mierlo et al. 2006). Eén studie waarin het effect van calciumsuppletie apart werd bepaald voor normotensieven en hypertensieven vond voor de normotensieven geen opvallend effect op de systolische bloeddruk in tegenstelling tot de hypertensieven (Bucher et al. 1996). Het effect van calciumsuppletie op de diastolische bloeddruk is minder eensluidend en minder overtuigend. De calciumsuppletie wordt gedaan in de vorm van poeders of tabletten of door een hogere inname met de voeding. De doseringen die in de trials gebruikt worden varieren van 400 mg tot ruim 2 gram. Er werd geen opvallend verschil gevonden in effect tussen hogere en lagere doseringen (Dickinson et al. 2006c; van Mierlo et al. 2006). De maximaal aanbevolen hoeveelheid calcium is in Nederland 2,5 gram. Dit betekent dat wanneer iemand een supplement zou gebruiken bij een normaal voedingspatroon er sprake zou kunnen zijn van een te hoge calciuminname. Dat dit bezwaarlijk kan zijn blijkt uit een recente publicatie (Bolland et al. 2008). Hierin wordt een trial beschreven bij 1471 gezonde vrouwen na de overgang. In de trial werd het effect van 1 gram calcium gedurende 5 jaar op de botdichtheid onderzocht. Uit nadere bestudering van de gegevens kwam naar voren dat bij de vrouwen die het calciumsupplement kregen duidelijk vaker hartinfarcten en beroertes optraden dan bij de vrouwen die een placebo kregen. Kaliumsuppletie Er zijn 2 meta-analyses (Geleijnse et al. 2003; Whelton et al. 1997) in de bijlage opgenomen naar effecten van kaliumsuppletie op de bloeddruk. Een derde meta-analyse is uit kwaliteitsoverwegingen niet meegenomen (Dickinson et al. 2006a). De dosering van kalium varieerde van 17 tot 200 mmol per dag (ca. 680 tot 8000 mg per dag). De dagelijkse inname van kalium in Nederland is geschat op gemiddeld 3400 mg (Ocké and Hulshof 2004). De twee meta-ana- 3 Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen

4 lyses vinden een significante verlaging van zowel de systolische als de diastolische bloeddruk met ruim 3,0/2,0 mmhg bij personen met hypertensie (Geleijnse et al. 2003) of bij personen met normale en verhoogde bloeddruk gecombineerd (Whelton et al. 1997). Deze twee meta-analyses zijn grotendeels gebaseerd op dezelfde trials. In een review uit 1999 (Burgess et al. 1999) wordt een voorzichtige aanbeveling gedaan voor een inname van kalium van minimaal 60 mmol (ca mg) per dag. Hiervoor zijn in een 12 jaar durende prospectieve studie (Khaw and Barrett-Connor 1987) associaties gevonden met een lagere sterfte aan beroertes. Een 10 mmol (ca. 400 mg) hogere inname van kalium met de voeding werd in deze studie in verband gebracht met een 40% lager risico op sterfte aan beroerte. In dezelfde review wordt aangegeven dat suppletie boven de 60 mmol per dag niet zinvol is ter behandeling of preventie van hypertensie. Gelet op de huidige consumptie van kalium in Nederland (gemiddeld 3400 mg/dag) zou dit betekenen dat in Nederland de bovengenoemde aanbeveling ruim gehaald wordt. Magnesiumsuppletie Met betrekking tot magnesiumsuppletie werd één review gevonden waarin studies bij personen met verhoogde bloeddruk waren opgenomen (Dickinson et al. 2006b). Er werd een klein maar wel significant verlagend effect op de diastolische bloeddruk gevonden. De auteurs van de review waarschuwen echter dat de in de review opgenomen trials van korte duur en matige kwaliteit zijn en dat het gevonden effect op de diastolische bloeddruk waarschijnlijk een toevalsbevinding is. In de studies in de genoemde review werden magnesiumdoseringen van mmol/dag (ca. 250 mg tot 1 gram per dag) gegeven. In Nederland is de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid mg per dag, afhankelijk van leeftijd en geslacht. Combinaties Een review naar het effect van combinaties van elektrolyten vond geen overtuigend effect op de bloeddruk (Beyer et al. 2006). Opgemerkt dient te worden dat deze review slechts op drie trials was gebaseerd. Samenvattend: (zie ook tabel 1, pagina 7) natriumbeperking heeft zowel bij personen met als bij personen zonder hypertensie een gunstig effect op de systolische en diastolische bloeddruk. Het effect is sterker bij hypertensieven dan bij normotensieven. Er zijn aanwijzingen dat natriumbeperking leidt tot vermindering van het optreden van harten vaatziekten (slechts 1 trial). Calciumsuppletie heeft bij personen met hypertensie een gunstig effect op de systolische bloeddruk. Hierbij dient echter wel rekening te worden gehouden met mogelijk schadelijke effecten bij hoge doseringen. Een aanzienlijke verhoging van de kaliuminname heeft mogelijk zowel een effect op de systolische als de diastolische bloeddruk bij hypertensieven. Het effect van magnesiumsuppletie is nog niet overtuigend aangetoond. Met name voor kalium en magnesium blijft meer onderzoek noodzakelijk. Gewichtsverlies In de bijlage zijn 2 reviews en 2 meta-analyses opgenomen waarin de relatie tussen gewicht en gewichtsverlies enerzijds en bloeddruk anderzijds wordt beschreven. Uit de twee reviews (Leiter et al. 1999; Mertens and Van Gaal 2000) komt naar voren dat er een positief verband is tussen overgewicht en bloeddruk, m.a.w. hoe groter het overgewicht des te hoger de bloeddruk. Gewichtsverlies blijkt een gunstige invloed te hebben op de hoogte van de bloeddruk, ook als dit gewichtsverlies in de orde van 5-10 % van het oorspronkelijke gewicht ligt. Er zijn bovendien aanwijzingen dat gewichtsverlies en bloeddrukverlagende medicijnen elkaar kunnen aanvullen in hun effect op de bloeddruk en dat gewichtsverlies zou kunnen leiden tot een lagere medicatiebehoefte. In de twee meta-analyses (Mulrow et al. 2000; Neter et al. 2003) wordt gevonden dat een gewichtsvermindering van gemiddeld ca. 6% tot een daling in zowel de systolische als de diastolische bloed- 4 Nederlandse Hartstichting

5 druk leidt. In de meta-analyse waarin uitsluitend studies bij personen met een verhoogde bloeddruk zijn opgenomen is de daling (-3,0/-2,9 mmhg) niet significant (Mulrow et al. 2000), in de andere meta-analyse bij zowel personen met normale als personen met verhoogde bloeddruk is er wel een significant verschil met de controlegroep (-4,4/-3,6 mmhg) (Neter et al. 2003). Er is echter geen opvallend verschil in effect tussen normotensieve en hypertensieve personen. Wel wordt een duidelijk groter effect gevonden bij personen die al behandeld worden met bloeddrukverlagende medicijnen ten opzichte van onbehandelde personen. Lichaamsbeweging In de bijlage worden twee meta-analyses, een review en een trial m.b.t. het effect van lichaamsbeweging vermeld. De trial betreft personen met hoog-normale of licht verhoogde bloeddruk, overgewicht en een passieve leefstijl (Whelton et al. 2002), die gedurende zes maanden meededen aan een begeleid beweegprogramma. De meta-analyses (Blumenthal et al. 2000; Cornelissen and Fagard 2005) zijn gebaseerd op gegevens uit trials bij zowel normotensieve personen als hypertensieve personen. Uit de meta-analyses en de trial blijkt dat aerobe inspanning in de vorm van wandelen, joggen en fietsen zowel de systolische als de diastolische bloeddruk significant verlaagt met respectievelijk -3,0 tot -4,4 mmhg en -2,4 tot -4,3 mmhg. Het grootste effect wordt gevonden bij personen met hypertensie, gemiddeld -5,9/-4,3 mmhg. Uit de review (Hagberg et al. 2000) blijkt dat dit effect optreedt ongeacht de intensiteit van de activiteit of een eventuele afname in het lichaamsgewicht als gevolg van de lichaamsbeweging. Overige interventies Hierna wordt een aantal interventies of combinaties van interventies kort belicht. Vezels In 2005 verschenen er twee meta-analyses (Streppel et al. 2005; Whelton et al. 2005) naar het effect van vezels op de bloeddruk gebaseerd op 24 respectievelijk 25 trials bij normotensieve en hypertensieve personen. Er is vanzelfsprekend overlap tussen beide meta-analyses met betrekking tot de in de meta-analyse opgenomen studies (14 gemeenschappelijke studies). Beide vinden een niet-significante daling van ruim 1,0 mmhg voor de systolische bloeddruk en een significante daling van ca. 1,5 mmhg voor de diastolische bloeddruk. Indien uitsluitend bij personen met hypertensie wordt gekeken is het effect op de systolische bloeddruk wel significant. Het effect bij hypertensieven is sterker in de meta-analyse van Whelton (Whelton et al. 2005), te weten -6,0 mmhg voor de systolische bloeddruk en -4,2 mmhg voor de diastolische bloeddruk ten opzichte van respectievelijk -4,5 mmhg en -2,4 mmhg in de meta-analyse van Streppel (Streppel et al. 2005). In de eerstgenoemde meta-analyse bleek de duur van de trial van belang. Het effect was vooral significant in trials met een duur van tenminste 8 weken terwijl het effect in trials met een kortere duur gering was. In beide meta-analyses werd bovendien gezien dat het effect sterker is bij personen van 40 jaar en ouder, hoewel dit effect in de meta-analyse van Whelton niet statistisch significant was voor de systolische bloeddruk. Visolie Een meta-analyse uit 2002 (Geleijnse et al. 2002) beschrijft het effect van visolie-supplementen met een mediane dosis van 3,7 gram per dag gedurende gemiddeld ruim 11 weken op de bloeddruk. Hieruit komt een significante daling van 2,1 mmhg voor de systolische en van 1,6 mmhg voor de diastolische bloeddruk naar voren. Dit effect is groter bij personen met hypertensie, te weten respectievelijk -4,0 en -2,5 mmhg. Ook blijkt het effect sterker bij personen ouder dan 45 jaar. Opgemerkt wordt dat het effect van visolie in capsules zou kunnen verschillen van het effect van de consumptie van vette vis. De hoeveelheid visolie in de trials wijkt fors af van de gebruikelijke inname in Westerse landen, die gemiddeld lager is dan 250 mg per dag. In hoeverre ook lage doseringen visolie een bloeddrukverlagend effect hebben is nog niet duidelijk. 5 Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen

6 DASH-dieet In het artikel van Appel (Appel et al. 1997) wordt het effect van consumptie van een groente- en fruitdieet of een DASH-dieet (groente, fruit, magere zuivelproducten, veel vezels en eiwitten en weinig (verzadigd) vet) vergeleken met een typisch Amerikaans dieet. In de groep die het DASH-dieet gebruikt wordt een significante daling van de systolische en diastolische bloeddruk gevonden van respectievelijk 5,5 mmhg en 3,0 mmhg. Het effect bij personen met hypertensie blijkt zelfs twee keer zo groot: -11,0/-6,0 mmhg. In de groente- en fruitgroep wordt een significante daling van 2,8 mmhg voor de systolische bloeddruk gevonden. De daling van 1,0 mmhg voor de diastolische bloeddruk is niet significant. Voor hypertensieven worden bij de groente- en fruitinterventie significante verlagingen van 7,2 mmhg voor de systolische en 2,8 mmhg voor de diastolische bloeddruk gevonden. Combinaties Whelton beschrijft de resultaten van een trial bij mannen en vrouwen in de leeftijd van 60 tot 80 jaar met medicamenteus behandelde hypertensie waarvan meer dan de helft obesitas had (Whelton et al. 1998). In deze trial werd gekeken naar het effect van natriumbeperking en/of gewichtsreductie (uitsluitend bij de obesen) na staken van de bloeddrukverlagende medicijnen. Er werd gekeken naar het optreden van een aantal uitkomstmaten, zoals het (herhaaldelijk) meten van te hoge bloeddruk, het opnieuw starten met een antihypertensivum of het optreden van een cardiovasculaire aandoening. De kans op het optreden van hypertensie en/of het opnieuw starten met medicijnen lag voor de interventiegroepen minimaal 30% lager dan voor de groep zonder de interventie. Er was geen verschil in het optreden van cardiovasculaire aandoeningen tussen de verschillende interventiegroepen. Beschouwing Uit de review komt een aantal interventies naar voren die effectief zijn in het verlagen van de bloeddruk. Het effect van deze interventies is vaak groter bij personen met hypertensie. Effectieve interventies zijn natriumbeperking, lichaamsbeweging en gewichtsverlies. Ook een dieet met veel groenten, fruit, vezels e.d. lijkt een positieve invloed te hebben op de bloeddruk. Onder de overige interventies zijn er meer die in potentie een rol kunnen spelen in de preventie en behandeling van hypertensie (zoals calciumsuppletie, visolie en vezels), maar waarvoor de bewijzen nog beperkt of tegenstrijdig zijn. Het laatste heeft vaak te maken met een matige kwaliteit van trials: kleine interventiegroepen, geen goede controlegroepen en korte interventieperioden. Het doel van de review was om te focussen op patiëntengroepen en hoog-risico groepen. In veel meta-analyses zijn echter ook studies opgenomen bij groepen met een normaal risico, m.a.w. personen met een normale bloeddruk. Dit is, waar nodig, in de overzichtstabel vermeld (zie bijlage). Onderzoeken waarin het effect van leefstijlinterventies bij patiëntengroepen wordt beschreven werden helemaal niet gevonden. De belangrijkste verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat het als niet ethisch beschouwd wordt om patiënten met een reeds doorgemaakte hart- en vaatziekte en hoge bloeddruk medicatie te onthouden, terwijl het effect van medicijnen onomstotelijk bewezen is. In de richtlijn van de European Society of Hypertension and European Society of Cardiology (ESH- ESC) 2007 wordt opgemerkt dat het lastig blijkt om leefstijlaanpassingen langdurig vol te houden en dat er nog geen bewijs is dat leefstijlveranderingen complicaties aan hart en vaten kunnen voorkomen (Mancia et al. 2007). Voor de huidige review werden inderdaad geen artikelen gevonden waarin het effect van leefstijlinterventies op het optreden van hart- en vaatziekten in trials wordt beschreven. Deze trials zijn in het algemeen te kort. Het verband tussen bloeddruk en het ontstaan van hart- en vaatziekten is in het verleden in diverse artikelen beschreven. Een studie uit 2002 waarin 61 prospectieve observationele studies zijn opgenomen concludeert dat zowel op middelbare als op hogere leeftijd de bloeddruk een sterk en direct verband heeft met sterfte aan vasculaire aandoe- 6 Nederlandse Hartstichting

7 ningen tot ten minste een bloeddruk van 115/75 mmhg (Lewington et al. 2002). In cohortstudies wordt gevonden dat bij een 5 mmhg lagere diastolische bloeddruk het risico op beroerte 34% lager is en op ischemische hartziekten 21%. De resultaten van trials met bloeddrukverlagende medicijnen laten hetzelfde zien: uitgaande van een daling van de diastolische bloeddruk met 5 mmhg is het risico op beroerte 33% lager en op ischemische hartziekten 20% lager. De risicovermindering is gelijk voor verschillende leeftijdsgroepen en is onafhankelijk van het bloeddrukniveau (Law 2003; MacMahon 1990). Ook voor leefstijlinterventies werden in prospectieve cohort-onderzoeken verbanden gevonden met het optreden van hart- en vaatziekten. Gewichtsverlies ging samen met een lagere totale sterfte en sterfte aan cardiovasculaire aandoeningen bij personen met diabetes en overgewicht (Williamson et al. 2000). In de huidige review werd al beschreven dat voor een inname van minimaal 60 mmol kalium per dag een associatie is gevonden met een lagere sterfte aan beroertes (Khaw and Barrett-Connor 1987). Uit een meta-analyse uit 2004 komt naar voren dat lichamelijke activiteit een preventief effect heeft op het krijgen van beroerte (Wendel-Vos et al. 2004). Aanpassing van de leefstijl, met name op het gebied van voeding, gewicht en beweging, kan een belangrijk aangrijpingspunt zijn voor verlaging van de bloeddruk. Temeer omdat de effecten juist bij personen met hypertensie groot zijn. Een bijkomend voordeel is dat leefstijlfactoren een groot aantal chronische ziekten beïnvloeden en dat aanpassing van de leefstijl dus een breder effect heeft dan behandeling met bloeddrukverlagende medicijnen. In tabel 1 is het effect van leefstijlinterventies op bloeddruk en (sterfte aan) HVZ samengevat. Tabel 1 Effect van leefstijlinterventies op hart- en vaatziekten en bloeddruk Interventie Effect op bloeddruk* Effect op hart-en vaatziekten en sterfte natriumbeperking calciumsuppletie kaliumsuppletie systole 4-6 mmhg diastole 2-4 mmhg systole ca. 2 mmhg diastole < 1,0 mmhg systole ca. 3 mmhg diastole ca. 2 mmhg in onvoldoende studies gemeten geen studies gevonden geen studies gevonden magnesiumsuppletie? 1-2 mmhg geen studies gevonden gewichtsverlies systole + diastole 3-4 mmhg geen studies gevonden toename lichaamsbeweging toename van inname vezels toename van inname visolie DASH-dieet systole gem. ca 6 mmhg diastole gem. ca 4 mmhg systole 4-6 mmhg diastole 2-4 mmhg systole ca. 4 mmhg diastole ca. 2-3 mmhg systole ca. 11 mmhg diastole ca. 6 mmhg geen studies gevonden geen studies gevonden geen studies gevonden geen studies gevonden * de geschatte grootte van de effecten geldt voor personen met hypertensie = gunstig effect of positief verband = effect gevonden maar meer onderzoek noodzakelijk? = onduidelijk 7 Effectiviteit van leefstijlinterventies ter behandeling van hypertensie bij patiënten met hart- en vaatziekten en hoog risicopersonen

8 Referenties Allender, P. S., Cutler, J. A., Follmann, D., Cappuccio, F. P., Pryer, J., and Elliott, P Dietary calcium and blood pressure: a meta-analysis of randomized clinical trials. Ann Intern Med 124, Antikainen, R., Jousilahti, P., and Tuomilehto, J Systolic blood pressure, isolated systolic hypertension and risk of coronary heart disease, strokes, cardiovascular disease and all-cause mortality in the middle-aged population. J Hypertens 16, Appel, L. J., Moore, T. J., Obarzanek, E., Vollmer, W. M., Svetkey, L. P., Sacks, F. M., Bray, G. A., Vogt, T. M., Cutler, J. A., Windhauser, M. M., Lin, P. H., and Karanja, N A clinical trial of the effects of dietary patterns on blood pressure. DASH Collaborative Research Group. N Engl J Med 336, Beyer, F. R., Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Ford, G. A., and Mason, J Combined calcium, magnesium and potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 3, CD Blumenthal, J. A., Sherwood, A., Gullette, E. C., Babyak, M., Waugh, R., Georgiades, A., Craighead, L. W., Tweedy, D., Feinglos, M., Appelbaum, M., Hayano, J., and Hinderliter, A Exercise and weight loss reduce blood pressure in men and women with mild hypertension: effects on cardiovascular, metabolic, and hemodynamic functioning. Arch Intern Med 160, Bolland, M. J., Barber, P. A., Doughty, R. N., Mason, B., Horne, A., Ames, R., Gamble, G. D., Grey, A., and Reid, I. R Vascular events in healthy older women receiving calcium supplementation: randomised controlled trial. BMJ 336, Bucher, H. C., Cook, R. J., Guyatt, G. H., Lang, J. D., Cook, D. J., Hatala, R., and Hunt, D. L Effects of dietary calcium supplementation on blood pressure. A meta-analysis of randomized controlled trials. JAMA 275, Burgess, E., Lewanczuk, R., Bolli, P., Chockalingam, A., Cutler, H., Taylor, G., and Hamet, P Lifestyle modifications to prevent and control hypertension. 6. Recommendations on potassium, magnesium and calcium. Canadian Hypertension Society, Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control, Laboratory Centre for Disease Control at Health, Heart and Stroke Foundation of Canada. CMAJ 160, S Cook, N. R., Cutler, J. A., Obarzanek, E., Buring, J. E., Rexrode, K. M., Kumanyika, S. K., Appel, L. J., and Whelton, P. K Long term effects of dietary sodium reduction on cardiovascular disease outcomes: observational follow-up of the trials of hypertension prevention (TOHP). BMJ 334, 885. Cornelissen, V. A. and Fagard, R. H Effects of endurance training on blood pressure, blood pressure-regulating mechanisms, and cardiovascular risk factors. Hypertension 46, Cutler, J. A., Follmann, D., and Allender, P. S Randomized trials of sodium reduction: an overview. Am J Clin Nutr 65, S. Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Campbell, F., Beyer, F. R., and Mason, J. 2006a. Potassium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 3, CD Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Campbell, F., Cook, J. V., Beyer, F. R., Ford, G. A., and Mason, J. 2006b. Magnesium supplementation for the management of essential hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev 3, CD Dickinson, H. O., Nicolson, D. J., Cook, J. V., Campbell, F., Beyer, F. R., Ford, G. A., and Mason, J. 2006c. Calcium supplementation for the management of primary hypertension in adults. Cochrane Database Syst Rev CD Fodor, J. G., Whitmore, B., Leenen, F., and Larochelle, P Lifestyle modifications to prevent and control hypertension. 5. Recommendations on dietary salt. Canadian Hypertension Society, Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control, Laboratory Centre for Disease Control at Health, Heart and Stroke Foundation of Canada. CMAJ 160, S Geleijnse, J. M., Giltay, E. J., Grobbee, D. E., Donders, A. R., Kok, F. J Blood pressure response to fish oil supplementation: metaregression analysis of randomized trials. J Hypert 20, Geleijnse, J. M., Grobbee, D. E., and Kok, F. J Impact of dietary and lifestyle factors on the prevalence of hypertension in Western populations. J Hum Hypertens 19 Suppl 3, S1-4. Geleijnse, J. M., Kok, F. J., and Grobbee, D. E Blood pressure response to changes in sodium and potassium intake: a metaregression analysis of randomised trials. J Hum Hypert 17, Gezondheidsraad. Richtlijnen goede voeding Den Haag: Gezondheidsraad, 2006; publicatie nr 2006/21. Graudal, N. A., Galloe, A. M., and Garred, P Effects of sodium restriction on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride: a meta-analysis. JAMA 279, Griffith, L. E., Guyatt, G. H., Cook, R. J., Bucher, H. C., and Cook, D. J The influence of dietary and nondietary calcium supplementation on blood pressure: an updated metaanalysis of randomized controlled trials. Am J Hypertens 12, Grobbee, D. E., Tuut, M. K., Hoes, A. W [CBO guideline High blood pressure (revision)]. Ned Tijdschr Geneeskd 145, Hagberg, J. M., Park, J. J., and Brown, M. D The role of exercise training in the treatment of hypertension: an update. Sports Med 30, He, F. J. and MacGregor, G. A Effect of longer-term modest salt reduction on blood pressure. Cochrane Database Syst Rev CD Hooper, L., Bartlett, C., Davey, S. G., and Ebrahim, S Advice to reduce dietary salt for prevention of cardiovascular disease. Cochrane Database Syst Rev CD Hooper, L., Bartlett, C., Davey Smith, G., and Ebrahim, S Systematic review of long term effects of advice to reduce dietary salt in adults. BMJ 325, 628. Jurgens, G. and Graudal, N. A Effects of low sodium diet versus high sodium diet on blood pressure, renin, aldosterone, catecholamines, cholesterols, and triglyceride. Cochrane Database Syst Rev CD Kaasjager, H. A. H. and van Dis, S. J. Cardiovasculaire risicofactoren bij patiënten met hart- en vaatziekten, cijfers en feiten. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, Khaw, K. T. and Barrett-Connor, E Dietary potassium and stroke-associated mortality. A 12-year prospective population study. N Engl J Med 316, Law, M., Wald, N., and Morris, J Lowering blood pressure to prevent myocardial infarction and stroke: a new preventive strategy. Health Technol Assess 7, Lawes, C. M., Bennett, D. A., Lewington, S., and Rodgers, A Blood pressure and coronary heart disease: a review of the evidence. Semin Vasc Med 2, Leiter, L. A., Abbott, D., Campbell, N. R., Mendelson, R., Ogilvie, R. I., and Chockalingam, A Lifestyle modifications to prevent and control hypertension. 2. Recommendations on obesity and weight loss. Canadian Hypertension Society, Canadian Coalition for High Blood Pressure Prevention and Control, Laboratory Centre for Disease Control at Health Canada, Heart and Stroke Foundation of Canada. CMAJ 160, S7-12. Lewington, S., Clarke, R., Qizilbash, N., Peto, R., and Collins, R Age-specific relevance of usual blood pressure to vascular 8 Nederlandse Hartstichting

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006

Multidisciplinaire richtlijn. Cardiovasculair risicomanagement 2006 Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 Colofon Multidisciplinaire richtlijn Cardiovasculair risicomanagement 2006 ISBN-10: 90-8523-131-0 ISBN-13: 978-90-8523-131-8 2006, Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Het effect van Hartcoach Een programma om mensen met coronaire hartziekten te ondersteunen bij zelfmanagement

Nadere informatie

geneesmiddelen bulletin

geneesmiddelen bulletin geneesmiddelen bulletin 49 mei 2012 jaargang 46, nummer 5 Redactieadres: Geneesmiddelenbulletin, Mercatorlaan 1200, 3528 BL Utrecht P. r. i. k. b. o. r. d Let op! Overlijden door fingolimod 55 Nieuwe onderzoeken

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de secundaire preventie van CVA, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2010. Secundaire preventie van cerebrovasculaire accidenten Zoekdatum

Nadere informatie

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst

Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren en toekomst RIVM rapport 260401006/2012 P.M. Engelfriet R.T. Hoogenveen M.J.J.C. Poos A. Blokstra P.H.M. van Baal W.M.M. Verschuren Hartfalen: epidemiologie, risicofactoren

Nadere informatie

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer

Editoriaal. Door trouw aan placebo leef je langer Editoriaal Door trouw aan placebo leef je langer Vertrouwen op geneesmiddelen is billijk en heilzaam. We schrijven ze voor als dokter en leveren ze af als apotheker. Daarbij gaan we impliciet uit van de

Nadere informatie

Sjögrenpatiënten belangrijk

Sjögrenpatiënten belangrijk Gezond leven: ook voor 20 Sjögrenpatiënten belangrijk U kunt nog zo uw best doen om voor het syndroom van Sjögren een optimale behandeling te krijgen en u hieraan te houden, in één ding verschilt u niet

Nadere informatie

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening

Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening Cardiovasculair risicomanagement na een reproductieve aandoening INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlands Huisartsen Genootschap Nederlandse Vereniging

Nadere informatie

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst

Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst RIVM Rapport 260322001/2007 Diabetes in Nederland Omvang, risicofactoren en gevolgen, nu en in de toekomst M.C. Poortvliet C.T.M. Schrijvers C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek

Nadere informatie

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk

Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk Dit rapport is een uitgave van het NIVEL 2004. De gegevens mogen met bronvermelding (Voorschrijven bij hypertensie in de huisartspraktijk, Liset van Dijk, Irma Hermans, Jesse Jansen, Dinny de Bakker, NIVEL

Nadere informatie

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap

Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap Hypertensieve aandoeningen in de zwangerschap INITIATIEF Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie IN SAMENWERKING MET Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde Nederlandsche Internisten

Nadere informatie

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013

ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 ZORGSTANDAARD CARDIOVASCULAIR RISICOMANAGEMENT 2013 Platform Vitale Vaten 26 SEPTEMBER 2013 INHOUD 1 Voorwoord... 3 2 Inleiding... 4 2.1 Patiëntenperspectief op cardiovasculair risicomanagement... 5 3

Nadere informatie

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2

KNGF-standaard. Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 KNGF-standaard Beweeginterventie diabetes mellitus type 2 Auteurs S.F.E. Praet C. van Uden F. Hartgens H.H.C.M. Savelberg K. Toereppel R.A. de

Nadere informatie

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Richtlijn. Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Colofon Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen ISBN 978-90-8523-184-4 2008 Kwaliteitsinstituut

Nadere informatie

RIVM rapport 260402001/2004 Effectevaluatie van transmurale diabeteszorg in Nederland

RIVM rapport 260402001/2004 Effectevaluatie van transmurale diabeteszorg in Nederland RIVM rapport 260402001/2004 Effectevaluatie van transmurale diabeteszorg in Nederland J.N. Struijs, G.P. Westert, C.A. Baan Contact: C.A. Baan Centrum voor Preventie en ZorgOnderzoek (PZO) Caroline.baan@rivm.nl

Nadere informatie

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel

Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel RIVM Rapport 260801003/2007 Diabetes en depressie, een zorgelijk samenspel M.T. van Meeteren-Schram C.A. Baan Contact: M.T. van Meeteren-Schram Centrum voor Preventie- en Zorgonderzoek miranda.van.meeteren@rivm.nl

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de medicamenteuze aanpak van osteoporose, gevolgd door de Transparantiefiche van juli 2008. Osteoporose Publicatiedatum tot 1 maart 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS)

Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS) Richtlijn voor de behandeling van patiënten met Chronische Nierschade (CNS). Richtlijndoelstelling Het geven van adviezen aan

Nadere informatie

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet!

Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Cardiovasculair Risicomanagement: risicoreductie die er écht toe doet! Van wetenschappelijke concept naar praktische toepassing Dr. Adriaan Kooy, internist vasculair geneeskundige Ziekenhuis Bethesda &

Nadere informatie

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen

Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. KvL/B&G 2005.084 April 2005 1 / 125 Naar een gericht BRAVO-beleid door bedrijfsartsen Datum April 2005 Auteur(s) K.I. Proper I. Bakker K. van Overbeek B. Bergstra M.W.

Nadere informatie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie

Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Rapport Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie Op 23 februari 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer Uitgave Volgnummer

Nadere informatie

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven

Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven RIVM Rapport XXX/2008 XXX Uitgavenmanagement in de zorg Literatuurstudie naar het effect van disease management en preventie op de zorguitgaven José Boom Richard Heijink Jeroen Struijs Caroline Baan Johan

Nadere informatie

Diabetische nefropathie

Diabetische nefropathie Richtlijn Diabetische nefropathie 2006 Diabetische nefropathie Monitoring, diagnostiek en behandeling Richtlijn in opdracht van: Nederlandsche Internisten Vereeniging CBO Kwaliteitsinstituut voor de gezondheidszorg

Nadere informatie

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008.

Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Deze online versie bevat alle beschikbare updates over de aanpak van stabiele angor, gevolgd door de Transparantiefiche van juni 2008. Aanpak van stabiele angor Zoekdatum tot 1 april 2014 Medicamenteuze

Nadere informatie

HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP. Versie 2.0

HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP. Versie 2.0 HYPERTENSIEVE AANDOENINGEN IN DE ZWANGERSCHAP Versie 2.0 Datum Goedkeuring 20-05-2005 Methodiek Evidence based Discipline Verantwoording Monodisciplinair NVOG Omschrijving van het probleem Hypertensieve

Nadere informatie

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen

Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen Addendum voor kinderen bij de CBO-richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen INITIATIEF: Partnerschap Overgewicht Nederland in samenwerking met het CBO IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Etnische en sociaaleconomische bij hart- en vaatziekten

Etnische en sociaaleconomische bij hart- en vaatziekten Etnische en sociaaleconomische verschillen bij hart- en vaatziekten Marga Vintges, Lizzy Brewster, Liset van Dijk, Annemieke Horikx, Maria van den Muijsenbergh M.M.Q. Vintges, arts/onderzoeker Pharos,

Nadere informatie

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct

NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct M83 NHG-Standaard Beleid na een doorgemaakt myocardinfarct Huisarts Wet 2005:48(5):220-31. Grundmeijer HGLM, Van Bentum STB, Rutten FH, Bakx JC, Hendrick JMA, Bouma M, Eizenga WH, Verduijn MM Kernboodschappen

Nadere informatie

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015

NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 NDF Jacques Jullens NDF Voedingsrichtlijn diabetes 2015 Evidence- based Voedingsrichtlijn Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid De NDF Voedingsrichtlijn Diabetes (editie 2015) maakt deel uit van een

Nadere informatie

Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten

Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Protocol CVRM secundaire preventie & behandeling hartvaatziekten Jeanette Caljouw-Vos, kaderarts HVZ 2012-2013 Inhoudsopgave 1.Inleiding 3 2. Inclusie CVRM secundaire preventie 4 3. Taakverdeling 6 4.

Nadere informatie